You are on page 1of 26

Druk nr 4

Warszawa, 7 listopada 2007 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-111-236-07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


uprzejmie zawiadamiam Pana Marsza!ka, "e Rada Ministrów zamierza
przedstawi# do ratyfikacji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

-Umow! mi!dzy Rz"dem


Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem
Republiki Finlandii o wzajemnej
ochronie informacji niejawnych,
podpisan$ w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.,

której ratyfikacja - zdaniem Rady Ministrów - nie wymaga uprzedniej zgody


wyra"onej w ustawie.
W za!$czeniu przekazuj% tekst wymienionego dokumentu wraz
z uzasadnieniem.
W razie niezg!oszenia, w terminie 30 dni - zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy
o umowach mi%dzynarodowych - negatywnej opinii co do zasadno&ci wyboru
trybu ratyfikacji dokumentu, zostanie on przedstawiony Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji.

(-) Jaros!aw Kaczy'ski