You are on page 1of 5

Ϫ˰˰˰Β˰˰Ϡ˰˰ϗ ϖ˰˰˰θ˰˰ό˰˰ϟ΍ Ϟ˰˰˰ΧΪ˰˰˰ϳ Ϧ˰˰˰Ϥ˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰Ϩ˰˰˰ϛ Ύ˰˰˰˰˰˰ϣϭ (

ϖ˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰ϳ Ϛ˰˰˰˰˰ϧϮ˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰Ο ή˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰ϳ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϭ


ϲ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰ΗΎ˰˰˰˰˰˰˰ϗ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϥ΃ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϙή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϗ΃ (2)
Ϟ˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰ϳ ΐ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϱή˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ΄˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η Ύ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰ϣ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ϭ
Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ΃ ϥΈ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰Β˰˰˰Ϡ˰˰˰ϗ Ζ˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰ϋ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϙ΍Ϯ˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰ϳ (3)
ήΒϗϷ΍ ϦϴΑ ϙ΍Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰λ ϱ΍Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰λ ϊ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰ϳ
Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ Ώ΍ά˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϭ ϲ˰˰˰Β˰˰˰Ϡ˰˰˰Ϙ˰˰˰ϟ Ϣ˰˰˰ϴ˰˰˰ό˰˰˰Ϩ˰˰ϟ΍ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ (4)
ϙϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ΃ ϭ ϲ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰ϗ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϙ˷ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ΃ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ
ϯϮ˰˰Ϭ˰ϟ΍ ϲ˰˰˰ϓ Ϧ˰ϴ˰Β˰ΤϤϟ΍ ΕϮ˰˰˰ϣ ϲ˰Β˰Π˰ϋ Ύ˰˰˰ϣ ϭ (5)
ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰ ˰˰˰˰˰ϋ Ϧ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰ηΎ˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰ϟ΍ ˯Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϭ
ϱΩ΍Ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΏΩ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰ϟ (6)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗϭή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ· ΓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϡΩ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΑΩ
Ύ˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰ϳ΃έ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ Ύ˰˰˰˰Ϥ˰˰˰Θ˰˰˰θ˰˰˰ϋ Ύ˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰ϓ ϲ ˴ ˰˰˰˰˴Ϡ˰˰˰ϴ˰˰˰Ϡ ˰˰˰˴Χ (7)
ϲ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰ϗ Ϫ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰ΗΎ˰˰˰˰˰ϗ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϰ˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰Α ϼ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰ϗ
Ϣ˰˰ϛή˰ϴ˰Ϗ Εή˰˰Θ˰˰Χ΍ Ύ˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰ό˰˰ϣ ϲ˰˰Β˰Ϡ˰ϗ ϥΎ˰˰˰ϛ Ϯ˰˰˰ϟ (8)
˱ ϻΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϯϮ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϣ˰˰˰˰˰ϛ΍Ϯ˰˰˰˰γ Ζ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰οέ ϻ ϭ
Γή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϖ˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰ϳ ΐ˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ Ζ˰˰˰˰ϴ˰˰˰ϟΎ˰˰˰ϴ˰˰˰ϓ (9)
ή˰˰˰˰Π˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΐ˰˰˰˰Τ˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰ϟ΍ ϰ˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰ϳ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϣ˰˰˰Ϡ˰˰˰ό˰˰˰ϴ˰˰ϓ
˰˰˰Ο Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ·Ύ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰ϓ ΏϮ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰ϟίΎ˰˰˰˰˰˰ϧ ϙ ˶ Ύ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϋ (10)
Ϟ˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΏΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϭ΃ ΢˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳή˰˰˰˰˰˰˰˰˰
Ϫ˰˰Ϩ˰˰ϴ˰Σ ή˰˰˰ϴ˰˰Ϗ ϲ˰˰˰˰˰ϓ ϡϮ˰˰˰Ϩ˰˰ϟ΍ ϯϮ˰˰˰˰˰ϫϷ ϲ˰˰˰˰ϧ· ϭ (11)
ϥϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰ϳ ϡΎ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ˯Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ
ϖηΎϋ νέϷ΍ ϲϓ ϝ ˷ Ϋ Ύϣ ϯϮϬϟ΍ ϻϮϟ ϭ (12)
Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΫ Ϧ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰ηΎ˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰ϟ΍ ΰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟϭ
˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤϯϮ˰˰˰Ϭ˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰Ό˰˰˰η Κ˰˰˰ϴ˰˰˰Σ ϙΩ΍Ά˰˰˰˰˰ϓ Ϟ˰˰˰Ϙ˰˰ϧ (13)
ϝϭϷ΍ ΐ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰ϟ ϻ· ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ϯϮ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰Η Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϭ ϲ˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰Ϭ˰˰˰Ϡ˰˰˰ϛ Ϧ˰˰˰γΎ˰˰Τ˰˰Ϥ˰˰ϟ΍ ϰ˰˰˰Ϙ˰˰˰Ϡ˰˰˰Η ϥ΃ Ζ˰˰˰˰˰Ό˰˰˰˰η ΍Ϋ· (14)
Ϧ˰˰˰γΎ˰˰˰Τ˰˰Ϥ˰˰ϟ΍ ϊ˰˰˰˰ϴ˰˰˰Ϥ˰˰˰Ο
˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰π˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔϳΩ΍Ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰ϳή˰˰˰˰˰˰χΎ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰Α ΏέΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η ϻ (15)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ
˰γ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σϭέ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ Ϛ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰Σϭ˱ϼ˰˰˰˰Β˰˰˰Ϙ˰˰˰ϣ Ϛ˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰Ϥ˰˰˰Ο ϲ˰˰˰˰Ϩ˰˰˰ϴ˰˰˰ϋ Ε΃έ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΍Ϋ· ( 16)
Ώή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰η ϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α Εή˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰
ϩΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϱΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰ϣΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ (17)
ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϕϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϭ ϯϮϬϠϟ
ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˵Σ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ΃ (18)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ΃ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϷ Ύ˱ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σϭ
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˰˰˰˰Ϥ˰˰˰ϳ ς˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ ΍˱έΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α έ΃ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟϭ˱Ύ˰˰˰ϴ˰˰ηΎ˰˰ϣ νέϷ΍ ϰ˰˰˰Ϡ˰˰˰ϋ ΍˱έΪ˰˰˰˰˰˰Α Ύ˰˰˰Ϭ˰˰˰Α Ζ˰˰˰˰˰˰ϳ΃έ (19)
νέϷ΍ ϰ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰ϋ ϲ˰˰˰˰η
Ϣ˰˰˰Ϭ˰˰˰ϟ Ζ˰˰˰Ϡ˰˰˰ϗ Ϛ˰˰˰˰˰˰η ϻ ΍˱Ϊ˰˰˰˰˰˰Ϗ ϕ΍ή˰˰˰ϔ˰˰˰ϟ΍ ΍Ϯ˰˰˰ϟΎ˰˰ϗ (20)
΍˱Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϗ ϕ΍ή˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰ϟ΍ Ϟ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰ϗ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰δ˰˰˰ϔ˰˰ϧ ΕϮ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰Α
ϕή˰˰˰˰ϔ˰˰˰Θ˰˰˰ϟ΍ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ηϭ Ϟ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰ϗ Ύ˰˰˰˰Ϩ˰˰˰ϴ˰˰˰ϋΩ ϭ ϲ˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰ϗ (21)
ϲ˰˰˰Ϙ˰˰˰Θ˰˰˰Ϡ˰˰˰ϧ Ϧ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Σ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ· Ύ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰Τ˰˰˰ϳ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ Ύ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰ϓ
˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ ΕΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟϮ˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰ϳέ Γή˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰Χ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰ηέ ϭ Ύ˰˰˰˰Ϭ˰˰˰Θ˰˰˰Ϡ˰˰˰Β˰˰˰ϗ (22)
ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΛϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Δ˳ ˰˰˰˰˰˰ΑΎ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰λ έ˴ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
Ζ˰˰ϔ˰τ˰ϧ΍ Ϊ˰˰˰˰ϗ ϱέΎ˰˰˰˰ϧ Ζ˰˰Ϡ˰˰ϗ ϰ˰˰Θ˰Σ Ϛ˰Θ˰Ϥ˰Ϥο (23)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫΩϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗϭ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰˰˰ϳίϭ ϲ˰˰˰˰˰˰ϧ΍ή˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϧ ϒ ˴ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ
Ϣ˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Σϭ Ύ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϧΪ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οή˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΧϷ (24)
Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰Σ΃ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ή˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰ϳ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ΢˰˰˰˰˰ϧ΍Ϯ˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Α
Ϫ˰˰˰Ϝ˰˰˰ϟΎ˰˰δ˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σϭέ ϯϮ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰ϟ΍ ϊ˰˰˰˰Β˰˰˰Θ˰˰˰Η (25)
Ϊ˰δ˰Π˰ϟ΍ ϲ˰˰˰ϓ Ρϭή˰˰˰ϟ΍ ϯή˰˰Π˰ϣ ΐ˰˰Τ˰ϟ΍ ϯή˰˰˰Ο ϰ˰Θ˰Σ
ϖ˰ϠΨϟ΍ ϰ˰Ϡϋ ϩή˰ϴδϳ ξ˰ϔϳ Ϯ˰ϟ Ύ˱˰ΒΣ ϚΒΣ΃ (26)
ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΓΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰η Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰ϣ ϖ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΕΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ
ϯϮ˰˰Ϭ˰ϟ΍ Ύ˰˰Ϭ˰ϟ ˯Ύ˰˰˰η ϭ Ε˯Ύ˰˰˰η Ύ˰˰Ϥ˰ϛ :Ζ˰Ϡ˰Ϙ˰ϓ (27)
ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ΃ :Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ Ϛ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰ϗ
Ω΍Ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϛ˰˰˰˰˰˰ϳΪ˰˰˰˰˰ϳ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϭ νΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ (28)
ξ
˶ ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣΎ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰Ό˰˰˰˰˰˰˰˰η Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Κ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Σϭ ϲ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰ϗ Ωήϳ
Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α Ώ΍ά˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰ϟ΍ ϝΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰σ ΍Ϋ· Ω΍Ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟϭ (29)
Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰Αά˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ύ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ· Ύ˱ ˰˰˰˰˰˰ϗΎ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰η΍ ϡΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ
Ϣ˰˰Ϙ˰˰γ Ϧ˰˰˰ϣ ΐ˰˰Τ˰ϟ΍ Ϟ˰˰Μ˰ϣ αΎ˰˰Ϩ˰ϟ΍ Ξ˰˰ϟΎ˰ϋ Ύ˰˰˰ϣ (30)
΍Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ο ϻ ϭ˱ Ύ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰ψ˰˰˰˰˰˰ϋ Ϫ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰ϣ ϯή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϻϭ
ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϭ ϲ˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰Ϡ˰˰˰Ϡ˰˰˰ψ˰˰˰Η Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣΎ˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ (31)
β˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰ψ˰˰˰˰˰Η β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰η
ϯϮ˰˰˰Ϭ˰˰˰ϟ΍ ϑή˰˰˰ό˰˰˰ϳ ϻ Ϟ˰˰˰ϴ˰˰˰ϗ ϰ˰˰˰Θ˰˰˰Σ Ϛ˰˰Ηή˰˰Π˰˰ϫ (32)
ή˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰λ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ β˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϟ Ϟ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϗ ϰ˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰Σ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ηέί ϭ
Ύ˰˰˰˰Ϭ˰˰˰ϟ Ζ˰˰˰Ϡ˰˰Ϙ˰˰ϓ ϯϮ˰˰˰Ϭ˰˰˰Η Ϧ˰˰˰Ϥ˰˰˰Α Ζ˰˰Ϩ˰˰Ϩ˰˰Ο Ζ˰˰˰ϟΎ˰˰˰ϗ (33)
Ϧ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰Π˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰Α Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ψ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ΃ ϖ˰˰˰˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍
ϭΎ˰˰˰Ϭ˰˰˰Ϙ˰˰˰ϳή˰˰Α Ώ΍ά˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϣ˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰ϟ΍ ς˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Χ Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟϭ (34)
Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ΃
Γή˰˰˰ϴ˰˰˰Μ˰˰˰ϛ ϙ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϱΩϮ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰η Ζ˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰ϗ ϭ (35)
ΡϮ˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣΩ ϭ ϲ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰ϗ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˴Ϭ˰˰˰˰˰˰˰ϗ˴Ϊ˰˰˰˰˰˰λ˴΃ϭ
Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϗ Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ ϭ ϲ˰˰˰˰˰˰Ηή˰˰˰˰˰ψ˰˰˰˰˰ϧ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰ϟ· Ωέ΃ (36)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳέ΍Ω β˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϋ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϕή˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰ϟ
Ύ˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰ϧ·ϭ ϖ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰Ϙ˰˰˰η ϱέΎ˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰ϟ΍ ή˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰Ϙ˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰ϟ (37)
˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰ϐ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ Ύ˱ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ΃ ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰τ˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ
Ώ
Ύ˰˰Ϭ˰˰Ϥ˰˰Ϝ˰Τ˰Α ϲ˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰ϋ ΕέΎ˰˰˰˰˰˰˰Ο Ζ˰˰˰Ϥ˰˰Ϝ˰˰Σ ϥ· ϭ (38)
ϝΪ˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϰ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰η΃ έϮ˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΫ Ϧ˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰ϟϭ
Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ ϭ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰ϗ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰ϣ (39)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϱά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϒ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ
Ϣ˰˰˰˰˰ϛΪ˰˰˰˰ό˰˰˰˰Α Ϣ˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰ϧ΃ ϒ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϛ Δ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰Σϸ˰˰˰˰ϟ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ (40)
Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ϭ ή˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ϭ
ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ ˯ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰η Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϲ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Αά˰˰˰˰˰ϋ (41)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ΩϭΪ˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰ϛ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗΫ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϊ˷ ˰˰˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍
Ύ˰˰˰˰˰˰˰ϫ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰ϫ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϱΩ΍Ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ΕΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ ϭ (42)
Ύ˰˰˰˰˰˰ϫΎ˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰ϋ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ϣ ϭ Ω΍Ά˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ωΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰σ ϭ
ϲ˰Ηΰ˰ϋ Ϊ˰όΑ Ϧ˰ϣ ΐ˰Τϟ΍ ϲ˰ϓ Ύ˰Ϭϟ Ζ˰όπΧ (43)
ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰οΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Χ Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰Σϸ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ ϭ
ϯΪ˰˰˰˰Ϭ˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰Ϭ˰˰Θ˰Ϥ˰ϴ˰η έΎ˰˰˰˰Ϩ˰˰˰ϟ΍ ΕΪ˰˰˰Ϭ˰˰˰ϋ Ϊ˰˰˰Ϙ˰˰˰ϟ ϭ (44)
ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰΋Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Χ έΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϭ
ϲ˰˰˰˰˰˰˰Αά˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϲ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰ϗ Ζ˰˰˰˰˰˰˰Ό˰˰˰˰˰˰˰η Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰Αά˰˰˰˰˰˰ϋ (45)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰τ˰˰˰˰˰˰ϣ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ΃ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ώ΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ
Ύ˰˰˰Ϙ˰˰˰ϳή˰˰˰Σ ΕΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ή˰˰˰Π˰˰˰Ϭ˰ ˰˰ϟ΍ έΎ˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰Α ϲ˰˰˰π˰˰˰ό˰˰˰Α (46)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰ϳή˰˰˰˰˰˰˰Ϗ ωϮ˰˰˰˰˰˰˰ϣΪ˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰Α ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ο΃ ξ˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰ϟ΍ϭ
Ϛ˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΍˱Ϊ˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰Σ Ϫ˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰ϧ ΩέϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰ϗ (47)
Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰Οϭ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣΩ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΃ ϭ
ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰λ Ϛ˰˰˰˰˰˰ΑΎ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Ϗ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϱΩΎ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰ϋ΍ (48)
ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰λ΃ ϙέϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰π˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϱΩΎ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰ϋ΍ϭ
ϱΪ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Ο ΕΎ˰˰˰˰ϣΎ˰˰˰δ˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ζ˰˰˰˰Αή˰˰˰δ˰˰˰Η Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ (49)
Ώή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η ϯΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Γή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ Ύ˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰˰ϣ
Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰ϋ Ζ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰γΎ˰˰˰Ϩ˰˰˰Η ϥ· ϭ ϱΪ˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰ϋ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ (50)
Κ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰ϧ ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϗ ΐ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰λ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ
ϲ˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰ϗ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΄˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ϛ (51)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η ϥ΃ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ΃ ϭ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ
Ϫ˰˰˰Ϡ˰˰˰ϴ˰˰˰Ϡ˰˰˰Ϗ ϲ˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰θ˰˰˰˰ϳ β˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϟ ϱΩ΍Ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϥ΄˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ (52)
ϥΎ˰˰˰˰˰Οΰ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰Η Ϧ ˶ ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Σϭή˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϯή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϥ΃ ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ
ϯϮ˰˰Ϭ˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰ϓ ΐ˰˰˰˰ϧΫ ή˰˰ϴ˰Ϗ Ϧ˰˰˰ϣ ϱή˰˰ΟΎ˰ϫ Ύ˰˰˰ϳ (53)
˯΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ ϥϮ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϭ ϙή˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϼ ˱ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ
ϲ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰ϏΎ˰˰˰˰η Ϛ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Σ ϥ΃ ϲ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰ϧΫ ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ ϥ· (54)
ΐ˰˰˰˰˰˰΋Ύ˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰Α Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ Ζ˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰ϓ ϙ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ
Ϣ˰˰Ϭ˰˰Θ˰˰Β˰Τ˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰Β˰˰˰Ϡ˰˰ϗ ΐ˰˰˰ϳά˰˰˰ό˰˰Η ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰ϛ ϥ· (55)
΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰σ ϱά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰ϓ Ϣ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰οή˰˰˰˰ϳ
Ϣ˰ϛή˰ϴ˰Ϗ Εή˰˰Θ˰Χ΍ Ύ˰˰˰ϣ ϲ˰ό˰ϣ ϲ˰Β˰Ϡϗ ϥΎ˰˰ϛ Ϯ˰˰ϟ (56)
ϻ
˱ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰ϛ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰γ Ζ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰οέ ϻϭ
Ϫ˰˰˰˰˰˰ϟ Ζ˰˰Ϡ˰˰Ϙ˰˰ϓ ϼ˱ ˰˰˰Ϭ˰˰˰Ο ϱΪ˰˰˰˰˰ϳ ΐ˰˰ϴ˰Β˰τ˰ϟ΍ β ˷ ˰˰˰˰˰Ο (57)
ϱΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϲ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰ϗ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Δ˰˰˰˰Β˰˰˰˰Τ˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰ϟ΍ ϥ·
Ϫ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰γή˰˰˰˰ϣ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϼ ˱ ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰Τ˰˰˰˰ϧ ϝΎ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰ϟ΍ έ΍ί (58)
Ϟ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰Β˰˰˰˰Ϙ˰˰˰Θ˰˰˰ϟ΍ϭ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰π˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰˰˰ϔ ˰˰˰˰˰˰η Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ
ϲ˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰ϧ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϲ˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰Ο Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰λϭ (59)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰π˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η
Ζ˰˰˰ΑΎ˰˰Λ ϙΩ΍Ά˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰ϓ ΐ˰˰ϴ˰˰μ˰ϧ ϲ˰˰˰˰˰ϟ Ϟ˰˰˰˰˰ϫ ϭ (60)
ΐ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰μ˰˰˰˰ϧ Ω΍Ά˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϱΪ˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰ϋ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ Ύ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰ϛ
ϥ· ϰ˰˰˰˰Θ˰˰˰˰Σ Ϛ˰˰˰˰Β˰˰˰˰Σ΃ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ Ϣ˰˰˰˰ϛ000Ύ˰˰˰˰ϧ΃ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ (61)
ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰Η Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰ϧ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ
ϲ˰˰Ϥ˰˰Ϡ˰ϋ΍ ϭ Ϫ˰˰ϴ˰ϴ˰Τ˰ϳ Ϟ˰˰˰λϮ˰˰ϟ΍ Ϟ˰˰ό˰˰ϟ Ϫ˰˰ϴ˰Ϡ˰λ (62)
ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γϷ΍ Ϣ˰˰˰˰˰˰ψ˰˰˰˰˰ϋ΃ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ΐ˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰ϟ΍ ή˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰γ΃ ϥ΄˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α
Ύ˰˰˰˰Ϭ˰˰˰ϧϮ˰˰˰ϴ˰˰˰ϋ Ω΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰Α ϲ˰˰˰Θ˰˰˰Β˰˰ϴ˰˰Β˰˰Σ ϲ˰˰˰Ϩ˰˰˰Ηή˰˰˰Τ˰˰˰γ (63)
ϥϮ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ω΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ή˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ·
Δ˰˰ψ˰˰Τ˰˰ϟ Ϛ˰˰ϟΎ˰˰ϴ˰˰Χ ϲ˰˰Ϩ˰˰ϴ˰ϋ Ϧ˰˰˰˰˰ϋ ΏΎ˰˰˰˰˰Ϗ Ύ˰˰˰Ϥ˰˰ϓ (64)
ϝϭΰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϝΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰ ˰˰˰˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϭ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϝ΍ί ϻ ϭ
ϩΎ˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰ϟ΄˰˰˰˰δ˰˰˰˰ϓ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰ηή˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΐ ˴ ˰˰˰˰˰˰˰˰˴μ˰˰˰˰˰˰˰˰˴ϧ (65)
Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϝ˷Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ˮ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϩ΍ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˷Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ή˰˰˰˰˰˰˰˰ϫΰ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˷Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΕΎ˰˰˰˰˰˰η΍ή˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰ϟ΍ ϭ (66)
Ϛ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰η Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϡΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϷ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰ΛΪ˰˰˰˰˰˰Σ
Ύ˰˰ϫή˰Τ˰γ ϭ ϥϮ˰˰ϴ˰ό˰ϟ΍ ϲ˰˰˰ϓ Ϧ˰˰˰ϣϭ΃ Ζ˰˰Ϩ˰ϛ Ύ˰˰˰ϣ (67)
ϙ
˶ Ύ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϋ ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰ϫΩ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰Σ
Ϫ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰ϗΫ ϰ˰˰˰˰Θ˰˰˰˰Σ ϖ˰˰˰θ˰˰˰ό˰˰ϟ΍ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ΃ Ζ˰˰˰˰ϟά˰˰˰˰ϋ ϭ (68)
ϖ˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰ϳ ϻ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΕϮ˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϒ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϛ Ζ ˵ ˰˰˰˰Β˰˰˰Π˰˰˰ό˰˰˰ϓ
Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ηή˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ Ύ˱ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϙϻϭ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ Ϧ˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰ϟ΍ (69)
ϙ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰Τ˰˰˰˰Θ˰˰˰ϓ
Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝϣϼ˰˰˰˰˰˰˰ΣϷΎ˰˰˰˰˰˰˰ϛ Δ˰˰˰ϟϮ˰˰˰ϔ˰˰˰τ˰˰ϟΎ˰˰ϛ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ Δ˰˰˰˰˰˰˰Αά˰˰˰˰˰˰ϋ (70)
Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰ϟ΍ ΡΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ
Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝϴ˰˰˰˰˰˰˰ΗϮ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰Σ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰ϗ ϱΪ˰˰˰˰˰˰˰΋Ύ˰˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰˰ϗ (71)
ϡϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰ϟ΍ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ύ˱ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ
Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧΈ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϙ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ ϻ· ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ζ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰ϧ (72)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰ϣΩ ϲ˰˰˰˰˰˰˰ϓ ΏΎ˰˰˰˰δ˰˰˰ϧ΍ ϭ ϕΎ˰˰˰˰Ϥ˰˰˰ϋϷ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰ϓ Ϟ˰˰ϐ˰˰Ϡ˰ϐ˰Η
ϲ˰˰˰˰˰ϧϮ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰ϋ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϛ˰˰˰˰Η΄˰˰˰˰Β˰˰˰˰Χ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϭ (73)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰ϛ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Δ˰˰˰˰˰˰ϣΎ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰ϟ΍ ϡϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ·
Ϫ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰ΗΎ˰˰˰˰˰ϋ΃ ϲ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰ϗ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ· Ζ ˵ ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰ Η˴ ΃˴ ϥΈ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ (74)
Ύ˱ ˰˰˰˰˰ϗή˰˰˰˰Θ˰˰˰˰Τ˰˰˰˰ϣ ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ε΍ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϗ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΃
Ϫ˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰ϣ Ϧ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰Β˰˰˰˰Τ˰˰˰˰Η Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ Ύ˱ ˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰Σ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰Σ΃ (75)
ϲ˰˰˰˰˰˰ϧϮ˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰Ο ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϱΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϭ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰ΑΎ˰˰˰˰˰˰˰λ΃
ϡϼ˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϒ˰˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰˰ϳ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϕϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϛ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Σ΃ (76)
ϡΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϗ ΍Ϋ· ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧή˰˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϭ
Ύ˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ηέ ϭ Ύ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰Θ˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰Β˰˰˰˰ϗ (77)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳϭή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϭ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ
ϯ΅έ Ϛ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰ϟ ϥϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ· (78)
ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ ϭ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ ϭ
Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰λϭ΃ Ζ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰ϛ ΐ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Σ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ (79)
΍έά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ΃ ϥ΃ Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϖ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ
Ϫ˰˰Ϡ˰˰΋Ύ˰˰Ϥ˰Χ ϰ˰˰˰˰Ϡ˰˰˰Χ΃ ΍Ϋ· Ϟ˰˰˰Τ˰˰Ϩ˰˰ϟ΍ ΄˰˰˰˰τ˰˰˰Χ΃ Ύ˰˰˰˰˰˰˰ϣ (80)
έΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫί΃ ή˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫϭ Ωέϭ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰˰ϓ
Ϟ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϟ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰ϛ ϑή˰˰˰˰˰˰˰˰˰τ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ β˰˰˰˰˰˰˰˰ϋΎ˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ (81)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϗ ϩϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϒ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰λϭ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϕέ
Ϣ˰˰˰˰˰˰ϛ΍Ϯ˰˰˰˰˰ϫ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰Α΍ά˰˰˰˰˰ϋ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ϯ˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰η΃ ϭ (82)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ΐ˰˰˰˰˰˰˰ϳά˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΰ˰˰˰˰˰˰˰˰Ο΃ ϭ
ϕϮ˰˰˰˰˰˰η ρή˰˰˰˰˰˰ϓ Ϧ˰˰˰˰˰˰ϣ ΐ˰˰Τ˰˰Ϥ˰˰ϟ΍ ϯίΎ˰˰˰Π˰˰˰ϳ Ϯ˰˰˰˰˰˰ϟ (83)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰η΃ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ή˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ
Ζ˰˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰˰ϛ ϭ ΍˱ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϭ ΍˱Ϯ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Σ Ύ˰˰˰˰Ϭ˰˰˰Ϩ˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗΫ (84)
ϕ΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϑϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰Χ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϖ˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰ϟ΍ Γά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰˰˰˰ϟ
Ζ˰˰˰˰˰˰˰Ό˰˰˰˰˰˰η Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ΐ˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰Ϩ˰˰˰ϴ˰˰˰Ϡ˰˰Ϥ˰˰Σ (85)
ϕ΍ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ˯ϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϭ΃ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ΙΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ ϻ·
Ύ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰Α ϑή˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟϭϷ΍ Ϛ˰˰˰Θ˰˰Ϡ˰˰Β˰˰ϗ ΐ˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰σ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ(86)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΩϭ΃ ϭ ϲ˰˰˰˰˰˰˰ΗΎ˰˰˰˰˰˰˰ΑΎ ˰˰˰˰˰˰Ϗϭ ϲ˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Ο ϯά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰η
Ϊ˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰ϟ΍ Ώ΍ά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϱ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰η Ζ˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰Α (87)
Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ Ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϥϻ ϭ ή˰˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϖ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰η΃ ϭ
ϩέϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ νΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϱά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ έΪ˰˰˰˰Β˰˰˰ϟΎ˰˰˰ϛ Ϛ˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰Σ΃ (88)
ϝϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η ή˰˰˰˰˰˰˰˰π˰˰˰˰˰˰˰˰Χ ϭ ΕΎ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰Ο ΢˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ
΍ίή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ΍Ϋ· έΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϭ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϭ (89)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α Ϣ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋϷ
ϥ΍έΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
Ύ˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰Χ ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ΃Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η ΐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Τ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϭ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΃ (90)
ΐ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Σ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ ϖ˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϼ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η ϭ
˰˰Β˰˰Ϡ˰˰ϗ ϲ˰˰˰˰˰˰ϓ ΐ˰˰˰Τ˰˰˰ϟ΍ ή˰˰˰˰˰γ Ϟ˰˰ϴ˰˰Ϡ˰ϟ΍ ϙέΩ΃ ϭ (91)
Ύ˰˰˰˰˰˰ϧ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰ϧ ΢˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰ϟ΍ ϒ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰Χ ωή˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰ψ˰˰˰˰˰˰˰˰ϔϳ
ΓΩή˰˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϑΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰λϭ΄˰˰˰˰˰˰˰˰Α Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰ϓ (92)
έϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰λ Ύ˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰ϟ Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϥ ˳ Ύ˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰ϣ Ύ˰˰˰Ϭ˰˰˰Ϩ˰˰˰ϣ ΐ˰˰˰Ϡ˰˰˰Ϙ˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ
˰˰ϓ Ύ˱ ˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰ϗ Ζ˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰Ϙ˰˰˰˰˰˰Α΃ ϭΪ˰˰˰˰Σ΍Ϯ˰˰˰˰Α Ζ˰˰˰˰θ˰˰˰˰ϋ ϥΎ˰˰˰Β˰˰˰Ϡ˰˰ϗ ϲ˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϥΎ˰˰˰˰˰˰˰ϛ Ϯ˰˰˰˰Ϡ˰˰˰ϓ (93)
Ώά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ ϙ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ ϥ΄˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ΃ (94)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰ Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰ο΃ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ΡΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ηέ΍ ϭ ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Π˰˰˰˰˰˰˰˰Η
Ζ˰˰˰˰Β˰˰˰σΎ˰˰˰Χ ϭ ϡϼ˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰ϟ΍ Δ˰˰˰˰˰ϐ˰˰˰˰˰ϟ Ζ˰˰˰Ϡ˰˰τ˰˰ό˰˰Η ϭ (95)
ϙΎ˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰˰ϋ ϯϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϐ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϲ˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰˰˰˰ϋ
ϲ˰˰˰ϔ˰˰˰ϐ˰˰˰η ΍Ϯ˰˰˰Ϡ˰˰Β˰˰ϗΎ˰˰ϓ Ϣ˰˰˰Ϝ˰˰˰ϴ˰˰ϟ· ϡ΍ή˰˰˰˰ϐ˰˰˰˰ϟ΍ Ϯ˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰η΃ (96)
Ύ˰˰˰˰˰˰ϗή˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰Σ΍ ϭ ϕέ ή˰˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰μ˰˰˰˰˰ϟ ΕϮ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰η Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ ϭ
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰˰˰ϳ Γή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ψ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ ϰ˰˰˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰˰˰Η ϭ (97)
Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰Ϭ˰˰˰˰˰˰˰ϣ Ζ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓ ϕϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋ
ή˰˰˰˰Ψ˰˰˰δ˰˰˰Η ϭ ΓΎ˰˰˰ϴ˰˰˰Τ˰˰˰ϟ΍ Ύ˰˰˰˰˰Ϩ˰˰˰˰Α Ϯ˰˰˰Ϭ˰˰˰Ϡ˰˰˰Η ϑϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰γ (98)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Μ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛ΃ ϥϵ΍ Ϛ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Β˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ΃ ϝΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ό˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ˰˰ϓ
έ
Ζ˰˰˰ΑΎ˰˰˰Ϗ ϻ ϭ β˰˰˰Ϥ˰˰˰η Ζ˰˰ό˰˰Ϡ˰˰σ Ύ˰˰˰˰˰˰ϣ Ϳ΍ ϭ (99)
ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰γΎ˰˰˰˰˰˰˰˰ϔ˰˰˰˰˰˰˰˰ϧ΄˰˰˰˰˰˰˰˰Α ϙϭή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Θ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ ϙή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛΫ ϭ ϻ·
˰˰˰˰˰˰˰ϫ ϡ΍ή˰˰˰˰˰˰˰˰ϐ˰˰˰˰˰˰˰ϟ΍ Κ˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΩΎ˰˰˰˰˰˰˰Σ΃ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝ˰˰˰˰˰˰˰ϟϭΔ˰ϋήΟ ή˰ϤΨϟ΍ Ϧ˰ϣ Ώή˰θϧ Ϣ˰ϟ ϭ Ύ˰ϧήϜγ (100)
ή˰˰˰˰˰Ϥ˰˰˰˰˰Ψ˰˰˰˰˰ϟ΍ ϲ˰˰˰˰˰˰˰˰
c
c