You are on page 1of 33

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

I-M SAYILI GENELGESİ


Resmi Gazete No: 20918
R.G. Tarihi : 3.7.1991
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Genelgesi.
Sayı: I-M
TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN
HÜKÜMLER
KONVERTIBL VE NON-KONVERTIBL DÖVİZLER

Madde 1- Dövize ilişkin işlemler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım


satım konusu yapılan dövizler üzerinden yapılır. Bu dövizler aşağıda sayılmıştır.
ABD Doları USD
Avustralya Doları AUD
Danimarka Kronu DKK
Euro EUR
İngiliz Sterlini GBP
İsveç Kronu SEK
İsviçre Frangı CHF
Japon Yeni JPY
Kanada Doları CAD
Kuveyt Dinarı KWD
Norveç Kronu NOK
Suudi Arabistan Riyali SAR
Madde 2- Yukarıda sayılanlar dışında kalan döviz ve efektiflerin alım ve satımına
ilişkin işlemler uluslararası piyasalardan alınacak verilere göre bankalar, özel finans
kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşlarınca serbestçe tesbit
edilen kurlar üzerinden yapılır.
Madde 3- Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli
maden aracı kuruluşlarınca Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilere döviz
satışı serbesttir.
EFEKTİF SEVKİYATI
Madde 4- Bankaların yurtdışına efektif sevketmeleri serbesttir.
DÖVİZ KURLARI
Madde 5- Ticari ve gayriticari işlemlere ilişkin olarak yapılan döviz ve efektif
alım-satım işlemlerinde uygulanacak döviz kurları bankalar, özel finans kurumları, yetkili
müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşlarınca piyasa kuralları dahilinde
serbestçe belirlenir.
Ancak, bankalararası döviz piyasasında verilen Türk lirası alış ile satış kotasyonları
arasındaki fark % 3'ü geçemez..
Ticari ve gayriticari işlemlere döviz cinslerine göre uygulanan Türk lirası kurları
ilgili kuruluşlarca günlük olarak Merkez Bankasına bildirilir.
Merkez Bankasınca her iş günü sonunda ilan edilecek günlük kurlar, uluslararası ve
iç piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak serbestçe belirlenir.
Madde 6- Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli
maden aracı kuruluşları;
a- Kendilerine ibraz edilen dövizi natık çekler karşılığında bankacılık teamüllerine
uygun olarak kısmen Türk parası ve kısmen efektif veya tamamen efektif ödemesinde
bulunabilirler.
b- Efektif veya dövizi natık çekleri bankacılık teamüllerine uygun olarak aynı veya
ayrı cins efektiflerle değiştirebilirler. Bankalar, özel finans kurumları ve PTT bunları döviz
olarak da yurt dışına havale edebilir.
c- Efektifleri daha küçük veya daha büyük kupürlerle değiştirebilirler.
DÖVİZ POZİSYON YÖNETİMİ VE BİLGİ VERME
Madde 7-A)Döviz Pozisyon Yönetimi
Bankalar ve özel finans kurumları, nezdlerinde bulundurabilecekleri döviz
mevcutlarını, döviz yükümlülüklerini ve doğacak riskleri de gözönünde bulundurarak
serbestçe belirlerler.
B) Vadeli Döviz Alım-Satımı
Bankalar ve kıymetli maden aracı kuruluşları vadeli döviz alım ve satımı
yapabilirler.
C) Muhabirlik İlişkileri
Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı
kuruluşları yurtdışı muhabirleri nezdindeki hesaplarını ve her türlü muhabir ilişkilerini
Merkez Bankası talimatında belirlenen esaslar dahilinde tesis ederler. Merkez Bankası'nca
kabul edilmeyen yurtdışı bankalar nezdinde açılmış hesaplar ve mevcut muhabirlik ilişkisi
ile her türlü döviz piyasası işlemleri Merkez Bankası'nın talimatında belirtilen esaslar
doğrultusunda sona erdirilir.
D) Zorunlu Döviz ve Efektif Devirleri ve Satışları
Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı
kuruluşları ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT), ihracat (Prefinansman ihracat
bedeli olarak alışı yapılan dövizler dahil) ve görünmeyen işlemlerden (Faiz gelirleri ve
mahiyetlerine bakılmaksızın döviz tevdiat hesapları, cari hesaplar veya katılma
hesaplarından Türk lirası karşılığı yapılan alışlar dahil) alışını yapacakları döviz ve
efektiflerin, ayrıca bankalar, nezdlerinde açılan altın depo hesaplarından Türk Lirası olarak
alışını yapacakları altının belirlenen orandaki kısmını, hesaba geçtiği tarihten itibaren takip
eden ayın son işgününe kadar Merkez Bankası bünyesindeki döviz ve efektif piyasalarında
satmak veya Merkez Bankası'na devretmek zorundadırlar. Zorunlu döviz ve efektif devir
ve satış oranı “% 0” dır.
Madde 8- Merkez Bankası; bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler,
PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve diğer mali kuruluşlar ile kişilerden döviz, altın ve
Türk lirası işlemlerine ilişkin her türlü istatistiki bilgileri doğrudan istemeye ve toplamaya,
ayrıca bu kurum ve kuruluşlarda konuyla ilgili incelemeler yapmaya yetkilidir. Bu kurum
ve kuruluşlar Türk lirası banknot ithal ve ihracına ait bilgileri belirlenen sürelerde Merkez
Bankası’na vermekle yükümlüdür.*
İHRACATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 9- İhracat bedelleri, uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine ve satış
akdinin hükümlerine göre yurda getirilir. Ödeme şekillerinde uyulması gereken esas ve
usuller, Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı'nın talimatı ile Bankamıza tanınan yetki
çerçevesinde bankalara ve özel finans kurumlarına hitaben düzenlenecek genelgeler ile
belirlenir.
Söz konusu genelgelerin hükümleri Tebliğ hükmündedir.
(Madde 10 ve 11 kaldırılmıştır)
(Madde 12 kaldırılmıştır)
İTHALATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 13- İthalat bedelleri, uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine ve
satış akdinin hükümlerine göre ödenir. Ödeme şekillerinde uyulması gereken esas ve
usuller, Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı'nın talimatı ile Bankamıza tanınan yetki
çerçevesinde bankalara ve özel finans kurumlarına hitaben düzenlenecek genelgeler ile
belirlenir.
Söz konusu genelgelerin hükümleri, Tebliğ hükmündedir.
(Madde 14,15,16,17,18 ve 19 kaldırılmıştır.)
GÖRÜNMEYEN İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 20- Türkiye'de yerleşik kişiler, dışarıda yerleşik kişiler için veya bunlar
adına yurt içinde veya dışında yapmış oldukları tüm hizmet (müteahhitlik hizmetleri dahil)
karşılığı dövizler ile dışarıda yerleşik kişiler nam ve hesabına yapılan gider karşılığı
dövizleri serbestçe tasarruf edebilirler.
Madde 21- Türkiye'de yerleşik kişilerin dışarıda yerleşik kişilerden Türkiye'deki
işleriyle ilgili olarak sağladıkları döviz tahsis edilebilecek veya Türk parası transferi
suretiyle ödeme yapılabilecek hizmetler ve Görünmeyen İşlemlerle ilgili diğer ödemeler
Madde 25'de açıklanmıştır.
Madde 22- 25 inci Maddede belirtilen gider kalemlerine göre farklılık göstermekle
birlikte kıyasen benzerliği kabul edilebilecek talepleri Merkez Bankası değerlendirir ve
sonuçlandırır.
Madde 23- Görünmeyen İşlemlerle ilgili döviz ve efektif satışları veya Türk parası
transferleri ulusal ve uluslararası bankacılık prensipleri çerçevesinde bankalar ve özel
finans kurumlarınca yapılır.
Madde 24- Görünmeyen İşlemlere ilişkin kati ve avans döviz satış işlemleri veya
Türk parası transferleri, borcu gösteren fatura, proforma fatura ve gerekli diğer belgelere
göre yapılır. Görünmeyen İşlemlerde uygulanacak limitler ve avans olarak yapılacak
işlemlere ait esaslar Merkez Bankası'nca bankalar ve özel finans kurumlarına bildirilir.
Avans olarak yapılacak işlemlerde taahhütname alınır. Avans hesaplarını, ilgili
fıkralarda belirtilen özellikler de dikkate alınmak suretiyle 6 ay ya da belirtilen süre içinde
ya da İdare Merkezimiz ve Kambiyo Mercilerince verilen ek süreler içinde
kapatmayanlara, yeniden avans işlemi yapılmaz ve avansın kapatılmadığı bu sürelerin
bitimini izleyen 5 iş günü içinde ilgili Kambiyo Merciine bildirilir.
Madde 25- Döviz ödenmesini veya Türk parası transferini gerektiren hizmetler ve
giderler.
Aşağıda belirtilen döviz transfer edilebilecek hizmetler ve giderler için Türk parası
transferi suretiyle de ödeme yapabilecektir.
A-1 Tamir ve Montaj
Tamir, montaj hizmetleri ile E-4 fıkrasına girmeyen developman, reprodüksiyon,
seslendirme gibi hizmetler.
A-2 İşleme Tabi Tutma, Tamamlama, Sözleşmeye Bağlı Fason İşler ve Benzer
Nitelikli Diğer İşlemler
Boya, apre, emprime, temizleme, fason işçilik ve benzeri işler için geçici olarak
ihraç edilen malların bu nedenle doğacak giderleri.
A-3 Teknik Yardım
Etüd, öğretim, uzmanlık, hakemlik, proje, revizyon, ekspertiz tahlil ve benzeri
hizmetler.
A-4 Taahhüt İşleri
Açılan uluslararası ihalelerden sonra, uzmanlaşmış yabancı firmalarca genellikle
sabit fiyatlarla inşaası veya bakımı yapılacak olan bina, yol, köprü, liman ve diğerlerine ait
sözleşmeler gereğince ödenmesi gerekli tutarlar.
A-5 Telif Hakları, Fikri ve Sınai Mülkiyet ile Yönetim Anlaşmaları
a) Telif Hakları
- Bilimsel ve sanatsal eserlerin telif hakları ile gazete, dergi ve diğer yayın
araçlarında yayımlanan fotoğraf, makale ve benzerlerine ilişkin ödemeler.
- Bilgi işlem makinalarında kullanılmak üzere Türkiye'ye ithal edilen program
ürünlerine ilişkin lisans ücretleri.
b) Fikri-Sınai Mülkiyet ve Yönetim anlaşmaları
Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce onaylanan lisans,
know-how ve benzeri maddi haklara, lisansa bağlı teknik yardım anlaşmalarına ve yönetim
anlaşmalarına ilişkin ödemeler.
c) Kredi Kartı Anlaşmaları
Hazine Müsteşarlığının izni çerçevesinde yurt dışındaki kredi kartı kuruluşları ile
yapılacak lisans ve temsilcilik sözleşmelerine ilişkin ödemeler.
A-6 Maaş ve Ücretler
Türkiye'de hizmete alınan yabancı uzman personel, işçi, artist ve gösteri gruplarına
yapılan ödemeler.
A-7 Giderlere Katılma Payı
Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde,
yabancı firma ve kuruluşların Türkiye'deki şube ve yan kuruluşlarının yurt dışındaki ana
kurumlarına; Türkiye'deki ana kurumların, yabancı ülkelerdeki şube ve yan kuruluşlarına
(A-3 ve A-5 fıkralarında belirtilenler dışındaki giderler) genel giderlerine katılma payı
olarak yapacakları ödemeler.
B-DIŞ TİCARET
B-1 Komisyonculuk ve Mümessillik Hizmetleri
a) Komisyonculuk ve Simsariye Giderleri
Dış Ticaretle ilgili olarak yurt dışından sağlanan komisyonculuk ve simsariye
hizmetleri karşılığında yapılacak ödemeler ve dış piyasalar hakkında bilgi toplamak
amacıyla yurt dışındaki firma ve kuruluşlara ödenecek haberleşme ve dokümantasyon
giderleri ile uluslararası nakliyat ve transit nakliyatla ilgili olarak dışarıdan sağlanacak
aracılık hizmetleri karşılığında yapılacak ödemeler.
b) Transit İşlemlerden ve Aktarmalı Satışlardan Doğan Kazançlar
Yurt dışında yerleşik olanlarca transit işlemlerden ve aktarmalı satışlardan ticari
teamüllere uygun olarak sağlanan ve F-1 fıkrası kapsamına girmeyen kazançlar.
c) Banka Komisyon ve Masrafları
Bankalar ve özel finans kurumlarının yaptıkları işlemler nedeniyle dışarıdaki
muhabirlerine ödemeleri gereken komisyon, masraf, damga vergisi ve benzeri giderler.
d) Temsil Masrafları
- Yurt dışında kurulan büro, temsilcilik, acentelik ve benzerleriyle ilgili giderler.
- İhracatçılar, uluslararası nakliyeciler, (A) grubu seyahat acentaları ve transit
ticareti yapan firma ve kuruluşlar ile pazarlama şirketlerine (dış ticaret sermaye şirketleri
dahil) bir önceki takvim yılı itibariyle getirdikleri net döviz gelirleri üzerinden verilecek
yıllık pazarlama giderleri.
- - Yurt dışında katılınan fuar ve sergi giderleri.
B-2 Nihai Mal Piyasasındaki İşlemlere İlişkin Farklar, Marjlar ve Depozitolar
Ticari teamüllere uygun olmak kaydıyla, nihai mal piyasalarındaki işlemlere ilişkin
olan farklar, paylar ve depozitolar ile ilgili ödemeler.
B-3 Dokümantasyon Giderleri
Döviz işlemleri yapmaya yetkili banka, özel finans kurumları ve müesseselerin yurt
dışından kendi nam ve hesaplarına sağlayacakları her çeşit bilgi ve doküman giderleri.
B-4 Antrepo, Depolama, Gümrükten Çekme ve Benzeri Ödemeler
İhracatçıların, gümrükten çekme, ardiye, depolama, antrepo, factoring, bakım,
nakil, muhafaza, fümügasyon, rafa (maniplasyon), satış ve benzeri giderleri, vezin (tartı)
veya kalite farkı ile ekspertiz ve tahkim ücretleri (hariçteki gözetme şirketleri ücretleri
dahil).
B-5 Transit Nakliyatla İlgili Giderler
B-6 Gümrük Vergi ve Resimleri ile Benzeri Ücretler
İhracatçıların gümrük vergi ve resimleri ile benzeri ücretleri
C- TAŞIMACILIK (Kiralama, Navluna İlişkin Liman Masrafları, Balıkçı
Gemileriyle İlgili Ödemeler v.s.)
C-1 Deniz Taşımacılığı
- Dış Ticarette malların yabancı bayraklı gemilerle taşıtılması durumunda navlun ve
navluna ilişkin giderler.
- Yabancı gemi kumpanyalarının Türkiye'deki şube, büro, acenta ve temsilcilikleri
tarafından eşya ve yolcu nakliyatı dolayısıyla tahsil edilen Türk liraları.
C-2 İç Sularda Yapılan Taşımacılık (Kiralama dahil)
İç sular ve nehirlerdeki taşımacılık için, Kabotaj Kanunu hükümlerine tabi olmak
kaydıyla C-1 fıkrası hükümleri uygulanır.
C- 3 Karayolu Taşımacılığı (Yolcu Taşımacılığı ve Kiralama dahil)
- Demiryoluyla yük taşımacılığında taşıma ücretleri ve dış ticarete konu malların
yabancı plakalı kara nakil araçlarıyla taşıtılması durumunda (ikili karayolu anlaşmaları
çerçevesinde) taşıma bedelleri.
- Yabancı kara nakliyat firmalarının Türkiye'deki şube, büro, acenta ve
temsilcilikleri tarafından eşya ve yolcu nakliyatı dolayısıyla tahsil edilen Türk liraları.
C- 4 Hava Taşımacılığı (Yolcu taşımacılığı ve Kiralama dahil)
- Dış ticarette taşımanın yabancı uçaklarla yapılması halinde, taşıma bedelleri.
- Yabancı hava nakliyat kumpanyalarının Türkiye'deki şube, büro, acenta ve
temsilcilikleri tarafından, yolcu ve eşya nakliyatı dolayısıyla tahsil edilen Türk liraları
(Uluslararası denizaşırı acele uçak posta servislerinin hizmetinden yararlanan Türk acele
posta servislerinin sağladıkları Türk lirası hasılattan yabancı şirkete ödenecek kısım bu
fıkra çerçevesinde değerlendirilir).
C- 5 Taşıtların Giderleri
a) Türk Bayraklı Deniz Taşıtlarının Liman Masrafları (Yakıt, Erzak, Bakım,
Sefer Esnasındaki Tamirler, Acil Tamirleri ile Personel ve Benzeri Giderleri)
Yabancı sulara sefer yapan Türk bayraklı deniz nakil araçlarının yurt dışında
yapacakları liman, yol, personel ve gemiyle (satın alınmasıyla ilgili giderler dahil) ilgili her
türlü giderleri (Kati veya avans olarak döviz satışı yapılabilir. Klasifikasyon,
reklasifikasyon konversiyon ve ağır tamir ve bakım giderleri C-6/a fıkrasında
değerlendirilir).
b) İç Sularda Taşımacılık Yapan Türk Bayraklı Taşıtların Liman Masrafları
(Yakıt, Erzak, Bakım, Sefer Esnasındaki Tamirler ve Acil Tamirleri ile Personel ve
Benzeri Giderleri)
Yabancı iç sularda taşımacılık yapan Türk bayraklı taşıtların liman masrafları için
C-5/a fıkrası hükümleri uygulanır.
c) Kara Taşıtları Yol Giderleri (Yakıt, Küçük Tamirler, Garaj Giderleri ile
Sürücü ve Yol Personelinin Masrafları gibi)
Uluslararası Taşıma Yetki Belgesi sahibi firmaların, yurt dışına sefer yapacak Türk
plakalı kara nakil vasıtalarının yol giderleri (Kati veya avans olarak döviz satışı yapılabilir.
Ağır bakım ve tamir giderleri, önemli yenileme masrafları C-6/b fıkrası kapsamında
değerlendirilir).
d) Hava Taşıtlarının Uçuş Bakım Masrafları ve Genel Giderleri ile Bu
Taşıtların ve Hava Ulaşım Teçhizatlarının Tamirleri
Türk hava taşıtlarının Türk hava alanlarında gümrüklenmemiş olarak veya yabancı
ülkelerde almış oldukları akaryakıt ve benzerlerinin bedelleri, uçuş bakım masrafları; genel
giderleri ile bu taşıtların ve hava ulaşım teçhizatlarının tamir giderleri.
(Ulaştırma Bakanlığı'ndan yurt dışına hava yoluyla taşıma yapmak üzere işletme
ruhsatı almış olan firma ve kuruluşların (Türk Hava Yolları'nın talepleri J-3/c fıkrasında
değerlendirilir.), yurt dışına yapacakları seferleriyle ilgili konma, konaklama, yakıt,
seyrüsefer (navigasyon) giderleri diğer meydan hizmetleri giderleri için kati veya avans
olarak döviz tahsis edilir.)
Hava taşıtlarının ağır bakım giderleri de bu fıkrada değerlendirilir.
C-6 Taşıtların Tamir Giderleri
a) Gemi Tamirleri
Yabancı sulara sefer yapan Türk bayrağını taşıyan gemilerin, ticarete konu
olmayan, C-5/a fıkrası kapsamı dışındaki klasifikasyon, konversiyon, reklasifikasyon ve
ağır bakım giderleri,
b) Gemi ve Uçak Dışında Kalan Araçların Tamirleri
Bu araçların doğrudan ticarete konu olmayan, C-5/b ve c fıkraları kapsamı
dışındaki ağır tamir (kara taşıtlarının şase değişikliği giderleri hariç) giderleri.
D- SİGORTA
D-1 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta
Sosyal güvenlik kuruluşlarımızca sosyal güvenlik mevzuatımız çerçevesinde diğer
ülkelerdeki sosyal sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılacak sosyal güvenlik ve
sosyal sigortayla ilgili yardım, prim ve benzeri ödemeler (H-1 fıkrasında belirtildiği şekilde
yapılacak transferler hariç)
D-2 Uluslararası Ticarete Konu Mallara İlişkin Sigortalar
1. Harice Yapılan Prim Ödemeleri
Türk sigorta mevzuatına göre, ithalat ve ihracat konusu malların nakliyatından
doğacak zararları karşılamak üzere, yurt dışındaki sigorta şirketlerine yaptırılan nakliyat
sigorta primleri.
2. Harice Yapılan Hasar Tazminatı ve Benzeri Ödemeler
Türkiye'deki sigorta şirketlerine yaptırılan, ithalata ve ihracata ilişkin sigortalar ile
nakliye sorumluluk sigorta poliçelerine dayanılarak ödenmesi gereken kısmen veya
tamamen hasara uğramış malların hasar tazminatları, müşterek avarya garame payı
dolayısıyla yapılacak ödemeler ile ekspertiz ücretleri ve hasara uğrayan malın tahkim ve
takibi dolayısıyla istenilen ücretler.
3. İthalat Sigorta Tazminat Bedelleriyle Yapılan İthalat
(Türkiye'ye yapılan ithalat dolayısıyla, Türkiye'deki veya yurt dışındaki sigorta
şirketleri tarafından sigorta edilmiş malların hasara uğraması veya kaybolması halinde,
sigorta tazminatının mal bedeline tekabül eden kısmı için aynı cinsten mal ithali
mümkündür).
D-3 Hayat Sigortaları
- Türkiye'de yerleşik kişilerin tek veya grup olarak dışarıda yerleşik sigorta
şirketlerine yaptıracakları hayat sigortası primleri.
- Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerince dışarıda yerleşik gerçek kişilere yapılacak
hayat sigortası sözleşmelerine ait ödemeler.
D-4 Diger Sigortalar
1. Harice Yapılan Prim Ödemeleri
- Uçak, helikopter ve gemilerin, dış kredi ile satın alındığı taktirde borcu
ödeninceye kadar, yurtdışından finansal kiralama yoluyla getirilmesi halinde ise finansal
kiralama sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere dışarıda yaptırılacak tekne sigorta primleri.
- Türk bayrağını taşıyan gemilerin sorumluluk (kulüp) sigorta primleri.
- Dış ülkelere seyahat edenlerin orada yaptıracakları bedeni kaza ve motorlu taşıt
sigorta primleri.
2. Harice Yapılan Hasar Tazminatı ve Benzeri Ödemeler
- Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri ile dışarıda yerleşik gerçek ve tüzel kişiler
arasında yapılan diğer tüm sigortalara ilişkin sözleşmelere dayanılarak ödenecek hasar
tazminatı ve buna bağlı ödemeler.
- Sorumluluk sigorta poliçelerine dayanılarak yurt dışına yapılacak hasar tazminatı
ve benzeri ödemeler.
- Yeşil kart sistemine dahil ülkelere ödenecek sigorta tazminatı ile buna bağlı
ödemeler (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Motorlu Taşıt Bürosu tarafından
yapılacak başvurulara göre).
D-5 Reasürans ve Retrosesyon İşlemleri
1. Hariçten Alınan İşler
Türkiye'de yerleşik sigorta ve reasürans ortaklıklarının yabancı ülkelerden aldıkları
reasürans ve retrosesyon işlemleri dolayısıyla ödemekle yükümlü oldukları cari hesap
bakiyeleri ile yabancı ülkelerdeki acenta, şube ve temsilcileri vasıtasıyla yapmış oldukları
sigorta işlemlerine ilişkin olarak ödemeleri gereken borç bakiyeleri.
2. Harice Verilen İşler
1160 sayılı Kanun uygulaması saklı kalmak kaydıyla, sigorta şirketlerinin
Türkiye'de işletmekte oldukları sigorta branşları üzerinden yabancı ülkelerdeki reasürör
veya retrosesyonerleri veya bunlar adına hareket eden sigorta aracıları veya hariçteki
merkezleri lehine, sözleşmeleri veya sözleşmeye bağlı olmayan ihtiyari plasmanlar
gereğince doğan borç bakiyeleri ile Türkiye'deki sigorta şirketlerinin cari muhataralara
karşılık olarak reasürörlerine transfer etmeyip depo ettikleri primlerin ihtiyat faizleri.
(Yukarıda yer alan ödemelerin yapılabilmesi için, ödemeyi isteyen sigorta
kuruluşlarının işlerini yurt dışına devretmeden önce Bakanlar Kurulunun 2001/3480 sayılı
Kararı eki "Sigortacılıkta Yurtiçi Reasürans Havuzu Sistemine İlişkin Karar”a göre Milli
Reasürans T.A.Ş.'ye gerekli devri yaptığını ve yapılacak ödeme isteği ile ilgili her türlü
sigorta, reasürans ve retrosesyon işlemlerinin Türkiye'de plase ve muhafaza edilemediğinin
Milli Reasürans T.A.Ş.den alınmış bir şerh veya belge ile tevsiki şarttır.)
3. Mahsup Hükümleri
(Türk kanunlarına göre kurulmuş olup merkezleri Türkiye'de bulunan sigorta ve
reasürans şirketleri ile Türkiye'de çalışmalarına izin verilen yabancı sigorta şirketleri
şubeleri, yabancı ülkelerdeki sigorta şirketleriyle olan işlemleri dolayısıyla borçlarını ve
alacaklarını mahsuplaşma yoluyla ödeyebilirler veya tahsil edebilirler.)
D-6 Türkiye'deki Yabancı Sigorta Şirketleri ve Şubeleriyle İlgili Diğer
Ödemeler
1. Türkiye'de çalışmasına izin verilen yabancı sigorta şirketleri ile şubelerinin
direkt sigorta işlemlerinden oluşan karları (F-1 fıkrası esaslarına göre transfer edilir).
2. Türkiye'de çalışmasına izin verilen yabancı sigorta şirketleri ile şubelerinin
yukarıdaki fıkralarda belirtilen ödemeler dışında kalan ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt
dışına transferi mümkün bulunan hesap meblağları.
E- FİLM, VİDEO KASET VE BENZERİ MADDİ ORTAM ÜZERİNE
KAYDEDİLMİŞ (GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ) ESERLER
E-1 Herhangi Bir Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş Eserlerin İthali, İhracı,
Dağıtım ve Gösterimi
(Dolu sinema filmleri, dolu video kasetleri, dolu videodiskleri ve benzeri diğer
maddi ortam üzerine kaydedilmiş eserler (bundan sonra yalnızca "Eser" denilecektir) ile
bunlara ait afiş, resim ve ilanların ithali, ihracı, dağıtımı ve gösterimi (yasak yayımlarla
ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla) serbesttir.)
Dağıtım ve gösterim için doğabilecek masraflar ile Türkiye'ye fiilen ithali yapılan
ve işletme belgesi olan eserlere ait royalty bedelleri.
E-2 Kablo Yoluyla Uluslararası Düzeyde Yayımlanan Eserlerin İthali, İhracı,
Dağıtımı ve Gösterimi
(E-1 fıkrası esaslarına göre sonuçlandırılır.)
E-3 Başka Tür Ortamlarla Uluslararası Düzeyde Nakledilen veya Yayımlanan
Eserlerin İthali, İhracı, Dağıtım ve Gösterimi
(E-1 fıkrası esaslarına göre sonuçlandırılır.)
E-4 Eserlerin İşlenmesi (Processing), Bakımı ve Tamamlanması (Finishing,
Çoğaltma ve Alt Yazı İlavesi Dahil)
Eserlerin işlenmesi (developman dahil), basımı (reprodüksiyon dahil),
tamamlanması (çoğaltma ve alt yazı ilavesi dahil) ve seslendirilmesi dolayısıyla yapılacak
ödemeler.
E-5 Yerleşik Olmayanların Eserlerle İlgili Geçici Faaliyetleri
(Dışarıda yerleşik kişilerin eserlerle ilgili Türkiye'deki geçici faaliyetlerine ilişkin
işlemler ilgili Bakanlık ve kuruluşlardan izin alınmak suretiyle serbesttir.)
F- SERMAYE GELİRLERİ
F-1 Ticari Faaliyetlerden Sağlanan Karlar
Dışarıda yerleşik kişilerin verilmiş izinler çerçevesinde Türkiye'de yaptıkları
yatırımlardan ve ticari faaliyetlerinden sağladıkları karlar.
F-2 Temettü ve Kar Payı Gelirleri
Dışarıda yerleşik kişilerce Türkiye'den satın alınan menkul kıymetlere ait temettü
ve kar payı gelirleri.
F-3 Faizler (Kredi ve Menkul Kıymetler Faizleri ile Benzerleri)
Yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatı hükümlerine göre sağlanan nakdi ve gayri
nakdi dış kredilerin faizleri (krediyle ilgili komisyonlar, taahhüt komisyonları, risk ve/veya
ihracat sigortaları, tahvil ihraç giderleri ve benzeri dahil) ile ayni dış kredilerin faizleri,
yurt dışında yerleşiklerce anılan mevzuat çerçevesinde satın alınan menkul değerlere ait
faiz gelirleri.
F-4 Kiralar
- Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de satın aldıkları gayrimenkul ve gayrimenkule
müteferri ayni hakların kira ve diğer gelirleri.
- Gümrük Müsteşarlığının iznine istinaden Türkiye'de yerleşik kişilerce dışarıda
yerleşik kişilerden Türkiye'de kullanılmak üzere kiralama yoluyla getirilen malların kira
bedelleri. (Verilmiş genel izinlere dayanılarak kiralanacak bilgi işlem makinalarıyla ilgili
işlemler, Merkez Bankasınca yürütülür.)
G- SEYAHAT VE TURİZM
G-1 İş Seyahatleri
Türkiye'de yerleşik ticari işletmelerin sahiplerine, temsile yetkili ortaklarına,
yöneticilerine ve elemanlarına her çıkış için serbestçe döviz satışı (efektif olarak 5.000.-
ABD dolarını geçemez).
G-2 Turistik Seyahatler
Türkiye'de yerleşik geçerli pasaport sahibi Türk vatandaşları, turistik amaçla yurt
dışına çıkışlarında, 32 Sayılı Karar'ın 4/b Maddesine göre bankalar, yetkili müesseseler,
özel finans kurumları ve PTT'den satın aldıkları dövizlerini, 5.000.- ABD doları veya
eşitine kadar satın aldıkları ya da yanlarında bulundurdukları efektiflerini kullanabilirler.
G-3 Kültürel Seyahatler
- Milli Eğitim Bakanlığınca yurt dışında lisans veya yüksek lisans yapmasına izin
verilen resmi veya özel öğrencilerin aylıkları ve diğer giderleri.
- Yurt dışındaki lisan kursu, mesleki kurslar ve öğrenci kamplarına katılacakların
kayıt, kurs ve kamp ücretleri.
- Özel sektör kuruluşları tarafından mesleki bilgi, görgü ve ihtisaslarının arttırılması
amacıyla yurt dışına gönderilecek personelin giderleri.
- Uluslararası nitelikte bir kongre veya konferansa, sergi, seminer veya herhangi bir
resmi davete katılacakların giderleri.
(Türkiye'de yapılan uluslararası toplantı ve kongrelere katılanların katılım için
ödemeleri gerekli döviz giderleri de bu fıkrada mütalaa edilir.)
- Türkiye'deki basın-yayın kuruluşlarının yurt dışında geçici ve devamlı olarak
görevlendirdikleri muhabirlere ödemeleri gereken aylık ve benzeri adlar altındaki giderleri
ile sözkonusu muhabirlerin bu görevleri dolayısıyla yurt dışındaki kuruluşlara ödemeleri
gereken miktarlar.
G-4 Sağlık Nedeniyle Yapılacak Seyahatler
- Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak ve bu Bakanlıkça
onaylanacak raporlara göre yurt dışında tedavileri uygun görülen kişilerle raporda
belirtilmiş olması halinde refakatçisinin hastane, doktor, operasyon, tedavi, ilaç ücretleri ile
ikamet, iaşe ve benzeri zaruri giderleri (Kati veya avans olarak döviz satışı yapılabilir).
- Yurt dışında bu fıkra esaslarına göre tedavi olan kişilerin, tedavinin bitiminden
sonra tedavi oldukları hastaneden aldıkları belgelere dayanılarak, kontrol amacıyla yurt
dışına çıkışlarında hasta ve gerek görülmüşse refakatçisine döviz satışı ve ayrıca, belgeye
bağlı tedavi giderleri.
- Devlet Memurlarının Tedavi, Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği gereğince
ödenecek tedavi giderleri,
- Yabancı ülkelerde bulunulduğu sırada meydana gelen ve münhasıran ani tıbbi ve
cerrahi müdahaleyi gerektiren durumlarda, Sağlık Bakanlığınca onaylanması kaydıyla,
ödenecek tedavi giderleri.
- Yabancı ülkelerde ölüm halinde, cenazenin yurda getirilebilmesi için yapılan
giderler.
G-5 Resmi Geçici Görev Seyahatleri
Kamu kuruluşları tarafından resmi geçici görevle yurt dışına gönderilecek
görevlilerin giderleri.
H- KİŞİSEL GELİR VE HARCAMALAR
H-1 Emekli Aylıkları ve Benzeri Ödemeler
- Türkiye'deki hizmetleri karşılığı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarımızdan emekli olan
diğer ülkelerin vatandaşlarına ödenecek emekli, malul, dul ve yetim aylıkları.
- Sosyal Güvenlik kuruluşlarımızca emekli, malul, dul ve yetim aylığı bağlanmış
olup, yurt dışına yerleşen Türk vatandaşlarının aylıkları.
H-2 Kanuni Nafakalar ve Mali Yardımlar
H-3 Göçmenlerin Havaleleri
Türkiye'ye göç edip bir iş yerine bağlı olarak ya da müstakil olarak çalışan veya
serbest meslek faaliyetinde bulunan kişilerin sağladıkları ücret veya kazançlar.
H-4 Yurt Dışındaki Özel Mülklerin Cari Bakım ve Tamirleri
(32 sayılı Kararın 4/b maddesine göre satın alınan dövizlerden ve döviz tevdiat
hesaplarından karşılanır.)
H-5 Küçük Miktarların Transferleri
- Ticari amaçlar dışında, kişi, aile ve kuruluş ihtiyaçlarında kullanılmak için yurt
dışından getirtilecek İthalat Rejimi Kararına göre ithali serbest maddeler, haberleşme
suretiyle alınacak dersler, kurslar ve bunlarla ilgili malzemeler için döviz satışı.
- Sağlık Bakanlığı'nca onaylı reçetelere dayanılarak ilaç ve benzerlerine ilişkin
döviz satışı.
- Her nevi malüller tarafından ithali istenen tekerlekli koltuk (motorlu hareket eden
vasıtalar dahil, otomobil ve benzerleri hariç) takma uzuv, amalara mahsus saat, daktilo
makinası, işitme aleti ve piller gibi özelliği olan cihaz, alet ve vasıtalar için Sağlık
Bakanlığınca onaylı raporlara göre yapılacak ödemeler.
(Bu madde çerçevesinde getirtilecek acil ihtiyaçların yurda ithali, döviz satım
belgelerine istinaden gerçekleştirilir.)
H-6 Gazeteler, Periyodik Yayımlar, Kitaplar, Müzik Yayımlarının Bedelleri
veya Bunların Abonelik Ücretleri
Kişi, aile ve kuruluş ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, ticari amaçlar dışında, yurt
dışından getirtilecek gazete, periyodik yayımlar, kitaplar, müzikle ilgili yayın (musiki
notaları dahil), dergiler, kataloglar, pullar ile kitap ve matbualara ilişkin fotokopi ve
mikrofilmler, müzik plakları ve dolu müzikli ses bantları ve bunlara ait abone ve satınalma
bedelleri.
Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında yayımlanacak tez, makale gibi
yapıtlarının basım ve yayım ücretleri ile diğer benzeri giderleri.
H-7 Spor Ödülleri ve Yarışma Kazançları
Spor Federasyonları tarafından organize edilen sportif olaylardan elde edilen
kazanç ve ödüller ile izin almak suretiyle organize edilen yarışmalardan elde edilen kazanç
ve ödüller.
J- KAMU GELİR VE GİDERLERİ
J-1 Vergiler ve Harçlar
- Kamu sektörünce yabancı ülkelere ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar ile
dışarıda yerleşiklere yapılacak Katma Değer Vergisi iadeleri.
- Türkiye'de yerleşik kişilerin T.C. Konsolosluklarına ödemeleri gereken hertürlü
vergi ve harçlar.
J-2 Kamu Giderleri (Devletçe yurt dışında yerleşik kişilere ve yurt dışındaki T.C.
Temsilciliklerine yapılacak ödemeler ile uluslararası kuruluşlara yapılacak katkı payları ve
diğer ödemeler.)
J-3 Kamu Taşımacılığı ve PTT Hizmetlerine İlişkin Ödemeler
- PTT İdaresinin, uluslararası kongre kararlarına göre, yabancı ülke posta
idarelerine ödemesi gereken borçları.
- TCDD'nın yabancı ülke demiryolları idarelerine karşılıklı nakliyattan dolayı
ödemesi gereken borçları.
- THY'nın Uluslararası Hava Yolları Birliğine dış parkur için ödemesi gerekli
tutarlar ile konma, konaklama ve benzeri giderleri.
- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Deniz Yolları Müessesesi ile yabancı deniz
nakliyat kurumları arasında yolcu taşıma konusunda yapılmış anlaşmalar gereğince
yapılacak ödemeler.
- Yukarıda belirtilen kuruluşların, yurt dışında açacakları büro, şube, acentalık ve
mümessilliklerinin giderleri.
- Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun çeşitli yayımlar dolayısıyla yabancı yayın
kurum ve kuruluşlarına gider veya diğer adlar altında ödemesi gereken ücretler ile yurt
dışında yapılan diğer giderler.
J-4 Konsolosluk Gelirleri
Türkiye'deki konsoloslukların konsolosluk işlemleri dolayısıyla tahsil ettikleri harç
ve benzeri gelirleri (Dışişleri Bakanlığı'nın onayını kapsayan yazılı başvurularına istinaden
Merkez Bankasınca döviz iznine bağlanır.)
K-GENEL KARAKTERLİ İŞLEMLER
K-1 Hertürlü İlan ve Reklamlar
Yurt dışında yaptırılan her çeşit ilan ve reklamlar ve bunlarla ilgili klişe ücretleri.
K-2 Mahkeme Giderleri
K-3 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar
- Ticari ve gayri ticari işlemlerden doğan zarar, ziyan ve tazminatlar ve bunlara
bağlı cezai şartlar ile sulh yoluyla halli gereken durumlarda yapılacak ödemeler.
- Alınmış izinlere dayanılarak Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu kişilere yapılacak
işten çıkarma ve kıdem tazminatı gibi ödemeler.
K-4 Para Cezaları
K-5 Dernekler, Kulüpler ve Diğer Kuruluşlara Katılma Aidatları
K-6 Serbest Meslek Kazançları
Alınmış izinlere dayanılarak hariçte yerleşik kişilerin, Türkiye'de serbest meslek
faaliyetlerinden sağladıkları kazançlar.
K-7 İadesi Gerekli Tutarlar
Borç olmadığı halde yanlışlıkla gönderilen, mükerrer olarak gönderilen, tahakkuk
ettirilmeyen bir işlem nedeniyle peşin olarak gönderilen, feshedilen sözleşmeler
kapsamında evvelce peşin olarak gönderilen ve bir bankaca satın alınarak Türk parasına
çevrilmiş bulunan dövizler.
K-8 Bröve, Marka Tescil Giderleri

