. M t s thi t b c xem nh là "k l m t" nên c n ph i có ph n m m nh n di n và i u khi n (nh m s d ng c thi t b )..). . m t s khác l i c n diver (card màn hình.. card màn hình. bàn phím.)..).màn hình. chúng c liên k t v i nhau b i mainboard (main . c ng.bo m ch ch ).` ` ` Trong máy tính c a b n có r t nhi u thi t b (card âm thanh.. máy b n m i nghe nh c c). =>Nh ng ph n m m ó g i là driver (b i u khi n). card âm thanh. màn hình. Main ph i nh n di n c các thi t b ó m i i u khi n c chúng (ví d nh main ph i nh n di n c card âm thanh và i u khi n nó.. M t s thi t b quen thu c không c n cài driver (chu t. máy in.

CD-ROM. . S d Windows XP có kh n ng nh n d ng và t ng cài t i a s các thi t b ngo i vi là vì khi xây d ng chúng. nh ng có m t s thi t b ngo i vi c d ng mà chúng không th i u khi n c n u không có driver riêng c a hãng s n xu t. Nói chung Windows có th t nh n c ph n l n các lo i máy in. c ng. có ngh a là nó có kh n ng t ng cài t driver riêng cho thi t b . Tuy nhiên. Windows XP s không th t ng cài nh ng thi t b ngo i vi mà tr c ó driver c a nó không c tích h p vào h th ng. máy scan. Microsoft ã tích h p s n driver các thi t b ngo i vi do nhà s n xu t thi t b ó cung c p.` ` ` ` Driver c a thi t b chính là m t ph n m m óng vai trò nh m t c u n i gi a h i u hành (H H) và thi t b ngo i vi. M t s H H Windows nh Windows XP c a Microsoft c trang b công ngh Plug and Play (c m là ch y).

hãng main s cung c p cho b n m t a main (ch a các driver và các ch ng trình khác) b n có th cài driver cho các thi t b liên k t v i main..` ` ` Khi b n mua m t b máy tính. ph n m m. b n c n nh s hi u main c a mình (dòng main) r i lên website c a nhà s n xu t main và t i các driver mình c n v (mi n phí).) mua m t a driver v cài (có r t nhi u driver trong ó). . N u l i h n n a thì có th ra ti m thi t b vi tính (ho c ti m a game. driver m t h t nên b n ph i cài l i. N u làm m t a này c ng ng lo. ti m khi cài Windows ng i ta cài driver cho b n r i nên c th mà dùng nh ng khi b n cài l i máy. M t s website khác c ng cung c p diver cho b n nh ng có th thu phí..

`C ng c n ph i l u ý m t i m là không ph i lo i driver nào c ng có th t ng thích v i các thi t b khác nhau cho dù các thi t b ó do cùng m t nhà s n xu t cung c p. bi t ích xác lo i driver cài t cho t ng thi t b s là i u c n thi t n u b n mu n chúng ho t ng m t cách n nh. Chính vì v y. .

Cài t driver thông qua Windows. ` Nâng c p driver. ` Cài t driver t a CD. ` Gi i quy t xung t driver. ` .

v i tên ng ký là "driver" và m t kh u là "all").` ` Có hai cách cài t driver. nó s t ng cài t b ng thông báo "The Device Is Ready To Use" (thi t b ã s n sàng s d ng) và b n c th mà làm vi c. FireWire« thông báo s hi n th khi b n c m thi t b vào máy tính trong l n u tiên. Ch ng h n khi b n g n m t thi t b ngo i vi vào máy tính v i H H là Windows XP. nó s kh i t o trình cài t driver "Found New Hardware Wizard".driversguide. tìm v trí l u driver c a thi t b . h th ng s báo cho b n bi t r ng nó ã phát hi n m t thi t b ngo i vi m i.com. a m m ho c có th t i t website cung c p driver (http://www. . B n có th t cài t chúng b ng cách s d ng CD. ho c b n có th Windows làm vi c này. thông báo này s hi n th l n u tiên khi b n kh i ng h th ng v i m t thi t b ngo i vi m i. Còn n u máy tính không có s n driver cho thi t b ó. N u máy tính ã có s n driver cho thi t b ó. i v i các thi t b ngo i vi bên trong. Còn i v i các thi t b ngo i vi ngoài nh USB.

N u thi t b ngo i vi có driver kèm theo a CD.` ` u tiên trình cài t (wizard) s h i b n có mu n nó cài tt ng ( ây là l a ch n c khuy n ngh ) hay s d ng m t file c bi t. và có th c ch a trong a CD ho c có th t i t website nhà s n xu t. . S d ng trình cài t c a nhà s n xu t Trình cài t này s thay th cho trình "Found New Hardware Wizard" c a Windows. B n có th ph i kh i ng l i h th ng tr c khi s d ng thi t b ngo i vi. Trình wizard s tìm driver trên CD và trên Internet và s cài t chúng. b n hãy cho a CD vào và ch n "Install The Software Automatically".

T ng t . h ng d n này có vai trò khá quan tr ng vì b n có th ph i cài driver c a nhà s n xu t tr c khi b n k t n i thi t b ngo i vi vào máy tính l n u tiên. r t có th trình "Add New Hardware Wizard" s xu t hi n và c cài t driver m c nh c a Windows. m c dù th t c cài t có th khác nhau gi a các s n ph m. Tuy nhiên. . và r t có th b n s ph i kh i ng l i h th ng. nh n Install (cài t) và ch máy tính hoàn t t quá trình. Thông th ng. b n s cho a CD vào . i v i m t s thi t b ngo i vi. các driver m c nh c a Windows có th không t ng thích ho c không th th c hi n chính xác các ch c n ng c a thi t b n u c tình c cài t. b n s ph i kích ho t quá trình cài t và th c hi n các b c h ng d n ti p theo.` ` ` Cài t driver t a CD th ng là cài tr c ti p. N u b n k t n i thi t b tr c khi cài t driver c a nhà s n xu t. n u b n t i driver t trên m ng xu ng. H u h t chúng ta không thích c tài li u h ng d n v các thi t b ngo i vi vì cho r ng i u ó là m t th i gian.

Chính vì v y. . Thay vì ó. nhà s n xu t có th ã cho ra m t phiên b n m i h n v i nhi u tính n ng c nâng c p. cài t driver t website nhà s n xu t ôi khi l i t t h n c . h t i driver t website c a nhà s n xu t vì ph n c ng ó (thi t b ngo i vi) có th ã l u trong kho m t th i gian. và trong th i gian ó.` M t s ng i dùng có kinh nghi m th ng ch s d ng a CD cài t các ph n m m gói kèm theo ph n c ng nh ng không cài t driver trên a CD này.

driver c n c nâng c p th ng xuyên b t các l i có th phát sinh ho c b sung thêm các tính n ng m i. B n có th truy c p vào website nâng c p c a Microsoft c p nh t m t s driver (http://windowsupdate. b n c n truy nh p vào website c a nhà s n xu t ra thi t b ngo i vi t i driver m i h n.com).microsoft. i u u tiên c n làm là th driver m i nh t c a thi t b . Còn v i các lo i nâng c p khác.` ` C ng gi ng ph n m m. . b n nên c k tr c khi quy t nh có c n nâng c p chúng hay không. Th ng thì m i nhà s n xu t u có m t b n mô t các tính n ng m i trong phiên b n driver nâng c p. N u b n g p v n v i thi t b ph n c ng. b n c ng c n ph i suy xét tr c khi quy t nh cài t driver c . M t khác n u h th ng báo r ng driver ã có nh ng ph n c ng v n t ng thích v i driver c .

và ch n th Driver. Tính n ng này s h u ích trong tr ng h p b n nâng c p driver nh ng l i g p r c r i và c n quay l i phiên b n c h n. m Control Panel (trong Windows XP) và nh n vào Performance And Maintainance. Các nút ch c n ng b n ang nhìn th y s cho phép tháo cài t.` bi t b n ang ch y phiên b n nào c a driver. ti p ó nh n vào System. b n s nhìn th y s phiên b n và ngày xu t x ng c a driver ó. ch n th Hardware và nh n vào nút Device Manager. . kích úp vào bi u t ng ó. nâng c p và th m chí cho phép quay tr l i phiên b n driver c h n. B n hãy tìm thi t b ngo i vi trong danh sách Device Manager.

ho c ng n không cho thi t b ngo i vi ho t ng n nh và chính xác. N u v n phát sinh ngay sau khi b n cài t m t ph n c ng m i. nh n Add Or Remove Programs.` ` Vì h th ng c a b n có r t nhi u driver c cài t nên xu h ng các driver xung t v i nhau r t d x y ra. B n c ng có th s d ng các h ng d n v a li t kê bên trên tháo cài t driver xung t. V i r t nhi u lo i driver. . cách t t nh t là tháo cài t driver c a thi t b ó. B n khó có th truy tìm c ngu n g c c a xung t driver. Xung t driver có th khi n cho h th ng tê li t. ch n tên c a driver ph n c ng và nh n vào nút Add/Remove. b n có th tháo cài t b ng cách m Control Pannel.

N u i u này không giúp ích c gì. S d ng System Restore b ng cách vào Control Pannel. và kích vào System Restore. . nh n Performance And Maintainance. b n có th c n liên h v i nhóm h tr k thu t c a nhà s n xu t. Vì th b n có th truy c p vào website c a nhà s n xu t t i phiên b n này v .` Trong m t s tr ng h p. cách còn l i là s d ng trình ph c h i h th ng (System Restore) trong Windows XP máy tính quay l i th i i m ch a phát sinh xung t. r t có th nhà s n xu t ã ban hành phiên b n nâng c p cho driver b l i. N u v n v n phát sinh.

.` Driver c a thi t b là s i dây k t n i vô hình gi a h i u hành v i ph n c ng cài t. nh ng t t nh t là b n hãy c k h ng d n c a nhà s n xu t tr c khi cài t b t c m t thi t b ngo i vi nào. B n không c n ph i quá lo ngh v chúng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful