SrNo 1,Monday Call Karnal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dr. Kuldeep Singh Dr. Alok Gupta Dr. Sandeep Chaudhry Dr. Gagan Kaushal Dr. Rajeev Gupta Dr. Tajinder Singh Dr. Parveen Gupta Dr. Subhash Atreja Dr. Kamal Charya Dr. Prity Ahuja

2,Tuesday Call Panipat
Dr. S. Bhomich Dr. Subhash Soni Dr.K.G.Sethi Dr.Sanjay Aggarwal Dr. Vikas Sharma Dr. Sunil Abrol Dr. Harish Batra Dr. Jagjeet Ahuja Dr. Gaurav Shrivastava Dr. Sunil Mahajan Dr. Anoop Talwar

3,Wed. Call Kurukshetra
Dr.Atul Arora Dr. H. K. Sobti Dr. Ajay Aggarwal Dr. Swdesh Singal Dr. S. N. Sethi Dr. Shailender Shelly Dr. Anurag Kaushal Dr. D. K. Lalit Dr. S.C. Garg Dr. Y.GOEL Dr. SANDEEP CHABRA

SrNo 13,Monday Call Karnal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dr. Kuldeep Singh Dr. Alok Gupta Dr. Sandeep Chaudhry Dr. Gagan Kaushal Dr. Rajeev Gupta Dr. Tajinder Singh Dr. Parveen Gupta Dr. Subhash Atreja Dr. Kamal Charya Dr. Prity Ahuja

14,Tuesday Call Panipat
Dr. S. Bhomich Dr. Subhash Soni Dr.K.G.Sethi Dr.Sanjay Aggarwal Dr. Vikas Sharma Dr. Sunil Abrol Dr. Harish Batra Dr. Jagjeet Ahuja Dr. Gaurav Shrivastava Dr. Sunil Mahajan Dr. Anoop Talwar

15,Wed. Call Kaithal
Dr. Satish Jindal Dr. Ashok Garg Dr. Ram Kirti Garg Dr. M.S. Shah Dr. Praveen Garg Dr. G.K. Mathur Dr. Sudhir Jain Dr. Ramesh Bansal D.P GUPTA Dr.Rajinder Chutani Dr. B.K. Chopra

GOEL Dr.G. Singla . Sethi Dr. Swdesh Singal Dr. H. Ramesh Mehta Dr. S.Thursday Calls Kurukshetra Dr. J. Ajay Aggarwal Dr. Balbir Chaudhry Dr. H. N.Nanda 19. Pratap Malik Dr R. Ramesh Batra Dr.R. G. V. Anurag Kaushal Dr.P.B. Madan Dr. Y.I. Madan Dr.Bhutani Dr. Sanjiv Jain Dr. Swadesh Lamba Dr. Swadesh Lamba Dr. S. Krishan Gopal Dr.B. D.R.Saturday Calls Sonipat Dr. Amit Rawal Dr. Ramesh Mehta Dr. Smarth Ajmani Dr. Ramesh Batra Dr. Saluja Dr. V.Atul Arora Dr. Mahti Parkash Dr. Pratap Malik Dr R.SWP 4. Chabra Dr. Balbir Chaudhry Dr. Anil Sharma Dr. SANDEEP CHABRA 17. Sachin Paruthi Dr. Arun Gandhi Dr.P. Praveen Aneja Dr. Smarth Ajmani Dr. Shelly Goyal Dr. Lalit Dr. Huda Dr. Tushar Kalra Dr. S. M. Singla 6. S. Manoj Batla Dr. Rakesh Handa Dr. J. Rekha Sharma Dr. Anil Mittal Dr. Shailender Shelly Dr. Kanwal Dhamija Dr.K. Huda Dr.K. Kiran Girdhar Dr. S.K. Divya Saxena 7.P.Friday Calls Panipat Dr.Ajmani Dr.R.Monday Calls Karnal Dr. Singh Dr. Shelly Goyal Dr.Ajmani Dr. Dinesh Gupta Dr. Sachin Paruthi Dr.L. Manoj Batla Dr. Jai Bhagwan Arora Dr. H. Manoj Kumar Dr. Krishan Gopal Dr. Anil Sharma Dr.J. Tushar Kalra Dr.Monday Calls Panipat Dr.K. Anant Madan Dr.G. Rakesh Handa Dr. K.P. Chawla 16.R.C. Divya Saxena 18. Praveen Aneja Dr.R. Keshav Gupta Dr. Chabra Dr. Sharma Dr. Arun Gandhi Dr. Dinesh Gupta Dr.Nanda 5.Friday Calls Sonipat Dr. Keshav Gupta Dr. Sobti Dr.D. Sanjeev Grover Dr. Sanjiv Jain Dr.Thursday Calls Karnal Dr. Jai Bhagwan Arora Dr. Garg Dr. Saluja Dr. K. Anil Mittal Dr. S. Anant Madan Dr.Saturday Calls Karnal Dr. Kanwal Dhamija Dr. Amit Rawal Dr. Baldev Raj Dr.K.

AGGARWAL DAVENDER . Rakesh Mittal V.Friday Calls Panipat Dr. M.K.Friday Calls Panipat Dr. Lavkesh Jain Dr. Sachin Bansal Dr. K. Soni Dr.N. Pradeep Mukhi Dr. Narang Dr.P Gujaria VIJAY MITTAL V.Rajeev Kumar Dr.Thursday Calls Karnal Dr. Mukesh Sahrawat Dr. Narindra K. Ramesh Bansal D. Rajindra Khandpur 11.K. Sachin Bansal Dr.S HOOD Dr.P. Soni Dr. Chopra 10. Rakesh Mittal V. Mathur Dr. D. Ashok Garg Dr. S. Praveen Garg Dr. B. O. Shah Dr.Tuesday Calls Safidon Dr. Mukesh Sahrawat Dr. Bansal Dr. Sudarshan Goel Dr. S. Hem Raj Dr. Bansal Dr. Garg Dr. Ram Kirti Garg Dr. Pradeep Mukhi Dr.ARORA ANKUR SINGHAL RAMESH CHABRA 20.S. I. Garg Dr. Garg Dr. Sood Dr. TPS Chawla Dr.Rajinder Chutani Dr. Rajiv Mittal Dr. Arun Kumar Kohli Dr. A.K. I.P GUPTA Dr. Sudarshan Goel Dr.C. G. Calls Sonipat Dr. Hem Raj Dr.Wed.K. Prithvi Raj Atreja VIRENDER AHUJA ROHIT GOEL 23. Garg Dr.G. Sudhir Jain Dr.Tuesday Calls Safidon Dr. Rajindra Khandpur 22.Wed. O. TPS Chawla Dr. Anand Mittal Dr.V.G.N. Jagdish Bathla Dr.8. Anand Mittal Dr.AGGARWAL DAVENDER .K.C.P Gujaria VIJAY MITTAL V. Janak Raj SANDEEP KUMAR 9.Rajeev Kumar Dr. K. Rajiv Mittal Dr.S HOOD Dr. Calls Kaithal Dr. Sanjay Kalra Dr. Lavkesh Jain Dr. Narindra K. Janak Raj SANDEEP KUMAR 21.P.K. Satish Jindal Dr.ARORA ANKUR SINGHAL RAMESH CHABRA .Thursday Calls Sonipat Dr. Sameer Aggarwal Dr.K.

Prithvi Raj Atreja VIRENDER AHUJA ROHIT GOEL 24. Ramesh Bansal D. Narang Dr. Mathur Dr. Sameer Aggarwal Dr. Jagdish Bathla Dr. Ram Kirti Garg Dr. Praveen Garg Dr.12. Shah Dr.V.K. Arun Kumar Kohli Dr.Rajinder Chutani Dr. Ashok Garg Dr. Satish Jindal Dr. Chopra .K. M.S. G. Sudhir Jain Dr.P GUPTA Dr.Saturday Calls Kaithal Dr. Sanjay Kalra Dr. A. Sood Dr.K. B.Saturday Calls Karnal Dr. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful