C nm av th tlâu M a ãgieochotani m au M tm itìnhx agi ãch t, Tráitimnàyl nhc m i

Vìtôich tnh nth y Tôi ãquá tin ng Yêumìnhemthôi Nh ngtimng DK:

il ad i Emnào âuyêutôi

Lòngnàynát tan con tim ànhthétgàol m than khix aemnóiemnguy ntraotìnhanhmãimãi. Lòngng i ithayem angh nhphúcbênc nhai,

em âucóbi ttôibu n auvìtôi ãquá tin. Th igianxóatrôi ibaol i Nay emh nhphúcbênng cnguy nngàynào ikiacòntôi n au,

tôi âumu nkhócnh ngsaol c trànb mi tôi n aukhiyêuem.

C nm av th tlâu M a ãgieochotani m au M tm itìnhx agi ãch t, Tráitimnàyl nhc m i

Vìtôich tnh nth y Tôi ãquá tin ng g it ngh ttìnhtraoemr i Nh ngtimng

il ad i, emnào âuyêutôi.

lòngnàynát tan con tim ànhthétgàolòng au khix aemnóiemnguy ntraotìnhanhmãimãi. Lòngng i ithayem angh nhphúcbênc nhai,

em âucóbi ttôibu n auvìtôi ãquá tin.

Vàt ng êmm athan khócsu tph dài Lòngth mth ngnh ai ani m au tan mau«.. . M ar isu t êms u. tôi âumu nkhócnh ngsaol c trànb mi tôi n aukhiyêuem.Th igianxóatrôi ibaol i nayemh nhphúcbênng cnguy nngàynào ikiacòntôi n au.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful