1.

Giới hạn của hàm số tại một điểm: a) Giới hạn hữu hạn:
Xét bài toán sau : 2 x2 − 8 và một dãy bất kỳ x1 , x2 , x3 ,…., xn ,.. những số thực khác 2 x−2 (tức là xn ≠ 2 với mọi n) sao cho lim xn = 2 . (1). Hãy xác định dãy các trị tương ứng f ( x1 ) , f ( x2 ) ,…, f ( xn ) ,… của hàm số và tìm lim f (n) . Bài Giải: Cho hàm số f ( x ) = Vì xn ≠ 2 nên f ( xn ) = Do đó
2 2( xn − 4) = 2( xn + 2) với mọi n xn − 2

f ( x1 ) = 2( x1 + 2) , f ( x2 ) = 2( x2 + 2) , …, f ( xn ) = 2( xn + 2) ,… Từ (1) suy ra lim f ( xn ) = lim 2( xn + 2) = 2 lim( xn + 2) = 2(2 + 2) = 8 Ta nói rằng hàm số f có giới hạn là 8 khi x dần đến 2. Một cách tồng quát, ta có:

Định Nghĩa:
Giả sừ (a;b) là một khoảng chứa điềm x0 và f là một hàm số xác định trên tập hợp (a;b)\{ x0 }. Ta nói rằng hàm số f có giới hạn là số thực L khi x dần đến x0 (hoặc tại điểm x0 ) nếu với mọi dãy số ( xn ) trong tập hợp (a;b)\{ x0 } ( tức là xn ∈ (a;b) và xn ≠ x0 với mọi n) mà lim xn = x0 , ta đều có lim f ( xn ) = L . Khi đó ta viết lim f ( xn ) = L hoặc f ( x ) → L khi x → x0 x→x
0

Ví Dụ: x 2 + 3x + 2 1) Tính lim : x →−1 x +1 x 2 + 3x + 2 ( x + 1)( x + 2) = lim = lim ( x + 2) = −1 + 2 = 1 x →−1 x →−1 x →−1 x +1 x +1 lim 2) Tính lim 2 − x + 4x : x2 + 1

Ta có

x →−1

Xét hàm số f ( x) = .Ta có lim ( 2 − x + 4 x) = lim 2 − x + lim 4 x = 2 − 8 = −6 x →−2 x →−2 x →−2 x →−2 lim ( x + 1) = lim x + lim 1 = 4 + 1 = 5 2 2 x →−2 x →−2 2 − x + 4 x −6 = x →−1 x2 + 1 5 Nhận Xét. Khi đó : 1) 2) 3) x → x0 x → x0 x → x0 lim[ f ( x ) + g ( x )] = L + M lim[ f ( x ) − g ( x)] = L − M lim[ f ( x ) g ( x )] = LM lim[ Đặc biệt nếu c là một hàng số thì x → x0 cf ( x )] = cL 4) lim Nếu M ≠ 0 thì x → x 0 f ( x) L = g ( x) M . M ∈ R ). lim f ( x) = lim c = c ⇒ lim x → x0 x → x0 b) Nếu g ( x) = x với mọi x ∈ R thì với mọi x0 ∈ R . thì với mọi x0 ∈ R . Vì lim3 = 3 > 0. ta đều có lim f ( xn ) = +∞ 3 Ví dụ : Tìm lim x →1 ( x − 1) 2 3 Giải.b)\{ x0 } mà lim xn = x0 . lim( xn − 1) = 0 và ( xn − 1) > 0 với ( x − 1) 2 3 = +∞ mọi n nên lim f ( xn ) = +∞ . Với mọi dãy số ( xn ) mà ( xn ) ≠ 1 với mọi n và ( x − 1) 2 3 2 2 lim xn = 1 . trong đó c là một hằng số. Áp dụng định nghĩa 1. x → x f ( x) = +∞ có nghĩa là với mọi dãy ( xn ) trong 0 tập hợp hợp (a. Do đó lim f ( x) = lim x →1 x →1 ( x − 1) 2 c) Một Số Tính Chát lim lim Giả sử x → x0 f ( x) = L và x → x0 g ( x ) = M ( L. ta có f ( xn ) = . lim g ( x ) = lim x = x0 x → x0 x → x0 b) Giới hạn vô cực Giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm được định nghĩa tương tự như giới hạn hữu hạn lim của hàm số tại một điểm. Chẳng hạn. dễ dàng chứng mình được rằng: a) Nếu f ( x) = c với mọi x ∈ R .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful