You are on page 1of 1

Baptista Baptista

Pedagógus Pedagógiai
Hálózat Szakszolgálat

Baptista Pedagógusok Országos


Konferenciája
Oktatási-nevelési területen dolgozó baptista testvérek 1. találkozója
2011. február 12.  Újpesti Baptista Imaház
Baptista testvéreink sokan, sokfé- A találkozó 2011. február 12-én,
le oktatási-nevelési területen dolgoz- 10 órakor kezdődik és várhatóan 16
nak: Óvoda, Általános Iskola, Közép- óráig tart (közben egy szerény ebéd-
fokú Iskola, Művészeti Oktatás, Hit- del várjuk a résztvevőket). A rendez-
és Bibliaoktatás, Felsőoktatás - felnőtt- vénynek az Újpest Baptista Imaház ad
képzés. Értékelve testvéreink szolgá- otthont. A részvétel ingyenes.
latát és a jövő sok lehetőségét látva
kezdeményeztük ezt a fontos konfe- Kérjük, hogy a jó előkészítés ér-
renciát. dekében a részvételi szándékot 2011.
Az a reménységünk, hogy a ha- február 7-ig a baptist@baptist.hu
sonló területen dolgozó testvérek ta- email címen, vagy a +36-20-886-0000-
lálkozója, az elhangzó előadások és ás baptifonon jelezzék a testvérek.
csoportos megbeszélések bátorítást, Előre is köszönjük!
akár konkrét segítséget fognak adni Kérjük a lelkipásztorokat, gyüle-
minden résztvevő számára. Ugyanak- kezeti vezetőket, hogy minél széle-
kor terveink között szerepel egy Bap- sebb körben tegyék ismertté ezt a kez-
tista Pedagógus Hálózat létrehozása, deményezést!
Baptista Pedagógiai Szakszolgálat
indítása, valamint Baptista Hittan Szeretettel várunk tehát minden
anyagok, illetve tantárgy kidolgozása oktatási-nevelési területen dolgozó
és széles körű bevezetése is. testvért!

Dr. Mészáros Kálmán, Paróczi Zsolt


Mészáros Kornél, Papp János 
és Dr. Szabó Zoltán lelkipásztor,
 iskolai igazgató,
az MBE a Baptista Pedagógus Hálózat
Elnökségének tagjai megbízott koordinátora