YOK TEZLERI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26937 42843 42843 181949 n aat sektöründe proje planlama ve yönetim / Yekbun Gerger 206396 Proje planlama ve programlama teknikleri ve in aat sektörüne ait bir uygulamas / Özgür Kurt 181949 Kritik zincir yöntemi ile proje planlama: n aat sektöründe bir uygulama / Emine Banu Sekreter 237102 Proje yönetimi bir in aat projesinin primavera ile planlanmas / Ceren Alpay F d c standart kurallar 'na göre haz rlanan milletleraras in aat sözle melerinden do an uyu mazl klarda tahkim / 211070 Mehmet Kodako lu 223351 Stok kontrol yöntemlerinin incelenmesi ve in aat malzemeleri sektöründe bir uygulama / Ömer Selçuk 211070 250533 216861 211783 234079 185750 251132 232417 211904 214601 232455 233499 251956 n aat proje yönetimi bile enlerinin optimizasyonunda de er yönetiminin uygulanabilirli i ve bir sistem önerisi / smail Hakk Demir n aat Sektöründe Yal n Proje Yönetimi/ Ahmet Murat Kömürcü Project financing in construction projects / Asl Mand A guide for construction companies to apply lean six sigma methodology/ Fatma Zehra Dü me Türk in aat sektöründeki bilgi yönetimi uygulamalar nda ya anan problemler ve çözüm önerileri / Mustafa Selçuk Çdk n aat sektöründe ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve bir otomasyon modeli/ Murat Tacar n aat i letmelerinde proje yönetimi ve bilgi teknolojileri uygulamalar / Mehmet Baran Ünder Proje organizasyonlar n n yönetimi ve in aat sektöründe bir uygulama/ Selim Ekici n aat i letme yönetiminde bilgi ambarlama / Ömer Giran Construction of an inventory management and stock control system by means offorecasting techniques / Mahmut Çiçek n aat projelerinde gecikme analizi/ Özkan Sa lam

255363 Prediction of litigation probability for international construction projects during bidding stage / lkay Ayten Türk in aat sektöründe Benchmarking yönetim 256525 tekni inin uygulanmas na yönelik bir model önerisi/ brahim Halil Gerek

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful