I!

IIPHKMITFFEEIIH^ УЧАСТЬ В БОРОТЬБІ ПРОТИ ПОЛЬСЬКОГО
НАЇЗДУ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ, ЖЕРТВАМИ ПА ФОНД НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ!
НА
'СЕНИ М Р Н В ж WSffi
НІМЕЧЧИНУ ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ
К Л Ш І Н Ґ Т О Н , 6. січня. — Сеиат р'ішив н и н і ' 5 І г о л о с а м и
проїм Ч в и к л и к а т и

американські

війска знад Рену, як с ь о г о

юмагалащ внесена сенатором Р і д о м р е з о л ю ц і я .
і'іимочасмо сеиат приияв р е о о л ю и і ю , в котрій заявляється,
то

сен к р о к не т р е б а р о з у м і т и я к о в о р о ж и й с у п р о т и котрої-

небу іь держави в Е в р о п і . Р е з о л ю ц і я стилізована так, щ о ореИ
І
Д
Є
М
Т Злучених Держав м о ж е з р о б и т и так, як вій вважає
відповідне.

!

В містеінку ^KлJЌйcвил к о л о } ` і ` В БрукдШІІ" померла 43-Літ'
Вашімгтону.
Колумбійський на вдовиця А . Данліві. котра
Конгресмен Винслой.-іфі4по
Днстрнкт, вибух газ в б у д и н к у , ' у д е р ж у в а л а с я нрашіеи
вдома
нўе
завести при денартаменті
іякого п о к и щ о В
Ж
Н
Ц
Є
І
І
Н а і г і о - ' Л і к а р . котрий оглядав її т і л о ,
( м і н і с т е р с т в і ) т о р г о в л і спеці
кальний
Банк
Кленввилу.
Ви-Іствердив,
щ
о
вона
му
сіла
вмеряльннн уряд для нагляду над
цивільним ( н е в і й с к о в и м ) ' лет бух наступив в пивниці, про- т и від простуди які три дни
ннцтвом. Сей уряд мавби та- д е р п і д л о г у та покаАічнв пять перед відкриттєм її смертн суП А Р И Ж , 7. С
Ч
ІН
Я
. — ФраќцусьКа`цивільна і війскова влада
кож за о б о в я з о к
розширити о с і б , з т о г о двоє тяжко.
сідами.
вже цілком готова д о наїзду на Німеччину, зокрема на німеш,нживанне літаків д д л я , т о р г о ку ўѓлеву д о л и н у Р у р .
Нюйорський лікар Д р . Г. А.
Причиною вибуху мав б у т и
н е л ь н о г о перевозу та вправлнФранцуське правительство ще жде на внрішенИе аліянтти лезунІР АДя б у д у ч о г о вжит- запалений с і р і и к, мінений Райсмаи, котрий мав переходнза
ської комісії „ВОЄШІИХ відшкодовань" у справі достави углч
на ДОЛІВКУ, котрий сейчас за- ти оиерацію уирізування горКУ арИНм.
для Франції. Француське правительство каже, щ о Німеччина
палнв газ, гГротікаючпй з пив- іяіінх желізів. заявив перед о-

НАШИЗШИХ ДНІВ

` чваленнє р е з о л ю ц і ї попередила довша дебата, підчас к о фоі сенатор Недсон о с т р о критикував думну відкликання В
І
Й
С
І
.
І Німеччини, а сенатори Л о д ж та внескодавець о б о р о н я л и .
ГУВЕР НЕ ХОЧЕ

ПРИКЯ

ПРОТИ ЦЕШБАТУ УЧИТЕЛЬОК

:

й СТАНОВИЩА МІНІСТРА

Н У Т Р І П Л И Х ОПРІШ
В А Ш І Н Ґ Т О Н , 6. січня. — П р е з и д е н т Гардинѓ
місце секретаря

предложив

( м і н і с т р а ) внутрішних справ, яке б у д е о п о -

рожнене з днем 4. марта наслідком уступлення секретаря Ф о л а ,
теперішньому секретареви т о р г о в л і Г е р б е р т о в и Гуверовн. Г у вер відкинув п р о п о з и ц і ю п о тій причині, що він виробив плин

АДВОКАТИ У ВЯЗННЦІ

іалеко йдучих р е ф о р м департаменту т о р г о в л і і й о г о щ е не
В
И
К
Н
І
Ч
М
О
. . . . . .

ПРОЦЕС ПРОТИ

иеранією. щ о він не хоче бра,і ніяких средств на знечуленЄ ( , j i a с п а н н є " ) , б о він хоче
дивитися, як другі лікарі о п е
Після заворушень б і л и х яроти Му рипів в Розвуд, Ф л о р и д а . , ШкільНа рада в Г о б о к е п про- рують.
осталося в четвер вечером все- гнала б у л а ' недавно одну вчиОперація була' дуже б о л ю ч а ,
го 12 муринськнх д о м і в . В пят-І тельку за те, ш о вона вийшла
але лікар видержав все дуже
ницю р а н о на сі доми напали заміж. Вчителька відкликалася
терпеливо, а після операції загромади білих .та "Спалили їх
л ь н о г о комішенера стейявнв. щ о й о г о досвід був дуже
д о тла. Всі мурзшн, мешканці
Сих домів, б у л и в той час в лісі. ту Н ю Д ж е р з і , а сей признав цікавий.
відправу' вчительки непрааною
з її подружа за мічого, нелицююЧого вчительці. Він приприняти
Перед бруклинськии судом казав шкільній раді
1
оставлено в пятницю 76-літ- іазад учительку
ннці._

ЗАВОРУШЕННЯ ПРОТИ

К У - Ш К Ш Е Н А

н о г о адвоката Алфреда Брито`

ь Г . С Т Р О П , Лунзіяна, 6. січня. — М е ж и свідками, переслу-

й о г о 46-літного синя

vлними с у д о м , щ о р о з б и р а є справу нападу Ку-Клакс-Клена на

й
кан- НЕДОЛЯ НІМЕЦЬКИХ

спільника в адвокатській

Рнчардса та Даннелса, б у л и А н д р у с та Д е н и е л , котрі теж на-

целярії. О б о х прокураторія об-

.іежадВ д о групи пятн о с і б , котрих пірвалн закаптурені члеџн

виияє за вживанќе на свою ко

потайної організації. В`они о п о в і д а л и , як товпа с х о п и л а їх, як

ристь грошин своїх клієнтів.

іч била, в о л о ч и л а і знущалася д р у г и м и с п о с о б а м и . Вони заяннли з г і д н о , щ о вони не м о ж у т ь пізнати ні о д н о г о учасника,

ЖІНКА АДВОКАТОМ У Р Я Д У
ПЕРЕД НАЙВИСШИМ С У Д О М

але вони певні, щ о се р о б и л и члени Ку-Клакс-Клена; хоча м о ж е
не сама організація о ф і ц і а л ь н о .

. ^ .

Два лікарі, котрі р о б и л и д о с л і д и над тілами жертв, д о б у -

Підчас

гими з озера, зізнали, ш о на тілах анйдено безсумнівні с л і д и

воження

нќого знущання.
Уряд прокуратора стейту заявив, щ о він має спис ц і л о г о

рю,

ряду о с і б , вмішаних в напади Ку-Клакс-Клеиа та щ о вже с ь о г о
и кия наступлять д а л ь ш і арештований
КОРАБЕЛЬНОМУ

ЗАК0Н0ВИ

ВЕДЕТЬСЯ

напит-

що

відбувається
Судом

Держав

у

канську

федеральну

пер_д

Злучених

Вашінгтоні.

амери-

прокура-

т о р і ю , яка стоїть за такою

В А Ш І Н Ґ Т О Н , 6- січня.. — Реиубликансђкі сенатори р о б и -

за-

б о р о н о ю , заступала жінка, ла-

.їв старання, ш о б и о б м е ж и т и чцс д е б а т и над п р о е к т о м субси-

Ні Видебрендт.

ліі для корабельних підприємств 1 в т о й с п о с і б прискорити ухваленне законд, але с е їм не в д а л о с я . Сенат заявився проти
оомеженна дебати 1 проект з н о в кинено в нут.

справи

Найвнсшнм

виновннків.

НЕ

переслухаиня
алькоголічних

ків на кораблях иа повнім мо-

КАРА ЗА ПОСІДАННЄ
ЦЕРК№НОГОШ№А

І

ВАШІНҐТОН.

ПРОЕКТ

січня. — Виступнваіи недавно в конгресі

й закидом, щ о й члени конгресу та урядники
прогибіційний закон

Федеральний окружний`'"су;
н Ф і л я д е л ь ф і ї засудив на кару
50Q д о л я р і в д-ра А . Кеніга. бувш о г о професора хемії на Пексилвенінськім учгіверситеті, за
те, щ о він мав в своїм посідан
ню 80 бонівок церковного ви

НЕБУВАЛА ОПЕРАЦІЯ

джорджійський

переступають

конгресмен А п ш о

вніс

вині проект законе, п і с л я к о т р о г о не л и ш е н ь продажа а л і й
ілоованне а д ь к о г о л і ч н и х наггитків має б у т и карнгідне.
К'онгресмен В о л с т е д , котрий є автором п р о г и б і ц і й н о г о закона, спротивився п р о е к т о в и на тій о с н о в і , щ о клиб карати
покупця та продавця, т о т о д і ` н а десять `случаїв девять у х о іилоби безі. рно, б о ніхто не х о т і в б и свідчити. Щ о б и

запо-

т п № в о п м
В місті. Ворвиќ, Н ю Ріорк.
один у с т у п , П
Л
С
Я
Ї к о т р о г о свідок, який складаючи зізнання
п о г и б л а о о г н и 75-літма Єлиобтяжив с е б е с а м о г о , не має б у т и караний.
і `
Jcaseaa Кларк, котра -жила зі
Мернлендський конгресмен Г н л сейчас поставив запит д о с е с т р о ю а палаті над о з е р о м
-'втора проекту, на не вносить він сеї п о с л і д н о ї точки якраз Викгем. Вона зсоруяала від кіяьнате, аби уникнути кари, яка.на н ь о г о с а м о г о сяааабн,,якби в і є крх л і т і не могла' всгатк з ліжобтц.іїн
підчас зізнання на д р у г н х м а в признатися, щ о й`він н е без-ві.ни. ка, коли пожар

бігти сьому, конгресмен А п ш о д о д а в д о с в о г о п р о е к т у

Львовского'`

доно-

РОЗСТРІЛ Й ВИСИЛКА ЕСЕРІВ

ірисудом амнестія на них не
поширюється. В Чіті арешто і
в а н о ` 2 8 есерів й вислано д о
соланЧеька.
j
'

ганнй`, але л и х о г о економічного становища
Тепер аліянтська

В конгресі внесено також проект видатків на п о т р е б и д е оартаменту рільництва, котрий д о м а г а є т ь с я о 2В міліонів д о .
лярів б і л ь ш е , яЌ п о п е р е д н о г о р о м у .

В С Т Е й ї І Н Ю Ш

КАТЕДРА ОЛЯВІСТИКИ НА
ВІДЕНСЬКОМУ
Ш ^ Т Е Т І
Юпорожнену катсдру ` с'лаві стики, на віденському університеті має найняти кн. Микотл
Т р у б е ц к о і і . б у в . професор соірійського унівсрсгхтету;.

Німеччини.

„воєнних відшкодовань"

має

8. с. м., признасть правду француській стороні, то Франція заКолнж вона, не одержить с ь о г о признання в ўѓлевомў спорі,

то виправиться

по

чиненню реченця, коли Німеччина мала зложити нову рату

на Німеччину аж 15-ого а б о 16-ого с. м.,
'

Д о с ь о г о нападу фраіщуська влада вже готова від д о в ш о г о
часу. Над Р е н о р ждуть вже відділи француської арміТЗ`ѓбтовГ
д о п о х о д у . З ними повно літаків, гармат і навіть генќів. Все
те пійде в долину Р у р , ганяти її осередки — міста Ессен і Б о хуч, де кипить рух, який по відтяттю від Німеччини слинить
усе промислове життє Німеччини.
Напад на Німеччину має відбутись під проводом генерала
Максіма Вейганда.

ФРАНЦУЗИ БОЯТЬСЯ ПЕРЕПАЛОК З НІМЦЯМИ
в АМЕРИКАНСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ Н А Д РЕНОМ
К О Б Л Е Н Ц , Німеччина, 7. січня. — В К о б л в н ц і околиці,
яка

є під окупацією американської

армії, є також і

1,500 французьких

жовнірів, котрі підлягають

команді.

З.

.

понад

американській

,

З уваги на напружені відносини між Німцями і Фраинузами француська

команда, яка є в Майна, наказала

фраішу-

ським жовніром в американській окупації не виходити на у л и й ) ,
а СИДІТИ ПО касарнях, щ о б и не провокувати

німізцько-франну-

``ІІ%``

ськях перепалок.

```^' 1

г

Американського війска осталось тугмн-всього 1,000. В о н о
сподівається небаром забратись домів і д л я т о г о тепер перед
відїзлом раде тут забавитись.

-

БОЛЬШЕВИКИ ПРОСЯТЬ, ЩОБИ МАРШАЛ ЖОФР
П А Р И Ж , 7. січня. — Посадник міста Л і о н у , у Франції, Г е -

ріо,

вернувшися з п о д о р о ж і по Росії, передав француському

прави`гельству
дом

АНГЛІЙЦІ ТЕЖ ХОТЯТЬ ВІДКЛИКАТИ СВОЮ
О Ш А Ц І Й Н У .АРМІЮ ЗНАД РЕНУ

маршала

ЖЬфра,

щ о б и зреоргашзував російську

боль-

Одначе ані премієр Пуаикаре аиі міністер війни МажШо
не брали с ь о г о предложення серіозно.

Л О Н Д О Н ; 7, січне. — З а почином Америки, щ о б и відкликати американську

тттт ЦАР

армію з окупапїї в Німеччині, зачався
, .

-

БОЛЬШЕВИКИ В МОСКВІ „СПАЛИЛИ БОГА I СВЯТИХ"
МОСКВА,

столиая

Московщини, 7. січня. — Х о т я й б о л ь -

шевикн завели календар п і с л я н о в о г о стилю. Москалі о б х о -

СШЕШ^БЕЗВИХІДНО

ХОРИЙ

дигь рвята після

старого

стилю.

,

;

.

.-'.-ео^П`-.ЦГ.цщ

ВіеуОоту, 6 - о г о с. м., б у в Святий Вечір, а нині перший деньРіздвяних свят,

-

. . .

К о м у н і с т із сеї нагоди постановили ўладити с о б і наругу
над р е л і г і є ю . Вони приготовили на Святий вечір и о х і д уднцями

1„спаленне Господа Бога".

П

Т

Р о б е р т Л а й с і , робітничий

- Одначе у п р а в а ^ и ѓ у и і с т и ч н о ї партії наказала т не р о б и ти демонстрації в . с у б о т у вечір, але аж в неділю в дейь 1 вони
до

с ь о г о наказу примінились. Сей наказ{ видано ізза страху,

щ о б и вночі не прийшло д о заворушень.
Сьогодня рано з і б р а л о с ь на ўлицях д о проти-релігійної

З ДРУКУ ДАВНО ОЧІКУВАНА

натором, віддався нині 8 руки с у д у , Яотт}ий о б ж а л о в у е й о г о
а участь в підкладанню динаміту п і д п о ї з д зелізниці тдоло

демонстрації о к о л о 5Д)00 комуністів. Вони уставились в ряди
і р у ш и л и в похід, несучи зі с о б о ю ф і г у р и , які представляли

водопаду Найегра дня г7. вересня м. р . к о л н т о 50 о с і б б у л о

Боѓа і ріжних святих. Н а й б і л ь ш а фігура І з сивою б о р о д о ю се

'стќо ранених.

був
10

других

провідників

,`

11

криком, який найбільше` з'магали, коли минали ц е р к в и . .

і

З ПРОЦЕСУ ЗА ГЕРННСЬКУ MAGAKPy СКЕБЮ
М А Р І О Н , - Н я и н о Й с ; 6. ісічия.

ж

в

українській

нові

з

д в д н т к в і . . .

редложиля нині р я д свідків на д о к а з , ш о ні о д и н з о б ж а л о в а Свідки о б о р о н и зізнаввли, щеѓ страЛкар! не нзушалися над

шоїми пліннннами та щ о всі с т о р о ж і скебів се б у л и

ВІДШсТИй

В Церквах клячали о б д е р т і л ю д и в лахміттю 1 м о л и л и с ь
при б л и м а ю ч о м у світлі, а їх молитву перебивав рейвах І гармідер 5,000 д о б р е о д і т и х і ситих комуністів, котрі несли п о -

' Є М і о р о т і г овжалованих

вих не б у в в день иасакри на місци п о д і я .

Бог, а меньші о с о б и - - - святі.
Так переходили вони головними улииямн 3 вереском І

зелізничого

"райку. Лейсі зложив запоруку асуміДДОО долярів.

Ц

щ

іневнцьку армію.

оровідиик з Б о ф а л о к о т р о г о недавно вибрано стейтовнм сет

З ним о б ж а л о в а н о

.

бажанвє російського б о л ь ш е в и ц ь к о г о уряду,

аби Франція вислала д о Р о с і ї свою війскову Місію під прово-

Як
подає л о д і т К о в к й отНйтовнй УРЯА.'"- стейті Ню И о р к
Б Е Р Л І Н , 7. січня. -S2 3 довірочішх достовірних жереж д о є 12ІВ,6да авто'мобілів. За оносять, щ о Московський бодьшевицький преміеер ( г о л о в а
д и и ' р ж п р и б у л о к о л о 25- п р о
Ц
Ѓ
Н
Т ( о д н а ч е т о е р т и в а } авто- „ с о а ц а р к а м а " ) М и к о л а Лє-йн бореться з і ' с м е р т ю . В московмоШл'цц збільшакхчи податок) сьннх ќрусак довірочмо запевняють- щ о він о - е р т е л ь н о І Ьеь
ід них b'Jp -ppoueuy. . ‚ у . : ввќідно хорий, за u w смерть наступить в иайблизших днях. `^ О е р е й м й стеіГт б у д е пеі^
,-.
Д о Москви закликано тутешніх ианславнійших лікарів,
но к р а є м , щ о має найбільше
між' іишнми А-ра В
О
Ї
Ї
Д k Других спеиіялісНв.
а в т о м о б і л і в 'а світі.
:

СЕНАТОР ОБЖМШВАНИЙ ЗА ПІДКЛАДАННЄ

КОМІСІЯ

про сю справу видати свій суд. Я к щ о вона завтра, в понеділок,

1

пації Кельна й о к о л и ц і .

щтфм^џіли

. .ПІІ'ЗН

Б О Ф А Л О , Н ю Иорк, ^ЙІК

щ о недостава не виносить 5-ої части означеної скількости

угля, та щ о ся мала недоплата се не наслідок умисного отя-

т а к о ж р у х в Анґли", щ о б и й англій`ську армію відкликати з оку.

кс!!ГТН

СТЕЙТОВИЙ

але

в з о л о т Ѓ ќ а „воєнні відшкодовання".

кореспондент

ще

В А Ш І Н Ґ Т О Н , в. с і ч ї ^ В
внесено проект р е з о люції п р о видатки на мезавненасі eta департамеіпів
(міністерств) у р а і і ь Проекти-редвмдміу Н.видваек в
ОНІВ ДОЛЯрІвАл^ Ч
Н
И
Щ
Ѓ
J
C
-

В 'Щѓѓит'а ли
Белвю
в Ні
РІорку померла недавнв якась
пані А . Р о б е р т с о н . Після смертн її -пќари нризналн. щ о ста
раючися всіми силами вратува
її життє, вони навіть вирізали
її нирку та вправили її нирку',
перещіплену з вівиі. М и м о сьо
го хора, котра терпіла на о т р о
є ниє живим сріблом, померла.

Німеччина нароком отягається від сповнення с ь о г о з о б о в я -

тельство. Воно каже, що ќправді не доставило повної суми,

Варшавський

Ендеки запалили смолоскип
Гурт німецьких ПИСЬМЄИНИ-; революції, але н е в і д о м о , к о г о
ів. які переживають тяжку не- вона змете. З провінції надход о л ю своєї батьківщини звср- лять вісти, , ш о хлопи ( п о л ь ну вся до німецької суспільно) і двірська служба зпчисти з закликом поспішити з
палитн двори і арештувати
і д м о г о ю літературі. Відозву обшарників. Вісти ті п о к и щ о
підписали президент Ебсрт і не провірені. а-іе сам факт, що
Канцлер Вірт а крім т о г о Гавп- вони кружляють, свідчить про
тман, Кедлерман, Ман і б о г а т о овагу ситуації"
літературних знаменитостей Німеччини. П р о Heeia 1
радне
стаіювнще
німецьки.х
В Петербурзі засуджено До
письменників свідчить між ин- розстрілу есерів Евстрона ѓі
щими факт, 'що максімум ав- Михандова за поіниреинб літе
т о р с ь к о г о гонорару
внносит ратури й користуваннє
фалі,
10 vарок від стрічки.
инвими пашпортами. Згідно з

1 , , , J

НВЗИЙ П Р О Г И Щ І Й Н И Й

що

раз у второк, 9. с м. нападе на Німеччину.

‚Курієрн

v

слала пятої части назначеної скількости углп. Воно заявляє,
зания 1 сим з а с л у г у є на кару. С ь о м у перечить німецьке правн-

І ПОЛЬСЬКІ ХЛОТШ ВАЛЯТЬ
Д В О Р И ! АРЕШТУЮТЬ
ОБШАРНИКІВ

снть:

ПИШЗМЕГІТТЮ;

не сповнила с в о г о зобовязання у сій справі і досі ще не наді-

І

Н

А

5 0

Ц Е Н Т І В .

вбирані в ризи штучні фігури, зображаючі Б о г а 1 святих.
Ло

Збмовленяя ђ в с н л в # г е paSbM з г р і ю м и на а'дресу:

u S V M A " , 83 GRAND STREET, JERSEY СІТУ, N. J.

парадних маршах п о головних ўлицях комуністи при-

становились посередині о д н о ї п л о щ і і п р и л ю д н о спалили ті .
фігуриЃ' ш б з о б р а ж а л и Бога і святих.

ЄВОЕЮДА, В Т О Р О К , 9-го
"8VOBODA" ( U B B B T Y )
FOUNDED 1893.
-арарас pnblished daily except 8ш
at bS Grand Street, Jersey City, 1
d by the Ukrainian National Aaaodatioa, lae
by editorial Ceunrittae.

TAKE HE

Д І Я Л О С Ь

І В ЦАРСЬКІЙ РОСТІ.

Щ е П Р О ПОДІЮ В РАКІВЧИКУ, в К О Л О И М Й Щ И Н І , В Г А Л И Ч И Н Т З
ВОДУ

СІЧНЯ, J923.

НАСИЛЬНИХ ПОЛЬСЬКИХ В И Б О Р І В

Адреса: -8VOBODA , 88 GRAND STREET, JERSEY CITY, N. J
-

СУМНИЙ КОПЕЦЬ АМЕРИКАНСЬКОГО
КОМУНІСТИЧНОГО СИНДИКАЛІЗМУ
Від д о в ш о г о часу в Америці'славився як непримиримий
революціонер провідник американських юніоністів В1л(ем Гейвуд. Перенявся він французьким синдикалізмом та почав иерешіплюватн на американський грунт науку, щ о робітники повиині належати д о одної юнії без о г л я д у на звання та ремесла,
а ю вони мають право вживати в промисловій б о р о т ь б і ,на(ильних средств, що вони мають звалити генеральним страйком та „ б е з п о с е р е д н о ю акцієќ`" капіталістичний лад та завести новий порядок в світі. Хоча погляди про „ б е з п о с е р е д н у
акцію" і, ще в більшій мірі, думка про новий устрій, який має
йўти заведений на місце зваленого капіталізму, були дуже
мрачні в головах всіх членів Промислових Робітників Світа,
мимо с ь о г о організація поширилася.
Як прихильники саботажу, тобто іирцення власности ка
кавтів, Промислові Робітники
піталістів підчас страйків га
Світа були переслідувані властями. Всеж се не давало їм б о і ато розмаху до розвою, б о проти них станули з одної сторони
консервативні американські юнії під проводом Американської
Федерації Праці, котра приймає організацію робітників після
звань та ремесел, а з другої сторони СОЦІАЛІСТИ, котрі в прогивеньстві д о Промислових Робітників Світа признавали по.іітичну б о р о т ь б у через міські ради, стейтові легіслятури та
конгрес. Здушені межи сими двома таборами робітників, П р о мислові Росітники Світа не показували ніколи великої сили.
Коли принці.іа війна і організація заявилася недвозначно п р о ги війни, федеральний уряд поарештував провідників, розігнав
членів і.організація немов перестала існувати.

П О Л Ь С Ь К О Г О

П Е Р Ш І У К Р А Ї Н С Ь К І С Л О В А В П О Л Ь С Ь К І М С О Й М І PI С Е Н А Т І
П е р е б у л и с ь м о т у т рїжну б і д у
і сей рік а т о црнскр'ипцію
На відкриттю н о в о в и б р а и о г о п о л ь с ь к о г о с о й м у й сенату,
польську, данину ПОЛЬСЬКУ і ви-'
28. падолиста, в п о л ь с ь к і м с о й и і й сенаті залунала в перше
б о р и по`льські! Щ о д і я л о с я і д і є
в нашім краю^ як з б и т к у ю т ь с я ' У К Р А Ї Н С Ь К А М О В А .
над народом бідним, т б б и на
С т а л о с я се прн складанню п о с о л ь с ь к о ї присяги.
воловій шкірі-не списав. — Ви
Скляданне присяги в і д б у в а л о с я так, ш о найперше відчи
знаєте з газет там л і п ш е , щ о т у
з нами в и р о б л я л и і в и р о б л я тано по польськи слова присяги, а о п І с л я к о ж д и й п о с о л ви
ютч^ наші „ п р и я т е л і " . Т е п е р на
кликаний п о імени, складав присягу с л о в о м „ с ь л ю б у е н " .
зиму розпустили аойско по сеК о л и в соймі прийшла черга на п е р ш о г о у к р а ї н с ь к о г о по
тах і ходять, рабують, забираслд з Волині Х Р У Ц Ь К О Г О , він не сказав „ с ь л ю б у е н " , Т Т Л Ь К І !
ють, щ о поттало, а н а й б і л ь ш е
ѓнашу! Самі голодранці, о б д е р - ! З Л О Ж И В с в о ю П Р И С Я Г Ў Л О У К Р А Ї Н С Ь К Н .
Й Ў № fjl, як батярн остатні, і забераЧасописи д о н о с я т ь , ш о се перше українське с л о в о В п о л ь протоколах справи карної п р о - трох жовнір.в. Опісля ззлді з л и , ють у л ю д е й працю. — А най-` ськім соймі викликало Б У Р Ю О Б У Р Е Н Н Я серед п о л ь с ь к и х
гірше, щ о нема кому на се п о мене ч. V X 1 7 8 9 7 2 2 , впав д о , ѓрудий
приложи
л
н
з
G
F
F
W
J
T
G
^H
кріси, та ?адали, щ
о бGиL скаржитнсь, нігде не знайде НІпослів.
сказав д о мене:
я сказав, в якій ціди в мене до- хто
права і справедлнвости,
„Ідіть, ґаздо, голосувати д о
Та сама сцена повторилася також в сенаті, де П Р И С Я Г У
ма зібрались „Гайдамаки", де поблять, щ о хотять з нами. Вчопўита!"
ПО У К Р А І Н С Ь К И З Л О Ж И Л А С Е Н А Т О Р Л Е В Ч А К Ш С Ь К А .
револьвер^ де гвер і т. п. Я на па була така робівня і в Т у х л и .
„ не г о л о с у ю , б о нема відпоЖадне з їх пнтайь не відпові П р и й ш л о войско з Гребенова і v
Ч о м у не всі українське члени с о й м у й сенату з Волині.
нідни.х канд'идатів, на
відповів! дав, тільки виняв MQ.IHTBH І чи рабувалн. Щ о с ь страшного діХ о л м ш н н и й Підляша складали присягу п о українськн, — про
міг б'и г о л о с у в а т и "
тав. Капітан дав їм прнказ і во- єся! А шо дальше- б у д е , Г о
се українські часописи не дають ніяких б л и з ш и х пояснень.
і поїхали зі мною д о К о л о м и ї . сподь Бог се знає!
На се той вояк почав мене мі
М о ж л и в о , щ о така була їх ухвала, щ о б и д л я маніфестації т і л ь Решта жовнірів з капітаном
ряти з о р о м . Т о д і я сказав:
. іїхала д о м о г о д о м у . Т у т браки один Українець у соймі 1 один у сенаті складав присягу п о
'
„ Ч о г о в'и мене вчепилися.
ли о д н о г о за другим, М и к о л у
українськн.
Прецінь в хаті є є ще 7 ннших
Федасюка, Дмитра Федасюка
осіб управнених д о голосуванПольські посли, я к ' у ж е сказано, з у с т р і л и перше українПетра, Стефана К о б и л я н с ь к о г о
Андрія, Филипа Стефанюка О ське с л о в о В ПОЛЬСЬКІМ соймі й сенаті Б У Р Е Ю О Б У Р Е Н Н Я .
і бро
„Хце пан, жеби і
кси д о с т о д о л и , б и л и їх, кла'
Т р е б а їм за те висловити н а й б і л ь ш е П Р И З Н А Н Н Є Рі П О ли їх на землю, сідали на г о л о Д Я К У . Бо могли з р о б и т и инакше. М о г л и зустріти перше украПід такою з а г р о з о ю я вий
іу і ноѓн і так б и л и то ціпами,
НІ
шов. Т о д і на ирнказ капраля
їнеьке с л о в о б у р е ю оплесків і хвалитися: „ О с ь як ми л ю б и м о
іанильниками,
то
палицями,.
^' селі Настасові к о л о Терно„ Ґ п т у в бронь!
то ест бардзо Міжтим инші переводил
. хія жив собі спокійно з родибратів-Уќ'рантів!" А рівночасно видавати далі закони в цілії
небезпечні, чловєк", обскочи- сновний трус. П р и т і м попалось
нону коваль Захар Ракочнй. За'винищення українського народу на поневоленій П о л ь щ е ю уін мене жовніри, шо б у л и ПІ; старенькій иатери, братови інвсідн мав повно р о б о т и , б о д о
хатою, а о д е н з них мене вда валідовн, та вагітній братовій
країнській землі. А так, зустрічаючи перше українське с л о в о
брс знав своє ремесло. Д о б р е
рив. Мене заведено д о дому Миколі Кобиляйському загроБ У Р Е Ю обурення, польські посли П О К А З А Л И своє правдиве
поводилось йому аж -до т о г о
де відбувалося голосування
жено під `карою смерти до ПІР
icy, поки д о села не прийш.
лице
супроти українських зе'мель і українського народу, лице
і спроваджено д о кімнати, де б у години дати б підвод. П о тім і
щькі кольоністи. Мазури.
непримиримого ворога.
їла присутна еімя громадського іх відставлено д о К о л о м и ї де
Зайшов якось раз один такі
комісар'и. Д о мене
прийшов полковника Монда.
:зязикий Мазур д о н ь о г о тай
і жандарм СтефеК і Іваннщу
"
ВИБІР П Р Е З И Д І Ї С О И М У П С Е Н А Т У .
зачав „ґодаць"'. Коваль не роЯ прибув на яку годину скор
ІчуфріЙ. Сей послідннй с и л о ю
Президентом п о л ь с ь к о г о сойму вибраний п о с о л Р А Т А П ,
зумів т о г о „ г о д о н я " , б о у нас в
'впхав мені в руки коверту з чи- ше д о п о л к о в о ї канцелярії, де
і ляцькнм д у х о м не емер
який належить д о партії л ю д о в ц і в ( в і д органу сеї партії „ П я с т "
слом 29B, а Стефек витручуваг полковник Монд прнвнтав ме
Та вже там 'котрийсь з на
іе тими словами:
називається вона також партією П я с т а ) .
Коли мимо дворазових переко
І р и х взявся за товмача та пере
мене д о в и б о р ч о г о л ь о к а л ю
„Я дзівєн сен, же пан є щ е 'повів, щ о Мазур хоче окуватг
Президентом п о л ь с ь к о г о сенату вибраний вшехполяк з
нувань одержав негативну від жне. Я далем розказ пана на
віз.
Питаєся Ракочнй, щ о `він
повідь, грозив мені жандарм мєйсцу
Познанщини Т Р О М П Ч И Н С Ь К И Р І , я к и й ' б у в президентом п о розстшеляиь.
Г о т у й йому за р о б о т у дасть. Па і
Стефек словами:
сен пан д о сьмерці. Я пана за Мазур обіцявся дати кілько та
переднього сойму.
„Будете голосувати пізній пул годзінн р о з с т ш е л я м "
десяток тисяч польських маі
Д о президії як у соймі так 1 в сенаті вибрано С А М И Х П О На ніщо не здалась
моя ків. На це коваль відповів, щ о
ще. Ви собі гірше зробите. П о
Л Я К І В . Послів з національних меншостий польська б і л ь ш і с т ь
-бачите, щ о 3 т о г о б у д е ! " І пі просьба з представленням моє` він тих тнсячів ляцьких ші
(

ч

1

НАШІ Л Ю Д И НЕ ХОТЯТЬ
ПРИЙМАТИ ПОЛЬСЬКИХ
„МАРЕЧЕК"

і

v

невинностн. Мене с и л о ю забра ків не возьме, б о він не Гфацюе
при виборі президії зовсім знехтувала.
Я вискочив крізь вікно, щоби но від него і поставлено підусті- для забавки, але щ о б удержаСим знов Поляки в соймі й сенаті дали д о к а з , щ о вони
ну в полковій канцелярії. П о тн себе і родину. Дай мені, ка
У
Н
И
К
Н
У
Т
И стрічі з жандармами
хотять тільки панувати над не-польськими з е м л я м и , одначе
і жовнірами і пішов до п. Ба мінуті зявився ќурат т о г о по. же, десять кірців жита то зроне думають признати народам тих з е м е л ь рівних справ.
ќу, щ о б и мене висповідати,
бинюка Василя.
блю р о б о т у , а за шмаркн ні.
Входячи на й о г о подвіря, на попросив rioro o інтервенцію у
П о б і г Мазуриіпе на иостеруПровідник організації, „Великий Ь и л " , опинився за грани- якім стояла Бабинюкова, син її полковника, на`що він мені від
НОВИН ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛИКИ.
нок жандармерії і счинив гвавт,
цей). П о якімсь часі зявився він в Росії. Вольшевицький переМикола Бабинюк.' Марія жена
що „коваль не ќце броць марНа основі п о л ь с ь к о ї конституції президента п о л ь с ь к о ї рес„Пану иотшебни спокуй. Не?
Миколи Григоркова, почув я
ворот видно захопив ного. Не маючи ніякої виразної думки
куф".
публики вибирається на спільнім засіданню сойму й сенату`
сен пан ўспокої, пан пулковніі
про те, як має виглядати новий устрій, він дався переконати, один карабіновиА стріл, який
Приходить шандар тай д о котст здеиидованн, я єестем жол
всі присутні чули,
( п о д і б н о як у Ф р а н ц і ї ) .
,
валя:
Чему не хцеш брань
що російський комунізм якраз вимріяний ним пролетарський
j Дім Бабинюкової є віддале- мержем,, не моіен просіць, б о польских иенендзи? Т и бяли
Сі вибори переведено 9. грудня., вибираючи дотеперііі'рай. Большевики припили й о г о з отвертнми руками. По всему . ний від місця, де стріляно, щ о Ж сен загнева на мне."
Рсуіне, ти не варта по земі х о н ь о г о міністра заграннчних справ Н А Р У Т О В И Ч А .
! ,
світу р о з г о л о ш е н о , шо провідник американських синдикалі- найменше о пінтора км. Слід
На се я йому відповів.
лзіць.
‚‚Я вчора сповідався, сповіди
сгво в справі `ЗХ 1789 22 внкастів „признає" комуністів та комуністичну революцію.
Дотеперішній президент п о л ь с ь к о ї - р е с п у б л и к н Ю з е ф ПілК о в а л ь : П о своїй ходжу,, а не
не п о т р е б у ю . Послідним моїм
Гейвуда внкористувано, поки його не використано зовсім. зало, шо се стріляв жовнір.
.ю чужій, як ви.
судський, я к о г о ліві партії х о т і л и знов мати кандидатом н,
Найсвя
І Та посуджено мене, шо то ^ бажаннєм е принятя
Шандар: Чи то иольске пеК'олиж з нього видусили все, щ о можна б у л о видусити для І стріляв з револьвера до б ' ў о р у тійші Тайни з рук священикѓ
президента, зрікся кандидатури. Партіям, які х о т і л и поставиньондзи
не
д
о
б
р
е
?
власного р о з г о л о с у , большевики дали йому д о зрозуміння, жених жовнірів.
мого обряду`'.
ти й о г о кандидатуру, він у довгій промові пояснив причині',
Коваль: Як для кого, а у мешо його не потребують. Порадили йому оснувати кооперативОтеє моє бажання сповнено.
чому н е х о ч е кандидувати. Ті причини зводяться До т о г о , щ о
не і своо паперу' досить.
На донесення сего капраля
Явився отеці декан Русин,
:іу-комун1стичну колі,опію та показати ділом, якто Американці
польська конституція р о б и т ь президента р е с п у б л и к и тільк".
Шандар:
А
ч'и
ходзіл
ти
д
о
жандарма Стефека полковник чий по довшій конференції
вміють працювати в Росії по синдикалістичному, по комуніР Е П Р Е З Е Н Т А Ц І И Н О Ю О С О Б О Ю ( п о д і б н о як у Ф р а н ц і ї ) , а
49. п. if. Монд видав прнказ чолковником оповістив мені, глосованя?
Коваль: Чи то вже
ваша
стичному. Гейвул пішов на пропозиціќї. Ковтнув принаду на сотникови, нќого імя можна що пан полковник „ з і с в о й о г о
не дає йому дійсної власти ( я к у має знов президент З л у ч е большевицькін вудці, ковтнув гачок, ковтнув ціле вудище. знай ги в актах справи ч. V X доброго серця великодушно' „ П о л ь с к а " не може без мене
них Держав Північної А м е р и к и ) . О т ж е Пілсудський заяви::
жити? М о ї тато жили без`нсі 7`Л
`789 22, мене з.товленого-на мі
Кольонію основано, Гейвуд став її провідником.
цофае свій засуд, та
віддає
щ о він такою репрезентаційною о с о б о ю б е з власти не хоче
р о м Ќ і я б е з неї обійдуся.
Гірке розчарованне ж д а л о й о г о . За короткий час побачив син розстріляти. Щ о б и викона `о-.лву під наглий суд. І
бути.

Шандар:
Стуль
писк,
бандити той приказ. прибув той сот
По трех днях вище населених
він, щ о говорити про нове життє зовсім щ о инчого, як й о г о
ник дня 8. падолиста с, р. в дені чотирох випущено, а мене пе- гоі Нашей П о л ь щ е цали сьвят
Новий президенн^Нарутович, який має тепер 57 л і т , в п о юмаґа, тнлько ви гайдам;
будувати. Скоро переконався, щ о лекше кричати На б у р ж у - св. Димитрія з відділом, який
літиці не брав д о недавна ніякої участи. Весь дотеперішній
певдено д о повітової внзниці ібуе не хцецє нас узнаць.
аЗІю як хазяйнувати б е з неї. С л о в о м , щ о дешеве революційне складався з о к о л о 40 людей д о
Судове слідство в тій справі ч
вік прожив у Швейцарії, де б у в інженером водних д о р і г , а від
Коваль: Буде і нас світ знати
Одною
частиною V3X 1789 '22 виказало м о ю повпискованне-не дасть їсти, щ о в ньому не можна мешкати ні в; Раківчика.
1908 р. д о 1921 р. п р о ф е с о р о м політехніки в Ц і р і х у . Д о П о л ь ік дамо аам д о б р е пр рилі.
нього убратися. КольОнія не повелася. Большевики ще про- обступив він мій дім, а з дру- ну невинність і тому слідство
Шандар: Арештуен цебе, яко
щі перенісся тільки перед р о к о м . Не належить д о ніякої паргою частиною џіднодамн удав се застановлено, а мене вину
б у ю т ь рятувати славу тим, щ о складають всю вину на Била,
майонтек
ся д о С л о б і д к и лісної на посте- щено на волю дня 25. падолн бунтовніка, а твій
тії, одначе вважається прихильником Лівих партій. В останнім
підкликають його, а на й о г о місце установляють с в о г о комі- руноќ, де забрав з с о б о ю ко
Зеньдзє сконфісковани.
.
часі був міністром заграничних справ і на тім становищи вн-`та, 1922.
К о в а л ь : Мені арешт не стра
саря. Гейвуда післано „ в отставку", зовсім так, як американ- манданта
постерунку
Брониг о л о ш у в а в заяви про те, щ о українська Галичина належить д о
Д М И Т Р О Федасюк,
пний. Д е д о б р і люди', там і я
слава Фонфару і з ним разом
ські капіталісти викидають робітника, щ о служив їм десятки
Польщі.
студен'т т е р л ь о г і ї . А щ о д о маєтку то у нас є при
літ, поки не дослужився ревматизму а б о каліцтва. „ М у р н н вертали д о Раківч'ика. Я вертав
повідка, щ о якби безрога мала
тоді з церкви в С л о б і д ц і лісній
З р е ш т о ю — х т о не став б и президентом п о л ь с ь к о ї рессповнив свою службу. Мурин може йти". Нині він з жалем
роги, т о б и світ перевернула. 3;
до дому. П о д о р о з і ВСТУЃПІВ Я
публики, к о г о иншого на сім місци, як тільки в о р о г а україисидить в московськім готели і думає над марностю світа — 1 за картками з бажаннями імяхоротці пальці, пане шандар.
Забрали коваля д о арешту,
с ь к о г о народу не можна сподіватися.
революційного тромтадрацтва.
нин д о тов. М и к о л и Вишнвангоиротнлн родину. А л е усі маОднак, світ може бути йому вдячний) за те, щ о він мав ка, не застав й о г о дома і піПрага, 10 грудня, 1922.
Др. Михайло Лозинський.
гь те вдоволеннє, щ о наш нашов стежкою рівнобіжною д о
відвагу перевести в життє свої та большевицькі думки про
рід уже не гнеться як. л о з а пегостинця д о дому. Сильний
кращий лад. Коли він самий впав жертвою сеї, спроби, т о світ
ред
паршивими підпанками, а
ркіт возів, шо гналися ц і л о ю
7. грудня. 1922.
сміло виповідає
свою гадку
може в. ньому побачити ше мученика, хоч мученика сумної с и л о ю зі С л о б і д к и д о Раківчипро тандятну шубраву П о л ь щ у .
Мій Л ю б и й Братчику:—
вернув мою увагу, я застаслави, але на всякий случай, мученика.
.
`
Настасовець.
новився, спитав Онуфрія ВпДаруй, щ о так д о в г о не від,
пиванюка, щ о се за війско, і
одержавши відповідь: „не зна- писувала на Твій лист. Бувши
пішов дальше. Вози зрів- на моїм місци, Т и то само би
навшись зі мною раптом стали, зробив. Я дуже в журбі. ПриїП І Д П А Л И . В Березові Вижнім, на Г у ц у л ь щ и н і , невідомі
жовніри з р о б и л и - з б і р к у , роз хала і как}ся. Т у ї дуже з л е на
НЮ ИОРК, Н. И, Подається до відоособи спалили будинок п о л ь с ь к о г о „ С о к о л а " . В звязку з тим сипалися в розстрільну Ї поча всім. В дома не так як перше
а членам тов. Вільних Козаків міста
арештовано Симчина. — В Акришорах`спалеио 2 стирти сіна, лн йти в напрямі на'мен^. Я б у л о . Діти здорові д о б р е ви- Львова, котрі не були на річних збоглядаю-ѓь і п о українськн дуже рах, шо річні збори відбулись ЗО. гру.
вларіість п о л ь с ь к о г о в І Љ а . Арештовано Ілька ЗаписяКа й П е - прискорив хід, ш о б їх ліве нри-'І
мене не засягнуло. Зрівня'в- ‚-г`бре товстять. Я не зовсім д б - лня 1922 в сали У. Н. Дому, на котданх
тра Боймука.з сином. С ь о г о останнього комендант жѓптдармеJJ#psao слідуючий новий уряд наЩ
нсь зі стодолою'-Івана ФедіШГбре чуюсь.
1923: П. Мельничхк. предс; И. барії Маќс тортуруван у нечуваний спосіб, ш о б вимусити з і з Щ о д о спран иароднйх
'ильців, з. предс; О. Балас, касіер;
сюка я змінив напрям і в
нання. М а л о г о х л о п ц я підвішувано на м о т у з і , ш о б він прихвилі почув стріл, а побачив тітичних, т a j чс погано. Наш Я. Мелета, з. кас; І. Повалений, фін.
секр.;
М_ Никифорчин. рек. "сеќрг, И.
знавсн д о вини й видав тих, щ о спалили. — В Щ и р ц і спалено перед с о б о ю місце,- де він впав. нарід дуж^ пер``слідуваний на
Мулярчук,
И. Васнльців і П. Мельнибудинки с у д о в о г о в о з ь н о г о Пукаса. „ДЗЕНМІК Л Ю Д О В И " пише, П о г р о з м жандарма Стефека ej всім. Описати ' -)удно, х и б а з чук, тростісп; I. ДубряксьвлЙ і R Мучасом. На 12. т ўдня, 1922, бу- лярчук, кон-фсогьори; НяЮшкевнч І
що Огонь {іідложнла українська боївка З ПІМСТН ЗА ТЕ, щ о П у - ^ Ж Й Л " ? ? ^ ? - ' - ?
дуть
асентирувати
д
о
війска
Я.
Мелета,
доглядачі
хорих; Т. Пецункас агітував за виборами. — „ Г а з е т а ЦОДЗЕННА" З 13. С М. п о - рії Кобилянськоі Гинших'1„ВінІ мущин нін 21 ' д о 22 року, а на ко,.бібліотекар; И. Васнльців і H. Юшу нас б у д е святитись, ми й о м у
відомляе: „Гайдамацькі боївки почали знова підпалювати, і
весні від 18 д о 30 літ, і чо'рт зна, кевітч, хорунжі Браття Українці! Тов.
покажемо!"
стали мені з р о С В О Б О Д А "
Вільних
Козаків'
міста
Львова взиває
так у ночі з 5. на 6. грудня гайдамаки ПІДПАЛИЛИ СТОДОЛУ Фран- зумілими. 9f почав втікати під щ о щ е б у д е . О т б і д а народови і всіх, котрі на належать ще до органіПРИЙМАВ ЗАМОВЛЕННЯ НА ДРУКОВАНЕ ТІКЕТІВ, РОЗКИДОК,
то велика. В с ь о чим раз д о - Ьз$иії обезпечення: Не чекайте безрадсаґенсьора в. ЧайкОвичах, пов. Рудкй. Ц і л а стодола разом зі . сильним
о б с т р і л о м . Знеможерожше.
Ійо на нещасте, котре вас може навї-`
А Ф І Ш І В , ЧЛЕНСЬКИХ КНИЖОЧОК, СТАТУТІВ, КНИЖОК, К О стити кождоі хвилі, бо зіставите роШ.ОД. .киос-ть Є - . 4 И М .
м. - . Т о ,
АЕРТ 1 ЛИСТОВИХ ПАПЕРІВ ДНЯ Б Р А Т С Т В , Т О В А Р И С Т В Г С Е Т В О Я СЕСТРА.
дииу без жадної помочі та забезпесамої ночи підпалили мабуть ті САМІ ГАЙДАМАКИ БУДИНКИ на- ; и й . а б о убитий, перестали бі.сння. Тов. Вьтьних Козаків ` міста
П Р И Й Т И ЧАСОПИСІВ І ВСІХ ИНШИХ Р І Ч Н { І , Ш О ВХОДЯТЬ
Львова дає Вам нагоду, користайте-ж
'пльннка ГРОМАДИ ЧАЙКОВИЧ ЯНА ЧАЙКОВСЬКОГО. ЗГОРІЛА також чи, л и ш е ' п о в і л ь н о зближаиись{
.
в СКЛАД ДРУКАРСЬКИХ Р О Б І Т .
неї. Тов. буде приймати нових чле- О
стодола ЗІ ЗБІЖЕМ. Ш к о д а ВИНОСИТЬ ПОВЕРХ 4,000.000 П. М. За- д о л е н е . Я піднісся, підняв р у к и
. Ч , JP"
до Товадиств{
ПЕРЕПИСИ
РЕДАКАП
:о У. Н. Союза без вступного. Об.
чинщиків не ЗЛОВЛЕНО".
,
'
' 'І зачав приближуватися д о них.
РОВОТУ ВИКОНУЄМО П О
НАЙДЕШЕВШИХ
печуйте себе, жінок і дѓгий у своїй
П А Н Ц И Р Н І П О Т Я Г И 9 С А М Б О Ќ Д О о д - О Ї Із сензаШй в
Вовн
ЦІНАХ І Н А Ч А С
Згакомому. — Ваша стаття „Причн рідній і вайсильнійшій організації в
Америці, в У. H. Союзі, де дктаиете
Самборі НАЛЕЖАТЬ ПАНЦИРНІ ПОТЯГИ, Щ О ПОЯВИЛИСЯ НА СТАЦІЇ
^ кольбами, р е в о л ь в е р о м , !
ПРОСИТЬСЯ ВСІ ВІДДІЛИ У Н . С О Ю З А УДАВАТИСЯ ЗІ
і невѓоди" ие будеться лрукувати. яавяучшу обслугу і пораду. СпробуйВІД ДЕЯКОГО ЧАСУ У ЗВЯЗКУ З ПОГОЛОСКАМИ П Р О ПЛЯНОВАНЕ У К Р А та від мене ВІД'обраним т о п о - Вона подає загально звісну правду і І
темачпереконавтесь. Окрім 'того Тов.
ВСЯКИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ ДО СВОЄЇ ВЛАСНОЇ Д Р У К А Р Н І НА
їнське ПОВСТАННЕ.
ром, і, стратив
притомність
і черс, цс замало іятересяа..
виплачує своїм членам в часі недуги
-ЯРЌЃ.'
запомоги 6 долярів тижнево; 100 дг.
А Р Е Ш Т О В А Н О ІВАНА Д З Н И Д Р У В ТРОСТЯНЦІ, ПОВ. ЖИДАЧІВ.
в п - а ч а з е м л ю . Піднятий ЗНОВА
чосмертного. Вступити-в члени Тов.
„5 V О В О D А"
ПРИЧИНОЮ АРЕШТОВАНИЙ П О І А Н О ВБИВСТВО Т В Е Р Д О Х Л І Б А , КОТРИЙ
- S F F ^ S ^ V ! S S L -Часи римської Історії в
кождого місячного мітннгу, я—
кождої суботи пр
" Стаття ѓГ
` Jmmy City, N. J.
БУВАВ У ЖИДАЧІВЩИНІ НА ВІЧАХ.
^ f сторін БИТО —
шов урядувати дальше.

N

4

ЛИСТ УКРАЇНКИ Д О
БРАТА В АМЕРИЦІ

З ЛЩЗЕМНСЇ ГАЛИЧИНИ.

,

СОНМУ `Й СЕНАТУ,

В ОКУПОВАНОМУ К Р А Ю .

KbUrad aa Second Сіам Mail Matter at the Port ОШт of Jaraayl Ми вже подали були опис подП
Так тратив і відзискував я приCity, N. J. on March 80, 1911, under the Act of March 8, 1879.
Раківчику, повіт Коломия, в день полі томність д о пятЬ разів. О п і с л я
Acceptance for mailing at special rate of po.t-.-a provided 4or D
I Section
ськнх виборів. Тепер ще подаємо за гнали мене перед с о б о ю , штовШ`З of the Aet of October 3, 1917, aothori-ad Jifly 81. 1918.
'
львівською „Свободою" (з 3-го груд- хаючи в плечі дулами^ кричучи
ГШРЕДПЛАТА
1
1922) рнис тог події самою жерт- „уцєкай, уцекаЙ". Я л е д в о сѓуSUBSCRIPTION RATES:
Поодиноке число три центи.
льського насилля — укрдїн- лаючи не міг виконати ї х ігриThree cent- the copy.
$7.00
One умі
I 7.00 На рік
остовом,- Дмитром Федасю- казу Мимо т о г о , щ о ударами
$ 3.75
Six montha
% 3-75 На пів року
д у л д о т о г о мене „заохочува$ 2JX)
Three montha . . . . '
$ 200 На три місяці
,ли". Я падав час ві'д часу на коВ ІЬкерзи Смті 1 заграницею.
Д. -Феда
Foreign ond Jeraey City Rates.
$10.00
‚ліна. цнеможений ударами. MeOne year
$10.00 На рік
Дня 5. падолиста с. р. обстуроку
$ 5.00
не приведено д о в'озів, ‚ ‚ п б н р о Six montha
,
$, 5.00 Ha
. . . . ' І 2.75 инло мою хату о к о л о 1 0 жовні
с и л и " мене вилізти на ђіѓ
"
Three moBtha
$ Z75 Ha
Я'З. НА
рів 49 п. п,, а ќапраль тога-і^мі
чќий як асиста -сіло б і л ^
8а кожду аміну адреса платиться 10 денна
( о г о імя можна зна№гррт-і
Lont-om.ry. Tea. У. Н Союаа: 1888 Montgomery
Т._афов _Свобол-Ѓі 488 к
8а огод ошевиа редакція не відповідає.
3 Канада належить вискіЛти гроші лише на т. за Foreign Money Order.

З

ІЗ ЛИСТУ СТАРЕНЬКОГО
СВЯЩЕНИКА.

ПРИ-

РУХ У ВІДДІЛАХ У, Н. СОЮЗІ,

{^^TSSS^S, I J S

Мтш-ящш.

Н

і в

о^н^^н

л

з

^Sriirl^^a^ra^

я

і

р

в с і

Ц

А

И

Х

"teai}

1

1

М

СВОБОДА, BTOROK, 9-го СІЧНЯ, Д923,
ІШКОЛИ

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ГИНЕ!

львівського

думці ті

маю тільки на
с п і х . Н е в і л ь н о промовчувати
школи, щ о стоять на уд'ержай- найменшого факту. У с е нале(цю краю і підчинені у всьомУ; жить записати д о ч о р н о ї книпольській шкільній владі. На'- г и , крвавої книги, б о тільки
-зиваемо ї х також школами а у- т а к и м чином покажемо, як д у .
викладовою м о в о ю . Наиравду же сторожкі ми на справи наповинні сі ш к о л и носити на- ш о ї школи. скрізь нацоналний `український
Протестуючи й подаючи д о

С
Ь
О
Г
О
Р
І
Ч
Н
А
К
О
Л
Я
Д
А
џ

„Діла").

„ґлувни
уржонд
ствтнстйчни
L
.
3
‚Українська ш к о л а з а австр. р ж е ч и п о с і і о л і т е й п о л ь с к е й " витепер. — О с т е р і г а ю ч і Дає п у б л і к а ц і ю ‚‚Месєнчнік стаЎ
тистични";
з
` останніх
юсіі. — Нищення ш к о л и . —
Польська статистика. — Ч и с л о зшитків я к о г о ( Т о м V . з ш и т о к
7. Р і к 1922).містить на сторін:. І в шк. р . І 9 1 1 Л 2 і в ціќ. р.
`,

'
ловний осередок виховання
і сил п і ш л о на.чужину, в далеку
ках '344—380
дати
відносно І
- . - . і Ь щ у , аби там у ч и т и . т ш л : . о 21. — Знищення у Н о о д и ‚школьніцтва п о в ш е х н е ґ о " шк
винні б у т и тільки української ськнх тіітей. I вони — зовсім
ноких п о в і т а х ) ,
Ь . 1920721. Перші`'чотири табнароднести. С ь о г о д о м а г а е т ь - { п е в н о — сповняють л ь о я д м ю
Вже й з а австрійських часів
"лииі c r o p . 334—373) о б і й м а ю т ь
ся не тільки здоровий
і свою
„ ж б у . А . вже цілком
ѓі
українська ш к о л а
‚шкільніцтво п о в ш е х н е " в ч о педагогічні засади.
певно не р о б л я т ь ніщо таке, щ о
кою
австрійсько-иольської
тирох
„воєвудствах",
себто
І
тому попали нам у
би в и з н в а ^ ' і л ^ с ь к е
кільної а і а д и . Н е ' д а р о м повіільництво - Г а л и ч и н и . К б л ^
рукин№я-жартки ш к і л ь н о г о з о - палення. Вони чують, що-ттопа в т-аді клич .‚Наша шко.-а ,р
р і в н я є м о помішені там стали у ч у ж е морс. Ніякої
мі", клич, який залунав сидь- тиотнчні дані з датами в звічі від населення не дістають.
й г о л о с н о , і спонукав гро- домленню б у в . Краєвої Ради
Савпаки. переносять тільки д о м ілнство д о плянової, доці.ть Ш к і л ь н о ї з перед десяти л і т ,
ниці обвинував крамар продакори й шикани мимо с ь о г о , щ о
```боти,- щ о б и 'відвертати с е б т о за шк. рік 1911712 ‚ ( ц с
ний товар. Картки сі п о х о д я т ь
Ьне пішли на чужину з д о б р о ї
з села Н., д р л н н с ь к о г о повіту,
ие лихо, яке п л и л о з славної останнє звідомлення. яке видасухого
ісела чисто українського, с я 'волі, а л е задля куска
II иької, в дійсности п о л ь Краєва Р . Шкільна перед вехліба,
к о т р о г о відмовлено ї м
жому на підставі урядової ста
і,к`ч Ради ш к і л ь н о ї краевої. л и к о ю в і й н о ю ) , матимемо О
Б
1
тист'икн на ) 4 6 2 ' д у ш україн- на рідній землі. А у нас? У нас
Шкільна дебата в г а л и ц ь к і м і раз знищення,
щсть і не сміє п о з в о л и т и ' ви- республнці. Там читаємо таке: ке число дітей остає б е з
ського
населення
з г о л о с и л о противно. М и й у себе чуємо
цмі мала с в о ю ‚славу й істо
tдерти с о б і права д о власної ‚.На . звалищах` 65 польських ної науки завдяки польській г о - `тому селі 27 Жидів, котрих пе`в- (себе як чужі, а чужина гіочувсього 49 свою польськість. ( У
Все таки треба признати
В інк. р . 191171
б у л о всіх школи. Боротьбанзсімн засоба- кляс (не шкіл — увага наша) сподарці зїїпереміною
вписано яко П о л я к і в ) . На ває себе як в дома. Здається
І .дів і, ЩО в тих часах` можна б у шкіл на території з а м е т ќ а н о ї ми проти п о л ь с ь к о ї школи дЛя і 8 парале`льних в`ідділів пуб- д о в о ї мови і насиланням д о у- х о д и м о там задачу- шкільну ч.
на питання, х т о винен, л е г к о
..
громадянськи виступати українським населенням 4313, 'українських дітей, основування личних польських шкіл з 3601 країнських громад польських' 4. з дня ЗО. жовтня 1921, 'яку відповісти.
рідної ш к о л и , можна з яких 170 б у л и нечинні, отже власних ш к і л ' п р и найдальше і- ученнками
поставили
Ч е х и учительських сил. Д о такого наводимо д о с л і в н о : ‚.Як назйД а л і треба б е з у м о в н о подбаІ'ІХЛО в законодатннх т і л а х п о - чинних р а з о м 4130. Польська Дучій жертвенности,' це клич, кроваву б у д і в л ю своїх 33 но-;'висновку, щ о т у т х о д и т ь г о - ваеться край в котрім мешкаі про науку дїтей в рідній м о Г
А
Т
И д о відповідаЛьности вистатистика за шк. рік 1920721 котрий мусить охопити ввесь вих шкіл. Знищили вони т а к о ж ' л о в н о о українські діти, дійде- є м о ? В склад якої держави вхо- ві. Р і ш у ч о можемо сказати, щ о
иників невиносимог.о стану, начислює всіх шкіл 4994. К о - край. Страшні числа, які ми 7 шкіл і захоронок .‚Мацєржи
м.; ..
л и т ь М а л о п о л ь щ а ? Як називає,!кожда'громада є в силі устрої„Мацєржи м о другим ш л я х о м
ѓодин? В о б л а с т и шкільвідчислимо нечині в числі подали в горі, виведуть певно п о л ь с к о ї " -в числі
„_„_.,„.
ІЯР' головне
1 І К О К ) місто П о л ь щ і ? Над тися так, аби мати своїх учи- и с л і 16 кляс і 658
658
і.і д і ю т ь с я нсчувані
річи 634 ( ! ) . маємо 4360 чинних наш загал Із с п о к о ю й б е з ж у р учеників". ІЦож маємо ми ска- Ц
'АКОЮ
Варшава? телів д л я с в о ї х дітей. Чи це
R
віл `внлі, к о л и Східна Г а л и ч и шкіл. П е р е х о д я ч и д о внкладо- н о г о стану, в якому, цін досі на- зати про знищення 700
'^^З^г^^Г^Штил^.'.?K
"азнваєся Начальник дер- б у д е приватна школа, чи ц е
віт-отокє потьгіќихлі ` ^
" ' л мешкає? — Виріб. -Л буде приватна наука, т о т у т '
опинилася під польського о ї мови названих шкіл, поба- ходився. І може й поклики д о серед автохтонного українськоіимо,
д
о
я
к
о
г
о
в
и
с
л
і
д
у
д
о
н
р
о
^
`
б
і
л
ь
ш
о
ї
бачностўі
на
шкільні
го
населення.
Ц
е
справдішня
.
ні-ношенню
^
;
'Край
в
котрім
мешкаєі
: н`. Вже т е . щ о шкільна
нази-1 громада за г р о м а д о ю мусить
польська
господарка справи і шкільну політику ма-‚кровава будівля, яка своїм гоМ а л о п о л ь щ а . М а л о п о л ь - повстати і мусить поставити
з українським у вадила
' л о с о м д о неба кличе о поміч.
-ходить` в ск.тад держави на своїм, .{'`'народ мусить побіїм
далі перешкоди й на п'ротязі д в о х літ, б о . від р. тимуть кращий успіх.
Є
г П о
Ц ю кроваву
будівлю
Г о л о в н е - м і с т о ( т у т дити, стоючн з а , с л у ш н у спрацюіці, утавлсні українській "919 д о кінця шк. року 1920721.
шк. .р. 1911712 б у . . ). .ПОЛЬ(
М
А
Т
И стало перед своїми очима
С
А
ЇТ
И
С
Т
И поцравка учителя: П о л ь щ і ) ву.
наУ Ѓїї!
IF. в Ч
И
Ї
І
пбрадилні вісти п р о , 1 к і л а области у'країськоЬГа
кождий Українець, коли хоче
-'"ваеся Варшава. Варшава ле_к р а і с ь к о о і ац . . ляс в українських
А вже перше в с ь о г о о б о в я з .
вання п о л ь с ь к о г о у ч и - личини
—1537: В іш
ить над рікою Вислою. На
щ о б и й о г о в світі шановано.
ком є. щ о б и спільними силами
іколах.

Нарікан
Н
А з українськими діть- виказує
польська
статистика
А на цім не достіть. Д о в к р у г и жсння"то го. ї ц о ' б і л ї 15О000 у- чіі.тьник
держави
називаєся
д о п о м о г т и перше всього д о она Чехів.
— Кіль.--.-рсмінювання викладовоі 1872 шкіл, с е б т о 335 шкіл б і л ь PA
X
страшної будівлі бачимо К
П
Я
Ш
Г
К
Ь
И
Х Л
Т
І
Е
Й Н
ЕЧ
О

И
Т
К П
О П о с н ф Пілсудскин, мешкає
в
сновання
приватних українских .
дітей,
Х
І і 'г. д. і т. д., вже те даваІ , 0 б Поляків
ли
е. Українських шкіл б у л о
D
^
` '
" А в т о р . з а д а ч і п . .шкіл у всіх містах І місточках,
,вне право остерігати нанауки в рідній мові, а б о й та
к. р. 1911712 — 2612, зате
науку і
д і т е і і 83.7,' прц. польсько- Держав ні , . „ д о б р е " .
І
а
далі' і всіх б і л ь ш и х громадах,
громадянство перед п о л ь - шк. р. 1920721 вже тільки 1930. ^
кнх дітей, які зовсім не х о го
%W J '
населення' 78.3. Д р о г о б и ч
А л е на `ьому н е ' к і н е ц ь . ,Як
вкінці всюди там, д е переміМ по х о д о м на українські с е б т о менше 682 шкіл!!
0
дять д о школи, б о не х о ч у т ь ррц. п. дітей 28.2. населення д о х о д я т ь
К.льк.сть украшських
дти.
нас вісти, повітові " є н о насильно викладову м о ні давало повне право взн- четвертина стану посідання на
чйс
иобирати науки чужої мови.
219, Г о р о д о к 25.-1—23.7, Я р о - і н с п е к т о р и (скрізь П о л я к и ) ці- иу. Т у т праця ще лекша. Т р е б а
ук-г`аїнське
громадянство протязі двох літ. Які дальші
С в о г о часу мали ми нагоду -лав 67.3—50.2, К о р о с н о 79.7—`лою с и л о ю настоюють на це. тільки троха почуття жертвен1 U
Б'орони Ш
К
О
Л
И Гк о х о р о н и
Р
статтю проф Г а л у щ н н о
^ 60.7-43,
польська мова, польська пости на ш к о л и . ' В ж е д'обрих
Н
И
Х дітей перед Л
И
Х
И
М ви 1921722 і. с ь оУ
г о д н я , не можеПольська урядова
шкільна с ь к о г о в ..Світлі" ч. 1--3. з 1922 стнска 36.5—31.8,
- о,
пП„ е„ р
, . с. .м н шГ^БГГ
„ ,були
..„,
^ . „ ^ . . „ літ п о ш
_иГ
"є!м:о
л ь ' с і т о р:і я
головними пред- півтора ,десятка
рю
іим впливом і треба б у л о '
сказати. На всякий випа статисти
подає нам КІЛЬКІСТЬ П. Н.: ..і крпшськс шкільництво
руська 1-7.6—15, метами науки
в українських сей клич жертвенности на шкоідуматиСя над с п о с о б о м док рўіпницька р о б о т а мусіла шкіл з
викладовою
ўкраїн- в польськім освітленню . На
2 8 . 2 - 2 7 . 8 ! Самбір 33.1 школах. При своїх візитаціях на ли некультурні установи. А як
' ротьби і с п о с о б а м и б у д о в и піти д а л ь ш е . Правда в статне- рькою і викладовою п о л ь с ь к о ю піставі статистичних дав з р.
30.5, Сяніќ 49.5—39.3, Старий ніщо инше не звертають уваги, далеко ще ' в о н о ' д о с ь о г о , аби
'чої школи б е з о г л я д у на тиці польській находимо НОВУ мовою. З сеї статистики поба- 1194 з неповних 21 повітів,ви-Самбір 20.06--14.9. Жовква 17.7 а тільки на се. чи учительство кождий почував на с о б і у с ю
`інльні і моральні жертви, рубрнку. т. зв. польсько-укра- чи.ти ми. щ о на протязі двох казав автор, що. число україн-16.9, Богородчани 9.6—5.2, д о в о л і успішно працює у тому j відповідальність за невиповнепотягнуть ча с о б о ю , їнських шкіл, с е б т о ўтраќві- років
польської
господарки ських дітей, котрі побнрають
Калуш
12.2-10.U
К о л о м и я напрямі. Щ о ця р о б о т а б е з - ня с ь о г о обовязку. Страшний
гтсрігаючих г о л о с і в не бра- стичних. Таких бастардів н а ч н - j ( в і д 1919 — д о кінця шк. p.!початкову науку в польській
32.4—19.0, Ќосів-. 12- 4.8. На- виинно йде, щ о вона становить стогін української школи муМ
` Г о л о с и в пресі давали с л е н о 285! З гори однак може-'1921) мичвтратили одну чел`-'мові, вин'осить д о 150.000. О с ь
двірііа
22.9—12.8,
Псченіжии головну суть навчання в укра- сить розійтися по краю вічеви'м
і матеріялў. котрий понисказати, щ о це тільки пере- вертину нашого передвоєнно- деякі числа:
Рогатин 23
17.4. Ско- їнськнх ш'колах, про це подба- дзвоном. Це сьогодня чуємо
'`.н промовити д о к о ж д о г о ходова стадія д о польшення го - стану
Цей стан
`
. `
лє 12.6.—10.9, Станнславів 39.6 ють напевно накинені тут п о л ь - , ч а с т о як при покликах' д о
`` І`
ЩО т у т загрожепа
и. Заводила колись б у д е да'леко- гірший і чорнійУ бережанськім повіті б у л о
- -22.3. Стрий 2 0 . 1 - 1 9 . Снятин ські сили. А вже прямо відбу-'жертв на школи, наші л ю д е г о частина народнього ор-- їув. краєва Рада Шкільна утра- шин, коли ми в о з ь м е м о під ў ' т а к и х дітей 3015. (Ьережани З
171—8.1.
Товмач
25.5--17.9.) ваються з наукою польських іворять, щ о „ м о я дитина не х о істичні у`.ит. семинарі, далі „агу, кілько кляс 6 u ў к р а ї н - ' А д а м і в к о ю 758, Плавча вел.
їмў. Щ о б и одначе могти
: Турка
4
Жидачій 18.1—ІгиЖнів і иншнх патріотичних литі, до школи, тому не б у д у
іравду кликати на підмогу гіимазії. а' с ь о г о д н я Кураторія ських шкодах, а КІЛЬКО в поль- 210, Будилів 200,
" ' " K^R.H^W^'Vmnin
Порінів.
Броди пісеньок у роді . Н е дами з є - д а в а т и на .ніколи".' А л е д о л я
х. увесь народ, треба б у л о заводить утраквістичні і народ- СЬКИХ. Під ним о г л я д о м
У'
чоловіче, не бук
ги ясний і докладний о б р а з ні школи, аби таким чином ми- ька теперішня статистиі
42.9. 31.5, Гусятин 41 країнські батьки й мами по- де инша. як д о л я нас усіх. Д о І A
W ги і
М
С
ІЦ
Є
В
О
С
Т
И
.
) П о в . БібркаІ ` ` ` "
моичалива,
шчини заподіяних знищень і лити очі, м о в б и т о вона мала на само скромно
К'амінка 29.6- 24.6, Під-'винні забрати с л о в о . їм не по- л ю твоєї дитини збуд'ують всі
1569 (Бібрка 200. Ходорів 230, і
оці д о б р о п о л ь с ь к о г о й укра-1 колись за небіжки Австрії Ві
З.
І тут політичні
гайці 30.9— 26.7. Сќалат 41.7--{винно і не сміє бути байдуже, инші діти, і щ о зусиллями у ьі Бебездівці
109. Гранки-Ку
`.чйзації раз-у-раз взивали на- інського населення.
J
36 6, Т е р н о п і л ь 33- -32.5 Залі-j ч о г о учать їхніх дітей. Вони сіх прийде повне .право на напо- 100) Пов. І``роди 2001 ( Б р о д и
громадянстно
прнсилптп р о з у м і педагогіка
противні
іхунку дійти д о
щики 18.4 16.6. Зборів 24.1--'(мусять берегти як ока в г о л о в і , ше свобідни життя.
'
Л 0 0 . Поннковиіія 290. Т о п о р і п
`к іадні звідомлення про стан
кому утраквѓзмови. Л л є таіяду.
19.3. З о л о ч і в 29.-- 25.5. Днвітйм.дорогі серця і душі власних
Ш е раз на закінчення повто332 j в місті Україцнів 2362, П о `ли В кождій
Омохувн
не п р о м о в л я ю т ь
дивом в повітах, д е ріжннцч'дітей. їм не може бути рівно-:
У`Іримо зага.тьно відомий аксіом:
Маючи в польській статисти( , Жндів 20001, Пеняки
міжпартіпна
копферен- і о л ь с ь к і й владі доиереконання.
. , „Кождий нарід має таку д о л ю ,
виказ одноклясовн.х шкіл аж
Підкамінь 13-І). Пов. Г о . відчуттю, щ о українська
Цікаво пізнати, д е псреведенійша
я Дитина, які пісні вилітають _ ^ САМ COFIJ ЗАСЛУЖИВ!
і гине з
днем, кп ю найбільше знищення україн- ло семиклясовнх. м о ж е м о при- р о т о к 1408 ( Г о р о д о к 180. О б
ТАК
уст дітей. Діти це також у

195 ( Т У Т Українців 900. переміна викладової мови, в
ДОЛЯ ЗАСЛУЖЕНА НАМИ
і л и . З о г л я д у , щ о ста- няти. ро всіх кляс на области у- думку про м о ж л и в і с т ь о б о
ш`колах (пр. Чортќів, Т е р е б о в - ра.нські громадяне. І там. де ,
'
.
і, Д л я т о ї цілії взиває ом гистнку з р о б л е н о по „воєвуд- країнської Галичини б у л о 9.- Поляків бОО`І.'Цуців 140, Я н і в ля. Д о л и н а і т. д . ) .
старші не можуть впрост г о в о віримо, щ о МИ р і Љ. к р у г л о 10.000. Ц с число
рівночасно польських
твам", ми б у д е м о держатися
й ззаговорять
Ц е знищення б у д е ще стра- РИТН. тамі нехайі
а г о в о р я т ь ;ді-1
Д ' ; , ч о не пропадемо, щ о МИ
ало ш о відбігає від числа лєкі
„ 155). П'ов. Д о л и н а
ого
поділу, У краківському
'
шнійше. це число живих трупів ти. Б о коли сьог`о не научимо і вийдемо
присилати докладні
переможцями
у
т
ій
ійннх
комплєт'.в,
які
подає
з
і
(
Б
о
л
е
х
і
в
487.
Д
о
л
и
н
а
380
‚воєвудстпі," в повітах де мешішнх^дітей, т о каміння після';,страшній затяжній
боротьбі
- іомлення п р о стан ш к о л и в кають Українці, б у л о в шк. р.юльська статистика. Ріжниця (
українців 3378. Поляків б і л я кровавої будівлі б у д е ще
заговорить,
а л е ^ в р н о Ва'жне одначе це. щ о б и хвилі
іяснюється такнб чином, щ о - b$Q, Жндів 25301. Рожнітів вище, колн п о ч и с л и м о , кілько руїни
ѓах і поодиноких громадах 1911712 польських шкіл 346, уукраїнських
дітей
побирає
п
о
буде говорити про НЄВО.ТБНИ- побіди не відсувати як найдаль-`ічі квестіонарів розіслано, країнських 90, в шк. р. 1920721 ми не маємо змоги точно про- -64,-колн п о л ь с ь к и х діте4і тіль
чаткову науку в польській м о - пі й д у х батьків.
од
жидівських 264)
ше.
Сильний,' однофронтовий
пороблено ріжні кроки д л я при- польських 342 (— 4 ) , україн- вірити, кілько паралельних відв . Жидачів 1833 ( Ж н д а ч і в ві. У шк. p. 19К) виносило те
виступ ц і л о г о народу., у всіхѓ
рення
виконання
ухвали Сі`кйх 63 ( — 2 7 ) , бастардів 11. ділів б у л о в ріжннх школах.
Тане діється- в українських
ч
и
с
л
о
150.000.
Після
п
о
л
ь
с
ь
к
о
ї
nOBWcuioro чиста
кляс 350, М л н н н щ і ПО. Ц у ц и л і в 128,
проявах ‚ц^ціонального, п о л і між партійної
конференції. А У""'. і'ьвівському б у л о
1911^1'2
пќолах. І Ц о ж говорити т о д і
статистики
8
1920721
маємо
в
'чгѓпчі цих стрічок, якТ'ІіЬтзно п о л ь с ь к и х
652, українських (9856) припадає 7211 на п о л ь - Пчани 158, Журавно 290. М и к о школах українських дітей 301.- про всі ті школи, д о котрих тнчного Ѓ ѓ с у с п і л ь н о г о життя,
і 2645 на українські школи, лаїв над Дністром 2 9 2 , Т о з д і л
приблнзить'. з одного
боку
шали про ухвали, які т№внО'ма- 1007. в' 1920721 польських 815
ходять г о л о в н о українські д і тому разділі кляс лежить 2Л5). Повіт Збараж 1220 (Зба- 214. Приймаючи з з а г а л ь н о г о
хвилю п о б і д и . з д р у г о г о б о к у
н руках згадуваний квестіо- ( + 1 6 3 ) . українських
772 ( —
а які переміно з українських
числа дітей, маємо в ўкраїн`
зменшить наші жертви д о найпі хай самі відповідять, щ о 235), бастардів 128. У стани ще тяжча шкода: ще` б і л ь ш е р ж 286. Кійданці 158. Сенява
польські. В слід н а ш о г о рашколах
130.000
ўкраїндальших меж. А загальна всеробили
д л я такої
важної славівському б у л о 1911712 п о л кривдяча несправедливість, як Ю8, Тернилівка 9 0 ) . П о в . З б о - . —
іку маємо таких дітей тепер
народня жертвенність на шкоП`іші. I у цій о б л а с т и б а ч и м о сьиих-ч 162, "українськиь 797. в самому чисті шкіл пд о г л я - . р і в 2080. П о в . З о л о ч і в 2339 ( О - і с ь к и х дітей. 170.000 дітей
.._ло 200.000. Можна уявити с о побирає
наук`
ли є дуже важним звеном у направдивість нераз повторюва 1920721 п о л ь с ь к и х 284 ( + 122), дом викладової мови. Ўкраїн- л е с ь к о 469. Куткір 107. Сасів найменше
бі, які форми мусить прибрати
)льській мові. ,
х змапанняхі
мого аксіому, щ о кождий на- українських 656 ( — 1 4 1 ) , бас- ська школа з правила о д н о к л я J201, Білий. Камінь 112, Г о л о г о там усе, щ о польс'ьке.
Д
о
д
а
ю
ч
и
всі
ці
цифри
разом
сова,
рідше
двоклясова,
висше180).
Пов.
Калуш
564
(
В
о
й
рід мас таку д о л ю , яку сам со- тардів 92. У тернопільському
всі
вони
д
у
ж
е
скормно
й
дуА
л
е
непоснлання
д
о
школи
'і заслужив. Наша ш к о л а гине б у л о 1911У12 п о л ь с ь к и х 377, у - кялсова належить д о ' виїмків. ;нилів 320, Калуш 2 4 4 ) ' . П о в . Каже о г л я д н о почнслені, доход'и- — це не є засіб б о р о т ь б и . Т е ,
V:- винні т у т ми самі, ніхто країнЉких 718. в 1920721 поль- число яких не перевисшає чи-{мінќа струм. 1540 (Буськ 210,
Памятайте п р о ^Рідну Ш к о ста пальців наших рук. Ў к р а ї н - і Ж е л е х і в в`ел. 219. Камінќа стр. мо до- ц ь о г о , що., б і л ь ш е ніж щ о дитина не х о д и т ь д о ідѓќоли,
ірутий. За право науки треба 439 ( — 2 7 9 ) ‚бастардів 154.
відібється на ній самій, віді- л у " і про жертви на приватні у ці мусять задоволятнся пога-ІЗ-іб). П о в . ' і місто Львів 4182 320.000 українських дітей
міѓй постояти так, як за пра
Щ о д о поодиноких
повітів Иою "одноклясівкою, сурогатом І ( М а л е х і в 100, Д у б л я н и 104, Я- б о не побирає шкільної
бється на народі, к о л и серед країнські ш к о л и !
н ' до землі. П р а в д и в о ю грома зменшилося ч и с т о українськн:
навчання, підчас коли д л я з н и - і р ч і в 159). П о в . Перемншляни ки, а б о не знає, щ о це ўкраїн-j н ь о г о зростатиме число неграШиріть Ідею жертвенности
дянською поставо`ю треба
шкіл б і л ь ш е ніж ЗО в првітахі
ська школа ведена в ўкраїн-1 мотних. Н а ш о ю .неграмотністю,
" ь' 1
пол
- 3 2 3 . Пов. Підгайці 1853. Пов.
л и т и м е ж у . - п о з а яку не сміє Броди ( 3 1 ) . Турка ( 3 1 ) . Л і с к о к а ю ч о г о навіть числа
на школи від громади д о громааРдехів 1941. П о в . Рогатин 140QJ сьќому дусі. М и одначе мусимо спричиненою п о л ь с ь к о ю шкілпосунутий! нахабна р'ука.
( 3 0 ) , Старий Самбір ( 3 5 ) . В ських дітей повстають всюди Пов. Сќалат 2826. ПоВ. С к о л е приняти за певне, щ о т е ч и с л о ною
господаркою,
побивали ди, від хати д о хати!
тім останнім з 41 українськн: правильні б і л ь ш е к л я с о в і шко- 265 П о в . Стрий 1765. Пов. Т е р е р і ш у ч о за м а л е . К о л и , в р . нас Поляки цілими культурним
Чк
Посунене
шкіл о с т а л о с я 6. польських лн. П о б и р а ю ч и таку науку, наш бовля .V687. П о в . Т е р н о п і л ь 1911-12 б у л о дітей обовязаннх світом Виказуючи велике чичення і
в
уз р о с л о з 9 н а . 5 1 . М і ж 20—30 селянин не має до'віря` в'загалі 2816.
д о шкільної Науки ( у віці від :ло неграмотних у нас, заявля!М``інської
не
дошкіл втратили п о в і т и : Т е р н о д о ш к о л и , б о д л я н ь о г о понят6—12) 1,303,436, т о зовсім пев- ти. щ о наша неграмотність є
іадно відоме. Х о д и л и
тя школи тільки таке, яке. він
С ь о г о д н я сей стан т а к погір
Я піль ( 2 9 ) , Заліщик ( 2 3 ) . З б а боить у себе на місці. Він ба- шився, щ о не сміємо обмежа нс це, ч и с л о не зменшилося. вислідом нашої неохоти д о наіу.хи.
раж ( 2 1 ) , З б о р і в ( 2 2 ) . Золо`Чів
щ о тільки_ половина
уки й знання. Непосилати ді- ства і Товариства, щоби урядники в
владою
Р
І
І
І
І
М
І
М
,
. Щ
И " " " " " ‚
^
"
`
_
"
д о занотояання І І
'"")ИЃ'брка ( 2 0 ) , Сяніќ ( 2 8 ) . чить, щ о наука зводиться д о
тей д о школи — Це тільки ви- "ттств.і іовариств, то е пмдскаг-л^
в.мною $ и ф щ н о р а д о ю п
тих .дітей,була української назабавки, д о крикливих поль-....^ретйр Гхасіер, прибулії` йа tfrtrtirr
слід охізгд^ннти себе від л и х о - до Нзс.Оі0воѓо Дому на порі' мкааі nUЯ І 1 0 — 2 0 повіти:
Борщів, сЬШх маніфестацій, не видить
-^езша"
р о ^ ц о г а ^ ` т о маємо ч и с л о 6оО.ПОД,
трібні консеквенції.
го впливу. А л е т у т треба з д о - ч. 367 St. PIULS Ave.B четвер, дня 11.
Бережани ( п о 1 3 ) . Бучач ( 1 9 ) , у ній н і ч о г о поважного, нічоO0Q.
Љ
Ж
е
о
г
л
я
д
н
о
чилячи
дійІ
Ш
.'' Н
О і предкладяють іменем
На підставі дат з р . 1911—12
бувати п'озиції,' т р е б а будува- січня е р о голині 7-йій вечером. На
Чфтків
( 1 0 ) , Гусятин ( 1 9 ) . ѓ о цінного. З у к а ї н с ь к и х . ш к і л
Р
О

А
Д
Н свої ухвайй по'вітовій
х о д и л о д о щ к о л и на щоденну шли м и д о т о г о , щ о 130,000 у - Ітщ х о ч б и навіть серед д у ж г ) тім мѓѓи ИЃУ е дуже ванні-справи до
Підгайці ( 1 1 ) , Р а д е х і в ( 1 5 ) , не може дитина перейти д о
Ч
Ќ
Л
ІЬ
Н
Й
І
раді j шкільній кураполагодження, о котрих кождий^, м,науку в українській. Галичині країнських дітей побирає нау- несприятливих умов. Сќалат ( 1 4 ) . Д о л и н а ( 1 8 ) , Ка-жадної
сцевий урядник повинен знати і оВЦ
ку в українських школах, т о овищої, а б о ф а х о в о ї
горії на Т
Е
, щ о б и та остання
!луш { П ) , Р о г а т и н ( 1 9 ) , С к о ш к о л и . Длагі^країнськрі дити-І 713.208 дітей. У р.Д920—21 б а - станеться поверх пів міліоня,)
сля до них застосуватися.
JHMJ
и с л а л а сакраментальний р е с Перше в с ь о г о не в і л ь н о п о
чимо таких д і т е й ' т і л ь к и 564.( 1 2 ) , СтаниСлавГв.(ІО),
діточих
жертв,
за
які
відпоідае,
ни
зачинений
д
о
с
т
у
п
д
о
вищої{
'зводити на т е , щ о б н переміна
Ь
Р
И
П
Т
. щ о д а є с в о ю ' з г о ' д у на
t, се-рейр.1
мач ( 1 2 ) , Д о б р о м и л ь ( 1 2 ) . Я--освіти а навіть ф а х о в о ї х л і б о - 130. себто менще ,159.078, не увесь народ! Ц е ч и с л о треба
викладової мови відбувалася!
А
Е
Р
Е
М
Н
ІУ
викладової
українвчисляючи б л и з ь к о 200.000. о випекти
рослав ( 1 4 ) , Самбір
С о - р о б с ь к о ї освіти він у ній не
огненним
тавром
(безкарно і б е з протесту.-На це
і.кої мови на п о л ь с ь к у . У друІбовязаних д о науки, які не х о - і - — .
. цдена
ўкраїн-1
каль ( І 6 ) , Жовкра ( 1 2 ) .
побриае.
є часописи, на ц е протести пеК
гих місцевостях р о б и л и ` Ц
Е саК
М
У насчідку с ь о г о у деяких п о н ^ Г А
м о ж е в і і Л о д і ред відповідальними чвтшикамі учителі П о л я к и , не питаючи і
Н а с л і д к и . такого, с ф а ш н о г о , Можетяо сказати,
щ о т е недос- пробудитьс`я
Я
і з мертвого стану, ми. Зібраний матеріял про всі
вітах ч и с л о українських шкіл
нічиєї з г о д и , а тільки с и л о ю
з м а л і л о так, щ о судячи п о тому невцносимого стану мџџи` з таюче: Чисто д о стану із перед в якому находиться у відно- надужиття на й о л і шкільництва
Т
О
Г
О
, щ о вони, м о в л я в , держав-,
можна б и подумати, щ о укра- д а л ь щ и х цифр статистики. Х о ч десяти літ становлять тільки у- шенню д о сво.єї школи і д о бу- дійде рішучо л о відома загра"а нація,і с м і ю т ь безцеремон-1
в о н и ' скромно закриті ф і г о в и м країнські діти. Х о ч б и ми приВ ДВОХ ТОМАХ.
л у ч н о с т и власних дітей.
ниці. А л е " треба сей матеріял
С
О поводитися, р а б у ю ч и ^ у -^
о
^
У
^
^
^
о
и
стидлнвости, а в с е няли навіть, щ о в наслідку вій` (Нове вилаяне).
мати в руках. А заграниця має
країнського н а р о д у й о г о . н а й - як Чортќів, Теребовля`, Б р о д и таки
п р о м о в л я ю т ь 3 ДО н а с ни зменшилося д е щ о число'`ді!--д у ж е д о б р е в у х о д а таких
С
І
Т
О
Т
Н
Щ
І Е право д о науки в рідмаємо в с ь о г о п о 13 українських страшною м о в о ю , котра, м у - ітей, т о все т а к и ич-фіенш`енняі
справ, як ш к о л а й виховання
нечбуде
відноситися
д
о
ніќ.
р
.
н ій мові.
сить,
б
е
з
у
м
о
в
н
о
мусять
відбишкіл, в повіті Збараж 16. Є це
(Характер українських шкіл під С ь о г о д н я шанують скрізь у сві1920721., д а л і н е , б у д е таке виТе, п р о щ о мн б у л и снлЬно окраїнні п'овіти, і на них звеозвеі тися сильним г о л о с н и м
п о л ь с ь к о ю в л а д о ю . — Шкільна !ті право д о науки на рідній монереконані, аЛе щ о т і л ь к и г л у и о н о м серед українського на- соке, щ о б и аж п е р е х о д и л о 150.й у л а іїольська влада своїр ув,
задача в українській мові. — ві і серед Негрів. А к о л и с ь о г о хо о б и в а л о с ь о на'с, т е потверроду.
S ' '.,..000, У „воевудстві"' краківськім
Щ о діється;;-! п о л ь с ь к и х шкд- Ідня відбираютк таке право —
джується з п о л ь с ь к о г о б о к у , з і ѓу.
О д н о г о р а з у д о в и л о с я н а м (нпр. т% число зовсім не змен-і
л а х ? — Заовби б о р о т ь б и й о -' л и к о м ў культурному народови,
тим хиба
хиоа д о д а т к о м , щ ои , заподі,-..^.
На
читятн ^ Польській ' „ Г а з Є Т } шилося. Ц е одна велика шкода,
б о р о н и . — П р и в а т н і - ш к о л и й т о вопо не п о л я ш и т ь с я б е з наяна
українському
" р а д о - и бот-1 ве ^ J ^ ^ ^ .
Kл ь, в о
Mв с-к і-й " чч.. .І'З.
а , з 1922 про на; яка діється українському наІслідків. Р і ш у ч а постава нашо-і
: загальна жертвенність).
кривда, щ о - п р и ч и н н і з н и и д а н ^
Чехів у тій частині родори, яка д о т о р к я е й о г о у
Пишучи ‚тут р р о українські г о громадянства осягне свій і усамих основах. ЩО Т а к Ѓ Ведииппла чеській
;

іасів І

Один

українські

приватні

ШКОЛИ

ш№Ж$штщ^^

В

л

Ь

Љ

A F Д JL Ч И Н I
Ж
розум
УКРАЇНЦІ, Р Щ Й Щ РІДНУ Ш К Ш І Г А Л П Ч И Н І ! , Недавно
'`
Й Д І М і З Ш т ХАТА ВІД ХАТИ, З — ;ШИТу. КОТРИМИ В ЯКІЙСЬ КраМ
ЗІБРАНІ ЖЕРТВИ ВІДСИЛДИМО ДО ОБЄДНАННН, 817 НОРГ ФРЕНКЛИН СТР„ ФИЛАДЕЛФІЯ, НА ФПНД ГІДНОЇ Ш Ш И .
. -

ШИЛАСЯ

1

і

мо-ЧСЛР

-

ПОМО-

виќла-Jho

.БОРОНІ

с
н

1

ШКІЛ ^ 2 ? 5 H N S твппітоКлтГі
з-ir-nv
П^ГОТІ^ГІТВ
Е
Ц
Г
Ж
Д
Е
В
Д
И
" {.тИо-і
Ж !в
мусить?^М І^^ЗІу^^
У
З
К
Ж
Н
Ї
Ж
JJ S^OMSSS^O^S{
пП

РОБИЛА
гвом.

Ш

к

1

;

; ^ Ж ? 1 ` ^
- ^ I S S N R , , ьських^'gS^flFiSi"
вв .^ "РJ ^^^^^fSSSn
' ^ ^ . F ^ ГСЖШЇЕ
''
читати
к

0

д

і

1

о

л

а

х

в

1

9

1

4

а

і

ь

с

ь

к

а

с

т

а

т

и

с

т

и

к

а

п

о

л

а

(

е

в

щ

а

а

в

с

я

е

ЛЄЖНТЬ

с

а

ѓ

ZSS^^SB^SS^

В

ш

а

в

і

1

1

;

1

! LXOO

1

, а с т

п и л и

,

,

а п

МрЛщоби

о т я

г

і

7

7

л

45-8^354
о

Р

у

д

к

с

Q

Р

а

в

f

а

и

вони

8.8—Д.6,

посідання.

Гінця,

Г^ ^ Й ^ Я Ь ^ оі`ю""н-іп `їі!' --.
И

С

Op-

ТІ`ПІЄНЬ.

і ня
а

Здоровий

г

7.6-6.1,

26—19.4.

1 Ь

О

1

Г

Л

Я

Д

О

М

^A-THHH,

ЄВНОГО

МІСЦЄВОСЃИ.
КОЖДИМ

; І Я К І Н

р

о

Ю с

ш

м

н

а

ш

ш

-.. . ВІДJ

а

с

з

а

л

е

ж

н

т

ь

ч

и{ я

кв

о

н

а

з

м

і

0

1

усіх

6

7

і

Д І Т Є !

к

(

о

л

т

! т г г ь с я

н

л

ь

М

и

ш у

к

1 0

т

у

т

2

К

1

І

а

з

ат

с

Г І 0

1

)

а

1

р

и

И

ДАЛЕКО
СПУСТОЗНИЩЕННЯ
ШКОЛИ, ОБЛАСТИ
БУЛОТІЛЬКИ
ЩОГРОМАДСЬКІ
НАКИНЕНІ ПОЛЬСЬКОЮ
КОМІСАРІ
ІАРШЬШОВВІІОМУ

:

. ДЖЕРЗИ СИП, Н. ДЖ.

Пџий%щ
іьки
$ т Й ! ? ! мусимо витягнути

Tob-j

Л`є

(

І`?"^ " ^; Ї О ? е

Р

ППОТМОВЛЯЮТЬ

відро-

1

л

І^Лб%Тм^й`
B

L

B

B

0

K

о

ж

д

о

г

ТВОРИ

о

"ЛГ-^ого

ч

БОГДАНА ЛЕПКОГО

(

С І Ю Б О Д А . В Т О Р О К , 9 - г о СІЧНЯМ 1923.''

f сїі$.

в „ О б е д я а н н і Г . Т у т з л у ч е н і ра.ввтїн т а т Ш Г т ї р о н а % . і
втаГзгляду`на b i k v i i o V c t ^
ї`ам с п о с о б о м д , З а д ў л я ќ м і г б я з о м , б у д е м о складати, ‚ас-ртву,
вона б у д е ч и а ш т и ш о наййеи- (ще — о д н о ю с и л ь н о ю л а а о ю і
пер'ебУтії Д О І Ш И Й , час в околи-І на Н е г а й н у Д о п о м о г у , засила-ше д о ІОО.ООО карної суспіль- З А С Т А Р Ш И Н У 1-ШОГО-ОІСР.
СТЕФНЯ і ІВАСЬ ІОРДИГА нр..ш ѓ гїїтсбурґа` І там' урядити`, ти протести д о `ціиото СВІТЕ
иости,
'
яку сить огссю дорогою свого тата що'
б і л ь ш е концертів, Л ю д и будні п р о т и страшної кривди,
ірившов до Дому. Татаў, ми плачем
ПОКЛИК.
В о з ь м і м -хотяй б и м о р а л ь н у
І ІАО.ТЯрами, а б о п о курсі
січ, о р ѓ ; ц ф н д а д і і Л ф п ,
Б И `вдрв'ОЛ.ен^ ш о ЇЇОЧУЛИ св^оѓо р о б л я т ь нам Л я х и з ласки а л і - _д тобою, прийди і.не лишай нас. ,1
вартість
такої
100
тисячної
Січ.
Д о всіх Українців в З л у ч е н и х
д о всіх частий світа, скоарТНсту`співака, а т и м Т н р и ч н - янтГв і чинити у с ь о , щ о буді? Стефця. ве-можу сиУтн. Стефця І Ів_сь
М . К о ц ю к , відп.,
`
Opr. Як викривилобсЯ ИЙІіс
Державах.
нилися' б и д о с к о р м н о г о у д е р - п о т р і б н е д,ля з д о б у т т я ^ к р а ї н ' ! КОРДНЃА, .1407 A-a.terd.rn .4..., New
ро і дешево, п о ч т о ю а б о
старої грішниці П о л ь щ і , ќолив.)
Вас. Височаиський, отаман,
YORSVH.Yv
в-11
жания д л я н ь о г о , Т а к н х людей; ської державЧІ О п і с л я відчитав
телеграфічно.
;

(Лошісь).
моли . таку зорганізовану
М и х а й л о Стокодрса, писар. Нам треба піддержати. Стррі і маніфест. ‚ ‚ О б е д н а н н я ' ' та за-'
И А П Р О Д А Ж для одного чоловіка.
'стотисячну армію Січовиків!
м б і і о д і повинні горнутися на п р о п о н у в а в вцбратіі ‚ ‚ К о м і т е т віндои-к.йнерськмй інтерес По іифор
Світова війна і ї ї ііаслідки наА щ о Сказали б и д р у г і дерчацїї голосіітїкя яо; Н, CbomeU, 28
концерти, щ о б и п о ч у т и свою! О б е д н а н н я " в Менчестер.
училн нас, щ о иа політичній
жави, маючи д о діла з т а к о ю
С л і д у в а в вибір комѓтету
D.ve- ort A . . . , ' New rU-en, С-Юп.
рідну пісню а ч у т т е м і гарно,
арені може відоѓрати важну і
сидьпою`з напрямом війсковим
Д о и о м і т е т у у в і й ш л и сліду-І
відспівану. Й о г о л м и влягать
рішаючу на с в о ю к о р и с т ь ^ р о організацією?! Т у т н е м а ' д в о х
юні:
о
.
А
н
т
і
н
Уляіичцький
предне л и ш свої, але й чужі,; б о він
л ю л и ш е з о р г а н Ь о в а ш і ц народ
гадок,
що
кожду
порушену
_ Д о і з. краю на всі лінії
співає в ріжних язиках. А к о л и сідатель, Р і о с и ф Петриќ заступі як з` таким тільки можуті
справу м у с і л и б и взяти під о, ПЕРТ АМБОРі, Н. ДЖ.
ж Зазуляк пр иіі д е д о с в о г о з д о - ніік предс., Л е с ь о Снсин секреслнтись і д р у г і держави, хотяй
по
цінах` компанічних.
брадн' а не кидати її д б Коша,
рОвля, пеОно, Що знайде с о б і тар, П е т р о Струк к а с і е р , ' П е т р о
би наймогучіиші.
В и р о б л я є м о паспорти і
ік д о того-часу д і е с ь .
К о н ц е р т д. МихеЙла ЗаЯудяка.1
- д р у г е занятте, яжеб запевнйлоі ЇСухяр і В а с и л ь К у х а р к о й т р о Незорганізований
народ, ь
афіііевіти.
А о р и , Василь Явірський і 0
А щ о сказалиб наші братѓа џ ^ Н е д а в н о сему ^ в ^ у я е и - у j a a d
очах д р у г и х культурних паро- старім краю, маючи за cqO^io в в ІТерт -АмѓЗою концерт,о, який' й м у краще житте.
.текса Вуцяк к о л е к т о р и .
дів, являється н е з б и т о ю тов- Америці
так
сильну ' С і ч о в у у р я л л в нцщ арііст-сиіаак д. ІЛнП о в и б о р і у р я д у Л . Сисин
пою, котра з,причини найменO p r . ? Н е у п а т и б на дусі н і к о л и х а й л о Зазуляк п р и співучастж
представив
ц і л ь і вагу О б е д - ПЕРЕД ЎЖИТТЕМ
шої невдачі, а б о і наймсиши.`і
НЬ'таріяльні п о л а г о д ж у ї-пср t чаг
напором х о ч б и яких пере пяністки п-ни Віри Стеткевцч і
нання і заохочу'вав, щ о б всі У л о м о в и х непорозумінь розліодинайцптьлітного скрнпака О країнці вступили д о сеї карної лося з ТВАРЏ І .
слідувань!
Д Ж Е Р З И СИТІ, Н Д Ж .
^мо с к о р о і успішно.
таєсь, лишаючи тільки в історії
сипа Стеткевича. Концерт тре
армії та давали народний подаА
щ
о
найважнійше,
т
о
це,
щ
о
Згаджуємо всякі чравїіі
ПриняГТе квод`ровбгб` народ'свого народа немилий спомин.
вав
поверх
дві
години,
але
всім
а поклик н а ш о г о поневолено
тоќ, який маеся висилати д о I K ^ S ^ г-4ю д і Г ^ І І І Ч ^ м Г І І о ^ і . І
доќўменѓи
Нанважніі.іиу таку п о л ю , ,
. . . н ь о г о податку.
які б у л и на сім к о н г е р т і здава
г о л о в н о г о уряду в Ф й л а д е л ф і і . уді-я.есь цьтком ШЙ}АПШ.
D. SPAR
'відродженню свого 'націоналі,'народа.; кождий член, внхо- лося," шо він тревав дуже коВ с у б о т у дна 80-го грудня!
На фонд' иегайиої д о п о м о г и R O W ІАО _ А ^ - . С . ^ ІІ.тві.унмш.
н о г о життя нідограліѓ у д о т н ч - і ^ " " " - С і ч о в і м д ў е . станувши ротќо. П о кождій точці б у л и
1922 р о г о д 8-мій в вечер від- з л о ж е н о $22.75.
. ( Г . 2 ) . Now York. N. Т.
^
них народів організації а к а р - І Ѓ Ч И б о р ц ш
свободу, б о
б у р і оплесків. Д . М и х а й л о За бувся мітинг Т о а У к р а ї н с ь к о ї '
У х в а л е н о , щ о б к о л е к т о р и піпоетико і напрямом . й с к о в и м . '
Д "У .
У статут С і ч о Цд.ітимо
від
ошаднозуляк співав з таким ч у ѓ ѓ є м і з Січи від 170 У . Н . С. в гали ш л и п о гавзах а к о л и з б е р е т ь с е б т о організації, котрі через ,
Р карність!
стин. П р о в а д и м о чекові
с в о ю національну свідомість,) На конгресі в Ф н л а д е л ф п по- таким гарним в и г о в о р о м слів, церковній при Сусекс і Г р і н у л . ся б і л ь ш у суму, т о вишлеться
копта. Мятемо к а с 0 в і
стали с т о р о ж а м и ' с в о г о н а п і о - рушувано вагу С і ч о в о ї Оргапі- щ о поривав всіх. Г о л о с у него Мітинг отворив предс. В. Па- д о н а ш о г о представництва у
н а л ь к о г о життя, та на случай заїці та запала р е з о л ю ц і я , щ о - б у в чистий, сильний і вишколе- вукевич з піснею „ Г е й там на Вашингтоні. Спис жертводавскрипки д о винайму.
потреби вони б у л и готові' б е - би загал підпирав „ С і ч " через ний. Сам він виглядає мізерно, горі Січ іде". П о сім наступило ців п о д а м о пізніше, к о л и з л о Голосіться особисто або
регти своєї національностн з о- вступованнє в члени, однак як Видно па нім брак з д о р о в л я . слравозданнє урядників і кон-. жать усі ті, щ о д е к л я р у в а л и .
Урядники
і контроля)
Т е п е р відзиваюся д о вас, д о ружем'ЧН руках, б о так їм Н А К А - ' з в и ч а й н о у нас буває, р е з о л ю - j T a цо г о л о с і с е г о не знати б у - т р о л і .
листовно в рідній мові д о :
зЎвала їх духова карність виро- ІШя ухвалена, д е л е г а т и р о з і й - л о ; м и м о в о л і п р и х о д и л о на гад- здали своє сиравозданне все в рогі браття і сестри в Менчеб'лсна У внітрі своє`ї організа- шлись домів, а ціла справа ѓй- ку: звідки сей г о л о с v н ь о г о бе- порядку за т о товариші дали.стеір. Приступіть всі, як о д е н . . ГТінїгічтЦ.. Амеряді. Маємо' Н нашім
кождий ехладі T ^ ^ j ^ ^ ? _ 2 . ^ " _ " " `
иіі.
ціла в забуття.
риться?
їм воту'м д о в і р я з повстанцем з` д о Обеднання! Дайте кОЖдНи
.
.4 и
шле-іо пробќ--Тоі іти н с ' т о е б а '
"
бодай
Січове
М а л и й , О с и п Стеткевнч, у- я- місць.'Відтак п р е д с Січи В. Па- х о ч на одну кульку, щ о б про-1
Щ о б н це док,
ганебне л я ц ь к е c e p u c . j ^ p - .у-аеио до bcU стевти._а Амери
іс'торію о дію'- ‚Братство не з а б у д е за свій о б о - к о г о великий талант д о мўзн вукевнч покликав `на п р е д с д о ' ш и т и
глядіти далеќ'
річних з б о - Знаю щ оІ і Вас п о с т и г л а т р о х и аиікдресом. Пишпьпо Т ' Ч 2 5 і й , 2 2
0 `'бо тнутого народа б о ' х т о
Р ` Кождий із пас хай по- ки, дуже гарно достроювався п'ерепровадження
ез 10 місяців с т р а й к у ! І ^ м и НААДРЕС: А І ^ Т S I X R Z . І З А
-...,'„.,'
' ; ` і . ' ш і ф ю е Січову ідею при кождп`Сдо д. Зазуляка, б о як д. Заз` рів тов. Ст. Милнновнча.лна щ о біда через
йк вже скінчився. Ми Г..-ЄІС S^r-et, P - - - ^ . N . J .
мав отворені очіГна це. щ о ' д :
нагоді. Т о д і принесемо най-:.іяк порив'ав своїм г о л о с о м , так всі товариші з г о д и л и с ь , т ї р е д с ; але страйк вже W W W M
-члось і дѓесь в і д , П О Ч А Т К У світо
б і л ь ш у поміч Україні, коли у - ' м а л и й Осип своїми скрннцями. ‚річних з б о р і в тов. Ст. М н л я н о - на свобідній землн, ми не м о . І "
C V P T p i T 4 фотографії'
ВОЇ війни, цей БЕЗПЕРЕЧНО му
М У З И Ц І ' в н ч п'одякував присутннм т о в - І ж е м о прирівняти свою н е д о л ю )
ЛИСЯ
ЛЮ
Українців приведемо у Сі- Л
юДдИи пряслу.х
ІЛАМІГМА чудової красить НРНЗНАТИ, щ о так` сет:, в НІ
чку{аа довіря і заявив, щ о б у д е стн- д о недолі братів, котрі конають;
св артисток вншдемо
ряди. Бо ‚ ‚ С і ч " то символ м а л о г о артисти
кождому а також каталяцькпх тюрмах. К о л и тепер
с.10 після, статута
провадити
"""`" `
: української державиости, укра- ІгуЧНо оплескували.
лкоі`
родііВлаіо'иа поз
Вас
х
г
о
відкажеться
від
п
о
I H O R K E V I N O J
Чи с т о я л а б дпесь П о л ь щ а на у
о ї свідомості! і п о в н о г о ; ' Цаниа Віра, знана зі своїх ви- ' в и б о р и д о н о в о г о уряду Т о в .
востий і винаходів хто
списі СВООІДНИХ держав, коли- патріотизму.
Іступів на няні, як всюда, так і Укр. .Січи на рік 1923 і покликав моги і податку`, т о сей не варт
надішле нам 10 ц. марна секретарів Т. Мельниченка і зватнс!. Українцем. Є тут трохи
яамн на кошт а вересил.л и і о і п і . А ар-J
Л,
РІДПИСАНА І ! ѓаршина ту'т показалася артисткою, .
Пншіть
, І`р. Корўкова, почім зач.ались таких, щ о це л и ш щ о самі неб и ' і ЊТЯНЯМ
в Лмсш.пі юиг`піі- '
PСічової O P R . у
О
авши
коротенько
д а ю т ь але і д р у г и х намовляють сеВчас на адресу: Pr-fUc-l Smb. Co.,
нк с л і д у є : п р е д с
ой Полякам в л м . р я ц і ' О Р Г А Н І - Ф Я . І А Д Е Л Ф І Ї звсргаесь проте Д О КОНЦЕРТ я хочу` звернути увп- вибори
зўвати , . б е з помочи т у т е й ш о .
.
? f
^
. г
шшо'го ш а н о в ї о т
Грома- ДР-й ^РУ`ЛЯќ, 116 Ґраит ЕВЕИЮ: НЄ дати. Є І такі, Ш О МАЮТЬ Г Р О - і ' 2 І 9 N. rrrint AY.., De-Jc ІЃ, Chief-,
а не дали нічого на П о з и ч к у і і _
І
організації „ Є о к у л ?
о б о в я з к у , Щ О Б И поспіши`
` М С Л Ь И И Е Н К О ; секр. Г.
Коли в о з ь м е м о під увагу та- „
'
СічовЌі g S ^ Щ Г Ї і
с в о Г в е . т и %Х%Ь
` - Box 120; заст. Г р , Нац. О б о р о н и . Щ о йому д о т о - '
ЗНАНЦП УКРАЇНСЬКИЙ
кі організації у культурніішінх
в у в а н н я в сьоїх кіуі лапі г о і о с у
БІДУ`є Б О У - К О Р У Н О В ; Р Е Х О Р Д . СЕКР. Н. Л а - ѓ о , щ о там й о г о браття кона- а стаѓм; вішробоішіге фамілійю т ь за н е г о . К о б н він т у т мав
ХИРСиІРАЌТОР
ие
ВІД 1SSI. Усуне
від заП о л я к і в народів, як у Чехів,
сотень
Січових. n . , i nrju собі СТАПЕІ'ь'КУ маР
`
`
І
Р
`
цо д о б р е попоїсти тай на мунтверджеине, нестравність, дисНімців і т. и.
де така орган,у
. J Р О п е ч а л и т ь с я своєю с'естрою. М у ш и н с ь к и й ; заст.
РОСЬ;
ГКНКІЮ, не-иовість,
зація являлась нічим ІНШИМ а
.
ріотів,
там
повинен . . . ^ . ,
- „ А мооовля
контрольна
комісія: 'в. С о с у я ь - шайи`. Д о тих кличу: Схаменітьc
П МеЛеНЬ
ся,
б
у
д
ь
т
е
л
ю
д
и
.
К
о
л
и
і
тепер
ѓоді голови і кьаси
тільки впшколенон. арміс-ю, то знаходитися Січовий відділ. У
лічмть ріжн) задавнені недуги так
a
не о б і з в е т е с ь та не сповните
тут б е з ў с л і в н о мусимо стверди- котріѓ, „ і с ц е в о с т и БУДЕ хотяй к а л і . Ой М И п і ^ о ж а і н л За11 виборах Б У Л О П А Р У УХВАЛ
та гази ж одулка, ИоМ У Щ И Н ЯК Ж Е Н Щ И Н
0
не уживаю'
пі, шо такі організації у паро„
и ш и й Січовий гурток, ^
{
Р
товариства і ухвале-г о р о ж а н с ь к о г о о б о в я з к у , так у
кожлнА
вравнть ВАШ апетит
с не українське і не л ю д с ь к е Ню Иорк ОФІС: 336 Б. lBtb Stroel
дів,
котрі
котять
жити
свобідтам
і
б
о
л
ь
ш
е
в
и
з
м
с
к
о
р
о
з
л
о
"
Р
"
І приверне нормальсерце!
Не
відкажіться
тепер,
а
ПРИЕДИОК,
СЕРЕДА, ПЯТИИИЯ ВІЛ Ю.
ним життем, суть конечні. Сели
. і ворожа ляшня т ,
і нін с к о т н е поийшон Он податкований ПО 25 цнт. НА мі-'
ний стан здоровла.
всі,
як
о
д
ї
н
,
дайте
на
фонд
неPCBIO
ДО 8. ПСЧ. В НЕДІЛІ ВІД 10. ДО 1.
‚ и й с ь А і а р о д не мав у` себе
н ь к о сидіти.
l g
НА о б о р о н у Галичини, на
У Вашого шторннка
Ре-і-ІС, N . J. ОФІС: 62—2nd Street,
орг'анізації а б о е с л и б н і
що всі члени грімко крикнули, гайної д о п о м о г и та вступайте
По інформації в справі Opr. мавби р о д и н у . '
В
околици
д о „ О б е д н а н н я " та з л о ж і т ь на1 60SAX МАЖІГЛСГЦЙ.Г.С са
Є хотів підпирати, то
ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, СУБОТА,
,
. та
ічових Сотень можна ВІДНО- Ню Й о р ќ у майже вже всюда ш о нам с е г о не треба брати під)
ПІД 2. ДО Ь. ПЕЧЕР.
ухвалу` тільки нам давати як родннй податок!
давав концерта д. Зазуляк, ча-,
Протести
вйслалисьмо
в і д B.yonne, N. J. ОФІС: Bargboff Bldg.,
до державного життя. Гак саО р ґ в Ціікаго НА адресу рекор. сто співав і в самім Н ю й о р ќ у , найбільше, щ о б и сего ката ляК'омітету Обеднання д о конме, як у` других народів, таку са
22nd St. Sc Bro.dwnv
ССКР. С. Мусійчука, ? ` 5 2 W . CUI- де м н о г о й о г о ч у л о , але чи не ха-Як найскорше вигнати з рідВІВТОРОК І ЧЕТВЕР ВІД 2. ДО Н. вечс-,5
му важну ролќ, у відродженню
гресмена Шермана Г. Бурова і
її землі України.
сдео Ave., Chicigo, ш. Українці д о б р е Он бу`ло, щ о б и і д р у г і міСУБОТА ВІД 2. ДО 7. ВЕЧЕР.
нашого національного житті
Гемшір
Відтак тов. предс. річних ви- Ѓсенатора стейту Н
I
, б л п з ш е міста Ф и л а д е л ф і ї М О - сцевостн п о ч у л и нашого так
відоѓрали красні
М о з е с а Г. Гали, і д о секретаря
б
о
р
і
в
заявив,
щ
о
х
т
о
заплатить
іСТОРІН
у
відноснтпсь д о иисара в е л и к о г о співака, а й д о п о м о І ИІМХ
закорд. справ Чарлса Г ю з а . Т е АПИІ.':
Г Г с І---Цр"о Округа НА адресу М . глн йому В н о г о н е д о л и ? Возь- з г о р и за себе сей податок ді
л е г р а м и від Обеднання підпивелмку посвяту` наших і
В. М .
S M I T H
' ` " СтОКОЛЄСа, ``" 5 5 J-ШІИ St., F-ri-k- мім П і т с б у р щ и и у . Наших г р о - стане зараз посвідку. Д а л ь ш е !
з о л о т и м и буквами.
I ford, PhilailelphU. Hi., а ЗВІДТЗМ ДІ- мад там м н о г о і ціла о к о л и ц я подякував товаришам за взір- сали: о. А . У л я н и ц ь к н й предсід а т е л ь і Л е с ь о Сисин секр. З
Чисельна
перевага
ворогів
СТАНУТЬ всі ПОТРІБНІ
іиформа- заселена нашими л ю д ь м и . Ч и певнії порядок, щ о йому перколо
Церкви
св. Юрія
підступ і лу`кавство привалили
окрема
вислано
телегрцми
від
шиЃї раз трафилось б у т и "на тане д о б р е би б у л о як би в ПітсГовотнпь по укряінськи.
своїм г и д к і ш кадавбом
наші
Народного Коких виборах і пожелав товари- Українського
Лічить успішно недуги мущігн, женД о діл;
буріцинї завязався комітет б о
національні змагання, але не зуству ш и р ш о г о р о з в о ю в 1923 мітету д о сенатора, копгресмегдин
1
ДІтни.
дай з кількох л ю д е й і у м о в и л и
^
е
д
Ш
Л
г
і
е
міли придавити душевно-наці-! ! . . . . 5 . ! . „ 1 ` . Р .
.'. _
роііі, щ о б и притягали д о това- на ТА' Гюза. За У . Н . К о м і т е г Гтай-ѓо-ерніПии елеНчричні дплрети
йде потреба ми. готові ся з на кілька концертів, Я пев. Теодор
Петриќ
о п а л ь н о г о духа наших сланий
рцства і д о 5'. Н . Союаа нових підписали
ПСрПНЯНА УЗДА HA І З УКРАЇНИ Січовиків, які л и ш и л и с ь ирі стати в о б о р о н і своїх прав під ний, щ о л ю д и почувши г о л о с член№ по чім товариші в е с е л о п р е д с , Л е с ь о Сисин секр. С е г о
синьо-жовтим,
прапором
всі,
д.
Зазуляка
всюди
х
о
т
і
л
и
Он
P-.rU
JAN
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР
життю і котрих ворожа рука НІ
як Січовики р о з і й ш л и с я д о м і в . тиждня в и ш л е м о також д о кон
зуміла закути в свої кайдани.
гресменів та сенаторів `і гарГ. Павлиќ, фін. секр.
RATU.IHON
j
JW,. 17
Якими героями в очах паро
дішга апель д о ц и в і л і з о в а н о г о
La Boaroouneu
F.
да ѓ`уть наші Січовики, росќи
світа, котрий б у в up англійськії
спеціаліст хронічних і нншнх
Rochunbeau
Feb. 15 нені по таборах в Ч е х о с л о в л ч
друкований у „ С в о б о д і " . Т а .
внутрішннх недуг, акушер.
Зтймейиті НИГОДН—КАБІНИ на ДВА чині! Т е р п л я т ь там х о л о д і І О
кож б у д е м о старатись помісгиГоддя^ифісооІ від Ц-до 830 ВЕЧІ
чотвр+f і иііета.в-івнй — умивальні
М Е Н Ч Е С Т Е Р , H Г.
ги в місцевих англійських часол всоьз і ИВНММЯИВВНІНІ НМвдаіТЯ, кЬі- л о д та вичіку`ють нідловідцо
111 Е. 7tb Street.
, New York
ВАТН для вуриіо, Оард, Толярня, ОТ- нагоди, щ о б и " з крісом в ру-ка.-.
пнсях
і
б
у
д
е
м
о
працювати
з
уП р о м о б і л і з а ц і ю в Менчентер.
НОВИЯ ОФІС В ASTORIA. L. L
веріі маьрвгі цокла.`иі, славша фраи- пімстнтися на ворозі. У них о
сіх сил, щ о б усіх Українців приЃод. офісові від 9.30 до Н ' е поя.
цуська кухня, вино і ПИВО даром ден клич: „аОо з д о б у т и , а б о д о
Дня 17. грудня м. р. відбу- тягнути в Менчестер д о народAve.,
Aatoria, L. 1.
при t-толі, музнжа, танцЬ Пеі)евод
лнсь у нас пр'отестаційні з б о р и н ь о г о податку.
ма не б у т и " , і цей 'клич е д л я
Telephone: Astoria 2J72
чиаяа кораОли,
u гали „ У к р а ї н с ь к о г о Ќ л ю б у "
них о с о л о д о ю в їх теперішв
Сгн5ціядьів_й корабел. S.S.Pologш
З б о р и отворив місцевий парох з а о б - ? . д н а н н є У Г Я Д О Ш В
Читаючи
прого.
получуеся з S.S. Ри`й в Гавре і бе` тсрпінях.
в М Е Н Ч Е С Т Е Р , Н . Г.:
о. Антін Улянипький к о р о т к о ю j
ре оасажцріі} до Лібавіь Францу- шення амнестії через польський
п р о м о в о ю та покликав д о виЛ е с ь р Сисин, секр.
сьме візо не потрібне на американуряд, щ о вони м о ж у т ь свобідеьках..і .уас-йнеькнх ваішіиріах.
б о р у предсілателя та секретаря
но вертати д о сяоїх жінок, діПо всі дальші інформації голо- тин, родичів, домів, у відпоз б о р і в . Предсідателем о д н о г о сдсяівлісг at
ЛЬВЛ
УКРАЇНСЬКИЙ
ѓСТОРИЧНИЙ
сіться до місцевого Француської
л о с н о вибрано о. А . Уляницьвідь`'Із і р у д и й всіх Січовикіи
ЛінЃі агента- -Ле офісу коминЃ
к о г о а секретарем Л е с я Сисина.
19 STATE ST-, NEW YORK CITY 'залунала пісня „ Н е пора М о пактќу пораду.
, скалеви й Л я х о в и служить"!
о. А . У л я н и ц ь к и й і иодякуяав)
В и а д о л н с ` н с . р . вистав.ляли
І М и м о х і т ь слези стають нам в
за вибір і у своїй п р о м о в і ' п о O R , В. B E R B E R S
рз н а й б і л ь ш о м у
кііютеатрі в
; о ч а х , а разом із тим г л и б о к а віяснив
присутннм
теперішнеі
г

ВИСИПКА ГРОШЕЙ

1

1Р0ДАЖА
ШИФКАРТ

P

;

:

СПРАВИ КРАЄВІ

г

ЧОТИРИ П Р О І Р Т

о

в

з

т а к

0

н

а

к

а

в

а

а

з

е

В

в

ш

0

Г

с

,

ч

о

(

2К2$ьїї1шХЖ`їїЛ7
r

г

г } е х а і

1

E

X

м

o r

а ш

І Ж І

H

H

ВИ

МКЇ

ки

В Я З

К

Л

''"'lit
1

1 С

І і С Ь К

и

1 ! О Л Ь С ,

, К І

і

І З І И С

1

Ш

О

Г

П

O K

V R A

С С 1

п и С

НЕ МЕДИЦИНА

л

йнстїїГособ№ЯеЇЇІіі}Шп

З

А

С

Т

Т

Ч

Р

л

яЬчкгеь

н

(

)

р

е

г

г

а

ч

с

н

р

н

е

о

д

з

о

І

І

О

И

О

Ч

3

м

і

с

ц

с

ж

и

в

о

с

0

И

О С Н О

т

я

х

б

о

д

T

H

0

к

0

;

з

а

с

т

, в

Ш

в

с

д

;

К

, С 1 Є

Є

т

v

в

Д

В

е

ї н ц і в

в

е

а

і

і

1

0

1

ц

н

р

и

х

к

р

^JS fUaliS^uS^{ ^ `
^^^і^Шкѓт^
Г^МЗІ^Іи^ІШі^^^
^gp^^y^""^

п а Т

т

к

о

ж

н

о

д

ш

м

н

а і і и С

ю

м

у

т

с

ь

г

і

1

Т

Ь

т

ь

о

л

о

в

ч

т

7 И Х Є

`

е

П

Г

ДР. Щ Р Е Й БОРАЌ

а

о

б

а

6

н

а

} к

1

9

2

3

0

о

ю

Ж

L

ц о

м и

І а р

о д

а

, ! И И

Т

а

mm

DR.S.

МІДІОНИ ЛЮДИЙ Ш В А Ю Т Ь ТЕПЕР

h

ДР. Б. ГОГЕНБЕРҐ

сШ^щШ.

ОДИН ЧОЛОВІК НЕ РОЗУМІВ

Формам сказав людям, ию робиіи і як уникати нсбсзаекн.
бдии чоловік не розумів по лн-ГліЯськи.
Бас,_дш.і був нещаслнчий
чаї?, чоловік зістав убігпій, ;
на ліниоаась без корннтелв.
Ви'не хотіли би бути тим ч`о.іоУчігься язнка сего краю.
, Сс. причиниться до Вашої безrWioi.
, .
Побільшіть вашу платню і иагоду до'аеиіісу І зробіть себе сиосібіміч до цмсшжанськоіо горижацсиьі;.ічаучіимшкі, снг-ійської иовц.
Ма rap.iioyt.vo. що по 3 місшах
`від дня зацџсаиняся до нашої школн. будете joaopnrn, чіпати і цію
u

ЦРІШНМАЕСЬ
ЬАМАДШСІ.КІ ПОЧТОВІ М.ІРІ;И.

:

В окупованій П о л ь щ е ю , Г`аI личині,
мимо
переслідувань,
іцідіювились товариства „ С і ч и " .
Як г о л о с я т ь звіти, під Січорий
прапор гуртуються всі з д о р о в о
Ідумаючі — м о л о д і і старі, ж!
;ки і д і - и — б о г а т л і і і біднійші,
і інтелігенція, селяни ї ' р о б ї т н и ;ки , взагалі ціла українська суспільність.' Наш нарід свідомий
сего, щ о сама назва „ С і ч - С і ч о вик" має д л я ворога страшну
гіогрозу у с о б і , а д л я нас То жива кров, яка р о з н о с и т ь з д о р о в е
' Л и т т я по цілім пашім народнім
: організмів
?

FIRST AMERICAN PREPARATORY
І у нас, в Злучених Державах
-.- ' SCHOOL,
' є с т ь Січова Організація, котра
tf.pt. 46, 529 W. 4Tlh Street,
NEW YORK CJTY
(держит'ься здвдяки жертводюбивости і карности д у х а Січоіжкш. А л е д о с і „ С і ч " не рОзвннулася еше так, я к вимагає ftПершоряднлі' вќести ПЕРА ФОНТА- перішна .хвиля нашого відроджеиия.
У свобіднім краю, у я-,
НОВІ ‚^УМеітвп'ї Idetl РоипЬНп Рев'
ь№жст-! іоч--ггв а Ќмѓѓаѓнѓа, „Свсбоя-ѓ` якім .живемо, у „ С і ч а х " цошшПЕРЕ ГВРІИПВЕН.-ѓ Н-клрйто-ч: хмотс на зорганізуватися уся ўкраїнП І Т .ягвоандова.ітю чосжиіюм tee по
твніно mhhwhbb jhhhhoI ПОМРЌИ, бо ви сЬка еміґрація.
етярч--еа. -Ндяестн иіхтем .а-да-гу умі
. Здавялобся, щ о " ухрашсьюій
Н І Ш з.йоку. зануі}чти к-яов чорнилі
с-густятя поволй кляпќу на долину.,! народ в Америці, маючи примі-.
ри д р у г и х народів, та адаходя-.
воно само паппвнкться.Шян ТЌЃО ПЕРА''я ПЕРЕСТИКСЕО Г2.Т4 чись в не найгірших обставиНах фінансових, .корнстаючи з і
Ttorrj, ИА адресу: ,
справедливнх і демократичних
"-^ОА", S
іірав американських, заповнить
CLL-, Л .

і

тяжке п о л о ж е н н е наших братів Празі ф і л ь м Василя Пачовськоі сестер в галицькій Україні. г о : ‚.Чарівний перстень КаркаБесідник взивав д о щироѓ пра- тів", історнчні картини k Х Ш .
ці д л я визволення р і д н о г о краю І
століття з часів князя К о з і я т о через несснне негайної п о м о ч і
нашому л е г а л ь н о м у правитель- вича. ( В р о л і князя — М . С а -

;.ра, щ о маючи таких бравих
І л ю д и й , наша вітчина „ Н е вмре,
`Аис загине"!

БОЛГАРСЬКИЙ КРОВНИЙ ЧАЙ

сѓтву цід і ф О в о д о м ' Е . Петруше- д о в с ь к и й ) . В а л е г о р и ч н и х
ви-та.
брааах пересувались, перед

июнав 17-ою в ІВ-ОЮ УА
H K W TOIttL N . т .
Го-.ВВЖ ОФІСОВІ .адде-ио Нін Є-оі
ТВА,ФОИ І В І З STARR-AAW

о-

о.г.цнаті соки внгчтрен.і з зли`, -юр}ння, '-оріг, листя, рТіЄЛн
Ічима віідців н а й к р а с ш і ч я с и і Не надіймося на це
B4JU юрвчі перед спан`нем.армагають натурі скоро зломи+и лереХолояіь'еа
хоронять перед грипомў' шфлюінзою. та запаленнвм. Добрий на затверд ворив бесідник — щ о х т о с ь намгіслррії Ігідкаргтотської Р у с н . Н а ^ ,

ЄќЃ с п Е ц і я л і с т
даонічнихнедуг

дасть в о л ю . К о л и ми с а м і , . а е І с т а . 8 і б у в нрясутний пре.зи-ІВІ
М У Щ И Н А ЖЕНЩЙН
ижяЙГ хаті була иач.ка сего `шстрг‚медично- з о р г а н і з у є м о с я одним сильним
дент Масарик, який
запросив
ГО чаю під РЎІКОЮ до борХш а
перехолодженнями I другими сла
беќтами; давайте во фі,тіжанці малим вітям, держіть їх здороиимя. Як що імуром і власни'ми силами ие у- д о своєї л ь о ж і ѓ о с т и й ^ И і д г
д а р и м о . н а Л я х а , т о чужі Дер.
Взтл аптішар вемае його, пиштгь `до мене а я вишлю Вам асеюгроваио
Жави неї п о м о ж у т ь нам. Тепе^ карцатської Р у с н , о . В о л о ш и н а
тою 1 велику фамілійну
- т а ,
55.25. Адреса: Н. Н. Von
рішна хвиля вимагаеі.такої ор-І К. Грабар$і.
BviWin-, PUt-burfb, Pa.
ганізації, щ о б переконати світ
п р о нашу с л у ш н у справу та показати, щ о Ми. з д і б н і , д о самоДЕЇУДЕУ.Н.)(оР?
стійности, та щ о н і к о л и не з ѓ о - (ВІД ІН, ДЕ 81, ГРУДАД Д
(JWTFMT).
дим ось на ляцько-московське! _ - ; ' JAHUABY і9?з
1 W E . Ift.Stv.a4EW
ЃІ№
я р м о . Бесіду о.' У л я н н п ь к о г о І FRI. 12. Ьшп FRENETMO
Н4НѓА-А. В І Г - І - - - И М Е
Ц и а г о р о д ж е м о гучними .олдеска- Sun. 14. Travel
ТО.ШПГ ВІК 9. РАНО ЛО Я НЕЧЕР.
Mon. VS. PortUnc?
В НЕДІЛІ вілft. тяо ДЕ 4. ЯАПОЛ
"1C?V'.,-, `І'`ІЃ
,
, `-V.
'..'-.V
Tiies. 1FT. T-coma
Д р у г и м бесідником б у в Ле- Wed. 17. Viacouver, В. C.
сьо
Сисин,
котрий
загрівав{ Tbers. 18. 'SE.rttW, Wash.
Fri. t9. Spc_.w
присутних д о праці та п о м о ч і '
Sat 3(o. Moscow,
(.МаІІппе)
Інаший браттям,' котрі стогнітѓь Sit. 20. Pirllmin, Wtsb (Erenina)
н5траяк йоетиЧнИх! ЃMtWfaR-Мі ораіь
' в лр6к.дятім л я ц ь ќ і м я р к і . І5е- Sea. 2T. Travel. .'
І
'
ВА, В ДОДАЛЖУ .^Нгяле .-НСТ-Г fl JBe.-Hсідпик
представив
зібраним Mon. 22. вогіе. Idaho
о
КІ Жоіі04-нни'. у 6ШтіафІ-ть_ НАРИСІ
страшні ляцькі зв'ірства, и а с о в Tue's. 23. Idaho Falls. Idaho
Wed. 24. Ogden, Utah
ІВАНЕ ФРАНКА (НАП. ВАСИЛЬ ВЕТЛТВОЛ-І)
ар-еціти, р о з с т р і л и наших ге Tttrn-S 2 S . Salt LaJee City
t 14 ІЛЮСТСДАІЯ, В-ГОШУ-ЮВАТА S2.75.
роїв. К о л и у с я посвята наших Frk 2H. Pre---, UBHT {Mali nee)
W . п-ійлучнінх ліодиЯ не має піТи Sat 27. PUEBLO, COLQ.
" гюлопотгЯ оѓѓраві $340.
^un. 38. Dcpver, Colo.
надармо, т о м у с и м о иіти за І
З а м у л е н н я витгихаяте враз з грішми на а д р е с ў е

аачошши

' - кщщџштіжі-

Календар Українського Н. `Й
M-BJIaI

Календар „Будяка"
"SVOBOiM",

eaGr-jBdSt,,

вН

5fl цнт.

4

J

75 ш ,
35 н т .
25

J R . K B T . 1 C . I I Y , r e J . з л у ч е н и х Державах І з л у ч и т и с ь

}іако.

,

В? С
О

. -1 STREET,

Jerte, CITY, Н. J,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful