You are on page 1of 11

A Magyarok svallásáról Röviden

Avraham Revello és Turgut Aslan rendkvüli segítségével

Varkocsos, nagybajúszú, vad pogányok véres, akár paráznaságba is átcsapó részeges
tivornyáiról. Vajon tényleg ilyenek voltak seink, vagy ismét az európai nyugat durva
csúsztatásáról lenne szó? Esetleg mindkett igaz? Találhatunk-e esetleg a vallásban választ a
magyarok általánosan ismert melankóliájára? Ebben a fejezetben ennek nézünk utána.

A magyarok si vallásáról csak töredékekben maradt fenn némi információ. Ezeket a
töredékeket a népmesékben, a népm vészetben, a szokásokban és a mentalitásban találhatjuk
meg. "Hitregéink", amelyek a régi hitvilágába engednek betekintést; az Isten, az ember, a lét
kérdéseire keresnek magyarázatot. Ezek soha nem légb l kapott dolgok, hanem egy titokzatos
ismeretanyag, amelyet beláthatatlan id kön keresztül a generációk egymásnak adtak át. A
rokonnépeknél való hasonlóságok kutatása azért különösen fontos, mert a mitológia olyan,
mint egy nyelv, melynek hasonlósága minden különböz sége ellenére is rokon eredetre mutat.

seink hitvilágába némi bepillantást engednek a régészeti feltárások, a korabeli auktorok és a
huszonnegyedik óra után itt-ott fennmaradt hiedelem-töredékek, de si, mára elveszett
vallásunk és hitvilágunk egészét már senki sem tudja visszaidézni, megismerni. Csak ezekb l
a töredékekb l következtethetünk arra, ami elveszett, de ma is ott él a magyar nép
mentalitásában és a legfels lényhez való sajátos viszonyában, amit úgy szoktak mondani,
hogy "mi magyarul vagyunk keresztények".

A honfoglaló magyarság nyugati megítélése és ábrázolása valóban az emlíett vad, véres,
részeges, tivornyázós képet támasztja alá. Ez a kép azonban pontosan ugyanazon a
megközelítésen alapul, amelyen az alapvet en vadász-gy jtöget életmódot folytató
társadalmak zsákmányaikhoz viszonyultak. Félelemteljes tisztelettel övezték, és misztikus
ser k birtokosaiként közeledtek feléjük.

A keleti és görög források azonban teljesen más képet mutatnak, amelyet szerintem sokkal
inkább hitelesnek fogadhatunk el, mint a nyugati beszámolókat. Persze nem azért mert ez
kedvez bb képet fest a honfoglalás és az azt megel z korok magyarságáról, hanem azért
mert hitelesebben tudtak ábrázolni minket, hiszen közülük jöttünk, áthaladtunk földjeiken,
tehát valós testközelségbe kerültünk, ahol kultúráink találkozhattak, gazdagodhattak egymás
által.
Mit is írnak ezek a források?

Az egyik legmarkánsabb jellemz , ami megkülönbözteti a korai magyarokat más
eurázsiaiaktól, különösképpen a finn népekt l (akikkel számos tudós szerint közös az
eredetük) az si vallásuk. A krónikák nem tudtak megnevezni egyetlen hun istenséget sem,
mivel ilyenek nem léteztek. Ennek ellenére azt észrevették, hogy a hunok /magyarok imádtak
egy Istenséget, akit sosem ábrázoltak, akinek a nevét sosem ejtették ki. A "mindenség
Teremt jének", a "mindenség Urának", "Mindenható Istennek" és hasonló címeken nevezték.

Ibn-Fadlan, az arab történetíró a rusz népekr l írta:
"A magyarok mindenekfelett az Egek Urát imádják"

Míg a sámánizmus kannabisztól.. egy másik az értelemre vigyáz alvás közben . csillagászati és mági ismeretekkel rendelkez pap volt.a héber seolhoz hasonló felfogás . ezért ki kell nyitni az ablakot. Ezek az elemek nem kapcsolhatók a zoroasztrianizmushoz. csakúgy. nagyjából a héber néfes. A hunoknál úgy t nik a héberek által is képviselt hit ábrahámi és azt megel z pre-izraelita korszakának számos eleme megtalálható.. melyekben a sámán állítólag közbenjár a szellemi világban. nesamah.míg egy másikat a személyiségként lehetne meghatározni.Theophylaktosz írta: "Csak azt imádják Egyetlen Istenként. hogy a zoroasztrianisták istenségüket Ahura-Mazdának hívják. akiket az ókori emberek szerint az Istenséghez rejtélyes kapcsolat f z: például egy hettita dokumentum. s t már az el tt is. széles természetes gyógyászati. és legf képp azon a tényen.. Úgy t nik még a túlvilági életr l alkotott hiedelmek is a júdaizmussal azonos t r l fakadnak. Megkülönböztették a testet a lélekt l. és a habirok Istenei. . már régóta egyistenhív k voltak. hajah. hogy a halott ne láthassa meg magát benne és vissza ne térjen.ez mai kifejezéssel élve a tudatalatti lenne . ha meghal valaki annak lelke még vándorol." Habár a habirok Istenségét névvel nem azonosítják. amely a különböz országok istenségeir l számol be részletesen. és néhány ezek közül az ókori szokások közül a mai napig él.egy másik az alvilágban lakik a halál után . gombáktól és más hallucinogén anyagoktól okozott önkívülti állapotban történ ritusok köré épül. mégsem szabad elfelejteni.általában a táltos személyére hivatkozva. hogy adja nekik örökre ezt a földet".. különböz természet szintekkel: az els lélek a lélegzettel volt szoros kapcsolatban. A legfels bb lénnyel való kapcsolatuk leírásai eszünkbe juttaják a habirokról írt si feljegyzéseket. azt tartják. például a temetkezési rítusok. ruah. az egek rendje pedig megmutatja a szellemi és a földi élet rendjét is. Még ha nem is pont ugyanaz. és jehidah felfogásával vethet össze. a másik az érzelmek. amely összetett volt. hogy még miel tt a kereszténységgel találkoztak volna. a Budai Krónika és Thúróczy János Krónikája a magyar letelepedésr l a következ képp számol be: "Árpád a Mindenható Isten könyörületét kérte" A Getsa Hungarorum megállapítja: "Árpád a Mindenható Isten kegyelmét kérte. hogy a kazárokkal kapcsolatba kerültek volna. mint a sumér sokistenhit maradványai. értelem és az központja a lelkiismeret által. Bár a pártus id szak vallási irányzatai nyomonkövethet k. le kell takarni a tükröket. Az smagyarok hite szerint a világi renden égi hatalmak uralkodnak. a táltos egy fajta.. Ezekb l és más beszámolókból egyértelm en látszik. Mindemellett a szkíta környezet is alakított a vallási gyakorlatokon. a következ szavakat használja: "és így tovább. aki a mindenséget teremtette" A Képes Krónika. Például. amelyek így a sámánizmussal összekeverhet k . mivel számos területen eltérnek. hogy megkönnyítsék a távozását.

Ennek a szimbólumnak egy másik. Feladatunk tehát kideríteni hol. hanem a tudás nemzedékeken át továbbadott formája. Bár a monda megemlítésekor mindenki az egekb l alászálló turul madárra koncentrál. hogy az ikrek zsákmány reményében vették üldöz be a szarvast. az életadó Legf bb Isten jelképét. a túlvilágtól eltávolodott emberi értelem gondolhatja. nem szabad megfeledkeznünk Emesér l sem. emse szó is. nagyon hasonló változata egyiptomban is felt nik az Ápisz bikaistenség alakjában. A két monda megléte ismételten a magyarság kevert eredetére utal. Anahita. akit a Legf bb Isten. Ahogy azt fentebb már említettem a népek si mondái sosem légb l kapott dolgok. Egy régi ígéret beteljesülésének kezdetét. vagy turullá az id k során. Véleményem szerint csak a mai. a nép pedig az emesal nyelvjárást beszélte (a sumérok másik nyelvjárása az emegir volt. Emese nevének sumér megfelel je "emes" jelentése n . Emesének. amelynek jelentése pontosan ugyanaz. Kutatásaink két kiindulópontja a Turul és a Csodaszarvas monda teológiai értelm vizsgálata is meger síteni látszik sejtésünket. az. Emese alakja Anuta. amely az egyik honfoglaló törzs. A névek ez a formája a n stény szarvas és z. A szarvas bizonyítottan az si (eredeti) szkíták totemállata. az anyai termékenység szimbóluma.Ezek egyébként a mai török hiedelmek közt is megtalálhatóak. amelyet a nyugati propagandának felült honfitársaink el szeretettel azonosítanak a n i név forrásaként. Ebb l a kifejezésb l származik a n stény disznó magyar neve. Ené(t)h formákban bukkan fel Közép-Ázsiában. közelebb hozva a mondabeli állatot és a legendás sanyát. A turul monda alapos vizsgálata hasonló eredménnyel jár. . míg a turul (sólyom) alakja a türk eredet népek körében általános. az özönvíz el tti állapotokat tükröz . magyar ün nevében bukkan fel. mint a héber "nefesnek". amelyet a keresztény egyház dogma szintre emelt. a Hatalmas Istenn alakja. aki három ágú agancsai (koronája) között tartja a napot. mint a héber "ruah". A megjelen szarvas a Hatalmas Isten . anya (régebben emét formában is használatos volt a magyarban). holott épp fordítva igaz. aki a monda szerint megjelenik a vadászó Hunornak és Magornak. mely népeknél találunk még utalást az sök ilymódon történt átalakulására. A régmúlt korok felfogását követni próbáló gondolkodásmódnak a kép sokkal inkább az Egek üzenetét rejti. amelyben a mondáink szerint a Hadak Ura egy. a termékeny föld. Ugyanez a motívum jelenik meg Sz z Mária fogantatásának történetében. a Hadak Ura küldött most eléjük. de ez most nem képezi a vizsgálódás tárgyát). amelyre már a történelmi vizsgálódásaink is fényt derítettek. Egyiptomban pedig Neith alakját veszi fel. amelyben a magyarok számára oly fontos család közös seinek elhomályosodó alakja mitikus lényé. A szarvas. bár Közép-Ázsiában az ilyenfajta történetek elég gyakoriak a különböz népek mondáiban. a Hold Istenn jének a papn i voltak az emesek. asszony. De a "ruh" szó is jelen van. akik a jelenés jelentésének pontos tudatában veszik üldöz be. b völköd földet ígért az ikreknek és utódaiknak. pontosan ugyanabban az értelemben. totemmé alakult. Ezek az sök alakultak szarvassá. illetve magyar párhuzamuknak a "lélek(zet)nek". Megtalálható a "nefes" szó is. Megyer nevére emlékeztet.

kedvez eknek. az emberek iránt barátságosnak érezték és képzeletükben a természetfeletti er ket is ezek mintájára formálták ki. s így joggal beszélhetünk egységes sumér-akkád-babiloni vallásról. majd kés bbi hazájában a kiszámíthatatlan árvizeknek. A turul pedig a türk népek felfogásában az eszményi. vagyis az isteni. Világukat megszámlálhatatlanul sok természetfeletti er . az " sgonosz" sem. ismert lakói a Sumérek - irodalmuk kialakulása idején alighanem már kialakult vallási elképzelésekkel rendelkeztek az emberek és a náluk sokkalta hatalmasabb természet feletti lények egymáshoz való viszonyáról. Szembet n a két monda f figuráinak azonossága. nyomasztó alaphangulat mindvégig jellemz je maradt a sumérok. Férje Ningirsu/Ninurta. Mezopotámia vallása . hogy hajlandóságukat megnyerjük maguknak. Felmerülhet a gyanú. hogy a két népcsoport vallási képzetei meg sem különböztethet k egymástól. hanem a "vörös föld " sivatag vad. tárgyakban. Anu f isten lánya. követel z k. mert önz k. nomád népei. csillagokban a tengerekben. maga a Termékenység. hogy az emme szó a törökben is fellelhet . vagy magában az emberben lakoznak. fenn az égben. A sumér isteneket a Folyóközt meghódító akkád-babilóni nép is átvette. Az akkád nyelv istenlajstromok mindkét nevet közlik. hogy ezek a mondák egy sibb legenda fennmaradt emlékei.csak ezek épp nem Egyiptom termékeny völgyének. ajándékokkal kell ket jóltartani. a Nílus évente szabályszer en visszatér dús áradásának tudatában a természet er it alapvet en jóknak. Még Szeth. Isteneik az emberek iránt alapvet en jóindulatúak és minél hatalmasabbak. a gy zhetetlen. Ezek az embernél sokkal hatalmasabb és általában halhatatlan er k azonban az emberrel rendszerint nem jóakaratúak. annál b ségesebb áldást nyújtanak. a hibátlan. akit l két fia (ikrek!). és hét lánya született. és összefüggésbe hozható a magyar eml szó jelentésével is.nem egyetlen nép szellemi m ve. Ez az Emese hát szintén a Hatalmas Istenn . és sémi hangzású néven tisztelte tovább. néha valóságos özönvizeknek. viharos szeleknek kitett mocsaras Folyóközben a természet er inek els sorban félelmetes voltát érzékeltette. akik állatokban. A megtermékenyít ser . a termékenység forrása. hogy mondákat rz népek közös st l származnak. A Nílus völgyének lakói az örökké derült ég napfényének ragyogásában. A sumér nép kialakulásának zordabb természeti környezetében. telhetetlenek. és így ma a sumér-akkád istenket e kett s nevükön szokták megnevezni. Állandó óvatosságra. démon töltötte be. Bau három pár szarvval díszített sapkát . Ez a komorabb. ami egyúttal azt is jelenti.Emese nevéhez kapcsolódóan érdekességként említend . növényekben. A gyanú pedig nem alaptalan. A sumér vallásos képzetek egyébként annyira behatoltak a Folyóköz sémi népeinek hitébe. A sumér hitvilág egyik kiemelked alakja Bau. ezért van vezet szerepük éppen a Nap és a termékenység isteneknek. A Tigris és az Eufrátesz közötti termékeny déli síkság legrégibb.és ez egy eltérés az egyiptomi viszonyoktól . Áldozatokkal. s az politikai és vallási örökükbe lép sémi népek világnézetének. készenlétere van szükség velük szemben. jelentése anyja eml jét szopó csecsem . hiszen neki is megvannak a maga védettjei . tehát az anyasághoz köthet .

Asera. Sz z Máriával. a népm vészet mai napig aktuális témája. bolluk formában. mert a hitvilágunkban szerepl Boldogasszony - Babba . csodálatos. A rá leggyakrabban alkalmazott jelz . Ízisz. A néphit Kisasszonyt azonosítja a kereszténység legnagyobb szentjével. sarlós-. ahol élet fának. Istár. a héber hitvilággal is kacsolatba hozható formája az Élet Fája. alakjához. és a május elsejére virradóra állított májfa formájában maradt fenn. Miel tt még a férfisovinizmus vádja felmerülne szeretném megjegyezni. A magyar népm vészetben együtt találjuk sumér Baú istenasszonyt és a bels -ázsiai Boldogasszonyt. az "élelemadó" alakja népünknél immár összemosódik Sz z Mária alakjával. és Emese mögött is Bau Gasan-t. amit kezében tart. Az si magyar vallás ugyanis hét Boldogasszonyt tisztelt. Gazdag Asszonyt sejthetjük. férje Ningirsu/Ninurta Nimród alakjában öltött testet. a régi Észak Mezopotámia területén. melyek jelzik. amelynek a kett csúcsát egynek számítva összesen hét ága van. Az emléküket rizhették meg a szkíták és türkök. Ez a fa a magyar mitológia központja. Ez utóbbit másnap . Ez a szimbólum csak a magyar területekre jellemz . nagy valószín séggel sólymot ábrázol. ami er sen összefüggésbe hozható a turul legendával. Ott szerepel Inanna. amint ott ül a baúkoronás n alak fodros ruhában a trónszékén. segít . gyertyaszentel -. legletisztultabb. hogy hét lányukat sem kell félteni. Nimród korából származó oszlop tetején. Mindkett az ország dél-keleti csücskében található. legendája a törökök között is él. Európában sehol máshol nem található. A magyar nép szokásanyagában többek között a szalagokkal és gyümölcsökkel teleaggatott lakodalmas zöld ág. és Ené(t)h lett. aki olyan akart lenni mint Isten. István király is azért tudta az országát Sz z Máriának felajánlani és ezt a felajánlást a magyarokkal elfogadtatni. hatalmas. az egyiken hatalmas istenség képmásokkal. a "születést adó" és a sumér Bau. Nimródról is szólva néhány szót. csak Törökországban még.fogalma nagyon közel állt a katolikus Sz z Mária fogalmához. Érdekes lenne tudni. A Nimród hegyéhez vezet régi úton áll egy hatalmas madár szobor is egy. a mai kurdok lakta területen. Bauból Babba. term ágnak is neveznek. A hét boldogasszony közül legnagyobbnak a Nagyboldogasszonyt tartja. A magyarban egyébként a boldog eredeti jelentése "gazdag". ezért hatralmas "Isten" emlékm veket állíttatott a Nimród hegyén (Nemrut Dagi). vagy az életvízzel telt serleg. a régi magyarhoz nagyon közel álló jelentéssel: gazdag. de ismerik a "Sz z Kisasszonyt" is. a legfontosabb élelmiszerekben dúskálás.és havi). A szeldzsuk id kt l kezdve általános díszít elem a török építésztben is. volt az a király. Szimbóluma az életfa. "Gasan" jelentése gazdag. Az smagyar Babba. hogy ezek a nyomok megmaradtak-e a török építészet balkáni emlékeiben is? A Termékeny Félhold területén mindenütt fellelhet jelképet mindig termékenységet szimbolizáló n i istenalakokkal ábrázolták. Asztarte mellett. Bau három pár szarvval díszített koronájának. Ennek "leányai" a többi boldogasszonyok (szül -. amelyek mögött minden bizonnyal ennek az si mítosznak a szerepl i rejlenek.kabbalah . Ezek alapján úgy gondolom a csodálatos szarvas ün . a term ág. jóllehet a keresztény hittan err l nem szól. fájdalmas-. így a magyarok mondái.is alapvet eleme. míg két fiuk emléke Hunor és Magor személyében hagyományozódott tovább. az aprószentekkori vessz zés szokásában. ajándékfának. sok van mindenb l. Törökországban két ugyanilyen nev hegy is található. hogy az Élet Nagyasszonya. az ün a napot és esetenként a holdat is hordozó agancsának. Ez a szó a törökben is megtalálható.(baukorona) viselt. Az ábrahámi terebintusfa is ennek a jelképe. a másikon vulkanikus tó is található. a Boldogasszonyt (Bódogasszonyt). egyben a zsidó miszticizmusnak . amit élet fájának.

a türk ember pedig az. viselkedésnormát. Nem err l szól-e a Tóra vizsgálata is? Ha pedig ez így van. habár a töre nemcsak oguz hagyományokból áll. amit a héberek a tóra köré emeltek. Ez egy kozmikus fa. Törvények és Hagyományok A Türkök számára a Töre a kötelez hagyományok és szokások gy jteménye.A mai törökben a töre minden íratlan törvényt is jelent. hagyomány" formában használták. Ilyen törvény például. A töre az egész sztyeppén megtalálható. az Egek Urának és feleségének hét lánya. a töre törvénye alapján. amelynek hét szintjén összesen 365 "fülke" található (innen is kapta a nevét). Eszerint a türk szó a töre vizsgálatát jelenti. Néhány helyen. évezredek gy jt munkájának eredménye. az egész türk világra jellemz . akkor a zsidó és türk (így magyar) azonosság felfogása szinte egy és ugyanaz. Az orkhon- jenyiszeji feljegyzések kimondják. A hét égi réteg felfogása egyébként a pekingi hét emelet magas "Ég Templomában".körbe is szokták táncolni. míg hétköznapi emberek csak hallhatnak a fa létezésér l. kök-türk. hogy a "töre" és a türk szavak közös t r l származnak. a szelek. és TÓRA szavak pedig hasonlíthatóak a magyar TÖRvényhez. a szintén hét emelet magas "Fülkék templomában" is megjelenik. A szeldzsukok és oszmánok az sökt l származó hagyományokat és szokásokat Oguz Törének hívták. Az Élet Fájának hét ága a hét égi réteg. egy napév 365 napját szimbolizálva. a tisztelet jeleként. ezt a szót alapértelmezésben "szokás. a héber menóra eredeti szimbóluma kapcsán. akár az életével is fizethet figyelmetlenségéért. . hagyományt. ha valaki nem veszi figyelembe ezeket az íratlan törvényeket. aki folyamatosan vizsgálja. mindkett alapjai a babiloni államba nyúlnak vissza. A tánc szokása már kihalóban van. szokást. Gökalp arról tudósít. ahova csak a kiválasztottak jutnak el. valamint a nap és a hold szimbólumai. A töre szó és a köré gy lt felfogás nagyon emlékeztet arra. a majálisok esti táncmulatságai vették át szerepét. Divanu-Lyugati- Türk könyvében a "töre" szó magyarázata a legf bb hely a házban. ami szintén az Élet fájának szimbólumából alakult ki. A TÖRE. és a totomék kultúra egy ránk maradt emlékm vében. és szokása levenni fejfed jét. Gyümölcsei egy messzi országban n nek. a földr l szabad szemmel is megfigyelhet öt bolygó. hogy hun. és eredeti jelentése elfelejt dött. kazár. és a hét égitest jelentését er síti meg Josephus Flavius is. három ággal három sorban amelyek közt ott az élet és a tudás. a nap és a hold. hogy az állam Töre nélkül nem létezhet. oguz. bulgár történelmi feljegyzések szerint a türk ember hosszú hajú. Mégha a magyar felfogás el is tér valamelyest a kabbalistától. az emberi természet férfi és n i lényege és az élet megújulása. tehát olvassa és gondolkodik az sök szokásain. Az Élet fája jelenik meg a magyar címer jobb szárnyán. ahogy azt Istár és Aserat papn i is tették az ókorban. törvényein.

egy gerlicét és egy galambot. vagy átvennie amelyben ugyanazoka törzsek gy ltek össze Attila vezetése alatt. amely beteljesíti ezt felállítva a jövend nemzedékek számára egy szabályt: "Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt. és koromsötét lett.A türk TÖRE szó egyébként azt is jelentheti "egek". egy hároméves kecskét és egy hároméves kost. az egeket is kémleli. hogy elfoglalják ugyanazt az "Ígéret Földjét".például a Sínai Szövetség. Az si id kben a habir vezér Ábrahám két vérszerz dést is kötött: "Azután ezt mondta neki: Én az ÚR vagyok. hanem si hagyományokon alapuló hasonló események sorozatának záró eleme.. hanem Ábrahám lesz a neved. és nagyon megszaporítom utódaidat. Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Abrámmal. és neked adom ezt a földet örökségül.18 Ez olt az els vérszövetség egy. aki kihoztalak Úr-Kaszdimból. azután kettéhasította ket. biztos szövetséget kötve egymással a szövetségen belüli közös cél érdekében. talán habir hagyomáyokat követve. hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki: Hozz nekem egy hároméves üsz t. vagy vezet dinasztiát adva hozzá . van néhány rejtélyes kapocs Izrael és Magyarország között: az egyik közülük. amikor is a magyar törzsek vérszövetségre léptek az Ígéret Földjének. amiben a törvényt kapták. és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig. Ábrám számára nem ismeretlen tett. ahogy azt látni is fogjuk. hiszen ahogy azt már említettük. megjelent Abrámnak az ÚR. Pontosan ahogy Izrael is egymásra épül sikeres szövetségek eredménye. aki az sök törvényeit vizsgálja. Szövetségre . Amikor lement a nap. és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Abrám ezt mondta: Ó. A második szövetség hasonló. melyek mindegyike az el z t teljesíti be új elemet. hogy mindkét nemzet vérszövetség által jött létre. vagy a Dávidi Szövetség. amik a mai magyar nemzet kialakításában szerepet játszottak. Ekkor Abrám arcra borult. URam! Mib l tudom meg. Járj énel ttem. Árpád vezetése alatt. A Vérszövetségek Ahogy azt már a tanulmány bevezet jében említettük. Nagyon megszaporítom utódaidat. Ezáltal meger sítést nyer az Élet Fájának egeket szimbolizáló jelentése is.a magyar vérszövetség egy új szervezett nemzetet hozott létre egy meghatározott földön. onogurok. mert sok nép atyjává teszlek. Ez valószín leg általános gyakorlat volt a habir csoportok között. és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el de a madarakat nem hasította ketté. Ennek a "Magyar" Szövetségnek a korábbi "Hun" Szövetséget kellett beteljesítenie. népeket támasztok bel led. és légy feddhetetlen!Megajándékozlak szövetségemmel. Uram. hiszen ismernie kellett. Ez a törzsek vezérei között Etelközben megkötött szertatásos szerz dés nem egy rendkívüi tény. kazárok és más csoportok. ahogy az avarok. Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja leszel! Nem neveznek többé Abrámnak. királyok származnak t led.17. az egek rendje megmutatja a földi rendek folyását is. Elhozta neki mindezeket. a Kárpát- medencének az elfoglalása el tt. amely egy uralkodóházat jelölt ki . Ez alátámaszthatja a történeti vizsgálódásaink során felmerült nézetet a bibliai Eszter könyvének hét kaszdijáról. Tehát az.. hirtelen füstölg kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között. Gyakorlatilag Magyarország az egyetlen jól meghatározható kezdettel rendelkez európai állam. az Eufrátesz folyamig" Teremtés 15:7-10.

öregen. hogy az ország gyönyör séges és pompás. Árpád Kusidot küldi ki az elfoglalandó föld felderítésére és az a jelentést kapja. és fia Árpád vette át helyét. aki keletr l jött és ott letelepedett. Az ókori Mezopotámából. amit négy és fél évszázadal korábban Attila választott királyságának: a Kárpát-medencét. Ezután elhatározták. amely talán a magyarok eredetének titkát rzi. Kánaán egész földjét birtokul örökre. Álmost választották vezérnek. hanem mint jogos tulajdonosok. akiknek vallási és jogi rendszere t nik az egyetlennek. amelyet veletek és utódaitokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit! Metéljétek körül szeméremtestetek b rét. vizsgáljuk meg a következ párhuzamokat: • Álmost választották. hogy a földet mindörökre ennek a népnek adja. Furcsa Egybeesések A Honfoglalás néhány eleme megdöbbent hasonlóságot mutat az ókori történelemmel. s t utódaiddal is. akit kés bb említünk kifejezett feledésbe merült elhatározva az egész magyar ürükség feladását a vallási romanizálódás és kultúrális germanizálódás érdekében. Ilyen heterogén csoportoknak közös törvény kell. Anatóliából. amelyek gyökereit a f szerepl k nagyon is ismerték. Álmos. Ungváron halt meg. de nem mint betolakodók." Teremtés 17:1-12. f hadiszállásaikat a Volga-Dnyepr térségben felállító és a Kárpát -medence elfoglalását közös célul kit z vegyes eredet törzsek egyesítése csakis olyan vérszövetségek által valósulhatott meg. meg utódaid is nemzedékr l nemzedékre! Így tartsátok meg szövetségemet. amilyeneket fentebb már említettünk. Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet. aki nem a te utódaid közül való. Egy kis fényt is vetnek a magyar vallási gyakorlatokra és tanokra. és szorosan ragaszkodniuk kell a minden egyes törzs által elfogadott szabályokhoz: az összeköt elem a habirok lehettek. hogy a hébereke arra a földre vezesse.Ugyanígy Mózest is kiválasztották. és utódaidnak is. Amikor a hét rend vezére megkötötte a vérszerz dést. majd nyugat felé sikeresen el rnyomuló. hogy visszaveszi azt a földet. örök szövetségre minden nemzedékükkel.ami érvényesült és továbbadatott a mai Magyarország Árpád általi megalapításáig. lábát be nem téve arra. a hun Attila örökösének. Miel tt nagyon el re szaladnánk. Ezért Árpád tülköt ragadott és a Mindenható segtségét kérte. . gazdag és termékeny. hol jövevény vagy. vagy a Kaukázusból származó Közép Ázsián keresztül Indiáig és Kínáig terjeszked . mibel a körülmetélkedés alapvet követelmény és az izraelita nemzethez tartozás letagadhatatlan ismertet jele (elutasítható más. hanem sikeres szövetségen alapuló egyéb okokból). Mert Istened leszek.lépek veled. melyet k az "Ígéret Földjének" tartottak . Ez az a vérszövetség. amelyet 430 évvel korábban Ábrahámnak ígértek. hogy nem rokon népek is beléphettek és a héber nemzet teljes érték részévé válhattak ez által a szövetség által. amit az izraeliták a mai napig követnek. és amely Magyarország egy királya után. Neked adom és utódaidnak a földet. majd és vezérei bevonultak a Kárpát-medencébe. hogy a népet a négy és fél évszázaddal korábban Attila által birtokolt földjöz vezesse. és utódait a nép uralkodóinak mindörökre. akár a házban született. nem ezen. az "Igéret Földjének" kapujában. és Istenük leszek. akár pénzen vásárolták valami idegent l. Nyolcnapos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékr l nemzedékre. ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. Meg kell jegyeznünk.

• Árpád. és nem név. hogy belépett volna rá. hogy bizonyságként osszák szét az emberek között. amit az egyiptomiak Ozirisz Legendájaként ismertek. embereket küldött ki a föld felderítésére annak elfoglalása el tt. beleértve Erdély székhelyét is. a trónutódlás jogának igényével is fellépett. vagy utódot nemzeni neki. de úgy t nik ezek nemcsak népi csoportok voltak. Ez a szokás ritkaság. a hunok között és néhány mongol és türk népnél. darabokra tépette testét. Ez az uralkodó azonban. Ez a törvény kimondja. aki elvette Saroltot. csak néhány nép gyakorolja: elv volt a pre-izraelita hébereknél [1].). Vajk német lovagokkal kötött szövetséget. mint ma t nik. hagymány. . és az egyiptomiak Szetet a hikszoszok és apirok istenségeként azonosították? Bár a tett akkoriban nem számított annyira barbárnak. Koppány. A hét egy nagyon fontos szám az ókori Közép-Keleten. • Álmos. Avsalom is ugyanezt tette Dávid király elleni összeesküvése alkalmával [4]. elvette apja ágyasát. Ez a tett is ókori eredet : a hagyomány szerint Sém satya megbüntette Nimródot a Mindenhatóval való szembeszegüléséért. Az is véletlen csupán. a rítus eredeti céljaihoz mérten Vajk nem igazságosan járt el. ha nincsenek. akik olyan közel álltak Perzsia királyához? Vajon meg rizték ezt a hagyományt. akik csapatokat küldtek er sítésként. öregen. amit az izraeliták folytattak [2]. • Mindkét vezet a föld elfoglalását. a hét mágit. hanem (had)rendek is. az erdélyi gyula lányát. el akarta venni Géza özvegyét. A hétmagyart általában hét törzsként értelmezik. követték a zsidók és romák. hogy megfélemlítse a gyulát. Jelképezheti ez a hét vezér valamilyen módon Média hét hercegét. habár a törzsi vezérek elég hatékony ellen rzés alatt tartották saját csoportjaikat. Gézának azonban volt egy fia. mint ma) meger södött és Erdély független magyar fejedelemség lett a magyar államban. az Ígéret Földjének kapujában halt meg anélkül. Hasonló történet szerepel a Bibliában (Bírák 19:29. akárcsak Mózes. ókori vallási törvényeken alapuló tarsadalmi gyakorlatot mutatnak: Koppány. hanem egy elkövetett b n miattti igazságszolgáltatásként. bár nem büntetés. A jelentés mindkét esetben az volt. vagy mindez véletlen csupán? Árpádot utódai követték. hogy megtartsa születési jogait [3]. aki Koppány oldalán állt. felvett István nevén a szentek közé soroltatott. törvény volt Hsziung-nuban. amelybe a népet rendezték. Árpád háza Gézával újra er s kezekbe került. Ebben az id szakban az erdélyi gyula (a gyula kkoriban még cím volt. és darabokra vágta testét. aki megsértette az sei által kötött vérszövetséget és számos más ballépést is elkövetett. a Mindenható ígéretének tartotta. aki nagybátyja ellen fordult.. amit a magyar állam négy legfontosabb várának kapuira t ztek. Jákob els szülötte. a levirátus törvényének megfelel en. hogy a halott id sebb testvére köteles elvenni annak özvegyét és gondot viselni gyermekeir l.. de saját kormányzattal. majd legy zze Koppányt. hogy Sém a habirok satyja. nem csak a héberek között. hogy a föld gyönyör és gazdag. Tudhatott Álmos. ezzel a cselekedetével. aki a királyi vérvonal egy hercege volt. ahogy Mózes. A Géza halálát követ események néhány érdekes. Vajk. Árpád és népe ezekr l a tényekr l? Egy pontos leírást követve hajtották végre mindezt? Kapcsolatban vannak ezek az egybeesések eredetük rejtélyével?. akit Szet hasított darabokra és osztotta szét az egész országban. egy újabb ugyanarra az eredetre visszavezethet törvény: Rúben.

Ennek eredményeképp a férfiak nem keresték a n ket. a természet. Ezért megátkozta a testrészeket. Vajon ezek közül melyik a valós? Ismét az ókori Mezopotámiába kell utaznunk. hogy visszahozza a túlvilágról. A magyar férfiak húsvét hétf n elindulnak. a szaporulat. Mindez tavasszal történt. hatalmas király. ahol Ereskigal uralkodott. a n i ideál. Mellette vált Tammuz igazi férfivá aki. aki mindig kész volt lángra lobbantani a férfiak vágyát. a szülés véd je. Inanna gyászolta szerelmét. Az egyik ilyen a Húsvéti locsolkodás. így az Oroszlán csillagkép csak télen és tavasszal látható. akkor van pont szemben a Nappal. A Vénuszt Istár kultuszához. Tammúz tiszteletére akivel. vadászni indult. aki feloldotta átkát. hogy férfiasságát próbára tegye. Ahogy minden kultúrának. Ennek az eseménysorozatnak az utolsó napja volt a legkiemelked bb pontja. Egy vadkannal vívott küzdelemben halálos sebet kapott és a túlvilágra került. Tammuz. és nem tudta feledni. Ez a szokás hagyományozódott át a magyaroknál és rizték meg mind a mai napig. féltékeny lett szépségére és féltékeny lett szerelmükre. az est-hajnal csillag (ugyanez a magyar neve) megszemélyesít je. Babilonban is volt a hajnal és az alkony istenn je. egészen pontosan a Vénusz. Augusztus 20 egy furcsa ünnepe a magyarságnak. Régóta létezik. A magyarban Tündér Ilona formában maradt fenn az eredeti sumér név. A húsvéti szokásunk gyökereit így az ókori sumérok és babiloniak tavaszi termékenységrítusai között kell hát keresnünk. hogy a férfiak a megfelel varázsigék kíséretében "megtermékenyít " vízzel locsolták le a n ket. és minden helyreállt. Az évnek ebben a szakában a sumérok egyhetes gyászünnepet tartottak az elgyengül és meghaló h s. 5 000 évvel ezel tt a Tigris és az Eufrátesz között élt két sumér. a tojást adták cserébe. Egykor és ma az Államalapítás évfordulójaként tartották számon. Számunkra ez a szokás természetes. Máskor. Termékenység-istenn . az anyaság istene. akik ezért cserébe a termékenység egy másik si szimbólumát. hogy alkalmatlanok legyenek a szerelemre. elmondása után meglocsolják a házban tartózkodó n ket. Dingir Inanna. Föníciában Attart (Astarót) volt a neve. a másik pedig augusztus 20 ünnepe. míg mások csak csodálkoznak rajta. hiszen a gyász végén az új aratású búzából készítettek kenyeret és ajánlották fel az Anya . az új kenyér ünnepeként tartották meg. Ereskigal egy feltétellel engedte el Tammuzt: kérte. Ereskigal meglátta Inanna testét. így a sumér nép a tavasz els jeleit észlelve megemlékezett róluk. Az arabok Atthal néven férfinak mondották. a növekedés és termékenység istene és Inanna. Ez pedig magába foglalta. Ezért cserébe a n k szépen festett hímes tojást adnak a férfiaknak. mi is a jelentése. amikor a múlt eme fejezetének említése tiltott volt. az emberek és az állatok nem szaporodtak. amely más népek számára furcsa és ismeretlen. felkerekedett hát.Két Különleges Népszokás Létezik két olyan népszokás. miért ez a szokás. természetesen ezeknek is megvoltak a maguk termékenység varázsló szertartásaik. felkeresik a házakat és ott egy vers. hogy szerelme meztelenül lépjen be a halál birodalmába. A magyar tündér szó jelentése egyébként pontosan megegyezik a sumér eredeti jelentésével. egy vadkan végzett. bár hanyatlóban van. mint korábban már olvastuk. ünnepet ült. mégsem tudjuk pontosan honnan is származik. Az Oroszlán csillagkép az augusztus hónap "háza". ezen kívül jós istenként is tisztelték. mert augusztusban a Nap délben éri el ezt a csillagképet. a n k egyedül háltak. Az istenek jobb belátásra térítették Ereskigált.

[4] 2. 7. Mind a Turul mind a Csodaszarvas mondája sumér eredet . Források: 1.com/turkic/13%20Oguz%20and%20Ogur/OguzesEn. az si magyar vallást az Izrael Északi Királyságának vallásával is össze lehet hasonlítani. csakis a testvér özvegyt l származó els szülöttét lehetett a halott fiának tekinteni. hogy bár az Istenséget nem ábrázolják. hogy ezek a legendák az si magyar hagyományok közé tartoznak. [3] Teremtés 35:22. mai magyar "Tavasz"). 1980 . akit kés bb a pásztor Csabával azonosítottak. [1] Teremtés 38:8. és hogy az ókori Mezopotámiában található. Egyetlen isten volt. A babiloni/perzsa hatás szintén nyilvánvaló abból a tényb l. a Nagyboldogasszony ünnepében. gyökereik és azonosságuk ismeretének elutasítása.htm 4. http://sophistikatedkids. stb. 49:4. származnak valahonnan. mintegy az újjászületett király szimbólumaként. és a környez megvetett népekre is voltak jelképek. és a manicheizmus keveréke. 2. Összefoglalás A korai magyar egyistenhit tehát a sumér többistenhit vallásból bontakozott ki. Damacsek=Dumuzi (káldeai Tamuz. Ennek párhuzama figyelhet meg az egyiptomi Ozirisz-kultuszban. a sumér mitológiának. néhány a perzsa és pártus id kb l származó zoroasztrianista elem. nagyon közeli kapcsolatban áll a zsidósággal. fejezet. 3. de a katolikus Mária- kultuszban is.Istenségnek.6 . 6. mint a törzs legsz kebb vezet rétegéhez szorosan hozzátartozóknak módjukban állt más kultúrák vallásaiból. hogy a magyar nép melankóliájra és eredetére vallási örökségén keresztül is igazolást nyerünk. például Ménrót/Nemere=Nimród. kialakítva ezzel a magyarság összetett hitvilágát Néhány a magyarok sumér-hun eredetét ellenz szerz ezeket a tényeket mendemondának tartja. Amit azonban nem tagadhatnak meg az. mégis gyakran a nappal és a mennyekkel hozzák összefüggésbe. és azt sem tudják letagadni. mint minden nép mítoszai. és ahogy azt a többi témakörben is láthattuk. politikai érdekekb l valami ál-tudományos irányvonalat követve.. jelen esetben a judaizmussal és a kabbalával. Hiszen nekik. Könyv. Ennek az si szertartásnak az emléke maradt fenn a magyarok új kenyér ünnepében.Sámuel 16:22. Josephus Flavius: A zsidók története. bekezdés 5. ahogy a legendás alakoknak is megvannak a sumér istenség és király párhuzamai. papjaik tudásából a lehet legtöbbet eltanulva magukévá tenniük. Minerva Budapest. amely a habirok egyistenhitének (judaizmus és kabbala). III. Kis Magyar Néprajz a Rádióban. hogy ezek a mítoszok. S t. A fejezet végén elmondhatjuk. akiknek Istene a mindenséget Teremt . [2] Második Törénykönyv 25:5. amelynek célja a magyar nemzet.az iraelita törvény értelmében a levirátus csakis utód nélkül meghaltak esetében alkalmazható. Ené(t)h=Anuta (iráni Anahita). Komjáthy István: Mondák Könyve. vagy mert más elméleteket akarnak ezáltal bizonyítani. a tanult táltosok remekm ve.