You are on page 1of 1

Haseborg & Zillinger

advocaten
Advocaten

‘Meesters in arbeidsrecht’

A
rbeidsrecht, iedereen met werk heeft ermee te maken. Een relatief nieuwe speler op de Het advocatenkantoor bestaat pas sinds vinden klanten prettig en terecht!”
markt is Haseborg & Zillinger advocaten, een kantoor gevormd door drie ervaren advocaten. april 2009, maar heeft al veel krediet op-
Het biedt de kwaliteit van grote kantoren, maar kan door zijn omvang aantrekkelijkere tarie- gebouwd, vertelt Verhage. “Klanten ko- Van overheidswege en als gevolg van
ven rekenen. men terug en bedrijven geven onze naam technologische vooruitgang is het ar-
ook vaak door aan hun relaties. Steeds beidsrecht voortdurend in beweging. Het
B2B Amsterdam

Haseborg & Zillinger is een advocaten- de vaste klanten behoren zowel beurs- komen: van het opstellen van een arbeid- meer bedrijven weten ons te vinden.” kantoor houdt deze ontwikkelingen dan
kantoor, gespecialiseerd in arbeidsrecht. genoteerde bedrijven als bedrijven uit het contract en personeelsgids tot het instel- ook nauwlettend in de gaten. Zo advi-
De drie advocaten Renzo Ter Haseborg, MKB. Ter Haseborg: “Omdat wij er in sla- len van een personeelsvertegenwoordi- De drie advocaten hebben, naast het al- seren ze bedrijven over zaken als een
Niels Verhage en Christiaan Zillinger Mo- gen onze kosten laag te houden, kunnen ging. gemene arbeidsrecht, ieder een eigen bedrijfsbeleid op het gebied van social
lenaar hebben ieder zo’n tien jaar bij gere- wij werken tegen een voordelig tarief. Dat specialisme. Zo heeft Ter Haseborg veel media. Ter Haseborg: “En als we interes-
nommeerde advocatenkantoren gewerkt. is voor veel bedrijven aantrekkelijk in de “We fungeren vaak als coach of sparring- ervaring met bestuurscrises en onrecht- sante informatie voor een klant hebben,
“Als gespecialiseerd kantoor concentre- huidige economische situatie”. partner van onze klanten. We denken mee matige concurrentie door werknemers. mailen we het: wetswijzigingen, relevante
ren we ons op één rechtsgebied. We wil- hoe iemand zijn doel kan bereiken.” zegt Verhage houdt zich onder andere bezig uitspraken, interessante krantenartikelen
len in die niche de beste zijn,” vertelt Ter Eén ding willen ze duidelijk stellen: ar- Ter Haseborg. “We stellen logische ver- met zaken rond reorganisaties en onder- – kosteloos uiteraard.”
Haseborg. beidsrecht is veel meer dan alleen ont- volgstappen voor. Als een bedrijf bijvoor- nemingsraden. “In de toekomst wil ik me Verhage: “Het resultaat is vaak het beste

B2B Amsterdam
slagrecht, of het oplossen van conflicten. beeld meer met flexibele werknemers wil ook richten op mediation.” Zillinger Mole- wanneer je op het kostenplaatje blijft let-
Haseborg & Zillinger richt zich voorna- Zillinger Molenaar: “Wij zijn ook juridisch werken, bieden wij een pasklare oplos- naar doet veel met expat-arbeidscontrac- ten. Ook dat is onze verantwoordelijkheid
melijk op bedrijven – ook landelijk. Tot adviseurs die bedrijven helpen verder te sing aan.” ten en privacywetgeving. “Bijvoorbeeld naar de klant.” Zillinger Molenaar: “Ten
met cameratoezicht. Of personeelvolg- onrechte zijn bedrijven soms huiverig om
systemen: mag een werkgever zomaar in een advocaat in te schakelen. Achteraf
de mailbox van een werknemer kijken?” gezien hadden ze vaak beter eerder kun-
Haseborg & Zillinger is een servicegericht nen langskomen. Bijvoorbeeld op een
advocatenkantoor“We zijn altijd bereik- moment dat een zaak nog geregeld kon
baar”, vertelt Ter Haseborg. “Onze mo- worden en een kostbare procedure daar-
biele nummers staan online, we nemen door kon worden voorkomen. Dan zien
zelf de telefoon op en als dat niet lukt bel- klanten dat het echt waar is: investeren in
len we zo snel mogelijk terug.” Verhage: een advocaat loont echt.
“Korte lijntjes en direct en snel contact

Advocaten
Haseborg & Zillinger Advocaten
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
T 020 520 7595
F 020 524 84 80
E christiaan@hzlaw.nl
niels@hzlaw.nl
renzo@hzlaw.nl
I www.hzlaw.nl

92 93

Related Interests