You are on page 1of 11

TÁBOA DE MATERIAS PARA OBRAS DE FICCIÓN

A DAPTACIÓNS

É Sub-encabezamento.
ADIVIÑAS
ER FOLKLORE INFANTIL
ADOLESCENCIA
ER AMOR ADOLESCENTE
ADOPCIÓN
ER FAMILIA
ORFOS
AMIZADE
ER PANDILLAS
AMOR
AMOR Á NATUREZA
ER ECOLOXÍA
NATUREZA
AMOR AOS ANIMAIS
ER ANIMAIS
ECOLOXÍA
AMOR ADOLESCENTE
ER ADOLESCENCIA
ANXOS
ANIMAIS
Tamén se poden utilizar os distintos nomes de animais cos sub-encabezamentos que
lles podan corresponder. Exemplos:
RATOS – CoNTOS
RATOS – POESÍAS
OSOS – CoNTOS POPULARES
ER AMOR AOS ANIMAiS
ANATOMÍA ANIMAL
BIOLOXÍA
CONDUTA ANIMAL
COÑECEMENTO DOS ANIMAIS
ECOLOXÍA
FAUNA
ZOOLOXÍA
ZOOLÓXICOS
ANIMAIS FANTÁSTICOS
ER BESTIARIOS
ANIMAIS HUMANIZADOS
ER FÁBULAS
ANIMAIS MITOLÓXICOS
ER MITOLOXÍA
ANTOLOXÍAS
É sub-encabezamento
ÁRBORES
ER BOSQUES
BOTÁNICA
MADEIRA

AVÓS
ER FAMILIA
RELACIÓN ADULTO - NENO
SELVAS

B ANDOLEIROS
UP BANDIDOS
ER DELINCUENCIA
BESTIARIOS
“Úsese este encabezamento só para libros que fan a descripción de animais
fantásticos, xeralmente coa a súa representación ilustrada” (Fundación GSR)
ER ANIMAIS FANTÁSTICOS
FÁBULAS
BRUXAS
ER BRUXERÍA
ENCANTAMENTOS
INQUISICIÓN
MAXIA

C ANCIÓNS
Admite adxectivo étnico:
CANCIÓNS BRASILEIRAS
CANCIÓNS CUBANAS
ER MÚSICA
VILANCICOS
CANCIÓNS DE BERCE
ER FOLKLORE
CANCIÓNS DE CORRO
ER FOLKLORE
CANCIÓNES INFANTÍS
CANCIÓNS POPULARES
ER FOLKLORE
CIENCIA FICCIÓN
COÑECEMENTO DOS ANIMAIS
Encabezamento dirixido a libros destinados para os máis pequenos, nos cales se dan
unhas nocións básicas dos animais en xeral. Por exemplo, un libro sobre animais do
zoo no que só aparezan diferentes animais que se atopan normalmente no zoo.
(F.G.S.R.)
ER NATUREZA
COÑECEMENTO DA NATUREZA
Idem. Por exemplo, un libro que trate das árbores e plantas do bosque.
ER ANIMAIS
COÑECEMENTO DO ENTORNO
Úsese este encabezamento para libros que explican aos máis pequeños todo o que
lles rodea e forma parte dunha vida máis ou menos cotiá, a familia, o médico, a
escola, o traballo, etc. (FGSR)
CONTOS
Admite adxectivo étnico: CONTOS URUGUAIOS
CONTOS ACUMULATIVOS
Contos anecdóticos
V CONTOS POPULARES E FOLKLÓRICOS
Contos anónimos
V CONTOS POPULARES E FOLKLÓRICOS
CONTOS CLÁSICOS
CONTOS POPULARES E FOLKLÓRICOS
UP Contos anecdóticos
Contos anónimos
Contos de base folklórica
Contos folklóricos
ER FOLKLORE

CONTRARIOS
Úsese este encabezamento para libros que traten de ensinar aos máis pequenos
conceptos opostos: Branco e Negro, Grande e Pequeño, Gordo e Fraco, etc.
(FGSR)

D EBUXOS ANIMADOS

Úsese este encabezamiento cando os protagonistas sexan personaxes de películas


de debuxos animados (FGSR)

DELINCUENCIA INFANTIL
ER DELINCUENCIA XUVENIL
DELINCUENTES
MARXINACIÓN SOCIAL
DELINCUENCIA XUVENIL
ER DELINCUENCIA INFANTIL
DELINCUENTES
MARXINACIÓN SOCIAL
DEMOS
UP Diabros
DETECTIVES
DIARIOS (Xénero literario)
DICIONARIOS INFANTÍS
DRAGÓNS
ER ANIMAIS MITOLÓXICOS
E SPÍAS
EXTRATERRESTRES
UP Visitantes interplanetarios
ER CIENCIA FICCIÓN

F ÁBULAS
Pode ser usado como sub-encabezamento.
ER ANIMAIS HUMANIZADOS
BESTIARIOS
FOLKLORE
XÉNEROS LITERARIOS
FAMILIA
ER AVÓS
ADOPCIÓN
PROBLEMAS FAMILIARES
FILLOS
ORFOS
IRMÁNS
MADRASTAS
MAIS
PAIS
FEMINISMO
ER DEREITOS DA MULLER
DEREITOS HUMANOS
MACHISMO
MULLERES
SEXISMO
FILLOS
ER FAMILIA
MAIS
PAIS
RELACIÓNS FAMILIARES
FILLOS ÚNICOS
FOLKLORE INFANTIL
ER ADIVIÑAS

H EROES

ER PERSONAXES HISTÓRICOS
HUMOR
ER DEBUXO HUMORÍSTICO
POESÍAS HUMORÍSTICAS

I
SÁTIRA

RMÁNS
L
ER FAMILIA

IBROS DE IMAXES

Pode ser usado como sub-encabezamento “para destacar os libros que non sendo
adecuados pola súa temática ou polo tratamento para nenos de 8 anos, o seu
formato é o correspondente ao álbum e a ilustración ocupa un 80% respecto ao
texto (FGSR)
LIBROS INFORMATIVOS
Usarase para os libros que ofrecen coñecementos concretos sobre un aspecto do
saber humano ou ben dan cuenta das afeccións ou actividades de nenos e mozos.
Adoitan ser libros moi cuidados gráficamente. Se o libro trata diversos temas, case
de carácter enciclopédico (366 y más Maravillas del Mundo de Planeta o Mi primera
enciclopedia de Molino)que difícilmente podemos englobar baixo un número razoábel
de Encabezamentos, asignamoslle o encabezamento LIBROS INFORMATIVOS.
LIBROS INTERACTIVOS
Usarase este encabezamento cando o lector toma parte no desenlace final da
historia, elexindo un final ou outro mediante xogos ou por elección persoal (FGSR)
LIBROS MÓBILES
Libros equipados con dispositivos que permiten dar movimento ás ilustracións
LIBROS-XOGO
Usarase este encabezamento cando o contido do libro permite participar
activamente ao lector buscando obxectos nas ilustracións, resolvendo adiviñas,
casos policiacos, etc. (FGSR)
LITERATURA
Véxase tamén polos xéneros literarios. Ejm.: COMEDIA
NOVELAS DE CABALLERÍA
Véxase, ademais, acompañado de adxectivo étnico: LITERATURA GALEGA
Véxase, ademais, polas súas clases: LITERATURA INFANTIL
LITERATURA XUVENIL
Véxase, ademais, adxectivada pola época: LITERATURA BARROCA

M ACHISMO

ER FEMINISMO
SEXISMO
MADRASTAS
ER FAMILIA
MAIS
MAIS
ER FAMILIA
FILLOS
MADRASTRAS
MULLERES
PAIS
RELACIÓNS FAMILIARES
MARXINACIÓN SOCIAL
UP Discriminación social
ER ALCOHOLISMO
CLASES SOCIAIS
DELINCUENCIA INFANTIL
DELINCUENCIA XUVENIL
DELINCUENTES
DEREITOS HUMANOS
DESIGUALDADE SOCIAL
DIMINUÍDOS FÍSICOS
DIMINUÍDOS PSÍQUICOS
INTEGRACIÓN SOCIAL
MENDIGOS
POBREZA
PROBLEMAS SOCIAIS
RACISMO
REFUXIADOS
VAGAMUNDOS
XENOFOBIA
MEDOS INFANTÍS
MISTERIO
ER NOVELAS POLICIACAS
MONECOS
ER XOGUETES
MONSTROS
ER MEDO
MORTE
ER FUNERAIS
SUICIDIO
VIDA

N ATUREZA
ER AMOR Á NATUREZA
CIENCIAS NATURAIS
COÑECEMENTO DA NATUREZA
ECOLOXÍA
MEDIO AMBIENTE
PARQUES NATURAIS
NÁUFRAGOS
ER NAUFRAXIOS
SUPERVIVENCIA
VIAXES MARÍTIMOS
NAUFRAXIOS
ER BARCOS
NÁUFRAGOS
NAVEGACIÓN
SUPERVIVENCIA
VIAXES MARÍTIMOS
NOVELAS
Admite adxectivo étnico: NOVELAS ARXENTINAS
Pode ser usado como sub-encabezamento
ER XÉNEROS LITERARIOS
LITERATURA
NOVELAS COSTUMISTAS
NOVELAS DE CABALEIRÍA
NOVELAS DE CAPA E ESPADA
ER DUELOS
NOVELAS HISTÓRICAS
NOVELAS PICARESCAS
ER PÍCAROS
NOVELAS POLICIACAS
ER CRÍMES
DETECTIVES
MISTERIO
POLICÍAS
NOVELAS ROMÁNTICAS
ER ROMANTICISMO
NOVELAS SENTIMENTAIS
NOVELAS SOCIAIS

O BXECTOS ANIMADOS
Úsese este encabezamento só para libros cuxos protagonistas sexan obxectos que
cobran vida.
OGROS
ORFOS
ER ADOPCIÓN
FAMILIA
ORFANATOS
OURIÑOS – INCONTINENCIA
UP Enurese

P ACIFISMO
UP Paz
ER GUERRA
PAIS
ER FAMILIA
FILLOS
MAIS
RELACIÓNS FAMILIARES
PANDILLAS
ER AMIZADE
PANTASMAS
ER MEDO
PERSONAXES
É sub-encabezamento
PERSONAXES BÍBLICOS
ER BIBLIA
PERSONAXES DIMINUTOS
Para os seres fantásticos de tamaño excesivamente pequeno
ER ANANOS
PERSONAXES FANTÁSTICOS
Úsese para libros sobre “personaxes fantásticos en xeral. Os libros sobre un
determinado personaxe fantástico. Exemplos: TRASNOS
FADAS
PERSONAXES HISTÓRICOS
ER BIOGRAFÍAS
HEROES
HISTORIA
PERSONAXES INVISÍBEIS
PERSONAXES MITOLÓXICOS
UP Deuses mitolóxicos
ER MITOLOXÍA
PÍCAROS
ER NOVELAS PICARESCAS
POESÍAS
UP Poemas
Úsese este encabezamento só para libros sobre “poesías” en xeral. Os libros sobre
un determinado tipo de poesías deben ir baixo ese tipo de poesías:
RIMAS
RIMAS ACUMULATIVAS
ROMANCES
SONETOS
Este encabezamento admite adxectivo étnico:
POESÍAS DOMINICANAS
Este Encabezamento pode ser usado, tamén, como sub-encabezamento
ER LITERATURA
XÉNEROS LITERARIOS
POESÍAS ÉPICAS
ER ROMANCES
POESÍAS HUMORÍSTICAS
ER HUMOR
POESÍAS INFANTÍS
UP POESÍAS PARA NENOS
POESÍAS POPULARES
POLICÍAS
ER CRIMES
DETECTIVES
NOVELAS POLICIACAS
PREGUNTAS E RESPOSTAS
Usarase este encabezamento para libros cuxa estrutura estea baseada en
preguntas e respostas curtas sobre diversas materias (F.G.S.R.)
PREMIOS
PRINCESAS
ER PRÍNCIPES
PRÍNCIPES
ER PRINCESAS
PROBLEMAS FAMILIARES
ER FAMILIA
PROBLEMAS FAMILIARES
PROBLEMAS SOCIAIS
ER ALCOHOLISMO
DELINCUENCIA
DROGAS

R REIS E RAÍÑAS

EMIGRACIÓN
FAME
MARXINACIÓN SOCIAL
POBREZA

RELACIÓN NENO – ADULTO


RACISMO
TERRORISMO
VAGAMUNDOS
VIOLENCIA
XENOFOBIA
RELACIÓNS DE PARELLA
RELACIÓN PAIS – FILLOS
ER FILLOS
PAIS
RELACIÓNS FAMILIARES
RIMAS
ER POESÍAS
RIMAS ACUMULATIVAS
ER POESÍAS
ROMANCEIRO
Este Encabezamento admite adxectivo étnico: ROMANCERO ESPAÑOL
ER LITERATURA
ROMANCES
ROMANCEIRO INFANTIL
ROMANCES
ER LITERATURA
POESÍAS ÉPICAS

S
ROMANCEIRO

ECUESTROS
UP Raptos
SEREAS
ER PERSONAXES MITOLÓXICOS
SONETOS
ER SONETOS
SOÑOS
T
ER PSICOANÁLISE

EATRO

Úsese este encabezamento só para estudos de literatura dramática en xeral. Os


estudos sobre un determinado xénero teatral debe ir baixo ese xénero teatral:
COMEDIAS
DRAMAS
SAINETES
Este encabezamento admite adxectivo étnico:
TEATRO CHILENO
TEATRO GREGO
Para edificios use TEATROS
ER TEATROS
XÉNEROS LITERARIOS

TEATRO CLÁSICO
TEATRO DE SOMBRAS
Teatro escolar
V TEATRO INFANTIL
TEATRO INFANTIL
UP Teatro escolar
TEATRO ROMÁNTICO
ER ROMANTICISMO
TEATRO XUVENIL
TEATROS
Úsese para edificios
TRAVESURAS
TRASNO
V. ANIMAIS FANTÁSTICOS

V AMPIROS

VIAXES A TRAVÉS DO TEMPO


ER CIENCIA FICCIÓN
VIAXES ARREDOR DO MUNDO
VIAXES EN GLOBO
VIAXES ESPACIAIS
ER AVENTURAS ESPACIAIS
CIENCIA FICIÓN
VIAXES FANTÁSTICOS
ER FANTASÍA
VIAXES MARÍTIMOS
ER BARCOS
NAUFRAXIOS
NÁUFRAGOS
NAVEGACIÓN
PIRATAS
VIAXES SUBMARINOS
VIAXES SUBMARINOS
ER SUBMARINOS
VIAXES MARÍTIMOS
VIDA COTIDIÁ
Úsese este termo cando o tema tratado faga referencia ás accións realizadas todos
os días, como, por exemplo, durmir o vestirse
VIDA NOUTROS PLANETAS
ER CIENCIA FICCIÓN
VIDA FUTURA
ER CIENCIA FICCIÓN
VIDA REAL
VIDA RURAL
ER AGRICULTORES
CAMPESIÑOS
CAMPO
POBOS
VIDA SALVAXE
VIDA URBANA
ER BARRIOS
CIDADES
VOCABULARIOS INFANTÍS

X ENOFOBIA
ER EXTRANXEIROS
INMIGRANTES
MARXINACIÓN SOCIAL
PROBLEMAS SOCIAIS
RACISMO
XIGANTES
PERSONAXES FANTÁSTICOS
XOGOS INFANTÍS