SERMAYE HAREKETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER


Türkiye'ye Gelecek Yabancı Sermaye
Madde 26- Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de şirket kurmak, mevcut ve
kurulacak şirketlere iştirak etmek, şube açmak suretiyle yatırım yapmaları ve her türlü mal
ve hizmet üretimine yönelik faaliyetlerde bulunmaları ile irtibat bürosu açmaları öngörülen
sermayeyi getirmek ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'na göre gerekli izni
almak, verilen izinler çerçevesinde faaliyette bulunmak kaydıyla serbesttir.
Verilmiş izinler çerçevesinde bu kişilerin Türkiye'deki faaliyetlerinden elde etmiş
oldukları kar, temettü ve benzeri transfer işlemleri, ilgililerin talebi üzerine doğrudan
bankalar veya özel finans kurumlarınca yapılır. Ancak, bankalar veya özel finans
kurumları, ilgililerden, transferin gerçekleştirilmesi sırasında almış oldukları belgeleri,
Bakanlığa ve Merkez Bankası'na gönderirken transfer edilen tutar ve bu tutarın ABD doları
karşılığını ve transfer tarihini de bildirirler.
Dışarıda yerleşik kişilerin 6224 sayılı Kanun ve Petrol Kanunu kapsamındaki
belirtilen faaliyetleri dışında ticari faaliyette bulunmalarına Hazine Müsteşarlığı'nca izin
verilir. İzin verilen bu faaliyetlerden sağlanan kar, satış ve tasfiye bedelleri ile uluslararası
ihaleler için oluşturulan adi ortaklıklar dışındaki adi ortaklıkların iş bitiminde kar etmesi
halinde elde edilen karlar, vergi, resim ve benzeri yükümlülüklerin yerine getirildiğinin
tevsiki kaydıyla, bankalar ve özel finans kurumlarınca transfer edilir. Transferi
gerçekleştirilen döviz tutarı ve bunun ABD doları karşılığı, transfer tarihi ile birlikte
Merkez Bankası'na bildirilir.
Türkiye'den Gidecek Yerli Sermaye
Madde 27- Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında veya Türkiye'deki serbest
bölgelerde yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak üzere şirket kurmaları, ortaklığa
katılmaları ve şube açmaları için 5 milyon ABD doları veya eşiti dövize kadar nakdi
sermayeyi bankalar veya özel finans kurumları aracılığı ile, ayni sermayeyi ise gümrük
mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbest olup, 5 milyon ABD dolarını aşan
nakdi ve/veya ayni sermaye ihracına Bakanlıkca izin verilir.
Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışına yapacakları nakdi sermaye transferi yerine
mal ihraç ederek bedelinin yurt dışında kurulacak şirket veya şubelerin sermayesine
mahsup edilmesine ilişkin talepleri Hazine Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır.
Yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere yurt dışına sermaye ihracına ve
yurtdışında irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerinin kurulmasına ilişkin olarak Hazine
Müsteşarlığı'na bildirimde bulunma yükümlülüğü Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında 32 sayılı Karar'ın 13. maddesine, Merkez Bankası'na bildirim yükümlülüğü ise,
bankalar ve özel finans kurumlarına verilen talimat esaslarına tabidir.
Menkul Kıymetler
Madde 28- Menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye
giriş ve çıkışı serbesttir.
Dışarıda yerleşik kişilerin (Yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları
dahil) her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre yetkili bulunan bankalar ve aracı kurumlar vasıtası ile satınalmaları,
satmaları, bu kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış bedellerini bankalar ve özel
finans kurumları aracılığı ile transfer ettirmekleri serbesttir. Ayrıca, dışarıda yerleşik
kişiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Türkiye'de menkul kıymet ile
diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilirler, halka arz ve satışını yapabilirler.
Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul
kıymetleri satın almaları, satmaları ve alış bedellerini transfer ettirmeleri ile yurtdışında
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri, yurt dışındaki mali
piyasalarda arz ve satışını yapmaları serbesttir.
Bankalar, özel finans kurumları ve aracı kurumlar Merkez Bankası'nın talimatları
çerçevesinde bildirimde bulunurlar.
Gayrimenkul Kıymetler
Madde 29- Dışarıda yerleşik kişilerin satın aldıkları veya sahip oldukları
gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni hakların gelirleri ve satış bedelleri, vergi ve
benzeri yükümlülüklerin yerine getirildiğinin tevsiki kaydıyla, bankalar ve özel finans
kurumlarınca transfer edilir.
Yukarıda belirtilen gelirler ve satış bedellerinin transferi konusunda Merkez
Bankası'na bildirim yükümlülüğü bankalar ve özel finans kurumlarına verilen talimat
esaslarına tabidir.
Krediler
Madde 30-
A) Alınması
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ayni, nakdi, gayrinakdi kredi, garanti ve
kefalet temin etmeleri serbesttir. Bankalar ile özel finans kurumları, Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 17’nci maddesi gereğince kredi teminine garanti
vererek ya da vermeksizin aracılık edebilirler.
Yurt dışındaki işleriyle ilgili olarak yurt dışından kredi sağlayan Türkiye'de yerleşik
kişiler dışında kalan Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri
bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla kullanırlar. Ancak, ihracat kredi
kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi kapsamında sağlanan
kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şart aranmaz.
Yurt dışından sağlanan prefinansman kredilerinin vadesi 18 aydır. Gemi inşa ve
ihracının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 aydır.
Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında ihracat,
ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı
amacıyla sağlanan kredilerin vadeleri belge süresi (ek süreler dahil) kadardır.
Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışındaki işleriyle ilgili olarak yurt dışından
sağlanan krediler dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan tüm nakit
krediler ile ithalatın finansmanında kullanılan ödeme şekillerine göre oluşan ayni
kredilerden mal mukabili ve kabul kredili mal mukabili olanlar haricindeki bir yıldan (365
günden) uzun vadeli ayni kredilere ilişkin kullanım ve geri ödeme bilgileri, kredi bazında,
işleme aracılık eden banka veya özel finans kurumları tarafından Merkez Bankasınca
verilecek talimatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak Merkez Bankası'na bildirilir.
B) Açılması
Türkiye'de yerleşik kişiler aşağıda belirtilen şekillerde döviz kredisi açabilirler;
1) Bankaların ihracatın finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları 18 ay
vadeli (bu süre gemi inşa ve ihracının finansmanı için kullanılacak kredilerde (hazır gemi
hariç) 24 ay, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi
kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerin finansmanı amacıyla sağlanan kredilerde belge süresi (ek süreler dahil)
kadardır.), kiracıları ihracatçılarla yurt içinde veya yurt dışında döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerde bulunan kişiler olan Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketlerine
açacakları bir yıl vadeli döviz kredileri.
2) Bankaların Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında dış kredi almaları öngörülen
Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri ile yatırım mallarının finansmanı için
açacakları döviz kredileri.
3) Bankaların, yurt dışında iş yapan Türk müteşebbislerine, uluslararası yurt içi
ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan Savunma Sanayi
Projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri.
4) Bankaların, Türkiye'de yerleşik kişilere yatırım malları ithalatının finansmanı
için yukarıdaki ikinci fıkra esasları çerçevesinde açacakları döviz kredilerinin en fazla üçte
biri oranında olmak koşuluyla işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla açacakları
döviz kredileri.
5) Bankaların birbirlerine, bankacılık teamülleri çerçevesinde doğrudan veya
uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı bulunmaksızın açacakları döviz
kredileri.
6) Bankaların, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, Türkiye'de yerleşik
kişilere açacakları döviz kredileri.
7) Bankaların sağladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları tutarını
geçmemek üzere yurtdışına açacakları nakdi döviz kredileri.
8) Bankaların, bankacılık teamülleri çerçevesinde yurtdışına açacakları Türk lirası
kredileri.
9) Bankaların, Türkiye'de ve dışarıda yerleşik kişiler lehine, dışarıda yerleşik
kişilere muhatap döviz ve Türk lirası üzerinden; dışarıda yerleşik kişiler lehine Türkiye'de
yerleşik kişilere muhatap ve yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olarak
Türkiye'de yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik kişilere muhatap döviz üzerinden
düzenleyecekleri teminatlar, garanti ve kefaletler.
10) Türkiye'de yerleşik kişilerin, İthalat ve İhracat Rejimleri'ne göre açacakları
emtia kredileri.
11) Bankalar dışındaki Türkiye'de yerleşik kişilerin, Türkiye'de ve dışarıda yerleşik
kişiler lehine, dışarıda yerleşik kişilere muhatap döviz ve Türk lirası üzerinden verecekleri
teminat mektubu, garanti ve kefaletler.
12) Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi ve gemi inşa tesislerinin teşviki hakkında
14.1.1982 tarih, 2581 sayılı Kanun ile bu Kanun'a ilişkin Karar ve Yönetmelikler
kapsamında yurt dışından satın alınacak gemiler için temin edilen kredilerle ilgili olarak
yabancı para üzerinden tesis edilecek gemi ipotekleri.
13) Bankaların, hesap bakiyelerinde 10.000.- ABD dolarlık limit üzerinde oluşacak
depasmanın 30 gün içinde kapatılması koşuluyla Türkiye'de yerleşik kişilere veya yurt
dışında yerleşik kişilere yurt dışındaki harcamaları için kredi kartları karşılığında 10.000.-
ABD dolarlık limit içerisinde rotatif olarak kullandıracağı krediler.
Bankalar altın depo hesapları karşılığı altınlar ile satın aldıkları altınların teslimi
suretiyle, 2000-32/25 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara
ilişkin Tebliğ'e göre altın kredisi açabilirler.
Döviz kredilerinin alınma ve verilmesinde lehte ve aleyhte doğacak kur farkları,
ilgililere aittir.
Bankaların, İhracat ve Dahilde İşleme İzin Belgesi ile Vergi, Resim ve Harç
İstisnası Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı
hizmet ve faaliyetlerin finansmanı için açacakları döviz kredilerinin vadelerinin
uzatılmasına ilişkin talepler, İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Mücbir Sebep ve Fevkalade Hal Durumları”na ilişkin
maddelerinde belirtilen mücbir sebepler ve haklı durumlar gözönünde bulundurulmak
suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır.
Kredilerle ilgili uygulama usulleri Merkez Bankası'nca tespit edilir.
Prefinansman Kredileri
Madde 31- Prefinansman kredileri, ihracatçı firmalarca uluslararası finans
kuruluşlarından sağlanarak ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerle ilgili mal ve hizmet
alımının finansmanında kullandırılan, anapara, faiz ve masrafları ihracat ve döviz
kazandırıcı işlemlerden elde edilen dövizlerle ödenmesi gerekli kredilerdir.
Alıcıdan temin edilen prefinansman peşin döviz hükmünde olup, döviz alışı peşin
döviz olarak yapılır. Alıcı firma prefinansmanı da ihracat bedellerinin ödenmesine ilişkin
hükümlere tabi tutulur.
Uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan prefinansman kredilerinin vadesi 18
ay olmakla birlikte; İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile Dahilde
İşleme Rejimi Tebliğinin “Mücbir Sebep ve Fevkalade Hal Durumları”na ilişkin
maddelerinde belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları gözönünde
bulundurulmak suretiyle vadelerinin uzatılmasına ilişkin talepler Dış Ticaret
Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır.
Prefinansman konusu döviz, bankalar ve özel finans kurumları aracılığı ile havale
şeklinde yurda getirilir.
Prefinansman kredileri, amirin muvafakatı alınmak, fiili ihracattan önce ve bir
defada yapılmak ve kullanım süresi içinde gerçekleştirilmek kaydıyla devredilebilir ve bu
devir işlemi prefinansman kredisinin özelliğini değiştirmez.
Söz konusu kredilere ilişkin işlemler Merkez Bankası'nca belirlenecek şekillerde
yerine getirilir.
Döviz Hesapları ve Altın Depo Hesapları
Madde 32- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu Karar'a
ilişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğ'de belirtilen esaslara uygun olarak Merkez Bankası ve
bankalarca Türkiye'de ve yurtdışında yerleşik kişiler adına döviz tevdiat hesapları
açılabilir.
Bankalar ayrıca Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına
2000-32/25 sayılı Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak altın depo hesapları açabilirler.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NEZDİNDE
KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADI
ALTINDA HESAP AÇILMASI
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarının Tanımı ve
Özellikleri
Madde 33- Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesapları Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca geliştirilen sisteme göre işleyen, yurt dışında ikamet eden,
oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan T.C.Vatandaşları veya 5203 Sayılı Kanunla
Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge’ye (Belge) sahip gerçek kişiler tarafından
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde, belirlenmiş dövizler üzerinden açılan
döviz mevduat hesaplarıdır.
Açılan bu hesaplar karşılığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca hesap
sahipleri adına “Kredi Mektubu" veya "Süper Döviz Hesabı Cüzdanı” düzenlenir.
Kredi Mektubu, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı açılması karşılığında
düzenlenen, üzerinde yazılı olan miktara kadar dövizin, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası veya yurt dışında kendileriyle özel anlaşma yapılan aracı bankalar
tarafından üzerinde hüviyeti bildirilen ilgilisine ödeme yapılabilmesini sağlayan bir
belgedir.
Süper Döviz Hesabı Cüzdanı, Süper Döviz Hesabı açılması karşılığında
düzenlenen, hesabında kayıtlı miktardaki dövizin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından ilgilisine ödenebilmesini sağlayan hesap cüzdanıdır.
Bir şahıs adına açılan Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarının
her biri ayrı ve bağımsız olarak işleme tabi tutulur.
Bu hesaplar ve Kredi Mektupları ile Süper Döviz Hesabı Cüzdanları herhangi bir
şekilde teminat olarak kullanılamaz ve bunlardan doğan alacak üçüncü şahıslara devir veya
temlik edilemez.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabını Açtırabilecek Kişiler
Madde 34- Yurt dışında ikamet eden, oturma veya çalışma izni ya da hakkı
bulunan geçerli T.C.Kimliğine (T.C.Pasaportu veya T.C.Nüfus Cüzdanı) veya 5203 Sayılı
Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge’ye sahip gerçek kişiler Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper
Döviz Hesabı açtırabilirler.
18 yaşından küçükler ile turistik, ticari veya sair amaçla yurt dışına seyahat edenler
adına hesap açılamaz.
Bu hesaplar “Tek” veya “Müşterek” hesap olarak açtırılabilir. “Tek Hesap” tek kişi
adına açılan ve o kişi tarafından tasarruf edilebilen hesaptır.
“Müşterek Hesap”, geçerli T.C.Kimliği / Belge hamili karı ve koca adına “Ve” /
“Veya”lı olarak açılabilir. Eşlerden birinin hesap açma özelliğine sahip olması yeterlidir.
“Ve”li hesap karı-kocanın birlikte, “Veya”lı hesap karı ve kocanın ayrı ayrı tasarruf
yetkisine sahip oldukları hesaptır.
“Veya”lı hesap sahiplerinden birinin, diğeri aleyhine mahkemeye veya icraya
başvurmaları ve bu merciilerce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına usulü dairesinde
ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı tebliğ edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası hesaptan ödeme yapılmasını durdurur. Hesap sahipleri bu yola
başvurmaksızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sadece bir ihtarname göndermek
suretiyle hesaptan diğerine ödeme yapılmasına engel olamazlar.
Yurda Kesin Dönüş Yapanların Durumu
Madde 35- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Kredi Mektuplu Döviz
Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabı açtırmış bulunan kişiler dilerlerse, yurda kesin
dönüş yaptıktan sonra da mevcut hesaplarını yürürlükteki Genelge çerçevesinde devam
ettirebilirler.
Kesin dönüş yapanlar sadece, yurt dışındaki özel veya resmi sosyal güvenlik
kuruluşları tarafından kendilerine gönderilen limit üstü havaleler karşılığında hesap
açtırabilirler.
Para Göndermede Aracılık Yapabilecek Kuruluşlar
Madde 36-
a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabında:
Kredi mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı açtırmak için, yurt dışında özel anlaşmalı
bankalar ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubeleri kanalıyla hesaplara
ücretsiz para yatırılabilir.
Ayrıca, yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer bankalar, özel finans kurumları ve
posta idarelerince de hesap açmak için ücret ödenerek havale yaptırılabilir.
b) Süper Döviz Hesabında:
Süper Döviz Hesabı açtırmak için; yurt dışındaki bankalar, posta idareleri,
Türkiye’deki tüm bankalar ve özel finans kurumları kanalıyla ücret ödenerek para
gönderilebilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubeleri kanalıyla yatırılan paralar için ücret
ve komisyon alınmaz.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabı Açılabilen
Yabancı Para Cinsleri ve Asgari Tutarları
Madde 37- Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabı, cinsleri
ve asgari tutarları aşağıda belirtilen dövizler karşılığında açılır:

