ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊

တုိက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ

သဒၶါၾကည္လင္ပါရမီရွင္

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္

Aေပါင္းတုိ႔Aား

Aထူး

သတင္းေကာင္းပါးAပ္ပါသည္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ(မွတ္ခ်က္ ယခုလ)၉ရက္၊ Aဂၤါေန႔မွ စတင္၍ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ရက္၊ တနလၤာေန႔
တုိင္ေAာင္ ၂ပါတ္တိတိ တုိက်ဳိၿမိဳ႕၊ နာကAိတဘရွိရပ္ကက
ြ ္ရွိ၊ ေထရဝါဒပရိယတိၱ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး၌
ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာျပဳ

ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္

ထုိင္ဝမ္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ႄကြေရာက္

သီတင္းသုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Aားလုံးေသာ ပါရမီရွင္မ်ား ႄကြေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳျခင္း၊ စုေပါင္းဆြမ္းမ်ား
ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ မိမိတုိ႕ ေစတနာသဒၶါတရား Aေလ်ာက္ လွဴဒါန္းဖြယ္ Aစုစုတုိ့ကုိ လွဴဒါန္းႏုိင္ျခင္း၊
ကပၸိယကာရကတာဝန္မ်ားကုိ Aလွည့္က် ကုသုိလ္ျပဳျခင္းစေသာ ကုသုိလ္ Aစုစုတုိ႔ကုိ Aခြင့္Aခါႀကဳံခုိက္
ကုသုိလ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ Aထူးႏႈိးေဆာ္ တုိက္တြန္းAပ္ပါသည္။
Aထူးသတိျပဳရန္မွာ

၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊

ႏုိဝင္ဘာလ၁၄-ရက္၊

တနဂၤေႏြေန႔

နံနက္

၁၁နာရီAခ်ိန္တြင္

ေထရဝါဒပရိယတၱိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ စုေပါင္းဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊
ညေန ၆-နာရီAခိ်န္မွ စတင္၍ ည၉နာရီAခ်ိန္ထိ ကမၻာ့သာသနာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးAား
စုေပါင္းပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း၊
Aခမ္းAနားကုိ

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံေတာ္မွ

စည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ

က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႄကြေရာက္နာယူမွတ္သားႏုိင္ပါရန္ Aထူးႏႈိးေဆာ္Aပ္ပါသည္။
ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာ
Tobu Tojo Line OOYAMAဘူတာမွ၃မိနစ္

GREEN HALL (2F)
Tokyo, Itabashi Ku Sakaecho 36-1
တိုက်ိဳၿမိဳ႕ A ိတဘရွိခု ဆကA ဲေခ်ာ ၃၆ - ၁

ၾသဝါဒတရားေတာ္ကုိ
သုိ႔ပါ၍

စုေပါင္းနာယူျခင္း
မပ်က္မကြက္

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful