Đổi mới đồng bộ kinh tế và chính trị

“Nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011”. I. Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế 1. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, giai đoạn 2001-2010, chúng ta đã tạo được những xung lực mới cho quá trình phát triển. Mở rộng dân chủ trong kinh tế với việc ban hành và thực hiện Luật doanh nghiệp, phát triển mạnh kinh tế dân doanh, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; cải cách hành chính mà khâu trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tham gia sâu rộng vào tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; nhờ đó, đã phát huy được tiềm năng và nội lực của đất nước, tranh thủ được nguồn lực từ bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong 10 năm thực hiện Chiến lược 2001 - 2010, mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng khu vực và tác động tiêu cực của khủng hoảng toàn cầu, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và những biến động phức tạp của kinh tế thế giới, giành được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã trình bày khái quát những nét chủ yếu nhất về kết quả đạt được cũng như những bất cập, yếu kém và rút ra những bài học sâu sắc từ thực tiễn. Khủng hoảng nợ lan rộng

Sau khủng hoảng, quá trình phục hồi kinh tế thế giới diễn ra chậm chạp và đầy mâu thuẫn; khủng hoảng nợ công lan rộng và nguy cơ của cuộc chiến tranh tiền tệ chưa phải đã được loại trừ. Trong bối 2. Chúng ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh đó, sự điều chỉnh chính cảnh thế giới thay đổi nhanh và biến động rất khó sách của các nước, nhất là các nước lớn, làm cho độ rủi lường. Các xu hướng nổi trội là: ro và tính bất định tăng lên. (1) Sự phát triển nhảy vọt của khoa học và công nghệ; hình thành nền kinh tế tri thức; sử dụng các công nghệ tiết kiệm nguyên liệu năng lượng, thân thiện với môi trường; phát triển kinh tế xanh. Đây là động lực chủ yếu, làm thay đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu thị trường toàn cầu, thúc đẩy quá trình cải cách và tái cấu trúc kinh tế trong từng nước cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các nước. Đón nhận quá trình này một cách tự nhiên hoặc chủ động lựa chọn tùy thuộc vào năng lực nội sinh và chính sách của mỗi nước. Song song đó, tình trạng suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng mà nước ta là một trong số ít nước chịu tác động nặng nhất, có thể là biến số lớn trong tiến trình phát triển của đất nước.

(2) Toàn cầu hóa và liên kết kinh tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động, hình thành mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ có tính cạnh tranh cao trở thành thách thức kinh tế lớn nhất đối với nước ta trong thập kỷ tới.

khả năng sáng tạo to lớn của nhân dân. mở rộng dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội nhằm phát huy vai trò chủ động của các cơ quan nhà nước. Đảng ta bắt đầu từ đổi mới kinh tế. Mỗi nước đều tìm cách khai thác tốt nhất các lợi thế so sánh sẵn có. Bước tiến mới về tư duy phát triển 1. dân chủ. coi phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược. thực hiện tiến bộ. Tài nguyên . phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước VN xã hội chủ nghĩa dân giàu. rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước. công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Về các quan điểm phát triển Quan điểm phát triển bền vững trong dự thảo Chiến lược lần này mang một nội hàm mới. chuyển lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh. nhất là sự phát triển mạnh mẽ của Ấn Độ và Trung Quốc làm thay đổi cán cân quyền lực kinh tế . Với vị thế địa chiến lược trọng yếu. bảo đảm tính thống nhất với mục tiêu dài hạn trong dự thảo Cương lĩnh. ASEAN hội nhập ngày càng sâu rộng. Điều này là cần thiết và đúng đắn. công bằng. đồng thời khắc phục tư tưởng chạy theo tốc độ mà không chú ý đúng mức đến chất lượng tăng trưởng. nhằm giải phóng các nguồn lực của đất nước. các quan hệ kinh tế đã có sự thay đổi cơ bản. Tuy nhiên. Chúng ta sẽ phải làm gì và ở vị thế nào trong sự vận động phức tạp này.(3) Vai trò ngày càng tăng của các nền kinh tế mới nổi. đồng thời tạo lập các lợi thế cạnh tranh mới. sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa mà cạnh tranh kinh tế diễn ra rất quyết liệt. cần thiết phải tiến hành đồng thời đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị để thúc đẩy đổi mới toàn diện. đặt yêu cầu bảo đảm tốc độ tăng trưởng nhanh. Lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới và phát triển”. Điều này thể hiện nhận thức đúng đắn của Đảng ta về bước đi và biện chứng phát triển của tiến trình đổi mới. khu vực này cũng là nơi tiềm ẩn những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của nước ta cũng như các nước trong khu vực. nước mạnh.chính trị trên thế giới. khi đổi mới kinh tế đã đạt được những thành tựu to lớn. Trọng tâm của đổi mới chính trị là hoàn thiện nội dung và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. gắn quyền hạn với trách nhiệm trong thực hiện chức năng lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Tuy nhiên. Dự thảo Chiến lược nêu “đổi mới đồng bộ. Chưa bao giờ bối cảnh quốc tế lại chi phối nhiều đến sự phát triển của nước ta với tất cả những thách thức và cơ hội to lớn như vậy. Dự thảo Chiến lược xác định các quan điểm làm căn cứ để lựa chọn mục tiêu và đề ra các định hướng phát triển cho giai đoạn 2011-2020 phù hợp với tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế. lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. tạo thuận lợi cho sự phát triển của các nước thành viên và khẳng định vai trò chủ đạo trong một cấu trúc khu vực đang định hình. thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững. văn minh. giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội. II. Trong tiến trình đổi mới 25 năm qua.

”. Tăng tiềm lực và nâng cao hiệu quả của kinh tế nhà nước. Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà nòng cốt là hợp tác xã. đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Dự thảo Chiến lược nêu quan điểm “phát huy tối đa nhân tố con người. Từ hội nhập kinh tế. dân chủ. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. lực lượng doanh nghiệp trong nước có mạnh.. độc lập. các loại hình doanh nghiệp. tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”. đồng thuận. 2. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. các nước đang mở rộng hội nhập sang các lĩnh vực khác như là một tiến trình khách quan. phát huy mọi khả năng sáng tạo trong sự nhận thức được cái tất yếu để có thể làm chủ bản thân. chủ quyền. làm chủ xã hội. góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. vị thế trong hội nhập mới cao. quyết định lợi thế cạnh tranh dài hạn của một quốc gia. Nhấn mạnh quan điểm này là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Con người phát triển toàn diện. Lực lượng sản xuất phải dựa vào trình độ khoa học. chính trị . công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. . công nghệ ngày càng cao. phản ánh xu thế khoa học. quan điểm này nhấn mạnh yêu cầu mới. công nghệ ngày càng cao.. “Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học. có đời sống vật chất ấm no. mục tiêu phát triển kinh tế xét đến cùng là vì con người. Thực tiễn đã khẳng định nguồn lực con người là yếu tố nội sinh năng động. tạo động lực phát triển đất nước. kỷ cương. Càng hội nhập có hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện khoa học công nghệ .thiên nhiên.xã hội ổn định. đời sống tinh thần phong phú. vươn tới tự do. còn quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm “phát triển nhanh hài hòa các thành phần kinh tế. nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”. cho con người. vị trí địa kinh tế là những lợi thế so sánh sẵn có. Hơn nữa. tuy rất quan trọng nhưng không phải là quyết định nhất. nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực và tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ. có năng lực trí tuệ.sản phẩm trí tuệ của con người phát triển nhảy vọt trong thời đại chúng ta. Về mục tiêu Chiến lược và các khâu đột phá Dự thảo Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiềm lực kinh tế của đất nước. vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. quan trọng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. chúng ta càng có điều kiện thuận lợi để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Để tích cực. là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết và định hướng nền kinh tế. nhất là dân chủ trực tiếp để phát huy mạnh mẽ mọi khả năng sáng tạo và bảo đảm sự đồng thuận cao trong xã hội. chúng ta phải “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”. nền kinh tế mới vững. coi con người là chủ thể. chủ động và nâng cao hiệu quả của tiến trình hội nhập quốc tế.

an ninh. nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược. Kinh tế thị trường luôn được vận hành thông qua các thể chế và thủ tục hành chính. Vì vậy. Vì vậy. phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. thể hiện tính hướng đích của phát triển nguồn nhân lực. đổi mới căn bản. trở thành “Cương lĩnh thứ hai của Đảng” nhằm triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn đầu thực hiện Cương lĩnh. các loại thị trường được hình thành đồng bộ trong một môi trường cạnh tranh bình đẳng. phát triển và ứng dụng khoa học. tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Nhà nước phải có chính sách cơ cấu hợp lý. toàn diện nền giáo dục quốc dân để phát triển mạnh nguồn nhân lực. Cạnh tranh là đặc tính vốn có của kinh tế thị trường. gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học. Hai là. Vì vậy. Ba là.xã hội. nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài. mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể nêu trong dự thảo thể hiện sự thống nhất giữa kinh tế.yếu tố xét đến cùng quyết định thắng lợi của một phương thức sản xuất. là lực lượng sản xuất quan trọng nhất. khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. một chế độ xã hội. không phát huy được tác động hội . thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. làm tăng chi phí. hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. giảm sức cạnh tranh. nâng cao năng suất . Chỉ với nguồn nhân lực có khả năng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý mới tạo ra năng suất cao để phát triển nhanh và bền vững. Ưu điểm của kinh tế thị trường là phân bổ nguồn lực một cách hợp lý theo tín hiệu thị trường và do đó làm tăng hiệu quả chung của nền kinh tế.Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. các doanh nghiệp buộc phải tìm cách giảm chi phí. công nghệ là một nội dung mới. Kinh tế thị trường chỉ có thể được hoàn thiện khi các yếu tố. Mặt khác. gắn kết nhiệm vụ trung hạn với yêu cầu phát triển dài hạn. tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. toàn diện nền giáo dục quốc dân. kinh tế thị trường mà chúng ta xây dựng là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Con người là chủ thể sản xuất ra mọi sản phẩm vật chất và tinh thần. trong đó phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội. công nghệ.những khâu hiện đang là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển mà nếu giải quyết tốt các khâu này sẽ tạo ra những tiền đề giải phóng mọi tiềm năng. phát triển nhanh nguồn nhân lực. Đặt yêu cầu gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học. Dự thảo lựa chọn ba đột phá: Một là. xã hội với chính trị. xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại.xã hội trên các vùng của đất nước. Kết cấu hạ tầng là “đường dẫn” cho các yếu tố sản xuất dịch chuyển và là điều kiện để phát triển văn hóa . quốc phòng. tập trung vào việc đổi mới căn bản. hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường phải gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Để đạt được mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể. trong đó phải chọn đúng các khâu đột phá . sử dụng hiệu quả các công cụ điều tiết nhằm khắc phục những mặt trái của cơ chế thị trường. Sự yếu kém của kết cấu hạ tầng đang là cản trở lớn đến sự phát triển kinh tế . công nghệ. Thông qua cạnh tranh. Con người làm ra thể chế.

an ninh và đối ngoại như một chỉnh thể của phát triển bền vững. giữa sản xuất. môi trường. hiện đại hóa. không khai thác được vị trí địa kinh tế nằm trong chuỗi cung toàn cầu của nước ta và là nguy cơ làm gia tăng chênh lệch về mức sống giữa các vùng của đất nước. bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các khâu trong chuỗi giá trị đó. 3. tái cấu trúc nền kinh tế phải diễn ra đồng thời trên các nội dung sau: (1) Đẩy mạnh công nghiệp hóa. quốc phòng. phát triển các lĩnh vực xã hội hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là những tư tưởng quan trọng nhất. dự thảo Chiến lược đề ra 12 định hướng phát triển. bảo đảm gắn kết hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quá trình này diễn ra một cách tiệm tiến hoặc nhảy vọt theo sự phát triển của khoa học. hiệu quả. tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc dân. khai thác có hiệu quả các thị trường có hiệp định mậu dịch tự do. phát triển mạnh kinh tế dân doanh. Mặt khác. Nội dung và nhịp độ của tái cấu trúc phụ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi quốc gia. Trong mười năm tới. mở rộng thị trường xuất khẩu. (4) Coi trọng hơn thị trường trong nước. Đồng thời.tụ và lan tỏa của các yếu tố nội sinh. trọng tâm là phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Có thể nói tái cấu trúc nền kinh tế. chế biến với phân phối trong một chuỗi giá trị. nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh để có thể tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. thâm nhập sâu vào thị trường thế giới. . tạo nên một hệ thống đồng bộ các giải pháp lớn trên các lĩnh vực kinh tế. Về các định hướng phát triển Trên cơ sở các quan điểm và mục tiêu tổng quát nêu trên. phải hết sức coi trọng vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của nông nghiệp trong việc ổn định xã hội. Tái cấu trúc nền kinh tế không phải chỉ được đặt ra khi có khủng hoảng. giữa phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Đối với nước ta. tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước. (3) Tái cấu trúc các doanh nghiệp. Song song đó. chúng ta phải huy động các nguồn lực để thực hiện khâu đột phá này. cũng là những nét mới trong tư duy phát triển. gắn kết chặt chẽ giữa áp dụng khoa học công nghệ với tổ chức sản xuất. chất lượng. tạo cơ sở vươn xa. xin phân tích một số nội dung mới. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. công nghệ và sự dịch chuyển lợi thế cạnh tranh giữa các nước. Dưới đây. bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện đời sống nông dân. có giá trị gia tăng lớn. chuyển đổi mô hình tăng trưởng. (2) Tái cấu trúc các ngành sản xuất và dịch vụ. Phát triển mạnh hệ thống phân phối của các doanh nghiệp nước ta trên thị trường nội địa để có thể làm chủ thị trường này. phải xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa với công nghệ cao nhằm tăng giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất. mỗi doanh nghiệp phải tự tái cấu trúc để thích ứng với sự thay đổi về công nghệ và thị trường nhằm tăng năng suất. xã hội.

tạo ra bản sắc của một dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.xã hội là lĩnh vực rộng lớn có nhiều nội dung gắn kết tương tác lẫn nhau. dự thảo chiến lược trình bày phương hướng cơ bản và các chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ và cải thiện môi trường.(5) Điều chỉnh cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư. phải tiến hành đồng bộ nhiều Để thực hiện các nội dung tái cấu trúc trên phải chuyển giải pháp. là chủ thể sáng tạo và sử dụng khoa học. Nhà nước tập trung đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế. khai thác có hiệu trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. con người đóng vai trò trung tâm.. " nghệ là động lực quyết định. khoa học và công triển. xã hội thiết yếu nhất. Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân. khai thác tài nguyên và nguồn lao những khâu hiện đang là động chất lượng thấp sang mô hình tăng trưởng theo những điểm nghẽn cản trở sự chiều sâu trên cơ sở áp dụng những thành tựu mới về phát triển mà nếu giải quyết khoa học. Văn hóa . Khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn. trong đó phải chọn đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu theo chiều rộng dựa đúng các khâu đột phá vào tăng vốn đầu tư.xã hội. Dự thảo chiến lược lần này đã đề cập một hệ thống các quan điểm và chính sách tương đối đồng bộ và toàn diện.. có vai trò quyết định tiềm năng. không chấp nhận những dự án đầu tư công nghệ "Để đạt được mục tiêu tổng thấp. nguồn nhân lực chất lượng cao và tốt các khâu này sẽ tạo ra kỹ năng quản lý hiện đại. quát và các mục tiêu cụ thể. Văn hóa hình thành nên hệ giá trị của một quốc gia. các ngành công nghiệp hỗ trợ. Có kỹ năng quản lý hiện đại mới phát huy tối đa tác động của hai nhân tố trên. bền vững. đã có những văn bản quy định về một số chính sách cụ thể. công nghệ. Hạn chế đầu tư vào các ngành khai thác tài nguyên. làm cơ sở cho việc phát triển một hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội hiệu quả. tăng năng suất quả các nguồn lực cho phát lao động và sức cạnh tranh. Các nhân tố này liên quan chặt những tiền đề giải phóng mọi chẽ với nhau và tích hợp tác động. Trong đó. trong từng dự án. sử dụng công nghệ sạch. Trong nhiều năm qua. công nghệ. tạo bước phát triển mới trên các lĩnh vực văn hóa . địa phương. là yếu tố quan trọng trong tư duy phát triển. toàn diện nền giáo dục quốc dân để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. tiêu hao nhiều năng lượng. đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển.. tác động mạnh đến kinh tế và mọi mặt của đời sống. Dự thảo chiến lược xác định “phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. sử dụng nhiều đất. Đây là một điểm nhấn của dự thảo chiến lược. biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với sự phát triển bền vững. quy hoạch. xử lý tốt mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa để văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội. góp phần khắc phục những bất cập. yếu kém. kế hoạch phát triển của từng ngành. gây ô nhiễm môi trường. đến từng con người và cả cộng đồng. đặt yêu cầu đổi mới căn bản. nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ môi trường trong chiến lược. là một động lực phát triển”. đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và phát triển các dịch . thực hiện chức năng quản lý. Thể hiện nhận thức đầy đủ hơn về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

nhân dân làm chủ. định hướng việc thực chủ. các nguồn ta là đảng duy nhất cầm quyền và có Nhà nước pháp lực này sẽ là nhân tố kích quyền xã hội chủ nghĩa. tài yếu nêu trên phải không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng nguyên. . khả năng sử dụng Dự thảo xác định các chức năng quản lý và kiến tạo phát hiệu quả nguồn lực của Nhà triển của Nhà nước. Điều đó cũng đòi hỏi Nhà nước. dự trữ quốc gia.Nhận thức. Vì vậy. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm đầu thực nước. tế nhà nước giữ vai trò chủ Phải đặt yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đạo không chỉ nói riêng mối quan hệ với việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nguồn lực vật chất mà phải của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tăng cường dân chủ trực tiếp. Dự thảo Thông qua các chính sách chiến lược đã thể hiện nhận thức sâu sắc hơn về mối quan phát triển và cơ chế điều tiết. đặt nó trong sự tác động của chính sách. đất đai.xã hội nói nước thực hiện quyền lực quản lý với chức năng cơ bản là chung.. định vị lại hoạt động và cơ chế quản lý vụ môi trường. thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu. mối quan hệ giữa Nhà nước và thị nước và cũng không chỉ nói trường. là doanh nghiệp nhà nước mà còn có các nguồn lực khác do 4. Hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế”. biến trong nền kinh tế. Về nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước Nhà nước sở hữu gồm ngân Để thực hiện thắng lợi chiến lược với những nội dung chủ sách nhà nước. Nhà nước quản lý. Chính phủ đã báo cáo và Quốc hình thức tổ chức sản xuất hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế kinh doanh với sở hữu hỗn . tăng cường Kinh tế nhà nước không chỉ hợp tác quốc tế trong hoạt động có tính toàn cầu này.xã hội năm 2011. hợp mà chủ yếu là các doanh nhiệm vụ và các giải pháp lớn.. dự thảo đề nội dung hoạt động và cơ chế cao vai trò phản biện xã hội. Nghị quyết đã nêu toàn diện mục tiêu. hệ giữa ba thành tố của cơ chế này trong điều kiện Đảng phân bổ hiệu quả. trách nhiệm giải trình mà góp phần hoàn thiện chính sách Cùng với việc xác định vai và nâng cao năng lực lãnh đạo. nhân dân ủy nhiệm cho Nhà phát triển kinh tế . xây dựng chung. Trong cơ chế đó. quản lý. trách nhiệm giải trình của cơ quản lý doanh nghiệp nhà quan nhà nước các cấp. nhất là nước biển dâng. nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận mà phải đặt trong tổng thể Tổ Quốc VN. Sau đây là những nhiệm nghiệp cổ phần để loại hình kinh tế này trở thành phổ vụ trọng tâm của năm 2011.xã hội năm 2011. dự thảo Chiến lược nhấn mạnh: “Tạo môi trường hiện chiến lược cạnh tranh bình đẳng giữa Những quan điểm và định hướng của Chiến lược 2011. 2020 phải được thể hiện ngay trong Kế hoạch phát triển khuyến khích phát triển các kinh tế . các tổ chức chính trị .các thành phần kinh tế. khi nói kinh tạo môi trường cho sự phát triển và phục vụ sự phát triển. nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước trong phát triển kinh tế nước. Đảng lãnh đạo chủ yếu bằng Nhà nước và thông qua hiện chính sách cơ cấu và sự Nhà nước. Đảng lãnh đạo để nhân dân làm hoạt. Chủ động triển khai chương trình ứng phó doanh nghiệp nhà nước với biến đổi khí hậu. Cùng với việc hoàn thiện các thiết chế thực phải nhận thức và định vị lại hiện dân chủ. trò chủ đạo của kinh tế nhà III. Thông qua phản biện xã hội và nước.xã hội nói chủ của nhân dân trong việc xây dựng Đảng. đề ra các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo đến vai trò của kinh tế nhà của Đảng.xã hội và quyền làm phát triển kinh tế . lãnh đạo.

xã hội thiết yếu.78%). kết hợp chặt chẽ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Trước tình hình đó.xã hội năm 2011 trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng chậm hơn.1. tập trung nguồn lực cho các dự án tạo ra năng lực sản xuất và năng lực xuất khẩu mới. giá cả hàng hóa tăng cao hơn năm 2010. Thực tiễn những năm qua cho thấy chính sách vĩ mô phải chuyển những thông điệp rõ ràng nhằm tạo niềm tin cho thị trường và định hướng cho sản xuất kinh doanh. năm 2011 phải tập trung sức để tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. chủ động. các công ty chứng khoán. nâng cao năng lực dự báo. linh hoạt sử dụng phù hợp các công cụ của chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường. kiềm chế lạm phát Chúng ta thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế . giảm bội chi ngân sách và thâm hụt cán cân thương mại. các quỹ đầu tư. coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.đồng tiền chủ yếu trong thanh toán quốc tế bị giảm giá. sản xuất kinh doanh khó khăn và đe dọa tăng trưởng bền vững. thâm hụt cán cân thanh toán tổng thể giảm mạnh. đồng đôla Mỹ . nâng cao hiệu quả bình ổn và điều hòa nguồn vốn giữa các tổ chức tín dụng của thị trường liên ngân hàng. xuất khẩu tăng nhanh (25. kiên quyết cắt giảm các công trình chưa thực sự cần thiết. khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro có nguy cơ lan rộng. năm 2010 kinh tế phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng khá cao (6. các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế . lạm phát và lãi suất tăng cao. nhập siêu chỉ còn bằng 17.5%). bảo đảm kinh doanh trung thực. làm thay đổi các kênh đầu tư.3% kim ngạch xuất khẩu. Ổn định kinh tế vĩ mô. . Tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ở trong nước. nhạy bén trong phản ứng chính sách. tỉ giá biến động gây sức ép đến ổn định kinh tế vĩ mô. giá vàng tăng. kiềm chế tốc độ tăng giá. Phải giảm bớt chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư. Tuy nhiên. hạn chế sử dụng các biện pháp hành chính khi không thực sự cần thiết. tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. gây biến động lớn thị trường tài chính quốc tế. sớm đưa vào sử dụng. Phải theo sát sự vận động của kinh tế thế giới và trong nước.

thiết bị điện. Năm 2011 phải triển khai mạnh mẽ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Điều quan trọng là phải đặt doanh nghiệp nhà nước vào môi trường cạnh tranh và quy định các chỉ tiêu chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. phải tập trung giải quyết các khâu đột phá. kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng với tăng trưởng theo chiều sâu.2. Phương hướng và nội dung chủ yếu của đổi mới doanh nghiệp nhà nước là đẩy mạnh cổ phần hóa và cải cách các tập đoàn. nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt nhưng không thể hành động theo ý muốn mà phải tạo ra các tiền đề và điều kiện cho quá trình chuyển đổi.. Những tiền đề và điều kiện đó chính là các đột phá chiến lược. Trong đó. trong thời kỳ chiến lược tới. Khẩn trương hoàn chỉnh cơ chế. Nhà nước và người giao lại quyền sử dụng đất phải là những đối tượng được hưởng lợi chủ yếu từ việc chuyển giao quyền sử dụng đất. Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước cần tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. các cấp. Khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ.. tạo lập thị trường đất đai lành mạnh trên nguyên tắc đất đai là công thổ quốc gia và là tư liệu sản xuất chủ yếu của nông dân. theo hướng chuyển mạnh sang chiều sâu. tổng công ty nhà nước. của cộng đồng doanh nghiệp. chuyển đổi mô hình tăng trưởng là công việc đòi hỏi sự nỗ lực của các ngành. Cải cách cơ chế và tổ chức nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Đây là nguyên tắc cơ bản để hình thành chính sách và thị trường đất đai. nâng cao hiệu quả và tạo lập năng lực cạnh tranh dài hạn để có thể tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đột phá chiến lược Chuyển đổi mô hình tăng trưởng là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển. chuyển đổi mô hình tăng trưởng Tập trung hoàn thiện thể chế. sản phẩm công nghệ thông tin. phải chuyển từ hoạt động đa dạng sang chuyên môn hóa nhằm thực hiện chính sách cơ cấu. lực lượng chủ công của tiến trình này. Tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp chế tạo với doanh nghiệp lắp ráp. đẩy mạnh đổi mới và sáng tạo. các doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc lựa chọn và phát triển công nghiệp hỗ trợ theo cụm nhóm sản phẩm trên cơ sở thị trường có sự định hướng của Nhà nước. Nhà nước đóng vai trò mở đường và hỗ trợ. Chính vì vậy. chính sách phát triển và tổ chức quản lý công nghiệp hỗ trợ. Việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước tuy là một nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp nhưng lại là điều kiện để tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế một tiêu chí của kinh tế thị trường. Khởi động mạnh mẽ quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. nhất là trong những năm đầu. . Thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc và công khai kết quả kiểm toán. Đẩy nhanh tiến trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước. còn doanh nghiệp là chủ thể. điện tử. coi đây là một nội dung trọng tâm của tái cấu trúc các ngành sản xuất công nghiệp. Tái cấu trúc nền kinh tế. tập trung vào một số sản phẩm cơ khí.

lưu thông đến tiêu dùng. dịch vụ phân phối. có tác động lan tỏa rộng như dịch vụ du lịch.xã hội ở nông thôn. dự thảo đề cao vai trò phản biện xã hội. nhất là thị trường nông thôn. Đẩy mạnh cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. quản lý. tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp. đầu tư phát triển công nghệ sinh học. chế biến. Coi trọng hơn thị trường nội địa. triển khai mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết trung ương 7 về nông nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. thuế nhằm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường. bảo đảm chất lượng hàng hóa. Phát triển các lĩnh vực văn hóa. dịch vụ logistics và các dịch vụ cảng biển. ổn định giá cả. Tăng cường kiểm tra chất lượng các mặt hàng nhập khẩu. Đầu tư mạnh hơn cho hệ thống bảo quản. Triển khai chương trình quốc gia phát triển công nghệ thông tin. điều hòa cung cầu. mở rộng thị trường nước ngoài. nhất là các công trình lớn. tập trung vào các nhiệm vụ sau đây: Hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư. chất lượng tốt. thủ tục hải quan. tăng cường dân chủ trực tiếp. tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc . 3. BT. "Cùng với việc hoàn thiện các thiết chế thực hiện dân chủ. có khả năng cạnh tranh. nhằm tận dụng vị thế địa kinh tế của nước ta trong chuỗi cung toàn cầu. 4." Nhận thức đầy đủ hơn vai trò quan trọng có tính chiến lược của nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa.tư (PPP) để phát triển hệ thống giao thông. hiện đại hóa đất nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư. Hướng mạnh hoạt động của Ngân hàng phát triển vào việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. nông dân và nông thôn. tăng nguồn kinh phí bảo lãnh tín dụng và năng lực thẩm định dự án được bảo lãnh của ngân hàng này. dự trữ để giảm hao hụt. xác lập quyền sử dụng đất. Thông qua phản biện xã hội và trách nhiệm giải trình mà góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực lãnh đạo. Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm thúc đẩy dịch vụ tài chính và kinh doanh bất động sản phát triển lành mạnh. bảo vệ người tiêu dùng và khuyến khích sản xuất trong nước. Cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. mở rộng các hình thức đầu tư theo cơ chế BOT. Ưu tiên nguồn tín dụng cho các sản phẩm trọng điểm. Nghiên cứu việc phân bổ hạn mức tín dụng cho các khu vực doanh nghiệp theo mức đóng góp vào GDP và kim ngạch xuất khẩu. khẩn trương ban hành quy định về hợp tác công . Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư. trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước các cấp. công nghiệp chế biến nhằm tạo ra các sản phẩm có năng suất cao. Nhà nước tăng đầu tư đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế . Tăng cường công tác kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm từ sản xuất. vận tải. xã hội. phấn đấu đến năm 2020 đưa VN thành nước mạnh về công nghệ thông tin.

Ban hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. trang thiết bị với đội ngũ thầy thuốc sử dụng các trang thiết bị. mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. điều kiện dạy và học để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng. bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan. đê sông. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. ứng phó có hiệu quả với thiên tai bão lũ. nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. dạy làm người. triển khai xây dựng một số trường đại học chất lượng cao theo chương trình hợp tác với các nước. nhất là nước biển dâng. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đại hội sẽ đề ra một chiến lược đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh. các tổ chức quốc tế. lấy phục vụ nhân dân làm chức năng chủ yếu của chính quyền các cấp. phấn đấu để năm 2011 tỉ lệ hộ nghèo giảm 2% theo chuẩn mới. chú trọng đào tạo nghề cho công nghiệp hỗ trợ. Tổ chức thực hiện tốt chiến lược mà trước hết là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 là việc làm thiết thực đưa nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống và thực hiện điều căn dặn của Bác Hồ kính yêu trước khi Người đi xa là: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa. Trên cơ sở bảo đảm đội ngũ giáo viên. hướng mạnh vào xây dựng văn hóa trong ứng xử. Sẽ có chiến lược đáp ứng về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. coi trọng chất lượng giáo dục phổ thông trên cả hai nội dung dạy chữ và rèn luyện nhân cách. Phát triển mạnh đào tạo nghề với số lượng và cơ cấu phù hợp với nhu cầu thị trường. yêu cầu phát triển của đất Thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng nước giáo dục. bảo đảm sự đồng bộ giữa cơ sở vật chất. . các giải pháp chống ngập úng cho các thành phố lớn. tiếp tục thực hiện các đề án về giáo dục đào tạo đã được phê duyệt. phát triển các loại hình bảo hiểm. Triển khai Chương trình mục tiêu và Kế hoạch hành động quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chuẩn bị tốt việc bầu cử Quốc hội. Tăng cường kiểm tra. khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng bệnh viện. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện từ nguồn vốn nhà nước. giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. cải thiện chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến dưới. Thời gian vừa qua. toàn dân. chuyển đổi mô hình tăng trưởng. chính sách viện phí. Hoàn thiện chính sách khám chữa bệnh. hội đồng nhân dân và kiện toàn chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới theo yêu cầu xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn. tăng cường đưa bác sĩ về các bệnh viện tuyến huyện và các xã. đạt hiệu quả thiết thực. toàn Đảng. Chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình việc làm giai đoạn 2011-2015. hiệu lực hiệu quả. Phát triển nhanh thị trường công nghệ. làm cho văn hóa thấm sâu vào hành vi và nếp sống của mỗi người VN. thanh tra và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật. toàn quân ta đã sôi nổi đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XI.Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chiến lược an sinh xã hội 2011-2020. các chương trình nâng cấp đê biển.

bảo đảm tăng cường sự quản lý thống nhất của trung ương về quy hoạch phát triển. an ninh. chúng ta phải luôn coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng. bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. bảo đảm an toàn giao thông. .Đề cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng và chính quyền các cấp. kiểm soát giá cả. lấy phục vụ nhân dân làm chức năng chủ yếu của chính quyền các cấp. đối ngoại. Chính phủ và các bộ ngành. khai thác tối đa lợi thế so sánh theo tầm nhìn liên vùng nhằm tiết kiệm nguồn lực và bảo đảm quy mô kinh tế. bảo đảm trật tự an toàn giao thông. thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm nguồn hàng. Chuẩn bị tốt việc bầu cử Quốc hội. tiết kiệm. sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của địa phương. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân và thúc đẩy hình thành đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường. chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách để mọi người dân đều được đón tết vui tươi. cơ sở. hội đồng nhân dân và kiện toàn chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới theo yêu cầu xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn. 5. hiệu lực hiệu quả. Rà soát lại hệ thống phân cấp. các đoàn thể. tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế xã hội. đồng thời phát huy vai trò chủ động. giữ vững an ninh trật tự xã hội. địa phương phải dành sự quan tâm chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Mão. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. nhân dân và báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cùng với những nhiệm vụ nêu trên. lành mạnh. phát huy vai trò của Mặt trận. lãng phí.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful