Colegiul Na ional Unirea Catedra de fizic

MAPA CATEDREI DE FIZIC
1. Componen a catedrei de fizic : - tabel nominal cu cadrele didactice : Nr. crt. 1 2 3 4 Numele i prenumele profesorului Facultatea absolvit Speciali- Vechi- Gradul zarea mea didactic

- încadrarea membrilor catedrei : Nr. crt. 1 2 3 4 Numele i prenumele profesorului Încadrarea trunchi comun op ionale

- orarul membrilor catedrei : Prof. ora ziua luni mar i miercuri joi vineri - ziua metodic ; - tabel cu atribu iile responsabilului de catedr i atribu iile / responsabilit ile cadrelor didactice i cadrelor didactice auxiliare în catedra de fizic , în comisia
1

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

fi a de (auto)evaluare a catedrei de fizic . Proiectarea didactic : .fi ele de (auto)evaluare a membrilor catedrei de fizic . . . Crt. . Tema/con inutul activit ii Tipul activit ii Perioada i locul Responsabilit i Parteneri Grupint Evaluarea impactului 2 .rapoartele de activitate ale membrilor catedrei de fizic pe semestru i / sau pe anul colar. . în alte comisii.planul managerial al catedrei de fizic pe an colar/semestru: Nr.programele colare pe discipline i clase.planurile de înv mânt pe profile i clase. crt. . .planul catedrei pentru îndeplinirea PASAC.raportul de activitate a catedrei de fizic pe semestru i/sau pe anul colar. . Numele i prenumele profesorului în catedra de fizic în comisia pe arie curricular i la nivel de jude : la nivel de jude alte atribu ii Atribu ii în alte la nivel comisii de liceul din liceu 1 2 3 2. Scop/obiective Activit i (ac iuni) M suri Echipa responsabil Resurse matefinanriale ciare Termen Modalit i de evaluare . crt. . Raportul de activitate pe perioada precedent ( an colar i/sau semestru): . .proiectele unit ilor de înv are asociate planific rilor.pe arie curricular .planific rile calendaristice ale membrilor catedrei de fizic . 3. la nivel de coal Nr.Planul de Ac iune al colii pentru Asigurarea Calit ii ( PASAC). .obiectivele activit ii metodice.planificarea anual a activit ilor metodice: Nr.

.analiza activit ii catedrei de fizic . utilitare PC.analiza rezultatelor test rii ini iale realizat individual i global. ale elevilor ( semnate semestrial ). . . 4. .analiza activit ii catedrei de fizic pe semestru. revistele colare realizate cu elevii.Manualul pentru Asigurarea Calit ii.fi ele de protec ia muncii i P. în catedra de 3 . prezent ri electronice i multimedia.planificarea anual a activit ilor de cercetare i experimentare: Tema Context / scop Actori / autori Etape Finalizare . materiale prezentate la diverse seminarii.portofoliile profesorilor.. materiale electronice concepute de c tre profesorii catedrei de fizic ).alte documente.a. inspectorat .. .dosarul cu materiale cu caracter tiin ific. .fi ele cu regulile pentru protec ia muncii i PSI. .eviden a meritelor deosebite.propuneri pentru activit i tiin ifice la nivel de coal . . .proiecte didactice. . . .registrul de procese-verbale. ). . . recenzii.a. a realiz rilor concrete i a publica iilor membrilor catedrei de fizic . .curriculumurile pentru disciplinele op ionale din CD i CD . alte reviste i publica ii. 5.planificarea semestrial a activit ilor.S. pe anul colar anterior.alte documente ( planurile de planificare a unor activit i extra colare . materiale prezentate la activit i desf urate la nivel de coal .aplica iile utilizate în cadrul orelor asistate de calculator ( AEL.rapoartele periodice de activitate solicitate de coal .I. conferin e i întruniri. . .exemplare din revista colii. metodic i pedagogic prezentate la edin ele de catedr . . softuri educative diverse. la realizarea c rora au colaborat membrii catedrei de fizic .planul de îmbun t ire a performan ei colare la nivel de catedr . Analiza i diagnoza activit ii catedrei de fizic : . Eviden a activit ii catedrei de fizic : . .fi ele de eviden ale particip rii fiec rui membru al catedrei de fizic la activit ile colare i extra colare. inform ri.analiza activit ii catedrei de fizic la sfâr itul anului colar curent.lista disciplinelor op ionale propuse pentru anul colar urm tor. .

a. .eviden a elevilor capabili de performan e colare. Evaluarea elevilor: . portofolii.fi ele de observare a activit ii de predare . .. continu i sumativ a elevilor. . fi e de lucru.fi ele de eviden a particip rii elevilor la diferite activit i aplicative în cadrul catedrei de fizic ( proiecte. pe clase. crt.analiza testelor ini iale i sumative. . . .fizic . Numele i prenumele elevului Clasa Profesorul care pred la clas Caracterizarea elevului Observa ii . realizarea materialului didactic. ISJ . TABEL NOMINAL cu elevii capabili de performan e pe anul ««« Nr.rapoarte de activitate întocmite la solicitarea conducerii colii.fi ele de evaluare a dezvolt rii profesionale ale membrilor catedrei de fizic . rezolvarea problemelor din revistele de fizic .fi a cu elevii cu nevoi speciale: TABEL NOMINAL cu elevii cu nevoi speciale pe anul ««« Nr.înv are a membrilor i responsabilului catedrei de fizic realizat de c tre responsabilul de catedr /director/ inspectorul de specialitate.fi ele de evaluare ini ial . 7.la olimpiadele i concursurile colare: .analizele i rapoartele statistice i comparative ale testelor de evaluare (ini iale i sumative) aplicate elevilor. Realizarea performan ei colare: . crt. 6.chestionarul cu privire la stilurile de înv are ale elevilor i sinteza stilurilor înv are. cu concluzii i m suri de îmbun t ire. .eviden a rezultatelor ob inute la olimpiade i concursuri colare: 4 . programe interactive. .alte documente specifice.portofoliile elevilor.«). .testele aplicate în timpul controlului tematic sau de specialitate efectuat de ISJ interpretate. . Numele i prenumele elevului Clasa Profesorul care pred la clas Caracterizarea elevului Observa ii .

propunerile i subiectele date la fizic în anii anteriori la bacalaureat. .programa probei de fizic din cadrul bacalaureatului. .fi ele cu rezultatele admiterii la facultate în cazul absolven ilor care au dat examene de fizic .eviden a particip rii membrilor catedrei de fizic la organizarea i desf urarea concursurilor colare. . Evaluarea activit ii membrilor catedrei de fizic : .U.fi a cu bibliografia de specialitate i metodic utilizat în activitatea didactic 5 . .tabelele cu rezultatele ob inute la concursurile colare i la examene. 10. Perfec ionarea membrilor catedrei de fizic : .fi a de evaluare profesional semestrial /anual a profesorului de fizic . Mijloacele de înv mânt: . . . . . elaborat la nivelul C. .fi a de evaluare a dezvolt rii profesionale a responsabilului de catedr .graficele de desf urare a olimpiadelor i concursurilor colare.fi a postului.tematicile de perfec ionare la nivel de catedr de fizic /arie curricular /liceu.TABEL NOMINAL cu rezultatelor elevilor la olimpiada local /jude ean /na ional Nr. . . .fi a individual a postului de profesor de fizic .criterii de apreciere ale activit ii didactice. 9. .graficul cu programul de preg tire suplimentar a elevilor pentru concursuri colare i bacalaureat. .fi a de evaluare a dezvolt rii profesionale a fiec rui profesor de fizic .alte documente de interes.metodologia de desf urare a bacalaureatului. crt.fi a de evaluare profesional semestrial / anual a responsabilului catedrei de fizic .ghidul de evaluare a activit ii de perfec ionare. . . .N.la examenul de bacalaureat: .. . . 8.fi a postului de responsabil de catedr de fizic . . Numele i prenumele elevului Clasa Profesorul îndrum tor Premiul Anul Observa ii . .graficul de desf urare a bacalaureatului.fi ele cu rezultatele ob inute de elevi la bacalaureat la proba de fizic .fi a cu informa ii despre manualele colare folosite.propunerile de subiecte date la concursurile i olimpiadele colare. înso ite de o analiz a rezultatelor.fi ele de eviden a materialelor i mijloacelor didactice folosite la fiecare lecie de c tre profesorii de fizic .

.i de perfec ionare.bibliografia recomandat elevilor pe ani de studii/profilul clasei pentru preg tirea suplimentar la clas .inventarul mijloacelor de înv mânt din dotarea catedrei de fizic . .criterii de selec ie a manualelor. . 6 . .fi a cu materialele didactice/mijloacele de înv mânt realizate de c tre profesori sau/ i elevi pentru activitatea didactic . .bibliografia recomandat elevilor pentru preg tirea examenelor i concursuri. Bibliografia: . 11.lista cu manualele colare folosite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful