BACALAUREAT 2008

- MATEMATICA -
- Proba D
- Tipul subiectului MT1
Programa M1
Variante Finale
( Aprilie )
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1.
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural n din egalitatea 1 5 9 ... 231 n + + + + = .
5p
2. Să se rezolve inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos
12
π
.


,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\, astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .


1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ,
x
f x e ax = − , unde , 0 a a ∈ > \ .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă pentru funcţia f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

VARIANTA 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
2
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se calculeze
24
1
2
i −  
 
 
.

5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = − .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor de două cifre, să avem
a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât u v ⊥
G G
.


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se determine
10
rang( ) A .
5p c) Să se calculeze
2008
( )
t
A A − .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că pentru orice , a b M ∈ , rezultă că a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă pentru funcţia f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

VARIANTA 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + . Să se determine valoarea minimă a funcţiei f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta sa fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p 6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .


SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricele
0 2
2 0
A
 
=
 

 
şi
2 1
1 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze
2 2
det ( ) A B + .

5p b) Să se justifice că, ( )
2
, X Y M ∀ ∈ ^ , ( ) ( ) ( ) det det det X Y X Y ⋅ = ⋅ .
5p c) Să se arate că, dacă ( )
2
, X Y M ∈ \ şi X Y Y X ⋅ = ⋅ , atunci
2 2
det ( ) 0 X Y + ≥ .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2008
de 2008 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.


3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

VARIANTA 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se calculeze
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
8
9 3 0
9
x x+
− + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii (3 2 ) ( 1) u a i a j = − + +
G G G
şi (2 1) 2 v a i j = + +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .

5p c) Să se calculeze det( )
t
A A ⋅ .
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2008 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.


4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
*
1
1 ,
1
n
I n
n
≤ + ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

VARIANTA 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ , ( ) 1 f x x = − .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD dacă ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze
lungimea laturii AC .5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

VARIANTA 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea dacă ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p 4. Câte numere de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 2, 4, 6 sau 8?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că 6,
6
AB C
π
= = .6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Fie
*
n∈` , mulţimea
n
S a permutărilor de n elemente şi permutarea identică
1 2 ...
1 2 ...
n
e
n
 
=
 
 
.
5p
a) Pentru 4 n = şi
4
1 2 3 4
3 2 4 1
S
 
σ = ∈
 
 
, să se calculeze
4
σ .
5p b) Să se demonstreze că pentru orice
n
S σ∈ , există
*
p∈` , astfel încât
p
e σ = .
5p c) Să se determine o permutare
5
S τ ∈ , e τ ≠ astfel încât
5
τ τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se rezolve ecuaţia în mulţimea numerelor complexe.
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.


SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră funcţiile
2
, : ( 1, ) , ( )
1
n
n n n
x
f g f x
x
− ∞ → =
+
\ ,
2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − +
cu
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

VARIANTA 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că în triunghiul ABC vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Pentru fiecare , t n∈], se consideră matricea
2 2
( )
2 2
n n
n n
A n
| |
=
|
|
\ .
şi mulţimile ( )
{ }
G A k k = ∈] ,
( )
{ }
1
t
H A k t k = ⋅ − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈], ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.


7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile
2
: ( 1, ) , ( ) ln( 1) ln( 1) arctg F F x a x b x c x − ∞ → = + + + + \ şi ( ) : 1, f − ∞ →\,
( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine , , a b c∈\, astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care ea este primitivă a funcţiei f .

VARIANTA 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1, 3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .


8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A M
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ .

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se demonstreze că
2
3 3
2 A A I O − − = .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se calculeze
2 3
, x x , dacă
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.


8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0; , , .
2
n n n
n
x x x f x n
+

π  
∈ = ∀ ∈
 
 
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \.
5p b) Să se arate că
*
0, ,
2
n
x n
π  
∈ ∀ ∈
 
 
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

VARIANTA 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
9
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
9 z = − .
5p
2. Să se determine a

∈\ pentru care ecuaţia
2
(3 1) 3 0 ax a x a + − + + = are rădăcini reale.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia cos 4 1 x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4, 5 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că (1) (2) f f = .
5p 5. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris într-un triunghi care are lungimile laturilor 13, 14, 15.

5p 6. Triunghiul ABC are ,
6 4
B C
π π
= = . Să se demonstreze că 2
AB
AC
= .


9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Se consideră matricele
1 1
1 1
A
 
=
 

 
,
1
1 0
1 1
E
 
=
 
 
,
2
1 1
0 1
E
 
=
 
 
şi n∈
*
` .
5p
a) Să se calculeze
4
A .
5p
b) Ştiind că matricea ( )
2
B∈M \ verifică relaţiile
1 1
B E E B ⋅ = ⋅ şi
2 2
B E E B ⋅ = ⋅ , să se
demonstreze că există a∈\, astfel încât
0
0
a
B
a
 
=
 
 
.

5p c) Să se demonstreze că dacă pentru orice ( )
2
X M ∈ \ ,
n n
A X X A ⋅ = ⋅ , atunci există k ∈
*
` astfel
încât 4 n k = .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
2 3 f X aX X bX c X = + + + + ∈\ , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈C.
5p a) Să se afle rădăcinile polinomului f ştiind că 0, 5. a b c = = = −
5p b) Să se verifice că
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
2 2 2 2 2 2
2
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
3
16
4
x x x x x x x x x x x x a − + − + − + − + − + − = − .
5p c) Pentru 4 a = , să se determine , b c∈\ astfel încât polinomul f să aibă toate rădăcinile reale.


9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia ( ) : , sin
n n
f f x x x n → = − − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
n
f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că, dacă se notează
n
x unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = , atunci şirul
*
( )
n
n
x
∈`
este
nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

VARIANTA 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 2) 3 u a i j = − +
G G G
şi 8 (20 2 ) v i a j = − −
G G G
sunt coliniari.
5p
6. Să se arate că vectorii 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
formează un unghi obtuz.


10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2008
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Pentru fiecare
5
a∈] se consideră matricea
2 5
( ) ( ) A a ∈M ] ,

2
( ) .
2
a
A a
a
 
=
 
 
 

5p a) Să se verifice că
5
x ∀ ∈] ,
5
x x = .
5p b) Să se demonstreze că
5
a ∀ ∈] , ( )
5
( ) ( ) A a A a = .
5p
c) Să se determine valorile lui
5
a∈] pentru care
2008
( ( )) ( ) A a A a = .


10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

VARIANTA 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =


11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , cu m∈\.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

VARIANTA 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1 n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi
1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .


12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile
1 2
, x x şi
2
g aX bX c = + + ,
cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .


12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
: 0, , ( 1)
x
f f x x ∞ → = + \ .
a) Să se arate că ( 1) ln( 1) 0, 0 x x x x − + + < ∀ > .
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia [ ) ( )
1
1
0
: 1, , , 1
t x
f f x e t dt x
− −
∞ → = ∀ >

\ şi ( )
1
1 1 f
e
= − .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ ≥ .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

VARIANTA 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se verifice egalitatea
2 2
(1 3) (1 3) 4 i i + + − = − .
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p 6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că 2 . B C =


13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu coeficienţi complecşi.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .


13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .

5p b) Să se arate că ( ) ( ) { }
3
2
' , 2, 1
1
x
f x f x x x
x
+
= ∀ ∈ − −

\ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

VARIANTA 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care inecuaţia
2
2( 1) 2 1 0 ax a x a + + + − ≥ nu are soluţii în mulţimea
numerelor reale.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
calculeze ( ) m B ) .


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .


14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune a graficului funcţiei din intervalul 0,
2
π  
 
 
.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, , .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x x
x x x
− + + +
= = ∀ ∈
+ + +
\
5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă pentru funcţia f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f , axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

VARIANTA 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere de patru cifre, nu neapărat distincte, se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .


15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Se consideră sistemul
1
1
1
ax by cz
cx ay bz
bx cy az
+ + = 

+ + =


+ + =

, unde , , a b c∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p
b) Să se arate că dacă
3 3 3
3 a b c abc + + ≠ , atunci sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se arate că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =


15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe ( ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde şirul
n
a a fost definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


VARIANTA 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.

5p 2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2
2
0, .
1
x ax
x
x
+ +
≥ ∀ ∈
+
\

5p 3. Să se rezolve ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .


16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.


16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.

5p b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

VARIANTA 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p 1. Să se determine partea imaginară a numărului
( )
3
1 3 i + .
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor de două cifre, să
avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .


17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

VARIANTA 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Se consideră funcţia :[ 2, 2] f − → \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + . Să se afle valoarea minimă a funcţiei f.

5p 3. Să se rezolve ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând două numere din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , cel puţin un număr să
fie prim.
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .


18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 5) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .


18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → = ⋅

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

VARIANTA 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând trei cifre din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , toate acestea să fie pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Ştiind că 0,
4
x
π  

 
 
, să se arate că
ctg tg
ctg2
2
x x
x

= .


19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x


| | | |
= − + − + + ∀ ∈
| |
\ . \ .

\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim , .
a
x
x f a
x →∞
 

 
 
\

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

VARIANTA 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se verifice dacă
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .


20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.


20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
3
lim ( 1) ( 2) ( 3) ... ( )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − − .

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

VARIANTA 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .


21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .

5p a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.

VARIANTA 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
lg(8 9) lg 1 lg( 1) x x x + + = + − .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa dintre
cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.


22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .


22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
4
( )
x
dx
f x

+

.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

VARIANTA 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p

2. Să se rezolve în \ ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din primele 40 de numere naturale, acesta să nu
conţină cifra 7.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 4 α = , să se calculeze tg2α .


23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .


23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este precizat la a).
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este precizat la a).

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

VARIANTA 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p 1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) 4, (1) 2, (2) 7 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi
(5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( )
2 5 3 4 5 3 2 4 i j i j i j i j + ⋅ − − − ⋅ +
G G G G G G G G
.


24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.


24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p
c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >VARIANTA 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se determine a∈\, pentru care parabola ( )
2
1 3 y a x ax = + + + şi dreapta 1 y x = + au două puncte
distincte comune.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2,3,..., 30 , acesta să conţină
cifra 1.

5p 5. Se consideră un triunghi ABC şi punctele , , M N P astfel încât , , AM MB BN NC CP PA = = =
JJJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
. Fie H
ortocentrul triunghiului MNP. Să se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze
7
sin
4
π
.


25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente, se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ }
2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2007) ( 1) X X X X t = − .


25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este convergent.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π
→ =


\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


VARIANTA 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p 1. Să se determine partea întreagă a numărului
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 2007 2008
N = + + + +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
… .
5p

2. Se consideră funcţia : f → , ( ) 1 2 f x x = − . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 10 f f f f f f f f + + + + … .
5p
3. Să se rezolve în ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .


26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p
c) Să se calculeze
2008
A .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.


26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( ) .
4
f x dx
π
<VARIANTA 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p 1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 i i i i + + + + + … .
5p

2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura în radiani a unghiului AOB.
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1
1 ...
2 3 2008
∗ ∗ ∗ ∗ .


27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

VARIANTA 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p 1. Să se determine partea imaginară a numărului ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 0 f = .
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
2
BM
MC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
0 4
A M
 
= ∈
 
 
\ .
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ \ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = are patru soluţii în mulţimea
2
( ) M \ .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D .
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup, unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p c) Să se calculeze
1,1
1,1 1,1 1,1
de 2008 ori
...
f
f f f D D D

.


28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine toate punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi [ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p
a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞


VARIANTA 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 4 2 3 − + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve în \ inecuaţia ( ) 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 x x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Alegem la întâmplare o submulţime dintre submulţimile
nevide ale lui A. Să se calculeze probabilitatea ca submulţimea aleasă să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .


29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că sistemul are soluţie pentru orice m∈\.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are o soluţie de forma ( , , 1). a b −

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .


29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\

5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se determine lim .
n
n
I
→∞


VARIANTA 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + + ∈
+ + + +
… .

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5 A = . Alegem la întâmplare o submulţime a mulţimii A. Să se
calculeze probabilitatea ca submulţimea aleasă să aibă trei elemente.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .


30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe reprezentarea
grafică a funcţiei , f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ }
2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹
¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă în raport cu înmulţirea
matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .


30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p
b) Să se calculeze derivata a doua ( ), . f x x ′′ ∈R
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p
a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥VARIANTA 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p 1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se demonstreze că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p 2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p 4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, din care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se demonstreze că sin6 0 < .


31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
2008 2008
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
2008 2007
2008 2007 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
2008
a +
2007
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite o asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞VARIANTA 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2008
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.


32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\ şi ecuaţia
2 2 2
( ) : C x y z + = .
5p a) Să se arate că determinantul sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se arate că pentru niciun \ { 2,1} a∈ − \ , soluţia sistemului nu verifică ecuaţia (C).
5p c) Să se determine a , pentru care exact două dintre soluţiile sistemului sunt soluţii ale ecuaţiei (C).

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈ − =
´ ` |
\ . ¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , , X Y G ∀ ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


VARIANTA 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se calculeze
3
4 3
log 2 log 9 27 + + .
5p
2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ . Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { | , 100} n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine valorile lui a astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p
a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .


33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile [ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p a) Să se determine ( ) [ )
1
, 0, . f x x∈ + ∞
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


VARIANTA 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p 1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ . Să se demonstreze că vârful parabolei asociate
funcţiei f se găseşte pe dreapta de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p
6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.


34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, n

∀ ∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p
c) Să se arate că dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
.

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


VARIANTA 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p 1. Să se calculeze ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 1000 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând la întâmplare
un element din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .


35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x

= ∈ = −

] .
5p
a) Să se verifice dacă 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că pentru orice , 2 x y] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


VARIANTA 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = . Să se
calculeze suma
1 2 3 6
... a a a a + + + + .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p 3. Să se demonstreze că funcţia ( ) : , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr natural de trei cifre, acesta să fie divizibil cu 50.
5p 5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.


36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p
b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este periodic.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxVARIANTA 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 31 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se calculeze valoarea expresiei
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
E
 
 
= +
 
 
 
 
 
.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se demonstreze că
6 2
sin 75
4
+
=
D
.


37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞VARIANTA 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve ecuaţia sin cos 1 x x + = .
5p
4. Să se demonstreze egalitatea
2 3 3
1
, 3
n n n
C C C n
+
+ = ∀ ≥ .
5p 5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .


38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ .
¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a ≠ , (1) 4 f = şi (4) 1 f = , atunci | (2) | 67 f ≥ .

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

VARIANTA 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p 3. Să se demonstreze că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se demonstreze că
6 2
sin15
4

=
D
.


39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p
c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , M ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ
( )
*
, ⋅ \ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.


39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
VARIANTA 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p 1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + este tangentă la parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × , să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se demonstreze egalitatea ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin , , a b a b a b a b + ⋅ − = − ∀ ∈\ .


40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


VARIANTA 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se calculeze
lg2 3
100 27 + − .
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2,3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 f f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei ce trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră matricea
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
A
| |
|
=
|
|
|
\ .
şi mulţimea
{ }
* n
G A n = ∈` .
5p
a) Să se calculeze
4
A .
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup comutativ, unde „·

” este înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
3
4
, X I X G = ∈ .

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
       
 


VARIANTA 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p 3. Să se rezolve ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100
( 2 1) . +
5p 5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.


42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
0 0 2
, , , A B A B M ∈ ^ ,
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
,
a b
A
c d
 
=
 
 
,
astfel încât AB BA A − = .
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞VARIANTA 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p 1. Să se determine valoarea de adevăr a afirmaţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se determine coordonatele vârfului acestei parabole.
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
produsul cartezian A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se determine
coordonatele punctelor B şi D astfel încât patrulaterul ABCD să fie pătrat.
5p 6. Să se demonstreze că
6 2
sin105
4
+
=
D
.


43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ . ¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


VARIANTA 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p 1. Să se determine partea imaginară a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1, x mx + ≥ − oricare ar fi . x∈
5p
3. Să se rezolve în ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2, 3, , 9 A = … . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente dintre care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p 6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

VARIANTA 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se demonstreze că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2(sin75 sin15 ) 2. − =
D D


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .
5p c) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞VARIANTA 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p 1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .


46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricele ( )
2 2 2
, , O I A∈M \ ,
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
,
a b
A
c d
 
=
 
 
.
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice ( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f ∞ →R ( )
ln
.
x
f x
x
=
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p
c) Să se arate că
5 3
3 5 . <

2. Fie funcţiile : , f → \ \ ( )
0
sin 2
x
f x t t dt =

şi : 0, ,
2
g
πR ( )
2
cos
0
arccos
x
g x t dt =

.
5p a) Să se calculeze .
2
f
π | |
|
\ .

5p
b) Să se arate că '( ) sin 2 , 0,
2
g x x x x
π
= − ∀ ∈


.
5p c) Să se demonstreze că ( ) ( ) , 0, .
4 2
f x g x x
π π
+ = ∀ ∈


VARIANTA 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p 1. Să se calculeze ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − .
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr natural de patru cifre, acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se verifice egalitatea
6
cos 75 cos15
2
+ =
D D
.


47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) f C D f C f D + = + , ( )
2
, C D ∀ ∈M \ .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .VARIANTA 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea \ ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0, 4,8,12,16, 20, 24} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. În paralelogramul ABCD se cunosc 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.


48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\, pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră matricea
0
, ,
0
a
A a
a
| |
= ∈
|

\ .
\ şi mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se determine a∈\ pentru care . A G ∈
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .VARIANTA 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p 1. Să se calculeze numărul
9 4
log 3 log 2 + .
5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) { }
2
: , 2 1 1, \ 2 f f x m x m x m m → = + − − + − ∈ − \ \ \ . Să se determine
valorile parametrului real m astfel încât ( ) 0 f x ≤ pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

3
{ | } n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât 3 MC MB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi că tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .


49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p
a) Să se determine e∈\ astfel încât x ∀ ∈\ , x e e x x ∗ = ∗ = .
5p
b) Să se arate că ( ) , G ∗ este un grup comutativ.
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.


49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite o asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţia
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia :[1, 2] , F →\ ( )
2
1 1
ln
x
F x
x
+ −
= este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze
( )
2 2
1
lim
( )
n
n
k
n
n k n n k
→∞
= + + +

.VARIANTA 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
50
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Fie fracţia zecimală periodică
1 2 3
0, (769230) 0, .... a a a = Să se calculeze
1 2 3 2008
.... a a a a + + + + .
5p
2. Să se arate că dreapta de ecuaţie 2 1 y x = − nu intersectează parabola de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
2 4
log log 6 x x + = .
5p 4. Într-o clasă sunt 25 de elevi dintre care 13 sunt fete. Să se determine numărul de moduri în care se
poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 , D a a∈\. Să se determine a pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Ştiind că
3
,
2
π
α π
 

 
 
şi că
4
sin
5
α = − , să se calculeze tg
2
α
.


50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ `
|
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

VARIANTA 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p

2. Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta 2 1 x y + = şi parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se determine numărul soluţiilor sistemului de inecuaţii
! 7
! 25
x
y
< 

<

, unde , x y ∈N.
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1,1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .


51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤VARIANTA 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2| 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
( )
9
3 1 + . Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării.
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .


52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x
x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

VARIANTA 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p
1. Să se calculeze
1
2008 3
3
¦ ¹

+ ⋅ −
´ `

¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p 2. Să se determine imaginea intervalului [1, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în R ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.


53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A M ∈ ^ , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine o primitivă a funcţiei f pe \.
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

VARIANTA 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în R inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în R ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi pe y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .


54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054

1. Se consideră mulţimea A a funcţiilor : g → \ \ , care sunt continue pe [ 1,1] − , derivabile în
punctele – 1 şi 1, iar ( 1) 0 g′ − < şi (1) 0 g′ > .
5p a) Să se arate că funcţia : f → \ \, ( )
2
| |
4
x
f x
x
=
+
este un element al mulţimii A.
5p b) Să se arate că funcţia f de la punctul a) nu este derivabilă în 0.
5p c) Să se arate că, dacă g A ∈ , atunci g are un punct de minim
0
( 1,1) x ∈ − .
2. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 , ( ) ( 1)
x
f f x x x e → = − \ .
5p a) Să se arate că există , , a b c∈\ astfel încât funcţia
2
: , ( ) ( )
x
F F x ax bx c e → = + + \ \ să fie o
primitivă a lui f .
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi axa Ox .
5p
c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

VARIANTA 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în R ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.


55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră matricea ( )
3
0 0 1
0 1 0
1 0 0
A
−  
 
= ∈
 
 
M \ .
5p a) Fie
*
. n∈` Să se arate că
3
n
A I = dacă şi numai dacă 4 divide n.
5p b) Fie
*
{ | }.
n
G A n = ∈` Să se arate că G , împreună cu operaţia de înmulţire a matricelor, formează un
grup comutativ cu patru elemente.
5p
c) Să se calculeze
( )
2 2008
3
det ... I A A A + + + + .

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


VARIANTA 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în C ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în R ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.


56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctual b).


56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞.
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

VARIANTA 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p 1. Fie
2
3
a = . Să se calculeze
10
10a
a

+


, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x.
5p

2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în R ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
200
3
2
x
x
| |
+
|
\ .
, 0 x > . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ]
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p
c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p
c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

VARIANTA 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p 1. Să se calculeze
1 4 1 4
4 7 4 7
i i
i i
+ −
+
+ −
.
5p

2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + . Să se determine axa de simetrie a graficului
funcţiei f .
5p
3. Să se rezolve în R ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1,3,5,..., 2007 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.


58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se arate că
2
arctg
1
x
x
x
<
+
, pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m= , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

VARIANTA 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 31 + + + + .
5p

2. Să se rezolve în \ ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în R ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2008 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ `
|
\ . ¹ )

]

.

5p
a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅
5p
b) Să se arate că ( ) , H ⋅ este un grup cu 10 elemente.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞.

VARIANTA 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x rădăcinile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că
3 3
1 2
. x x + ∈]
5p 3. Să se rezolve în R ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine x∈N astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se determine ecuaţia dreptei AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 uv =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f M M f X AX → = \ \ .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A M AA I = ∈ = \ , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X M ∈ ∈ \ şi AX B = , atunci . X P ∈


SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţiile , : f g → \ \, ( )
( )
2
ln 1 1 f x x = + + şi ( )
( )
2
ln 1 g x x x = + + .
5p a) Să se demonstreze că ln2 este cea mai mică valoare a funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 x > , este verificată relaţia
( )
( )
1 ( ) 1
f x
e g x ′ − = .
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > .
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ face parte din mulţimea M .
5p b) Să se arate că dacă f este o funcţie polinomială de grad trei, care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

VARIANTA 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p 1. Să se determine x real ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică .

5p 2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2,3, 4, 5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o submulţime a mulţimii
M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi
( ) ( )
;
3
m u v
π
=
G G
) , să se calculeze
( )( )
2 2 u v v u + −
G G G G
.

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b M
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ .
¹ )
\ \ .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x xdx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=VARIANTA 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p 4. Să se determine k ∈N astfel încât
4 20
48 48
k
C C = .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine valorile parametrului a∈] pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile
laturilor unui triunghi obtuzunghic.


62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul
( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie a∈\ şi funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

VARIANTA 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p 1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine punctele de intersecţie ale parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine , m n∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x ny + − = să coincidă.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +


63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063

1. Se notează
t
X transpusa matricei X şi se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S M S S = ∈ = \ (matrice
simetrice) şi ( )
{ } 2
|
t
Q A M A A = ∈ = − \ (matrice antisimetrice).
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.


63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ ¦
¦
=
´
∈ ¦
¹


_
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ]
, 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se calculeze
1
lim
n
f
n
→∞
| |
|
\ .
.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x
¦
¦ − ≤
=
´
+ >
¦
¹


.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

VARIANTA 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p 1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2008 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p 3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p 4. Să se determine x∈N ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.


64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ . ¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
1
0
( ) g x dx

, unde
2
2
0
( ) ( ) ( ( ))
: , ( )
( ( ))
x
f t f t f t
g g x dt
f t
′′ ′ −
→ =

\ \ .

VARIANTA 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p 1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p 2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 4.
5p 5. Să se determine m∈R, ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt
perpendiculare .

5p 6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .


65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele întregi.

2. Se consideră mulţimea matricelor
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ . ¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

VARIANTA 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p 1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } este funcţia parte
fracţionară.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4,5 B , ( ) 2, 2 C şi ( ) , D m n . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =


SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
1
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că
1 3
0 1
( ) ( ) 3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea
1
0 1
( ) ( ) f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

VARIANTA 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p 1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p 2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p 3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p 5. Se consideră punctul G, centrul de greutate a triunghiului ABC . Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P . Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , dacă se cunoaşte
1
cos
3
α = .


67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se demonstreze că rangul matricei A nu poate fi doi, pentru nicio valoare a lui m.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067
1. Se consideră o funcţie de două ori derivabilă :[ 1,1] f − →\, astfel încât (0) 0 f = şi (0) 1 f ′ = .
5p a) Să se arate că ipoteza este verificată în cazul în care ( ) sin , [ 1,1]
x
f x e x x = ∀ ∈ − .
5p
b) Să se arate că ( )
( )
1
0
0
lim 1 ( )
x
f
x
f x e


+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi [ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p
a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

VARIANTA 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p 1. Să se calculeze
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari .
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.


68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A M ∈ ^ şi
t
B A A = − , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p a) Să se arate că
3
.
t
B B O + =
5p
b) Să se demonstreze că ( ) det 0. B =
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p
b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

VARIANTA 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f nu este inversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră x, aceasta să verifice inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p 5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.


69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
12
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

VARIANTA 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p 1. Să se calculeze ( )
20
1 i + .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
1 f x x = + este injectivă .
5p 4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.


70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră grupul multiplicativ ( , )

+
⋅ \ şi mulţimea de numere reale ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0,1 ,
1
x
f f x
x

+
→ =
+
\ are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0. f xy f x f y x y = ∀ > D
5p c) Să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia
1
.
2
x x x = D D

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\.
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

VARIANTA 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p 1. Să se calculeze
2 2
log 2008 log 251 3 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p 3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p 4. Să se determine n∈N astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , , A B C ′ ′ ′ astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
, 3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
.
Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p 6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
că ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .


71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
1
( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = ∀ ∈ − ∞

.

VARIANTA 71
inisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
2008
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară .

5p
3. Să se determine mulţimea A, ştiind că relaţia
2
:[1, 4] , ( ) f A f x x x → = − defineşte o funcţie surjectivă.

5p
4. Să se calculeze
0 2008 1 2007 2 2006 2 2008 2008
2008 2008 2008 2008
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − + ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.


72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A M
 
 
= ∈
 
 
\
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice B cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( ) det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2
*
| sin |
,
n
n
n
t
I dt n
t
π
π
= ∀ ∈

` .

VARIANTA 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2005 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .


73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p b) Să se arate că A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073

1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( ) arctg f x x = şi
2
: , ( )
1
x
g g x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei : h → \ \, ( ) ( ) ( ) h x g x f x = − în punctul ( ) 1, (1) h .
5p
c) Să se arate că ( ) ( ), (0, ) f x g x x > ∀ ∈ ∞ .

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \ ,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

VARIANTA 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în C ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în R ecuaţia
3
2 2 0 x x − − − = .

5p
4. Să se arate că , ,
a b
a b a b
C C a b

+ +
= ∀ ∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .


74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se afle a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) Ştiind că 1 b = şi că p are o rădăcină raţională, să se determine valorile lui a.


74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

VARIANTA 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
75
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se determine x , y ∈R ştiind că ( ) ( ) 1 2 2 4 3 x i y i i + + − = + .

5p 2. Să se determine m∈\, astfel încât punctul
2
( 1, 3 ) A m m m − − să se afle în cadranul II.
5p 3. Să se rezolve în R ecuaţia
2
3 4
log (log ( 17)) 1 x − = .

5p 4. Se consideră dezvoltarea
6
3
2 , 0 x x
x
 
+ >
 
 
. Să se determine termenul independent de x .
5p
5. Fie punctele ( ) 4, 2 A − , ( ) 2, 4 B şi ( ) , C m n . Să se determine , m n∈R astfel încât punctul C să fie
centrul cercului circumscris triunghiului AOB.
5p 6. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A cu 5 AB = şi 13 BC = . Să se calculeze lungimea segmentului
( ) BM , unde M este mijlocul segmentului ( ) AC .


75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
*
2
1
,
3
3
x
x
M A B x
x
= + ∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
α α + > + ∀ ∈ − ∞ ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
4
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

VARIANTA 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p 1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.


76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.


76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076

1. Se consideră funcţia : f → \ \ : f → \ \,
2 2
( ) 1 1. f x x x x x = + + − − +
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă orizontală spre +∞.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
1 .
n
n
I x x dx = −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
2
( 2) ( 1)
n n
n I n I

+ = − pentru orice , 3. n n ∈ ≥ `
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

VARIANTA 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p 1. Se consideră progresia aritmetică de raţie 2 cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p 2. Fie : , f → ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ( 10). f f f f − + − + − + + − …
5p
3. Să se rezolve în ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −


Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α


77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) ( ) , 3 6 7 , , . x y x y xy x y x y → ∗ = − + + α ∀ ∈R
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = .
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se determine o primitivă a restricţiei funcţiei f la intervalul [ ) 0, π .
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

VARIANTA 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , , impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de compoziţie
( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1, 2008 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_


78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

VARIANTA 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că
( )
( )
2
, 2 log 3, . −∞ ∩ ∞ = ∅
5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine suma termenilor raţionali ai dezvoltării
( )
5
1 2 + .
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x


79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

VARIANTA 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2008
1 1 1 1 . i i i i − − − − …
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − Să se arate că funcţia f g
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 f → .
5p 5. Se consideră dreapta d de ecuaţie 2 1 0 x y − + = . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin
punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta d .
5p 6. Fie x∈ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x


80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
| |
σ = ∈
|
\ .
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Să se arate că toate elementele mulţimii A sunt permutări pare.
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p
c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( )
1,
: , .
0, \
x
f f x
x
∈ ¦
→ =
´

¹
_
\ \
\ _80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .

5p a) Să se studieze monotonia functiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

VARIANTA 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve ecuaţia
3
1 1 x x − = + , unde x∈.
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
. C C C C + + + + …
5p 5. Să se determine a∈ ştiind că dreptele de ecuaţii 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −


81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi în
7
: ]
ˆ ˆ ˆ
2 3 4
ˆ ˆ ˆ
3 2 3 .
ˆ ˆ
3 1
x my z
x y z
x y z

+ + =


+ + =


+ + =5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că pentru orice
7
m∈] sistemul admite soluţia
ˆ ˆ ˆ
6, 0, 2. x y z = = =
5p
c) Să se arate că, dacă
ˆ
6 m = , atunci sistemul are cel puţin două soluţii.

2. Se consideră , a b∈_ şi polinomul
3 2
f X X aX b = + + + .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că 1 i + este rădăcină a polinomului f.
5p
b) Să se determine a şi b ştiind că 1 2 − este rădăcină a polinomului f.
5p c) Să se determine a şi b ştiind că polinomul f are o rădăcină triplă.

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .

5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = .
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia ( )
2
0
:[0; ) , 1
x
n
n n
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se calculeze
1
(1) f .
5p
b) Să se arate că funcţia
n
f este strict crescătoare pentru orice
*
n∈` .
5p
c) Să se calculeze
2
( )
lim
n
n
x
f x
x
+
→∞
.

VARIANTA 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
f se află pe dreapta de ecuaţie 7 x y + = .
5p 3. Să se justifice de ce, dacă { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → este o funcţie injectivă, atunci ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Fie M mulţimea numerelor naturale de două cifre. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr
din mulţimea , M acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a


82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p a) Să se demonstreze că G este parte stabilă a lui ( )
2
M ^ în raport cu înmulţirea matricelor.
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p
c) Să se calculeze
2
lim 1 cos
n
n
n →∞
π
 

 
 
.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

VARIANTA 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se afle valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve ecuaţia
1
cos 2 ,
2
x x = ∈\ .
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Se consideră vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
, m∈\. Să se determine m ştiind că vectorii sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze produsul tg1 tg2 tg3 ... tg89 P = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
D D D D
.


83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2008 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ . ¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞.
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
4
2
4
0
sin ( )
4
x f x dx
π
π
=

.

VARIANTA 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p 3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1,3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤


84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se afle n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ `
|
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente al mulţimii G.
5p
b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi x G ∈ .


84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

VARIANTA 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că
( )
. i z z − ∈\
5p

2. Fie funcţia ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \ , unde m∈\. Să se determine m pentru care
parabola asociată funcţiei f este tangentă la axa Ox.
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice ( )
0 0 0
, , x y z
soluţie nenulă a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe
1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze
1 1
2
1
lim ( )
x x
x
x e e
+
→∞
− .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

VARIANTA 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p 1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia sin cos x x = .
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.


86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori , , a b∈\ sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului
[ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .


86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

VARIANTA 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Se consideră vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
, cu a∈\. Să se determine valorile lui a
pentru care vectorii
1
v
JJG
şi
2
v
JJG
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
l
21
{0,1, 2,..., 20} =

Z inelul claselor de resturi modulo 21.
5p
a) Să se arate că suma elementelor inelului este
ˆ
0 .
5p
b) Să se calculeze
l
1 2 ... 20 ⋅ ⋅ ⋅

.
5p c) Să se determine numărul elementelor neinversabile ale inelului.


87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia : (0; ) , ( ) , 0
x a
f f x a x a ∞ → = − > \ .
5p a) Să se calculeze (1) f ′ .
5p b) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x a = .
5p c) Să se arate că, dacă ( ) 0, 0 f x x ≥ ∀ > , atunci a e = .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
ln
e
n
n
I x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
, 2
n n
I e nI n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

VARIANTA 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
88
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p 1. Să se calculeze
4 3 2
3 4 1 2
i i
i i
+ +

− −
.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [ 2,1] − prin funcţia : , ( ) 2 1 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = , [ ] 1,1 x∈ − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5 A = şi M mulţimea funcţiilor f definite pe A cu valori în A. Să se calculeze
probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie bijectivă.
5p
5. Fie punctele ( ) 0,3 M , ( ) 1,1 N , ( ) 1, 2 P − . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al
triunghiului MNP.
5p 6. Fie 0,
2
a
π  

 
 
, astfel încât
4
sin
5
a = . Să se calculeze tg
2
a
.


88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie matricea ( )
2
. A∈ \ M Se notează cu
t
A transpusa matricei A şi cu ( ) Tr A suma elementelor de pe
diagonala principală a matricei A.
5p a) Să se demonstreze că Tr( ) 2Tr( ).
t
A A A + =
5p b) Să se demonstreze că dacă Tr( ) 0,
t
A A ⋅ = atunci
2
A O = .
5p c) Să se demonstreze că dacă suma elementelor matricei
t
A A ⋅ este egală cu 0, atunci ( ) det 0. A =

2. Se consideră matricele
2
1 0 1 2
,
0 1 3 1
I A
   
= =
   

   
şi mulţimea
{ }
2
, . K aI bA a b = + ∈_
5p
a) Să se arate că
2
A K ∈ .
5p b) Să se arate că mulţimea K este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din
2
( ) M _ .
5p c) Să se arate că pentru orice
2
, X K X O ∈ ≠ există Y K ∈ astfel încât
2
XY I = .

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = .
5p
b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p c) Să se demonstreze că
1
2 sin1 cos1 2 (2 1) , 2
n n
I n n n I n

= − − − ∀ ≥ .

VARIANTA 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în \ ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p 5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p 6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .


89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil,
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul
[ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > , se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă pe tot domeniul de definiţie.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

VARIANTA 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se afle
1
. a
5p 2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2,3,...,100 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea
M, acesta să nu fie divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =


90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090

1. Se consideră mulţimea
2
1 2 5 2
0 1 5 .
0 0 1
x
x x x
G A x x
¦ ¹
| |

¦ ¦
|
= = ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ .
¹ )
\
5p a) Să se arate că
x
A este inversabilă, pentru orice . x∈\
5p b) Să se demonstreze că , , .
x y
A A G x y ∈ ∀ ∈\
5p
c) Să se determine inversa matricei
3
A .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3
3
ˆ
1 f X X X = + + ∈] şi [ ]
3
ˆ ˆ
2 1 g X X = + ∈] .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) f x g x = ,
3
x ∀ ∈] .
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f din
3
] .
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ]
3
X ] .

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2.

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
x
I dt n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

VARIANTA 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p 1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p 3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se calculeze tg15
D
.


91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2008
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se afle , , a b c , dacă a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Dacă
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 x > , există (0, )
x
c x ∈ astfel încât ( ) ( )
x
F x xf c = .
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


VARIANTA 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p 1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se afle
raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p 4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p 5. Să se determine valorile reale ale lui a pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G

sunt perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .


92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că dacă , X G ∈ suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


VARIANTA 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Fie z o rădăcină a ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + = Să se calculeze modulul numărului complex z.
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3, f f x x x = + ∀ ∈\ .

5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr natural de la 1 la 1000, acesta să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =


93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A M
 
= ∈
 
 
\ .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X M = ∈ \ .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −


93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că funcţia
t
f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia
t
f este inversabilă.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


VARIANTA 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p 1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.

5p 2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr de trei cifre, prima sa cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α


94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie matricea
4 8
2 4
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ }
2
, . M X a X a I aA a = = + ∈\
5p
a) Să se arate că ( ) ( ) ( ) , , . X a X b X a b a b = + ∀ ∈\
5p b) Să se arate că există e∈\ astfel încât ( ) ( ) ( ), X a X e X a ⋅ = pentru orice . a∈\
5p c) Să se calculeze produsul (2) (3)... (2008). X X X

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞.
5p
b) Să se arate că, pentru n

∀ ∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x ′ = are o unică soluţie în intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x ′ = .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


VARIANTA 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095

5p 1. Fie
*
. x∈\ Să se calculeze
2
1
1 x
 
 
+  
. ( [ ] a reprezintă partea întreagă a lui a).

5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p 3. Fie (0, ), 1. a a ∈ ∞ ≠ Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( ) : 0, , log
x
a
f f x a x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr de trei cifre, produsul cifrelor sale să fie impar?

5p 5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p 6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\


95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
[ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞.
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞VARIANTA 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p 1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p

2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în \ inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Se consideră vectorii 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
. Să se arate că unghiul format de cei doi vectori este
obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p 6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.


96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) Tr A a d = + .
5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
Tr( ) (det ) 0 . A A A A I − + =
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) Tr 0, A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) Tr 0 A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2008} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2008
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p b) Ştiind că a∈\, să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .
2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.
VARIANTA 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p

2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Se consideră matricea ( )
3
0 0 1
0 1 0
1 0 0
A M
 
 
= ∈
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se determine
1
A

.
5p c) Să se arate că ( ) ( )
1
3 3
2 ,
n
n
I A I A n
− ∗
+ = + ∀ ∈` .

2. Pentru fiecare
*
n∈` considerăm polinomul
3 2
2 4 1 [ ].
n
n
f X X X X = + − − ∈^
5p a) Să se arate că
1
f nu este divizibil cu polinomul 2 g X = − .
5p b) Să se determine suma coeficienţilor câtului împărţirii polinomului
3
f la 1 X − .
5p c) Să se arate că restul împărţirii polinomului
n
f la polinomul
2
1 h X X = + + nu depinde de n.

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


VARIANTA 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi reali care are o rădăcină egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii A
care conţin cel puţin un număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = + − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze ( ) g x ′ , x∈\.
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


VARIANTA 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3, ,10 0,1 f → … au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 10 2 f f f f + + + + = … ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2, 5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =


5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .


99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + .

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞.
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


VARIANTA 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p 1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în \ ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se determine x∈\ pentru care
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 7 divide
7
,
k
C oricare ar fi { } 1, 2, 3, 4,5, 6 . k ∈
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .


100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p c) Să se calculeze
( )
2 3 2008
2
det 2008 ... I A A A A − + − + + .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ ` , , a b a b ∈ ≠ ] ,
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + nu poate fi descompus în produs de două polinoame
neconstante, cu coeficienţi întregi.

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.


VARIANTA 100

VARIANTA 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ,1

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001 1. Să se determine numărul natural n din egalitatea 1 + 5 + 9 + ... + n = 231 . 2. Să se rezolve inecuaţia 2 x 2 − 5 x + 3 ≤ 0 . 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (0, ∞) → (1, ∞), f ( x) = x 2 + 1 . 4. Se consideră mulţimea A = {1, 2,3,...,10} . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii A. 5. Să se determine m ∈ , astfel încât distanţa dintre punctele A(2, m) şi B (m, −2) să fie 4.

5p

23π . 12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001 a b 1. Se consideră matricea A =   , cu a, b ∈ şi b ≠ 0 . b a a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M 2 ( ) verifică relaţia AX = XA , atunci există u , v ∈
6. Să se calculeze cos

, astfel

u v  încât X =  . v u
5p 5p

( a + b) n + ( a − b) n ( a + b ) n − ( a − b) n yn  , unde xn = , yn = . xn  2 2  2 1 c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 3 =  . 1 2 ˆ 2. Se consideră a ∈ 7 şi polinomul f = X 6 + aX + 5 ∈ 7 [ X ] .
b) Să se arate că ∀ n ∈
*

x , An =  n  yn

5p 5p 5p 1

a) Să se verifice că pentru orice b ∈

7,

ˆ ˆ b ≠ 0 , are loc relaţia b6 = 1 .
7.
7
7,

ˆ b) Să se arate că x 6 + 5 = ( x3 − 4)( x3 + 4), ∀x ∈
c) Să se demonstreze că pentru orice a ∈ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

polinomul f este reductibil în

[X ].

5p 5p 5p

1. Se consideră funcţia f : → , f ( x) = e x − ax, , unde a ∈ , a > 0 . a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. c) Să se determine a ∈ (0, ∞) ştiind că f ( x) ≥ 1, ∀x ∈ . 2. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x) =

ln x . x

5p 5p 5p

a) Să se arate că funcţia F : ( 0, ∞ ) → , F ( x) = 2 x ( ln x − 2 ) , este o primitivă pentru funcţia f. b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [1,∞ ) . c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii 1 x = şi x = e . . e

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

VARIANTA 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002

1− i  1. Să se calculeze   .  2
3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x −1 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f : →
2. Să se rezolve în

24

ecuaţia

, f ( x) = 2 x − 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor de două cifre, să avem a≠b. 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât u ⊥ v . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

 2 2 1. Se consideră matricea A∈M2 ( ) , A =  . 1 1
5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se determine rang ( A10 ) . c) Să se calculeze ( A − At ) 2008 . 2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(e a + eb − 1) . a) Să se arate că pentru orice a, b ∈ M , rezultă că a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an +1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

5p 5p 5p

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.
*

c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , dat de bn = a12 + a2 2 + ... + an 2 , ∀n ∈ 2. Se consideră funcţia f :

, este mărginit superior de a1.

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

5p 5p 5p

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă pentru funcţia f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → , g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .
a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

c) Să se calculeze lim

n →∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

2. unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 . 2. 4 5 . specializarea matematică . b ∈ astfel încât între inelele ( . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6. a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. Se consideră cunoscut că ( . ∀ X . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. y ∈ . f ( x) = a ⋅ x + b . 1 . ∗. Se consideră funcţia f : R → R . tipul subiectului MT1. de 2008 ori x b) Să se justifice că. 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3y + 1 = 0 . Se consideră matricele A =   şi B =  1 2  . . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) → . profilul real. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . programa M1 . ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ştiind că sin α = 5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A2 + B 2 ) . funcţia f a are primitive strict crescătoare pe ∫0 f 2 ( x )dx . ∗. ) şi ( . unde m este un parametru real. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a. Se consideră funcţiile f a : → . 2. f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 5p 5p 5p a) Să se arate că.. 3. 3 4. ) este un inel comutativ. Filiera vocaţională. +.Proba D Filiera teoretică. 4. unde a ∈ x−a +3 . ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → . 3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003  0 2 2 1 1. Să se determine probabilitatea ca. dacă X . f a ( x) = 1 . Y ∈ M 2 ( 5p 5p 5p 3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. x = 22008 + 3 . ∞ ) . 5p 5p 5p c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . Se consideră funcţia f : ( 0. Y ∈ M 2 ( ) şi X ⋅ Y = Y ⋅ X . acesta sa fie pătrat perfect. ∀x ∈ ( 0. c) Să se arate că. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . specializarea matematică .. Să se ordoneze crescător numerele 2. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. f ( x ) = 18 x 2 − ln x. ∀ x. a →∞ 0 3 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 3 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. să se calculeze cos 2α . det ( X ⋅ Y ) = det ( X ) ⋅ det (Y ) .VARIANTA 3 Ministerul Educaţiei. c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x . atunci det ( X 2 + Y 2 ) ≥ 0 . pentru orice a ∈ b) Să se calculeze . b) Să se determine a.informatică. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f .Proba D. 5.  −2 0    5p 6. 3 c) Să se calculeze lim ∫ fa ( x )dx .

Să se determine probabilitatea ca. în raport cu legea “ ∗ ”. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. tipul subiectului MT1. Se consideră matricea A =  . specializarea matematică . ∗ x = −1 ..  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. 8 3. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.. In = ∫ 2 xn x +1 n * 0 dx. profilul real. AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . unde n ∈ * . programa M1 . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . c) Să se calculeze det( A ⋅ At ) . Se consideră funcţia f : \ {−1. specializarea matematică . * . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 5.VARIANTA 4 Ministerul Educaţiei.informatică. Să se rezolve în ecuaţia 9 x − 3x+1 + = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 . Filiera vocaţională. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = (3 − 2a )i + (a + 1) j şi v = (2a + 1) i + 2 j sunt perpendiculari. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. n ∈ * . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 2. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . 1− i 1+ i  2. 5p 5p 5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 .Proba D.. + f ( n ) ) n →∞ . 6. Pe mulţimea a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. 2. de 2008 ori x 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. Să se calculeze  −  . f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1)2 n2 . 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 1.Proba D Filiera teoretică. b) Să se arate că I n ≤ 1 + n →∞ . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. acesta să aibă exact două cifre egale.0} → .. 9 4. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . ∀n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n .

∞ ) → ( 0. 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5 1 1 1 1 1. Triunghiul ABC are B = π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Se consideră funcţia f : ( 0. ∀k ∈ ( 0.VARIANTA 5 Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. 2.Proba D. c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . n ∈ n →∞ 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + f ( n). ∞) → G . 4). C sunt coliniare. Se consideră funcţia f : ( 0. Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . profilul militar. f ( x ) = ln x − 2 ( x − 1) x +1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. B (7. c) Să se arate că şirul (an ) n≥1 este convergent. b = 0 . atunci ln x ≥ a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k 5p 5p 5p f ( x ) dx ≤ f ( k ). f ( x) = x + 3 . a) Să se calculeze 4 5 6 . b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD dacă A(−2. ∞ ) . ∞). dacă x > 1 . −4). Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Se ştie că (G . ∫ f ( x ) dx. specializarea matematică . Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1.informatică. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 6). Să se calculeze lungimea laturii AC . 5. Filiera vocaţională. 4} → {1. ∞ ) → . 2( x − 1) . ) este grup. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . unde a. 3. 2. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . atunci rang( M ) = 2. x c) Să se arate că. C (8. specializarea matematică ..Proba D Filiera teoretică. profilul real. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . ∞ ) → . Se consideră funcţia f : (0. tipul subiectului MT1. 6. B (1. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1.informatică. 2. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . 1.9). 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. unde G = (3. b ∈ . ∞ ) . de la ( (0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f. f ( x) = x − 1 . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . Se consideră punctele A(0. programa M1 . C (−1.. care conţin ultima coloană. ) .3. an = f (1) + f (2) + . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −3) . x +1 1 2.3. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . f ( x ) = 2 şi şirul (an ) n≥1 . B. este nul. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . ⋅) la ( G .

π ) ecuaţia sin 3 x = sin x .VARIANTA 6 Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . 1 1 1 ..informatică. ecuaţia are o singură rădăcină reală. să se calculeze σ4 . Filiera vocaţională. a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f (1) = 3 . 2. ∀x > 0. 3 2 4 1 4   * b) Să se demonstreze că pentru orice σ ∈ S n . n  . x3 ∈ rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x1 ∆ = x3 x2 5p 5p 5p x2 x1 x3 x3 x2 . să se rezolve ecuaţia în mulţimea numerelor complexe. τ ≠ e astfel încât τ 5 = τ . g n : (−1. 2) . Să se determine funcţia f de gradul al doilea dacă f ( −1) = 1. programa M1 .6) . 4. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. Fie n ∈ π 6 . profilul militar. −2) şi C (4. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. x1 a) Pentru a = 1 ... Se consideră funcţiile f n .. profilul real.. ∀n ∈ * . există p ∈ 2. Câte numere de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 2. f n ( x) = x 2n . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..∞ ) . specializarea matematică . + − .informatică. Să se rezolve în mulţimea ( 0. x2 .6 sau 8? 5. mulţimea Sn a permutărilor de n elemente şi permutarea identică e =  . Se consideră funcţia f : ( 0.  1 2 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că AB = 6. f (0) = 1..Proba D. g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . tipul subiectului MT1. f ( x ) = e x⋅ln x . specializarea matematică . C = SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1. . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. ∞) → .n∈ .. b) Să se arate că.Proba D Filiera teoretică. c) Să se determine o permutare τ ∈ S5 . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. 3. n →∞  2 3 4 2n − 1 2 n   b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x) dx ≤ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . n  1 2 3 4 a) Pentru n = 4 şi σ =  ∈ S . Se consideră a ∈ * . 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. 6. B (2. − x 2 n−1 + f n ( x) 1+ x cu n ∈ 5p 5p 5p * . x1 . 4. astfel încât σ p = e . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . 5p 5p 5p  1 2 . Să se calculeze cos B . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . pentru orice a ∈ . b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.

profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. xn = 1 + 1 1 1 + + .. H t este un subgrup al grupului (G.. c ∈ b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . f ( x) = 5p 5p 5p 2x ( x + 1) ( x 2 + 1) 1 . 2. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. Se consideră funcţia f : (0. p ∈ .. 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . ∞) → .3 ( ) . 2π ) ecuaţia sin x = − . a) Să se arate că ∀ n. ∞) → . b. k +1 k c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . Se acordă 10 puncte din oficiu. se consideră matricea A(n) =  n 2  H t = A ( k ⋅ t − 1) k ∈ 5p 5p 5p 7 { } . n ∈ . f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . Filiera vocaţională.. ⋅ ) este un grup. Să se rezolve în mulţimea [ 0. ⋅ ) . b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. ⋅) şi ( . 2 4. pentru orice k > 0 . în cazul în care ea este primitivă a funcţiei f . ∞ ) → . n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R .Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.VARIANTA 7 Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. c) Să se studieze monotonia funcţiei F . 8+i . Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . +) sunt izomorfe. 4 şi 5.   z + 2t = 1   2n 2. specializarea matematică . tipul subiectului MT1. a) Să se determine a. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .informatică. programa M1 . profilul real. Se admite faptul că ( G.  x + 2 y + 3z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . ∀n ∈ n 2 3 * . 6. 5. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul 0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A.. Pentru fiecare t . F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x şi f : ( −1. 2n   şi mulţimile G = A ( k ) k ∈ 2n   { }. specializarea matematică . b) Să se demonstreze că. A(n) ⋅ A( p) = A(n + p + 1) . .informatică. 1 1 < f ( k + 1) − f ( k ) < . 7 − 4i 1 3. + − ln n. Se ştie că în triunghiul ABC vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. c) Să se demonstreze că grupurile (G. 2.Proba D Filiera teoretică.. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. pentru orice t ∈ . Se consideră funcţiile F : (−1.

→ n→∞ 2.9} ? 5. ∀ n ∈ * . f ( x ) = ax 2 + x + c .  . x3 .VARIANTA 8 Ministerul Educaţiei.informatică. specializarea matematică . 6.7. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . 2 ) şi B ( 0. x0 ∈  0. 7x +1 − x = 1 . Să se rezolve în ecuaţia 3 4. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M 3 ( ) . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. 5p 5p 5p 5p 3. b) Să se calculeze x2 .5. n ∈ 0 2 π 2 * . AC = 14 şi BC = 15 . Se acordă 10 puncte din oficiu. x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie triunghiul ABC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ 2 ∗ π şi I n = ∫ cos n x dx . .  . profilul real. Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ . să se calculeze z 4 + 1 z4 .  2 c) Să se calculeze lim xn . specializarea matematică . 8 5p 5p 5p 5p 5p 5p 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. Câte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Să se demonstreze că punctele A . profilul militar. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. c) Să se determine A−1 . F şi C sunt coliniare. DF = 2 FE . f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . x2 . dacă x1 = 2 .informatică. 2. . x2 . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . definit de I 0 = 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .  π b) Să se arate că xn ∈  0.3. Ştiind că punctele A (1. c) Să se arate că nI n I n −1 = π . x3 sunt numere întregi. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 5p 5p 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p  π .Proba D Filiera teoretică.  2 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . 2. cu rădăcinile complexe x1 . ∀ n ∈ .  −1 −1 1   a) Să se calculeze det ( A ) . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . b) Să se demonstreze că A2 − A − 2 I 3 = O3 .3) aparţin graficului funcţiei f . să se determine numerele reale a şi c. Se consideră funcţia f : R → R . Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . xn +1 = f ( xn ) .

5p c) Să se calculeze lim n →∞ xn .5} cu proprietatea că f (1) = f (2) . Pentru fiecare n ∈ * 3 2 a − 16 . f n ( x ) = x − sin x − n .5} → {1. E = −1 1 1 1 1  2  0 1      . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .VARIANTA 9 Ministerul Educaţiei. * 5p 5p a) Să se arate că funcţia f n este strict crescătoare. Se consideră matricele A =  . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci există k ∈ * astfel 2. astfel încât B =  . 2 0 1 1 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . 5p 3. n 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −9 . 2. AC * .1) → . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 5p 5p a) Să se calculeze A4 . c = −5.3. b) Ştiind că matricea B ∈ M 2( ) verifică relaţiile B ⋅ E1 = E1 ⋅ B şi B ⋅ E2 = E2 ⋅ B . x4 ∈C .. profilul militar. E = şi n ∈ 1. 0 a c) Să se demonstreze că dacă pentru orice X ∈ M 2 ( încât n = 4k .informatică.   = ln 2 . atunci şirul ( xn ) n∈ este nemărginit. x2 .14. 2π ] ecuaţia cos 4 x = 1 . dacă se notează xn unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . ). Fie funcţiile f . 4. ( ) se consideră funcţia f n : → .Proba D Filiera teoretică. să se demonstreze că există a ∈ 5p a 0 . 4. f ( x) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 xn . să se determine b. b) Să se verifice că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x1 − x4 )2 + ( x2 − x3 )2 + ( x2 − x4 )2 + ( x3 − x4 )2 = 5p 9 c) Pentru a = 4 .15 . 5p 6. unde n ∈ 1− x 1− x * . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu rădăcinile x1 . g n ( x) = . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b).informatică. An ⋅ X = X ⋅ An . x3 . ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . 1 2 ( f ( x ) − g ( x )) dx . profilul real. Triunghiul ABC are B = 9 π 6 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  1 1 1 0   1 1 .C = π . b) Să se arate că. 5p 5. Să se determine a ∈ ∗ pentru care ecuaţia ax 2 + (3a − 1) x + a + 3 = 0 are rădăcini reale. Să se rezolve în mulţimea [ 0. 9 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 5p 1. 2. 5p 5p a) Să se afle rădăcinile polinomului f ştiind că a = b = 0.  1 1 1  1 c) Să se arate că lim  + + + . 4 astfel încât polinomul f să aibă toate rădăcinile reale. specializarea matematică . + 2 3 n →∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 n ⋅ 2n 3⋅ 2 . 5p 4. Să se demonstreze că AB = 2.. gn : [ 0. c ∈ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. 5p 2. Se consideră polinomul f = 2 X 4 + aX 3 + 3 X 2 + bX + c ∈ [ X ] . Filiera vocaţională.3. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris într-un triunghi care are lungimile laturilor 13.

VARIANTA 10 Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. Să se determine funcţia f de gradul întâi pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . b) Să se arate că I n ≤ * . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . e =   . c) Să se demonstreze că. profilul real. ∀ x ∈ . 2. I n = ∫ 1 xn 2n 0 1+ x dx. A(a) =   2 a . ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . x ∈ S3 . Filiera vocaţională. 5 c) Să se determine valorile lui a ∈ pentru care ( A(a)) 2008 = A(a ) . Să se arate că vectorii u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j formează un unghi obtuz. Se consideră permutările e. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. α = 3 1 2 . oricare ar fi ordinea factorilor. 2. specializarea matematică .∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . pentru care vectorii u = (a − 2)i + 3 j şi v = 8i − (20 − 2a) j sunt coliniari.informatică. . ( ) 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită.Proba D Filiera teoretică. a 2 2. tipul subiectului MT1. b) Să se rezolve ecuaţia α 2008 ⋅ x = e . 5. 1 . ∀n ∈ * . Se consideră funcţia f : → . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0.informatică. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. oricare ar fi x ∈ 3. Să se rezolve în . Pentru fiecare a ∈ 5 se consideră matricea A(a) ∈ M2 ( 5 ) . Să se determine numărul termenilor iraţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 5.Proba D. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p 10 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 1. n →∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 1 2 3    5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . specializarea matematică . 4. programa M1 . 5p 5p 5p 10 x5 = x . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. b) Să se demonstreze că ∀ a ∈ ( A(a) )5 = A(a) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. α ∈ S3 . Să se determine a ∈ ( ) 10 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6.    a) Să se verifice că ∀ x ∈ 5.

c. x →0 x >0 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 2.informatică. b ∈ ştiind că numerele 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. x3 ∈ . dacă c < 0 . unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. specializarea matematică .VARIANTA 11 Ministerul Educaţiei. a. • Toate subiectele sunt obligatorii. d ∈ .informatică. c) Să se arate că. dacă A = SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 5p 11 π 4 . dacă a = 1. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . Se consideră a. 2. 1. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. f ( x ) = c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . atunci b = −1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. E astfel încât AD = 2 DB . b. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . să se calculeze det ( A) . cu m ∈ . 2} → {0. cu rădăcinile x1 . x2 . 5p 5p 5p c d  a b  −b a −d c şi matricea transpusă At . 1 2. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 .1. f ( x) = −3 x + 2 . b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. profilul real. 5p 5p 5p 11 a) Să se demonstreze că a ≤ 3. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . 17. 11 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1.Proba D Filiera teoretică. x3 ≤ 1. b sunt în progresie geometrică şi 2. Să se rezolve în mulţimea [ 0. b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . Se consideră funcţiile f : → . profilul militar. b. 3.9 . g ( x) = ∫ Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0.Proba D. x2 ≤ 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. atunci A este inversabilă.1] → 6 . tipul subiectului MT1. 5. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. ∀x ≥ 0. b) Să se arate că. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . Filiera vocaţională. 4. Pentru a. specializarea matematică . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .1. ∞ ) . c = −1. AE = 2 EC . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 ştiind că f : → . Să se determine a . programa M1 . t x ∫0 π 2 f ( x)dx . astfel încât x1 ≤ 1. B= π 6 şi AB = 6. − {−2} → . a sunt în progresie aritmetică. se consideră matricea A =  −c d a −b     − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . 6.

ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 5[ X ] în factori ireductibili peste 5. f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt . 4) . b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ 1 . Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( a )n≥1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. A=   1 x 2 b a c 1  1  x2  .  g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ∞ ) → . cu rădăcinile x1 . Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3. 5p 5p 5p 1.VARIANTA 12 Ministerul Educaţiei.informatică. Filiera vocaţională. specializarea matematică . f ( x) = x 4 + 4 x . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : . Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. 2  1  4. 2 x2    g (1) g ( x1 ) g ( x2 )    b) Să se arate că A ⋅ V =  g (1) x1 g ( x1 ) x2 g ( x2 )  . ∀x > 1 şi f (1) = 1 − 1 0 5p 5p 5p 1 . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . x →∞ 1 = ( x + 1) x . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. 12 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1. Să se rezolve în ecuaţia x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. V ∈ M3 ( 5p 5p 5p a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) . ∀x ≥ 1 . 2π ) ecuaţia cos 2 x = . ˆ 2. b) Să se calculeze lim f ( x) .informatică. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. Se consideră funcţia f : ( 0. ∀x > 1 . e . 1 1 c b a  a c b  şi V = 1 x1 ). Fie matricele A. g ∈ 12 [X ]. să se calculeze ctg 2 x . → 5 5 5p 5p 5p 12 ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . profilul real. f = X 2 + X + 1 . 2. x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − . 5p 5p 5p 5p 5p 12 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră polinoamele f . Se consideră funcţia f : [1.Proba D Filiera teoretică. e a) Să se calculeze f (2) . cu a ≠ 0 . Să se rezolve în mulţimea [ 0. Ştiind că ctg x = 3 . ∀x > 0 . profilul militar. a  5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. x2 şi g = aX 2 + bX + c . f ( x ) a) Să se arate că x − ( x + 1) ln( x + 1) < 0. ∞ ) → .

6. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . } b) Să se arate că ( G. ∞ ) → . 5p 5p 5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. c) Să se calculeze lim F2 ( x) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . specializarea matematică . Pentru fiecare m ∈ .informatică. sistemul de ecuaţii   xy = 3 3. Triunghiul ABC are AB = 4. Se consideră matricele A =   . notăm cu Sm 5p 5p 5p mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. x > 0 . 1} . Pentru n ∈ * se consideră funcţia Fn : ( 0. 0 x 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( x ) . pentru orice n ∈ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. f ( x ) = x3 + 3 x 2 − 4.informatică. 9 ) 1  4. 13 5p 5p 5p 5p 5p 5p 13 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. x > 0 . Să se rezolve în × x + y = 4 . Să se verifice egalitatea (1 + i 3) 2 + (1 − i 3) 2 = −4 . B =  −1 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că f ( x ) f ' ( x ) = x x −1 c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul x0 = −2. 2. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . z ) ∈ S1 . 2. I 2 =  0 1  .Proba D Filiera teoretică.0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 . C = A ⋅ B şi mulţimea  −1 0      G = X ∈ M2 ( 5p 5p 5p 13 { ) det ( X ) = 1 . Se consideră funcţia f : ∗ a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 . → . { }  0 1 1 0  0 1 2. ∀x ∈ 3 . Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 . cu coeficienţi complecşi. ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi. profilul militar. profilul real. x →∞ b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . Să se calculeze distanţa de la punctul A(3. unde m ∈  mx + y + z = 3m  . c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 . y. Să se arate că B = 2C. BC = 5 şi CA = 6 . a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică.VARIANTA 13 Ministerul Educaţiei. . . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6 ( x − 2 −1 . c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x. Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt . b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Filiera vocaţională. ∀ x ∈ − {−2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3 x+2 . x  5.

VARIANTA 14

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p 14

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈ ∗ pentru care inecuaţia ax 2 + 2(a + 1) x + 2a − 1 ≥ 0 nu are soluţii în mulţimea numerelor reale. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 8 − x = 3 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se calculeze m ( B ) . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014 a b c  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈ 1. Se consideră matricea A =  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a ) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

5p 5p 5p 14

[X ].
→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

 π punctului de inflexiune a graficului funcţiei din intervalul  0,  .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n − 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈

, n ≥ 3 şi x ∈

.

n −1 , n ≥ 3. n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .
b) Să se arate că sin xn =
n→∞

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

, ∀x ∈ . x2 + 1 ( x 2 + 1) x 2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă pentru funcţia f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f , axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .
şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3 x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

VARIANTA 15

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

15 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

1. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log3 2 . 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1,0) şi trece prin punctul (0, 2) . 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . 4. Câte numere de patru cifre, nu neapărat distincte, se pot forma cu cifre din mulţimea {1,3,5,7,9} ? 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2, 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2,1) , D (−1, −3) .

(

)

(

)

5p 15

5  3π  6. Fie α ∈  π ,  astfel încât cos α = − 13 . Să se calculeze sin α . 2  
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 ax + by + cz = 1  1. Se consideră sistemul cx + ay + bz = 1 , unde a, b, c ∈ bx + cy + az = 1  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. b) Să se arate că dacă a 3 + b3 + c3 ≠ 3abc , atunci sistemul are soluţie unică. c) Să se arate că dacă a + b + c = 0 , atunci sistemul este incompatibil. 2. Se consideră polinomul f ∈

.

5p 5p 5p

[X ] ,

f = X 4 − 5 X 2 + 5 , cu rădăcinile x1 , x2 , x3 , x4 ∈ .

5p 5p 5p 15

1 1 1 1 + + + . x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real g ( x) ≤ f ( x) , atunci există a ∈ [ −1, 1] astfel încât g = af .
a) Să se calculeze SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. Pentru fiecare n ∈ , n ≥ 3 , se consideră funcţia f n :[0, ∞) → , f n ( x) = x n − nx + 1 . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe ( 0;1] şi strict crescătoare pe [1;∞ ) .

5p 5p 5p

b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0, x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0,1) şi bn ∈ (1, ∞) . c) Să se calculeze lim an , unde şirul an a fost definit la punctul b).
n→∞
1 1

2. Se consideră şirul ( I n )n∈ , unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 =

1
2

0 x +1

dx şi I n = ∫

xn
2

0 x +1

dx, n ∈

*

.

π
4

.

1 − I 2n − 2 , ∀n ∈ , n ≥ 2 . 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim 1 − + − + ... + ( −1) = I0 . n →∞  3 5 7 2n − 1  
b) Să se arate că I 2 n =

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

VARIANTA 16

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

16 5p 5p 5p 5p 5p 5p 16

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. Să se determine a ∈

2−i . 2+i

pentru care

x 2 + ax + 2 x2 + 1

≥ 0, ∀x ∈ .

3. Să se rezolve ecuaţia arcsin

1 π + arcsin x = . 2 3

8 10 4. Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn .

5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2, −2 ) , B ( 2,3) , C ( −2,3) .
3 π  6. Fie α ∈  , π  astfel încât sin α = . Să se calculeze sin 2α . 5 2 

5p 5p 5p

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. Se consideră mulţimea G =  X =   a, b ∈ , a > 0  .  0 1     a) Să se arate că dacă A, B ∈ G , atunci AB ∈ G . b) Să se găsească două matrice C , D ∈ G pentru care CD ≠ DC . c) Să se arate că dacă A ∈ G , atunci I 2 − A + A2 ∈ G . 2. Se consideră a, b, c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . a) Să se determine a, b, c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională. c) Să se arate că dacă a, b, c ∈ , iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare, atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

5p 5p 5p 16

5p 5p 5p

1  2  x sin 2 , x ∈ \ {0} 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) =  . x  0 , x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . b) Să se calculeze lim f '( x).
x →∞
*

c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Pentru fiecare n ∈ a) Să se calculeze b) Să se arate că

.

se consideră funcţia f n :[0,1] → , f n ( x) = (1 − x) n .

5p 5p 5p

∫ 0 f2 ( x)dx .
1

1

∫0 xfn ( x)dx = (n + 1)(n + 2) , oricare ar fi n ∈ ∫ fn  n  dx . n →∞ 0  
1

1

.

c) Să se calculeze lim

 x

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

n ∈ *. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. tipul subiectului MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . ∀n ∈ 4 * . Se consideră şirul ( xn )n∈ * . x4 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p 17 şi g = X 2 − 1 . 2 → . ecuaţia −2 x + 1 = 5 . Să se rezolve în ( ) 3 → .informatică. 6. x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. profilul real. 5. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . + f n (n) ) = n →∞ π .1) şi xn +1 = xn5 + 3xn . 5p 5p 5p a) Să se arate că xn ∈ ( 0. să avem a + b = 4 .. f ( x) = x 2 − x + 2 . xn + 2 9 = . Filiera vocaţională. Să se determine partea imaginară a numărului 1 + i 3 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. B = SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . cu rădăcinile x1 . Să se determine probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . [X ] . axele de coordonate şi dreapta x = 1. f n ( x) = 1 b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx .Proba D Filiera teoretică. Să se determine imaginea funcţiei f : 3. 0 −1    a) Să se calculeze A2 − B 2 . ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ c) Să se arate că lim * * . 4 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . 17 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. alegând un număr ab din mulţimea numerelor de două cifre. f = X + X + X + X + 1 .. este convergent.informatică. a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii.1) . programa M1 . x3 .VARIANTA 17 Ministerul Educaţiei. g ∈ 5p 17 π 4 şi C = π 6 . Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . unde x1 ∈ ( 0. Se consideră matricele A =   şi B =  1 3  . n →∞ xn 16 2. Se consideră polinoamele f . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . 4. specializarea matematică . n + x2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 .Proba D. 5p 5p 5p ).

. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = 1 + cos x şi F : → . 5. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . ∞) → [0. Să se rezolve ecuaţia arcsin x + arccos 2 2 2.. 1 π = . + xn − n.Proba D..1. b) Să se arate că F este funcţie pară. Să se determine probabilitatea ca. profilul real. c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . Se consideră a. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . B (4. 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f :[0. ∞). profilul militar. b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 ) 2 + ( x1 − x3 ) 2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 5) . c) Să se determine a.0). ştiind că A(−3. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . x3 ∈ a) Să se determine x1 . 2) . specializarea matematică . tipul subiectului MT1. f ( x) = ( ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 18 .. x2 .Proba D Filiera teoretică. 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn ) n∈ dat de x0 = 2. dacă A(−1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. 3. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . 4) . cu rădăcinile x1 . −3) şi C (1.. ∀n ∈ . F ( x ) = x ⋅ ∫ f ( t ) dt . xn +1 = f ( xn ). Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . . c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .VARIANTA 18 Ministerul Educaţiei. 2.informatică. x2 . 1 1 0   a) Să se calculeze A3 .9} . este convergent. alegând două numere din mulţimea {0. cel puţin un număr să fie prim. f ( x) = x 2 − 3x + 2 . 2. programa M1 . 2). Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ are limita 1 . b = 0 . x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . −1) . Filiera vocaţională. B(0. C (2. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . x3 în cazul a = 2.informatică. Se consideră funcţia f :[−2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . 2. 2] → 4. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1.

• Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . alegând trei cifre din mulţimea {0. Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ [X ] şi x1 . specializarea matematică . 4 8 . toate acestea să fie pare. x + y − z + t = 0  x + y + z − t = 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) .. x4 ∈ rădăcinile sale. Să se ordoneze crescător numerele 3.3) şi C (2. b) Să se rezolve sistemul. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . ∀x ∈ . Să se rezolve în 4.. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. ∀x ∈ ∗ . Să se determine probabilitatea ca. B (2. ∫0 f ( x ) dx .  . x2 . → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. c) Să se determine A−1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. a ∈ . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se arate că ctg2 x = 2  4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1  x − y + z + t = 0 1. ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. ctg x − tg x  π . 5p 5p 5p 19 a) Să se calculeze 1 1 1 1 + + + . unde A(1. 2 ) → . 2.informatică. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. g ( x) = −3 x + 3 ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . 1 c) Să se calculeze lim x a f   .VARIANTA 19 Ministerul Educaţiei. f ( x) = ln 5p 5p 5p 2+ x . tipul subiectului MT1. −5) . x1 x2 x3 x4 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  .Proba D Filiera teoretică. 2) . Ştiind că x ∈  0. x →∞ x 2. x3 . profilul militar. 6. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p 19 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC ..9} . 3 5. 5. Se consideră funcţia f : ( −2. specializarea matematică .Proba D. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . 3. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. programa M1 .. 2. profilul real. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. 2.1. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. Filiera vocaţională. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.

Se consideră triunghiul ABC. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că . x →∞ 1 x x BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Să se calculeze C4 + C5 + C6 .informatică. b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . b = 4. y0 . 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. Se consideră funcţia f : a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0.. + f (−n) − n ) .1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. sistemul are soluţie unică. 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 2. CA = b şi sistemul  cx + az = b . pentru orice A. programa M1 . Să se rezolve în [0. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC .VARIANTA 20 Ministerul Educaţiei. A(−1. profilul real. y0 . cu laturile AB = c .3) . ∞ ) → . Se consideră funcţia f : [ 0. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3.0) . 5p 5p 5p 20 a b  2. să se demonstreze că x0 . 5p 5p 5p ( 3 f (−1) + f (−2) + f (−3) + . 4 4 4 4.. Se consideră mulţimea G =    a. c) Să se calculeze lim n →∞ → . Să se verifice dacă 2 ∈ log3 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . tipul subiectului MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. z0 ) . Filiera vocaţională.Proba D Filiera teoretică. b a  a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. specializarea matematică . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .∞ ) . b ∈ 3  . profilul militar. ( ) SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. ştiind că O(0. 6. pentru orice triunghi. B ∈ G . 5 . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . specializarea matematică . 2) şi B (−2. c = 5. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . 2. z0 ∈ ( −1.informatică. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f ( t ) dt . 3. BC = a . ∫ 0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. b) Să se demonstreze că. ∀x > 0. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC .Proba D. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că AB ∈ G .

c ∈  0 c  5p 5p 5p 21 4. specializarea matematică . profilul real. cu proprietatea că xf ( x) = sin x. Pentru a. b.  a b  2. 3.VARIANTA 21 Ministerul Educaţiei. 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . y. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . z ∈  bx + cy + az = c  . tipul subiectului MT1. 2. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Să se determine a ∈ . pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. z ) . să se calculeze cos 2x . Ştiind că sin x = . 5p 5p 5p 5p 21 ecuaţia x + 8 − 6 x −1 = 1. specializarea matematică .Proba D Filiera teoretică. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . 2. programa M1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . 3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x4 b) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. Filiera vocaţională. x.informatică. profilul militar. c ∈ ∗  ax + by + cz = b  . Se consideră mulţimea G =   a . b. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . a) Să se calculeze ∫0 x π 2 1 π 2 f ( x) dx.   a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Se consideră o funcţie f : → . 1 6. Se consideră funcţia f : → f ( x) . să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . 4 4 3 4. Să se calculeze C8 − C7 − C7 . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)( a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). ˆ ˆ 1 0 .informatică. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim . Să se rezolve în → . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .Proba D. X ∈G . 21 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1.  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul  0. • Toate subiectele sunt obligatorii. x →∞ c) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  ˆ ˆ 0 0 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. ∀x ∈ . y .  .

Să se calculeze sin 75 + sin15 . x ∈ . cu a. g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 3 f ( x) dx . g ( x) = 2 x − 1 . g : ( f g )( x) = 0 . Se consideră funcţiile f . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze 5p 5p 5p x2 + 4 ∫−1 f ( x) dx . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . atunci sistemul este incompatibil. Să se rezolve în → . f ( x) = x3 − 3x + 2 . profilul real. distincte două câte două şi A matricea sistemului. + i10 . 2 2. b. cu a0 = 0 şi an +1 = an + 1 . Filiera vocaţională. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1.Proba D. specializarea matematică . Să se calculeze 1 + i + i 2 + .. Să se rezolve ecuaţia ecuaţia lg(8 x + 9) + lg x = 1 + lg( x 2 − 1) . c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . y ∈ . 2 4. Fie sistemul ax + by + cz = 0 . ∀ x ∈ 5p 5p 5p 22 a) Să se calculeze f ( 5 ) . ∀ n ∈ şi polinomul f ∈ [ X ] . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .informatică. .informatică. c ∈  3 3 3 a x + b y + c z = 1 . b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. f ( an ) = an . profilul militar. → . 2. f ( x) = x 2 − 3 x + 2. 5p 5p 5p a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) .Proba D Filiera teoretică. 0 c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . 3. n natural. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . programa M1 . f ( x) = x x +3 4 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1.VARIANTA 22 Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. tipul subiectului MT1. c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y . Se consideră funcţia f : → . specializarea matematică .. 5. n ≥ 2 . Se consideră şirul de numere reale (an )n∈ . 6. ∀x.

să se calculeze tg2α . c) Să se arate că f ( π) > f (2π) . a 1 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . b ∈  . ∞ ) → . b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . unde xn este precizat la a). Filiera vocaţională.Proba D Filiera teoretică. atunci Y = O2 . n →∞ c) Să se determine lim n ( xn − 1) . . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023 5p 5p 5p    a 5b  0 5 1. ( ) () ( ) 3 ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ 3 [X ]. 5p 5p 5p a) Să se arate că b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). profilul real. −1). tipul subiectului MT1. 2 2 4. 23 5p 5p 5p 5p 5p 5p 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1 1 + . → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 . ∀x > 0 . Se consideră funcţia f : 3 ale polinomului f . 2. 3 pentru care polinomul f este ireductibil în [X ].informatică. f ( x ) = x3 + x + 1 . pentru orice n ∈ n →∞ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 3 5p 5p 5p 23 ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. Să se calculeze 1+ i 1− i 2x + 3 x −1 = ecuaţia . Să se rezolve în x+2 x−2 1 π 3. ∀a > −1 . ˆ b) Pentru a = 2 . ∫0 1 + t dt = ln(1 + a). b) Să se arate că lim xn = 1 .9 ) . Se consideră funcţia f : [ 0. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC .VARIANTA 23 Ministerul Educaţiei. 1. acesta să nu conţină cifra 7. Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. Să se calculeze tg  − arctg  . să se determine rădăcinile din c) Să se determine a ∈ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. 5. −3).   1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . 6. f ( x) = ∫ x sin t 0 1+ t dt. 2. atunci det Z ≠ 0 . profilul militar. B (2. ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ n +1 5p 5p 5p a) Să se arate că. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Să se determine probabilitatea ca. XA = AX .Proba D.informatică. specializarea matematică . alegând un număr din primele 40 de numere naturale. Se consideră a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . dacă A(5. Ştiind că tgα = 4 . unde xn este precizat la a). C ( 0.

• Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . c) Să se arate că funcţia g : → . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. f (1) = 2. f ( x ) =  x  1 . Se consideră funcţia f : → . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. c) Ştiind că A ≠ A t . specializarea matematică . 2. Filiera vocaţională. ∀x > 0. ∞ ) → . Să se determine funcţia de gradul al doilea f : 3. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. B (2. 6 ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = 4. ∀ X ∈ M3 ( ) . b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . 9) . profilul real.Proba D Filiera teoretică. Să se rezolve în → pentru care f ( −1) = 4.Proba D. astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . ∀x ∈ . a) Să se determine rădăcinile polinomului f. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . −3) . −1) şi C (5. să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. f (2) = 7 . x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p 24 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . specializarea matematică . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .∞ ) . f ( x) = x − sin x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 11 .informatică. atunci (1 + x) 2 + (1 − x) 2 ≥ 4 . 6. x=0  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. b) Să se calculeze ∫ 0 xf ( x) dx . 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. 5. tipul subiectului MT1. x > 0. ştiind că A(0.VARIANTA 24 Ministerul Educaţiei. Se notează cu A t transpusa matricei A. c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . det ( zX ) = z 3 det ( X ) .informatică. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j − 5i − 3 j ⋅ 2i + 4 j . . 1. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . Se consideră funcţia f : [ 0. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . 5p 5p 5p  e − x − e −2 x  . programa M1 . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . Se consideră o matrice A∈ M3 ( a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ( )( ) ( )( ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p ) .

X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) .. c) Să se determine t ∈ { \ { − 1} . • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât X (1) X (2). În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente. f ( x ) = ln 2 x . P astfel încât AM = MB.tică. 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. Să se calculeze sin .. 7π 6. ⋅ ) este un grup abelian..Proba D. Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. pentru care parabola y = ( a + 1) x 2 + ax + 3 şi dreapta y = x + 1 au două puncte 5p 5p 5p 3. } b) Să se arate că ( G .Proba D Filiera teoretică. Să se determine a ∈ distincte comune. b ∈ \ { − 1 } . 2. dat de an = 3 4 5 n  π 2. b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Se consideră un triunghi ABC şi punctele M . 2. .. unde . BN = NC . 4.. specializarea matematică . 2 a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0.. ln 3 ln 4 ln 5 ln n + + + . 5. 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . e] . acesta să conţină cifra 1. profilul real. + − f ( n ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. n →∞  n n  n   n   n  BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Să se demonstreze că AH = BH = CH ... programa M1 .  → . Filiera vocaţională. este convergent.VARIANTA 25 Ministerul Educaţiei..informatică. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. N . profilul militar. + f    . f ( x ) = cos x . se consideră permutarea σ =  .30} . Să se determine probabilitatea ca... tipul subiectului MT1.. X (2007) = X (t − 1) .   1   1  2 3  n  c) Să se calculeze lim 1 − f     f   + f   + f   + . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . ∞) → . specializarea matematică informa. Se consideră funcţia f : 0. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 25  2 2 2. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Se consideră funcţia f : (0. astfel încât xσ = σx . CP = PA . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ cu x ∈ S3 . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . alegând un număr din mulţimea {1. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 1. Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) .

Filiera vocaţională. 26 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. π  cu sin α = . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. Se consideră funcţia f : → f ( f (1) ) + f ( f ( 2 ) ) + f ( f ( 3) ) + … + f ( f (10 ) ) . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Să se calculeze suma 5p 5p 5p 3. ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . b a 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ c) Să se calculeze A2008 . Fie mulţimea A = {−2. 1 1 1 1 + + +…+ . Să se determine partea întreagă a numărului N = 2. profilul real. unde x1 . 1 π  6. profilul militar. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . x2 . Să se calculeze 5. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1) 2 . este convergent . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . specializarea matematică . x4 ∈ x1 x2 x3 x4 sunt rădăcinile polinomului f .VARIANTA 26 Ministerul Educaţiei. 2. a) Să se arate că funcţia g :[ −1. cu t ∈ . b ∈ . Se consideră matricele A =  .1] → R. 4. − 1. Să se calculeze tgα . 3  2  SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. Fie funcţia f : [ −1. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p 26 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . programa M1 . f ( x ) = arcsin x . 1 c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . 3) şi B (1.informatică. f ( x ) = arctg x − arcctg x .Proba D. Bn =   sin nt − sin nt  . 1. dat de xn +1 = f ( xn ) . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) dx .1] → . 2. 0. Să se rezolve în ecuaţia 3x + 9 x = 2 . tipul subiectului MT1.  şi B =  sin t cos t  1 0    a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . Fie α ∈  . atunci există a. 5p 26 5p  a −b  astfel încât X =  . − 1) .informatică. π ∫ 0 f ( x) dx < 4 . *  cos nt . x3 . cos nt   1 1 1 1 + + + . f ( x ) = 1 − 2 x . Fie funcţia f : R → R. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar acestea sunt strict crescătoare. • Toate subiectele sunt obligatorii. g ( x) = xf ( x) are primitive. 1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4 2007 ⋅ 2008 .Proba D Filiera teoretică. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1.

specializarea matematică .3} → {0. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . Se consideră funcţiile f : R → R. 1 0   0 1 a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 . x →0 x 2 f ( x) 2.informatică.1.VARIANTA 27 Ministerul Educaţiei.Proba D Filiera teoretică. c) Să se arate că funcţia f este convexă. 3. 1 6.informatică.1] → R. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . Filiera vocaţională. f ( x ) = 1 + x + x 2 + x3 + x 4 şi F : 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R .  y x 5p 5p 5p 5p 27 c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . Fie funcţia f : [ −1. 2 ) şi B ( 3. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. 0 ) . se consideră matricele A =  . b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 ( 5p 5p ) astfel încât AX = XA . Să se determine măsura în radiani a unghiului AOB . a) Să se calculeze lim 5p 5p 5p . 1) . y ∈ astfel  x 0 încât X =  . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. tipul subiectului MT1. Să se rezolve în intervalul ( 0.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . În mulţimea M'2 ( ) . 3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 0 0 1 0 şi I 2 =  1. se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . 2. 5. profilul militar. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . b) Fie funcţia f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A (1. profilul real.. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 27 1. x 0 şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . să se calculeze sin 2α .1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 2. . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. 2 3 4 5 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. f ( x ) = x + 1 . Pe mulţimea a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. −x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . ∗ 2 3 2008 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. Să se calculeze modulul numărului complex 1 + i + i 2 + i 3 +… + i 6 . c) Să se calculeze −1 −1 ∫ 0 F ( x ) dx . specializarea matematică . c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . 2. f ( x ) = −2 x 2 + x . ∀x. unde F este inversa funcţiei F a → . y ∈ 1 1 1 . 2. atunci există x. 4.

Fie funcţia f : 3. c) Să se calculeze f1. specializarea matematică . unde „ ” este compunerea funcţiilor. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ecuaţia 4. F ( x ) = ∫ f (t ) dt . f ( 3 ) şi f ( 2) . f ( x ) = şi F : [ 0..Proba D Filiera teoretică. Să se determine partea imaginară a numărului (1 + i ) + (1 − i ) . Se consideră funcţiile f : R → R. să se calculeze tg α .1. Se consideră matricea A =  ∈ M2 ( ) . specializarea matematică .3} → {0. f −1.1 . + ∞ ) → R. Filiera vocaţională. 2 { → f a . unde { x} este partea fracţionară a numărului x. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .informatică. 2. 5. de 2008 ori f1. MC 2 3 3 5p 5p 3 π  6..3] → R.1 28 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a . Să se ordoneze crescător f 2x −1 = 3 . a) Să se calculeze lim f ( x ) . b∈ }. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BM 1 2 1 = . 5 2  SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028 1 0 1. 0 2 − sin x a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) cos x dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în → . b ∈ astfel  a 0 încât X =    0 b 5p c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A are patru soluţii în mulţimea M2 ( ) . ) este un grup. profilul real. atunci există a. 2. ( 2 ) . c) Să se determine lim F ( x). c) Să se determine toate punctele în care funcţia f nu este derivabilă . x 1 2. f1. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. programa M1 . b ( x ) = ax + b.Proba D. x →1 x <1 b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f .VARIANTA 28 Ministerul Educaţiei. 10 10 2.3} care au proprietatea că f ( 0 ) = 0 . Să se demonstreze că AM = AB + AC .informatică. Fie funcţia f :[0.1 . 28 5p 5p 5p 5p 5p 5p 28 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. profilul militar.1. tipul subiectului MT1. x →∞ π 2 b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.  0 4 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 . b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . b) Să se demonstreze că ( G. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = { x} (1 − { x} ) . a ∈ * . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . π  şi că sin α = . 2 . Ştiind că α ∈  .1 f1. 2. f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . b : 5p 5p 5p a) Să se calculeze f −1.

fn (x) =1− x + x2− x3+. n ≥ 2. 6} .. B (1. Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx.. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n −1 . 3. −2 ) . → .   n →∞ 2 c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local. Se consideră mulţimea A = {1. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine lim I n . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . y ∈ 3 . n→∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . ∀n ∈ N∗. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 . c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are o soluţie de forma (a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ştiind că α ∈  0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. 29 5p 5p 5p 5p 5p 5p 29 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. 5. −1). Se consideră n ∈ şi funcţiile fn. X ∈ G . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor 3 ). gn : → . submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 )     ˆ   X =  a 2b   şi matricele b a   ˆ ˆ ˆ ˆ 0 0 1 0 O2 =   şi I 2 =  ˆ ˆ  . Să se demonstreze că numărul 2. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 . Fie punctele A ( 2. x + 1 ( x + 1) 2 * 5p 5p 5p 1 b) Să se calculeze lim f n′   . b. ∀x ∈ \ {−1}. profilul real. gn (x) = x2n+1+1. tipul subiectului MT1. să se calculeze sin 2α . specializarea matematică . Să se rezolve în 7 − 4 3 + 4 − 2 3 este număr natural. b) Să se arate că sistemul are soluţie pentru orice m ∈ . 2. − x2n−1+ x2n.informatică. 5.Proba D Filiera teoretică.  2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z =0  1. 2. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n − . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . ecuaţia x = 2 − x . programa M1 . Să se rezolve în inecuaţia f ( x ) ≤ 0 . ∀n ∈ 2 0 ∗ . m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈  1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  şi că tg α + ctg α = 2 . ˆ ˆ 0 0 0 1 5p 5p inversabile din M2 ( 5p 29 ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x. 4.0 ) . Alegem la întâmplare o submulţime dintre submulţimile nevide ale lui A. specializarea matematică .1) şi C ( 3.informatică. 4. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.VARIANTA 29 Ministerul Educaţiei. Să se calculeze probabilitatea ca submulţimea aleasă să aibă toate elementele impare. profilul militar. Filiera vocaţională.  1 m 2   5p 5p 5p pentru care det ( A ) = 0 . Se consideră mulţimea M2 ( 3  ) . Se consideră funcţia f : 3. 2.  π 6. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 .

. x ∈ R . funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . Se consideră funcţia f : → . 6 b) Să se calculeze derivata a doua f ′′ ( x ) . Se consideră numerele reale a. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f ( x ) dx . Se consideră funcţia f : R → R. Se consideră punctele A ( 0. Să se rezolve în ecuaţia log3 ( x + 1) + log3 ( x + 3) = 1 . x →− ∞ x3 − sin x . pentru orice trei puncte distincte. profilul militar. c .Proba D Filiera teoretică. −1) şi C ( 3. 4 ) . f ( x ) = x 2 − mx + 2 . 2. B (1. 6. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Se consideră matricea A =  . c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 . b ∈ . 4. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. Să se calculeze probabilitatea ca submulţimea aleasă să aibă trei elemente. 5. profilul real. Să se demonstreze că numărul + + +… + ∈ 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 . Se consideră mulţimea A = {1.informatică. f ( x ) = x −  1  \    este parte stabilă în raport cu înmulţirea  10   5p 30 5p 5p 5p a) Să se determine lim f ( x ) . 4. ∀x ≥ 0. f ( x ) = cos x − 1 + 1 2 x . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. X ∈ G . 5} . c) Să se arate că. Filiera vocaţională. specializarea matematică . 3. 5p 30 2− 2 . specializarea matematică . 2. Să se demonstreze că sin 2.informatică. f (c ) π 1. 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a. 2 x c) Să se demonstreze că ∫ 0 cos ( x 9 ) dx ≥ 10 . situate pe reprezentarea grafică a funcţiei f . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. b. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ 0. 30 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Alegem la întâmplare o submulţime a mulţimii A. 1 x 2 1 π 2 b) Să se determine lim x →∞ ∫0 f (t )dt . aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.VARIANTA 30 Ministerul Educaţiei. { }  b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  matricelor. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 ) . cu coordonate naturale. 5p 5p  −1 3  2. Se consideră funcţia f : R → R. 8 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 = → . X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab). f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii 1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c .

c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. − 1) . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite o asimptotă spre − ∞ . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . 6. 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a .. Ştiind că log 3 2 = a . b) Să se verifice că I n + 2 + I n = c) Să se calculeze lim nI n . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Să se rezolve în ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. să se demonstreze că log 16 24 = 3.informatică. f ( x ) = | x 2 − x | . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. specializarea matematică . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. din care 12 sunt fete. Pentru x ∈ 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). ∀n ∈ N∗. care are forma algebrică 5p 5p 5p 31 f = a2008 X 2008 + a2007 X 2007 + . n→∞ 1 xn 0 x2 + 1 dx. Să se demonstreze că sin 6 < 0 . n +1 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. f ) nu are soluţii. 2 5p 5p 5p a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). 1) şi C (1. 5p 2. 4a 2. tipul subiectului MT1. ∀n ∈ N∗. 1. X ∈ M 2 ( 2.VARIANTA 31 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se calculeze a2008 + a2007 . 3) . profilul real. B ( −1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. specializarea matematică . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . 4. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. programa M1 . 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f .Proba D Filiera teoretică. profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. 2008 2008 = ( X + i) + ( X − i) . + a1 X + a0 . Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 .Proba D. Se consideră funcţia f : R → R. 1 . Într-o clasă sunt 22 de elevi. 5.

3 x  π  6. 5 2  2  SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  1. tipul subiectului MT1. c) Să se determine a . programa M1 . g ( x) = f ( x) + arctg ( x + 1)2 este constantă. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. profilul militar. Toate subiectele sunt obligatorii. 2 2. Să se demonstreze că s ∈ (1. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . 1) şi C (1. b) Să se arate că pentru niciun a ∈ \ {−2. 3) . Se consideră funcţiile f : R → R. Să se rezolve în ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . Y ∈ G . a ∈  x + y + az = a  şi ecuaţia (C ) : x 2 + y 2 = z 2 . 3. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. Se consideră funcţiile f . f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2008 . Se consideră sistemul  x + ay + z = 1 . b ∈ . soluţia sistemului nu verifică ecuaţia (C). g : → . G =  b a     5p 5p 5p 32 5p 5p 5p  19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . x ∈ R . 2 → .  a 10b   | a. Fie mulţimea A = {−2. profilul real. 4. − 1) . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 .VARIANTA 32 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. specializarea matematică-informatică. 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1) 2 . g ( x ) = arctg x . 0. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 3 f '( x) dx . Se consideră funcţia f : R → R. B ( −1. Ştiind că x ∈  . 32 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1.Proba D • • Filiera teoretică. pentru care exact două dintre soluţiile sistemului sunt soluţii ale ecuaţiei (C). 5p 32 5. ∀X . ∀x ∈ R . specializarea matematică-informatică. 2 ) . x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. 2} . să se calculeze sin . Se acordă 10 puncte din oficiu. La toate subiectele se cer rezolvări complete.1} . Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . ∫1 2 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 1. a 2 − 10b 2 = 1  . 2 2 2 2 2. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.Proba D. Filiera vocaţională. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. π  şi că sin x = . f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . − 1.

+ şi şirul (an )n≥1 . B =  0 0 1  şi A = aI 3 + bB + cB 2 . Filiera vocaţională. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.VARIANTA 33 Ministerul Educaţiei. π 1 . Se consideră corpul . 1 2(k + 1) k + 1 k k +1 c) Să se demonstreze că şirul (an ) n≥1 este convergent. 5. 2. x 0 < 1 − 1 < 1 2k k . ∀n ∈ 1.informatică.Proba D Filiera teoretică. + ∞ ) → R. 3) şi D ( a. x ∈ [ 0. b) Să arate că f n (1) ≤ n →∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Se consideră matricele I 3 =  0 1 0  . +.. c) Să se demonstreze că ∀ a. 1) . Ştiind că x ∈ a) Să se calculeze B3 . b) Să se calculeze B −1 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. c ∈ 2.. H. ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . şi că tg x = 5p 33 π 1  . 5p 5p 5p . f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . unde a ∈ . 33 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 4} . profilul real. 4 ) . Se consideră funcţiile f n : [ 0. c ∈ 1 0 0 0 0 1     6. 3 2  SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033  0 1 0 1 0 0 1. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 + + + . + ∞ ) . acesta să fie număr raţional. C (1. 5p 5p 5p 33 ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. Să se determine valorile lui a astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. a. 5p 5p b) Să se demonstreze că ∗ . • Toate subiectele sunt obligatorii. an = . alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . b) Să se arate că. ∀n ≥ 1 . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . n < 100} . Să se rezolve în → . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. ⋅ 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . ( 7 . f ( x ) = x n n 1 2 2 3 3 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. 2. Să se calculeze log 4 2 + log3 9 + 3 27 .informatică. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . specializarea matematică . − 1) . programa M1 . b. Fie funcţia f : ( 0. 2. 5p 5p 5p a) Să se determine f1 ( x ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : 3. să se calculeze tg  x +  . + ∞ ) .Proba D. ∀k ∈ N∗. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 .1. Să se calculeze probabilitatea ca. ⋅ ) şi H = x2 x ∈ { 7 }. B ( −1. 4. + ∞ ) → . tipul subiectului MT1. specializarea matematică . profilul militar. b. ∀n ∈ N∗. Se acordă 10 puncte din oficiu.

profilul militar. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. an = 1 + 5p 5p 5p 1 1 1  + .informatică. 3 c) Să se arate că dacă intervalul [ 0. 5p 2. b) Să se arate că A2 = 32 A . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . 5p 3.1) . 2. a ∈ . Se consideră funcţia f : ( 0. y ∈ . specializarea matematică .1] → R. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i )4 . c) Să se arate că rangul matricei An este 1.Proba D Filiera teoretică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ N∗ . 6 3 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1.informatică.3. −1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul real. 5p 5p 5p 1 1 a∈ . 2 2 n  a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Se consideră funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că f ( x ) < 0. Fie mulţimea A = {1. atunci  4 ) . x →1 x <1 . Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . + − ln  n +  . 6] este parte stabilă a lui în raport cu legea „ ∗ ” . 5p 4.3) şi D(a. Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. ∀x ∈ ( 0. f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . 1 a) Pentru a = . +∞ ) . 4. 2. 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . 5p 6.5} . 2. + ∞ ) . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. unde a este o constantă reală. 1 b) Să se calculeze f1   . L =  5  ∈ M 3. + ∞ ) → R. 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. Filiera vocaţională. Să se demonstreze că vârful parabolei asociate funcţiei f se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 .1 ( 6   ) şi A = LK .VARIANTA 34 Ministerul Educaţiei. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 . B (−1.  . 4) . 5p 5. Se consideră funcţiile f n : [ 0. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . f ( x) = 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul 2 2 x +1   ( an )n∈N∗ . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . ∀n ∈ ∗ . C (1. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . 2π ) .. ∀ x. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . specializarea matematică . ∀n ∈ N∗ .

∀n ∈ N∗ . alegând la întâmplare un element din mulţimea A. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. f ( x) = x + 2. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . 2. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. specializarea matematică . 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . b ∈ } . 5. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 1 xn 0 1 + x3 dx. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Să se rezolve în 4. • Toate subiectele sunt obligatorii.VARIANTA 35 Ministerul Educaţiei. acesta să fie divizibil cu 5. specializarea matematică .   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. n→∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . c) Să se determine rangul matricei A* . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . Se consideră funcţia f : → . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1.. [ 2] = { a + b 2 f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p 35 a) Să se verifice dacă 7 + 5 2 ∈ A .Proba D. f ( x ) = x − ln(e x + 1) . ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . Să se determine probabilitatea ca. } . x →∞ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . profilul real. b) Să se arate că pentru orice x. 6. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . 3. 0 ) .informatică. Filiera vocaţională. 3 3 2. 2. Se consideră mulţimea A = {0. ∀a ∈ . funcţia f : [ 2] → f ( x ) = −1 . 1000} .. y ∈  2  . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. { a. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : R → R. adjuncta matricei A. Se consideră mulţimea 5p 5p 5p )..Proba D Filiera teoretică. − 3) şi B ( 4.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . c) Să se calculeze lim I n . tipul subiectului MT1. Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. programa M1 . 5p 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x).informatică.. profilul militar. Să se calculeze ( 2 + i ) + ( 2 − i ) .1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

. Filiera vocaţională. ∫ 0 F ( x) dx. f ( x ) = 3x + 1 este injectivă. Fie funcţia f : \ { 3} → . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 0 0 a b 1. ∞). 5p 5p 5p → . 5p 5p 5p 36 b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | .. grad ( h ) ≤ 3 } . + a6 . .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . 5. x4 ∈ . Să se calculeze cos A . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). → . F ( x ) = ∫ f (t )dt. profilul militar. 36 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. cu proprietatea că A2 = O2 . x 1 5p 5p 5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este periodic. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ 1. 6. −2) . ) . f ( x ) = 2 − x. 2. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. 1 1 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . B(4. 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). 2. 3.. f ( x) = 3−x a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞.informatică.Proba D Filiera teoretică.VARIANTA 36 Ministerul Educaţiei. profilul real. tipul subiectului MT1. numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) .Proba D. Să se calculeze probabilitatea ca. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţiile f . Să se demonstreze că funcţia f : 4.1) şi C (−1. Fie ABC un triunghi care are AB = 3. Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . AC = 5 şi BC = 7. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . g : 5p 5p 5p 5p 5p 36 → . { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . a) sunt coliniare. acesta să fie divizibil cu 50. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 şi şirul (an ) n≥1 definit prin a1 = 2. Se consideră funcţiile f : * . 3) şi pe ( 3. f ( x) = e− x şi F : 2 → . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫ 0 xf ( x) dx. x3 . cu rădăcinile x1 . alegând un număr natural de trei cifre. a1a2 a3 . Se consideră matricele O2 =  şi A =   ∈ M2 ( 0 0   c d a) Să se arate că a + d = 0 . Să se 7 7 calculeze suma a1 + a2 + a3 + . specializarea matematică . c) Să se arate că A = B . g ( x ) = 3 x + 2 .. programa M1 . x2 . an+1 = f (an ).

Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . atunci a. q şi r. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) .informatică. profilul real. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1.. f = X 3 + pX 2 + qX + r .Proba D. ∀a. b. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . 5p x →∞ x 2. ) 5 5. x3 ∈ . + 31 . Să se calculeze valoarea expresiei E = sin  arcsin  + sin  arccos . 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine imaginea funcţiei f : → . c) Să se demonstreze că dacă a. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) şi cu rădăcinile 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0.  2 2     4.  1 3  3. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . programa M1 .informatică. [X ] . Se consideră polinomul f ∈ . q.. 2. r ∈ ( 0. x2 . Să se demonstreze că sin 75 = 5p 5p 5p 6+ 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se calculeze det A − At . ( ) . Se consideră funcţia f : R → R. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. c ∈ ( −∞. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. Fie ABCD un pătrat de latură 1. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. b. tipul subiectului MT1. n →∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Filiera vocaţională. specializarea matematică . c) Să se calculeze lim nI n . şi abc < 0 . ∞ ) . Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . b ∈ 2. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . specializarea matematică . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . ∀n ∈ 0 1 ∗ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1.Proba D Filiera teoretică. cu p.VARIANTA 37 Ministerul Educaţiei. 0 ) . ab + bc + ca > 0 x1 . 6. f ( x ) = x2 + x + 1 . 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . cu a. profilul militar. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. este finită şi nenulă.

specializarea matematică . atunci X ∈ M . c ∈ . Se consideră funcţia f : R → R. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . specializarea matematică . 5p 5p 5p ∫0 f ( x ) d x . f (1) = 4 şi f (4) = 1 . 2. unde { x} este partea fracţionară a a) Să se calculeze numărului real x . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0   0 0 0  1. Se consideră matricea A =  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1 1 0    c b a     a) Să se calculeze A3 . Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d 2 : 3x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . 2. ştiind că AB = 4. c) Să se demonstreze că dacă a ≠ 0 .informatică. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). c ∈  . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. cu a. Să se arate că log 2 3 ∈ (1. Se consideră funcţia f : R → R. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Să se rezolve ecuaţia sin x + cos x = 1 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. 2. 2 ) . b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. |   a . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. profilul militar. programa M1 . tipul subiectului MT1. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. y ∈ . numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . f ( x ) = { x} (1 − { x} ) . b.Proba D Filiera teoretică. oricare ar fi x ∈ 3. Filiera vocaţională. .   5p 5p 5p ).informatică. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3 x + m > 0 . ∀n ≥ 3 . atunci | f (2) | ≥ 67 . c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p 38 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1.Proba D. 5. 2 3 3 4. b.VARIANTA 38 Ministerul Educaţiei. pentru orice x. 5p 5p 5p 38 b) Să se arate că. profilul real. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se demonstreze egalitatea Cn + Cn = Cn +1 . 6. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c .

specializarea matematică . 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. b) Să se demonstreze că ( M . specializarea matematică . f ( x) = x + 1 este injectivă. 1.Proba D.3} → {0. Fie ABC un triunghi care are AB = 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ N∗ .VARIANTA 39 Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că z 2 = z . Se consideră numărul complex z = 2 2. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 2. c sunt distincte două câte două. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. ∗ şi A matricea sistemului. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se demonstreze că sin15 = 6− 2 . AC = 3 şi BC = 2 2 . 2. Se consideră funcţia f : (0. ( * . b. a 2 − 5b 2 = 1 .1). b ∈ . n +1 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .informatică.informatică. ∞ ) → 5. 2. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . programa M1 . 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. în cazul în care a = b ≠ c . ) SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn ) n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. Se acordă 10 puncte din oficiu. în cazul în care a. Să se calculeze AB ⋅ AC . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. 4x + 5 1 . Să se rezolve în inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . Să se demonstreze că funcţia f : (1. ∞) → . profilul militar. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n+1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. f ( x) = x ln x .⋅ .Proba D Filiera teoretică. profilul real. cu a. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 .3} pentru care f (1) este număr par. b. xn +1 = e f ( xn ) este convergent. { } 5p 5p 5p 39 a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . x 4. ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.1. Filiera vocaţională. n →∞ 1 0 xn dx. . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. tipul subiectului MT1. ∀n ∈ N∗. 6.

∀n ∈N∗.informatică.3. b ∈ 2x −1 = x . c) Să se calculeze lim Fn (1) . profilul real. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. 2. 1) . A (1.5. 2 ) şi B ( 4. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . f 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine probabilitatea ca. Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . specializarea matematică . b ) din produsul cartezian A × A . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. 5p Să se determine lungimea vectorului MA + MB . A =  3 9 6  . 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0 1 3 2 1  0 1 0  . Se consideră funcţia f : R → R. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 40 . x 0 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . specializarea matematică . C = I 3 + aA . 40 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 a + 2i . n →∞ → . a) Să se calculeze S = A − XY . b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune. − 1) . Se consideră mulţimea A = {1. 4. 2. \ . cu a ∈ . c) Să se arate că An +1 = 14 An . să avem egalitatea a + b = 6 . Să se rezolve în ecuaţia 4. Se consideră polinomul f = X 3 − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε 2 + ε + 1 = 0 .6} . dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) .0]. 1. alegând o pereche ( a. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 este tangentă la parabola de ecuaţie 1. Filiera vocaţională. Să se demonstreze egalitatea sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b.Proba D. f 2 . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . Se consideră a ∈ şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 . 2 + ai 2. b) Să se demonstreze că Fn+1 (1) < Fn (1) . unde f1 . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 5p 40 1. Y = (1 3 2 ) . profilul militar.  2  x + yε + z ε = 0 c) Să se arate că. 3. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A .informatică.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε2 = 0 . 5. astfel încât f ( ε ) = 0 . programa M1 . 6. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2.Proba D Filiera teoretică. ∀n ∈ N∗. tipul subiectului MT1. 2. ∀a. X =  3  .VARIANTA 40 Ministerul Educaţiei. Să se determine a pentru care z ∈ . ∀n ∈ ∗ . • Toate subiectele sunt obligatorii. f3 este divizibil cu X − 1 . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ .

să se rezolve sistemul. specializarea matematică .  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . c) Să se rezolve ecuaţia X 3 = I 4 . f ( x) = 2x x2 + 1 . Filiera vocaţională. 5p 41 5p 5p 5p 5.  n  BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . + ∞ ) .. ⋅ ) este un grup comutativ. r ∈ . Să se rezolve în ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 0 0 0 1  1 0 0 0    3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. q. + n  n  f   . + ∞ ) → ( − ∞. f ( x ) = arctg x. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. programa M1 .. f ( x ) = ln (1 + x ) − x . Se consideră funcţia f : ( 0. 0 1 0 0 0 0 1 0 2. atunci cel puţin două dintre numerele p. dacă sistemul are soluţia ( −1. 2. 4} care au proprietatea că f (1) = f ( 3) . Pentru p. x →∞ x 1 n →∞ n  c) Să se calculeze lim 1 1  f  + n 2 f  + n  3 f   + . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f ( x) dx . 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . { } 5p 5p 5p 41 5p 5p 5p a) Să se calculeze A4 . se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q3 . 1 6.3.VARIANTA 41 Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că ( G. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. c) Să se arate că. r sunt distincte. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0.Proba D. Să se determine imaginea funcţiei f : → .1) . r sunt egale. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . specializarea matematică . q.1. Să se calculeze cos ( a − b ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. X ∈ G . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . b) Dacă p. 2. q. − 1) şi B ( −1. 2.Proba D Filiera teoretică. 2. tipul subiectului MT1. 1) . profilul militar. 4} → {1. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote. profilul real. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. Se consideră matricea A =  şi mulţimea G = An n ∈ * . Să se calculeze 100lg 2 + 3 −27 . 0 ) . 1 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1.informatică. unde „· ” este înmulţirea matricelor. 4. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . Fie funcţia f : R → R.3.

VARIANTA 42 Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . A =  c d  . programa M1 . f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . b ∈ . B0 =  0 2  . n→∞ n I n −1 . f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . B (1. Să se arate că punctele A(−1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B0 . ∀n ∈ N∗. tipul subiectului MT1. b ∈ b) Să se determine a. n ≥ 2. B ∈ M 2 ( ). 6. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . profilul real. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . 1 0 2. . astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . 42 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 5p 5p 5p 5p 42 1 1 1 1. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . Să se rezolve ecuaţia arctg x + arcctg = . specializarea matematică . n ≥ 2 . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 0 0     5p 5p 5p astfel încât AB − BA = A . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R .Proba D Filiera teoretică. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ N. Se consideră matricele A0 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 4n + 2 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . . 5 şi 7. 2. ∀n ∈N∗. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 2 + 1)100 . 5p 5p 5p a) Să se determine a. 5. profilul militar. a) Să se determine rangul matricei A0 . 42 5p 5p 5p 2 x1 + SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. A. specializarea matematică . pentru orice n ∈ . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . −3) sunt coliniare. x2 . c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . b ∈ c) Să se determine a.informatică. Filiera vocaţională. în plus. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. 5) .informatică. xn +1 = f ( xn ) .1) şi C (3. x3 în progresie aritmetică şi. 0 1 1 0 a b A0 =   . Se consideră polinomul f ∈ [X ] . Fie funcţia f : R → R. 3 2 4.Proba D. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. . 2. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1.

5. C (0.informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 .tică. profilul militar. 6+ 2 . c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . specializarea matematică . f ( x ) = x + e − x . Să se determine coordonatele vârfului acestei parabole. 1 t (1 + t 2 ) 1 1+ t2  2  2 π a) Să se calculeze f   . Fie mulţimea A = {1. b ∈ a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . programa M1 . produsul numerelor a şi b să fie impar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. B(−1. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . Să se rezolve în 4.  → . + ∞ ) . ctg x tg x t 1  π  π 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 43 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. 3 5p 5p 5p  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . c. x4 ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p 43 5p 5p 5p .VARIANTA 43 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică informa. astfel încât x1 .1) . Să se calculeze probabilitatea ca. Să se determine valoarea de adevăr a afirmaţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. x2 . f ( x ) = ∫ dt şi g :  0. x3 . g ( x ) = ∫ dt . b. 3) şi C ( −1. Fie funcţiile f :  0. alegând o pereche ( a.  . cu a. Se consideră funcţia f : → .  2 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . b ∈ . d ∈  şi matricea A = 1 2  ∈ M . x2 . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. 1. 2. tipul subiectului MT1.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0.Proba D Filiera teoretică. şi cu rădăcinile x1 . ∀x ∈  0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Se consideră mulţimea M =  1 3  c d      a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . 3. 4.Proba D. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.3) . unde m este un număr real oarecare .  .” 2..  → R. 3. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. x ∈  0. x3 . c) Să se determine a. Să se determine coordonatele punctelor B şi D astfel încât patrulaterul ABCD să fie pătrat. x4 să fie în progresie aritmetică. b ) din produsul cartezian A × A . Să se demonstreze că sin105 = 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   | a. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 43 ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . 6} . c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. Filiera vocaţională. 1) . − 3). profilul real. 5.

∀x ∈ R . b ∈ R . Se consideră funcţia f : R → R. x4 ∈ . Se consideră matricele A =   şi B =  0 0 0 0 0  1 0 0 1 0    a) Să se calculeze AB + BA . 3. astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. x3 . Ştiind că α ∈  . 1+ i 5p 44 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. programa M1 . ∀n ∈ n ∗ 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 . Să se rezolve în ecuaţia arcsin 2 x = − . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente dintre care exact două sunt numere pare. ∀x ∈ [−1. 1 3. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . 2 ) şi C ( 2. 44 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . . π  şi că sin α = . Filiera vocaţională. Fie funcţia f :[−1. 9} . b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. 1 1 1 1 . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. 0 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . oricare ar fi x ∈ . 0  0  5p 5p 5p . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. profilul militar. − 2 ) . pentru orice a ∈ . 2. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . specializarea matematică .1.Proba D Filiera teoretică. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. să se calculeze ctg α . 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p 44 a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . specializarea matematică . Să se determine partea imaginară a numărului complex z = 1− i . 2 4. … . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .VARIANTA 44 Ministerul Educaţiei. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx ≥ −1. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. 2. .informatică.1] → R. arcsin x t e cos t dt . Se consideră mulţimea A = {0. 3 π  6. c) Pentru a = 2 şi b = 1 . să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 5 2  SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1. profilul real. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . a.Proba D. f ( x ) = ax + b x2 + x + 1 . x2 . tipul subiectului MT1. .1] .

Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei O x . 6. atunci există x. specializarea matematică . y ∈ G . programa M1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2 1 1    a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . tipul subiectului MT1. 3. profilul militar.VARIANTA 45 Ministerul Educaţiei. Filiera vocaţională. f ( x) = 1− x şi corespondenţa 1+ x 5p 5p 5p 45 x+ y . f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). b) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local. Se acordă 10 puncte din oficiu. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. ∀ x. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . 2. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . b) Să se arate că ∀x. − 1) . 2. y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . c) Să se calculeze lim n ∫0 x f ( x ) d x . Să se rezolve în 4.1] → R . 4. 2. 3) . 5. } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . Se consideră matricele A =  . Se consideră funcţia f : R → R. 1) şi C ( −3.. 6} . y ) → x ∗ y . profilul real. 5. c) Ştiind că a = 0 . 2. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. Se consideră mulţimea G = (−1. y ∈ G. Să se determine partea întreagă a numărului 7 5 2 −1 . Să arate că 2(sin 75 − sin15 ) = 2. f ( x ) = .informatică. Să se demonstreze că x1 x2 + x2 x1 ∈ . 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 − x 2 dx . { ) XA = AX .informatică. 4} şi B = {1.Proba D. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. ∀x ∈ R .  y x .. 2 3 9 x 2 + ax + 5 x2 + 1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. 3. ( x. Fie funcţia f : [ −1. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045 1 0   2 0 1. specializarea matematică . unde x ∗ y = c) Să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a ∈ R. Se consideră mulţimile A = {1. B ( −2. f ( x ) = 1 − x 2 . astfel încât X =  . 3. ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . 2. ∗ . funcţia f : G →  x 0 . n →∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .Proba D Filiera teoretică.1) .

 2 π  π c) Să se demonstreze că f ( x ) + g ( x ) = . profilul militar. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. 2. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. 4. <5 3 . ( a. Filiera vocaţională. 3. Se consideră mulţimile A = {1.informatică. d ) ∈ G . f ( x ) = 5p 5p 5p . specializarea matematică . să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . Să se determine numărul funcţiilor strict descrescătoare f : A → B . specializarea matematică .Proba D. 5p 5p 5p 46 c) Să se arate că ( G. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 2. O2 =  0 0  2 0 1 0 a b . d ) ∈ G . ( c. 3) . Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. { ( a. d ) = ( ac + 3bd . 5. ∞ ) → R. f ( x ) = ∫ t sin 2t dt şi g : 0. 1) şi P ( 0. c) Ştiind că A2 = O2 . det ( A − xI 2 ) = x − ( a + d ) x + ad − bc . b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. A∈ M2 ( ) . 3} şi B = {1. Fie (an ) n≥1 o progresie aritmetică. tipul subiectului MT1.VARIANTA 46 Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele O2 . 3. b) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că a3 + a19 = 10 . AC = 3 şi BC = 4 . x a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . b ) ∗ ( c. 6. ştiind că AB = 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5} . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : ( 0. A= . 4. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 1. 4  2 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . b ) ∗ ( c. g ( x ) = ∫ 0 0  2 π a) Să se calculeze f   . 2. Să se rezolve în ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . programa M1 . c) Să se arate că 3 5 ln x b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. → . b ) . unde m este un parametru real. pentru orice ( a. să se demonstreze că a + d = 0 . ∀x ∈  0. − 1) . 2  π b) Să se arate că g '( x) = − x sin 2 x. I = .15) ∈ G . I 2 . să se calculeze a6 + a16 . N ( −1. profilul real. ∀x ∈ 0.Proba D Filiera teoretică.  . 0 2 0 1    c d 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii.  . Fie funcţiile f : 5p 5p 5p x cos 2 x  π arccos tdt . b) Dacă A2 = O2 . Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.  → R. ad + bc ) . 2. 2. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC.informatică. ∗ ) este grup.

Se consideră funcţia f : R \ {1. profilul real. Să se calculeze ( 2 + i ) + ( 2 − i ) .informatică. Se consideră polinoamele f . Să se determine probabilitatea ca. 47 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. ∀n ∈ N∗ . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Să se rezolve în ecuaţia 3x + 9 x = SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047  1 1 1 2 . 5p 2 ( ) 5p 5p b) Să se calculeze ∫ 0 f ( x)dx . specializarea matematică . f ( x ) = arctg 1 x −1 2 . D ∈ M2 ( ). * [X ]. Fie funcţia f : R → R. tipul subiectului MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.VARIANTA 47 Ministerul Educaţiei.Proba D Filiera teoretică. 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . 2 ) . 5p 5p 5p c) Să se arate că f ( C + D ) = f ( C ) + f ( D ) . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . profilul militar. Să se determine ecuaţia dreptei OG.informatică. F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. f = X 3 + a 2 X − a . 4 4 2. 5p 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . programa M1 . c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . este convergent . B (1. f ( x ) = . Se consideră matricele A =   şi funcţia f : M2 ( 3 4  0 1   f ( X ) = AX − XA . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . alegând un număr natural de patru cifre. specializarea matematică . x →1 x >1 b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . acesta să fie divizibil cu 9. 6 6. ∀ C . 9 4. a) Să se determine rangul matricei A . Filiera vocaţională. x2 . g ∈ ) → M2 ( ) . − 1} → R. x3 ∈ 5p 5p 5p 47 rădăcinile polinomului f. 2 3. 1) . n 1 c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ .Proba D. cu a ∈ şi x1 . 5p 5p 5p 5p 47 4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 + x2 1 a) Să se arate că funcţia F : R → R. b) Să se calculeze f ( B ) . Să se verifice egalitatea cos 75 + cos15 = . B= 1. definit de an = ∑ n+k 2 k =1 n +k 2 . 5p 1+ x 2. 3) şi C ( 3.

cu x. • Toate subiectele sunt obligatorii.VARIANTA 48 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . ∀n ∈ N∗. Se consideră mulţimea M = {0. specializarea matematică .informatică. k =1 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 x f ( x)dx . Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : (0. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . a ∈ . u ∈ . 4.12. f ( x) = 3 6. x →+∞  . y. c) cu proprietatea că a. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  . b.8. tipul subiectului MT1. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. f ( x ) = arcsin   1 + x2 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) .   2x 1. pentru care sistemul este incompatibil. ∀t . unde a şi b sunt parametri reali. pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. Să se calculeze ( f f )( 512 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . b) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . Să se rezolve în mulţimea ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. b ∈ c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. x 3. b. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . În paralelogramul ABCD se cunosc AB = 1.1] → R. Se consideră matricea A =  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . şi mulţimea G =  X ( t ) =   t∈ −a 0   − sin t cos t     a) Să se determine a ∈ pentru care A ∈ G. profilul militar. c ∈ M şi a < b < c . profilul real. Să se determine numărul tripletelor (a. 5. 20. 2. an = ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . . b) Să se determine valorile parametrilor a. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 48   cos t sin t   0 a 2.16.Proba D. Fie funcţia f : [ 0. y. Să se determine partea reală a numărului complex 2. 4.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ .  5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . Se consideră funcţia f : R → R. 24} . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞) → ( 3 +i . 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. z în progresie aritmetică. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 .Proba D Filiera teoretică. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . z ) . ) 6 1 . programa M1 .informatică.

Ştiind că x ∈  0. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x .  z∗x = y  SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 4 − 3x2 1. Să se determine . 2] → . 4. Să se calculeze numărul log9 3 + log 4 2 .. programa M1 . specializarea matematică . Filiera vocaţională. legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . . 3. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : [1. profilul real. Fie mulţimea A = { 1. x3 a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite o asimptotă spre + ∞ .VARIANTA 49 Ministerul Educaţiei.Proba D Filiera teoretică. 49 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1.. sistemul  y + az = a şi A matricea sa. + ∞ ) → R. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .  2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. Să se demonstreze că AM = 3 1 AB + AC .  şi că tg x = 3 . y ∈ 2. ∞) → . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . Se consideră funcţia f :[1. Să se rezolve în ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . Se consideră pe 5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. 2. 1 . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f .Proba D. 2. ∗ ) este un grup comutativ. ∀ x. 4 4  π 6. b) Să se arate că ( G. f ( x ) = . Se consideră funcţia f : valorile parametrului real m astfel încât f ( x ) ≤ 0 pentru orice x ∈ 5p 5p 5p 5p 49 → . 5p 5p 5p  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . tipul subiectului MT1. să se calculeze sin 2 x . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. 5p 5p 5p 49 a) Să se determine e ∈ astfel încât ∀ x ∈ . . 2. F ( x ) = ln x b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei O x . x∗e = e∗ x = x . specializarea matematică . m ∈ \ {−2} . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine inversa matricei A . Se consideră a ∈ . acesta să fie număr raţional. a) Să se arate că funcţia F :[1. 1000} . Să se calculeze probabilitatea ca. c) Să se calculeze lim 5p 5p 5p ∑ n →∞ n n k =1 (n + k ) n 2 + (n + k )2 .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2] → . ∞ ) . Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = −3MB . f ( x) = x x2 + 1 x2 + 1 − 1 este o primitivă a funcţiei f . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei g :[2. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. z + x = 1  a) Să se arate că det A ≠ 0 .informatică. g ( x) = arccos f ( x) . f ( x ) = ( m + 2 ) x 2 − ( m − 1) x + m − 1.

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. Filiera vocaţională. ∀n ∈ N∗. 5p 50 4 α  3π  6.. B ( −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în ecuaţia log 2 x + log 4 x 2 = 6 . P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. 5. c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . + a2008 . specializarea matematică . 3) şi D ( a. unde k ∈ { 1. transpusa A t ∈ M3. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. profilul militar. P2 (2.  şi că sin α = − .2 ( ) . 1 5p 5p 5p 50 c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . 4. c) Să se arate că ( M . ∀n ∈ N∗. P2 . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .informatică..Proba D. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. bk ) . f ( x ) = x ⋅ sin . şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1.. 2). 1) . 2. programa M1 .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .. Se consideră funcţia f : R∗ → R. pentru orice A. x ∈ R∗. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B ∈ M . profilul real. ∀n ∈ N∗. a1a2 a3 .VARIANTA 50 Ministerul Educaţiei. Fie fracţia zecimală periodică 0. definit prin an = ∑ 2k + 1 are limita 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . tipul subiectului MT1. I n = ∫ (1 − x 2 )n dx .(769230) = 0. 2n + 3 n k ( −1)k Cn . x →0 5p 5p b) Să se calculeze f ′ ( x ) . b) Să se arate că AB ∈ M . 3} . −6). b) Să se demonstreze că I n +1 = 2n + 2 I n . 2.. 1 1 1. Să se determine a pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. 50 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . P3 . să se calculeze tg . C (1. 4). Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. P3 (−3..  1 a b  ˆ     ˆ ˆ ˆ  2. ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. ⋅) este un grup. a ∈ . oricare ar fi punctele P . − 1) . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. 2 5 2   SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. P2 . specializarea matematică . 3. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . b ∈ 5  . Într-o clasă sunt 25 de elevi dintre care 13 sunt fete. Ştiind că α ∈  π . B = AAt . Să se determine numărul de moduri în care se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. Să se arate că dreapta de ecuaţie y = 2 x − 1 nu intersectează parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . 4 ) .Proba D Filiera teoretică. 2. Să se calculeze a1 + a2 + a3 + .

5p 5p 5p Fn  F c) Să se arate că An =  n +1  . e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . y ∈ N . Filiera vocaţională. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . X ≠ O2 şi AX = XA .  Fn Fn −1  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta 2 x + 1 = y şi parabola y = x 2 − x + 3. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. pentru funcţia h :[1. • Toate subiectele sunt obligatorii. π BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . F ( x ) =  2 . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. ∀n ≥ 1. Fie a. specializarea matematică . ∞ ) . 1 0  5p 5p 5p a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . π= 2. 1 x F ( x) c) Să se arate că. c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. ln x + 1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) .Proba D.Proba D Filiera teoretică. Fie şirul ( Fn )n≥0 . unde x. ∞ ) → [1. 6. x < 1 2. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. specializarea matematică . atunci X este inversabilă.  ax + b. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 3. π∈ S5 . tipul subiectului MT1. profilul militar. are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. 4. b) Să se arate că. 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1.informatică. x 5p 5p 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră funcţia f : [1.4] şi B = (1. 2. F0 = 0.informatică. programa M1 . profilul real. ⋅) . dacă X ∈ M 2 ( ). σ =  . x x →∞ x2 − x + 1 . 5 { * }.5] . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . F1 = 1 şi matricea A =  . π] → . Să se rezolve în ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 .1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . dat de Fn+1 = Fn + Fn−1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.VARIANTA 51 Ministerul Educaţiei.  x! < 7 . ∀n ∈ ∗ 1 1  . b ∈ şi funcţia F : → . Fie σ. Să se determine numărul soluţiilor sistemului de inecuaţii   y ! < 25 5. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ.

profilul militar. g ( x) = x arctg x . Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării. Să se calculeze m ( A ) . specializarea matematică .. 3. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1.informatică. f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. Fie legea de compoziţie „ ”. 1 1 π c) Să se arate că. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. definită pe f : → . x 0. x = 1025. f ( x) =  .1] → ( ) . ∫ 0 g ( x)dx . specializarea matematică . c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . 4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( 1 1 x ) dx . a) Să se arate că (1.   n +1 n  x 2.Proba D Filiera teoretică.1] . 6. dacă n ∈ * . 5p 5p 5p prin x y = xy − x − y + 2. atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . f ( x) = x + 1 . c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . ) 9 5. y ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul real. 2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : [ 0. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . y ∈ . programa M1 .1] → . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Se consideră permutarea σ ∈ S6 .1] . π   x sin . tipul subiectului MT1. x = 0  b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.1] → 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [0. Se consideră dezvoltarea ( 3 + 1 . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. Să se rezolve în ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”.Proba D. c) Să se rezolve în de 10 ori x 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. Filiera vocaţională.informatică. BC = 7 şi AC = 8 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că funcţia f : → .. Fie funcţiile f : [ 0. f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. ⋅) . ∀x. ecuaţia x x . .VARIANTA 52 Ministerul Educaţiei. şi funcţia 2. Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. x ∈ ( 0. 2. σ =  .

b= 2. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .Proba D. Fie vectorii a = i + j . Pentru orice matrice A ∈ M 2 ( ) . →  xe x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei g : 2. profilul real. 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . 53 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. ⋅) . specializarea matematică . acesta să fie divizibil cu 4. tipul subiectului MT1. profilul militar. 2. E3 . Filiera vocaţională. 3. Să se arate că 6 divide k.3] prin funcţia f : R → R .informatică. Să se determine p . b) Să se arate că dacă E1 . E2 . E4 . Se consideră funcţia f : → . ∞ ) . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine o primitivă a funcţiei f pe c) Să se calculeze lim x →0 x >0 ∫ x 0 f (t )dt x2 . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . g ( x) = f 2 ( x) .Proba D Filiera teoretică. c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 .VARIANTA 53 Ministerul Educaţiei. se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x ≤ 0 . E2 ∈ C ( A) . 5. 0 0       a) Să se arate că dacă X . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .informatică. atunci X + Y ∈ C ( A). c) Fie k ∈ 5p 5p 5p 53 5p 5p 5p cu b k = e . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . 6. E3 =  0 0  . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . Să se calculeze  2008  + 3 ⋅ −  . Să se determine imaginea intervalului [1. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. ⋅). atunci o conţine şi pe a patra. 4. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. Y ∈ C ( A) . f ( x ) = x3 − 3 x şi un număr real m din intervalul ( −2. specializarea matematică . 7 şi 8. E2 =  1 0  . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. b = i − j şi u = 6i + 2 j . x > 0 . sin x. Să se rezolve în R ecuaţia x + 8 − x = 2 . E4 =  0 1  . . Fie funcţia f : → . ∞ ) . programa M1 . f ( x) =  . Se consideră matricele 5p 5p 5p 5p 5p 53 5p 5p 5p 0 1  0 0  1 0  0 0 E1 =   . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . r ∈ R astfel încât u = pa + rb . Să se determine probabilitatea ca alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56.

pentru orice n ≥ 2 . P = X 2 − X − 1. Se consideră mulţimea A a funcţiilor g : → . Se acordă 10 puncte din oficiu.VARIANTA 54 Ministerul Educaţiei. Filiera vocaţională. b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi axa Ox . 2. 5. P . polinomul Qn este divizibil cu P . Se consideră matricele A =  . Să se rezolve în R inecuaţia 4. Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 ) 2 . profilul militar. iar g ′( −1) < 0 şi g ′(1) > 0 . c ∈ astfel încât funcţia F : → . 2. c) Să se arate că.1) . 2 x − 1 3x + 2 . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . F0 = 0 . a) Să se arate că funcţia f : → . dacă g ∈ A . ştiind că BC = 3 şi cos A = SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 1  0 −1 şi B =  1. atunci g are un punct de minim x0 ∈ (−1. specializarea matematică . c) Să se arate că. ( AB ) n ≠ I 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră şirul ( Fn )n∈ . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi pe y la aceeaşi putere. 5p 5p 5p a) Să se arate că există a. 6. Să se rezolve în R ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . f ( x ) = 2 x +4 b) Să se arate că funcţia f de la punctul a) nu este derivabilă în 0. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . pentru orice n ∈ ∗ 3 5p 54 1 .Proba D. F ( x) = ( ax 2 + bx + c) e x să fie o primitivă a lui f . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1.1] → .informatică. specializarea matematică . 5p 5p 5p BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . b.Proba D Filiera teoretică. 2 5p 5p 5p 2. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . care sunt continue pe [−1. Qn ∈ [ X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ≥ 2.informatică. profilul real. Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se consideră dezvoltarea ( x 2 + y ) 49 . | x| este un element al mulţimii A . 54 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. programa M1 . ∀n ≥ 1 şi polinoamele . c) Să se arate că. Se consideră funcţia f : [ 0. ≥ 1 − x 1 − 2x 3. Fn +1 = Fn + Fn −1 .1] . F1 = 1 . Fie rA = 2i + j . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . derivabile în punctele – 1 şi 1. 5p 5p 5p 54 a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . tipul subiectului MT1. f ( x) = x ( x − 1)e x .

dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . profilul militar. profilul real. Să se rezolve în R ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . ∀x ∈ [1. ∀n ∈ yn +1  b a     yn  2 2 2 2 a) Să se arate că xn +1 + yn +1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . ∀n ≥ 0 . 1 x2 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .  x 2 + y 2 = 13  2. • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se consideră funcţia f : ( ) → . x x −1 . f ( x ) = .VARIANTA 55 Ministerul Educaţiei. atunci şirurile ( xn )n∈ . Să se calculeze [− 8] − {−2.Proba D Filiera teoretică. Să se determine x ∈ N astfel încât C x + Ax = 30 . Să se arate că G . . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. ştiind că ctg x = 3.informatică.1) . ∞ ) → . c) Să se calculeze det I 3 + A + A2 + . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055 x  x   a −b  1. Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . A ( 2. x ( x + 1)( x + 2 ) a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. ( yn ) n∈ sunt mărginite. c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.  x+ y =5  3. Fie funcţia f : (1. ∞ ) . Fie punctele O ( 0. specializarea matematică . tipul subiectului MT1. Se consideră matricea A = 1 0 0    5p 5p 5p 55 a) Fie n ∈ * ). ( yn )n∈ verifică  n +1  = A  n  . Matricea A =  ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn )n∈ .Proba D. x −1 b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. 1 2.1) şi B ( −2. Să se calculeze tg 2 x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 1 + x6 dx . Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 . împreună cu operaţia de înmulţire a matricelor. f ( x ) = x3 − 3 x + 2 . 3 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 f ( x) . 5.8} . dacă a = 1 şi b = 3 . 6.  0 0 −1  0 1 0  ∈ M3 ( 2.informatică. specializarea matematică . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. ∀n ∈ . Să se arate că An = I 3 dacă şi numai dacă 4 divide n. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.0 ) . 5p 5p 5p b) Să se arate că. 2 2 4. 55 5p 5p 5p 5p 5p 5p 55 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .. formează un grup comutativ cu patru elemente. atunci xn +6 = 64 xn . + A2008 . b) Fie G = { An | n ∈ *}. . Să se rezolve în mulţimea sistemul  . Filiera vocaţională.

definit la punctual b). Y ∈ M . f ( x ) = 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : 2. c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 . să se calculeze x1 + x2 . a  5.informatică. 3. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. tipul subiectului MT1. Filiera vocaţională. specializarea matematică . x 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3 x + 1 = 0 .. 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. 2 2 9 5p 5p 5p 5p 5p 5p 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. • Toate subiectele sunt obligatorii. e ] → → . programa M1 . ∀X ∈ M2 ( ).  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . \ −  → . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . g ( x) = f (e x )..  1  4. 1 1  a) Să se arate că dacă X . . 6. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . atunci XY ∈ M . 1 0  2. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . 3 3 2. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j .Proba D Filiera teoretică. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x)dx = e . Să se rezolve în C ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în R ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . f (n) . f ( x ) = ln x . a ≠ 0 .VARIANTA 56 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . specializarea matematică . an = f (1) f (2). profilul militar. 1 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .Proba D. profilul real. f ( X ) = AX . Fie funcţia f : [1.

6. ∀n ∈  yn  200 şi x0 = 1. profilul real. 1. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi  y  ∈ M 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ . 2. 2. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. 4. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 xf ( x)dx . 3. x  5. F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . Se consideră dezvoltarea  3 x +  . 1 şi xn +1 = f ( xn ). SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057  xn +1   xn   3 4 1. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2) n . tipul subiectului MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5} ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . () → . x > 0 5p 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 definit prin x1 = b) Să se arate că funcţia g : → c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x.1 ( ). Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . AC = 4 şi m ( A ) = 60 .1. specializarea matematică . 3 a  2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.5. ⋅) . ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. Fie funcţia f : * 6 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 57 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. + ) → ( 7 . 2  xf ( x) . y0 = 0 .informatică. y1 şi y2 .Proba D Filiera teoretică. programa M1 . specializarea matematică . cu  y  =  2 3  n+1   n a) Să se determine x1 . 2 ( )( )  2  4.VARIANTA 57 Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. x ≤ 0 . oricare ar fi x ∈ . ∀n ≥ 1 are limită . +. 2. 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 2 10  1. g ( x) =  este derivabilă pe . x2 . x > 0 .Proba D. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .3. 4. c) Să se arate că xn + 2 − 6 xn+1 + xn = 0. profilul militar. 1) .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 .informatică. x  A  n  . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . ∞) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. ∀n ≥ 0 . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. Fie a = . Filiera vocaţională. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . arctg x . Fie funcţia f : → 1 . ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. Să se calculeze  + 10a  . Triunghiul ABC are AB = 2 . ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . f ( x) = x 2 + 1 . x2 → . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x. 3. Să se rezolve în R ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x ∈ (0. 2.

atunci funcţia f este injectivă. matricea A =  . f ( x) =  . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. a ≠ b.. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . astfel încât ∫ a f ( x) dx = (b − a) f (t ) . 2] → . b ∈ [0. unde n ∈ .. 2 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. profilul real. Să se calculeze + . 1. 1 + x2  x − m. Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. acesta să fie multiplu de 3. b . funcţia f este integrabilă. pentru orice x ∈ ( 0.  0 0   a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. x →∞ 5p 5p 5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . atunci f este funcţie constantă. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine probabilitatea ca. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . 5.informatică. f ( x) = cx + d c d  a bn  * Se notează An =  n  . d > 0. specializarea matematică . Se consideră matricele A =   . ∞ ) → ( 0. 4. alegând un element al mulţimii A = {1. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . 2]  a) Să se arate că. 6. b.  şi funcţia f : ( 0.informatică. 5p 5p 5p 58 1 0 0 1 2.  x ln x. 4 + 7i 4 − 7i 2.3.1]  2. 2) există a. specializarea matematică . b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3.VARIANTA 58 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . x ∈ (1. 2]. • Toate subiectele sunt obligatorii. să se demonstreze că. pentru orice t ∈ (0. c. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . x c) Să se arate că < arctg x . 5p 5p 5p 5p 58 3.. ∀n ∈ cn x + d n ∗ . Fie a. profilul militar. ∞ ) . c) Pentru m = 1 .5. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f .. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Să se rezolve în R ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . b ∈ . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 x şi g : → . ∞ ) . a ≠ −1}. b) Să se calculeze lim 5p 5p 5p ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . f )( x ) = de n ori f an x + bn . B =  0 0  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. b) Să se arate că. pentru orice m ∈ . Se consideră funcţiile f : → . 2007} . 58 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1 + 4i 1 − 4i 1.  cn d n  a) Să se arate că dacă det A = 0 . x ∈ [ 0. g ( x ) = arctg x .Proba D Filiera teoretică. dacă det A ≠ 0. Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : R → R .. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. f ( x ) = 1 + x2 a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) .

3 x → 2. alegând un element al mulţimii A = {2.. 4. Să se rezolve în R ecuaţia log 3 x + 4. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . d3 : − x − y + 4 = 0  m n  2. m = ±1 . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . ∫1 sin x dx = 2c 3 f ( x) 2 . Se consideră mulţimea H =   | m. m ) şi B ( m. a) Să se calculeze lim c) Să se calculeze lim x →∞ f −1 ( x) . −2 ) . Să se determine probabilitatea ca.informatică.VARIANTA 59 Ministerul Educaţiei. tipul subiectului MT1. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. specializarea matematică . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine c ∈ (1. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059 mx + y + z = 0  1. dar să nu fie divizibil cu 8. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1... acesta să fie divizibil cu 4 .. 2008} . profilul militar. Să se rezolve în ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . 6.3) astfel încât c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră punctele A ( 2. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente.Proba D Filiera teoretică. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + .6. 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. ∫−π f ( x)dx. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : → . specializarea matematică . log 3 x 2 3. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . 5. Filiera vocaţională. programa M1 .   1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   şi B =     0 1  . .informatică.Proba D. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. + 31 . Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1. n ∈  0 1  5p 5p 5p 59  . 1 5 = ... f ( x ) = x3 + x . ⋅) este un grup cu 10 elemente. 5 c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. profilul real. atunci B ⋅ A = A ⋅ B   0 1 b) Să se arate că ( H . 5p 5p 5p f ( x) . • Toate subiectele sunt obligatorii.

Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . 5p 5p 5p f )( X ) = O2 . ) → M 2 ( ) . X ∈ M 2 ( ) şi AX = B . 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f : . pentru orice x > 0 . { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. f ( x ) = ln 1 + 1 + x 2 ( ) şi g ( x ) = ln ( x + ( ) 1 + x2 . ecuaţia f ′( x) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M 2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . + 38 ) < 39. x2 rădăcinile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . Să se rezolve în R ecuaţia log5 x + log x 5 = 5 . f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x face parte din mulţimea M .3 ) şi B ( −3. ) a) Să se demonstreze că ln2 este cea mai mică valoare a funcţiei f. Să se determine x ∈ N astfel încât C2 x −3 = 3 .informatică.1) .. f ( X ) = AX . Fie x1 . 6. Se consideră punctele A ( 2. Fie vectorii u şi v . v ) ) .informatică. 2 2 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci X ∈ P. Fie mulţimea M = f : b) Să se arate că. Să se determine ecuaţia dreptei AB . 1 b) Să se arate că dacă f este o funcţie polinomială de grad trei. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. atunci f   = f (0).VARIANTA 60 Ministerul Educaţiei. Y ∈ M2 ( ). 3 2. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă A. c) Să se arate că. ( ( u. care aparţine lui M . programa M1 . specializarea matematică . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. Se consideră mulţimea P = A ∈ M 2 ( { ) | AAt = I 2 } . ∀X ∈ M2 ( ).Proba D Filiera teoretică. specializarea matematică . c) Să se demonstreze că g ( x) < x . Să se arate că x13 + x2 ∈ . profilul militar. unde At este transpusa matricei A. pentru orice x > 0 . 5p 5p 5p 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. Filiera vocaţională. pentru orice f ∈ M . B ∈ P.   2 c) Să se arate că. profilul real. Se consideră funcţiile f . g : 5p 5p 5p → . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 .. −2 ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. este verificată relaţia e f ( x ) − 1 g ′( x) = 1 . 2. b) Să se arate că ( f 2. 5. Ştiind că u v = 5 . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. ∀X . tipul subiectului MT1. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. 3.

informatică. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .+ ). a. ⋅) nu este izomorf cu grupul SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. Se consideră un grup ( K .6} . Fie funcţia f : ( 0.b este transpusa lui M a . 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . 4. specializarea matematică . ). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3    ⊂ M3 (   5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. 61 5p 5p 5p 5p 5p 5p 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. 2. în funcţie de a şi b . . 3. ⋅) . c) Să se arate că grupul ( K . alegând o submulţime a mulţimii M . unde K = {e. Fie vectorii u şi v . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .informatică. să se calculeze ( 2u + v )( 2v − u ) .  ln x . Să se determine probabilitatea ca. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate.5. profilul militar. 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică . f ( x) =  x −1 . 4.b | M a. x =1  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. tipul subiectului MT1.b ). v = 2 şi m ( (u. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . aceasta să aibă 2 elemente. programa M1 . Să se rezolve în [ 0. rB = 2i − j .Proba D Filiera teoretică. 2. Dacă u = 1 . 5. ∫ 0 f ( x) cos x dx .b ⋅ M c . ∀ a.b ( M a . ∞ ) → ( 4. b. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a. Să se determine x real ştiind că numerele x + 1. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . 5p 5p 5p 61 a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . Fie mulţimea M = {1. Se consideră funcţia f : → . g ( x) = ∫ arcsin x π 4 π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. a. Se consideră mulţimea G =  M a . profilul real. v )) = π .d = M a + c. 6. d ∈ . f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . • Toate subiectele sunt obligatorii. c} . b) Să se arate că ab = c. b) Să se calculeze lim x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.b + d . rG = 4i + 4 j . 2. c. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 1. f ( x) − 1 . Punctele A .3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Filiera vocaţională.VARIANTA 61 Ministerul Educaţiei. t t c) Să se calculeze. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. x ≠1  .b − M a . a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . specializarea matematică . 2.1) → f (t ) dt. rangul matricei M a . b.b =  0 1 0  .

5p 5p 5p 62 a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. x ∈ ( −∞. 2 2   4k 20 4. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . atunci det ( A ) = 0 . dacă a + d ≠ 2 . B . ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . .∞ ) . Fie a ∈ 5p 5p 5p  x3 . c d  3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . Să se determine k ∈ N astfel încât C48 = C48 . Fie matricea A =   ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . pentru orice n ∈ . iar ordinea punctelor este A.Proba D. x ∈ ( 0. 2 ) şi B ( 6. . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. 5p 5p b) Să se arate că ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. e 5p 2. dacă a + d = 2 . ∞) → a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. specializarea matematică . 2π ] . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. situată în intervalul  3 1  c) Să se calculeze lim  − . * π c) Să se arate că . f n ( x ) = x n + ln x. Se consideră punctele A ( 3. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) .1) .VARIANTA 62 Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în ( ) π π   ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . pentru care numerele a. f = X 4 − 1 . Să se determine valorile parametrului a ∈ laturilor unui triunghi obtuzunghic. f ( x) =  1 + sin x. 2. g = X 6 − 1 . M . profilul militar.informatică. tipul subiectului MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 62 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. −3 −1   b) Să se arate că. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( 1 .Proba D Filiera teoretică. 3. profilul real. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . Se consideră funcţia f : R → R .informatică. Filiera vocaţională. 5.5 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră polinoamele f . g ∈ [ X ] .0]  . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind 6. [X ]. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . şi funcţia f : → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . N . c) Să se arate că. f ( x ) = x 2 + x − 2 . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. programa M1 . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1.

n+3 2. oricare ar fi X ∈ Q . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în π π   ecuaţia sin  x −  = sin  3 x +  . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. 5.VARIANTA 63 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B ∈ Q . specializarea matematică . specializarea matematică . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. 3.Proba D. 3 1    −2 0  b) Să se arate că dacă A. x ∈  \ . Se notează X t transpusa matricei X şi se consideră mulţimile P = S ∈ M 2 ( ) | S t = S (matrice simetrice) şi Q = A ∈ M 2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 63 { ) | At = − A} (matrice antisimetrice). tipul subiectului MT1. b ∈ axe x − x . Se consideră a. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . n→∞  n  2. x ∈  . profilul real. Să se determine termenul de rang patru. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.Proba D Filiera teoretică. ∀x ∈ [ −1.  1  c) Să se calculeze lim f  . { }  1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. 4 4   4. f ( x) =  . Să se determine punctele de intersecţie ale parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. 6. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . ale polinomului f nu sunt toate reale. Fie ABCD un patrulater. să se calculeze c) Să se arate că. atunci lim ∫−1 f ( x)dx . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. f ( x)dx = −∞ . este crescător. • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. Să se arate că şirul ( an )n∈ . Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . Să se determine m. 5p 5p 5p a) Să arate că f ( x ) ≤ x . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. şi funcţia f : → 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . π ∫ x n →∞ 0 π n BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Filiera vocaţională. n ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + ny − 8 = 0 să coincidă.1] . Se consideră funcţia f : →  x. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. x ≤ 0  . de termen general an = 4n . profilul militar. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi ˆ ˆ f = X 3 + X + 1∈ 2 [X ]. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . cu coeficienţi întregi. programa M1 .informatică.  x cos x + b. atunci AB ∈ P . f ( x) =  3 x . dacă b = 0 .

. 2 ′(c) + f (c) = f (2) . tg B = 3. ≤ ∫ f ( x)dx ≤ 1 . 2. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m+2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. ∀n ∈ * x x −3 4. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . c) Să se arate că An ∈ M . programa M1 . 3  2  5. c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. π  π  3. specializarea matematică . Să se rezolve în ( 0. Să se determine măsura unghiului C.. Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2008 . x5 sunt rădăcinile polinomului f . y x  1 2    a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. 5p 5p 5p ∫ 0 xf ( x)dx .VARIANTA 64 Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064 5p 5p 5p  2 1. −2) . f ( x ) = . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. este strict monoton.. profilul militar.informatică. de termen general an = n 2 − n .. unde g : 0 → . Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . Fie funcţia f : [ 0. Fie mulţimea M =  . 1 + x4 a) Să se calculeze b) Să se arate că b) Să calculeze limita şirului ( an )n≥1 . + f ( n ) − ln n ( n + 1) . 2. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . specializarea matematică . Să se demonstreze că. f ( x ) = ln  1 +  . 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫ g ( x)dx .. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. an = f (1) + f ( 2 ) + . 64 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y ∈  şi matricea A =  1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : ( −∞.1] → . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 | x. Filiera vocaţională. atunci X = O2 .Proba D Filiera teoretică.informatică. pentru orice x ∈ . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 64 . −2 ) ∪ ( 0. Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. atunci Y ∈ M . 6. profilul real.. unde x1 .Proba D. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. ∞ ) → . Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ].. 2) astfel încât (c − 1) f 1 2. + x5 . c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. 5p 5p 5p 5p 64 (f g ) ( x) ≥ 0. Să se determine x ∈ N ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . tipul subiectului MT1. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . g ( x) = ∫ 0 x f (t ) f ′′(t ) − ( f ′(t )) 2 ( f (t )) 2 dt . 5 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . x2 .

∀x ∈ a) Să arate că există c ∈ . 3 x − y − 2 z = b  a) Să se determine a. a2 .  . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele întregi. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. specializarea matematică . 2 3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1..   b c a     a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . Se consideră sistemul  x + 2 y + 3z = 6 . pentru orice n ∈ . → . 3.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . c ∈ 2  . f ( x) = x + ex . b pentru care sistemul are soluţia (1. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . f ( x ) = sin x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Filiera vocaţională. . α 1 6. b ∈ . 1. 5.   a 0 0     2. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu a. b) Să se determine a.Proba D. Se consideră funcţia f : 5p 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p 65 5p 5p 5p → . a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.13.informatică. acesta să aibă suma cifelor egală cu 4. Să se determine m ∈ R . Se consideră mulţimea matricelor A =  0 a 0  | a.Proba D Filiera teoretică.informatică. Să se rezolve în ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . b. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ştiind că tg = . atunci m = 2 . să se calculeze sin α .. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. specializarea matematică . Să se arate că funcţia f : R → R . Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . programa M1 . X 2 = I 3 sau X 2 = O3 . b) Să se arate că.17. 65 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. . 2. tipul subiectului MT1. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. 2. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. 1). Să se determine probabilitatea ca. ∀x ∈ . 4. 5p 5p 5p π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul  0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1.VARIANTA 65 Ministerul Educaţiei. pentru orice X ∈ A . Fie funcţia f : 3 c) Să se demonstreze că. profilul real.. profilul militar.

f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1.1] → [1. ştiind că tg x = 4 . B ( 4. c) Să se arate că funcţia g : (0. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. specializarea matematică . a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. f ( x ) = l− 1 − x 2 . b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se calculeze m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. Să se rezolve în [ 0. { } este funcţia parte fracţionară. Se consideră punctele A ( 2. profilul real.Proba D Filiera teoretică. 3 ∫ 0 f ( x)dx + ∫1 g ( x)dx = 3 . atunci are loc inegalitatea BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 ) şi D ( m. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. 6. x3 . unde m ∈ . unde 3 3 sin x − cos x = 1 . b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 1 1 2t + 1 f ( t) dt . 2. 5. d3 : 4 x + 3 y = m . f ( x) = {3 x} . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. Filiera vocaţională. dacă α ∈ [1. Se consideră funcţia f : 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p → . ∫ 0 f ( x)dx + ∫1 g ( x)dx ≥ α . a) Să se calculeze f ( −1) . n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . d 2 : 3x − 4 y = −1.3) .Proba D. b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.3] . Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. 2. specializarea matematică .VARIANTA 66 Ministerul Educaţiei.3]. Să se determine m.informatică. Să se calculeze C10 20 9 C20 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. C ( 2. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . n ) .5) . 3. x2 . 2π ] ecuaţia 4. Să se calculeze cos 2 x . Fie funcţia f :[0. tipul subiectului MT1. profilul militar.1) .informatică. ∞) → . programa M1 . Se admite că funcţia f are inversa g . Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . g ( x) = x −2 f ( x) este mărginită. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 α c) Să se demonstreze că.

3 3 3 3 4. ∞ ) → .1] → 1 x . Să se calculeze sin π + sin SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. 67 5p 5p 5p 5p 5p 5p 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. 5. b) Să se arate că α 4 = β 4 . Se consideră o funcţie de două ori derivabilă f :[−1. γ =  . tipul subiectului MT1. Să se calculeze cos2α . b3 . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. f n n  n  ≤ n ln 2. ∀n ∈   * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . 6. 3 3. ⋅).informatică.β =  .. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. Să se calculeze probabilitatea ca. Se consideră punctul G. x →0 c) Să demonstreze că. astfel încât f (0) = 0 şi f ′(0) = 1 . aceasta să fie injectivă . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. elemente ale grupului ( S4 . pentru nicio valoare a lui m.. Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P . 24. specializarea matematică . centrul de greutate a triunghiului ABC . . b) Să se calculeze 1 1+ x şi g : [ 0.3} cu valori în B = {5. dacă se cunoaşte cos α = . f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 .7} . f′ 0 b) Să se arate că lim (1 + f ( x) ) = e ( ) . Fie permutările α =  . specializarea matematică .VARIANTA 67 Ministerul Educaţiei. c) Să se determine valorile întregi ale lui m. Filiera vocaţională. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. dacă n ∈ * . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R .. a) Să se arate că ipoteza este verificată în cazul în care f ( x) = e x sin x. 2. 1 6. 2 x 0 2. 2.Proba D Filiera teoretică. profilul militar. ∀x ∈ [−1. pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. să fie strict crescătoare. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . Fie sistemul  x + my + z = 1 . 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţiile f : [0.6. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . programa M1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . profilul real.1] → .. 1 1 1  şi matricea A =  1 m 1  .1] . cu m ∈   x + my + mz = −2 a) Să se calculeze det ( A ) . atunci lim f n ( x) − x n x n +1 x →0 = nf ′′(0) . 2π 3π 4π + sin + sin . 1 m m    5p 5p 5p 5p 5p 5p 67 5p 5p 5p b) Să se demonstreze că rangul matricei A nu poate fi doi. ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . g ( x ) = ∫ f (t )dt . alegând o funcţie din mulţimea M. . 2 f  + n 3 f   + . c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei x β 3 = α 3 x în S4 . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 2 3 4 1 3 1 4 2  4 3 1 2     a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ.

f ( x) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ′ ( x ) .Proba D. x ∈ ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii.. p. Să se calculeze sin . f ( x ) = ∫ e t dt . 5p 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p 68 b) Să se demonstreze că det ( B ) = 0. specializarea matematică .. profilul real. să se determine x1 . Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . x3 soluţiile complexe ale acesteia. a) Să se arate că B + Bt = O3 . y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă.informatică. specializarea matematică . x 2 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este impară. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . acesta să fie divizibil cu 4. ∀x ∈ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. şi x1 . tipul subiectului MT1. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 )2 . Se consideră matricele A ∈ M 3 ( ) şi B = A − At . ecuaţia arctg + arctg 3. dacă x. 2 2 n  → . unde At este transpusa matricei A . atunci x + y ≠ 0.VARIANTA 68 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. 2. profilul militar. 12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. x3 . c) Să se demonstreze că. xn = 1 + 2. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. programa M1 . + − ln  n +  este strict descrescător. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . 1. 2x + 3 x +1 b) Să arate că f ( x ) < 0. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . Filiera vocaţională. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Să se rezolve în 3 3 3 4.Proba D Filiera teoretică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . Fie funcţia f : 1 1 1  + . ∞ ) . 1 2x + 1 + ln . x →∞ 1 c) Să se arate că ∫ 0 f ( x)dx ≤ e − 2 . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. Se consideră funcţia f : ( 0. 5. x2 . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . 68 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 + . ∞ ) → . ∞ ) . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari . q ∈ . x 1 π = . x2 . 4 11π 6. Să se calculeze 4 + 3i 4 − 3i 2.

Proba D Filiera teoretică. f ( x) = b) Să arate că. f ( x ) = 2 x + 1 . alegând o cifră x. 1 3 1 + 1 3 2 + . a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . unde F ( x) = ∫ f (t )dt . n ≥ 3. 2 3 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f ( x)dx . F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că 1 .VARIANTA 69 Ministerul Educaţiei. k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 .. există c ∈ ( k . programa M1 . este strict descrescător. x ∈ [ 0. Fie funcţia f : → . f ( x ) = x − 1 3 c . 5 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .informatică. ∞ ) . Fie funcţia f : ( −1. 1. 6.Proba D. specializarea matematică . specializarea matematică . [X ] . c) Să se arate că. 4. se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . tipul subiectului MT1.. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i =6 . Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). Pentru fiecare n ∈ ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p 69 * . pentru orice k ∈ ( 0. Filiera vocaţională. Să se determine z ∈C ştiind că z 2. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P în factori ireductibili în 12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. profilul real. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice n ∈ 2. profilul militar. suma elementelor matricei An este n + 3. Să se demonstreze că funcţia f nu este inversabilă. + f ( 50 ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. 12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 2 x3 + − ln (1 + x ) . b) Să se arate că An − An −2 = A2 − I 3 . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.informatică. +∞ ) . → . ∞ ) → . Să se calculeze cos 7π . Să se calculeze probabilitatea ca.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . ∀n ∈ . + 1 3 n − f (n) . Se consideră funcţia f : N → N . x 0 ∫ 0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . an = 2. Se consideră funcţia f : [X ]. f ( x ) = 3x + 1 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 3. 5p 5p 5p 33 2 x .

Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m.x=0  5p 5p 5p b) Să se calculeze c) Să se calculeze a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. y > 0. 3 3 4. 2. specializarea matematică . 2 * c) Să se rezolve în mulţimea ( H . C ]] + [ B. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. Să se calculeze A5 − 6C5 . 6. → . Să se calculeze (1 + i ) 20 . B ]] = O2 . pentru orice A ∈ M2 ( ) . ∀x ∈ . pentru orice A. f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). ∀x. c) Să se calculeze lim n →∞ f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . B.informatică. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . se defineşte funcţia f n : → 5p 5p 5p a) Să se arate că f3 ( x) = 8e 2 x .VARIANTA 70 Ministerul Educaţiei.informatică. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . f 0 ( x) = e2 x şi.. Se consideră funcţia f : R∗ → R . 5p 5p 5p 70 a) Să se arate că relaţia a b = b) Să se arate că funcţia f : ∗ + ab defineşte o lege de compoziţie pe H .1) .[ A. c) Să se arate că. f ( x ) =  . ab + (1 − a)(1 − b) → ( 0. specializarea matematică . 2. pentru fiecare n ∈ . x ≠ 0  2. f ( x ) = x3 + 1 este injectivă . [ A.  x ln 2 x . 5p 5p 5p 5p 70 5p 5p 5p 3. + f n −1 ( a ) fn ( a ) . Să se calculeze cos 75 − cos15 . b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n .. f ( x ) = 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real. programa M1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] .[ B. b) Să se arate că. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . ∫1 f  x  dx . ∫ 0 f ( x)dx . A2 ] . Fie funcţia f : [ 0. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. A]] + [C . ) SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1.[C . m + 1) la dreapta d : 3x − 4 y − 1 = 0 este 1. + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . • Toate subiectele sunt obligatorii. [ A. x +1 1 ecuaţia x x x = . Se consideră grupul multiplicativ ( ∗ + . Pentru orice două matrice A. 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. Filiera vocaţională. A* ] = O2 . ⋅) şi mulţimea de numere reale H = ( 0.1) . B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. C ∈ M2 ( ) . să se calculeze [ A. B] = AB − BA.. tipul subiectului MT1.Proba D Filiera teoretică.. unde A* este adjuncta matricei A.   e 1 1 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . unde a este un număr real.Proba D. Să se arate că funcţia f : R → R . ∞ ) → . 5. a) Pentru A∈ M2 ( ) . + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) ..  0 ..

71 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1.VARIANTA 71 Ministerul Educaţiei.informatică... C ′A = 3BC ′ . ∀x ∈ (−1. ştiind că A(2. astfel încât F ( x ) = ∫ f ( y ) dy . Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 .Proba D Filiera teoretică. ∀x. x →∞ . 2) şi că ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . b) Să arate că f ( x ) > 0. B′. y ∈ G . 2. 5 1 2 4. respectiv x − y + 2 = 0 . .. d ) = (a + c.. BB′ şi CC ′ sunt concurente. specializarea matematică . 5.. a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . ∀x ∈ ( 0. . ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . → R . c. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . 0 0 0 1 2 1 . 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn−1 − Dn −2 . ∞ ) . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . ∀n ≥ 2. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . 2. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. cu elementul neutru e. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 71 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 .. c) Să se calculeze lim f ( x ) . Se consideră funcţia f : ( 0.. ∞) → .. 6.. f ( x ) = x − ln (1 + x ) . Se consideră funcţia f : R∗ → R . 1 0 0 0 ... f ( x ) = x 2 − 3. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2... x 1 . 2 1 0 0 . . împreună cu legea de compoziţie dată de (a. b... x ∈ ( 0. 2.. . Dn = . Să se determine n ∈ N astfel încât 3Cn + 2Cn = 8 . . specializarea matematică . Să se arate că funcţia f este pară. 0 0 1. B′C = 5p 71 Să se arate că dreptele AA′. C ′ astfel încât A′C = 2 BA′. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x ∈ G .... Se consideră triunghiul ABC şi punctele A′.. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. x →−1 . b) ⋅ (c. ∞) . 2 1 x +1 a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . profilul real.. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). Un grup (G. ∞ ) . ∀x ∈ .. c) Să se arate că Dn = n + 1. 2 AC . Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. F ( x ) = ∫ t x dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. atunci ( xy ) 2 = x 2 y 2 . are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . profilul militar. . ⋅) . 0 0 1 2 1 0 . ∀n ≥ 4. 0 0 . Să se calculeze log 2 2008 − log 2 251 − 3 . b + d ). ∀a. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) ..informatică.

profilul real. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). să se determine x1 .informatică. specializarea matematică . Se consideră matricea A = 1 1 1 ∈ M 3 ( ).. x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii.. b) Să se determine o matrice B cu proprietatea B 2 = A. 2. Se consideră punctul A (1. Se consideră funcţia f : R∗ → R . Să se determine mulţimea A. b) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p x2 + x + 1 . ∀n ∈ t * . f ( x ) = x3 − 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . Filiera vocaţională. 0 1 2 2008 4. det(C + xA) det(C − xA) ≤ ( det C ) . 2 5p 5p 5p 2. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. x 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f 2 ( x ) dx .Proba D Filiera teoretică. ştiind că relaţia f :[1. 1 . x3 . 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072 1 1 1 1. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ 5p 5p 5p 72 a) Ştiind că m = −6 . Să se arate că funcţia f este impară . şi cu rădăcinile x1 . 5. x2 . 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 .informatică. x 2. 1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. \ {−1} → . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  2008 este real. 6. x ∈ . 2 nπ nπ π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . 4] → A. c) Să se arate că I n = ∫ | sin t | dt .VARIANTA 72 inisterul Educaţiei. ∀x ∈ .Proba D. f ( x) = c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( −∞. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. + C2008 ⋅ 42008 . 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. profilul militar. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . x ∈ \ {−1} . Să se calculeze C2008 ⋅ 52008 − C2008 ⋅ 52007 ⋅ 4 + C2008 ⋅ 52006 ⋅ 42 − . tipul subiectului MT1. Pentru orice n ∈ * se consideră funcţia f n : → . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . x3 ∈ . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = x 2 − x defineşte o funcţie surjectivă. −1) .

Se consideră funcţia f : R → R . respectiv AM BM CM . B. f 0 ( x) = 1 şi. Să se determine probabilitatea ca. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. atunci S M = S ⋅ | det M | . Se acordă 10 puncte din oficiu. Filiera vocaţională.      5p a) Ştiind că a = 1.. g ( x) = x 1 + x2 . g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox .5. c . alegând un element al mulţimii A = {0. π] . c = 2. Se consideră funcţia f 0 : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 0 x 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). • Toate subiectele sunt obligatorii. y ) punctul AM ( x '. să se determine coordonatele punctului AM . y ') . 2 2  73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. π  . b. d ∈  . specializarea matematică . Să se calculeze cosα . f ( x ) = x 2 − x 4 . b) Să se arate că A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . 73 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. profilul militar. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = X . π] → [0.Proba D Filiera teoretică. pentru orice n ∈ . ∞) . ∀x ∈ (0. h(1) ) . f ( x ) = arctg x şi g : → . 5p c) Fie A. Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . cu lungimile laturilor AB = c. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. cu X ∈ A . Se consideră un triunghi ABC.informatică. h ( x ) = g ( x) − f ( x) în punctul (1. Să se rezolve în ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . 4. 1 π  5p 6. f n ( x) = ∫ f n−1 (t )dt . Fie α ∈  . 5p b) Ştiind că a = 1.. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . b = 2.. specializarea matematică . Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. profilul real.1) . 2.. b) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei h : c) Să se arate că f ( x) > g ( x).informatică. acesta să fie divizibil cu 25 . b = 2. C trei puncte în plan.  a b c    ˆ  | a . Să se calculeze ( f f f f )(1) . se defineşte funcţia f n : → . ∀x ∈ .VARIANTA 73 Ministerul Educaţiei. 5. d = 4 . astfel încât cos 2α = . 2. 2005} . xf n ( x) + 1 b) Să se calculeze lim . x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0.10. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p x →∞ 5p 5p 5p 7 → . . Se asociază fiecărui punct A( x. d = 4 şi că A(−1. * → . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . 3. c = 3. 2.

cu rădăcinile x1 . Să se calculeze sinα .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . 2. ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. 4 ) şi C ( 2m. tipul subiectului MT1. 1 − m ) să fie coliniare. Să se rezolve în R ecuaţia 2 − x − 3 x − 2 = 0 . 3) . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. B ( 2. x x  1 1 x 1 2 2 2 2 e4 − e2 . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . specializarea matematică . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x →∞  x .informatică. Filiera vocaţională. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . 2 ) → 5p 5p 5p 2+ x . a) b) c) Se consideră a. Ştiind că b = 1 şi că p are o rădăcină raţională. 2 2  5p 5p 5p 5p 5p 5p 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. ∀a. x3 ∈ . a b 4. b ∈ ∗ astfel încât graficul . B = ∫ dx . 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. x2 . 1 c) Să se calculeze lim xf   . Fie α ∈  . 1 π  6. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . să se afle rădăcinile polinomului p. b) Să se studieze monotonia funcţiei f . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. Se consideră funcţia f : ( 0. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. să se determine valorile lui a. Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . Să se rezolve în C ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 .Proba D.Proba D Filiera teoretică. ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . Se consideră matricea A =  −1 0 2  .  1  1 1 x  x     2 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . profilul real. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = ln 2. Să se arate că Ca +b = Ca +b . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : ( −2. programa M1 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 1 ex t  . profilul militar. ∞ ) → R . π  . Să se afle a şi b . f ( x ) = x − 2m + 2 . 5. 3. ∀t ∈ . astfel încât cos 2α = − .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că a = b = 1 . ∀x ∈ . 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p 74 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1.VARIANTA 74 Ministerul Educaţiei.

Să se determine termenul independent de x . x > 0 . cu a ∈ 1 1 1 1 a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = + + + . Să se determine m. tipul subiectului MT1. c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x) + f (2 y ). 6 3. det ( M x ) ≠ 0 . α > 1 şi funcţia f : (−1. Să se calculeze lungimea segmentului ( BM ) . y ∈ R ştiind că x (1 + 2i ) + y ( 2 − i ) = 4 + 3i . f ( x) = (1 + x)α − αx . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră dezvoltarea  2 x +  . programa M1 .informatică.. Fie funcţia f : ( −1. 2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. Să se determine x . n c) Să se arate că şirul (an ) n≥1 . Filiera vocaţională. n ) . ∀x ∈ ( −1. y ∈ [0. x4 ∈ c) Să se arate că. ∞ ) → . x ∈ 1. 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫ 0 f ( x)dx . ∀x. este convergent. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . − 2 ) . Fie punctele A ( 4. ∞ ) . profilul militar. x  5. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A cu AB = 5 şi BC = 13 .VARIANTA 75 Ministerul Educaţiei. pentru orice x real nenul. ∞) . ∀x. şi cu rădăcinile x1 . x2 .. ∀α ∈ (1. f ( x) = x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră α ∈ . specializarea matematică . y ∈ * * . astfel încât punctul A(m − 1.informatică. b) Să se arate că M x M y = M xy .Proba D. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1  −1 2 −1 . ∫1 f 4 2 1 ( x)[ x]dx . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. m2 − 3m) să se afle în cadranul II. ∞ ) \ {0} . 2. 2. α . Se consideră matricele A =  1 1 1  −1 −1 2  3 3x 2     a) Să se calculeze produsul AB . B =  1 1 1 şi M x = x A + 1 B. unde M este mijlocul segmentului ( AC ) . 0 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . specializarea matematică . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. 3  4. 2. 4 ) şi C ( m. x3 . 75 5p 5p 5p 5p 5p 5p 75 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . Să se determine m ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. x1 x2 x3 x4 . profilul real. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p . b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + α x. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. 6. 5p 5p 5p 75 5p 5p 5p b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a.Proba D Filiera teoretică. B ( 2. 1 c) Să se arate că dacă a = . n ∈ R astfel încât punctul C să fie centrul cercului circumscris triunghiului AOB. + f (n) − ∫ f ( x)dx . Să se rezolve în R ecuaţia log3 (log 4 ( x 2 − 17)) = 1 .

{ } 2 2 2. Să se arate că x1 + x2 ∈ .·) un grup. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  f (1) + f (2) + . n →∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. Să se rezolve în ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . Se consideră funcţia f : → f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că (n + 2) I n = (n − 1) I n −2 pentru orice n ∈ . Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. 3 α π  6. c) Să se calculeze lim I n . Să se calculeze tg . are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2n −1 . ∀ x ∈ G. + f ( n)  c) Să se calculeze lim   ..informatică. b. 2 c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1. pentru orice a ∈ G. b) Să se arate că f a fb = f ab . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . a) Să se arate că f a este bijectivă. π  . 5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . b ∈ Z . Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup.Proba D Filiera teoretică. specializarea matematică . Să se calculeze modulul vectorului u + v . ∀a. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . profilul militar. Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G.Proba D. n →∞  n  n 76 5p 5p 5p 2. specializarea matematică . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se arate că oricare ar fi n natural. b) Să se studieze monotonia funcţiei f . Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă orizontală spre +∞ . şi A* adjuncta sa. Filiera vocaţională.VARIANTA 76 Ministerul Educaţiei. I n = ∫ x n 1 − x 2 dx. n ≥ 1 . Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . f a ( x ) = ax. programa M1 . Fie ( G. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu rădăcinile x1 şi x2 . n ≥ 3. Fie α ∈  . 5 2 2  SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. cu a. 2. f ( x) = x 2 + x + 1 − x 2 − x + 1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 3.. n n 4. astfel încât sin α = . c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. b ∈ G . profilul real. tipul subiectului MT1.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . specializarea matematică . ∗) este grup abelian. Să se calculeze tgα . f ( x) = 3x − 6 .VARIANTA 77 Ministerul Educaţiei.Proba D. Filiera vocaţională. mx + 3 y + 3 z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . f ( x) = 1 + x. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p 5p ( x. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Să se determine a1 . programa M1 . ∗) şi ( * . astfel încât xf ( x) = e x − 1. a) Să se arate că pentru α = 2.  . Fie funcţia f : → . ∀x ∈ . tipul subiectului MT1. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. Se consideră o funcţie f : → . Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC. y ∈ R.informatică. pentru orice α ≥ 2 . 5. 2. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. Se consideră progresia aritmetică de raţie 2 cu a3 + a4 = 8 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 3  π 6. astfel încât sin α = . atunci ea este derivabilă pe . b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . cuplul ( G2 .informatică. 5p c) Să se arate că. 0 x BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.Proba D Filiera teoretică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . ecuaţia 4 x − 2 x = 56. pentru orice m ∈ . c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . Fie f : → . 3 + cos x a) Să se determine o primitivă a restricţiei funcţiei f la intervalul [ 0. b) Să se arate că grupurile ( G2 . 1 2. c) Să se calculeze lim x→∞ 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 x2 ∫ f (t )dt . ∀x. profilul militar. Fie α ∈  0. π ) . 4  2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. y ) → x ∗ y = 3xy − 6 ( x + y ) + 7α. prin funcţia + f : G2 → * +. profilul real. Să se rezolve în 3 2 2 4. Să se calculeze f ( −1) + f (−2) + f (−3) + … + f (−10). ∞ ) . m ∈ . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .·) sunt izomorfe. f ( x) = . 5p b) Să se arate că. 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil.

specializarea matematică . ∗) este grup abelian. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. pentru orice m. Să se arate că BP = 2 BA + BC . 3. oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . f ( ( q.Proba D. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. n impare  şi G = Q0 × Z .  . 4  2 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078 2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. . p ∈ . astfel încât a + b = . p ∈ pentru care sistemul este compatibil.. m. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . n ∈ Z. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . 5. k2 ∈ Z. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n −1 .informatică. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x)) n dx. ∗ (1. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. n. z0 . Să se rezolve în inecuaţia 2 x 2 − 3x + 1 ≤ 0. ∗ 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. c) Să se determine m. n. programa M1 . profilul militar.informatică. t0 ) cu z0 = t0 = 0. y0 . 4. n≥2. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. n ∈ . ∗) şi ( . 2 ) ∗ . n →∞ . Pe G se defineşte legea de compoziţie n  ( q1 .Proba D Filiera teoretică. f ( x) = x3 − 3x + 2 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. m  2. b ∈  − . 3 ( ) π  π π 6. Să se arate că tg a tgb + tg a + tgb = 1. Se consideră funcţia f : → . f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. 2. k ) ) = q 2k este un izomorfism între grupurile ( G . Fie a. b) Să se arate că. Filiera vocaţională. 2008 ) . c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. k1 + k2 ) . Fie mulţimea Q 0 =  | m. x →∞ 3 5p 5p 5p 2. iar matricea sistemului are rangul 2. k1 ) ∗ ( q2 .1) ∗ (1. q2 ∈ Q0 . ∀ q1 . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Să se arate că funcţia f : → . profilul real.. specializarea matematică .VARIANTA 78 Ministerul Educaţiei. m. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . k2 ) = ( q1q2 . tipul subiectului MT1. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .·). ∀ k1. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.

Se consideră funcţia f : → . astfel încât tg 2 x = 6. 6. Să se calculeze cos 2 x. 2 3 a) Să se calculeze ∗ .informatică.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3.VARIANTA 79 Ministerul Educaţiei. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1.. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 1.3) şi C ( 0. profilul real. 4 ) . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC.Proba D. m∈ . z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. y0 . B ( −1. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  . unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. n →∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Pe mulţimea G = [ 0. ∗) este grup abelian. profilul militar. c) Să se calculeze lim an .informatică. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ 5p 5p 5p pentru care sistemul are soluţie unică. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . tipul subiectului MT1. Să se rezolve în 4. Fie punctele A (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3 4 b) Să se arate că ( G . c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f (−2) + f (−3) + . Se consideră funcţia f : → . b) Să se arate că şirul (an ) n≥0 este convergent. f ( x) = x 2 − 4 x + 3. Să se determine suma termenilor raţionali ai dezvoltării 1 + 2 5. programa M1 . . + f (− n) + n 2 ) . n →∞ 5p 5p 5p 2.Proba D Filiera teoretică. 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . Se consideră şirul (an ) n≥0 definit prin a0 = 1 şi an +1 = ∫ sin πx dx . 2 ) . f ( x) = e3 x + 2 x + 1 .. ecuaţia x + 1 − x = 1. 2 ∩ ( log 2 3. 5p 5p 5p 79 2. 2. Fie x ∈ ( ) ( ) 5 . specializarea matematică . specializarea matematică . c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . 0 an 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. x ∈G . Să se arate că −∞. 1. Filiera vocaţională. ∞ ) = ∅.

Filiera vocaţională. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 ∈ S şi mulţimea A = σ n n ∈ ∗ . 80 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. pentru orice x ∈ c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . + ) . 2. f ( x) = x 2 + 1 . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. 4. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1.3} → {1. punctul P ( 4. tipul subiectului MT1. b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . Fie permutarea σ =  2 3 4 5 1 5   a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . c) Să se arate că toate elementele mulţimii A sunt permutări pare. Să se arate că funcţia f g inecuaţia 4. ∀ x ∈ } . 2. Se consideră funcţia f : → . specializarea matematică . Să se calculeze sin 2 x. I n = ∫ 1 . Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : 1. 2. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. x ∈ \ . c) Să se calculeze lim I n . 2. programa M1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D Filiera teoretică.informatică. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin 2 − x 2 ≥ 1. 5p 80 6. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 … 1 − i 2008 . b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .VARIANTA 80 Ministerul Educaţiei.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.3.5} . 5p 5p 5p a) Să se studieze monotonia functiei f. g ( x) = 2 x − 1. specializarea matematică . Se consideră dreapta d de ecuaţie x − 2 y + 1 = 0 . profilul real.informatică. dacă T ∈ H . 3. f ( x) = 1 − x şi g : 3 → . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x) =  0. 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. x ∈ → . { } a) Să se arate că. Să se rezolve în ( )( ) ( ) → . nx n +1 0 xn dx . atunci −T ∈ H . profilul militar. 5. ∀n ∈ 0 1 * . n→∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . −1) şi este paralelă cu dreapta d . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx.

c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . tipul subiectului MT1. profilul real. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi în 7 :  x + 3 y + 2 z = 3 . Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţia f n :[0. b) Să se arate că funcţia f n este strict crescătoare pentru orice n ∈ f ( x) c) Să se calculeze lim nn+ 2 . b ∈ . b) Să se determine a şi b ştiind că 1 − 2 este rădăcină a polinomului f. programa M1 . Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . Se consideră a.Proba D. atunci sistemul are cel puţin două soluţii. 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 ˆ ˆ ˆ 2 x + my + 3 z = 4   ˆ ˆ ˆ 1. c) Să se determine a şi b ştiind că polinomul f are o rădăcină triplă. 2. b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. specializarea matematică . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500.  ˆ ˆ x + 3y + z = 1  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. ˆ c) Să se arate că. Filiera vocaţională. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ˆ ˆ ˆ b) Să se arate că pentru orice m ∈ 7 sistemul admite soluţia x = 6. x →∞ x . unde x ∈ . Se consideră funcţia f : * → . 0 2 4 16 4.Proba D Filiera teoretică. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele de ecuaţii x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. m ∈ . a) Să se determine a şi b ştiind că 1 + i este rădăcină a polinomului f. f n ( x ) = ∫ t n t 2 + 1 dt . x 0 * 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (1) . 5. dacă m = 6 . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. f ( x) = ( x − 1)e − 1 x . Ştiind că x1 − x2 = 1. b ∈ şi polinomul f = X 3 + X 2 + aX + b .informatică. astfel încât a + b = π 2. Fie a.VARIANTA 81 Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 1. 2. profilul militar. ∞) → .informatică. 5p 5p 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Să se rezolve ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 81 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se determine m. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . z = 2. 3. Să se calculeze C16 + C16 + C16 + … + C16 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . y = 0.

Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . definit prin a0 = 3 . 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. acesta să aibă ambele cifre impare. . 82 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. profilul militar. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0.1) este soluţie a sistemului. c ∈ .  → ( 0. 6. . 5p 5p 5p π c) Să se calculeze lim n 2 1 − cos  .5.VARIANTA 82 Ministerul Educaţiei.0 ) .·) este grup abelian. Să se calculeze probabilitatea ca.3) şi C ( −1. 4.3} → {4. specializarea matematică . b) Să se arate că (G . b) Să se arate că şirul (an ) n≥0 este convergent. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D Filiera teoretică.   x + cy + ( a + b ) z = 0 a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.2. ∞ ) . ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . • Toate subiectele sunt obligatorii. ⋅) → (G. programa M1 . Fie funcţia f :  0. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 0 cos 2 t  2 π a) Să se calculeze f   . f ( x) = ∫ dt . y ∈  iy x  este izomorfism de grupuri. Se consideră şirul (an ) n≥0 . 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. 3. ştiind că a ≠ b şi că (1. y ∈ . Se consideră punctele A (1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. an +1 = 2 + an . b. dacă f : {1. ∀n ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că (an ) n≥0 este strict crescător. specializarea matematică .   n →∞ n  x (sin t + cos t )sin t  π 2. b) Să se arate că. Fie a ∈ 5p 5p 5p 5p 82 1 . Să se justifice de ce. x 2 + y 2 ≠ 0  . f ( x) c) Să se calculze lim 2 . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f se află pe dreapta de ecuaţie x + y = 7 . alegând un număr din mulţimea M . B ( 2. 5p 5p 5p  x iy   2. ∀x. 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. sistemul admite soluţii nenule. 5. Fie M mulţimea numerelor naturale de două cifre. atunci f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. Să se calculeze sin 3a. Se consideră mulţimea G =  x. Să se calculeze AB ⋅ AC. 82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. Filiera vocaţională. 2. pentru orice a.informatică.informatică. Se consideră funcţia f : → . x →0 x x>0 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real.1.Proba D. tipul subiectului MT1. astfel încât sin a = . c) Să se arate că funcţia f : ( . 4 ) .6} este o funcţie injectivă. iy x     a) Să se demonstreze că G este parte stabilă a lui M 2 ( ) în raport cu înmulţirea matricelor.

Proba D. y0 . x −1 a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . 2 4. 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1.informatică. atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . f n ( x) = n n  2   cos x + sin x 1. programa M1 .  → . Să se afle valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3 x + m ≥ 0. unde m ∈ . π 1 . b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 5p 5p 5p x +1 . atunci x0 − y0 + 2008 ⋅ z0 = 1 . c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. ⋅ tg89 . c) Să se arate că dacă ( x0 . profilul real. este soluţie a sistemului. Să se determine m ştiind că vectorii sunt perpendiculari.. ) 2. 1 3. n∈ * .  2   c) Să se arate că 5p ∫ π 2 sin 4 x f ( x ) dx 4 0 = π . dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . 6.  2 2 x + ( m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ b) Să se arate că pentru m ∈{0.  . Se consideră funcţia f : \ {1} → .VARIANTA 83 Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. ˆ ˆ b) Fie x.1} sistemul este incompatibil.informatică. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p \ {0. b ∈ Z7 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .Proba D Filiera teoretică. x ∈ . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. 4 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . a ≠ 0 sau b ≠ 0. Să se calculeze probabilitatea ca. Filiera vocaţională.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j . Se consideră funcţiile f n :  0. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z7 } şi G =  | a. log 2 5 . Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. specializarea matematică . specializarea matematică . y ∈ H astfel încât x + y = 0. tipul subiectului MT1.1}. b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. Într-o urnă sunt 49 de bile inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. profilul militar. ∀x ∈  0. m ∈ . extrăgând o bilă din urnă. 5. f ( x) = x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . Să se calculeze produsul P = tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . Se acordă 10 puncte din oficiu. oricare ar fi x ∈ . Să se rezolve ecuaţia cos 2 x = . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 83  a −b  ˆ ˆ 2. Să se arate că x = y = 0. 2.

VARIANTA 84

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

84 5p 5p 5p 5p 5p 5p 84

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. Fie z ∈ . Să se arate că dacă 2 z + 3z ∈ , atunci z ∈ . 3. Se se arate că funcţia f : ( 0, ∞ ) → (1,3) , f ( x ) =

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0, 4 ) , (1, −2 ) şi ( −1,1) .

x+3 este bijectivă. x +1

3 5 4. Să se determine numerele naturale n astfel încât Cn = Cn .

5. Se consideră punctele A, B, C , D astfel încât AB = CD. Să se arate că AC + DB = 0. 6. Fie a, b ∈ , astfel încât a − b = π . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

 x + 2 y − 3z = 3  1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m , unde m, n ∈ . nx + y − 2 z = 4 
5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2, y0 = 2, z0 = 1 . b) Să se afle n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.  1 a b   ˆ     ˆ ˆ ˆ  2. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a, b ∈ Z3  .  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente al mulţimii G. b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . c) Să se arate că X 3 = I 3 , oricare ar fi x ∈ G . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p
*

5p 5p 5p 84

→ , f ( x) =

ex . x

a) Să se studieze monotonia funcţiei f . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n ) − f ( n + 1) ) .
n →∞

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p

→ , f ( x) = ∫ e −t (t 2 − 3t + 2)dt .
0

x

a) Să se arate că f (1) > 0 . b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. c) Să se calculeze lim

f ( x) + f (− x) x2

x →0

.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

VARIANTA 85

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

85 5p 5p 5p 5p 5p 5p 85

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. Fie z ∈ . Să se arate că i z − z ∈ . 2. Fie funcţia f : → , f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m , unde m ∈ parabola asociată funcţiei f este tangentă la axa Ox. 3. Să se rezolve în

(

)

. Să se determine m pentru care

ecuaţia

x +1 = 5 − x .
7

4. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze AB ⋅ AC. 3π 6. Fie a, b ∈ , astfel încât a + b = . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

 2x + y + z = 0  1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3x − y + mz = 0 , unde m ∈ . − x + 2 y + z = 0 
5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . b) Să se determine m ∈

astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0

c) Să se arate că, dacă m = 0 , atunci expresia

este constantă, pentru orice ( x0 , y0 , z0 )

soluţie nenulă a sistemului.
2. Se consideră a, b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b , care are rădăcinile complexe x1 , x2 , x3 , x4 . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) .
2 2 2 2

5p 5p 5p 85

c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1. Se consideră funcţia f : → ,f . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
* 1 ( x) = e x

5p 5p 5p

c) Să se calculeze lim x
x →∞

2

1 x +1 (e

1 − ex ).

2. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2 n tdt , n ∈
0

π

*

.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze I1 .

b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. c) Să se calculeze lim I n .
n →∞

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

VARIANTA 86

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

86 5p 5p 5p 5p 5p 5p 86

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. Să se arate că numărul + este real. 1 − 3i 1 + 3i 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei 3. Să se rezolve în
a b + . b a

ecuaţia sin x = cos x .

k 4. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 , k ∈ , k ≤ 7 sunt divizibile cu 7?

{

}

5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . 6. Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + ... + cos179 . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. Se consideră sistemul  x + a 2 y + ( a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 , unde a, b ∈ .  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. c) Să se arate că, pentru orice valori a, b ∈ , sistemul are soluţie. ˆ ˆ 2. Se consideră polinomul f = 2 X + 1 ∈ [ X ] .
4

5p 5p 5p

5p 5p 5p

a) Să se determine gradul polinomului f . b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈
4

2

( 4 [ X ] , +, ⋅) .
ˆ g2 =1 .

[ X ] de gradul 1 cu proprietatea că

86

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. Se consideră funcţia f :

5p 5p 5p

. x3 + 1 a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3)... f (n)  . n→∞  2 
n2

− {−1} → , f ( x) =

x3 − 1

2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 , I n = ∫ 2 sin n x dx .
0

π

5p 5p 5p

a) Să se calculeze I 2 . b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 , ∀n ≥ 3 . c) Să se calculeze lim
3 sin n n→∞ 0

π

xdx .

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1

1. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. Se acordă 10 puncte din oficiu.VARIANTA 87 Ministerul Educaţiei. BC = 5 şi AC = 7 . profilul real. f ( x ) = x 2 + 1 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : (0. 20} inelul claselor de resturi modulo 21 . c) Să se determine numărul elementelor neinversabile ale inelului. 4.informatică. dacă f ( x) ≥ 0. Să se determine valorile lui a 5p pentru care vectorii v 1 şi v 2 sunt coliniari. Se consideră vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că I n = e − nI n −1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se calculeze f ′(1) .informatică. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . specializarea matematică . 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. ∞ ) . Filiera vocaţională. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. c) Să se arate că. care are toate elementele egale cu 1. I n = ∫ ln n x dx . 2. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. atunci a = e .. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . tipul subiectului MT1. c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. ∀n ≥ 2 . 2. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 5p 5p 5p 5p 5p 1. 2. profilul militar. 3..Proba D.. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1.. a > 0 . Fie matricea A∈ M3 ( ) . ∞ ) → ( 2. ⋅ 20 . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. 6. b) Să se calculeze 1 ⋅ 2 ⋅ . e 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . programa M1 . ˆ a) Să se arate că suma elementelor inelului este 0 . ∞) → . Să se calculeze 1 + z + z 2 . Fie funcţia f : (1. diferită de 1. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = a x − x a .Proba D Filiera teoretică. b) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = a . c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. Să se arate că funcţia f este bijectivă. 5p 5p 5p 2. cu a ∈ .. ∀x > 0 . Fie Z 21 = {0. specializarea matematică .

Fie punctele M ( 0.  . Să se rezolve ecuaţia arcsin + arccos x = . Se acordă 10 puncte din oficiu. aceasta să fie bijectivă. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 0 1 2  2. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . ∀n ≥ 2 . 2 5  2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1. f ( x) = −2 x + 1 . x ∈ [ −1. 5p 88 1 π 3. a 4  π 6. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Fie matricea A∈ M2 ( ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului MNP. b) Să se demonstreze că dacă Tr( A ⋅ At ) = 0. programa M1 . N (1. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Să se calculeze tg . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că Tr( A + At ) = 2Tr( A). b) Să se calculeze lim x →0 x3 c) Să se arate că funcţia g : → . profilul militar. Fie a ∈  0. Se notează cu At transpusa matricei A şi cu Tr ( A ) suma elementelor de pe diagonala principală a matricei A. atunci det ( A ) = 0. c) Să se demonstreze că I n = 2n sin1 − cos1 − 2n(2n − 1) I n −1 . atunci A = O2 .1) . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. astfel încât sin a = . Fie mulţimea A = {1. b ∈ 0 1   5p 5p 5p 88 5p 5p 5p }. a) Să se arate că A2 ∈ K .informatică. 2. 3 − 4i 1 − 2i 2. X ≠ O2 există Y ∈ K astfel încât XY = I 2 . specializarea matematică . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Să se calculeze − . Să se calculeze probabilitatea ca. 2 2 4.3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. I n = ∫ x 2 n sin x dx .3) . alegând o funcţie din mulţimea M.5} şi M mulţimea funcţiilor f definite pe A cu valori în A. 88 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 4 + 3i 2 + i 1.VARIANTA 88 Ministerul Educaţiei. x − f ( x) . b) Să se arate că mulţimea K este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ) . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2. specializarea matematică .Proba D. Să se determine imaginea intervalului [−2. A =  3 −1 şi mulţimea K = {aI 2 + bA a.Proba D Filiera teoretică. tipul subiectului MT1. Se consideră funcţia f : → . profilul real. 2 ) .informatică. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. P ( −1.1] . Filiera vocaţională. Se consideră matricele I 2 =   . c) Să se arate că pentru orice X ∈ K . 5. 4. f ( x) = arctg x .1] prin funcţia f : → . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . c) Să se demonstreze că dacă suma elementelor matricei A ⋅ At este egală cu 0.

dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. Se acordă 10 puncte din oficiu. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Filiera vocaţională. x2 . x  a) Să se calculeze f a′ ( x). x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. atunci a + b< 1. profilul militar. sistemul este compatibil. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. x4 ) cu proprietatea că x1 . x3 ∈ rădăcinile sale. Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) .Proba D. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 1 + 4 x2 4. f ( x) = x π 3 . [X ] şi x1 . I n = ∫ 2 cos n x dx . pentru orice valori ale lui a şi b. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. 5.7. ∞) → . Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD .Proba D Filiera teoretică. programa M1 . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b . 2. b ∈ . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 3. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că. Fie a şi b numere reale. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. se consideră funcţia f a : (0. x > 0 . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089 5p 5p 5p  1 1. Să se rezolve în ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . ∀n ≥ 3 . x3 . 6. 5p 5p 5p  x1 − x2 = a  1.informatică. b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă pe tot domeniul de definiţie. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . 2. Să se determine imaginea funcţiei f : . 5p 5p 5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. unde a. x2 . c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ .3} → {5.8} . profilul real. specializarea matematică . tipul subiectului MT1. x3 . 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . 2. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 .6. x2 .informatică. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3i = 6 ⋅ z . b) Să se determine a. astfel încât a + b = SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089 → . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1.VARIANTA 89 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . Pentru fiecare a > 0 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 .

2π 4π 6π 8π 6..Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se afle a1. 90   . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. 2. n ∈ x +1 * .. profilul real. * 1. ˆ ˆ g = 2 X + 1∈ 3 [X ]. Se consideră punctele A ( 0. programa M1 . Să se determine toate perechile (a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B (1. tipul subiectului MT1. perpendiculară pe dreapta BC.VARIANTA 90 Ministerul Educaţiei. c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = 2n are soluţia unică xn .Proba D Filiera teoretică. −1) şi C ( 5.3. Fie mulţimea M = {1. 5p 5p 5p 5p 5p ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. specializarea matematică .1) . . 3. Fie a ∈ [0.. 90 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. 5. ∀n ≥ 2 . Să se determine probabilitatea ca. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. 2. n BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 3 [ X ] şi 3. Filiera vocaţională. Se consideră polinoamele f = X 3 + X + 1 ∈ 5p 5p 5p 90 a) Să se arate că f ( x ) = g ( x ) . n →∞ an . 2. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . Să se arate că şirul ( xn )n≥1 converge la 2 . specializarea matematică .   5p 5p 5p ˆ 2. ∞ ) → . Să se rezolve în 4. pentru orice x ∈ . c) Să se determine inversa matricei A3 .informatică. acesta să nu fie divizibil cu 7. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se demonstreze că Ax Ay ∈ G. 5 5 5 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090   1 2 x 5x2 − 2 x   5x  x ∈ 1. b) Să se determine rădăcinile polinomului f din c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 3 [X ]. profilul militar. n ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 .100} . f n ( x ) = x n + ln x. ∀ x. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. ∞) → . 2 ) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .1] şi I n = ∫ a 0 xn dt . y ∈ . ∀x ∈ 3. g n ( x) = f n ( x) + f n ( 1x ) sunt convexe.informatică. Se consideră funcţiile f n : ( 0. Se consideră mulţimea G =  Ax =  0 1   0 0   1    a) Să se arate că Ax este inversabilă. alegând un număr din mulţimea M..

c) Să se calculeze lim x →0 x BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . a) Să se afle a. Să se arate că funcţia f : 3 3 4. Fie a. Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. specializarea matematică . pentru orice x > 0 . 5.VARIANTA 91 Ministerul Educaţiei. f : 5p 5p 5p → . Să se calculeze tg 15 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . b. c . dacă a = b = c . b. Se consideră matricea A =   . Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. c) Să se determine a. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . → . x) astfel încât F ( x) = xf (cx ) . f ( x ) = esin 2 x . Fie ABCD un paralelogram. tipul subiectului MT1. SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. Să se calculeze C10 − C9 .informatică. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. f ( x) = 2 x3 2. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . 5p 5p 5p pentru care rang A + At = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . profilul real. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. b. există cx ∈ (0.informatică. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. b) Să se arate că. programa M1 . să se arate că ABCD este dreptunghi. c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. F ( x) = ∫ f (t )dt . Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. 2 2 2 2 b) Dacă x1 . profilul militar. .Proba D. F ( x) . x2 .Proba D Filiera teoretică. 3. c) Să se calculeze lim ( f (e )) . 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2008 . ( ) 5p 5p 5p 91 2. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. Filiera vocaţională. Fie funcţiile F . 6. x →∞ x 1 x → .

Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 .c. Să se determine valorile reale ale lui a pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. suma elementelor lui X este egală cu 0. profilul militar.VARIANTA 92 Ministerul Educaţiei.  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul  0. 1  3π  6.informatică. 5p 5p 5p 92 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X 2 − 2 X + 5 . Numerele reale pozitive a. f ( x ) = ln ( ln x ) .Proba D Filiera teoretică.Proba D. c) Să se calculeze lim x →∞ f ( x + 1) − f ( x) . Fie α ∈  π . 6 2  0 2 4 6 8 4. specializarea matematică .  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = 2. b) Să se arate că dacă X ∈ G. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ .5) ecuaţia sin  2 x +  = − . Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . programa M1 . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e .b.informatică. ∞ ) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tipul subiectului MT1. Filiera vocaţională. 3 2   SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 * 5p 5p 5p . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ .  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze cos x 1 + sin 2 x . Să se calculeze sin 2α . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 92 5. oricare ar fi x ∈ . π 1  3. b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. Y ∈ G . să se afle raţia progresiei. c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 .  astfel încât cos α = − . c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. profilul real. [X ]. a) Să se arate că dacă X . Se consideră funcţia f : (1. Să se rezolve în intervalul (0. 2. 92 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. f ′( x) → . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. specializarea matematică . atunci X + Y ∈ G.d sunt în progresie geometrică.

Fie z o rădăcină a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. Filiera vocaţională. Se consideră matricea A =  ∈M2 (  2 1 a) Să se calculeze A3 . 5p 5p 5p 5p 93 = 12 . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. specializarea matematică . Pentru fiecare t ∈ . → . x ∈ . acesta să fie cub perfect? 5. profilul militar. 2 ) şi B ( 3. programa M1 . c) Să se calculeze lim x →∞ x2 x BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . b) Să se arate că f este funcţie impară. 4 ) . se consideră funcţia ft : a) Să se calculeze ft′( x). c) Să se arate că funcţia ft este inversabilă. b) Să se determine A ⋅ At ). f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt .Proba D Filiera teoretică. Să se calculeze modulul numărului complex z. Care este probabilitatea ca. ft ( x) = x3 + t 2 x . 2. alegând un număr natural de la 1 la 1000. Se consideră punctele A (1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tipul subiectului MT1. Fie a.VARIANTA 93 Ministerul Educaţiei. x x +1 +4 2 6. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . f ( x + 1) − f ( x) . 3. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 0 x 5p 5p 5p a) Să se calculeze f (1) . Să se determine α ∈ ( 0.informatică. b ∈ ). 5p 5p 5p b) Să se arate că funcţia ft este strict crescătoare. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3. şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. 93 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. Fie funcţia f : 93 → . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . profilul real. X ∈ M 2 ( 2. ∀x ∈ .Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. Să se rezolve în ecuaţia 2 4. specializarea matematică . 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093 1 0 1.informatică. 2π ) astfel ca tg α = sin α . c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1) 2 . 2.

94 5p 5p 5p 5p 5p 5p 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1.Proba D Filiera teoretică. Fie f ∈ [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. ∞) → . ecuaţia f n′ ( x) = 0 are o unică soluţie în intervalul [0. tipul subiectului MT1. astfel încât sin α + cos α = 1. ( ) 5p 5p 5p 94 a) Să se determine f (−1). pentru ∀n ∈ n→∞ ∗ 2. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. Să se calculeze   .Proba D. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. . a ∈  −2 −4  a) Să se arate că X (a ) X (b) = X ( a + b ) . Ştiind că BO = OC . pentru orice a ∈ . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . f ( x) = ln 1− x este impară. specializarea matematică . b) Să se arate că I n +1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . b) Să se arate că. profilul militar.informatică.VARIANTA 94 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f n :[0. 6. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. n →∞ 1 x2n 0 1 + x2 dx . 2. 3. X (2008). Să se arate că funcţia f : (−1.1) → . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 8  4 1. Fie matricea A =   şi mulţimea M = X ( a ) X ( a ) = I 2 + aA. profilul real. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic.   5   4 2. ∞) . 5p 5p 5p a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. { }. 1+ x ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Care este probabilitatea ca. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n′ ( x) = 0 . 1 . 5p 5p 5p b) Să se arate că există e ∈ astfel încât X (a ) ⋅ X (e) = X (a). alegând un număr de trei cifre. c) Să se demonstreze că f = X . b ∈ . c) Să se calculeze produsul X (2) X (3). Fie α ∈ . Filiera vocaţională.. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2n + 1 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀ a. specializarea matematică .. prima sa cifră să fie număr prim? 5. programa M1 . ∀n ≥ 1 . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .informatică. n ∈ * . Să se rezolve în 4. c) Să se calculeze lim xn . Să se calculeze tg 2α . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5.

2 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1+ n + n  → . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 4 şi restul 5 1 elementelor egale cu − . c sunt strict pozitive.. f ( x ) = a x + log a x . ( [ a ] reprezintă partea întreagă a lui a). Fie a ∈ (0. pentru orice n ≥ 2 . f ( x) = arctg x şi g : 1 0 2. b) Să se determine x ∈ 5p 5p 5p pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . b. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1) 2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. 5 2. c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . Care este probabilitatea ca. e .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. profilul real. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095  1  1. ∀x ∈ . c) Să se arate că. 6. profilul militar. x3 sunt strict pozitive.informatică. → . dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . c. b. ∞). + arctg c) Să se calculeze lim  arctg . specializarea matematică . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. b. g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f     1 + x + x2  a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .  x + 1 1 2. a ≠ 1.Proba D Filiera teoretică. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2cos 2 x ) ⋅ sin 3x. Fie a. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1.. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . a) Să se determine a. pentru nicio valoare a parametrilor a. x3 ∈ . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . 1+ x 3. Să se rezolve în ecuaţia x + = 1. x2 . I n = ∫ e − x x n dx . produsul cifrelor sale să fie impar? 5. atunci x1 . 1 1 1 1   + arctg + arctg + . b) Să se arate că g ( x) = 0. Fie funcţiile f : 95 5p 5p 5p 1 . Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. b. ∞ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie x ∈ * . c) Să se arate că A4 are inversă. x2 . oricare ar fi x ∈ . Filiera vocaţională. n →∞ 1 . c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze  2  . specializarea matematică . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈Mn ( ) .VARIANTA 95 Ministerul Educaţiei. alegând un număr de trei cifre.

b) Ştiind că a ∈ .c numere naturale nenule în progresie geometrică. specializarea matematică . SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. c) Să se determine a. Să se determine numerele naturale n pentru care C1 + Cn = 120 . profilul real. Fie ABC un triunghi cu sin A = . Fie a. b) Să se determine a.b. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . 2. Să se calculeze aria triunghiului ABC. c) Să se arate că şirul ( f (n)) n≥1 este convergent. dacă Tr ( A ) = 0. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. Fie funcţia f : → . ) şi A2 B = BA2 . Fie mulţimea A = \ {1. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că A2 − Tr( A) A + (det A) I 2 = 02.c sunt pare. profilul militar. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu..Proba D Filiera teoretică. Filiera vocaţională. programa M1 . 2 4. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . atunci A2 B = BA2 .VARIANTA 96 Ministerul Educaţiei. ∞) . sin B = 1 şi BC = 4. Fie a. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează Tr ( A ) = a + d . b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.. B ∈ M2 ( 2.. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0.informatică..Proba D. tipul subiectului MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3. Ştiind că a + b + c este un număr par. 2 x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. să se arate că numerele a. Se consideră vectorii u = 2i − a j şi v = i + j . b ∈ ). 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. Să se rezolve în → . 2. atunci AB = BA . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = ∫ e−t dt . 96 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f . x −1 x − 2 x − 3 x − 2008 5p 5p 5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Fie funcţia f : 3.. oricare ar fi a ∈ . b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3).b. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă Tr ( A ) ≠ 0 . n 5p 96 5. 5p 5p 5p 96 a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini ale polinomului f. 1 6. Să se arate că unghiul format de cei doi vectori este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. 2008} şi funcţia f : A → . + . • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . specializarea matematică .. b) Să se demonstreze că. inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 .informatică.

specializarea matematică . 4 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. 3. Să se ordoneze crescător numerele 3!. Se consideră matricea A =  0 1 0  ∈ M 3 ( 1 0 0   a) Să se calculeze det ( A ) . 2 2 3 100. ∞) .C astfel încât A (1. 5. Se consideră funcţia f : → . Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 0 0 1 1. → . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru fiecare n ∈ * considerăm polinomul f n = X 3n + 2 X 2 − 4 X − 1∈ [ X ]. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = arctg x . f ( x) = 1 (1 + x 2 ) 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . Fie funcţia f : x3 . pentru orice a ∈ . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. x∈ 3 . 3 6.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real. log 2 32 . x →∞ c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − 2. Să se arate că x + 3 xy + 4 y ≥ 0. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. Filiera vocaţională. . Să se determine coordonatele punctului C. a) Să se arate că f1 nu este divizibil cu polinomul g = X − 2 .5 ) şi AC = 2 AB. profilul militar. b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x .3) . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 97 5p 5p 5p . 97 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. specializarea matematică . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0.Proba D. y ∈ 3 2 4. ∀n ∈ n ∗ 5p 97 ). oricare ar fi x. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. programa M1 . Să se calculeze A5 − 4C6 . b) Să se determine suma coeficienţilor câtului împărţirii polinomului f3 la X − 1 . → . tipul subiectului MT1. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 .VARIANTA 97 Ministerul Educaţiei. B ( 2. b) Să se determine A−1 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC.B. c) Să se arate că restul împărţirii polinomului f n la polinomul h = X 2 + X + 1 nu depinde de n . c) Să se arate că ( I 3 + A ) = 2n−1 ( I 3 + A ) .Proba D Filiera teoretică.

n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. ecuaţia log x 2 + log x 2=9. 4. 5 2  SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098 mx + y − z = 1  1.3. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. ∞) → .VARIANTA 98 Ministerul Educaţiei. π  şi sin a = . b) Să se calculeze g ′( x) . Să se determine a. f n ( x) = x n + nx − 1 . Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi reali care are o rădăcină egală cu 3.informatică. profilul real. c) Să se arate că. 2. unde m ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se calculeze lim xn . Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. Să se calculeze modulul numărului z . polinomul f nu are toate rădăcinile reale.Proba D Filiera teoretică. • Toate subiectele sunt obligatorii. funcţia f n este convexă. Ştiind că a ∈  . z0 ) ∈ . Să se rezolve în 3.   2 BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . Pentru fiecare n ∈ . pentru orice n ∈ . y0 . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii A care conţin cel puţin un număr par. − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ 98 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. n→∞ 5p 5p 5p 2. pentru orice p ∈ . astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . x ∈ π c) Să se calculeze g   . 3 π  6. c) Să se determine m ∈ 2. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea 5p aGA + bGB = GC . 4. pentru orice n ∈ . profilul militar. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 x0 + y0 + z0 = 4. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC.Proba D. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. specializarea matematică . Fie mulţimea A = {1. f ( x) = ex 1+ e x . . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . Filiera vocaţională. g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . 2. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . programa M1 . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. specializarea matematică . să se calculeze tg a. Fie p ∈ 5p 5p 5p 98 astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . tipul subiectului MT1. y0 . a) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ≥ 2 . ∫ 0 f ( x)dx .informatică. n ≥ 2 . 98 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. b) Să se arate că.5} . Fie funcţiile f . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 → . 5.

99 5p 5p 5p 5p 5p 5p 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . profilul real. Se consideră funcţia f : → . 2 ) . Să se determine valorile reale ale lui m → . 3− 2 f este strict crescătoare. 6.10} → {0.informatică. n ∈ 5. ∞) → .cos 3}. Să se rezolve în ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. n →∞ BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . profilul militar.informatică. N ( 2. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. f ( x) = det( AAt + xB) . SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 1 1 a b 1. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . m ) . n ∈ e x ∗ . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . n →∞  n  n 3 5p 5p 5p 2. 1 3 +i ∈G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. }.3.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + … + f (10 ) = 2 ? astfel încât MN ⋅ MP = 5.  f (1) + f (2) + . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d 1 1   a) Să se calculeze AAt . [X ] 3 are toate rădăcinile în G. Filiera vocaţională. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Să se arate că funcţia f 3. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . programa M1 . c) Să se arate că există m. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 99 astfel încât f ( x ) = mx + n .Proba D..VARIANTA 99 Ministerul Educaţiei. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. 5p 5p 5p 2. Fie f o funcţie de gradul întâi. specializarea matematică . f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . specializarea matematică ..cos 2.Proba D Filiera teoretică. SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. Se consideră punctele M (1. Fie matricele A =  ∈ M2 ( ) . c) Să se calculeze lim f n (1) . 2. m ∈ . Se consideră funcţiile f n : (0. Câte funcţii f : {1. f ( x) = x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − x3 − x + 1 . Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. + f (n)  c) Să se calculeze lim   . tipul subiectului MT1.1) .… . 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui a) Să se arate că c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 în raport cu înmulţirea numerelor complexe.5 ) şi P ( 3.

 6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A) 2 = I 2 + A. a1 .. Să se rezolve în 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a.VARIANTA 100 Ministerul Educaţiei. a0 .informatică. a.. pentru care 6 { } 3. Să se calculeze sin a . xn x 2 + 3x + 2 0 dx .3. + a1 X + a0 . atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.Proba D Filiera teoretică. 5.6}. Se consideră funcţia f : → . profilul militar. oricare ar fi k ∈ {1. Să se arate că 2. Fie n ∈ . tipul subiectului MT1. b) Să se arate că I n + 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . a ≠ b . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. Filiera vocaţională. să se calculeze coordonatele punctului C.. Să se arate că 7 divide C7 . Fie matricea A =  .informatică. b ∈ Z . 4. profilul real. 5 k 4..Proba D. an ∈ a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. programa M1 . ) 5p 5p 5p b) Să se arate că. + A2008 .. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . B ( 5. n →∞ 1 . Să se determine x ∈ x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . c) Să se calculeze lim 5p 5p 5p f x →∞ ( x) .1) . BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ . 100 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 1. ( } este finită. Fie a ∈ cu tg a = . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 2 6. 2. Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.5. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ * c) Să se calculeze det 2008I 2 − A + A2 − A3 + . specializarea matematică . n ≥ 3. 4 ) . cu coeficienţi întregi. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) şi G ( 3. b ∈ . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.. 2. Ştiind că A (1.. 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 1. specializarea matematică . ln x 1 −1 2.. ecuaţia 1 + x = 1 − x. dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. ∀n ∈ n +1 * . şi polinomul f = an X n + an−1 X n −1 + . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful