NORME METODOLOGICE din 10 august 2007 privind performanta energetica a cladirilor NORME METODOLOGICE din 10 august 2007 privind performanta energetica a cladirilor Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 695 din 12 octombrie 2007 CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme metodologice, sunt elaborate in aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si reglementeaza cu privire la: a) cerintele de performanta energetica a cladirilor; b) auditul energetic si certificatul de performanta energetica a cladirilor; c) inspectia energetica a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire; d) inspectia energetica a sistemelor de climatizare. Art. 2. - In cuprinsul prezentelor norme metodologice, prin cladire se intelege categoriile de cladiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, inclusiv instalatiile aferente acestora. CAPITOLUL II: Cerintele de performanta energetica a cladirilor Art. 3. - (1) Cerintele de performanta energetica a cladirilor, denumite in continuare cerinte, obligatorii pentru realizarea confortului termic si fiziologic in spatiile interioare ale cladirilor, locuite/ocupate, sunt: a) asigurarea rezistentelor termice corectate, minim admisibile, ale elementelor de constructie ale cladirii; þÿ show options » What Are You Searching For? Bulletin articles Places (to get weather forecasts and/or current conditions) All of the above Search Pages in: þÿ Search in : titles both text NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA LEGISLATIE IMOBILIARA : • LEGE nr. 187 din 14 octombri b) asigurarea temperaturilor minime pe suprafata interioara a elementelor de constructie pentru evitarea riscului de condens; c) asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/artificial; d) asigurarea temperaturilor interioare si a debitului minim de aer proaspat; e) utilizarea de cazane si/sau aparate de conditionare a aerului, inclusiv instalatiile aferente cladirilor, cu incadrarea in valorile randamentelor minime admisibile si cu respectarea conditiilor de mediu privind emisiile. (2) Valorile minime ale cerintelor pentru categoriile de cladiri prevazute de Legea nr. 372/2005 sunt stabilite prin Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita in continuare metodologie, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 21 februarie 2007. CAPITOLUL III: Auditul energetic al cladirii Art. 4. - (1) Auditul energetic al cladirii reprezinta o procedura specifica, avand ca scop obtinerea datelor privind: a) profilul consumului energetic al cladirii; b) identificarea si cuantificarea masurilor pentru realizarea unor economii de energie; c) raportarea rezultatelor. (2) Auditul energetic al cladirii se realizeaza, dupa caz, pe baza datelor extrase din cartea tehnica a constructiei sau, in lipsa acesteia, in baza releveului cladirii. (3) Auditul energetic al cladirii cuprinde: a) analiza termica si energetica a cladirii, pe baza careia se elaboreaza certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit in continuare certificat; b) stabilirea masurilor in vederea cresterii performantei energetice a cladirii, cu estimarea costurilor, a economiei de energie, precum si a duratei de recuperare a investitiei. Auditul energetic al cladirii se finalizeaza cu raport de audit energetic. • e 2010 privind aprobare a Ordonant ei de urgenta a Guvernul ui nr. 30/2010 pentru modifica rea si completa rea Ordonant ei de urgenta a Guvernul ui nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea impleme ntarii program ului "Prima casa" LEGE nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modifica rea Legii nr. 230/2007 privind infiintare a, organizar (4) Modul de efectuare a auditului energetic al cladirii este stabilit prin metodologie. Art. 5. - Auditul energetic al unei cladiri existente care a fost supusa unei operatiuni de extindere se efectueaza pentru intreaga cladire. CAPITOLUL IV: Inspectia energetica a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire Art. 6. - Inspectia energetica a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire ale cladirii are ca scop determinarea performantelor energetice ale acestora, precum si stabilirea masurilor ce trebuie luate in vederea reducerii consumului de energie si a limitarii emisiilor de dioxid de carbon, a gazelor si/sau compusilor chimici pentru incadrarea in valorile prescrise privind protectia mediului, in conformitate cu reglementarile tehnice si legislatia specifica in vigoare. Art. 7. - (1) Inspectia energetica a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire ale cladirii se efectueaza de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale actelor normative subsecvente acesteia, pentru specialitatea instalatii termice si ventilare - lt. (2) Inspectia energetica a cazanelor, a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire ale cladirii se face pe baza documentatiei existente in cartea tehnica a constructiei, a documentelor de agrementare ale echipamentelor, dispozitivelor si armaturilor utilizate si/sau prin masuratori specifice. (3) In lipsa cartii tehnice a constructiei se efectueaza releveul echipamentelor si al instalatiilor. Art. 8. - (1) Inspectia energetica a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire se efectueaza in conformitate cu reglementarile tehnice specifice si are in vedere: a) sistemul de incalzire adoptat, puterea termica instalata, suprafata de incalzire, datele privind caracteristicile constructive ale cladirii - structura, anvelopa, materiale -, tipul de folosinta al cladirii - rezidential/nerezidential - etc.; b) determinarea eficientei energetice a sistemului de incalzire, prin colectarea datelor privind diagrama de functionare a sistemului de incalzire, modul de exploatare a sistemului de • • ea si functiona rea asociatiil or de proprieta ri LEGE nr. 170 din 16 iulie 2010 pentru completa rea art. 45 din Legea cadastrul ui si a publicitat ii imobiliar e nr. 7/1996 si pentru modifica rea art. 10(1) din Legea locuintei nr. 114/1996 ORDIN nr. 1217 privind completa rea anexei nr. 4 la Ordinul ministrul ui transport urilor, construct iilor si incalzire proiectat si cel utilizat, tipul de control al sistemului de incalzire; c) analiza capabilitatii sistemului de incalzire de a satisface serviciile prevazute in proiectul instalatiei, mentionarea diferentelor dintre prevederile proiectului si situatia constatata, consemnarea cazurilor de nefunctionare; d) colectarea de date privind contorizarea sistemului de incalzire la sursa si la consumator, existenta inregistratoarelor si a robinetelor termostatice la corpurile de incalzire; e) stadiul fizic de conservare/degradare a termoizolatiei cazanului si a conductelor de transport al agentului termic. (2) Dupa efectuarea inspectiei energetice a centralelor termice si a instalatiilor de incalzire, se elaboreaza un raport de inspectie, cu recomandari care: a) vor tine seama de costurile efective si de posibilitatea aplicarii lor; b) vor cuprinde actiuni posibile imediat - inlocuiri - si alte actiuni care se au in vedere in caz de reabilitare/renovare; c) vor indica optiunile posibile in vederea utilizarii energiilor obtinute din resurse regenerabile. Art. 9. - (1) Procedura de inspectie energetica a cazanelor cuprinde prevederi referitoare la: a) identificarea cazanelor prin colectarea de date tehnice referitoare la caracteristicile tehnice, felul combustibilului, puterea minima si maxima, data fabricatiei, clasa cazanului, precum si date privind emisiile de CO2 si alte emisii poluante, felul arzatoarelor, modularea puterii arzatoarelor etc.; b) colectarea de date privind: instructiuni de exploatare, rapoarte de inspectii anterioare, rapoarte de exploatare, facturi de combustibil, diagrame de functionare, stabilirea consumului de energie, stabilirea pierderilor de caldura a cazanului etc.; c) analiza modului de exploatare a cazanului de catre personal calificat si/sau autorizat, cu mentionarea oricarui caz de nefunctionare; d) verificarea aparatelor de masura si control, a senzorilor si aparatelor indicatoare ale cazanului, precum si a sistemului de automatizare a functionarii cazanului; e) estimarea performantei energetice a cazanelor in momentul inspectiei; f) recomandari privind posibilitatea de crestere a performantei • turismulu i nr. 157/2007 pentru aprobare a reglemen tarii tehnice "Metodol ogie de calcul al performa ntei energetic ea cladirilor " HOTAR ARE nr. 324 pentru modifica rea si completa rea Hotararii Guvernul ui nr. 717/2009 privind aprobare a normelor de impleme ntare a program ului "Prima casa" DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA LEGISLATIE IMOBILIARA : (2) Dupa efectuarea inspectiei energetice a cazanului se elaboreaza un 1. LEGE raport de inspectie, cu recomandari privind cresterea performantei nr. 190 energetice a acestuia, care: privind creditul a) vor tine seama de costurile efective si posibilitatea aplicarii lor; ipotecar b) vor cuprinde actiuni posibile cu aplicabilitate imediata pentru inlocuiri - si/sau alte actiuni cu aplicabilitate pe termen mediu investitii care au in vedere reabilitarea/renovarea; imobiliar c) vor indica optiunile posibile asupra schimbarii combustibilului e sau a tipului cazanului. 2. LEGE nr. 34 CAPITOLUL V: Inspectia energetica a sistemelor de climatizare in pentru cladiri modifica rea si Art. 10. - (1) Inspectia energetica a sistemelor de climatizare se completa efectueaza in conformitate cu reglementarile tehnice specifice si are in rea Legii vedere: nr. 190/1999 a) sistemul de climatizare adoptat, debitul de aer de introducere si privind de evacuare, datele privind caracteristicile constructive ale cladirii creditul - structura, anvelopa, materiale -, tipul de folosinta al cladirii ipotecar rezidential/nerezidential - etc.; pentru b) identificarea sistemului de climatizare, prin colectarea datelor investitii privind diagrama de functionare: necesarul de caldura si frig, imobiliar modul de exploatare proiectat si cel utilizat, tipul de control al e sistemului de climatizare; 3. Legea c) evaluarea randamentului si dimensionarii acestora in raport cu 263/27 necesitatile de climatizare ale cladirii; iunie d) analiza capabilitatii sistemului de climatizare de a satisface 2006 serviciile prevazute in proiect, mentionarea diferentelor dintre privind prevederile proiectului si situatia constatata, consemnarea aprobare cazurilor de nefunctionare, sistemul de automatizare adoptat; a e) colectarea de date privind contorizarea consumului de caldura Ordonant si frig, de apa si energie electrica; ei de f) stadiul fizic de conservare/degradare a termoizolatiei aparatelor urgenta a de climatizare si a canalelor de transport al aerului; Guvernul g) stadiul fizic privind modul de amplasare si de reglaj al gurilor ui de introducere si de evacuare a aerului; 209/2005 h) existenta sistemelor de atenuare a zgomotului, verificarea pentru nivelului de zgomot; modifica i) datele cu privire la tipul de agent frigorific utilizat si incadrarea rea si acestuia in categoria acceptata din punctul de vedere al poluarii completa rea unor energetice a cazanelor. mediului; (2) Dupa efectuarea inspectiei energetice a sistemelor de climatizare se elaboreaza un raport de inspectie, cu recomandari privind imbunatatirea sau inlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile care: a) vor tine seama de costurile efective si de posibilitatea aplicarii lor; b) vor cuprinde actiuni posibile cu aplicabilitate imediata inlocuiri - si/sau alte actiuni cu aplicabilitate pe termen mediu care au in vedere reabilitarea/renovarea; c) vor indica optiunile posibile si indicatii asupra posibilitatii utilizarii energiilor refolosibile sau a unor sisteme de climatizare cu eficienta crescuta. CAPITOLUL VI: Certificatul de performanta energetica a cladirii Art. 11. - (1) Certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului, pentru categoriile de cladiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, si se pastreaza la cartea tehnica a constructiei. In lipsa cartii tehnice a constructiei, pana la constituire, certificatul se pastreaza de catre proprietar. (2) Certificatul este un document tehnic cu caracter informativ, care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie, precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. (3) Continutul-cadru al certificatului si modul de elaborare al acestuia sunt stabilite prin metodologie. Art. 12. - (1) Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/ proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor. (2) Pentru categoriile de cladiri care se vand sau se inchiriaza, certificatul se elaboreaza prin grija proprietarului si se prezinta la incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv a contractului de inchiriere. CAPITOLUL VII: Auditori energetici pentru cladiri Art. 13. - Certificatul se intocmeste de catre auditori energetici pentru cladiri, atestati tehnico-profesional in conditiile legii, denumiti in acte normativ e din domeniul proprieta tii 4. LEGEA LOCUIN TEI nr. 114/1996 5. ORDIN nr. 5 pentru punerea in aplicare a Normelo r privind forma si clauzele cuprinse in contractu l de asigurare obligator ie a locuintel or impotriv a cutremur elor, alunecari lor de teren sau inundatiil or 6. LEGE nr. 52 pentru modifica rea si completa rea Legii nr. continuare auditori. Art. 14. - (1) Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii ca auditori energetici pentru cladiri in specialitatile constructii si/sau instalatii se face sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 23 din Hotararea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 27 aprilie 2007. (2) In functie de felul activitatilor pe care le desfasoara, auditorii sunt atestati dupa cum urmeaza: a) auditori gradul I, care pot realiza auditul energetic al cladirilor, precum si elaborarea certificatului pentru toate categoriile de cladiri definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate; b) auditori gradul II, care pot elabora certificatul pentru cladirile unifamiliale si apartamentele din blocurile de locuinte, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate. (3) Procedura pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor ca auditori se elaboreaza ca reglementare tehnica in domeniul constructiilor, se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si contine in principal: a) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca specialistii care solicita atestarea ca auditori; b) componenta comisiilor, modul de numire a acestora si modul de examinare a specialistilor; c) forma si continutul certificatului de atestare tehnicoprofesionala, ale legitimatiei si ale stampilei; d) perioada de valabilitate a atestarii si conditiile ce trebuie indeplinite pentru prelungirea acesteia. Art. 15. - Lista auditorilor se gestioneaza si se actualizeaza semestrial si poate fi consultata pe pagina de web a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale Art. 16. - (1) Prevederile art. 12 alin. (1) si (2) din prezentele norme metodologice se aplica de la data de 1 ianuarie 2007 pentru cladirile care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate. Prin cladire care se 50/1991 privind autorizar ea executari i lucrarilor de construct ii 7. NORME METOD OLOGIC E din 7 decembri e 2000 pentru punerea in aplicare a prevederi lor Legii locuintei nr. 114/1996 8. HOTAR ARE nr. 119 din 17 februarie 2010 pentru modifica rea si completa rea Hotararii Guvernul ui nr. 717/2009 privind aprobare a normelor de impleme construieste se intelege cladirea pentru care autorizatia de construire a fost emisa dupa data de 1 ianuarie 2007, data intrarii in vigoare a Legii nr. 372/2005. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru cladirile de locuit unifamiliale si apartamentele din blocurile de locuinte pentru care se incheie contracte de vanzare-cumparare sau de inchiriere, prevederile art. 12 alin. (2) din prezentele norme metodologice se aplica de la data de 1 ianuarie 2010. Art. 17. - (1) Auditorii intocmesc si completeaza registrul propriu de evidenta a certificatelor si rapoartelor de audit, denumit in continuare registru, in baza documentelor tehnice elaborate si arhivate. Modelul de registru este prevazut in anexa la prezentele norme metodologice. (2) Auditorii raspund, in conditiile legii, pentru datele inscrise in certificat, pentru continutul raportului de audit si pentru intocmirea corecta si completa a registrului. Art. 18. - Pentru cladirile existente care necesita lucrari de reabilitare termica, finantate din fonduri publice si/sau credite externe contractate sau garantate de stat, raportul de audit fundamenteaza oportunitatea si necesitatea interventiei si este parte componenta a studiului de fezabilitate. Art. 19. - (1) Prin grija auditorului, certificatul se editeaza pe suport hartie si in format electronic. (2) Certificatul editat pe suport hartie, inregistrat in registru, se gestioneaza dupa cum urmeaza: a) un exemplar se preda beneficiarului; b) un exemplar se pastreaza in arhiva auditorului, pe perioada de valabilitate a certificatului. (3) Certificatul in format electronic se transmite, in termen de 5 zile de la data inregistrarii, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, unitate aflata in coordonarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Art. 20.- (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti centralizeaza si prelucreaza statistic datele cuprinse in certificate, in vederea constituirii bazei de date specifice domeniului eficientei energetice a ntare a program ului "Prima casa" 9. Legea 74/26 martie 2007 pentru modifica rea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembri e 1989 10. LEGE nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modifica rea si completa rea Legii locuintei nr. 114/1996 Alte articole din: • Legislati e cladirilor. (2) Cheltuielile pentru proiectarea, realizarea, exploatarea si intretinerea bazei de date prevazute la alin. (1) se suporta din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, constituite in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare. ANEXA: Auditor energetic pentru cladiri Numele si prenumele ....................................... Specialitatea ......................... gradul ................ Certificat de atestare ................ seria ............. nr. REGISTRU DE EVIDENTA a documentelor elaborate in aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor • Legislati e imobiliar a 1) Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005. 2) Certificat de performanta energetica si/sau audit energetic al cladirii. 3) Vanzare-cumparare, inchiriere, receptie cladire noua, reabilitarea termica a cladirii existente Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 19/12/2005 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica. Art. 2 Prezenta lege stabileste conditii cu privire la: a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor; b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi; c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare; d) certificarea energetica a cladirilor; e) verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, în plus, evaluarea instalatiilor de încalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani. Capitolul II - Definitii Art. 3 Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au urmatorul înteles: 1. cladire - ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, în care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul cladire defineste atat cladirea în ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat; 2. performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ în principal: încalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se în considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie; 3. certificatul de performanta energetica a cladirii document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri; 4. producerea combinata de caldura si electricitate PCCE - transformarea simultana a combustibililor primari în energie mecanica sau electrica si energie termica, denumita cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetica; 5. sistem de climatizare - combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului în care temperatura este controlata sau poate fi coborata, dupa caz, în combinatie cu controlul ventilarii, umiditatii si puritatii aerului; 6. cazan - ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin arderea unui combustibil; 7. putere termica nominala - exprimata în kW puterea termica maxima stabilita si garantata de producator, care poate fi furnizata în timpul exploatarii continue, respectandu-se randamentele utile specificate de producator; 8. pompa de caldura - dispozitiv sau instalatie care extrage caldura la temperatura scazuta din aer, apa sau sol, pentru a o furniza unei cladiri; 9. lucrari de renovare - lucrari de modernizare efectuate asupra anvelopei cladirii si/sau a instalatiilor de încalzire, apa calda de consum, electrice si iluminat, gaze naturale, ventilatie si climatizare, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, sau lucrari de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa cladirii; 10. expertizare tehnica a instalatiilor de încalzire inspectie totala a ansamblului instalatiilor de încalzire, care cuprinde si evaluarea randamentului cazanului si dimensionarea acestuia în functie de necesarul de caldura al cladirii, pe baza caruia expertii tehnici atestati recomanda utilizatorilor înlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de încalzire si preparare a apei calde de consum, precum si solutii alternative. Capitolul III - Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor Art. 4 (1) In termen de 12 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita în continuare metodologie. (2) Metodologia cuprinde, în principal, urmatoarele elemente: a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer; b) instalatiile de încalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile în ceea ce priveste izolarea acestora; c) instalatia de climatizare; d) ventilatia; e) instalatia de iluminat integrata a cladirii, în principal sectorul nerezidential; f) pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori; g) sistemele solare pasive si de protectie solara; h) ventilatia naturala; i) conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect. (3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, în situatia în care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum: a) sisteme solare active si alte sisteme de încalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila; b) electricitate produsa prin cogenerare; c) centrale de încalzire si de racire de cartier sau de bloc; d) iluminatul natural. Art. 5 Performanta energetica a cladirii se exprima cu claritate si poate include un indicator al emisiei de dioxid de carbon. Art. 6 Elementele prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotarare a Guvernului. Capitolul IV - Cerintele de performanta energetica a cladirilor Art. 7 (1) Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, denumite în continuare cerinte, si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza: a) locuinte unifamiliale; b) blocuri de locuinte; c) birouri; d) cladiri de învatamant; e) spitale; f) hoteluri si restaurante; g) sali de sport; h) cladiri pentru servicii de comert; i) alte tipuri de cladiri consumatoare de energie. (2) Cerintele stabilite în metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzatoare, conditiile locale, destinatia data în proiect si vechimea cladirii. (3) Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul constructiilor. Art. 8 Cerintele stabilite în metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri: a) cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; b) cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios; c) cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie; d) cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an; e) cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2. Capitolul V - Cladiri noi Art. 9 La cladirile noi se respecta cerintele stabilite în metodologie. Art. 10 Pentru cladirile noi, cu o suprafata utila totala de peste 1.000 m2, autoritatea administratiei publice locale sau judetene, prin certificatul de urbanism dat în vederea emiterii autorizatiei de construire, potrivit legii, solicita întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnica, economica si de mediu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, ca de exemplu: a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabila; b) producere combinata de caldura si electricitate - PCCE; c) sisteme de încalzire sau de racire de cartier ori de bloc; d) pompe de caldura, în anumite conditii. Capitolul VI - Cladiri existente Art. 11 La cladirile existente, cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, la care se executa lucrari de renovare, performanta energetica a acestora trebuie îmbunatatita pentru a satisface cerintele stabilite în metodologie, în masura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic. Art. 12 Cerintele se stabilesc pentru întreaga cladire renovata sau pentru sistemele/elementele renovate ale cladirii, atunci cand acestea fac parte dintr-o lucrare de renovare care trebuie realizata într-o perioada limitata de timp, avand ca scop îmbunatatirea performantei energetice globale a cladirii. Capitolul VII - Certificatul de performanta energetica a cladirii Art. 13 (1) Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit în continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei în vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vandute sau închiriate. (2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias. (3) Certificatele pentru apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladirile de locuit colective se elibereaza, dupa caz, pe baza: a) unei certificari comune pentru întreaga cladire, în cazul cladirilor racordate la sistemul centralizat de încalzire si preparare a apei calde de consum; sau b) evaluarii unui apartament similar din aceeasi cladire. (4) Nu se elibereaza certificat pentru cladirile mentionate la art. 8. (5) Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute în reglementarile tehnice în vigoare, care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii. Certificatul este însotit de recomandari de reducere a costurilor, prin îmbunatatirea performantei energetice a cladirii. Art. 14 In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, aflate în proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice, certificatul valabil este afisat într-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afiseaza la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate si cele curente si, dupa caz, alti factori climatici semnificativi. Capitolul VIII - Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de încalzire Art. 15 In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se efectueaza: a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizeaza combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominala de 20-100 kW; inspectia se efectueaza si pentru cazanele care utilizeaza alte tipuri de combustibil; b) inspectie cel putin o data la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominala mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizeaza combustibil gazos aceasta perioada poate fi extinsa la 4 ani; c) expertizarea tehnica a instalatiilor de încalzire echipate cu cazane cu puterea nominala mai mare de 20 kW si o vechime mai mare de 15 ani. Art. 16 Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de încalzire se fac conform legislatiei în vigoare. Capitolul IX - Inspectia sistemelor de climatizare Art. 17 In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspectia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea în raport cu necesitatile de climatizare a cladirii. Consumatorii vor fi informati cu privire la îmbunatatirea sau înlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile. Art. 18 Inspectia sistemelor de climatizare se face conform legislatiei în vigoare. Capitolul X - Experti independenti Art. 19 (1) Auditul energetic al cladirii si elaborarea certificatului se realizeaza de catre auditori energetici pentru cladiri, atestati conform legislatiei în vigoare. (2) Expertizarea sistemelor de încalzire si climatizare ale cladirii se realizeaza de catre experti tehnici, atestati conform legislatiei în vigoare. Art. 20 Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati îsi desfasoara activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei în vigoare. Capitolul XI - Dispozitii tranzitorii si finale Art. 21 Pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor stabilesc programe de informare a utilizatorilor cladirilor în legatura cu diferitele metode si practici care permit cresterea performantei energetice. Art. 22 In termen de 12 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor normele metodologice referitoare la performanta energetica a cladirilor. Art. 23 Prevederile art. 13 alin. (1) si (2) privind elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, în cazul vanzarii sau închirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica la 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Art. 24 Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2007. Prezenta lege transpune integral în legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 001 din 4 ianuarie 2003, p. 0065-0071. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 6 ianuarie 2010 In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, precum si ale Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, tinand cont de prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, in temeiul prevederilor art. 4 pct. IV lit. c) si ale art. 12 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei*), cu modificarile ulterioare, ministrul dezvoltarii regionale si locuintei emite urmatorul ordin: --------------*) Hotararea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010. Art. I Reglementarea tehnica Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 1 Prezentul indrumator stabileste modul in care se efectueaza atestarea auditorilor energetici pentru cladiri, in conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. 2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 7 (1) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei de catre orice solicitant, cetatean roman, in vederea atestarii ca auditor energetic pentru cladiri, cuprinde obligatoriu urmatoarele documente: a) cerere scrisa conform anexei nr. 1; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata; d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz; e) memoriu de activitate conform anexei nr. 2; f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii; h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar. (2) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in vederea atestarii ca auditor energetic pentru cladiri, cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel: a) documentele prevazute la alin. (1) lit. a), e), f) si g); b) dovada nationalitatii solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata —, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente; d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta; e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pentru cladiri pe teritoriul Romaniei. (3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, confirma primirea documentelor prevazute la alin. (1) si (2) in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora si informeaza solicitantul, dupa caz, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic, cu privire la documentele lipsa ori neconforme cu prevederile prezentului indrumator. (4) Procedura de examinare a cererii si a documentelor prevazute la alin. (1) si (2) se finalizeaza prin emiterea unei decizii motivate, in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii dosarului complet de catre solicitant. (5) In cazul aplicarii regimului general de recunoastere a titlurilor de calificare si al recunoasterii experientei profesionale, termenul prevazut la alin. (4) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii si a documentelor prevazute la alin. (2) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice. (6) In cazul in care exista dubii asupra unor documente prevazute la alin. (2), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, poate cere autoritatii competente din statul membru emitent confirmarea autenticitatii acestora. (7) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei poate decide, dupa caz, anterior sustinerii examenului prevazut la art. 9, parcurgerea de catre solicitantul cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European a unui stagiu de adaptare, in conditiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de pana la un an. (8) Documentul de confirmare prevazut la alin. (3) si decizia prevazuta la alin. (4) se transmit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic solicitantilor, se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in termen de 10 zile de la emiterea acestora si produc efecte de la data comunicarii. (9) Decizia prevazuta la alin. (4) sau absenta acesteia, dupa caz, poate fi atacata in fata instantelor romane de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. (10) Sub sanctiunea nulitatii, decizia prevazuta la alin. (4) va cuprinde obligatoriu termenul si instanta jurisdictionala unde aceasta poate fi contestata. 3. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins: "(1^1) In intelesul prezentului indrumator, specialisti pot fi cetateni romani, precum si cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care doresc sa acceada la profesia reglementata de auditor energetic pentru constructii si sa o exercite in Romania, in mod independent sau ca salariati. (1^2) Prevederile prezentului indrumator se aplica si specialistilor cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obtinute pe teritoriul unui stat tert, daca acestia au o experienta profesionala de 3 ani in profesia reglementata de auditor energetic pentru cladiri pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificarii profesionale si doresc sa o exercite in Romania." 4. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Absolventii romani cu diploma in domeniile prevazute la alin. (1), obtinuta in strainatate, trebuie sa prezinte documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente." Art. II Reglementarea tehnica Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 1 (1) Prezentul indrumator stabileste modul in care se efectueaza atestarea specialistilor cu activitate in constructii, pentru profesiile reglementate «verificator de proiect atestat», «expert tehnic atestat» si «responsabil tehnic cu executia», in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995. 2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: (3) In intelesul prezentului indrumator, specialisti pot fi cetateni romani, precum si cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care doresc sa acceada la profesiile reglementate prevazute la alin. (1) si sa le exercite in Romania, in mod independent sau ca salariati. (4) Prevederile prezentului indrumator se aplica si specialistilor cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obtinute pe teritoriul unui stat tert, daca acestia au o experienta profesionala de 3 ani in profesiile reglementate prevazute la alin. (1) pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificarii profesionale si doresc sa le exercite in Romania. 3. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei de catre orice solicitant, cetatean roman, in vederea atestarii in profesia reglementata «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente: a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze, pentru care se solicita atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata; d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz; solicitantul inginer specializat in proiectare instalatii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimatia de instalator autorizat, emisa de autoritatea nationala de reglementare in domeniul gazelor naturale, daca este cazul; e) memoriu de activitate (intreprinderi sau operatori economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.) si precizarea celor mai importante lucrari proiectate in domeniu, cu detalierea solutiilor adoptate (date constructive); f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii; h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar. 4. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: (3) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, in vederea atestarii in profesia reglementata «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel: a) documentele prevazute la alin. (2) lit. a), e), f) si g); b) dovada nationalitatii solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata —, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente; d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta; e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pe teritoriul Romaniei. 5. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei de catre orice solicitant, cetatean roman, in vederea atestarii in profesia reglementata «responsabil tehnic cu executia», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente: a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru care se solicita atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate; d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz; e) memoriu de activitate (intreprinderi sau operatori economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrari executate si a functiei indeplinite; f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii; h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar. 6. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: (3) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, in vederea atestarii in profesia reglementata «responsabil tehnic cu executia», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel: a) documentele prevazute la alin. (2) lit. a), e), f) si g); b) dovada nationalitatii solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a diplomei, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente; d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta; e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pe teritoriul Romaniei. 7. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean roman, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei in vederea atestarii in profesia reglementata «expert tehnic», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente: a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii in specialitatea petrol si gaze, in care se solicita atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata, precum si, dupa caz, diploma de doctor inginer sau doctor arhitect; d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz; solicitantul inginer specializat in proiectare instalatii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimatia de instalator autorizat, emisa de autoritatea nationala de reglementare in domeniul gazelor naturale, daca este cazul; e) memoriu de activitate (intreprinderi sau operatori economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii), din care sa rezulte experienta, competenta si titlurile stiintifice obtinute; f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii; h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar. 8. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: (3) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, in vederea atestarii in profesia reglementata «expert tehnic», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel: a) documentele prevazute la alin. (2) lit. a), e), f) si g); b) dovada nationalitatii solicitantului; c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata —, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a diplomei, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente, precum si, dupa caz, copie de pe diploma de doctor inginer sau doctor arhitect; d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta; e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pe teritoriul Romaniei. 9. La capitolul V Dispozitii tranzitorii si finale, dupa titlu se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins: Art. 15^1 (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, confirma primirea documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) si (3), la art. 11 alin. (2) si (3) si la art. 14 alin. (2) si (3), in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora, si informeaza solicitantul, dupa caz, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic, cu privire la documentele lipsa ori neconforme cu prevederile prezentului indrumator. (2) Procedura de examinare a cererii si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) si (3), la art. 11 alin. (2) si (3) si la art. 14 alin. (2) si (3) se finalizeaza prin emiterea unei decizii motivate, in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii dosarului complet de catre solicitant. (3) In cazul aplicarii regimului general de recunoastere a titlurilor de calificare si al recunoasterii experientei profesionale, termenul prevazut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) si la art. 14 alin. (3) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice. (4) In cazul in care exista dubii asupra unor documente prevazute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) si la art. 14 alin. (3), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, poate cere autoritatii competente din statul membru emitent confirmarea autenticitatii acestora. (5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei poate decide, dupa caz, anterior sustinerii examenului prevazut la art. 3 alin. (1), parcurgerea de catre solicitantul cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European a unui stagiu de adaptare, in conditiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de pana la un an. (6) Documentul de confirmare prevazut la alin. (1) si decizia prevazuta la alin. (2) se transmit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic solicitantilor, se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in termen de 10 zile de la emiterea acestora si produc efecte de la data comunicarii. (7) Decizia prevazuta la alin. (2) sau absenta acesteia, dupa caz, poate fi atacata in fata instantelor romane de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. (8) Sub sanctiunea nulitatii, decizia prevazuta la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul si instanta jurisdictionala unde aceasta poate fi contestata. Art. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. INSTRUCŢIUNI PENTRU FOLOSIREA sI INSTALAREA CAZANELOR PE GAZ PROTHERM 24 (12) KOZ PROTHERM 24 (12) KTZ Stimati beneficiari, Ati devenit un proprietar al cazanului de perete pe gaz PROTHERM KOZ (KTZ) pentru gaz natural si gaz de butelie (GPL). Credem ca acest cazan va va ajuta spre deplina dvs. satisfactie. Aceasta cere oricum îndeplinirea anumitor conditii de functionare a cazanului. Din acest motiv va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si sa le urmati. Va rugam sa tineti seama de urmatoarele puncte importante: 1. Cazanul si toate accesoriile lui trebuie sa fie instalate si folosite în concordanta cu documentatia de proiectare, standardele tehnice si reglementarile producatorului. 2. Cazanul poate fi instalat numai în mediul pentru care este proiectat, iar tipul KOZ numai în spatiul ventilat (aerisit) conform reglementarilor STN 386441 (vezi capitolul 3.1.) 3. Instalarea si punerea în functiune (sau resetarea) a cazanului poate fi facuta doar de un profesionist autorizat de producatorul (furnizorul) cazanului. 4. În cazul în care exista un defect al cazanului, gasiti un profesionist autorizat de producatorul (furnizorul) cazanului deoarece o interventie necalificata poate produce defectarea cazanului (si/sau a accesoriilor sale). 5. Verificati daca furnitura livrata este completa. 6. Verificati daca tipul cazanului corespunde folosintei planificate. 7. Ori de câte ori nu sunteti siguri cum sa utilizati cazanul, studiati toate instructiunile importante din acest manual si urmati-le cu atentie. 8. Nu înlaturati sau falsificati însemnele sau inscriptiile de pe cazan. 9. Dupa ce durata de viata a expirat, cazanul si accesoriile sale trebuie înlaturate într-un mod care trebuie sa tina seama de protectia mediului înconjurator (ecologic). 1. CARACTERISTICILE CAZANULUI Cazanele pe gaz PROTHERM KOZ (tiraj natural) si KTZ (tiraj fortat) servesc la prepararea apei calde pentru încalzire si apei calde menajere cu ajutorul rezervorului de acumulare instalat în cazan. Cazanul este destinat în special folosirii în apartamente, case de locuit, gradinite, crese, sediile doctorilor practicanti, în magazine mai mici, restaurante, ateliere etc. Cazanele se produc cu limitele de putere termica stabilite la 12 si 24 kW. Puterea termica în cifre este scrisa întotdeauna în fata literelor. Tipul combustibilului utilizat este simbolizat prin literele ZP/G pentru gaz natural si P/LPG pentru gaz de butelie GPL. Exemplu de notatie: Protherm 12 KOZ-ZP semnifica cazan de 12 kW, tiraj natural, combustibil gaz natural, cu rezervor de acumulare pentru apa calda menajera. Limita superioara de putere termica poate fi modificata la valoarea pierderii de caldura în cladirea respectiva. Exista de asemenea urmatoarele caracteristici de functionare a cazanului: · Reglarea continua bazata pe compararea permanenta între valoarea reala si valoarea prestabilita a puterii termice; aceasta reglare este proportionala, de exemplu puterea termica este mai mare daca diferenta este mai mare si invers. · O pornire usoara, “neteda”; cazanul lucreaza la valoarea minima a puterii pentru un anumit interval de timp dupa ce gazul este aprins; aceasta functionare nu este activa când se cere apa calda menajera pentru care scop puterea termica necesara este aproape imediat folosita. · Timpul de functionare a pompei – în cazul în care cazanul a fost oprit din functionare, pompa asigura circulatia pentru înca 3 minute în plus în circuitul de încalzire (numai pentru apa calda pentru încalzire) · Împiedicarea ciclica (pentru apa calda pentru încalzire); daca cazanul a fost decuplat, o alta cuplare este imposibila pentru 3 minute si apoi e capabila sa se produca numai daca temperatura agentului termic a scazut cu 8ºC. · · Protectia la înghet a sistemului; pompa de recircualre porneste daca temperatura agentului termic este mai mica de 10ºC. Protectia la înghet a cazanului, cazanul porneste daca temperatura agentului termic este mai mica de 8ºC. · Protectia la înghet a rezervorului de acumulare – daca este închisa încalzirea apei calde menajere. · Împiedicarea pornirii cazanului în cazul înghetarii, deoarece înghetarea poate duce la totala distrugere a cazanului. · Protectia la supraîncalzire care porneste pompa daca temperatura agentului termic este mai mare decât valoarea prestabilita sau 85 ºC. Cazanul este oprit daca temperatura agentului termic este mai mare de 90 ºC. · Protectia deplina a pompei care porneste pompa pentru un scurt timp daca aceasta nu a functionat timp de 24 de ore. · Afisarea temperaturilor agentului termic si apei calde menajere si a mesajelor fundamentale de eroare. · Un modul hidraulic integrat care reduce semnificativ tevile de legatura si conexiunile la cazan si usureaza operaţ 646f53g ;iile de schimb a pieselor componente. · Un by-pass care face posibila circulatia apei prin cazan chiar daca toate valvele termostatice sunt închise. · Împiedicarea automata a pornirii cazanului în cazul lipsei de apa din instalatie. · Clasa de protectie electrica mai înalta face posibila amplasarea cazanului în bai, cu respectarea însa a prescriptiilor producatorului (furnizorului). · Cazanul PROTHERM KOZ este echipat cu un sistem de control al tirajului (SKKT). 2. ECHIPAMENTUL CAZANULUI Sursa de caldura este un arzator atmosferic pe gaz, modern, situat în partea inferioara a camerei de combustie. Un schimbator de caldura din cupru foloseste temperatura gazelor de ardere pentru încalzirea agentului termic. Finisarea suprafetei schimbatorului (incluzând nervurile) este o vopsea de aluminiu pe baza de silicon rezistenta la temperatura; trebuie acordata o atentie deosebita nervurilor schimbatorului de caldura care nu trebuie deteriorate în timpul unei interventii, service etc. Pentru încalzirea apei calde menajere, în interiorul cazanului exista un rezervor de forma cilindrica cu capacitatea de 45 l. În rezervor este situata conducta spiraloida prin care circula agentul termic. Rezervorul pentru apa calda menajera este emailat la interior si echipat cu un electrod de magneziu împotriva coroziunii. La exterior rezervorul este acoperit cu spuma poliuretanica protejata cu o folie de aluminiu. Circulatia agentului termic este asigurata de o pompa de recirculare caracterizata printr-o functionare silentioasa si fiabilitate. Partea automatizata de aprindere porneste cazanul si îl mentine în functionare. Este integrata în acelasi sistem cu armaturile de gaz, ceea ce înseamna putine elemente de interconectare. Reglarea (modularea) este realizata de un panou cu reglare continua controlat de un microprocesor. Pe lânga caracteristicile mentionate în sectiunea 1 de mai sus, acesta asigura ca elementele cheie ale cazanului sunt reciproc interconectate si armonizate. Un vas de expansiune închis cu membrana de capacitate 6 l este situat în interiorul cazanului. Orice cantitate de aer ramasa în cazan este împinsa în exterior printr-un aerisitor automat situat pe pompa – capul de însurubare trebuie slabit! Când exista consum de apa calda menajera, o valva cu 3 cai directioneaza circulatia fortata a agentului termic în rezervorul pentru apa calda menajera; dupa ce consumul de apa calda menajera s-a oprit, iar rezervorul este plin cu apa calda, valva cu 3 cai directioneaza din nou agentul termic înapoi în sistemul de încalzire. Asa numita protectie la lipsa apa este un întrerupator a carui semnal indica în mod automat ca exista debit de apa prin cazan si functionarea cazanului este conditionata de acest semnal. Un termostat de urgenta nu permite cresterea temperaturii apei peste 105 ºC. Siguranta la suprapresiune este asigurata de o supapa de siguranta care deschide la 250 kPa. 3. MONTAJUL CAZANULUI 3.1. Remarci generale despre instalarea cazanului Cazanele PROTHERM pot fi puse în functiune numai de un personal autorizat în aceasta activitate în conformitate cu Decretul ČBÚ No. 21/1979 Coll. O retea de centre de service cu care producatorul are contracte, în conformitate cu aceste cerinte, este disponibila pentru instalare si reparatii, garantie si post garantie. La orice interventie la cazan care este conectat electric (chiar daca intrerupatorul principal este închis), trebuie întotdeauna sa se urmareasca reglementarile de siguranta în functionare (cum sunt date în standardul ČSN 34 3100). PROTHERM 24 KTZ (24 KOZ) - ZP este proiectat pentru combustibil gaz metan, cu presiunea în retea de 1,8 kPa, cu puterea calorica data în mod obisnuit între 9 si 10 KWh/m³. Reteaua de gaz în cladire si contorul de gaz trebuie sa aiba o capacitate suficienta corespunzatoare tuturor punctelor de ardere ale beneficiarului. Ramura din instalatie care alimenteaza cazanul trebuie sa aiba diametrul de cel putin 1/2”, dar un diametru mai mare (3/4”) este recomandat. PROTHERM 24 KTZ (24 KOZ) - P este proiectat pentru combustibil propanbutan (LPG), cu puterea calorica între 12,3 si 13,0 KWh/kg. Deoarece functionarea cazanului de la un cilindru de presiune este problematica datorita capacitatii limitate si sigurantei în folosirea cilindrilor, o functionare sigura presupune un rezervor tampon instalat lânga obiectivul încalzit si reumplerea lui de un personal autorizat. Capacitatea suficienta a racordului de intrare a propanului în cazan si alte dispozitive sunt o parte a proiectarii si furnizarii rezervorului tampon. Un reductor asigura presiunea de intrare în cazan la 3,0 kPa. 24 KOZ este modelul pentru racordarea gazelor arse la un cos de fum cu un tiraj constant între 2 si 200 Pa. Cazanul este racordat la cosul de fum printr-o tubulatura a carei diametru corespunde racordului de iesire a gazelor arse de la cazan. Este strict interzis a plasa orice schimbator de caldura în racordul la cosul de fum. Tubulatura pentru gaze nu este inclusa în furnitura. Tubulatura pentru gaze si cosul de fum trebuie sa corespunda normelor ČSN 06 1610, ČSN 73 4201 si ČSN 73 4210. Daca principiile date în aceste standarde sunt respectate, toate efectele nedorite vor fi împiedicate, cum ar fi excesiva racire a gazelor, infiltratii de umiditate în pereti, variatii în tirajul cosului si efecte negative în functionarea cazanului. Cazanul îsi ia aerul de combustie din spatiul în care este situat, cu cerinta ca trebuie sa existe cel putin 0,8 m³ pentru fiecare 1 KW putere termica furnizata cu conditia existentei unui spatiu de ventilatie direct. Daca ventilarea este imposibila, cerinta este 2 m³ de spatiu pentru fiecare 1 KW putere furnizata . Modelul 24 KTZ are tubulatura dubla intrare - iesire. Elementele standard furnizate de producator fac posibil ca beneficiarul sa instaleze trasee cu tubulatura dubla practic pentru toate posibilitatile uzuale. Deoarece gama tuturor situatiilor posibile este foarte larga, nu se includ elemente de traseu duble în pret si furnitura standard. Cazanele sunt proiectate pentru functionarea cu agent termic - apa corespunzând standardului ČSN 07 7401 (nu trebuie sa fie acra, pH-ul trebuie sa fie mai mare de 7 si duritatea trebuie sa fie minima). Nu trebuie folosite amestecuri anti-înghet pentru încalzire, deoarece proprietatile acestora nu corespund cazanului, în particular schimb de caldura mai mic, expansiune mare a volumului, îmbatrânire, daune la partile din cauciuc. Daca conditii particulare îl obliga pe beneficiar sa foloseasca lichide anti-înghet pentru a împiedica sistemul de încalzire sa înghete, garantia nu va acoperi esecurile în performanta cazanului sau defectele cazanului. Înainte de montarea cazanului, circuitul de încalzire trebuie spalat cu apa sub presiune. Daca sistemul a functionat deja, directia de suflare trebuie sa fie opusa directiei de circulatie a agentului termic. Un colector de impuritati este recomandat sa fie instalat înaintea cazanului (de ex. pe ramura de retur). Forma colectorului trebuie sa fie astfel ca noroiul (impuritatile) sa poata fi înlaturat în mod regulat fara necesitatea golirii unei cantitati mari de apa din circuitul de încalzire. Colectorul de impuritati poate fi combinat cu un filtru, dar un filtru cu sita singur nu este o protectie suficienta. Atât filtrul cât si colectorul de namol trebuie sa fie verificate si curatate cu regularitate. Garantia cazanului nu acopera daunele cauzate de impuritatile aduse din circuitul de încalzire (cum ar fi caderea schimbatorului sau a pompei). Cerintele pentru calitatea apei calde menajere sunt date de ČSN 83 0616 (apa potabila ČSN 75 7111). Daca suma valorilor concentratiilor de calciu si magneziu depaseste 1,8 mmol/l, masuri nemecanice împotriva depunerii de piatra trebuie luate (cum ar fi câmp magnetic sau electrostatic). Pentru amplasarea si functionarea cazanului, corespunzator normei ČSN 06 1008 urmatoarele articole nu trebuie sa fie aproape de cazan: materiale inflamabile si semi-inflamabile mai aproape de 100 mm de marginile cazanului; materiale combustibile (placi fibrolemnoase, poliuretan, PVC, fibre sintetice, cauciuc etc.) mai aproape de 200 mm de marginile cazanului; Cazanul este proiectat pentru functionarea în cadrul AA5/AB5 a normei ČSN 33 2000-3 si ČSN 33 2000-5-51 (în speta temperatura între 5 si 40°C, umiditatea pâna la 85%, dependent de temperatura). Cazanul este potrivit pentru zonele 1, 2 si 3 în spatii cu cada de baie sau dus sau alte facilitati de spalare, cum sunt date în norma ČSN 33 2000-7-701; el nu trebuie instalat în zona 0. Daca cazanul este instalat în spatiile de mai sus, el trebuie prevazut cu protectie împotriva socului electric (legare la pamânt). OBSERVAŢIE: În practica pot apare anumite situatii în care beneficarul sau echipa de service trebuie sa urmeze urmatoarele precautii necesare: a). Pentru a proteja cazanul împortiva pornirii accidentale (inclusiv din întâmplare), când cazanul este inspectat si reparat la tubulatura de gaze, teava de gaz sau apa, alimentarea electrica trebuie întrerupta pe lânga decuplarea de la întrerupatorul general (scoaterea fisei de alimentare din priza). b). Întotdeauna opriti cazanul daca exista chiar temporar vapori combustibili sau explozibili în spatiul din care aerul de combustie este condus la cazan (cum ar fi: zugraveli, materiale topite, scurgeri de gaz). c). Daca apa trebuie golita din sistemul cazanului, ea nu trebuie sa fie periculos de calda. d). Daca a avut loc un defect în functionarea cazanului care a condus la pierderi de apa din schimbatorul cazanului sau umplerea schimbatorului cu gheata, nu trebuie încercata repunerea în functiune pâna ce conditiile pentru o functionare normala au fost îndeplinite. 3.2 Instalarea cazanului Cazanul este agatat pe perete cu ajutorul a 2 bolturi de Ø minim 6 mm. Sub capurile bolturilor trebuie folosite saibe adecvate. Elementele de conectare au filet la iesire. Toate dimensiunile de baza sunt date în figura 2. La partea de jos a cazanului, în modulul hidraulic se afla supapa de siguranta, robinetul de umplere si de golire. Notati ca supapa de siguranta poate descarca apa fierbinte sau abur daca se depaseste presiunea maxima în sistem. Ramurile de conducte care merg la cazan trebuie echipate cu robineti, astfel încât sa poata fi închisi în timpul unei interventii; prin urmare golirea agentului termic din instalatia de încalzire nu mai este necesara. Umplerea si golirea instalatiei si pasii corespunzatori: aerisire, reglarea presiunii în vasul de expansiune nu sunt protejate de garantia cazanului. Umplerea sistemului de încalzire (numai o mica parte) se poate face prin robinetul de umplere de pe cazan. Supapa de siguranta este folosita în principal la scaderea presiunii apei în sistem în cazul unor reparatii la cazan. Golirea totala a cazanului sau a întregului sistem de încalzire si repetata umplere este realizata prin robinetele de umplere si golire situate în locuri potrivite pe reteaua de încalzire. La umplerea sistemului cu apa este necesar sa se îndeplineasca urmatoarele conditii: Presiunea apei reci de alimentare trebuie sa fie mai mare decât presiunea apei din sistemul de încalzire. Se deschide încet robinetul de umplere de la modulul hidraulic al cazanului si se observa cresterea presiunii pe manometru. Robinetul se deschide prin rotirea rozetei în sens invers mersului acelor de ceasornic. Dupa ce s-a atins presiunea necesara, robinetul de umplere se închide si se controleaza daca presiunea apei nu creste în continuare (robinetul este complet închis). - Observatie: daca presiunea apei reci de alimentare este mai mica sau cel putin egala cu presiunea apei din sistemul de încalzire exista pericolul intrarii apei din sistemul de încalzire în reteaua de apa rece. Furnizorul nu garanteaza pagubele cauzate de o gresita manipulare a robinetului de umplere si nerespectarea recomandarilor de mai sus. La reconstructii, în situatii dimensionale nefavorabile, cazanul poate fi conectat prin racorduri flexibile la încalzire, apa calda menajera si gaz. Numai racorduri flexibile adecvate acestui scop pot fi folosite. Aceste racorduri flexibile trebuie întotdeauna sa fie cât mai scurte posibil si protejate împotriva oricaror solicitari mecanice sau agenti chimici; înlocuirea lor cu altele noi trebuie sa fie facuta înainte de terminarea duratei de viata data de producator. Pentru tipul 24 KTZ, deschizatura prin perete trebuie facuta cu spatiu suficient (aprox. 120-150 mm), iar dupa instalare tubulatura de evacuare a gazelor de ardere trebuie etansata cu materiale incombustibile: mortar, ghips etc. 3.3. Instalatia electrica a cazanului Conectarea electrica a cazanului la sursa de curent se realizeaza print-un cablu trifilar prevazut la capat cu o fisa. Priza pentru aceasta fisa trebuie sa fie fixa si în concordanta cu norma ČSN 33 2000-4-46 si echipata cu contact de protectie de împamântare. Cazanul trebuie conectat electric întotdeauna prin intermediul fisei sale principale, iar priza trebuie sa fie întotdeauna accesibila. Nu folositi prelungitoare sau alte tipuri de fise. Protectia la suprasarcina si scurtcircuit a cazanului este asigurata de o siguranta (T1, 6A/250 V). Instalarea prizei si a termostatului de camera trebuie facuta de o persoana cu calificare în domeniul electric conform Decretului nr. 50 1978 Coll. Orice interventie pe partea electrica trebuie facuta de catre personal calificat. Înaintea oricarei interventii pe partea electrica, cazanul trebuie decuplat prin scoaterea fisei de alimentare. Pentru reglarea prin termostat se folosesc numai acelea care nu introduc o tensiune suplimentara asupra cazanului. 3.4. Proprietatile sistemului de încalzire si umplerea instalatiei Prin conectarea cazanului la sistemul de încalzire, acesta este si el echipat cu: - un vas de expansiune cu membrana de 7 litri. Perna elastica este echipata cu o valva similara celei de la roata de masina, deci un manometru si o pompa de masina pot fi folosite pentru modificarea presiunii în vasul de expansiune. - o supapa de siguranta cu descarcare la 250 kPa. Pentru a asigura cel mai eficient si optim schimb de caldura spre agentul termic, cazanul trebuie umplut cu apa la presiunea de cel putin 100 kPa (prin citirea manometrului de pe cazan). Vasul de expansiune (de fapt presiunea în vas) trebuie adaptata sistemului aceasta asigura sistemul împotriva modificarilor rapide de presiune si a reactiilor adverse de suprasolicitare a elementelor sistemului în timpul functionarii în cazul în care volumul total al apei din instalatie nu depaseste 130 de litri. Daca acest volum este depasit, un alt vas de expansiune trebuie inclus în sistem. Acest vas de expansiune aditional trebuie sa fie de acelasi tip, cu membrana. Valoarea finala a presiunii din sistem trebuie sa fie aratata de indicatorul rosu al manometrului de pe cazan. Daca presiunea scade sub valoarea indicata, pierderea de apa din sistem trebuie sa fie gasita si eliminata sau sistemul trebuie sa fie aerisit sau ambele. Daca presiunea scade în continuare si sistemul este închis si aerisit, cea mai plauzabila cauza este caderea vasului de expansiune care trebuie înlocuit de un personal autorizat. Cazanul poate fi folosit si în sisteme cu vase de expansiune deschise. În acest caz si daca presiunea statica a apei este mai mica de 100 kPa în cazan, schimbul de caldura poate fi mai slab. Astfel de diferente nu vor fi protejate de garantia cazanului. La umplerea rezervorului pentru apa calda menajera trebuie dechise intrarea si iesirea din rezervor si lasata apa sa curga atâta timp pâna va curge curata si fara aer. 4. DESCRIEREA DISPOZITIVELOR DE CONTROL sI FUNCŢIILE LOR Butoanele de manevra si indicatoarele sunt situate conform figurii panoului de comanda. Elementele indicatoare (termometru, manometru) sunt accesibile dupa deschiderea panelului din material plastic (balamalele sunt la partea inferioara). Manometru – indica presiunea apei din circuitul de încalzire Întrerupator principal - porneste/opreste alimentarea electrica a întregului cazan; Comutator vara-iarna - selecteaza modul de functionare: Vara - pictograma soare - preparare numai apa calda menajera; Iarna - pictograma fulg de nea - încalzire si preparare apa calda menajera; Termostat încalzire - pictograma radiator - fixeaza temperatura agentului termic între 30-90°C. O persoana care asigura service-ul poate stabili valoarea maxima sub 70°C. Termostat apa calda menajera - pictograma robinet - fixeaza temperatura apei calde menajere între 35-60°C, în functie de debit; Afisajul control - indica temperaturile agentului termic si a apei calde menajere si numerele de cod ale mesajelor de eroare. Afisajul temperaturii apei calde menajere are un punct pentru a-l deosebi de acela al temperaturii apei calde pentru încalzire (ex. 35.). Când cazanul este oprit de la întrerupatorul principal apar afisate pentru scurt timp diferite numere care nu au importanta pentru functionarea cazanului (stare tranzitorie). Explicatia numerelor de cod: F0 - indica faptul ca circulatia agentului termic este oprita. Cazanul este oprit si nu poate fi pornit. F1 - indica oprirea automata ireversibila a partii de automatizare a aprinderii si închiderea valvei de alimentare cu gaz, asa numita conditie lipsa flacara. Aceasta apare ori de câte ori valva de alimentare cu gaz este deschisa si informatia raspuns a prezentei flacarii nu este furnizata. Cazanul este închis si nu poate fi pornit. Acest defect poate fi cauzat de o interventie a elementelor de siguranta - termostatul de urgenta, termostatul pentru gaze arse (numai pentru modelul 24 KOZ), sau de un defect pe partea de evacuare fortata a gazelor de ardere (pentru modelul 24 KTZ). OBSERVAŢIE: Cazanul nu trebuie niciodata sa functioneze cu elementele de siguranta mai sus mentionate scoase din functionare sau înlocuite cu echipamente diferite de cele specificate de producator. Beneficiarul nu trebuie niciodata sa umble la aceste elemente. F2 - sau senzorul pe partea apei calde pentru încalzire este defect sau temperatura agentului termic a scazut sub 3°C. Cazanul este oprit si nu poate fi pornit. F3 - temperatura agentului termic a depasit 95°C. Cazanul este oprit si va porni automat când temperatura apei a scazut. F4 - senzorul pe partea de apa calda menajera este defect. Cazanul continua sa functioneze în regimul de urgenta. Acest defect nu necesita o interventie imediata, dar o functionare îndelungata în acest regim nu este recomandata. Punct intermitent la valoarea temperaturii - eficienta schimbatorului de preparare a apei calde menajere a scazut. Daca aceasta scadere se accentueaza, cazanul poate sa se opreasca. Daca exista mai mult de un defect, codul cu prioritatea cea mai mare sete afisat (cu cât numarul este mai mic cu atât prioritatea este mai mare - cea mai mare prioritate este F0). Când defectul afisat a fost remediat, urmatorul defect cu prioritatea mai mica este afisat. Butonul RESET (pictograma flacara) - apasând acest buton se poate reseta automatizarea aprinderii, în afara de cazul când defectul a fost cauzat de termostatul de urgenta sau pe partea de evacuare fortata a gazelor de ardere (numai pentru modelul 24 KTZ). Daca defectul este cauzat de termostatul pentru gaze arse (numai pentru modelul 24 KOZ) butonul va fi în stare de functionare numai dupa ce termostatul s-a racit (aprox. 10 minute de asteptare). Functionarea automatizarii aprinderii dupa utilizarea butonului RESET trebuie verificata prin supravegherea functionarii reale a cazanului (încalzire sau apa calda menajera). 5. SUPRAVEGHEREA CAZANULUI 5.1. Pregatirea si pornirea cazanului Pregatirea si prima pornire a cazanului sunt facute de un centru de service specializat în punerea cazanului în functiune. 5.2. Prima încalzire Prima încalzire este o scurta operatie de încalzire a cazanului cu scopul final de a verifica daca cazanul a fost instalat corespunzator, iar sistemul de încalzire functioneaza si el corespunzator. Aceasta operatie este îndeplinita de un centru de service specializat în punerea cazanului în functiune. 5.3. Functionarea normala a cazanului Beneficiarul are permisiunea numai sa manevreze butoanele de la panoul de comanda la folosirea si supravegherea cazanului. Cazanul ale carui functiuni au fost deja verificate prin prima încalzire este pornit dupa cum urmeaza: fisa electrica de alimentare trebuie introdusa în priza; termostatul pentru agentul termic este fixat la aproximativ 2/3 din domeniul sau. Pozitia lui va fi modificata mai târziu în functie de valoarea temperaturii cerute; presiunea apei este verificata la manometrul de pe cazan. Daca apa este rece, presiunea nu trebuie sa fie sub nivelul indicat (de indicatorul rosu ajustabil care este fixat de centrul de service la prima încalzire). Daca este necesar sa se adauge apa în sistemul de încalzire, aceasta poate fi facuta prin robinetul de umplere din modulul hidraulic (conform figurii). - Urmatoarele conditii trebuie îndeplinite când se adauga apa: 1. Presiunea apei care se adauga trebuie sa fie mai mare decât cea a apei din sistemul de încalzire; 2. Manevrati încet robinetul de umplere din modulul hidraulic în timp ce verificati cresterea presiunii la manometrul de pe cazan. Robinetul este deschis actionând rozeta în sens invers acelor de ceasornic si închis în sensul acelor de ceasornic. 3. Când valoarea ceruta a presiunii a fost atinsa, închideti robinetul fara forta excesiva si verificati daca cresterea presiunii s-a oprit (daca pornirea continua sa creasca, robinetul nu a fost închis corespunzator). OBSERVAŢIE: daca presiunea din reteaua de alimentare a fost egala sau mai mica decât presiunea apei din circuitul de încalzire, exista riscul ca apa din sistemul de încalzire sa penetreze reteaua de alimentare, lucru care este interzis. Acest risc poate fi redus prin montarea unei supape de sens pe intrarea apei în cazan. Producatorul nu va suporta nimic pentru daunele cauzate de o interventie necalificata la robinetul de umplere. Daunele cauzate în acest fel nu sunt protejate de garantia cazanului. Comutatorul vara-iarna este fixat pe pozitia corespunzatoare sezonului din an. Daca este folosit termostatul de camera pentru reglarea cazanului, el trebuie ajustat corespunzator prescriptiilor tehnice furnizate de producator. Întrerupatorul principal trebuie sa fie fixat pe pozitia “ON” (pozitia “I.”). Termostatul pentru agent termic este decuplat întotdeauna când temperatura atinge valoarea prestabilita de regulatorul operational sau când temperatura camerei atinge temperatura prestabilita pe termostatul de camera. Termostatul pentru apa calda menajera este decuplat când temperatura atinge 65°C. Daca cazanul nu va porni si nu exista mesaj de eroare pe panoul de control, modul “decuplat” este cauzat de cauzele descrise mai sus, iar când temperatura agentului termic si/sau apei calde menajere si/sau camerei scade sub valoarea respectiva, cazanul va porni automat din nou. Daca cazanul nu va reporni chiar dupa un timp indelungat si nu va raspunde cresterii valorilor prefixate, atunci exista o defectiune a cazanului si va trebui chemat un centru specializat de reparatii. Rezolvarea problemelor când exista un mesaj de eroare pe afisajul de control  Mesaj eroare F0 · cantitatea de apa din sistemul de încalzire trebuie verificata (prin citirea presiunii la manometrul de pe cazan) sau aerul din sistem trebuie eliminat (capul aerisitorului automat trebuie slabit). Daca exista o lipsa de apa, cantitatea de apa trebuie completata. Cazanul este apoi pornit punând întrerupatorul principal pe pozitia “oprit” si “pornit”. Daca defectul nu a fost cauzat de lipsa de apa sau de aerul din sistemul de încalzire, opriti cazanul si chemati un centru de reparatii specializat.  Mesaj eroare F1 Cazanul 24 (12) KOZ · Asteptam ca temperatura cazanului sa scada (cca. 10 minute). · Puneti comutatorul iarna-vara pe pozitia iarna. · Aduceti termostatul de camera la situatia ceruta (prin cresterea temperaturii prestabilite a camerei). · Puneti termostatul pentru încalzire pe temperatura maxima . · Apasati butonul RESET. Daca cazanul porneste si lucreaza, defectul a fost remediat. Daca defectul se repeta la intervalul de aprox. 30 secunde, decuplati cazanul si chemati un centru specializat de reparatii. Daca cazanul porneste, dar defectul se repeta dupa o perioada mai lunga, cauza poate sa fie un tiraj necorespunzator al cosului de fum (partial sau total obturat). Cazanul 24 (12) KTZ  Se fixeaza comutatorul iarna-vara, termostatul de camera si termostatul pentru agent termic al cazanului la fel ca si în cazul cazanului 24 (12) KOZ. Apasati butonul RESET.  Daca defectul se repeta în intervalul de aprox. 30 secunde, cazanul trebuie decuplat si chemat un centru specializat de reparatii..  Mesaj eroare F2 · Decuplati cazanul si chemati un centru specialzat de reparatii.  Mesaj eroare F3 · Daca acest mesaj apare mai des, trebuie informat un centru specializat de service.  Mesaj eroare F4 · Trebuie informat un centru specializat de service. 5.4. Oprirea cazanului O oprire de scurta durata este facuta simplu, prin punerea întrerupatorului principal pe pozitia “OFF”. Pentru o oprire pe termen mai lung, scoateti cablul principal de alimentare din priza si opriti si alimentarea cu gaz prin închiderea robinetului de gaz. Daca nu exista riscul înghetarii apei în cazan, puteti lasa apa în interior. În caz contrar va trebui sa goliti apa atât din cazan cât si din sistemul de încalzire. Daca modul în care a fost proiectat sistemul de încalzire permite, vom goli numai apa din cazan si vom lasa apa în sistemul de încalzire pentru a împiedica coroziunea lui. Înainte de golirea apei, vom separa cazanul de sistemul de încalzire prin închiderea robinetilor de pe tur si retur; pentru golirea propriu-zisa a apei va trebui sa slabim (nu sa demontam complet) conectorii tevilor de pe fitingurile cazanului. În anumite cazuri si instalatia de încalzire trebuie golita; în acest caz armaturi de golire trebuie inserate direct pe conducte. 6. ÎNTREŢINEREA CAZANULUI 6.1. Întretinerea profesionala O data pe an, de preferabil înaintea începerii sezonului de încalzire, cazanul trebuie inspectat si reglat de un centru specializat de service. Aceasta inspectie nu este acoperita de garantia cazanului. Caietul de service specifica lista pasilor inclusi. Exista etape cum ar fi verificarea starii si functionarii arzatorului, verificarea si modificarea puterii, verificarea traseelor de gaze pentru scapari (cu reparatii daca sunt necesare), curatarea duzelor arzatorului daca este necesar (notati ca diametrul lor interior nu trebuie modificat!) si curatarea schimbatorului cazanului. Verificarea functionarii termostatelor de urgenta si gaze arse este de mare importanta - aceste elemente trebuie de asemenea verificate dupa fiecare interventie asupra lor. Dupa o perioada de jumatate de an de la punerea în functiune se face controlul anodului de magneziu care se consuma din cauza duritatii apei. Urmatoarele intervale de verificare a starii anodului de magneziu le stabileste centrul specializat de service. Daca anodul de magneziu este consumat la 60% din volumul sau este obligatoriu înlocuirea lui. Este interzisa folosirea rezervorului pentru apa calda menajera cu anodul consumat. Garantia nu acopera daunele provocate de o functionare cu anodul de magneziu consumat. 6.2 Întretinerea de catre beneficiar a). Daca este nevoie, se curata mantaua cazanului fara a scoate nervura superioara. Curatarea se face cu cazanul decuplat de la retea si cu întrerupatorul principal pe pozitia “off”. Când suprafata cazanului este uda, va trebui sa asteptati pâna ce aceasta se usuca înaintea repornirii cazanului. b). O data pe saptamâna, presiunea apei din sistemul de încalzire trebuie verificata si instalatia trebuie completata cu apa daca este nevoie. Se poate completa cu apa numai dupa ce temperatura cazanului a scazut sub 40°C (cum este indicata de citirea de pe termometrul cazanului). Daca nu sunt îndeplinite aceste conditii se pot produce scapari de apa sau fisuri în blocul cazanului cauzate de tensiunile termice. c). Verificarea tubulaturii pentru gaze d). Daca exista o scurgere de gaz, decuplati cazanul, închideti robinetul de alimentare cu gaz si chemati un centru de service specializat. e). Verificarea si curatarea filtrului si a colectorului de namol 1. imediat dupa prima încalzire 2. dupa o saptamâna de functionare 3. în mod regulat o data pe luna sau de 4 ori pe an în functie de gradul de murdarie. f). Întotdeauna când cazanul este timp mai îndelungat scos din functiune prin decuplarea de la reteaua electrica, este recomandata pornirea cazanului la intervale de timp regulat pentru a împiedica blocarea pompei si a proteja pompa împotriva sedimentarilor de namol. 7. ASIGURAREA PROTECŢIEI INSTALAŢIILOR sI A PERSONALULUI 7.1. Cerintele tehnice pentru cazane ca produs si utilizarea lor Cazanele pe gaz ca produs se cerceteaza daca sunt fabricate conform normelor de protectie, comert, daca îndeplinesc parametri stabiliti de Centrul de Cercetare si Încercare a produsului. Trebuie respectate îndeosebi cerintele din acest manual descrise în: la proiectare STN 060310, STN 060830, STN 734201; din punct de vedere al protectiei contra incendiilor STN 920300; la instalare si montare (reparatii) STN 386441, STN 386460, STN 734210, Decretul nr. 48/1982 coll si alte prescriptii de protectie a muncii. în functionare si supraveghere STN 386405 În afara de aceste norme si prescriptii este necesar sa se respecte instructiunile din aceasta carte tehnica si cartea de service. Este exclus accesul la functionarea acestor cazane a copiilor, a persoanelor aflate sub influenta narcoticelor etc. 7.2. Cerintele necesare pentru cazane Nivelul permanent al serviciilor la functionarea cazanelor pe gaz, punerea lui în functiune, asigurarea service-ului pe perioada de garantie si postgarantie sunt asigurate de catre furnizor cu ajutorul partenerilor contractuali pregatiti la un nivel de specializare ridicat în acest sens. La utilizarea cazanului este obligatorie respectarea acestei carti tehnice. La orice situatie care nu este destul de clara si explicita va rugam sa va adresati unui centru specializat de service. 7. CONDIŢII DE GARANŢIE sI POST GARANŢIE Garantia pentru cazanul PROTHERM 24 KTZ (KOZ) este determinata de conditiile date în Certificatul de Garantie si Caietul de Service. 8. TOTALITATEA FURNITURII 9.1. Furnitura cazanului Cazanul PROTHERM 24 KTZ (KOZ) este furnizat complet asamblat si testat în functionare. Documentatia include: · Instructiuni de folosire · Certificat de Garantie · Caiet de Service · Lista centrelor de service 9.2. Furnitura speciala (optional) Un termostat de camera poate fi comandat ca si accesoriu optional. Pentru tipul 24 KTZ elemente coaxiale standard, de tipurile si cantitatea date de nevoia curenta. 10. TRANSPORT sI DEPOZITARE În timpul transportului si depozitarii, cazanul este protejat de ambalajul furnizat de producator - ambalajul nu trebuie sa fie subiectul manipularii cu forta sau socurilor. În afara de cazul despachetarii, cazanul nu trebuie sa fie niciodata în pozitia de a fi scos din ambalaj. Pentru depozitare, conditii standard de depozit trebuie asigurate (cadru neagresiv si lipsit de praf, temperatura între 5 si 50°C, umiditate mai mica de 75%, protectie fata de efecte biologice, socuri si vibratii). 11. CAZANUL 24 (12) KTZ – TUBULATURĂ AER sI GAZ – POZIŢIONARE 11.1. Informatii generale Segmentele orizontale ale tubulaturii sunt tesite la o conicitate de 1,5% ceea ce permite modificarea putina a directiei tubulaturii cu cotul de legatura. Tubulatura de iesire nu trebuie sa fie introdusa în urmatoarele tipuri de spatii: cu risc de explozie; spatii interioare în cladiri (mansarda, coridor, casa scarii); care pot fi închise (pasaje); taiate în pamânt (chiat daca sunt deschise spre exterior fara obstacole), cum ar fi tuneluri, pasaje subterane. Iesirea tubulaturii în fatada este situata conform urmatoarelor principii: cel putin 2 m deasupra nivelului solului în locuri cu acces public (cel putin 0,4 m în alte locuri) cel putin 0,5 m de la marginile laterale ale ferestrelor, deschiderilor pentru ventilarea permanenta (grile) sau usilor si deasupra marginii superioare a ferestrelor, deschiderilor si usilor. 11.2. Situarea capetelor tubulaturii prin balcoane si logii Exemple ale fixarii tubulaturilor conform fisei nr. 7 Decretul Guvernului nr. 92/1996 coll. Cu o singura iesire pe un perete neted. 1. Singura iesire a tubulaturii se face în zona de latime a = 0,5 m; raza b = 1,0 m si înaltime c = 5,0 m toate masurate din axul tubulaturii. Fig. 1. Schema de creare a zonei cu o singura iesire a tubulaturii 2. Iesirea tubulaturii este la o distanta d masurata din ax sub partea de sus a ferestrei d > 0,3 m – zona rezultata nu poate sa intre în suprafata de deschidere a ferestrei d ≤ 0,3 m – zona construita cu o raza b poate sa atinga si partea de sus a ferestrei. Fig. 2. Schema de constructie a zonei în cazul tubulaturii amplasate în partea de sus a ferestrei. Cu iesire dublata 1. Iesire dublata la asezarea pe orizontala pe un perete neted. În acest caz distantele sunt: a = 1,5 m; c = 5,0 m (figura 3). În cazul ca g < 0,5 m se ajunge la intersectia zonelor la care latimea totala a zonei de 8 m trebuie respectata, iar valorile “a” proportional ridicate pe ambele parti (daca de exemplu g = 4,0 m, atunci a = 2,0 m). Fig. 3. Iesirea dublata a tubulaturii la asezarea pe orizontala pe un perete neted. 2. Iesirea dublata la asezarea pe verticala pe un perete neted. Cele mai mici distante la iesirea dublata cu asezarea pe verticala pe un perete neted sunt: a = 0,5 m; b = 1,0 m; c = 5,0 m. Distanta a depinde de x în felul urmator: daca x ≥ 0,5 m; a1 = 0,5 m daca x ≥ 4,0 m; a1 = 0,6 m daca x ≥ 3,0 m; a1 = 0,75 m daca x ≥ 2,0 m; a1 = 1,0 m daca x ≥ 1,0 m; a1 = 1,2 m (schema 4) Figura 4. Iesirea dubla la asezarea pe verticala pe un perete neted. Distantele cele mai mici dintre axele tubulaturilor situate lânga balcon sau logie sunt: 11.3. 1,5 m pe orizontala de la marginea lor 5 m sub nivelul marginii 2,5 m sub nivelul terasei Pozitionarea capetelor tubulaturilor conduse prin acoperis În cazul în care cazanul se monteaza la ultimul etaj al cladirii, tubulatura se poate scoate deasupra acoperisului cu cel putin 0,5 m mai sus. Normele PCI, de siguranta si altele nu sunt astfel încalcate. 11.4. Masuri de siguranta Tubulatura de iesire nu poate fi situata: în pasaje subterane, tuneluri, culoare strâmte si greu accesibile; în blocuri unde deasupra iesirii tubulaturii se afla spatii ca mansarda, coridor, casa scarilor etc; în spatii cu risc de explozie; în colturi ale cladirilor care includ o curte cu conditii grele de aeraj (spatiu în care cu greu se schimba aerul); în puturi aerisite; în balcoane si logii; în spatii în care se afla depozite cu materiale usor inflamabile si explozive; la înaltime de 0,3 m deasupra terenului (masurata de la partea de jos a tubulaturii). Conditiile sunt pe larg descrise în Decretul Guvernului Republicii Slovacia nr. 92/1996 coll. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE sI SERVICE Aceste instructiuni sunt numai pentru centrale de service. Împreuna cu instructiunile de utilizare si Caietul de Service, acestea constituie instructiuni tehnice pentru montajul, reglajul si întretinerea cazanului. Titlurile sunt la fel cu cele din instructiunile de utilizare. 3.3. Legarea electrica a cazanului Pentru reglarea cu un termostat, se pot folosi numai regulatoare care nu introduc o tensiune exterioara pe cazan. Încarcarea minima admisibila pe contactii regulatorului este 230 V/1A. Termostatul de camera se racordeaza la cazan printr-un cablu bifilar de curent mare. Sectiunea transversala recomandata a firelor este 0,5-1,5 mm˛. Panoul întrerupatorului pentru conectarea termostatului de camera si panoul de reglare continua sunt accesibile dupa îndepartarea mantalei exterioare si deschiderea panoului de comanda. Înaintea conectarii termostatului, înlaturati suntul de scurtcircuit de pe panou. Mantaua exterioara este fixata de corpul cazanului în coltul din stânga sus prin intermediul unui surub si a unui cablu de protectie, conectat printr-un contact plat în aproximativ mijlocul marginii inferioare (din interior). Desfaceti surubul si scoateti mantaua tragând-o în fata, deconectati firul de protectie si înlaturati mantaua. La marginea superioara a panoului de plastic astfel vizibil, exista încuietori cu arc pe ambele parti. Presând moderat pe încuietori în directia spre centrul panoului si tragând simultan de marginea superioara a panoului puteti înclina panoul spre afara. Tabloul pentru termostatul de camera este în interiorul panoului. Tabloul pentru reglare continua si siguranta principala se afla sub protectia de plastic, care este însurubata pe panoul de comanda. Beneficiarul nu are voie sa înlature mantaua exterioara si sa încline panoul de comanda spre afara. 3.4. Proprietatile sistemului de încalzire si umplere Reglarea presiunii în vasul de expansiune începe înaintea umplerii instalatiei presiunea trebuie sa fie un pic mai mare (cu 50 kPa) decât presiunea finala preconizata a apei din sistem. Acest lucru asigura ca volumul din dilatare va fi cât de mare posibil si folosit în functionarea ulterioara. Apoi sistemul este umplut cu apa rece si presurizat preliminar (incluzând aerisirea) la nivelul de presiune indicat de manometrul de pe cazan. Astfel partea cu apa a vasului de expansiune este umpluta, iar faza de umplere cu apa este terminata. În acest moment, suprapresiunea pernei de aer este eliberata cu grija, în timp ce presiunea pernei este masurata cu un manometru obisnuit pentru pneuri de masina. Eliberarea presiunii continua pâna ce presiunile citite la manometrul de pe cazan si la cel pentru pneuri sunt sensibil egale. De îndata ce egalitatea aproximativa a presiunilor apare, continuati eliberarea presiunii foarte atent, pâna ce valorile presiunilor sunt acelasi si amândoua încep sa scada simultan - acesta este momentul de balans, la care volumul maxim de dilatare pentru punctul de lucru dat este atins. La aceasta etapa de reglare, modificarile de presiune sunt foarte mici si trebuie sa fiti foarte atent, pentru ca apa este practic incompresibila si volumul ei ramâne aproape nemodificat, chiar daca presiunea scade. Daca ati ajuns sub presiunea de balans, presurizati partea de aer din nou si repetati cautarea “balansului” într-un mod mai atent. OBSERVAŢIE: Pe ramura apei calde menajere ce iese din cazan este necesar sa se monteze o supapa de siguranta de 630 kPa si o clapeta unisens . Supapa de siguranta va compensa dilatarea apei calde menajere, iar printr-un furtun se va descarca la canalizare. Aceasta supapa de siguranta si clapeta unisens nu sunt accesorii ale cazanului. Prima umplere cu apa a cazanului se recomanda sa fie facuta astfel: se desface putin capacelul de la purjorul automat aflat pe pompa; se umple sistemul de încalzire cu apa; se decupleaza încalzirea rezervorului pentru apa calda menajera (termostatul de reglare pe apa calda menajera este în partea stânga a panoului cazanului); se pune comutatorul vara-iarna pe pozitia iarna; se pune termostatul de camera pe o pozitie care sa comande pornirea cazanului; se introduce fisa electrica a cazanului în priza si se pune butonul pornit-oprit pe pozitia pornit. Dupa ce s-a umplut sistemul de încalzire, s-a aerisit si s-a reglat presiunea în vasul de expansiune, presiunea rezultata în sistemul de încalzire la rece se stabileste cu acul rosu al manometrului. Temperatura agentului termic pentru încalzire este între 70-90 °C. Reglarea se face de pe panoul de comanda. De la furnizor este reglat la 80 °C. 4. DESCRIEREA BUTOANELOR DE CONTROL sI FUNCŢIILE LOR · Termostatul de urgenta (de tip buton) Acesta este reversibil la butonul RESET. El poate fi resetat dupa racirea cazanului. · Termostatul pentru gaze (numai pentru modelul 24 KOV) are o forma de buton. Acest termostat este reversibil, cuplând automat dupa racirea cazanului. Cazanul poate fi repus în functiune numai dupa ce elementele de siguranta (termostatul de urgenta si/sau de gaze) au fost decuplate si cauzele identificate. Cazanul nu trebuie niciodata sa functioneze cu elementele de siguranta mai sus mentionate (termostatul de urgenta sau de gaze) în stare de nefunctionare sau înlocuite cu echipament diferit de cel specificat de producator. Dupa orice interventie, functionarea corespunzatoare a acestor elemente trebuie verificata. · Senzorul de temperatura al apei calde menajere (tip imersiune) este situat în modulul hidraulic, la iesirea apei calde menajere. · Senzorul de temperatura al agentului termic se afla situat pe teava de legatura schimbator de caldura gaze/apa cu modulul hidraulic. Când întrerupatorul principal al cazanului este cuplat pe pozitia “ON”, pentru o secunda pe panoul de comanda apare un numar de identificare (în forma -X, unde X este un numar între 0 si 9). Daca placa electronica este înlocuita, noua placa trebuie sa aiba acelasi numar de identificare. Acest numar de cod este recomandat sa fie scris în documentatia cazanului. 5. SUPRAVEGHEREA CAZANULUI 5.1. Pregatirea si pornirea cazanului Verificati presiunea apei pe manometrul cazanului cu robinetul de umplere închis. Deschideti robinetul de alimentare cu gaz. Introduceti fisa de alimentare electrica în priza. Fixati termostatele pentru agent termic si apa calda menajera la aproximativ jumatate din domeniu, puneti comutatorul “iarna-vara” pe pozitia “iarna”. Termostatul de camera urmeaza sa fie pus în pozitia “cazanul pe încalzire”. Apoi fxam întrerupatorul general pe pozitia “ON”. Cazanul porneste si operatia de încalzire functioneaza, inclusiv încalzirea apei calde menajere. Cu cazanul în functiune, verificati etanseitatea tuturor îmbinarilor pe partea de gaz, folositi spuma. Daca ati gasit scapari de gaze, acestea trebuie etansate si verificarea repetata. La terminarea operatiilor de pregatire si pornire, puterea cazanului este verificata si reglata fixând presiunea de gaz si reglând puterea conform sistemului particular de încalzire. Fixarea presiunii gazului Presiunea este masurata cu un manometru tub U. Înaintea reglarii presiunii, decuplati cazanul si scoateti fisa de alimentare din priza. Apoi: - desurubati dopul metalic (A) - slabiti surubul de închidere a punctului de masurare (2) de iesire a gazului si inserati tubul în foma de U (nu înlaturati surubul complet). Putere maxima - cazanul este pus în functiune si lasat sa lucreze la prepararea apei calde menajere la puterea maxima. Procedura de masurare nu trebuie sa fie întrerupta de decuplarea cazanului, de exemplu prin atingerea valorilor limita prestabilite pentru agent termic si apa calda menajera; prin rotirea surubului de plastic (B) presiunea gazului este fixata pentru puterea maxima-presiunea gazului creste rotind surubul în sensul acelor de ceasornic. - La cazanul 24 KOZ, 24 KTZ presiunea gazului trebuie sa fie de: 150 mm H2O pentru gaz natural 250 mm H2O pentru propan La cazanul 12 KOZ, 12 KTZ presiunea gazului trebuie sa fie de : 120 mm H2O pentru gaz natural 270 mm H2O pentru propan. Puterea termica redusa n este masurata la pornirea usoara dupa ce cazanul a cuplat în regimul de încalzire (aceasta conditie nu dureaza mai mult de 100 secunde); n prin intermediul surubului “C” presiunea gazului este fixata pentru o putere termica redusa - 30 mm H2O pentru gaz metan si 80 mm H2O pentru propan. La cazanul 24 KOZ, 24 KTZ presiunea gazului trebuie sa fie: 30 mm H2O pentru gaz natural 80 mm H2O pentru propan La cazanul 12 KOZ, 12 KTZ presiunea gazului trebuie sa fie: 35 mm H2O pentru gaz natural 90 mm H2O pentru propan Reglarea puterii termice - aceasta este reglata printr-un trimer de pe placa electronica (conform figurii). Puterea creste rotind trimerul în sensul acelor de ceasornic si invers. reglarea proprie trebuie sa fie facuta când cazanul functioneaza la capacitate maxima, de ex. când cazanul este în regimul de încalzire (preferabil cu apa rece pentru încalzire) si regulatorul operational al încalzirii este pe pozitia cu cea mai mare temperatura disponibila. La fiecare modificare a presiunii gazului, asteptati stabilizarea functionarii cazanului. Când reglarea a fost finalizata, cazanul este oprit, tubul manometru U este scos, iar surubul de la punctul de masurare este însurubat înapoi (fara a folosi forta excesiva). Dopul metalic este însurubat înapoi pe pozitia lui. Cazanul este pus din nou în functiune, iar etanseitatea punctului de masurare este verificata. 5.2. Prima încalzire Prima încalzire este o scurta perioada de functionare a cazanului dupa ce a fost legat la sistemul de încalzire. Dispozitivele de control ale cazanului (regulatoare operationale, termostat de camera) sunt fixate pe temperatura cea mai mare a agentului termic si pe numarul de opriri cel mai mic al cazanului. Intregul sistem (cazanul si circuitul de încalzire) este mentinut în acesta conditie pâna când situatia este stabila (temperatura este stabila la cel mai îndepartat radiator). Decuplati cazanul si scrieti valoarea presiunii (de pe manometrul cazanului). Aerisiti cu grija sistemul înca o data si apoi presurizati la valoarea consemnata. Apoi lasati sistemul sa se raceasca în timp ce observati daca presiunea nu scade brusc. Daca scade, gasiti punctele neetanse, etansati-le si repetati procedura primei încalziri. 6. ÎNTREŢINEREA CAZANULUI 6.1. Întretinerea profesionala Continutul inspectiei “preventive” profesionale a cazanului este dat în “Instructiuni” si de asemenea în “Caietul de Service”. Daca pompa este blocata datorita depunerii de namol, ea poate fi adusa în stare de functionare prin miscarea arborelui (axului) sau cu o surubelnita, în directia de rotatie. Accesul cu surubelnita la axul pompei se face dupa înlaturarea surubului din centrul statorului. IMPORTANT! Niciodata nu loviti axul pentru ca este realizat din materiale ceramice. Daca este necesara o revizie pentru un tip diferit de combustibil, se va urmari urmatoarea procedura. Aceasta revizie poate fi facuta numai de catre un centru de service autorizat. Modificarea tipului de combustibil: 1. Demontati arzatorul din cazan 2. Înlocuiti toate duzele cu altele diferite în functie de tipul de combustibil: Diametrul duzelor: la cazanul 24 KOZ, 24 KTZ: 1,07 mm la gaz natural 0,7 mm la propan la cazanul 12 KOZ, 12 KTZ: 1,2 mm la gaz natural 0,72 mm la propan Mesajele eroare si posibilele lor cauze F0 - este un defect a senzorului de debit, a pompei, lipsa apa, aer blocat în instalatie. Cazanul se opreste si nu va reporni. Pompa functioneaza un minut dupa ce codul este afisat. F1 - este un defect al aprinderii (ionizare, electrozi de aprindere, automatizarea aprinderii), decuplarea termostatului de urgenta sau de gaze sau fire rupte la termostate pentru tipul 24 KTZ este de asemenea posibil un defect al ventilatorului sau manostatului. Cazanul este decuplat si nu va reporni. Pompa functioneaza daca exista cerinta de încalzire sau apa calda menajera. F2 - senzorul de temperatura al agentului termic sau firul ce conduce la acesta este defect sau temperatura agentului este sub 3 °C; cazanul se opreste si nu va reporni. F3 - este o înrautatire a starii schimbatorului gaze arse/apa, eficienta schimbului de caldura si debitul de apa sunt mai scazute. Cazanul se opreste, pompa porneste dupa racire, cazanul porneste din nou. F4 – senzorul de temperatura al agentului termic sau firul ce conduce la acesta este defect. Folosirea butonului RESET (mesaj eroare F1) 1. Defectul este cauzat de semnalul “lipsa flacara” (flacara s-a stins, gazul nu s-a aprins la pornire, ionizarea este defecta). n mesajul F1 va ramâne afisat pâna la prima pornire a cazanului, daca apasam butonul RESET dupa 3 minute de la începerea mesajului de eroare. Daca defectul persista, mesajul va fi reînnoit. Cazanul da scânteie la pornire. 2. Defectul a fost cauzat de termostatul de urgenta sau de manostatul ventilatorului. n mesajul F1 va ramâne afisat pâna la prima pornire a cazanului, daca apasam butonul RESET dupa 3 minute de la începerea mesajului de eroare. Daca defectul persista, mesajul va fi reînnoit în intervalul de 30 de secunde dupa pornirea cazanului. Cazanul nu da scânteie la pornire. Interventia la cazan si la partile sale Urmatoarele reguli trebuie respectate când se intervine la/se înlocuiesc componentele cazanului: n niciodata nu lasati cazanul sa se sprijine pe fitingurile care ies în afara; n daca orice fiting pe partea de apa sau gaz a fost slabit si apoi strâns din nou, materialul de etansare trebuie înlocuit cu altul, chiar daca el arata OK; n pentru a face însurubarile si dezsurubarile mai usoare în viitor, folositi vaselina grafitata, MOLYKA etc. în toate zonele de frictiune accesibile. OBSERVAŢIE: ultimele 2 reguli sunt importante în special la demontarea si montarea schimbatorului cu placi si a conductelor de by-pass: de la partea inferioara a acestuia unde nu este posibila o verificare vizuala - pentru a introduce mai usor teava în conexiunea de închidere a schimbatorului, este de dorit sa ungeti inelele “O” cu vaselina siliconica. n când legaturile însurubate ale conductelor sunt slabite/strânse, totdeauna tineti contra pentru a nu produce deformarea tevilor de cupru din interiorul cazanului; n întotdeauna folositi numai scule de marime potrivita si aplicati consecvent caracteristicile lor specifice; n contactele electrice plate si rapide trebuie întotdeauna deconectate tragând de corpul lor, niciodata tragând numai de fire. n la prima revizie care se face la cca. 6 luni de la data punerii în functiune se verifica starea anodului de magneziu din rezervorul pentru preparare apa calda menajera. Pe baza acestei prime revizii se stabilesc apoi intervalele de verificare a starii anodului de magneziu. Se interzice folosirea cazanului cu anodul de magneziu consumat. Anodul de magneziu se înlocuieste numai când este consumat în proportie de cca. 60%. TIPUL Categorie Constructie Aprindere Combustibil/suprapresiune intrare Limita superioara a puterii Limita inferioara a puterii Consum max. -gaz natural - propan Presiunea max. a pompei de circulatie Suprapresiunea max. utila în UNIT. DE 24 KOZ 24 KTZ 12 KOZ 12 KTZ MĂS. II 2H3 BIIBS D2 BIIBS D2 Cu scânteie electrica Gaz natural/1,8 kPa Propan/3,0 kPa kW kW m³/h kg/h kPa kPa 24 9 2,8 2,1 50 30 12 6 1,4 1,05 sistem la ∆ t=20 K Temperatura max. a agentului termic Vas de expansiune –tip -volum - presiunea de lucru max. Cantitatea apa calda menajera: Suprapresiune max. de intrare a apei menajere Suprapresiune max. statica pe cazan Suprapresiune min. statica pe cazan (sistem închis) Tensiune/frecventa Putere electrica absorbita Clasa de protectie electrica Racord apa rece/calda Racord tur-retur Racord gaz Diametru ajutaj arzator n gaz metan n propan Evacuare gaze arse - metoda - diametru tubulatura Puterea min. de absorbtie al cosului de fum Temperatura gazelor de ardere - gaz metan - propan Debit masic al gazelor Randament - gaz metan - propan Nivel zgomot (1 m de cazan la înaltimea 1,5 m) Dimensiuni - latime °C litri kPa l/min. kPa kPa kPa V/HZ W G” G” G” mm mm mm Cosul 135 Pa °C °C G/s % % dB mm 2 12 90 Închis cu membrana 6 300 8 600 250 100 -230/50 170 120 IP 45 ½ ¾ ½ 1,07 0,7 Turbo 100/60 Cosul 135 2 1,2 0,72 Turbo 100/60 100-120 110-130 7 91 90 Pâna la 55 dB (A) 440 120 170 120-140 100-120 120-140 130-150 110-130 130-150 14 mm - înaltime mm - adâncime Greutate (fara apa) kg 560 Pâna la 75 900 OBSERVAŢIE: 100 kPa corespunde la 1 bar. Fig. 1. Conexiunile si dimensiunile de baza ale cazanului 24 KOZ 1 – iesirea agentului termic (G ¾”) 2 – iesirea apei calde menajere (G ½”) 3 – intrarea gazului (G ½”) 4 – intrarea apei calde menajere (G ½”) 5 – intrarea agentului termic (G ¾”) 6 – agatarea pe peret 7 – cazanul (mantaua exterioara) 8 – peretele perimetral Fig. 2. Conexiunile si dimensiunile de baza ale cazanului 24 KTZ 1 – iesirea agentului termic (G ¾”) 2 – iesirea apei calde menajere (G ½”) 3 – intrarea gazului (G ½”) 4 – intrarea apei calde menajere (G ½”) 5 – intrarea agentului termic (G ¾”) 6 – agatarea pe peret 7 – cazanul (mantaua exterioara) 8 – peretele perimetral Fig. 3. Tabloul de comanda 1. Fixarea temperaturii maxime a agentului termic 2. Regulatorul de functionare pe partea de apa calda menajera 3. Regulatorul de functionare pe partea de agent 4. Siguranta principala 5. Fixarea puterii termice maxime pentru încalzire Figura 4. Panoul de comanda 1. Manometru 2. Regulator operational apa calda menajera 3. Regulator operational agent termic 4. Buton selectare vara-iarna 5. Buton RESET 6. Întrerupator general 7. Afisaj-temperatura si defectiuni Figura 5. Armatura de gaz combinata Honeywell CVI-M 1 – punct de masurare a presiunii gazului la intrarea în armatura 2 – punct de masurare a presiunii gazului la ietirea din armatura A – capac B – fixare la maxim C – fixare la minim PROTHERM Instructiuni pentru folosirea si instalarea cazanelor pe gaz PROTHERM 24 KTV (24 KOV) cu reglare continua Stimati beneficiari, Ati devenit un proprietar al cazanului de perete pe gaz PROTHERM 24 KTV (PROTHERM 24 KOV) pentru gaz natural/propan butan (LPG). Noi credem ca acest cazan va va ajuta spre deplina dumneavoastra satisfactie; aceasta cere oricum ca anumite minime conditii a functionarii cazanului sa fie respectate. Acesta este motivul pentru care va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si sa le urmati. Va rugam sa tineti seama de urmatoarele puncte importante: 1. Cazanul si toate accesoriile lui trebuie sa fie instalate si folosite în concordanta cu documentatia de proiectare, legea de baza si standardele tehnice si reglementarile producatorului. 2. Cazanul poate fi instalat numai în cadrul pentru care acesta este proiectat, cazanul 24 KOV numai într-un spatiu ventilat conform reglementarii ČSN 38 6441 (conform Capitolului 3.1 de mai jos). 3. Instalarea si punerea în functiune (sau resetarea) cazanului poate fi facuta doar de un profesionist autorizat de producatorul cazanului. 4. În cazul în care exista un defect la cazan, gasiti un profesionist autorizat de producatorul cazanului, deoarece o interventie necalificata poate strica cazanul (si/sau accesoriile sale)! 5. Verificati daca furnitura este completa. 6. Verificati daca tipul cazanului furnizat corespunde folosintei planificate. 7. Ori de cîte ori nu sunteti sigur cum sa folositti cazanul, gasiti si studiati toate instructiunile importante din acest manual si urmati-le cu strictete. 8. Nu înlaturati sau falsificati semnele sau inscriptiile de pe cazan. 9. Cazanul si accesoriile lui trebuie înlaturate într-un mod care sa tina seama de protectia mediului dupa ce durata de functionare a lor a expirat. 1. CARACTERISTICILE CAZANULUI Cazanul de tip PROTHERM 24 KOV (cu tiraj natural) si 24 KTV (cu tiraj fortat) serveste la prepararea apei calde pentru încalzire si apei calde menajere. Este proiectat în special pentru folosirea lui în apartamente, case mici, crese, gradinite, sali de operatie, magazine mai mici, restaurante, ateliere etc. Limitele sau puterea termica a cazanului sunt stabilite la 9 si 24 KW la fabrica de productie. Limita superioara poate fi modificata la valoarea pierderii de caldura în cladirea respectiva (sau la alte cerinte). Exista de asemenea urmatoarele caracteristici importante ale functionarii cazanului: • reglarea continua bazata pe compararea permanenta între valoarea reala si valoarea prestabilita; aceasta reglare este proportionala; de exemplu puterea termica este mai mare daca diferenta este mai mare si vice versa; o pornire usoara, “neteda”; cazanul lucreaza la valoarea minima a puterii pentru un anumit interval de timp dupa ce gazul este aprins; aceasta functionare, oricum, nu este activa când se cere apa calda menajera pentru care scop puterea termica necesara este aproape imediat folosita; timpul de functionare a pompei - în cazul în care cazanul a fost oprit din functionare, asigura circulatia pentru înca 3 minute în plus în circuitul de încalzire (numai pentru apa calda pentru încalzire) • • • împiedicare-ciclica (pentru apa calda încalzire); daca cazanul a fost decuplat, o alta cuplare este imposibila pentru 3 minute si apoi e capabila sa se produca numai daca temperatura agentului termic a scazut cu 8°C; • • protectia la înghet a cazanului, care asigura pornirea cazanului daca temperatura agentului termic pentru încalzire este mai mica de 10°C; cazanul nu poate fi pornit daca a înghetat, deoarece pornirea poate strica cazanul; • protectia deplina a pompei, care porneste pompa pentru un scurt timp daca aceasta nu a functionat timp de 24 ore; • protectia la supraîncalzire care porneste pompa daca temperatura agentului termic este mai mare decât valoarea prestabilita sau 85°C. Cazanul este oprit daca temperatura agentului termic este mai mare de 95°C; • afisarea temperaturilor agentului termic si apei calde menajere si a mesajelor fundamentale de eroare; • o eficienta înalta a încalzirii apei calde menajere în schimbatorul de caldura cu pl 656f59g aci; • o indicare a nivelului scazut de schimb de caldura în schimbatorul de caldura pentru apa calda menajera, de exemplu la o functionare pe termen lung etc. • “sprijinirea” senzorului de temperatura a apei calde menajere - daca senzorul este stricat, rolul lui este preluat partial de senzorul de temperatura al agentului termic si apa calda menajera este preparata într-un mod de reglare ajutator; • un modul hidraulic integrat care reduce semnificativ tevile de legatura si conexiunile la cazan si usureaza operatiile de schimb a pieselor componente; • un by-pass care face posibila circulatia apei prin cazan chiar daca toate valvele termostatice sunt închise; • împiedicarea automata a pornirii în cazul lipsei de apa din instalatie; • clasa de protectie mai înalta face posibila amplasarea cazanului în bai, deasupra cazilor de baie; • tipul 24 KOV este echipat cu un sistem de control al tirajului (SKKT). 2. ECHIPAMENTUL CAZANULUI Sursa de caldura este un arzator atmosferic pe gaz, modern care este situat în partea inferioara a camerei de combustie. Un schimbator de caldura din cupru foloseste ca temperatura gazelor pentru încalzirea agentului termic. Finisarea suprafetei schimbatorului (incluzând nervurile) este cu o vopsea de aluminiu pe baza de silicon rezistent la temperatura - vopseaua nu trebuie sa fie stricata la curatarea schimbatorului. Pentru încalzirea apei calde menajere exista un schimbator de caldura cu pl 656f59g aci din otel inoxidabil. Calitatea înalta a materialelor folosite pentru schimbatoare garanteaza ca eficienta schimbului de caldura este mare si durata de functionare este lunga. Circulatia agentului termic este asigurata de o pompa de recirculare caracterizata printr-o functionare silentioasa si fiabilitate. Pompa trebuie sa functioneze la treapta cea mai înalta de turatie (pentru a asigura cantitatea si calitatea garantata de apa calda menajera). Partea automatizata de aprindere porneste cazanul si îl mentine în functionare. Este integrata în acelasi sistem cu armaturile de gaz, ceea ce înseamna putine elemente de interconectare. Reglarea este îndeplinita de un panou cu reglare continua controlat de un microprocesor. Pe lânga caracteristicile mentionate în sectiunea 1 de mai sus, acesta asigura ca elementele cheie ale cazanului sunt reciproc interconectate si armonizate. Un vas de expansiune (vas închis cu membrana, capacitate 7 litri) este situat în interiorul cazanului. Orice cantitate de aer ramasa în cazan este împinsa în exterior printr-un aerisitor automat care este situat pe pompa - capul de însurubare trebuie slabit! Când exista consum de apa calda menajera, o valva cu 3 cai directioneaza circulatia fortata a agentului termic în schimbatorul de caldura pentru apa calda menajera; dupa ce consumul de apa calda menajera s-a oprit, valva cu 3 cai directioneaza din nou agentul termic înapoi în sistemul de încalzire. Asa numita protectie la lipsa apa este un întrerupator a carui semnal indica în mod automat ca exista debit de apa prin cazan si functionarea cazanului este conditionata de semnal. Un termostat de urgenta nu permite cresterea temperaturii apei peste 105°C. Siguranta la suprapresiune este asigurata de o supapa de siguranta care deschide la 250 kPa. Clasa de protectie electrica mai înalta este în principal determinata de elementele din plastic folosite în proiectarea panoului electric, panoului de comanda si a capacului panoului de comanda; proiectarea si forma urmaresc ideile moderne ale unui aspect placut. Pentru tipul 24 KTV, intrarea aerului de combustie împreuna cu iesirea gazelor de ardere fortate de ventilator trec printr-o conducta dubla prin perete, deci nu exista cerinte pentru cos de fum si pentru ventilarea spatiului. Iesirea ventilatorului este prevazuta cu asa numitul difuzor de gaz. Câteodata este mai bine de montat cazanul la etaj, pentru acest caz, o intrare/iesire verticala fie în spatiul liber sau sub acoperis sunt posibile. 3. MONTAJUL CAZANULUI 3.1. Remarci generale despre instalarea cazanului Cazanele PROTHERM pot fi puse în functionare numai de un personal autorizat în aceasta activitate în conformitate cu Decretul ČBÚ No. 21/1979 Coll. O retea de centre de service cu care producatorul are contacte, în conformitate cu aceste cerinte, este disponibila pentru instalare si reparatii, garantie si post garantie. La orice interventie la cazan care este conectat electric (chiar daca intrerupatorul principal este închis), trebuie întotdeauna sa se urmareasca reglementarile de siguranta în functionare (cum sunt date în standardul ČSN 34 3100). PROTHERM 24 KTV (24 KOV) - ZP este proiectat pentru combustibil gaz metan, cu presiunea în retea de 1,8 kPa, cu puterea calorica data în mod obisnuit între 9 si 10 KWh/mł. Reteaua de gaz în cladire si contorul de gaz trebuie sa aiba o capacitate suficienta corespunzatoare tuturor punctelor de ardere ale beneficiarului. Ramura din instalatie care alimenteaza cazanul trebuie sa aiba diametrul de cel putin 1/2”, dar un diametru mai mare (3/4”) este recomandat. PROTHERM 24 KTV (24 KOV) - P este proiectat pentru combustibil propanbutan (LPG), cu puterea calorica între 12,3 si 13,0 KWh/kg. Deoarece functionarea cazanului de la un cilindru de presiune este problematica datorita capacitatii limitate si sigurantei în folosirea cilindrilor, o functionare sigura presupune un rezervor tampon instalat lânga obiectivul încalzit si reumplerea lui de un personal autorizat. Capacitatea suficienta a racordului de intrare a propanului în cazan si alte dispozitive sunt o parte a proiectarii si furnizarii rezervorului tampon. Un reductor asigura presiunea de intrare în cazan la 3,0 kPa. 24 KOV este modelul pentru racordarea gazelor arse la un cos de fum cu un tiraj constant între 2 si 200 Pa. Cazanul este racordat la cosul de fum printr-o tubulatura a carei diametru corespunde racordului de iesire a gazelor arse de la cazan. Este strict interzis a plasa orice schimbator de caldura în racordul la cosul de fum. Tubulatura pentru gaze nu este inclusa în furnitura. Tubulatura pentru gaze si cosul de fum trebuie sa corespunda normelor ČSN 06 1610, ČSN 73 4201 si ČSN 73 4210. Daca principiile date în aceste standarde sunt respectate, toate efectele nedorite vor fi împiedicate, cum ar fi excesiva racire a gazelor, infiltratii de umiditate în pereti, variatii în tirajul cosului si efecte negative în functionarea cazanului. Cazanul îsi ia aerul de combustie din spatiul în care este situat, cu cerinta ca trebuie sa existe cel putin 0,8 m ł pentru fiecare 1 KW putere termica furnizata cu conditia existentei unui spatiu de ventilatie direct. Daca ventilarea este imposibila, cerinta este 2 m ł de spatiu pentru fiecare 1 KW putere furnizata . Modelul 24 KTV are tubulatura dubla intrare - iesire. Elementele standard furnizate de producator fac posibil ca beneficiarul sa instaleze trasee cu tubulatura dubla practic pentru toate posibilitatile uzuale. Deoarece gama tuturor situatiilor posibile este foarte larga, nu se includ elemente de traseu duble în pret si furnitura standard. Cazanele sunt proiectate pentru functionarea cu agent termic - apa corespunzând standardului ČSN 07 7401 (nu trebuie sa fie acra, pH-ul trebuie sa fie mai mare de 7 si taria carbonatului trebuie sa fie minima). Nu trebuie folosite amestecuri anti-înghet pentru încalzire, deoarece proprietatile acestora nu corespund cazanului, în particular schimb de caldura mai mic, expansiune mare a volumului, îmbatrânire, daune la partile din cauciuc. Daca conditii particulare îl obliga pe beneficiar sa foloseasca lichide anti-înghet pentru a împiedica sistemul de încalzire sa înghete, garantia nu va acoperi esecurile în performanta cazanului sau defectele cazanului. Înainte de montarea cazanului, circuitul de încalzire trebuie spalat cu apa sub presiune. Daca sistemul a functionat deja, directia de suflare trebuie sa fie opusa directiei de circulatie a agentului termic. Un colector de impuritati este recomandat sa fie instalat înaintea cazanului (de ex. pe ramura de retur). Forma colectorului trebuie sa fie astfel ca noroiul (impuritatile) sa poata fi înlaturat în mod regulat fara necesitatea golirii unei cantitati mari de apa din circuitul de încalzire. Colectorul de impuritati poate fi combinat cu un filtru, dar un filtru cu sita singur nu este o protectie suficienta. Atât filtrul cât si colectorul de namol trebuie sa fie verificate si curatate cu regularitate. Garantia cazanului nu acopera daunele cauzate de impuritatile aduse din circuitul de încalzire (cum ar fi caderea schimbatorului sau a pompei). Cerintele pentru calitatea apei calde menajere sunt date de ČSN 83 0616 (apa potabila ČSN 75 7111). Daca suma valorilor concentratiilor de calciu si magneziu depaseste 1,8 mmol/l, masuri nemecanice împotriva depunerii de piatra trebuie luate (cum ar fi câmp magnetic sau electrostatic). Pentru amplasarea si functionarea cazanului, corespunzator normei ČSN 06 1008 urmatoarele articole nu trebuie sa fie aproape de cazan:  materiale inflamabile si semi-inflamabile mai aproape de 100 mm de marginile cazanului;  materiale combustibile (placi fibrolemnoase, poliuretan, PVC, fibre sintetice, cauciuc etc.) mai aproape de 200 mm de marginile cazanului; Cazanul este proiectat pentru functionarea în cadrul AA5/AB5 a normei ČSN 33 2000-3 si ČSN 33 2000-5-51 (în speta temperatura între 5 si 40°C, umiditatea pâna la 85%, dependent de temperatura). Cazanul este potrivit pentru zonele 1, 2 si 3 în spatii cu cada de baie sau dus sau alte facilitati de spalare, cum sunt date în norma ČSN 33 2000-7-701; el nu trebuie instalat în zona 0. Daca cazanul este instalat în spatiile de mai sus, el trebuie prevazut cu protectie împotriva socului electric (legare la pamânt). OBSERVAŢIE: În practica pot apare anumite situatii în care beneficarul sau echipa de service trebuie sa urmeze urmatoarele precautii necesare: a). Pentru a proteja cazanul împortiva pornirii accidentale (inclusiv din întâmplare), când cazanul este inspectat si reparat la tubulatura de gaze, teava de gaz sau apa, alimentarea electrica trebuie întrerupta pe lânga decuplarea de la întrerupatorul general (scoaterea fisei de alimentare din priza). b). Întotdeauna opriti cazanul daca exista chiar temporar vapori combustibili sau explozibili în spatiul din care aerul de combustie este condus la cazan (cum ar fi: zugraveli, materiale topite, scurgeri de gaz). c). Daca apa trebuie golita din sistemul cazanului, ea nu trebuie sa fie periculos de calda. d). Daca a avut loc un defect în functionarea cazanului care a condus la pierderi de apa din schimbatorul cazanului sau umplerea schimbatorului cu gheata, nu trebuie încercata repunerea în functiune pâna ce conditiile pentru o functionare normala au fost îndeplinite. 3.2. Instalarea cazanului Cazanul este agatat pe perete cu ajutorul a 2 bolturi de φ minim 6 mm. Sub capurile bolturilor trebuie folosite saibe adecvate. Elementele de conectare au filet la iesire. Toate dimensiunile de baza sunt date în figura 2. La partea de jos a cazanului, în modulul hidraulic se afla supapa de siguranta, robinetul de umplere si de golire. Notati ca supapa de siguranta poate descarca apa fierbinte sau abur daca se depaseste presiunea maxima în sistem. Ramurile de conducte care merg la cazan trebuie echipate cu robineti, astfel încât sa poata fi închisi în timpul unei interventii; prin urmare golirea agentului termic din instalatia de încalzire nu mai este necesara. Umplerea si golirea instalatiei si pasii corespunzatori: aerisire, reglarea presiunii în vasul de expansiune nu sunt protejate de garantia cazanului. La reconstructii, în situatii dimensionale nefavorabile, cazanul poate fi conectat prin racorduri flexibile la încalzire, apa calda menajera si gaz. Numai racorduri flexibile adecvate acestui scop pot fi folosite. Aceste racorduri flexibile trebuie întotdeauna sa fie cât mai scurte posibil si protejate împotriva oricaror solicitari mecanice sau agenti chimici; înlocuirea lor cu altele noi trebuie sa fie facuta înainte de terminarea duratei de viata data de producator. Pentru tipul 24 KTV, deschizatura prin perete trebuie facuta cu spatiu suficient (aprox. 120-150 mm), iar dupa instalare tubulatura de evacuare a gazelor de ardere trebuie etansata cu materiale incombustibile: mortar, ghips etc. 3.3. Instalatia electrica a cazanului Conectarea electrica a cazanului la sursa de curent se realizeaza print-un cablu trifilar prevazut la capat cu o fisa. Priza pentru aceasta fisa trebuie sa fie fixa si în concordanta cu norma ČSN 33 2000-4-46 si echipata cu contact de protectie de împamântare. Cazanul trebuie conectat electric întotdeauna prin intermediul fisei sale principale, iar priza trebuie sa fie întotdeauna accesibila. Nu folositi prelungitoare sau alte tipuri de fise. Protectia la suprasarcina si scurtcircuit a cazanului este asigurata de o siguranta (T1, 6A/250 V). Instalarea prizei si a termostatului de camera trebuie facuta de o persoana cu calificare în domeniul electric conform Decretului nr. 50 1978 Coll. Orice interventie pe partea electrica trebuie facuta de catre personal calificat. Înaintea oricarei interventii pe partea electrica, cazanul trebuie decuplat prin scoaterea fisei de alimentare. Pentru reglarea prin termostat se folosesc numai acelea care nu introduc o tensiune suplimentara asupra cazanului. 3.4. Proprietatile sistemului de încalzire si umplerea instalatiei Prin conectarea cazanului la sistemul de încalzire, acesta este si el echipat cu:  un vas de expansiune cu membrana de 7 litri. Perna elastica este echipata cu o valva similara celei de la roata de masina, deci un manometru si o pompa de masina pot fi folosite pentru modificarea presiunii în vasul de expansiune.  o supapa de siguranta cu descarcare la 250 kPa. Pentru a asigura cel mai eficient si optim schimb de caldura spre agentul termic, cazanul trebuie umplut cu apa la presiunea de cel putin 100 kPa (prin citirea manometrului de pe cazan). Vasul de expansiune (de fapt presiunea în vas) trebuie adaptata sistemului aceasta asigura sistemul împotriva modificarilor rapide de presiune si a reactiilor adverse de suprasolicitare a elementelor sistemului în timpul functionarii în cazul în care volumul total al apei din instalatie nu depaseste 130 de litri. Daca acest volum este depasit, un alt vas de expansiune trebuie inclus în sistem. Acest vas de expansiune aditional trebuie sa fie de acelasi tip, cu membrana. Valoarea finala a presiunii din sistem trebuie sa fie aratata de indicatorul rosu al manometrului de pe cazan. Daca presiunea scade sub valoarea indicata, pierderea de apa din sistem trebuie sa fie gasita si eliminata sau sistemul trebuie sa fie aerisit sau ambele. Daca presiunea scade în continuare si sistemul este închis si aerisit, cea mai plauzabila cauza este caderea vasului de expansiune care trebuie înlocuit de un personal autorizat. Cazanul poate fi folosit si în sisteme cu vase de expansiune deschise. În acest caz si daca presiunea statica a apei este mai mica de 100 kPa în cazan, schimbul de caldura poate fi mai slab. Astfel de diferente nu vor fi protejate de garantia cazanului. 4. DESCRIEREA DISPOZITIVELOR DE CONTROL sI FUNCŢIILE LOR Butoanele si indicatoarele sunt situate conform figurii panoului de comanda. Manometru - indica presiunea apei pentru încalzire; Întrerupator principal - porneste/opreste alimentarea electrica a întregului cazan; Comutator vara-iarna - selecteaza modul de functionare: Vara - pictograma soare - preparare numai apa calda menajera; Iarna - pictograma fulg de nea - încalzire si preparare apa calda menajera; Termostat încalzire - pictograma radiator - fixeaza temperatura agentului termic între 30-90°C. O persoana care asigura service-ul poate stabili valoarea maxima sub 70°C. Termostat apa calda menajera - pictograma robinet - fixeaza temperatura apei calde menajere între 35-60°C, în functie de debit; Afisajul control - indica temperaturile agentului termic si a apei calde menajere si numerele de cod ale mesajelor de eroare. Afisajul temperaturii apei calde menajere are un punct pentru a-l deosebi de acela al temperaturii apei calde pentru încalzire (ex. 35.). Când cazanul este oprit de la întrerupatorul principal apar afisate pentru scurt timp diferite numere care nu au importanta pentru functionarea cazanului (stare tranzitorie). Explicatia numerelor de cod: F0 - indica faptul ca circulatia agentului termic este oprita. Cazanul este oprit si nu poate fi pornit. F1 - indica oprirea automata ireversibila a partii de automatizare a aprinderii si închiderea valvei de alimentare cu gaz, asa numita conditie lipsa flacara. Aceasta apare ori de câte ori valva de alimentare cu gaz este deschisa si informatia raspuns a prezentei flacari nu este furnizata. Cazanul este închis si nu poate fi pornit. Acest defect poate fi cauzat de o interventie a elementelor de siguranta - termostatul de urgenta, termostatul pentru gaze arse (numai pentru modelul 24 KOV), sau de un defect pe partea de evacuare fortata a gazelor de ardere (pentru modelul 24 KTV). OBSERVAŢIE: Cazanul nu trebuie niciodata sa functioneze cu elementele de siguranta mai sus mentionate scoase din functionare sau înlocuite cu echipamente diferite de cele specificate de producator. Beneficiarul nu trebuie niciodata sa umble la aceste elemente. F2 - sau senzorul pe partea apei calde pentru încalzire este defect sau temperatura agentului termic a scazut sub 3°C. Cazanul este oprit si nu poate fi pornit. F3 - temperatura agentului termic a depasit 95°C. Cazanul este oprit si va porni automat când temperatura apei a scazut. F4 - senzorul pe partea de apa calda menajera este defect. Cazanul continua sa functioneze în regimul de urgenta. Acest defect nu necesita o interventie imediata, dar o functionare îndelungata în acest regim nu este recomandata. Punct intermitent la valoarea temperaturii - eficienta schimbatorului de preparare a apei calde menajere a scazut. Daca aceasta scadere se accentueaza, cazanul poate sa se opreasca. Daca exista mai mult de un defect, codul cu prioritatea cea mai mare sete afisat (cu cât numarul este mai mic cu atât prioritatea este mai mare - cea mai mare prioritate este F0). Când defectul afisat a fost remediat, urmatorul defect cu prioritatea mai mica este afisat. Butonul RESET (pictograma flacara) - apasând acest buton se poate reseta automatizarea aprinderii, în afara de cazul când defectul a fost cauzat de termostatul de urgenta sau pe partea de evacuare fortata a gazelor de ardere (numai pentru modelul 24 KTV). Daca defectul este cauzat de termostatul pentru gaze arse (numai pentru modelul 24 KOV) butonul va fi în stare de functionare numai dupa ce termostatul s-a racit (aprox. 10 minute de asteptare). Functionarea automatizarii aprinderii dupa utilizarea butonului RESET trebuie verificata prin supravegherea functionarii reale a cazanului (încalzire sau apa calda menajera). 5. SUPRAVEGHEREA CAZANULUI 5.1. Pregatirea si pornirea cazanului Pregatirea si prima pornire a cazanului sunt facute de un centru de service specializat în punerea cazanului în functiune. 5.2. Prima încalzire Prima încalzire este o scurta operatie de încalzire a cazanului cu scopul final de a verifica daca cazanul a fost instalat corespunzator, iar sistemul de încalzire functioneaza si el corespunzator. Aceasta operatie este îndeplinita de un centru de service specializat în punerea cazanului în functiune. 5.3. Functionarea normala a cazanului Beneficiarul are permisiunea numai sa manevreze butoanele de la panoul de comanda la folosirea si supravegherea cazanului. Cazanul ale carui functiuni au fost deja verificate prin prima încalzire este pornit dupa cum urmeaza:  fisa electrica de alimentare trebuie introdusa în priza;  termostatul pentru agentul termic este fixat la aproximativ 2/3 din domeniul sau. Pozitia lui va fi modificata mai târziu în functie de valoarea temperaturii cerute;  presiunea apei este verificata la manometrul de pe cazan. Daca apa este rece, presiunea nu trebuie sa fie sub nivelul indicat (de indicatorul rosu ajustabil care este fixat de centrul de service la prima încalzire). Daca este necesar sa se adauge apa în sistemul de încalzire, aceasta poate fi facuta prin robinetul de umplere din modulul hidraulic (conform figurii). Urmatoarele conditii trebuie îndeplinite când se adauga apa: 1. Presiunea apei care se adauga trebuie sa fie mai mare decât cea a apei din sistemul de încalzire; 2. Manevrati încet robinetul de umplere din modulul hidraulic în timp ce verificati cresterea presiunii la manometrul de pe cazan. Robinetul este deschis actionând rozeta în sens invers acelor de ceasornic si închis în sensul acelor de ceasornic. 3. Când valoarea ceruta a presiunii a fost atinsa, închideti robinetul fara forta excesiva si verificati daca cresterea presiunii s-a oprit (daca pornirea continua sa creasca, robinetul nu a fost închis corespunzator). OBSERVAŢIE: daca presiunea din reteaua de alimentare a fost egala sau mai mica decât presiunea apei din circuitul de încalzire, exista riscul ca apa din sistemul de încalzire sa penetreze reteaua de alimentare, lucru care este interzis. Acest risc poate fi redus prin montarea unei supape de sens pe intrarea apei în cazan. Producatorul nu va suporta nimic pentru daunele cauzate de o interventie necalificata la robinetul de umplere. Daunele cauzate în acest fel nu sunt protejate de garantia cazanului.  Comutatorul vara-iarna este fixat pe pozitia corespunzatoare sezonului din an.  Daca este folosit termostatul de camera pentru reglarea cazanului, el trebuie ajustat corespunzator prescriptiilor tehnice furnizate de producator.  Întrerupatorul principal trebuie sa fie fixat pe pozitia “ON” (pozitia “I.”). Termostatul pentru agent termic este decuplat întotdeauna când temperatura atinge valoarea prestabilita de regulatorul operational sau când temperatura camerei atinge temperatura prestabilita pe termostatul de camera. Termostatul pentru apa calda menajera este decuplat când temperatura atinge 65°C. Daca cazanul nu va porni si nu exista mesaj de eroare pe panoul de control, modul “decuplat” este cauzat de cauzele descrise mai sus, iar când temperatura agentului termic si/sau apei calde menajere si/sau camerei scade sub valoarea respectiva, cazanul va porni automat din nou. Daca cazanul nu va reporni chiar dupa un timp indelungat si nu va raspunde cresterii valorilor prefixate, atunci exista o defectiune a cazanului si va trebui chemat un centru specializat de reparatii. Rezolvarea problemelor când exista un mesaj de eroare pe afisajul de control • Mesaj eroare F0  cantitatea de apa din sistemul de încalzire trebuie verificata (prin citirea presiunii la manometrul de pe cazan) sau aerul din sistem trebuie eliminat (capul aerisitorului automat trebuie slabit). Daca exista o lipsa de apa, cantitatea de apa trebuie completata. Cazanul este apoi pornit punând întrerupatorul principal pe pozitia “oprit” si “pornit”. Daca defectul nu a fost cauzat de lipsa de apa sau de aerul din sistemul de încalzire, opriti cazanul si chemati un centru de reparatii specializat. • Mesaj eroare F1  puneti comutatorul iarna-vara pe pozitia iarna  aduceti termostatul de camera la situatia ceruta (prin cresterea temperaturii prestabilite a camerei)  puneti termostatul pentru încalzire pe temperatura maxima  apasati butonul RESET. Daca cazanul porneste si lucreaza, defectul a fost remediat. Daca defectul se repeta în intervalul de aprox. 30 secunde, decuplati cazanul si chemati un centru specializat de reparatii. • Mesaj eroare F2  decuplati cazanul si chemati un centru specializat de reparatii • Mesaj eroare F3  daca aceasta apare mai des, trebuie informat un centru specializat de service. • Mesaj eroare F4  un centru specializat de service trebuie informat • Punct intermitent la valoarea temperaturii apei calde menajere  un centru specializat de service trebuie informat 5.4. Oprirea cazanului O oprire de scurta durata este facuta simplu, prin punerea întrerupatorului principal pe pozitia “OFF”. Pentru o oprire pe termen mai lung, scoateti cablul principal de alimentare din priza si opriti si alimentarea cu gaz prin închiderea robinetului de gaz. Daca nu exista riscul înghetarii apei în cazan, puteti lasa apa în interior. În caz contrar va trebui sa goliti apa atât din cazan cât si din sistemul de încalzire. Daca modul în care a fost proiectat sistemul de încalzire permite, vom goli numai apa din cazan si vom lasa apa în sistemul de încalzire pentru a împiedica coroziunea lui. Înainte de golirea apei, vom separa cazanul de sistemul de încalzire prin închiderea robinetilor de pe tur si retur; pentru golirea propriu-zisa a apei va trebui sa slabim (nu sa demontam complet) conectorii tevilor de pe fitingurile cazanului. În anumite cazuri si instalatia de încalzire trebuie golita; în acest caz armaturi de golire trebuie inserate direct pe conducte. 6. ÎNTREŢINEREA CAZANULUI 6.1. Întretinerea profesionala O data pe an, de preferabil înaintea începerii sezonului de încalzire, cazanul trebuie inspectat si reglat de un centru specializat de service. Aceasta inspectie nu este acoperita de garantia cazanului. Caietul de service specifica lista pasilor inclusi. Exista etape cum ar fi verificarea starii si functionarii arzatorului, verificarea si modificarea puterii, verificarea traseelor de gaze pentru scapari (cu reparatii daca sunt necesare), curatarea duzelor arzatorului daca este necesar (notati ca diametrul lor interior nu trebuie modificat!) si curatarea schimbatorului cazanului. Verificarea functionarii termostatelor de urgenta si gaze arse este de mare importanta - aceste elemente trebuie de asemenea verificate dupa fiecare interventie asupra lor. 6.2. Întretinerea de catre beneficiar a). Daca este nevoie, se curata mantaua cazanului fara a scoate nervura superioara. Curatarea se face cu cazanul decuplat de la retea si cu întrerupatorul principal pe pozitia “off”. Când suprafata cazanului este uda, va trebui sa asteptati pâna ce aceasta se usuca înaintea repornirii cazanului. b). O data pe saptamâna, presiunea apei din sistemul de încalzire trebuie verificata si instalatia trebuie completata cu apa daca este nevoie. Se poate completa cu apa numai dupa ce temperatura cazanului a scazut sub 40°C (cum este indicata de citirea de pe termometrul cazanului). Daca nu sunt îndeplinite aceste conditii se pot produce scapari de apa sau fisuri în blocul cazanului cauzate de tensiunile termice. c). Verificarea tubulaturii pentru gaze d). Daca exista o scurgere de gaz, decuplati cazanul, închideti robinetul de alimentare cu gaz si chemati un centru de service specializat. e). Verificarea si curatarea filtrului si a colectorului de namol 1. imediat dupa prima înalzire 2. dupa o saptamâna de functionare 3. în mod regulat o data pe luna sau de 4 ori, în functie de gradul de murdarie. 7. CONDIŢII DE GARANŢIE sI POST GARANŢIE Garantia pentru cazanul PROTHERM 24 KTV (KOV) este determinata de conditiile date în Certificatul de Garantie si Caietul de Service. 8. TOTALITATEA FURNITURII 8.1. Furnitura cazanului Cazanul PROTHERM 24 KTV (KOV) este furnizat complet asamblat si testat în functionare. Documentatia include:  instructiuni de folosire  Certificat de Calitate si Totalitate a Produsului  Certificat de Garantie  Caiet de Service  Lista centrelor de service 8.2. Furnitura speciala (optional) Un termostat de camera poate fi comandat ca si accesoriu optional. Pentru tipul 24 KTV elemente coaxiale standard, de tipurile si cantitatea date de nevoia curenta. 9. TRANSPORT sI DEPOZITARE În timpul transportului si depozitarii, cazanul este protejat de ambalajul furnizat de producator - ambalajul nu trebuie sa fie subiectul manipularii cu forta sau socurilor. În afara de cazul despachetarii, cazanul nu trebuie sa fie niciodata în pozitia de a fi scos din ambalaj. Pentru depozitare, conditii standard de depozit trebuie asigurate (cadru neagresiv si lipsit de praf, temperatura între 5 si 50°C, umiditate mai mica de 75%, protectie fata de efecte biologice, socuri si vibratii). 10. MODELUL 24 KTV - TUBULATURĂ AER sI GAZ - POZIŢIONARE 10.1 Informatii generale Segmentele orizontale ale tubulaturii sunt tesite la o conicitate de 1,5 % ceea ce permite modificarea putina a directiei tubulaturii la conectarea cu cotul de legatura. Iesirea tubulaturii în fatada este situata conform urmatoarelor principii:  cel putin 2 m deasupra nivelului solului în locuri cu acces public (cel putin 0,4 m în alte locuri);  cel putin 0,5 m de la marginile laterale ale ferestrelor, deschiderilor pentru ventilarea permanenta (grile) sau usilor si deasupra marginii superioare a ferestrelor, deschiderilor si usilor;  1 m - sub ferestre (niciodata plasate sub grile de ventilatie);  la distanta “R” sub balcoane, marginile acoperisului; Cea mai mica distanta între capetele de iesire ale tubulaturilor:  pe orizontala 1 m  pe verticala 2 m Iesirea este întotdeauna orientata pentru a directiona debitul de gaze într-un spatiu liber (departe de ferestre, grilaje sau usi). Daca acest lucru nu este posibil, urmatoarele distante orizontale minime trebuie respectate: a). În opozitie, de la capatul de iesire a tubului pe o fatada la fatada opusa: 2 m - daca nu exista ferestre sau grilaje pe cealalta fatada 1 m - daca nu exista ferestre sau grilaje pe nici o fatada 4 m - daca exista ferestre sau grilaje (si de asemenea exista iesiri de tubulaturi similare) în fatada opusa. b). În colturi, între axa tubulaturii de iesire si peretele paralel cu axa: 2 m - daca exista ferestre, grilaje sau usi în acel perete 0,5 m - daca nu exista Colturi cu adâncimea mai mica decât 0,5 m sunt neglijate. Toate distantele date aici se înteleg de la marginea exterioara a ferestrei, grilajului sau usii respective la axa tubulaturii. 10.2. Cazuri speciale Iesirea poate fi de asemenea situata aproape si sub partile care atârna (balcoane, acoperisuri), dar numai daca tubulatura este prelungita astfel încât capatul acesteia sa ajunga în exterior pe un cerc de baza “R” a carui centru este la marginea comuna a partii care atârna si fatada. Tubulatura poate fi racordata de asemenea la un horn vertical, cu conditia ca hornul sa conduca într-un spatiu deschis, iar sectiunea transversala a acestuia pe întreaga lungime si iesirea hornului sa fie de cel putin 1,25 m˛ si sa nu existe alte racorduri la acest horn. 10.3. Iesire verticala (pe acoperis) Tubulatura de aer si gaze sunt conduse la o înaltime mai mare decât nivelul de 40 cm grosime a stratului de zapada de pe acoperis, cu distante de cel putin 0,4 m între ele. 10.4 . Precautii de siguranta Tubulatura de iesire nu trebuie sa fie introdusa în urmatoarele tipuri de spatii:  cu risc de explozie;  spatii interioare în cladiri (mansarda, coridor, casa scarii etc.)  care pot fi închise (pasaje);  taiate în pamânt (chiar daca sunt deschise spre exterior fara obstacole), cum ar fi tuneluri, pasaje subterane. Tubulaturi de intrare separata pentru aer tebuie evaluate corespunzator regulilor mai sus mentionate referitoare la tubulatura de iesire a gazelor. 11. PARAMETRI TEHNICI TIPUL Aprindere Combustibil/suprapresiune intrare Limita superioara a puterii Limita inferioara a puterii Consum max. -gaz natural - propan Presiunea max. a pompei de circulatie Suprapresiunea max. utila în sistem la ∆ t=20 K Temperatura max. a agentului termic Vas de expansiune -tip UNITATE DE MĂSURĂ 24 KOV scânteie electrica gaz natural/1,8 kPa kW kW m ł/h kg/h kPa kPa °C litri kPa propan/3,0 kPa 24 9 2,8 2,1 50 30 90 închis cu membrana -volum - presiunea de lucru max. Cantitatea apa calda menajera: - la 25 °C ecart de temperatura - la 35°C ecart de temperatura Suprapresiune max. de intrare a apei menajere Suprapresiune max. statica pe cazan Suprapresiune min. statica pe cazan (sistem închis) Tensiune/frecventa Putere electrica absorbita Clasa de protectie electrica Racord apa rece/calda Racord tur-retur Racord gaz Diametru ajutaj arzator  gaz metan  propan Evacuare gaze arse - metoda - diametru tubulatura Nivel zgomot (1 m de cazan, la înaltime de 1,5 m) Temperatura gazelor de ardere - gaz metan - propan Debit masic al gazelor Randament - gaz metan - propan Dimensiuni - latime dB °C °C g/s % % mm litri/minut litri/minut 7 300 12 9 kPa kPa kPa V/HZ W G” G” G” mm mm 600 250 100 ∼ 230/50 160 IP 45 ½ ¾ ½ 1,07 0,7 mm Cos φ 135 do 55 dB (A) 100-120 110-130 14 91 90 450 - înaltime - adâncime Greutate (fara apa) mm mm kg 880 370 35 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE sI SERVICE Aceste instructiuni sunt numai pentru centrale de service. Împreuna cu instructiunile de utilizare si Caietul de Service, acestea constituie instructiuni tehnice pentru montajul, reglajul si întretinerea cazanului. Titlurile sunt la fel cu cele din instructiunile de utilizare. 3.3. Legarea electrica a cazanului Pentru reglarea cu un termostat, se pot folosi numai regulatoare care nu introduc o tensiune exterioara pe cazan. Încarcarea minima admisibila pe contactii regulatorului este 230 V∼ /1A. Termostatul de camera se racordeaza la cazan printr-un cablu bifilar de curent mare. Sectiunea transversala recomandata a firelor este 0,5-1,5 mm˛. Panoul întrerupatorului pentru conectarea termostatului de camera si panoul de reglare continua sunt accesibile dupa îndepartarea mantalei exterioare si deschiderea panoului de comanda. Înaintea conectarii termostatului, înlaturati suntul de scurtcircuit de pe panou. Mantaua exterioara este fixata de corpul cazanului în coltul din stânga sus prin intermediul unui surub si a unui cablu de protectie, conectat printr-un contact plat în aproximativ mijlocul marginii inferioare (din interior). Desfaceti surubul si scoateti mantaua tragând-o în fata, deconectati firul de protectie si înlaturati mantaua. La marginea superioara a panoului de plastic astfel vizibil, exista încuietori cu arc pe ambele parti. Presând moderat pe încuietori în directia spre centrul panoului su tragând simultan de marginea superioara a panoului puteti înclina panoul spre afara. Tabloul pentru termostatul de camera este în interiorul panoului. Tabloul pentru reglare continua si siguranta principala se afla sub protectia de plastic, care este însurubata pe panoul de comanda. Beneficiarul nu are voie sa înlature mantaua exterioara si sa încline panoul de comanda spre afara. 3.4. Proprietatile sistemului de încalzire si umplere Reglarea presiunii în vasul de expansiune începe înaintea umplerii instalatiei presiunea trebuie sa fie un pic mai mare (cu 50 kPa) decât presiunea finala preconizata a apei din sistem. Acest lucru asigura ca volumul din dilatare va fi cât de mare posibil si folosit în functionarea ulterioara. Apoi sistemul este umplut cu apa rece si presurizat preliminar (incluzând aerisirea) la nivelul de presiune indicat de manometrul de pe cazan. Astfel partea cu apa a vasului de expansiune este umpluta, iar faza de umplere cu apa este terminata. În acest moment, suprapresiunea pernei de aer este eliberata cu grija, în timp ce presiunea pernei este masurata cu un manometru pentru roata. Eliberarea presiunii continua pâna ce presiunile citite la manometru de pe cazan si cel pentru roata sunt sensibil egale. De îndata ce egalitatea aproximativa a presiunilor apare, continuati eliberarea presiunii foarte atent, pâna ce valorile presiunilor sunt acelasi si amândoua încep sa scada simultan - acesta este momentul de balans, la care volumul maxim de dilatare pentru punctul de lucru dat este atins. La aceasta etapa de reglare, modificarile de presiune sunt foarte mici si trebuie sa fiti foarte atent, pentru ca apa este practic incompresibila si volumul ei ramâne aproape nemodificat, chiar daca presiunea scade. Daca ati ajuns sub presiunea de balans, presurizati partea de aer din nou si repetati cautarea “balansului” într-un mod mai atent. 4. DESCRIEREA BUTOANELOR DE CONTROL sI FUNCŢIILE LOR • Termostatul de urgenta (de tip buton) Acesta este reversibil la butonul RESET. El poate fi resetat dupa racirea cazanului. • Termostatul pentru gaze (numai pentru modelul 24 KOV) are o forma de buton. Acest termostat este reversibil, cuplând automat dupa racirea cazanului. Cazanul poate fi repus în functiune numai dupa ce elementele de siguranta (termostatul de urgenta si/sau de gaze) au fost decuplate si cauzele identificate. Cazanul nu trebuie niciodata sa functioneze cu elementele de siguranta mai sus mentionate (termostatul de urgenta sau de gaze) în stare de nefunctionare sau înlocuite cu echipament diferit de cel specificat de producator. Dupa orice interventie, functionarea corespunzatoare a acestor elemente trebuie verificata. • Senzorul de temperatura al apei calde menajere (tip imersiune) este situat în modulul hidraulic, la iesirea apei calde menajere. • Senzorul de temperatura al agentului termic se afla situat pe teava de legatura schimbator de caldura gaze/apa cu modulul hidraulic. Când întrerupatorul principal al cazanului este cuplat pe pozitia “ON”, pentru o secunda pe panoul de comanda apare un numar de identificare (în forma -X, unde X este un numar între 0 si 9). Daca panoul de comanda este înlocuit, noul panou trebuie sa aiba acelasi numar de identificare. Acest numar de cod este recomandat sa fie scris în documentatia cazanului. 5. SUPRAVEGHEREA CAZANULUI 5.1. Pregatirea si pornirea cazanului Verificati presiunea apei pe manometrul cazanului cu robinetul de umplere închis. Deschideti robinetul de alimentare cu gaz. Introduceti fisa de alimentare electrica în priza. Fixati termostatele pentru agent termic si apa calda menajera la aproximativ jumatate din domeniu, puneti comutatorul “iarna-vara” pe pozitia “iarna”. Termostatul de camera urmeaza sa fie pus în pozitia “cazanul pe încalzire”. Apoi fxam întrerupatorul general pe pozitia “ON”. Cazanul porneste si operatia de încalzire functioneaza, inclusiv încalzirea apei calde menajere. Cu cazanul în functiune, verificati etanseitatea tuturor îmbinarilor pe partea de gaz, folositi spuma. Daca ati gasit scapari de gaze, acestea trebuie etansate si verificarea repetata. La terminarea operatiilor de pregatire si pornire, puterea cazanului este verificata si reglata fixând presiunea de gaz si reglând puterea conform sistemului particular de încalzire. Fixarea presiunii gazului Presiunea este masurata cu un manometru tub U. Înaintea reglarii presiunii, decuplati cazanul si scoateti fisa de alimentare din priza. Apoi: - desurubati dopul metalic (A) - slabiti surubul de închidere a punctului de masurare (2) de iesire a gazului si inserati tubul în foma de U (nu înlaturati surubul complet). Putere maxima  cazanul este pus în functiune si lasat sa lucreze la puterea maxima în timp ce prepararea apei calde menajere este scoasa. Procedura de masurare nu trebuie sa fie întrerupta de decuplarea cazanului, de ex. prin atingerea valorilor limita prestabilite pentru agent termic si apa calda menajera.  prin rotirea surubului de plastic (B) presiunea gazului este fixata pentru puterea maxima - presiunea gazului creste rotind surubul în sensul acelor de ceasornic. Presiunea gazului trebuie sa fie 150 mm H2O pentru gaz metan si 250 mm H2O pentru propan. Puterea termica redusa  este masurata la pornirea usoara dupa ce cazanul a cuplat în regimul de încalzire (aceasta conditie nu dureaza mai mult de 100 secunde);  prin intermediul surubului “C” presiunea gazului este fixata pentru o putere termica redusa - 30 mm H2O pentru gaz metan si 80 mm H2O pentru propan. Reglarea puterii termice  aceasta este reglata de un regulator de pe panoul de reglare continua (conform figurii). Puterea creste rotind regulatorul în sensul acelor de ceasornic si vice versa. Capacitatea cazanului este determinata de presiunea gazului cum este aratat în grafic (conform figurii).  reglarea proprie trebuie sa fie facuta când cazanul functioneaza la capacitate maxima, de ex. când cazanul este în regimul de încalzire (preferabil cu apa rece pentru încalzire) si regulatorul operational al încalzirii este pe pozitia cu cea mai mare temperatura disponibila. La fiecare modificare a presiunii gazului, asteptati stabilizarea functionarii cazanului. Când reglarea a fost finalizata, cazanul este oprit, tubul manometru U este scos, iar surubul de la punctul de masurare este însurubat înapoi (fara a folosi forta excesiva). Dopul metalic este însurubat înapoi pe pozitia lui. Cazanul este pus din nou în functiune, iar etanseitatea punctului de masurare este verificata. 5.2. Prima încalzire Prima încalzire este o scurta perioada de functionare a cazanului dupa ce a fost legat la sistemul de încalzire. Dispozitivele de control ale cazanului (regulatoare operationale, termostat de camera) sunt fixate pe temperatura cea mai mare a agentului termic si pe numarul de opriri cel mai mic al cazanului. Intregul sistem (cazanul si circuitul de încalzire) este mentinut în acesta conditie pâna când situatia este stabila (temperatura este stabila la cel mai îndepartat radiator). Decuplati cazanul si scrieti valoarea presiunii (de pe manometrul cazanului). Aerisiti cu grija sistemul înca o data si apoi presurizati la valoarea consemnata. Apoi lasati sistemul sa se raceasca în timp ce observati daca presiunea nu scade brusc. Daca scade, gasiti punctele neetanse, etansati-le si repetati procedura primei încalziri. 6. ÎNTREŢINEREA CAZANULUI 6.1. Întretinerea profesionala Continutul inspectiei “preventive” profesionale a cazanului este dat în “Instructiuni” si de asemenea în “Caietul de Service”. Daca pompa este blocata datorita depunerii de namol, ea poate fi adusa în stare de functionare prin miscarea arborelui (axului) sau cu o surubelnita, în directia de rotatie. Accesul cu surubelnita la axul pompei se face dupa înlaturarea surubului din centrul statorului. IMPORTANT! Niciodata nu loviti axul pentru ca este realizat din materiale ceramice. Daca este necesara o revizie pentru un tip diferit de combustibil, se va urmari urmatoarea procedura. Aceasta revizie poate fi facuta numai de catre un centru de service autorizat. Modificarea tipului de combustibil: 1. Demontati arzatorul din cazan 2. Înlocuiti toate duzele cu altele diferite în functie de tipul de combustibil: Diametrul duzelor: gaz metan 1,07 mm; propan: diametru 0,7 mm 3. Montati arzatorul înapoi 4. Acoperiti deschiderea pentru inspectie a camerei de combustie cu un paravan (obligatoriu pentru propan, optional pentru gaz metan) 5. Fixati valoarea prescrisa a presiunii gazului pentru puterea termica data (conform capitolului “Pregatirea si pornirea cazanului”) 6. Verificati etanseitatea legaturilor (îmbinarilor) de gaz (care au fost afectate) si: a). indicati chair pe cazan tipul de combustibil pentru care este acum proiectat; b). consemnati în documentatia cazanului revizia generala, incluzând data si executantul. OBSERVAŢIE:  la revizia generala, numai componente originale furnizate de producatorul de cazane sau un furnizor autorizat de producator pot fi folosite;  când se schimba tipul de combustibil, respectati cerintele cu privire la materialele de etansare pe partea de gaz din interiorul cazanului (materiale de etansare rezistente la combustibilul dat). ⇒ pentru gaz natural, cânepa înmuiata în ulei ars sau de in; ⇒ pentru propan butan, cânepa tratata cu chituri speciale cu negru de fum (tip: HERMETIC) sau SHELLAC cu adaos de grafit; ⇒ sigilarea tuturor elementelor este sigura (cu o picatura de vopsea) Mesajele eroare si posibilele lor cauze F0 - este un defect a senzorului de debit, a pompei, lipsa apa, aer blocat în instalatie. Cazanul se opreste si nu va reporni. Pompa functioneaza un minut dupa ce codul este afisat. F1 - este un defect al aprinderii (ionizare, electrozi de aprindere, automatizarea aprinderii), decuplarea termostatului de urgenta sau de gaze sau fire rupte la termostate pentru tipul 24 KTV este de asemenea posibil un defect al ventilatorului sau manostatului. Cazanul este decuplat si nu va reporni. Pompa functioneaza daca exista cerinta de încalzire sau apa calda menajera. F2 - senzorul de temperatura al agentului termic sau firul ce conduce la acesta este defect sau temperatura agentului este sub 3°C; cazanul se opreste si nu va reporni. F3 - este o înrautatire a starii schimbatorului gaze arse/apa, eficienta schimbului de caldura si debitul de apa sunt mai scazute. Cazanul se opreste, pompa porneste dupa racire, cazanul porneste din nou. F4 - senzorul de temperatura al agentului termic sau firul ce conduce la acesta este defect. Cazanul raspunde la temperatura apei calde menajere prin mentinerea temperaturii agentului termic constanta, a carei nivel depinde de pozitionarea butonului de reglare a apei calde menajere. Aceasta reglare este mai putin eficienta si fluctuatiile de temperatura ale apei calde menajere sunt mai semnificative. Punct intermitent la citirea temperaturii apei calde menajere - temperatura agentului termic este prea înalta când se prepara apa calda menajera, schimbatorul cu placi poate fi înfundat, turatia pompei este prea mica (pompa trebuie fixata pe valoarea maxima de turatie) sau este un debit scazut al agentului termic prin cazan. Cazanul va decupla la temperatura agentului termic de 75°C. Folosirea butonului RESET (mesaj eroare F1) 1. Defectul este cauzat de semnalul “lipsa flacara” (flacara s-a stins, gazul nu s-a aprins la pornire, ionizarea este defecta).  mesajul F1 va ramâne afisat pâna la prima pornire a cazanului, daca apasam butonul RESET dupa 3 minute de la începerea mesajului de eroare. Daca defectul persista, mesajul va fi reînnoit. Cazanul da scânteie la pornire. 2. Defectul a fost cauzat de termostatul de urgenta sau de manostatul ventilatorului.  mesajul F1 va ramâne afisat pâna la prima pornire a cazanului, daca apasam butonul RESET dupa 3 minute de la începerea mesajului de eroare. Daca defectul persista, mesajul va fi reînnoit în intervalul de 30 de secunde dupa pornirea cazanului. Cazanul nu da scânteie la pornire. Interventia la cazan si la partile sale Urmatoarele reguli trebuie respectate când se intervine la/se înlocuiesc componentele cazanului:  niciodata nu lasati cazanul sa se sprijine pe fitingurile care ies în afara;  daca orice fiting pe partea de apa sau gaz a fost slabit si apoi strâns din nou, materialul de etansare trebuie înlocuit cu altul, chiar daca el arata OK;  pentru a face însurubarile si dezsurubarile mai usoare în viitor, folositi vaselina grafitata, MOLYKA etc. în toate zonele de frictiune accesibile. OBSERVAŢIE: ultimele 2 reguli sunt importante în special la demontarea si montarea schimbatorului cu placi si a conductelor de by-pass: de la partea inferioara a acestuia unde nu este posibila o verificare vizuala - pentru a introduce mai usor teava în conexiunea de închidere a schimbatorului, este de dorit sa ungeti inelele “O” cu vaselina siliconica.  când legaturile însurubate ale conductelor sunt slabite/strânse, totdeauna tineti contra pentru a nu produce deformarea tevilor de cupru din interiorul cazanului;  întotdeauna folositi numai scule de marime potrivita si aplicati consecvent caracteristicile lor specifice;  contactele electrice plate si rapide trebuie întotdeauna deconectate tragând de corpul lor, niciodata tragând numai de fire.
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful