You are on page 1of 2
Nhac & Lai : Va Bite Nghiém. Lai ca 2: Viét cling Hoang Anh Tudn (Dalat 1969 ) SES SSS == = - e ja guts’ You Dita mutn lin, Nhe nhiong nucgie the ‘Gu Nguti You tie tha Hien Ngee quonlarng loi thim, Lan may tri get nh chet vot, thang nguii va 66 thi Chiiu nim nao nguyen sing ben nhaw, nay dink guen sao? Ger Yeu Diu trong hin Ngap — nging, tha thitt, bin Go hu ng he ip nytong, ; Gee uit Leu decd. brieng gy wien Ga Grh xa c@ mubn : - = —— ee ean itm sua mit theing trong sing che tang nk thing ming TE ly lam, ngiy thing hoang mang, miy tit Bo lang eS F ue oe Njuit Yau Din a, Sao long sit dy (gat Stu : 7 iy Nowe Sou Tau ch, steng — chin dingy s0d_ngiin = : : = : = = 3 z 2 - oJ t - wt, Nite Bou Din op, The mn dn thing, Ollink “ta iting —dty — ah. sth» tha lingmin 6 t === =—SS$5 7 - — eb Nyt You Via ee, Me ngan sao dim lif mong SOT Ge udn xan —ovong ign a0 Hm Uheting » hin bing — khuing, — hb nig mei di qua Nhung con lem di ding inh — yeu die xa engom gin tay ng sinh whanh. Tung om mit sao tacilang tinh, une. Shung ‘omngén tay diimon man, wim tang duingdm ee SS SS SS veongem vonglay ght site an ainh. Thuong em ding va gay thanh thanh, ‘np tn link be hacigomne hin eng chd yin heang Shuong om din tink hanmong manh, o a th. Tjuiongem ding a baba be w, Tung oom bb mb ead ng tinh. Leb tay “wel thimuingdam ms, Dhutsgom pitt teuo hen tad, the, Thuong em tbe buing loi du dang Thugngemmongmanh nhu met canh th. Dudng Coe chat hatitp youu ding, Nhe uaong thee h frtn mot sink = SS i iS a5 eS fan Goi thm gidy fit hon = - 3 Z + fan ee Ngati YelDiiiuxa wei MB bang bate lyn be Gee a a GT be lets Mii, Ngay bipe ly dank nhé nhau the: bhi chidu nko vet he, Chede ‘thu ita, “dhe mdi be v0, my le ngén nge. == see = F i He é Did main dei, © dpm ngio khéngnés think let, Fi oe gy wut cingor mgd, Tink da fink you oe Ngai Yi Gor Neus, mabe mit chan het, au, nyey Meg pha fii, Uist bac gi nguccl wa, nim qua, xb aa long “la