a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı Açılabilen Yabancı Para Cinsleri ve


Asgari Tutarları:
1.000,- Euro
1.000,- ABD Doları
1.000,- İngiliz Sterlini
2.000,- İsviçre Frangı

b) Süper Döviz Hesabı Açılabilen Yabancı Para Cinsleri ve Asgari Tutarları:


5.000,- Euro
5.000,- ABD Doları
c) Yukarıda belirtilen tutarların altında yatırılan dövizler için hesap açılmaz ve
dövizler ilgilisine iade edilir.
Süper Döviz Hesabı açtırmak üzere asgari tutarların altında havale edilen paralar
karşılığında ilgilinin talebine göre Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı açılabilir.
d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım-satım konusu yapılan diğer bir
konvertibl döviz gönderildiği ya da ibraz edildiğinde, bu dövizler, valöre esas olan gündeki
cari kurlar üzerinden alım-satım yapılarak, ilgililerin talep ettiği hesap açılabilen döviz
cinsine dönüştürülerek döviz hesabı açılabilir.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Valör
Madde 38- Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine, yurt
dışında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası muhabirlerine yatırılan paralar karşılığında
açılan hesapların valörü paranın yatırıldığı gündür. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının muhabiri olmayan bankalar ile posta idareleri vasıtasıyla yapılan havaleler
karşılığında açılan hesapların valörü ise, havalenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
hesaplarına alacak kaydedildiği tarihtir.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Vade, Faiz
Oranları ve Müşterek Hükümler
Madde 39-
a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı iki yıl vadeli olarak açılır.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarına vade bitiminde:

1) Euro karşılığında açılan,


2 yıl vadeli hesaplar için yıllık % 2,75

2) ABD Doları karşılığında açılan,


2 yıl vadeli hesaplar için yıllık % 2,75
3) İngiliz Sterlini karşılığında açılan,
2 yıl vadeli hesaplar için yıllık % 4,00
4) İsviçre Frangı karşılığında açılan,
2 yıl vadeli hesaplar için yıllık % 0,75

b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları


Süper Döviz Hesabı bir, iki veya üç yıl vadeli olarak açılır.
Süper Döviz Hesaplarına vade bitiminde
1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,
1 yıl vadeli olanlara % 2,25
2 yıl vadeli olanlara yıllık % 3,25
3 yıl vadeli olanlara yıllık % 3,75
2) ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,
1 yıl vadeli olanlara % 3,00
2 yıl vadeli olanlara yıllık % 3,75
3 yıl vadeli olanlara yıllık % 4,50

oranında faiz tahakkuk ettirilir.


c) Müşterek Hükümler
Hesabın vadesi, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabında başlangıç tarihinden
(valörden) iki yıl, Süper Döviz Hesabında bir, iki veya üç yıl sonraki aynı ay ve günde
biter.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarına tahakkuk ettirilecek
faizlerden vergi ve benzeri yasal kesintiler yapılır.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarına tahakkuk ettirilen faiz
anaparaya ilave edilir ve faiz tutarı ile yeni hesap bakiyesi ilgiliye bir yazı ile bildirilir.
Hesap sahibinin aksine bir talimatı olmadıkça, kapatılmayan hesapların vadesi,
yenilenme tarihindeki faiz oranı uygulanmak suretiyle kendiliğinden uzar.
Vade bitim tarihinden önce veya vade bitim tarihini takip eden bir ay içinde yapılan
vade değişikliği talepleri, vade bitim tarihi itibariyle, bu tarihten sonra yapılan vade
değişikliği talepleri ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına başvuru tarihi itibariyle
yerine getirilir.
Mevcut bir hesabın, başka bir döviz cinsine dönüştürülme talepleri vade bitim tarihi
itibariyle ya da faiz kaybının kabul edilmesi halinde başvuru tarihinde, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek esaslar dahilinde alım-satım yapılarak
yerine getirilir.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarından Vade
Bitiminden Önce Para Çekilmesi
Madde 40- Bu hesaplardan, vade bitiminden önce de para çekilebilir.
Bu durumda;
a) Vade bitiminden önce çekilen tutara, hesapta kaldığı süre için % 0,05 oranında
faiz verilir. Hesap sahibince talep edilmeyen çekim faizi, faizsiz hesapta bekletilir ve ait
olduğu anaparanın ilk vade yenilenmesinde tahakkuk edecek vade faizi ile birlikte hesaba
ilave edilir.
b) Kısmi çekim sonucu, bakiyesi 37. Maddede belirtilen asgari limitlerin altına
düşmeyen hesapların vadesi bozulmaz ve kalan meblağa, ait olduğu vadeye göre faiz
tahakkuk ettirilir. Bakiyesi asgari limitin altına düşen hesaplar ise, çekim tarihi itibariyle
% 0,05 oranında faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle faizsiz geçici hesaba alınır.
Yeni açılan hesaplar ile vadeleri sonunda yenilenen hesaplardan vade başlangıç
tarihlerinden itibaren bir ay içinde çekilen paralara faiz tahakkuk ettirilmez.
Hesaplardan Yapılacak Kullanımlar
Madde 41-
a) Şahsen Yapılacak Kullanımlar:
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabında ödemeler yurt dışında anlaşmalı
bankalar, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.
Süper Döviz Hesabında ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
yapılır.
Kredi Mektubundan veya Süper Döviz Hesabı Cüzdanından şahsen yapılacak
kullanımlarda Kredi Mektubu / Süper Döviz Hesabı Cüzdanı aslı ile T.C.Kimliğinin /
Belgenin ibrazı şarttır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bizzat başvurma ya da anlaşmalı
bankalardan para çekme imkanı bulunmayan hesap sahiplerinin başka bir bankada
bulunan, kendi adına açılmış bir hesaba havale taleplerinin yerine getirilebilmesi için
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilecek imzalı bir yazı ile müracaatları
gerekir.
Bu yazıda; yurt içi veya dışında havalenin yapılması istenen bankanın adı ile bu
bankada adlarına açılmış hesabın numarasının açıkça belirtilmesi ve yazı ekinde Kredi
Mektubu ve Süper Döviz Hesabı Cüzdanının aslı ile T.C.Kimliğinin / Belgenin
fotokopisinin gönderilmesi gereklidir.
b) Üçüncü Şahsa Yapılacak Ödemeler:
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı / Süper Döviz Hesabından, üçüncü şahsa
ödeme yapılabilmesi için; hesap sahibinin yurt dışında T.C. Konsolosluklarına, yurt içinde
Noterlere T.C.Kimliği / Belge ile müracaat ederek, bir vekaletname düzenletmesi gerekir.
Üçüncü şahsa, bu vekaletname ve Kredi Mektubu / Süper Döviz Hesabı Cüzdanı
asıllarını ibraz etmesi koşuluyla ödeme yapılabilir.
Vekaletle ödemeler sadece Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından yapılır.
Hesap Sahibinin Ölümü Halinde Faiz ve Ödeme
Madde 42- Hesaptaki meblağa, ödemenin yapıldığı tarihe kadar, Genelgenin 39. ve
40. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde faiz verilir. Ödeme için, mirasçılar veya
vekillerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına başvurmaları gerekmektedir.
Kredi Mektubunun / Süper Döviz Hesabı Cüzdanının Kaybedilmesi veya
Çalınması Halinde Yapılacak İşlemler
Madde 43- Kredi Mektubunun / Süper Döviz Hesabı Cüzdanının kaybedilmesi
veya çalınması halinde, hesap sahibinin T.C.Kimliği / Belge ile şahsen veya T.C.Kimliği /
Belge fotokopisinin ekleneceği bir yazı ile derhal Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
başvuruda bulunması şarttır.
Kredi Mektupları / Süper Döviz Hesabı Cüzdanlarının T.C.Pasaportuyla birlikte
kaybedilmesi veya çalınması halinde; gerekli önlemlerin süratle alınabilmesi için durumun,
telefon, teleks, faks, vb. iletişim araçları ile derhal Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
duyurulması ve 15 gün içerisinde, yukarıda belirtildiği şekilde, yazıyla başvuruda
bulunulması gerekmektedir. Yazıyla başvurunun bu sürede Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına ulaşmaması halinde başlatılan kayıp işlemi durdurulur.
Kredi Mektubunun / Süper Döviz Hesabı Cüzdanının çalınması, kaybedilmesi ve
bu durumun geç bildirilmesinden veya bu belgelerin herhangi bir suretle üçüncü şahıslara
verilmesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kusuru dışında doğabilecek
zararlardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sorumlu tutulamaz.
Kayıp işlemi yapılan her Kredi Mektubu ve Süper Döviz Hesabı Cüzdanı için hesap
sahibi veya ilgilisinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezince tespit
edilen miktarda döviz nakden veya kaybedilen Kredi Mektubu / Süper Döviz Hesabı
Cüzdanı tutarından düşülerek tahsil edilir.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabına ve Süper Döviz Hesabına İlişkin
Diğer Hükümler
Madde 44-
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hesaplardan bir defada yapılabilecek nakit
ödemelere limit koyabilir.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vekile ödenebilecek miktarı sınırlayabilir.
- Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ve anlaşmalı bankalardan para çekme veya havale işlemleri sonucu doğacak masraflar
(çeklerden muhabirlerce alınan masraf ve komisyonlar hariç) Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca karşılanır.
- Süper Döviz Hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından para çekme
veya havale işlemleri sonucu doğacak masraflar, (çeklerden muhabirlerce alınan masraf
ve komisyonlar hariç) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca karşılanır.
- Hesap sahiplerine ait kayıtlarımızdaki bilgilerin (adres, T.C.Pasaport, T.C.Nüfus
Cüzdanı / Belge) değişmesi halinde mutlaka ve en kısa sürede T.C.Kimliği / Belge
fotokopisinin ekli olduğu bir yazıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi
gerekmektedir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde, mevcut adrese yapılacak
bildirimler geçerli sayılır.
- Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarıyla ilgili tereddütlerde,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtları ve belgeleri geçerlidir.
- Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarıyla ilgili uygulamalardan
doğacak her türlü ihtilafta Türk Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
- Hesap sahiplerinin şahsıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri
dışında alınmış bir karar veya ilam, Türk Mahkemeleri tarafından tenfizi sağlanmadıkça
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca işleme alınmaz.
Madde 45- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve
Süper Döviz Hesaplarının açılışı ve işleyişi ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alabilir.
USUL VE MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Döviz Alım ve Satım Belgeleri
Madde 46- Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, özel finans kurumları, yetkili
müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşları tüm efektif ve döviz alım-
satımlarında düzenleyecekleri döviz alım ve satım belgelerini ihtiyaçları dahilinde genelge
ekindeki örneklere uygun olarak kendileri bastıracaklardır. Döviz alış ve satışları sırasında
ekteki örneklerdeki bilgileri içermek kaydıyla belge üreten elektronik makinaların da
kullanılması veya bilgisayar kullanılmak suretiyle düzenlenmesi mümkündür.
Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı
kuruluşları döviz alım ve satım belgelerinin düzenlenmesinden sonra belge kapsamına
giren bilgilerin değişmesi halinde yeni döviz alım ve satım belgesi düzenlenerek üzerine
değişiklik sonucu yeniden düzenlendiğini belirten bir ibare konulacak ve eski döviz alım
ve satım belgesi yenisine iliştirilecektir.
Döviz Alım Belgeleri
Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı
kuruluşları döviz alım belgesini iki nüsha olarak düzenlemek zorundadırlar. Döviz alım
belgelerinin ikinci nüshaları bu kurum ve kuruluşlarda kalacak, üzerine "bu nüsha
üzerinden işlem yapılamaz." şerhi konulacaktır.
Bankalarca, 95-32/13 sayılı Tebliğ'de belirtilen esaslara uygun olarak açılan altın
depo hesaplarından Türk lirası karşılığında yapılacak altın alımlarında Döviz Alım
Belgeleri üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, bu belgeler kullanılacaktır.
Döviz alım belgesi aşağıdaki bilgileri içerecektir.
Seri No., Sıra No, İstatistik No (lar), Banka Şube Kodu, Dövizi Satan
Kişinin/Kuruluşun; Ünvanı/ Adı Soyadı, Uyruğu, Satın Alınan Dövizin/Efektifin: Geldiği
Ülke, Geliş Nedeni, Cinsi, Uygulanan Kur, Tutarı, Türk Lirası Karşılık (ları), USD
Karşılık (ları) (1) Türk lirası, .......... İhracatın şekli, Teslim şekli, Gümrük
Beyannamelerinin; Tarihi, Numarası, Çıkış kapısı, Yurda getirilen dövizin ödeme şekli, (2)
Kesintiler (Komisyon-posta-pul-gider v.s.) Türk lirası, Kalan net Türk lirası (1-2),
Açıklama Bölümü, Tarih, Banka Adı, Kaşe, İmza.
Döviz Satım Belgeleri
Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı
kuruluşları döviz satışları sırasında döviz satım belgelerini iki nüsha olarak düzenlemek
zorundadırlar.
Döviz satım belgesi aşağıdaki bilgileri içerecektir.
Seri No, Sıra No, İstatistik No (lar), Banka Şube Kodu, Dövizi Satın Alan
Kişi/Kuruluşun, Ünvanı/Adı Soyadı, Adresi, Uyruğu, Döviz Satışının Dayanağı, Satılan
Dövizin/Efektifin, Cinsi, Tutarı, Kuru, Türk lirası Karşılık (ları), USD Karşılık (ları),
Toplam Türk lirası, Yukarıda dökümü yazılı döviz/dövizler efektif/efektifler satılmıştır,
Tarih, Banka Adı, Kaşe, İmza.
Döviz alım ve döviz satım belgelerinin kağıdının rengi ve boyutları hususunda bir
kısıtlama mevcut olmayıp, arzuya göre istenen herhangi bir renkte ve boyutta
bastırılabilecektir. Gerek döviz alım ve gerekse döviz satım belgelerinde banka, özel finans
kurumu, yetkili müessese, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşu adı ve amblemlerinin
bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Bankalar ve özel finans kurumları belge üretebilen otomatik makinalar vasıtasıyla
ihracat dışındaki işlemler için düzenleyecekleri döviz alım belgelerine ihracat dövizlerine
ilişkin bilgileri yazmayabilirler. Gerek otomatik makinalarda üretilen belgelere, gerekse
basılı belgelere basımından sonra düzenlenmeleri sırasında veya daha sonra daktilo veya
elle ön veya arka yüzlerine, gerekli görülecek istatistiki amaçlı işaretleri koyabilirler.
Ayrıca bankaların belgelerin kötüye kullanımını önlemek için gerekli önlemleri de almaları
gerekmektedir.
Bu Genelge kapsamında yapılan işlemlerde 97/9523 sayılı Karar eki Karaparanın
Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelikteki esas ve usullere göre bu Yönetmelikte belirlenen limitleri aşan tutarlar için
kimlik tespiti, bunların muhafazası ve ilgili mercilere bildirim yükümlülüklerine uyulması
zorunludur.
Madde 47- Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli
maden aracı kuruluşları döviz alış ve satışlarında düzenledikleri döviz alım ve satım
belgelerinin birinci nüshalarını ilgiliye verecekler, ikinci nüshalarını kendi nezdlerinde beş
yıl süreyle saklayacaklardır.
Belgelerin zayi edilmeleri halinde yeni bir belge tanzim edilmeyecek ancak
belgelerdeki bilgiyi içeren bir yazı verilecektir.
Mahsup muamelelerinde döviz giriş ve çıkışlarına ait belgelerin sağlıklı olarak
izlenebilmesi amacıyla hem döviz alım hem de döviz satım belgesi düzenlenmesi
zorunludur. Döviz alım ve satım belgeleri işlem tarihindeki döviz alış kurları üzerinden
düzenlenecektir.
Madde 48- İhracat işlemlerinde malların bedelinin Türk parası ile tevsiki halinde,
Döviz Alım Belgelerinin üzerinde gerekli değişiklik yapılarak, bu belgeler kullanılacaktır.
Yurt dışına yapılacak Türk parası transferlerinde Genelge ekindeki örneğe uygun
olarak iki nüsha "Türk Parası Transfer Belgesi" düzenlenecektir.
Bu belgelerin bastırılması ve kullanımında, Döviz Alım ve Satım Belgesine ilişkin
esaslar uygulanacaktır.
DÖVİZ ALIM BELGESİ
Seri no: İstatistik no.(lar) :
Sıra no: Banka şube kodu :_______________
DÖVİZİ SATAN KİŞİNİN/KURULUŞUN
Ünvanı/Adı Soyadı :
Uyruğu :
SATIN ALINAN DÖVİZİN/EFEKTİFİN
Geldiği Ülke :
Geliş Nedeni :
Cinsi :
Uygulanan Kur :
Tutarı :
TRL. Karşılığı :
USD Karşılığı :
(1) TRL ...............................
...............................
İhracatın şekli : ________________________
Teslim Şekli : ________________________
Gümrük Beyannamelerinin : ________________________
Tarihi : ________________________
Numarası : ________________________
Çıkış kapısı : ________________________
Yurda getirilen dövizin ödeme şekli : ________________________
(2) Kesintiler (Komisyon-posta-pul-
gider v.s.) TRL. : ________________________
Kalan net TRL. (1-2) : ________________________
Açıklama Bölümü : ________________________
Tarih
Banka
Adı-Kaşe-İmza
DÖVİZ SATIM BELGESİ
Seri no: İstatistik no.(lar) :
Sıra no: Banka Şube kodu : ______________

DÖVİZİ SATIN ALAN KİŞİ/KURULUŞUN


Ünvanı/Adı Soyadı :
Adresi :
Uyruğu :

DÖVİZ SATIŞININ DAYANAĞI


......................................................

SATILAN DÖVİZİN/EFEKTİFİN
Cinsi :
Tutarı :
Kuru :
TRL. Karşılığı :
USD Karşılığı :
Toplam TRL :

Yukarıda dökümü yazılı döviz/dövizler, efektif/efektifler satılmıştır.


Tarih
Banka Adı
Kaşe-İmza
TÜRK PARASI TRANSFER BELGESİ
Seri no: İstatistik no.(lar) :
Sıra no: Banka Şube kodu : ______________

TÜRK PARASI TRANSFER EDEN KİŞİ/KURULUŞUN


Ünvanı/Adı Soyadı :
Adresi :

TRANSFERİN DAYANAĞI
......................................................

TRANSFER EDİLEN TÜRK PARASININ


Tutarı :
USD Karşılığı :
Kur :

Yukarıda dökümü yazılı Türk Parası transfer edilmiştir.


Tarih
Banka Adı
Kaşe-İmza
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliği ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Şubelerinin iller itibariyle yetki bölgeleri aşağıda gösterilmiştir.
ADANA - Adana-Osmaniye
ANKARA - Ankara-Bartın-Çankırı-Karabük-Kastamonu-Kırıkkale-Yozgat-
Zonguldak
ANTALYA - Antalya-Burdur-Isparta
BURSA - Bursa-Balıkesir-Çanakkale-Yalova
DENİZLİ - Denizli-Afyon-Muğla
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Batman-Bingöl-Mardin-Siirt-Şırnak
EDİRNE - Edirne-Kırklareli-Tekirdağ
ERZURUM - Erzurum-Ağrı-Ardahan-Bayburt-Erzincan-Iğdır-Kars
ESKİŞEHİR - Eskişehir-Bilecik-Kütahya
GAZİANTEP - Gaziantep-Adıyaman-Kahramanmaraş-Kilis-Şanlıurfa
İSKENDERUN - Hatay
İSTANBUL - İstanbul
İZMİR - İzmir-Aydın-Manisa-Uşak
İZMİT - Kocaeli-Bolu-Sakarya
KAYSERİ - Kayseri-Aksaray-Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Sivas
KONYA - Konya-Karaman
MALATYA - Malatya-Elazığ-Tunceli
MERSİN - İçel
SAMSUN - Samsun-Amasya-Çorum-Ordu-Sinop-Tokat
TRABZON - Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-Rize
VAN - Van-Bitlis-Hakkari-Muş

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1- Bankamız şubeleri nezdinde dışarıda yerleşik kişilere ait bloke edilmiş Türk
liraları Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu Karara ilişkin 91-32/5 Sayılı
Tebliği hükümleri uyarınca ilgililerce serbestçe tasarruf edilir.
Geçici Madde 2- 15.5.1989 tarihinden önce Ek: (1) de belirtilen yabancı para cinsleri dışındaki
para cinsleri üzerinden açılmış olan hesaplar vadeleri sonuna kadar bu para cinsleri üzerinden devam
eder. Vadeleri bitiminden sonra ise, vade faizleri dahil, faizsiz geçici bir hesaba alınarak talep halinde
hesap sahiplerine ödenmek suretiyle kapatılır.
Geçici Madde 3- 15.5.1989 tarihinden önce 18 yaşından küçükler adına açılan hesapların
takibine, Ek: (1) de belirtilen para cinslerinden olmak koşuluyla, vadelerinden sonra da devam olunur.
Geçici Madde 4- Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce, asgari hesap açma limitlerinin altında
kalması nedeniyle, faizsiz geçici hesaba alınan ve hesap sahipleri tarafından çekilmemiş bulunan 37
nci maddede belirtilen limitlerin üstündeki dövizler, Genelge yayım tarihi vade başlangıç tarihi kabul
edilmek suretiyle faizli hesaba alınır.
Geçici Madde 5- Alman Markı karşılığında açılan hesaplar için tespit edilen faiz oranları, 15
Şubat 1991 tarihinden sonra açılan veya vadeleri yenilenen hesaplara uygulanır.
Geçici Madde 6- Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce açılan Süper Döviz Hesabı sahipleri
de bu tarihten sonra sağlanacak haklardan aynen yararlanırlar.
Geçici Madde 7- “Döviz Pozisyon Yönetimi ve Bilgi Verme” başlıklı bölümün “D) Zorunlu
Döviz ve Efektif Devirleri ve Satışları” başlıklı kısmında yer alan zorunlu döviz ve efektif devir ve
satışları için belirtilen oranlar, 1999 Mart Ayı sonuna kadar % 0 (yüzde sıfır)’dır.
Geçici Madde 8- Yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Alman Markı, Hollanda
Florini, Fransız Frangı üzerinden açılmış bulunan Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları ile Süper
Döviz Hesapları 1 Ocak 2002 tarihinde, 1 Ocak 1999'da sabitlenen çapraz kurlardan Euro'ya
dönüştürülür. Bu hesaplardan 1 Ocak 2002 tarihinden sonraki nakit ödemeler Euro üzerinden yapılır.
Dönüşüm nedeniyle Euro için tespit edilen asgari hesap açma limitinin altında kalan hesaplara ilk
vade sonuna kadar faiz ödenmesine devam edilir. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Avrupa Para
Birliği’ne dahil ülkelerin ulusal paraları cinsinden açılmış hesapların Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası kayıtlarında Euro’ya dönüşmesi nedeniyle, Alman Markı, Hollanda Florini, Fransız Frangı
üzerinden düzenlenmiş Kredi Mektupları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yurt dışında özel
anlaşmalı Muhabirlerine kullanılmak üzere ibraz edilemeyecek, kullanıldığı ya da kullanmaya
teşebbüs edildiği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na herhangi bir sorumluluk
yüklenilmeyecektir.
Geçici Madde 10- Yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 11- Yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 12- Yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 13- Yeni hesap açma limitleri, vade ve faiz oranları, Genelgenin yürürlük
tarihinden itibaren açılan ve bu tarihten sonra vadesi yenilenen hesaplara uygulanır.
Geçici Madde 14- 31 Aralık 2001 tarihine kadar Avrupa Para Birliği'ne dahil ülke paraları
cinsinden, Türkiye'de yerleşik bankalarda açılmış veya açılacak döviz tevdiat hesapları 1 Ocak 1999
tarihinde sabitlenen çapraz kurlar kullanılarak en geç 31 Aralık 2001 akşamına kadar hesap
sahiplerinin farklı bir talimatı olmadığı takdirde herhangi bir mevduat türü ayrımı yapılmaksızın
Euro'ya dönüştürülecektir.
Geçici Madde 15- 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Euro efektif olarak dolaşıma çıkacaktır.
Avrupa Para Birliğine üye ülkelerin ulusal paralarından
Hollanda Florini 28 Ocak 2002,
İrlanda Lirası 9 Şubat 2002,
Fransız Frangı 17 Şubat 2002,
Alman Markı, Avusturya Şilini,
Belçika Frangı, Fin Markkası,
İspanyol Pezetası, İtalyan Lireti,
Lüksemburg Frangı, Portekiz
Esküdosu ve
Yunan Drahmisi 28 Şubat 2002
tarihlerine kadar efektif olarak Euro ile birlikte dolaşımı devam edecektir.
Ancak, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren efektif dışında dövize ilişkin tüm işlemler Euro döviz
cinsi üzerinden yapılacaktır.
Geçici Madde 16- 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Avrupa Para Birliğine üye ülkelerin ulusal
paralarının Euro’ya çevrilmesi işlemi bankalar, özel finans kurumları ve yetkili müesseseler tarafından
yapılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kurumlar tarafından getirilen ulusal para cinsinden
efektifleri 31 Aralık 2003 tarihine kadar değiştirecektir.
Bu işlemlerle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Döviz ve Efektif
Piyasalarında gerçekleştirilecek efektif işlemlerine uluslararası piyasa teamüllerini uygulama hakkı
saklıdır.
Geçici Madde 17- Yeni faiz oranları bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren açılan ve vadesi
yenilenen hesaplara uygulanır.
Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce Euro, ABD Doları, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı
karşılığında açılmış olan bir yıl vadeli Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarının vadesi, hesap
sahiplerinin aksine bir talimatı olmadıkça yenilenme tarihinden itibaren % 0,25 oranında faiz
uygulanmak suretiyle kendiliğinden uzar.

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Madde 49- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığının 89-32/1, 90-32/2 ve 90-32/3 Sayılı Tebliğlerine İlişkin I-A'dan I-L'ye kadar (I-L
dahil) Merkez Bankası Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.(*)
Madde 50- Bu Genelgenin Döviz Pozisyon Yönetimi ve Bilgi Verme, Madde 7, A) Döviz
Pozisyon Yönetimine İlişkin Oranlar, 2-Kur Riski Oranı, Döviz Mevcutları ve Döviz Alacakları
Bölümünde yeralan "Satın alınan çekler" ile Döviz Borçları Bölümünde yeralan "Ödenecek çekler" ve
"Ödenecek havaleler" 1 Ağustos 1991 tarihinden itibaren bu Genelge hükümlerine tabidir.
Madde 51- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

---------------------------------------------------
(*) I-M sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılan I-A dan I-L ye kadar olan Genelgelerin Resmi
Gazete tarih ve numaraları aşağıda gösterilmiştir.
Genelge No Resmi Gazete Tarih ve No
I-A 15.08.1989-20253
I-B 13.09.1989-20281
I-C 18.09.1989-20286
I-D 02.11.1989-20330
I-E 03.03.1990-20450
I-F 20.03.1990-20467
I-G 17.08.1990-20608
I-H 17.08.1990-20608
I-J 29.12.1990-20740
I-K 07.02.1991-20779
I-L 24.04.1991-20851