இநத வண

கக ததரய த

இநத வண
கக ததரய த இணதச த யதவன ய ர எனற
இநத வண
கக ததரய த இணதசத யதவன ய ர எனற
என த நதபப ளண யம அற ய த அணத தநதவன ய ர எனற
எனககள அழத ர கக னறறன
இரணண'யம மடய ல சமகக னறறன
வண

கக ததரய த.

மண,ய ல வழகக வ ழநதநத கக அண'கக,ம தநதத க'லத றன
தணரய ல வழகக வ ழநததக டகக அண'கக,ம தநதத க ண த றன
எஙறக..அழதகண
ரதண'கக எஙறக ஒரவ ரல இரகக றத
த கம கரவ கள த கம தர கஙணக எனனம ந'கக றத
இநத வண

கக ததரய த..

த நதம பநதம எனபத எல, ம த ல, க ததரநத மணறத றன
த ரககம நரகம எனபத எல, ம சழ ந ண, தக டதத ந றம த றன
உள ம என பத ரய இரநத ல
உ,கம மழதம இன8க றத
உத ரபறப கம பவம க' உய ர வ ழநத 'தத ன தடகக றத

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful