P. 1
Ruth Rendell TAŠTINA TEŠKO UMIRE

Ruth Rendell TAŠTINA TEŠKO UMIRE

|Views: 229|Likes:
Published by vuki1956

More info:

Published by: vuki1956 on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2014

pdf

text

original

Ruth Rendell TA TINA TE KO UMIRE mala biblioteka knjiga 33.

Naslov izvornika Vanity Dies Hard Copyright © by Ruth Rendell 1966 S engleskoga prevela Mirna Cubrani Urednik Zoran Maljkovi Nakladnik Mozaik knjiga d.o.o., Zagreb Za nakladnika Zdravko Kafol Grafi ki urednik Sre ko Joli Oblikovanje naslovnice Fadil Vejzovi Korektor Sr an Boban Tisak Denona d.o.o., Zagreb, 2005. Sva prava pridr ana. Ova je knjiga za ti ena autorskim pravima i ne smije se ni djelomi no reproducirati, pohraniti u sustavu za reproduciranje ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na in bez pismenog dopu tenja autora i izdava a. RUTH RENDELL TA TINA TE KO UMIRE ,K) Mozaik knjiga Ta tina te ko umire; u nekim tvrdokornim slu ajevima nad ivi samog ovjeka. Robert Louis Stevenson: Princ Otto Ki a je prestala ba kad su u li u grad, ali posvuda su bile lokve, vjetrom ibane i namre kane. Mokro li e lupkalo je o prednje staklo automobila i le alo na plo niku kao poderane krpe. - Ho e li ovdje biti u redu? - upitao je Hugo. Zaustavio je automobil na mjestu za zaustavljanje, ozna eno bijelim iskri anim linijama kao u nekoj zamr enoj igri. - Malo smo sku eni vremenom, pa ako misli da mo e ... - Mogao bi je odvesti do kraja - rekla je njegova ena. - Ja bih to nazivala podlim, iskrcati ljude kao da si autobus. Osim toga, lijevat e kao iz kabla. - Rekao sam da kasnimo - prasnuo je Hugo. Okrenuo se prema svojoj sestri. - O.K., Alice? Evo kakav je plan, Jackie i ja emo na brzinu obi i Amal-gamated Lacquers - u etiri je kod njih nekakav prijem ali, trebali bismo biti gotovi prije pet. U pet emo te ovdje ponovno pokupiti. - Divno - rekla je Alice. Uzela je svoj ki obran i torbicu i otvorila vrata automobila. - Nemoj se obazirati na njega - urno je rekla Jackie. - Naravno da emo do i k Nesti po tebe. Reci mi, molim te, ponovno njezinu adresu. - Saulsbv - S, a, u, 1, s, b, y - Chelmsford Road, ali nije mi nikakav problem...

- Gluposti. - Bijesno je pogledala supruga, a njezine crne kovr e veli ine tanjuri a za kavu podrhtavale su kao ticala. - Da ima mrvicu - mrvicu kavalir tine... Oh, kakve koristi od toga? - Jer, Hugo je ve upalio motor automobila i ubacivao u brzinu. U nijemom bijesu ispru io je lijevi zglob, pokazuju i lice ru nog sata. Alice je stajala na plo niku i lagano im mahnula rukom. - Pozdravi Nestu i sve to - doviknula je Jackie. - Nadam se da ne e biti u jednom od svojih raspolo enja. Pobrini se daje razveseli prije nego to mi do emo. U jednom od svojih raspolo enja... To nije bilo nemogu e; to bi objasnilo njezinu dugu utnju, njezino reklo bi se odbijanje da odgovori na ve inu Ali-cinih pisama. Mo da nije trebala do i. Naravno, bilo bi bolje daje do la vlastitim automobilom, umjesto stoje nepromi ljeno zamolila brata daje poveze. Chelmsford Road bi mogao biti bilo gdje, milju dalje na drugoj strani grada. Dakle, ovo je Orphingham, uska visoka uli ica o ito prili no nepokvarena, s ku ama koje su zvali »povijesnim« jer su ve inom sagra ene prije devetnaestog stolje a, s nekoliko novih trgovina i obi nim stablima s ijih su se debala lju tili komadi i kore maslinaste boje. Iznad sebe, na jarkozelenom hum-ku, Alice je ugledala dvorac; kroz procjepe medu zgradama vidjela se rijeka Orph, koja je vijugala izme u ki om natopljenih livada. Alice je pomislila kako se malo promijenila od onih dana kad ju je Co10 ...... ,.._..,...........

nstable naslikao, sme u zakrivljenu rijeku ogra enu vrbama. Lijepo mjesto za enu od ukusa, ili uto i te umornom duhu. Ispred Gradske vije nice nalazio se plan grada, uokviren i ostakljen. Alice je odmah prona la Chelmsford Road. Kad je shvatila daje Nestina ulica jedan od krakova koji vode od raskr a na kojem se upravo sad nalazila, nasmije ila se vlastitoj zabrinutosti. im je u la u nju, vidjela je daje doslovce ono to joj i ime ka e, ulica prema Chelmsfordu. Sira od ulice iz koje je u la, izgledala je vi e bogato nego lijepo i otpo etka je nagovje tala imu no predgra e. Mnoge su ku e bile uvu ene od ceste, napola sakrivene iza visokih zidova s kapijama s lukovima. Nije ba tako zami ljala Nestinu ku u. Zami ljala je kolibu sa palirom stabala jabuke i trijemom am i a. - Ku ica - prema Herrickovim rije ima - iji je skroman krov otporan na vremenske nepogode. - Ovdje nije bilo ni eg takvog, samo ogromne vile sa zabatima i tornji ima. Nestaje u jednoj od njih vjerojatno imala stan. Po ela je padati sitna ki ica. Alice je odjenula svoju sivu nepropusnu ki nu kabanicu i otvorila ki obran. Dok je to inila, morala se sjetiti kako je Nesta uvijek izgledala savr eno, kako otmjeno. Njezin je ki obran imao oblik pagode, crni s tankom dr kom koja se doimala kao daje na injena od onik-sa. Alice je uzdahnula. I bez zrcala to no je znala kako zacijelo izgleda, simpati na, modrooka Engleskinja, ne ba u prvom cvijetu mladosti i nikad vrijed11 na drugog pogleda. Podigla je lijevu ruku i zagladila zalutali pramen svijetle kose, a kad je to u inila, kap ki e joj je smo ila nov vjen ani prsten. Uzdah se promijenio u smije ak. Kakve veze ima to sve, godine, nemaran izgled, konkurencija, sad kad ima An-drewa?

ustro je hodala niz Chelmsford Road. Kao to je i pretpostavljala po Nestinoj adresi, nijedna ku a nije imala uli ni broj. Orphingham Lodge - zacijelo boravi te uspje nog zubara - El Kantara, The Elms... Na suprotnoj strani zamijetila je niz podjednako jasno vidljivih naziva. Uz zadnju veliku ku u nalazio se bungalov, u praznom vrtu kojeg su bile posa ene japanske tre nje ije su gole grane str ale uvis kao bice ki obrana okrenute naopa ke. Iza njega bile su samo ku ice u nizu. Alke je za u eno podigla obrve. Skupina poput koksa tamnih kasnoviktorijanskih ku a bila je toliko netipi na u ovoj bogatoj ulici da je jedva mogla vjerovati svojim o ima. Bile su male i natiskane, nezgrapne na pozadini bujnih zelenih brda, i Alice su podsjetile na rudarske nastambe, crne od dima iz rudni kih dimnjaka. Na svakoj je ispod strehe bila tukom oblo ena plo ica s imenom i datumom, 1872. Prljav tina i vrijeme u inili su natpise nejasnima. Da bi pro itala plo icu na prvoj ku i morala je posve pri i eljeznim vratima, nagnuti se i poviriti. Alice je osjetila gorko razo aranje, hladan ubod iznevjerenosti. Ku a se zvala Kirkbv. Nestina ku a bit e jedna od ovih, naravno da ho e. Ali, nije mogu e da Nesta ovdje ivi. Da je nakon Salsteada do la ovamo? Helicon Lane i Bridal Wreath bili su tako otmjeni. kotski borovi natkrivljavali su malu trgovinu s kosim stubi tem i eljeznom ogradom; iz plo nika pokraj vanjskog dvori ta rastao je povijesni salstedski hrast za kojeg se pri alo da kroz njegovo raskoljeno deblo mo e projahati ovjek na konju i s ijih je grana visila imela u labavoj zelenoj lopti. Samoj je sebi rekla da ne brza sa zaklju cima. Ta mra na strana njezina karaktera, ta pesimisti nost zbog koje je uvijek bila sklona strepnji od najgoreg, nijednom se nije pokazala otkad se udala. Andrew ju je nau io da bude vesela, gotovo lakomislena. Stoi ki je ponovno pogledala plo icu. Kirkbv, Garrowby, Sewerby, i... da, Revesbv. Dakle, ipak nije jedna od ovih. Uzdahnula je od olak anja. A ipak... Nije li pomalo neobi no nai i na etiri ku e ija su imena zavr avala jednako kao Saulsbv, a da jedna od njih nije Saulsbv? Mo da ih ima jo -ljep ih od ovih ili na neki na in dotjeranijih - na samom kraju ulice. Ali, nakon sljede ih pedeset metara ku e su nestale, a plo nici se pretvorili u travnate bankine crne od blata i motornog ulja. U tom je smjeru jedina zgrada bila dvorac Orphingham, koji je siv i divovski str ao na pozadini brzih lebde ih.obla-ka. Do la je na sam kraj grada. - Oprostite... ena u kostimu od tvida i ki nom ogrta u pribli avala se cesti s poljske staze. Te ko je pre la preko nogostupa i sumnji ava izraza lica kakav ljudi imaju kad im se obrate neznanci, nepovjerljivo pri la Alice. - Mo ete li mi re i gdje je ku a po imenu Sau-lsby? - U Chelmsford Roadu? - Da, Saulsbv. Nigdje je ne mogu prona i. ena je pokazala prema ku icama u nizu. Ispod baldahina od oblaka, ru evne ku e kao da su se mr tile. Namr tila se i Alice.

Na otrcanim prednjim vratima Sewerbyja nije bilo zvona. Gospo a Nesta Drage. Narednik u postaji. mogla bi ga ba i poslu ati.To je to. shva aju i kako kriteriji koje je za Nestu postavila stalno padaju. Pro itala je ponovno ime sa stranice adresara: Sa-lulsby. . Vrata su bila zakra unana i zasun je za kripao pri potezanju. . Ali.Nikad ne iznajmljujem sobe. -Alice je izvukla svoj adresar. Beechwood. ko a imala teksturu kore starog sira. . . -Ali. nikad nije uo za Saulsbv. Alice je u la. kako biste je potra ili? . Alice je pokucala i ekala. . adresu je odmah prepisala. tra ila je savjet. Polako se vratila putem kojim je i do la.nije ni ta ula.Pisala mi je i rekla adresu. . Idem u posjet prijateljici. Saulsby.Gospo a Drage. Veoma je lijepa. zar ne? Oni se zabune oko imena. Do la je ovamo prije otprilike tri mjeseca iz Salsteada..Popis stanovnika. svijetle kose. Poslu ajte moj savjet. . Vi vjerojatno tra ite gospo u Currie u Kirkbvju.Ako mene pitate. Zainteresirana. ali joj je dao primjerak glasa kog popisa.. netko je negdje pogrije io. . neoprane odje e i kamfora. gospo a Drage je ivjela ovdje . .. Lice mu je bilo grubo i naborano. The Elms. Nesta joj je pisala .Popis stanovnika. zapravo djevojka.Posve sam od pedeset i etvrte. ali ta uzima samo mlade mu karce.bila je ustrajna Alice. Izborni popis. Ipak je bila u pravu. .otpisala joj je dvaput . ugledala je veoma starog mu karca. No.Pogledajte. nigdje u itavoj ulici ku e po imenu Saulsby.Sam sam jo otkad mije umrla ena . . A onda se iznutra za ulo nesigurno u kanje. St Andrews. dobro. samo alka u obliku goti kog vra i ka. . sobu ili ne to sli no rekla Je. vi tra ite Sewerby.Mlada ena.Ovdje sam samo ja. a ko ulja bez ovratnika bila mu je pri vr ena oko vrata man etom od kosti. . Je li gospo a Drage kod ku e? -Tko? .Na sebi je imao prastaro preveliko odijelo. Kantara... Dakle. popis bira a! Policijska postaja bila je u sredi tu grada izme u gostionice po imenu Lav i janje i seoske bolnice.. Bez brige. ena je povirila preko njezinog ramena.Ne radim popis.. Zastala je. naravno. nije bio Sewerby. onu koja ima k er koja radi u bolnici. Mislila sam da ima. Poslu ajte moj savjet i raspitajte se u Sewerbyju. ali je ne mo ete prona i. Kad su se vrata otvorila. Iz tamne rupe hodnika dopro je smrad kuhanog kelja.To je Sewerby. Neko vrijeme . blijedog i slabovidnog kao daje godinama bio zatvoren u mraku. Orphin-gham Lodge i jo dvadeset. zar ne? . 15 Pretpostavimo da znate ime ku e i ime ulice u kojoj se ta ku a nalazi.Dobar dan.mo da pola minute .rekao je. nigdje Saulsbyja. mlada damo..i iako je pisma bacila.

iznenada nadahnut. zar ne? U prvoj je ostala praznih ruku.Ne e biti na njemu . ili desetak crvenih ru a na dugim peteljkama.glasno je itala i glas joj je zamuknuo. Ona. Sewerby. Ali. Chelmsford Road. Zrak u njoj bio je vla an.rekao je. dvaput. i o ekivati da e je zate i kod ku e. . . Brzo e se vratiti.Radi li za vas gospo a Drage? Nasmije ila se i s velikim zadovoljstvom raskola ila o i kad je upraviteljica odgovorila: .Daje pozovem? Vjerujte mi. Saulsbv e biti. Revesbv . draga. ne to se zacijelo mo e u initi kako bi se upraviteljica nagovorila da joj dopusti oti i ranije. Cime se ona bavi? Oklijevao je. Taj jasan miomiris. ali mirisno svje . Mo da one orhideje. .Kirkbv. Nestaje morala raditi i mo da jo satima ne e mo i napustiti trgovinu. trpkih krizantema i te ke tromosti karanfila. kad su se Alice i Andrew vjen ali. Nesta im je svo cvije e dala kao vjen ani dar i vlastitom rukom za ila bijelu orhideju uz satensku vrpcu koju je Alice dr ala u molitveniku. Evo je. i to radnim danom. Naravno.Pa sad. ili da barem pobjegne na pet minuta. Druga je bila prostranija i zaposlenija. ako je nova ovdje. gospo o? . .gurnula je ruku u torbicu i opipala debeli smotak nov anica koji je uvijek nosila sa sobom . zlatnu kosu i uobi ajeno brbljanje. Upravo je oti la straga pobrinuti se za jednu narud bu. ena ispred nje naru ivala je cvije e za vjen anje.Ne.rekao je.ne to ekstravagantno to e darovati Nesti. Potraga je zavr ena. u rano jutro do la je u Vair Place te je zidove dnevnog boravka ujaka Justina ispunila ljetnim ljiljanima. kratko se acnula zbog stida i . ne znam to no to bih vam predlo io. 17 . Neko je imala cvje arnu u Sal-steadu.. dodao: . mje avina ru a. bi mogla ne to kupiti .Pisala vam je s te adrese.zavisti? Samo bi ena koja nikad u ivotu nije morala raditi do la potra iti prijateljicu koja radi. Mislite da bih se mogla raspitati u svim cvje arnama? . . .Cvje arka je. U svibnju. ekaju i. ne znam to ju je toliko zadr alo.Ne e vam na koditi. Kao daje prirodno i ao uz zgodno.U sve dvije . Alice. vratio joj je u sje anje Nestu kao to ni ta drugo ne bi 16 moglo.Naravno da jest. utje ila se. a zatim. Garrowby. .Da. Ali. bucmasto lice.

ao mije.. mo e plakati i nikome to ne smeta. Neobi no. Nestaje na njima esto plakala. eljela je zaplakati i eljela je Andre-wa. ta jeza da e se dogoditi ne to stra no. sigurna sam da jeste. pomislila je. jer Alice joj je pisala da dolazi.Ovo je doista iznena enje. okrenula se i u ki om opranom staklu izloga neke trgovine ugledala visoku. U njegovim je o ima ona bila sna na. i za pet minuta tajna nepostoje e ku e bit e razja njena. Nesta bi mogla biti me u njima. taj iznenadni strah. a ruke e joj biti vla ne i uz njih e prianjati ostaci li a. Promjena klime i okru enja zacijelo su je dosad ve izlije ile. i s njim po etak panike. Gospo a Drake bila je mr ava.Ovo ovdje je gospo a Drake. O ne jabu ice su je zapekle. trezvena. ena se okrenula i pokazala prase e lice s ru i astom namre ka -nom ko om i grimiznocrvenim usnama.Rekla sam gospo a Drage. ponovno pogledala i potr ala za sitnim likom u svjetlucavom crnom ki nom ogrta u. Smirena.. nitko te zbog toga ne e prekoriti. Kad si mlad i lijep. Stajala je na plo niku na ki i. Za trenutak e pro i kroz ova vrata. ali star. crvenoruka i sredovje na. Iz grla joj se oteo jecaj. Ali. ljupkih parola. Za to sad mora misliti o tome? Saberi se. Imat e crni najlonski kombinezon. Trepnula je i podigla ruku do usana. sna nu enu irokih ramena stvorenih da na njima netko pla e. Razo aranje je bilo tako sna no daje osjetila kako joj svi mi i i na licu padaju u gotovo komi nom o aju.? Krenula je. smirena i maj inska. . Otkad se nismo vidjele! Iznena enje? Ne. ia . Pomalo bez daha. Poznat. zato to su ta dva poriva bila nespojiva.Nesta. Zacijelo.. Doista se nadam daje preboljela onu depresiju. To su. jer je u zadnje vrijeme uvijek izgledala kao da ju je netko upravo probudio iz uznemiruju eg sna. i izgovorit e jednu od svojih karakteristi nih. Alice se gorljivo nasmije ila i zakora ila korak naprijed. poznati osje aj. ki obran joj je visio sa zgloba kao mokra ispuhana kukuljica. . . ali mogla bih se zakleti. svi mislili o njoj. Iznenada se osje ala veoma mladom. znala je. . Odmahnula je glavom i okrenula im le a. ona to ne bi rekla. a ne da se sama potresaju jecajima. napola zaboravljen u sre i protekle godine. prakti na.. kojem je svijetla kosa bje ala ispod ala. rekla je samoj sebi jo jednim od .Alice je besciljno tumarala trgovinom i kovala planove. Licem e joj preletjeti sneni osmijeh. Toliko mnogo frustracije bilo je nepodno ljivo.. gotovo djetinjastom. kad je ispru ila ruku kako bi dotaknula rukav. Bio je to stari. Iz stra njeg dijela trgovine za ulo se gu vanje papira i potom koraci. Bit e tako dobro ponovno vidjeti Nestu. pognuti glavu da bi izbjegla br ljan u vise oj ko ari. Oprostite to ste morali ekati. i turobno zurila u kupce..

U zadnje je vrijeme bila veoma deprimirana. sprejevi. stidljivost. Za sat vremena do i e Hugo i Jackie i potra iti Nestinu ku u. Odselila je iz Salsteada po etkom kolovoza i nije ba jasno rekla kamo to no ide. Jackie. Skoro su etiri sata. Zacijelo nije ba zabavno biti udovica i morati zara ivati za ivot.Nisam je htjela gnjaviti pitanjima. Ima li sa sobom njezina pisma? .Kri anac izme u d ersejske krave i porculanske lutke.Halo? Mama. Rekla je da nema ni ta utvr eno. ali e ti pisati i javiti se kad se negdje smjesti. Bo e! Pomislila sam da se ne to djeci dogodilo. Orph Bridge. Tako je mlada.To nije mogu e. takvom mi se .A sad.boje. . nesigurnost. lakovi. Ki a je bubnjala po krovu govornice i slijevala se niz staklene zidove. . Je li tako? Alice je kimnula glavom. Budu i da se nikad nije morala sama probijati kroz svijet.O ito si pogrije ila . -Starija je od mene. Nesigurno je prou avala kod i polako birala brojeve. Jackie. umalo je smije no. a ne za plakanje. a na istu adresu sam slala i pisma. Podigla je rukav i pogledala na ma-atinasti sat s dijamantom.prili no o tro je rekla Jackie. no jo uvijek kre tav od jasnog uzbu enja. Daleko od Salsteada i ljudi koje je itav ivot poznavala. Nestaje kod Croppe-r'sa ostavila prsten da joj ga pove a. da vidimo. . U pozadini je ula glasove i prigu en smijeh. a onda emo se vratiti po Huga. Alice je uvijek osje ala laganu nelagodu. . . . onda je tako kako jest. . jesi li to ti? -Alice je. . .Oh.Ho e re i da si pisma i paket poslala na mjesto koje ne postoji i da si dobila odgovor? -Jackin ton je sad bio bla i. Pobrkala si adresu. itav niz kodova. Stoje bilo? Alice joj je rekla. ak je poslala i dvije funte za tro kove pove anja. U svih svojih trideset i osam godina Alice gotovo nikad nije upotrijebila javnu govornicu. nepoznato ju je pla ilo. Bacila sam ih.Mogu li razgovarati s gospodinom Whittake-rom.. Amalgama-ted ne to . Otvorila je telefonski imenik i brzo je prona la.kli eja. Kako se zove ona tvrtka iju je tvornicu Hugo oti ao posjetiti? Spomenuo ju je samo jednom. U komunikaciji s udaljenim selima Orphingham je imao zamr en sistem biranja brojeva. vozit e se gore-dolje ulicom i postajati sve lju i i nestrpljiviji. Poslala sam joj ga u Saulsbv.. .No. molim vas? Otkrila je da mora malo pobli e objasniti. Amalgamated Lacquers. lagano zabrinut glas.Slu aj. . Tri godine je radila u onoj trgovini u Salsteadu i rekla je da joj je dosta. .Mlada! -Jackie je ispru ila noge u hla ama. Kad se tako razmi lja. Nije mogla sjesti na zid ispred Sewerbyja i ekati ih na ki i koja je lijevala. dolazim po tebe. . Vani se po elo smra ivati. Uslijedilo je kljocanje i kuckanje dok je netko tipkao po centrali.Pogre no si zapisala adresu. a zatim se za uo Jackin zbunjen. Prsten je dobila.Zami ljeno je dodala: .Uop e ih nemam. Ima najmanje dvadeset i osam godina. pisala mije i zahvalila se.

Sad se samo nasmije ila. Alice se sad ponovno sjetila kako je izgledala kad ju je prvi put vidjela u jednoj od crnih haljina koje je uvijek nosila. . Nestaje odnijela svoj zaru ni ki prsten da joj ga pove aju. . nepostoje e mjesto? . a ona mi je otpisala i zahvalila mi. odabrala jednu blijedozelenu i zami ljeno je pripalila. Iznad njih ki a je ritmi ki lupkala.rekla je Jackie. . Primijetila sam kako su joj gle njevi posve nabrekli kad se gegala naokolo na onim lu a ki visokim petama. Jo sam razmi ljala o tome kad sam dobila pismo od nje. . oti la sam kod Croppera po onaj sat za Andrewa. s bisernim i zaobljenim laticama kao njezini nokti.Negdje mjesec dana nakon to se preselila.Ne znam . Vjen i i arenog lovora i posude solanuma iz kojeg su nicale male naran aste kuglice bili su odneseni. Nestaje voljela orhideje. ali pomislila sam da bi mogla imati nekog prijatelja ili ro aka koji ga ita. Prisje aju i se onih nekoliko godina prije udaje. sjetila se kako je oti la u Bridal VVreath kad je Nesta tek postala upraviteljica.rekla je Alice. Imam supruga.Kraljica glamura? Odakle ti takvi izrazi. Rekla sam gospodinu Cropperu da u joj ga poslati. ali poslala sam joj prsten.Nikad ne u biti kraljica glamura. sa ivahnom kosom smotanom u pun u koja je bila jedina svijetla stvar na njoj. ali nisam znala adresu. Zvuk koji je proizvodila bio je kao odmjereno tapkanje urnih petica ili dugonoktih prstiju koji nervozno lupkaju po metalu.Bit e bolje da se malo uredi . Njihovo neprozirno. ako si ga poslala na Prije godinu dana Alice bi joj zamjerila takvu primjedbu. Sad su od toga pro li tjedni i tjedni. Iz pohabane torbice od izrezbarene ko e koju je uvijek nosila sa sobom.U svakom slu aju. . Na svoj spor. -Debljala se kao luda.. . sanjivi na in. Bilo je to tek nekoliko re enica.. svjetlucavo meso kao da je bilo sli no njezinom. iz krinje? . a zamijenile su ih fuksije i orhideje na zelenim metalnim pladnjevima. Jackie je izvukla kutiju cigareta Sobranie Cocktail. Dim se izvio do krova auto23 mobila kao pero ili cvijet koji se grana.Znala sam da Nesta vjerojatno ne ita The Times.prekinula ju je Jackie. mora daje zaboravila oti i po prsten prije nego to je oti la.To je bilo onda kad si namjeravala dati oglas u The Timesu? . upaliv i motor automobila. . uhvatila oluja na cross-country utrci.Nisam iznena ena .ini. Izgleda kao da te Kako je mogla dobiti prsten..Ne moram. privla iti ljude. Alice se Nesta nije ni najmanje inila takvom.. .

svjetlucava. Razgovarale smo s u iteljem engleskog. nagla eno mirna. Promet je bio. gust. I nisam ga 24 je sin tamo i ao u kolu. .ali pretpostavljam kako si shvatio da nisam mogla prona i Nestu. i odmah je po eo pri ati o nekom ugovoru za koji ih je uvjeravao daje »u torbi«. Svi vi se tovite od Whittakera kao gomila parazita. Bila je naviknuta na njegove izljeve lo eg raspolo enja. . nije je bilo? Oh. . Kad su se udaljile od Or-phinghama nekih kilometar i pol. Ku e jednostavno nije bilo. nemoj da to sazna stric Justin. proklet bio! -Naglo je zako io. spora gusjenica. briga? . . S epala si ga na nekom dobrotvornom portskom natjecanju.rekla je pomirljivo . -Daj mi jednu. . zar ne? Skakavci samo u ivaju dok mravi obavljaju epala. Jackie. Pisali smo jedno drugome i oti li na ve eru.A u itelj engleskog bio je Andrew. uop e. Oti la sam s prijateljicom iji sav posao.Znam. nikad nisam razmi ljala o tome.Kako to misli . skrenula je nalijevo nedavno asfaltiranom stazom. jeF da? .. . a ti mravi smo Justin i ja. bolje da ja vozim. nije li? I Alicin. . ja sam mislila da svi Whittakeri koji postoje dosad ve znaju tu pri u. zar ne? . ali za ime bo je. i Andrew. naravno .dodao je.To ti je kruh i mlijeko. izbacio glavu na ki u i zaurlao na voza a cisterne s melasom.Nikad i ne pomisli na njega. draga. Zar ve ina ena ne upoznaje na taj na in svoje mu eve? -Ja sam Huga upoznala u pubu. molim te. . zar ne? . jesu.Tvoj Andrew . Bio je ushi en. zar ne? . nego pravu cigaretu.. Jackie je zapalila modru cigaretu. draga . provale bijesa koje su brzo hlapile i obi no nisu ni ta zna ile.Ponovno je progun ao. Jackie se zahihotala. previ e si pametna za to. esto sam se pitala kako si uop e uspjela uhvatiti Andrevva. sje am se.lukavo je rekla Jackie . Iskreno.Razdra ljivo je progun ao. Ne jednu od tih. Pomakni se.Iskreno.znam da mi ne e zamjeriti to ti to ka em.Da..Nije to bilo portsko natjecanje. . kad smo ve kod toga. . .Vjeruj mi. iako pomalo nervozan.goropadno je upitala Jackie.Oh. kao da se toga naknadno sjetio i kao mito za Alice.Oduvijek sam smatrala da su tamnoputi mu karci seksipilniji od svjetloputih.ao mi je to se Jackie morala vra ati . kao gips bijela i gumenasta izgleda me u poljima. Ne bi te moglo biti manje briga za posao. . nego dan kole.Oh.Svi Whittakeri su o svojoj tvornici govorili kao o »poslu«. Ubrzo je izi ao i pri ao automobilu.Koga je. Tvornica gdje je bio Hugo nalikovala je velikoj gljivastoj izraslini. veoma je privla an mu karac.Jackie. Hugo je frknuo nosom. . .

Hvala bogu da e ovo pripadati pro losti kad se sljede i tjedan otvori zaobilaznica. Nove svjetiljke uli ne rasvjete bile su postavljene. mo emo li se vratiti? Prili no sam zabrinuta. Nisam razmi ljala o tome. pokraj »posla« . bilo je te ko shvatiti kako bi se itko mogao okrenuti i vratiti.Hugo je zvu ao zapanjen.. plosnati znak u daljini i u o trom kutu ogranak s kojim se cesta odvajala kako bi u sredi tu grada susrela High Street.Voljela bih da sam se sjetila po te.. 26 . ali nije mi palo na pamet. utemeljena . Nestaje dobila svoj prsten. Hugo. .Oh.Beskorisno je poku avati razgovarati s tobom rekla je Jackie. Bila sam na policiji. Ljudi su i li u Boadiceju.Automobil se naglo zaustavio gotovo na stra njim svjetlima cisterne i veliki znak pri vr en na njezinom stra njem dijelu Oprez. . U svakom slu aju. Sa svoje desne strane Alice je vidjela bijelo u e dvotra ne ceste i preko nje niz ba vi s uljem nagla enih crvenim svjetlima upozorenja. vrti ga i smije i se dok se svjetlo odra ava sa sitnih dijamanta. Sad je to bio samo batrljak s oklja t-renim donjim krajem kako bi dopustio prolaz zaobi-laznici. hrast i lelujava imela. ispod eljezni kog mosta. postaje ve zatvorena. Automobil je glatko brzao izme u novoizgraenih poluspojenih ku a. Na kri anju su napustili High Street i skrenuli u Station Road. a gospodin Cropper prekrivao je svoje izlo ke metalnom no nom za titom koja je nalikovala zastoru od lan anog oklopa.Whittaker-Hinton. djevi anski komadi asfalta preko kojeg jo nije pre la nijedna guma..Bila si na policiji? . Negdje u tom neuhvatljivom Saulsbvju mo da ga ba u ovom trenutku stavlja na prst iznad vjen anog prstena. . A onda se svaki tre i automobil odvajao.Vratiti? Mene bi vi e zabrinulo da se moram vra ati kroz ovaj pakao po ovakvoj gu vi. S druge strane tog odvojka le ala je Helicon Lane. itava bujica drhtavo je zastala kad su prvi automobili do li do uskog grla Salstead High Streeta. no Bridal Wreath jo je uvijek bio tu.Samo da bih pogledala popis stanovnika. .Hugo! . .vris-nula je.. i ezavala je izme u tamnih nasipa nagomilane gline. Osim toga. Alice je jedva uspjela razaznati veliki.Za to se toga nismo sjetile? Trebale smo oti i na po tu. Udahnula je i iznenada uzviknula: . zra ne ko nice kao daje posko io o prednje staklo. -Vjerojatno jest. Svjetla u lije ni koj ordinaciji bila su 27 upaljena.. . . Zapravo.Kog vraga radi ? Ho e li me voljeti i nakon plasti ne operacije? . Mora daje pro lo est sati.tu no je rekla Alice. Red koji se sporo pomicao ostao je neprekinut i zmijolik itavim putem do raskri ja Brentwood. Bila je to cesta duhova. Jackie . Naravno da sam trebala oti i na po tu. Tiha i nepomi na. ali nisu bile upaljene.

28 I Justin Whittaker. vlastito prebivali te su se potrudili za tititi od pusto enja. Vidio se samo zvonik Svetog Jude. stvorila dijete koje je nepogre ivo bilo njezino. Ve a je ku a nadvisivala manju za otprilike tri metra i taj se vi ak sastojao od krova iz kojeg su str ala etiri tavanska prozora. Znala je daje eka iako nije gledao u vrt. Odlazili su i zadnji radnici. Alice i Huga. s Huskinsonovim crte om. ak i omot jednog od njegovih najdra ih Palliserovih romana. iako ne njezina kopija. S tih se prozora. izgra ena u istom razdoblju i od istih tulipan crvenih cigli. Whittakerovi su zauvijek uni tili prvi pogled posjetitelja na Salstead. a onda gaje ugledala gdje je eka. etvrt milje udaljenu. zasjenjen ben-tleyem strica Justina s druge strane ivice. i Alice je prepoznala njegovu tajnicu koja je silazila niz stepenice. To je pravo mjesto za njega. pru ao nesmetani pogled na travnjake koji su okru ivali Salstead. vidjela je svaku pojedinost kameje u udubljenju prozora: Andrewove duga ke ruke koje su je podsje ale na prizor s Tizijanove slike Lhomme au Gant. pe atnjak na njegovom prstu. podigao ruku na pozdrav. pomislila je kad ju je Hugo iskrcao na prilazu ku e i kad je krenula prema njoj. ari a i gloga. sada nja glava tvrtke. ili zlatni sat za ro endan. tanka kamena igla iznad mre e grana. Andrew. rekao je da kao to nema ni eg ru nog ili neskladnog u onome stoje on zvao »imanjem«. Bentley strica Justina i An-drewov sprite nedostajali su s direktorskog parkirali ta. Alice je pogledala na sat. koji su kao djeca ostali siro ad. sme emodri poput pa jeg jajeta. Gotovo je pola sedam. . biciklima. koji je ivio u Vair Placeu. Jedva se mogla sjetiti i ega to joj je pru ilo vi e zadovoljstva od onog prvog dana kad mu je pokazala Vair House i rekla da e to biti njihov dom. Skrenula je niz jedinu okuku na stazi. ili policu za knjige za njegova prva izdanja Trollopea. Osim . a ne jedna od onih tukom prekrivenih ku ica koje su bile rezervirane za o enjene u itelje u koli Pudsev. Kao da je roditeljska zgrada doista rodila Vair House. Izgradiv i tvornicu tik uz postaju. Zastori jo nisu bili navu eni i kroz malena etverokutna stakla vidjela je ru i asto svjetlo jedne od svjetiljaka koje mu je padalo na lice i knjigu koju je itao. jednako se tako ni oko njega ne mo e vidjeti ni ta ru no. Vair House je bila mnogo manja od Vair Placea.osim ako mu kola za vjen ani dar ne kani dati mali crveni automobil sprite. Naravno daje do ao ku i. na vr cima prstiju jer gaje voljela iznenaditi. automobilima. i bila je tik do nje.1856. ak je i novu benzinsku postaju na Pollington Roadu sakrivao skladan zid od lipa.. Vair House je ostala prazna kad je posljednja tetka Hinton umrla i bila je prazna dok je stric Justin nije darovao Alice kad se udala za An-drewa. odgojio je stric. 29 Sprite je sad bio na prilazu ku e.. neki pje ice. kao i sa svih gornjih prozora na obje ku e. odlu io je za sebe izgraditi novu ku u. Hugo je usporio. Popev i se stepenicama. osamljene prirode. kad se Hugo o enio. Automobil je brzo za ao u mir vla ne. iako ne i spojena uz nju. Ali.

Ispru io je ruke i uhvatio u zagrljaj kao da su mjesec dana bili razdvojeni. sje aju i se prvog puta kad joj je pru io alicu aja u dvorani kole Pudsey na dan kole. gospo ice Whittaker? . ili joj je pro itao misli.Poslao sam Pernille u kino. ne zamije u-ju i. zar ne? . Iza njezinih le a otvorila su se vrata i znala je da on stoji na pragu. kose podignute onako kako ju je podizala otkad je sa sedamnaest godina pr30 vi put podigla pletenice. pomislila je.. ovo si posebno pripremio. . a da ona jo nije do la. Sjetila se Jackinih prijekora i osjetila lagani alac sumnje.citirao je kroz smijeh -velike tajne arhitektonske dekoracije konstrukcije i nikad se nije upustila u konstruiranje dekoracije. sjeo s njom. kratke suknje i daje o i ala kosu.Nisi se valjda doista zabrinuo? . Kad se udala i dovela An-drewa u Salstead.u Macclesfteldovoj svilenoj haljini i prakti nim sandalama s niskom petom.i to kakvog mu a! Jo bi se vi e smijali i pri ali. zatim je. Ugrijala je ruke na tankim utim plami cima. bila je slo ena na niskom stoli u. s tankim kri kama kruha.. putrom i kola ima iz slasti arnice u ulici York. .nao ita ena. donijela je vrstu odluku. Andrew joj se obratio. Slijedio ju je u dnevni boravak.Zabrinuo bih se da nisi brzo do la. zaljubio se u nju onakvu kakva jest. ili mo da zavezana u vor. Za to bi se mijenjala? Ipak. odbacila maramu i ponovno pri vrstila bro . Neuspje no je prtljala po njoj. Zamislila je kako dopu ta da ugasne. Zastala je ispred zrcala u hodniku i pogledala se. Vatra u kaminu upravo se po ela razgorijevati. Ni ta na svom izgledu ne e mijenjati. uri naslagati cjepanice na pepeo. U staklu iznad njezina ramena pojavilo se njegovo lice. ena odli ne figure . Neka se samo smiju i ogovaraju zato stoje neotmjena Alice Whittaker naposljetku prona la mu a . Ova bi marama mo da izgledala bolje ovijena oko ovratnika pulovera s bro em. daje po ela nositi visoke pete. Navodno je neki rani Bergmanov dragulj prona ao svoj put do Pollington Plaze.Dragi Andrew! . . Andrew.Madame est servie.ekao sam te s u inom. 31 .ekao? Oh. Gladna? -Kimnula je glavom. .Tiho je u la u ku u. smije e i se svojim malim ta tinama. U ina.Ve sam se po eo brinuti za tebe. Mora daje i on to osjetio.Dobro je ona znala . jer je ozbiljno rekao: Pijete li ga s mlijekom. rekao je Andrew . Zatim. U velikoj dvorani Pudseya izgledala je kao i uvijek. Vratit e se na vrijeme da nam pripravi ve eru. kad je shvatio daje est sati. .

Saulsbv.Ba je nespretan za jednog lije nika. manje-vi e zavezanog jezika. . . ekaj malo. . je li tko zvao? . . utjela i bila zadovoljna time. a Alice nije do la.i blijede modre o i su joj se ispunile suzama. Ljubav joj je do la kasno i netra eno. . Bell? . sjeo je na pod do njezinih nogu.Uz lagani smije ak.Harrvja nisam vidjela ve tjednima -rekla je. . Neobi no je udno.Nasmijala se. -Je li se to dogodilo. podi u i lice do njegovog. idem po nju.rekao je nesta no.Alice je previ e grubo za tebe.Harry Blunden je svratio. ali joj je bilo nemogu e u to sumnjati kad bi u njegovim o ima vidjela ovaj sjaj za u enosti i odu evljenja. Nadam se da mi nikad ne e morati dati injekciju. . Jo uvijek nije mogla vjerovati da ju je volio onoliko koliko je ona voljela njega. . Nisam je vidjela. pretpostavljam.. -To je tako romanti no .Naravno. tobo e da mi ne to posudi i vrati knjigu koju je posudio od mene. dragi. Bell. . . ali nisam je uspjela prona i. Zapisala sam u knji icu. . Do e mi da se raspla em . Znam da Jackie misli da sam pogre no zapamtila. i na njemu vidjela zajedni ku nje nost. Nestaje. Odmaknula se od Andrewa i nadalje ga dr e i za ruku.Sto je Harry htio? Nasmijao se.Uvijek ju je zvao Bell. Pola sata se muvao ma u i svojim duga kim rukama.Ne volim mu karce koji se prema njezinoj ku i pona aju kao daje sveti te i ne volim mu karce koji namjerno sjede na njezinom najdra em stolcu jer znaju daje ona zadnja sjedila na njemu. uzela je jedan slatki i zagrizla. opu ten i savr eno nepomi an. Harry bi mogao znati. . dok mu je pri ala. pokazuju i 32 duga ku poderotinu na omotu romana kojeg je itao.Ne voli ba Harrvja. svijest o udu koje im se oboma dogodilo.Kako to misli . Vidi . zar ne? . gdjegod bila. On svoju baklju nosi visoko iznad tla po kojem kora a .. .A te me otrcane primjedbe dovode do tvoje prijateljice Neste. 33 . ne za mlade ene.Nemam ti to ispri ati. Nesta mo da sad negdje pla e zato stoje ekala Alice.rekla je. Ako ju je Nesta doista ekala. Dakle. do ao je vidjeti tebe.Reci mi to si radio . zato stoje to bila viktorijanska umanjenica njezinog drugog krsnog imena.Slegnuo je ramenima.izjavio je kad mu je rekla da joj je ime Alice Christabel. .Slu ao je u ti ini. .Sto si mislio onim »tobo e«? . a onda je morao na svoju ve ernju ambulantu. .Naravno da ne volim mu karce koji su zaljubljeni u moju enu . bio je Nestin lije nik. ali nisam.Kako si ono rekla da se ku a zove? Iz pune ko arice vo a od marcipana.Zvat u te Bell . naravno daje telefonirala. Kako je ona? Pri aj mi. Alice je za stare usidjelice. . potrgao je omot.Samo te vidjeti. .uzdahnula je Nesta.

.stresla se Alice..Sto bih trebala u initi glede Neste? . To je bila prva no kad su po eli uklanjati stare grobove kako bi napravili mjesta za cestu. kako je rekla. Doista bih voljela da znam gdje je sad. Doista ima najugodnije jastu asto krilo na koje sam ikad polo io glavu. .Vjerojatno za to postoji neko prili no jednostavno obja njenje. dragi! 34 . Sam Bog zna za to. Nikad u njoj nisam uspio vidjeti ono to si ti vidjela. kad bi mislio da si ih ti pripremila. Siguran sam da bi on po derao. okoladom prekrivene mrave. . Ni ti ba ne bi elio spavati sto metara od mjesta na kojem gomila ljudi iskapa le eve. Svejedno imam osje aj daje mo da u nekoj nevolji. Andrew.A polo io sije u mnoga? . . ona ionako nije bila tamo.nadmeno je rekao Andrew.rekao je i nesta no dodao: .Oh.Nije bio posebno oduran .Mo emo li Nestu Drage ostaviti na miru? Upitno gaje pogledala.Bilo mije drago kad je oti la . i mislim da su samo pogor ali situaciju. budu i daje no trebala provesti s Feastovima.Nadam se.. Na to se nasmije ila. Znam da ti ne ini takve pogre ke..Stotine. Znam da ja ne bih.Nemoj sad ustajati. .Nemoj biti tako neljubazan. Kad si rekla da je od tebe posudila novac . sve bilo spakirano za selidbu i nije si mogla ni ta skuhati. . . zastao je. .pa si je odveo natrag u Bridal VVreath.Iznenada se uspravio. .Bell? .rekao je..to 35 .A onda se rasplakala .. pa sam morala kuhati ja. ali je nabujak od sira splasnuo i bio je oduran.U initi? Za to bi trebala i ta u initi? .Pernille je bila bolesna.Nekontroliranu ma tu lo e odgojenih .ini mi se veoma neobi nim.Sje am se daje obilazila naokolo i sa svima se pozdravljala. odabiru i najgore ega se mogao sjetiti . . ale i ene koje su odbijene kad je ona odabrana. . metafori ki zveckaju i svojom kutijom za milodare. Sje a li se kako je bila deprimirana i udna kad je odlazila? . Ali. .U asno! .nastavila je .Trebala si pozvati i Harrvja. Bell. .Ugodno se namjestio promatraju i je.Utrapila se nama zato stoje. Nestaje imala ne to protiv toga. . Nacerio joj se. Tamo su bili ak i policajac i vikar. ..

. ali da samo mu karci fizi ki nalikuju enskoj strani. Krupni zubi bili su svi njegovi.Idem na ru ak za gladne. uzimaju i obje njezine ruke.Dobro. 37 .Ja na tvom mjestu ne bih.upitao je stric Justin izi av i iz be-ntleya .Kad se eljela usprotiviti.A kamo si se ti . -Vjerojatno najbezosje ajnija poslovica od svih. Ali. . Ponovno je sjeo na pete i. -Ima i drugih vrsta ranjivosti. a zacijelo najgluplja. .Stra no se bojim da e biti povrije ena.rekao je. elo mu je bilo nisko. prikladan pridjev za enu koja se udala za mu karca devet godina mla eg od sebe. dr e i donju usnicu u polo aju kojeg je on nazivao odlu nim. . Mora da mu se nije svidjelo to to je vidio.uputila? Za to ne ru a ? Pri ao je ivici i odmjerio je. znaju i koliko je ona sna na i samodostatna.hrabro je rekla Alice. . Za to ne pri eka subotu. ne treba mi tjelesni stra ar! I nadalje ju je gledao s neobi nom mje avinom zabrinutosti i zabave. Sad je imala osje aj da joj razo aranje izbija iz svake pore. Maj inski bila je rije kojom su je opisivali. Udaljenost izme u njegovih o iju i usana bila je velika.Oh.Sutra se kanim vratiti u Orphingham. a u glasu mu je bio neki tu an intenzitet. . priznajem kako sam pomislio da e se ku i vratiti nekoliko stotina funti siroma nija i kao partnerica u jo jednom bezna-de nom privatnom poslu kao to je bio onaj zadnji. . ru ak od kruha i sira za Oxfam . Bilo je apsurdno to se Andrevv pona a tako za titni ki. Zna kako ide dalje. Alice se sjetila daje neki dosjetljivac jednom za obitelj rekao kako svi Whittakeri izgledaju kao potomci udovi nog spoja zlatnog kokera i arapske kobile. Justin Whittaker posve je sigurno veoma nalikovao konju. ja ti nisam jedan od onih koji u svemu tra e znakove i predznake. Draga. onda i ja mogu po i s tobom? .Svakog petka ga up-rili uju. prisjetiv i se daje sad udata ena. jedva bi uspjeli suzdr ati smijeh. jer je on naglo rekao: . .Stapovima i kamenjem -vedro je rekla. ali zahvaljuju i irini nije izgledao podlo. Da gaje 36 uo itko od njezinih ro aka. nje no joj se nasmije io. jer nije dao ni naznaku smije ka. vratila ga je. stri e Justin. pomirljivo je nastavio: .Ne kao tjelesni stra ar .mi se nije svidjelo. ali ih je rijetko pokazivao. nisi je vidjela. a ostali ratobornim. zar ne? Kimnula je glavom. .Nikad nije uspje no skrivala misli. a inila se jo ve om zbog dubokih usporednih bora koje su njegove stalno stisnute usnice urezale od nosa do brade.Doista si zabrinuta zbog nje. . Alke je oti la na kat preodjenuti se. Danas kad si oti la u Orphingham. Andrew. ali ovu zbrku oko adresa moram shvatiti kao uplitanje Sudbine.

Ali. pretpostavljam. Bilo je posve beskorisno raspravljati s njim.Eto. . Alice. Njegova ina ica kruha i sira bili su krekeri Thin Wine i trokuti sira camembert. Ne e ti se svidjeti. to sam ti rekao? Bilo bi ti mnogo bolje da ru a sa mnom. nakrcanom kutijama za skupljanje stvari. valjda. platiti ru ak? . bilo je ve jedan i petnaest. za stolom na ukr tenim nogama s kojeg su visili posteri.Naravno da pla amo.Zarada ide Oxfamu. izgledao kao mlije na okolada predugo ostavljena na zraku. . Sad je bilo prekasno da ide pje ice. ali ih rijetko treba slu ati. . Pod dvorane bio je prekriven svijetlosme im li-noleumom koji je. Sad poku avamo skupiti dovoljno za kupnju poljoprivrednih strojeva zajedno indijskoselo. Bio je mr aviji od izgladnjele djece koja su. -Siguran sam da tamo nema nijednog mu karca. . .Ima. borova vrata dvorane Svetog Jude bila su jo uvijek optimisti no otvorena.Moram i i . U tome i jest poanta. -Duboko je uzdahnula. lijepu enu.. a zatim je imenovala etvoricu mu karaca koji su ikad prisustvovali ru ku. -Alice je morala samoj sebi priznati daje gotovo u pravu. a poslu ila Kathleen.Ne zaboravi da e ve erati s nama.Gospodin Feast iz mljekare . socijalistkinja! . Tik iza vrata. kad do u i po nu ivjeti u monta nim ku icama po itavom Vairu. budu i da nikad nije bio ugla an. Namr tio se i odmahnuo glavom. zatim bi do ao steak i pita od jabuka koje bi pripremila gospo a Johnson. Ru ak u Vair Placeu uvijek je bio divan.Ne mogu se sad sva ati.Njegov je pogled pokazivao da i nju tu uklju uje. sjedio je veoma mr av mu karac. Rekla sam ti. Zamislila je svog strica kako jede obrok koji se rijetko razlikovao. .i Harry Blunden esto dolazi.Ne mora .Katoli ke gluposti.Gomila starih babetina. .on je blagajnik . . Bolje neka misli da se igra s katoli kom crkvom. nego 38 da joj dobaci svoju najsramotniju porugu. daje ne do ivljava kao pravu enu. Uvijek mu je prethodila a ica Manzanille.rekla je. . . Njegova srebrna kravata uvijek je bila tako vrsto svezana daje morao dr ati podignutu bradu. stri e Justin. s napuhanim trbusima i grozni avim o ima.Pitam se to misli da emo u initi sa svim tim ljudima koje hranite najboljim to ova zemlja pru a. 39 Gotovo je bila u isku enju da to u ini. bezna-de no zurila s lepr avih fotografija. Vikar je gotovo uvijek prisutan i otac Mulligan iz crkve Na e Gospe iz Fatime. Kad se probila kroz prometnu gu vu u vrijeme ru ka i prona la mjesto na kojem e parkirati. Prema njegovom mi ljenju ene trebaju biti vi ene. zakasnit u. . i vrijedne toga da ih se vidi.

. ili da bi barem zamijetila.rekao je vikar... i od srca ste dobrodo li.Hvala ti. .. graditelja ove dvorane.. . Bila je to jedina upadljiva stvar na njemu. na najtoplije mjesto u prostoriji. gospo ice Whit. obilje 40.Bolje ikad nego nikad.Alice ga je predugo poznavala da bi je zabavljala. neprimjerenost njegova imena*.Na njegovom je vratu iznad ovratnika str ala ogromna nabreklina. I najreakcionarniji bi se pridru ili jeda ima kruha i sira. moglo nagovoriti da s tkaninom oko bokova stoji na ulazu dvorane. Ispod svakog pobo no goti kog prozora visio je poster nekog gladnog djeteta praznog trbuha pa se s mjesta na kojem je stajala inilo kao da se itavom du inom dvorane prote e red neuhranjene djece. .. Stol je bio prekriven stolnjakom od bijele plastike.Da... Ekstremna visina uvijek gaje smetala .Dobro jutro. put Adamove jabu ice nateknute do udovi nih razmjera.U zadnje vrijeme vas nismo vi ali koliko bismo eljeli.. .Oprostite to kasnim. po* feast = gozba._. doista jeste. nastoje i ne pokazati nelagodu koju je osjetila kad je u njegovim modrim o ima vidjela toliko mnogo neprikrivene ljubavi..Skinuo joj je kaput s ramena..Alice! Do i i sjedni na sunce. Brzo je krenula dalje. gospo o Fiel-ding.Bila je to upravo ona fraza koju je u crkvi koristio za okorjele gre nike. .. do raznih slika ispod njega.Bila je to vi e nimalo smije na primjedba koju bi uvijek izrekao kad bi se sreli petkom na ru ku.. Umjesto toga se nasmije ila. .. sa satom na lan i u. koja je promatraju i ekaju. On ju je vjen ao.. veli anstvenog u salonskom kaputu. . predlo io je jednom Andrew... molim te.... . . Nasmije ila se u njegovo ko ato. to e biti? .. trebao bih re i . Evo ovdje. ne onaj dio s onom zlokobnom rupom. U pyrexovim zdjelicama bile su pomije ane kifle i grubo narezane kri ke francuskog kruha. . Udala sam se i zato ne mogu dolaziti.. otopilo bi se ak i neprijateljstvo strica Justina prema njihovoj stvari. Ali...Harry Blun-den je odgurnuo svoj stolac od svinutog drveta i ustao. ali trebat e mu vi e od est mjeseci da se rije i dvadesetogodi nje navike. mo da nesvjesni pravih objekata njihove gozbe. Harry.... Poveo ju je do jednog duga kog jelovog stola i oklijevao izme u mnogobrojnih praznih stolaca.zami ljala gaje kako se saginje ispod zastora bolni kog kreveta i gotovo presavija iznad bolesnika .. mi olovka.tako da je bio neprestano zguren.Onda. . ru no lice.Evo me.. . O ima je kru ila od uljenog portreta Jamesa Whittakera. sir u komadi ima tako suhim i neprivla nim kao drveni stol.. gospodine Feast. sad sam ovdje... Kad bi ga se barem..Oh.. 41 ..Mi olovka ili kuhinjski sapun najbolje kvalitete? .. . umalo je rekla Alice.. .

Alice je pogledala prema drugoj strani stola i susrela pogled mr ave djevojke.Onoliko koliko biste platili za svoj uobi ajeni ru ak kod ku e.Bog.Dala ti je la nu adresu? .Voljela bih da sjednete pokraj mene. . zar ne? -Jesam.Mislila sam da bi ti mogla znati gdje je Nesta doista .Ali. zar ne. Zatim je ustao i uz rastreseni smije ak obi ao stol s tanjurom u ruci. dobiti sr ani udar. 42 . no i Woolworthovu a u za vodu. . ali. Znale smo se ponekad malo zabaviti.Bile ste veoma bliske prijateljice.Rekla je da ste tra ili Nestu Drage. Ti si upravo osoba koju sam eljela vidjeti. doktore Blunden? Harry se nevoljko okrenuo prema njoj. Ne u dobiti sr ani udar. doktore. bila si joj u posjeti. . i ka ete mi to bih trebala u initi.Oh. . Daphne je pokazala na kraj stola gdje je izme u svoje dvoje male djece sjedila Jackie. koja joj je dopirala do ramena. nije bilo ba tako. . .sumnji avo je upitala debelju kasta ena.kazala je Alice Daphne. ne znam. tako da mogu re i svojoj svekrvi.Koliko moramo platiti za ovo? . . Po eljela je da je on ne poku ava uvijek monopolizirati.Dobar dan. Svi su imali tanjur. .Pa. . . .i.Alice je za utjela kad ju je Harry prekinuo. Alice je vidjela da se on ne eli maknuti. . Ka e da u. Dala vam je la nu adresu ili ne to takvo.. . Razgovarala sam s va om ogoricom.Znam. Daphne Feast je razmaknula pramenove i pogledala je. 43 .rekao je. Podigla je svoju a u kad se vikar pribli io njihovom dijelu stola s vr em vode. hrpica osu enih po-to arki. Vikar se iroko nasmije io.Svejedno je dobro pripaziti . . ja kod ku e nemam ru ka! Moja ga svekrva ne dopu ta. Daphne. ..Zar ni tebi nije rekla kamo ide? Mora da ti je dala neku adresu na koju joj mo e pisati.. -Jackie? Zar je Jackie ovdje? Grubo pose u i duga kom rukom preko tanjura neke debelju kaste ene koja je sjedila dva stolca dalje od nje.upitao je. u staklenci od pekmeza.Ali.. To je sve. . ako se jo udebljam. gospodo Fielding. Na trenutak je oklijevao. duga ke neuredne kose.

brodovi koji se mimoilaze u no i. Ne. nisam ba bila voljna hodati Helicon Lane-om po mraku. a zatim je oti la prespavati kod vas. Ona je sve svoje obveze zapisivala u blizanca velikog adresara i nikad nije propustila 44 sastanak na jutarnjoj kavi.rekla je .to je prava tajna. Sedmog kolovoza. ali na televizoru je bila neka drama. pa je nisam mogla dobiti. Ve erala je s nama. Nikad se nije ni po teno oprostila.kad nisam znala ni ta o tome gdje bi mogla biti . osje am se dobro. S druge strane stola Harry je izgledao kao da mu je strpljenje potro eno. Alice je bila osupnuta.To e biti na va u vlastitu odgovornost .No . Kad je bilo deset sati. . odustala sam od nje. Spustio je glas i ona se brzo okrenula prema njemu jer su njegove rije i bile o ito namijenjene samo njezinim u ima. nije znala.Zar nisi oti la do Bridal Wreatha i provjerila? Taj prijedlog kao daje okirao Daphne.Ni ta to bi se moglo nazvati dogovorom. onog petka nave er.pitala sam sve u Sa-lsteadu koji su je poznavali i nitko nije imao njezinu adresu. . Ona je rekla da e do i. .Nije se pojavila.Potrebni su ti po teni obroci.. . zar ne? 45 I . U zadnje vrijeme izgleda umorno. . . i tamo po teno ru am. . .Rekla sam vam. Znate kako je. a ja sam rekla: . i tata i ja smo je ekali.kako se to ka e? . gospodo Fiel-ding. zastao i potap ao je po ramenu. zar ne? Prije nego to sam Nesti poslala prsten . prikazivali su neku dramu.Da budem posve iskrena.Ali.Pretpostavljam kako me ni ta ne spre ava da odem u Boadiceju kad zavr im ovdje. .Vidi ho e li negdje sresti Nestu . Grickala je svoj zadnji komadi sira. Obi ao je stol i do av i iza Alicinog stolca.Ali. a kamoli prekr ila obe anje da e no provesti u ku i svoje prijateljice. ali ja zbog toga nisam patila. Zazvonio je glas debelju kaste ene: .Znala je da ja nikad ne u pisati. Bilo je ne eg demonskog na Daphninom blijedom licu sa na minkanim o ima i ovje enom kosom koja se povla ila po zdjelici za kruh. Gospode! Alice se lagano stresla. . . Tata je oti ao do Boadiceje na pivo.rekao je Harry. ni vidio.ali je on nije ni uo. Bile smo .tugaljivo je rekla Daphne . pogotovo dok su prevrtali one grobove.Mislila sam daje to bio definitivan dogovor. a njezin je telefon bio isklju en.Ja ne bih ovo pre esto radio. gospo o Fi-elding. prespavala je kod tebe i tvojeg oca posljednje no i koju je ovdje provela. . da sam na tvojem mjestu. Povjerljivo se nagnula preko stola. Alice.I mene ste tad pitali . .i ja sam pitala tatu i svakog u trgovinama.

vi zacijelo niste primijetili.Bilo je jo ne to neobi no. meke trepavice. ti zna da nikad nisam bolesna. Jednog dana e se zacijelo ponovno udati. poja ao pritisak svoje ruke. zar ne? . I plava kosa bila joj je gusta. Ali. Na naznaku ogovaranja. .Njegove su rije i bile gotovo apat i morala se napregnuti da ih uje. . . ne. zar ne? Ne. promatrala gaje kako prilazi stolu za kojim je sjedio gospodin Feast i uzimao novac. . Malo smo se na alile oko toga. Ni ta povezano s njezinim ljubavnim ivotom. budu i daje ona bila tako neuroti na oko svog izgleda. Odmahnuo je glavom. . ak do te mjere daje i tri godine 46 nakon njegove smrti jo uvijek nosila crninu. Nesta je imala krasne obrve i duge.Harry. Kad je tek do la ovamo.ikakvih.Da vam ne to ka em.Nije mi eljela re i o kome je rije . Jedino to je eljela bilo je saznati gdje je Nesta i za to se skriva. Alice .Rekli ste daje to prava tajna . spetljala se s nekim mu karcem. daj! .rekla je Daphne Feast.odlu no je rekla Daphne . Postojao je neki razlog za to nije elio da se sazna. Zbog toga. Alice je nastojala biti susretljivi. -Jeste li ikad primijetili njezine obrve? . imala je nekako guste svijetle obrve i veoma duge trepavice. Nestaje bila prepuna tajni.Kao prvo. i u poku aju daje spasi dru tva ljudi kao to su Feastovi.Daphne je stresla pepeo preko stola. Svatko tko je lijep kao ona. To no? 47 Da. u vezi s nekim mu karcem? Nestaje bila usamljena i izgubljena.Nesta je bila odana uspomeni na pokojnog supruga.o tro je rekla Alice. ali neobi no. pomislila je Alice. Nisam iznena ena to Nesta nije eljela preno iti kod Feastovih. Alice je osjetila kako se prenula.Ma. . a zatim je maknuo s njezina ramena.Obrve? .Pretpostavljam da je bio o enjen. njezin lije nik. .nego samo daje on netko va an u Salsteadu i da e se neki ljudi prili no okirati kad se sazna.do i e k meni.Ako bude ikad imala ikakvih problema .Zapalila je cigaretu i ibicu bacila me u korice i mrvice sira na svom tanjuru. Nesta je rekla da e je jednog od ovih lijepih dana morati o eniti. Zbunjena. Za to je onda stekla tako sna an dojam da problemi kojih se zbog nje bojao nisu bili uop e tjelesni? . . zasigurno bi se udao. Harry je bio lije nik. .Meni to zvu i kao ma tarenje .Mislite da sam glupa. .

gospo o Fielding. naravno da je upala obrve.. Jackie! Kako ti se svidio ovaj smije ni ru ak. umalo je rekla »publika« .Stvari? . . no. gdje ja spadam? .. gospo o Fi-elding.Poslala je Snowsa koji je donio neke njezine stvari dan prije nego to je oti la. Sretna to stric Justin nikad ne e saznati za razmjere njezine dare ljivosti... To je sve. a sad ovo. . Alice je iz nov arke izvukla dvije nov anice od jedne funte i polo ila ih na stol ispred gospodina Feasta.Nisam znala to bih sa svojim deri tima.Umjetne . .No. pogrije ila zanimanje. primijetit ete. Najprije grobovi. Zato sam uvijek govorio i uvijek u re i daje Popularnifront nemogu . moglo bi se re i prili no bujne.posve je skinula minku i uop e nije imala obrve.Pa. mama? . sirota Nesta je imala alopeciju.Ne alim se.. Nikad joj nisu izrasle pa ih je morala crtati olovkom. molim vas. pomislila je Alice..Sklon sam siru.. U svakom slu aju.Re i u joj. dragi? Ne ak je ovio ruke oko njezina vrata. Imala bi zapanjuju i u inak na filmske gledatelje kao svojevrsni enski Boris Karloff. Mogu vam re i. i onda ni ta do po etka kose. mogli biste joj re i da do e po svoje stvari. . Stra no. biti izrazito dare ljiv. Imala je samo o i. Alice se sagnula i podigla trogodi nje dijete u naru je. pa sam ih povela sa sobom da vide kako ivi druga polovica. .Hvala.Iako. ali jednoga dana bila je malo nespretnija i po upala ih je previ e.Na zvuk Jackina glasa. .Kad je prona ete.. Daphne. da sam se sva naje ila.rekla je Daphne Feast. uvijek gornji sloj i radni ka klasa. Pretpostavljam da 48 je to gomila gluposti ili neke od onih dje jih slagali-ca za kojima je bila tako luda. Jednom sam svratila u njezin stan .. nisu joj narasle. .Postaje sve te i. posje enost danas. gospodine Feast. . . Problem u tome to si Whittaker bio je taj da su svi od tebe o ekivali kako e . gospodine Feast.Recite mi. nisam li.Prili no je dobra. gdjegod po e . Po ela je navla iti rukavice. Bur oazija svoja stopala dr i pod vlastitim bogatim stolovima. . mo ete joj re i kako mije dosta da mi njezine stvari rade nered po ku i.Trepavice su joj bile. Gornji sloj i radni ka klasa. Dakle. Gospode. isko ila je iz ko e . .. Tugaljivo je zapo eo dugu tiradu. O ekujem da e se pojaviti. Rekla je da e ih morati pustiti da joj narastu. Alice se naglo okrenula. ..nije znala da dolazim i. .. -1 onda? . Daphne je. kad se sjeti koliko je bila ponosna na svoj izgled.

Prijateljici. Uhvatila je oba dje aka za ruke.. Alice. Da si se udala prije deset godina. . na drugoj godini Cambridgea. Pomicao se veoma polako. Kad se za uo dvostruki lelek.rekla je Jackie. -Vratit u se u Orphingham.Prava je teta to nema vlastite djece. Alice je izi la na hladno sun evo svjetlo. . Iza pre ke za pultom radile su tri osobe. do tri sata e biti u Orphin-ghamu. . to e i imati . imala bi djecu i svo veselo dru tvo koje eli . .Ve neko vrijeme aljem pisma u jednu ku u u Chelmsford Roadu . obe ajem da u u Vairu imati ne to krasno za vas. iznenadni brzi korak u bogatstvo. Ako po uri i odmah krene. .Sklon? tu.Ako se budete pona ali odraslo glede zubara. ali iako je osjetila kako joj se krv penje u obraze. Alice je smije e i se u nula ispred njih. -Ide sa mnom zubaru.da vidimo . .A mi emo po i s tobom . Jackie i Hugo.rekla je Jackie.« Stala je u najkra i red. . Alice se pitala zna li Jackie to je rekla..Starica iza nje pribli ila se kako bi bolje ula. svi su samo mislili na Andrevvovu dobru sre u. negdje.Ime ku e je Saulsbv.rekla je Alice. 57 Po tanski ured bio je prepun ljudi.Voljeli biste? Mo ete.Pa. .Sljede i. kad sam ju er oti la u Chelmsford Road.zapo ela je Alice. . rukama je prekrila u i. mr avi mladi s licem koje je bilo toliko bijelo daje izgledalo gotovo zeleno. eli pismo od vas. molim. na licu njezine ogorice nije bilo ni znaka nelagode. Alice.Upravo sam donijela odluku . Spusti ga. . Nikad nisu razmislili o tome stoje izgubio o eniv i se enom na rubu sredovje nosti. stric Justin. Alice je poti teno pogledala legendu na posteru: »Netko.To je za arani krug . stariji i dostojanstven. za po etak. a potom iznova sakrivale u torbice i nov arke.u pola est. . Ba bih voljela lijepo veselo dru tvo. Vadile su se mirovinske knji ice i predo avale s tvrdoglavom strpljivo u.. s velikim sivim brkovima. Danas poslijepodne.To mu je najnovija rije . . . Deset godina prije Andrew je bio devetnaesto-godi njak.Napuni njihove zvjerske male o njake i ponovno ih pokvari.rekli su uglas Mark i Christopher. Alice se morala probiti pokraj dje jih kolica i pasa na povodcima. Sad. Neka vas mama dovede . Ali. ali u itavoj ulici nema Saulsbvja. nisam mogla prona i tu ku u. . Napre e se. debelju kasta ena i jo jedan mu karac. .

pomislila je. uop e ne trebate po tu. oti la je ravno do pulta blijedog mu karca. Sljede i.Mladi ev glas bio je nestrpljivo grub. obijeljene zidove i popje ane stepenice. . Alice se vratila do svog automobila i odvezla High Streetom do skretanja za Chelmsford Road.Oko pola pet gu va malo popu ta. On je upravitelj po te. Chelmsford Road. Izbrojala je petnaest ljudi koji su ekali dok je upravitelj po te poslu ivao neku enu u naran astom sariju.Mo ete se vratiti kasnije. -Vi. posebice svidjelo Nestinom snobizmu i njezinoj ljubavi prema ljepoti unutar granica pedantnosti. tipi no englesku ljepotu prizora s kalendara ili bo i ne estitke. nije se udostojio ni podi i pogled. A da jo jednom odem onamo. ao mije ako imate puno posla... Dobivala sam odgovore. Pro lo je pet minuta i nitko se nije pomaknuo. ..elite re i da su va a pisma zalutala? . Glavu je dr ao pognutu dok je prekapao po ladici. Stanovnici grada su o ito bili ponosni na raznolikost duginih boja na obojenim ulaznim vratima. Mudra je mjera predostro nos-ti napisati vlastitu adresu. Indijka je kupovala po tanske marke svih denominacija kako bi ih poslala u Calcuttu nekom ro aku filatelistu. mo ete razgovarati s gospodinom Robsonom.Molim? .Mislim da nisu mogla zalutati. pri ekali svoj red? . . morala se vratiti sve do vrata. Ne obaziru i se na red..Ako elite stati u onaj red.U petak poslijepodne uvijek ima puno posla zato to svi tada dolaze jer je subotom velika gu va.. Njegov manjak logi nosti umalo ju je porazio.Znam ime ulice. . zar ne? Vama treba Vije nica.Zar ne postoji nitko s kime bih mogla o tome razgovarati? Zacijelo mora postojati netko tko bi mogao ne to znati? . . Rekla sam vam.Broje i nov anice. . Ne popu taju i.Ho e li biti manja gu va ako se vratim kasnije? .Ako se vratim kasnije? . Tamo e vam dati plan grada. Ovo bi se mjesto. pomislila je Alice. molim. Alice je o ajni ki rekla: .upitala je umorna mlada ena s djetetom u naru ju. Ljudi u redu po eli su mrmljati i kome ati se. I pod zimskim nebom to je mjesto imalo onu razbacanu. . . zapravo. u doli no vrijeme bit e vra ena po iljatelju. Povukla se i istog se trenutka ruka u moljcima izjedenom ozelotu gurnula preko nje i polo ila mirovinsku knji icu na pult. ako elite.Ako su bila pogre no adresirana. . ali bez imalo zlobe ili prezira.Biste li. Njegovi stanovnici mogli bi podi i noseve na odre ene utilitaristi ke prozai ne karakteristike Salsteada. molim vas. Naposljetku ju je pogledao. Kako bi stala u red za gospodina Robsona. i ponovno provjerim imena na ku ama sad kad ne pada ki a.

Alice je iznenada osjetila drhtaj straha. Dom medicinskih sestara. u talo je u jarcima. . dugi niz kapija iznad kojih su visile grane kestena. Daje barem ekala do sutra kad je Andrew mogao po i s njom.Nasmije ila se. i uperila dr ku metle uvis.Na in na koji je ena ovo pro aptala i kradomice pogledala preko njezina ramena bio je gotovo zlokoban. .rekla je Alice. .Znate. a usne i obrazi bolesno blijedi. netko je pokraj njezina automobila parkirao bicikl. . pomislila je. nenadani nalet vjetra zahvatio je bicikl i prevrnuo ga u jarak. Brzo je pogledala iza sebe prema gustom grmlju i posko ila kad je ena iznenada prosiktala: . djevojke iz no ne smjene spavaju.etiri odvratne stra are.Bio je veoma mlad sa utom kosom i bezli nim licem na kojem su boje bile neobi no raspore ene budu i da su mu brada.Oprostite to sam morala tiho govoriti. Mrtvo li e kestena nalik starim sme uranim rukama. prekidaju i napetost. sme e i pucketavo. to nije jedna od tih ku a .tiho je rekla. I Alice se umalo nasmijala ponovno izi av i na ulicu. .Ne. morali ste pro i pokraj njih.Saulsbv? Mislim da ne. . crveni bicikl. Za to ap e o tome? Za to stalno pogledava prema onim zastorima na zatvorenim prozorima? U te ko zasjenjenoj ti ini drve em obrasle staze.Podigao je svoju platnenu torbu na dr ke bicikla i stajao ekaju i da ona po e. Naravno daje to o ito obja njenje.Tra im ku u po imenu Saulsbv . . Kapija zaobljenih vrhova bila je otvorena. Ako ste pro li itavu ulicu. Pognula se da ga podigne. . a zatim drugom. Ni na jednoj ku i nije bilo ku nog broja i nijedna se nije zvala Saulsbv. . Ali. Dr ala je metlu tridesetak centimetara od tla i li e se po elo vrtlo iti i ponovno prekrivati pometenu stazu.Ne mislite valjda na jednu od onih rugoba? .Chelmsford Road bio je prazan. bo ikovine i lovora s utim mrljama. . Niste se trebali zaprljati. gdje je? Dok je stajala i promatrala prazni zid. Hodala je prou avaju i plo ice s imenima najprije jednom stranom ulice.Rugoba? . . Mora daje uo tresak i zujanje kota a. Vjerojatno dopu ta daje sve to deprimira. Za to u itava apsurdne nijanse? Dok je bila u dvori tu. jer je zalupiv i vratima Laurelsa stigao tr e i...upitala je tako tihim glasom da se Alice morala napregnuti da bije ula. Sam bog zna otkad su predvi ene za ru enje. nos i elo bili raspucani i crveni. Po tar bi imao crveni bicikl. Kota i bicikla su se zavrt-jeli. a tik iza vrata nalazio se natpis na kojem je pisalo: Upravni odbor bolnice Orphingham. . Jedini zvuk koji je prekinuo katedralsku ti inu do ao je s prednjeg prilaza El Kantarija na kojem je 54 neka ena pometala li e.Hvala lijepa.

no. podi u i ruku.Ne elim vam prouzro iti probleme.raznosite li vi ovdje pisma i ujutro.. a Alice je po la za njim. Ustuknula je.Valjda sam pogre no pro itao ime. onda? Poka ite mi.E.Gdje je. .. Mi sami razvrstavamo po tu i kad dobijemo po iljku za navedenu osobu.Odgurao je bicikl do sive ku e u nizu.. .Ne bi se to moglo nazvati dostavom. Tako se po ta ne gubi. ..to zna i daje preusmjerena? . Grubo ju je prekinuo. ali sad je osjetila kako postaje nervozna od o aja. ali. To bi bilo zadiranje u privatnost. da ne postoji? .postoji na obrascu. sad.Ne znam to mi je do lo.To me ne udi.Sewerby. . .. Zurila je u njega.rekla je .Tamo gore. sva pisma? Jeste li vi redovni po tar? .tiho je rekla i bilo joj je drago to nije veli ala svoju malu pobjedu. On je veoma star ovjek i posve sam na svijetu..Recite mi . a te ku e nemaju brojeve.Glas mu je bio mole iv i okrenuo se prema njoj kao da se kani uhvatiti za njezinu odje u. .Jeste li ikad dostavili neko pismo gospo i Nesti Drage u ku i po imenu Saulsbv? . Samo elim saznati kamo idu moja pisma. Pretpostavljam da mu nitko nikad ne pi e.. . jer je on zapanjeno zurio u plo icu s imenom. slu ajte . Spu tao se sumrak i sa njim mraz o tar poput igle. ne znam. Vjetar je iznenada postao hladan.Izribat e me . . . .Ruke su mu se vrsto stisnu-le oko dr ki bicikla. Sto ste eljeli? . Srce joj je po elo lupati. onu koja je ispunila obrazac. smetnuo sam s uma. vidite .. tamno kao naevus. Ispunite obrazac na po ti i sva va a po ta. .Pretpostavljam da vam nije palo na pamet da u Chelmsford Roadu nema Saulsbvja. ne dolazi na va u staru adresu. . . Vidio sam ga na njezinim pismima.Ali. .. ja nikad nisam imao nijedno pismo za Sewerbyja. . . brane i se . Ide na novu.Biste li bili tako ljubazni da mi ka ete kamo idu pisma gospo e Drage? Odmahnuo je glavom.. a crvenilo se razlilo itavim njegovim licem. Zadrhtala je. Po ta za Saulsbv je preusmjerena.Ovdje sam nekoliko mjeseci.rekao je on goropadno. 57 .. Gospodin Rob-son je rekao da moram provjeriti. a ako ste vi ovdje tek dva mjeseca. Rijetko je bila ljuta. na omotnicu napi emo novu adresu i ona se vra a u po tu.To ne smijem. Barem je ime imalo nekog smisla jo nekome osim njoj. a kako pisma stalno pristi u i odlaze u Kirkbv.To vam je kao kad promijenite adresu.rekao je. jasno kao dan.

- To je jednostavno - gorljivo je rekao. - U srijedu je stiglo pismo za nju. - Alice je kimnula glavom. Sama gaje poslala u utorak nave er. Dorcas Street, stotinudevedeset i tri, Paddington. Nau io sam je napamet budu i da se moja mama zove Dorcas. Alice je zapisala adresu. - Ne u re i ni rije i gospodinu Robsonu - slaba no se na alila. - Njega nije jednostavno vidjeti. Stotinudevedeset i tri, Dorcas Street, Paddington. U Paddingtonu je Alice poznavala samo eljezni ku postaju i onaj kuti poznat po imenu Mala Venecija. Ulice koje je vidjela iz vlakova Western Regiona kojima je i la na ljetovanje u Cornvvall, bile su daleko od privla nih. Je li Dorcas Street jedna od njih? Ime ulice je zvu alo armantno, ali od sa§8 mog tog blagoglasja osje ala je nelagodu. U civilizaciji dana njih dana lijepa imena pripadaju prljavim mjestima, dok ulice po imenu Boltons ili Smith Square predstavljaju sve to je po tovanja vrijedno i bogato. Ovo je, dakle, najvjerojatnije obja njenje: Nesta je oti la u ru an, ru evni dio Londona, ali to nije mogla priznati. Snobizam, elja da svojim prijateljima izgleda otmjena, natjerala ju je da Alice da adresu koja je lijepo zvu ala. Srce joj se stisnulo od aljenja kad je zadnji put pogledala Chelmsford Road. Mora da je Nesta bila u Orphinghamu i u njegovom miru vidjela uto i te za kojim je eznula. Chelmsford Road bio je upravo onakvo mjesto kakvo bi ona odabrala za svoj dom, da su okolnosti druk ije. Mo da je i to obja njenje njezine depresije i poti tenosti. Sanjar koji je uvijek razo aran mogao bi smisliti takav plan. Samo ena poreme ena uma bi ga i izvela. Ili... ili ena koja je ivjela slagalice, sli ice, prakti na pitanja iz televizijskih kvizova, jednostavne kri aljke u ve ernjim novinama? Iznenada je Alice osjetila prili no uzbu enje. Zatim su se vratili sumnja i nemir. Ne mo e biti ni eg zabavnog u motivima koji su Nestu nagnali na takvo pona anje. Mora biti spa ena. Prijateljstvo je besmisleno ako se svodi jedino na materijalnu pomo . Alice je u torbici opipala sjajnu modru knji icu, u kojoj ekovi nikad nisu bili bez pokri a. Za to, 59 0 za to joj Nesta nije rekla, umjesto to se stalno trudila odr ati privid? - Radije bih da ne ide ? - Za to, zaboga, ne bih, dragi? - Sjedila je za toaletnim stoli em i e ljala se, kad je u ao Andrew, ve odjeven, lagano nestrpljiv. im je uo da namjerava i i u Paddington, rekao je da e po i s njom, ali se ona tome usprotivila. Nestaje ponosna. Mo da bi podnijela da se Alice raspituje za njezine poslove, ali ne i Andrew. - U ini kako eli , ali, Bell, samo e se uzrujati ako otkrije da ivi s nekim mu karcem. - Nesta?

Pri ao joj je, a ona gaje u zrcalu gledala kako joj se pribli ava i stavlja ruke na ramena. - U nekim stvarima si veliko dijete. Ne elim re i da si nezrela 1 sam bog zna da uvijek preuveli ava svoje godine, ali si bezazlena. Pitam se to bi u inila kad bi je zatekla u nekoj stra njoj, u asnoj prostoriji s nekim mu karcem - recimo, Nestaje u crnom negli eu, a njezin se ljubavnik ni ne trudi sakriti, nego vi e iz spava e sobe? - Andrew, to nije smije no. - Draga, oprosti mi, ali bi li jednostavno izvukla svoju malu ekovnu knji icu - novac, univerzalni lijek? Bila je povrije ena pa mu je to i pokazala. - eli re i da sam koristoljubiva? Da od novca inim bo anstvo? 60 - Ne bo anstvo - nego klju koji otvara sva vrata. Bell, moram ti re i, ali dijete ga tako do ivljava. Jackie je ve eras dovela Marka i Christophera... -Rastresena, dr ala je e alj u zraku. Iznenada se prestravila jer je posve zaboravila na njih. - U redu je. Dao sam im slatki e koje sam prona ao u ladici. Mark nije elio i i ku i. Zna stoje rekao? Ostanimo ovdje, mama. Dat u ti est penija ako mi dopusti da ostanem. - A ja sam takva? - Ti si... ti si an eo. - Spustio joj je poljubac na tjeme. I nadalje zbunjena, podigla je pogled i u zrcalu susrela njegove o i. A kad je objema rukama podigla te ku gomilu kose i, tra e i neki na in daje ljupkije uvije, dr ala je opu teno iznad glave, on se povukao i vi e je nije dodirnuo. f - Stoje bilo? - Nemoj dr ati kosu tako. Ne svi a mi se. -Zvu ao je apsurdno uzrujan. - Mislila sam da ovako izgledam mla e. - Za ime bo je, Bell, nemoj stalno brundati o svojim godinama kao da si kandidatkinja za gerijatrijski odjel! - Oprosti. - I nadalje motaju i kosu u mekanu, labavu pun u, maknula je pogled od zrcala i okrenula se prema njemu. Na njezino iznena enje, on je uzdahnuo. - Pa, valjda i nije tako lo e. Vjerojatno bih se mogao naviknuti. 61 i - Ne e morati. Stari na inje najjednostavniji. -Hitro je po ela plesti dvije pletenice. - Slu aj, dragi, ho e li se osje ati bolje ako ti obe am da u, kad prona em Nestu, nastojati joj pomo i, a da pritom ne dajem novac?

- Kako bi joj druk ije mogla pomo i? - I nadalje je bio potresen, a ona se pitala za to. - Ako je u neima tini, mogla bih je dovesti ovamo. - Dovesti je ovamo? Radije bih da joj da novac i da se dr i podalje, nego daje posvoji ! - Andrew! Posvojim... za to si upotrijebio tu rije ? Sto si njome mislio? Odmahnuo je glavom. - Ni ta. Zaboravi. Rukama je kliznula niz svoje beskorisno, postarije tijelo. Jackie je bila ovdje, Jackie sa svoja dva sina. Nije bilo te ko shvatiti funkcioniranje njegove podsvijesti. - Sad sam spremna - rekla je bri no neutralnim glasom. - Hajdemo dolje. - Gospode Bo e - rekao je stric Justin - ovjek se mo e zapitati na to se sveo po tanski ured! Da ima imalo pojma o svojim gra anskim du nostima, Ali-ce, itavu tu stvar prijavila bi onom tipu, kako se ono zove? - Robsonu. Sumnji avo je pre ao jezikom oko ruba a e. - Gdje si nabavio ovaj seri, Andrew? Mo da grije im, ali meni ima prepoznatljiv okus ju ne hemisfere. 62 - Nemogu e - odlu no je rekla Alice. Povratila je sigurnost. - Budu i da dolazi iz Jereza. Sto misli da bih trebala u initi glede Neste? -Ah, da, gospo a Drage. -Alice se s o ajem sjetila daje on morao osobu poznavati barem dvadeset godina kako bi se usudio upotrijebiti njezino krsno ime. - Pristala ena, ugodna oku. Nimalo nalik onim osobama za koje bi ovjek o ekivao da e dr ati trgovinu. Usu ujem se re i kako je te ko sastavljala kraj s krajem. -Jednom je posudila ne to novca od Alice - rekao je Andrew. Za to mu je to uop e spomenula? -Prije nego to smo se vjen ali. Bojim se da bi se to moglo ponoviti i to je jedan od razloga za to mislim kako je za Alice bolje daje ne vidi. - Vratila mi je - mole ivo je rekla Alice - osim toga, nije bio velik iznos. - Nekoliko stotina funti, a tebi to nije veliki iznos! - Nedovoljno da bi se oko toga pravila velika buka - neo ekivano je rekao stric Justin. - Sretan sam to mogu re i da sam joj u tom pogledu i ja povremeno malo pomogao. Zabezeknuta, Alice ga je pogledala. Uko eno je sjedio, ne naslanjaju i glavu na mekani naslon stolca. Njegova mr avost i ravna ramena inila su ga deset godina mla im. Kosa mu je bila sijeda, ali gusta. Polo aj kostiju na njegovom licu s nimalo mesa pretrpjeli su tek pone to od u inka vremena. Na njego63 vom licu bile su upljine i linije, duboke vre ice ispod o iju, ali nije imao bora.

bijele re etke kri ale su crno ranojutarnje nebo. napola znati eljna. Mora daje bilo jako rano. Paddi-ngton. a drhtaji kao da su se poja ali kad je polo ila ruke na vru u pre ku. Morat ete gospo i Johnson dati recept. kad je gr pro ao i ostavio je iznurenu i u drhtajima. elju da brzo zavr i ta ve er.Krustader. u arenom vrtlogu. Nije se mogla sjetiti da se ikad osje ala ovako lo e. Tamnomodro svjetlo koje prethodi zimskoj zori otkrivalo je dje a ki obraz i ruku. Ali. Entre Deux Mers. . A nakon toga su jeli okoladne bombone koje je donio stric Justin. Hladno a koju je osje ala nije mogla imati veze s temperaturom u prostoriji jer je uklju ila grijalicu kad je iz spava e sobe doteturala u kupaonicu. Dok je napola u asnuta. Samo sive kerami ke plo ice. Okrenula se na drugu stranu. U Andrewovom zrcalu za brijanje njezino je lice bilo blijedo i postarano od u i koja se ponovno pokrenula i strahovito dizala u usta. Andrew je 65 spavao. ve era! . Andrew je otvorio bocu vina. Mora da joj je na kodilo ne to u Pernillinoj ve eri.Ah. . Sad je sve bilo mirno. etverokut zelenog sapuna i tri ru i asta ru nika koji su visili na opako blje tavoj pre ki. Okrenula se prema umivaoniku i povratila.Tako je. Alice je sjela na rub kade. otvorila su se vrata i na pragu se pojavila Pernille. sive i ru i aste kovitlao se i ljuljao. ili krustader. Sama pomisao na hranu vra ala je mu ninu i drhtaje od kojih su joj cvokotali zubi. Upravo dok se pitala smije li se odva iti i postaviti mu o igledno pitanje. 64 Kaleidoskop zelene. suhi bijeli Bordeaux. Predaleko od njega da bi ga dodirom odvratila od daljnjih indiskretnih pitanja. ali ona je popila manje od a ice. Prozor je bio poput etverokuta karirane tkanine. Alice je uputila Andrewu pogled zaljubljenog bijesa. Ali. Ali. dr e i glavu podignutu. i no koja mora pro i prije nego to bude mogla oti i na broj stotinudevedeset i tri u Dorcas Streetu. ekala njegovu provalu gnjeva. Osjetila je nenadanu nestrpljivost. . Crustarther. . Ubrzo.Smijem li upitati jeste li ga ikad dobili natrag? Njegov e odgovor biti veoma va an. ona nikad nije bila bolesna.Nadam se da ete nam poslu iti neku od va ih skandinavskih poslastica. alice sa parogama. on je bio najva niji. ba kad je pomislila da e je zacijelo progutati i uni titi joj i posljednji preostali tra ak ravnote e. zatim se po eo vrtjeti u intenzivno arkom. Andrew gaje postavio umjesto nje. reklo bi se. gospodine Whittaker. vratila se u spava u sobu. osje aj mu nine se zadr ao. Posebice su mi drage one. boje su se razdvojile i ponovno vratile u kupaoni ke ukrase. sa irokim osmijehom na licu. mo da ru i asta salata silde. u strahu da e je vidjeti u sramoti odvratne bolesti. Ali. .Od svih zna ajnih ljudi u Salsteadu. . vi e ni ta nije poskakivalo ni plivalo u omaglici. Umorno je legla pokraj njega.rekao je stric Justin. kao u djeteta ovijenu oko ruba jastuka. Ruke i noge su joj drhtale. on vi e nije ni ta rekao i sad se njezin stric smje kao veselo o ekuju i hranu.

Samo da stignem do kupaonice.Pernille . gospo o Fielding.ne elim da vidi .Draga. .Ostavi me na miru. . Ohladio se. smo ila ruke i lice. Alke se osje ala prebolesno da bi obavila svoju du nost i ispravila je. molim te. .Pozvat u Pernille da ti donese malo aja. . . . odakle je? Dankinja je protresla jastuke i izbubetala ih. Bell? Koliko dugo ti je ovako? Pustila je hladnu vodu u umivaonik.Ne smije me vidjeti ovakvu. usred svoje bijede. molila se.slaba no je rekla . postao gorak i ut na no nom ormari u pokraj taloga vru eg mlijeka koje joj je Andrew donio prethodne no i. hvala. -Odnijela sam ga ku i od gospodina Feasta. . . Nije mogla popiti aj. . a sad.Znala je da e ponovno povratiti ako je itko dotakne. osje ala se osamljenom. Naravno da gaje to probudilo.Bila je to fraza iz njegovog najdra eg viktorijanskog romana.taj jogurt.Obgrlio ju je rukom i ona je okrenula lice od njega.Pozvat u Pernille.osorno je rekla . Sjetiv i se bijele. kad je nije dotaknuo. .Pala je na krevet i zabila glavu u toplu udubinu u kojoj je ranije bila njegova. napola iskreno.Ne budi smije na.Do i.. 66 . 67 Andrew se tiho vratio i donio jutarnje novine. ne budi smije na.Pritisnula je ruke o dijafragmu.. elatinozne skute.Vrati se u krevet . Po eljela je daje ostavi u mraku i ne upali svjetlo iznad glave. vrsto se dr ala ruba umivaonika. Ona nikad ne e shvatiti razliku izme u »odnijeti« i »donijeti«. znaju i da on stoji iza nje. . . . jesi li bolje? . Nitko osim vas ne jede jogurt. izre ena napola u ali. koja se raspadala u surutku kad bi je lica razbila.rekla je. . -Jesi li ga i tijela? -Ja? Ne.Ne znam. Mo da je to bilo zbog jogurta kojeg je u zadnje vrijeme toliko zavoljela pa ga je jela svaku ve er.Draga.Satima . Zar ti ne bi trebala biti tijelo moga tijela i kost moje kosti? . . odgurnula je posteljinu i pojurila preko sobe.Za trenutak e mi biti dobro. ele i da mu nina prestane.Za to me nisi probudila. . Andrew.

Upravo kad je pomislila da e ponovno povratiti ako joj stakleni vr ak jo samo trenutak ostane u ustima. .Sad mi vi e nije tako lo e.Samo zato to ti je malo mu no? .Idi i doru kuj.U asno mije mu no. Alice? . prirodna posljedica supru inske ljubavi. . .Ranije mije bilo grozno mu no. . . i ne gleda je o ima.Uhvativ i njezin pogled.. draga. ali Harry je zacijelo imao nebrojene pacijente koji su ga ekali. Kad tako ka e . uvrije eno je pomislila. Harry je do ao im mu je zavr ila jutarnja ambulanta. Nisam ga uznemiravao kad sam u ao. . ak i da itav Salstead ima kugu. vjetrovito jutro. . Siguran sam da te on. Je li ti Andrew rekao? Lice mu je bilo bezizra ajno. . posjedni ki. .Ne treba do i dok ne obavi ostale posjete.U tom bi slu aju bilo bolje da te Harry pogleda. Andrew. izgleda kao Neron.Stalno sam povra ala. Kuga je bila pretjerivanje. nego umom.Sjeo je na rub kreveta i podigao joj dugi. Pretpostavljam da je Pernillina ve era bila preobilna. Zadrhtala je od uzbu enja pomisliv i da.Kako bi naglasio svoje rije i. Misli li da bismo mogli pozvati Harrvja? .A ja sam danas namjeravala u London . . Njegova nagla ljubomora bila je bolji lijek od bilo kojeg koji joj je Harry mogao prepisati. oblake bijele kao nagomilani snijeg. dijele iste misli. da bi on. . . pateti na. .Uskoro e ti biti bolje. a akolike gomile iglica lupkale su o staklo i ponovno odmah odskakivale. Nasmije io se u nevjerici i stavio joj toplomjer u usta. Malo je porumenila kad je u ao. 69 . . .zajau-kala je.Spomenuo je ne to preko telefona.Andrew! . Vjetar je vitlao granama kotskog bora pored prozora. draga.Kako se osje a . An-drewovo proro anstvo se ispunilo.Vjerojatno je jedan od onih virusa. najprije dojurio ovamo.Odmi u i ruku.Sigurno je voli. on gaje izvadio i pri ao prozoru. . . koji prtlja naokolo dok Rim gori. svijetli pramen s obraza. uzeo 68 knjigu koju je itao prethodne no i i si ao u prizem-lje. Grozno je hladno. ne e pustiti da ide van. koji su se naginjali preko ljubi asto-crnih kumulusa. nasmijao se samome sebi i skru eno rekao: -Dobro zna .Pru ila mu je ruku i on joj je prstima opipao puls.itao je. .Poljubio ju je. Harrvjeva je.Do i e. Andrewova ljubomora je razumna. pak. iako su razdvojeni.Ne brini o tro je rekao. Mora da Andrew sad sjedi u dnevnom boravku i smje ka se. prigu eno je rekao: . razmaknuo je zastore i pokazao joj okrutno.

to bi mogla re i. Hugo! . gr evitim pokretom. Dovoljno je da zaledi.Nadam se da ne u dugo biti bolesna . .Evo nekoga tko e te razveseliti .Ne smije ni pomisliti na izlazak . .Kako si znao da sam bolesna? . -Jesi li mi zato rekao da ti do em budem li imala ikakvih problema? Porumenio je jednako arko kao i onaj mladi po tar u sumra noj ulici. velikodu no i istodobno besmisleno? .. Harry. -Dovi enja.zlovoljno je rekla..U ovoj zabiti vijesti brzo putuju. Sutra u ponovno svratiti. Alice. zato to sam ti prijateljica. . Njezino tjelesno zdravlje bilo je tako robusno da ga nikad nije morala pozvati.Bog.Rekao bi mi daje ne to ozbiljno? Ali. Harry..Nije ni ta ozbiljno. nikad nije pojavilo pitanje okon anja tog odnosa. .Paddington? Ne ide valjda nekamo? udno kako je Paddington svima predstavljao samo eljezni ku postaju. Bio je to Hugo. nikad je nije poljubio.Protrljao je ruke i te ko sjeo na krevet. niti je zagrlio rukom oko ramena. na vrhovima prstiju je pri ao krevetu i spustio mekani paket na trbuh svoje sestre. znala je da ne e.. . Bit e neobi no i neugodno bude li je morao svakodnevno lije iti.Naravno . Harry? Danas sam htjela oti i do Londona. Ni u svojim najboljim izdanjima nije imao nimalo sigurnosti.slaba no se nasmijala Alice.Gro e . Lijepo od tebe to si do ao. . samo ranjivu dje a ku nezgrapnost. a da bude ljubazno. -Bilo bi ti mnogo bolje da ostane gdje jesi. S ovijenim ragbija kim alom. . . Bolest joj je bila nepoznata. spremao svoje instrumente natrag u lije ni ku torbu.Dok se osmijeh na njegovom licu polako ledio. njihov odnos nikad nije prerastao prijateljstvo. . bez obzira na to.Rekao sam ti.rekao je.Na najboljem si mjestu.Dobro.Ne smije misliti da. . Bili su lije nik i pacijentica. Sad kad je. Ali. zar ne. Nije se ni sje ala koliko puta ju je zaprosio. Odmahnula je glavom..rekao je. Oklijevao je. do Paddingtona. Gotovo se nasmije ila kad se sjetila da se unato ljubavi i bra nim po70 nudama. . ne smije zbog mene zanemariti svoje ostale pacijente. . Protresao je toplomjer brzim.rekao je. .. nakratko se sjetila svih deset godina otkad je do ao u Salstead. Vjerojatno ima virusnu infekciju.. posve nespretno. Ju er si mi se u inila nekako blijedom. Odmah ju je u inila hipohondri nom. ekaju i . Lije nici nikad ne govore takve stvari. .naglo je rekao. ona je glupo nastavila: -Mislim. . Jackie je u trgovini naletjela na Pernille Madsen.to? Sto je o ekivao da e mu re i.

... Alice? -prasnuo je. Zatim je vidjela da vi e ne po iva. bila neobi na podudarnost...Ni za to na svijetu. u svakom slu aju.Ne shva am za to se uop e trudila pisati. ispadne da je Miramar neka stra ara na vrhu ran irnog kolodvora. To je. 71 stavu oko toga kako mu je ispao al.Pro istio je grlo i uspio se nasmije iti. Za to..Stoje to bilo? ... 72 .uvaj se. Za to nije jednostavno nestala? Da. bacio ga na krevet. .Oprosti.... Hugo. jer tada to nije spomenula. Ali..Ali. Hugo se zaka ljao i. -Nisam. .. dok mu nokti nisu pobijelili.naglo je rekao. ene u obi nu adresu uvijek u itavaju strahovito mnogo. .... . Bilo je lukavo utjeti mjesec dana. .Ne. Dobit e upalu plu a.. . to je o ito. a kad do emo.Dobar si psiholog.Ti ne bi oti ao umjesto mene.Kritizira li ti to moje profesionalno pona anje? Bila je u asnuta.... a onda joj poslati pismo upravo u trenutku kad se Alice spremala dati oglas kako bije prona la... Pi e mu na licu. zar ne? . tako sam silno eljela danas oti i u London......Ne znam.Recept u ostaviti kod gospo ice Madsen .. .. nego je priti e i priti e. Zna to sam mislila! ... eli i i u London? Ispri ala mu je o po taru i preusmjerenoj adresi. . a on se nasmijao u krtom priznanju Nestine prepredenosti.. Znam da Jackie uvijek odabire hotel za na e ljetovanje jedino po imenu. Nikad ne bih. .Oh. . ne mislim.. Dolaze nam neki ljudi na ru ak. iz ista mira. za to? Primitak paketa obja njavao je drugo pismo. rade i veliku pred. .nestrpljivo je rekla njegova sestra. ..Veoma si mu draga.... . . Saulsbvja tamo uop e nije bilo. .... ......Za to misli da si druk ija od ostalih... ...Pusti sad to . ..Ruka mu je po ivala na staklenoj plo i vrata... Zaboravi. za to je Nesta nenadano..? . .. ... uop e. ... napisala prvo pismo? Nije mogla znati da Alice ima njezin prsten..Zatim je oti ao. gotovo nije znala to bi rekla.. Misli li da bih...upitao je Hugo. ....

. ...___. Nije se dogodilo ni ta. U prvom je pisalo ne to kao: Draga Alice. Naravno. a onda ne to o tome kako je previ e zaposlena da bi pisala.Svakoga jutra ukra avala mu je zapu ak cvijetom. zgrabila me i rekla daje silno nesretna. Upravo sam se sjetila.Malo sutra! Nije. ali sje am se to je u njima pisalo. no ona se spotaknula u mraku... ra un je iznosio dvije funte i Nesta mi je poslala to no dvije funte..Mora da je bila slu ajnost...Stoje u inila? ..Nasmije io se i u tom smijehu bilo je svojevrsne iskrivljene ta tine. Ja sam platila Cropperu.. To cvije e je bilo iz vrta.. samo jedan redak da bih ti rekla kako sam se privremeno smjestila... upalio sva svjetla i urno oti ao.. Alice. jer ja nikad nisam .. Tvoja mala Nesta se razumjela u mu karce...Izmi lja . Ispru io sam ruku kako ne bi pala.. ali nisam joj rekla koliko je ko talo i nisam je tra ila novac... ali ovdje ne u dugo ostati.. . -Za to to misli ? .. -Drugo je bilo jo gore.73 bila od pisama. prestani. ne to stoje oslobodilo hladan mjehuri mu nine.. .... Najbolje elje Andreivu i tvom stricu... Zatim je napisala: Nemoj se inkomodirati otpisuju i mi. Hvala na prstenu... to je tako er bilo neobi no. . .rekao je Hugo. . . uvala nam je djecu i ja sam je odvezao ku i.. Hugo. Odveo sam je gore..Ma daj..Oh...Sad se mogla ponovno nasmije iti._. Zna stoje nabacivanje jednako dobro kao i ja... zar ne? Ne to kao daju je zgrabilo za prsa. -1 meni se nabacivala zami ljeno je dodao..Slu ajnost? .. Ali..U svakom slu aju. . . .. a ona je. zadnje dvije godine nije bilo iz vrta.. gotovo jednako dobro.. Zamolila me da u em u trgovinu s njom jer je u mraku bila nervozna.Sumnji avo ju je pogledao.. ........Obi no pismo ....... Prilazem dvije funte za tro kove.Reklo ti je ono osnovno.Nije mi reklo ni ta . Zna kako je bila spora i apati na. znaju i iz iskustva da su i njegova veoma sli na tome.. I.. . daje ne smijem ostaviti samu.nesretno je rekla Alice. ali hvala ti na ve eri i svemu ostalom. . . . ne tako nepristojno kako sam ja sad rekla. Pretpostavljam da se vi e ne emo vidjeti. pa..Dojustina..Nisam sa uvala nijedno njezino pismo..... Alice je uzdahnula...Ba joj je stalo do njega.Kako to misli ? . Hugo. Zavr ila je s uobi ajenim pozdravima Andrewu i stricu Justinu.......

. jo uvijek neizboranog vrata i duge opu tene kose. Mislim da nitko od nas nije shvatio koliko je usamljena. pitaju i se kako e podnijeti sentimentalnost.A ja se sje am .zna . zna . . .Nije da ima nekog posla. karakteristi no je dodao: . Uporno je ponavljala da Jackie ne smije nikad saznati za nas. Ali..kako je obi avala hinjeno iskrivljavati rije i. Dio nje bio je u grobu s njim.Doveo sam ti jo jednog posjetitelja. Sjeo je na stolac uz toaletni stoli . Ja ne bih. . .. Oh. u nevjeri-ci.Ima Andrewa i onu kako-se-zove da te slu e. da sam se pitao to bi ona rekla kad bi se na la nasamo s Jackie i postala mani na u kombinaciji s depresijom. nije bilo ni eg to je mogla saznati.razgovarala sa mnom. Njegov odgovor ju je iznenadio. .upitao je stric Justin s vrata.krotko je rekla.Dok gaje Alice netremice promatrala. bijelog. podigla je ruke do onoga na to je bila ponosna. Hugo. isklju ivo me u nama.Nakon toga bilo je smije no to to bi ona. -Jednom mije rekla da joj je gubitak mu a bio kao da je izgubila ruku ili nogu.Slegnuo je ramenima. gotovo natprirodnim dolaskom. Zastaju i. Hugo se prome koljio. Bell. . Razgovarala bi sa mnom kao da smo u pravoj ljubavnoj vezi i kao daje moramo. Alice se uspravila.Stoje to s tobom? . Ba bi ga bilo lijepo pro iriti po tvornici.Bolje ti je. mogao je u initi da se osje a kao ljepotica.. . ako bi se na trenutak sreli na ulici . znaju i da bi on obeshrabrio svako hinjenje bolesti. koje je ljetos nosio.Ustat u kad popijem kavu . Andrew se primaknuo krevetu i nje no joj rukama obuhvatio lice. svaki put kad bismo bili sami . Usnama joj je okrznuo elo lepr avim poljupcem.Pogledala gaje.Virus! Onda ne znam to mi radimo ovdje. 7R . prokletstvo! Te ko je to objasniti. Mr tio se.Krajnje razmetno. Alice je zamijetila pupoljak krizanteme u njegovom zapu ku i sjetila se ru a. ovijenih srebrnom folijom. prepla ena njegovim ne ujnim. U nelagodi. . ja mislim daje ona bila samo usamljena i mo da zavidna. Alice je bila prili no okirana.Dok se Hugo cerekao. Jednom rije ju. on je brzo nastavio: .Oh. dr e i u ruci pladanj s kavom. izvukao je veliki bijeli rup i i stavio ga poput ara preko nosa i usana. Ima boje u obrazima. Osje aju i kako se toplina vra a da joj za ari lice.Pretpostavljam daje virus novoskovano ime za gripu? . . Ne smeta mi re i. . ..prekinuo ju je .Navodno imam virus. to dalje od kreveta.Vrata su se otvorila i Andrew je stajao na pragu. dragi! Sje am se daje rekla. jednim osmijehom. .Mislim da bih mogla popiti malo kave . .. tajiti.Ona je bila majstorica kli eja.rekla je. . ..Mani no depresivna? Ho e re i da je doista mentalno bolesna? Oh.

ak i veselo? Dok je pijuckala kavu. iznenada razvila ovu neobi nu bolest. iznurena. samo daje vjerojatno virus. Izvest e Nestu na ru ak. ne obvezuju i se u cijelosti. Prava je teta stoje vjetar tako jak te golim crnim granama grmlja Vaira vitla tako da njihovi vrhovi izgledaju kao tamno.mo e nazvati doktora Blundena i re i mu da mi je mnogo bolje i da se ne treba gnjaviti posjetom. im je Andrew oti ao. Alice. samo slabost koja kao daje dolazila iz neke unutarnje jezgre njezina tijela. ali ona nikad ranije nije imala gripu. a bljutav. Ona. gorak. na Savoy. Njegove rije i su je umirile. nego uma. ali ak su i aj i jogurt koji je u zadnje vrijeme toliko zavoljela imali udan okus. ali u njezinom umoru nije bilo elje za spavanjem. tamniju od kose. posjetila ju je neobi na misao. Alice. To je samo blagi virus. Vrtoglavo je pomislila na taksije. i neobja njivo upla ena. u Londonu je uvijek toplije i manje vjetrovito nego na selu. smatrao je. Kod gripe je vjerojatno rije o ne em gorem od obi nih valova mu nine koji su bili tako hladni i mo ni. ba kad je bila nadomak tome da prona e Nestu? Osje aj slabosti se naglo vratio. sumnje i zabrinutosti. . Harrvje do ao ponovno u nedjelju i otresao njezine strahove. samo to Nestina bolest nije bila bolest tijela. olujno more. Zastoje ona. U ponedjeljak ujutro. koja nikad nije bila bolesna. Nije imala teka osim za teku inu. Samo gaje Andrew zamijetio.Mo da bi i bilo bolje da ostane gdje je. Mu nina je pro la i ostavila je malaksalom i neobi no sklonom suzama. Zacijelo su svi veoma eljeli da ostane u krevetu. i o i modre i mole ive kao u sijamske ma kice.rekla je Pernille . Hugo i njezin stric su raspravljali o nekoj promjeni u tvornici. Ku a u Dor-cas Streetu mo da e je donekle okirati. ali nakon kojih se osje ala dobro. Istina je ono stoje stric Justin rekao da je virus obi na gripa. gospo o Fiel-ding. preplavio je i iscijedio joj boju iz lica. s njom je zapravo sve bilo u redu. Naravno da je Nesta ne posjeduje. ona je ustala. Nakon dva dana u krevetu jo uvijek se osje ala umorno. Osim toga. . Takva je bila i Nesta. U njima je bilo zbunjenosti. stoi ki e se potruditi ne pokazati svoj o aj. Pomisao da e za manje od dva sata ponovno vidjeti Nestu dala joj je malo energije.Kad odem . na vino koje e donijeti smjerni konobar. kao ni a slu benica u velikoj trgovini u West Endu -jednostavno e upitati gazdaricu gdje je ta trgovina i oti i tamo. Osjetila je bljedilo i jezu koja je do la s mu ninom i itavo se njezino tijelo zgr ilo od velikog. rekao je Hugo. Kava je bila jaka i gorka. Harry nije doista rekao daje rije o virusu. nema ak ni stan u njoj. Nije rekao ni da ima povi enu temperaturu. naglog drhtaja. nego samo jednu sirotinjsku sobicu. Ako Nesta bude na poslu . Ali. Uhvatio ju je za ruku i dr ao je dok gr nije pro ao. Naslonila se na jastuke. ali joj se nije svidio pogled u njegovim o ima. naizmjence bolesna i zdrava. Svje zrak e joj koristiti. -Ja ba nisam dobra na telefonu.kao to e vjerojatno biti. . Teku ina kao da joj je arila grlo. Dobro e se omotati i staviti al na glavu. U ti ini ih je promatrala preko ruba alice. ali tu nema pomo i.Dankinja je imala tamnu ko u. Nestaje bila mani no-depresivna.

ba kao to je znala nabrojati do dvadeset na francuskom. Alice je iskreno vjerovala da poznaje London. Stidjela se same sebe i bila gotovo zahvalna to u Orphinghamu nije prona la Nestu. naposljetku.. ivi Nesta. Dobro je poznavala nekoliko etvornih metara plo nika ispred ve ine kazali ta i mogla je jednostavno zamisliti rijeku izme u Towera i Westminster Bridgea. kupit u po tansku marku od pet ilinga i jednu od pola krune za tvog brata. filatelist! . Bila je zapanjena i zbunjena vlastitom nepromi ljeno u. ako je eljela da lijepo izgleda . Uspravila se na sjedalu i pogledala kroz prozor. Ako itavog svog ivota ivi samo dvadeset i pet milja dalje. poznavala gaje manje nego poznata ljetovali ta. Sam je City vidjela jedino kroz prozor automobila. inilo se okrutnim nemati mogu nost kupiti tamne haljine koje nosi jedino iz po tovanja na uspomenu svog pokojnog supruga.. Mogli bi biti bilo gdje. bilo je lagano kupiti darove nekome tko je tako lijep i ta t kao Nesta. Do i bez dara kad je Nesta vjerojat7Q no u oskudici.i ponekad bi joj Alice gurnula nekoliko funti kad trgovkinja ne bi gledala. Voza je saslu ao njezine upute i ni ta je nije pitao.. . i to one zgrade nalik nizu fotografija u nekom turisti kom vodi u koji bi brzo prelistala. svoj je glavni grad poznavala jednako dobro kao i ve ina Engleskinja. Jo uvijek ih skuplja? Pernillin dobronamjerni osmijeh jo se vi e pro irio u kutovima usana i ona se zahihotala.. Bila je to jednostavno nelagoda i nervozno i ekivanje. . Zapravo.Oh. I Nesta bi trebala dobiti dar. Jo malo i stigli su. 80 Danas nije imala vodi a. Alice sebi nije kupovala ni ta. Nije joj bilo svojstveno oti i nekome u posjet praznih ruku. neki cvjetni miris. Zapravo. maramu od bijele svile s crnim natpisom.... Umor joj se vra ao i s njim neka tjelesna nelagoda koja je bila preslaba da bi se mogla nazvati bole u ili ak upozorenjem predstoje e bolesti. Osje ala se odva nom i prili no profinjenom. Alice je izi la iz trgovine i zaustavila taksi. kad izi em. Kad su ponovno pro li Marble Arch.Rije je izgovorila na mjehuri u ponosnog smijeha . razgledaju i izloge. samo je i la kamo ju je Nesta vodila. uhvatila je pogledom ime na zidu ku e. bila je izgubljena. London je grad kao i svaki drugi. jedino stoje znala bile su dvije ili tri ulice u kojima je kupovala odje u. da. U dobi od deset godina znala je nabrojati sve mostove njihovim to nim slijedom. . mora poznavati neki grad. U Liverpool Streetu je sjela na podzemnu eljeznicu i sjetila se koliko je esto ovim istim putem prolazila s Nestom. Nestaje imala skup ukus .odlu no je rekla Alice. Knud je poznati. Ipak. Uvijek bi izi le kod Marble Ar-cha i vra ale se pje ice.Ne u zaboraviti. .Zna to. Naslonila se na sjedalu i zatvorila o i. Alice se pitala za to se toga nije ranije sjetila. prostrane ulice. u bilo kojem velikom gradu. uve ani Salstead ili Orphingham. Dorcas Street. Bio je to tek drugi put daje ne to takvoga u inila u Londonu.Onda ti o ito treba vje ba .crnina koju je nosila vjerojatno je mnogo ko tala. Dok su izlazili iz velike. Ovdje.. prometne.

bez stabala i jednoli no siv.... ... ... Na razini stropa ugledala je zavijeni list od buke. Na zabatu su na r kane na neonskim cijevima u bezuspje nom poku aju otmjenosti. zadovoljan osmijeh.. Izgledale su otrcano i zapu teno.. Uzdahnula je i pri la stepenicama.Ulica nije bila ni prljava ni romanti na. Pro ao je okrutno polako i ostavio joj noge zgr ene i uko ene. Vrata nisu proizvela nikakav zvuk i on je jedan kratki trenutak nije primijetio. njezin je um zamijetio pomahnitalu sliku jo jedne preusmjerene adrese. pod prekriven otrcanim tkanim tepihom koji je kod praga bio pohaban do rascufane rupe. :____ zanijela o nj. i iznenada ju je. tamo gdje je trebao biti ku ni broj. koje je upu uju iz jedne ku e u drugu. Zatim je netko naglo gurnuo vrata. kao vlastitom voljom.... Duboko je udahnula ne ba svje zrak. palo joj je napamet da gaje mogla zamoliti da je pri eka.. str ale su kao erupcija sun eve svjetlosti iz imitacije mramorne urne.. netko je na udaljenom kraju hodnika otvorio vrata.... blje i komad na buki. Kolnik... Nedavno je modernizirano. neka ena...... Ne... to je samo glupo pani no naga anje.... Njezina novoprona ena hrabrost nije bila dorasla tome da povikne za njim. koji je mo da pripadao korintskom stupu koji se vidio izme u plastike... zidove oblo ene plo ama oker boje.. bilo je prljavo od pra ine koja se smjestila u njega i postala dijelom latica i a ki .... Zaustaviv i se tik ispred nje. s jedne na drugu stranu itave dr ave. Polako je podigla glavu i dopustila da joj pogled krene uvis.. taksije svojom veli inom sakrio sve osim dva debela stupa i niza stepenica... Na stupu koji je podupirao nadstre nicu. preplavio divlji gr mu nine pa se R2 . ugodno se iznenadila kad je ugledala predvorje. strop prekriven polistirenskim plo icama. i kroz njih je razo arano ugledala ostatak hotela.. te ko se naslonila na njih. . Stala je pokraj cvije a izbliza. izgledao je kao odraz vjetrom uzburkanog sivog neba i sam po sebi bio avenija izme u dugih arhitrava. Na jedan kratki divlji trenutak.. Kod ku e Alice ne bi dvaput razmislila koliku napojnicu da da gospodinu Snowu. Sama su se zatvorila. .... Sad je bila pomalo zbunjena. Stajala je ispred nadstre nice i gledala u naziv hotela.. Tek kad se on okrenuo.. donekle u strahu poviriti kroz staklo. Gladiole i ru e na injene od poput vafla tankog voska.. Doga a se ponovno... u svakom slu aju dovoljno da izazove irok. zapravo itavog niza njih. Budu i daje o ekivala prljav tinu. i gurnula ulazna vrata... bile rije i Hotel Endvmion. a svaka je imala trijem na stupovima i balkon sa eljeznom ogradom. Iza jetko utog pulta na visokom stolcu sjedio je neki mladi i ne to zapisivao u bilje nicu. ali nije bila ni sirotinjska..... izrazito tanke plave kose.. Ku e su bile veoma visoke i pru ale se u dugim bukom prekrivenim nizovima.. to je nemogu e. nalazio se samo crni etverokut.i dok je oklijevala.. Vidjela je nekakav prolaz.. 81 Nije vidjela mnogo od ku e na broju stodevede-set i tri.... Nov anicu od deset ilinga? To joj se inilo u redu... u o bukani dio na kojem je trebao biti broj. a novi pod se sastojao od crno-bijelih plo a... Vrata s viktorijanskim oplatama oblo ena su lesonitom... dok je ekala. ....

I nadalje je veoma vru e. . Ona ne stanuje ovdje. Oh. Pada stra na ki a. ivite i pustite druge da ive. Pernille nije posve dobro. Nesta nije bila u Endjmionu tri mjeseca.Ako elite njezinu adresu . iako su oboje ljudi i oboje Britanci. -Jeste li vi iz policije? . Gospodin Drage ovamo dolazi samo po njezinu po tu. udno je da pitate.Ma nemojte? No. Prije nego to se uspjela zaustaviti.Alice se vrsto uhvatila za rub pulta.. . Ovla io je mesnate usnice i netremice je promatrao s tupom dosadom. Mo da neki doista lijep dar? Nesta dolazi na ve eru. . a zatim profinjene omote Nestinih darova. . Harry ka e da je to uglavnom psihi ki. da vidimo -tri mjeseca. im je postavila to pitanje. ele i sjesti. s obzirom na sve... ona je izvukla svoj dnevnik i okrenula stranicu na kolovoz. Ne bih je se sje ao. Blebetao je u njega. vi ne biste? Zazvonio je telefon.kolika se napojnica ili mito daje ljudima kao stoje on? . po eljela je daje umjesto toga imala hrabrosti blefirati. Moram u initi to mogu kako bih je oraspolo ila.Alicin glas je zvu ao uplje i odjekivao kao daje netko drugi izgovorio te rije i.Ironi no se nacerio i ona je osjetila kako je njegov smijeh namijenjen njoj . esto ponavljaju i rije »da«. ..Gospodin Drage? . vjerojatno joj nedostaje dom. dobro. -Je li gospo a Drage do la ovamo osmog kolovoza? Spustio je slu alicu.Ali. ali pisma su joj iz Orphinghama bivala proslije ena u Endjmion.Alice se nestrpljivo prome koljila. njegovi nazori posve druk iji od njezinih. da gospodin Drage sam nije do ao prije otprilike pola sata.Uzbu enje je rastjeralo mu ninu i stidljivost.. petak. Njegovo porijeklo je vjerojatno bilo posve razli ito od njezinog. . Stavila je nao ale za itanje i udaljila se od pulta kako bi stala ispod prili no mutnog sredi njeg svjetla. ali zapam ene pop pjesme. Ka em daje se ne bih sje ao. .Ne bi se ba moglo re i daje u sobi. Mo da se ponovno udala.Njezinu po tu? . . ona je udovica. subota. i to bi bilo sve.Izgledam li kao da sam iz policije? Mo da su se policajke odijevale kao ona kad su bile u civilnoj odje i. . Nesta je iz Sal-steada oti la osmog kolovoza.Ali. Nesta danas odlazi.nenadano je rekao . Dok je on razgovarao. ne postoji nikakav gospodin Drage! Nije ni trepnuo. Ja bih rekao daje to njezina stvar. ma u i nogama kao u ritmu neke nijeme. Osmi kolovoz. Sedmi kolovoz. Alice je pri la pultu. Lagano je zijevnuo i gotovo neprimjetno slegnuo ramenima. poznajete je? Bila je ovdje? Samo je letimi no pogledao njezinu torbicu i skupe rukavice.nemam pojma.Gospo u Drage nisam vidio. . planula je: .Njegova put imala je izrazitu bes-krvnost ko e mokre bijele ribe.Mo ete li mi re i je li gospo a Drage u svojoj sobi? . sve tisu e ljudi koji nam pro u kroz vrata. Alice je stajala i bespomo no ga promatrala. S druge pak strane .

.Ne e pomo i ako mu da premalo. tr ala je Dorcas Streetom dok nije dospje- . namjerno ustao sa stolca. Taksi. prili no je divlje rekla: . Ako je to sve. .upitao je. da. Otvorila je torbicu i odlu no odbacuju i misli o u asu strica Justina i Andrewa. kli u i po vo tanom podu. .. Preklopila se preko nov anice i gurnula je u d ep jakne kroz koji je prolazila zlatna nit. .Ni ta. vrsto dr e i darove za Nestu. natjeraj ga da mi ga opi e. . Njegovo liceje iznenada postalo odvratno agresivno i on je polako. Za to ne bih? Va an ovjek u Salsteadu.Onda mora da ste ga esto vidjeli izbliza .De mekasta kratka ruka imala je duge nokte.Da. Kad bi joj barem mogao ne to re i o izgledu tog »gospodina Dragea«. Nije bio vi i od metar i ezdeset. . Otvorio je knjigu u koju je ne to upisivao kad je Ali-ce do la. dobro. prona le vrata i istetura-la je van na vjetrovitu ulicu.Naravno da jesam.Osmi kolovoza.. Srce joj je posko ilo.Da. . prisiliv i se na osmijeh i nastoje i svom glasu dati uvjerljivost. recite mi. ali se nije pojavila.I dali ste ih onom mu karcu koji je i jutros do ao? . polo ila nov anicu od pet funti na pult. gotovo instinktivno. imam posla. sitnih kostiju i vijugav kao djevojka.Molim vas. Ona osobno nikad nije bila ovdje. koja se povremeno pojavljivala kao povratna zlatna ila. ali smo dobili po tu za nju.Zastala je. Mu nina se vra ala.nesigurno je upitala. Gospodin Drage je nazvao i otkazao rezervaciju. zar ne? Alice nije imala pojma to on time misli. .Na to ciljate? . ka ete? Gospoda Drage je rezervirala za tu no .iz neke rupe u Essexu. Ne mogu je prona i. .Dao sam ih gospodinu Drage.. ali je osjetila ne to ru no i strano. Ruke su joj. Malo se prome koljio na stolcu i po eo la titi nokte o suvratak jakne. elim je samo prona i. Na trenutak se izraz njegovog lica gotovo nimalo nije promijenio.. . mora prona i taksi..rekla je. Sto je sad rekla? Zar postoji granica koliko se mitom mo e kupiti? Naslonio se preko pulta i unio joj se u lice.. Opiru i joj se.. molila se. . Zatim su se vla ne crvene usnice otopile u zna ajan osmijeh. On i njegova supruga su bog zna koliko dugo vikendom dolazili ovamo. Uz mali uzdah se odmaknula od njega. -Vi ne to insinuirate. Sigurna sam da ste.. Bili su negdje sa sela . Neka ga opi e. .Dobro ste ga poznavali? . Taj mu karac bi lako mogao biti netko koga ona poznaje. -Jutros ste bili sami s njim.Stoje u inila? . Tri ili etiri pisma ijedan paketi .

Utvara. da nije jednoga. da bi to trebao biti ideal enstvenosti. . Bila je prepuna uredskih slu benika koji su urili na objed. . smije e i se. bilo je utje no biti me u obi nim ljudima.rekao je Andrew. i zastra uju e. zamijetiti koliko je ena nalikovalo Nesti! Petice su lupkale. Treptaj nestrpljenja preletio mu je licem i zgr io mi i e oko usana. Do la je do ireg plo nika i pomije ala se s gomilom malih plavokosih utvara. Volio bih vidjeti kako te zamijenio za policajku. -Da sam barem bio s tobom.Nije ba . kratke suknje koje je vjetar podizao pokazivale su debelju kasta koljena. ako ga nije ni dobila? I za to je onaj mu karac jo jutros oti ao u Endymion po pisma? To je .. na vjetrovitu no i tamnonaran asti mjesec koji se uzdizao iznad Vair Placea. dobro. nego kao da je to podsvjesno oduvijek znala. Sirota moja Bell . .Znati eljno je podigla pogled prema njemu.no. Svijetla put. .. ali bilo je i itekako udno. -Jednostavno si pretpostavila.Bila bi.la na glavnu cestu. to je fantasti na podudarnost.Pretpostavlja ? Mislio sam daje tajna rije ena.Nisam stekla takav dojam. . ja. Kako mi je mogla pisati i zahvaliti za prsten. porculanski ten . Andrew je privukao naslonja do kamina i namjestio jastuk iza njezine glave. . ono o emu su zbijali ale. Ne u cijelosti. eznutljivo se nadaju i da e je on umiriti. nadvisivale su spirale guste. lakomislenost. Nakon susreta s recepcionerom hotela Endymion. dragi. Jednostavno sam pretpostavila.. ja ga nisam doslovce pitala odakle su do la ta pisma.Ali. Mo da njezin de ko dolazi jednom tjedno po njih. lica lijepih lutkica. zar ne? . Prvi je taksi bio zauzet. . -Pretpostavljam da u sad morati odustati od potrage za njom. prije iti pogled na vrt. ute kose.to je bilo ono to je privla ilo ve inu mu karaca. Ako se to mjesto koristi kao adresa prebivali ta. a za im su ipak udjeli.Po ela je navla iti zastore. .Biste li me odvezli sve do Liverpool Streeta? Nov anice koje je mogla opipati u nov arki bile su utje ne kao lijek. Jutro je bilo katastrofalno i iznenada je znala da ne mo e podnijeti podzemnu eljeznicu. ..Ne zna jesu li ona pisma i paketi bili tvoji. . Zatim se sabrao i uz smije ak je ljubopitljivo pogledao. Andrew. Sigurna sam daje elio re i kako mu je to bio prvi posjet i daje uzeo sva pisma. oni bi mogli imati na desetke pisama za nju. ali ne tek sad.Bilo je stra no. drugi je stao pokraj nje kad je slaba no mahnula rukom. Spustio je brz poljubac na njezin obraz. s ru i astim usnicama koje su praskale brbljaju i. za to se sjetila te rije i? Zadrhtala je od pomisli. Shvatila je.

ali je on ve bio odvi e zaokupljen itanjem da bi zamijetio pokret njezinih o iju. ne u.. jo mla i nego to je bio. nervozna i osje ala se neugodno . sad mu je zacijelo veoma stvaran. Smije e i se tako.U pravu si. .__.. prijetnja jalovosti.razlika u godinama.. . Vrata blagovaonice bila su od krinuta. Zid uz kamin bio je oblo en policama za knjige.Samo daj . On je okrenuo stranicu i nasmije io se nekom omiljenom izrazu koji mu je zaokupio pozornost.. . Ne u ti smetati. Ne podcjenjuj svoju ma tu. i od ega bje i? Umoran je. ispod onih stabala. to je posve prirodno. Ti si uvijek u pravu. Knjiga koju je itao le ala je licem okrenuta prema jastucima.Kako mo e govoriti o dojmovima kad sama ka e da ti nije bilo dobro? Vatra iz kamina nalik plamenu svije a je laskava. kroz koje se vidjelo grmlje i jedna strana Vair Placea. ni narumenila usne. Trollopovi vjerski i politi ki romani zauzimali su po asno mjesto u razini o iju na tre oj polici odoz-gora. vodi ka govoru.. naprimjer. kao velika sna na djevoj ica visoka gotovo metar i pedeset. Bilo je ne eg prisnog i strasnog.Bila si bolesna.. nesputano. pomislila je. i istodobno patvorenog.. ako eli . Osje ala je kako joj se igra na licu.. Zar je zato tako pomno promatra? . Prolaze i hodnikom. Bilo je neugodno pomisliti kako je ona sjedila na tom travnjaku. izvor metafore. izgledao je stra no mlad. Ustala je. pogledala je kroz mra nu prostoriju prema francuskim prozorima bez zastora. . na stolu ili pokraj njihovog kreveta. sjetila da od jutra nije napudrala nos. 91 . Svi politi ki romani imali su jednake sme e modre omote. Nije li prili no neobi no da jedan mu karac stalno ita jedne te iste romane? Mora da ih ve zna napamet.. Na to su ljudi mislili kad su govorili o »zajedni tvu«.. . Nasmije ila se samoj sebi shvativ i da jo nikad na tim policama nije vidjela kompletan set. Ali. Iznenada je postala itekako svjesna svojih trideset i osam godina. . Kad se nepo eljno ne mo e nadi i . Gledala je kako se njegova ruka polako pribli ava knjizi.rekao je. zapravo je bila u 90 Andrewovim rukama. Pomalo se pitala koliko mu je va an svijet koji ti romani predstavljaju.nasmijala se. Me u tim mislima pojavilo se i nenadano uvjerenje da bi se i ona morala upoznati s tim svijetom.. ravnodu an poput djeteta gleda li ga tko. u na inu na koji ju je gurnuo sebi na krilo.takvih ti stvari treba stoje vi e mogu e. Bell. naslova i ilustracija u zelenkastomod-rim etverokutima. Uvijek je nedostajala barem jedna.89. i itala prili no odrasle knjige. knjiga s omotom okoladno sme e boje. dok se Andrew jo nije ni rodio.. Za to bi on elio pobje i. Kompulzivno itanje je jednostavno bio bijeg.. sad je dio njegove svakodnevne svijesti.itaj..Pod-vila je noge ispod tijela i polo ila glavu na njegovo rame. a zatim se uz laganu nelagodu. ukoliko mu eli biti istinska dru ica. Kradomice gaje pogledala.

.Saberi se .na ih povijesnih zdanja stalnim prola enjem. ali je ustra izlizana fraza koju je mogla i vidjeti i uti kako govori samo poja ala . Na odre eni je na in izgledalo mlade jer joj je ko a bila ista i blistava. U sobi nije bilo mnogo svjetla i poku stvo iza nje le alo je u sjeni. kao da ve nije bilo dovoljno iznena enje stoje rije o eni. s kojom je paralelan. pljeskati i naposljetku jesti dimljeni losos i pe enu piletinu s velikanima u Boadiceji. na slu benom otvorenju okupila se gomila: djeca iz osnovne kole. Ne samo daje najmoderniji takav odvojak. Justin Whittaker. Kosa joj je bila veoma neuredna. zrcalo je pokazivalo tek nejasne obrise i blijedo treperenje cvije a u vazi. Mislim da govorim u ime svih nas kad ka em da smo s nemirom i zabrinuto u promatrali svakodnevno potresanje . Zatim je gurnula ruku u ladicu tra e i ru za usne.. Nakon nekog vremena. Alice se uspravila.Niti e nas li iti trgovine potrebne za na stalni napredak. predsjednik Gradskog vije a. koju je dovela izmu ena u iteljica. Unato hladno i. . istodobno. Zbunjena i tek mal ice upla ena. Polako je podigla glavu i njezin se pogled susreo s njezinim vlastitim odrazom. Njezino vlastito lice izgledalo je nepoznato i. Osim njezina vlastitog lica. trgovkinje koje su izi le na pauzu za ru ak. poznato. odmaknula se i zaklopila o i. i gomila pri ipetlji. beziz-ra ajnijim. ba ve s uljem su odnesene i netko je na njihovom mjestu razvukao dugu bijelu vrpcu nalik onima koje se vi aju na svatovskim automobilima. slobodno je padala na elo i sjala poput prozirnog zlata obasjana svjetlom iznad glave. prekini! . iluzija je nestala. jedini koji je imala. li enim inteligencije. Iza vrpce stajala je parlamentarna tajnica Ministarstva transporta. . iznena uju e enstvena. koji nisu imali drugog posla doli gledati.. 93 Andrew je stisnuo Alicinu ruku. Uz uzdah olak anja. Ponovno je bila ona.zijevnuo je. . predsjednik Odbora za ceste. a o i bistre.to? Halucinaciju? Brzo je za e ljala kosu.koji otvaranje ove zaobilaznice ne e smatrati istim blagoslovom. ponovno ih je otvorila.glasno je rekla. Dojam je i nadalje bio prisutan.Oh. Dok je na usta stavljala dvije linije jagodasto crvenog rumenila. ku anice s ko arama. . jer e odvojak koji ide do sredi ta grada dopustiti pristup isklju ivo vozilima opskrbe.U Salsteadu ne e postojati nijedan stanovnik -govorio je Justin Whittaker .ne. ostane netaknuta i jo uvijek bude ljepota na koju svi mi mo emo biti opravdano ponosni. 92 Opaki vjetar sa sjeveroistoka fijukao je dvotra nom ulicom i zavijao ispod betonskog mosta. inilo se punijim. Na ulazu u zaobilaznicu.Oti la je na kat u svoju spava u sobu i upalila svjetlo iznad zrcala na toaletnom stoli u. nego su se njegovi projektanti pobrinuli da Helicon Lane. Ovaj odvojak je trijumf suvremenog gra evinarstva. prekini.Psst! . podrovavanje .

djeco .Mi imamo dvije ulaznice . pa onu rasku tranu. Ovih dana.Ba bismo mogli iskoristiti prednosti trijumfa suvremenog gra evinarstva . .Molim vas. Odvojak se glatko i postupno odvajao od zaobi-laznice pod uskim.rekla je profesorica u enicima.rekla je.rekla je Alice. 95 Uvijek te mo emo kontaktirati ako. .Ja nisam lokalni dostojanstvenik.Naravno da ne u i i ni ja . .rekao je. dvorskim petama. . U unutra njosti tog kuta vidio se zavr etak Helicon Lanea. pa sve do minija koji je pripadao po94 mo niku sanitarnog inspektora.Zastao je i nagla eno rekao .Do ite. . Njezin je voza stajao pokraj automobila i pridr avao joj otvorena vrata.Gospo ica Madsen me ju er nazvala i rekla da ti je bolje. Parlamentarna tajnica je dra esno mahnula rukom.. ponovno kao kraljevska dama u dr avnoj povorci. Ona je vr e ovila krzneni kaput oko tijela i. u prethodnici elim prve koji idu na ru ak. . zgodnu glavu. .. lije nici su obi an puk. Alice? . .upitala je Alice Harrvja Blundena. .A sad ti je bolje. brzo je pogledala najprije glatku. Sto je doista nepotizam. odsje en visokim nasipima zemlje iz koje jo uvijek nije rasla .Ide li i ti na ru ak? . uravnote en.. visok. . Parlamentarna tajnica odbrzala je do svog automobila na tankim. prerezala vrpcu.glatko je rekao. prezaju i od sna nog vjetra koji je donosio ki u. Nije bilo razloga za to ne bi po ao s njom umjesto An-drewa.Da te pregledam ponovno za dan ili dva? Andrew joj je pridr ao vrata spritea. dalek. ali Andrew se mora vratiti u tvornicu. Ubrzo je automobil krenuo djevi anskom stazom. ako mojoj supruzi bude trebao drugi recept. . Podigao je ovratnik svojeg bukle kaputa i povla e i se dodao kare parlamentarnoj tajnici.Brzina kojom ju je ugurao u automobil bila je gotovo nalik grubosti. a za njim i bentley Justina Whittakera.Ponovno onaj neobi an. predsjednikov rolls.Doista.Po ela je padati ledenohladna ki ica.I neka bog uva i nju i sve koji se po njoj budu vozili .Progla avam da je salstedska obilaznica i slu beno otvorena.. . jer sam ja Whittakerica. mislim da to nije potrebno . Zatim ju je veoma nje no stisnula Andrewova ruka kojom je dr ao njezinu i smjesta ponovno olabavila stisak.Iznenada je shvatila stoje rekla i to bi on mogao o ekivati. Na olujnom vjetru. Harry je pocrvenio i namr tio se.Ve sam se skoro vratila u normalu. . o trim kutom. zabrinut pogled. . . i previ e nagla eno.rekao je. Bio je to znak da on ba i ne bi volio zamjenu.Imala je glas kao kraljica.. . Hodaju i izme u dvojice mu karaca. Andrew je laktom lagano gurnuo Alice. Alice se nasmijala i vr e ga primila za ruku. ste u i ljubi ice koje joj je uru ilo jedno kolsko dijete. . .

ugledala je servirane stolove s bijelim stolnjacima.Pogledao je u bo ni retrovizor. Alice se sabrala i prozai no rekla: . dopustila mu je daje od-veze u High Street. draga! . . sna nu mu ninu.I nakon onoga to si ti rekao. izgubiv i ga iz vidika u maglici koju je njezin dah ostavio na staklu.trava. Kao da su joj eludac i . tisama zasjenjene avenije. i iz vrtova donosile ljubi ice i poto arke. Kroz staklena vrata koja su kroz osvijetljeni tunelasti prolaz vodila do sale za ru avanje. Brane salstedskog hrasta kao da su mele nebo poput ekinja ogromne metle. Kakve ima veze ako vide kako je grli i ljubi u usta? Jo uvijek su bili na medenom mjesecu i ovako e biti dok oboje ne ostare i ne budu toliko stari da devet godina razlike izme u njih ne predstavlja ni ta. Wor-kbasket. Alice je naglo odlo ila a u. Alice se nagnula i pogledala kroz prozor. Ovuda su hodali o alo eni. uglavnom onih koje je poznavala. Izgledali su kao grubi krajevi rane na poljima. srebrninom. Jo uvijek je blistala od njegovog poljupca dok je prelazila cestu i ulazila u Boadiceju. kasnim dalijama u dugim. Ograda je podignuta gotovo uz samu la u crkve Svetog Jude i od starog crkvenog dvori ta nije ostalo ni ta. Pri ao joj je konobar s pladnjem a a i ona je uzela jednu s nekom teku inom blijedo ute boje i polumjesecom limunove korice nataknutim na rub.Kako bih mogla. Bilo je prili no zastra uju e pomisliti da novi beton po kojem se sad voze prekriva ne to stoje neko bilo sveto tlo. Ugledala je Bridal IVreath. . Pernille ne e imati ni ta za tebe. Predvorje je ve bilo krcato.Sad doista ne mogu na taj ru ak. pomislila Je. susre u i se sa mo nim naletom ne ega od ega je ostala bez daha. . . Jo uvijek sumnji ava.Kod ku e. mahovinom obrasle kamene plo e i izme u njih duga ke. Uzdahnula je. Cesta je prolazila izme u ogoljene zemlje. Znak je zamijenjen drugim.Bit e bolje da ubrzam ako ne elimo upasti u povorku automobila. ili kako se to ve zove.Za ime Bo je. Razmi ljaju i kako Helicon Laneom nije pro la od Nestinog odlaska.Mo e se predomisliti u posljednjem trenutku -jezuitski je rekao. dva prozora s lukovima sad su bila ispunjena smotcima vune i platnima koja su ogla avala pletenu robu. seljanke u prega ama i cicanim haljina96 ma. Ulica je bila prepuna ljudi. Vrata su se zanjihala i ostala otvore97 na kad je kroz njih pro la jedna konobarica. nakon onoga to sam rekla Harrvju? . S njom je dolepr ao i o tar miris juhe od e njaka. Hladan martini joj je polako klizio niz grlo. osjetiv i nenadanu. uskim vazama. Ovdje su bili zeleni grobni humci.

. . Klonula je uz stol.prsa opareni iznutra. Oprezno je ustala i ponovno krenula plo nikom. nego o itavom njezinom tijelu. Kako je mogla sanjati da ru a u dru tvu. bojim se da mi ba nije najbolje.Salstead automobili. i zami ljali ih kao bogove i kerube rumenih obraza. prije nego to joj pri u s pitanjima i eljom da joj pomognu. 98 Do Vair Housea bilo je pola milje. stric Justin i parlamentarna tajnica izi li su iz svojih automobila. Bubnjanje u njezinim u ima uskoro je prestalo i spirale se razmotale. I vjetar koji ju je do ekao bio je okrutan i napao ju je nesta nim zadirkuju im zapusima. Jedina osoba koja joj je mogla pomo i bio je Harry. S prozora jedne od ovih crnih limuzina mahala je gospo i Johnson dok se sa stricom Justinom vozila niz prilaz Vair Placea. otrovna zmija omotala spiralama boli i panike. . kad se osje a kako se osje a? I prije nego to tu juhu dopola pojede. Kad je u la. Zateturala je prema vratima. Mogla je u initi samo jedno. . Nikakvo udo da su stari narodi personalizirali vjetrove. Kad se malo odmori. ali ona se sad nije mogla obratiti Harrvju. 99 Ured je bila drvena koliba premazana kreozo-tom. Nikad u ivotu nije bila bolesna i sad kad se razboljela. ve e naglo odmicati svoj stolac i juriti prema vratima s ubrusom pritisnutim uz usta. Uspravan na visokom stolcu bez naslona. pomislila je. Ba kad se sklonila na trijem trgovine gospodina Croppera. a Andrew je uzeo automobil sa sobom u tvornicu. stajala je okrenuta mu le ima i promatrala lelujavu gomilu prstenja i bro eva. Njihov smijeh i krhki neobavezni razgovor bolno su je probadali. vjerojatno e uspjeti do i do Snowa. O tar vjetar kao da ju je amarao. Jo trenutak. imala je osje aj daju je neka ogromna. dogegala se do sjedala kod spomenika rtvama rata i potonula na debelu hrastovu plo u. sjedio je vlasnik i jeo sendvi e na primjerku Daily Mirrora. Automobili koje vozite sami. ili uzmete voza a. . Autobus koji je svakoga sata vozio do Pollingtona i koji je ranije prolazio kroz Vair.Oh. sada je preusmjeren na zaobilaznicu. odlu no je rekla samoj sebi. Zami ljala je da se ovjek tako osje a kad mu skinu zavoj s ruke. probijaju i se kroz gomilu gostiju.Poku ala se nasmije iti. gospodine Snow.Ovdje su unajmili automobile za njezino vjen anje. za sve prilike. . Zatim je krenula High Streetom. sa e irom gurnutim na potiljak. odvra u i pogled od kri ki kruha i konzervirane govedine. Uspjela je prehodati jo dvadesetak metara prije nego stoje osjetila da joj noge klecaju i da e popustiti. itavo njezino tijelo inilo se neizrecivo slabim i iscrpljenim.. izbjegavaju i zabrinuti pogled gospo e Graham iji je suprug dr ao hotel. Morat u pje a iti. dok nisu pre li na drugu stranu ulice. sjajni automobili. li enim svega osim neodgodivog straha. si ao je sa stolca. oko koje su se poput tuljana okupili veliki. koji pusu hirovitom zlobom. Hvataju i dah. Nije je vidio. samo se u ovom slu aju nije radilo o ruci. Bit e mnogo bolje da ode sad. Iznenada sam osjetila takvu stra nu slabost i pitala sam se. Morat e unajmiti automobil.

.Mnogo bolje. Po itavom njezinom tijelu rasle su i padale u kaskadama fontane i izvori.Rezervirala je jedno od mojih vozila da joj odveze neke 'stvari do Feastovih. to no u osam sati ujutro. U inakbrandyja bio je trenuta an.. . doista.Te ko se spustila na stolac od savijenog drveta sa slomljenim sjedalom od trske. za to ste me pitali za gospo u Drage? . . ne. 100 -Je li vam se mo da javila gospo a Drage? .Hvala vam. . U tri poslijepodne. ne.. . ostavila je neke stvari u na oj ku i! . Gospodine Snow. .. osmog kolovoza.Brandy je sjajan kod bolova u elucu. ne u vas sad zamarati time. obavili neke poslove. .Uzeo je a u. gospo o Fielding. Ako mene pitate. Mi smo za gospo u D..Alice se ugrizla za usnicu. Ali. a budu i da nije ostavila adresu.Pa. .Samo.Ne obaziru i se na njezine primjedbe. ulju enom toplinom kao netom udahnut miris svje eg cvije a. tiho zvi de i kroz zube. do emo po nju u Bridal VVreath.Bilo je to sedmog kolovoza.Shva ate da ne elim nikoga uvrijediti. nije je ario. Veoma ste ljubazni.iznenada je upitao. zar ne? . Odlu no je potisnula drhtaj. uzeo je bocu s police i s njom iznena uju e istu a u.Ho ete re i da vam duguje novac? Otvorio je poslovnu knjigu koja je stajala na radnom stolu. pitao sam vas zbog posla.Evo. . Protivno njezinim o ekivanjima. sjednite. Sedmog i osmog. sigurno. nje ni i ljekoviti.. ja bih vam savjetovao gutljaj i brandyja. . Gospodin Snow je zamotao svoje sendvi e i stao pokraj malenog.»neke stvari«. protrljao je s komadom novinskog papira i preokrenuo je na policu.Blijedi ste kao duh. gospo o Fielding. Tu no je trebala prespavati kod Feastovih. ba bih voljela uti. stvari stoje ovako.Obrado-vat e vam srce. a ona je rekla da sljede eg dana. Ve vam je bolje. rekla je..Brandyja? Oh.Mi smo obavili posao. ne bih mogla.Pa. ali e se sljede eg jutra vratiti i pobrinuti 101 . . a avog prozora.Samo sam se pitao. gospo o Fielding? . ponovno nespokojna. nego natopio mekom. . budu i da se inilo da ste vas dvije dobre prijateljice. . . i odvezemo je na eljezni ku postaju..Upravo tim rije ima se izrazila i Daphne . . kad se ne osje ate dobro. . .Oh.

rekao je Len. bio je zadnji dan dugog vala vru ine. gospo o Fielding. Pada stra na ki a. Sve je bilo isto kao suza.Ki a lijeva kao iz kabla. ali to je rekao.. gospo o Fielding.. Ni glasa od nje. I ne samo to. gospodo Fielding. sedmi kolovoza. rekao je. Pa gdje je ona. Sam sam oti ao po nju.tiho je rekla Alice. Tu je i ono to mije dugovala za poslijepodnevni odlazak kombijem do Feastovih. rekla je.Iznosili su poku stvo. Sva vrata bila su otvorena i ja sam oti ao na kat. pa smo oti li gore. Tog je dana veoma rano ustala. Zgoda s automobilom predstavljala je posve neo ekivan razvoj doga aja. . Naravno. To no u osam ujutro. Petak. Mogu vam re i da meni nije bilo ba smije no. Osmi kolovoza. 103 . gospodine Snow. Ne mo ete samo uzeti te stvari. Oti la je. udno je to to je nazvala ponovno oko pet i provjeravala da ne zaboravim. Pada stra na ki a.Naravno da u vam ja podmiriti dug.za selidbu. Mo da i ona postaje zaboravna. Alice je presavinula ek. To ima smisla. Kako je mogla biti sigurna daje to bilo upravo te subote ujutro? Zato to joj je Andrew odgovorio: Nestino poku stvo e se smo iti. Zastala je ispod tende trgovine i izvukla dnevnik iz torbice. ne kad je nema ovdje. Prisjetila se tog ljetnogjutra. nije sjetila svog prvotnog razloga posjeta gospodinu Snowu. Mi smo je trebali odvesti na eljezni ku postaju i putem svratiti do Feastovih po stvari. bilo je mogu e da je Nesta zaboravila.Upravo to se i dogodilo. Ispri avam se. Stvari idu u skladi te. rekao je.Prona la je svoju ekovnu knji icu i po ela ispisivati ek. 102 . Moram vam re i. Od nervozne depresije postala je zaboravna. iznena ena vrsto om svoje ruke. Odbio sam dva posla za osam ujutro. rekao sam. sve to svejedno nije svidjelo.ovjek ne bi pomislio da bi ljudi mogli biti tako zaboravni. Ne e mene neka enska zafrkavati. .Vjerojatno se gospo a Drage predomislila i zaboravila da je rezervirala va automobil. me utim. Mi smo do li u sedam i klju je bio u vratima. zar ne? Budu i daje rezervirala vozilo i kad me tog poslijepodneva vidjela. sve spakirano i spremno za odno enje. Ne ka em daje to u inila namjerno. Bio sam malo bijesan. Selidbe Cox iz York Streeta. razmi u i zastore. Vjerojatno pada ve satima. subota. . to vam mogu re i. Probudila ju je ki a i. Otperjala je sama. -Jeste li sigurni? . dok se nije ponovno na la u High Streetu. a jedan od njih bi mi donio pet funti. Nesta danas odlazi. pitao sam. a ona e platiti kad joj dadu procjenu. Prilaz je gotovo poplavljen. ali Len je veoma naprasit. ne ele i se dugo zadr avati budu i da subotom uvijek imamo mnogo posla. podsjetila me na dogovor za sljede e jutro. jer se.Pretpostavljam da jeste . bio sam malo bijesan. . preko ramena rekla je Andrewu: . Alice se. Alice je brzo rekla: . ali nje nije bilo. rekao je Len. Len Cox je bio u sobi i iznosio njezine sitnice.

prema Daphninim rije ima. ako znate na to mislim. a onda je si la i s njima podijelila ispuhani nabujak od sira. togod to bilo. jer je Nesta. mirisalo na ljetni vrt. U mislima je gradila sliku i vremenski raspored Nestine zadnje ve eri..Ne.Ako je prilaz u osam ujutro bio poplavljen. malaksalo se kre u i kroz vreli. . . pogledao je svoju zemlju obilja.Prekasno je da sad mijenjam planove. 104 Te no i su po eli micati grobove. Je li mogu e daje zaboravila i na taj dogovor? Zaboravila je na automobil. nedugo nakon telefonskog poziva. A ipak nije bila tamo kad je u sedam ujutro do ao Cox.rekla je i njezino je lice. Morali smo se prebaciti na drugu marku. sjetila se Alice. Nesta ne bi pje a ila. vjerojatno s Harrvjem . . Gle njevi su joj.. . bio isklju en. Ve er je bila topla i ona nije odjenula ogrta preko tanke haljine od crnog batista. U ogrta u trgovca mje ovitom robom. gospodine Feast? .upitala je Alice. Zatim je. Gospodin Feast je slagao kartone sa vrhnjem uz zid oblo en kerami kim plo icama kaki i bijele boje.Gotovo ispri avaju i. gospodo Fielding. S prozora Nestine spava e sobe mogli su se vidjeti zasloni od cerade i uti zvuk iskapanja zemlje. blizu Alicinog. .on je bio njezin lije nik . . U gomoljastom elu i upalim obrazima po prvi put je primijetila odre enu sli nost s Abrahamom Lincolnom.Ako je rije o oslobo enju od gladi. Gospodinom i gospo om Graham u Boadiceji. zatim stricom Justinom. poput onih na postaji podzemne eljeznice Covent Garden. tik prije osvita zore. izgledao je mr aviji nego ikad. pra njavi zrak. koja ju je vrsto dr ala za ruku. inila se veoma umorna. Usred poslijepodneva gospodin Snow je odvezao njezine stvari. mora daje ki ilo satima. Mora daje to poslijepodne iskoristila da bi pospremila stan i pripremila poku stvo za Coxa.To je vi e moje podru je. Oti la se pozdraviti s Per-nille. izgledala veoma umorno. Za to ne preno i ovdje? . Alice se polako vra ala High Streetom.Hugom i Jackie. iako se zacijelo namu ila telefonirav i gospodinu Snowu iz govornice. u ve oj depresiji nego ikad. ista kri arska vatra gorjela je i u njegovim o ima. Sama indiskrecija kojom su to inili mora daje poja ala atmosferu jezovitosti.Nadam se da je jogurt bio po va em ukusu. nabrekli iznad naglavaka tankih crnih cipela. ali veoma je dobar. do Feasto -vih. To bi samo po sebi bilo dovoljno lo e. mnogo gore bilo ono stoje uslijedilo. Naravno da nije oti la Feastovima. sa suzama u o ima. Andrew ju je odvezao natrag u Bridal VVreath nedugo iza osam. i naposljetku je do la u Vair House gdje je ve erala. rije je o ne em osobnom. bili nate eni. Zatim je otkrivudala prilazom ispred Andrewa. . a u pet Nestaje telefonirala kako bi ga podsjetila na jutarnji dogovor.Prespavat u kod Feastovih . izi la kako bi se oprostila sa svojim prijateljima. kad su.Pitam se bih li mogla porazgovarati s Daphne. Helicon Lane bio je daleko od eljezni ke postaje. Dogovorila sam se da u do i Feastovima. . omotali lijesove i ostavili ih da ekaju dolazak kombija. ali jo je gore. Njezin telefon je.

Koristi je kao no ni ormari . kiselkasta skuta u zelenobijelom tet-rapaku. Zapravo. budilicom. .Ogroman kov eg.Od njegovih rije i se osje am kreposnom jer nisam oti la na onaj slu beni ru ak.Onda. Jedite mudro i dugo ete ivjeti..To je to .povikala je. . Bila je mirna.Rekla si da uva neke Nestine stvari. . Daphne. bi li mi ih pokazala? Mogu li ih vidjeti? . Neki je lu ak bubnuo na novoj cesti. . . Ponovno ih je spustila i malo se prodrmala. uvijek ka em. za ula se sirena. Siguran sam da nam ne ete zamjeriti nered. kad budete silazili. -Jeste li eljeli uzeti jogurt? Tako je.Peace Neivs.Ali.Nasmije ila se i ne to pro-mrmljala. . zbog ljudske ne ovje nosti li eno onog osnovnog. .Ho ete li ne to pojesti sa mnom? Alice je odmahnula glavom.... Nekakva kutija. China Todaj. Alice je pri la prozoru i pogledala na ulicu. . .Njegov glas. zelenom svjetiljkom Anglepoise. plan funkcionira. Alice se okrenula. Odnekud iza nje. .Tragedija je to je toliko ljudi koji bi jeli mudro samo da imaju priliku. dnevnik Udru enja Ujedinjenih naroda . Odlazi. to je kov eg! . gospo o Fielding. Samo vozilo hitne pomo i. ..Otvorio je vrai. .Kad bih mogla samo.To je samo vozilo hitne pomo i. . prodorna.Bilo je udno da je u proteklih nekoliko dana jedina hrana koju je mogla vidjeti bila tanka. kako joj se u inilo. uska elija koja je gledala na High Street. .rekla je Daphne. Samo naprijed. Stavit u vam ga u vre icu. Zakora ila je prema njemu. slijedio ju je uz stepenice. nemoj gledati? Promatrala je kako veliki bijeli kombi skre e s odvo-jka s modrim svjetlom koje se okretalo. hrapav i pticolik s nekim mehani kim. To je samo jedna stvar.bo icama s lijekovima.Oh. Daphne je podigla pogled i slegnula ramenima. da. gotovo bez imalo prometa. uporna. ali pogled na nju ponovno je dozvao nalet mu nine. izvrstan. Vidjela je samo jedan uski kau i pokraj njega ne to nalik stoli u prekrivenom nekom tkaninom i natrpanom asopisima . ponovno posve uju i pozornost stoli u.. ovuda. Napola pojedena pita od svinjetine na pladnju bez podmeta a mo da i jest ono to gospodin Feast naziva »osnovnim«. a onda naglo posko ila. Podigla je 1O7 ruke kako bi prekrila u i. sve ja a i sve glasnija.a iza sebe i po-vikao.. Naravno! Zaobilaznica je bila u uporabi.. nepotrebno glasno: -Daph! Gospo a Fielding te je do la vidjeti. . Za to joj se to zavijanje u inilo kao upozorenje. . brbljavim prizvukom. Pitala sam se. Daphne je izi la na odmori te.. tata je uva u svojoj sobi. Spava a soba gospodina Feasta bila je duga.Tata se zahuktao.Njih? Nisu to one.

gorljivo je rekla Daphne . Nitko. ne bi poku ao ni ta tako nasilno kao stoje razbijanje lokota. .Pitam se bismo li smjele.Odvija se glatko okretao.Rekla sam vam daje ostavila gomilu stvari. -Doima se kao daje nestala. oti i po bravara. kad su eljeli da ne to bude obavljeno. Pomicale su se kao tvorove.Poku at u ja.I sami izgledate pomalo udno. pretpostavljam.Moj Bo e.Sad je odvijala prvi od tri vijka.ina e ga ne bi ostavila ovdje. Ne mogu ga pomaknuti.Tata ne mo e napustiti trgovinu.Evo ga . . . .rekla je Daphne. . te ko da u i. kako je te ak! . koji je do ao uzalud.Podigla je kov eg za ko ne dr ke i ponovno ga spustila. . . .Ako je unutra ne to gadno. Alice je slegnula ramenima. . zar ne? .Ne znam.Oklijevala je i u misli joj se vratilo sve ono to ju je uznemiravalo: pisma koja nikad nisu bila primljena.. Stan Feastovih smrdio je na ukiseljeno mlijeko. Zasun se otvorio i visio uz sme e drvo. . Muklo je udario o etvrtastu rogo inu pokraj kreveta gospodina Feasta.Da.Ne budi smije na. hotel Endymion. . . Preplavio ju je val kolika. . poslali bi po vrtlara ili voza a strica Justina. u komadima. Znate. pozvali bi prikladnog stru njaka iz Salsteada. Bio je to drveni kov eg.. ukoliko ja ne preuzmem posao..Daphne se trznula na lokot. staromodan i davno obojen vandykeovski sme om bojom.Naravno da ne mislim .Potreban nam je samo odvija . .strogo je rekla Alice. pitam se stoje unutra. automobil izri ito naru en. a na koja je dobila odgovor. . -Je li zaklju an? . . dogodilo? . Alice je sjela na krevet i sumnji avo je promatrala dok se ona vra ala s kutijom za alat. ..O i su joj blistale. Na mjestu gdje je visio kut tkanine bila je spona osigurana lokotom. nego odjevnom predmetu. i to dvaput. Vi e je nalikovao produ etku njezine nepo e ljane kose.rekla je Daphne. .Mogle bismo. uostalom. mu karac koji se predstavljao kao gospodin Drage. . .Zasu-kala je rukave svojeg smedeg pulovera od mohera. Ne mogu odlu iti imamo li opravdanja. Ako je posao bio prete ak za amatera. a ponajmanje jedna ena.Pretpostavljam da ga ba ne eli . 1OR . Mu ile su je Daphnine o i.Na jagodicama njezina lica boje loja pojavile su se dvije crvene to ke. .. kao to itamo u knjigama strave. upozoravam vas da u povratiti.Daphne je o ito bila nevoljka to u initi.Evo. .Ne mislite valjda daje unutra? Mislim. -Ti? U Vairu. ili mo da tvog oca. .Sto joj se.Evo.Daphne je zastala i pogledala je. letjele izme u gustih trepavica. .

To se neko zvalo krinjica ta tine . a ispod nje sloj donjeg rublja. Kratko se stidljivo nasmijala. koji je na trenutak rastjerao miris mlije nih proizvoda.Nije mogla odjenuti ogrta . Za to Daphne ima tako grozne ideje? U kov egu ne mo e biti ni ta »gadno«. .Koji je. Nestinu odje u poznajem kao vlastitu. Zajedno su pogledale niz bo ica i posudica. i to je ostavila! I sve svoje najbolje cipele i sve kapute. slo enim prstima uz petu i zamotanim u tanku tkaninu. . . Na vrhu je le ala crna spava ica. Imala je i neke stare crne cipele s patentnim zatvara em. losiona. . ogrta odjenula tu subotu ujutro? .Onda. etkice za usne i etkice za trepavice. Nestaje bila iva i zdrava nakon stoje kov eg poslan Feastovima. rekla bih ni ta osim onoga stoje imala na sebi. gospodo Fielding. Daphne.. Prije nego to ju je Alice uspjela sprije iti.rekla je Alice. kako to daje ostavila sve svoje najbolje stvari.Zamislite. Ispod su bile haljine.Alice je sad ubrzano disala. a Alicine nozdrve za kakljao je neki sladak. Daphne je ponovno zaronila i izronila vrsto dr e i spljo tenu kutijicu otprilike petnaest centimetara visoku. i zadrhtala zbog ru nog okusa u ustima. . Bila je prekrivena imitacijom crne ko e i na njoj su bili inicijali N. ali kod vas je trebala prespavati samo jednu no . lak za kosu i lak za nokte. Daphne je otvorila i taj poklopac.Ispod ogrta a je itava gomila cipela. Ne. stoje. 8 Alice je uzdahnula s olak anjem. Daphne ih je izvukla i bacila itav naramak na krevet.To ne mo e biti! Daphne je rovala po kov egu.Ako mene pitate.Izronila je s rukama punim cipela. . Kov eg je bio pun odje e.Sva njezina odje a! . . Dugo je tedjela za to karirano odijelo i ko talo ju je dvadeset funti. Ovdje nedostaje jedna crna haljina od batista. zeleno sjenilo za o i i modro sjenilo za o i. Zar ne biste pomislili daje oti la u ljetnom ogrta u? Pogledajte.. krema. . vrsto sti u i hladne ruke. u ovom bijelom od akrila.Za to je odje u uop e poslala ovamo? Mogu shvatiti daje mo da eljela neki kostim ili ogrta za jutro.Alice je kimnula glavom. la em. crno-bijeli karirani kostim i etiri ogrta a. Pretpostavljam daje nju odjenula u petak nave er. Cesto sam je pregledavala. suknje.Pogledajte. Imala ih je samo etiri. . me utim. puderasti miris. sve cipele koje je imala. gospo o Fielding. Daphne se roktavo nacerila i urno odgurnula poklopac kov ega.Ne razumijem. a njezini gle njevi nate eni. onda. Njih nema ovdje. Zamijetila sam ih jer su pete bile izrazito visoke.Crne cipele s patentnim zatvara em nosila je one ve eri kad je bila kod nas. . Obi avale smo razmjenjivati odje u. .D.za u eno je rekla Alice. . stoje uzela sa sobom? . . .

ali je to nekako prestalo.Ali. pomislila sam da se predomislila.Pa da. to sad ima na sebi? Nije mogla ivjeti gotovo tri mjeseca u pamu noj haljini i cipelama s visokim petama. Valjda je eljela da dobro pregledamo njezine stvari. . budu i da ja vjerujem u brakove s velikom razlikom u godinama.. tanki. itavu ovu gomilu bi darovala Daphne. zar ne? to mislite da bih trebala u initi s ovim stvarima.Bijedne stvari koje je nosila uz ko u. ne izme u mene i Neste. ivjeti? Za ivot je ovjeku potrebna odje a. Naglo je spustila poklopac i u iniv i to. Gospodin Feast kao daje pripadao jednoj posve drugoj generaciji. od ivenim naramenicama i gumicama koje su se ras-tegnule i nabrale. Ja imam jednu krpicu od crnog lureksa na koju je davno bacila oko. Tati je postala navika otpratiti je ku i nakon sastanaka.sumnji avo je rekla Daphne . . Nestu smo upoznali u Trgova koj komori. Ne mogu re i da mi je ao to je nisam dobila za ma ehu. Smije no. . . Ne znam.ako si nije na la bogatog de ka koji joj je kupio posve novu garderobu. ali kad se nije pojavila.Ali. Alice je ve zamijetila koliko je poderano. i ta tinu samu. zar ne? -Daphne je prekapala po donjem rublju.112 . . nesretno je pomislila Alice. gospodo Fielding. Veoma mu se svi ala. .Nisam imala pojma. on je to osjetio. Pazite. Znate koliko je voljela crno? .Uvijek je bila za vrhunske predstave.. Ho u re i. no ve ina je bila ostavljena s rupama. . .To je jednostavno. crni pokrov. pomalo naivni.Alice je bila zapanjena.Osim . ta na a Nesta. Alice je spustila pogled.Za ma ehu? . nije bilo zamjerki. vi ste. Naravno da ne bi ni poku avala te kom mukom isposlovati vlasni tvo nad onom haljinom koja je tako ezoteri no opisana kao »krpica od lureksa«.Malo sutra u koroti! Izgledala je tako sjajno u onom kostimu koji je odjenula za pogreb svog supruga da se i nadalje dr ala crnine. Daphne. dok nije s neugodom shvatila da vjerojatno nije vi e od deset godina stariji od nje. ona je bacila oko na nekog malo krupnijeg od mojeg tate. No. Rekla sam vam da smo se znale mijenjati za odje u. dobro. kao to sam rekla. znate. eljela je da pregledamo njezine stvari. gospo o Fielding? . iznad svega ti je potrebna dragocjena kutijica koja miri e na mo us i ljiljane.. a ako si Nesta. ne to je bilo urno pokrpano. opipavaju i otrcane crne stvari i nadaju i se da Daphne nije vidjela njezino crvenilo. U tom slu aju.U njezinim je o ima bila . . ovjek ne bi pomislio da bi u tim godinama itko mogao biti ljubomoran. Pretpostavljam da nitko nije. Ako mene pitate. palo joj je na pamet da za umiranje treba samo mrtva ki pokrov. iako se u to doba to inilo zabavnim. Ako mi dopustite da vam ka em.Bila je u koroti.

Njezin otac gaje zgrabio i stisnuo uz svoja upala prsa. a krv tutnjala kroz nabrekle ile. Lice mu je postalo tamnocrveno. To je ime zapeklo Alice kao u arena vatrena igla usred njezina rastresena mozga. . Slijepo je ispru ila ruku.Nisam mislila.Sigurna sam da ne znam to e gospo a Fielding misliti o tebi. Alice se odmaknula od njega.Za ime bo je. Spustio se na koljena medu hrpe odjevnih predmeta i po eo ih skupljati natrag u kov eg..Gdje's nabavila sve te stvari? .Zar nema nimalo udore a? Nisi ni ta bolja od prljavih malih fa ista.blago je rekla Daphne. lica iskrivljenog od bijesa. preko ku nih bogova drugih ljudi! Daphne je zlovoljnim pokretom stresla ogrta s ramena... . tako je vrst bio pod ispod njezinih nogu.Kao da ju je tek sad vidio. Ovila je ogrta oko sebe i gurnula ruke u rukave. Zato svijet i je u stanju u kojem je.Sto radi s mojim no nim ormari em? .Krade njezinu odje u. . Sto bi drugo mogla u initi? Mora da ju je Daphne pogre no shvatila. . . . i itava ta gomila . Da si u Demokratskoj uniji slobodnih ljudi. Zadnje to je ula bio je Daphnin glas. U asnuta. -Prekinula je i naglo ustala.To nije tvoj no ni ormari ..Do i. Nespretno se okretala i posko ila kad je ugledala oca. . tata.. .. kliznuo je preko njezinih o iju i njezine svijesti. smiri se . Koljena su joj klecala i veliki zastor tame.. jer veliki ljudi grubo prelaze preko osje aja malih ljudi.. .upitala je Daphne.divlje je rekao.. Na zidu na kojem je bio kamin... kad je pre ao na cockneyski dijalekt. . . Mi smo odgovorni za nju. . bacio prekriva preko njega i po eo vra ati primjerke Peace Newsa. Kao da stoji na ledu ili na mo varnom tlu. ali je uhvatila samo prazan zrak. . . Alice je rekla: .Prelazi svojim prljavim rukama preko. prigu en i posve tih. onesvijestit e se! Djeca su sjedila u uglu velike neuredne prostorije i poslu ivala se bombonima Smarties iz velike arene limenke.Gledaj.Da li mi dobro pristaje? .Uko ena od u asa. . obla i se kao drolja..Hitler i. . Otvorile smo ga i prepun je odje e. .Zar nema nimalo po tovanja prema tu em vlasni tvu? -povikaoje.Taje kutija bila na na oj brizi.Gospoda Fielding. pomislila je Alice.Zadr i ih.Nagurao je odje u natrag u kov eg. veseo i uzbu en. . U pola etiri treba biti u orphingam-skoj podru nici.114 iskrica elje dok su oklijevale na kostimu i pletenom ogrta u. Pripada Nesti Drage. Gospodin Feast je stajao na vratima i promatrao ih.Mora daje osje aj veoma sna an. Grudnjaci i steznici koje je dr ala u krilu pali su na pod. ogromna zelena apstraktna slika kao daje visila ukoso. Mo da .

Osim toga.i postat e debela i troma.? . molim te.. . ena ne napu ta svoj dom kasno nave er ili rano ujutro u tankoj pamu noj haljini bez ogrta a. dragi. Nikad ranije nisam razmi ljala o tome.Ona nije napisala ta pisma. Jackie. ali si mi ti prostenjala da ga ne dovodim. Zato je tako mr av i zato uvijek vrvi energijom i snagom. njegove u arene o i i kvrgu na njegovom vratu. Spopao gaje bijes. ki a je lijevala kao iz kabla. Znam daje mrtva.Donesi. ali ini mi se da Nesta nije znala strojopis. igrati se.A pisma. 11R . naravno. kad je imala novo odijelo koje je mogla odjenuti. . Ne mogu izbrisati njegovo lice iz glave. . -Jesi li znala da tamo imaju podru nice? Ja nisam. U zgu vanoj haljini osje ala se vru e i sputano. ona ih je potpisala. to zna i. mislim daje Nesta mrtva. crveni i limunsko uti stolci. .U tvornici.. bila su natipkana. . nasilan bijes.Odite si kupiti ne to lijepo.Hvala ti. Ne. bila sam bolni arka samo godinu dana. Uvjerena sam u to. -Jackie je oklijevala i prisilila se apsurdno veselo nasmije iti kad se Mark vratio prolijevaju i vodu iz dje je alice. Kao prvo. gledaju i djecu.I za ime bo je. teti Alice a u vode . Alice? .. .spremno je rekla Jackie svom starijem sinu.Onaj grozni ovjek. u tome ne bi oti la zapo eti negdje nov ivot. Jarkost ove poznate prostorije boljela je njezine o i. Sad mo ete i i u sobu za igranje i.to se zove myxoedema .. Prejaka titnja a i postat e kao gospodin Feast. Jackie. . ali toga se sje am. posebice netko tko je ve imao neko pismo od nje. Gdje bi drugdje bio? Nazvala sam ga. a Nestaje bila ta ta.. a on joj je stidljivo uzvratio pogled. -Ali. ne mislim.U redu je.Alice je bila suvi e slaba i zabrinuta da bi se nasmijala. pazite na cesti! . Nazvao me gospodin Feast i ja sam te dovezla ovamo jer je to bilo bli e.Da. Znam. Mark je apati no zveckao kutijom bombona. Iznenada je o ajni ki eljela An-drewa i o i su joj se ispunile suzama. Mislim da ona nikad i nije oti la iz Bridal IVreatha. Jackie. -Zastala je. Bez obzira koliko se jadno osje ala. ..On je i ao u Orphingham . preslaba .Gurnula je ruku u torbicu.rekla je Alice. . .Gdje je Andrew? .To je samo titnja a . Samo sam pomislila da bi mogao. -Jackie.11K joj se to samo ini. Poku ala se nasmije iti Christopheru. Oh. . vo tane zmijolike ku ne biljke. igra ke razbacane po itavom sagu u koji je ne ija peta utisnula plastelin..pomirljivo je rekla Jackie. da. ali svatko je mogao krivotvoriti ime od pet slova kao stoje njezino. Na prizor kovanice od est penija nezadovoljna lica su se razvedrila.. Feast. U redu. zato to smo otvorile kov eg pun Nestine odje e. .Glas joj je utihnuo. -Jackie. Sad se sje am. To zna i da dobro poznaje Orphingham. znam.. .Evo.. Pretjerano aktivna titna ljezda. Bila je to stara haljina.

i upanih. Takve se stvari ne mogu dogoditi u svijetu u kojem postoje i dje je alice. .Alice.Zna . I nadalje se ogledavala prostorijom i prestra eno gledala preko ramena prema vratima.Sto misli da joj se dogodilo? Alice je polako odgovorila: .. sad su se zaustavile na uokvirenoj Hugovoj fotografiji na kaminu. apsurdno. Zahvaljuju i poslovnim obvezama dobro je poznavao Orphin-gham. Nestu je do ivjela prema Nestinoj procjeni. nacrtanih obrva. ali kad se sjetim njezine divne kose.Samoubojstvo? . Zar nisi vidjela one la ne pletenice u Boot'su? Alice joj nije odgovorila. . To je nemogu e. . Sad imam osje aj da ih je ona voljela osvajati. Hugo je to rekao. . i velike apstraktne slike. Jednom mise nabacivala. Jackie.eli re i da ne zna ? Onaj Nestin smotak kose na vrhu glave nije bio njezin.Alice je otpila malo vode. ja sam stavljala de ke u krevet.Jackie je me u gomilom plasti nih vojnika i karata na polici za knjige prona la i jednu svoju arenu cigaretu. . Ujutro bije Coxovi ljudi ili gospodin Snow prona li.Imala je svu onu odje u. -Jackie -odlu no je rekla . Saznala sam mnoge grozne stvari o nJ°J. Ti si mi obi avala dodijavati da svoju kosu uredim kao Nesta. . Osim toga.Kad su dje aci oti li.reci mi to no to se dogodilo kad se do la oprostiti s vama. Bio je ljubomoran na nju. -Jackie je namr ti-la obrve. ali to ako je bilo obrnuto? Oh. Ako je bio ljubomoran. dvije su se ene pogledale. koje su lutale po sobi dok je tra ila rije i. Mo da je samo zbog Nestine o ajni ke potrage za ljepotom. njezine uvjerenosti u vlastitu ljepotu .Sna no je zadrhtala od svojevrsne uvrede. a zatim odvratile pogled u nelagodi koja nastaje kao posljedica u asne.Prona li bi je. a ona je bila uglavnom s Hugom. Mrzim takve ene. Ne mogu se otresti osje aja da ju je ubio netko tko je bio ljubomoran. i prazne kutije Smartiesa. .. nevjerojatne spoznaje.Daphne je rekla daje njezin otac bio zaljubljen u Nestu.i Alice povjerovala u nju. Tad mi se to nije u inilo pretjerano udnim.O i. glupo. Bila je i elava.tihim je glasom upitala Jackie. grozni avom . Mo da ju je okiralo upravo zato stoje tako istinito. . .. .Nikome nije eljela re i kamo ide. ako seje ubila.Ne sje am se ba najbolje. ali u asno zapu teno donje rublje.. ali Nesta je bila takva.uvjerenosti koja se ponekad inila klimavom.Kakve stvari? . Negdje je to pro itala i to ju je zapanjilo. Bio je od najlona. za to pisma? . Pitala se zastoje Nestu uvijek smatrala lijepom. ali sad mi se ini. to ne mogu posve shvatiti. . Ljepota se ne mo e sastojati od la ne kose. ko e koja je izgledala suha i bra nasta kad bi na nju palo svjetlo.eli re i da ju je netko ubio? Alice je popila malo vode i pogledala crte Ivice i Marice na alici. mora da je bilo i drugih mu karaca. Jesu li njih dvoje namjeravali pobje i? Cesto se inilo daje Hugo sit braka i djece. Mora daje to bilo stoga stoje odlazila s nekim mu karcem. . -Znam daje to odvratno.upitala je Jackie. . Njezin vlastiti brat? Ljudi uvijek la u o seksu. I .

Mr ava i dje a kog izgleda. Jackie je slegnula ramenima. Jackie? Ne misli to ozbiljno. . Gurnula je neku malu sme u bo icu u svoju torbicu. To znam iz vremena kad sam i sama bila bolni arka. ali joj nije pomagalo i nije ga eljela uzimati. . ali rekla mi je da joj on ne eli dati nikakav lijek.Pitam se.osje ala se jadno otkad je tata umro . Misle da su svakojaki lijekovi s u asnim nuspo-javama dobri za svakoga. . Ne ele se pouzdati u svoje lije nike.. puku suprotnost Nesti. Nije ba imao dobar okus i meni je zbog toga bilo neugodno. pomislila je Alice. Ljudi su takve budale.Dok sam ja spravljala ve eru. a ona je rekla daje popila nekoliko aspirina. . .. uzimala je neke tablete . kao da prebrzo tu e. ostavila je bo icu.. a sir ga jo dodatno povisuje.Nesta je uvijek imala dobar apetit. jer se nismo tako dobro poznavale. bijelog i napetog lica.Jackie je iznenada postala zami ljena i uzbu ena. ali Hugo je elio uzeti nekoliko tableta samo zato stoje neki poslovni dogovor po ao ukrivo. .udno. te se tablete nisu smjele uzimati sa sirom.Tahikardija.mislila sam daje rije o aspirinima. . Brzo sam to prekinula. . . Nastavi. .Poljubila me je . a zatim vas. ili je barem tako rekla.Te no i smo za ve eru imali nabujak od sira -rekla je Alice. Pitam se jesu li to uop e bili aspirini. Znala sam daje posje ivala Harrvja zbog depresije. kad je mama ljetos bila kod nas.Molim? . ili tako ne to. Naprimjer. posjetila je strica Justina. . -Bila je veoma uzrujana kad se opra tala sa mnom nastavila je Jackie.Ustreptalo kucanje srca. Alice.Harrvjoj je dao ne to za smirenje.Mogao joj ga je dati i netko drugi. Upitala sam je li joj dobro. Zatim je jednostavno pobjegla. ili neko sredstvo za smirenje.i kad je odlazila. ali nije ga mnogo pojela. ali ja se nisam mnogo obazirala na to . 121 . predstavljala je. naslonila se na stolcu i polo ila ruku na sr122 ce.Mo da zato to je mislila da emo lo e misliti o njoj kad saznamo stoje u inila.Doista ne znam za to je bila toliko emocionalna. Si la je prije njega i zamijetila sam da se mora pridr avati za ogradu. mnogi ga uzimaju. Rije je o prili no popularnom lijeku.Kad je oti la od nas. Kad smo pove erali. ali povisuje krvni pritisak. Rekla je da joj je srce svo ustreptalo.rekla je Alice.Sjetila se kako je odbio povratak u po tu.. ali e uzeti lijekove prepisane drugim ljudima. Ne e vjerovati.Znam da zvu i smije no. . Ne mogu se sjetiti kako se zove. . .Bila je veoma tiha . Kao prvo. . Andrew ju je odveo da vidi Pernille.Sa sirom. kao da je na pragu nekog otkri a. Sve to je bilo u njezinoj glavi. . ali to je injenica. doista. .

ali ga ona nije morala odmah uzeti. ako je Jackina pretpostavka to na. Gospodin Feast je bio ljubomoran na Nestu . Bila je veoma nesigurna na nogama kad je silazila stazom. Alice.to je bio samo prijedlog. dakle. »drogirana«. Zatim ju je Andrew odvezao ku i.Kad bih se barem usudila upitati Harrvja.Nema vi e. U svakom slu aju. nisu ovdje. Hugo ih je vjerojatno bacio. Uskoro su se dje aci vratili s vre icama ipsa. njegova nasilna priroda poja ana bole u. gospodin Feast je ve poreme en. . a ne Nesta.njegova vlastita k erka je to rekla. . ali ona je samo rekla ne to o nekom odmoru a zatim »nova polja i pa njaci«.Uzmi. Zar ne pu i vi e nego ina e. . u njoj su izazvali takvu mu ninu daje zadrhtala od ga enja. . To je bilo zastra uju e istinito. Ne e biti tako. na prijekoran pogled svoje majke. Ono to je namjeravala re i bilo je. .tiho je rekla. ne ka em daje ona doista uzela upravo taj lijek . ne misli li? .pa. spustilo ips i stalo na jednu . bilo je utje no pomisliti daje. Nitko nije mogao znati da e Nesta kod mene jesti sir. pokretanje u i kao da itavo njezino bi e stalno ezne za tim da odbaci ne to strano. od sve trojice mu karaca koje je Alice povezivala s Nestom. Nestaje esto i la na ru kove kruha i sira. Osim toga. Zatim je.Sto se dogodilo s tabletama tvoje majke? .Ali. . Imao je trgovinu u Orphinghamu i vjerojatno ga je poznavao onako prisno kao to samo trgovac mo e. iznad svega. Osim toga.da se barem mogu sjetiti kako se zove . Slu aj. ne. Ovih dana mnogi su neuroti ni. Miris masti i.Na to vi e-manje mo e ra unati. Jackie. Dijete ju je netremice promatralo. Otrovana? Ta joj je rije izi la posve prirodno i naglo. Alice je rekla: . ali bila je previ e zabrinuta da bi marila za obzire. A ipak.S okusom sira i luka . Stolni upalja koji je uzela u ruku imao je apsurdan oblik ajnika kraljice Anne. otrovana . prisje aju i se koliko je bio osjetljiv na svoju profesionalnu ast. osje ala u asno arenje u elu124 cu.Ve ina ljudi za ve ernji obrok jede sir .Ne znam .moj bo e! . Sje am se toga zato stoje An-drew kasnije rekao da je trebala re i » ume«. Svima je rekla da misli kako e joj to pomo i da smr avi.sretno je rekao Mark i gurnuo joj vre icu pod nos. naravno. Ona je. pomislila je.Zastala je. jedino gospodin Feast tog petka ujutro imao prilike susresti se s njom. Ali.Nestaje.Pretpostavljam da su ba ene. . Mo da joj je on lijek dao ujutro. bilo je apsurdno pomisliti da bi ljudi tako normalni i injeni ni kao Hugo i stric Justin mogli prekora iti granicu normalnosti i zakora iti u ubojstvo.bezbri no je rekla Jackie. Nije znala kako bi to rekla.rekla je. Na svjetlu plamena njezino je lice izgledalo umorno i zbunjeno.Gospodin Feast je u asno nervozan i iv an. .. gotovo pale i jednu za drugom? . Smjesta izgla uju i nesporazum. bio je petak. . ako eli . Zna kako je tvoja obitelj zalu ena pospremanjem. razmi ljaju i. miris sira. Ponovno sam je upitala kamo ide. 123 Jackie je uzela jo jednu cigaretu iz kutije. Alice .Pretpostavljam da su te tablete mogle biti prepisane prakti ki svakome u Salsteadu.

Trebat e ti dani prije nego to stigne do njih. . ali je u zraku bilo neke vibracije. Odlu ila sam. . ali Mark to nije znao. Andrew je pa ljivo odlo io hrpu romana na no ni ormari . nego sjedi sa svojom suprugom.Zastoje teta Alice bolesna? .nasmije io se rezervirano. ukoliko se nitko ne pomakne.. Moram ne to u initi glede Neste.Dani. Sutra kanim ustati i oti i na policiju. Nekoliko ih elim za sebe u prizemlju..vedro je upitala. .Bit e bolje da te odvezem ku i . U njemu je osjetila prezir i otpust itave svoje obitelji.Ne.. . Soba je bila prili no tiha. . Oteo joj se i odgurnuo je. 125 Usnice su joj bile vrsto stisnute i hladne poput ob-lutaka. . mora nastojati ne osjetiti ni tra ak gor ine. -Ljudi se ponekad razbole. . U prizemlju. Nije bilo pravedno priznati pomisao da on radije ita neku knjigu koju je ve sto puta pro itao. Ne. . i budu i da je imala osje aj da e ubrzo..upitao je Mark. ona sama glasno vrisnuti. Ipak. Zar ne shva a da ona stvara novu vezu me u njima? -Jesu li svi Trollopovi politi ki romani ovdje? . Mark je bio veoma nalik Hugu i svom prastricu. To zna . Drogirati. . Andrew? Ne u ostati ovdje danima. Bio je to na in da mu se ispri a.Dva sveska Phineas Finna. -Jesi li sigurna da sve ovo eli pro itati? Vjerojatno e ti se initi suho kao pra ina. nego je samo bila sredstvo pomo u kojeg je iz-legnut jo jedan Whittaker. Njegovo odbijanje ju je povrijedilo i obeshrabrilo vi e od i eg drugog. . nemoj ni ta re i.Ne znam -jezgrovito je odgovorila Jackie. ispru ila je ruke i zagrlila dje aka. Zadrhtala je.nogu. Alice je vidjela da je dje ak osjetio napetost izme u odraslih ena. Budu i da se iznenada posramila zbog svojih sumnji.Djed se razbolio i umro. Kao da Jackie njegovom izgledu nije pridonijela ni ta.Nisu ba svi. Jackino cerekanje zbog nelagode Alice je eljela prekriti vlastitim smijehom nevjerice i ohrabrenja.Tebi se ne ini.Koji nedostaju? . Kompulzivni itatelj kao stoje Andrew mora itati kao to se drugi moraju drogirati. To zna i da vi e ne e sjediti s njom. 126 .rekla je Jackie.

Cvje arica koja je isplela mnogobrojne vijence zakopana je bez vlastitog. ponajvi e zbog dokaza privla nih enskom instinktu. moglo bi pomo i kad bi barem mogla re i odakle su 128 do la . pisma i kad bi mogla dokazati da su bila na-tipkana. . znate. U odsutnosti samih pisama. iznenada je vi e nego ikad ranije bila svjesna svojih godina i injenice daje na pragu budalastih godina u ivotu jedne ene. a iz vrta Bridal IVreatha posve jednostavno moglo se u i na staro groblje. Rukom je prekrila usta. Ideje kao to su ove..Tjedan nakon toga na izbrazdanu ^zemlju nasut je beton kako bi se izgradio odvojak.Zaboravila sam. prozai nih stvari koje je trebala pamtiti kad se dogodilo toliko toga burnog! . Zatvorila je o i.. . daje Nesta mrtva. ali marke? Posve je zaboravila na njih. a zatim elo koje vi e nije imalo satensku teksturu djevojke. Pernille je stajala uz krevet s jogurtom i tankom kri kom kruha s maslacem na pladnju. Negdje je bila mrtva .. Tko bi od mu karaca koji su se u pono tiho kretali izme u stabala tisa primijetio da je jedan od tih lijeso-va malo te i? Ako su lijesovi bili previ e riskantni. Kad ih je ponovno otvorila.Gospodo Fielding. Dok ga je promatrala. Po tanske marke. Ono to osje a povrije en je ponos. Boja ljivo je oklijevala. Naravno daje u Londonu.i zakopana. Sve to je bila istina. ali u strahu uobli iti svoje misli u rije i. Tvoj odlazak na policiju u najboljem e slu aju dovesti do tvog pojavljivanja na sudu kao svjedokinje kad prona u Nestu Drage i privedu je zbog nekog tri avog prekr aja protiv po te. uspravnog i mladog s glatkom. bez ijedne rije i. Marke! Od svih trivijalnih. Gdje sad ona le i? Te iste no i po eli su seliti grobove. Nabavit u ih im budem smjela napolje. . Grlom joj se pri u-ljao neki mali napola histeri an smijeh i nastojao iza i. samo bi u inile da zvu i neuroti no. crnom kosom.Oh. ali ju je on nje no odgurnuo. nisam prije htjela pitati jer ste bolesni. vjerovat e i drugi ljudi. Malo se moglo otkopati lopatom i kasnija /ratiti na mjesto.. Bell! to e im re i? Zar ne shva a da ne mo e ni ta dokazati bez pisama. A ni to ne mogu u initi bez pisama i bez adrese na koju su pisma preusmjerena. Samo su Jackie i ona bile uvjerene. Oprosti. sigurna. a pisma nisi sa uvala. . nag-las izgovorene u jo uvijek toploj sobi. Nesta te jednostavno poku ala zavarati da bi pomislila kako je u Orphinghamu. Ono to jedan logi an razuman ovjek vjeruje.Licem mu je preletjela srd ba i stisnula mu usne.Knudu e biti silno drago. . Poku aj biti realna. U starim lijesovi-ma vjerojatno nije bilo ni ta drugo osim praha. Vrijednost im je ve a kad nisu poslane.Sna no je odmahnula glavom i dotaknula mu ruku. uvijek su se mogle iskoristiti upljine u razmrvljenoj sme oj gli127 ni. u odsutnosti adrese na koju je po ta preusmjeravana. a zapravo je u Londonu. Oti ao je hladno i polako.

Omotnica po koju su do le pateti no je izvu ena iz kutijice s pismima zagurane ispod Dankinjinog jastuka. eljela od-mo iti marku s njezinog mjesta na omotnici.Pernille . ..rekla je u initi veselijom. Oh. ni knjiga. Jedva ekam da do e. . Ona sama bila je toliko sretna s Andrewom da bi primijetila ovu nesre u na vlastitom pragu.nje no ju je ispravila Ali-ce. .. oh. Ona i Hugo su sjedili na podu u potkrovlju. to je bilo jo u rujnu.. i pogledat emo tvoju sobu. gospo o Fielding. Bez oklijevanja ustala je iz kreveta i navukla ku ni ogrta . Hugo ju je povukao za pletenice i rasplakao zato stoje. .. . a izme u njih je bio Hugov novi album za po tanske marke. tamna ko a postajala sve rumenija.Cezne za domom .Stra no sam tu na za domom. a njezina je ista. ve si je poslala u Kopenhagen? . Da vidimo mo emo lije ikako Mo da nije posvetila onoliko brige koliko je trebala kad ju je namje tala. ne znam kako da to ka em na engleskom! Alice se u mislima vratila trideset godina unazad na jedno ki no poslijepodne u Vair Placeu. gospo o Fieldi-ng. Sljede i tjedan dolazi na praznike i onda u mu dati sve marke koje sam sa uvala. gorljiva sudjelovati u ovoj mu koj zabavi. 129 Pernille je kimnula glavom.naposljetku je rekla. . Drago mi je.Ali. u njemu je bila omotnica s prekrasnom novom markom. zacijelo bije zasukala.povikala je. . .Naravno da mi ne smeta. veoma mije drago.Jesi li mo da zamijetila po tanske marke na njima? Pomislila sam da si ih mo da slu ajno vidjela kad si preuzimala po tu.Isto ka emo i na danskom -jednostavno je rekla. Daje imala prega u.Lice joj se opustilo od iznenadnog razo aranja. 130 . . .zami ljeno je rekla .Sa uvala sam omotnicu.Ne trude i se sakriti svoje osje aje. .Ne. Lice joj je bilo komi na maska stida.. bez saga na podu.Tek pu tena u opticaj! . tiho je rekla: . da sam dobila dva pisma od gospo e Drage? Pernille je kimnula glavom. nego s dva otira a od kozje ko e glupo arkih boja.. ekam da Knud do e..Idemo prona i omotnicu . Vi ste zavr ili s njim i kad sam praznila ko s papirima.sje a li se. Izgledala je kao prava slu inska soba. krivnje i samoopravdavanja. Djevojka joj se sa alila.Ne smeta vam? . Zastala je na pola puta prema vratima i oprezno pogledala Alice. Zastori nisu bili u skladu s prekriva em na krevetu i nije bilo nikakvih ukrasa.Sa uvala sije za brata zato stoje bila prvi dan u opticaju..Drugo pismo . Pernillin mali tranzistor tu no je stajao na stoli u pokraj kreveta izme u si u ne sme e staklene bo ice i posudice s kremom za ruke. Pogledala sam datum na njoj i odmah sam znala.. .

hine i ga enje. to nije dopiralo to no ispod nje. Ali. Toliko se silno trudila suspregnuti histeri an smijeh koji joj se popeo do usana. mesa i sira: -Jedem meso. 132 Sunce je bilo jarko kao na proljetni dan. a iza njih kuhinja. to je u inio kako bi odr ao obmanu. ali je na rubovima staza uz vlati trave prianjalo inje. nego odnekud iz druge strane ku e gdje su se nalazile blagovaonica i jutarnja soba. kao s pincetom. Veli anstveni vise i lukovi iza kralji ine glave bili su gotovo zaklonjeni imenom Orphinghama u dva kruga na marci. mlijeko i onaj jogurt koji vi jedete . Mora daje uznemiruju i zvuk dopirao od neke Pernilline kuhinjske opreme jer. bez obzira kako je zvu alo. Na po tanskoj marki jasno se vidio pe at Orphinghama. Marka od tri penija bila je iz nove edicije u spomen na Forth Road Bridge. Pernille . Ne to o siru i tome kako je sretna to ga ne voli. zar ne? Jede mnogo mlijeka.Mislim da bismo mogle otr ati po pravi sag i bi li eljela vlastiti televizor? Blijedomodre ma je o i susrele su njezin pogled i odvratile pogled. Naravno da e oni iz nje ne to mo i zaklju iti. Da li zbog bolesti u tim izvijenim usnama vidi odre eno sa aljenje? . to no odrediti nevidljiv izvor zvuka. Ovih je dana sve imalo udan okus. me utim jedino stoje vidjela bila je nejasna mrlja otisnutih re enica. Alice se vratila u krevet i pojela malo jogurta. ali dok je okretala stranice.ne. iz prizemlja je za ula lagano kuckanje i mrmorenje. u i u trag pisa em stroju. Tkogod ju je poslao iz Orphinghama.Alice ju je gorljivo uzela i zagledala se u nju. Umorno gaje odgurnula od sebe i otvorila prvi od viktorijanskih romana. Bilo je gotovo smije no da jedna Dankinja ne voli mlije ne proizvode koji su tako blisko povezani s njezinom domovinom. Sutra ujutro e je odnijeti na policiju. znala je. Zatim su se vrata zatvorila i ti ina se vratila. ljubi asta. da nije ula Pernilline zadnje rije i. prona i ak i otiske prstiju? Oprezno.Zahvalnost i nada inili su je dare ljivom. Zatim se Pernille nasmije ila i zahvalno kimnula glavom. modra i crna. u ku i posve sigurno nije bilo pisa eg stroja. da .Ali. Nesta nije nikad ivjela u Orphinghamu. I gusto li e zimzelenog grmlja na prilazu odavalo je dojam prolje a. Onaj zelenkastoblijedi slu benik u po ti mo da e se sjetiti kome je prodao marke prvog dana kad su se pojavile u prodaji. Uvijek je te ko. Lagano je zadrhtala. .stid me je to sam dopustila da spava u ovoj sablasnoj sobi. . Ku a je bila savr eno tiha. hvala! 131 Alice joj je uz osmijeh brzo po eljela laku no i izi la na odmori te.opravdavala se Pernille. Ne.rekla je . dr ala je papir izme u jagodica prstiju.Dobro se hrani . . .

I moram priznati..Dobro jutro. a od trenutka kad se iz crkve Svetog Jude vratila nakon vjen anja. . za ula je glasove iz kuhinje. kad je gospo a Johnson ponovno progovorila.Bila je to Pernille. . . . bilo je pogre no primiti ga u tvornicu. Uvijek ju je imala.Nisam to znala. gospo a . . draga. kakvo iznena enje. i znam itati izme u redaka. Ba sam ju er rekla Kathleen. gotovo majka. . ovdje se ne govore. Ali. bla en je onaj koji ne sjedi na sjedalu prezirnoga. gospo ice Madsen.Alice je poznavala gospo u Johnson trideset godina. a predmet razgovora nije bilo te ko pogoditi/Uznemirena.Nije da gospodin Whittaker ikad i ta ka e. Kad je do la do poluodmori ta na kojem su se stepenice zavijale prije zadnjeg ravnog dijela. to je prava rije .Bez imena. draga.Samo sam svratila s kremom od jaja za gospo u Fielding. .Gospodina Fieldinga? . Svaki put kad u novinama objave ne to o profesorima koji ele vi e novaca. ali ta su slo ena jela malo preza injena kad ovjek ima elu anih tegoba. proizvode i nepotrebnu koli inu buke. Divno tijelo. Ali.Naravno daje mnogo starija od njega. . Bila joj je dadilja. Sunce je na crvenom turskom sagu u hodniku proizvodilo arke sjene boje vatre. jo otkad je bila mala curica.Da se razumijemo. ugrizla se za usnicu i mirno stajala. ima krasnu kosu. 134 Alice je otvorila vrata.Takve stvari. gospo o. Alice se ponovno sledila. Njezina bi baka banula u kuhinju. . . gospo o Johnson. Alice se od uljala natrag na odmori te i ponovno si la. Tako je lijepa i ima divno tijelo. acne se. Ovo je bio slu aj kad oni koji slu aju o sebi uju samo dobro. ali mo e se zaklju iti prema nekim sitnicama koje su mu pobjegle. Ne to lagano i hranjivo. gospodin Whittaker se veoma rasrdi. Vremena su se promijenila.O.Mislim da nitko to ne bi pomislio. -Alice se umalo zahihotala na stepenicama. Alice se spustila korak ni e. .Alice se okrenula od prozora na odmori tu i krenula niz stepenice. Gospodin Whittaker od njega nema nimalo vi e koristi nego od nekog tekli a. Vi e to nije mogla podnijeti. Tu mo da ima ljubavi. kad se s osamnaest godina vratila ku i iz kole.. draga. Draga Pernille! . Ne ka em ja ni ta protiv kontinentalne kuhinje.Glas je pripadao gospo i Johnson. u to ne sumnjam. spremaju i 133 se ka ljanjem objaviti svoju prisutnost. ili lijepe grudi ako eli i i u pojedinosti. Vrata su bila lagano od krinuta. Znamo na koga mislimo. Glas gospo e Johnson glasno je odzvanjao: . Ja sam na svoj na in pomalo psiholog. »gospo ice« je zamijenilo njezino krsno ime. . ja ne elim re i ni ta protiv njega.

Toga dana nije jela sir dok nije do la u moju ku u. -Jutros se osje am mnogo bolje. Vidjeti ga. ali su one bile nagr ene kao daje preko njih pre la okrutna ruka u gruboj rukavici.Z. . ja u nastaviti svojim uobi ajenim. bio je poticaj koji joj je upravo bio potreban. . Ali. nasilnog mu karca. a vi ste odjeveni. .Mislile smo da spavate. upitao ju je eli li zapaliti cigaretu. (Odjel za istra ivanje zlo ina). draguljar je stajao na suncu i razgovarao s gospodinom Feastom. Liceje bilo nalik Andrewovom.Dobro jutro. Postaja joj je bila poznata. u arenog.I. ali je ona brzo nastavila dalje. . kao daje Andrew pla enik? ak i na vjetru. Predstavio se i malo se razo arala kad je ula daje samo obi ni istra itelj. Popela se stepenicama i u la u policijsku postaju. sprije iv i je da se raspita svuda gdje je eljela. Kakvog on ima prava govoriti tako o An-drewu.. gospodo Fielding. nasmije io se svojim slatkim osmijehom i u ao u automobil. mo da se ispri ati. Odga aju i odlazak u postaju. samo vi ostanite na nogama. ja izlazim .Prema onome to sam ula. Doktor Blunden me elio danono no dr ati na morfiju. Sad kad samo to nije oti la na policiju. najprije je oti la na po tu i kupila po tanske marke.. gospo a Drage je mogla biti upetljana u odnose s nekoliko mu karaca. mo da. Harrvje izi ao iz svoje ambulante na drugoj strani ulice. Kad smo imali sve one probleme s mojim ro akom. Svi su znali da odlazi na ru kove kruha i sira zato stoje eljela smr aviti. ili stidljivost.Johnson ju je po ela zvati gospo o. Ona je nestrpljivo odmahnula glavom. Mu karac s druge strane stola imao je mlado i zgodno lice. ljubomornog. Lice mu je bilo bezizra ajno.Pogledao ju je kao da eli jo ne to re i. Kao da su bili omotani toplom. a ipak razli ito. ali ja sam rekla ne. izgu vano od umora. Ispri ala mu je o pismima. Evo to ja mislim da se dogodilo: jedan od njih ju je 136 elio ubiti i dao joj je tablete za koje je rekao da su aspirini. . to nisu bili aspirini. Ispred trgovine gospodina Croppera. Na njemu je bilo profinjenosti i otmjenosti. Ja uvijek ka em da je bolje samo nastaviti dalje i ne popustiti. zagu ljivom tkaninom.Pernille. vjerujte mi. Bila je to droga iji u inak se poja ava konzumacijom sira. bila sam silno poti tena. 135 mahnuo joj. . bez obrazovanja i pedagogije odijeljene od svijeta.Tako je. Ispri ala mu je o svojoj bolesti i kako ju je zaustavila. ne to ju je zadr alo. mrtva ki blijedog.rekla je Alice. vidite. ali ne i ova sobica s natpisom O. zatim u trgovinu sa sagovima u kojoj je uzela knjigu uzoraka. njezini su obrazi bili u areni od srd be. nevoljkost da svoje strahove preto i u rije i. . Naizgled slu aju i. napetog. Razgovor koji je ula uznemirio ju je i osjetila je nenadani gorki gnjev prema stricu. Nepokolebljivo je pomislila kako bi i Andrew tako izgledao daje imao druk iji ivot.

znate li koliko je smrti povezano s ovom kombinacijom zabilje eno u ovoj zemlji od 1960.Nisam bolesna u glavi. .Da ..Lijek na koji vi mislite .Dakle.. godine od procijenjenih milijun i pol pacijenata? .. . sigurna sam da bi vam onaj momak rekao da gospo a Drage nije do la po pisma i paket. Ravnodu no ih je pogledala. to se ti e sira i onih lijekova. zvu i kao Sewerby i. . i da ga je ona sama skuhala. Gorljivo je kimnula glavom. .Veoma je lako napraviti tu pogre ku..rekao je.Ovdje pi e da.Bio je to fascikl s novinskim izrescima. Preko pu- . elite li da vam ne to poka em? .Gospo o Fielding. . kad biste mi barem mogli pokazati pisma koja vam je gospo a Drage poslala. Gospo o Fielding. Slu ajte. .Neka pisma i neki paket. O ajni ki je stisnula ake i sna no lupila po stolu.No.Dobro. Adresa je zapisana u mojoj knji ici. Nje no ju je ispravio: . Odmahnuo je otmjenom tamnom glavom sjedne na drugu stranu u ljubaznoj nevjerici. .etrnaest . kad biste barem oti li. stavljaju i prst na izrezak koji je tra io -jest vitaminska pilula koja sadr i tranylcypromin.. Zar ne mislite da ste zbog bolesti mo da malo previ e ma toviti? .rekao je. Znam da sam je i sam napravio. kad biste nekog poslali u Dorcas Street. .Nemam ba veliku ma tu i ne itam senzacio-nalisti ku literaturu. . samo je jo ja e eljela prona i istinu. Zanimaju me lijekovi i pohranjujem sve to prona em. Gospoda Drage nije nikad ivjela ni u Sewerbyju.Nitko to nije ni rekao. . u zadnje vrijeme vam nije dobro? . .. Naposljetku se mi u s mjesta.rekao je. pretpostavimo da sam pogrije ila. ali nije se mogla nasmije iti. ja. Razgovarala sam s vlasnikom ku e i on nikad nije uo za nju. gospo o Fielding. bez obzira koliko je bila grozna.Veoma mogu e. Zatvorio je fascikl. .Zastala je. u kombinaciji izazivaju pove anje krvnog pritiska koje mo e biti opasno.Ona bi mogla biti petnaesta.Rekla sam vam.U mislima je vidjela viktorijanske romane koje je ostavila na svom no nom ormari u. uzme li se sa sirom. Od te spoznaje. nisam ih sa uvala. Dok to nije doslovce izgovorila nije shvatila daje obrok koji je potpomogao Nestinu smrt bio pojeden u njezinoj ku i. 137 .upitao je. Pokazala sam vam omotnicu. Bila je to pogre ka. . Njegov izraz lica joj je rekao daje govorila uzalud. Vidite. .Naravno da ne znam.

pona anju i imenu. ne shva am za to mislite daje nestala. gospo o Fielding. nastoje i ga zamoliti posljednji put.Ne.. .. Vidjela je daje na njega ostavila odre eni dojam i naslonila se preko stola. malo grublji An-drew. to nije bilo to no. razgovarat e o njoj s narednikom postaje. Kome osim Harrvju? On e je saslu ati i povjerovati joj. . Njemu e policija vjerovati. gospo o Fielding. Njegova zabrinutost bila je nepodno ljiva. to je namjeravao re i. Iznenada je shvatila da on uti ne zato to postaje uvjeren. kad biste nekom stru njaku dali da pregleda omotnicu. .. Lu akinje vjerojatno esto dolaze i pri aju nevjerojatne pri e. Imao je istu crnu kosu koja mu je rasla visoko na elu. Stric Justin i Hugo su AAt\ u tvornici... . .. Kome se jo mogla obratiti? Ne Andrewu. Alice se nikad nije vidjela kao objekt sa aljenja. ista uska sumnji ava usta. vratio bih se ku i. U slu aju bilo kakvog neidentificiranog.ta nje mogao bi sjediti malo mla i. Vjerojatno i izgledaju kao ona. a nemaju djece. Sad je bila udata ena.Kad biste samo razgovarali s onim mu karcem. .preklinjala gaje. mje avina sa aljenja i prezira. inilo se kao da svake minute postaje sve vi e nalik Andrewu.Veliki su izgledi -rekao je. . Dok je bila neudata. e nju da privu e pozornost na sebe. Mislim da mo emo prona i automobil koji e vas odvesti ako.Imamo popis nestalih osoba. ali dr at emo o i otvorene. . Iznenada se zapitala ne misli li on da je luda. Bit e najbolje da zaboravite da sam do la.Gospo o Fielding.Da sam na va em mjestu. Netko drugi je pisao. nego iz sa aljenja i odre enog strahopo tovanja prema njezinoj odje i.Stavila je omotnicu u d ep svog krznenog kaputa. .Pomalo luda. .Vidio je klju automobila u njezinoj ruci i zastao.Pisala mi je i rekla svoju adresu. dodati: . ali je adresa bila la na.. ta enska.Zar ne ete ni ta poduzeti? .Mo da se ak i dotakne prstom po glavi.Nema veze. Ne bi pomoglo rasplakati se pred njim. Pred takvom nevje-ricom. elju da se s nekim sprijatelji i sa uva prijateljstvo. iz du eg iskustva. Lesa.. . Ustao je i stao pokraj prozora. .Takve postanu kad ih sustignu godine. . s neurednom kosom i blijedim su i avim licima. Feastom.Ako vam je pisala. Pognula je glavu i po ela navla iti rukavice na ruke. A narednik e. Kad ode. . ali je imala osje aj da ovom mladi u pokazuje sve tradicionalno tu ne znakove ostarjele usidjelice. Njegova reakcija bila je jednaka onoj mladog istra itelja. srda no i s osje ajem olak anja to odlazi -veliki su izgledi da ete za dan-dva dobiti pismo od svoje prijateljice. kako mu je mogla re i da bi trebali ekshumirati grobove na novom groblju? . frustrirane i osamljene.Dobila sam pismo iz Orphinghama. U ovom trenutku nemam dovoljno opravdanja da ime gospo e Drage stavim na taj popis. Trepnuo je. .

. dan tjednog ru ka kruha i sira.Zastao je. Nije valjda ve tako kasno? Pogledala je prema satu.. zapravo jesam. bio je petak.Naravno da nisam. prosipaju i vodu iz prepunog vr a. stoje to? -Jesi li? To je sve to elim znati. nitko osim Jackie mi ne eli vjerovati.upitao je. ho e li mi re i na to cilja ? . pomislila je prolaze i dvoranom. Alice. ja o takvim stvarima s tobom ne smijem razgovarati. To bi bilo zadnje. a Andrevv me ne e saslu ati.Ispri ala? Ni ta. dr e i komadi kruha nekoliko centimetara od usta.. Mora shvatiti da kao lije nik. mole iv pogled. -Jesi li ga ikad dao gospodinu Feastu? . poput djeteta s praznom zdjelicom. gospo ice Whit. Mora biti hrabra i.mora mi re i jesi li ikad ikome u Salsteadu prepisao tranylcypromin?. Nije se mogla sjetiti apsolutno ni ega to bi mu rekla. nesposobna nasmije iti se. Molim te. s ne im nalik razmetnoj hrabrosti suo iti se s njim. -Jesam li to? Alice. . Iznenada je njegovo lice imalo onaj izraz gladne zabrinutosti kojeg je ranije osjetila na svojem. a zatim se prisilio nastaviti le ernim glasom: .. Otac Mulligan joj se pribli avao. sveti osmijeh s lica nalik licu sveca na spravi za mu enje. nerazmjerno. blijedi.Ako mi ne eli vjerovati.. odmah e oti i u ambulantu i do najsitnijih pojedinosti pretresti s njim itavu tu stvar. Kako bi mi mogla i ta ispri ati? Slu aj.Harry i gospodin Feast. ne znam to u u initi. Harry je sjedio sam medu posterima na kraju stola. bio je dalek i nevoljan initi usluge. Daphne Feast je sjedila pokraj ene predsjednika Gradskog vije a. ne okoli aju i . ekaju i ostalih jedanaest udaraca. Pravo je zadovoljstvo to ste ponovno s nama. Harry.Nesti? . Gotovo sam izludjela od brige..Da. sat na crkvi Svetog Jude odzvonio je jedan sat. Zastala je i uputila mu besmislen. .Dobro jutro.Rije je o Nesti . nabru en i pompozan kad mu je postavila pitanja koja mu nije imala prava postaviti..rekla je. Pla am svoj ulaz i izlaz iz svega. . . Zar katoli ko vjerou enje ne navodi umorstvo kao jedan od etiri grijeha koja od nebesa glasno tra e osvetu? Uzvratio joj je osmijeh. gospo o Fielding. Sad je iznenada osjetila da su zamijenili mjesta. Dok je silazila niz stepenice. i pogled joj je pao na crkvenu dvoranu. Naravno. inio se srdit. Ali za stolom tik iza ulaza sjedio je vikar i uzimao novac. vrata koje su bila irom otvorena. draga.. napola sumnjaju i. Za sve pla am previ e. Dok je bila mole iva.to ti je ispri ala? ¦\AO . . .. Poku ao joj je uzeti kaput. Ne eli razgovarati o njoj.Harry . bude li neophodno. iznenada shva aju i koliko joj je hladno. Alice im je kimnula glavom.Mora ga prona i. .tiho je rekla. ali gaje ona privi-nula vrsto oko tijela. Harry je zacijelo tamo .Alice. Umjesto toga pipala je po svojoj torbici i pred njega stavila nov anicu od jedne funte.

Namjeravala je nastaviti, istresti pojedinosti svoje potrage, kad ju je prekinuo primjedbom koja je bila toliko neobi na daje ona na trenutak zaboravila sve o lijekovima, pismima i gospodinu Feastu. Glas mu je bio prakti an i zastra uju e ljubazan. - To je i normalno u danim okolnostima. Odmah je osjetila daje na pragu nekog u asnog otkri a, i da je istodobno posljednja koja to otkriva. Dugo je bilo prisutno, zmija u kutiji, i ponekad pokazivala znakove ivota, ali nikad otrov. Sad se po injala odmotavati i pulsirati. - Kako to misli ? -Alice, ne mogu o tome razgovarati s tobom. To zacijelo shva a . Kad si se udala za mu karca toliko mla eg od sebe, zacijelo si shvatila da bi moglo biti takvih problema. Brbljanje u dvorani bilo je glasnije i ti e. Jedna je a a zazveckala. Stisnula je ruke, iznenada veoma svjesna svakog pojedinog zvuka. Pokraj vikarovog stola netko je ispustio itavu aku sitnih kovanica na pod. ula je kako se kotrljaju i struganje stolca nekoga tko se sagnuo da ih pokupi. O i su joj se kom-pulzivno usredoto ile na naslikano siroma tvo i rekla je: - Ne razumijem. - Za trenutak emo do i na Nestu - rekao je -ali, Alice, za tvoje vlastito dobro, mora je prestati Uzvratio joj je osmijeh, blijedi, sveti osmijeh s lica nalik licu sveca na spravi za mu enje. Harry je sjedio sam medu posterima na kraju stola. Poku ao joj je uzeti kaput, ali gaje ona privi-nula vrsto oko tijela, iznenada shva aju i koliko joj je hladno. - Harry - rekla je, ne okoli aju i - mora mi re i jesi li ikad ikome u Salsteadu prepisao tranylcypromin? -Jesam li to? Alice, stoje to? -Jesi li? To je sve to elim znati. - Da, zapravo jesam... - Zastao je, dr e i komadi kruha nekoliko centimetara od usta. - Alice, draga, ja o takvim stvarima s tobom ne smijem razgovarati. Mora shvatiti da kao lije nik... -Jesi li ga ikad dao gospodinu Feastu? - Naravno da nisam. To bi bilo zadnje... Molim te, Alice, ho e li mi re i na to cilja ? - Rije je o Nesti - tiho je rekla. -Ako mi ne eli vjerovati, ne znam to u u initi. inio se srdit, nabru en i pompozan kad mu je postavila pitanja koja mu nije imala prava postaviti. Dok je bila mole iva, poput djeteta s praznom zdjelicom, bio je dalek i nevoljan initi usluge. Sad je iznenada osjetila da su zamijenili mjesta. Iznenada je njegovo lice imalo onaj izraz gladne zabrinutosti kojeg je ranije osjetila na svojem. - Nesti? - upitao je, a zatim se prisilio nastaviti le ernim glasom: - to ti je ispri ala? ¦\AO - Ispri ala? Ni ta. Kako bi mi mogla i ta ispri ati? Slu aj, Harry, nitko osim Jackie mi ne eli vjerovati. Gotovo sam izludjela od brige, a Andrew me ne e saslu ati. Ne eli razgovarati o njoj.

Namjeravala je nastaviti, istresti pojedinosti svoje potrage, kad ju je prekinuo primjedbom koja je bila toliko neobi na daje ona na trenutak zaboravila sve o lijekovima, pismima i gospodinu Feastu. Glas mu je bio prakti an i zastra uju e ljubazan. - To je i normalno u danim okolnostima. Odmah je osjetila daje na pragu nekog u asnog otkri a, i daje istodobno posljednja koja to otkriva. Dugo je bilo prisutno, zmija u kutiji, i ponekad pokazivala znakove ivota, ali nikad otrov. Sad se po injala odmotavati i pulsirati. - Kako to misli ? - Alice, ne mogu o tome razgovarati s tobom. To zacijelo shva a . Kad si se udala za mu karca toliko mla eg od sebe, zacijelo si shvatila da bi moglo biti takvih problema. Brbljanje u dvorani bilo je glasnije i ti e. Jedna je a a zazveckala. Stisnula je ruke, iznenada veoma svjesna svakog pojedinog zvuka. Pokraj vikarovog stola netko je ispustio itavu aku sitnih kovanica na pod. ula je kako se kotrljaju i struganje stolca nekoga tko se sagnuo da ih pokupi. O i su joj se kom-pulzivno usredoto ile na naslikano siroma tvo i rekla je: Ne razumijem. - Za trenutak emo do i na Nestu - rekao je -ali, Alice, za tvoje vlastito dobro, mora je prestati 143 povezivati s Andrewom. To je neophodno za tvoj du evni mir. - Andrewa s Nestom? Pa ne povezujem ih, zar ne? - Osjetila je kako joj glas postaje kre tav i izmi e nadzoru. - Nisam znala da to inim, Harrv. Njegovo razumijevanje i njegovo sa aljenje bilo je vi e nego to je mogla podnijeti. Odgurnula je svoj stolac i njegove su noge za kripale na gruboj povr ini poda. - Zao mije - rekao je. - Da nisam mislio kako ve zna , ne bih rekao toliko koliko sam rekao. Mora zaboraviti, pona ati se kao da je to ru an san. -Ispru io je ruku da je dotakne, ali su njegovi prsti uhvatili samo rukav njezina krznenog kaputa. - Oh, bo e, Alice - apnuo je - dao bih sve na svijetu da mogu opozvati to to sam rekao. Ni sva pobo nost, ni razbor... ni sve va e suze ne bi mogle izbrisati ni rije ! - Pusti me - rekla je. - elim i i ku i. - Otela se od njega i slijepo krenula dvoranom. 144 10 Automobil je glasno za kripao na ljunku Vaira. Vozila je hirovito, daleko prebrzo, i primijetila je daje dvaput skrenula na travnate rubove, lome i ih i gaze i travu. Ali, naposljetku je bila kod ku e, kod ku e, ne popustiv i u asnom isku enju da ga iznenadi u tvornici i kroz pla ga estoko pokudi. - Jeste li dobro, gospo o? - Gospoda Johnson, koju je od i enja srebrnine digla takva neuobi ajena buka, koja je vjerojatno podsje ala na utrke i bila prili no strana miru Vaira, sad se naslanjala na okvir prozora. - Ovih dana ste doista napeti.

- Samo sam umorna. I hladno mi je. - Idite odmah u ku u, a ja u re i gospo ici Madsen da vam skuha alicu ne eg toplog. ivci su izdajni ke stvari, kao to sam se sama imala prilike uvjeriti. Alice se naslonila na haubu automobila, gotovo iznurena od jada i nu nosti da obavi ovaj glupi, konvencionalni razgovor. Oblak pra ine izletio je kroz prozor kad je gospoda Johnson zamahala svojom krpom za i enje pra ine. - Prava je teta to se ne mo ete natjerati iskreno popri ati s lije nikom o tome. Znam daje meni pru io neizrecivu utjehu. - Nesvjesna ironija u Ali-cino je grlo donijela histeri an jecaj. - Gospo o, ako pri ekate samo trenutak, mogu vam dati upravo ono... - Ne, ne! - divlje je povikala Alice. Imala je osje aj da e zavri tati bude li jo sekundu du e gledala u to bezosje ajno, dadiljasto lice. - Idem le i. - Prtljala je oko brave, pojurila na kat i sru ila se na krevet. Ljubomoran. Onaj tko je ubio Nestu bio je ljubomoran. Va an ovjek u Salsteadu, rekla je Daphne Feast. Nekome Nestinog porijekla Andrew bi se inio takav sa svojom akademskom pro lo u, ku om, povezano u s Whittakerima. Ali, Andrew je volio nju, Alice. Naravno da ju je volio. Nesretno se sjetila policijske postaje i istra itelja koji ju je, sa svojim tamnoputim zgodnim izgledom i strpljivo u koja je povremeno prelazila u raz-dra enost, podsjetio na njezinog supruga. Pokazao joj je ne to stoje ranije odbijala primijetiti. Mladi i u dvadesetim godinama sa aljevaju ene kao to je ona, ene koje se pribli avaju srednjoj dobi i koje nikad nisu bile lijepe. Ako su mladi i ljubazni, sa aljevaju ih, ako nisu, smiju im se iza leda. Ne zaljubljuju se u njih. Za to na to nije ranije pomislila? Ali, Andrew me voli, estoko je pomislila, znam da me voli. - Za tvoje vlastito dobro - rekao joj je Harry - mora prestati povezivati Nestu s Andre-wom. - Sve one ve eri kad ju je Andrevv vozio ku i, svi oni vikendi prije nego to su se vjen ali kad je imao previ e posla da bi do ao u Vair... Tad je ve poznavao Nestu. Za to se o enio s njom, napustio posao koji mu je bio itav ivot, promijenio itav svoj ivot, ako je ne voli? Zato to si ti bogata, rekao je neki hladni glasi , zato stoje i Nesta ivjela u Salsteadu. Kad su prvi put izi li zajedno, nije znao daje bogata, a znakovi ljubavi su se odmah primje ivali. Budalo, zare ao je neki crv koji je rastao u njoj. Sve na tebi je to obznanjivalo - tvoja odje a, tvoje prstenje, fotografije Vair Placea koje si mu pokazala. Drugi put kad su se sastali, pri ala mu je o tvornici Whitta-ker-Hinton. Jasno se svega toga sje ala i sad je povjerovala da se sje a kako je on upravo u tom trenutku podigao pogled s fotografije, nasmije io se, dotaknuo joj ruku, i po eo joj iskazivati nagla enu pozornost zaljubljenog ovjeka. Prvi put kad je posjetio Vair upoznala ga je s Nestom. Prije toga je dogovorila odlazak u kazali te u etvero, Andrew i ona, Nesta za Harrvja. Ali, Andrevv je, a ne Harry, odvezao Nestu ku i. Dugo ga nije bilo, dok su ona i Harry nesuvislo razgovarali ni o emu, a kad se vratio bezbri no je pri ao o cvije u

. izme u vas dvoje.Ti i.Proklet bio i vazda trunuo u paklu! Nikad ranije ga nije ula da psuje. pla a za pru ene usluge? Zabila je glavu u jastuk uz suhi jecaj koji kao da joj je parao grlo. postojalo je ne to izme u. .. . .. Svojim mekanim. Dar . ti to nisi primje ivala.koje mu je pokazala.. tako debeli s nekom jamicom nalik narukvici. neprijateljska. . . i pomislila je da on zacijelo odmah zna na to ona misli. .Koliko sam je silno prezirao! Bila mije duboko odbojna. Ku i se vratio ranije nego ina e.Harry mije rekao. i istodobno priznati ono to ona nikad ne e mo i oprostiti . zar ne? . Morao sam trpjeti tu bijelu lijen inu od ene s njezinom la nom kosom.. ali su se njegova ramena inila ogromna. i prije ila su svjetlost.Reci mi stoje to bilo.strast prema mrtvoj eni koja je bila njezina prijateljica.. Madrac je potonuo kad se on sru io na drugu stranu kreveta s nekom te inom koja je sadr avala ogroman o aj. zamoliti je za opro taj. Le ala je na le ima i zurila u strop. Naglo joj je okrenuo le a. Bio je sitan mu karac.prostenjala je.. ula je kako zatvara vrata i mali metalni kljocaj.Andrew. Pri ao je krevetu i nagnuo se nad nju. drhte i. . opreznim korakom udaljavao se od nje u najudaljeniji dio sobe. sad je bio kao pucanj pi tolja. Ako je osje ao imalo krivnje. Bell.suho je rekao . To je Nestin dar za nju. Moj Bo e. to si elio da ostane sakriveno. ali sad je bio bijel od bijesa.U ustima je osjetila fizi ku bol i nije mogla izgovoriti to ime. samo zato stoje bila tvoja prijateljica. . blijed.rekao je .Da nije postojalo . O ito nije znao. rekao je. kose nesta no razbaru ene od vjetra. ni krupan ni mi i av.. .Zadrhtao je i ona je vidjela da taj drhtaj nije bio simuliran. Bell? . . zabrinutost za nju to je rastjerala..Za to se to dogodilo? Sto nije u redu. Andrew? . Glava joj je bila prepuna mu nih slika njega i Neste. .. Sad e joj re i. a u ruci je nosio posudu s ru i asto-crvenim ciklamama.pro aptala je. Andrew. umoran.koliko sam silno.. . isklju uju i sve ostalo. Bio je blijed kad je u ao.Bio si zaljubljen u nju. otvorila je o i i ekala. zar ne? .Ti i. obznaniti.Da sam te barem mogao natjerati da povjeruje .. Meni mo e re i. ako je iole naslutio o emu govori. Ali.Za to se to moralo dogoditi. ponekad sam mislio da u je udariti ako jo jednom budem morao slu ati kako anemonu naziva anenomejoml . dragi. vrsto sklopljenih ruku.pretpostavljam da ne bih ni osje ao kasniju odbojnost.glupo je upitala. .Oh.! . . koji se tijekom dana barem desetak puta ni ne primijeti.Oni njezini zglobovi. Prekrila je rukama u i. ... i Nesta! . za to mi nisi rekao? Ali.Ovla ila je usnice.ili ponuda mira.drhtavo je uzdahnula.

. do ao do nje i uzeo je u zagrljaj. Pomislio sam da mi eli nje no dati do znanja daje to brak istinski srodnih du a. Bell. Nestu sam pozvala za Harryja. u ao sam.. . bio jedan ek. a zatim je izi ao iz sobe. ekao je neki znak od nje. Najprije je prema njemu ispru ila ruke.Ljetos sam bio u uredu tvojeg strica u tvornici. obra ala mi se kao da smo ljubavnici. Sad gaje dala. pro irio dok joj nije obasjao itavo lice. la i. Kimnula je glavom i nje no protrljala obraz uz njegov. Promatrao sam je kako se raspada u mani nu depresivku kakva je i postala.elio sam to sve zaboraviti to malo to je bilo . U knji ici je. kad si me zamolila da odvezem Nestu ku i.Oh. Dakle. ni ta.Vi e nikad je ne emo vidjeti. tako sam se bojao za nas . Morao je ispisati nekome ek. Kad bismo bili sami.rekla je.Kimnula je glavom. inilo se da se Harry i ti veoma dobro sla ete.. isprike.Ne brini o tome ..Mo da je jednako nedu an kao i ja. za to ne? Zato sam i pozvan na ovu sve anost. A koliko ih je jo bilo. Zatim bi rekla da bi mo da bilo bolje da ti zna .Posko io je.Takva je bila i s Hugom . to je u asno! Tiho je rekao: . . . Samo mi je dobacio svoju ekovnu knji icu i zamolio me da pogledam ima li u njoj jo ekova. tajne.Andrew. . Ni emu nije dopustila da joj stane na put. dr e i je vrsto uz sebe.. . Vi e od tjedan dana svi njezini napori bili su usmjereni na poku aj da ponovno vidi Nestu.Ne znam .. Vi e nikad je ne emo vidjeti. i pitao se kad e to sve izi i van. itavo vrijeme dok je govorio. Hitro je ustao. Kunem ti se. Naslonio se na krevet i nadalje dr e i ruku vrsto oko njezinih ramena. .Podi u i njezino lice prema svojemu. me u jaglace i klimave ljubi ice. Prije sam imao osje aj da ne smijem. . rekao sam da ho u. Pomislio sam. Zna da svakih etrnaest dana koristi novu ekovnu knji icu. Inicijali na neseseru. Sljede i put kad sam je vidio.rekao je. moja draga.D.Mo da zbog drske ta tine. to je i po teno .Donijet u ti aj. Ki u. veoma jasno mije dala do znanja kako o ekuje daje poljubim. . .Ni ta. bezbri niji nego to gaje ikad vidjela. vidi .nisam od neke koristi. draga.Ali. koji je zapo eo negdje u njezinim o ima. ne to u ti sad re i. a zatim na nastojanje da sazna tko ju je ubio.nisam ih mogao ne primijetiti. .zami ljeno je rekao.Sje a se one ve eri kad smo oti li na onu pre. . A kad me Nesta pozvala da u em. da budem precizniji. kao da imamo neku tajnu koju moramo sa uvati od tebe.To. Bell. . Sad joj je bilo gotovo drago to se razboljela. nje no ju je i bez strasti poljubio. bio sam zaru en s tobom. Najmanje od svega je eljela vidjeti . koliko ih je jo bilo? Za to je bila takva i kako je to Harry znao? . Bell.Andrew.rekao je. Bell. Zna da se prema meni uvijek odnosi kao da sam sluga? . a jedan je obla i pre ao preko njezine nove sre e. Oh. Zamijetio sam neke od odrezaka .dstavu. -1 onda? . nisi dala jasno do znanja. vidjela je. . lagan i okretan. ali svejedno su na dva odreska bile isplate od deset funti svaka na ime N. osim bolesti. a zatim se osmijeh.ali mi Nesta to nije dopu tala. Sje am se da sam kasnije mislio kako si mi spretno namjestila Sadie Thompson. -No.

rekla je. na i e se privezan uz invalidska.rekao je. o i pune budalastih suza.Bila sam zbog ne ega zabrinuta . i bila sam umorna. . obratio Alice: . aj je ve bio nato en kad je u la u salon. draga. Alice. prijete i da e mu probiti podignutu bradu.ili uti jo ne to to bi moglo dozvati debelju kasti.kad joj je na pamet palo da vikom njezin ujak prikriva zabrinutost.Kakva je to pri a o tvojim ivcima? Hugo joj je pru io alicu aja. zar ne? . Navodno im je gospoda Johnson is-prela neku pri u da si ponovno bolesna. To nije va no. 1KO Upravo mu se spremala bijesno odgovoriti -za to su uop e do li. crno-bijeli karirani kostim. a sad je bilo jednako dobro vrijeme kao i svako drugo.rekao je . posko ila je i krenula korak prema njemu. .Tebi je potreban neki tonik .Ba bih ti mogao i re i..Oh.Upravo sam dovezao strica iz Orphinghama . Pojavila se nenadano niotkuda i odmah pro irila. sa srebrnom kravatom koja je bila uko ena kao uperen ma . i dok je pru ala ruke u .Stri e Justin! . sjela je pokraj Andrewa i pijuckala mlaki aj. Morat e po eti izbacivati sumnje iz glave. ustro je dodao: . cvjeto-like boje pred njezinim o ima. .Spustio je svoju alicu kao da ju je tek sad ugledao i shvatio da dr i u ruci. Noge su joj postale uko ene i nepokretne. ali tvoj stric je dolje s Hugom. U asnuta.Deset tisu a godina civilizacije odba eno u jednom trenutku kad stavi enu za upravlja automobila. prava je gnjava a. lagano ga prolijevaju i i psuju i.Iskrcavao sam ga kod ulaznih vrata kad je gospo a Johnson istr ala uplakana i rekla da si umalo provezla automobil kroz vrata gara e. Budu i da nije mogla smisliti ni ta to bi rekla. a zatim se.Ne znam gdje skuplja te proleterske obi aje. S tobom se doga a ne to ozbiljno i ako se Andrew ne pobrine za to. Andrew se vratio za njega prili no bu no i brzo. zabrinut sam za tebe. . Nevoljan pokazati ikakav osje aj.upitao je nikoga odre enog.U arena bol koju je osjetila u dijafragmi bila je najgora koju je ikad iskusila. Justin Whittaker. .Silazim . zavodni ki uzak. . zlovoljno je pogledao njezine ote ene o i. kakvog imaju prava sumnjati u njezino pona anje? .Sto e mi aj u ovo doba no i? . Andrevv je ravnomjerno disao. cupkasti lik. odmahuju i glavom. .ne to to e ti iz glave izbiti sve te gluposti o umoru. . izlijevaju i se u njezine udove i razbacuju i jarke. Stric Justin je prou avao strop. . .. i nije se micao s mjesta. .smireno je rekla Nisam udarila o vrata. ili jo gore.

Mislim da zaboravlja kako smo ona i ja stari prijatelji.Zamara me! .itko drugi . Treba napraviti pretrage. Dugo je bila pri svijesti. . Kad je Harry progovorio.Slu aj me. Ovaj put su njegove ruke ovdje daje spase. trebao bih smatrati daje »poku ati« operativna rije . . glas mu je bio tako tih da se morala napregnuti da ga uje. ili previ e bje i od stvarnosti da bi se s time suo io? . Oduvijek sam dojma da to manje tog takozvanog prijateljstva postoji izme u lije nika i njegove pacijentice. za ime bo je. doga a? Dogodit e se ponovno. Zatim ga je Andrew silovito odmaknuo. . Tama i povla enje bilo je jedino stoje eljela. nego ne to posve druk ije.govorio je Harry . Alice ne e imati ni ta protiv razgovora sa mnom. nemojmo se vrije ati. Fielding. . Fielding. .U cijelosti sam svjestan da nisam ovdje zato to me ti eli . Dvojica mu karaca su se prepirala uznemirenim. zar ne mo e pogoditi to joj je. ali pala je tako te ko da su oboje udarili o natrpan stol. . u asnuta nota. Neophodno je da lije nik pregleda Alice. .a ne Ali-cin suprug. to bolje. tu io bih ga za klevetu. ali se inilo da ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi otvorila o i.Postao je glasniji i ona je iznenada shvatila to poku ava re i i za to je u njegovom glasu ta neka hladna. najmanje to mo e u initi jest dopustiti mi da poku am postaviti dijagnozu.nedodirljivu prazninu. a sad je shvatila daje u sobi s njom i Andrewom jedino Harry. Harry ipak nije posve izgubio strpljenje. dovraga. morat u je veoma pomno pregledati i postaviti joj neka pitanja. Bell? Sto se.Stoje. pa ako biste mi ti ili gospo ica Madsen pomogli da je odnesemo gore.ula je kako je duboko udahnuo. Osjetila je kako se njegov dlan pomi e ispod njezine ruke.uo sam upravo onoliko o tom va em odnosu prijatelj-pacijent koliko mogu podnijeti.Daj. ba kao u stanu Feastovih... .to se doga a. .ali budu i da me nazvao gospodin Whittaker. Nespretno se odmaknuo i ula je kako mu peta kripi na razbijenom porculanu.Uzimaju i u obzir da si moju suprugu vi ao gotovo svakog dana otkad su problemi po eli i da si dosad uspio smisliti samo neki mitski virus. .Daje to rekao itko drugi . preplavio ju je takav nalet mu nine da je svojim tjelesnim u ima ula hu anje nalik valovima mora. . i budu i daje Alice moja pacijentica. Uslijedila je mrtva ka ti ina.. 153 Zadnje stoje ula bile su Hugove kletve. virus je zadnja stvar o kojoj u ovom trenutku razmi ljam. jela? Je li uop e ru ala? . treba posebnu dijetu.Prije nego to mogu biti siguran.Za ime bo je. razbijanje porculana i kapanje mlijeka i aja na sag. molim te.. bijesnim aptom. Bila je svjesna dolazaka i odlazaka.

Moram i i. .naposljetku je rekao Andrew specijalista. jedva pomi u i usne. u svom o ajni kom nastojanju da sprije i otkrivanje istine. ekali.Naravno da ho u. Stoje... ali nije bilo.Bell.Izlazi! . ludorija zbog koje bi u inio sve kako Jackie za nju nikad ne bi saznala. toliko upla en da je bio spreman u initi je bolesnom. pogodio po njezinim simptomima. O ito je o ekivao da e ga ona prekoriti.Shva am . Jedan od njih je mogao. kukavno. Ne znam. Onaj tko je ubio Nestu bio je tako er upla en. Sad kad je glavnina njegova bijesa pro la. Andrew je rekao da je Justin Whittaker pla ao Nesti. Ne brini. Harrvje stajao i promatrao je.a ne provincijski lije nik iz neke zaba ene uli ice. ali ona se nije mogla sjetiti ni ega osim u asne va nosti Harrvjevih rije i. 155 . nekoga tko doista zna. to je bilo stra no! Ali.rekao je Andrew. Pred njezinim o ima se posve jasno stvorila slika njih etvero prije nego to je popila onu alicu aja.Slu ajno sam laik . razroga ene od oka. . Andrevv. a ne pogrbljen.arsen. nego velika pustolovina. molim te oti i? U tom je trenutku otvorila o i i slaba no zaste-njala. za ime bo je. u as koji bi u sebi osjetila svaki put kad bi se mu nina vratila. Oh. sad u paziti. Tako se bojim. dobiti drugo mi ljenje. jela? Moramo napraviti pretrage. . . na i emo ti drugog lije nika . Valovi mu nine pojavili su se pri svakoj novoj etapi njezine potrage za Nestom. ili ucjenu? Hugo je priznao svoju vlastitu malu pustolovinu s Nestom. Mo da je to bio novac za uzdr avanje. ili to nije. ne bi mogao ni ta u initi.rekla je. Podsvjesno je itavo vrijeme sumnjala na to i to je obja njavalo njezin strah. kako bi mogla dopustiti Harrvju da napravi pretrage. 156 Harry bi joj pomogao. naslonila se. otkrije togod to je . ho e li. . stajao je pokraj nje gotovo ponizno.Alice . A sad. A ipak. netom prije nego to bi dosegla te etape. strihnin? a onda optu i njezinog strica ili njezinog brata? To nije moglo biti mogu e. ak je i ubiti. to joj je. . Oti ao je ne osvrnuv i se i ona je vidjela daje za promjenu posve uspravan.Harrvjevo lice bilo je jadno i zabrinuto. Huga i njezinog strica koji su je promatrali. Fielding. zar ne mo e pogoditi to joj je? Harry je bio lije nik i Harry je vidio.. Mo da to nije bila mala. razgovarali da ispune vrijeme. ak i daje ostao. Kad su se vrata zatvorila.rekao je. ali Harrvje otjeran. . . aj je bio nato en prije nego to je ona si la u salon. Trebalo joj je to biti iznena enje.odgovorio je Andrew .Obe aj mi da e pozvati jo nekoga. spu tenog pogleda. modre o i su je netremice promatrale. a suze su joj tekle niz lice.Trebala sam shvatiti ranije. .

Nemoj oti i .ali njoj se inilo daje itava prostorija ispunjena nekakvim otrovnim isparinama. Jedino stoje eljela bio je mir. iako je bila samo rtva.prozore je danono no dr ala otvorenima unato jakom vjetru .Ne elim ih vidjeti. hladnim rukama.Mo da to nije nijedan od njih dvojice. Poku aj malo odspavati. neizrecivo u krivu. beskrajnim pitanjima. njezin mozak povezao taj njegov pokret sa spu tanjem kapaka mrtvacu. Napravila ti je ele i donijela prekrasno cvije e. . Otrov je bio u zraku.rekla je.Naravno da u ostati. tonu i u iscrpljen. mogla bi vidjeti Jackie. u ne ijem umu i u njezinom vlastitom tijelu.. Zatim je u inio ne to neobi no. o policiji u ku i. one istila je prljav tinom podzemnog svijeta. kad je njezin vlastiti ivot u opasnosti. Mo da ju je otrov ve epao u mjeri iz koje nema bijega.Ostani sa mnom. Toliko si umorna i iscrpljena da ne zna to govori .rekao je. i dok je stenjala i grlila se uko enim. su enju na kojem e morati dati iskaz. 158 11 Sutra e do i specijalist. povratak u pro lotjednu normalu. i zami ljala je ga enje na licu velikog ovjeka kad po ne spoznavati istinu. . 157 Mo da je prekasno. Zar nije bilo ne eg gotovo zlokobnog u na inu na koji ju je gospodin Feast prisilio da uzme onaj jogurt? Znao je da ga nitko drugi u ku i ne jede. Tek kasnije je.Andrew. Ne smije razmi ljati o posljedicama. I sve to imam na banci. draga.Ne. ali jo nije odlu ila to e mu re i. moja draga. I drugi su mu karci bili upetljani s Nestom. ku a i sve moje dionice u tvornici. Kad bi barem mogla ustati i sve ih dozvati. . a jo gaje vi e upla ila odbijanjem da mu ka e za to. neka ostave to su donijeli . Zrak u spava oj sobi bio je prili no svje . . . koja se raspr ivala u ograncima agonije.bilo je sve stoje eljela re i. Jagodicama prstiju lagano joj je dodirnuo kapke. Upla ila je Andrewa odbijanjem da pojede i ta to nije pripremio on sam ili Pernille. u prsima je osjetila nenadanu bol. . Kao da joj daje potvrdan odgovor. viknuti im da su u krivu. Njezina povezanost sa zlo inom. omamljuju i san.Odmahnula je glavom kako bi sprije ila njegove proteste. tijelo koje vi e ne mora voditi bitku protiv ne eg previ e sna nog za njega.Ljudi ne umiru.Ali. od trovanja hranom. kao da ju je ponizila.Umre ? . . u inilo joj se da osje a cerekavu prisutnost smrti. ako umrem. . . i sve je tvoje.. slu aj. Sad je ve tre i dan le ala u krevetu i inilo joj se da je jedva protekao jedan sat u kojem nije vje bala predstoje i razgovor. Sastavila sam oporuku kad smo se vjen ali. . a ona je poslu no sklopila o i. ako misle da sad eli prona i Nestu. sve ovo je tvoje. osim u smrt. . dragi. Ako umrem.

ali je okretala stranice. sv160 jetlucanje zlatnog cvije a u sumrak.Uspravila se u krevetu.rekla je kad je Dankinja do la s njezinim ru kom . ula tene cipele.Probo ju je alac zavisti. odnijeti ovo cvije e? Tek s nejasnom idejom o emu je rije . I Jackie je oti la.Gospodin Omicron Pie? . gospo o Fielding. upijaju i mo da jednu od deset rije i.ho e li. ali hitne rije i. njezine vlastite misli koje su se stalno vra ale na mrtvu enu.Usta su mu se prezrivo iz-vila. tako blistava od ivotinjski dobrog zdrav-lja. .uporno je pitala Andrewa. Svejedno nije mogla sprije iti kompulzivno vrludanje pogleda prema vazi u kutu sobe. ostavljaju i iza sebe buket kri-zantema s cvjetovima nalik kovr avim zlatnim vla-suljama. Nesta je sjedila u svojoj radionici s krizantemama oko sebe. Na trenutak ju je prizor tih ugljenocrnih. . Alice je oduvijek voljela cvije e i rekla je 159 Pernille da ih stavi u kut sobe. molim te. Zatim je. a on se trznuo od njezinog izljeva nesuvislog straha. rekla: . Kako se jutros osje a ? .Pernille je uzela vazu i dr ala je ispred sebe. Moglo ju je izazvati veoma mnogo toga. oporavljaju i se. crne. zatvorila je posljednju stranicu drugog sveska u nizu.Ne znam . . tako sretna. . jer je eznula i istodobno se bojala dolaska specijalista. Ali. a tada je bila tako divlja i nepopustljiva daje znala daje nije mogao izazvati nikakav du evni nemir. bijele rukavice.Danas imam slobodno poslijepodne. tonom koji je zvu ao hinjeno vedar. odr avaju i zdravlje uma. osje aju i mirisnu malaksalu prisutnost i oslu kuju i glas koji joj je aputao neke tu ne. . ali gdje e ih dobro mo i vidjeti. Pernille je polo ila pladanj na njezina koljena i Alice je zamijetila otmjeni modri kaput koji je nedvojbeno bio »najbolji«. Taje djevojka izgledala tako slobodna.Izlazi ? . povrije ena i ogor ena. Zatim joj se u inilo da joj se tijelo kristaliziralo u kocku straha.Sutra u tri..Ide li na neko lijepo mjesto? .Voljela bih da znam. Alice je sjedila u krevetu i stalno itala. za iljenih vrhova cipela tako sna no podsjetio na Nestu daje utonula u jastuke. Mu nina koja je bila tjelesna. Sad je vi e nego i ta drugo nalikovala dis-pepsiji koja dolazi uz anksioznu neurozu.Andrew gaje uvijek tako zvao. . uglavnom nave er ili ujutro im bi se probudila.Kad e do i? . Podsje ali su je na ogromno ukrasno cvije e koje je Nesta uplita-la u vijence za zimske pogrebe. a koji je bio predalek da bi ih mogla razabrati. Njega ne mo e pozvati od danas do sutra kao nekog seoskog nadrilije nika. stup soli. zvuk glasa njezinog strica koji je izvikivao upite u hodniku u prizemlju. prave i se daje zaboravio njegovo pravo ime i nazivaju i ga imenom uvenog lije nika iz jednog od svojih najdra ih romana. . ponekad bi do la ni im izazvana. dok je uko ena i u asnuta netremice promatrala dvanaest zlatnih glava koje je vjetar ibao i mre kao.rekla je.Pernille . . pretrpjela je blagu promjenu. gdje im ne e osjetiti miris. a njezina vlastita zlatna glava izgledala je kao jedan uve ani divovski cvijet.

. Alice je okrenula klju u bravi. gledaju i je kako nestaje u bljesku modrog i zlatnog. Pernille je osje ala nostalgiju za domom.Da. ni ta.Knud e odsjesti kod prijatelja kojeg je upoznao na fakultetu i. zacijelo jesi. Mora da je previ e dirnuta da bi mi zahvalila. ravne i svje e kao stranice neke knjige. . za to ne bi uzela nekoliko slobodnih dana? Gospodin Fielding e se brinuti za mene. govorila je samoj sebi..Dodaj mi.161 . Iako je jo bilo rano poslijepodne.to bi mogla u initi za ovu djevojku u znak zahvalnosti stoje ostavlja nasamo s Andrewom? . sme u.Mislim da je lijepo. da. kad u ku i nije bilo nikog drugog osim nje. Njezin smijeh je odjekivao i ona se pitala za to je uop e. . nije li? Zadnje stoje eljela bio je posjetitelj iz izvanjskog svijeta.Slu aj. ali vi ste bolesni pa u. molim te. proizvela ikakvu buku. a prsti vrsto stiskali zeleni papir. Nestaje u ruci dr ala takvu bo icu one no i kad je umrla. ispunjavaju i sve vi e sobu dok nije blistala kao veliki stakleni toranj boje jantara. eljela je biti sama. -Da? . Kuhinja je izgledala posve ista i prazna. . . Stari pomi ni prozori tropotali su u okvirima..Tako sam uzbu ena to u ga ponovno vidjeti. moju torbicu. zlobni posjetitelj koji e joj donijeti neku poslasticu pripremljenu za nemo nu bolesnicu. ali bo ica kao daje rasla i postajala ogromna. Vrata Pernilline sobe bila su irom otvorena.Do pet e se vratiti ku i. -Oklijevala je.Pomislite. Tek kad je oti la. Naravno daje ranije esto u njoj bila sama. -O i su joj blistale iznad cvije a. a soba je bila uredna.Naravno da se ne e vratiti! ..Gospodin Fielding je rekao da se mo da ne moram vratiti do sutra. -Nov anice su pucketale ispod gumice kojom su bile povezane. shvatila je uz osmijeh ohrabrenja. Zgu vani al le ao je na stoli u pokraj kreveta. Pernille je stra nja vrata ostavila nezaklju ana. a sve je spremno za va u u inu i ve eru. osim tragova dotjerivanja u zadnjem trenutku..U glavi joj se oblikovala prekrasna nova pomisao. Alice nije bilo doista hladno.. Alice se sjetila to ju je kanila zamoliti. Pernillino lice se zarumenilo. Moj brat danas dolazi na praznike i idem u zrakoplovnu luku po njega.Sad vi e ni ta nije mogla u initi. . . morat e si i sama. hodnik je ve bio mra an. Pokraj njega je ugledala ne to stoje vidjela ve i ranije. Naglo je okrenula le a sobi i zatvorila vrata. budu i da je bila posve sama. To ne zna i ni ta. a zatim naglo nastavila: . staklenu bo icu. nisam ga vidjela itavu godinu. pomislila je Alice. . ali to njezin um nije zabilje io kao zna ajno: malenu. . Ne mora se truditi rano vratiti. ali je zadrhtala zbog vjetra koji je uzdisao i hu ao..Pravi si an eo! . ali rijetko.Po i dolje i vidi mo e li na i knjigu gos162 podina Fieldinga Phineas Finn. . a vrata su se tresla.

i naravno daje tjeskob-na i razdra ljiva kao to bi bila i svaka druga ena u tim okolnostima. 165 Knjiga nigdje nije bilo. sad kao da su se posve naje ili i posko ili kao da su se neka duga ticala ispru ila kako bi joj dotakla ko u. ali prili no jasno. nalazila se duga praznina. Oti la je u blagovaonicu. Naposljetku. Pri la je starinskom ormaru za knjige kojeg mu je darovala da ih smjesti u njega. Morat e se . Mo da su primjerci koji su nedostajali bili u blagovaonici ili u maloj mra noj jutarnjoj sobi koju su rijetko koristili jer je gledala na grmlje. vjerojatno jednom na sat. zadr avaju i dah. pomislila je. te dvije knjige su nedostajale. Zatim gaje ispustila u uzdahu i nestrpljivo odmahnula glavom. Zujanje se nastavilo i probadalo joj u i estoko kao vrisak.Budalo! . Bilo je nevjerojatno da bi ta dva dragocjena sveska zagurao izme u moderne fikcije i poezije na drugim policama. ali u njima je vidjela samo srebrninu u bar unom oblo enim kalupima. bila je sama u ku i. samo komad praznog ula tenog drveta sa zidnom tapetom iza njega. Zapravo je to itavo vrijeme znala.glasno je rekla. Ali. uvijek itao. sni avaju i temperaturu. ali je ormar bio zaklju an. Tamnozelene i pozla ene. zastala je kao ukopana od zvuka iza svojih le a.ali tamo gdje su trebali biti politi ki romani. Njezini ivci. privla ne samo bibliofilima. obi an je novembarski dan. nezaklju anih vrata i praznog prostora na kojem su trebale biti one knjige. ve na rubu od otkri a bo ice. Klju je bio u bravi. osjetiv i prezir prema samoj sebi. Omoti s crte om modre boje i boje mlije ne okolade bili su previ e uo ljivi da bi promaknuli ak i letimi nom pogledu. On ne bi elio da uzme prva izdanja. stolnjake. Andrew sa sobom odnio u tvornicu. pumpa kojeg je bu no radila. Da. i u njoj nije bilo ni radnog stola ni komode koja bi mogla sakrivati neku knjigu. prigu eno. Naglo je otvorila vrata kuhinje. iza staklenih vrata izgledale su odbojno. Kad se pribli ila vratima. . Ali. a ona je sama u vlastitoj ku i. Tiho je u la u salon i pregledala police nanizane na zidu iznad kamina. Kako je zvuk koji je tako esto ula i koji joj je bio tako poznat mogla zamijeniti za kuckanje pisa eg stroja? Jutarnja soba bila je prazna. njihova dva prstena za ubruse s inicijalom A. gdje su dva dijela Phineas Finna? Andrew je bio fanati no uredan glede rasporeda svojih knjiga. Andrew je imao sve Trollopove knjige i obi no su bile na tre oj polici od vrha. Tmurno zimsko svjetlo preplavljivalo ju je s francuskih prozora. novu lako u. bez ormara. Osjetila je iznenadnu smirenost. Jedino obja njenje mora biti da ih je. Morala je biti. Mora daje taj zvuk ula i neku no . Svejedno ih je pregledala.163 A sad ide potra iti knjigu. Ve ina tih svezaka bila je u njezinoj sobi . Andrew je 164 ponekad u njoj sjedio sam. Otvorila je bo ne ladice. i itao. jer bio je to samo hladnjak. Zvu alo je kao neko zujavo puc-ketanje. tu su klerikalci prema njegovim opisima napamet im je znala naslove . nemoj nas dirati. ap u i samoj sebi naslove dok je prstima letjela preko njihovih hrbata. bez obzira koliko je to bilo neshvatljivo. Knjige kao da su govorile.no.

Andrew. Ionako ezne da ode ku i.. Nije gledao nju. Gledaju i unatrag. ekstati no sretna stoje sama s njim. Sanjivo je oti la na kat. namjeravaju i ih njoj donijeti. bilo je apsurdno pretpostaviti daje to u inio. gospo ice Whittaker? Nasmijala se. a Pernille. Bell. opaki starac od ku e. bri an i pedantan An-drew ovako sakrio? Ali. Oh. Stric ili brat? Sutra. Bi li to volio? Mogli bismo oti i ve sutra.Sutra dolazi gospodin Omicron Pie. bijele fasade o koje je uzaludno lupalo li e grmova. dat u joj pla u za est mjeseci. svaki mu karac koji je poznavao Nestu bit e ispitan. koja je urila da im prije ode. mogli bismo se jednostavno spakirati i oti i . zar ne? Znam da u biti sasvim u redu. porculan tanak poput koljke na pladnju. Stra no J3J joj nedostaje dom. to emo s Pernille? . Phineas Finn. . svezak jedan i dva. Gurnula ih je ispod ruke i oti la do prozora.oti i negdje u neki hotel.Dat u joj. Va-ir Place kao da joj se mr tio... ponovno se zapitala je li mogu e da bi joj stric u inio ne to ovako u asno. zaboga. 166 Svaki mu karac? Iznenada je osjetila ponovno ra anje nelagode koja nije imala nikakve veze s Hugom ili Justinom Whittakerom.zadovoljiti nekim asopisom ili novinama. ili ne to sli no. Zatim joj se. Svi e morati biti ispitani. ali je zaboravio. Mora da ih je ostavio na stolu. naravno. Na stolcu ih je bila itava hrpa. Bilo je smije no provesti itavo to vrijeme tra e i neku knjigu.Mogli bismo ga odgoditi. razgrnula prekriva e i zavukla se u krevet. kao s ljekovitim balzamom koji je zaprije io sve mra ne. dva su te ka sveska kliznula na pod i s njima lepr avi bijeli papiri i kar-bonski papir. Nestrpljivo je premje tala primjerke na vrhu i dok je to inila.. Malo e odspavati i probuditi se osvje ena za Andrewa. samo da pobjegnem odavde. inilo joj se da je itava ta mrska stvar zapo ela u vrijeme u ine. imali su sve razloge oti i iz mjesta koje im je oboma postalo omra eno.. . .. nego svileni prekriva na krevetu. a zatim biti preumoran da bi je itao. Za to ne bi nekamo oti li. bezbri na. . Izraz u njegovim o ima bio je tako neobi an da ona na trenutak nije znala je li rije o . mr av i neosvojiv me u granama koje su se njihale na vjetru... a sad e je ona u vrijeme u ine i okon ati. bit e prekasno zaustaviti itavu ma ineriju policijske procedure. kad do e specijalist. Smede-modri omoti. Dragi. sitni crte bradatih mu karaca oko karta kog stola.Pijete li ga s mlijekom. .. ona i Andrew? Ni ta ih nije zadr avalo u Salsteadu. Dok je netremice promatrala crvene cigle. Za to ih je. zapla ene kutove njezina uma.. da odemo odavde? Mislim. zatrpala ih je novinama. za stalno. debeli mekani sag. vratila ona pomisao koja joj je pala na pamet kad je razgovarala s Pernille.Ali. Sve sam smislila.

koja pokazuje svoju ku u za lutke. Bell. ti si me dovela u ovu ku u. zar ne.Cesto sam se pitao kakav je osje aj biti pu anin o enjen princezom. .»Pretpostavljam da emo ti morati prona i neko mjesto u tvornici. jo ne mo e suo iti s njima ili ih pojmiti. stao podalje od nje. a ja volim sladak seri. To je ono to elim.Naravno. uv i prve vijesti o nevjerojatnoj sre i. Ili se mo da osje a dovoljno dob169 ro da si e u blagovaonicu? Mogao bi zapaliti vatru koju je Pernille pripremila. ekala je podignutog lica.Kad smo bili zaru eni . . Ja poznajem dje ake. Namjeravao sam ti tada re i da u te morati odvesti odavde. to nije mogao znati.Oh..Za to si to trpio? Za to mi nisi ni ta rekao? Uhvatio ju je za ruke i gotovo grubo rekao: Zar ne zna ? Kimnula je glavom. ula je kako podi e vrata gara e i pali automobil..odu evljenju ili o aju. Zatim mije rekao .jer se nije potrudio pitati. Sto joj je ono . kao ovjek koji se. ali ona gaje svejedno otpila. da ovdje nema posla za mene. Usu ujem se re i da ne zara uje vi e od dvadeset i pet funti tjedno. . ali priznajem da moja mu kost pretrpi izvjesni udarac kad se nadglednik tvornice zabuni i obrati mi se s gospodine Whittaker. Kad je oti ao. Umjesto toga rastreseno ju je potap ao po ruci i. Ru ali smo s tvojim stricem. bio je suh kao kost. ustaju i.do ao sam ovamo na vikend. . ali ju je on zaustavio. Bell. Ali. Lice ti je bilo kao u male djevoj ice. rekao je. Bo e. veoma je lijepo popeti se na dru tvenoj ljestvici. .bolje re eno zagrmio . sjetila se da nije ni taknula aj koji joj je nato io. Zatim e vidjeti to im je Pernille ostavila za ve eru i donijeti joj ne to na pladnju. a Kathleen mi preko lijevog ramena poslu uje paroge.. da mo emo oti i odavde i nikad se ne vratiti? . Pokazala si mi je i rekla da e biti na a. Ruke je tako vrsto stisnuo da su se na mjestima gdje je sna nim pritiskom prstiju prekinuo dovod krvi.. bili su prili no va an dio mojeg ivota.Pro istio je grlo i pa ljivo dodao: ..Dao mi je a icu serija. Sad je ve bio gotovo hladan i izgledao ustajalo. odmahuju i glavom. nisam imala pojma. nisam ni pretpostavljala daje tako lo e! . Oh. Zaustila je da ne to ka e. i nisam imao srca re i ti sve ono to sam ti kanio re i. Ide parkirati automobil. u Dotheboys Hallu ili kako 168 god se to zove? Sljede e ega sam bio svjestan jest da sjedim za onim ogromnim stolom.. . -Jesi li doista mislila ono to si malo as rekla. Njegovo lice ni najmanje nije nalikovalo licu malog dje aka. previ e postidena da bi govorila.polako je rekao .Andrew. vidjele velike bijele mrlje. Andrew. Ali. O ekuju i da e je poljubiti.Moj drugi vikend u Vairu. naravno. gotovo im sam stigao. inio se o a-mu en.

Slike su bile zabavne. osim dvije rije i u kurzivu: Suma Sa-ulsbj. a teksta mnogo. vrsto je sklopila o i i. ilustracija je bilo malo. vjetar je prestao puhati. a ne samo mlitavo le ati. varka. Nema smisla tako kompulzivno buljiti u njih. zadr avaju i pogled na njima. plamen koji se mogao usporediti s onim iz otvorene pe i. Ponovno je pogledala stranicu i otisnute rije i su zaplesale pred njezinim o ima. Modrosme a korica bila je djelomi no poderana. najprije trljaju i o i. Likovi i imena mjesta u naslovima poglavlja sva su joj bila nova. a evo i bolno 170 realisti ne ilustracije nesre e u lovu. uz kratak uzdah. kad aj ima udan okus. draga. upavim. Bit e mu drago vidjeti je da ita. rastreseno je itala. Evo jedne dra esne djevojke u krinolini ispred nekog goti kog zdanja. Odjednom joj se ku a inila veoma tihom i zagu ljivo nepomi nom. Zar su viktorijanske ene doista privla ili kr ni mu karci u jaknama Norfolk. upla ena mrakom i bubnjanjem u svojoj glavi. Saulsby. Ako sutra doista kane oti i. s mukom uspravila u krevetu. gotovo tri stotine i ezdeset stranica u prvom svesku.. Zatim je shvatila. Udobno se smje taju i u topli krevet. mu karci s velikim. zanimati za ne to drugo osim vlastitog zdravlja. otvorila je stranicu na kojoj je bio sadr aj. O i su joj se po ele sklapati. promijeniti to ime u neko drugo? . Zatim se. osje aju i lagano vra anje mu nine. Na trenutak ili dva. Ne. ali se tekst inio u asno politi ki. a zatim im pribli avaju i knjigu. iznenada posve budna. Kao ona druga Alice eljela je slike i razgovor. uspjeti izvesti udo. pretvorili su se u sivkastu mrlju. »Phineas Finn zauzima svoj polo aj«.. shvatit e da se po inje ponovno opu tati. »Ve era Lorda Brentforda«. preplavlju-ju a vru ina. »Nova vlada«. dr ala je knjigu neotvorenu u rukama. »Jesenski izgledi«. svijetlim bradama? Nasmije ila se tanko utnim Huskinsonovim crte ima. Dok je spavala. Zatim je iz nje izbio znoj ba kao daje odbacila vanjsku ko u koja ju je sputavala. Svaki broj. Uzdahnula je.gospo a Johnson obi avala govoriti dok je bila djevoj ica? »Uvijek znam da mi je malo lo e. mora se potruditi. promatraju i ih i ele i da se to dogodi. ponovno ih otvorila kako bi i nadalje netremice promatrala stranicu. Andrew bi joj mogao donijeti selotejp kad se vrati na kat i ona e mu je popraviti. Zvuk koji je ve tjedan dana bio dijelom njezina postojanja sad je prestao. Zar je mislila da e.« Odlo ila je alicu i uzela prvi svezak Phineas Firma s poda pokraj kreveta gdje gaje stavila. Kako e ikad pro itati sve to o glasovanju i reformaciji u Irskoj? Osim toga. to nije mogu e! Mora daje to halucinacija. A7JL 12 S bubnjanjem u u ima do la je i u asna. svaka re enica na toj stranici.

nepoznat irokim masama.Nemoj sad ustajati. Kad su zajedno oti li do Pernille.. kako je to u inio? I stoje u inio? U svim njezinim teorijama o Nestinom nestanku nikad nije mogla dati uvjerljivo lice ljubavniku koji se nazivao gospodin Drage. morala je to re i . od milijun i pol ljudi. . mo da upravo to ime. Gurnula je ake u o ne duplje. Znam da ti ne radi takve pogre ke. hrabrila je samu sebe.ubio je Nestu. Ne smije tako misliti. Po ela je osje ati u asnu mu ninu. Pernille je dobila sredstva za smirenje . rekao je mladi istra itelj.. Idem po nju. Sklopila je o i i bu no zatvorila knjigu. Zapisala sam u svoju knji icu. vidio je kako se sve to doga a. Prije nego to su se vjen ali. Neki ga je autor izmislio za neku seosku ku u. U inio je to zbog nje. Andrew. i kad je Nesta zatra ila aspirine. ni ta nije bilo jednostavnije nego dati joj dvije tablete . Poku aj biti nepristrana. Samo etrnaest smrti. ostatak iznenada jasan i analiti an. Kako je itko od njih mogao i i u London svih tih vikenda? An-drew je mogao. . bio je pametan ovjek. Jedan dio njezina uma bio je ranjen. Ovo nije popularni roman kojeg bi bilo tko pro itao. znaju i stoje u inio? . Bilo je glupo misliti da je to bio stric Justin ili Hugo. Ali.Saulsby.je li zaprijetila da e ba tu ve er sve re i Alice kao opro tajni dar? . Imena na ku ama u nizu u Chelmsford Roadu bila su stvarna mjesta. a prsti su joj ostavljali vla ne tragove na omotu knjige. tu se skriva ludilo.. Kako bije sprije io da otkrije njegovu nevjeru .to je sadr avala ona mala sme a bo ica. zato stoje bio na licu mjesta. pro li bi itavi tjedni a da se uop e ne bi vidjeli. to ako je Nestin krvni pritisak ve bio visok? Gorko se sjetila svih prilika koje je Nesta imala da bi tu injenicu prenijela Andrewu. bio je nejasan. Jedna bijela tableta bila je sli na drugoj. Ali.. A samo deset minuta prije toga itao je tu knjigu. budu i da su ivjeli udaljeni na stotine kilometara. ali Saulsbv nije bio stvarno mjesto. Pro itao bi ga samo poznavatelj. An-drew. osim -da. poku aj dio sebe natjerati da 172 stane na stranu i pogleda itavu situaciju onako kako bi je pogledao neki neznanac. Andreiv. Upitao ju je za ime Nestine ku e i ona mu je rekla. Mogli su ga pro itati i drugi u Salsteadu.iz te bo ice. pomislila je.osim Andrewa.ili tri? . Tijelo joj je bilo vla no. rekao je i da ovakva utvr ena kombinacija povisuje krvni pritisak. Ali. ili gospodin Feast. Andrew je znao da e svijesti sir. Nema nikakvog dokaza. Sok 173 je odgodio djelovanje bola. Pri la je prilazom ku i prvi put kad je posjetila Orphingham i vidjela ga kako sjedi pokraj prozora i ita ovu istu knjigu. Njemu je to bilo jednostavno.. Zagurala je plahtu u usta kako ne bi glasno zaplakala. tko bi bolje od njega znao da je eljela dati oglas potrage za Nes-tom? On je to prvi saznao.Saulsbv. entuzijast. Sad ju je pogodila kao udarac ravno u srce. niz njega se slijevao znoj. to je tvoj suprug kojeg voli . Oh. Nije li joj tada pokazao omot knjige i rekao da je poderan? Sve je zapo elo u vrijeme u ine i sve e u vrijeme u ine okon ati. Mo e li ivjeti s njim.. bolan. ovdje u ku i.

jogurt. prona la ukosnice i nasumce ih zabola. neodvojiva od njega. Kakva je ona budala! Nitko izvan ku e ne bi se usudio otrovati hranu koju bi netko u ku i mogao pojesti. Predokus povra anja bio joj je na jeziku i savinuta od strahovite boli. A to ako je bila ljubav. glasno je rekla. Nikad mu ne e dati do znanja da zna. U svojoj vlastitoj naivnosti. njegov dio i estica. mirni nakon itavog tjedna uzburkanosti. ne zauvijek. ele.. ovjesili su svoje nepomi ne glave. Andrewjoj je vlastitim rukama donosio hranu i pi e. Kad pro e dovoljno godina. i putuje u njezine udove u kojima se smjestila poput svojevrsne paralize. ili barem ozbiljno onesposobiti enu koja gaje tra ila. Nije bilo vremena da isple-te pletenicu. bit e te ko podnijeti to sad. Taj princip mora vrijediti i ako su uloge zamijenjene. sama je zamolila Andrewa da otka e posjet specijalista. Ono stoje prema Nesti osje ao uop e nije bila ljubav. Za to nije vidjela manjkavost u toj tezi? Onaj tko je ubio Nestu.Mora da ju je volio vi e nego Nestu. Nije ona. Ne to kruto i hladno dotaknulo joj je desni dlan . ve eras. poku ao je ubiti i nju. Drhtaj koji ju je obuzeo zatresao je itav krevet i zazveckao alicom. nego joj je Andrew rekao da itavu no ostane vani. inilo se kao da se povla i iz njezinih usta i grla. No as e vani biti hladno.. I ja moram oti i. vla nim rukama. Zateturala je prema prozoru i razmak-nula zastore. krema od jaja. Lovori i crnike. On joj je donio taj aj i nasmije en se nagnuo nad nju. Strglaje plahte s tijela i drhtavo pojurila iz kreveta. Nestin ubojica je poku ao ubiti. dok on bude sjedio s njom i ve erao. o penjanju na dru tvenoj ljestvici. Mu karac se mo e smije iti i ubijati dok se smije i. gurnula ruke u d epove. Hvala bogu da je stric Justin u susjednoj ku i! Po ela se odijevati. Ali. znaju i da ih ne e dotaknuti nitko osim nje. sjetila se gadnog okusa aja. to je zato to ja jesam moj no174 vac. s po tanskom . pomislila je sva o ajna. nespretno i malaksalo zato to su joj se ruke tresle.Nestina omotnica. Mislit e o tome svakoga dana. Ali. Skinula je krzneni ogrta s vje alice i tra e i toplinu. Djevojka mo e voljeti nekog mu karca zato stoje bogat. vjerojatno e mo i ne misliti na to nekoliko dana zaredom. svakoga sata. u inio bi u inio je sve. Svjetlo iz salona pokazivalo joj je prilaz zamagljen laganom ki icom. A sad kaput. Te su rije i izazvale novi nalet vru ine i svje i val znoja. S vremenom e ta misao nestati. Kako to ne bi izgubio. Ako me voli zbog mojeg novca. Ja sam ono to je moj novac u inio od mene. No. Njihova ve era. Pernille nije bilo. priti u i ih hladnim.. Podigla je kosu i zavrnula je u pun u na zatiljku. Milosrdno ju je poslao iz ku e kako bi mogao biti sam sa svojom enom. Naslonila se na vrata. autoritativan i samouvjeren. Moram van! Mu nina je popu tala s bolnom sporo u.. ali mo da se o enio s njom samo da bi to dobio. to ako no as umre? Harry je otpravljen 175 nakon o ito inscenirane prepirke. U inio je to zato stoje voli. ali je mamac novca i polo aja bio ja i? Govorio je o tome kako je kralji in mu . okolada.

ok koji je osjetila bio je blag u usporedbi s ranom koju je njezin um pretrpio vidjev i one rije i u knjizi. Boja ljivo je krenula prema stroju kao da je iv. vrsto obuhvativ i svoje tijelo. Pokret kojim je izvukao papir iz stroja bio je brz i krado- . Mora da ju je tako promatrao zbog kre tavog. Tu je omotnicu gurnula u d ep u policijskoj postaji. Ulazna vrata. Tip slova. Odsad e tu umanjenicu zauvijek povezivati sa slatkom neiskreno u. Ja li se jo uvijek nadao.Bell. kao da se izvla e tanjuri. ispo etka nezamije en. Bell? Nitko je vi e nikad ne e tako zvati. Za to ima ostatak ivota. izvukla je omotnicu iz d epa. Na stoluje bio pisa i stroj. Iz kuhinje se za ulo veoma tiho zveckanje. kao daje do111 ista stru njak kojeg su istra itelji poslali da prikupi dokaze. . Prenula se i uko ila. draga! . Sad mora pobje i.rekla je.markom koja je upravo toga dana pu tena u opticaj. ho e li uspjeti do i do ulaznih vrata. jo mislio da e je umiriti drugim sredstvima. Sad se mora spustiti stepenicama to je br e slabe noge budu nosile. napetog prizvuka u njezinom glasu. Taj dodir iznova je izazvao poni enje. 176 . a daje on ne uje? U blagovaonici je bilo upaljeno svjetlo i ona je odmah pomislila na francuske prozore na zidu Vair Placea. . Soba je sad izgledala druk ije nego kad ju je tog poslijepodneva posjetila. kre tavim smijehom koji je razdragano uborio? . nimalo ne drhte i.to to radi .Da. Oprezno je otvorila vrata. Ku a je bila puna svjetla. Andrew. Ili je to mo da bilo zbog injenice daje ona vidjela pisa i stroj. poku at e je zaustaviti. eljela sam te iznenaditi. Gdje je ve vidjela takva savr ena slova nalik tisku? Metodi no. natjerao ju je da se okrene prema stolu. U valjku je bilo nekoliko listova papira. beskorisno je sad misliti na to. Kao da govori nekim nepoznatim jezikom. papiri su zalepr ali. nasmije enim trova em. -Ali. a svaka joj je rije predstavljala napor. Od njezinog daha. Ne to.Da te iznenadim. sve je bilo posve jednako. nego prazna i bolesna od u asa. suptilnim. Ovo je samo potvrdilo ne to to je bilo gotovo izvjesno. Ali. veselim. U la je u sobu i posegnula za zastorima kako bi ih odmaknula od brave. a kojeg je sad njezina podsvijest po ela zamje ivati zbog same njihove neobi nosti. Ako je vidi na stepenicama. Kao opeklina drugog stupnja.eljela sam si i . ispustila je tihi bolan uzvik. neki nepoznati raspored predmeta. kao da nekom metodom natprirodne fotografije svojem vlasniku mo e prenijeti sve to ona radi. Ni kad je ula njegove korake iza sebe nije posko ila. a ne otrovom? Je li namjeravao krivotvoriti jo jedno pismo? Stajala je i njihala se. za to se iznenada smije. razmak.

. uje me? .Uko ila je tijelo kako ne bi uzmaknula. kao lovina u rukama lovca. za krgutala je zubima i napela sve mi i e.Mora ostati ovdje . Volja joj je bila preslaba da bi zadr ala veliki drhtaj. ivo.rekao je . Samo jednom ranije je u njegovim o ima vidjela takvu mr nju.Ne smije se micati.Ovdje emo ve erati . otvorila zasune.. Sjedila je uspravna i uko ena u naslonja u i vrsto se dr ala za naslon. Glava joj se pomicala gore-do-lje. .rekao je. Njezin budalasti smijeh nesmetano se nastavio. Na lagano kosom svjetlu stolnih svjetiljaka.Dopusti mi da ti pomognem sjesti. najavljivala ga. kao glava lutke koja je navijena i postupno usporava. bio vi e nalik tuzi nego sre i. Ne e joj dati krzno.dotaknula njezino elo i tamo ostala.Ne. lupkaju i zglobovima prstiju o staklo. u asno blizu njezina vrata.a onda te ne u pu tati iz vida. iako bez rije i. . njegova duga ka sjena u la je prije njega. onoga dana kad je otjerao Harrvja.Zubi su joj po eli cvokotati. Izgledalo je divlje.mican. ali je gr evito cerekanje iznenada prestalo kad je on svoje ispru ene ruke polo io na njezina ramena. . vi e nimalo ljubazno. udaljio se od nje. . Nije ga mogla zaustaviti. . 178 . rekao je: . . . Poistovjetila se s ovim starim. Glas mu je bio bar unast. dragocjenim predmetom i hladne ruke vrsto pritisnula uz obraze dok se on pribli avao vratima.Ne to od njezinog straha.rekao je. zatim sve sporije i automatskije. . ispo etka brzo.Mrk i nenasmije en. -Sto ti je? .o tro je rekao.Stra no mi je hladno. Promi ljeno i namjerno. ne. Zatim se ponovno po ela smijati. Kad je njegova ruka .suha. Bell . U njegovim je o ima najprije ugledala strah. iako je osje aj iz kojeg je ponikao i koji ga je prouzro io.Donijet u ti prekriva za koljena . Jo jedan trenutak i glasno bi zavri tala. mu se priop ilo. 179 Do ormara s kaputima bilo je samo desetak metara.Sto br e sve ra istimo .Nisi valjda mislila da bi ve eras izi la? .Ovdje ti ne e trebati. vise i preko njegove ruke.Zapalit u vatru. Sagnuo se i podigao ga na ruke. mirna ruka .Do i i sjedni.Kimnula je glavom. ali se brzo oporavio. . u asnuta. i povukao je prema naslonja u. . ne. Prostro je prekriva preko njezinih koljena. . Zatresla se i kaput joj je kliznuo s le a. ne. zateturalaje iz naslonja a prema francuskim prozorima i. . ali pogled mu nije napu tao njezino lice. . .Prestani.rekao je to bolje. Oh. im je izi ao iz sobe.

Vani u vrtu je vjerojatno u asno hladno. kako bi mu rekao da ne dolazi. U grlu joj se podigao suhi jecaj. vla an zrak. ula gaje kako podi e slu alicu telefona u hodniku i po inje birati broj. . 13 Zimzeleno grmlje bilo je vla no od crnog puzavog li a. ali bila je previ e prestra ena da bi zaplakala. a to je bilo u hodniku.Bio joj je to nenadani.. inio je dobro... i kratko ih promatrala op injena u asom.Sto se dogodilo. dr e i ruke ispred lica kako je bo ikovina ne bi porezala. jednako ljekovit kao i poslovi na pljuska. gospo o? Bilo je iznena uju e jednostavno nasmije iti se.Mo da u se malo zadr ati .Gdje je moj stric? . Drugi ljudi rade druge stvari. uti plamen ispunio je kutove prostorije treperavim svjetlom. da se lu a ki hiho e na boje i oblike i grmlje koje ju je iljastim li em bolo u lice. ugledala je ne to uto na hrpi kom-posta. Gurala se kroz grmlje. Gurnuo je vrata i ona su se uz kljocaj zatvorila. Ok180 retanje klju a u bravi nije proizvelo nikakav zvuk. Vrata su se ne ujno otvorila i u prostoriju joj je u susret po eo sipiti hladan. Svaka ju je sa svojom zlatnom kovr avom glavom podsje ala na Nestu. zadihana. samo daje smije no i budalasto od gospo e Johnson to u ku i nosi zimski kaput i pusteni e ir. a papir i klade su odmah primile. Mora da ih je Pernille tamo bacila prije nego to je izi la.rekao je.Zvao je specijalista. Dok je polazila pokraj staklenika. 182 . Nije se mogla sjetiti da je ikad ranije pozvonila na ta vrata.Gdje je moj stric? . ali ne prije nego stoje uhvatila njegove rije i: -Je li to Welbeck. . ula tenu hrastovinu i blijedi porculan. jer je uvijek ulazila na stra nji ulaz ili kroz prozorska vrata.? . Omotala se prekriva em i krenula prema prozorima. o tar ok. zato stoje njezina beskorisnost zavr ila i nakon svega smetala. .. Dok je ekala. Samo se jedno svjetlo vidjelo na prozorima Vair Placea. vratila joj se elja za nekontroliranim cerekanjem.Zapalio je ibicu. Vrata joj je otvorila gospo a Johnson. Sve to je inio. mrtvu. pomislila je drhte i. na odsjaju svjetla koje je dopiralo iz njezine ku e.Gospodin Whittaker ve era s gospodinom i gospo om Hugo. Alice se sad prenerazila i nije osje ala ni ta. ali je bilo te ko ne prasnuti u smijeh izravno gospo i Johnson u lice. Hladni. budu i da im je godi njica braka. Kroz staklene plo e vidjela je svjetlucanje crvenog saga. odba enu. Na trenutak se uko ila. Bile su to Jackine krizanteme.

.. spajaju i imena. Tvoj mu te poku ava ubiti.Nema veze! Nema veze! ... Koliko je sati? . Kathleen i ja smo upravo krenule u Pollington posjetiti mojeg ro aka Normana. Kathleen je upravo ugasila bojler i pripremila ga za jutarnje i enje.to se ti e ekanja va eg strica.. Okrenula se... Norman Dawson.. a Norman nije izuzetak.... Mogu ekati sama.. mislim daje to najmanje to mogu u initi.. Ili..... ho e? Da su joj barem noge manje slabe i daje plo nik suh...Nerado je jo malo otvorila vrata. poku ava ubiti i tebe. Jo jedna vrata su se zatvorila........ Godi njica braka ..... N. mo emo otkazati dogovor...povikala je Alice.. svijet ide dalje.. To nije bilo dobro. ..Pri ekat u strica. . ako ste krenule van malo se zabaviti... jo jedan je upitnik izbrisan... Te ka stopala u debelim izmama s ovratnikom od antilopa uzmaknula su nekoliko centimetara... ne ele i se vi e smijati._..... posve jasne u njezinoj glavi... iscrpljena od napora razgovora.. Bile su to samo rije i. Sve su injenice bile tu. gospo o. .. budu i da je Norman svih ovih mjeseci le ao bolestan. Usne su joj se iskrivile u nijemi osmijeh.. vrsto se dr ala stupa na stubi tu....Samo to.. ...Naravno da morate i i....... .....Evo...Zastala je. Vrata su bila otvorena dovoljno dugo tek da joj osvijetle put niz stazu izme u lovora. . Dawso-ni su mirne du e pravi besposli ari.. rije i koje su joj se mo da vratile iz neke knjige koju je itala. .Upravo je pro lo sedam.. a ne mastan od blata i vode........ slaba no odmahuju i glavom._..Nema veze! ...Ne..... Potr ala je ulicom. ne.Sto vas je spopalo da ste do li ovamo bez kaputa. Sam bog zna. manje od etvrt milje..... Nije bilo daleko. ako elite ekati ovdje. i da je gospodin .....^..Nije rije o zabavi. ... Whittaker bio tako dobar prema njemu.. . ne to to ona nikad ne e imati! Ali.. ali je ogroman u as koji je osje ala djelovao kao sredstvo protiv boli ko184 je je brisalo sve osje aje. .183..._. Mogla bi oti i do Huga....... .. Tvoj mu te poku ava ubiti.... Gospo a Johnson je pogledom preletjela preko kariranog prekriva a..stvari koje ne uklju uju nju......D...... Ne e se usuditi po i za njom. ali kad je rije o pravoj bolesti. Za pola sata e cijevi postati hladne kao led... Ali. posr u i i hvataju i se za ograde... Stric Justin je davao nov anu pomo bolesnom ro aku svoje ku edo-ma ice. gospo o? . i zato to eli tvoj novac..kako neobi no...... gospo o planula je gospo a Johnson.. _. Ubio je jednu enu i zato to ti o tome zna previ e.. .

Ho u re i. stajala Daphne Feast. ako niste previ e uzrujani. Vrata su se naglo otvorila. Jackie e je na trenutak sakriti od mu karaca.to ti radi ovdje? . Andrew poku ava ubiti tebe. Pokvarit e im proslavu. a kaskada teku eg blata zaprskala joj je noge. banuti skupini sretnih ljudi ba kad budu podizali a e za prvu zdravicu. i nasmijao se kao daje upravo otkrio ne to veselo. lagano podignut iznad vla ne trave. Ali. Hvala bogu to e je Jackie prva vidjeti! S jasnom naznakom ljudskog kretanja.uvam djecu. . Staza koja je vodila do bungalova bila je duga ka. Ovo je zadnji krug trke i to joj je dalo nalet energije. inilo se da ri e dok se pojavljivao nalik vlaku koji izlazi iz tunela. mislila sam da nikad. Tu nije bilo pomo i. Lice u zrcalu je tiho upitalo: . bezumno poplo an nasip. . Zadahtala je. vrsto je uhvatila dijete.Pru ila je dijete Alice i netremice je promatrala. Jackie dolazi. Ovako se zacijelo osje a zec. Svjetla su treperila iza mre e zapletenih crnih grana. Jackie. Spu taju i ruku na vrata ograde. On urla kao lud otkad su oti li. instinktivno upla en i ne znaju i ega se boji. s malo jezgrovitijim pozdravom od ostalih.. .Zar niste znali? Razumljivo je to se nije eljela gnjaviti kuhanjem za svoju godi njicu braka. bila je prikucana za okvir nako ene zelene slike.. iz zrcala uzvra ala pogled Alice.Oh.Evo.rekla je Daphne. Zabavljeno novim licem. Neka je seljakinja. Andrew je ubio Nestu. izbjeglica zamrljanog bijelog lica ispod karirane kukuljice. . Jedna velika. Ki ica je isto kala njezino podignuto lice. odvesti u svoju sobu i utopliti je dok najgora panika ne pro e. bio je to samo automobil koji je projurio s retriverom koji je dobro udno promatrao sa stra njeg prozora. . s Christopherom u naru ju. I nije mi ba zabavno. Alice se sru ila na njega ne osvr u i se iza sebe. Sto e uslijediti nakon panike. Izvukla je e lji iz kose i dala mu ga. iz crne rupe izme u savijenih grana pojavila su se svjetla nekog automobila. a zatim i njezine niz ko186 je su potekle umorne suze. uzmite ga malo vi. On je prstima opipao najprije vlastite vla ne obraze. prestalo je plakati. sigurno u neposrednog ljudskog kontakta. estitke za godi njicu braka naslonjene na vaze prekrivale su policu iznad kamina. Na vratima je.Hugov bungalov bio je prvi na posjedu prostranih. pomislila je tr e i uz histeri an ze ji smijeh.Oti li su u Boadiceju . Bacila se na trijem i sna no zalupala na vrata. Ba je bilo dobro daje u blizini bio stolac. . probada-ju om estinom joj se vratila sva strahota stvarnosti.. bez imalo ivota u sebi. nije se usudila ni pomisliti. modernih ku a izgra enih iza brijestova na mjestu koje je neko bila seoska uli ica. Christopher se rasplakao. i ona se stisnula uz ivicu. pronalaze i u njemu utjehu..

Probola ju je hladna bol. a lice u zrcalu odvratilo joj je Nes-tinim melankoli nim pogledom. zastor e se ubrzo podi i. Daphnin glas ju je dozvao iz no ne more. ali znala gaje napamet. Spustila je Christophera na pod. . Umjesto toga ju je zamotala u pun u na vrhu glave i s neobi nim se uzbu enjem odmaknula od zrcala kako bi prou ila 187 u inak. Nesta Drage joj je po la u susret. . jer je u njoj vidio zgodnu enstvenu enu kakva njegova vlastita ne akinja nikad ne e biti. telefon je bio u hodniku. Okruglih o iju. Duboko je udahnula i ekala da joj se on javi. Da je ona prije mnogo godina imala ovakvu frizuru. . Po eo je e ljati duga ke pramenove mohe-ra na sagu ispred kamina. . Daphne je otvorila vrata bifea i pru ila Alice bocu i a u. Nije mogla ponovno izi i na cestu omotana putnim prekriva em. O enio se njome jer gaje podsje ala na Nestu. lice joj se popunilo i dodatno nagla avalo sli nost. Dakle. izgledala kao Nesta? Njezino je elo bilo vi e. malo minke. kapci modri. Zatvorila je vrata daje Daphne ne uje. nego njezinom vlastitom. Sru ila se na krevet. Preobrazba je bila gotovo potpuna. Da. Justin Whittaker je to vidio. Pozornica je bila namje tena. izvi-jene obrve iznad svojih vlastitih svijetlih.Ho u . Nije ovo moja ku a. Utjeha koju joj je donio i nova toplina koju je osjetila prenerazili su je.Ne znam. Njegova ljubav prema Nesti bila je stri evska ljubav..Ima li to za pi e? . Marljivo je po e ljala kosu. Pro la je gotovo godina dana otkad je nazvala ovaj broj. o i krupnije od cvje ari inih. da se potrudila oko svojeg lica. Unato bolesti. ali imale su jednako oblo tijelo. ista pupoljasta usta. Vrhovima prstiju skinula je jedan od crnog buklea s vje alice i odjenula ga. Jackin toaletni stoli nudio je itav niz proizvoda koje Alice nikad nije ni pomislila kupiti.lagala je Alice. bilo je ba kao to je o ekivala. Jackin ormar bio je prepun kaputa. svi osim nje? Je li joj zato Jackie rekla da bi trebala raditi frizuru kao Nesta. Kao zadnji korak preuzimanja drugog identiteta.U bifeu bi trebalo biti brandyja.Glas joj je zvu ao grubo. ne pogledav i se u zrcalo. Zadahtala je. nacrtala je tamne. a euforiju je zamijenio ok. ovo se mo da nikad ne bi dogodilo. Usne su joj sad bile blijedoru i aste i sjajne. Jesu li to svi vidjeli. a zatim se pomalo uko eno nasmije ila. Alice je nato ila malo brandjja i popila ga. Otvorila je o i i okrenula se. . Andrew je to vidio. Mo da je bilo ne ega u onome to je Jackie rekla. to je obja njenje! Po ela se minkati s osje ajem da se prepu ta nekom tajnom poroku. ali je ustuknula na pomisao daje splete u pletenicu. vi e nalik glasu neke ilave ene koja se naslanja na ank. Sre om. jer je s malo varke.Pretpostavljam da biste trebali nazvati gospodina Fieldinga da do e po vas.

on je bio ne samo njezin prijatelj. Andrew. zar ne. pokraj tvornice. zar ne? Ali. Ovakvo savr eno tempiranje vi e je od i eg drugog raspr ilo njezine sumnje..Mislio sam da bi to mogla u initi.Gospodo Fielding. ispod mosta.tiho je rekao Harry.Zar ne ete pri ekati gospodina Fieldinga? . u crkvenoj dvorani? Mo da bismo ga trebali sad zavr iti. promatraju i njezinog supruga o ima nekoga izvana.Ako je Daphne i primijetila ovu sablasnu sli nost.? .Posudila sam kaput gospode Whittaker. ona je odigrala svoju malu ulogu u tome i za trenutak e biti isklju ena. jer bez obzira to se doga alo.Drago mi je to si me nazvala . . prijatelja kad su je svi ostali prijatelji iznevjerili. kad sve zavr i. . Prili no moderno.. Ne e imati ni ta protiv. sad e do i. . ekao vlastitu priliku. . Hodala je Station Roadom.. .do i e k meni. o ekuju i neizbje no. bio je mu karac. On e je nekamo odvesti i. Je li to bio mu karac. kad se nade s njim.Ugasila je svjetla i izi la u hodnik. ako znate na to mislim.O ekujem da u ga sresti putem. Kako ga je ikad mogla smatrati nespretnim ili netakti nim? Sjela je u automobil pokraj njega prije nego to mu je pogledala lice. Lice joj je bilo melankoli no. Tad joj se. da je padala ki a i da je ona pje a ila. .Iznenada kao da je shvatio da je no . . kad gaje naposljetku pogledala. Za sad mo e o ekivati samo naklonog slu atelja. Harrvju ni ta nije objasnila.Ostavila sam ga . zar ne? I sama sam to pomislila. 190 .Kako te je Andrew mogao pustiti da. I u trenutku kad su njezine misli rekle.Izgledali ste nasmrt prepla eni kad ste do li. Zatim je. . . Njezino srce je posko ilo kao kad se prvi put zaljubi . Stvari se rijetko doga aju upravo onako i upravo u onom trenutku kad o ekuje . jednog dana..glatko je odgovorila. njegovan i autoritativan. osjetila kratku o tru zlovolju ugledav i njegov mr avi umor i pomislila je na Andrewovu ljepotu. inilo da e. jeste li dobro? Odgovorila je glasom koji je bio isklju ivo njezin. . Uvijek ju je volio i. nije rekla ni rije i o njoj.Doista izgledate lijepo. Alice .Da. iz High Streeta je skrenuo automobil i zaustavio se pokraj nje.. sve sjesti na svoje mjesto. Netko se muva po uli ici. mo da ga ugleda iz daljine. Po eli smo razgovor. Ho e li ga ikad ponovno vidjeti? U nekoj dalekoj budu nosti... nego i njezin lije nik. pod ugodno umrtvljuju im u inkom brandjja. neznanca u gomili. i vi e se nije bojala.Ako bude imala ikakvih problema ikakvih. . nije ga mogla kompromitirati. Za trenutak e se poja189 viti njegov automobil i skrenuti uz rub plo nika pokraj nje. Vidjela je nekog mu karca i on ju je upla io. gospo o Fielding? . U telefonskom razgovoru. sjede i ovako mo da s Harrvjem.

dok se Hugo ne vrati.Mo e le i ovdje unutra .Suho se nasmijao. ... Na prizor te zlatnocrne mrlje. ali previ e je svje e. ki om i ibanog prozora. .Nisam siguran da te razumijem. Mo e li samo biti sa mnom. Harry? . . toliko dugo sam izdr ao. Oh. ali kad si po ela govoriti o njoj. razgovarati sa mnom. podigla je pogled prema njemu. Bo e. Sjeo je pokraj nje. 192 .Pru io joj je ruku i pomogao da iza e iz automobila i prije e plo nik do vrata pokraj kojih je bila mjedena plo ica..Zar mi ne bi sad voljela sve ispri ati? . . Jednostavno vi e ne znam. ja sam.nje no je upitao. mo da bi sve saznala prije nego stoje napravila one planove za sebe i Andrewa. Naran asta svjetla na odvojku i zaobilaznici obasjavala su nebo mutnim svjetlom..Znala je da ne e biti iznena en..Samo sam pomislio kako je do lo vrijeme da ti ka em neke stvari o Nesti Drage. Mislila sam da mogu do trenutka kad si do ao. ali nisam ti namjeravao tra ati tvojeg supruga.. Upalio je svjetla i njihova ja ina bola joj je o i. podigla je ruku do o iju i utonula u stolac. a sad se inili smije ni. Kao daje neki grad daleko na horizontu u plamenu. . . U ekaonici su stolci bili poredani uza zid. Mo da bi bilo bolje da odem u hotel.Harry. planove koji su tad bili slatki. pomislila je. zar ne. Ne elim ti dodijavati. to? Namr tio se i rekao: .Toga.Da gaje barem pustila da nastavi.Namjeravao si mi re i. ne pitam te. Harry.Tad bih to bolje podnijela. Ulaze i u ambulantu ispred njega. i drugih stvari. U a i koju joj je dao bilo je nekoliko 191 centimetara vode. O ekivao je to od samog po etka. .. Skrenuo je u High Street bez rije i. Alice. pripremio sam se za priznanje.a ja u ti dati ne to za smirenje. Progutala je tablete i duboko uzdahnula.rekla je. ugledala je vlastiti odraz koji joj je dolazio u susret iz crnog.Nisi ga valjda zbog toga ostavila? . Hugo i moj stric. ne znam koje su to druge stvari.Bolje e se osje ati ako mi ka e . kako e ikad re i njima? . . ... Ako to ne mo e re i Harrvju. a asopisi uredno poslagani na hrpu.Da te barem nisam zaustavila onoga dana u crkvenoj dvorani . Hugo je tamo unutra. Iznena ena. Nije se potrudio upaliti svjetlo ni zaklju ati vrata iza njih. previ e nedavno. Pro li su pokraj Boadiceje. Alice. a ne posko ila i odjurila od njega. .Volio bih da mo e biti sa mnom . Alice. .rekao je . Ona se rasplakala. Bio je zbunjen.Onda. On je u ti ini oti ao do ormari a s lijekovima i pru io joj dvije tablete. .. a licem mu je prostrujio drhtaj zabrinutosti.Ne sje a se? Rekao si da ne smijem povezivati Andrewa s Nestom. . ne mogu sad razgovarati o tome.ispod glasa je rekao Harry.

s njim to nikad nije u inila. ali.. o Andrewu i o mojem stricu? . . Pretpostavljam da nikad nisi ula to ime. Za to bih te pitala? Ponovno suhi. dvojica dje aka poslani van kako ih ne bi uli. Zelena slika.Ali. . Harry. iz ista mira. ti su rekviziti potrebni kad si zgodna.upla io ju je svojim slatkim upozorenjima . Od svih ljudi s kojima se posavjetovala... jer ni ta vi e nije va no. .Feast . zato to se bojala . dolaze i na kraj svojeg svijeta. nikad mu to nije rekla. . . svi su oni bili samo rekviziti za njezin ego. meni to sve nije va no. Tablete koje joj je dao brzo su djelovale. Harry. dobije odvratnu unakazuju u bolest.zamucala je . okirana nevjerica na njegovom licu bila je neupitna. Vjeruj mi.gdje se u to sve uklapa Andrew! Sad je bila mirnija...Myxoedema? . mislim daju je Feast osjetio.Nije bila bolesna! Zar si mislila kako je normalno da se jedna ena deblja. . eli da ti stalno govore da si jo uvijek ljupka i po eljna.Kakvu bolest? to joj je bilo? . od kojih jednoj nedostaje ono stoje drugoj suvi ak. . .Sablasno se nasmije io. izgubi kosu i postaje deprimirana kao to je ona bila? .Andrevv? . mogao sva ta re i. spajanje takvih tjelesnih suprotnosti. . a onda iznenada. Vidi . .Postojala su samo dvojica mu karaca u Nestinom ivotu rekao je. vrsto se dr e i za stol.. . Stalno ti je potrebno ponovno uvjeravanje -to je jedan od znakova. ogor eni smijeh. kako ti to sve zna . 193 .Kakvu bolest? .. Ozbiljno to mislim. Nagnula se prema njemu. tvoj stric.Pametno od tebe. Prek-linjem te da mi ka e gdje . Iznenada je poprimio dr anje mu karca koji bi. Hugo.Ali.Govoriti o njoj? Svi su znali da sam gotovo poludjela od brige za nju. Andrew.pro aptala je. Te ka rije koju je Jackie izgovorila sad joj se vratila i ona je promucala slogove. rekao sam ti da ih ne povezuje .raspravljati o pacijentu s njezinim lije nikom! .Ne.povikala je.Za to mi nisi rekla? Spoznaja ju je pogodila kao mlaz ledenohladne vode. ja sam bio onaj drugi mu karac. Bio je u pravu. sva ta priznati..Nesta nije bila bolesna.Odlu io sam da u ti sve ispri ati kad zapo nem.Alice.i jo jedan.. Mo da upravo to i obja njava njihovu uzajamnu privla nost. o Feastu. mlada ena. .Sve bi u inila daje sakrije polako je rekao ali.iako ja ne mislim daje on ikad bio nasamo s njom vi e od pet minuta odjednom .

ali je ujedno bilo i gore. zar ne? Oh. ne bude li se lije ila. zar ne? .Sjedni.sirota Alice . Zna . Na odre eni na in. davno mije prestala biti potrebna. prljavo. . Ali. Mislim da te okiram. izi i van na isti. Samo bi joj se povisio krvni pritisak.i onda. Sa zaradom od prodaje trgovine... ali. . Alice. Mogu je tamo posjetiti.za u eno je rekao. ali ja sam bio potreban njoj. .Nije bilo tako . Bilo je u njoj ne eg neuhvatljivog .Mehani ki je rukom posegnula za telefonom.neku prljavu rupu u Paddingtonu. neko e vrijeme odsjesti u onoj rupi u Paddingtonu i razmisliti o svemu.Dobro. tako blizak? Znao sam da e.Moralo je biti tako.Dopusti da ti sve ispri am.elim Andrewa. Iznenada ga je eljela zaustaviti. . vrsto ju je zgrabio za zglobove. Alice .zar si to mislila? . posve nesposobna brinuti se za sebe. podmuklo.Rekla je da vi e ne mo e raditi.Znam to e mi re i. Uporno je ponavljala: Ostavi me na miru. nasmrt sam se prepao! Prije ili kasnije. moram nazvati Andrewa. Alice. Bila 194 je slaba.morat e . Ta je rije poput crva gmizala Alicinim mozgom. hladan zrak. s vremenom postati poput idiota. Nemoj me ponovno napustiti. jer sam ja bio njezin lije nik. Oh. Obi avala mije re i da. S vremenom u ozdraviti. to mi je bilo olak anje. ona je bila toliko ta ta i nije joj ni ta zna ilo kad sam joj rekao daje njezina ta tina tek jo jedan od simptoma. Ali.To ne bi na kodilo Nesti. Alice.Zastao je i u urbano nastavio: . .Zar ga ne mo e ni na trenutak zaboraviti? Zar mi ne duguje jo zadnji put pola sata svojeg vremena? .. on joj je uhvatio prste i sprije io je. morat e na i drugog lije nika .Ne elim uti! Ne elim znati! . u redu je. nemoj ustajati . rekla je. . a njegova se snaga iznenada inila ogromnom. podsje ala me malo na tebe.Odlazili smo na mjesto koje je poznavala . tajnovito.Umorno je odmahnula glavom. . Nije mogla podnijeti taj tempo. nate ena. pa bio sam joj lije nik i tako. Nije ba lijepo. Moj bo e. da si joj dao lijek i daje ona jela sir i. moram oti i k Andrewu! Bijesno ju je protresao. Mogla je pomisliti jedino.. bespomo na. znao sam.rekao je..Dopusti mi da sad zavr im. ako je ostavim. . . 195 Rije iti. ne e biti odgovorna za ono to bi mogla re i. a ljudi s myxoedemom imaju niski krvni pritisak.kako ne bih znao.Molim te.kao ti u zrcalu koje iskrivljava. Molim te! . to e mu ispri ati o meni? . i gra ci znoja izbili su joj na gornjoj usnici. ali morao sam ivjeti. Proganja me jer me se eli rije iti. Znao sam da ima myxoedemu . Tebe nisam mogao imati. Mrzila je taj gotovo histeri an prizvuk u njegovom glasu. ..

doista sam je 196 poku ao nagovoriti da uzme lijek. Alice. Struktura koju je gradio rasla je do proprocija ku e u no noj mori..Sto se.. Ali.. 197 .... Zazvao sam je.. kad bih te barem mogao natjerati da shvati to sam u tom trenutku osje ao. veoma visok i nezgrapan.. mora se vratiti Andrewu! .. Ljudima poput Neste nedostaje jedna izlu evina titne lijezde... ..to mi to poku ava re i? . Ponovno je zastao kao da se boji nastaviti.. Sad su do li do vrha najgornjih stepenica i preostala su samo jedna vrata. -.Slu aj. ne to mrmljaju i.. uokviren etvrtastim prozorom. a zatim sve bli e... .. Harry..__.. Sobe su bile otvorene.. a zatim se zatvaraju i prema o aju....proteklih tjedana su posvuda bila vrata. ne. Nitko ne bi nikad saznao. kad ve govorimo o tome. Dao sam joj tablete thyroida i rekao joj da su vitamini.. . Kad se vrati oprostiv i se sa svima....Bila je. Tad ve ne bi uzela ni ta to sam ja prepisao. Alice je proizvela neki neartikulirani zvuk.Oklijevao je. dogodilo? . -Trebao sam se tamo na i s Nestom one no i prije nego stoje oti la. Biti siguran.. Mora van. . Sva je posteljina bila spakirana....Pogled joj je pao na praznu a u na rubu njegova radnog stola. Krenuo je prema njoj. s njim koji ju je bodrio da ide dalje. a ona je le ala na golom madracu.. Vrata . Lagano je gurnuti preko ruba ak ni to -jednostavno ni ta ne u initi i pustiti je da umre.. Zatim sam oti ao na kat i prona ao je gdje le i na krevetu.. za to bije itko vidio? Vani su prekopani itavi hektari zemlje... otvarala se prema nadi. i ona je vidjela njihov sadr aj..Ne.. ku e s mnogobrojnim sobama kroz koje se ovjek probija dok naposljetku ne stigne do tajne na samom tavanu.. Nisam znao to se dogodilo. ne! Uspela se svim tim stepenicama u ku i iz no ne more s njim iza sebe..rekao sam.. Ustuknula je od njega na rubu vriska... Ovo su bila posljednja vrata i za trenutak e se i ona otvoriti. jedna po jedna. Bo e.. kanio sam posljednji put poku ati nagovoriti je na lije enje. . Pogledao sam je kako le i s la nom kosom koja joj se izvla ila iz pun e.. Ne smiju se otvoriti.. biti slobodan.. ali ih ona nije eljela uzimati. . letimi no pokazuju i crnu odje u i svijetlu kosu..Nisam do ao do pola deset. a zatim sam kroz prozor pogledao spreman teren za pokapanje..Imao sam klju Bridal Wreatha . eljela je pobje i iz ku e i vri te i otr ati niz stepenice kojima ju je tjerao da se uspinje. molim te.._... Iza vrata je za ula bat koraka. onda.Harry..... ... predmete koji su postajali sve ru niji i strasniji kako je prolazila jednu po jednu etapu puta.. Iz nje je provalio uzvik istog u asa.. ali mi ona nije odgovorila... bila je u nesvijesti.. to je popila.. ispo etka prigu en.

Alke je uko enim rukama prekrila o i. ali ne onn mo e. Nesta je bila prelijepa. Dugo se nismo vidjele. Bila su to stara vrata s crnom za titnom plo om i zavinutom eljeznom kvakom koja je polako gmizala nadolje kao zmija. . itavo njezino tijelo zaledilo se u napeti vor stisnutih mi i a i ivaca. Negdje u njoj postojao je vrisak koji je bio zarobljen u njezinom zatvorenom. ali kroz njih je svejedno mogla vidjeti uzbibanu plavokosu pun u i karirano crno-bijelo odijelo.Neoprostivo je da si nam se tako pri uljala. znala je da nije posve izgubila svijest. Kroz otvor je zapuhao lagani vjetar i s njim je do ao unj kose boje meda. U sobi je bila mukla ti ina. a preko praga je pre la crna za iljena cipela. Nesta vi e nije bila debela. Uostalom. suhom grlu. samo su poja ale dojam daje rije tek o viziji. bijesnim aptom rekao: . one se nisu eljele zatvoriti. porculanska lutka. koja joj je pahuljasto uokvirivala lice.Jesu li to prava vrata. Podigla je pogled i susrela ih.No. usredoto ene. pri ao je Nesti i tihim. Vrata su se otvorila jedan centimetar. zabuljene. S nesese-ra su izme u prstiju u rukavici prema njoj svjetlucali inicijali. Zatim je ti inu prekinuo zvuk Harrvjevog nespretnog koraka dok je prilazio umivaoniku. stala i ponovno se pomaknula. nego vitka. Jerseyska krava. njegovog nervoznog ka lja. plamtjela je na pozadini od starih zidova nalik zelenoj glatkoj tkanini. nego su umjesto toga postajale sve razroga enije. Alice. Promatrale su se bez rije i. Kad je vidio da se Alice oporavlja. Njezina zlatna kosa. a voda je curila niz Jackin kaput. bijela ljen ina od ene -svih tih opisa se sad sjetila. to uop e radi ovdje? Nisi trebala izlaziti do sljede eg tjedna. zavijaju i i puze i preko dr-veta. L 199 14 Presavinuta na stolcu s glavbm na koljenima. Njezina ko a zasigurno nikad nije bila tako prozra na. kakvo iznena enje! Bog. Umjesto da joj bude poput druge ko e. O i koje su je netremice promatrale nisu bile Harrvjeve. Bila je svjesna ubrzanog kucanja svog srca. uvijek pod te kom minkom. karirani kostim joj je pristajao ba kako treba. . Od oka je prstima pritiskala elo. ali nijedan nije odgovarao djevojci koja je sjedila na rubu radnog stola i promatrala je. Ali. vitkim nogama. Sje ala je se kao neobi no debele. njezine otvorene usnice kao da eli progovoriti. Rub a e koju joj je Harry prinio usnama zazveckao je o njezine zube. nji u i dugim. ili vrata u njezinoj viziji? Za ulo se tiho kljocanje kad se zasun po eo pomicati. Harry je bio taj koji je donio stvarnost kako bi prekinuo dugi san. Nestina utnja. mlaza vode kojim je ispirao a u.

Bila sam grozna prema tebi i imam osje aj da sam te donekle uzrujala. . Pogledavaju i Harrvja. . da. i veselje i razmetanje u Boadiceji. stoje najgore za nekog s myxoedemom. da je Alice odlu no odmahnula glavom. . -Izgledala je tako skru eno. rije i su joj ispadale iz usta. .Kad sam oti la vidjeti Pernille . . . osim ako je to bilo od olak anja ili kao uvod u opro taj. . Alice. . Zapravo je ve inom bilo u glavi. No.Bila sam zdrava kao dren. da tablete koje sam joj prepisao daje svima i svakome. nacrtane obrve posko ile. crnim rukavicama lupka po stolu.Oh. .u la sam u va u kupaonicu i progutala sve tri s malo vode iz va e a e za pranje zuba.rekla je Nesta .Iako. . Kad sam do la tvom stricu. Kad je progovorila. crveni! Ne znaju i za to.. . .Ba sli no njoj.Gluposti! .A stara je luda rekla da ima ba pravi lijek za ivce i dala joj bo icu s tri tablete Tofranila .Gotovo sam i bila. .rekao je Harry. a zatim se nervozno potap ala po kosi. a nakon toga Huga i Jackie s djecom.To je zacijelo . najprije sam svratila do Feas-tovih. brzo je nastavila: -Ne to nije bilo u redu s. ovo je Nesta kakva je bila kad je tek do la u Salstead. Nestaje sagnula glavu i pomirisala crvenu ru u u zapu ku. ono . Nesta se trznula na tu rije i Alice joj je stisnula ruku.Alice je osjetila da crveni. -1 nije mi nimalo pomoglo.Ali. mojim metabolizmom ili tako ne im. vjerujte mi. oti la sam u kuhinju pozdraviti se s gospo om Johnson. dugujem. kad sam vidjela sve one Grahamove. To je Nesta. Mislila sam daje najmanje to mogu u initi do i posjetiti svog odanog lije nika. .Od pre irokog osmijeha njezine su tanke. Dosadila sam im pa su me potjerali.najbla a mogu a formulacija. -Mislila sam da si mrtva . svaka fraza bila je njezina.Tofranil snizuje krvni pritisak. dobro. zavjereni ki se nasmije ila. . Mala je ruka vrsto stisnula njezinu.. . Oh.. U zadnjih nekoliko tjedana u Salsteadu bilo mije tako lo e da sam umalo poludjela. .Alice nije mogla vjerovati svojim u ima. cure se dr e zajedno. Ali. Nisam eljela da me se vidi ni trenutak du e u onom jezovitom crvenom baloneru koji si mi kupio.rekao je Harry .rekla je Alice. .Nesta je trepnula. i dodala: . Alice je ispru ila ruku i prona la Nestinu.I meni ih je neki dan poku ala dati . gdje si bila? .rekao je Harry.Nestaje bila prokleta budala to ih je uzela.Oklijevala je. promatrala kako prstima u dugim.Onog petka sam bila u u asnom stanju. ula je njezin budalasti hihot. .Pretpostavljam da ti dugujem ispriku. sjetiv i se. Gnjevno gaje pogledala. Harry.rekla je.. ve sam bila na izmaku snaga. Ni ta to bi itko mogao vidjeti.Okre u i se ponovno prema Alice.Zamisli. i malo se uredila. svaka rije .

negdje..Bila je draga djevojka.. Nije elio da itko u Salsteadu zna za mene i ja sam se slo ila s njim. zar ne? Nije eljela daje Andrevv ili ti vidite kao napuhanu.rekla je Alice.razdra ljivo je rekao Harry. Alice . Prodavanje cvije a je ionako bilo samo gubitak. ne znam..Rezultat svega toga. ali istodobno nisam eljela ni da me vidi .U asavala se dopustiti da je vidi . rekao je. Eto. U Pollingtonu nisu imali slobodan krevet. Uzeli su joj onu vlasulju koju je nosila i nisu joj dopustili da se minka...... jer sam bila gotovo mrtva kad me Harry prona ao..__. ali. rekla je. Ustala je i za titni ki zagrlila Nestu. donio mi je hrpu dosadnih romana za itanje i rekao da bih trebala na terapiju....Nesta ga je uvrije eno pogledala.To je glupost i ti to dobro zna . tahikardiju. Ona bolni arka o kojoj sam ti pri ala ... Nisu smjeli zamaskirati simptome. nisam eljela da brine zbog mene. Vidi ... Alice.sestra Currie 204 .. to je to..drhtavicu. bila sam pomalo neuravno203 te ena i mislila sam da bi se ti mogla uzrujati ako me vidi u tako lo em stanju. . kad sam se vratila osje ala sam se stra no i pomislila da bih mogla malo prile i.. im mi je bilo malo bolje.Naviknula sam se na bolni arke . pa me otpra io u Orphi-ngham. Harry nije bio ba suosje ajan i stalno je ne to zanovijetao kad bi mi do ao u posjet. i morala sam ti dati do znanja gdje sam..Tako se stidim. Dokje ona bila na policiji.. Ne znam kako bih ti objasnila.. nau iti neki koristan posao koji u raditi kad izidem. .. . Bolni arke ili netko od pacijenata mogli su vidjeti oglas.Uzdahnula je i podigla glavu.. Alice.. Zatim mije rekao da ti moram napisati pisamce.ali ve je bilo dovoljno lo e to me one bockaju i podbadaju. u po ti.. mlohavu olupinu u koju se pretvorila zbog vlastite ta tine....To je bilo nevjerojatno. . . . prava je Nesta le ala stotinjak metara dalje u seoskoj bolnici. S njom sam se znala zabaviti.U svakom slu aju. ..Harry me posje ivao dva ili tri puta tjedno... a ipak istinitije od svih njezinih pretpostavki. nije li udno to ne dobivam nikakva pisma? Mo da nitko ne zna gdje sam. . Mora da sam se onesvijestila... Za to joj ne dopustim da u po ti uredi da se moja pisma preusmje-ravaju.Nemoj . Sve osim jedne..Ne budi tako okrutan! . .. dokje slijedila jednu sjenu u cvje arni.. naravno da u joj pisati. Moja mi je bolni arka kupovala sve one enske tjednike..nestrpljivo je rekao Harry .Orphingham? Ho e re i da si itavo vrijeme bila tamo? .rekla je. To ju je podsje alo na jednog starca koji ivi u ku i po imenu Sewerby u Chelmsford Roadu... eli .. Pretpostavljam da bih mu trebala biti zahvalna. dvije ku e od njezine mame. Namjeravala si dati oglas u novinama.. .. Dobro.. rekla sam. Alice. a drugu niz plo nik.. . i iz Salsteada alju u bolnicu? Rekla je kako ne voli misliti da itko ne dobiva pisma. .Imaju i druge nuspojave .. . gubitak apetita..jest da sam joj ja jednostavno posudio svoj pisa i stroj.. On nikad ne dobiva po tu. ..apnula je Nesta ... i jesam. a kad je oti ao na po tu po svoju mirovinu vidio je neku obavijest na kojoj je pisalo Netko. .okrutno je rekao Harry .

doista jesam. ni izbliza ne razumije .pa sam odnio stroj. Nikad nisam uspjela svladati taj stroj. dvije ku e dalje od njezine majke. i to je bio moj limit. ali je ne to na uo o tome. Andrevv mije rekao da je njemu jedan potreban i ja sam mu ga odnio onoga dana kad si ti oti la u Orphingham. po tar te je mogao prozri-jeti.Nastavi .. dobro? Sreo sam tvoju ogoricu.Zna ti mene. Kako sam mogla znati da e mi ti uporno pisati i sva se pretrgnuti? . . Nesta! . Samo nekoliko redaka.Dopusti da joj ja ispri am. ako nema ni ta protiv.emu se pretvarati? -ali nisam mogao podnijeti pomisao da i nadalje tro i tvoj novac. gnjev je vibrirao kroz blage rije i. ne eg ime u zabaviti mozak. Razumije . Ispunila sam obrazac..povikala je Alice i slaba no se nasmijala. Vjerojatno je bio previ e prepla en. Stao sam na tome. ali je stisnula zube. kri aljki. i gdje u onda biti? Stoga sam se odlu ila za Endvmion.rekao je Harry. Mogla sam ne poslati prsten. elim to ispri ati na svoj na in. Nesta.. Harry. . Alice. onda sam pomislila. Stalno su mi govorili u bolnici ete ostati tjedan-dva. Alice. Alice. sat koji si mu darovala . ne smije okrivljavati Harrvja. sestra Currie e mi donijeti po tu i vidjet e adresu Sewer-by.U inila si sve to si mogla da me zaustavi -rekla je Alice. . . Nisam znao pojedinosti i nisam ih ni elio znati.Oh. . Samo. Mislim. kvizova.pismo od tebe i to gaje pogodilo ravno u srce. kunem ti se da jesam . . Sam bog zna da ga ne podnosim . . zar ne? Alice je razumjela. moj bo e.Tvoja pisma nisu ba bila ohrabruju a. Njemu nikad nisam rekla ni rije . znala sam da e tamo biti sigurna i da mogu skoknuI I 205 ti po njih kad izi em. .Dobro. slu aj. Tad se nasmijala i rekla kako je ionako slijepa sre a da itko u Chelmsford Roadu dobije svoja pisma zbog novog po tara koji je vi e-manje du evno zaostao.. .Kanila sam da mi po tu alju u bolnicu . -Alice ju je pogledala. ali je nije prekinula.Ne razumijem kako si znala da tvoj plan funkcionira. .Nestaje rekla da ne mo e nastaviti s tipkanjem . Ali.To nije bilo namjerno. Automobil. . gospodo Drage.nastavio je . . Uvijek sam bila od slaga-lica. Rekla je da si pisala Nesti.Ne razumije . i stavila Sewerby kao svoju zadnju adresu. Kad je progovorila. On te nije vidio.ali. previ e zabrinut kako e sve ispasti da bi postavio ijedno pitanje. zlato. .nisam namjeravao sjediti postrani i gledati ga kako trati stotinu funti na jo jednu skupu igra ku! Osjetila je kako blijedi od bijesa.Tu je upao Harry. Harry ju je neuljudno prekinuo. Alice. Shva a .

Nikakvo udo da nisam nikad mogla rije iti kri aljku. . Rekla bi Andrewu. . Zatim je napadno zamahala tre im prstom. zave i! .umorno je rekao Harry. Nesta. Nesta je prinijela ruku ustima. a on bi me dao pred Medicinsko vije e.Siroti Harry bio bi prekri en .promrmljao je Harry. Ali. Naravno da jesam. provodi vikende s pacijenticom u hotelu. kad si po ela povezivati Andrewa s Nestom. Nisam to smio re i. za to to nisi i u inila? -Jesam. mislila sam da e me ozlijediti.Odvest u te ku i.. Vidjela sam na televiziji. Alice . Nema veze. zaboravi.. vidio na ru ku sira i kruha. i to kakvom hotelu! Nesta je smjerno spustila pogled na svoje crne rukavice. . Okrenuo se prema Alice. Alice. Ne to je na njegovom dlanu zasvjetlucalo i zatre -ptalo kao komadi i dijamanta uhva eni svjetlom. Nesta? . Zatim sam te.Nakon toga ti nisam mogao re i.Oti ao sam tamo po pisma . . Ako si namjeravala da ti adresa bude Sewerby. osim jedne stvari. mislio sam da e se sve smiriti.Ne mora dalje . Namjeravao sam ti tada re i gdje je Nesta.rekao je Harry.. Njezina zbunjenost bila je momentalna. Alice. . . Bio je to mig da me do e sama posjetiti. Nesta je polako skinula crnu rukavicu s lijeve ruke. .Prisje aju i se rije i mladog I istra itelja. Rekla si da si tra ila Nestu i po ela si ispitivati Daphne Feast. Prelistala sam je i pogledala slike i. promrmljao ne to o tome kako moram hitno u ambulantu i izi ao. nisam znao to se doga a.Lako je napraviti takvu pogre ku. Rekao je da Nesta tamo ivi . .Zao mi je. -Jesam li to? .Nesta ju je itala i samo je spustio na stol. . Gospodin Drage. . tiho je rekla: . . svog neurednog.rekla je. Donio sam mu knjigu koju sam od njega posudio . Rekao sam ti da do e k meni ako ima ikakvih problema.Dovoljno da ti se um smete i napi e Saulsbv umjesto Sewerbyja. umalo gaje udarila kap. tako je bio bijesan. Ka u daje iskrena ispovijed dobra za du u. Kad sam mu rekla da sva po ta odlazi u Endymion. Andrevv mi je rekao da si oti la u Orphingham potra iti Nestu.Sve shva am. Opipao je d epove i pru io ruku prema Nes-ti.ho u re i.. -Jesi li u ivala u Phineas Finnu..Daj. da ivi u nekoj privatnoj ku i. Mo e li ga zamisliti.rekla je Alice.Zahihotala se. . . Pretpostavljam daje Harry zacijelo mislio da e mi oplemeniti mozak.Viktorijanskom romanu s modro-sme im koricama.prekinula gaje Nesta . Usput. Zaboravio sam ti ga dati. to je bilo dovoljno.Misli na Andrewovu knjigu? Postoje granice. ovo imam ve tjedan dana. znao sam da moram sve objasniti. presko imo to.Onda sam mu ja rekla . . Moj bo e.suho je upitala. Alice.Kad sam uzeo pisma. Naposljetku je rekla: . Bo e. Alice. Znao sam to. sljede eg dana. ali ti nisi do la i.sve sam mu priznala. alias doktor Blunden. ali tamo je bilo toliko ljudi -ona prokleta ena je eljela razgovarati sa mnom o dijeti. kako od vrata do vrata prodaje patentirane lijekove? To se doga a lije nicima koji skrenu s puta. vjeruj mi.

Mo da i jesi.Alice je rukama prekrila lice.Zurila je u njega dok je skretao na Station Road i zaustavljao automobil.Moj zaru nik . Mo da si je ti ubila. Gotovo sam poludjela od brige. .Mr nja je. Harry.oh. Navukla je svoju rukavicu i neobi nim pokretom punim nade. saznala si kako je privukla Andrewa. . . ba kao to si i ti ranije bila. Ono to vidi u zrcalu nije prava slika.Naravno daje on u Orphinghamu imao privatnu sobu .Za to si ve eras poku ala izgledati kao ona? -Ja sam. Tog dana je prvi put povjerovala da je Nesta mrtva.Zna . .. Namjeravala si ubiti tu drugu sliku sa svim onim to ona podrazumijeva. Andrew je ubio onu mladu. to ne zna .. brzo je dodao: . Onda se Nesta odselila i nestala. Nestrpljivo je rekao: .Mo da si to eljela . zgodnu i po eljnu.tiho je rekao Harry. . zar ne? . Ne razumijem za to sam bila tako sigurna daje ona mrtva. Vjerujem da si pogledala u zrcalo i ponekad ugledala nju kao daje ona druga strana tebe.povikala je. to je glupost. Mo da je bila privla na i drugim ljudima.Za to biti ravnodu an prema njemu? Svi se tako pona amo. Nesta se rano udala. Novac e je vratiti. Vi e nisi sa alijevala samu sebe jer si se trebala udati.rekla je.Sa alijevala sam je. . kako bi Nesta rekla. To je bo na inverzija. .. . . . Nestaje uspjela tamo gdje ti nisi. ali ti nisi ba eljela izgubiti svoje drugo ja koje je bilo usamljeno. .Sad imam to izgubiti . bogata.ali tamo imaju krasni salon .Nasmijala se dok su je netremice promatrali. to nije istina. . To se zove vihor romansa. pritisnula oba palca na nacrtane linije svojih obrva.Spretnom intuicijom. ako ti nisi. . Nemoj me tako gledati. sli na ljubavi. Tek kad je po ela pobolijevati.eljela da Nesta bude mrtva? Ali. ti si se po ela zauzimati za nju. Potro ila sam silne funte poku avaju i je prona i. . Harry. Po ela si saznavati istinu o njoj. Ti si sa trideset i sedam godina bila usidjelica. zara ivala za ivot. Ne u mu re i za tebe. Zatim se okrenuo prema njoj. Andrew jest. Ali-ce.on je prili no va an ovjek na svoj na in. ba kao to ti je novac sve pribavljao.Zakopati je duboko u lijesove i krenuti novim putem.Vidi .Ne. posebice Andrewo-vom nevjerom. . to je stra no! Provela sam dane i tjedne tra e i je. inila se privla nom za mu karce.nastavila je Nesta . . Harry .. Alice. Alice se sje ala vozila hitne pomo i koje je toga dana ula kod Feastovih i kako se udila usred tog drugog ve eg uda. Slomio je nogu kad se njegov jaguar zabio u neki kamion prvoga dana kad je otvorena zaobilaznica. .Crni dijamant bio je velik. . vas dvije niste doista sli ne.Nacerila se vlastitoj ali. Poznajem ga tek tjedan dana. etvrtast i skupog izgleda.za putnike prve i druge klase. ali bez zanimanja. Do tad ste ve zamijenile mjesta.rekla je. Je li joj to vozilo zapravo donosilo novi ivot? . . Gdje bi ina e dobila tu ludu ideju o siru? Ili. . a ne ono to drugi ljudi vide.Nekako mislim da mi ne e trebati.Ne! .Za to? Prinijela je maramicu o ima i protrljala modru boju na kapcima.Mora da me stra no mrzi .

Ubrzo je i on izi ao i stao pokraj nje.Kao da je tu bio potreban specijalist! Svaka bi glupava babica vidjela . Za to misli da si imala sve one fantasti ne ideje o Nesti? Zar ti nikad nije palo na pamet . . Po ela je padati tanka ki a. ali je od ogromnog straha kojeg je osjetila u Vairu i kasnije u ambulanti . bolesnoj. Nije imala pojma to e on u initi.zar ti ni sad ne pada . ali je izi la iz automobila.Suho se nasmijao. Ne mo e priznati injenice i samom sebi govori daje to radi dru tva .Ispo etka nisam znao .postala ravnodu na na daljnji u as. sumnji e i sve koje volim da me poku avaju ubiti? . ali mi Andrew nije dopustio. Pogledao ju je kao da bije volio primiti za ruku.Ne tvoja vrsta mr nje. Dobit e dijete. ali se zavarava . a ona se uda za nekog drugog. Zajecala je i naglo otvorila vrata automobila.obostranog dru tva koje jedno od drugoga mora dobiti. Zasi eni zrak gotovo se nije mogao udahnuti. . . to se i tebi dogodilo. To je mogao specijalist. togod bi mi Nesta rekla o tebi bilo je dovoljno da poduzme sve potrebno.rekao je .ali sam pretpostavio onoga dana na ru ku kad ti je onako pozlilo.Slu aj. ali. nisam elio da ja budem taj koji e ti to re i. . dotaknuo joj je ruku.. Zna . . Naslonila se na jedna vrata i rasplakala.to ono ka e molitvenik? .Te ko je uzdahnuo. . ona mu nina.da su to samo uobrazilje ma te poja ane trudno om? I nadalje je bila bez rije i. Za to si me otrovao? Za to? Duboko je disala i jecala hvataju i dah. Nije mu ni ta odgovorila. na-vikne na to i nekako pomiri . Osje ao sam se deset puta gore nego onoga dana kad si mi rekla da si se zaru ila s njim. kako ti se lice popunilo i kako si zbog toga izgledala deset godina mla a.to misli ? Govori o brizi.. nesuvislo i.kako si hodala. Ali.Ti nisi bolesna . I ba kad se ona spremala iskora iti iz automobila. malo vi e od te ke magle.straha koji nije bio nimalo manje stvaran zato to je sad znala da je bio nepotreban . mogu ti oprostiti ako si poku avao u initi da mi ne bude dobro. u strahu od hrane.Zatim se doga a ne to drugo. uvredljivo. u tim okolnostima. Pitanje koje joj je postavio o-n bilo je posve neo ekivano. Kao da sam naposljetku shvatio da si se udala.rekao je . . Kad si se onesvijestila i kad sam do ao u Vair. Kako misli da je meni bilo.i nitko te ne poku ava otrovati.. htio sam te pregledati i uvjeriti se. . dopu taju i da joj se vjetar igra na licu. Ali je ona stajala zapanjena i lagano se njihala. jedini na in na koji mo e sprije iti da ne poludi jest da se zavarava . U srcu zna da to nije tako.Na odre eni na in bilo mije drago. Orosio joj je lice. da je to istinski brak u svakom smislu te rije i. Vi e se nisam mogao zavaravati. kad si zaljubljen u neku enu. Zrak je bio hladan i svje . .

i njegovu.Isko io je iz automobila i uhvatio je u naru je. 214 Automobilska svjetla su je uhvatila svojim snopom kad je izi la iz govornice.rekao je on. .ogor eno je rekao.Andrew me nikad ne e ostaviti . kad je eljela u initi ne to to su si mogli priu titi ak i najsiroma niji. . umrle i zamijenio ih je osmijeh. Da e te on ostaviti i da e onda. trepnula je i krenula prema svjetlu.Neka im ka e netko drugi. Ali. nije imala novca. uvijek je sa sobom imala svjetlucavu modru knji icu i sve anj nov anica. . Ovaj automobil je bio malen. Nije imala novca. ni nekoliko bakrenih kovanica.Posvuda sam te tra io. Kapci su mu se opustili i ona je pogledala lice koje je bilo bezizra ajno i slijepo. ali nikad nije osjetila na vlastitom. osje aju i kako joj se usne na kubljuju izgledom la ne skromnosti i svijesti o ljepoti koju je vidjela na licima drugih ena.Nazvat u Andrewa i re i mu da do e po mene. uop e se ne osvr u i. Alice.Idemo . U la je u govornicu i zatvorila vrata. Ona nije imala novca.nepokolebljivo je rekla Alice. da e do i k meni.Andrew . Na trenutak je pomislila da se Harry vra a po nju i sa aljenje se borilo s ljutnjom. Gdje si bila? . Bio sam ak i u Boadiceji da provjerim jesi li s Jus-tinom.rekla je tako mirno kao da se sre u po nekom davnom dogovoru. Besposli ari su ponovno po eli zvi dati. Godinama je kupovala svoj put u sve i iz svega. .nastavio je .. . crven. Kroz nju je strujila sre a koja kao da je eksplodirala u cvijet. me utim. -Ja jesam sretna .Uvijek An-drew! Smije no.. Kasnije u ti sve ispri ati.Bell. Telefonska govornica na uglu High Stree -ta i odvojka bila je prazna. pomislio sam. osvje avaju a i vesela. Skupina mladih ljudi muvala se ispred Boadiceje i iako joj je kosa visila i iako je skinula ve inu Jackinog ru a s usana. . Andrew kao da ih nije primje ivao. Znao sam da ne bih mogao podnijeti vidjeti tvoju sre u. 213 . Nema veze. preljub. .. ali uvijek sam se nadao. .Glas mu je puknuo i pro istio je grlo.Vidjeti je .rekla je. veseo. Omotala je crni kaput oko sebe i pritisnula ruke o struk. u ovom trenutku.rekla je. O amu ena. draga! . Neovisnost je bila poput tonika. Mo e hodati.U posjeti duhovima . Te su rije i.Andrew! . Tek kad je podigla slu alicu i dotaknula broj anik. Mislio sam da e to biti samo pitanje vremena. jedan od njih je zazvi dao. i bila je povezana s novom ovisno u .i znati da ona nema nikakve veze sa mnom. . Mislio sam da si pobjegla od mene. Prili no se brzo udaljavala od njega. Ispri ati mu kako je vlastitog supruga sumnji ila za umorstvo. . shvatila je.o Andrewu. spremala se dodati. -Ne.

. Kome ide ena kad sumnja na trudno u. potro iv i i zadnju iskricu energije. on e je ponovno pitati gdje je bila i ona e mu morati re i.Kako Saulsbv zvu i kad to ka e s ustima punim kola a od marcipana? . Andrew gaje volio tamo vidjeti kad bi s poslijepodnevne nastave do ao ku i. Oh. napisao Andrew Fielding. a ti si mi pripremio u inu. 215 tr e i niz High Street po ki i. . ti si mislio da sam rekla Salisburv. -1 ti sije vidjela? Nisam razgovarao s njom . okrenula je stranicu. Na trenutak nije govorila.Upravo sam vidio nekog koga smo poznavali. ude i se daje jedna rije od sedam slova. Nasmije ila se. .Znam.Za to nisi prepoznao ime kad sam te upitala? Sje a se. Sad je imala itava dva sata pred sobom za itanje knjige. kad do u ku i. . Gurnula je kolica u sjenu maju nog trijema. doli svom lije niku? Ostavljaju i Andrewa bez ijedne rije i. Pogledom je uhvatila ime Saulsbv u drugom poglavlju. pomislila je. Dr ala se vlastite odluke da mu nikad ne ka e na to je sumnjala. cijene i ga i eznu i za prvim pokretom ivota. Ali. vrijeme i strpljivost.besramnu prijevaru? Nijedan brak. a njihova trudno a bila je istodobna. Oprezno je pomicala tijelo. Ve je spavalo.U svakom engleskom seoskom gradu zacijelo postoji jedan. Iznenada iscrpljena. sve to je bilo spojivo s njezinim strahovima i nadama. On ju je nje no gledao. stidljivo se prisje aju i jedne druge reakcije. 216 Epilog Alice je udobno smjestila dijete u kolica.A tako. Neki ljudi ka u daje umjetni ka kreacija poput ra anja djeteta. Nasmijao joj se i uhvatio je u vrst zagrljaj kako bi oduzeo alac peckanja. . Vrijeme e ra istiti sve preostale tajne. sad bila samo si u ni djeli slagalice u op em uzorku zadovoljstva. u la je u automobil. . . posebice tako mlad kao stoje njihov. vratila sam se iz Orphinghama. ali odre ena su pitanja morala biti postavljena. 217 . to ne bi mogao pre ivjeti. Pouzdavanje i povjerenje. mirno djete ce s maslinastom ko om i o evom crnom kosom.rekao je. bri no je birao rije i. I nadalje se smije e i.Bila je ispred ku e Feastovih i ulazila u ogroman jaguar s ulubljenim vratima. Andrew. Stigla je od izdava a kasnom po tom i ona je po stoti put pro itala naslov: Trollope i Donji dom.Tra io sam te. Oklijevaju i. Do ao joj je odgovor. koja joj je neko bila uzrokom silne patnje.

-Zagreb : Mozaik knjiga. s engleskoga prevela Mirna Cubrani . ISBN 953-196-486-6 450221080 218 Knji nica Zelina 54002348 . 33) Prijevod djela: Vanitv dies hard.CIP .111-31 = 163.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu ili na knji nica -Zagreb UDK 821. 2005.42 RENDELL.(Mala biblioteka . Ruth Ta tina te ko umire / Ruth Rendell . knj. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->