ΔϟΎΒϘϟ΍ Ϧϋ ΏΎϘϨϟ΍ ϒθϛ

ΔϣΪϘϣ
1
:Ϯϫ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϪϴϨόΗ Ύϣ ϰϠϋ ϊϠτϤϟ΍ ήϴϏ ˯ϯέΎϘϟ΍ ΎϬΣήτϳ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϲΘϟ΍ Εϻ΅ΎδΘϟ΍ ϰϟϭ΃ Ϟόϟ
ΐΟϮΘϳ ΍ΫΎϤϟϭ ˮΔϴγΎγϷ΍ ΎϬϤϴϟΎόΗ ϲϫ Ύϣϭ ˮΎϬΗΎϤϴδϘΗ ϲϫ Ύϣϭ ˮΎϬΒΣΎλ Ϯϫ Ϧϣϭ ˮΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϫ Ύϣ
ˮΎϬΣήηϭ ΎϬΘϤΟήΗ ήοΎΤϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ ϥϵ΍ ΎϨϴϠϋ
2
ϲϓ ϡϮϴϟ΍ ήθΘϨΗ ϲϧ΍͉ήδϟ΍ ήϜϔϟ΍ Ϧϣ Δ˱ ϣέΎϋ Δ˱ ΟϮϣ ϥϷ ˬήϴΧϷ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΟϹΎΑ ΃ΪΑ΄γ
Ϟϛ ϕϮϔΗ νέϷ΍ϭ ˯ΎϤδϟ΍ ϲϓ ΍˱έϮϣ΃ ϙΎϨϫ " ϥ΃ ϊϗ΍ϭ ϥϮόϳ ΍ϭ΃ΪΑ ϥϭήϜϔϳ Ϧϳάϟ΍ ήθΒϟΎϓ ˭ϊϤΘΠϤϟ΍
ˬ(Γ΍έϮΘϟ΍) αΪϘϤϟ΍ ΏΎΘϜϟ΍ ϥ΄Α ΍˱έϮόη ϙΎϨϫ ϥϷ ˬ΍˱ήΧ΁ βϴϟϭ ΍˱ήϴΧ΃ϭ ˭ "ϢϬΗΎϔδϠϓ ΎϬΑ ΖϤϠΣ Ύϣ
ϦϜϤϳ ϻ ϲΘϟ΍ ΔπϣΎϐϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ Ϧϣ ϰμΤϳ ϻ Ύϣ ϦϤπΘϳ ˬήΧ΁ ΏΎΘϛ ϱ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϫϴϟ· ˯ϲγ΃ ϱάϟ΍
ήΒΘόϳ έϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ .ΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϓ ϩΪΠϧ ΡΎΘϔϤϟ΍ ΍άϫϭ .ΎϬϴϧΎόϣ ξόΑ ΢͋οϮϳ ΡΎΘϔϣ ϥϭΩ Ϧϣ ΎϬϤϬϓ
ϒϴϛ" :ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ Ϫδϔϧ ϲΤϴδϣ Ϟϛ ϝ΄δϴϠϓ .ΕϮϫϼϟϭ Γ΍έϮΘϠϟ α
˳ έ΍Ω ϞϜϟ Ύ˱ϤϬϣ ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ
ϻ ΖϨϛ ϥ·ϭ ˭ϪΘΒΘϛ ϲΘϟ΍ ΔϣϷ΍ ϚϠΗ ϞΒϗ Ϧϣ ϲϨΑ ϒϴϛ ϞϬΟ΃ ΖϨϛ ϥ· ϢϳΪϘϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϢϬϓ΃ ϥ΃ ϲόγϮΑ
Γέ΍ϮΘϟ΍ ΔϔδϠϓ ϢϬϔϧ Ύϣ έ΍ΪϘϤΑ ϪϧϷ ."ˮΪϳΪΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϢϬϓ΃ ϥ΃ ϲόγϮΑ ϒϴϛ ˬϢϳΪϘϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϨόϣ ϑήϋ΃
ϯΪϣ έ͋ΪϘϳ ϥ΃ ϪόγϮΑ Ϧϣ .ϦϴΒμόΘϤϟ΍ ΩΪϋ Ϟ
͊ Ϙϳϭ ΐ͊μόΘϟ΍ ϝ˯ΎπΘϳ Ύϣ έ΍ΪϘϤΑ ˬϞπϓ΃ ϞϜθΑ
Ζϗϭ ϱ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ϭ ϥϵ΍ ˬϢϬδϔϧ΃ ϥϮΣήτϳ Ϧϳάϟ΍ ΐμόΘϟ΍ ϕΎ͉θϋ ϪϘ ΤϠϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ έήπϟ΍
!ˮΔΑ΂ϛ Ϧϣ ϪϨϋ ϢΠϨϳ Ύϣϭ ϲϨϳΪϟ΍ αϮϬϟ΍ ΎϬΒΒγ ϥΎϛ Ε΍έΎΤΘϧϻ΍ Ϧϣ Ϣϛ ˮαΎϨϠϟ ϦϴϤϠόϤϛ ˬϰπϣ
˯ΎϴΒϧϷ΍ ΐΘϜϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ϲϧΎόϤϟ΍ ϞϤΤϳ Ϫϧ΄ϛϭ ϡ͉ΪϘϳ ϱάϟ΍ βϧΪϟ΍ ˯΍ήϬϟ΍ Ϧϣ ςϴϠΨϟ΍ ϚϟΫ ήΜϛ΃ Ύϣϭ
ΖΤΗ ˬαΎγ΄ϛ αΪϘϤϟ΍ ΏΎΘϜϠϟ ΎϬϤψόϤΑ ΔΤϴΤλ ήϴϏ ˬΔϤΟήΗ ϊοϮΗ ϦϴΣϭ !ΔϣΎϴϘϟ΍ ΐΘϜϟϭ
ϪΟϮΗ΃ ϲϧ΍ήΗ Ϛϟάϟ ˮΔϠμΤϤϟ΍ ϲϓ ϊϗϮΘϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ ΔΠϴΘϧ Δϳ΃ ˬϥί΍ϮΘϣ ήϴϏϭ ΐϬΘϠϣ ϞϘϋ ϑήμΗ
Ϫηήϋ Ϧϣ ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ ϲϠόϟ΍ ϢΘϟΰϧ΃ ΪϘϟ :ϼ
˱ ΋Ύϗ Ϧϫ΍ήϟ΍ ΎϨΘϗϭ ϲΒ͋μόΘϣϭ ϲϴϟϮλ΃ ϰϟ· ϑϮΧ ϼΑ
˭ΪδΤϟ΍ϭ ϰοϮϔϟ΍ ΔϫϮϟ΄Α ΔΒΤϤϟ΍ϭ ϡΎψϨϟ΍ ΔϫϮϟ΃ ϢΘϟΪΒΘγ΍ϭ ˭Δϧί΍ϮΘϣ ήϴϏ ΓϮϗ ϥΎτϴθΑ ϩϮϤΘϟΪΒΘγ΍ϭ
ΏΎΘϛ (Ρήηϭ) ΔϤΟήΗ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ΢Βλ΃ ˬέϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣϭ ˬϚϟάϟ .ΐ˶Ϡλ
˵ Ϧϣ ϢϴϟΎόΗ ϢΘϓ͉ήΣϭ
[ 1]
.ϯήΧ΃ ΔϴΑϭέϭ΃ Δϐϟ Δϳ΃ ϰϟ· ϻϭ ΪϠΒϟ΍ ΍άϫ Δϐϟ ϰϟ· ϢΟήΗ ϥ΃ Ϫϟ ϖΒδϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ˬϕ΍ήηϹ΍
3
ΩϮόϳ ϲΘϟ΍ (ϩ ϝ Ώ ϕ) ʤʬʡʷ ΔϳήΒόϟΎΑ ΐΘϜΗϭ .ΔϳΩϮϬϴϠϟ Δϴϧ΍͉ήδϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ΎϬϧ΄Α ΔϟΎΒϘϟ΍ ϒϳήόΗ ϦϜϤϳ
ϲσΎόΘϟ΍ ΪϴϠϘΗ ϰϟ· ϼ
˱ λ΃ ΎϫΩήϣ ΔϴϤδΘϟ΍ ϩάϫϭ ."ϝϮΒϘϟ΍" ϰϨόϤΑ (ϝ Ώ ϕ) ʬʡʷ ΔϤϠϛ ϰϟ· ΎϬϠλ΃
.ϝϮϘϨϤϟ΍ ϭ΃ Ι΍ήΘϟΎΑ ςΒΗήϳ Ύϣ Ύ˱ΒϟΎϏ ϱάϟ΍ ϚϟΫ ˬϲϧ΍͉ήδϟ΍ ϥΎϓήόϟ΍ ϊϣ ϲϬϔθϟ΍
4

˯ΎϤϠόϟ΍ ΩΪϋ ϥΎϛ ΎϤϟϭ ˬΔϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ϭ΃ ΔϳήΒόϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΍άϫ ΎϨΜΤΑ ϲϓ ϡΪΨΘδϨγ ΎϨϛ ΎϤϟϭ
ϑήΣϷ΍ ΔϴϫΎϣ ΔϋήδΑ Ϧ͋ϴΒϳ ϻ
˱ ϭΪΟ ϡΪϗ΃ ϥ΃ Ζϳ΄Ηέ΍ ΪϘϓ ˬΩϭΪΤϣ ΔϴϣΎδϟ΍ ΕΎϐϠϟΎΑ ϦϴμΘΨϤϟ΍
ϲϓ Ϛϟάϛϭ ˬΔϴϧ΍ΪϠϜϟ΍ ϭ΃ ΔϳήΒόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ΪΟϮϳ ϻ ϥΎϛ ΎϤϟϭ .ΔϴϤϗέ ΔϤϴϘϛϭ φϔϠϛ ΎϬϠΑΎϘϣϭ ΔϳήΒόϟ΍
:ΔϴϤϗέ ΔϤϴϗ ϑήΣ ϞϜϟ ΪΟϮϳ Ϫϧ΃ φΣϼϧ ΎϨϧΈϓ ˬΩΪόϟ΍ ϦϴΑϭ ϑήΤϟ΍ ϦϴΑ Ϟμϓ ˬΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϐϠϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔϳήΒόϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ ϑήΣϷΎΑ ϝϭΪΟ
ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍
ϱήΒόϟ΍ ϑήΤϟ΍
ϲΑήόϟ΍ ϑήΤϟ΍
Ϣϗήϟ΍
1000
1
ʠ
ʠ
΃
1
2
ʡ
Ώ
2
3
ʢ
Ν
3
4
ʣ
Ω
4
5
ʤ
ϩ
5
6
ʥ
ϭ
6
7
ʦ
ί
7
8
ʧ
Ρ
8
9
ʨ
ρ
9
10
ʩ
ϱ
10
500
20
ʪ
ʫ
ϙ
11
30
ʬ
ϝ
12
600
40
ʭ
ʮ
ϡ
13
700
50
ʯ
ʰ
ϥ
14
60
ʱ
α
15
70
ʲ
ω
16
800
80
ʳ
ʴ
ϑ
17
900
90
ʵ
ʶ
ι
18
100
ʷ
ϕ
19
200
ʸ
έ
20
300
ʹ
ε
21
400
ʺ
Ε
22
έΎθϳ Ύϣ ΍άϫϭ .ΔϤϠϛ Ϯϫ Ϣϗέ Ϟϛ ϥ
͉ ΃ ΎϤϛ ˬϢϗέ ϲϫ ΔϤϠϛ Ϟϛ ϥ
͉ ΃ ΞΘϨΘδϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΍άϫ Ϧϣϭ
ϦϴΑ ϖϓ΍ϮΘϟ΍ Ϫϴϟ· ΪϨΘδϳ ϱάϟ΍ ϚϟΫ ˬ "ΔϤϴϬΒϟ΍ Ϣϗέ" Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϱήΠϳ ϦϴΣ ˬϑϮθϜϟ΍ ϲϓ Ϫϴϟ·
ϲϟ .(ΔϴϓήΤϟ΍ ϪϟΎΒϘϠϟ ϝϭϷ΍ ϢϴδϘΘϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ) Ϟ͉ϤΠϟ΍ ΏΎδΤΑ ϑϭήόϤϟ΍ϭ ϑήΣϷ΍ ϦϴΑϭ ϡΎϗέϷ΍
Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ "ϕ"˰ϟ΍ ϱ΃ Q ϲϨϴΗϼϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΕήΘΧ΍ Ϊϗϭ .ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ϯήΧ΃ Γήϣ ΓΩϮϋ
ϲϓ ΔγΪϘϤϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ήϟϮϣ βϛΎϣ ΏΎΘϛ ϲϓ ΎϫΪΠϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔϘΑΎγ ϲϫϭ ˬ("ϕ" ϭ΃) ʷ ϑήΤϟ΍
ϥ΃ϭ ˬΔΘϣΎλ ϑήΣ΃ ΔϳΪΠΑ΃ ϲϫ ΔϳήΒόϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ ϥ΃ ϰδϨϳ ϻ ϥ΃ ˯ϯέΎϘϟ΍ ϰϠϋ ϥϷ .ϕήθϟ΍
ϰϟ· Ύ˱πϳ΃ ΍˱ήϴθϣ .ϑήΣϷ΍ Ϟϔγ΃ ϰϟ· Ε΍έΎη·ϭ ρΎϘϧ ΔϓΎοΈΑ ΎϬϨϋ ή͉Βόϳ Ύϣ Ύ˱ΒϟΎϏ ΔϴΗϮμϟ΍ ϑήΣϷ΍
ˬʥ ϭ΍ϮϟΎϛ ϑήΣϷ΍ ξόΒϟ ϪΑΎθΘϤϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϲϓ ϦϤϜΗ ΔϳήΒόϟ΍ ΔϐϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎΑϮόμϟ΍ ϯΪΣ· ϥ΃
.ʯ ΔϤϠϜϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΐΘϜΗ ϦϴΣ ϥϮϨϟ΍ϭ ˬʦ Ϧϳΰϟ΍ϭ
5

έϮΘϛΪϟ΍ Ϫϣ͉Ϊϗ ϱάϟ΍ κ͉ΨϠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟπϓ΃ ϡ͋Ϊϗ΃ ϥ΃ ϲόγϮΑ βϴϠϓ ΔϟΎΒϘϟ΍ ΄θϨϤΑϭ ΐΗΎϜΑ ϖ͉ϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ύϣ΃
ϲϧ΃ϭ ˬΔϔϠΘΨϣ ϝΎϜη΄Α ΖϘτϧ Ϊϗ ΔϤϠϜϟ΍ ϥ΃ ϻ
˱ ϭ΃ Ύ˱ΤοϮϣ ˬΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϓ ϝΎϘϣ ϥ΍ϮϨϋ ΖΤΗ ύήΒδϨϴϏ
.ΔϨϛΎδϟ΍ ϑήΣϷ΍ ΪϤΘόϳ ϱάϟ΍ ϱήΒόϟ΍ φϔϠϟ΍ ϊϣ ήΜϛ΃ ϖϓ΍ϮΘϤϟ΍ ʷ ϑΎϘϟΎΑ ΃ΪΒΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ΎϬϨϣ ΕΪϤΘϋ΍
...ϲϫ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϥ΃ ϝϮϘϳ ΍άϫϭ
6
ϲϛΫ ΐόη ϰϠϋ ΎϫήΛ΃ ςϘϓ ϙήΘΗ Ϣϟ ˬΎϴϓϮλϮϴΛ ˬϕΩ΃ ϞϜθΑ ϞϘϨϟ ϭ΃ ˬ "ΔϴϨϳΩ ΔϔδϠϓ ΔϣϮψϨϣ"
αΩΎδϟ΍ ϦϴϧήϘϟ΍ ϲϓ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ϱήϜϔϣ έΎΒϛ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϝϮϘϋ Ύ˱πϳ΃ Εήγ΃ ΎϤϧ· ˬϱΩϮϬϴϟ΍ ΐόθϟΎϛ
ΎϬΑ ϦϳήΛ΄ΘϤϟ΍ έΎΒϛ Ϧϣ ϥΎϛ Ϊϗϭ .ΕϮϫϼϟ΍ ˯ΎϤϠϋϭ Δϔγϼϔϟ΍ ήΒϛ΃ ϩΎΒΘϧ΍ ΖΘϔϟ ΎϤϛ ˬήθϋ ϊΑΎ δϟ΍ϭ
ΚΣΎΒϟ΍ ˬϦϴϠθϳϭέ ϥϮΟϭ ˭(1315 ϡΎϋ ϲϓϮΗ) ϲ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ϭ ϲ΋ΎϳΰϴϓΎΘϴϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ˬϲϟϮϟ ΪϧϮϤϳέ
˭(1522 ϡΎϋ ϲϓϮΗϭ 1455 ϡΎϋ Ϊϟϭ) ΎΑϭέϭ΃ ϲϓ ϲϗήθϟ΍ ΏΩϷΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ˯ΎϴΣ· ΩΎϋ΃ ϱάϟ΍ ήϴϬθϟ΍
ϲϬϟϹ΍ ϑϮδϠϴϔϟ΍ϭ ˭(1494-1463) ϻϭΪϧ΍ήϴϣ ϱΩ αϮϜϴΑ ϥϮΟ ήϴϬθϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ϭ ϑϮδϠϴϔϟ΍ ϭ
ήϴΒϜϟ΍ ϲ΋ΎϴϤϴϜϟ΍ϭ ϲ΋Ύϳΰϴϔϟ΍ϭ ˭ (1535-1486) ΎΒϳήϏ΃ ϱήϨϫ αϮϴϠϴϧέϮϛ ϲ΋Ύϳΰϴϔϟ΍ϭ ΰϴϤΘϤϟ΍
ήϴΒϜϟ΍ ϲ΋Ύϳΰϴϔϟ΍ϭ ϑϮδϠϴϔϟΎϛ ΎϧΪϠΑ ˯ΎϨΑ΃ ϰϟ· Δ˱ ϓΎο· ˭ (1644-1577) ϥϮϤϠϴϫ ϥϮϓ ΖδϴΘΑΎΑ ϥϮΟ
ˬϝΎΟήϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϟϛ ϥ· .(1687- 1614) έϮϣ ϱήϨϫ έϮΘϛΪϟ΍ϭ ˭ (1644- 1574) ΩϮϠϓ ΕήϴΑϭέ
ςΑ΍ήϟ΍ ϢϬϟ Ϧ͋ϴΒΗϭ ˬϲϬϟϹ΍ ΞπϨϟ΍ ϕΎϤϋ΃ ϢϬϟ ϒθϜΗ ΔϴϤϠϋ ΔϣϮψϨϣ Ϧϋ ϞϠϛ ϼΑ ΍ϮΜΤΑ ϥ΃ ΪόΑϭ
ϩάϫ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ΪϴόΑ ϰοήϟΎΑ ϢϬϟϮϘϋ Εήόη ˬξόΒϟ΍ ΎϬπόΒΑ ˯ΎϴηϷ΍ ϊϤΠϳ ϱάϟ΍ ϲϘϴϘΤϟ΍
΍άϫϭ .ΔϟϮϬδΑ ϻ
˱ ϮΒϘϣ ΏΩϷ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ Ώϼσ ϡΎϤΘϫ΍ ϰϠϋ ΔϟΎΒϘϟ΍ ίΎϴΣ ϊ ϗ΍ϭ ϞόΠϳ Ύϣ ˬΎϴϓϮλϮϴΜϟ΍
Ω΍Ϯϣ ΎϬϴϓ ΪΠϳ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ ήϋΎθϟ΍ ϊγϮΑ ΎϤϧ· ˬΔϔγϼϔϟΎΑϭ ϦϴϤϠόΘϤϟΎΑ ςϘϓ ΍˱έϮμΤϣ βϴϟ ϡΎϤΘϫϻ΍
ΎϴϓϮλϮϴΜΑ ϖ͉ϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΍άϜϫ ϝΎΤϟ΍ ϥϮϜϳ ϻ ϒϴϛϭ .ΔϴϣΎδϟ΍ ϪΘϳήϘΒϋ ΔγέΎϤϣ ϰϠϋ ϩΪϋΎδΗ Γήϴϓϭ
νέϷ΍ ϰϠϋ ΎϬϴϠϋ φϓϮΣϭ ˬϥϭέΎΘΨϤϟ΍ ˯ΎϤδϟ΍ ϑ
˵ Ϯϴο ΎϬϨπΘΣ΍ϭ ΎϫΎϋέϭ ˬΔ͉ϨΠϟ΍ ϲϓ Ϳ΍ ΎϬϘϠΧ
.ΎϬϋΎΒΗ΃ Ύϫ΍ϭέ ΎϤϛ ˬΎϬΟϮπϧϭ ΎϫϮϤϧϭ ΎϬΗΩϻϭ Δμϗ ϰϟ· ΍ϮόϤΘγ΍ Ϛϟάϟ .ήθΒϟ΍ αΪϗ΃ ˯ΎϨΑ΃ ϞΒϗ Ϧϣ
7
ϲϓ Δ˱ ϴϓϮλϮϴΛ Δ˱ γέΪϣ ΍Ϯδγ΃ Ϧϳάϟ΍ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϧϣ ΓέΎΘΨϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ· ΔϟΎΒϘϟ΍ Ϫδϔϧ Ϳ΍ Ϧ͉Ϙϟ ˯ΪΒϟ΍ ϲϓ
ΓΩϮόϟ΍ ϲϨόϳ ϱάϟ΍ ˬΔϳϭΎϤδϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ϩάϫ ήϫϮΟ ˬ˳ΔΣΎϤγ ϞϜΑϭ ˬΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϟ
˴ Ϙ˴ ϧ˴ ρϮϘδϟ΍ ΪόΑ ϢΛ .ΔϨΠϟ΍
ϞϴϠΧ ϰϟ· ϢΛ Ϧϣϭ ˬΡϮϧ ϰϟ· ϡΩ΁ Ϧϣ ΖϠϘΘϧΎϓ .ΩήϤΘϤϟ΍ νέϷ΍ ϦΑ΍ ϰϟ· ˬϦϴϴ΋ΪΒϟ΍ ΓΩΎόδϟ΍ϭ ϞΒϨϟ΍ ϰϟ·
ˬΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬΑϭ .Δϳή͋ δϟ΍ ϪΗΪϴϘϋ ξόΑ Ϧϋ ϒθϜϟΎΑ ΢Ϥγ ΚϴΣ ˬήμϣ ϰϟ· ήΟΎϫ ϱάϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· Ϳ΍
ϢϬΗΎϣϮψϨϣ ΐϠϗ ϰϟ· ΎϬϟΎΧΩ· Ϧϣ ϕήθϤϟ΍ Ϣϣ΃ ϲϗΎΒϟ ΢Ϥγ Ύϣ ˬΎϬϨϣ Ύ˱πόΑ ϥϮϳήμϤϟ΍ ϑήϋ
ϪϨϜϟ ˬΎϬϴϓ Ϊϟϭ ϲΘϟ΍ νέϷ΍ ϲϓ ΔϟΎΒϘϟ΍ ˬϦϴϳήμϤϟ΍ ΔϤϜΣ ϞϣΎϛ Ϧ͋Ϙϟ˵ ϱάϟ΍ ˬϰγϮϣ Ϣ͉ϠόΗϭ .ΔϴϔδϠϔϟ΍
ϦϴόΑέϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϝϼΧ ϪϏ΍ήϓ ΕΎϋΎγ ςϘϓ ΎϬϟ α͋ήϜϳ Ϣϟ ΚϴΣ Δϳ͋ήΒϟ΍ ϲϓ ΎϬϟ Ύ˱ϧΎϘΗ· ήΜϛ΃ ΢Βλ΃
ϊο΍ϭ ϊγϮΑ ΢Βλ΃ ˬϲϧ΍͉ήδϟ΍ ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ϞπϔΑϭ .ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ΪΣ΃ Ϊϳ ϰϠϋ ΎϬϤϠόΗ ΎϤϧ· ˬϪϟ΍ϮΠΘϟ
ˬϝΎΣήΘϟ΍ ϢϏέ ϚϟΫϭ ˬϦϴϴϠϴ΋΍ήγϺϟ ϪΗΩΎϴϗ ϝϼΧ ϪΘϬΟ΍ϭ ϲΘϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ Ϟ
͉ Τϳ ϥ΃ Δόϳήθϟ΍
ΐΘϜϟ΍ ϲϓ Δϳ͋ήδϟ΍ ϪΗΪϴϘϋ ˯ϯΩΎΒϣ Ρήσ ˬϲϔΧ Ϟ
˳ ϜθΑϭ .Δ˵ ϣϷ΍ ΎϬΘηΎϋ ϲΘϟ΍ ΕΎΑϮόμϟ΍ϭ ˬΏϭήΤϟ΍ϭ
ϦϴόΒδϟ΍ ΥϮϴθϟ΍ ϰγϮϣ Ϧ͉Ϙϟ Ϛϟάϛ .ΔϴϨΜΘϟ΍ ϲϓ ΎϬϨ͋Ϥπϳ Ϣϟϭ ΔδϤΨϟ΍ ϩέΎϔγ΃ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔόΑέϷ΍
΍άϫ ΔϠδϠγ ϢϬϨϣ ΖϠ͉ϜθΗ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣϭ .Ϊϳ ϰϟ· Ϊϳ Ϧϣ ΎϬϠϘϨΑ ϢΛ Ϧϣ ˯ϻΆϫ ϡΎϗ Ϊϗϭ .ϪΗΪϴϘϋ έ˴ ΍ήγ΃
Ύ˱ϣϮϳ ΃ήΠΘϳ Ϣϟ ΍˱ΪΣ΃ ϦϜϟ .ΔϟΎΒϘϟ΍ ϢϴϟΎόΗ ϦϘϠΗ Ϧϣ ϖϤϋ΃ ϥΎϤϴϠγϭ Ωϭϭ΍Ω ϥΎϛ ˬϊτϘϨΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ˬϝϮϘϨϤϟ΍
ˬϪΗϮϣ ΪόΑϭ ...ϲϧΎΜϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍ ήϴϣΪΗ Ϧϣί ϲϓ ΎϬΒΘϛ ϱάϟ΍ ωϮθϳ ϦΑ ϥΎόϤγ ϥΎϛ ϰΘΣ ΎϬΘΑΎΘϛ ϰϠϋ
΍ϮόοϮϓ ˬϊηϮϳ ϦΑ ϥΎόϤγ ϪΒΘϛ Ύϣ ϊϤΠΑ ϢϬΗάϣϼΗϭ ΎΑ΃ ϲΑ΍ήϟ΍ ϩΪϋΎδϣϭ έίΎόϴϟ΃ ϲΑ΍ήϟ΍ ϪϨΑ΍ ϡΎϗ
.ΔϟΎΒϘϟ΍ ϢϴϟΎόΗ ϦϤπΘϳ ϱάϟ΍ ήϫϭΰϟ΍ ϭ΃ ϕ΍ήηϹ΍ ΏΎΘϜΑ ϑήόϳ ΢Βλ΃ Ύϣ
8

:ϲϫ ϦϳϭΎϨϋ ΔόΑέ΃ ΖΤΗ ΓΩΎϋ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϒ͉ϨμΗ
.ΔϴϠϤόϟ΍ ΔϟΎΒϘϟ΍ :΁
.ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔϟΎΒϘϟ΍ :Ώ
.ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ήϴϏ ΔϟΎΒϘϟ΍ :Ν
.ΔϳΪ΋ΎϘόϟ΍ ΔϟΎΒϘϟ΍ :Ω
9
.ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ έΎσ· ϦϤο ϞΧΪΗ ϻϭ ˬΔϳήΤδϟ΍ αϮϘτϟ΍ϭ Ϣγϼτϟ΍ ϊϣ ΔϴϠϤόϟ΍ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϰσΎόΘΗ
10
ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϪϧΈϓ ˬΓΪϋ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ΎϬϟ ϕήτΘϟ΍ ϱήΠϳ ϲΘϟ΍ ˬΔ ϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔϟΎΒϘϟ΍ Ύϣ΃
ϭ΃ ϖτϨϟ΍ϭ ˬϞ͉ϤΠϟ΍ ΏΎδΣ ϭ΃ ΎϳήΘϤΠϟ΍ :ϲϫ ϡ˳ Ύδϗ΃ ΔΛϼΛ ϰϟ· ϢδϘΗ ϲϫϭ .ΎϬ΋ΩΎΒϣ ξόΑ
.ΓέϮϤμϟ΍ϭ ˬϥϮϘϳέΎσϮϨϟ΍
11
ˬΪϨΘδΗ ϲϫϭ .ȖȡĮȝȝĮIJİȚĮ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϑΩ΍ήΗ ˬϞ͉ϤΠϟ΍ ΏΎδΣ ϭ΃ ˬΎϳήΘϤΠϟ΍ ϥ· ϝϮϘϟ΍ ΎϨϨϜϤϳ
ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ βϔϧ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϞόΠϳ Ύϣ .ΕΎϤϠϜϠϟ ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϰϠϋ ˬΕήη΃ϭ ϖΒγ ΎϤϛ
ϪΘϤϴϗ ϱάϟ΍ ˬε ϱ΃ ˬʹ ϑήΤϟ΍ ϥΈϓ ΍άϜϫϭ .ϞϤΠϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱πϳ΃ ϖΒτϨϳ ΍άϫϭ ˬΎ˱πόΑ ΎϬπόΑ ή͋δϔΗ
Ρϭέ ϭ΃) Ϳ΍ Ρϭέ ϲΘϤϠϛ ϑήΣ΃ ϊϤΠϧ ϦϴΣ ΎϬϴϠϋ ϞμΤϧ ϲΘϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ βϔϧ Ϫϟ ˬ 300 ΔϴϤϗήϟ΍
ˬ30 = ʬϭ ˬήϔλ = ʠϭ ˬ8 = ʧϭ ˬ6 = ʥϭ ˬ200 = ʸ ΚϴΣ ˭ʮʩʤʬʠ ʧʥʸ ϱ΃ (ΔϳήΒόϟΎΑ ϢϴϫϮϟ΃
.300 Ύ˱πϳ΃ ϪϋϮϤΠϣ Ύϣ ˬ40 = ʮϭ ˬ10 = ʩϭ ˬ5 = ʤϭ
ϊϤΟ ϥ΃ ΚϴΣ ˭ϪΒΣ΃ ϱ΃ ˬʤʡʤʠ ϪΒϫ΃ϭ ˬΪΣ΍ϭ ϱ΃ ˬʣʧʠ ΪΣ΃ :ϦϴΘϤϠϜϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ
ϱ΍Ϊηϭ (ϙϼϤϟ΍ Ϣγ΍) ϥϮσήτϣ :ϦϴΘϤϠϜϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ωϮϤΠϣ ϥΈϓ Ύ˱πϳ΃ϭ .13 Ϯϫ ϦϴΘϤϠϜϟ΍ ϑήΣ΃
ϙϼϤϟ΍ ϥ· ϝΎϘϳ ΚϴΣ .ήΧϵΎΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϝ΍ΪΒΘγ΍ Ύ˱ϳΰϣέ ΎϨόγϮΑ Ϫϧ΃ ϲϨόϳ Ύϣ ˭ 314 Ϯϫ (Ϳ΍ Ϣγ΍)
."Ϫϴϓ ϦϤπΘϣ ϲϤγ΍" ϥ· ϼ
˱ ΋Ύϗ Ϳ΍ ΙΪΤΗ ϪϨϋϭ ˬΔϳ͋ήΒϟ΍ ϲϓ Ϟϴ΋΍ήγ· ˯ΎϨΑ΃ ΩΎϗ Ϧϣ Ϯϫ ϥϮσήτϣ
ϦϳϮϜΘϟ΍ ήϔγ ) Ϧϣ ΫϮΧ΄Ϥϟ΍ "ϮϠϴη ϲΗ΄ϳ ϰ ΘΣ" ήϴΒόΗ ϥΈϓ ϞϤΠϟ΍ ΏΎδΤΑ ϖ͉ϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˬΎ˱πϳ΃ϭ
ϥϮϔϗ΍ϭ ϝΎΟέ ΙϼΛ ΍Ϋ·ϭ" ΓέΎΒϋ ϢϴϗήΗ ϥΈϓ Ϛϟάϛϭ .358 ϱ΃ ΢ϴθϤϟ΍ ΔϤϠϛ ϢϴϗήΗ βϔϧ Ϫϟ (49:10
.701 ϱ΃ Ϟϴ΋Ύϓέϭ Ϟϴ΋΍ήΒΟ ˬϞϴ΋ΎΨϴϣ Ϣϫϭ ΓέΎΒόϟ΍ ΔϤϴϗ βϔϧ Ϫϟ (18:10 ϦϳϮϜΘϟ΍ ήϔγ ) "ϪϳΪϟ
ϯήΧ΃ ΔϠΜϣ΃ ϥ΃ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ϦϳάΧ΁ ˬϞ Ϥ͉ Πϟ΍ ΏΎδΣ ΔϴϫΎϣ ΢ϴοϮΘϟ ϲϔϜΗ ΔϠΜϣϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ϭ
.ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ ϕΎϴγ ϲϓ ϲϠΘγ
12
ΎϬ˴ϟΰΘΧ΍ Ϊϗϭ nothrius ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ΔϘΘθϣ ΔϤϠϛ ϮϬϓ ˬϖτϨϟ΍ ΍˱ίΎΠϣ ϭ΃ ˬϥϮϘϳέΎσϮϨϟ΍ Ύ͉ϣ΃
.ϥϼϜη ΎϬϟϭ ˬ˵ΐΗΎϜϟ΍

ΚϴΤΑ ˬϯήΧ΃ ΔϤϠϜϟ ϝ΍ΰΘΧϻ΍ ϭ΃ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ Ϫϧ΄ϛϭ ΔϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ϑήΣ Ϟϛ ήΒΘόϧ ϝϭϷ΍ ϞϜθϟ΍ ϲϓ
ΎϨϧΈϓ ΍άϜϫϭ .ΔϠϤΟ ϞϴϜθΗ ΎϨόγϮΑ ϥϮϜϳ ˬΔϨϴόϣ Δ˳ ϤϠϛ ϑήΣ΃ Ϧϣ ΔϧϮϜΘϤϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϊϤΟ Ϧϣϭ ˬϪϧ΃
ϰϠϋ ΎϨϠμΤϟ ΔϴγΎγ΃ ΔϤϠϜϛ (ʺʩʹʠʸʡ ΔϳήΒόϟΎΑ Ζϴη΍ήΑ) ˯ΪΒϟ΍ ϲϓ ΔϤϠϛ Ϧϣ ϑήΣ Ϟϛ ΎϧάΧ΃ ΍Ϋ·
ϯ΃έ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ" ϱ΃ ˬ(ϩ΍έϮΗ Ϟϴ΋΍ήη· ϮϠΒϘϴη ϢϴϫϮϟ΃ ϯ΍έ Ζϴη΍ήϴΑ ) ϝϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠϤΠϟ΍
ϥϮϘϳέΎσϮϨϟ΍ Ϧϣ ΝΫΎϤϧ ΔΘγ ϡΪϗ΃ ϥ΃ ϲόγϮΑ ˬϖϠτϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ."Γ΍έϮΘϟ΍ ϞΒϘΘγ Ϟϴ΋΍ήγ· ϥ΃ ϢϴϫϮϟ΃
ϱΩϮϬϳ ϲϟΎΒϗ Ϯϫϭ ˬϲηϮϣ ϦΑ ήϴ΋Ύϣ ϥϮϣϮϟΎγ ΎϬϣ͉Ϊϗϭ ˬΖϴη΍ήΑ ΔϤϠϜϟ΍ βϔϧ Ϧϣ ΎϬλϼΨΘγ΍ ϦϜϤϳ
ϪΟϮΗ ΎϬόϴϤΟ ΎϬϟ ϩάϫϭ .[2]ίήϴΟϭέ ήϴΒγϭήΑ ϪϤγ΍ ΢Βλ΃ϭ ˬ 1665 ϡΎϋ ϲΤϴδϤϟ΍ ϥΎϤϳϹ΍ ϖϨΘϋ΍
΍ϮϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΍ϮϘϨΘόϳ ϥ΄Α ϦϳήΧ΁ ΩϮϬϳ ωΎϨϗ· Ϧϣ ίήϴΟϭέ Ϧ͉ϜϤΗ ΎϬΘτγ΍ϮΑϭ ˬϲΤϴδϣ
:ϲϫ Ε΍έΎΒόϟ΍ ϩάϫϭ .ΓΪθΑ ΎϬϟ ϦϴοέΎόϣ
ϦΑϻ΍ ϱ΃ ˬϢϴϤϬΗ ΩΎϬϳ ϢϴΘϴϬηϮϟΎη ˬ"Ώ΁ ˬΡϭέ ˬϦΑ " ϲϫ ΔϳήΒόϟΎΑ ϰϟϭϷ΍ ΓέΎΒόϟ΍
U
.ϪΗΪΣϭ ϲϓ ϞϤΘϜϣ ΙϮϟΎΛ Ώϵ΍ϭ Ρϭήϟ΍ϭ
Ρϭήϟ΍ϭ ϦΑϻ΍ ϱ΃ ˬϭΩϮΒόΗ ΩΎϬϳ ϢϴΘϴϬηϮϟΎη ˬ "Ώ΁ ˬΡϭέ ˬϦΑ" ϲϫ ΔϳήΒόϟΎΑ ΔϴϧΎΜϟ΍ϭ
U
.ήϫϮΠϟ΍ ϲϓ ϭΎδΘϣ ΙϮϟΎΛ Ώϵ΍ϭ
ϲϨΑ΍ ϥϭΪΒόΘγ ϱ΃ ˬ"ϭΩϮΒόΗ ωϮθϳ ϮϣΎη ήϴη΃ ϲϧϮη΍έ ϱήϜΑ " ϲϫ ΔϳήΒόϟΎΑ ΔΜϟΎΜϟ΍ϭ
U
.ωϮδϳ ϪϤγ΍ ϱάϟ΍ ήϜΒϟ΍
ϲΗ΄ϴγ ϦϴΣ ϱ΃ ˬ"ϭΩϮΒόΗ ωϮθϳ ϮϣΎη ήϴη΃ ϥΎΑ΍έ ωΎΑϮϴΑ " ϲϫ ΔϳήΒόϟΎΑ ΔόΑ΍ήϟ΍ϭ
U
.ϥϭΪΠδΘδϓ ωϮδϳ ϪϤγ΍ ϱάϟ΍ ϢϠόϤϟ΍
έΎΘΧ΄γ ϱ΃ ˬ"ϩϮϠϴϛΎΗ ωϮθϳ ΪϴϟΎΘϴη έΎϜΑ΃ ϩΎϴϓ΍έ ϻϮΘϴΑ " ϲϫ ΔϳήΒόϟΎΑ ΔδϣΎΨϟ΍ϭ
U
.ΓΪΠϤϣ ϥϮϜΘγϭ ωϮδϳ ΪϠΘϟ ˯΍έάϋ
ϲϓ ήΘΘγ΄γ ϱ΃ ˬ"ϮϠϴϛΎΗ ωϮθϳ ϲΑϮϐϴη έΎΗΎγ΃ ϢϴϔϳΰΗ΍έ ΕϮϏϮΑ " ϲϫ ΔγΩΎδϟ΍ϭ
U
.ωϮδϳ ΪδΟ ϥϮϠϛ΄Θγϭ ΰΒΧ Δότϗ
.Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ ΎϬΑ ώϟΎΒϣ ϲϬϓ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΓΪϴϘόϟΎΑ ΓήΛ΄ΘϤϟ΍ Ε΍έΎΒόϟ΍ ϩάϬϟ ΔϴϟΎΒϘϟ΍ ΔϴϤϫϷΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ύϣ΃
13
άΧ΄ϧ ˬέϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΎϨϧΈϓ ˬϲϟΎΘϟΎΑϭ .ϝϭϷ΍ βϜϋ Ύ˱ϣΎϤΗ Ϯϫ ϥϮϘϳέΎσϮϨϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϞϜθϟ΍ϭ
ϭ΃ ΔϤϠϛ ΎϬϨϣ Ϟ͋Ϝθϧϭ ˬΔϠϤΟ Ϧϣ ϰτγϮϟ΍ ϑήΣϷ΍ ϭ΃ ˬΎϤϬϴϠϛ ϭ΃ ˬΔϴ΋ΎϬϨϟ΍ ϭ΃ ϰϟϭϷ΍ ϑήΣϷ΍
"ϩήΘδϧ ϪϤϜΣ" ϭ΃ ˬʤʸʺʱʰ ʤʮʫʧ ϱ΃ Δϳ͋ήδϟ΍ ΔϤϜΤϟ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϥΈϓ ΍άϜϫϭ .ΕΎϤϠϛ
.ΔϤόϧ ϭ΃ ϦΣ ˬʰʧ = ʰϭ ʧ ϱ΃ ˬϦϴΘϤϠϜϟ΍ Ϧϣ Ϟ
͈ ϛ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ ΎϧάΧ΃ ϥ· ˬ΢ΒμΗ ˬΔϳήΒόϟΎΑ
ˬ(12 ± 30 ΔϴϨΜΘϟ΍) "˯˶ Ύ˴Ϥδ
͉ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴ϨϠ˶˸ΟϷ
˴ Ϊ˵ ό˴ ˸μϳ˴ ˸Ϧϣ˴ " ΓέΎΒόϟ ΓήϴΧϷ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ϑήΣϷ΍ ϥΈϓ Ϛϟάϛϭ
ϲϨόϳ Ϊϗ Ύϣ ˬϥΎΘΨϟ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ˬϪϠϴϣ ϱ΃ ˬʤʬʩʮ ΔϤϠϛ ΎϨϴτόΗ ˬΔϳήΒόϟΎΑ "ΎϤϳΎϣΎηΎϫ ϮϨϴϟ ϩϼϴϣ" ϱ΃
.˯ΎϤδϟ΍ ϰϟ· ϞλϮϣ ϖϳήτϛ ϥΎΘΨϟΎΑ ήϣ΃ (Ϳ΍ ϱ΃) ϩ ϭ ϩ ϱ ϥ΃
14
ΔϳΪΠΑϷ΍ ϑήΣ΃ Ϧϣ ϑήΣ ϝ΍ΪΒΘγ΍ ϢΘϳ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ξόΑ ϖϓϮϓ .ϞϳΪΒΘϟ΍ ϲϨόΗ ϲϬϓ ΓέϮϤμϟ΍ Ύ͉ϣ΃
ΔϔϠΘΨϣ ΔΌΠϬΗ Ε΍Ϋ ϯήΧ΃ ΔϤϠϛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ˬΔϨϴόϣ ΔϤϠϛ Ϧϣ ˬ΍άϜϫϭ .ϪϴϠϳ ϭ΃ ϪϘΒδϳ ήΧ΁ ϑήΤΑ
ˬϢΛ Ϧϣϭ ήΧϵ΍ ϕϮϓ ϒμϨϟ΍ ϊοϮϳ ΚϴΤΑ ΎϬΒϴΗήΗ ϢΘϳϭ ˬϦϴϔμϧ ϰϟ· ΔϳΪΠΑϷ΍ ϢδϘΗ ΍άϜϫϭ .Ύ˱ϣΎϤΗ
ϦϴϨΛ΍ ϰϠϋ ϞμΤϧ ˬϲϧΎΜϟ΍ ςΨϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ Ϧ
˶ ϴ˴ϟϭ͉ Ϸ΍ Ϧ
˶ ϴ˴ϓήΤϟ΍ ϭ΃ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ ϲϟΎΘΘϟΎΑ ϝΪΒϧ ϦϴΣ
ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋϭ .ʴʥʸʩʶ ϑϭήϴμϟ΍ ϭ΃ ϒϳήμΘϟ΍ ϝϭΪΟ ϰϋΪΗ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫϭ .ϼ
˱ ϳΪΒΗ Ϧϳήθϋϭ
:ϲϠϳ ΎϤϛ ˬʺʡʬʠ ΖΒϟ΍ ΔϳήΒόϟΎΑ ϰϋΪΗ ϲΘϟ΍ ΎϬϗήσ ϯΪΣ· ϲτϋ΄γ
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ϙ
ʫ
ϡ
ʮ

ϱ
ʩ
ϥ
ʰ

ρ
ʨ
α
ʱ

Ρ
ʧ
ω
ʲ

ί
ʦ
ϑ
ʳ

ϭ
ʥ
ι
ʶ

ϩ
ʤ
ϕ
ʷ

Ω
ʣ
έ
ʸ

Ν
ʢ
ε
ʹ

Ώ
ʡ
Ε
ʺ

΍
ʠ
ϝ
ʬ

ϦϴϓήΤϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ϥϮϜΘϓ ˬΎϬϨϣ ϒϟ΄ΘΗ ϲΘϟ΍ ϦϴϟϭϷ΍ ϦϴϓήΤϟ΍ Νϭί Ϣγ΍ ΔϘϳήσ Ϟϛ άΧ΄Η ΚϴΣ
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˬ΍άϜϫϭ .ήΧ΁ ϑήΤΑ Νϭί ϝ΍ΪΒΘγ΍ ϢΘϳ ϦϴΣ ˬϞϜϛ ΔϣϮψϨϤϟ΍ αΎγ΃ ϲϫ ϦϴΟϭΩΰϤϟ΍
ϦϴΘϨΛϻ΍ ϕήτϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϥϮϜΗϭ .ʲʶʣ ϊλΩ ΔϤϠϛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ϥ΃ ʧʥʸ Ρϭέ ΔϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ΎϨϨϜϤϳ ΖΒϟΎ˰Α
ˬί Ώ Ρ ΃ ˬϭ Ώ ί ΃ ˬϩ Ώ ϭ ΃ ˬΩ Ώ ϩ ΃ ˬΝ Ώ Ω ΃ ˬΕ Ω Ν ΃ ˬΕ Ν Ώ ΃ :ϲϫ ϯήΧϷ΍ Ϧϳήθόϟ΍ϭ
ι ΃ ˬω Ώ ϑ ΃ ˬα Ώ ω ΃ ˬϥ Ώ α ΃ ˬϡ Ώ ϥ ΃ ˬϝ Ώ ϡ ΃ ˬϙ Ώ ϝ ΃ ˬϱ Ώ ϙ ΃ ˬΡ Ώ ρ ΃
ΪόΑ .ϡ Ώ ϝ ΃ϭ ˬΩ Ν Ώ ΃ ϖ΋΍ήσ ΎϬϴϟ· ϑΎπΗ ϲΘϟ΍ ˬέ Ώ ε ΃ ˬϕ Ώ έ ΃ ˬι Ώ ϙ ΃ ˬϑ Ώ

˱ ΎϤΘΣ΍ Ϧϳήθϋϭ ϦϴϨΛ΍ Ϧϣ ϯήΧ΃ ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ ϒϟΆϤϟ ΍ "ϲϘτϨϤϟ΍ ϑήμϟ΍ ϝϭΪΟ " ϲΗ΄ϳ ϚϟΫ
΍άϜϫϭ .ϲϣΎψϨϟ΍ ήϴϏϭ ήϓΎϨϟ΍ϭ ΢ϴΤμϟ΍ ϢγΎΑ ΔϓϭήόϤϟ΍ ˬΔΛϼΜϟ΍ "ϞϳΪΒΘϟ΍ ϝϭ΍ΪΟ " Ύ˱πϳ΃ ϙΎϨϫϭ
ϑήΣϷ΍ ϊοϮΗϭ ˬήϴϐλ ϊΑήϣ 484 ϰϟ· ϢδϘϣ ήϴΒϛ ϊΑήϣ Ϣγή˵ϳ ˬΕΎΒϴϛήΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϱ΄Α ϡΎϴϘϠϟ
ςΨϟ΍ ϲϓϭ ˭έΎδϴϟ΍ ϰϟ· ϦϴϤϴϟ΍ Ϧϣ ΔϳΪΠΑϷ΍ ϊοϮΗ ˬ"΢ϴΤμϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍"˰Α ϖϠόΘϳ ΎϤϴϔϓ .ϪϠΧ΍Ω ϲϓ
ϑήΤΑ ΃ΪΒϧ ΚϟΎΜϟ΍ ςΨϟΎΑϭ ˭ϒϟϷ΍ ϑήΤΑ ϲϬΘϨϧϭ ˯΍ήϟ΍ ϑήΤΑ ΃ΪΒϧ ϦϜϟ Ϫδϔϧ ˯ϲθϟ΍ Ϟόϔϧ ϲϧΎΜϟ΍
ϦϴϤϴϟ΍ Ϧϣ ΔϳΪΠΑϷ΍ ΐΘϜϨϓ "ήϓΎϨϟ΍ ϝϭΪΟ "˰ϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ύ͉ϣ΃ .΍άϜϫϭ ˭˯ΎΒϟ΍ ϑήΤΑ ϲϬΘϨϧϭ ϢϴΠϟ΍
ϲϬΘϨϧϭ Ϧϴθϟ΍ ϑήΤΑ ΃ΪΒϧ ϲϧΎΜϟ΍ ςΨϟ΍ ϲϓϭ ˭ϒϟϷ΍ ϑήΤΑ ϲϬΘ Ϩϧϭ ˯ΎΘϟ΍ ϑήΣ Ϧϣ ΍˱˯ΪΑ έΎδϴϟ΍ ϰϟ·
ϩάϫ ΐϧΎΟ ϰϟ·ϭ .Ρήθϟ΍ ϝϮτϴδϓ "ϲϣΎψϨϟ΍ ήϴϏ ϝϭΪΟ "˰Ϡϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύ͉ϣ΃ .΍άϜϫϭ ˭˯ΎΘϟ΍ ϑήΤΑ
ΔϣΎϫ ΔϘϳήσ Ύ˱πϳ΃ ΪΟϮΗ ΎϤϛ .ΏϮϠϘϤϟΎΑ ΔϤϠϜϟ΍ ΔΑΎΘϛ ϢΘϳ ΎϬϴϓϭ ϕήθΗ ϰϋΪΗ ΔϘϳήσ ϚϟΎϨϫ ˬϕήτϟ΍
:ϲϟΎΘϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϰϠϋ ϲϫϭ ˬ "ήϜΑ ϖϳ΃" ϭ΃ ˬϊδΘϟ΍ Ε΍ήΠΤϟ΍ ΔϟΎΒϘ˰Α ϰϋΪΗ ΍˱ΪΟ
300
30
3
200
20
2
100
10
1
000
00
0
000
00
0
000
00
0
ε
ϝ
Ν
έ
ϙ
Ώ
ϕ
ϱ
΃
600
60
6
500
50
5
400
40
4
000
00
0
000
00
0
000
00
0
Ϣ˰
α
ϭ
Ϛ˰
ϥ
ϩ
Ε
ϡ
Ω
900
90
9
800
80
8
700
70
7
000
00
0
000
00
0
000
00
0
ς˰
ι
ρ
ϒ˰
ϑ
Ρ
Ϧ˰
ω
ί
ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫϭ .ΓήΠΣ Ϟ
͋ ϛ ϲϓ ϑήΣϷ΍ ϦϴΑ ΏέΎϘΘϟ΍ Ϧ͋ϴΑϷ ϩϼϋ΃ ϑήΣ Ϟϛ ϢϴϗήΗ Ζόοϭ Ϊϗϭ
Ϧϴόο΍ϭ ˬΎϬϨϤπΘϳ ϲΘϟ΍ ϑήΣϷ΍ ϥΎϴΒΘϟ ϞϜθϟ΍ Ϧϣ ˯΍ΰΟ΃ άΧ΃ ϝϼΧ Ϧϣ ήϴϔθΘϠϟ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϞϤόΘδΗ
ϰϟϭϷ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϥΈϓ ˬ΍άϜϫϭ .Φϟ· ...ˬϲϧΎΜϟ΍ ϑήΤϠϟ ϥΎΘτϘϧϭ ˬϝϭϷ΍ ϑήΤϠϟ (ήϔλ ϱ΃) ΔτϘϧ
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˯ϲθϟ΍ βϔϧ .ρΎϘϧ ΙϼΛ ΖϨϤπΗ ϥ· ϑΎϘϛ ΃ήϘΘγ ϕ ϱ ΃ ϑήΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϨϤπΘϤϟ΍
Ύ˱πϳ΃ ϙΎϨϫ ϦϜϟ .ΎϬϨϤπΘΗ ϲΘϟ΍ ρΎϘϨϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΃ήϘΘϓ ˬϚ˰ ϥ ϩ ϑήΣϷ΍ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟΎΑ
ϲϔΘϛ΄γ Ϛϟάϟ .ΎϬο΍ήόΘγϻ ΎϨϫ ϱΪϟ ϝΎΠϣ ϻ ˬϊδΘϟ΍ Ε΍ήΠΤϟ΍ ΔϟΎΒϗ ϝΎϤόΘγϻ ΓήϴΜϛ ϕήσ
ϱ΃ ϞϳΪΒΘϟ΍ ΔϘϳήσ ϖϓϭ ΎϴϣέϷ Ϧϳήθόϟ΍ϭ βϣΎΨϟ΍ ΡΎΤλϹ΍ ϲϓ ϩ΃ήϘϧ ΎϤϓ ˭ήϴϐλ ϝΎΜϣ ˯Ύ τϋΈΑ
.(ϞΑΎΑ ϱ΃) "ϞΒΑ" ϲϨόΗ "Ϛθη ζΒΗ΃" ΓέϮϤμϟ΍
15

ϞϜθϓ ˭ΔϳήΒόϟ΍ ΔϳΪΠΑϷ΍ ϑϭήΣ ϝΎϜη΃ ΎϬϨϤπΘΗ ΔλΎΧ ϥ
˳ Ύόϣ ϚϟΎϨϫ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ Ϟ
͋ ϛ ΐϧΎΟ ϰϟ·ϭ
ϲϓ ΐΘϜϳ Ύ˱ϓήΣ ϭ΃ ˬΔϳ΍ΪΑ ϑήΣ ϥϮϜϳ Ϧϴ Σ ϩάΧ΄ϳ ϱάϟ΍ ϚϟΫ Ϧϋ ϒϠΘΨϳ ΔϤϠϜϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϑήΤϟ΍
ˬρϮτΨϤϟ΍ ϑϭήΣ ϲϗΎΑ Ϧϣ ήϐλ΃ ϞϜθΑ ΐΘϜϳ ϦϴΣ ϭ΃ ˭ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ΓΩΎϋ ϡΪΨΘδϳϭ ΔϤϠϜϟ΍ ςγϭ
ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ξόΑ ΔΌΠϬΗ ϦϴΣ ΎϫΪΠϧ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ˭ϲ΋΍Ϯθϋ ϞϜθΑ ϭ΃
Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴλϮμΨϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ˭ϯήΧ΃ ΔϨϜϣ΃ ϲϓ ϪϴϠϋ ϱϮΘΤΗ ϻϭ ΔϨϴόϣ ΔϨϜϣ΃ ϲϓ ϲϓΎο· ϑήΣ
ϭ΃ ΔϳίΎΠϣ ΎϬϧ΃ νήΘϔϳ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎΒόϟ΍ ξόΑ ϲϓϭ ˬΕ΍έΎηϹ΍ϭ ρΎϘϨϟ΍ ξόΑ ϊ͊οϮΗ ϲϓ ΎϬψΤϠϧ
.ΓέήϜϣ
16
ϥΈϓ ΍άϜϫϭ ˬʣ ϝ΍Ϊϟ΍ ϦϴΑϭ ʩ ˯Ύϴϟ΍ ϦϴΑ ϊϘΗ ϦϴΣ ʥ ϭ΍Ϯϟ΍ ϰϟ· ΰϣήϳ ʠ ϒϟ΃ ϱήΒόϟ΍ ϑήΤϟ΍ ϞϜη ϼ
˱ Μϣ
ϝ΍Ω ϰϟ· ΰϣήϳ ʤ ˯Ύϫ ϑήΤϟ΍ ϞϜη ϥΈϓ Ύ˱πϳ΃ϭ .ʣʥʩ ΩϮϳ ΔϤϠϜϟ΍ Ϧϋ ήΒόϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϪΗ΍Ϋ ΪΤΑ ϑήΤϟ΍
.΍άϜϫϭ ˬήδϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ϧϣ ϪϠϔγ΃ ϲϓ ΔΑϮΘϜϣ ʩϭ ʣ ˯Ύϳϭ
17
ϑήΤϟ΍ ϥ΃ ˬϩ͋ϮϤϨϟ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ˬ ʤʡʸʭʬ "ϪΑήϤϟ" ΔϤϠϛ ϲϓ ΪΠϧ ΎϨϧΈϓ (7-6 :9) Ύϴόη΃ ήϔγ ϲϓϭ
.ΔϤϠϜϟ΍ ςγϭ ϲϓ ϊϘϳ Ϯϫ ΎϤϨϴΑ ήϴΧϷ΍ ϑήΤϟ΍ Ϫϧ΄ϛϭ ΐΘϛ Ϊϗ ˬϢϴϤϟ΍ ϱ΃ ˬ (ΔϳήΒόϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϲϓ) ϲϧΎΜϟ΍
= 5 + 2 + 200 + 40 + 30 ϥϮϜΗ ϥ΃ Ϧϋ Ύ˱οϮϋϭ ˬΎϬϧΈϓ ΔϤϠϜϟ΍ ϑήΣ΃ ΎϨόϤΟ ϥ· ΎϨϧ΃ ϲϨόϳ Ύϣ
(ΰΘΗ) ʦʺʺ Ϟ͉ϤΠϟ΍ ΏΎδΣ ϖϓϭ ϲϨόϳ Ύϣ ˬ837 = 5 + 40 + 200 + 600 + 30 ΢ΒμΗ ˬ277
.Ύ˱ϔϠΘΨϣ ϰ
˱ Ϩόϣ ΔϤϠϜϟ΍ ϲτόϳ Ύϣ ˬΓήϓϮΑ ΢ϧΎϤϟ΍ ϱ΃
18
ϲϫϭ (Shema Yisrael ) "Ϟϴ΋΍ήγ· Ύϳ ϊϤγ΍ " ΔϓϭήόϤϟ΍ Γϼμϟ΍ ϙΎϨϫ (4 :6) ΔϴϨΜΘϟ΍ ήϔγ ϲϓ
ʤʥʤʩ ʥʰʩʤʬʠ ʤʥʤʩ ʬʠʸʹʩ ʲʮʹ) "ΪΣ΍ϭ ϩ ϭ ϩ ϱ ˬΎϨϬϟ· ϩ ϭ ϩ ϱ ˬϞϴ΋΍ήγ· Ύϳ ϊϤγ΍ " ΍άϜϫ ΃ΪΒΗ
Ϧϣ ʣ Ω ϑήΤϟ΍ϭ ˬΔϳήΒόϟ΍ ΔΨδϨϟ΍ ϲϓ (ϊϤη) ϊϤγ ΔϤϠϛ Ϧϣ ʲ ω ϑήΤϟ΍ ϥ΃ φΣϼϧ ΎϬϴϓϭ ˬ (ʣʧʠ
κ
͉ Ϩϟ΍ ΍άϫ ΔϴϟΎΒϘϟ΍ Δϳΰϣήϟ΍ ή͋δϔΗϭ .κϨϟ΍ ϑϭήΣ ϲϗΎΑ Ϧϣ ήΒϛ΃ ϑήΣ΄Α ΖΒΘϛ ˬ(ΪΣ΃) ΪΣ΍ϭ ΔϤϠϛ
ˬΔϔϠΘΨϣ ΔϘϳήσ ϦϴόΒδΑ Δόϳήθϟ΍ ήϴδϔΗ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϲϨόϳ 70 ϪΘϤϴϗ ϱάϟ΍ ʲ ω ϑήΤϟ΍ :ϲϠϳ ΎϤϛ
ϥϮϜΘϳ ϲΘϟ΍ ΔόΑέϷ΍ ϑήΣϷ΍ ϰϟ·ϭ ΔόΑέϷ΍ ΕΎϫΎΠΗϻ΍ ϰϟ· 4 ϪΘϤϴϗ ϱάϟ΍ ʣ Ω ϑήΤϟ΍ Ϟ͋ϟΪϳ ΎϤϨϴΑ
ΓΪϣ ϰϟ· ήϴθΗ ϲϬϓ 410 ΔϴϤϗήϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ ϲΘϟ΍ ʲʮʹ ϊϤγ΍ ϰϟϭϷ΍ ΔϤϠϜϟ΍ Ύ͉ϣ΃ .Ϳ΍ Ϣγ΍ ΎϬϨϣ
ϩάϫ ϲϓ Ϟϣ΄Θϟ΍ ϖΤΘδΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ρΎϘϨϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϰϟ· Ϧϳήϴθϣ .ϝϭϷ΍ ϞϜϴϬϟ΍έ΍ήϤΘγ΍
.ΎϬϴϠϋ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ ΎϨϟ ΢Ϥδϳ ϻ ΖϗϮϟ΍ ϦϜϟ Γϼμϟ΍
19
ξόΑ ϙΎϨϫ Ϛϟάϛ ˬΔΟΎΤϟ΍ Ϧϋ ΓΪ΋΍ΰϟ΍ ϭ΃ ΔμϗΎϨϟ΍ ΔΌΠϬΘϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΃ ΔϠΜϣ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϤϛ
.ϲϠϴγ ϱάϟ΍ κϨϟ΍ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ΎϫΪΠϨγ ϲΘϟ΍ ˬΦϟ· ...ςϴϘϨΘϟ΍ϭ ΔΠϬϠϟ ΕΎϴλϮμΨϟ΍
20
ΔϳήΒόϟΎΑ Ζϴη΍ήΑ ϱ΃ ± ˯ΪΒϟ΍ ϲϓ ϲϫ ϲΘϟ΍ϭ Γ΍έϮΘϟ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔϤϠϜϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϯήΧ΃ ΔψΣϼϣ
Δϟ΍Ϊϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ϑήΣϷ΍ ϲϫ ˬ"΍ήΑ" ϱ΃ ˬΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ϑήΣϷ΍ ϥ· ϝϮϘΗ ˬ ʺʩʹʠʸʡ
Ϧϣ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ ϥΈϓ ˬΎ˱πϳ΃ϭ .ʡʠ ΏϷ΍ϭ ˬʧʥʸ Ρϭήϟ΍ϭ ˬʰʡ ϦΑ ± ϦΑϻ΍ ϱ΃ ϲϬϟϹ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϰϠϋ

ϱάϟ΍ ϒϟϷ΍ ϑήΣ βϴϟϭ ˬʤʫʸʡ ΔϛήΑ ΔϤϠϛ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˯ΎΒϟ΍ ϑήΣ Ϯϫ Γ΍έϮΘϟ΍
ΔϤϠϜϟ΍ ϑήΣϷ ϲϤϗήϟ΍ ϊϤΠϟ΍ ϥΈϓ Ύ˱πϳ΃ϭ .ΔϤϴΘη ϲϫ ϲΘϟ΍ "έ˷ ΃" ʸʸʠ ΔϤϠϜϟ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ Ϯϫ
= ʡ ϱ΃ ˭΢ϴδϤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ Ωϼϴϣ ΦϳέΎΗϭ [3]ΔϘϴϠΨϟ΍ ΦϳέΎΗ ϦϴΑ Ύϣ ϞμϔΗ ϲΘϟ΍ ϦϴϨδϟ΍ ΩΪϋ ΎϨϴτόϳ
Ϣϗήϛ ϪϋϮϤΠϣ Ύϣ ˬ400 = ʺϭ ˬ10 = ʩϭ ˬ300 = ʹϭ ˬ1000 = ʠϭ ˬ200 = ʸϭ ˬ2000
.Ε΍ϮϨγ 3910 έϭΪϣ
ϱάϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΎϨόοϭ ϥ· :ϲϠϳ Ύϣ Ζϴη΍ήΑ ΔϤϠϛ Ϧϣ κϠΨΘγ΍ ΪϘϓ ϻϭΪϧ΍ήϴϣ ϱΩ αϮϜϴΑ Ύ͉ϣ΃
˯ΎΒϟ΍ ϱ΃ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ ΎϨϔϋΎο ϥ·ϭ .ʡʠ Ώ΃ ΔϤϠϛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ˯ΎΒϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϝϭϷ΍ ϞΒϗ ϒϟϷ΍ Ϯϫ
ΎϨϴϨΜΘγ΍ ϥ·ϭ .ϦΑϻ΍ (ϝϼΧ Ϧϣ ϭ΃) ϲϓ ϱ· ʸʡʡ ή˷ Α ΔϤϠϛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ϲϧΎΜϟ΍ ϑήΤϟ΍ Ϫϴϟ· ΎϨϔο΃ϭ
ΎϨόϤΟ ϥ·ϭ .˯ΪΒϟ΍ ΎϫΎϨόϣ ϲΘϟ΍ ʺʩʹʠʸ Ζϴη΍έ ϰϠϋ ϞμΤϧ ΎϨϧΈϓ ϰϘΒΗ Ύϣ Ύϧ΃ήϗϭ ΔϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ˯ΎΒϟ΍
ϱ΃ ΖΒη ΔϤϠϛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ˬ˯ΎΘϟ΍ ϱ΃ ήϴΧϷ΍ϭ ˬϒϟϷ΍ ϱ΃ ϝϭϷ΍ϭ ˬϦϴθϟ΍ ϱ΃ ϊΑ΍ήϟ΍ :ϑήΣϷ΍
ϰϟϭϷ΍ ΙϼΜϟ΍ ϑήΣϷ΍ ΎϧάΧ΃ ΍Ϋ·ϭ .ΔΣ΍ήΘγϻ΍ ϡϮϳ ϭ΃ ΔϘϴϠΨϟ΍ Ϧϣ ήϴΧϷ΍ ϡϮϴϟ΍ Ϯϫϭ ʺʡʹ ΖΒδϟ΍
ϲΘϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ϑήΣϷ΍ ΎϧάΧ΃ϭ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ ΎϨϴϨΜΘγ΍ ϥ·ϭ .ϖ
˴ Ϡ˴Χ ϲϨόΗ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ʠʸʡ ΍ήΑ ϱ΃
ϦϴϴϟΎΘϟ΍ ϦϴϓήΤϟ΍ ΎϧάΧ΃ϭ ϦϴϟϭϷ΍ ϦϴϓήΤϟ΍ ΎϨϴϨΜΘγ΍ ϥ·ϭ .α΃έ ϱ΃ ʹʠʸ ε΍έ ΔϤϠϛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ϪϴϠΗ
ϲΘϟ΍ ʺʹ Ζη ϰϠϋ ϞμΤϧ ήϴΧϷ΍ ϑήΤϟ΍ ϰϟ· ϊΑ΍ήϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΎϨόϤΟ ϥ·ϭ .έΎϨϟ΍ ϲϨόΗ ʹʠ ε΃ ϥΈϓ
ϞμΤϧ ΎϨϧΈϓ ˬϦϴϓήΤϟ΍ Ϧϳάϫ ΎϧάΧ΃ϭ ˬϝϭϷ΍ ϞΒϗ ϲϧΎΜϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΎϨόοϭ ϥ· Ύ˱πϳ΃ϭ .αΎγϷ΍ ϲϨόΗ
˴ ϭ ˸ϥ·ϭ .Ϣϴψόϟ΍ ϱ΃ Ώέ ΔϤϠϛ ϰϠϋ
ϰϠϋ ϞμΤϧ ϊΑ΍ήϟ΍ϭ βϣΎΨϟ΍ ϦϴϓήΤϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΪόΑ ΎϨ˸όο
ϦϳήϴΧϷ΍ ϦϴϓήΤϟ΍ ϰϟ· ϦϴϟϭϷ΍ ϦϴϓήΤϟ΍ ΎϨόϤΟ ϥ·ϭ .ϥΎδϧϹ΍ ϭ΃ ζϴϋ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ʹʩʠ ζϳ΃ ΔϤϠϛ
ήϴΧϷ΍ ϑήΤϟ΍ ΪόΑ ϝϭϷ΍ ϑήΤϟ΍ ΎϨόοϭ ϥ·ϭ .ΪϬόϟ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ʺʩʸʡ ΖϳήΑ ϰϠϋ ϞμΤϧ
.ΔΒϴτϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϞϤόΘδΗ ϲΘϟ΍ ʡʺ ΐΗ ΔϤϠϛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ΎϨϧΈϓ Ύ˱όϣ ΎϤϫΎϧάΧ΃ϭ
21
ΔϤϠϛ Ϧϣ αϮϜϴΑ ΞΘϨΘγ΍ ϒϴϛ ΎϧΪΟϮϟ ˬ΢ϴΤμϟ΍ ϪΒϴΗήΘΑ ϲϧ΍͉ήγ αΎϨ Ο Ϧϣ ϖΒγ Ύϣ Ϟ
͉ ϛ ΎϧάΧ΃ ϥ·ϭ
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΓέΎΒόϟ΍ ˬΖϴη΍ήΑ
Ü  
          

        

ϲϨόΗ ϲΘϟ΍
ϰϠϋϷ΍ ϥΎδϧϹ΍ αΎγ΃ϭ ΓΎϴΤϟ΍ έΎϧ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ α΃ήϟ΍ Ώ Ϸ΍ ϖϠΧ ϦΑϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ
.΢ϟΎμϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ("ϢϳΪϘϟ΍ ϱ΃" ϥϮϣΪϗ ϡΩ΁)
κΨϠϤϟ΍ ΍άϬΑϭ ΎϨϧ΃ ΪΠϧ ΍άϜϫϭ .ϲϔΨϟ΍ ή͋ δϟ΍ ΏΎΘϜ˰ϟ ΍˱ΰΟϮϣ Ύ˱μϴΨϠΗ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ΓέΎΒϋ ϲϫϭ
ϲϓ ΪϳΰΘδϧ ϥ΃ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ϦϜϟ .ϪΑ ΡϮϤδϣ Ϯϫ Ύϣ ΎϧίϭΎΠΗ Ϊϗ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔϟΎΒϘϠϟ
.ΎϬΗΎϘϴΒτΗϭ ϲϠΘγ ϲΘϟ΍ Δγ΍έΪϠϟ ϲ΋ΎϳΰϴϓΎΘϴϤϟ΍ ήϜϔϟ΍ έ΍ΪϘϣ ϊϣ ΐγΎϨΘϳ ΎϤΑ ΢ϴοϮΘϟ΍
22
βϴϟϭ .Ύ˱ϳϮϔη ϝϭ΍ΪΘϳ ϥΎϛ ΎϤϧ· ΐΘϜϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϥΎϓήόϟ΍ ξόΑ ϰϠϋ ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ήϴϏ ΔϟΎΒϘϟ΍ ήϴΒόΗ ϖΒτϨϳ
.ϥΎϓήόϟ΍ ΍άϫ ϰϘϠΗ΃ Ϣϟ ϭ΃ ΖϴϘϠΗ Ϊϗ ϲϧ΃ ϝϮΣ ϻϭ ˬωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϝϮΣ ΪϳΰϤϟ΍ ϝϮϗ΃ ϥ΃ ϲόγϮΑ

˱ λ΃ ήθϧ Ϊϗ ΔϟΎΒϘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ϦϜϳ Ϣϟ ϊηϮϳ ϦΑ ϥϮόϤη ϲΑ΍ήϟ΍ ϡΎϳ΃ ϲϓϭ ˬϪϧ΃ ϰϟ· Ϧϳήϴθϣ
23

ιϮμϨϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϧϣ ϒϟ΄ΘΗ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· Ϧϳήϴθϣ .Ύ˱ϴΒϫάϣ Ύ˱ΒϧΎΟ ΔϳΪ΋ΎϘόϟ΍ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϦϤπΘΗ
:ϲϫ ϦϳϭΎϨϋ ΔόΑέ΃ ΖΤΗ Ύϫήμ Σ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϟ .ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴϤϫϷ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΔΗϭΎϔΘϤϟ΍ ΙΎΤΑϷ΍ϭ
.ϪΗΎϘΤϠϣϭ (ϞϴϜθΘϟ΍ ΏΎΘϛ ϭ΃) Γήϴμϳ ήϔγ .΁
.ϪΗΎϘϴϠόΗϭ ϪΗϻΎϤϛ·ϭ (ϕ΍ήηϹ΍ ϭ΃) ήϫϭΰϟ΍ ΏΎΘϛ .Ώ
.ϪΗΎϘΤϠϣϭ έΎϔγϷ΍ ήϔγ .Ν
.ϩίϮϣέϭ ΓήϬτϤϟ΍ έΎϨϟ΍ .Ω
24
ϰϟ· ΍˱ΩΎϨΘγ΍ ϥϮϜϟ΍ Γ΄θϧ ήδϔϳ Ϯϫϭ .Ϣϴϫ΍ήΑ· ϙήϳήτΒϟ΍ ϰϟ· (ϩήϴμϳ ήϔγ ϭ΃) ϞϴϜθΘϟ΍ ΏΎΘϛ ΐδϨ˵ϳ
ΐΘϛ Ϊϗϭ ."Ϧϳήθόϟ΍ϭ ϦϴϨΛϻ΍ ΏϭέΪϟ΍ "˰Α ϰϋΪΗ ϲΘϟ΍ ˬϦϳήθόϟ΍ϭ ϦϴϨΛϻ΍ ϑήΣϷ΍ϭ Γήθόϟ΍ ϡΎϗέϷ΍
ϲϓ ϞϤόΘδΗ Ϊϗ ΏέΩ ΔϤϠϛ ϥ΃ ϰϟ· Ϧϳήϴθϣ .Ύ˱ϴϨσΎΑ Ύ˱ϘϴϠόΗ Ύ˱ϘΣϻ έϮϳΩ ϦΑ ϡΎϫ΍ήΑ΃ ϲΑ΍ήϟ΍ ΎϬϟϮΣ
.ΰϣήΑ ϭ΃ ϑϼϐΑ ςΒΗήϳ ϱήϜϓ ϝΎΠϤϛ ϞϘϨϟ ϭ΃ ˬϲϔϴϠϏϭήϴϬϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ΔϟΎΒϘϟ΍
25
ˬΔϴϤϫ΃ ϞϗϷ΍ ΕΎΣϭήσϷ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ·ϭ ˬϦϤπΘϳ ϮϬϓ (ϕ΍ήηϹ΍ ήϔγ ϭ΃) ήϫϭΰϟ΍ Ύϣ͉ ΃
:ϲϫϭ ΎϬϨϣ ϰϟϭϷ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ΔϤΟήΘΑ ΎϨϤϗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΐΘϜϟ΍
ϭ΃ ϕ΍ήηϹ΍ ΏΎΘϛ αΎγ΃ Ϯϫ ϱάϟ΍ (ʠʺʥʲʩʰʶʣ ʠʸʴʱ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ϲϔΨϟ΍ ή͋ δϟ΍ ΏΎΘϛ
.ήϫϭΰϟ΍
ή͋ δϟ΍ ΏΎΘϜ˰ϟ ϊϴγϮΗ Ϯϫ ϱάϟ΍ (ʠʹʩʣʷ ʠʡʸ ʠʸʣʠ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ήΒϛϷ΍ α͉ΪϘϤϟ΍ ϊϤΠϤϟ΍
.ϲϔΨϟ΍
Ύ˱ϘΤϠϣ ϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ (ʠʹʩʣʷ ʠʺʥʦ ʠʸʣʠ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ήϐλϷ΍ α͉ΪϘϤϟ΍ ϊϤΠϤϟ΍
.(ʠʡʸ ʠʸʣʠ ˰Ϡϟ ϱ΃) ϪϘΒγ ϱάϠϟ
ϲϓ ΚΤΒΗ ΎϬϧ΃ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ Δϗ ϼ
͉ Χ ΔϫϮϟϷ ϲΠϳέΪΘϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϲϓ ΚΤΒΗ ΔΛϼΜϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϩάϫϭ
ΏΎΘϛ ΐΣΎλ) Ιϭήϧίϭέ ϥϮ̣ έϮϨϛ ΎϬΣ˴ήη
˴ Ϊϗ ΐΘϜϟ΍ ϩάϫ ιϮμϧ ϥ΃ ϰϟ· Ϧϳήϴθϣ .ΔϘϴϠΨϟ΍
ˬΔϴδϧΎϧϮϤϳήϜϟ΍ϭ ˬΔϳϮΘϧΎϤϟ΍ ΕΎσϮτΨϤϟ΍ ϰϟ· ΍˱ΩΎϨΘγ΍ (The Qabalah Denudata ΔϳέΎϋ ΔϟΎΒϘϟ΍
κϨϟ΍ Ϧϋ ΎϫΰϴϴϤΗ ϢΗ ΕΎϘϴϠόΗ ϢϳΪϘΘΑ ΖϤϗ Ϛϟάϛ ˭ϡΪϗϷ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ϭ ΔΤΤμϤϟ΍ [4]ΔϴδϧΎϨϴϠΑϮϠϟ΍ϭ
...ϙΎϨϫ Ύ˱πϳ΃ϭ .ΕΎοήΘόϣ ϦϴΑ ΎϬΘΑΎΘϜΑ ϲϟΎΤϟ΍
ϲΘϟ΍ϭ (ʮʩʤʬʠ ʺʩʡ ϢϴϬϟ΃ ΖΑ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) Ϳ΍ ΖϴΑ ϰϋΪΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΔΣϭήσϷ΍
ϲϫϭ .ΎϳέϮϟ ϖΤγ· ϲΑ΍ήϟ΍ ϢϴϟΎόΗ ϰϟ· ΍˱ΩΎϨΘγ΍ ˬ΍ήϳήϋ ϦϴϫϮϛ ϡΎϫ΍ήΑ΃ ϲΑ΍ήϟ΍ ΎϫέήΣ
...ϭ .βϔϨϟ΍ ϲϓϭ ΔϴΣϭήϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϲϓϭ ϦϴσΎϴθϟ΍ϭ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϲϓ ΚΤΒΗ
έΎϜϓ΃ ϲϓ Ύ˱όγϮΗ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ΔϳΩ΍ήτΘγ΍ϭ ΔΒϳήϏ ΔϟΎϘϣ Ϯϫϭ ˬαϮϔϨϟ΍ Ε΍έϮΛ ΏΎΘϛ
.ΎϳέϮϟ ϲΑ΍ήϟ΍
26
ˬϝϮϘϟ΍ ΢
͉ λ ϥ· ˬϮϬϓ (Εϭήϴϔγ ήϔγ ϭ΃ ʺʥʸʩʴʱ ʸʴʱ ΔϳήΒόϟΎΑ) έΎϔγϷ΍ ήϔγ ϭ΃ ϕΎΜΒϧϻ΍ ΏΎΘϛ Ύ͉ϣ΃
.ϲΑΎΠϳϹ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϝΎΣ ϰϟ· ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϝΎΣ Ϧϣ ΔϫϮϟϸϟ ϲΠϳέΪΘϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϲϓ ΚΤΒϳ ΏΎΘϛ

27
ˬϲ΋ΎϴϤϴΧϭ ϲϧ΍͉ήγ ΏΎΘϛ ϮϬϓ (ϑήμϣ ε΃ ϭ΃ ʴʸʶʮ ʹʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Γή˶ϬτϤϟ΍ έΎϨϟ΍ ΏΎΘϛ Ύ˷ϣ΃
.Δ͉ϠϘϟ΍ Δ͉Ϡϗ ϞΒϗ Ϧϣ ϡϮϬϔϣϭ Δ͉ϠϘϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϑϭήόϣ
28
:ΔϴϟΎΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΟϹ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϪϟΎΒϘϠϟ Δδϴ΋ήϟ΍ Ϊ΋ΎϘόϟ΍ ϊοϭ ϢΗ
.ϪΗΎϔλϭ ϪΘόϴΒσ ˬϰϤγϷ΍ Ϧ΋ΎϜϟ΍
.ϥϮϜϟ΍ Γ΄θϧ
.ϥΎδϧϹ΍ ϖϠΧϭ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϖϠΧ
.Ρϭήϟ΍ ΔόϴΒσ
.ήλΎϨόϟ΍ϭ ϦϴσΎϴθϟ΍ϭ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ΔόϴΒσ
.ΎϬΑ ϰΣϮϤϟ΍ Δόϳήθϟ΍ ΔϴϤϫ΃
.ϡΎϗέϸϟ ΔϴϣΎδΘϤϟ΍ Δϳΰϣήϟ΍
.ΔϳήΒόϟ΍ ϑήΣϷ΍ ΎϬϨϤπΘΗ ϲΘϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ έ΍ήγϷ΍
.Ω΍ΪοϷ΍ ϥί΍ϮΗ
29
."ϥ΍ΰϴϤϟ΍ ϥί΍ϮΗ ΏΎΘϛ Ϯϫ ϲϔΨϟ΍ ή͋ δϟ΍ ΏΎΘϛ" :ϝϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΓέΎΒόϟΎΑ ϲϔΨϟ΍ ή͋ δϟ΍ ΏΎΘϛ ΃ΪΒϳ
ϱ· ˬξ΋ΎϘϨϟ΍ ϞΛΎϤΗ Ϧϋ ϢΟΎϨϟ΍ ϢϏΎϨΘϟ΍ Ϯϫ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϥϷ ˮ "ϥ΍ΰϴϤϟ΍ ϥί΍ϮΗ " ΓέΎΒόΑ ΩϮμϘϤϟ΍ Ϯϫ ΎϤϓ
Ύϣ ˬΓϮϘϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ Ύ˱ϳϭΎδΘϣ ΔϬΟ΍ϮΘϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϦϴΑ νέΎόΘϟ΍ ΎϬϴϓ ΢Βμϳ ϲΘϟ΍ ΔΘϴϤϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ Ϫϧ΃
ςγϭ ϲϓ ΓΪΟ΍ϮΘϤϟ΍ ΔτϘϨϟ΍" ϚϠΗ .ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ΎϬϨϣ ϞόΠϳ Ύϣ ΍άϫϭ .ΔϛήΤϟ΍ ϒϗϮΗ ϰϟ· ϱΩΆϳ
ϪϬϴΒθΗ ϦϜϤϳ ϞϜη Ϯϫϭ .Δϧί΍ϮΘϣ ΔϗΎτϟ ΔϴΤϟ΍ ΔϠϴϤθϟ΍ ϞϘϨϟ ϭ΃ .ΔϤϳΪϘϟ΍ Δϳΰϣήϟ΍ ϖϓϭ "Γή΋΍Ϊϟ΍
΍άϫ .ϲ΋ήϣ ήϴϏ ϞϜθϟ΍ ΢Βμϳ ˬϦϴϨΛϻ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ ΎϨϓάΣ ϥΈϓ ˭͋Ϟψϟ΍ ϦϴΑϭ ˯Ϯπϟ΍ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟΎΑ
ϭ΃) Εϭήϴϔδϟ΍ ΕΎϴΛϼΛ Ϧϣ ϲΛϼΛ ϞϜϟ ϦϴΘοέΎόΘϤϟ΍ ϦϴΘόϴΒτϟ΍ ϰϠϋ ϥί΍ϮΘϟ΍ ήϴΒόΗ ϖΒτϳϭ
΍άϫ ϝϭΎϨΗϷ ϯήΧ΃ Γ˱ ήϣ ΩϮϋ΄γϭ ΍άϫ .ϲΛϼΛ Ϟϛ ϲϓ ΚϟΎΜϟ΍ ήϔδϟ΍ ϲτόϳ ΎϬϧί΍ϮΘϓ ˬ (έΎϔγϷ΍
ϥ΍ΰϴϤϟ΍ϭ ϥί΍ϮΘϟ΍ ΓΪϴϘϋ ϥ΃ ϰϠϋ ΍˱ΪϛΆϣ .(Εϭήϴϔδϟ΍ ϭ΃) έΎϔγϷ΍ ϰϨόϣ Ρήη΄γ ϦϴΣ ωϮοϮϤϟ΍
.ΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎγ΃ ΓήϜϓ ϲϫ
30
ϲϫ ΎϤϓ ."Ύ˱ϴΒϠγ ΎϬϴϓ ΩϮΟϮϟ΍ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ Ϧϣ ϥί΍ϮΘϟ ΍ ϰϟΪΘϳ" :ϝϮϘϴϓ ϲϔΨϟ΍ ή͋ δϟ΍ ΏΎΘϛ ϊΑΎΘϳϭ
Ϧϳάϫ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϥ· ˮϲΑΎΠϳϹ΍ ΩϮΟϮϟ΍ Ϯϫ Ύϣϭ ˮΎ˱ϴΒϠγ ΎϬϴϓ ΩϮΟϮϟ΍ ήΒΘόϳ ϲΘϟ΍ (ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ)
ϦϴΣ ϪϧϷ ˬϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ΔϴϫΎϣ ϒϳήόΗ ϞϴΤΘδϳ Ϫϧ΃ϭ Δ˱ λΎΧ ˬϯήΧ΃ ΔϴγΎγ΃ ΓήϜϓ Ϯϫ ϦϴϣϮϬϔϤϟ΍
ΔϟΎΣ ϰϟ· ϝ͉ϮΤΗ Ύ˱ϴΒϠγ ΍˱ΩϮΟϭ ΢Βμϴγ ΎϤϧ· ˬΎ˱ϴΒϠγ ΍˱ΩϮΟϭ ϰϘΒϳ Ϧ ϟ ϪϧΈϓ ϪϔϳήόΗ ϥΎϜϣϹΎΑ ϥϮϜϳ
ϲΘϟ΍ ϲΘϟ΍ ˬʰʩʠ ϰϟϭϷ΍ Ϧϳ΄˰ϟ΍ ϚϠΗ ϱήθΒϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥϮϴϟΎΒϘϟ΍ ϖϠϏ΃ ˬΔϤϜΣ Ϟ
͋ ϜΑϭ ˬ΍άϬϟ .ϥϮϜδϟ΍
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ύ͉ϣ΃ ˭ϲ΋ΎϬϧϼϟ΍ ΩΪϤΘϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬʴʥʱ ʰʩʠ ϑϮγ Ϧϳ΄˰ϟ΍ (΍ϮϘϠϏ΃) Ύ˱πϳ΃ϭ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΖϘΒγ
ϻ· ϪϨϣ ϢϬϔϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ ϥϮϜϳ Ϧϟ ϪϧΈϓ ˬϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ έϮϨϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬ ʸʥʠ ʴʥʱ ʰʩʠ έϭ΃ ϑϮγ Ϧϳ΄˰Α
Ϧϣ βϴϟ ϦϤϟ Δϴ΋ΪΒϟ΍ ϝΎϜηϷ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ νήΘϔϳ ΍άϜϫ Ϫϧ΃ ϯήϨγ ˬϖϤόΑ ΎϧήϜϔΗ ϥ· ˬϲϟΎΘϟΎΑϭ .ϞϴϠϘϟ΍
ϦϜϟϭ .ϖϠτϤϟ΍ ϮϬϓ .Ϳ΍ ϪϔλϮΑ ϲϠΟ ϞϜθΑ ϪϨϋ ΙΪΤΘϧ ϱάϟ΍ ϚϟΫ ˬϪΘϴϤδΗ ϻϭ ϪΘϓήόϣ ϦϜϤϤϟ΍
ˬΎϨΘπΒϗ Ϧϣ ΖϠϔϳ Ύϣ ϥΎϋήγ ϪϧΈϓ ˬϪϓήόϧ ΎϨϧ΃ ΪϘΘόϧ ϦϴΣ ϰΘΣ ΎϨϧϷ ˮϖϠτϤϟ΍ ϒϳήόΗ ΎϨόγϮΑ ϒϴϛ
Ϯϫ ϖϠτϤϟ΍ ϭ΃ ˬϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ ϭ΃ ˬϲΒϠδϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘϧ ϥ΃ ΍˱Ϋ· ΎϨϴϠϋ Ϟϫ .ϩΎϨϓ͉ήϋ ϥ· Ύ˱ϘϠτϣ ϰϘΒϳ ϻ ϪϧϷ

ϥ΃ ΎϨϠϘϋ ϊγϮΑ βϴϟ Γ˳ ήϜϓ Ω͉ήΠϣ Ϫϧ΃ ϖϠτϨϣ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˮϖτϨϤϟ΍ έϮψϨϣ Ϧϣ ϩΎϨϟϭΎϨΗ ϥ· ˯΍ήϫ ΩήΠϣ
ˬΎϧήϜϓ ϲϓ Ύ˱ΒϋϮΘδϣ ˬϝϮϘϟ΍ ΢
͉ λ ϥ· ˬϪϠόΠϨγ ΎϨϧΈϓ ˬϪϔϳήόΗ ΎϨόγϮΑ ϥΎϛ ϥ· ϪϧϷ ˭ϼϛ ˮΎϬϤϬϔϳ
ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐϠτΘϳ ΍άϫ ϥΈϓ ϒϳήόΘϠϟ ϼ
˱ ΑΎϗ ωϮοϮϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϲϛ ϪϧϷ ˭ϩίϭΎΠΗ ϊϴτΘδϳ ϻ ϲϟΎΘϟΎΑϭ
ˮΩϭΪΣ Ϫϟ βϴϟ Ύϣ ΩΪΤϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ ϒϴϛ ˬϲϟΎΘϟΎΑϭ .ΔϳΩϭΪΤϤϟ΍ ξόΑ ϦϤο ϩήμΣ ϥΎϜϣϹΎΑ
31
ϝϭϷ΍ ϊτϘϤϟ΍ ϲϓ ϪϨϋ ήΒόϤϟ΍ ϚϟΫ ˬΔϫϮϟϷ΍ Ϣγ΍ Ϯϫ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ ΔϤ͉ϠδϤϟ΍ϭ ΃ΪΒϤϟ΍ ϥΈϓ ΍άϜϫϭ
ϥ· ΓέΎΒϋ ϲϫϭ ˬ (ʤʩʤʠ ʸʹʠ ʤʩʤʠ Ϫϴϫ΃ ή˶η΃ Ϫϴϫ΃ ΔϳήΒόϟΎΑ ) "Ϧ΋ΎϜϟ΍ Ϯϫ Ύϧ΃" ˰Α αΪϘϤϟ΍ ΎϨΑΎΘϛ Ϧϣ
."Ϧ΋ΎϜϟ΍ Ϯϫ Ύϧ΃" ϭ΃ "ΩϮΟϮϟ΍ Ϯϫ ΩϮΟϮϟ΍" ϲϨόΗ Ϟπϓ΃ ϞϜθΑ ΎϫΎϨϤΟήΗ
32
± 1810) ϥήϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ήϴΒϜϟ΍ ϲϟΎΒϘϟ΍ϭ ϑϮδϠϴϔϟ΍ ˬ Eliphas Halevi Ϊϫ΍ί ϲϔϴϟ ίΎϔϴϟ· ϝϮϘϳ
:ήΤδϟ΍ ΦϳέΎΗ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ˬ(1875
ϼ
˱ Ϝη ΔϫϮϟϸϟ ϥϮτόϳ ϢϫΪΠϧ ˬ΍άϫ ϢϏέϭ ˭ϥΎΛϭϷ΍ ΓΩΎΒόΑ Δϗϼϋ Ϫϟ Ύϣ Ϟϛ Ϧϣ ϥϮϴϟΎΒϘϟ΍ ϑΎΨϳ
ˬΎ̒ϴΣϭ ˬΎ˱ϴϛΫ Ϳ΍ ϥϭήΒΘόϳ ϢϬϓ .ϑήλ ϲϔϴϠϏϭήϴϫ ϞϜη ΩήΠϣ ϲϫ ΓέϮμϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ .Ύ˱ϴϧΎδϧ·
΍˱ΩϮΟϭ βϴϟ Ϫϧ΃ ΎϤϛ ˬΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ ΔϓΎϛ ωϮϤΠϣ Ϟ͋Ϝθϳ ϻ ϢϬϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ϳ΍ ϦϜϟ .ϪΘΒΤϣ ϲϓ Ύ˱ϴϫΎϨΘϣϻϭ
Ϟ
͋ ϛ Ϧϋ ΰϳΎϤΘϣϭ ˬ˯ϲη Ϟ
͋ ϛ ϲϓ ΪΟ΍ϮΘϣ Ϯϫ ΎϤϧ· .Ύ˱ϴϔδϠϓ Ϫϓ͋ήόϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ Ύ˱Ϩ΋Ύϛ ϻϭ ˬ΍˱ΩήΠϣ
Ϧϋ Ϣγϻ΍ ΍άϫ ή͋Βόϳ ΍άϫ ϢϏέϭ .ϒ
˳ λϭ Ϟ
͉ ϛ ίϭΎΠΘϳ ϪϤγΎϓ .˯ϲη Ϟϛ Ϧϣ ήΒϛ΃ϭ ˬ˯ϲη
Ϯϫ ͿΎϓ .ήθΒϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣ· ϩέϮμΗ ϕϮϔϳ ήϣ΃ Ϳ΍ ΔϴϫΎϤϓ .ΔϫϮϟϸϟ ϲϟΎΜϤϟ΍ ϲϧΎδϧϹ΍ έϮμΘϟ΍
.ΩϮΟϮϣ Ϫϧ΃ ΩήΠϤϟ ˬϪΗ΍Ϋ ΪΤΑ Ϣ΋Ύϗ ΩϮΟϮϟΎϓ .ϖϠτϣ ϢϬϓ Ϯϫ ΩϮΟϮϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬϖϠτϣ ϥΎϤϳ·
Ύϳ ΩϮΟϮϣ ΩΪΤϤϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟ ˬϝ˯ΎδΘϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑϭ .ϪΗ΍Ϋ ΪΤΑ ΩϮΟϮϟ΍ Ϯϫ ΩϮΟϮϟ΍ έήΒϣϭ
ϲϓ ΎϨϟ΍Άγ ϥϷ ˬϝ˯ΎδΘϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ βϴϟ ϦϜϟ ˮϙ΍Ϋ ϭ΃ ˯ϲθϟ΍ ΍άϫ ΪΟϮϳ ΍ΫΎϤϟ ˬϰϨόϤΑ ˮϯήΗ
Ω˳ ϮΟϭ ν΍ήΘϓ΍ ϲϨόϳ ϝ΅ΎδΘϟ΍ ΍άϫ ϥϷ ˮΩϮΟϮϟ΍ ΪΟϮϳ ΍ΫΎϤϟ :ϰϨόϣ ϼΑ ϥϮϜϴγ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ
.ΩϮΟϮϟ΍ ϖΑΎγ
:ϝϮϘϴϓ Ϫδϔϧ ΏΎΘϜϟ΍ ϲϓϭ Ϫδϔϧ ϒϟΆϤϟ΍ ϊΑΎΘϳϭ
Ϧϟ ϦϴΣ Ϧϣ΅΄γ ϲϧ΄Α ϝϮϗ΃ ϥ΄ϛ ˬΓΪϴϘόϟ΍ ΔϘϴϘΣ ϲϤϠϋ ϞϜθΑ ϲϟ ΖΒΛ΃ ϥ· Ϧϣ΅΄γ ϲϧ΄Α ΖϠϗ ϥ·
Δϳήψϧ ΩήΠϣ ϰϟ· ϝϮΤΘΗϭ ΓΪϴϘόϛ ΓΪϴϘόϟ΍ ϢτΤΘΘγ ά΋ΪϨϋ ϪϧϷ ˬϪΑ Ϧϣ΅΃ ˯ϲη ϲϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϰϘΒϳ
ˬϪΣήη ϲόγϮΑ ϥϮϜϳ ϦϴΣ ˬϲϫΎϨΘϣϼϟΎΑ ϑήΘϋ΄γ ϲϧ· ˬϯήΧ΃ ΓέΎΒόΑ ˬϝϮϗ΃ ϥ΄ϛ .ΔϴϤϠϋ
ϦϴΣ ϪΑ ϑήΘϋ΄γ ϲϧ΃ ΓΪΣ΍ϭ ΔϤϠϜΑ ϲϨόϳ Ύϣ ˭ϲϨΒ γΎϨϳ ϞϜηϭ ˬέΎσ· ϦϤο ϩήμΣϭ ˬϩΪϳΪΤΗϭ
ΎϤϛ ˬΩϮΟϮϣ ήϴϏ ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η΃ ϦϴΣ ϲϫΎϨΘϣϼϟΎΑ ϑήΘϋ΄γ ϲϧ΃ ϱ΃ ˬ΍˱ΩϭΪΤϣ ΢Βμϳ
˯ϲθϟ΍ ΢Βμϳ ϦϴΣ ˬϪϧϷ .ΕΎΟΎΟί ϲϓ ϪΘΌΒόΗ ϲόγϮΑ ϥϮϜϴγ ϦϴΣ ςϴΤϤϟ΍ ΔόδΑ ϑήΘϋ΄γ
.ϪϓήόΗ Ζϧ΃ ± ΎϤϧ· ϪΑ ϦϣΆΗ ϻ Ζϧ΄ϓ Ϛϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύ˱ϣϮϬϔϣϭ Ύ˱ΘΒΜϣ
33
:[5]ΎΘϴϏΎϓΎϏΎΒϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ
.ΩϮΟϮϣ ήϴϏ Ϯϫ Ύϣϭ ΩϮΟϮϣ Ϯϫ Ύϣ Ύϧ΃ !ΎϧϮϏέ΃ Ύϳ ˭Ύ˱πϳ΃ ΕϮϤϟ΍ Ύϧ΃ ΩϮϠΨϟ΍ Ύϧ΃
:[6]Ύ˱πϳ΃ ˯ΎΟϭ

ΎϬϳ΃ ˬϱΪδΟ ϞΧ΍Ω ϲϓ .ϞΒϗ Ϧϣ ΎϫήΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ Δϋϭέ ϰϟ· ˬΎΗ΍έΎϬΒϟ΍ Κϳέϭ Ύϳ ˬήψϧ΍
ϲϓ ˯ϲη Ϟϛ ˬϙήΤΘϳ ϻ Ύϣϭ ϙήΤΘϳ Ύϣ ˬϦϤπΘϤϟ΍ ϥϮϜϟ΍ Ϟ
͋ ϛ ϰϟ· ϡϮϴϟ΍ ήψϧ΍ !Ύδϴϛ΍ΩϮΠϟ΍
.ΪΣ΍ϭ
:ΎϧϮϏέ΃ ϝϮϘϳ [7]Ύ˱πϳ΃ϭ
ˬΩϮΟϮϤϟ΍ ήϴϏϭ ˬΩϮΟϮϤϟ΍ ˬϲϟίϷ΍ Ζϧ΃ !ϥϮϜϟ΍ ϲϓ ήθΘϨϤϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ !ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ ΔϬϟϵ΍ Ϊϴγ Ύϳ
ˬϥϮϜϟ΍ Ϣ͉ ϋ ϚΘτγ΍ϮΑ .ϥϮϜϟ΍ ΍άϬϟ ΔϣΎϋΩ ήΒϛ΃ϭ ˬϡΪϗϷ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ϭ ˬϝϭϷ΍ ϪϟϹ΍ Ζϧ΃ .ΎϤϬϨϴΑ Ύϣϭ
ϻ ΪΠϣ ϭΫϭ ˬΓΩϭΪΤϣ ήϴϏ ΓέΪϗ ϭΫϭ ˬΓέΪϘϟ΍ ϲ͋Ϡϛ Ζϧ΃ ...ϲϬΘϨΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϝΎϜηϷ΍ ΐΣΎλ Ύϳ
!˯ϲη Ϟϛ Ζϧ΃ ΍άϬϟϭ ˬ˯ϲη Ϟϛ ϲϓ ήθΘϨΗ Ζϧ΃ ˬαΎϘϳ
34
ϖϠτϨϣ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬϒϳήόΘϠϟ Δ˳ ϠΑΎϗ ήϴϏ ϰϘΒΗ ΓήϜϔϛ ϖΑΎδϟ΍ ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ΓήϜϓ ϝϮΒϗ ϦϜϤϳ ά΋ΪϨϋ
ήϴΒόΗ ϥ·" :ϦϴϠ΋Ύϗ ˯΍ήϘϟ΍ ξόΑ νήΘόϳ ΎϤΑέ ϦϜϟϭ .ϪΘόϴΒσ ϊϣ ϼ
˱ λ΃ ξϗΎϨΘϳ ΓήϜϔϛ ϒϳήόΘϟ΍ ϥ΃
ΎϬϨϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϦϜϤϳ ΎϬΘϔλϭ ϲΘϟ΍ ΔϟΎΤϟΎϓ ˭ΊσΎΧ ήϴΒόΗ Ϯϫ ϪΘϣΪΨΘγ΍ ϱάϟ΍ ϖΑΎδϟ΍ ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍
ϻ ΩϮΟϭϼϟ΍ ϥϷ ˭ϲϔϨϟΎΑ ϢϬΒϴΟ΃ϭ ."(ϲ΋ήϤϟ΍ ήϴϏ ΩϮΟϮϟ΍ ΎϤΑέ ϭ΃ ) ΩϮΟϭϼϟ΍ ΓέΎΒόΑ Ϟπϓ΃ ϞϜθΑ
ϥ΃ ϲϨόϳ Ύϣ ˭έϮτΘϳ ϥ΃ ϻϭ ˬϝϮΤΘϳ ϥ΃ ϪόγϮΑ βϴϟ Ϫϧ΃ ϰϨόϤΑ ˭ΩϮΟϭ ϻ ϯϮγ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
ϰϠϋ ϦϜϳ Ϣϟ Ϯϫϭ ˬϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΩϮΟϭϼϟ΍ ϥΈϓ ΍άϬϟ .˯ϲη ϻ Δ˱ ϘϴϘΣϭ ϼ
˱ όϓ Ϯϫ ΩϮΟϭϼϟ΍
ϕΎϤϋ΃ ϲϓ ϪϧϷ ˭ϪϠΧ΍Ω ϲϓ ΓϮϘϟΎΑ Δ˱ ΌΒΨϣ ΓΎϴΤϟ΍ ϦϤπΘϳ ϮϬϓ ϖΑΎδϟ΍ ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ Ύ͉ϣ΃ .ϕϼσϹ΍
ϕϼσ· ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϦϤϜΗ Ϛϟάϛϭ ˬΎϬΗ΍Ϋ ΪΤΑ ξϬϨΗ ϥ΄Α ΓΎϴΤϠϟ ΢ϴΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϦϤϜΗ ϪΘϴ΋ΎϬϧϻ
ϥϮϜΗ ΔΑϮΠΤϣϭ Γ˱ έϮΘδϣ ΍άϜϫϭ .ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϮΤϧ ΍˱ΩΪΠϣ ϪδϜϋ ΓέΪϗϭ ˬϖϠτϤϟ΍ ΐϠϗ ϲϓ ήϜϔϟ΍ Γέ΍ήη
ΩϮΟϮϟ΍ ΓέΎΒϋ Ζ
˵ ϣΪΨΘγ΍ ΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ .ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ Ω͊ΪϤΗ Δϣ΍ϭΩ Δϳΰϛήϣϻ ϲϓ ΔΒϋϮΘδϣ ΔϗΎτϟ΍
.ΩϮΟϭϼϟ΍ ΓέΎΒϋ Ϧϣ ϻ
˱ ΪΑ ϲΒϠδϟ΍
35
ΩϮΟϮϠϟϭ ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϠϟ ΍˱ΪΟ ϦϴϔϠΘΨϤϟ΍ ϦϴϣϮϬϔϤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ νήΘϔϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ Ύ͉Ϥϟ ϦϜϟ
ϡϮϬϔϤϟ΍ ϚϟΫ ˬΓϮϘϟΎΑ ΍˱ΩϮΟϭ ϪϴϤδϧ Ύϣ ϰϟ· ΎϨϠλϮϳ ΍άϫ ϥΈϓ ˬΎϤϬϨϴΑ Ϟμϳ ϱάϟ΍ ςΑ΍ήϟ΍ ϱ΃ ˬϲΑΎΠϳϹ΍
ϲϓ ΩϮΟϮϟ΍ ϪϧϷ ˬΎ˱Το΍ϭ Ύ˱ϔϳήόΗ ϞΒϘϳ ΩΎϜϟΎΑ ϱάϟ΍ ϲΑΎΠϳϹ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϡϮϬϔϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΏήΘϘϳ ϱάϟ΍
ϲϓ ΎϬϧϷ ˭ΓήΘΘδϣ Ζϟ΍ί Ύϣ ΎϬϨϣ ϖΜΒϨΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΓήΠθϟ΍ ϥΈϓ ˬΓέάΒϟ΍ ΎϧάΧ΃ ϥ· ˬ˱ϼΜϣ .ϦϜϤϤϟ΍ ΔϟΎΣ
ˬ(ϒϳήόΘϠϟ ϻ
˱ ϮΒϗ) ΎϬϨϣ Ϟϗ΃ Ϣϛϭ .ϒϳήόΘϟ΍ ϞΒϘΗ ϻ Ζϟ΍ί Ύϣ ΎϬϨϜϟ ˭ΎϬϴϓ ϲϬϓ ˭ΓϮϘϟΎΑ ΩϮΟϭ ϝΎΣ
ϡΪϘΘϣ ϪϨϜϟ ˬϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ Ύϣ ϞϜθΑ ϪΒθϳ ϝΎΣ ϲϓ ϲϫ έϭάΒϟ΍ ϩάϬϓ .ήϤΜΘγ ϲΘϟ΍ Ύϫέϭά Α ˬϲϟΎΘϟΎΑ
.Ύ˱ΒϠγ ΩϮΟϮϣ Ϫϧ· ϝϮϘϟ΍ ΎϨόγϮΑ ΚϴΣ ˬήϴΒϛ ΪΣ ϰϟ· Ύ˱ϴϠΣήϣ ϪϨϋ
36
ξόΒΑ ϊΘϤΘϳϭ ˬϙήΤΘϣ ϪϧϷ ˭ϒϳήόΘϠϟ Ύ˱ϣϭΩ ϞΑΎϗ ϲΑΎΠϳϹ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϥΈϓ ˬϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ ˬϦϜϟ
ΩϮΟϮϟ΍ ϰϟ· ϡϮϬϔϤϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ Ώήϗ΃ϭ ˬϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϠϟ Ύ˱πϴϘϧ ϲ ϟΎΘϟΎΑ ϪϠόΠϳ Ύϣ ˬΓέϮψϨϤϟ΍ ΕΎϗΎτϟ΍
ˬϦϜϟϭ .ΝέΎΨϟ΍ ϮΤϧ Ω΍ΪΘϣϻ΍ ΕήηΎΑ ΎϤϧ· ˬΓέάΒϟ΍ ϲϓ Δ˱ ΌΒΘΨϣ ΪόΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΓήΠθϟ΍ ϮϬϓ .ϲ΋ήϤϟ΍ ήϴϏ
΍άϫ ϥϭΩ Ϧϣ ϪϧΈϓ ˬϪϴϟ· ΪϨΘδϳ ήΧ΁ ϞϜη ϰϟ· ΔΟΎΤΑ Ϫϧ΃ ϱ΃ ˬΔϳΎϬϧϭ Δϳ΍ΪΑ ϲΑΎΠϳϹ΍ ΩϮΟϮϠϟ ϥΎϛ Ύ͉Ϥϟ
.ϊϨϘϣ ήϴϏϭ ήϘΘδϣ ήϴϏ ϰϘΒϳ ϪϤϋΪϳ ϱάϟ ΍ ϲΒϠδϟ΍ ΃ΪΒϤϟ΍
37

.ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΓήϜϓ ϲ΋΍ήϘϟ Ρήη΃ ϥ΃ ϡ΍ήΘΣ΍ ϞϜΑ ΖϟϭΎΣ ˬςδΒϣ ϞϜθΑ ϥ·ϭ ˬϥϮϛ΃ ΍˱Ϋ· ΍άϜϫ
:ϥ΃ ˬϢϳΪϗ ϲϟϭ ϥΎδϟ ϰϠϋϭ ˬϪϟϮϗ ϲόγϮΑ Ύϣ ϥΈϓ ˬΓήϜϔϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ Ϧϣϭ ˬϚϟΫ ϞΒϗ ϦϜϟ
ΔϤψϋ Ϟϛ ϦϤπΘΗ Γήϴϐλ Γέ΍ήη ΖϘϠτϧ΍ ΔϳϭΎϬϟ΍ ϩάϫ Ϧϣϭ ˬϲϬΘϨΗ ϻ ΪΠϣ ΔϳϭΎϫ ϪϠΧ΍Ω ϲϓ
ϥ΃ ΍ϮϟϭΎΤΗ ϻϭ ˭ͿΎΑ ϲΘϓήόϣ ϲϫ ΔϠϴΌο Ϣϛ ΍ϮϠϣ΄Η !ϥϮϧΎϔϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ .ϡϮΠϨϟ΍ϭ ήϤϘϟ΍ϭ ˬβϤθϟ΍
ϦΤϧ ΎϤϛ ˬΖϧ΃ ϢϴϜΣ Ϣϛ ϚϟΫ ϊϣϭ ˬΪϴόΑ Ϊ͈ Σ ϰϟ· ϢϜϤϬϓ ίϭΎΠΘϳ ΍άϫ ϥϷ ˬΪϳΰϤϟ΍ ϪϨϋ ΍ϮϓήόΗ
.!ϚϨϣ ΍˱ήϴϐλ ΍˱˯ΰΟ ϻ· ΍Ϯδϴϟ Ϧϳάϟ΍ϭ ˬϚϠΒϗ Ϧϣ ϦϴϠγήϤϟ΍
38
ϲϓ Γ΄ΒΨϤϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ΎϬΗ΍Ϋ ΪΤΑ ϦϤπΘΗ ϲϫϭ ˬϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϠϟ ΐΠΣ ΔΛϼΛ ˬΔϟΎΒϘϟ΍ ϖϓϭ ˬϙΎ Ϩϫ
ϲϓ Γ΄ΒΨϤϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ΕϮϜϠϣ Ϯϫ ϱάϟ΍ Kether ΝΎΘϟ΍ ϲϓ Γΰϛήϣ ϲϫϭ ˬΪόΑ ϖϘΤΘΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ έΎϔγϷ΍
ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ʮʩʠ Ϧϳ΄˰ϟ΍ Ϯϫ ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϠϟ ΏΎΠΣ ϝϭ΃ ϥϷ .΍άϬΑ ϪϴϨϋ΃ Ύϣ Ρήη΃ ϑϮγ .έΎϔγϷ΍
Ύ͉ϣ΃ .ϰϟϭϷ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϭ΃ έΎϔγϷ΍ ϩάϫ Ϟ͋ϠψΗ ϑήΣ΃ ΔΛϼΛ Ϧϣ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϫ ϒϟ΄ΘΗϭ .ΔϴΒϠδϟ΍
ϑϭήΣ ΔΘγ Ϧϣ ϒϟ΄Θϳ Ϯϫϭ ˬΩϭΪΤϤϟ΍ ήϴϏ ϲϨόϳ ϱάϟ΍ ʴʥʱ ʮʩʠ ϑϮγ Ϧϳ΃ ϮϬϓ ϲϧΎΜϟ΍ ΏΎΠΤϟ΍
ʰʩʠ έϭ΃ ϑϮγ Ϧϳ΃ Ϯϫ ΚϟΎΜϟ΍ ΏΎΠΤϟ΍ϭ .ϰϟϭϷ΍ ΔΘδϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϭ΃ έΎϔγϷ΍ ΓήϜϓ Ϟ͋Ϡψϳ ϪϧΈϓ ΍άϜϫϭ
ΔόδΘϟ΍ έΎϔγϸϟ ΰϣήϳϭ ˬϑϭήΣ ΔόδΗ Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ ϒϟ΄Θϳ Ϯϫϭ ˬϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ έϮϨϟ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ʸʥʠ ʴʥʱ
Ϧϣ ϡΪϘΘϟ΍ ΎϨόγϮΑ ϥϮϜϳ βϴϟ ϪϧΈϓ 9 Ϣϗήϟ΍ ϰϟ· Ϟμϧ ϦϴΣ ΎϨϨϜϟ .έϮΘδϤϟ΍ ΎϫΎϨόϤΑ Ύ˱όΒσ ϦϜϟ ˬϰϟϭϷ΍
ϦϴΒΘϳ ΎϤϛ ˬΐϠδϟ΍ Ϧϣ ΎϬϗΎϘΘη΍ ϢΗ ΓΪΣϮϟ έ΍ήϜΗ Ϯϫ Γήθϋ ΩΪόϟ΍ ϥϷ ˬΪΣ΍ϭ ΩΪόϟ΍ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ ϥϭΩ
ˬΐϠδϟ΍ ϞΜϤΗ (0 Γή΋΍Ϊϟ΍ ϭ΃) . ΔτϘϨϟ΍ ΚϴΣ (ΔϴΑήόϟ΍ ϭ΃) ΔϳΪϨϬϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϞΜϤΘϧ ϦϴΣ ΓήηΎΒϣ ΎϨϟ
ΰϛήϣ Ϧϣ ϖϠτϨϳ ϻ ϲΒϠδϟ΍ έϮϨϟ΍ ϭ΃ ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ ςϴΤϤϟ΍ ϥΈϓ ˬ΍άϜϫϭ .ΓΪΣϮϟ΍ ϞΜϤϳ 1 ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΚϴΣϭ
ϭ΃ ˬΝΎΘϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬΓήϫΎψϟ ΍ έΎϔγϷ΍ ϝϭ΃ Ϣϗέ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬΰϛήϤϟ΍ ϲϓ ΰϛήΘϳ ΎϤϧ· ˬϪϟ ΰϛήϣ ϻ ϪϧϷ
ϞϜθϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ˬΔϴϔΨϤϟ΍ έΎϔγϷ΍ ήηΎϋ ϭ΃ ΕϮϜϠϤϟ΍ Ϫϧ· ϝϮϘϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ ϱάϟ΍ ϚϟΫ ˬϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍
:ϲϟΎΘϟ΍

ϊ΋΍Ϋϭ ήϴϬη ϲ΋ΎϴϤϴΧ ϡϮϳ Ε΍Ϋ ϝΎϗ ΎϤϛ ϭ΃ ."ΝΎΘϟ΍ Ϯϫ ΕϮϜϠϤϟ΍ϭ ΕϮϜϠϤϟ΍ Ϯϫ ΝΎΘϟ΍ " ϥ΃ ϲϨόϳ ΍άϫϭ
:βϴϠϗήΑ ϰϟ· ϭΪΒϳ Ύϣ ϰϠϋ ΍˱ΩΎϨΘγ΍ϭ ˬ (Ζϴϟϼϴϓ αϮϨϴΟϭ΃ ΐϘϠΑ έϮϬθϤϟ΍ ˬϥΎϬϏϮϓ αΎϣϮΗ ) Ζϴμϟ΍
.ΔϳϭΎϤγ ΔϘϳήτΑ ϦϜϟ ˯ΎϤδϟ΍ ϲϫ νέϷ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΔϴοέ΃ ΔϘϳήτΑ ϦϜϟ νέϷ΍ ϲϫ ˯ΎϤδϟ΍ ϥ·
ϦϴϴϟΎΒϘϟ΍ ϥΈϓ ˬΎ˱ϘΑΎγ ΖϨϴΑ ΎϤϛ ˬϒϳήόΘϠϟ ϞΑΎϗ ήϴϏ Ύ˱ϋϮοϮϣ ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϥϮϜϳ Ύϣ έ΍ΪϘϤΑ ϦϜϟ
Ϛϟάϟ ˭ΎϬϨϋ ϞϘΘδϣ Ϫϧ΄ϛϭ Ϫϴϟ· ϥϭήψϨϳ ϻ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΓΪ ΣϮϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ϤΘΣ ΎϧΪϴόϳ ΩϮΟϮϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϥϭήΒΘόϳ
ˬ"ΐϴϐϟ΍ ΐϴϏ" ϲϫ ΏΎϘϟϷ΍ ϚϠΗϭ .Ύϫϼϛ ϰϠϋ ΰϴϴϤΗ ϼΑ ΏΎϘϟϷ΍ϭ Ε΍έΎΒόϟ΍ ϩάϫ ϥϮϘϠτϳ Ύϣ Ύ˱ΒϟΎϏ
Φϟ· ...ˬ"ϦϴϣΪϗϷ΍ αΪϗ΃" ˬ"ϦϴϣΪϗϷ΍ ϡΪϗ΃"ϭ
...ΔϠλ ΚΤΒϠϟ
ϲϛΎτϧ΃ ϡήϛ΃ :ΔϤΟήΗ
(ϱήϜϧϻ ϥϮϣϮϟΎγ Ρϭέ ϰϟ· Γ΍ΪϬϣ ΔϤΟήΘϟ΍ ϩάϫ)
.ΔϳΰϴϠϜϧϻ΍ ΔϐϠϟ΍ ΎϨϫ ΩϮμϘϤϟ΍ ¯
¯ 

Prosper Rugers.
.ϱήΒόϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ϖϓϭ ¯

¯

Mantuan, Cremonensian, and Lublinensian.

[5]

ch. ix 

ch. ix

¯

.ϖΑΎδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ ¯

39
ϰϟϭϷ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ΚϴΣ ˬ(Εϭήϴϔδϟ΍ ϱ΃) έΎϔγ΃ϭ ήϔγ Ε΍έΎΒϋ ϪϴϨόΗ Ύϣ Ρήη΃ ϥ΃ ϥϵ΍ ϲ
͉ Ϡϋ ΐΟϮΘϳ
ϥϷ ˬ"ΩΪόϟ΍ Ϧϣ ϖΜΒϨϳ Ύϣ" Ϯϫ ΔϤϠϜϟ΍ ϩάϬϟ ϒϳήόΗ Ϟπϓ΃ϭ .ϰϟϭϷ΍ ϊϤΟ ϲϫ ΔϴϧΎΜϟ΍ϭ ΩήϔϤϟ΍ ϲϫ
ϲϨϋ΃ ± Γήθόϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϚϠΘϟ ΍˱ΪϳήΠΗ ϝΎϜηϷ΍ ήΜϛ΃ ϱήθόϟ΍ ϢϴϗήΘϟ΍ ϖϓϭ Ϟ͋ΜϤΗ έΎϔγ΃ Γήθϋ ϙΎϨϫ
ϲϓ ήϜϔϧ ϦϴΣ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ ϲϓ Ϟόϔϧ ΎϤϛϭ ˬ΍άϬϟ .10ϭ ˬ9 ˬ8 ˬ7 ˬ6 ˬ5 ˬ4 ˬ3 ˬ2 ˬ1 ϡΎϗέϷ΍
ϱΪϳήΠΘϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϫϮϟϷ΍ ϲϓ ήϜϔϧϭ ˬΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϓ ϞόϔϨγ Ϛϟάϛ ˬΩήΠϣ ϞϜθΑ Ω΍ΪϋϷ΍
ΔϴϗήθϤϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ .ʺʥʸʩʴʱ Εϭήϴϔδϟ΍ ϭ΃ έΎϔγϷ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϯήΧ΃ ΓέΎΒόΑ ϱ΃ ˬϡΎϗέϸϟ
.ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϳΰϣήϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϩέΎϜϓ΃ α΍έϮϏΎΜϴϓ ϰϘΘγ΍ ΔϤϳΪϘ ϟ΍
40

ξόΑϭ .Ϳ΍ ΕΎϤγϭ ΕΎϴμΨη ΕέϮτΗ ϒϴϛ φΣϼϧ ˬΔϨϣΎπΘϤϟ΍ϭ ΔϠϓΎϜΘϤϟ΍ ˬϝΎϜηϷ΍ ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣ
ˬϢϫ΍Ϯγ ΎϬϓήόϳ ϻ ϯήΧϷ ϭ΃ ΏΎΒγϷ ˬϡϮϴϟ΍ Ύ͉ϣ΃ .ΚϧΆϣ ήΧϵ΍ ΎϬπόΑϭ ήϛάϣ ΕΎϴμΨθϟ΍ ϩάϫ
ϥ΃ ϊϗ΍ϭ ϰϟ· ήϴθϳ ϊΟήϣ ϱ
͉ ΃ ˬ˳ΔϳΎϨόΑ ˬΩϮΟϮϟ΍ Ϧϣ ΍Ϯϟ΍ί΃ ϭ ΍ϮϓάΣ Ϊϗ Γ΍έϮΘϟ΍ ϮϤΟήΘϣ ϥ΃ ϯήϧ
ϝΎΣ ϲϓ ΎϤϛ ήϛάϤϟ΍ ΩήϔϤΑ ΚϧΆϤϟ΍ ϊϤΟ ΍ϮϤΟήΗ ΪϘϓ ˬΚϧΆϣϭ ήϛάϣ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϲϫ ΔϫϮϟϷ΍
ϩάϫ ϥ΄Α ϢϬΘϓήόϣ ϰϠϋ Ϟ͋ϟΪϳ ΩϮμϘϣ ήϴϏ Ύ˱ϓ΍ήΘϋ΍ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΍ϮϘΑ΃ ϢϬϨϜϟ .ʮʩʤʬʠ ϢϴϬϟ΃ ΔϤϠϛ
ϊϨμϨϟ :(ϢϴϬϟ΃) Ϳ΍ ϝΎϗϭ" :(ϦϳϮϜΘϟ΍ ήϔγ Ϧϣ iv. 26) ΓήϘϔϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ ΎϤϛ ϊϤΟ Ϧϋ ή͋ΒόΗ ΔϤϠϜϟ΍
ϰϠϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϡΩ΁ ϊγϮΑ ϥΎϛ ϒϴϛ ϝ˯ΎδΘϧ (v. 27) ϦϳϮϜΘϟ΍ ήϔγ ϰϟ· ΍˱ΩΎϨΘγ΍ ˬΎ˱πϳ΃ϭ ."...ϥΎδϧϹ΍
ϲϫ (Ϳ΍) ϢϴϬϟ΃ ΔϤϠϛ ϥ· ˮϰΜϧ΃ϭ ΍˱ήϛΫ Ύ˱πϳ΃ (Ϳ΍) ϢϴϬϟ΃ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ· ˬϰΜϧ΃ϭ ΍˱ήϛΫ ˬ(ϢϴϬϟ΃) Ϳ΍ ΓέϮλ
ϊϤΟ ΔϳΎϬϧ ϲϫ ʮʩ (Ϣϳ) ϥ΃ ΎϤΑ ˬϦϜϟ .(Ϣϳ) ʮʩ ΎϬϴϟ· ϒϴο΃ ϲΘϟ΍ (ʤʬʠ Ϫϟ·) ΔϤϠϜϟ ΚϧΆϤϟ΍ ϊϤΠϟ΍
ΓϮϘϟΎΑ ΪΤΘϳ Ύ˱ϳϮΜϧ΃ Ύ˱ϧϮϤπϣ ʮʩʤʬʠ ϢϴϬϟ΃ ΔϤϠϛ ϲτόϳ ΍άϫ ϥΈϓ ˬΔΜϧΆϣ ΔϤϠϛ ϰϟ· ϒϴο΃ ϱάϟ΍ ήϛάϤϟ΍
Ϧϋϭ Ώϵ΍ Ϧϋ ήϴΜϜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϊϤδϧ ϦΤϧϭ .ΔϳέΫ ΝΎΘϧ· ϰϠϋ Γ˱ έΩΎϗ ΎϬϠόΠϳ Ύϣ ˬΔϳέϮϛάϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϊϣ
ϒ͉ϴϛ Ϊϗ ϡΎϳϷ΍ ϢϳΪϗ ϥ΃ ΪΠϨϓ ΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϓ Ύ͉ϣ΃ .ΔϳΩΎόϟ΍ ΕΎϧΎϳΪϟ΍ ϲϓ ϡϷ΍ Ϧϋ Ύ˱Όϴη ϊϤδϧ ϻ ΎϨϨϜϟ ˬϦΑϻ΍
.ϢϴϬϟϷ΍ ϲϓ ϥϵ΍ ΔϨϤπΘϣ ϡϷ΍ ϩάϫϭ .ϦΑϻ΍ ΐΠϧ΃ ΍άϜϫϭ ˬΎ˱όϣ Ύ˱ϣ΃ϭ Ύ˱Α΃ ΪΣ΍ϭ ϥ΁ ϲϓ ϥΎϛ ΚϴΤΑ Ϫδϔϧ
ˬΔΜϧΆϣ ΔϤϠϛ ϲϫ ʧʥʸ Ρϭέ ΔϤϠϛ ϦϜϟ .ήϛάϣ αΪϘϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϥ· Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΎϨϟ ϥϮϟϮϘϳ ˬΎ˱πϳ΃ϭ
ϲϫ ΓΪΣ΍ϭ" :˯ΎΟ ΚϴΣ (ϞϴϜθΘϟ΍ ΏΎΘϛ) ϩήϴμϳ ήϔγ Ϧϣ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΓέΎΒόϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Το΍ϭ ϭΪΒϳ ΎϤϛ
ήϛάϣ Ϯϫ ϱάϟ΍ ʣʧʠ βϴϟϭ ± ʺʧʠ ΔϳήΒόϟΎΑ ϱ΃) ˬ"ΔϴΤϟ΍ ϢϴϬϟ΃ Ρϭέ (ήϛάϣ Ϯϫ ϱάϟ΍ ΪΣ΍ϭ βϴϟϭ)
.(ʮʩʩʧ ʮʩʤʬʠ ʧʥʸ ±
41
ϊγϮΑ ϦϜϳ Ϣϟ ˬ± ϰΜϧ΃ϭ ήϛΫ ϱ΃ ± ϞϜθϟ΍ ΍άϬΑ ΎϬδϔϧ ΔϫϮϟϷ΍ ϒ͋ϴϜΗ ϥ΃ ϞΒϗϭ ˬϪϧ΃ ϒϴϛ ϥϵ΍ ϢϬϔϧϭ
ϩάϫϭ ."ΔϴϟΎΧϭ ΔΑήΧ νέϷ΍ ΖϧΎϛ" :ϦϳϮϜΘϟ΍ ήϔγ ϲϓ ˯ΎΟ ΎϤϛ ϱ΃ ˬΪΟϮΗ ϥ΃ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΍Ϯϛ΃
΍ϮϜϠϣ Ϧϳάϟ΍ ϙϮϠϤϟ΍ ˯ϻΆϫ " ϱ΃ ˬΎϫϼΗ ΎϤϟ ΍˱ΰϣέ ϥϮϜΗ ϥ΃ νήΘϔϤϟ΍ Ϧϣ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍
ΔϟΎΒϘϟ΍ ϢϬΘϤγ΃ Ϧϣ Ϣϫ ˯ϻΆϬϓ ."Ϟϴ΋΍ήγ· ϲϨΑ ϲϓ ϚϠϣ ϚϠϤϳ ϥ΃ ϞΒϗ ˬ(ϡΪόϟ΍) ϡϭΩ΃ νέ΃ ϲϓ
.ΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΓΪϋ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ϞϣΎϜϟΎΑ Ύ˱Σϭήθϣ ϪϧϭΪΠΘγ Ύϣ ΍άϫϭ ."(ϡΪόϟ΍ ϭ΃) ϡϭΩ΃ ϙϮϠϣ"˰Α
42
ϱάϟ΍ (ΩΎϧϮϤϟ΍ ϭ΃) ΔϴϠΨϟ΍ ϱΩΎΣϷ΍ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϭ΃ ˬΪΣ΍ϭ Ϣϗήϟ΍ ϭ΃ ˬϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ΚΤΑ ϲϓ ϥϵ΍ ΃ΪΒϧϭ
ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ Ϣϗέ ϪϧϷ .ϯήΧϷ΍ ΔόδΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ˯ϰΒΘΨΗ Ϣϗήϟ΍ ΍άϫ ϲϔϓ .α΍έϮϏΎΜϴϓ ϪϨϋ ΙΪΤΗ
ϥ·ϭ .Ϫδϔϧ Ϣϗήϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϥϮϜΗ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΎϨϤδϗ ϥ· ΎϨϧϷ ˭ϒϋΎπΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻϭ ˬ΃ΰΠΘϳ
ϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϛϟάϟ .Ϣϗήϟ΍ ήϴϐΘϳ ϻϭ ΎϬδϔϧ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϰϠϋ ϞμΤϧ ΪΣ΍ϮϟΎΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΎϨΑήο
ΔόϴΒσ 1 ΪΣ΍ϭ Ϣϗήϟ΍ ΍άϬϟ ˬϦϜϟ .ϝϮΤΘϳ ϻ ϱάϟ΍ ϚϟΫ ˬϊϴϤΠϠϟ ήϴΒϜϟ΍ Ώϸϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϴΜϤΘϟ΍
Ϧϣ ˬϮϬϓ ˭ΐΟϮϣ Ϯϫ Ύϣ ϦϴΑϭ ΐϟΎγ Ϯϫ Ύϣ ϦϴΑ ΔϠλ Ϟ͋Ϝθϳ Ϫϧ΄ϛϭ ϭΪΒϳ ϪϧΈϓ ˬϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔΟϭΩΰϣ
ϪϧΈϓ ϊϤΠϠϟ ϪΘϴϠΑΎϗ ϖϠτϨϣ Ϧϣ ˬϦϜϟ ˭Ύ˱Ϥϗέ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˬϪΘϳΩΎΣϷ ϝΪΒΘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ϖϠτϨϣ
ϲϫ ΎϤϛ ˬϊϤΠϳ ϥ΃ ϰΘΣ ϦϜϤϳ ϻ ϮϬϓ ˬήϔμϟ΍ Ύ͉ϣ΃ .ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϠδϠδϟ΍ ϡΎϗέ΃ ϝϭ΃ ϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ
ϞμΤϧ ˬ1 ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϢϴδϘΗ ϭ΃ Ώήο ϥΎϜϣϹΎΑ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ· ˬ΍˱Ϋ· ϒϴϛ :ϝ˯ΎδΘϧϭ .ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ϝΎΣ
Ϧϣ Ϯϫ Ώ΍ϮΠϟ΍ϭ ˮ2 ϥΎϨΛ΍ Ϣϗήϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϠμΣ ϒϴϛ ˬϯήΧ΃ ΓέΎΒόΑ ϭ΃ ˭Ϫϴϟ· ϑΎπϳ ήΧ΁ Ϊ˳ Σ΍ϭ ϰϠϋ
ϒϳήόΗ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ ˬ0 ήϔμϟ΍ ϒϳήόΗ ϦϜϤϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϥΎϛ ΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ .ϪδϔϨϟ ϪδϜϋ ϝϼΧ
˯ϲθϟ΍ ϚϟΫ ΓέϮλ ϲϫ ˬέ΍ήϜΘϟ΍ ϭ΃ ˬ Eidolon ΓΩΎϋϹ΍ ϥϮϜΗ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϬϟ ΔΠϴΘϧϭ .1 ΪΣ΍Ϯϟ΍
ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϞμΤϧ ΎϤϛ .ϪγΎϜόϧ΍ Ϧϣϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϒϟ΄Θϳ ϲ΋ΎϨΛ ϰϠϋ ϞμΤϧ ΍˱Ϋ· ΍άϜϫϭ .ϑ͉ήόϤϟ΍
"ϝΪΒΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ Ύϣ" Δ˶ ϟΎΣ Ϧϣ ΏϭΎϨΘϟΎΑ ΢Οέ΄Θϳ ΪΣ΍ϭ Ϣϗήϟ΍ ϥϷ ˬΪϛΆϣ ί΍ΰΘϫ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϠϋ Ϫδϔϧ
Ϟ
͋ Ϝϟ Ώ΃ Ϯϫ ϲϟΎΘϟΎΑ ΍άϜϫϭ .ϝ͊ΪΒΘϟ΍ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϰϟ· ΪϳΪΟ Ϧϣ ΩϮόϴϟ "ϑ͉ήόϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ" Δ˶ ϟΎΣ ϰϟ·

ΔϳήΒόϟΎΑ) ΝΎΘϟ΍ ϮϬϓ ϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ Ϣγ΍ Ύ͉ϣ΃ .˯ΎϴηϷ΍ ϞϜϟ Ύ˱Α΃ ϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ΐγΎϨϣ ϞϜθϛϭ .ϡΎϗέϷ΍
ϱ΃ (iii. 4) ΝϭήΨϟ΍ ήϔγ ϲϓ Ωέϭ ΎϤϛ Ώϵ΍ Ϣγ΍ Ϯϫ ϪΑ ςΒΗήϳ ϱάϟ΍ ϲϬϟϹ΍ Ϣγϻ΍ϭ .(ʸʺʫ ή˶Θϛ˶
.ΩϮΟϮϟ΍ ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ ˬΎϧ΃ ϱ΃ ˬʤʩʤʠ Ϫϴϫ΃ ΔϳήΒόϟΎΑ
ΖϘΘη΍ ϲΘϟ΍ ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ΓήϜϓ ϰϠϋ ΎϬΒϠϗ ϲϓ ϱϮΤΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΎϬΑ ΖόϨϳ ϲΘϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ϦϴΑ Ϧϣϭ
:ΪΠϧ ˬΎϬϨϣ
.(ʰʩʸʩʮʺ ʣ ʠʸʩʮʺ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ΐϴϐϟ΍ ΐϴϏ
.(ʰʩʷʩʺʲ ʣ ʠʷʩʺʲ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ϦϴϣΪϗϷ΍ ϡΪϗ΃
.(ʠʹʩʣʷ ʠʷʩʺʲ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ϦϴϣΪϗϷ΍ αΪϗ΃
.(ʠʷʩʺʲ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ϡΪϗϷ΍ ϭ΃ ϖϴΘόϟ΍
.(ʰʩʮʥʩ ʷʩʺʲ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ϡΎϳϷ΍ ϡΪϗ΃
:˰Α Ύ˱πϳ΃ ϰϋΪϳ Ϫϧ΃ ΎϤϛ
.(ʤʰʥʹʠʸ ʤʣʷʰ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ˯ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ
.(ʺʥʹʴ ʤʣʷʰ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ΔΑάόϟ΍ ΔτϘϨϟ΍
.(ʤʸʥʥʤ ʠʹʩʸ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ΐ΋Ύθϟ΍ ϭ΃ ξϴΑϷ΍ α΃ήϟ΍
.(ʤʬʲʰ ʰʥʸ ΔϳήΒόϟΎΑ ϭ΃) ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ ϮϠόϟ΍
ΏϷ΍ Ϟ͋ΜϤϳϭ ήϔδϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ΔϴϤϫϷ΍ ϰϬΘϨϣ ϲϓ ΐϘϟ ϙΎϨϫ ΏΎϘϟϷ΍ ϩάϫ Ϟ
͋ ϛ ΐϧΎΟ ϰϟ·ϭ
ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϴϬΒϟ΍ ΔόϠτϟ΍ ϭΫ ϭ΃ Macroprosopus ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΐϘϟ Ϫϧ· ˬ˯ΎϴηϷ΍ ϞϜϟ ήΒϛϷ΍
(ϲΒϠδϟ΍ ΩϮΟϮϟΎΑ ϪΘϗϼϋ έϮψϨϣ Ϧϣ ) Ύ˱ϴ΋ΰΟ ˲ΐ΋ΎϏ Ϫϧ· ϪϨϋ ϥϮϟϮϘϳ ϱάϟ΍ ϚϟΫ .(ʰʩʴʰʠ ʫʩʸʠ
΍˱ήϬψϣ ϪϴτόΗ ήΒϜϟ΍ ϲϓ ϲϫΎϨΘϣϼϟ΍ Δϳΰϣέ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .(ΩϮΟϮϣ ϲΑΎΠϳ· ήϔδϛ) Ύ˱ϴ΋ΰΟ ήϫΎχϭ
Ϧϣ Ϯϫ Ϫϴϓ Ύϣ Ϟϛ" :ΔϟΎΒϘϟ΍ ϝϮϘΗ ΎϤϛ ϭ΃ ˬϪΘόϠσ ϪΟϭ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ΒϧΎΟ ςϘϓ ϯήϨϓ ϲΒϧΎΟ Ϫϧ΄ϛϭ ϭΪΒϳ
.ϥ΍ϮϨόϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ϯήΧ΃ Γ˱ ήϣ ΩϮϋ΄γϭ ."ϦϤϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍
.(ʤʠʬʩʲ ʮʣʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϝϭϷ΍ ϡΩ΁ ϭ΃ ˬϲ΋ΪΒϟ΍ ϭ΃ ˬϱϭΎϤδϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ Δ˱ όϤΘΠϣ Γήθόϟ΍ έΎϔγϷ΍ Ϟ͋ΜϤΗ
ΔγΪϘϤϟ΍ Δ͉ϴΤϟ΍ ΕΎϨ΋ΎϜϟΎ˰Α ϰϋΪΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϜ΋ϼϤϟ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϚϠΗ ϊπϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ ήϔδϟ΍ ΍άϫ ϦϤο
Ύϳ΅έ ϲϓ ϩήϛΫ Ωέ΍Ϯϟ΍ ϝϮϬϟ΍ ϲΑ΄Α ΔϬϴΒθϟ΍ ΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ ϚϠΗ ϭ΃ ˬϢϴ Αϭήϴθϟ΍ ϭ΃ (ʹʣʷʤ ʺʥʩʧ ΔϳήΒόϟΎΑ)
ˬΏήϘόϟ΍ ˬΪγϷ΍ ˬέϮΜϟ΍ :ϲϫ Ε΍έΎη· ϊΑέ΄Α Ν΍ήΑϷ΍ ϲϓ Ϟ͉ΜϤΘΗ ϩάϫϭ .ΎϨΣϮϳ Ύϳ΅έ ϲϓϭ ϝΎϴϗΰΣ
ϩΰϣέ ήϴΨϠϟ ΓέΎηΈϛ ˬΏήϘόϟ΍ ΝήΒϓ :ϥΎδϧϹ΍ϭ ˬήδϨϟ΍ ˬΪγϷ΍ ˬέϮΜϟ΍ ΖΤΒλ΃ ϲΘϟ΍ ± ϮϟΪϟ΍ϭ
.ϥΎΒόΜϟ΍ ϩΰϣέ ΔΟϭΩΰϣ ΔόϴΒτϛϭ ˬΏήϘόϟ΍ ϩΰϣέ ή͋ θϠϟ ΓέΎηΈϛϭ ˬήδϨϟ΍
:ϰϠϋ ϞμΤϧ ΍άϜϫϭ ˬϲϟΎΘΘϟ΍ ϰϠϋ ΎϫΪ͋ϟϮϳϭ ˬΔόδΘϟ΍ έΎϔγϷ΍ ϲϗΎΑ ϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ϦϤπΘϳϭ
43
ϞϋΎϓ ϱέϮϛΫ ϥϮϤϛ ϲϫ ϲΘϟ΍ (ʤʮʫʧ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϤϜΤϟ΍ Ϯϫ ϲϧΎΜϟ΍ ήϔδϟ΍ Ϣγ΍ϭ .ϲϧΎΜϟ΍ ϭ΃ ˬ2 Ϣϗήϟ΍
ˬϡϷ΍ ϪΑ ΪΤΘΗ ϱάϟ΍ ϲ͋ϠΠϟ΍ϭ ϞϋΎϔϟ΍ ΏϷ ΍ Ϯϫ ήϔδϟ΍ ΍άϬϓ .ΖΣήη ϥ΃ ϲϟ ϖΒγ ΎϤϛ ˬΝΎΘϟ΍ Ϧϣ βϜόϨϳ
ΔϳήΒόϟΎΑ) ϩϮϬϳϭ ˬ(ʤʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϫϳ :ΔϴϬϟϹ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ήϔδϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ή͋ΒόΗϭ .3 Ϣϗήϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍
ήϔγ ϖϓϭ) ΕϼΠόϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬ(ʮʩʰʸʥʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϣϴϧέϭ΃ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬϓϮϴο ϦϴΑ Ϧϣϭ ˭(ʤʥʤʩ
.(ʡʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΏϷΎ˰Α Ύ˱πϳ΃ ϰϋΪϳ Ϯϫϭ .(i ϝΎϴϗΰΣ
44

ˬϙ΍έΩϹ΍ ϱ΃ ˬ(ʤʰʩʡ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϪϨϴΑ ϰϋΪϳ ˬϞόϔϨϣ ϱϮΜϧ΃ ϥϮϤϛ ϮϬϓ ˬΙϮϟΎΜϟ΍ ϭ΃ ˬΚϟΎΜϟ΍ ήϔδϟ΍ Ύ͉ϣ΃
ϦϴτΨΑ ˬ2 Ϣϗήϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬΔϤϜΤϟ΍ ϞϴΜϤΗ ϦϜϤϳ ϥΎϛ ϥ· ϪϧϷ ˬΎϬϳϭΎδϳϭ ΔϤϜΤϟ΍ ϝΩΎόϳ Ϯϫϭ
ϲΗ΄ϳ ϰΘΣ ϦϳΰΟΎϋ ΎϴϘΒϳ ϦϴϤϗήϟ΍ Ϧϳάϫ ϥΈϓ ˬύ΍ήϓ ϱ΃ ΎϤϬϨϴΑ ΍ήμΤϳ ϥ΃ ΎϤϬόγϮΑ βϴϟ ϦϴϤϴϘΘδϣ
Ϯϫϭ .ϰϠϋϷ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϡϮϬϔϣ ΢οϮϳϭ ϞϤϜϳ ήϔδϟ΍ ΍άϫ ϥΈϓ ΍άϜϫϭ .ΚϠΜϤϟ΍ ΎϤϬόϣ Ϟ͋Ϝθϴϓ 3 Ϣϗήϟ΍
ˬΔΠΘϨϤϟ΍ ΔϤϴψόϟ΍ ϡϷ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ (ʠʮʩʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΎϤϳ΃ϭ ˬ(ʠʮʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϡϷΎ˰Α Ύ˱πϳ΃ ϰϋΪϳ
ϚϟΫ ΡϮοϭ ϞϜΑ ΎϬϧ΃ ϲϨόϳ Ύϣ .ϲϧϮϜϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΏϷ΍ ϊϣ Ύ˱ϴϟί΃ ΓΪΤΘϤϟ΍ϭ
ϡϷ΍ ϲϬϓ ˬϞϴΠΒΘϟ΍ Ϟϛ ϖΤΘδΗ ΎϬϧΈϓ ˬϲϟΎΘϟΎΑϭ .ϪϟϼΧ Ϧϣ ΏϷ΍ ϰϠϋ ϑ͊ήόΘϟ΍ ΎϨόγϮΑ ϱάϟ΍ ϞϜθϟ΍
ϞΟήϟ΍ ϖϠΧ ϪΗέϮλ ϰϠϋ ϱάϟ΍ ˬϪϟϹ΍ ΏήϠϟ ϱϮΜϧϷ΍ ϞϜθϟ΍ϭ ˬΔϤϜΤϠϟ ΔϳϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϟΩΎόϤϟ΍ ˬΔϳϮϠόϟ΍
ˬͿ΍ ϞΒϗ ϦϳϭΎδΘϣ ΎϧΎϛ ± Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϱ΃ ± ΎϤϬϧ΃ ˬΔϟΎΒϘϟ΍ ϢϴϟΎόΗ ϰϟ· ΍˱ΩΎϨΘγ΍ ˬϲϨόϳ Ύϣ .Γ΃ήϤϟ΍ϭ
ϪΑ ΎϨϋΎϨϗϹ έ΍ήϤΘγΎΑ ϰόγ ΎϤϛ ˬ˱ΔΒΗήϣ ϪϨϣ ϰϧΩ΃ Ζδϴϟ ϲϫ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϭ ˬϞΟήϠϟ ΔϳϭΎδϣ Γ΃ήϤϟ΍ ϥϷ
ϰϋΪϳ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ϭ .(xii Ϟμϔϟ΍) Ύϳ΅ήϟ΍ ΎϬϨϋ ΖΛΪΤΗ ϲΘϟ΍ Γ΃ή Ϥϟ΍ ϲϫ ΎϤϳ΃ϭ .ϦϴϴΤϴδϤϟΎΑ ϥϮϋΪϳ Ϧϣ
Ϳ΍ϭ ˬ(ʮʩʤʬʠ ϢϴϬϟ΃ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϳ΍ :ΔϴϬϟϹ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ϪϨϋ ή͋ΒόΗϭ .ήϴΒϜϟ΍ ήΤΒϟΎ˰Α ΚϟΎΜϟ΍ ήϔδϟ΍ ΍άϫ
ˬ(ʮʩʬʠʸʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϣϴϟ΍έ΃ ϲϬϓ ϪΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔϴϜ΋ϼϤϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ Ύ͉ϣ΃ .(ʮʩʤʬʠ ʤʥʤʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϩϮϬϳ
ϡϷ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬΕϮϜϠϤϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ˬΔϳϮϠόϟ΍ ϡϷ΍ ϲϫϭ .εϭήόϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍
.ΔϜϠϤϟ΍ ϭ΃ ˬαϭήόϟ΍ ϭ΃ ˬΔϴϠϔδϟ΍
45
Δϓ΃ήϟ΍ ϱ΃ (ʣʱʧ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΪδΣ ΎϨϴτόϴϓ ˬΚϟΎΜϟ΍ ήϔδϟΎΑ ϲϧΎΜϟ΍ ήϔδϟ΍ ΩΎΤΗ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬ 4 Ϣϗήϟ΍ Ύϣ΃
ΔϳέϮϛΫ ΓέΪϗ ϲϫϭ ˭Δϋϭήϟ΍ ϭ΃ ΔϤψόϟ΍ ϱ΃ ˬ(ʤʬʥʣʢ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϪϟϭΪΟ Ύ˱πϳ΃ ϰϋΪϳϭ ˬΐΤϟ΍ ϭ΃
ˬ(ʮʩʬʮʹʧ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϢϴϠϤθΣ ϲϜ΋ϼϤϟ΍ Ϣγϻ΍ϭ ˬΰϳΰόϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϱ΃ ˬϝ΁ ϲϬϟϹ΍ Ϣγϻ΍ ΎϬϨϋ ή͋Βόϳ
.(iv, 4 ϝΎϴϗΰΣ) ϖϟ΄ΘϤϟ΍ ΐϬϠϟ΍ ϱ΃
46
˭ΕΎΒΜϟ ΍ ϭ΃ ΓϮϘϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬ(ʤʸʥʡʢ ΓέϮΒΟ ΔϳήΒόϟΎΑ ) ΔϴΒϠδϟ΍ ΔΜϧΆϤϟ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϪϨϣ ϖΜΒϨΘϓ ˬ 5 Ϣϗήϟ΍ Ύ͉ϣ΃
ϢϴϬϟ΃ ΔϳήΒόϟΎΑ) έΎΒΠϟ΍ ϪϟϹ΍ :ΔϴϬϟϹ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ΎϬϨϋ ή͋ΒόΗ ϩάϫϭ ˭ϝΪόϟ΍ ϱ΃ ˬ(ʰʩʣ ϦϳΩ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϭ΃
Ύϴόη΃) (ʮʩʴʸʹ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϣϴϓήγ ϲϜ΋ϼϤϟ΍ Ϣγϻ΍ϭ ˬ(ʤʬʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϫϟ·ϭ ˬ(ʸʥʡʢ ʮʩʤʬʠ έϮΒΟ
.ϑϮΨϟ΍ ϱ΃ ˬ(ʣʧʴ ΔϳήΒόϟΎΑ ΪΤϓ) Ύ˱πϳ΃ ήϔδϟ΍ ΍άϫ ϰϋΪϳϭ ΎϤϛ .(vi. 6
47
ϰϨόϤΑ ˬ(ʺʸʠʴʺ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ε˶έΎϔϴΗ ϊϣΎΠϟ΍ ήϔδϟ΍ Ϯϫϭ ˬϩΎϘΒγ ϦϳάϠϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍ Ϧϣ ϖΜΒϨϴϓ 6 Ϣϗήϟ΍ Ύ͉ϣ΃
ʤʥʬʠ ΔϳήΒόϟΎΑ Ζ˵ϋΩϭ Ϫϟϭ΃ ) ϊϳΩϮϟ΍ ϪϟϹ΍ :ϲϬϟϹ΍ Ϣγϻ΍ ϪϨϋ ή͋Βόϳ ϱάϟ΍ ˬϝ΍ΪΘϋϻ΍ ϭ΃ ϝΎϤΠϟ΍
ϢϴϜϠϣ) ϭ΃ ˬ(lxviii. 18 ήϴϣ΍ΰϤϟ΍) (ʮʩʰʠʰʹ ΔϳήΒόϟΎΑ ϢϴϧΎϨη ) ΔϴϜ΋ϼϤϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ϭ ˬ(ʺʲʣʥ
ˬΔϓ΃ήϟ΍ϭ ϝΎϤΠϟ΍ ϰϠϋ ϞμΤϧ ΔϤΣήϟΎΑ ϝΪόϟ΍ ΩΎΤΗ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΍άϜϫϭ .ϙϮϠϤϟ΍ ϱ΃ ˬ(ʮʩʫʬʮ ΔϳήΒόϟΎΑ
ϩάϫ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϧϷ ˭"ϢϴϗήΘϟ΍" ϭ΃ ˬ"ΏέΪϟ΍"˰Α ήϔδϟ΍ ΍άϫ ϒλϮϳϭ .έΎϔγϸϟ ΚϟΎΜϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϞϤΘϜϳϭ
ˬϦϣΎΜϟ΍ ˬϊΑΎδϟ΍ ˬβϣΎΨϟ΍ ˬϊΑ΍ήϟ΍ :έΎϔγϷ΍ ϲϓ ± νϮϴϔϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ϘΣϻ ΚϳΪΤϟ΍ ϱήΠϴγ ΏΎϘϟϷ΍
ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϭ΃ ˬϯήϐμϟ΍ ΔόϠτϟ΍ ϱ΃ (ʰʩʴʰʠ ʸʩʲʦ ΔϳήΒόϟΎΑ Ϧϴϔϧ΃ ήϴϐλ) ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ˬϊγΎΘϟ΍ϭ
ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϬΒϟ΍ ΔόϠτϟ΍ ϭ΃ ˬMacroprosopus ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϠϟ ξϴϘϧ ϞϜθϛ ˬMicroprosopus
Ϧϴϔϧ΃ ήϴϐλ ΎϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ ϲΘϟ΍ ΔΘδϟ΍ έΎϔγϷ΍ ϰϋΪΗ ΍άϜϫϭ .ϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ϲϓ ΝΎΘϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ΪΣ΃
.(ʫʬʮ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϚϠϤϟΎ˰Α ϰϋΪΗ ΎϤϛ ˬΔΘδϟ΍ ˯ΎπϋϷΎ˰Α
48

ϖϓ΍ήΘϳϭ ˬήμϨϟ΍ϭ ΕΎΒΜϟ΍ ϲϨόϳ Ϯϫϭ ˬ (ʧʶʰ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΢μϧ ϰϋΪϴϓ ˬϊΑΎδϟ΍ ήϔδϟ΍ ϭ΃ ˬ 7 Ϣϗήϟ΍ Ύ͉ϣ΃
:ΔϴϜ΋ϼϤϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ ϊϣϭ ˬΩϮϨΠϟ΍ Ώ
͊ έ ϱ΃ ˬ(ʺʥʠʡʶ ʣʥʣʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) Εϭ΄Βλ ϩϮϬϳ ϲϬϟϹ΍ Ϣγϻ΍ ϊϣ
.(ʮʩʹʩʹʸʺ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϢϴθϴηήΗ Δό΋΍ήϟ΍ ϚϠΗϭ ˬ(ʮʩʤʬʠ ΔϳήΒόϟΎΑ ϢϴϬϟ΃) ϭ΃ ΔϬϟ΁
49
Ϣγϼϟ ΐϴΠΘδϳ Ύϣ ˬΔϋϭήϟ΍ ϭ΃ (ʣʥʤ ΔϳήΒόϟΎΑ ΩϮϫ) ΔϠόϔϨϤϟ΍ ΔϳϮΜϧϷ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑ Ϟ͋ϤϜϳ 8 Ϣϗήϟ΍ϭ
ϱ΃ ϢϴϬϟ΃ ϲϨΑ ΎϬΘϜ΋ϼϣ ϦϴΑ Ϧϣϭ ˬεϮϴΠϟ΍ Ϫϟ· ϱ΃ ˬ (ʺʥʠʡʶ ʮʩʤʬʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Εϭ΄Βλ ϢϴϬϟ΃ ϲϬϟϹ΍
.(ʮʩʤʬʠ ʩʰʡ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϬϟϵ΍ ˯ΎϨΑ΃
50
(ʣʥʱʩ ΔϳήΒόϟΎΑ ΩϮδϳ) αΎγϷ΍ ϭ΃ ΓΪϋΎϘϟ΍ Ύ˱όϣ ϥϼϜθϳ ϦϳάϠϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍ Ϧϳάϫ Ϧϣ ϲΗ΄ϴϓ ˬ 9 Ϣϗήϟ΍ Ύ͉ϣ΃
ϦϴΑϭ ˬ(ʩʣʹ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϱ˴Ϊη
˴ ϭ ˬΰϳΰόϟ΍ ϲ
͊ Τϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬ(ʩʧ ʬʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϲ
͋ ΤϟΎΑ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫϭ
.έΎϔγϸϟ ΚϟΎΜϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϰϟ· ΎϨϠλϮϳ Ύϣ ˬ (civ. 4 ήϴϣ΍ΰϣ) (ʮʩʹʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϣϴη΄Α ΔϜ΋ϼϤϟ΍
51
ϡΎϗέϷ΍ ϚϠΗ ϞϤϜϳ ϱάϟ΍ ήϴΧϷ΍ϭ ήηΎόϟ΍ ϚϟΫ ˬήϔδϟ΍ ϖΜΒϨϳ ϊγΎΘϟ΍ ήϔδϟ΍ Ϧϣ ϪϧϷ ˬ 10 Ϣϗήϟ΍ ϰϟ· ϱ΃
ˬΔϧϭήΘϤϟ΍ ϭ΃ ΔϜϠϤϟΎ˰Α Ύ˱πϳ΃ ϰϋΪϳϭ ˬΔϜϠϤϤϟ΍ ϱ΃ (ʺʥʫʬʮ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΕϮϜϠϤϟΎ˰Α ϰϋΪϳ Ϯϫϭ .Γήθόϟ΍
ΎϬϠΜϤϳ ϲΘϟ΍ ˬ(ʤʰʩʫʹ ΔϨϴϜη ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϨϴϜδϟ΍ϭ ˭ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ αϭήϋ ˬϰϠϔδϟ΍ ϡϷ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍
ΔϳήΒόϟΎΑ) ϢϴΑϭήϜϟ΍ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϔϴπΘδϣ ϦϴΑ Ϧϣϭ .(ʩʰʣʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϲ˴ϧΩ˵ ΃ ϲϬϟϹ΍ Ϣγϻ΍
ΔϠόϔϨϣ ϰΜϧ΃ ΎϬϧϷ ˬΔϳϮΜϨΧ Ύϣ ΪΣ ϰϟ· ϲϫ έΎϔγϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ Ϟ
͉ ϛ ϥ΃ ΎϨϫ Ϟ͋Πδϧϭ .(ʮʩʡʥʸʫ
ϱάϟ΍ ήϔδϟΎΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ϦϴΣ ϞϋΎϓ ήϛΫϭ ˬΓήηΎΒϣ Ϣ͉Ϡδϟ΍ ϲϓ ΎϬϘΒδϳ ϱάϟ΍ ήϔδ ϟΎΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ϦϴΣ
Ϧϣ .ΕϮϜϠϤϟ΍ ΪόΑ ϲΗ΄ϳ ήϔγ ϻϭ ˬήΜϜϟ΍ ϭ΃ ΝΎΘϟ΍ ϖΒδϳ ˲ήϔγ ΪΟϮϳ ϻ Ϫϧ΃ ΔψΣϼϣ ϊϣ .Γ˱ ήηΎΒϣ ΎϬϴϠϳ
.ήϛάϣ ήϔγ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ϡΪΨΘδΗ ΚϧΆϣ Ϣγ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ΔϤϜΤϟ΍ ϥ΃ ϒϴϛ ϢϬϔϧ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ϩάϫ
.ϲϔΨϟ΍ ήΛΆϤϟ΍ ϚϟΫ Ϧϋ ΔϘΜΒϨϤϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϚϠΗ Ϯϫ έΎϔγϷ΍ ϦϴΑ ς Α΍ήϟ΍ Ϟλ΍ϮϟΎϓ
52
ϲΘϟ΍ (ʠʬʷʺʮ ΔϳήΒόϟΎΑ ΔϠϘΜϣ) ϝΎϘΜϣ ΔϤϠϜϟ ϲϟΎΒϘϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ϖϠόΘΗ ΕΎψΣϼϣ ϊπΑ ϥϵ΍ ϒϴο΄γ
ϪϨϋ ΞΘϨϳ ΍άϫϭ ˬϦϴϔϠΘΨϣ ϦϴδϨΟ Ϧϣ ϒϟ΄Θϳ ϲ΋ΎϨΛ ϙΎϨϫ έΎϔγϷ΍ Ϧϣ ΙϮϟΎΛ Ϟϛ ϲϔϓ .ϥ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϫ
Δϳήϛάϟ΍ϭ ΔϳϮΜϧϷ΍ ϦϴΗέΪϘϟ΍ Ϧϣ Ϟ
͈ ϛ ϰϟ· ήψϨϳ ˬέϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ .ϙ΍έΩϹ΍ ϲϓ ΓΪΣϭ ΔϠμΤϤϟ΍ ϲϓ
έϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ .ϥ΍ΰϴϤϟ΍ ω΍έΫ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ΎϤϬϨϴΑ ϊϤΠϳ ϱάϟ΍ ήϔδϟ΍ ϰϟ·ϭ ˬϥ΍ΰϴϤϟ΍ ϲΘϔϛ ΎϤϬϧ΄ϛϭ
ϲϓ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ϚϠΗ Ύϫΰϣέ ΓΪΣϮϟ΍ ϩάϫϭ ˬϪΗΪΣϮΑ ΙϮϟΎΛ ϮϬϓ ˬΙϮϟΎΜϟ΍ ϲϨόϳ ϥ΍ΰϴϣ ήϴΒόΗ ϥΈϓ
ϲϓ ϱάϟ΍ ϚϟΫϭ ϞϔγϷ΍ϭ ϰϠϋϷ΍ ˬΕΎΜϠΜϣ ΔΛϼΛ ϦϤπΘΗ έΎϔγϷ΍ ϥ΃ ΪΠϧ ˬΎ π
˱ ϳ΃ϭ .ω΍έάϟ΍ ϒμΘϨϣ
ϱάϟ΍ ςγϮϟ΍ϭ ˬήΜϜϟ΍ ϭ΃ ΝΎΘϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϱϮϠόϟ΍ ϭ΃ ϰϠϋϷ΍ :Ϟ͋ΜϤΗ ΔΛϼΜϟ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .ςγϮϟ΍
ΔϴοέϷ΍ ΎϬΗΎϣΰϠϣϭ ˬϢψϋϷ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϲϫ Ύ˱όϣ ΔΛϼΜϟ΍ ϩάϫϭ ˭ΔϜϠϤϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϞϔγϷ΍ϭ ˬϚϠϤϟ΍ Ϯϫ
.Δϴ΋ΎϴϤϴΧ Δ˳ ϳΰϣέ ϡΎϣ΃ Γ˱ ήηΎΒϣ ΎϨϫ ΎϧΪΠΗϭ .ήϤϘϟ΍ϭ βϤθϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬϝϭϷ΍ ϞϘϨΘϤϟ Ύ˰Α ϰϋΪΗ
53
:ϲϠϳ ΎϤϛ έΎϔγϷ΍ ϢϟΎϋ ϰϟ· ΰϣήϳ ΚϴΣ

ϞϗΎϨΘϤϟ΍ ϱ΃ ˬ(ʮʩʬʢʬʢʤ ʺʩʹʠʸ ϢϴϠΠϠΠϫ Ζϴη΍έ ΔϳήΒόϟΎΑ ) ΔϛήΤϟ΍ ΕΎϣ΍ϭΩ Δϳ΍ΪΑ :1
.ϝϭϷ΍
.(ʺʥʬʱʮ ΙϮϠδ˴ϣ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ν΍ήΑϷ΍ Γή΋΍Ω ϝΎΠϣ :2
.(ʩʠʺʡʹ ϱΎΘ˷Βη
˴ ΔϳήΒόϟΎΑ ) ΔΣ΍ήΘγϻ΍ ϭ΃ ϞΣί :3
.(ʷʣʶ ϕΪλ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϕΪμϟ΍ ϭ΃ ϱήΘθϤϟ΍ :4
.(ʮʩʣʠʮ ϢϳΩΎϣ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϔϴϨόϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϭ΃ ΦϳήϤϟ΍ :5
.(ʹʮʹ ζϤη ΔϳήΒόϟΎΑ) βϤθϟ΍ έϮϧ ϭ΃ βϤθϟ΍ :6
.(ʤʢʥʰ ϪΟϮϧ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϘϟ΄ΘϤϟ΍ Δϋϭήϟ΍ ϭ΃ αϮϨϴϓ ϭ΃ Γήϫΰϟ΍ :7
.(ʡʫʥʫ ΐϛϮϛ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϡϮΠϨϟ΍ ˯Ϯο ϭ΃ ΩέΎτϋ :8
.(ʤʰʡʬ ϪϨΒϟ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϳήϤϘϟ΍ ΔϠόθϟ΍ ϭ΃ ήϤϘϟ΍ :9
.(ʺʥʣʥʱʩ ʮʬʧ ΕϭΩϮδϳ Ϣ˵ϠΣ
˵ ΔϳήΒόϟΎΑ ) βγϷ΍ ϊσΎϗ ϭ΃ ήλΎϨόϟ΍ :10

-

54
ϦϤπΘΗϭ ϦϤϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ϧϣ ϲΘϟ΍ Δϓ΃ήϟ΍ ΔϣΎϋΩ :ϲϫ Ϣ΋ΎϋΩ ΙϼΛ ϰϠϋ έΎϔγϷ΍ ΪϨΘδΗ ˬΎ˱πϳ΃ϭ
ΕΎϴϠΠΘϟ΍ ϞϤθΗϭ ήδϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ϧϣ ϲΘϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ΔϣΎϋΩϭ ˭ΔόΑΎδϟ΍ϭ ΔόΑ΍ήϟ΍ϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΕΎϴϠΠΘϟ΍
ΔγΩΎδϟ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ΕΎϴϠΠΘϟ΍ ϞϤθΗϭ ςγϮϟ΍ ϲϓ ϲΘϟ΍ ϝ΍ΪΘϋϻ΍ ΔϣΎϋΩϭ ˭ΔϨϣΎΜϟ΍ϭ ΔδϣΎΨϟ΍ϭ ΔΜϟΎΜϟ΍
.ΓήηΎόϟ΍ϭ ΔόγΎΘϟ΍ϭ
55
ϰϨόϤΑ ˬ(ʰʥʮʣʷ ʮʣʠ ϥϮϣΪϗ ϡΩ΁ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϲ΋ΪΒϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϰϟ· έΎϔγϷ΍ ΰϣήΗ ˬΪΣ΍Ϯϛϭ ωϮϤΠϤϛ
ΙϮϟΎΜϟ΍ Ϟ͋ΜϤΗ ϲΘϟ΍ έΎϔγϷ΍ ϰϟ· Ύϧήψϧ ϥ· .[1]αϮϧϮϏϮΗϭήΒϟ΍ ϭ΃ ϖϟΎΨϟ΍ ϪϟϹ΍ ϭ΃ ϝϭϷ΍ ΩϮϟϮϤϟ΍
ϞϜθ˵ϣ Ϣ˴ϟϮϋ) ήϜϔϟ΍ ϢϟΎό˰Α ΙϮϟΎΜϟ΍ ΍άϫ ϲϤγ Ϛϟάϟ ˭˯Ύϛάϟ΍ ϰϟ· ΰϣήΗ ΎϬϧ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϪϧΈϓ ˬϝϭϷ΍
ʮʬʥʲ ζ˴ΟέϮϣ Ϣ˴ϟϮϋ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϕϼΧϷ΍ ϢϟΎϋ ϰϟ· ΰϣήϳ ϮϬϓ ϲϧΎΜϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ Ύ͉ϣ΃ .(ʬʫʹʥʮ ʮʬʥʲ
ΔϳήΒόϟΎΑ) ϱΩΎϤϟ΍ ϢϟΎόϟΎ˰Α ϲϤγ Ϛϟάϟ ˬΕΎΒΜϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ ϢϟΎϋ ϰϟ· ΚϟΎΜϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ΰϣήϳ ΎϤϨϴΑ .( ʹʢʸʥʬ
ϥ͋ϮϜϳ Ύϣ ϲϫϭ .(ʰʩʴʰʠ Ϧϴϔϧ΃ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϪΟϭϷΎ˰Α ϰϋΪΗ ΙϼΜϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϩάϫϭ .(ϮΒΗϮϤ˴ϫ Ϣ˴ϟϮϋ
ϊϘϳ ϪΘΤΗ Ϧϣϭ ϰϠϋϷ΍ ϲϓ ϝϭϷ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϊϘϳ ΚϴΣ :(ʮʩʩʧ ʶʲ ϢϴϴΣ κ˵ϋ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΓΎϴΤϟ΍ ΓήΠη
έΎϔγϷ΍ϭ ˬϦϤϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ ΙϼΜϟ΍ ΔϳέϮϛάϟ΍ έΎϔγϷ΍ ϥϮϜΗ ΚϴΤΑϭ .ΚϟΎΜϟ΍ϭ ϲϧΎΜϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍
ΔϴϟΎΒϘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΓήΠη ΎϬϧ· .ςγϮϟ΍ ϲϓ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ ΔόΑέϷ΍ έΎϔγϷ΍ ΎϤϨϴΑ ˬήδϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ ΔϳϮΜϧϷ΍
Ϟϴγ΍έΪΠϳ ΓήΠη ϦϴΑϭ ΓήΠθϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ήϴΒϜϟ΍ ϖΑΎτΘϟ΍ ϯΪϣ ϞΠδϧϭ .˯ϲη Ϟϛ ΎϬϴϠϋ ϒϗϮΘϳ ϲΘϟ΍
.ΔϴϓΎϨϳΪϧΎϜγϻ΍ ήϴσΎγϷ΍ ϲϓ
56
ϚϠϤϟ΍ϭ ΝΎΘϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘϳ Ϫϧ΃ϭ ˬέΎϔγϷ΍ ϊϴϤΟ ϞϤθϳ ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ΛϮϟΎΛ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϰϟ· Εήη΃ϭ ϖΒγ ΪϘϟ
ΰϣήΗϭ ˬαΪϘϟ΍ Ρϭήϟ΍ϭ ϦΑϻ΍ϭ Ώϵ΍ Ϧϣ ϒϟΆϤϟ΍ ϲΤϴδϤϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϲϫ Ύϣ ϞϜθΑ ϩάϫϭ ) ΔϜϠϤϟ΍ϭ
ϖϠΧ ϱάϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϚϟΫ ϲϫϭ .(ϙ΍έΩϹ΍ϭ ΔϤϜΤϟ΍ϭ ΝΎΘϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΙϼΜϟ΍ έΎϔγϷ΍ ΎϬϴϟ·
ϪϨϜϟ .ΔϜϠϤϟΎΑ ΝϮΘϤϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΩΎΤΗ΍ Ϧϣ Ϊϟϭ ϢϟΎόϟ΍ ϥ· ΎϨϠϘϟ ˬΔϴϟΎΒϘϟ΍ ήϴΑΎόΘϟ΍ ΎϨϣΪΨΘγ΍ ϥ· ˬϭ΃ ˬϢϟΎόϟ΍
Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ξόΑ ΖϘϠΧ ˬ(Γήθόϟ΍ έΎϔγϷΎΑ ϞΜϤΘϤϟ΍) ϱϭΎϤδϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϖϠΨϳ ϥ΃ ϞΒϗϭ ˬΔϟΎΒϘϟ΍ ϖϓϭ
ΰΘϬΗ ΎϬϠόΟ Ύϣ .ΪόΑ Ϣ͉ Η Ϊϗ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ΍ΰϴϤϟ΍ ϥί΍ϮΗ ϥϷ ˬέ΍ήϤΘγϻ΍ ΎϬόγϮΑ ϦϜϳ Ϣϟ ϩάϫ ϦϜϟ .Δϴ΋ΪΒϟ΍
ΔϨϣίϷ΍ ϙϮϠϣ"˰Α ϰϋΪΗ ΖϧΎϛ Δϴ΋ΪΒϟ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ϩάϫϭ .ΎϬδϔϧ ήϣΪΗϭ Δϧί΍ϮΘϤϟ΍ ήϴϏ ΓϮϘϟ΍ ϞόϔΑ
έϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ."Ϟϴ΋΍ήγ· ϙϮϠϣ ϞΒϗ ϥϮϤϜΤϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ (ϡΪόϟ΍ ϭ΃) ϡϭΩ΁ ϙϮϠϣ" ϭ΃ ˬ"ΔϤϳΪϘϟ΍
ϦϳϮϜΘϟ΍) Δϧί΍ϮΘϤϟ΍ έΎϔγϷ΍ ϰϟ· Ϟϴ΋΍ήγ· ΰϣήΗ ΎϤϨϴΑ Δϧί΍ϮΘϤϟ΍ ήϴϏ ΓϮϘϟ΍ ϢϟΎϋ Ϯϫ ϡϭΩ΁ ϥΈϓ

ϭ΃) ϕ΍ήηϹ΍ ΏΎΘϛ ϲϓ Ύ˱πϳ΃ϭ Ύ˱πϳ΃ έήϜΗϭ ΩΎόΗ ϑϮγ ΔϣΎϫ ΔϘϴϘΣ ΎϨϫ ϞΠδϧϭ .( xxxvi. 31
.ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϘϴϠΨϟ΍ ϞΒϗ Εή͋ϣΩϭ ΖϘϠΧ Ϊϗ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ϚϠΗ ϥ΄Α ϝϮϘΗ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫϭ ˬ (ήϫϭΰϟ΍

57
ΕϮϠϴλ΃ Ϣ˴ϟϮϋ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϲ΋ΪΒϟ΍ Ϣϟ Ύόϟ΍ ϭ΃ ˬϲϠλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϭ΃ ˬΕΎϴϠΠΘϟ΍ ϢϟΎό˰Α έΎϔγϷ΍ ϰϋΪΗ Ύ˱πϳ΃ϭ
έΎϔγϸϟ έ΍ήϜΗ ϰϠϋ ΎϬϨϣ Ϟ
͇ ϛ ϦϤπΘϳ ϯήΧ΃ Ϣϟ΍Ϯϋ ΔΛϼΛ ΖϘΜΒϧ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ Ϧϣϭ ˬ (ʺʥʬʩʶʠ ʮʬʥʲ
.ξϔΧ΃ ΓέΎϧ· ϯϮΘδϤΑ ϦϜϟ
58
Ύ˱πϳ΃ ϰϋΪϳϭ ˬ(ʤʠʩʸʡʤ ʮʬʥʲ ϩΎϳήΒ˴ϫ Ϣ˴ϟϮϋ ΔϳήΒόϟΎΑ ) ϖϠΨϟ΍ ϭ΃ ΔϳήΒϟ΍ ϢϟΎϋ ϮϬϓ ϲϧΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ύ͉ϣ΃
ϱάϟ΍ ˬϞλϷ΍ ϢϟΎϋ Ϧϣ ΓήηΎΒϣ ϖΜΒϨϳ Ϯϫϭ .(ʠʩʱʸʥʫ Ϫ˴ϴγή˵ϛ ΔϳήΒόϟΎΑ) εήόϟ΍ ϭ΃ ϲγήϜϟΎ˰Α
ΔόϴΒσ Ϧϣ ϝ΍ΰΗ ϻ ΎϬϧ΃ ϢϏέ ˬΔϳΩϭΪΤϣ ήΜϛ΃ ΎϬϧ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϲϓ ϲϨόϳ Ύϣ ˬΓήθόϟ΍ ϩέΎϔγ΃ Ϫϴϓ βϜόϨΗ
.ΓΩΎϣ Δϳ΃ ΎϬΑϮθΗ ϻϭ ˬϰϘϧ΃
59

ϞϜθΗ ϢϟΎϋ ϭ΃ ˬ(ʤʸʩʶʩʤ ʮʬʥʲ ϩήϴμ˴ϴϫ˴ Ϣ˴ϟϮϋ ΔϳήΒόϟΎΑ ) Γέϭήϴμϟ΍ ϢϟΎϋ Ϯϫ ΚϟΎΜϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ
ϼΑ ϝ΍ί Ύϣ Ϫϧ΃ ϻ· ˬήϫϮΠϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ˯˱ ΎϘϧ Ϟϗ΃ ϪϧϮϛ ϢϏέ ϱάϟ΍ϭ ˬΔϳήΒϟ΍ ϢϟΎϋ Ϧϣ ϖΜΒϨϤϟ΍ ˬΔϜ΋ϼϤϟ΍
ϲΘϟ΍ϭ ˬΔΌϴπϣ ΏΎϴΜΑ ΔϔϠϐϤϟ΍ Δϴϛάϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΕΎϗϮϠΨϤϟ΍ ϚϠΗ ϪϨϜδΗ ϱάϟ΍ ϲϜ΋ϼϤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϫϧ· .ΓΩΎϣ
.ϥΎδϧϺϟ ήϬψΗ ϦϴΣ ϼ
˱ Ϝη άΨΘΗ
60
ˬΓΩΎϤϟ΍ ϢϟΎϋ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬ(ʤʩʹʲʤ ʮʬʥʲ Ϫ˴ϴθό˴ϫ Ϣ˴ϟϮϋ ΔϳήΒόϟΎΑ) ˬϞόϔϟ΍ ϢϟΎϋ ϮϬϓ ϊΑ΍ήϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ύ͉ϣ΃
Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬ(ʺʥʴʩʬʷʤ ʮʬʥʲ ΕϮϔϴϠϘ˴ϫ Ϣ˴ϟϮϋ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϔϠϏϷ΍ ϭ΃ έϮθϘϟ΍ ϢϟΎϋ Ύ˱πϳ΃ ϰϋΪϳ ϱάϟ΍
ϦϜδϣ ϰϠϋ Ύ˱πϳ΃ ϱϮΘΤϳϭ .ϯήΧϷ΍ ΓήΠθϟ΍ Ϧϣ Δ˱ ϣΎδΟ ήΜϛ΃ ήλΎϨϋ Ϧϣ ΐϛήϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϢϟΎϋ
.ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϔϠϏϷ΍ ϱ΃ ˬ(ʺʥʴʩʬʷ ΕϮϔϴϠϗ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϔϠϏϷΎ˰Α ΔϟΎΒϘϟ΍ ϲϓ ϰϋΪΗ ϲΘϟ΍ Γήϳήθϟ΍ Ρ΍ϭέϸϟ
.(ϲϟΎΘϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍ ήψϧ΍) .ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΎϬϨϛΎδϣ ΎϬϟ ΐΗ΍ήϣ ϊΒγ ϰϟ· Ύ˱πϳ΃ ϦϴσΎϴθϟ΍ ϢδϘϨΗϭ ΍άϫ
61
ˬέΎϔγϸϟ Γήθόϟ΍ ΕΎΟέΪϟ΍ ϞΑΎϘΗ Γήθόϟ΍ ΎϬΗΎΟέΩϭ .΍˱έϮμϗϭ Δ˱ ΟΎΠϓ ϝΎϜηϷ΍ ήΜϛ΃ ϲϫ ϦϴσΎϴθϟ΍ϭ
.ϯήΧ΃ ϰϟ· ΔΟέΩ Ϧϣ ρϮΒϬϟ΍ ϊϣ Ω΍ΩΰΗ ΔγΎΠϨϟ΍ϭ ΔϤϠψϟ΍ ϥ΃ ϖϠτϨϣ Ϧϣ ˬϲδϜϋ ΐγΎϨΘΑ ϦϜϟ
ΎϬϴϠΗ .ΔϤϠψϟ΍ ϦϜδϣ ϲϫ ΔΜϟΎΜϟ΍ϭ .ϡΎψϨϠϟϭ έϮψϨϤϟ΍ ϞϜθϠϟ ΏΎϴϏ ϻ· ΎϤϫ Ύϣ ϥΎΘϟϭϷ΍ ϥΎΘΟέΪϟΎϓ
ϚΌϟϭ΄Α ϞϜϨΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ Ϟ΋΍ΫήϠϟ ΔϠΜϤϤϟ΍ ϦϴσΎϴθϟ΍ ΪδΠΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ˬϢϴΤΠϠϟ ΔόΒδϟ΍ ΕΎΟέΪΘϟ΍
ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϟ΋ΎϤΛ Ϯϫ ϦϴσΎϴθϟ΍ ˯ϻΆϫ ήϴϣ΃ϭ .ΔϴοέϷ΍ ϢϬΗΎϴΣ ϝϼΧ Ϟ΋΍Ϋήϟ΍ ϚϠΗ ΍ϮσΎόΗ Ϧϳάϟ΍
ϢϴϧϮϧί Ζη· ΔϳήΒόϟΎΑ) ΓήΟΎϔϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϭ΃ ˬΓήϫΎόϟ΍ ϲϬϓ ϪΘΟϭί Ύ͉ϣ΃ .ΕϮϤϟ΍ϭ Ϣ͋ δϟ΍ ϙϼϣ (ʬʠʮʱ
.(ʠʥʩʤʱ ΍Ϯϴη ϭ΃ ΍ϮϴϬγ ΔϳήΒόϟΎΑ ) ζΣϮϟΎ˰Α ϰϋΪϳ Ύϣ ϥϼϜθϳ Ύ˱όϣ ΎϤϫΩΎΤΗΎΑϭ ˭(ʮʩʰʥʰʦ ʺʹʠ
Ϛϟάϟ ΔϫϮθϤϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϭ΃ ξϴϘϨϟ΍ ˬϝϮϘϟ΍ ΢
͉ λ ϥ· ˬϮϫ ϱάϟ΍ ˬϲϤϨϬΠϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϞϤΘϜϳ ΍άϜϫϭ
.ϥΎτϴθϟ΍ ϞΛΎϤϳ ΍άϫ Ϟ΋ΎϤΛϭ .ϕ͉ϼΨϟ΍ ϱϮϠόϟ΍
62

ΔόΑέϷ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ Δϳΰϣέ ήΣ΃
ΎϜηϷ΍
ϑ
ϝ Ϣγϻ΍
ΔϴϬϟϹ΍ ϬϟϹ΍
ϱ
ϢϟΎόϟ΍
ήΒϛϷ΍
ϢϟΎόϟ΍
ϲ΋ΪΒϟ΍

ϮϠϴλ΃
Ε

ϢϟΎϋ

ϩΎϳήΒϫ

ΏϷ΍
ϡϷ΍ϭ
ϳϮϠόϟ΍
Ϧϳ

˯Ύγ΅έ
ΔδϟΎΑϷ΍
Γήθόϟ΍

ϥΎτϴθϟ΍
ϭ΃
ΥϮϟϮϣ
˯Ύϴϟ΍ ΕϮΑΰϠόΑ
ʩ

˯ΎϬϟ΍ ΝϮϔϴγϮϟ

:ΔόΑέϷ΍ Ϣϟ΍ϮόϟΎΑ έΎϔγϷ΍ ΕΎϗϼϋ ϦϴΒϳ ϝϭΪΟ
Ϟόϔϟ΍ ϢϟΎϋ
ϢϟΎϋ
ϢϟΎϋ
ϲ΋ΪΒϟ΍ ϢϟΎόϟ΍
ϭήϴμϟ΍ ϖϠΨϟ΍
Γέ
ΐΗ΍ήϤϟ΍ ϛ΍ϮϜϟ΍ ΐΗ΍ήϤϟ΍ ˯Ύγ΅έ ΎϤγϷ΍ ΎϔγϷ΍
ήθόϟ΍
Ώ
ήθόϟ΍ ΋ϼϤϟ΍
˯
έ
ΔδϟΎΑϸϟ
ΔϜ΋ϼϤϠϟ
Δϛ ΔϴϬϟϹ΍ Γήθόϟ΍
ήθόϟ΍
Γήθόϟ΍
Γ
Ϟ΋ΎϤΛ
Δϳ΍ΪΑ ˯ΎϴΣϷ΍ ϮσήΘϣ
Ϫϴϫ΃ ΝΎΘϟ΍
Γή΋΍Ω ϮγΪϘϤϟ΍
ϥ
ΔϛήΤϟ΍
ϥ
ΪϴΠϳΎη Ύϣ΍ϭΩ
ϢϴϨϓϭ΃ Ϟ˶ϴλέ ϩϮϬϳ ΔϤϜΤϟ΍
Ϟϳ
Ε
Ν΍ήΑϷ΍
ϞϳήΘλ
ϞΣί
Ϣϴϟ΍έ΃ Ϟ˶ϴϘϔλ
ϪϟϹ΍ ΍έΩϹ΍

ϖϠΨϟ΍

ΎϴϠόϟ΍

ϩϮϬϳ

ϙ

ϝ΁

Δϓ΃ήϟ΍

ʤ

ϢϟΎϋ
ϭήϴμϟ΍
Γέ

ϴμϴϫ ϢϟΎόϟ΍ ϭ΍Ϯϟ΍
ϩέ ϐλϷ΍
ʥ
έ

ϢϟΎόϟ΍ Ϫϴθόϫ ϭήϋ
ϱΩΎϤϟ΍
α
ϢϟΎϋ ϭ΃
ϢϟΎόϟ΍
Ϟόϔϟ΍
ϐλϷ΍
έ

˯ΎϬϟ΍
δϟ΍
ϰϠϓ
ʤ

ϭήΘθϋ ϮϜϴΤϤΟ ήΘθϤϟ΍
Ε
Ε
ϱ
ϭΪϤμϋ
ΐϠΟ ΦϳήϤϟ΍
α
έϮΠϔϠΑ Ϣϳήϳή˴ΠΗ˴ βϤθϟ΍

ϢϴϠϤθΣ Ϟ˶ϴϗΪλ
Ϣϴϓήγ
ϢϴϜϠϣ

Ϟ˶ϴϤΧ

ϪϟϹ΍ ΕΎΒΜϟ΍
έΎ˷ΒΠϟ΍
Ϟ˶ϴΨ
˴ ϴϣ
ϪϟϹ΍ ΍ΪΘϋϻ΍
ϊϳΩϮϟ΍
ϝ

ϞόΑ

ΏήΣ Γήϫΰϟ΍
ϲΑ΍ήϴγ

ΔϬϟϵ΍

Ϟ˶ϴϨ˴ ϫ˴

ϚϠϣ΍έΪϋ

Ϟ΋ΎϤγ ΩέΎτϋ

˯ΎϨΑ΃
ΔϬϟϵ΍

Ϟ˶ϴϓ˴ έ˴

ΖϴϠϴϟ

Ϟ˶ϴϠϤΟ

ήϤϘϟ΍

ΔϤϴΤϧ

ρϮϤϴΤϧ

ΎϨόϟ΍
ήλ

ϩϮϬϳ ήμϨϟ΍
ϭ΄Βλ
Ε
ϢϴϬϟ΃ ϋϭήϟ΍
ϭ΄Βλ
Γ
Ε

Ϣϴη΃ Ϟ˶ϳή˴ ΒΟ

ϲΤϟ΍
ΰϳΰόϟ΍
ϢϴΑϭήϛ ϮσήΘϣ ϲ˴ϧΩ΃
ϥ

ϑήόϳ ϻϭ ˬ(ʤʥʤʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϩ ϭ ϩ ϱ :ϲϫ ϑϭήΣ ΔόΑέ΃ Ϧϣ ˬϩϮϬϳ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬΔϫϮϟϷ΍ Ϣγ΍ ϒϟ΄Θϳ
ΔϘϳήτϓ .Δϴϧ΍͉ήδϟ΍ Ϫψϔϟ ϖ΋΍ήσ Ϧϣ ϼ
˱ ϴϠϗ Ύ˱πόΑ ϻ· ϑήϋ΃ ϻ Ύ˱ϴμΨη Ύϧ΃ .ΔϠϘϟ΍ Δ͉Ϡϗ ϻ· ϲϘϴϘΤϟ΍ Ϫψϔϟ
ϪϧϷ νέϷ΍ϭ ˯ΎϤδϟ΍ ϝΰϟΰϳ Ϣγϻ΍ ΍άϫ φϔϟ ϊϴτΘδϳ Ϧϣ ϥϷ " .έ΍ήγϷ΍ ή͊ γϭ ˬϲϧ΍͉ήγ ήΤγ Ϫψϔϟ
Ϫϧ΃ Ύ͉ϣ· ˬΏΎΘϜϟ΍ ΃ήϘϳ ΎϣΪϨϋϭ ˬϦ͋ϳΪϟ΍ ϱΩϮϬϴϟ΍ ϥ΃ ϒϴϛ φΣϼϧ ΍άϬϟ ."ϥϮϜϟ΍ ϰϠϋ ξ
͊ ϘϨϳ ϱάϟ΍ Ϣγϻ΍
ϭ΃ Ώήϟ΍ ϱ΃ ˬ(ʩʰʣʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϲ˴ϧΩ˵ ΄Α ϪϟΪΒΘδϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϼ
˱ ϴϠϗ ϩΪϨϋ ϒϗϮΘϳ Ϫϧ΃ ϭ΃ ˬϢγϻ΍ φϔϟ ϝϭΎΤϳ ϻ
ϑϼϏ (ʤʩʤʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϫϴϫ΃ ΔϤϠϜϛ ϮϬϓ ΍άϜϫϭ ˬ"ϥϮϛ΃ ϥ΃" ϮϬϓ ΔϤϠϜϠϟ ϲϠλϷ΍ ϰϨόϤϟ΍ Ύ͉ϣ΃ .Ϊϴδϟ΍
ϲΘϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϪϧΈϓ ΍άϜϫϭ ˬ "ϥϮϛ΃ ϥ΃" ϰϨόϣ ϊϣ ΎϬόϴϤΟ ϖϓ΍ϮΘΗ ϻ
˱ ϮΤΗ ήθϋ ΎϨΛ΍ Ϫϟϭ .ΩϮΟϮϠϟ
Ϣγϼϟ ήθϋ ϰϨΛϻ΍ ϡϼϋϷ΍"˰Α ϰϋΪΗ ϩάϫϭ .ΎϫΎϨόϣ ήϴϐΘϳ ϻϭ ΕϻϮΤΘϟ΍ Ϧϣ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϞΒϘΗ
ϡϼϋϷ΍ ϩάϫϭ .(ϙΎϳΩϭΰϟ΍ ϭ΃ ) ΝϭήΒϟ΍ Δϣ΍ϭΪϟ ήθϋ ϰϨΛϻ΍ ίϮϣήϟ΍ ξόΒϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ ϭ΃ ˬ "Ϣϴψόϟ΍
ˬϩϮϴϫ ˬϮϫ ϲϫ ˬϪϴϫϭ ˬϪϬϳϭ ˬϲϬϫϭ ˬϮϴϬϫ ˬϪϳϮϫ ˬϲϫϮϫ ˬϪϫϮϳ ˬϮϬϬ ϳ ˬϩϮϬϳ :ϲϫ ήθϋ ΎϨΛϻ΍
˭ΩϮΟϮϟ΍ ϭ΃ ΓΎϴΤϟ΍ ϱ΃ (ʤʩʤʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϫϴϫ΃ :ϲϫ ˬΔϴϋΎΑέ ˯ΎϤγ΃ ΙϼΛ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϤϛ .ϱϮϬϫ
ˬϝϮϘϟ΍ ΢
͉ λ ϥ· ˬΎϤϧ· ˬΎϬΗ΍άΑ ΔϤ΋Ύϗ ΕΎϤϠϛ Ζδϴϟ ϩάϫϭ ˬ (ʠʬʢʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϰϠΟ΃ϭ ˬΪϴδϟ΍ ϱ΃ ϲ˴ϧΩ˵ ΃ϭ
ϲ˴ϧΩ˵ ΃ ϡϻϮόϟ έϮΒΟ ϪϴΗ΃ ΔϳήΒόϟΎΑ ) "!Ϊϴδϟ΍ ΎϬϳ΃ ΪΑϷ΍ ϰϟ· έΎΒΟ Ζϧ΃ " ΓέΎΒόϠϟ ήμΘΨϤϟ΍ ϕϮτϨϤϟ΍
ϝϭϷ΍ ϲϫ ϒϟϷ΍ :Ϯϫ ϰϠΟ΃ ΔϤϠϜϟ ήμΘΨϣ Ρήη ΪΟϮϳ Ϫϧ΃ ΎϤϛ .(ʩʰʣʠ ʮʬʥʲʬ ʸʥʡʢ ʤʺʠ
.Ϣϴψόϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϚϟΫ ςΑ΍έ ϲϫ ϡϼϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬ΍˱ΪΤΘϣ Ύ˱ΛϮϟΎΛ ΎϬόϣ ϢϴΠϟ΍ ϞϜθϳ ϲΘϟ΍ ˬήϴΧϷ΍ϭ
63

ΎγϷ΍
α
ϮϜϠϤϟ΍
Ε

ϪΑΎθΘϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΓήϜϔΑ Δϗϼϋ ΎϤϬϟ ϩϮϬϳϭ Ϫϴϫ΃ ϲΘϤϠϛ ϼϛ ϥ΃ Ϯϫ ϪψΣϼϧ Ύϣ ϝϭ΃ Ϟόϟ
ΎΘϠϛ ϲϓ ΔΜϟΎΜϟ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϲΗ΄ϳ ϩ ϑήΤϟ΍ ϥϮϛ ϮϬϓ ϲϧΎΜϟ΍ ϪΑΎθΘϟ΍ Ύϣ΃ .ΎϤϬϨϴΑ ϝϭϷ΍
ϲΘϟ΍ ϮϬϳ ΔϤϴϗ ϝΩΎόΗ ˬ21 ϱ΃ ˬϞ͉ϤΠϟ΍ ΏΎδΣ ϖϓϭ Ϫϴϫ΃ ΔϤϴϗ ϥ΃ Ϯϫ ΚϟΎΜϟ΍ ϪΑΎθΘϟ΍ϭ ˭ϦϴΘϤϠϜϟ΍
ˬϥϵ΍ Ύϣ΃ .(ήηΎόϟ΍ ήϔδϟ΍ ϱ΃ ˬΕϮϜϠϤϟ΍ ΰϣέ ˬϯήϨγ ΎϤϛ ˬϲϫ ϲΘϟ΍ϭ ) Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ ˯ΎϬϟ΍ ΎϬϨϣ ΖϓάΣ
ϭ΃ Ύ˱ϴϘϓ΃ Ύϫ΃ήϘϧ ϥ΃ ΎϨόγϮΑ ϪϧΈϓ ˬΐϟΎμΘϣ ϞϜθΑϭ ˬϯήΧϷ΍ ϕϮϓ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦϴΘϤϠϜϟ΍ ϦϴΗΎϫ ΎϨΒΘϛ ϥ·ϭ
.ϩϮϬϳϭ Ϫϴϫ΃ ˬΎ˱ϴϟϮϗΎη
ϩϱ
ϩ΃
ϩϭ
ϩϱ
64
ϲϨόΗ ϲΘϟ΍ (ʤʩʤʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϫϴϫ΃ ϥϷ ˬΕΎϬΑΎθΘϟ΍ ϩάϫ ΐΒγ ϒθΘϜϨγ ΎϨϧΈϓ Ύ˱ϴϟΎΒϗ ϥϵ΍ ΎϨόϤΗ ϥ·ϭ
Ϧϣ ϒϟΆϤϟ΍) ήΒϛϷ΍ ήϔδϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ ϲϟΎΒϘϟ΍ ΝΎΘϟ΍ϭ ˬήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ˬϦϴϣΪϗϷ΍ ϡΪϗ΃ϭ ˬΔόϠτϟ΍ ϲϬΒϟ΍
ήϴδϔΘϟ΍ ϖϓϭ Ώϵ΍ Ύ˱πϳ΃ ϲϫ ˬ (αϭήόϟ΍ϭ ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϱ΃ ˬΔϜϠϤϟ΍ϭ ϚϠϤϟ΍ϭ ΝΎΘϟ΍
.ΙϮϟΎΜϠϟ ϲΤϴδϤϟ΍
65
ϲϫϭ ˬΝΎΘϟ΍ ΍Ϊϋ Ύϣ έΎϔγϷ΍ ϊϴϤΟ ϦϤπΘΗ ˬϥϵ΍ ΎϨϟ ϦϴΒΘϳ ΎϤϛ ˬϩϮϬϳ ΔγΪϘϤϟ΍ Δϴ ϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϦϜϟ
ϱ΃ ˬήΒϛϷ΍ ΙϮϟΎΜϠϟ ϲϟΎΒϘϟ΍ ήϔδϟ΍ ϚϠϣϭ ˬήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϱ΃ ˬϞϗϷ΍ ΔόϠτϟ΍ ˬιΎΧ ϞϜθΑ ϲϨόΗ
ˬΏϵ΍ ήϬψ˵ϳ ϦΑϻ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ΍άϜϫϭ .ΔϴΤϴδϤϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ϪΑ ή͊ ϘΗ ϱάϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϖϓϭ ϱήθΒϟ΍ ϪϴϠΠΘΑ ϦΑϻ΍
.Ϫϴϫ΃ ήϬψ˵ϳ ϩϮϬϳ ϥΈϓ Ϛϟ άϛ
66
ΪΠϧ ϲΘϟ΍ϭ αΪϘϤϟ΍ ϲϋΎΑήϟ΍ ϢϬϓ ϦϜϤϳ ςϘϓ ΎϬϘϳήσ Ϧϋ ϲΘϟ΍ ΔϜϠϤϟ΍ ϲϫ (ʩʰʣʠ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϲϧΩ΃ϭ
.˯΍έάόϠϟ ϲΤϴδϤϟ΍ έϮμΘϟ΍ ϲϫϭ ϪϨϴΑ ϲϓ ϪϴϣΎδΗ
67
ϱ ϑήΤϟ΍ Ϧϣ ΔϳϮϠόϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ϥ· ϝΎϘϳ :΍άϜϫ ˬέΎϔγϷ΍ ϰϟ· ήϴθΗ ϩϮϬϳ ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ϭ
˭ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ώ΃ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬΔϤϜΤϟ΍ ϰϟ· ΎϬΗ΍Ϋ ΪΤΑ ˯Ύϴϟ΍ ήϴθΗ ΎϤϨϴΑ ˬΝΎΘϟ΍ ϰϟ· ήϴθΗ (ʩ ΔϳήΒόϟΎΑ)
έΎϔγϷ΍ ϰϟ· ήϴθϳ ϭ΍ϭ ϑήΤϟ΍ϭ ˭ΔϳϮϠόϟ΍ ϡϷ΍ ˬϪϨϴΑ ϰϟ· ήϴθΘϓ ˬ "ΔϳϮϠόϟ΍ ˯ΎϬϟ΍" ϭ΃ ˬϩ ϑήΤϟ΍ϭ
ϭ΍Ϯϟ΍ ϑήΤϟ ΔϴϤϗήϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϲϫ ΔΘδϟ΍ϭ ) ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϠϟ ΔΘδϟ΍ ϱΪϳϷΎ˰Α ϰϋΪΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϟΎΘϟ΍ ΔΘδϟ΍
ϭ΃ ˬήηΎόϟ΍ ήϔδϟ΍ ϭ΃ ˬΕϮϜϠϤϟ΍ ϰϟ· ήϴθϴϓ ˬ "ΔϴϠϔδϟ΍ ˯ΎϬϟ΍" ϱ΃ ˬϩ ϑήΤϟ΍ ϥΈϓ ˬ΍˱ήϴΧ΃ϭ ˭ (ΔϳήΒόϟΎΑ
.ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ αϭήϋ
68
ϢϟΎόϟ΍) ΕϮϠϴλϷ΍ Ϣϟ΍Ϯϋ ϲϫ ϲΘϟ΍ ΔόΑέϷ΍ Ϣϟ΍ϮόϟΎΑ Δϗϼϋ Ε΍Ϋ Δϳ͋ήγ ˯ΎϤγ΃ ΔόΑέ΃ ϙΎϨϫ ˬΎ˱πϳ΃ϭ
ˬΎ˱πϳ΃ϭ ˭(Ϟόϔϟ΍ ϢϟΎϋ) Ϫ˴ϴθό˴Ϭϟ΍ϭ ˬ(Γέϭήϴμϟ΍ ϢϟΎϋ) ϩήϴμ˴ϴϬ˴ ϟ΍ϭ ˬ(ϖϠΨϟ΍ ϢϟΎϋ) ϩΎϳήΒ˴Ϭϟ΍ ˬ(ϲ΋ΪΒϟ΍
Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϢϟΎϋ Ϟ
͋ ϛ ϲϓ ΔϔϠΘΨϣ ΔϘϳήτΑ ΐΘϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϥ΄Α ϝΎϘϳ
Ξγ Ϯϫ ϩΎϳήΒ˴ϬϠϟ ϱ͋ήδϟ΍ Ϣγϻ΍ϭ ˬ (ʡʲ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΐ˵ϋ Ϯϫ ΕϮϠϴλϷ ϱ͋ήδϟ΍ ϢγϻΎϓ .ΔόΑέϷ΍

ϦΑ Ϯϫ Ϫ˴ϴθό˴ϬϠϟ ϱ͋ήδϟ΍ Ϣγϻ΍ϭ ˬ(ʤʮ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ϫϣ Ϯϫ ϩήϴμ˴ϴϬ˴ Ϡϟ ϱ͋ήδϟ΍ Ϣγϻ΍ϭ ˬ (ʢʱ ΔϳήΒόϟΎΑ)
.Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϢϟΎϋ Ϟ
͋ ϛ ϲϓ Ϣγϻ΍ ΔΑΎΘϛ ΔϘϳήσ ϦϴΒϳ ϲϟΎΘϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍ϭ .(ʰʡ ΔϳήΒόϟΎΑ)
ΔόΑέϷ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ αΪϘϤϟ΍ ϲϋΎΑήϟ΍ Ϣγϻ΍ ΔΑΎΘϛ ΔϘϳήσ ϦϴΒϳ ϝϭΪΟ
ʤʥʤʩ ϩϮϬϳ
ʥʤʩ ϮϬϳ
ʤʩ Ϫϳ ʩ ϱ ΐ˵ϋ ΕϮϠϴλϷ΍
ʡʲ
ʤʥʤʩ ϩϮϬϳ
ʥʤʩ ϮϬϳ
ʤʩ Ϫϳ ʩ ϱ Ξγ
ϩΎϳήΒ˴Ϭϟ΍
ʢʱ
ʤʥʤʩ ϩϮϬϳ
ʥʤʩ ϮϬϳ
ʤʩ Ϫϳ ʩ ϱ
Ϫϣ ϩήϴμ˱ϴϬ˴ ϟ΍
ʤʮ
ʤʥʤʩ ϩϮϬϳ
ʥʤʩ ϮϬϳ
ʤʩ Ϫϳ ʩ ϱ
ϦΑ
Ϫ˴ϴθό˴Ϭϟ΍
ʰʡ
69
ΕΎΒϛήϣ ϒϠΘΨϣ ϰϋΪΗ ΎϤϛ ˬ"231˰ϟ΍ ΕΎΑ΍ϮΒϟ΍ " ϝϼΧ Ϧϣ έΎϔγϷ΍ ϊϣ ˯ΎϤγϷ΍ ϩάϫ ϞϤόΗ
.ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϞϣΎϜϟΎΑ ρ΍ήΨϧϼϟ ΎϨϬϫ ϥΎϜϤϟ΍ Ϧϣ ϊδΘϤϟ΍ ΎϨϳΪϟ βϴϟ ϪϨϜϟ ˭ΔϳΪΠΑϷ΍
70
ωϮοϮϤΑ ϖϴΛϭ ϞϜθΑ ˬϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ΖΣήη ϦϴΣ Ϫϟ ΖϗήτΗ ϱάϟ΍ ˬϢϴΑϭήϴθϟ΍ ωϮοϮϣ ςΒΗήϳ
Ύϳ΅έ ϲϓ Ωέ΍ϭ Ϯϫ ΎϤϛ ˬϝΎϜηϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΎϨϫ ϰδϨϧ ϻ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϤϛ .ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϑήΣ΃
ΓέϮμϟ΍ ϚϠΗ ˬϥϮϣΪϗ ϡΩ΁ ± ϱϭΎϤδϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϪϴϠϋ βϠΠϳ ϱάϟ΍ ˬΔϫϮϟϷ΍ εήϋ ϢϋΪΗ ˬϝΎϴϗΰΣ
ϊϘΗ ΎϨϫϭ .Δ͉ϴΤϟ΍ ΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ϭ εήόϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϊϘΗ ˯ΎϤδϟ΍ ϥ΃ ϰδϨϧ ϻ ϥ΃ ΐΠϳϭ ˭έΎϔγϷ΍ Ϧϣ ϲϫ ϲΘϟ΍
ϱ΃ ϩήϴμ˴ϴϟ΍ϭ ˬεήόϟ΍ ϱ΃ ϩΎϳήΒϟ΍ϭ ˬϲϬϟϹ΍ ϞϜθϟ΍ ϱ΃ ΕϮϠϴλϷ΍ :ϲϫ ϲΘϟ΍ ΔόΑέϷ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍
ΔϴϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϠϟ ΔόΑέϷ΍ ϑήΣϷ΍ ΕΎϗΎσ ΪδΠΗ ϢϴΑ ϭήθϟ΍ ϥΈϓ ΍άϬϟ .ϢϴΑϭήθϟ΍ ϱ΃ Ϫ˴ϴθόϟ΍ϭ ˬ˯ΎϤδϟ΍
΢ΒμΗ ΍άϜϫϭ .ΔόΑέϷ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ Ϟ
͈ ϛ ϲϓ ϑήΣϷ΍ ϩάϫ Ϟόϓ ΎϬΘόΑέ΃ ϞΜϤΗϭ ΎϤϛ ˭ϱΩΎϤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ
ˬΪγϷ΍ϭ ˬέϮΜϟΎΑ (ϙΎϳΩϭΰϟ΍) Ν΍ήΑϷ΍ Γή΋΍Ω ϲϓ ΎϬϴϟ· ΰϣήϳϭ ˬϑήΣϸϟ Δ˱ ϴ͉ Σ ϻ
˱ ΎϜη΃ ϢϴΑϭήϴθϟ΍
.ΎϘ˱ ΑΎγ Εήη΃ ΎϤϛ ˬΏήϘόϟ΍ϭ ˬϮϟΪϟ΍ϭ
71
Ϳ΍ ΓέϮλ ΖϘϠΧ ΍άϜϫ ϪϧϷ ˭"ϲϟίϷ΍ϭ ϱϭΎϤδϟ΍ ή͉ δϟ΍ ϚϟΫ ϲϠϳ ϲϧΎϔϟ΍ϭ ϲοέϷ΍ ϥΎδϧϹ΍ ͊ήγ "ϭ
ϲϫ (ʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) ˯Ύϴϟ΍ ΚϴΣ ˬΔγΪϘϤϟ΍ ΔόΑέϷ΍ ϑήΣϷ΍ ΪΠϧ ϢδΠϟ΍ ϞϜη ϰϠόϓ .νέϷ΍ ϰϠϋ
ϭ΍Ϯϟ΍ ϑήΣ ϪΒθϴϓ ϢδΠϟ΍ Ύϣ΃ ˬ (ʤ ΔϳήΒόϟΎΑ) ˯ΎϬϟ΍ ϑήΣ ϪΒθΗ ϦϴϔΘϜϟ΍ϭ ωέΫϷ΍ ΎϤϨϴΑ ˬα΃ήϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΎ˱πϳ΃ϭ .ϦϴϣΪϘϟ΍ ϪΒθΗ (ʤ ΔϳήΒόϟΎΑ) Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ ˯ΎϬϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬ(ʥ ΔϳήΒόϟΎΑ)
˭Γήθόϟ΍ ΔϳϮϠόϟ΍ έΎϔγϷΎΑ ΔϬϴΒη Δ͉ϴΤϟ΍ ϪΣϭέ ϥΈϓ ˬΔγΪϘϤϟ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϑήΣ΃ ϪΒθϳ ϥΎδϧϺϟ
ˬϚϠϤϟ΍ϭ ˬΝΎΘϟ΍ Ϧϣ ΐϛήϤϟ΍ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϲϓ Ύϫ ήϴΒόΗ ϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΪΠΗ ΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΎϤϛϭ
ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϤδϨϟ΍ ϲϫ Ρϭήϟ΍ ΙϮϟΎΛ Ϧϣ ΔϳϮϠόϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ΚϴΣ ˬΡϭήϟ΍ ΚϠΜϣ ϢδϘϳ Ϛϟάϛ ˬΔϜϠϤϟ΍ϭ
ΔϴϧΎΜϟ΍ Ύϣ΃ .ήϜϔϟ΍ ϢϟΎόΑ ϰϋΪΗϭ ˬΝΎΘϟ΍ ϑΩ΍ήΗ ϲϫϭ ˭ϖϠΨϟ΍ ΕΎΟέΩ ϰϤγ΃ ϲϫϭ (ʤʮʹʰ ϪϤθϧ
ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬΔΜϟΎΜϟ΍ ΎϤϨϴΑ .ϕϼΧϷ΍ ϢϟΎϋ ϲϫϭ ˬήθϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ ΎϬϴϓϭ ˬ (ʧʥʸ ΔϳήΒόϟΎΑ) Ρϭέ ϰϋΪΘϓ
.ϲδΤϟ΍ϭ ϱΩΎϤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϱ΃ ˬΕ΍ϮϬθϟ΍ ϢϟΎϋϭ Δϴϧ΍ϮϴΤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϬϓ ˬ (ʹʴʰ ΔϳήΒόϟΎΑ) βϔϨϟ΍
΍˱ήϛΫ ΖΤΒλ΃ νέϷ΍ ϰϟ· ΖτΒϫ ϦϴΣ ΎϬϨϜϟ ˬ (ΔϳϮΜϨΧ) βϨΠϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ Δϴ΋ΪΒϟ΍ ΎϬΘϟΎΣ ϲϓ ϲϫϭ
ϱήϛάϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϥ΃ ΪΠϧ ˬΔϴϧΎϔϟ΍ ΓΎϴΤ ϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ ˬΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ ˭ΔϔϠΘΨϣ ϡΎδΟ΃ ϲϓ ΖϨϜγϭ ϰΜϧ΃ϭ

ϦϴϔμϨϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϳ Ν΍ϭΰϟ΍ ϥ· ϝΎϘϳ ΍άϬϟ .ΓϮϘΑ ϥΎΑΫΎΠΘϳ ΎϤϬϧ΃ϭ ˬϱϮΜϧϷ΍ ϒμϨϟΎΑ ϲϘΘϠϳ
.ϦϴΑϭήηϭ Ϧϴϛ΃ ΎϤϫ ΡϭήϠϟ ϥΎϴϔΨϟ΍ ϥϼϜθϟ΍ϭ .ϦϴϠμϔϨϤϟ΍
72
ˬϲϗϼΧϷ΍ϭ ˬϱήϜϔϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜϤϟ΍ ϲΛϼΜϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ ϖΒτϨϳ ΡϭήϠϟ ϲΛϼΜϟ΍ ϢϴδϘΘϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟ
ϞϤΘϜϳ ΙϮϟΎΜϟ΍ ϥ΄Α ΔϠ΋ΎϘϟ΍ϭ ΔϤϴψόϟ΍ ΔϴϟΎΒϘϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϚϠΗ Ύϧήψϧ Ϧϋ ΐϴϐΗ ϻ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϤϛ .ϱΩΎϤϟ΍ϭ
:ΙϮϟΎΜϟΎϓ ± ϩϮϬϳ ϲϓ ϖϘΤΘϳϭ ϞϤΘϜϳ ϮϬϳ ϥ΃ ΎϤϛ ˭ωϮΑ΍ήϟ΍ ϲϓ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΪΟ΍ϮΘϳϭ
ΔϜϠϤϟ΍
ϚϠϤϟ΍
ΝΎΘϟ΍
Ρϭήϟ΍
ϦΑϻ΍
Ώϵ΍
ϖϘΤΘϟ΍
ϞϜθΘϟ΍
ϖϠτϤϟ΍
αϭήόϟ΍
ΔϜϠϤϟ΍ ˬΕϮϜϠϤϟ΍
αϭήόϟ΍ϭ
Ϫ˴ϴθό˴Ϭϟ΍
ϱΩΎϤϟ΍

ϦΑϻ΍
ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍
ϩήϴμ˴ϴϬ˴ ϟ΍
ϲϠϴϜθΘϟ΍

:Ϧϣ ϒϟΆϤϟ΍ ωϮΑ΍ήϟ΍ ϲϓ ϞϤΘϜϳ
ϡϷ΍ϭ ΏϷ΍
ϖϠτϤϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍
ϡϷ΍ϭ ΏϷ΍
ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍
ϩΎϳήΒ˴Ϭϟ΍
ϕ͉ϼΨϟ΍

ΕϮϠϴλϷ΍
ϲϠλϷ΍

˭ϩΎϳήΒ˴ϬϠϟ ΔϤθϨϟ΍ ˭ΕϮϠϴλϸϟ ΓΎϴΤϟ΍ :ΔϴϟΎΘϟ΍ ϊΑέϷ΍ ϝΎϜηϸϟ Ρϭήϟ΍ ΐϴΠΘδΗ ωϮΑ΍ήϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ
ΔϤϠϜϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ βϧΎΠΗ ϦϴΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϘϓήϤϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ήψϧ΍ .Ϫ˴ϴθόϬϠϟ βϔϨϟ΍ϭ ˭ϩήϴμ˴ϴϬ˴ Ϡϟ Ρϭήϟ΍
.ΔόΑέϷ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ϭ ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍

73
ϭΪΒΗ Γέ΍Ϊμϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΎϤϨϴΑ ˬήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϠϟ ϞΛΎϤϤϟ΍ ϲ΋ΪΒϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϲϫ ΡϭήϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΓΎϴΤϟ΍ ϦϜϟ
ϥϭΩ Ϧϣ ˬΔγΪϘϤϟ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϚϠΗ Ϧϋ ΎϫΪΣϮϟ ΓήΒόϤϟ΍ ϲϫ ΎϬϧ΄ϛ βϔϨϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ϭ ΔϤθϨϟ΍
ϥ΄Α ϝΎϘϳ ΎϤϛ ˭"(ʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) ˯ΎϴϠϟ ΔϳϮϠόϟ΍ ΔτϘϨϟ΍"˰Α Ρϭήϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊϣ ΎϬϟ ΰϣήϳ ϰϘΒϳ ϲΘϟ΍ ˬΓΎϴΤϟ΍
ΪΣ΍Ϯϟ΍ ˯Ύϳ" ϥϷ ˬ(ʤʥʤʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϩϮϬϳ (ΔϤϠϛ) ϲϓ ˯ΎϴϠϟ ΔϳϮϠόϟ΍ ΔτϘϨϟΎΑ Ϫϴϟ· ΰϣήϳ ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍
."ΔϴϔΧϭ ΔϴϔΨϣ ϢϳΪϘϟ΍
74
έ΍ήγϷ΍ ΡΎΘϔϣ ϲϔϴϟ ίΎϔϴϟ΃ ΏΎΘϛ Ϧϣ ΡϭήϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϴϟΎΒϘϟ΍ ϢϴϟΎόΘϠϟ ϲϟΎΘϟ΍ κΨϠϤϟ΍ ΖϴϘΘγ΍ Ϊϗϭ
ϲΑ΍ήϟ΍ ΎϬϨϋ ή͉Βϋ ϲΘϟ΍ έΎϜϓϸϟ Δδϴ΋ήϟ΍ ρΎϘϨϟ΍ ϲτόϳ Ύϣ .ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ Ύ˱πϳ΃ ϪϨϣ ΖϴϘΘγ΍ ΎϤϛ
.ΎϳέϮϟ ϖΤγ· ϲΑ΍ήϟ΍ϭ ϭήϳϭΩέϮϛ ϰγϮϣ
Ε΍ήϣ ΙϼΛ έήϜϳ ˯Ϯπϟ΍ ΍άϫϭ .ΏϮΠΤϣ ˯Ϯο Ρϭήϟ΍

˭ΔϴϘϨϟ΍ Ρϭήϟ΍ = (ϪϤθϧ) ΔϤδϨϟ΍
˭βϔϨϟ΍ ϭ΃ Ρϭήϟ΍ = Ρϭήϟ΍
˭ϥΪϠϟ΍ ςϴγϮϟ΍ = βϔϨϟ΍
.ΓέϮμϟ΍ ϑϼϏ Ϯϫ Ρϭήϟ΍ ΏΎΠΣ
.βϔϨϟ΍ ϲϓ ϥ΍άϠϟ΍ ή͉ θϟ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ βϜόΗ ΎϬϧ Ϸ ΔΟϭΩΰϣ ΓέϮμϟ΍
˭ϝΎϜηϷ΍ ϢϴτΤΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϬδϔϧ ΪϳΪΠΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΓΪϟΎΧ βϔϨϟ΍
˭έΎϜϓϷ΍ ΝέΪΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΔΟέΪΘϣ Ρϭήϟ΍
.ήϴϣΪΗ ϥϭΩ Ϧϣϭ ϥΎϴδϧ ϥϭΩ Ϧϣ ΔΟέΪΘϣ ΔϤδϨϟ΍
:ϲϫ ϦϛΎδϣ ΙϼΛ ΡϭήϠϟϭ
.ΔϘϴϠΨϠϟ ϖΑΎδϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ (ϥϮϜΗ ϡΪϋ)
.ΔϳϮϠόϟ΍ ϥΪϋ (Δ͉ϨΟ)
.ΔϴϠϔδϟ΍ ϥΪϋ (Δ͉ϨΟ)
.ΓΎϴΤϟ΍ ή͉ γ ϝϮϬϟ΍ ϲΑ΄Α ΔϬϴΒθϟ΍ (ΔϤϟΰϟ΍) κΨθϟ΍ ΓέϮλ ϦϴΒΗ
ΎϬόγϮΒϓ Ρϭήϟ΍ Ύϣ΃ ˬΎϬΗΎϔλ βϔϨϠϟ (ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ϱάϠϟ ϢϠδΘδΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ϱ΃ ) ΔϠΗΎϘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ΢ϨϤΗ
.ΔϤδϨϟ΍ ϲΣϭ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϬϴϠϋ ΖϠμΣ ϲΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϚϠΗ ϝ΍ΪΒΘγ΍
.ΔϤδϨϟ΍ Ϧ͋ϔϜϳ ϱάϟ΍ ΏΎΠΤϟ΍ ϲϫ Ρϭήϟ΍ϭ ˬΡϭήϟ΍ ΏΎΠΣ βϔϨϟ΍ϭ ˬβϔϨϟ΍ ΏΎΠΣ Ϯϫ ϢδΠϟ΍

˱ ϣΎϛ ΏΎΠΤϟ΍ ΢Βμϳ ϦϴΣ ςϘϓ ΪδΠΘϟ΍ ϞϤΘϜϳϭ ˬΐΠΘΤϳ ϦϴΣ έϮϨϟ΍ ΪδΠΘϳ
ϢϟΎόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϝΎΤϟ΍ ϲϫ ΎϤϛ ϱ΃ ) νέϸϟ ΔϴϧϮϜϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϊϣ νέϷ΍ ϰϠϋ ϝΎϤϜϟ΍ ΍άϫ ΐγΎϨΘϳ
.(ϥΎδϧϹ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϝΎΤϟ΍ ϲϫ Ϛϟάϛ ˬήΒϛϷ΍
.˯΍ϮΟ΃ ΔΛϼΛ Ρ΍ϭέϸϟ
.ϯήΧϷ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ΐϛ΍Ϯϛ ΏΫΎΠΗ ΃ΪΒϳ ΚϴΣ ΚϟΎΜϟ΍ ϮΠϟ΍ ϲϬΘϨϳ

.ϯήΧ΃ ΔτΤϣ ϰϟ· νέϷ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΖϠϤΘϛ΍ ϲΘϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϞϘΘϨΗϭ
ϰϟ· ϢϟΎϋ Ϧϣ ΎϫέϮτΗ ΪϴόΗϭ ήΧ΁ ϥϮϛ ϰϟ· ϲϘΗήΗ ϢΛ ˭βϤθϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϨΗ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ήΒόΗ ϥ΃ ΪόΒϓ "
".ϯήΧ΃ βϤη ϰϟ· βϤη Ϧϣϭ ήΧ΁ ϢϟΎϋ
".ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ϲϓ ϥϮδϨϳϭ ˬαϮϤθϟ΍ ϲϓ ϥϭήϛάΘϳ "
".ϥϮϤϠΤϳ ΎϬϴϓ ϲΘϟ΍ ϲϟΎϴϠϟ΍ ϲϫ ΔϴΒϛϮϜϟ΍ Ε΍ϮϴΤϟ΍ϭ ˬΔϴϟίϷ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϡΎϳ΃ ϲϫ ΔϴδϤθϟ΍ Ε΍ϮϴΤϟ΍ "
ΔτϠγ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϤϧ· ˬΏΎΠΤϟ΍ϭ ΔΑήΠΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ βϴϟ ϦϜϟ ˬΓΪδΠΘϣ Δόθϣ νϮϴϓ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ "
".ϦϴϴϬϟ· αΎϜόϧ΍ϭ
".ΔϜ΋ϼϤϟ΍ Ϟ
͉ ϛ ίϭΎΠΘϳ ˬϪϟϹ΍ ϥΎδϧϹ΍ ˬϞϣΎϜϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϥϷ ˬ΍˱ήθΑ ΢ΒμΗ ϥϷ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ΢ϤτΗ "

ΔϴδϤη ΓΎϴΣ Ϟϛ ήϤϋϭ ˬΔϨγ ΔΌϣ ΎϬϨϣ ΓΪΣ΍ϭ Ϟϛ ήϤϋ ϡϼΣ΃ Γήθϋ Ϧϣ ΔϴΒϛϮϜϟ΍ Ε΍ϮϴΤϟ΍ ϥϮϜΘΗ "
".΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ϣϮϳ ΔϫϮϟϷ΍ έϮψϨϣ Ϧϣ ϝΩΎόΗ ΔϨγ ϒϟ΃ ϥ· ϥϮϟϮϘϳ ΍άϬϟ .ΔϨγ ϒϟ΃
ϲϠϴΑϮϴϟ΍ ϢϠΤϟ΍ ϲϓ ΢ϳήΘδΗϭ ΎϬδϔϧ Ρϭήϟ΍ Ϟδ ϐΗ ± ΔϨγ ϒϟ΃ ήθϋ ΔόΑέ΃ Ϟ
͊ ϛ ϱ΃ ± ωϮΒγ΃ Ϟ
͊ ϛ"
".ϥΎϴδϨϠϟ
".ήϴΧ Ϯϫ Ύϣ ϻ· ήϛάΘΗ ϻϭ έϭήθϟ΍ Ζϴδϧ Ϊϗ ϥϮϜΗ ϪϨϣ φϘϴΘδΗ ϦϴΣϭ "
75
ϲϫ ϲΘϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ ϞΜϤΗ ή΋΍ϭΩ ΙϼΛ Ρϭήϟ΍ Ϟ͊ϜθΗ ϦϴΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϰϠϋ΃ ϲϓ ΪϫΎθϧ
Ϟϴ΋ΎΨϴϣ Ϟόϔϳ ˬΔϤδϨϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ Ύ˱ϴΑΎΠϳ· ϦϴΗ ήΛ΄ΘϤϟ΍ ˬβϔϨϟ΍ϭ Ρϭήϟ΍ ϲϓ .βϔϨϟ΍ϭ ˬΡϭήϟ΍ϭ ˬΔϤδϨϟ΍
ϭ΃ ˬΓΪϴΠϟ΍ έΎϜϓϸϟ ϲϔϴϟ΄Θϟ΍ ϒϴϠϏϭήϴϬϟ΍ ϢϴγήΘϟ΍ ϥϮϜϳ ϝϮϘϟ΍ ΢
͉ λ ϥ· ϱ΃ ˭ΡϭήϠϟ ΐϴτϟ΍ ϙϼϤϟ΍
ˬΡϭήϟ΍ ϰϠϋ ΓήτϴδϤϟ΍ βϔϨϟ΍ Ϧϣϭ .ϥΎδϧϺϟ "ΓΪϴΠϟ΍ ΎϣέΎϜϟ΍ " ϥϮϜΗ ΔϳΫϮΒϠϟ ΔϴϨσΎΒϟ΍ ΔϳϮϐϠϟ΍ ϖϓϭ
ϝϮϘϟ΍ ΢
͉ λ ϥ· ϱ΃ ˭ΡϭήϠϟ ήϳήθϟ΍ ϙϼϤϟ΍ ˬϞϴ΋ΎϤλ Ϟόϔϳ ˬ ΔϤδϨϠϟ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΕΎόϠτΘϟΎΑ ΓήΛ΄ΘϤϟ΍ϭ
ϥϮϜϳϭ .ϥΎδϧϺϟ "ΔΌϴδϟ΍ ΎϣέΎϜϟ΍" ϭ΃ ˬΓήϳήθϟ΍ έΎϜϓϸϟ ϲϔϴϟ΄Θϟ΍ ϲϔϴϠϏϭήϴϬϟ΍ ϢϴγήΘϟ΍ ϥϮϜϳ
.Ϟϴ΋ΎϤλϭ Ϟϴ΋ΎΨϴϣ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ βϜόϳ ϪϧϷ Ύ˱ΟϭΩΰϣ ˬΓέϮμϟ΍ ϭ΃ ˬΔϤϟΰϟ΍
76
:΍ίϮϨϴΒδϟ ΔϴϗϼΧϷ΍ ϢϴϘϟ΍ ϰϟ· ΍˱ΩΎϨΘγ΍ έΎϔγϷ΍ ϲϓ ΔϨϤπΘϤϟ΍ έΎϜϓϸϟ ϚϨϴϠ˶Ο έϮΘϛΪϟ΍ ϞϴϠΤΗ ϲϠϳ ΎϤϴϓ
Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϚϟΫ ˬϑϮγ ϦϳϷ΍ Ϯϫ ˯ΎϴηϷ΍ ϊϴϤΠϟ ϢϛΎΤϟ΍ϭ ΐΒδϤϟ΍ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϥ΃ ϢϬϓ΃ :1 ϒϳήόΗ
ˬϝΎμΧ ϼΑ ϱάϟ΍ ϚϟΫ ˬϪδϔϧ ϊϣ ΪΤΘϤϟ΍ϭ ˬϪΗ΍Ϋ ϊϣ ϞϣΎϜϟΎΑ βϧΎΠΘϤϟ΍ ˬΩϭΪΤϣϼϟ΍ ˬϲϫΎϨΘϣϼϟ΍
.Ϟόϓϭ ϡϼϛϭ ˬήϴϜϔΗϭ ˬΔΒϏέϭ ˬΔϴϧϭ ˬΓΩ΍έ·ϭ
ΕΎϧΎϴϜϟ΍ Ϟ
͊ ϛ ΎϬϧ΃ ϱ΃ ˬϑϮγ ϦϳϷ΍ ˬϖϠτϤϟ΍ Ϧϣ ΔόΑΎϨϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϲϫ έΎϔγϷ΍ ϥ΃ ϢϬϓ΃ :2 ϒϳήόΗ
ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ ϒϠΘΨϣ ˯ΎθΗϭ ˬΎϬΘόϴΒσ ήϴϐΘΗ ϻ ˬΓΩ΍έϹΎϛ ˬϲϫ ϲΘϟ΍ϭ ˬΎ̒Ϥϛ ΓΩΪΤϤϟ΍
.ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ ΕϻΎϤΘΣ΍
.Ύ˱όϣ ϲϟΎόΘϤϟ΍ϭ ϱήϫϮΠϟ΍ ˬϑϮγ Ϧ ϳϷ΍ Ϯϫ ϢϟΎόϠϟ ϝϭϷ΍ ϢϛΎΤϟ΍ϭ ΐΒδϤϟ΍ ϥ· :ϝϭ΃ Ρ΍ήΘϗ΍
.ϪϬΟϮϳϭ ϪϤϜΤϳ Ϧϣ ςϴτΨΗϭ ϡΎψϧ ϞϜϟϭ ˬϪΒΒγ ήΛ΃ ϞϜϟ :΁ ϥΎϫήΒϟ΍
˭ϖϠτϤϟ΍ ϊϣ Ύ˱ϘΑΎτΘϣ ϥϮϜϳ ϻ ΔϳΎϬϧ Ϫϟ Ύϣϭ ˬΔϳΎϬϧ Ϫϟ ΩϭΪΣ Ϫϟ Ύϣϭ ˬΩϭΪΣ ϯή˵ϳ Ύϣ ϞϜϟ :Ώ ϥΎϫήΒϟ΍
Ϫϧ· ± ϞϣΎϜϟΎΑ ϖΑΎτΘϣϭ ˬϩΎϨΘϣϻϭ ˬΩϭΪΤϣ ήϴϏ ϪϧΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϯήϳ ϼϓ ϢϟΎόϠϟ ϲϟϭϷ΍ ΐΒδϤϟ΍ Ύϣ΃
.ϑϮγ ϦϳϷ΍
Ϧϣ ΪΟ΍ϮΘϳ ϥ΃ ˯ϲη ϱ΃ ϊγϮΑ βϴϟ ϪϧΈϓ ˬΩϭΪΤϣ ήϴϏ ϢϟΎόϠϟ ϲϟϭϷ΍ ΐΒδϤϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ :Ν ϥΎϫήΒϟ΍
.ϱέϭήο ϪϧϷ ˭ϪϧϭΩ
.ϥΎϤϳϹ΍ ϡΪϋϭ ϥΎϤϳϹ΍ Ϧϣ Ϟ
͈ ϛ αΎγ΃ ϞϜθϳ ϪϧΈϓ ˬϝΎόΘϣϭ ϲ΋ήϣ ήϴϏ ϑϮγ ϦϳϷ΍ ϥ΃ ΎϤΑ :ΝΎΘϨΘγ΍
.ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ϖϠτϤϟ΍ ϑϮγ Ϧϳ Ϸ΍ ϦϴΑ ςϴγϮϟ΍ ϲϫ έΎϔγϷ΍ :ϲϧΎΛ Ρ΍ήΘϗ΍

Ϧϣ Γ˱ ήηΎΒϣ ϖΜΒϨϳ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϪϧΈϓ ˬϞϣΎϛ ήϴϏϭ ΩϭΪΤϣ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϟ :ϥΎϫήΒϟ΍
ϲϨόϳ Ύϣ .ΔϠϣΎϛ ήϴϏ ϲϬϓ ϻ·ϭ ˭ϪϴϠϋ ΎϫήϴΛ΄Η ϑϮγ ϦϳϷ΍ αέΎϤΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϚϟΫ ϊϣϭ :ϑϮγ ϦϳϷ΍
ΎϬϋΎτϘϧ΍ ΐΒδΑ ΔϠϣΎϛ ήϴϏϭ ˬϑϮγ ϦϳϷΎΑ ήηΎΒϤϟ΍ ΎϬσΎΒΗέ΍ ΐΒδΑ ΔϠϣΎϛ ϲϫ ϲΘϟ΍ ˬέΎϔγϷ΍ ϥ΃
.ςϴγϮϟ΍ ϲϫ ˬϪϨϋ
ΎϴϠόϟ΍ ϲϫ ΐΗ΍ήϣ ΙϼΛ ϢϟΎόϠϟ ϥΈϓ ˬέΎϔγϷ΍ ϖϳήσ Ϧϋ Ε΄θϧ ˯ΎϴηϷ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ΎϤΑ :ΝΎΘϨΘγ΍
.(ϊΑ΍ήϟ΍ Ρ΍ήΘϗϻ΍ ήψϧ΍ ) .ΎϴϧΪϟ΍ϭ ϰτγϮϟ΍ϭ
.Δτϴγϭ έΎϔγ΃ ήθϋ ϙΎϨϫ :ΚϟΎΛ Ρ΍ήΘϗ΍
ύ΍ήϔϟ΍ ΎϬϟ ΎϨϔο΃ ϥΈϓ ˭ (3*3) ϦϳήΧϵ΍ ΎϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ έήϜϳ ˬΩΎόΑ΃ ΙϼΛ ϡΎδΟϷ΍ ϊϴϤΠϟ :ϥΎϫήΒϟ΍
ΎϫΩΪϋ ϥΈϓ ˬΩϭΪΤϣ Ϯϫ Ύϣ Ϟϛ ΕϻΎϤΘΣ΍ ϦϤπΘΗ έΎϔγϷ΍ ϥ΃ ΎϤΑϭ .10 Ϣϗήϟ΍ ϰϠϋ ϞμΤϧ ˬ˱ΔϣΎϋ
.Γήθϋ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ
Ϟϛ αΎγ΃ Ϯϫ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ ˭ϑϮγ Ϧϳϸϟ ΔϘϠτϤϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϊϣ 10 Ϣϗήϟ΍ ξϗΎϨΘϳ ϻ :΁ ΝΎΘϨΘγ΍
ˬέ΍ήθϟ΍ϭ ˬΔϠόθϟ΍ϭ ˬέΎϨϟΎϛ ˬϮϤϨϴγ Ύϣ ΓέάΒϟ΍ ϦϤπΘΗ ΎϤϛ ˬΓΪΣϮϟ ΍ Ϧϣ ϖΜΒϨϳ ΩΪόΘϟ΍ ϥΈϓ ˬϡΎϗέϷ΍
.ήΧϵ΍ Ϧϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϒϠΘΨϳ Ϫϧ΃ ϢϏέ ˬΪΣ΍ϭ αΎγ΃ ϥ΍Ϯϟϸϟ ϥ΃ ΎϤϛ
ϦϜϤϳϭ ˬΎ˱γϮϤϠϣ ΢Βμϳϭ ˬήϜϔϳ ΩϭΪΤϣ ϥΎϴϜϛ ϞϘόϟ΍ ϰΘΣϭ ˬήϜϔϟ΍ ϭ΃ ˬήϴϜϔΘϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ :Ώ ΝΎΘϨΘγ΍
ϥ΃ϭ ˬαΎϘϳϭ ˬ΍˱ΩϭΪΤϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϨόϳ Ύϣ ˭ϑϮγ ϦϳϷ΍ Ϧϋ ϢΟΎϨϟ΍ ϲϘϨϟ΍ ήϜϔϟ΍ Ϟόϔϳ Ϛϟάϛ ˬϪγΎϴϗ
.έΎϔγϷ΍ ΕΎϔλ ϲϫ ϩάϫϭ ˬΎ˱γϮϤϠϣ ΢Βμϳ
ΕΎϗϮϠΨϣ Ζδϴϟϭ ΕΎϴϠΠΗ έΎϔγϷ΍ :ϊΑ΍έ Ρ΍ήΘϗ΍
ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϪϨϋ ΔϤΟΎϨϟ΍ έΎϔγϷ΍ Ϛϟάϛ ˬϞϣΎϛ Ϯϫ ϖϠτϤϟ΍ ϑϮγ ϦϳϷ΍ ϥ΃ ΎϤϛ :ϝϭϷ΍ ϥΎϫήΒϟ΍
.ϖϠΨΗ Ϣϟ ΎϬϧ΃ ϰϨόϤΑ ΔϠϣΎϛ
ϥ΃ ΎϤΑϭ .ϝ˯ΎπΘΗ ϼϓ έΎϔγϷ΍ Ύϣ΃ ˭Ω͉ήΠΗ ϦϴΣ ΖϘϠΧ ϲΘϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ Ϟϛ ϝ˯ΎπΘΗ :ϲϧΎΜϟ΍ ϥΎϫήΒϟ΍
.ΖϘϠΧ Ϊϗ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϪϧΈϓ ˬΐπϨΗ ϻ ΎϬΘϴϟΎόϓ
ϪϨϣϭ ˭ϑϮγ ϦϳϷ΍ ΐϠϗ ϲϓ ΍˱ΪΟ΍ϮΘϣ ϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ϥΎϛ ˬϊϗ΍ϭ ϰϟ· ϝϮΤΘΗ ϥ΃ ϞΒϗ ΔϗΎτϟΎϛ :ΝΎΘϨΘγ΍
.ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴϗϼΧϷ΍ Ϣϟ΍ϮόϠϟ έΎϔγ Ϸ΍ ϲϗΎΑ ΖϘΜΒϧ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ˭ήϜϔϟ΍ ϢϟΎόϟ ϥϮϤϜϛ ϲϧΎΜϟ΍ ήϔδϟ΍ ϖΜΒϧ΍
Ϧϣ ϩ΍Ϯγ ΪϗϮϳ έϮϧ ςϘϓ ϙΎϨϫ ˬϑϮγ ϦϳϷ΍ Ν͊έΪΗ ϭ΃ ˬ [2]ΪόΑ Ύϣϭ ϞΒϗ Ύϣ ΩϮΟϭ ϲϨόϳ ϻ ΍άϫ ϦϜϟ
.ΪΣ΍ϭ Ϟ
͈ ϛ ϲϓ ΎϬόϴϤΟ ΎϬΒϋϮΘδϳ ΚϴΤΑ ˬΎϬόϣ ϭ΃ ΎϫΪόΑ ϭ΃ ΎϬϠΒϗ ϊθϳ ˬέ΍ϮϧϷ΍
ʬʩʡʷʮ Ϟ˶ΒϘΘϣϭ Ϟ˶ΒϘϣ ΔϳήΒόϟΎΑ ) ΔϠόϔϨϣϭ ΔϠϋΎϓ Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϲϫ έΎϔγϹ΍ :βϣΎΧ Ρ΍ήΘϗ΍
.(ʬʡʷʺʮʥ
ϲΘϟ΍ Ϧϣ ΎϬϨϣ ΓΪΣ΍ϭ Ϟ
͊ ϛ ϰϘϠΘΗ ΚϴΣ ˬϑϮγ ϦϳϷ΍ ΓΪΣϭ Ύ˱ΒϧΎΟ ϊπΗ ϻ έΎϔγϷ΍ ϥ΃ ΎϤϟΎσ :ϥΎϫήΒϟ΍
.ϞΒϘΘΗϭ ϲτόΗ ΎϬϧ΃ ϲϨόϳ ΍άϫ ϥΈϓ ± ΎϬϴϠΗ ϲΘϠϟ ϲτόΗϭ ΎϬΘϘΒγ
ΔϤϜΤϟΎ˰Α ϲϧΎΜϟ΍ϭ ˬ(ʤʬʲʮ ʮʥʸ ΔϳήΒόϟΎΑ) ξϣΎϐϟ΍ ϮϠόϟΎ˰Α ϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ϰϋΪϳ :αΩΎγ Ρ΍ήΘϗ΍
βϣΎΨϟ΍ϭ ˬ(ʣʱʧ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΐ
͋ ΤϟΎ˰Α ϊΑ΍ήϟ΍ϭ ˬ (ʤʰʩʡ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϫΎΒϨϟΎ˰Α ΚϟΎΜϟ΍ϭ ˬ (ʤʮʫʧ ΔϳήΒόϟΎΑ)
ΔϳήΒόϟΎΑ) ΕΎΒΜϟΎ˰Α ϊΑΎδ ϟ΍ϭ ˬ(ʺʸʠʴʺ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϝΎϤΠ˰ϟΎΑ αΩΎδϟ΍ϭ ˬ(ʣʹʴ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϝΪόϟΎ˰Α

ʣʥʱʩ ʷʩʣʶ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϢϟΎόϟ΍ Ϊϴγ ϖϳ͋Ϊμϟ΍ ϊγΎΘϟ΍ϭ ˬ (ʣʥʤ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΔϋϭήϟΎ˰Α ϦϣΎΜϟ΍ϭ ˬ (ʹʦʺʰ
.(ʷʣʶ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϕΪμϟΎ˰Α ήηΎόϟ΍ϭ ˬ(ʮʬʥʲ
ˬΡϭήϟ΍ ϢϟΎϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ έΎϔγϷ΍ ϞϜθΗϭ ˬήϜϔϟ΍ ϢϟΎϋ ϰϟϭϷ΍ ΙϼΜϟ΍ έΎϔγϷ΍ ϞϜθΗ :΁ ΝΎΘϨΘγ΍
ΔϳήϜϔϟ΍ Ϣϟ΍Ϯόϟ΍ ϊϣ ϖΑΎτΘΗ ϲϬϓ ΍άϜϫϭ ˭ΪδΠϟ΍ ϢϟΎϋ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ ΔόΑέϷ΍ έΎϔγ Ϸ΍ ϞϜθΗ ΎϤϨϴΑ
.ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴϗϼΧϷ΍ϭ
˭ΡϭήϟΎΑ Δϗϼϋ ϰϠϋ ϰϘΒϳ ϪϧΈϓ (ʤʣʩʧʩ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΪΣ΍ϮϟΎΑ ςΒΗήϳ ϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ :Ώ ΝΎΘϨΘγ΍
˭(ʧʥʸ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΡϭήϟΎΑ ςΒΗήϳ ϪϤγ΍ ήϴθϳ ΎϤϛ ΚϟΎΜϟ΍ϭ ˭ (ʤʩʧ ΔϳήΒόϟΎΑ) ΓΎϴΤϟΎΑ ςΒΗήϳ ϲϧΎΜϟ΍ϭ
ΔϤδϨϟΎΑ ϰϋΪϳ βϣΎΨϟ΍ϭ ˭ϲΤϟ΍ ΃ΪΒϤϟΎΑ ϰϋΪϳ Ύϣ έ΍ΪϘϤΑ (ʹʴʰ ΔϳήΒόϟΎΑ) βϔϨϟΎΑ ςΒΗήϳ ϊΑ΍ήϟ΍ϭ
ˬϡΎψόϟ΍ ϲϓ ϊΑΎδϟ΍ϭ ˬ͋ϡΪϟ΍ ϲϓ Ϟόϔϴϓ αΩΎδϟ΍ Ύϣ΃ ˭ΡϭήϟΎΑ ςΒΗήϳ Ύϣ έ΍ΪϘϤΑ (ʤʮʹʰ ΔϳήΒόϟΎΑ)
.ΪϠΠϟ΍ ϲϓ ήηΎόϟ΍ϭ ˬϢΤϠϟ΍ ϲϓ ϊγΎΘϟ΍ϭ ˬϦϴϳ΍ήθϟ΍ ϲϓ ϦϣΎΜϟ΍ϭ
ϊΑ΍ήϟ΍ϭ ˬήϔλϷΎϛ ΚϟΎΜϟ΍ϭ ˬ˯ΎϤδϟ΍ ϕέί΃ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ˬϲϔΨϟ΍ ˯Ϯπϟ΍ ϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ ϪΒθϳ :˰Ο ΝΎΘϨΘγ΍
ήϤΣϷ΍ ϦϣΎΜϟ΍ϭ ˬήϤΤϤϟ΍ νΎϴΒϟ΍ ϊΑΎδϟ΍ϭ ˬήϤΣ΃ -ξϴΑ΃ αΩΎδϟ΍ϭ ˬήϤΣϷΎϛ βϣΎΨϟ΍ϭ ˬξϴΑϷΎϛ
.ϥ΍ϮϟϷ΍ ϊϴϤΟ ϱϮΘΤϴϓ ήηΎόϟ΍ Ύϣ΃ ˬήϤΣϷΎΑ ξϴΑϷ΍ ςϠΘΨϳ ϊγΎΘϟ΍ ϲϓϭ ˬνΎϴΒϠϟ ϝΎϴϤϟ΍

77
ΕΎόϠτϟ΍ ϭ΃ ˬήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ˬϦϴϔϧ΃ ήϴϐλϭ Ϧϴϔϧ΃ ϖϳήϋ ωϮοϮϣ ϰϟ· ϥϵ΍ ΩϮϋ΄γ
ϒϟΆϣ ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ˭ΝΎΘϟ΍ ϭ΃ ˬϝϭϷ΍ ήϔδϟ΍ Ϯϫ ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΃ ήϛάΘϧϭ .ϯήϐμϟ΍ϭ Δόγ΍Ϯϟ΍
ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΎϤϨϴΑ ˬωΎόη·ϭ έϮϧ Ϯϫ ˯ϲη Ϟ
͊ ϛ ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ .(ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ήψϧ΍) έΎϔγ΃ ΔΘγ Ϧϣ
ϖϓϮΘΗ ΔϘϴϠΨϠϟ ΔΘδϟ΍ ϡΎϳϷ΍ϭ .ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ Δϋϭέ ϪδϜόΗ ϱάϟ΍ έϮϨϟΎΑ ϊθΗ shineth ςϘϓ ήϐλϷ΍
ΔϤΠϨϟ΍ ϥϼϜθϳ ϥ΍άϠϟ΍ ˬϦϴϠΧ΍ΪΘϤϟ΍ ϦϴΜϠΜϤϟ΍ ΰϣέ ϥΈϓ ΍άϬϟ .ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϠϟ ΔΘδϟ΍ ϝΎϜηϷ΍ ϊϣ
ϲϬΟϭ ϊϣ ϖΑΎτΘϳ ϲϟΎΘϟΎΑ Ϯϫϭ ˬήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϖϠΧ ϭ΃ ϲϠλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΰϣέ ϰϟ· ήϴθϳ ˬΔϴγ΍Ϊδϟ΍
ˬΔΣϮϠϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΰϣήϟ΍ ΍άϫ ϊο΃ ϲϨϠόΟ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ϲϔΨϟ΍ ΐΒδϟ΍ βϴϟ ΍άϫϭ .ϕ΍ήηϹ΍ (ΏΎΘϛ)
ʠʸʴʱ ΔϳήΒόϟΎΑ) ϲϔΨϟ΍ ή͋ δϟ΍ ΏΎΘϛ ζϗΎϨϳ .ΎϨϬϫ ΎϬϟ νήόΗ΃ Ϧϟ ϯήΧ΃ έΎϜϓ΃ Ϧϋ ήΒόϳ ϪϧϷ ΎϤϧ·
ϙ΍έΩ· ϪΗ˯΍ήϗ ϞϴΒϗ ϦδΤΘδϳ Ϛϟάϟ ˭ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ήΒϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ Δϳΰϣέ ϞϣΎϛ ϞϜθΑ (ʠʺʥʲʩʰʶʣ
ΚϴΣ .ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ϭ΍ϭ Ϯϫ ϲϧΎΜϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬϪϴϫ΃ Ϯϫ ϝϭϷΎϓ .ΎϬΗΎϗϭήϓϭ ΎϬϬΑΎθΗ ϪΟϭ΃
ϲϫ ΓήϴΧϷ΍ ˯ΎϬϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡ΃ϭ Ώ΃ ΎϤϫ ϩ ˯ΎϬϟ΍ϭ ϱ ˯Ύϴϟ΍ ϱ΃ ϥϻϭϷ΍ ϥΎϓήΤϟ΍
ˬΓ͉Ϊθϟ΍ ϰϟ· ϥ΍˯ΎϬϟ΍ ΰϣήΗ ΚϴΣ ˭ΔϤΣήϟ΍ϭ Γ͉Ϊθϟ΍ ϥί΍ϮΗ Ϧϋ ϥ΍ήΒόϳ ϥϼϜθϟ΍ ϥ΍άϫ ϦϜϟϭ .Ϫγϭήϋ
Δ˱ ϋΰϧ ΔϤΣήϟ΍ ξ΋Ύϓ ήΒΘόϳ ϻ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϦϜϟ .ΔϴϧΎΜϟ΍ ˯ΎϬϟ΍ ΎϬϨϣ Δ˱ λΎΧϭ ˬαϭήόϟ΍ϭ ϡϸϟ ϱ΃
ΓϮδϘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱π΋Ύϓ ϥΈϓ ˬΓϮϘϟ΍ ϲϓ ΔΒϏήϟ΍ϭ ϒόπϟ΍ Ϧϋ ήΒόΗ ΓήϜϓ ϯήΣϷΎΑ βϜόϳ ΎϤϧ· ˬΓήϳήη
ϱήΤΒϟ΍ ζΣϮϟ΍) ϥΎϴΗϮϠϟ΍ ΎϬϟ ΰϣήϳ ϲΘϟ΍ ˬΔόϣΎϘϟ΍ ΓϮϘϟ΍ϭ ήθϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬϢϜΤϟ΍ άϴϔϨΗ ϰϟ· ϮϋΪϳ
αϭήόϟ΍ ΎϨϫ ϝϮϘϧϭ :"ΎϬγ΃έ ϰόϓϷ΍ ϊϓήΗ αϭήόϟ΍ ϲϔΘϛ ϒϠΧ " Ϟϴϗ ΍άϬϟ .(Γ΍έϮΘϟ΍ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍
ήδϜΗ ήϴΒϜϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϩΎϴϣ ϦϜϟ " ΓέΎΒϋ ϪϴϨόΗ Ύϣ .Ϫγ΃έ ϖΤδΗ ϲΘϟ΍ ΎϴϠόϟ΍ ˯ΎϬϟ΍ ϲϫ ϲΘϟ΍ ϡϷ΍ βϴϟϭ
Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϰόδΗ ϲΘϟ΍ ΔΑΫΎΠϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϲϫ ϰόϓ Ϸ΍ϭ .ϡϷ΍ ϭ΃ ˬΔϳϮϠόϟ΍ ˯ΎϬϟ΍ ˬϪϨϴΑ Ϯϫ ήΤΒϟ΍ ϥϷ ."ΎϬγ΃έ
ΎϫέϭΪΑ ϱϮϐΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ˬ(αϭήόϟ΍) ΔϳϮϠόϟ΍ ˯΍ϮΤϟ΍ ϱϮϐΘϟ ˬ(έΎϔγϷ΍) Δ͉ϨΠϟ΍ ϰϟ· ϝϮΧΪϟ΍ ϰϟ·
.(ήϐλϷ΍ ϢϟΎόϟ΍) ϱϮϠόϟ΍ ϡΩϵ΍
΍άϫ ωϮοϮϣ ϞϜθΗ ΎϬϧ΃ϭ Δ˱ λΎΧ ˬΔϣΪϘϤϟ΍ ϩάϫ έΎσ· Ύ˱ϣΎϤΗ ίϭΎΠΘϳ Δϳΰϣήϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϦόϤΘϟ΍ϭ
΍˱ΪϋΎδϣ ϼ
˱ ϣΎϋ ΔϣΪϘϤϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϼ
˱ ϣ΁ ˬ΢ϴοϮΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϠϟ ϲ΋έΎϗ Ϫϴϟ· ϞϴΣ΃ ϱάϟ΍ ˭ [3]ΏΎΘϜϟ΍
ΎϬϴϓ ΔϨϤπΘϤϟ΍ ΔϴϟΎΒϘϟ΍ ϢϴϟΎόΘϠϟ Ϟπϓ΃ ϢϬϔϟ
ίήΛΎϣ έϮϐϳήϏ ϙΎϣ .ϝ .α_ 
ήΑΎόϤϟ΍ ϊϗϮϣ Ϧϋ ϝϮϘϨϣ
c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful