T OM CL CT

NG TRONG WORD 2007 VÀ WORD 2010

ngngày: 22:40 11-12-2009 Th m c: T ngh p T om cl ct ngtrong Office 2007 Bàivi th ngd nt om tm cl ct nggiúpb nti tki mth igianvàcôngs cb ngcácht nd ngnh ngti níchcós n cnângc pthânthi ntrong MS Word 2007. t oram cl c, b n ánhd uc p n i dung vàti nhànhchènm cm cb ngch cn ngcós nc atrìnhso nth o. ánhd un i dung vàtríchxu tthànhm cl c B c 1: M v nb nb nc nt om cl ct ng

Ph ntrìnhbàyd is h ngd n chi ti t cácb nd hình dung. Víd : 3 ph nm u. ánhd u m ctrongb ngm cl c. cácb nch c n tv trítr chu tvàodòngch a m cvàxác nhm c (level): .B c 2: B nch n References trêntrình nthông minh c ab MS Office 2007 B c 3: L ach nvùngch cn ngt om cl ct ng Table of Contents.. B c 4: M cl ct ng ct otrênnguyênt cc p n i dung. n i dung. Level 3. cácn i dung nh h ns ch n level l nh nnh level 2. k tlu n. t onób nph il ach nc p n i dung chophùh p.b nch n level 1. vìv y..

. chú ý ch n level thíchh p... Saukhi ãhoànthànhvi cxác nhm c các m ctrongb ngm cl ccácb n di chuy n con tr chu t nv tríc nchènm cl cvành nch nbi ut ng Table of Contents.Cácb nthaotáct ngt v icác m ckhác.

.) ho ctùych n chi ti tb ngcáchnh nch n Insert Table of Contents..... Xu thi nh ptho i Index and Tables. Right align page numbers: Hi nth s trangbênl ph i. ch nth Table of Contents Print Preview:Ki um cl cs hi nth khi in Web Preview:Ki um cl cs hi nth d ngtrang web Show page numbers:Hi nth s trang.B ncóth ch nnh ngki utrìnhbàys ncó(Automatic. Use hyperlinks instead of page numbers: Cós d ngliênk tt m cl ct itrang tHeading Tab leader:Ch nlo i ng tab t cu icácHeading ns trang.

Nút Modify..: M h ptho i Table of Contents Options: Tùych nthêmm ts tínhn ngkhác. i nhd ng font ch chon i dung .Show levels: S c p Heading. Nút Show Outlining Toolbar: Cho hi nth thanhcôngc Outlining trênc as MS Word Nút Options...:M h ptho i Style.. s a ph nm cl ct ng.