You are on page 1of 12

≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý ≤≥¥

¿
vÚK —«œdÝ ÊUš—UÚ²Ý

oHý ÏÁœ«“U{— ‚œU d²œ

d~|œ ÿU× “« Ë Èœ«“¬ ÏtbI? Á«— ÿU× p| “« t «— œu¬¸Êuš vC?FÐ ‰u¸tÐ U?| ‰UÝ Ë sÝ vÖb?¬¸g}Ä Xö?Ž r½«œ¸vL½
t?½«d? »ö?I½« d?Ö« ÆÂb?}?−Mݸv? r¼ UÐ œuÐ “ËU?−ð oA?d?Ý dJHð Ë g|U?“¬ t??−?}?²½ tÚK«¡U?A½« U| ŸU?−ð—« Ït?½U?A½ ÊU?“ ÈUMЫ
Ë vAJœ¬ Ë v~²?}?Ö—U?« œ—ˬ—UÐ vÝ«d?uœ Ë Èœ«“¬ —«b½ «— Áb}IŽ ʬ »öI½« Ÿu{u tÐ X³½ ÊuM« s t XÝ«
ÆXšUÝ Ã«Ë— r¼ «— È“«b½«dиXËœ Ë È“UݸXËœ Ë d}?Gð vF«Ë »öI½« s Áb?}IŽ tÐ Ær²ý«œ v½«u?ł q|«Ë« —œ t
t Ê«d|« XÚ}ÞËd?A »öI½« »UЗœ tbI? s|« UÐ XÝ«b}Ä ÂU?? ?−½« qK? v−|—b?ð b?? ý— Ë X?}Ðdð U?Ð Â√uð t?? X?|œÚb? ? −ð
d?{U?Š r¼ r²?ý«œ Xd??ý g}ÐU?L? Âœu?š ʬ d?}?š« ÏÁ—Ëœ —œ Ë —U?²? A? UÐ Â√uð vÖ—Ë“ vÝU??}?Ý b|b?ý  UÐö??I½«Ë œd|cĸ¸v
ÊU~²?H|d? bM½U? «— XC?N½ ʬ Ë rM t?³½U?−J|  ËU?C? r²??}½ “« œu?ý¸v vðUŠö? « Vłu d?Ö« «u?Ž ‰U−Mł Ë Èe|d½u?š
tÐ «— V|U?F Ït?}K Ë Â—U?L?ý V}Ž¸vÐ Ë ”b?I? t?½«d »ö?I½« ÏtDÝ«Ë tÐ UÐ Ë œ—ˬ¸v —UÐ v|U?Nð—Uš Ë v½«d|Ë d~|œ ·dÞ
Ë ”u??? « Æ“«bM}Ð Èœ«b??³? ²? Ý« XuJŠ Ê«—«b??dÞ Êœd??Ö  —u?? ? ? ? d?¼ —œ Ë œd?? ? ? ? }? ? ? ? ?Ö¸v?L?½ «u?? ? ? ? Êœu?Ð ÂU?~?M?N?ÐU?½
Èœ—«u —œ Ë ÁU³²ý« Ë XKHž Ê«d|« »öI½« —œ t ”u« —«e¼ v|«d?I? N? ÈU?N?²?d?Š Ë œu??ý¸v V³?Ý «— v|U¼¸qL??F«¸fJŽ
“« v²??L? ? Ë œ“d??Ý r¼ ÊU¼«u??š¸tÞËd??A? “« “ËU?−?ð Ë rKþ »öI½« “« q³ l{Ë ÊU?L¼ b|Uý t−}?²½ —œ Ë b½UÝ—¸v —uNþ¸tÐ
Ë U?? N? {d?? ž Ë œU??²? ?« ”UM«¸Â«u?? Ž Ë U¼¸vÇu?¼ XÝœ tÐ U¼—U?? ÆÂËe¸vÐ  «—U?š Ë XNł¸vÐ  U?HKð UÐ jI œœd?Ö¸v q UŠ
v|U¼¸qLF«¸fJŽ Ë Xš«b½« VIŽ «—  UŠö « —U U¼“ËU−ð “« t?? «— v|—«u𠜫œ¸v? X d?? d?L? Ž d??Ö« dJ “d?Þ s|« UÐ
Èœ«“¬ Ë XA??Ö U??N|e|d½u??š Ë U¼¸v½«d?|Ë YŽUÐ Ë œu??L½ b??}uð Ë ‰u? « —œ Ë Âb?½«u?š¸v d~|œ —UÐ Âb?½«u?š »U?³? ý ÏÁ—Ëœ “U?ž¬
“« —u?A? p| ÏtMJÝ ÂU?Lð ÊœuÐ œ«“¬ “« Xð—U?³Ž t? «— vF?«Ë bM?¸v ÁuK?ł  U?? LK?? ? bM½U?? t?? v?|—Uð  U?? ?L? ?U?? ×? ?
œuš ‚uIŠ kHŠ —œ ÊœuÐ —U²? Ë œU Ë dý Ë “ËU−ð Ë r²Ý dE½ tÐ t??½«d? »ö?I½« ÊU?²?Ý«œ —œ Îö?¦? Âœd?¸v d?E½b|b?−ð
‰ee??²? X??Ý o?|U??I? Š d|d??Ið Ë d|d??×?ð Ë oŠ —U??Nþ« —œ Ë Ê¬ “« q³ ÈUNL²Ý Ë UN~Mł Ë hzUI½ dÖ« Ë r²|d~½¸v œUI²½«
ÆXšUÝ Ë U??N?|e|d½u?? š Ë U¼“ËU??−?ð “« Âœd??L? ?ý¸v œËœd?? «— »ö?? I½«
t?? r}M ÊU??Ž–« b|UÐ —UÇU?½ ‚u? Vð«d?? o|b??Bð œu??łË UÐ bM½U?? ʬ ÊU|«u?A? }Ä ÈU?N? }?U??œu?š Ë »ö??I½« ÏÁ—Ëœ ÈU?N? LKþ
ÿU× “« ÆœuÐ Áb}A ÈbÐ ÈU?ł tÐ Ê«d|« »öI½« “« q³ ŸU{Ë« ÏÁ—Ëœ ʬ d??ýËd?? }? š Ë Âœd??¸v?L½ ÷U??L? ?ž« r¼ ©d??}? á? ?ÐË—®
≤≥µ ≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý

Ë vK ÈU¼¸t²Ýœ Ë Ábý l«Ë  UÐö?I½« vK « Êu½U ÊU−|UЗ–¬ X?KH?? ? ž —œ X?? ? ?Ý Ê«d|« X?Ëœ Ë XK? vK?š«œ XÝU?? ? }? ? ?Ý
b½œuÐ ÁœU²« r¼ ÊUł¸tÐ œ«b³?²Ý« Ë tÞËdA Ê«—«bdÞ Ë v²Ëœ ÏÁœ«e?? ?³UÞ Âu?? ?Šd?? t?? ? œuÐ ÊU?? ?L¼ ŸU?? {Ë« Ë b?½b½«—c?? ?Ö¸v
—uý —œ Ê«“Ë— Ë ÊU?³ý tÞËd?A Ê«d?Ý Ë e|d³ð vK sL?−½« Ë lu?? ÊU?L¼ —œ g?Ëd?F? c?U½ d??F?ý —œ Èe|d??³ð ©·u??³UÞ®
È—«b??N?~½ Ë vdÞ “« X?Ú}M« kH?? Š È«dР«b??« Ë Ád?? «c?? Ë ∫XHÖ
Ë b½œd?? ¸v? vŽU?? ? ? ·d?? d~|œ ·d?Þ “« XÚ}ÞËd?? A? ? rMÞË œU?? ? Ë —u??ł “« s Õd?? ý r¼ œd??Öò
 U?−MAð Ë  UŽU?L²?ł« Æœ«œ¸v ÈË— UN?}½U?A|dÄ Ë UN|e|d½u?š r?M?? ? ?Ý V? dÐ Áb?? ? ?U?½ ‰œ g𬠓« œ“u?? ? ?Ý
XšUÝ «— œu?š —U UC? tJM|« Uð ÆXAÖ¸v d?²½Ëe “ËdÐ “Ë— bM?KÐ ŒdÇ s?|« t?? ²? ? ý«d?? ?«dÐ t?? ? v|«b?? ?Ð
≤≥ U| v?? L? ?ý Èd??−?¼ ±≤∏∑ ÁU??d?? }ð ≤ t?? ³Mý¸t? ?Ý “Ë— Ë å°rM²?A|uš “« Ë b|¬ g|u?š Ït²?HÖ “« rd?ý
±π∞∏ sz˲≤≥® Èd?? L? ? Èd??−¼ ±≥≤∂ v?Ëô«¸ÈœU??L? ?ł Ë nF?{ Ë výU}?Ž Ë È—«uš¸Áu?ý— Ë vM«U½ Ë œU? Ë dI?
 U«b« “« Èd}?ÖuKł tР«b« ÎöLŽ ÁUý vKŽbL?× ©Èœö} “« Ë Áœd? ö}?²?Ý« «— U? vŽU?L²?ł« v½U?Öb½“  U?Nł ÂU?Lð qN?ł
Ë s|b¼U?− Ë œd? Ê«—U?³LÐ «— vÚK fK−? Ë œu?L½ s|b¼U−? «— U? XK Ë pK vł—U?š “ËU?−ð r¼ vł—U?š XÝU}?Ý ÿU?×
Ë b½b?ý È—«u?²? —u?A? ÈU?ł t?L¼ —œ tÞËd??A? Ê«—«b?dÞ ÆœuÐ t²šUÝ Ê«d|Ë Ë ÊUA|dÄ dÝ«dÝ Ë ÊuГ
Ë ÊU¼«u?|œ«“¬ ÂuLŽ tÐ ¯—eÐ ”Q?| Ë r}EŽ v²³?}B Á—U?³J| Ê«d|« XK ÊU|«uA}Ä Ë Ê«bMLýu¼ t œuÐ vFu s}MÇ —œ
“« È«¸Áb??Ž r}?½«œ¸v tJ½U?MÇ Ë œ—ˬ ÈË— Ê«d|« ÊU??²? ?ÝdĸsÞË ÈœU¼ a}?ý Ë —ôU?N?áÝ ÊU?M}??Š «“d}? Ë d?}³?d?}« bM½U?
s}Ë« Ït?×ðU? Ë b½b|œd?Ö t?²?A? Ê«d?Nð —œ Êu?Ú}K vU½ Ê«d?³¼— ÊU}KŽ «“d} Ë tËb«—UA² ÊUš nÝu| «“d} Ë ÈœUЬ¸r−½
Âœd?? ÈË— tÐ b??}? « ÈU¼—œ Ë Áb½«u??š Ê«d|« È«—u??ý fK−?? d|UE½ Ë s|b«¸‰ULł b}Ý Ë Áœ«e³UÞ Ë ÊUš rJK Ë tËb«¸s}«
“Ëd}? Ê«d|« —œ t}ÝË— XÝU?}Ý Ë XA?ÖdÐ ŸU{Ë« Ë bý t?²Ð Ë b½œU?N?½ «—  U?Šö? « ÂËe d??– Ë ŸU?{Ë« “« œU?I?²?½« ÈUMÐ ÊU½¬
Æb|œdÖ —uNþ È«dÐ «— Á«— Ë —«b}Ð «— ÊU¼–« Ë t?³M² ÊUMÐ Ë ÊU}Ð UÐ «— —UJ«
ŸuKÞ ÊU−?|UЗ–¬ o« “« Èb}« ÏÁ—U?²Ý t? œuÐ lu s|« —œ bý “Už¬ Ê«d|« XÚ}ÞËdA XCN½ Ë b½œd “UÐ »öI½« Ê«d³¼—
—U?}?Ð dDš œu?łË UÐ vÚK ‘Ëd?š ÏÁ—«d?ý s|d?š¬ vMF| œd? tL¼ “« g}Ð Ë œ—ˬ ÈË— pK s|« —œ  U?ÐöI½« Ë  UŽUL?²ł« Ë
Êb?}? A?š—œ u½ “« U?ݬ¸Áe??−?F? “d?DÐ ¨Êb?ý ‘u?U??š p|œe½ Uð b|œdÖ l«Ë ÊuÚ}K ‘Ëdš Ë ‘uł e?d e|d³ð Ë Ê«dNð Uł
d|“ t?«— Ê«d|« ‚U??¬ t? v²?Ë Uð XU| v½Ëe?? ʬ —u½ Ë Xd?Ö d?šü«¸ÈœU?L? ł r¼œ—U?NÇ —œ ÁU?ý s?|b«d?HÚE Âu?Šd?? tJM|«
Ë œd —œU «— XÚ}ÞËdA ÊU?d ÈdL Èd−¼ ±≥≤¥ ‰UÝ
vK fK?−? s}Ë« Ë b½œu??L½ «b??}Ä È—«Ëb?}? « Ë ◊U?A½ Êu??Ú}K
ÈbÐ ÈU?ł tÐ Ê«d|« »ö?I½« “« q³? ŸU?{Ë« æ b|b?? ł ‰u?? « Z|U??²?½ dE²M? vd~œ UÐ Âœd?? Ë XU| œU??I? ?F½«
Ë XK vKš«œ X?ÝU?}?Ý ÿU?× “« ÆœuÐ Áb?}?A? Ë t½ôœ¸ÁœU?? ? Ý vL?? ? ÊU½¬ —U?E²½« o?׫ Æb?½b|œd?? ? Ö Xu?JŠ
Ë ‚U?? H½ Ë œU??? ? Ë qN?? ł ”u??? ?« vË ÆœuÐ e?? }? ¬¸t? ?GU??³? ?
Ë b½b½«—c?? Ö¸v XK?H? ž —œ X
?? Ý Ê«d|« X Ëœ
Ë b?}« ·ö?šdÐ ÊU}?²Ëœ tÇ Ë ÊU}?²K t}?ŠU½ “« tÇ ÈbMиt²?Ýœ
©·u³ UÞ® ÏÁœ«e³ UÞ ÂuŠd t œuÐ ÊUL¼ ŸU{Ë« Ë ÈdJA “« Âœd?? Ë XšU??Ý Êu?Öd??Öœ «— ŸU??{Ë« t?U??Ž luð
lu? ÊUL¼ —œ g Ëd?F? c U½ d?Fý —œ Èe|d?³ð s}?Ð s|«—œ Ë b½b?? ý Ád?? ?}ð Ëœ Ád?? }? ?ž Ë v?½U?? ŠË— Ë È—u?? A? ?
∫XHÖ lu? r}J×?ð È«dÐ vu?L?Ž ÈU?žu?ž s|« —œ ÁU?ý vKŽb?L?×?
rMÞË œU?? ? Ë —u??ł “« s Õd?? ý r¼ œd??Öò UÐ UN¼U b|bNð Ë o|uAð Ë b}ŽË Ë ÁbŽË UÐ tM² Êb½UЫuš Ë œuš
t¦ŠU³ —œ XJKL ÊU}Ž« Ë ULKŽ Ë XK Ê«dÝ Ë «—uý fK−
r?M
?? ? ?Ý V? dÐ Áb?? ? ?U?½ ‰œ g𬠓« œ“u?? ? ?Ý “« p|d?×ð Ë sþ¡uÝ Ë ·ö?²š« Ë v?«—¬¸vÐ vË œuÐ u~²H?Ö Ë
bM?KÐ Œd?Ç s|« t?? ?²? ? ý«d?? ? «dÐ t?? ? v?|«b?? ?
Ð XËœ t? ’u??B?Ð b?ý¸vL½ l?Hðd?  U?«b?« s|« U?Ð s}?dÞ
å°rM²??A|u?š “« Ë b|¬ g|u??š Ït?²?H? Ö “« rd?ý ÏtÞËd?A XC?N½ b?{ dÐ vMKŽ ÈU¼¸tKš«b? UÐ t}?ÝË— È—«eð
 Úb? s|« ‰ö?? š—œ Æb??}? ýu??¸v?  UJ|d??×?ð —œ «b?? Ê«d|«
≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý ≤≥∂

t?U½“Ë— b?M½U? v|U¼¸t?U?½“Ë— VUD Ë ÊU?š rJK? Ë È«¸t?ž«d?


—UJ« Ë Ê¬ d|UE½ Ë s}? ²?L «¸q³? Š Ë Êu½U? Ë d? ²?š« Ë ‘—ËdÄ Ë È—«u??š¸Áu?ý— Ë vM«U?½ Ë œU? ? Ë d?I? æ
vKŽ «“d??}? b??}? N?ý Âu??Šd?? bM½U?? ¯—eÐ Êu??}½U??ŠË— Ït? ²? Ä v½U?Öb½“  UN?ł ÂUL?ð qNł Ë nF?{ Ë výU}?Ž
“« ÈdL? Èd−?¼ ±≥≥∞ Âd×? È«—uýUŽ —œ t? ÂöÝô«¸W?IŁ XÝU}?Ý ÿU× “« Ë Áœd? ö}?²Ý« «— U? vŽUL?²ł«
—u?ýdÄ s}?IÞU?½ Ë X?}~½«dÐ ÊU?−|UЗ–¬ —U??«b? Ê«bML?ýu¼
vKŽ «“d?}? Ë o?ÞU½ œ«u?ł «“d?}? Ë kŽ«Ë s}??Š «“d??}? bM½U?
«— U? XK Ë pK v?ł—U?š “ËU?−ð r¼ vł—U?š
 UÝU?Š« Ê«d~|œ Ë r}KÝ a}ý Ë “«eÐ r|dd?} Ë È«¸t|u−|Ë ÆœuÐ t²šUÝ Ê«d|Ë Ë ÊUA|dÄ dÝ«dÝ Ë ÊuГ
ÊU??d?? —Ëb?? “« ‰U??Ý p?| Ë œ—ˬ ÊU??−? }¼ tÐ «— e?|d??³ð Âœd?? Ë Ê«bM?L? ? ýu¼ t?? ? œu?Ð vF?? ?u?? ? s}?MÇ —œ
·u??H? “« dÄ e|d??³?ð ÈU??N½UÐU??}? š t?? Xýc~?½ XÚ}ÞËd??A? «“d?}? Ë d?}?³? d?}?« bM½U? Ê«d|« XK? ÊU|«u?A?}Ä
“« Vd? ÊU?−|UЗ–¬ v²U|« sL?−½«Ë b|œd?Ö `K s|b?¼U−?
Ë ÈœUЬ¸r−½ ÈœU¼ a}ý Ë —ôU NáÝ ÊU
M} Š
Ë vM}???Š Ë vâ??«œUÐ Ë ÈdÐu½ d?}?E½ tÞËd?A? ‰U?ł— Ït?³? ½
vKŽ Ë —U?−? ²«b?L?²?F? Ë r?}KÝ a}?ý Ë v½UM¸Á“u?? Ë È«¸t?−MÖ «“d??}? Ë t Ëb «—U??A? ²? ? ÊU??š nÝu| «“d??}? 
p³?Ý Èu?Ý tÐ Âœd? t?Úłuð Ë b?ý q}JAð ÊU½¬ ‰U?¦?« Ë u?}?? Ë Áœ«e??³ UÞ Ë ÊU?š rJ?K Ë t Ëb «¸s}??« ÊU?
? }KŽ
ÈU??N?œ —œ U¼b??}? ?« Ë XA??Ö ·uD?F? s|u?½ vÝU??}? ?Ý vÖb½“ “« œU??I?²?½« ÈUMÐ ÊU½¬ d|U?E½ Ë s|b «¸‰U??L? ł b?}? Ý
“« g}?Ð  «—UE²½« U?Ð r¼ v¼U?? Ö® t?? L¼ Ë b?? ¬ œu?? łuÐ ÊU½«u?? ł —UJ « Ë b½œU?N½ «—  UŠö?« ÂËe d– Ë ŸU?{Ë«
Ë Èœ«“¬ ÈË“—¬ —œ Ë b?M²?? ? šËœ p?|œe½ ÏÁb?M|¬ t?Ð rA?Ç ©Á“«b½«
Ë bM?²? ý«œ «d?? Àœ«u?? Š ÊU|d?? ł tÐ ‘u?¼ ‘u??Ö Ê«d?|« ÈœUЬ
«— Á«— Ë —«b?? }Ð «— ÊU¼–« Ë t?? ³M?²? ÊUM?Ð Ë ÊU??}?Ð UÐ «—
vJ| ÆbM²Ð XL¼ dL Àœ«uŠ UÐ Á“—U³ —UE²½« —œ s|b¼U− XC?N½ Ë b½œd? “UÐ »öI½« Ê«d?³¼— —u?Nþ È«dÐ
Ë Ë« œułuÐ Âœd t œuÐ ÊUš—U²Ý s|b¼U− s|« s|dð—Ëôœ “« Æbý “Už¬ Ê«d|« XÚ}ÞËdA
tJM|« “« qUž b½b½«—Ëdĸv ‰œ —œ UN?Ýu¼ Ë b½b}Uиv Ë« ‰U¦«
Ë —U Ë v½ôuÞ ÊU?“ Ë XÝ« vLš Ë ê}Ä dÄ Á«—  U?Šö « Á«—
ÈU?N²?Ýœ tÐ d|bIð XÝœ tJM|« “« d?³š¸vÐ Ë œ—«œ “ô gýu? s|« Æœd?? sýË— t?²??¼¬ t?²??¼¬ œuÐ t?²?— œ«b??³?²? Ý« XLKþ
b?? ? { d?Ð t?? ? œ«œ X d?? ? Áœd?Ä XA?Ä —œ r¼ Èd?~²?½U?? ? }? ? ?š s}~L?A?š Ë ÊUA?š—œ e?}ð ÈU?N?LAÇ pœd? —œ ‰Ë« Á—«d?ý
s|« t?? Xd½ ÈbM?Ç ÆbMM Èb?Mиn v½U?? N½ ÊU¼«u?? |œ«“¬ ÊUš—U?²Ý vMF?| ÊU−|UЗ–¬ v½U?²¼u? b}ý— Ê«b½“d? “« vJ|
ÏtK×?? —œ e|d??³ð ÈU¼ö?? “« È«¸Áb??Ž Ë b?ý —UJ?ý¬ ÈbMиn ÆXdÖ Êb}ÐUð vÚK —«œdÝ
f}?ÝQð t?}ö?Ý« ÂU½ tÐ vKH?×? ÊU½UÐd?²ý ÏtK?× vMF| v?UL?ý “« b??FÐ vL?? ÏtK U?? tÐ v¼«u?? š¸tÞËd??A? d??« “U??ž¬ —œ
È«dÐ «— XF|dý t? Ê«dNð ÊU¼«uš ©t?ŽËdA® “U?Ý UÐ Ë b½œd ÊU}½U?ŠË—  dłU?N Ë Ê«d?Nð ÊU½UÖ—“UÐ vM}?A½¸XÐ Ë ŸUL?²ł«
tÐ b½œuÐ t²ÝUšdÐ tÞËdA b{ dÐ Ë Áœd Ê«uMŽ «uŽ s²H|d tÐ Ë œd?? ÂU?? }? Âœd?? Á—U??ý« tJ|—u?Þ tÐ r¼ ÊU??−|U?З–¬ ¨r tÐ
Æb½b¬—œ «u½ s}??A?ð¬ ÈU¼¸oD½ U?Ð »ö??I½« Ê«d??³¼— Ë X?Ýu??}Ä vÚK X?C? N½
fK− œU?²« —uc? t È—uÞ tÐ œuÐ ‰«u?Š« s|« ‰öš—œ ‘ułË¸VMł tÐ e|d³ð dN?ý ÂULð Æb½b½«uš È—«b}Ð tÐ «— Âœd
·u?šU?} XÝœ tÐ Ë ÁU?ý vKŽb?L?×? ÊU?d? tÐ Ê«d|« œU?}MÐ Á“Uð Ê«œd??ÖU??ý Ë Ê«d?? Ö—U?? Ë ·UM « Ë ÊU?½U??Ö—“UÐ Ë U??LK?Ž ÆœU??²? «
tK U??öÐ Ë b??ý Ê«—U??³? LÐ t½U??? «e?? œU~|dÐ Áb½U??d?? vÝË— V|d?ž —uý UÐ Ë b½b?¬ lLł Ë b½b?}?A U?NH? tKLł ”—«b?
Ë Èd?}~²?Ýœ tÐ U¼d?N?ý Ë e?d? —œ œ«b?³?²?Ý« XËœ s|—u?Q? Æb½bý —U²Ý«uš «— Èœ«b³²Ý« r|˛— d}}Gð
r¼ ÊU?? −|UЗ–¬ —œ Ë b½œ“ X?Ýœ tÞËd??A? Ê«d?? ³¼— —U??²? ?A? bM?½U?? ? ÊU?? ? −|U?З–¬ Èœ«“¬ Ê«d?? ?³?¼— s}?Ë«  U?? ? L? ? ?}K?Fð
Ê«“UÐd?Ý Ë d?|U?A?Ž “« v|«u? Ë b?|œd?Ö ŸËd?ý b|b?ý  U??«b?« «“d??}? Ë X?«b??Ž ÊU??š s??Š b?? }? Ý Ë Áœ«“¸vIð s?? Šb??}? Ý
ÈU¼ö?? Ë b½b??ý  U?|ôË Ë e|d??³ð d?? N? ý vÐu?? d??Ý —u?? Q?? Ë ©·u?³UÞ® Áœ«e?³UÞ Ë Áœ«“¸n?|d?ý Ë X}Ðdð ÊU??}KŽb?L?×?
—œ tJM|« Uð b?½œ«œ  Úb?ý «— d?}?HJð Ë  U?G?}K³?ð —U? åt?}?ö?Ý«ò s|bÐU?F?«¸s|“ ÃU?Š bM½U? v U???ý« ÈU¼¸t?²?ýu½ Ë ÊU?½¬ ‰U?¦?«
≤≥∑ ≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý

Ë b?ý gÄ d?³?š ÂU−½«d?Ý tJM|« U?ð XÝ« d³?š tÇ b?}?Ýdĸv Ë bM²?ý«œdÐ t×KÝ« t?L¼ Ë b?ý b}uð v½U?−?}¼ s|b¼U−? ÊU}?
°œuÐ Áœd?? ÂU?}? Èe?}?šd??}?« ÊU??š—U?²? Ý ∫bM²?A? Ö ÁU?Ö¬ t??L¼ Ë d|U?? ?A? ? Ž Ë “UÐd?? ?Ý Ë ÊU½¬ s?}Ð @?Mł Ë b½œd?? ? XËU?? ?I? ? 
XU« e|d³ð vÐdGU?Lý e}šd}« ÏtK× —œ ‰Ë« “« t? ÊUš—U²Ý b½œuÐ Áœd?? ö??}? ?²? Ý« ·dÞ d¼“« «— d?? N? ý t?? ÊU|œ«b??³? ?²? Ý«
tÞËd??A? s?|b¼U??−? n|œ— —œ œu?Ð ‰U??Ý Ëœ œËb??Š Ë Xý«œ Ë ÊUÐU?}š ÏtK×? “« ÊU?šdUÐ b?M½U s|b¼U?−? Ê«dÝ Ë Xd?Ö—œ
dE?½ VK?ł Ë Áœ«œ ÊU?? ?A½ U?¼¸v~?²? ? |U?? ? ý œu?? ?š “« Ë Áb?? ?¬—œ —«d?? « t½«d??}œ XËU??I? —œ e??}? šd?}? « ÏtK?×? “« ÊU??š—U??²? Ý
Á—U³J| Àœ«uŠ s|dš¬ qÐUI —œ œuÐ Áœd «— œuš ÈUNH|œdL¼ È«u?? ? vË XU?| «˜ “Ë— X?? ?}Ð œËb?? ?Š @Mł Ë b?½b|“—Ë
“« d?~?|œ d?? ? ? ? ? ?H?½ b?M? Ç U?Ð Ë œd?Ð @?M?H?ð t??Ð X?Ýœ —«Ë¸t?½«u?|œ Ë q|UÝË ÂU?Lð UÐ ”Ë— Èd~uM Ë b?ý¸v dðœU|“ «b v²Ëœ
tJ½¬ “« q?³? “Ë— p| U| XŽU?? Ý bMÇ XÝ—œ ÊU~?²? ýc??Ö¸ÊU??ł —U?³? š« ÂU?−½«d??Ý Æb?}?ýu??¸v Êu?Ú}?K Âe?Ž Êœd? X??Ý —œ
e?}šd?}?« Èu? tÐ b}?H?Ý ÈU?Nd?}Ð VB½ Ë t?×KÝ« lKš qL?Ž Ë vdÞ “«  U?|ôË Ë e?d?? —œ s|b??³? ²? ? qU?? Èö?}? ²? Ý«
Êœ—ˬ s}zU?Ä tÐ ŸËd??ý @½—b??}Ð Ë b??¬ ÊËd??}?Ð t½U??š “« b??ÝdÐ ·dÞ “« t?}ö?Ý« sL?−½« ÈU¼¸gýu Ë v?²Ëœ È«u X|u?Ið
s|b¼U−? “« È«¸ÁbŽ t Xýc~½ Èb?MÇ Ë Æœd r}Kð UN?d}Ð ·dþ tJ?M|« Uð œd?? X??Ý r¸r «— s|b?¼U??−? Ê«Ë“U?Ð d~|œ
Ë V}?ždð «— ÊU½¬ s}?Að¬ ÊUM?Ý UÐ Ë« Ë bM²?Ýu?}Ä Ë« tÐ È—«u?²? ÊU¼«u?? š¸tÞËd?? A? d?? ¦? « È«b?? Ë d??Ý d~?|œ “Ë— Ëœ vJ|
tK? U?? öÐ Ë œu?? L½ Ê«d?|«  U?? −½ Á«— —œ È“U?? ³½U?? ł tÐ o?|u?? Að jK? e|d?³ð d?N?ý rE?Ž« XL?? tÐ v²Ëœ ÈËd?}½ Ë b?}Ыu?š
ÈUMÐ ”Ë— q?M Ë b½œU??²?« uÄUJ?ð tÐ t½UÐdDC?? ÊU|œ«b??³?²? Ý« ÆXýcÖ —U “« —U Ϋd¼Uþ Ë bý
—UJý¬ ÏtK?š«b? “« tM×?? p| pM|« Ë Xý«c?Ö b?|b?ý X}U??ÚF? ‰U?LŽ Ë e|d?³ð —œ ”Ë— qM å·u½u?²}?šUÄò Ê«Ë« s|« —œ
Ë Êu?? ?Ú}K? —d?? ?{ tÐ Ë Èœ«b?? ?³? ? ²? ? Ý« X?Ëœ lH?½ tÐ «— U?? ?N? ? ÝË— d¼ tÐ Ë b½œd?¸v «b?« ÊU|œ«b?³²?Ý« lH½ tÐ ÎU?L?}?I²?? Ë ÎUMKŽ Ë«
n}Qð ÊU?−|UЗ–¬ t U?Ý Áb?−?}¼ a|—Uð »U?²? “« ÊU?²?ÝdĸsÞË —œ t? Èœ«b?³?²?Ý« XËœ s|—u?Q? tÐ r}?Kð tÐ «— Âœd? tK}?ÝË
∫r}M?¸v qI½ h?}? Kð UÐ ©±±≤’ ≤î ÈËd?? ? Âu??Šd??
i|d?? ×ð œu?Ð ”Ë— È—uð«d?? á? « X?Ëœ d??«Ë« t?Ð r}K?ð l«Ë
Æt²— d~MÝ tÐ r}²HÖ b}ÝdÄ ÊUš—U²Ý “« b}Ý— ÊuÇ ‰uMò
l«Ë dÚŁR?? œuРʬ XAÄ —œ —Ë“ t??  U?«b??« s|« Æb½œu??L½¸v
¯d~ð bM?½U? tuKÖ v|u??Ö uð œuÐ v²???Ý @Mł ÊU??}? s|« —œ
‘u??U?š Èœ«“¬ Ït? ×? }? v|u?Ö Ë Â«—¬ d?¼Uþ —œ d??N?ý Ë b??ý
@MHð dÝ dÐ Èb?L½ Áö tM¼dÐUÄ b}Ý— ÊU?š—U²Ý ÆX|—¸v
Âœ Ë X?? A½ Ëd?? ÊU¼«u?? |œ«“¬ ‘Ëd??š Ë ‘u??ł Ë X?A? Ö
tÐ Æd?L? —œ vNð t?L?}½ Ë dÄ t??L?}½ @MA? —UD? t?Ý Ë XÝœ tÐ
åd??}?G? œ«b??³?²? Ý«ò Ë b?}? Ý— «d?? tÞËd??A? Xu?JŠ l|œuð
Æœd?? ·—U?? Fð Ë œ«œ »«u?? ł ‰u?? ?M XH?? Ö Âö?? Ý bM?KÐ “«Ë¬
Ê«u?ł Ë d?}Ä “« ÊU¼«u?š¸Èœ«“¬ ÈU¼¸Ád?NÇ dÐ Ë b|œd?Ö d?I²??
ÊU²?Ðœ —œ t vœ œuý¸vL½ rýu?«d ê}¼ ÆXA½ rž —U?³ž
œd ŸuKÞ ÊU−|UЗ–¬ o « “« Èb?}« ÏÁ—U²Ý æ Áœ«“¸vIð “« t «— v«d~Kð Ë Áb?¬ œdÖ r¼ —Ëœ “u¬¸g½«œ bMÇ
dDš œułË UÐ vÚK ‘Ëd?š ÏÁ—«dý s|dš¬ vMF| œu?łu v²|—U?Ž  U?}Šò ∫œuÐ Áb?}Ý— Ê«d?Nð “« Êu?LC? s|« tÐ
Uݬ¸Áe−F “dDÐ ¨Êb?ý ‘uUš p|œe½ —U} Ð ¯d?? ÂU??}Ä tJM?|« bM½U?? Ê«“d ÈU??Nœ UÐ åÁœ«“¸vI?ð XK ÊUÐd??
ÂU|« ʬ —œ Ær|œuÐ „UM?¼Ëb½« X?Ý Ë r|b½«u?š¸v r?|b?}Mý¸v
Uð X U| v½Ëe ʬ —u½ Ë X dÖ Êb?}Aš—œ u½ “«
Ë —œ Ë t²A?Ö  uJÝ Ë XNÐ ‚dG²? e|d³ð dNý d?ÝUðdÝ t
œ«b?³? ²?Ý« XLKþ d|“ t??«— Ê«d|« ‚U? ¬ t?? v²?Ë Ë Ábý Áb?}ýuÄ œuÐ r}Kð XöŽ t? b}H?Ý ÈU¼¸‚d}Ð “« —«u|œ
Á—«d?ý s|« Æœd sýË— t?² ?¼¬ t²? ¼¬ œuÐ t²? — Ë tK×?? tÐ tK×? d?N? ý Ë œuÐ t?²?— sH??d|“ tÐ d?N?ý v?|u?Ö uð
Ë ÊU??A? ?š—œ e??}ð ÈU?? N? L? AÇ p?œd?? —œ ‰Ë« œuÐ ÁU~½¬ X—¸v? œ«b?³?²?Ý« ÊU¼«u?š«u¼ jKð d?|“ tÐ uJÐu?
v½U?²? ¼u? b}?ý— Ê«b½“d? “« vJ| s}~L?A?š Æœ«œ d}}Gð «— Ê«d|« a|—Uð d}Ý Ë XÝUšdÐ e|d³ð —œ Èœd t
bMKÐ dNý —œ v|«b Ë dÝ Á—U³J| ”Q| Ë XNÐ tŠu³×Ð —œ
Êb?}ÐUð vÚK —«œd?Ý ÊU?š—U?²?Ý v?MF| ÊU?−|UЗ–¬ vЫu?š “« XA?ŠË tÐ Ë ÊU?N?ÖU½ t? v½U? bM½U? «— t?L¼ Ë b?ý
ÆX dÖ Èd~?|œ “« v?? ?d¼ Æœ—ˬ ÊU?? ?−? ? }?¼ tÐ bM?ýUÐ t?? ?²? ? ? ? łdÐ
≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý ≤≥∏

Ëœ bM¼bÐ X?KN? œuÐ Áœd?? U?{U??Ið ¯d?? “« q³? Ë b½b??}?A? Ë dÝ —U³ž Ë œdÖ ÊUL¼ UÐ Ë œUN½ È«¸týuÖ tÐ «— @MHð ÊUš—U²Ý
Æb½«uÐ “UL½ XF— r}²¼ ULý t|UL¼ U ∫XHÖ s}MÇ ‰uM ÆXA½  —u
ÂuKF Ê«bMÇ tÞËd?A “« q³ ÊUš—U²?Ý v½UÖb½“ `½«uÝ XÝU?? v?½U??Ö—“UÐ ÊU|“ tÐ X?ÝU??L? ý —u??A? —œ t?? vM?L|«U½ Ë
Xš«b?½« U??NM?¼œ tÐ ÂU|« ʬ —œ «— Ë« ÂU½ t?? vŁœ«u?? Š “« ÆX?? }½ “« XÝœ Ær}½U?A½Ëd t?²ÝU?šdÐ t? «— ‘—uý s|« r}¼«u?š¸v
ʬ Ë œU²« ‚UHð« e}šd}« ÈUNžUÐ “« vJ| —œ t œuÐ vK² t}C UÐ s Ë t?? ²? ý«œdÐ XÝœ r?¼ ÊU??šd??UÐ tJ?½UMÇ b|—«œd?Ð @Mł
UÐ t?? Ê«—U??³? Ý—« œUЬ¸s?? Š “« ÂU½ ÊU?? šb??L? t?? XÝ« s|« bB}Ý v¼U? Ë b|uAÐ Ê«—«uÝ«d f}z— t rN½¸v ÊU?L}Ä ULý
È“Ë— Xý«œ Ÿ«e½ ©«“d?} vKŽb?L?×® b?NF?}Ë ÈU?N}ÇdÞU? tÐ U?Lý ÊU? “« sð bB?Aý e?}½ Ë b|—«œ XU|—œ t½U¼U ÊU?uð
ÊU?š—U²?Ý Ë œuÐ ÊUš—U?²Ý —b?Ä sŠ ÃU?Š ÊUL?N}? ⁄UРʬ —œ dÐ t? r¼œ¸v UL?ý tÐ vd}Ð pM|« Ë b½u?ý t²?d|cÄ Ê«—«u?Ý«d
t «— UN}ÇdÞU f}z— ÊUšbL Æœd¸v ÊU½¬ “« È—«b½ULN s|« “« ÊUš—U²Ý Æb}ýUÐ È—uð«dá« —UNM|“ —œ Ë b}|«eH}Ð —œ dÝ
b?NF?}Ë s|—uQ? UÐ Ë XA? @MHð UÐ b½«¸ÁœuÐ Áb¬ Ë« ⁄«d?Ý tÐ œuÐ X?Ý @?Mł ÊuÇ sL?{ —œ Ë XH?ý¬dÐ X??Ý VUD
UMÐ Êbý t?²Ð Ûuð t?−}?²½ —œ Ë œd d~MÝ vUÞ« —œ Ë Á“—U?³ tÐ ‰uM ‰u ÏtLłdð t? s}L¼ bÐU²AÐ d~MÝ tÐ XÝ«uš¸v
Ë b½b??ý t??²? ?A? ‘—œ«dÐ Ë ÊU??šb??L? s?|—u??Q?? ·dÞ “« Ê«—«u?? ?Ý«d?? ? s? ‰u?? ?M? »UMł ∫X?H? ? Ö ÈË b?? ?}? ? Ý— ÊU?|UÄ
UÐ ÊU??š—U?²? Ý t??}?C? s|« “« b??FÐ Æb|œd?Ö v?L?š“ ÊU??š—U?²? Ý t?²ý«œ  d?}?ž d?Ö« ÊU}½«d?|« U t?²?ýcÖ U?NM|« “« —U? r¼«u?š¸vL½
v|U?N|d~}?žU| ÊU?−|UЗ–¬ vŠ«u½ —œ œu?š Ê«—«uÝ “« È«¸t?²?Ýœ U?? È«dÐ U?? L? ý ‚d??}Ð ÆX?d??Ö r}¼«u?? š «— tÞËd??A? r?}? ýUÐ
X}F —œ r¼ vðb ÆœU²« f³Š tÐ —UÐ s|bMÇ tJ½UMÇ œd¸v åÆX— Ë Xý«œdÐ «— @MHð Ë XHÖ s|« œ—«b½ v~²|Uý
b½d s}Ð Á«— XEU×? —uQ v½UJ| ÊUM}Š «“d?} ÂuŠd v½U?? ²? ?Ý«œ ÊU?? š—U??²? ?Ý v½U?? Öb½“ q?|«Ë« Ë Áœ«u½U?? š »UЗœ
“« «d?UÝ —œ  U?³²?Ž tÐ g|U?NðdU? “« vJ| —œ ÆœuÐ Èu?š Ë “« Èb?}?H Ë d?B?²?  U?LK pM|« X?}½ XÝœ —œ ÕËd?A?
pL?¸tÐ «— «b?š Ë b?ý dÚŁQ?²? «b?š vC?FÐ Ït½UÐœ«¸vÐ  U?d?Š s}Ë« “« t Èe}?šd}« q}FL?Ý« ÈU¬ Âd²× bML?A½«œ Ït²ýu½
Ë b?}? A? XuJŠ Ït?Kš«b? tÐ —U? t?? œ“ —b?I½¬ g½U?¼«d?L¼ ÊU¼«u?|œ«“¬ ÊU?b?I?A?}?Ä “« Ë ÊU?š—U?²?Ý ÊU?²?ÝËœ Ë Ê«—ËU?A?
È“«d?}?ý ¯—eÐ È«“d?}? Âu?Šd? XŽU?H?ý Ë j?Ýuð UÐ tKzU?ž È«¸Áœ«u½U?š ÊU?š—U?²?Ý ÏÁœ«u½U?šò ∫rM¸v? qI½ XÝ« ÊU?−|UЗ–¬
V}?I?Fð X×?ð Á—UÐËœ vKKŽ tÐ XA?Ö“UÐ “« b?F?Ð ÆXU| t?LðU?š ‰U??×? “« vJ| “« Îö? « s??Š ÃU??Š ‘—bÄ Æœu??³½ ·Ëd??F? 
œ«u?ł «“d??}? ÃU??Š Âu?Šd? X?ŽU?H?ý t?Ð r¼ —U?³M|« Ë b??ý l«Ë tÇ—UÄ e|d??³ð “« vMF| œuÐ —U??}?Ý “«eÐ Ë ©⁄«œ t?ł«d?® Ê«—U??³?Ý—«
 d??ýU??³? tÐ r?¼ vðÚb? Æb|œd??Ö ’ö??š e|d?? ³ð b??N? ²? −? Õö?D « t?Ð Ë X?šËd?? ? ?¸v? Ê«—U?? ? ?³? ? ? ?Ý—« —œ Ë b?|d?? ? ?š¸v?
”U??LKÝ —œ Èe|d?³?ð ·«d? vIðb??ÚL?×? ÃU?Š  U??−?ö??Ž Xý«œ d?? ? Ä —U?? ?N?Ç ÈË Æœd?? ?¸v Èd?? ? ³½ËdÐ v?½U?? ?−?|UЗ–¬
gðœUý— Ë XŽU?−ý X}? “UÐ vŠ«u½ ʬ —œ Ë Xý«œ ‰UG?²ý« Èb}?ý— Ê«uł q}?FL?Ý« Æ—UH?ž ‡ r}EŽ ‡ q}?FL?Ý« ‡ ÊUš—U?²Ý
tÐ Ë VÝ« vôœ tРΫb?FÐ Æœd «b}Ä «e?Ð v²}?ËdF Ë b?ý bMKÐ —œ Áb?? L? ?Ž t?? ·Ëd?? F? ? Êe¼«— ÂU?½ v³½ Ê«—«u?? Ý Ëe?? ł Ë œuÐ
s}Ð ÈU??N~Mł “« vJ| —œ œd?¸v? v½e¼«— t?}?ÝË—  «b??Šd?Ý
d?Ä Æb|œd?Ö t?²A? Ë —U?²?dÖ q?}F?L?Ý« v³½ Ë v²Ëœ Ê«—«u?Ý
Ë d??Ý Á—U??³?J| ”Q| Ë XNÐ t?? Šu??³? ×Ð —œ æ dÚŁR? Xd?ý tÞËd?A? g³Mł —œ ÂU½ ÊU?šb?L?×? q}?F?L?Ý«
v½U bM½U «— tL¼ Ë bý bMKÐ dNý —œ v|«b V?I X?K ·d?Þ “« Ë b?½b|d?Ð Ë œ—u?? ? ?š d?? ? }?ð g?|UÄ Ë œd?? ? ?
t??²? ? łdÐ vЫu??š “« XA??ŠË tÐ Ë ÊU??N? ÖU½ t?? vÝ Ë b?B?}?Ý Ë —«e¼ —œ b?FÐ ‰U?Ý bMÇ Ë Xd?Ö v½U?uðd?}?«
Èd~?|œ “« v ?? ?d¼ Æœ—ˬ ÊU?? ?−? ?}?¼ tÐ bM?ýUÐ ‘—œ«dÐ UÐ tËb«¸ŸU?−ý ÊU?šbL? Ë U¼¸”Ë— Èö}?²Ý« lu?
Ë b?ý ·d?A tJ? tÐ bF?Ð t r}E?Ž Æbý t?²?|ˬ —«œ tÐ r|d?
d³š ÂU−½«dÝ tJM|« U?ð XÝ« d³š tÇ b}Ýdĸv
“« bFÐ Ë œuÐ VÝU Ë Ÿ—«“ e}½ XA?Ö ·ËdF ÊUš r}EŽ ÃUŠ
ÊU??š—U??²? Ý ∫bM²??A? Ö ÁU??Ö¬ t??L?¼ Ë b??ý g
Ä b}A UN²LŠ“ Ë b?¬—œ s|b¼U− Ëeł r¼ Ë« ÊUš—U²Ý —uNþ
°œuÐ Áœd ÂU} Èe}šd}« ÊU?? œ —U??H? ?ž ÆXýc??Ö—œ v?F? }? ?³Þ qł« UÐ g?}Ä ‰U??Ý b?MÇ Ë
—«œ t?Ð U¼¸”Ë— ±≥≥∞ —œ r?¼ «— Ë« ÆX?ý«œ È“Ëb?? ? ?A? ? ? ?H? ? ? 
≤≥π ≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý

—«Ëœ« ÂULð —œ vË Xš«œdÄ ©Èd}~²ýœ® v½U−|UЗ–¬ ÕöD «


ÈU??N~?Mł Ë U??N|e?|d??³ð Ït½«œd?? X?ËU??I? æ åÆbM²|d~½¸v v~½«œd dEMÐ «— Ë« Ê«d~|œ t œuÐ v
bM½U? vŽU−?ý Ê«œd Èd?³¼— UÐ d?} œ s|b¼U−? ÈU??N|—U??²? d??Ö Ë U??N? −½— Ë —œ«dÐ v¼«u???½u?š X?H? Ö b|UÐ
Ê«d?Ý vCF?Ð UÐ v|UMý¬ Ë ÈdÖ¸v?Þu Ë ÈdݸÁœ«“¬ Ë ‘œu?š
ÊU½¬ ÈUI — Ë —ôUÝ ÊUšdUÐ Ë —«œdÝ ÊUš—U²Ý Ë« q} Ë ÊUš—U?²Ý —UJ« —œ tKLł Àœ«uŠ ÊU|d?ł Ë tÞËdA
Æœ«œ d?}?}G?ð «— Ê«d|« a|—Uð d?}Ý ÂU?−½«d?Ý t? œuÐ  U?bI? s|« rJŠ tÐ Ë ÁœuÐ dÚŁR XÚ}ÞËd?A “« È—«b?dÞ tÐ
«— Èœ«b³²Ý« X Ëœ ‰u« fH½ s|dš¬ —œ vMF| XCN½ s}Ë« “« t²?ý«œ XËœ Ê«—uQ UÐ UNUÝ “« t vÖe?}²Ý Ë
Ë Xš«b½«d?Ð b??ý¸v d??I? ²? ? u?½ “« Xý«œ t?? ÊU?³KÞ¸tÞËd?A? UÐ È—UJL¼ tÐ q|U?Lð —U?Nþ« v³KÞ¸tÞËd?A?
◊U?³ð—« ʬ UÐ ÊU−|UЗ–¬ v²U|« s?L−½« œU?IF½« ËbÐ “« ÆÁœu?L½¸v
t?? ?ł—U?? ?š Ë t?Kš«œ o|b?? ? Bð tÐ t?? ? «— v?L? ? Ý—
q×? t XI?}I?Š sL?−½« ÂU½ tÐ Èd~|œ sL?−½« —œ Ë œd «b?}Ä
ÊU??}?MÐ Ë b½«œd??Öd?Ð œuÐ Áb??ý Áb?? }ÇdÐ gÞU?? Ð œuÐ ‘œu?? š sJ?? p?|œe½ vMF?| e??}? ?šd?? }? ?« ÏtK×?? —œ ʬ
vÝ«d?uœ XuJŠ ‰u?« U| tÞËdA? X Ëœ Êu}ÐöI½« Áb?Ž p| ʬ ÈUCŽ« t sL?−½« s|« ÆXý«œ XÚ|uCŽ
ÆXšUÝ —«u²Ý« «— —œ Ë œuÐ dÚŁR? Ë rN?  U?Ë« ʬ —œ b½œuÐ e|d?³ð ÊU¼«u?|œ«“¬ Ë
·dÞ “« ÈœU|“ —U?A? t? d?N?ý qš«œ ÈU?N~?Mł s}Ë« “« vJ|
Áb|œ ÊU?A|« —œ XJ?ý —UŁ¬ Ë b?¬ œ—«Ë s|b¼U?−? tÐ ÊU?}?²Ëœ
ÎU²?³½ ◊U}?Š Ær²— e}šd?}« —œ Ë« t½Uš tÐ Ê«u?ł ÊU¼«u|œ«“¬ X?Ý v~M?ł Ë œ«œ —«d? œu?š d~MÝ «— U?−½¬ ÊU??š—U?²?Ý b?ý
X— Ë œuÐ dÄ `K? s|b¼U?−? “« ·«dÞ« ÈU?N?UÞ« Ë pÇu? ÏÁ“—U?³ s|« ÆXšU?Ý vM}A?½¸VIŽ tÐ —«œ«Ë «— s}?LłU?N Ë œd?
ÈU?NUÞ« “« vJ| —œ Æb?ý¸v Áb¼U?A v³|d?ž X}U?ÚF Ë b?¬Ë d~|œ ◊U??I½ vC?FÐ Ë e?|d?³ð Ë œd?? «b?}Ä tM«œ t?? œuÐ t½«—Ëôœ
Æœd¸v ·d ÊU?}Kž Ë œuÐ t²A½ —«œdÝ ÊUš—U?²Ý pÇu ÁU Áœ—UNÇ t ÈdNý Ë XšUÝ Ê«d|« Èœ«“¬ tFK «— ÊU−|UЗ–¬
—U³?ž Ë œdÖ Ë »U²?¬ ÷ËdF? œuÐ ÂuKF t ÂU? ÁU}?Ý vð—u ÏÁd?? U??×? —œ Èd??L? Èd??−?¼ ±≥≤∑ Ë ±≥≤∂ ÈU??NU??Ý “«
ÆXý«œ c?? U½ Ë ÊU??A? ?š—œ ÈU??N? ?L? AÇ Ë œu?Ð Áb??ý U¼d?~MÝ bM?½U?? d|U?? A? ?Ž Ë XËœ Ê«d?? Ý ·dÞ “« Ë œ«b?? ³? ²? ?Ý« ÈËd?? }½
Èœ«“¬ Ë ·—U?F? Ê«d³¼— “« X?«bŽ ÊU?M}??Š b?}Ý Âu?Šd? Ë v|u?U? tMDK«¸‰U?³?« Ë uK½U?³?}KÇ ÊU?š r}?Š— Ë tËb«¸s}?Ž
Ær²??A½ Ë b½œ«œ ÊU?A?½ U?ł Âœd? Âö?Ý ÆœuÐ d?{U?Š r¼ Ê«d|« Ád}?ž Ë Êu¼Uý ÈU¼¸t?²Ýœ vCFÐ Ë tËb«¸ŸU?−ý ÊUšb?L
@Mł ‘—«eÖ vÄU}Ä s|b¼U−? Ë b½b¬¸v «b Ÿuł— »UЗ«  Úb? ʬ ÂULð œu?Ð  öL?Š ÷Ëd?F Ë vA?dJA œ—u? r¼
ÊU??}Kž fHM?J| —«œd?Ý Æb?½œ—ˬ¸v «— U¼d~MÝ l?{Ë d?³? š Ë —œ Æœd? vŽU?œ @Mł Ë œdÐ —U? t?Ð XËU?I? U¼“Ë— Ë U¼¸Vý
d¼ tÐ œuÐ gðœU?Ž t vF|d?Ý “dÞ UÐ U¼¸tK U —œ Ë b?}A?¸v U¼—«“UÐ Ë ÈbM?Ðd~MÝ e|d??³ð d?N? ý d?ÝU?ðd?Ý U??N¼U? s|« ÂU??Lð
bFÐ b?ý  uKš vL ‚UÞ« U𠜫œ¸v È—u²Ýœ Ë vЫu?ł v ÏtK×? Ëœ ÆXA??Ö ·u?u? v½U?Ö—“UÐ ÈU¼b?²? Ý Ë œ«œ Ë q}DFð
vA|U??d?? tÇ Ë b??}?²? ¼ v U??L? ý XH??Ö Ë œ—ˬ s tÐ ÈË— dI Ë ÈbMÐd~MÝ q× ÊUÐd²ý Ë »UšdÝ vMF| dNý vULý
ÂuKF? t Ê«d|« ·—U?F? d}Ä ÊU?M}?Š b?}?Ý ÂuŠd? Æøb|—«œ “« dN?ý ·«dÞ« Ë ÊuÚ}K ·dB?ð —œ  ö× t?}IÐ Ë ÊU|œ«b³?²Ý«
ÊU??A?|« tÐ «d?? œu?Ð Áœd?? V−?? Fð U??−?½¬ —œ s —u??C? ?Š “« œuÐ “Ë— Ë Vý ÆœuÐ —u??B? ?×? d|U??A? Ž Ë v²Ëœ ÊU??}? U?E½ ·dÞ
tDÝu²? Ê«œdÖUý “« d?H½ bMÇ UÐ r²H?Ö tK UöÐ Æœd vd?F È«¸ÁbŽ “Ë— d¼ Ë Xý«œ t?«œ« s}dÞ  U?LłUN? Ë È“«b½«d}ð
Ë r|uý `K Ϋ—u Ë r}M}?³Ð vUE½  UL}KFð r|«¸Ábý VKÞË«œ —œ vÚK ÊUd?N ÆXAÖ¸v Ê«d?|Ë v|UN½UL½U?š Ë bý¸v t²?A
Á“Uł« r}¼œ ÂU−½« Èe}ÇU½ pL? Ë Xbš s|b¼U− tÐ X³½ Æb½œuÐ Ë« Ê«—UJL¼ Ë ÊUš—U²Ý U¼œd³½ s|« ÂULð
Ær}¼«uš¸v ‚UA Ë t×KÝ« Ë Ë U¼¸@Mł Ë U?¼¸ œU?ý— t?−? }?²½ —œ Ϋb?F?Ð t? «— ÊU?š—U??²?Ý
XH?Ö X«b?Ž Âu?Šd? s}?Ð s|« —œ Ë œd? vL??³ð —«œd?Ý —UÐ bM?Ç Xd??Ö vÚK —«œd?? Ý VI Âœd?? ·dÞ “« g|U?¼œd??³½
ÊU|UÄ tÐ «— œu?š  ö}?B×?ð ‰Ë« b|UÐ ÊU½«uł s|« —«œd?Ý »UMł Èd?L Èd?−¼ ±≥≤∑ ‰U?Ý q|«Ë« —œ —UÐ s}Ë« ÆÂb|b½ d?²A?}Ð
Æb?}¼b½ dŁ« V}ðdð ÊU½¬ XÝ«u?š—œ tÐ rM¸v? UŽb?²?Ý« Ë b½dÐ Ë tD?Ýu?? ?²? ? ? Ê«œd?? ?ÖU?? ?A? ? ?L¼ “« È«¸Áb?? ? Ž ·dÞ “« t?? ? œuÐ
≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý ≤¥∞

ÈU¼ËdЫ UÐ Áœd?Ç ÁU?}?Ý t??U?I« jÝu??²? œuÐ v?œ¬ —«œd?Ý


Ë ÊUAš—œ vË e|— ÎU²³½ ÈUNLAÇ Ë t²łdÐ vM}Ð Ë Xý—œ ÂU?? ? }? ? “« Ê«d?|« XÚ}?ÞËd?? ? A? ? X?C? ? ?N½ æ
gðU?dŠ Ë c?U½ Ë Áb½“ g¼U~½ Ë bMð g²³?× “d?Þ ÆÊ«uł XËU?I Ë »ö?I½« Ë Ê«d?Nð ÈULKŽ Ë ÊU½U?Ö—“UÐ
Ë« v½“¸t?½U?? ?A?½ Ë È—ËU~?Mł Ë  œU?? ?ý— Æœu?Ð „ôUÇ Ë l?|d?? ?Ý
b??L? ×?  œU??}? Ý X×ð Êö??}? Ö ÂU??}? Uð e|d??³ð
X—¸v Èd~?MÝ d¼ tÐ Ë œd??¸vL½ œ— ‘d??}ð Ë œuÐ ·Ëd?F? 
t½U?? ? A½ t?Ð XÐU?? ? « Ë ·u?? ? ? ? Ë b|b?? ?ý Ê«—U?Ðd?? ?}?ð “« ·dÞ ÊU??šb?L? ×?L? }KŽ Ë vM?ÐUJMð —«b??N?á? Ý ÊU?
? } Ë
vC?FÐ ÆXÝ« d~MÝ XA?Ä —œ ÎUB??ý —«œd?Ý t? XU|¸v—œ Ë ÊU½¬ d|U?E½ Ë v}??×? —«œd?Ý Ë Èe|d??³ð X?}Ðdð
Ë XK s}Ð r}EŽ tKzUž ʬ XšUÐ Ë œdÐ lUÞ —œ t Ë« ÈUN~Mł ÊU??d?? X?×ð U??N|—U?? }? ²?
Ð X?d??Š s}M?â? L¼
“« vJ| ÆX?½U?}½U?−?|UЗ–¬ ÊUГ œ—Ë r¼ “uM¼ œuÐ d?ÚŁR? XËœ VM?ł Ë b?? F? ?Ý«—«œd?? Ý Ë tM?DK ? «¸ÂU?? B? ?L? ?
È«u UÐ s|b?³²? È“Ë— t X½UýËd?¸ÁU Ê«b}? @Mł UN½¬
Ê«b?? ?}? ? U?ð Ë Áœu?? L?½ ÈËd?? A? ? }Ä d?|U?? A? ? Ž Ë v?²Ëœ fH?½ Á“Uð
dE½ tÐ Êu?Ç v½«d|« œ«d? « Ë ◊U??I½ d|U??Ý ‘u?ł¸Ë
Æb½œuÐ Áb?}?Ý— XÝ« e?}?šd?}?« ÏtK×? “d —œ t? ÊU?ýËd?¸ÁU? b¼«u?? ?š ÊU|U?? L?½ «—UJý¬ œu?? ?ý t?? F? UD o?}? ?œ
bMÇ Ë —«u?Ký Ë s¼«d??}Ä p| U?Ð  U?Ë« V?Kž« bM½U?? ÊU??š—U??²? Ý tÇd?? Ö œuÐ vÚK v?F? «Ë ÂU??}? ? p| t?? X?šU??Ý
“« Ë œd t½UŽU−ý —U}Ð v“— Ë bý tdF œ—«Ë @MA —UD ÏÁb?}?I?Ž Y}?Š s|« “« Ë ÆXý«œ h|U?I½ Ë œËb?Š
—Ëœ “« d?? }ð s?|bMÇ Ë œu?? L?½ ÈËd?? A? ?}Ä Èd~M?Ý tÐ Èd~?MÝ
Ë bMM¸v ◊«d? « vM}Ðb?Ð —œ t ’U?
?ý« vC?FÐ
Ë œ“¸v? œ«œ ÆX?? ? ?ł dD?š “« “U?? ? ?−? ? ? Ž« tÐ Ë b?|dÄ ‘d?? ? ?Ý
v²??ŽU?? Ý “« b??FÐ bM?|u??Ö¸v ÆX—¸v g?}Ä Ë Xš«b½«¸v?d??}ð Ït?−?}?²½ —u?A? s|« —œ «— v Úu?×ð d¼ b½—«œ  œU?Ž
Ë v~?²? ? ?H? ? ?ý¬ Ë rA?? ? š X?|U?? ?N?½ —œ Á—U?? ? ³J?| b|b?? ? ý @?Mł Ë bM?M œ«b?? LK? vł—U?? š ÏtKš«b?? Ë p?|d?? ×ð
p|œe½ »U??²? ¬ XH??Ö Ë œd?? œu??š Ê«—U| t?Ð Ë— v~²??šËd??«dÐ V ?²M ÊU?~½U~}Ð tÐ r¼ «— XÚ}ÞËd??A? XC?N½
È“U??L½ s? b|—«œ t~½ t?? I? }? œ bM?Ç «— tDI½ s?|« XÝ« »Ëd??ž ÆX }½ `}× b½“UÝ
b½«uš “UL½ Ë œU?²« „Uš tÐ v«uŠ ÊUL?¼ —œ tK UöÐ Ë r½«uÐ
«— Ê«b?}? ÂU−½«d?Ý Uð Xš«œdÄ ‰U?²? tÐ Á—UÐËœ Ë XA?ÖdÐ œË“ Ë
ÆXšUÝ vM}A½¸VIŽ tÐ —u³− «— rBš Ë œdÐ
Ê«—«uÝ t? œuÐ vFu? Ë« ·ËdF ÈU?N~Mł “« d~|œ vJ| r}M¸v s|« È«dÐ «— @M?ł s|« U XÝ« `}?×? XHÖ —«œd?Ý
Ë b½œ—ˬ d??N? ý tÐ b|b??ý vu??−¼ d??N? ý »d?G? “« vzu??U?? vKš«œ œ«b?? ³? ²? Ý« Ë vł—U??š –u?? H½ Ë rKþ —U??A? ? “« Ê«d|« t??
tÐ Ë— È—U?? ? Ït? ? ×K?Ý« Ë Ëd?? }?½ UÐ Ë b½œd?? ? vU?? ? ÈËd?? ?A? ? }Ä Áb½«u?š¸”—œ ÊU½«uł Xb?š Ë X}UÚF? È«dÐ Ë œœdÖ ’ö?š
“«d??Š« v|U?N? ²?}? I?u?? Ë b½œU??N½ d?N? ý c?UM? Ë  U?LJ×??²?? ÁbM|¬ Ád??}?š– t?? U¼U??L?ý t?? X?}½ «Ë— Ë b?|¬ g}Ä v²? d??
bM½U? Ê«d??×Ð lu? —œ ÊU?š—U??²?Ý r¼ t?d?F? s?|« —œ Æb½œu?L½ Ád?šôUÐ s —«d? « t?−}?²½ —œ Æb|u?ý t?²?A Ë b|Ëd?Ð b}?²?¼
“« sð s?|bMÇ Ë X?šUð sL?? ?ýœ tÐ Ë b?? }? ? Ý— —œ È«¸t? ?I? ? ŽU?? lu? s|« —œ Ær}M¸v dJ UL?ý vUE½  U?L}KFð È«dÐ XH?Ö
Ït?²?Ýœ UÐ Ë œ«œ —«d? d??}ð ·b¼ «— s}?L?łU?N? œ«d??« s|dðb?}?ý— œ—«Ë ÈœU|“ —UA »dG? ÏtN³ł “« t b½œ—ˬ d³?š b¼U− bMÇ
“UÐ Ë œUNM½ vFË  «dÞU tÐ Ë œd b|b?ý qÐUI² ÏtKLŠ œuš Ë Xý«c??Ö —UM? «— ÊU??}Kž —«œd??Ý XÝ« œU?|“ t??²? A? Ë b|¬¸v
Æœd t}Kð «— dNý UN}zuU Ãu Ë b|œdÖ “Ëd}Ä ÂU−½«dÝ r¼ Áö? Ë Xý«c??Ö —UM «— œu?š È—«œd??Ý Ë XÝU?šdÐ @?½—b?}Ð
ÊU}²Ëœ ÏÁd? U× —œ e|d³ð ÁU Áœ—U?NÇ œËbŠ vK —uÞ tÐ b½b}?ýuĸv s|b¼U− Ït?L¼ ÊU“ ʬ —œ t «— ‘«¸ÁœU?Ý ÈbL½
VKIM vÚK tÐ d?Ný ŸU{Ë« Æœd¸v? @Mł vÚK —«œdÝ Ë œuÐ ‚UÞ« ZM t?Ð ‘d?Ý XAÄ —œ t? «— œu??š @MHð Ë œU?N?½ d?Ý tÐ
d¼ Ë U¼—«“UÐ Ït?}K œU?²?« —u?c? r?¼ ‚u? —œ tJ½UMÇ ÆœuÐ Áb?ý Ë b½—ËU??}Ð «d? VÝ« œË“ œ“ œ«œ Ë X?ý«œdÐ œuÐ Áb?ý Áœ«œ t??}Jð
 ö?×? ÈU¼¸v|«u?½U½ Ë U?N½U?œ jI? œuÐ q}D?Fð b?²?ÝËœ«œ Ÿu½ È—U³?š« Vłu tÐ “Ë— ÊU?L¼ Ë œU²?« Á«— tÐ Ë œd vEU?Š«bš
ÆœUN½¸v ÊUB?I½ tÐ Ë— “ËdÐ “Ë— dNý tË–¬ tÇd?Ö œd¸v —U ÆXšUÝ vM}A½¸VIŽ tÐ —u³− «— s}LłUN b}Ý— ΫbFÐ t
≤¥± ≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý

—U? —œ vF?«Ë X?C?N½ d¼ —œ t? «— vK ’U?š q?«u?Ž VKD Ë tË–¬ r}?Ið È«dÐ Ë b½œd?¸v UNML−?½«  ö× Âœd? œuš
ÊËbÐ Ê«d|« X}ÞËdA »öI½« ÆbM¸vL½ jUÝ —U³²Ž« “« XÝ« ÊôU??Š ÊU?A?|dÄ ‰«u?Š« Ë ŸU??{Ë« tÐ vÖb??}? Ý— Ë XÚ}M« kH??Š
tÐ “uM¼ X|d?¦?« t?JM|« X|U?N½ œuÐ v½«d|« vÚK? XC?N½ p| pý v½U??Öb?½“ s}??Qð Ë ‘U??F? ÏÁ—«œ« È«d?Ð Ë b½œu??L½¸v È—U?JL¼
Æb½œuÐ Áb}Ýd½ vF«Ë ÁU³²½« Ë bý— ÏtKŠd Ë t?×K?Ý« Æb½œd?¸v lL?ł  U?½U?Ž« @Mł t?«œ« Ë s|b?¼U?−?
vÖœ“¸j× Ë Ád? U× s}?Ž —œ —«œdÝ ÊUš—U²?Ý t ÁU~½¬ t?²?ý«œdÐ v²Ëœ —U?³½« “« Á“Uð Ë tMN? Ë b|b?ł Ë r|b? “«  UL?N?
ÈU??N|—«u??ýœ Ë —U??²? A? Ë XA?? Ë v~?²? H? ý¬ Ë e|d??³ð d??N? ý “« ‚UÇU?? ? —uÞ t?Ð Xý«œ ÊUJ?« t?? ⽬ s?L? ?{ —œ Ë œu?Ð Áb?? ý
ÂöÝ« ÊU?LM|œ Ë Ê«d|« ÊU—u?A È«dÐ U? œ“¸v œU|d Êu?ÖU½uÖ —uDÇ XÝ« —ˬ¸ d?}?Š tL¼ s|« UÐ Æb?¬¸v ×U?š Ë ·«dÞ«
e??Öd¼ Ë b??¬¸v ‘œu??š VK oL??Ž “« œU|d?? s|« r}~?Mł¸v qÐU?I? —œ ÁU? Áœ—U?NÇ d?N?ý œËb?×? t?×?KÝ« ʬ UÐ e|d?³ð Âœd?
f}?K~?½« U| ”Ë—  ö?|U?? ?L?ð Ë XÝU?? ?}? ? ?Ý l{Ë X?½«œ¸v?L½ XËU?I? b?ý¸v v½U?³?}²?AÄ t?}?ÝË— ·dÞ “« t? XËœ ÈËœ—«
ÊU¼«u?|œ«“¬ tÐ U¼¸f}K~½« b|œ¸v qLŽ rU?Ž —œ jI X?}Ç Æb½œdÐ —U¸tÐ
Æb½œd vMLýœ Ë XHU UNÝË— Ë b½œ«œ ÁUMÄ UÐ d}œ s|b¼U?− ÈUN~Mł Ë U?N|e|d³ð Ït½«œd XËU?I s|«
q|—ˬ ≤π o?ÐUD v?½U?? ¦?«¸l}З r?²? ?H¼ v?MF?| ±≥≤∑ ‰U?? Ý ÊU?šd?U?Ð Ë —«œd?Ý ÊU?š—U?²?Ý b?M½U? vŽU?−?ý Ê«œd?? Èd?³¼—
«d|“ XÝ« rN? Ê«d|« XÚ}ÞËdA? a|—Uð —œ e}½ Èœö?} ±π∞π d}?}Gð «— Ê«d|« a|—Uð d?}Ý ÂU−½«d?Ý t œuÐ ÊU½¬ ÈUI?— Ë —ôUÝ
‰«d½˛ ÊU??d?? X×ð t??}? ÝË— vUE½ ÈËd??}½ t?? œuÐ “Ë— ʬ —œ t?? «— Èœ«b?? ³? ²? ?Ý« XËœ ‰u?? « fH?½ s|d??š¬ —œ v?MF| Æœ«œ
—œ s|« Ë b??ý ÊU?−|U?З–¬ œ—«Ë Ë Xýc?Ö b??Šd??Ý “« vJÝ—U½“ tÐ t?? «— vL??Ý— Ë X?š«b½«dÐ b?? ý¸v d??I? ?²? ? ? u½ “« Xý«œ
œuÐ Ábý q U?Š t}?ÝË— Ë ÊU²?K~½« s}Ð t œuÐ vI?«uð Ït−?}²½ Ë b½«œdÖdÐ œuÐ Ábý Áb}ÇdÐ gÞUÐ tł—Uš Ë tKš«œ o|bBð
tÐ tË–¬ Á«— Êœd “UÐ Ë Ád U× l— Ê«uMFÐò vÝË— ÈËd}½ t —«u²Ý« «— vÝ«duœ XuJŠ ‰u « U| tÞËdA XËœ ÊU}MÐ
ÆbM —u³Ž Ê«d|« bŠdÝ “« åe|d³ð Âœd ÈË— ÆXšUÝ
t? Âœd?Ö dc?²? «— t?²J½ s|« r½«œ¸v —«Ë«e?Ý lu? s|« —œ
Ë Ê«d?Nð ÈU?LKŽ Ë ÊU½U?Ö—“UÐ ÂU?}? “« Ê«d|« XÚ}ÞËd?A? XC?N½
Ê«d|« XÚ}ÞËdA “Už¬ —œ X }½ Èb|œdð æ
b?L?×  œU?}?Ý X×ð Êö?}?Ö ÂU?} Uð e?|d³ð X?ËUI? Ë »ö?I½«
t?? œu??³½ d??}?ŁQð¸vÐ Êu??Ú}K? tÐ U??N? ? }K~?½« pL?? Ë Èe|d?³ð X}Ðdð ÊUšb?L?×L?}KŽ Ë vMÐUJMð —«b?Ná?Ý ÊU?}Ë
b½œu?? L?½ o|u?? Að Ë X?|U?? L? ?Š «— vÚK? Ê«d?? ³¼— X×ð UN|—U}²Ð Xd?Š s}MâL¼ Ë ÊU½¬ d|UE½ Ë v}× —«œdÝ
v Ë œd¸v XH U?
 r¼ t?}ÝË— X Ëœ tJ½UMÇ d|UÝ ‘u?ł¸Ë VMł Ë bF?Ý«—«œdÝ Ë tMDK«¸ÂU?BL ÊU?d
e}šU²Ý— —œ tJM|« dÐ X }½ v U q} œ tL¼ s|« «—UJý¬ œu??ý t??FUD o?}?œ dE?½ tÐ ÊuÇ v½«d|« œ«d??« Ë ◊U??I½
œËbŠ tÇdÖ œuÐ vÚK vF«Ë ÂU} p| t XšUÝ b¼«uš ÊU|UL½
 UJ|d?×ð Ït?−?}?²½ «— ʬ Ë r}M? b|œdð Ê«d|« vÚK —œ t ’U?ý« vCFÐ ÏÁb?}IŽ Y}?Š s|« “« Ë ÆXý«œ h|UI½ Ë
»ö?? ? ?I½« —œ U?¼¸f?}K?~½« Ær?}½«b?Ð U?¼¸vł—U?? ? ?š s|« —œ «— v?Úu? ?×ð d¼ b?½—«œ  œU?? Ž Ë bMM¸v? ◊«d?? « vM}?ÐbÐ
»ö??I?½« —œ UJ|d?? ¬ œu??š Ë UJ|d?? ¬ Ë t?? ?½«d?? XCN½ Ë bMM œ«bLK vł—Uš ÏtKš«b Ë p|d×ð Ït−}²½ —uA
’U?š q«u?Ž VKD s|« Ë b½œuÐ dÚŁR? t? ½«d? Ë X}½ `}× b½“U?Ý V²M ÊU~½U~}Ð tÐ r¼ «— XÚ}ÞËdA
—œ X}½ Èb?|œdð ÆbMM dE½b|b−ð Áb?}IŽ s?}MÇ —œ œ—«œ Uł
“« XÝ« —U? —œ v?F?«Ë XC?N½ d¼ —œ t?? «— vK
œu³½ d?}ŁQð¸vÐ ÊuÚ}K tÐ U?N}K~½« pL? Ê«d|« XÚ}ÞËdA? “Už¬
X}ÞËd??A? »ö??I½« ÆbM¸v?L½ jU?Ý —U??³?²? Ž« XËœ tJ½U?MÇ b½œu?L½ o|u??Að Ë X|U?L? Š «— vÚK Ê«d?³?¼— t?
œu?Ð v½«d?|« vÚK? XC?? ? ?N?½ p| p?ý ÊËbÐ Ê«d?|« dÐ X}½ vU q}œ tL¼ s|« vË œd?¸v XHU r¼ t}ÝË—
Ë b??ý— ÏtKŠd?? t?Ð “uM¼ X|d??¦? « tJM?|« X|U??N½ Ït? ?−? }? ?²½ «— ʬ Ë r}M? b|œdð Ê«d|« v?ÚK e?? }? šU?? ²? Ý— —œ tJ?M|«
Æb½œuÐ Áb}Ýd½ vF«Ë ÁU³²½« Ë t?½«d »öI½« —œ U?¼¸f}K~½« Ær}½«bÐ U¼¸vł—Uš  UJ|d?×ð
s|« Ë b½œuÐ d?ÚŁR? t??½«d? »ö??I½« —œ UJ|d??¬ œu?š Ë UJ?|d?¬
≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý ≤¥≤

Ë vÚK —«œd?Ý ÊU−|UЗ–¬ —œ ”Ë— ÈËd?}½ —«dI?²Ý« “« b?FÐ —œ f}K~½« Ë ”Ë— s?}?²Ëœ XÝU?}?Ý tJM|« UÐ b?½U?L½ ÊU?NMÄ
Ÿu½ d?¼ “« XK Ë X?Ëœ —u?? ?²? ?Ýœ V?łu?? t?Ð d~|œ ÈU?? ?݃— f}K~½« v?MF| œuÐ nU?? r¼ UÐ Ê«d|« —œ X?Ú}ÞËd?A? È«b?²Ð«
—œ vMF| bFÐ ‰UÝ p| œËbŠ tJM|« Uð b½œd È—«œœuš XËUI ÏÁb¼U?F Z|—bð tÐ œuÐ ÊU?}²Ëœ —«b?dÞ ”Ë— Ë ÊuÚ}K —«b?dÞ
‰Ëô«¸l}З r²A¼ vMF| Èœö?} ±π±∞ ”—U ÁU r²?}Ð a|—Uð d~|œ ·dÞ “« ÊU?L¬  —b? –u?H½ g|«e?« Ë vdÞ “« ±π∞∑
„dð «— e|d³ð XËœ —u²Ýœ Ë  u?Žœ tÐ ÈdL Èd−¼ ±≥≤∏ »ö?I½« jÝ«Ë« “« t? Èb?Š tÐ XšU?Ý p?|œe½ r¼ tÐ «— s}?²Ëœ
Æb½bý —Uá¼— Ê«dNð tÐ Ë Ë b½œd?? ? ¸v È—U?JL?¼ Ê«d|« »UЗœ ·d?D½¬ t?Ð tÞËd?? ? A? ? 
X?²|UÄ tÐ Ë— ÊUN?H « Ë Êö?}Ö È«u? ‰«uŠ« s|« ‰ö?š—œ d~|œ v²? d? ʬ q}?B?Hð t? b½œ«œ¸v „d?²?A ÈU?N?²?ý«œœU|
œ—«Ë ±π∞π t??}z˲ ±≥ a|—Uð —œ t½«b?M“Ëd??}? Áœd?? Xd??Š s|« œu??ý d??– b|UÐ l?u?? s|« —œ t?? È«¸t? ²J½ jI?? Æœ—«œ “ô
“Ë— —U?NÇ “« bFÐ ÁU?A?}KŽ b?L×? lu? ʬ —œ ÆœuÐ Ábý Ê«d?Nð ”Ë— ÈËd??}½ t?? b?ý V?³?Ý È—UJ?L¼ Ë r¼U??Hð s|« t?? XÝ«
—œ Ë œdÐ ÁUMÄ ”Ë—  —UH?Ý tÐ Ë œd Xð Ë ÃUð „dð XËU?I œËb??Š —œ Ë X?š«œd??á½ ÂU?? Ž q²?? tÐ e|d?? ³ð tÐ œË—Ë i×?? ¸tÐ
b?L? ×? d??Ä Ë b?ý —«d??dÐ Îö?L?Ž X?Ú}ÞËd?A? r|˛— t?−?}? ²½ Ë Èe|d?½u?? š Ë q²?? ? Ë Xš«b½« X?U?? « qŠ— d?? N? ? ý ×U?? š
Xð dÐ tÞËd?A? XuJŠ ÁUý Ê«uM?Ž tÐ ÁUý b?L?Š« ÁUA?}KŽ a|—Uð s|« “« ‰U?Ý t?Ý “« b?FÐ ”Ë— Ê«œö?ł Ït?IÐU?ݸvÐ XA?ŠË
Æœd ”uKł “Ë— ÏtFłU Ë XU| ŸuË ÈdL Èd−¼ ±≥≥∞ a|—Uð —œ vMF|
Xýc?Öd??Ý Ë XÚ}ÞËd?A? ÈU??žu?ž ÊU?²?Ý«œ t??}?IÐ »UЗœ s|« Ë U?N?L? ž s|« Õd?ý È«dÐ Ë œU?²?« ‚U?ÚH?ð« ‰U?Ý Ê¬ È«—u?ýU?Ž
—œ vÝË— Ê«œö?ł Èd?~L?²?Ý Ë ÊU??−|UЗ–¬ s}½u??š Ë “u?œ ÆXÝ« “ô d~|œ Èœ—u U¼d~ł Êuš
Ë ‰U³?I²?Ý« Ë Ê«dNð tÐ vK —«œd?Ý œË—Ë Õdý Ë Èœ«“¬ ÈU?׫ å°dÖœ XËUð —«c~Ð ÊU“ s|«ò
—œ t? XÝ« “ô ◊u??³? vÐU?²? Ë« “« Âœd? Ït?IÐU?ݸvÐ q}K−ð v~²?? Jý Ë  d??? ?Š fŠ vł—U??š ÈËd?? }½ œË—Ë —œ
t X?HÖ b|UÐ Á“«b½« s}?L¼ ÆX}½ ʬ È«dÐ v²? d lu? s|« bM²HÖ¸v tJM|« UÐ Ë b?ý «b}Ä Âœd  UI³Þ Ït}K ÊU?} —œ v³|dž
Êu½U?? U??−?½¬ Ë b??ý Áœ«œ U??ł pÐUð« „—U?Ä —œ —«œd??Ý ÊU??š—U??²? Ý ”Q| rzöŽ Ê«d|« ‰UGý« t½ XÝ« —UÐË—«uš Á«— Êœd “UÐ —uEM
`U?B? l?u? s|« —œ Ë XA?Ö l«Ë ÊU¼«u?|œ«“¬ Ë s?|b¼U?−? ÏtœU³ v²?Š XAÖ «b|u¼ f tL¼ Ë Uł t?L¼ —œ r}Ð Ë rAš Ë
ÈU¼—U? v²?Ëœ vL?Ý— ÈËd?}½ r¸r? œd?¸v U?C?²? « —u?A? ŸËd?ý XËœ È«d??« Ë XK Ê«d?Ý s}?Ðe?}?¬¸`K  U??«d~Kð
t?×?KÝ« lKš s|b¼U??−? Ë œd?}? Ö XÝœ —œ «— vUE²?½« Ë vUE½ œuL½ v½«d~½ —U?Nþ« tF?«Ë s|« “« ÁUA}KŽ b?L× œu?š Ë b|œdÖ
ÈU??݃— UÐ —«œd?Ý ÆbM?|¬—œ vL?Ý— ÊU??}?U?E½ pKÝ tÐ U| b½u??ý Ë v²?? ? Ýb?? ?L?¼ Ë `K? tÐ v?|U?? ?N? ? U?? ? }Ä U?Ð «— ÊU¼«u?? ? |œ«“¬ Ë
n}Qð tÐ lu s|« —œ t? v½U tKL?ł “« Æb½«uš v½U²?Ý«bL¼
ÊuB? t½U~}Ð “ËU−?ð “« —uA Uð b½œd? ÂU}? XÚK Ë XËœ s}Ð
s}?? ?Ž —œ —«œd?? Ý ÊU?? š—U?? ?²? ?Ý t?? ÁU?~½¬ æ Âö?Ýô«¸W?IŁ ÈU¬ v?KŽ «“d}? b?}?Ný Âu?Šd? Ë Áœ«“¸vI𠜜d?Ö
Ë v~²?Hý¬ Ë e|d³ð d?Ný vÖœ“¸j×? Ë ÁdU?× s|d?? š¬ t?? œu?Ð ”Ë— ÈËd??}½ œË—Ë “« q?³? “Ë— bM?Ç Æb½œuÐ
œU|d? Êu?ÖU½uÖ ÈU?N|—«u?ýœ Ë —U?²A? Ë XA? “« vJ| Ë X?U| ÊU|d??ł e|d??³ð ·«dÞ« —œ s}??dÞ s}?Ð U?N?~Mł
ÂU½ tÐ v|UJ|d?¬ XM}Þ „UÄ Ê«u?ł p| ʬ —œ t œuÐ v~Mł U?N½¬
Âö?Ý« ÊULM|œ Ë Ê«d|« ÊU?—u?A È«dÐ U? œ“¸v Ë œuÐ a|—Uð rKF e|d³ð v|UJ|d?¬ ÏtÝ—b —œ t åq|ËdJÝUÐò
‘œu?? ?š VK? oL?? ?Ž “« œU|d?? ? s|« r?}~M?ł¸v Âe?Ž tÐ —«Ë¸t½«u|œ Ë —U?}?²?š«¸vÐ r|œuÐ Ë« Ê«œd?ÖU?ý ¡e?łU? œu?š
Ë XÝU??}?Ý l{Ë X ?½«œ¸vL½ e?Öd¼ Ë b??¬¸v Ëd? «— œu??š vLKF?? —U? Ê«d|« XÚ}?ÞËd?A? ÊUM?L?ýœ UÐ ‰U??²?
—œ jI?? X? ? ?}Ç f}?K~½« U| ”Ë—  ö?|U?? Lð “« vJ| r?¼ s t? œu??š Ê«œd??ÖU?ý “« s?ð s|bMÇ UÐ Ë Xý«c??Ö
±π∞π q|—ˬ¸≤± “Ë— —œ Ë œU?? ? N½ “— Ê«b?? ?}? ? t?Ð UÄ Âœu?Ð ÊU½¬
ÊU¼«u??
?|œ«“¬ tÐ U¼¸f}K?~½« b|œ¸v q?L? Ž r U??Ž
«— œu?š ÊU?ł Ë b|œdÖ t?²?A? ‰Ëô«¸l}З ZMÄ t?³Mý—U?NÇ oÐUD
Æb½œd vML?ýœ Ë XH U
 U?NÝË— Ë b½œ«œ ÁUMÄ ÊU?}? U ÊU|d?Ö ÊU?Öb|œ dЫdÐ —œ Ë XšU?Ý Ê«d|« Èœ«“¬ Á«— —U?¦½
ÆX— bЫ »«uš tÐ Ê«—UиtuKÖ
≤¥≥ ≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý

—ôUÝ ÊUšd?UÐ Ë tMDK«¸ÂUBL Ë bF?Ý« —«œdÝ bM½U d~|œ


oÐUD v½U¦ «¸l}З r²?H¼ vMF| ±≥≤∑ ‰UÝ æ «— XËœ r}?LBð b½œ«œ —«d ÎU?FL?ł r¼ Ád}?ž Ë rEŽ« —«bN?áÝ Ë
vC?F?Ð rJŠ tÐ ”u??« v?Ë bMN½ Êœd?Ö t?×?KÝ« lKš »UЗœ
a?|—Uð —œ e?? ? ? ?}?½ Èœö?? ? ? }? ? ? ? ±π∞π q?|—ˬ ≤π
vC?FÐ œUMŽ Ë vL?N?H½ Ë vdÞ “«  UJ|d?×ð Ë  U?L¼U?Hð¡u?Ý
œuÐ “Ë— ʬ —œ «d|“ XÝ« rN?? Ê«d|« XÚ}ÞËd?A? Ÿu?Ë v?Öd?}ð Ëœ ÊU¼«u??|œ«“¬ s}Ð d~?|œ ·dÞ “« s|b¼U??−?
‰«d½˛ ÊU??d? X?×ð t?}? ÝË— vUE?½ ÈËd?}½ t?? Ád? U×? s|b¼U?− Ït?×KÝ« lKš —uE?M tÐ pÐUð« „—UÄ Ë XU|
ÊU?−|UЗ–¬ œ—«Ë Ë Xýc??Ö b?Šd?Ý “« vJÝ—U½“ XËœ ÈËd??}?½ UÐ @Mł t?Ð Áb??}? I? Ž Ϋb?Ы tJM|« UÐ —«œd?? Ý Ë b??ý
ÊU² K~½« s}Ð t œuÐ vI? «uð Ït−}²½ —œ s|« Ë bý Ë bý È“«b½«d}ð Ë ŸUœ tÐ ‚uÝ Á«u?šU½¸Á«uš Xý«b½ tÞËdA
—«œdÝ ‰eM tÐ «— Ë« Ë œ—u?š d}ð g|UÄ t½UŽU−?ý v~Mł “« bFÐ
vÝË— ÈËd??}½ t?? œuÐ Áb??ý qU??Š t??}? ÝË— Ë g|UÄ r?š“ ÆbM²??š«œdÄ ÈË Ït?−?U?F? tÐ vðÚb? Ë b½œd?Ð b?F? Ý«
tÐ t??Ë–¬ Á«— Êœd?? “UÐ Ë Ád??U??×? l — Ê«u?MFÐò Êb|dÐ Áb}IŽ ¡U³Þ« vCFÐ ÆXU}½ qU œu³NÐ vË bý t−UF
ÆbM —u??³?Ž Ê«d|« b??Šd?Ý “« åe|d?³?ð Âœd? ÈË— vK×? —œ Ϋb?FÐ Æœ«b½ X?|U?{— —«œd?Ý vË b½œ—ˬ ÊU?}? tÐ «— UÄ
Ë b½œd Á—Uł« Ë« È«dÐ È«¸t½Uš È“UÝ—uKÐ Ë t|d}« ÊUÐU}š s}Ð
dš«Ë« —œ Ë œd vÖb½“ ‰UÝ tÝ Ëœ vJ| Ë œuL½ XU« U−½¬ —œ
d?}ŁQð Ë« v¼«u?š¸tÞËd?A? —œ Ë« vK³?ł vAM Áœ«“¬ ÕË— X— Ëœ vJ| t v Ë X|“¸v ÊUÖbý ‘u«d ÏÁd“ —œ ÎU³|dIð
Ë U?H? œuÐ t½U?}?U?Ž t? Á“«b½« ÊU?L?¼ tÐ Ë« vM|œ Áb?}?I?Ž ÆXý«œ “« qÖ t²Ýœ U¼b ‚dž Ê«dNð tÐ œË—Ë s}Š —œ ʬ “« q³ ‰UÝ
tÐ X³?½ ÎU uB? Èe?}šd}?« ÈU¬ ‰u? tÐ Ë Xý«œ ŒuÝ— XA??Ö ‘UÐU??ý Ë ‘UиÁb?½“ ‚d?G? ²? ? Ë Ê«d??Nð ÏtM?JÝ ·dÞ
t? Xý«œ ÊU?L|« Ë b|“—˸v?  œ«—« ”U?³?Ž  d?C?Š tÐ Ë t?Lz« °œu?³½ eÖd¼ “d?«d v|u?Ö uð œuÐ ‘u?«d Ë ‘u?Uš “Ëd?«
t? v²|«Ë— tÐ UM?Ð ÆXÝ« Ë« ÊU?³?N~½ dDš œ—u? —œ  d?C?Š ʬ ÈUÄ rš“ v?¼U?Ö Èe??}? šd??}? « ÈU?¬ »U?Mł Xý«œœU| —«d?? “«
qM t? vFu? œuÐ l|U?ý e|d³ð Âœd? Á«u« —œ —U?Ö“Ë— ʬ —œ Æœ—ˬ¸v r¼«d?? Z½— Ë œ—œ »U??³? Ý« Ë b??ý¸v —Úu?²? —«œd??Ý
 u??Žœ b??}? ŽË Ë Áb??ŽË U?Ð «— Ë« —«œd??Ý ÃËd??š “U??ž¬ —œ ”Ë— m}ð åœUÐò Â—Ë l— d?E½ UÐ Ë b|¬¸v Áu?²?Ý tÐ —«œd?Ý œu?š È“Ë—
Ë b|¬ —b½« ”Ë— X?|U??L? ?Š tÐ Ë œ—«œdÐ ÂU?? }? “« XÝœ œd?? ¸v tJ?M|« Uð œd?? }? ?Ö¸v  Úb? ?ý rš“ Âœ ÊU?? L¼ “« Ë b½“¸v r?š“ tÐ
bMKÐ È«b?? tÐ »«u?ł —œ b½eÐ œu?š t½U??š ÈË— tÐ ”Ë— ‚d?}Ð Èd?−¼ ±≥≥≤ t?−?×|– ÁU? —œ t? œu?ý¸v Ë« ¯d? tÐ vN?²M
‚d?}Ð d?|“ r¼ d~|œ ‰Ëœ rýu?¸v s? qM ÈU?¬ œuÐ t??²?H?Ö Ë« bł Ë œU?²« ‚UHð« vLý Èd?−¼ ±≤π≤ UÐ oÐUD ÈdL
”Ë— ‚d?}Ð d|“ tÐ «d? U?L? ý bM|¬—œ ”U?³?Ž  d?C?Š Ë Âö?Ý« “« Ë Æbý Áœdá?Ý „Uš tÐ r}EF«b³Ž  dC?Š vÐdž s× —œ
«dI? —«bdÞ —«œdÝò ∫Èe?}šd}?« ÈU¬ ‰u tÐ °øb?}½«uš¸v v½UÖb½“ Ë XA?}F? l{Ë Âb}Mý oŁu? ’Uý« “« t? È—«d
È—«œd??Ý tÐ ÊU?~M¼dÐ UÄd??Ý X?Ëœ “« s XH??Ö¸v ÎU? ³?U??ž œuÐ Ê«Ë—U p| bM½U r¼ Ë« Ë œu³½ »uš eÖd¼ ‘dLŽ dš«Ë«—œ Ë«
v¼UÖ vË œuÐ  d?ýUF ‘u?š Ë ”UMAI?Š —U}Ð Æ«¸Áb?}Ý— s|« “« Xe?Ž Ë ÊU}?½ Ïtýu?Ö —œ  e?Ž ÏÁ—Ëœ “« bFÐ d?AÐ ÊU}?U½
XH?Ö¸v? t? œuÐ Ë« ÊUM?Ý “«Æb??ý¸v bMð Ë b|b?ý v?K}?š r¼ ÆXýcÖ—œ —«b|UÄU½ ÊUNł
—œ Æb}?ýUÐ ÊuB? ÊU²Ýb?|u Údý “«Uð b|—¬ XL?Š— ÊUJÇuJÐ X} Uš »UЗœ bMÇ È«¸tLK sÝ ÊU|UÄ “« g}Ä œ—«œ Uł
U?L?ý dÐ t? d??Ž b|b|œ XË d¼ XH?Ö¸v s|b¼U??−? tÐ @Mł Æb|¬ t²HÖ —«œdÝ ÊUš—U²Ý ‚öš« Ë
tÐ d~|œ t?I?}œ ZM?Ä b}?²?¼ vM}?A½¸VIŽ œb? —œ Ë Áb?ý @Mð tÐ p|œe?½ “« t?? Èe?}? šd??}? « ÈU??¬ Xý«œœU?| Vłu?? tÐ
åÆb|dиv«— œd³½ t UÐ b}M X}UÚF Ë XËUI v²Ý Ë Áb}Mý dð«uð tÐ t⽬ r?JŠ tÐ Ë Xý«œ v|UMý¬ —«œdÝ ‚öš«
œuš Ê«—UDIL¼ UÐ Ë Xý«b½ d?³Jð Ë —Ëdž  —b œułË UÐ ‚ö??š« Ë vL??}? L? Ë ÁœU??Ý œuÐ Èœd?? ÈË Â«¸Áb|œ r¼ Âœu??š
ÈU?N~Mł j?Ý«Ë« —œ Æœd?¸v —U?²?— XL|ö? U?Ð Âœd? d|U?Ý Ë dЫdÐ —œ ÆX?ý«œ Èd??Ö¸vÞu t?? U??Ž ÕöD « tÐ Ë v?~½«œd??
Ë —«œd?Ý —u?C?Š U?Ð s|b¼U?−? ÈU?݃— Ït?L¼ t?? È“Ë— e|d?³ð XÝœd?|“ Ë n}?? ? F? ? ?{ dЫdÐ —œ Ë s?A? ? ?š Ë Èu?? ? X?ÝœdГ
Áœ«“¸vIð b½œuÐ Áœd? ŸU?L²?ł« v²U|« sL?−½«  —U?LŽ —œ —ôU?Ý  —U?ý« r¼ oÐU?Ý —œ t È—uÞ¸tÐ Æœu?Ð d}~²?Ýœ Ë gML?Ö—eÐ
≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý ≤¥¥

l|d??Ý Ë bMð g½U??}?«d?Þ« UÐ ÆœuÐ c??U½ Ë ÊU?A? š—œ t??A?}? L¼ tÐ “ËU?−ð “« «— s|b?¼U?−? vC?FÐ Ë œd? œ«d|« v²???Ý tÐUDš
Æbý¸v Áb|œ v³BŽ Ë Â«—¬ vË t²?Hý¬dÐ Ë œd¸v X³× “« vC??FÐ t? Èb?Š t?Ð œu?L½ g¼uJ?½ «—UJý¬ Âœd? ‚u??I?Š
U|u?? Ö gU½ b?? ý ÁœU??}?Ä Ë b??}? ?Ý— UJ|d?? ¬ qM s?}Ð s|« —œ oD½ ÊU|UÄ “« bFÐ t? —«œdÝ vË bM²A?Ö s}~LAš s|d?{UŠ
“« b?? FÐ b|“d?¸v g|U?? N? ?²? Ýœ Ë Áb?|dÄ g~½— œu?Ð ©q|—Ëœ® X??Ý œU??I?²?½« UÐ bMM}??³Ð Uð œuÐ Ë« Èu??Ý tÐ U??N? L?A?Ç Áœ«“¸vIð
XH??Ö Ë œd? q|ËdJÝU?Ð tÐ Ë— —«œd?Ý —u??C?Š —œ  U?—U??Fð XL|ö U?Ð Ë XÝUšdÐ ¨œuL½ b?¼«uš tKÐUI? t½u~Ç Áœ«“¸vIð
e|U?ł Ë X?Ý« vLKF? ÊU??²KG?ý b?}? ²?¼ UJ|d??¬ Ït?F?³ð U??L?ý «— v²?L?? b?ý¸v Áœ«œ X³?½ s|b¼U?−? tÐ t? vð«“ËU?−ð “«
@Mł Æb}?M tKš«b Ê«d|« vÝU?}Ý Ë vUE½ —u?« —œ X}½ œ«œ X³«d? Ë Õö « ÁbŽË Ë œd ‰u?³ r¼ «— v²L? Ë ŸUœ
Ë bM¼«dÐ rAÇ U?L?ý —œU Ë —bÄ Ë Áœ«u½U?š Ë œ—«œ dDš XÝ« @Ý «— Âœuš s XÝ« s tÐ ◊uÐd t?⽬ XHÖ tLðUš —œ Ë
—œ q|ËdJÝUÐ Ær?M¸v —UDš« U?L? ý tР—«œ v²?}u?¾? ? s Ë Âœu?Ð q}?? ? ? « @?Ý b|U?? ? ? ý t?J?M|« X?|U?? ? ? N½ r?½«œ¸v? XK?
s XÝ« XÝ—œ Âd?JA?²? U??L?ý nD “« s? XH?Ö »«u??ł °ÂœU²«dðuKł
«— Âœd s|« r½«uð¸vL½ r²¼ r¼ dAÐ vË r²¼ UJ|d¬ ÏtF³ð —«œd??Ý UÐ s œu??š t?? ÈœËb??F?  U?F? œ “« d~?|œ vJ|
œu?? ?š Èœ«“¬ È«dÐ Ád?? U?? ?×? ? Ë v?~MÝd?? ?Ö ‰U?? Š —œ t?? ? U|u?Ö Â—«œ œU| tÐ t?⽬ ÆœuÐ e|d?³ð oA? Ê«b}? —œ Âb?ý ËdÐË—
Ë @Mł “« Ë rM U??ýU?Lð Èœd?½u?š UÐ bMM¸v? v½U?A?H½U?ł s|b¼U?− t? œuÐ Èd?L Èd?−¼ ±≥≤∑ ‰U?Ý “Ë—u½ Áœe}?Ý
Ë œd?? —«d?? « Ë —«dJ?ð Á—UÐËœ qM? ÆrÝdð¸vL½ r?¼ dDš Ë b½œ«œ¸v Á˛— —«œd?Ý —u?C?Š —œ Áb??¬ œd?Ö oA? Ê«b?}? —œ
d³š tÇ XHÖ Ë œd s tÐ Ë— —«œdÝ Æb}Mý «— »«uł ÊUL¼ —œ —«œd?Ý Æb½œd¸v vU?š «u¼ tÐ U¼d}ð Ë b½b?}A?¸v «—u¼
XHÖ bMKÐ È«b U?Ð Âœd tLłdð «— Ád«c? Ÿu{u ÆXÝ« q|ËdJÝUÐ ÆœuÐ s|b¼U?− g|U?L½ dþU½ Ê«b}? vUL?ý lK{
tÐ t½U?³KÞË«œ t? q|ËdJÝUÐ ÈU¬ u~?Ð qM »UMł tÐ s “« —«uł—œ g×K Ê«œd?ÖUý U UÐ r¼ U v|UJ|d?¬ Ê«uł rKF
Ë« ÂËb? Ë bM²?¼ U? Âd²?×? —UJL¼ Ë ÊU?L?N? b½«¸t?²Ýu?}Ä U? UÐ —«u?Ý vł—U??š p| —Ëœ “« s}Ð s|« —œ œd?¸v u?ÄUJð —«œd?Ý
@Mł s|« b|œu?d? ÊUðœu?š t? —u?D½U?L¼ vË XÝ« e|e?Ž Æbý œ—«Ë Ê«b} —œ “« Á«dL¼ p|
s|« r}?²}½ v?{«— U Ë X¼ ¯d d?Dš tI}?œ d¼ Ë XÝ« tM}Ý Ë dL tÐ @MA —UD Ëœ vJ| ‰uLF bM½U —«œdÝ
È“«u½¸ÊU?L?N? tÐ t? U —u?A? —œ v|UJ|d?¬ bML?A½«œ Ê«u?ł Èb?}?H? Ý È—«œd?Ý Ë Èb¼U?−? Èb?L½ Áö? Ë Á“u? Ë t??²?Ð
‰u?³? r¼ X}u¾?? Ë œu?ý ÈdDš ·Ëd?F XÝ« ·Ëd?F? Ë dð¸Ád?? }ð —U?? ³? ?ž Ë »U?? ²? ?¬ “« gð—u?? @½— œuÐ Áb?? }? ?ýuÄ
t?? vB??U½ v??}K~½« UÐ «— —«œd??Ý ÊUM??Ý ÊuÇ Ær}M?¸vL½ bM½U?? v?Ë Áb??ý dðœu??Ö t½«“Ë—  U??I? A? d?Ł« —œ g½U??L? AÇ
Âœd?? t??L? łd?ð qM Ë Âœu??š Ê«u??ł r?KF?? tÐ r²?? ½«œ¸v
—«d?? « Ë XšËœ rAÇ q|Ëd?JÝUÐ ÈË— tÐ d~|œ —U?Ð qM
ŸUM²?? « q|ËdJÝUÐ v?Ë œ—«œdÐ r}??L? Bð s?|« “« XÝœ b|“—Ë
Ë ”Ë— s?}? ? ? ² Ëœ X?ÝU?? ? ?}? ? ? Ý tJ?M|« U?Ð æ
—«œd?? ?Ý “« dŁQ?ð Ë v³?? ?B? ?Ž ‰U?? ?Š ÊU?? ?L¼ U?Ð qM? Ë œu?? ?L½ r¼ UÐ Ê«d|« —œ X?Ú}ÞËd?A? È«b?²Ð« —œ f?}K~½«
XÝœ —«œd??Ý ÆXA??Öd?Ð Ë b??ý —«u??Ý Ë œd?? vEU??Š«b??š Ë Êu??Ú}K —«b?? dÞ f?}K~½« vM?F| œuÐ n U??
? 
ʬ “« d}?ž U Èd~MÝ ÈU?N~Mł XHÖ Ë œdA? «— q|ËdJÝUÐ ÏÁb¼U??F? Z|—bð¸tÐ œuÐ ÊU??}? ² Ëœ —«b?? dÞ ”Ë—
V«d? vK?}?š b|UÐ XÝ« ‰u?L? F? U?L?ý —u?A? —œ t? XÝ«
“« ÊUL ¬  —b –uH½ g|«e « Ë v dÞ “« ±π∞∑
Æb}ýUÐ œuš
tÐ Ëd?}½ «e?Ž« tÐ U?N?ÝË— bB? d?³?š t? Xýc~½ ÈbMÇ tÐ XšU?Ý p|œe½ r¼ t?Ð «— s}?² Ëœ d~|œ ·dÞ
Âu ÈöI?Ž ÆXU| —UA²½« e|d³ð ÏÁd? U× l— Ê«uMŽ¸tÐ Ê«d|« ·dD½¬ tÐ tÞËdA »ö?I½« jÝ«Ë« “« t ÈbŠ
 U?«d~Kð Âö?Ýô«¸WIŁ U?¬ vKŽ «“d?}? ‰u²?I? ÂuŠd? bM½U? Ë b??½œd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ¸v? È—U?J? L? ¼ Ê«d??|« »U??Зœ
UÐ È—u? «— v|u?ł¸Á—UÇ Ë b½œU?²?Ýd? ÁU?ý tÐ Ë e?d? tÐ dŁR? Æb½œ«œ¸v „d²A ÈUN²ý«œœU|
Ït½U?N?Ð lD Ë d?N?ý tÐ —U?ÐË—«u?š œË—Ë Á“U?ł« Ë Ád? U??×? l—
≤¥µ ≤≤∑ ‡≤≥∞ ÏÁ—ULý

ÊU−|UЗ–¬ —œ ”Ë— ÈËd}½ —«dI²Ý« “« bFÐ æ —UЗœ Ë e?d? “« r¼ b?ŽU? »«u?ł Ë bM²?Ý«u?š «— ÊU}?ł—U?š
—u?²? Ýœ Vłu? tÐ d~|œ ÈU??݃— Ë vÚK —«œd?Ý vU ÁdHÞ Ë qKFð dB² Ë œuÐ t²ýcÖ —U “« —U vË b}Ý—
 U?«b« s|« s}?Ž —œ Æœd? tJ½UMÇ bMJÐ «— œu?š —U? UC? œuÐ
È—«œœu?? š XËU?? I? ? Ÿu½ d¼ “« XK? Ë X Ëœ tÐ «— Á«— d~ b½œd¸v «— œuš ÈUN?²L¼ s|dš¬ r¼ s|b¼U−
—œ vMF?| b??FÐ ‰U?? Ý p| œËb??Š t?JM|« Uð b?½œd?? UÐ Ê«u?ł q|ËdJÝUÐ t? œuÐ lu? s|« —œ ÆbMM “UÐ t?×KÝ« —Ë“
vMF| Èœö??}? ±π±∞ ”—U? ÁU?? r²? ? }Ð a|—Uð v¼«d?L¼ tÐ Ë Âœu?Ð s r¼ vJ| t? œu?š Ê«œd??ÖU?ý “« sð bMÇ
tÐ Èd?? ?L? ? Èd?? ?−?¼ ±≥≤∏ ‰Ëô«¸l}З r?²? ? A¼ ±π∞π q|—ˬ ≤± “Ë—d?− Áb?|“—Ë s|b¼U−? “« d?H½ Ëœ vJ|
d?N?ý »dG? ·«dÞ« tÐ v?K —«œdÝ ÈËd?}½ n|œ— —œ Èœö?}?
Ê«d?Nð tÐ Ë „dð «— e|d?³ð X Ëœ —u?²?Ýœ Ë  u?Žœ
ÈUÄ —œ tK?L? Š s}Ë« —œ Ë œd?Ð tKL??Š Ê«“U?? ž ÂU??ý ÏtK×?? tÐ Ë—
Æb½bý —Uá ¼— ‰u tÐ Ë XA?Ö ·dÞ d}ð Ït½UA½ œUЬ¸r?JŠ  UžUÐ “« vJ| —«u|œ
œu?L½ œ«d|« dŁR? vID½ Ë« sb? dÝ d?РΫbFÐ t? Áœ«“¸vIð ÈU?¬
h?? ?ý —œ Ê«d?|« Ê«u?? ł Ït?ÞËd?? ?A? ? t?Ð Ê«u?? ł ÈU?J|d?? ?¬ò
—œ v|UJ|d?¬ Ê«u??ł q|ËdJÝUÐ Ë Áe?L?Šb?}? Ý Ït?F?IÐ —«u?ł—œ
Æ圫œ v½UÐd p| q|ËdJÝUÐ
—œ —«œd?Ý ÊU?š—U?²? Ý Ë d?N?ý »uMł—œ v|UJ|d??¬ ÊU?²?Ý—u?Ö
t?}ÝË— ÈËd?}½ t œu?Ð ”u×M “Ë— ʬ “« b?FÐ “Ë— XA¼
vMF| bM½ub Ê«d?Nð ÊËd}Ð r}EF«b³Ž  dC?Š vÐdž s×
¨b??Šd??Ý “« —u??³? ?Ž d??³? š —œ Ë Xýc??Ö ÊU??−?|UЗ–¬ œËb??Š “«
b}?« vË b½«¸t²— „U?š d|“ tÐ t²H?Ö p}³ oŠ  u?Žœ tÐ tÝ d¼
ÁUA}KŽ bL× tÐ œuš ·«d~Kð s|dš¬ —œ ÂöÝô«¸WIŁ ÂuŠd
ÆœuÐ b¼«uš ÁbM|UÄ Ë Áb½“ tA}L¼ Ê«d|« XÝ« s|« U
v½bA½ t?⽬ bý Ë XýcÖ —U “« —U? t XHÖ «— ÊuL?C s|«
tÐ bF?Ð ‰UÝ tÝ t? v s}Ë« Ë åÈu?Ið Ë b¼“ È« Ÿ«œu«ò œuÐ
dU?Ð d²œ gýu? tÐ ¨‰U?ł— d}?¼UA? »U?² “« Áb?ý t?²d?ÖdÐ ¿ °ÆœuÐ Ë« œd oŠ Á«— È«b «— œuš ÊUł UNÝË— —«œ ÈË—
±≥∑∞ ¨—U²HÖ dA½ ¨Ê«dNð ¨vKUŽ «“d?} b?}N?ý Âu?Šd r|u½¸v «— d?B?²? s|« t “Ëd?«
e|d??³ð ‰U??L?ý —œ œu??š Èœ«b?ł« ÏÁd??³? I? —œ Âö??Ýô«¸W? IŁ vKŽ

Rate