You are on page 1of 10

English to Arabic translation

:

Posts; the blog of Dr. S.A. Ostroumov, science, ecology, environment, biology; updated 2011, March-
February;

°  Ostroumov  
.  :     
 .   2011  / 
key words,  /  : 

  : °  SAOstroumov         
  
       
      qualtiy   
 ° 
         °   
         

    
 

18  2011 -- 0 ° -- 5  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/11203_New_links_among_toxic_pollutio
n_and_eutrophication      . °   !  
    xenob... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

  : °    ("
 
  )...

16  2011 -- 0 ° -- 2  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/10868_Terminology_pre-
infection_chemicals_metabolites_compounds_post-infection_chemicals   :  ° 
   ("
 
  )      ("
 
 C... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 :  # # 
 
   

15  2011 -- 2 ° -- 20  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/10785_Lessons_Japan_earthquake_tsuna
mi_oil_spill    2011  ##        :
http://www.scribd.com/doc/50881000/Lessons-   2011 
... 

Umeshdutta  ° .

-- -- -- -- -- -- -- -- --

 ° !  . ° 


13  2011 -- 0 ° -- 3  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/10398_List_Translated_to_French_Paper
s_online  !  . ° !  ° 
  ° 
  ! 
  : http://www.scribd.com/doc/506... 
2   ° .

-- -- -- -- -- -- -- -- --

° 
.

12  2011 -- 3 ° -- 28  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/10324_Papers_online ° 
.
°    ° 
   ! 
  : PAPERS.AVAILABLE.ONLINE.
November2.2010.doc °  ... 

 Kafle  ° .

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 : ° 
  
 Dr.SAOstroumov 

9  2011 -- 2 ° -- 5   

  
   ° 
  
  Ostroumov 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/10030_Ecologyciting_of_the_publication
s_authored_by_DrSAOstroumov "  
 : http://www.scribd.com/... 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

   

4  2011 -- 0 ° -- 11  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/9644_Lake_Biwa_Japan 

      . 
 °    
  
  . --  :    .. 

   ° .

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 


   .  16 

2  2011 -- 1 ° -- 11  

http://www.scribd.com/doc/49941553/ ˑ̡̨̨̛̣̐́ ̡̛̦̱̌ ̛̛̙̦̚ ̨ : ̶̨̛̛̛̦̦̏̌ / ̛̭̖̬́ :  
   . 16. ˑ̡̨̛̭̭̯̖̥̼ ̨̛̬̦̥̼̐̌̚ ̶̨̛̛̛̦̦̏̌ - 12. ˃̬̱̼̔ ̸̨̦̱̦̜̌
̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ (23 ̛̦̀́ 2010 ̐ ʺ̨̡̭̏̌) ̛ ̛̥̯̖̬̣̼̌̌ ̛̬̱̖̔̐. ʺ : ʺʤʶ... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

  . March1.2011 

28  2011 -- 0 ° -- 29  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/9186_CV_March12011   
 Ostroumov (2011 1  )     
 : °"
 
  
 :  Ostroumov 

 "

 ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 


 
:   °     

27  2011 -- 1 ° -- 24  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/9142_FAQBiotic_Self-
purification_of_Aquatic_Ecosystems  

! ° : Ostroumov. ! °  
     :  . --  Doklady.. 

 Kafle  ° .

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

      Doklady.

24  2011 -- 0 ° -- 20   

"        Doklady 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/8962_publications_were_published_in_t
he_journal_Doklady_Biological_Sciences. " 
  ... 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

°   : 

Ostroumov 

23  2011 -- 1 ° -- 15  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/8950_New_Science_Created_Book_by_S
AOstroumov     --     # --   

SAOstroumov   .      ... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 .   ! 
 . 2011 18  

18  2011 -- 1 ° -- 10   

 .   ! 
 . 2011 18  . 
 "
   
    
      (
  
 $ Ostroumov ) °   :
http://www.resear... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 ° 
 Ostroumov "
 
. 

18  2011 -- 2 ° -- 10  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/8723_Innovative_Opinion_Paper_Review
_Ostroumov_SA http://www.scribd.com/doc/49131150 Ostroumov.     
 :   
  
   °   .-... 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Bibliography2010 2011 
14  2011 -- 0 ° -- 11  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/8559_Bibliography2010_2011  
 Ostroumov 2000-2010   ( "  °     2011  / 
 ) : http://narod.ru/ disk/25754942000/Publications.DrOst... 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Collection.of.abstracts.submitted.to.the.session 

11  2011 -- 0 ° -- 7  
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/8450_Collectionofabstractssubmittedtot
hesession  12  2011   $    ° .    
  
  
 ... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

      - 14 
 

10  2011 -- 1 ° -- 19  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/8445_Ecosystems_Organisms_Innovation
s-14_Amherst    ( $ ) :
http://www.researchgate.net/event/International_Poster_Session_Ecosystems_Organisms_Innovations
-14_... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 !    

8  2011 -- 0 ° -- 7  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/8385_Conservation_of_living_nature_an
d_resources   :    :    ° .  Yablokov 
  Ostroumov 
$  ... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

°   

7  2011 -- 0 ° -- 17   

  ° !    14  °   
    - 14 
 : "      °    
°  
 
   
:   . Pajoro M.1 ... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 2011 

1  2011 -- 0 ° -- 18   

    2011 : " :  (    "°
http://www.scribd.com/doc/46319889/Editorship-site-2011-January5  : °    
 !  : http:/ / www.scribd.com/doc/49088234 ...

°  Ostroumov


10   2011  . . Ostroumov :
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7430_Citing_SOstroumov 
: 

  ° °     
 Ostroumov :
http://www.researchgate.net/profile/ Sergei_Ostroumov/blog/278... ( 
° ) 

** 

     2011 

10   2011 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7444_Professional_Activities_in_January
_2011  
     2011 : "°     : : "   

   °   & A. .. ( 
° # )  
   ° .

**

Book.Biological   

9   2011 

 
  :  :  
 (      ° ) 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7418_BookBiological_Effects_of_Surfacta
nts http://www.scribd.com/doc/46613666 Surfactan... ( 
° ) 

**    °  

8   2011 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7387_address_to_send_your_poster 
     °  ( 
! °   °
 1 × 1.5  "
! 
 70 × 100 

 "
   ... ( 
° ) 

** FAQ.2.Book.Bioeffects 

3   2011 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7123_FAQ2BookBioeffects 
http://www.scribd.com/doc/46270956 
   # 2. [   

 
   ] :  
 "   ... ( 
° ) 

** : !  

1   2011 

#  !  :   :
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7050_Arabic_on_Detergents 
http://www.scribd.com/doc/46163174    
   
 . 
   
wate...

** ° . ° . January2 2011
1   2011 -- 2 ° -- 35  

  ! 
  SAOstroumov  : °  
°  
$ 
    
 .   2   2011.
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7034_Comments_Evaluation_January2_2
011 http://ww... 

**     °  scipeople 

1   2011 -- 2 ° -- 43  

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7039_Ecology_materials_on_site_scipeo
ple  ° 
   °      $    
#    /   2011 :     ° : Opini ... 

** Overview.effects.surfactants.detergents 

1   2011 

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7049_Overvieweffectssurfactantsdeterge
nts Ostroumov  !         !  
     animals.  :... ( 
° # )

German.French.Japanese 

29  2010 

   . °
   SAOstroumov   !  .
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6965_GermanFrenchJapanese ** 
#
!   : http://www.scribd.com/doc/460... 

** Wissenschaftliche.Publikationen 

28  2010 #    
 . 29  2010 :   
  °  
: http://www.scribd.com/doc/46039376 °  Englischen vom   
 Übersetzung "  .  ° 
   #  A... 

** ˑ̡̨̛̭̭̯̖̥̼ ̨̛̬̦̥̼̐̌̚ ̶̨̛̛̛̦̦̏̌ - 12 

27  2010 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/3334_ProceedingsConferenceEcosystems
OrganismsInnovations-12 ʦ̡̼̪̱̭ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̡̣̖̯̏̀̌ ̏ ̭̖̍́ ̛̥̯̖̬̣̼̌̌ 12 - ́ ̨̨̥̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔
̛̛̭̖̭̭ ̵̨̭̯̖̦̼̔̏ ̨̨̛̭̺̖̦̜̍ (̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦) "ˑ̡̨̛̭̭̯̖̥̼ q  ̛̦.. .

** 9Languages.Hydrobiol.6 

26  2010  [ °  ] °     3 ° .
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6917_9LanguagesHydrobiol6 
 : http://www.scribd.com/doc/45958156   
   
 ... 

** Ecotoxicology.Detergents.6.languages 
25  2010 :  '     [  :    ]' : 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDetergents6language
s      °  #   
   
  °...
( 
° # )

postscribd fulltexts 

25  2010 http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6882_scribd_fulltexts 
  !  . ° 
   :    ° 
  
 ° ! 
       ! 
 : ... 

**  in.Swedish 

22  2010 

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6796_Ecology_Environment_inSwedish
Några  
 papper (ekologi miljö)   tillgängliga 
  [  :
http:// http://www.scribd.com/  ] www.scribd.com :   
... ( 
° # )

**    Ambiente.Spanish.

21  2010    Ambiente : 
   
 .
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6767_Ecologia_Medio_AmbienteSpanish 
Algunos documentos materiales (    Ambiente) están disponibles 
línea
gratuitos

**      

21  2010 

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6771_Ecology_Environment_in_Danish 
 °  (   )    . http://www.scribd.com/d Nogle materialer 
papirer (økologi miljö)  tilgængelige   ... 

**

Ecology.Environment.online.free 

21  2010 : " ° 
  (   )  !   :
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6766_EcologyEnvironmentonlinefree
[ : http://www.scribd.com /
] http://www.scribd.com : . ... ( 
° # )

Environment.Ecology.Materials.in.Korean 

21  2010 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6776_EnvironmentEcologyMaterialsinKor
ean &  ( õ )  [ :  ­ http://www.scribd.com/ : / /
www.scribd.com]  :
 : Ostroumov Kotelevtsev  
Toderas... 

** Environment.in.Dutch 
21  2010 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6772_EnvironmentinDutch   
 (  
  ). papieren 
materialen (ecologie  ) ! 
 
 zijn beschikbaar  [zie : http://www.scribd.com/ http:/... 

** Materials.in.Chinese 

21  2010 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6774_MaterialsinChinese   
  : http://www.scribd.com/doc/45897645 4  (ì ì ) ì Hì
[ì : http://www.scribd.com/ _ http://www.scribd.com] :  : Ostroumov ì 

**    

21  2010 

   (  
  ). papieren 
materialen (ecologie  ) ! 
  zijn beschikbaar  [zie : http://www.scribd.com/ http://www.scribd.com] : 
   : Ostroumov Kotelevtsev   Toder... 

** Materials.in.Japanese

21  2010 »    ( ì ì ) \

[  » :
http://www.scribd.com/ http://www.scribd.com]
 :  :

 Kotelevtsev   Toderas ú  Gorshkova 
(ì ) ì  
 V „
 2010 É 15  http://www.scribd.com/doc/45765589 2 ì 
%    :... 

 . . 

18  2010 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6693_Book_Praha_Conservation (...
Jablokov   Ostroumov 1991 Ochrana živé prírody Problemy perspektivy  
   
  )    sylabus ... 

** 2005.RJE 

17  2010  
Ostroumov. !         °   
    . --     . 36  6 2005 414-420.
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6654_2005RJE ! : 10... ͻ " 
 

** 2010.DBS.Au 

17  2010  #     : . Ostroumov  # Kolesov.
http://www.scribd.com/doc/45579375 demersum  Macrophyte   °   ... -
- Dokl.Biol.Sci Kolesov  #  2010 Ostroumov . demersu  Macrophyte
Ceratophyllum... 

** French.list 
17  2010  ° 
    °    Ostroumov   :
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6666_Frenchlist 
http://www.portalus.ru/modules /  
 / rus_readme.php% subaction = showfull  =
1292797433 = & & 
  ... 

** German.List 

17  2010  ° 
    °  Ostroumov Dr.Sergei   
:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6667_GermanList 
http://www.portalus.ru/modules /  
 / rus_readme.php% subaction = &  = showfull =&...
1292785289 
 

**

Tolerance.Macrophytes 

17  2010 

 
Solomonova Ostroumov
.  Potamogeton Macrophyte   L.to 
     .       2007  . 62  ° 4 176-
179. http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Os... 

**

2   

5  2010         
http://www.scribd.com/doc/44767516 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6295_2_innovations Ostroumov 
  
      Curre...   
  - Avinsky 
° .

**

3     

5  2010 http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6293_3_Key_Blogs ---
   !  °    !      
°    
   --   ... ( 
° ) 

 Shantilal Savalia  ° .

Poster.Session2011 February12 

4  2010 6 ° -- 959  

    ° 
 : 14 
°    '   
  
  - 14' :
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6258_PosterSession2011_February12
http://www.scribd.com/doc / 44668962 : .. ( 
° ) 

2   ° .
**

Key.Publications.

3  2010       --    :
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6234_KeyPublications ----------------- 

 : 
 Potamogeton Macrophyte   L.to   Dodecy... ( 
° ) 

** list.of.Blogs.Ecology.Biology 

3  2010 http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6238_listofBlogsEcology 
ͻ http://www.scribd.com/doc/44629443  °°      ResearchGAte . 
"  ° : 
 
 
 ... ( 
° ) 

** New.poster.session2011 

1  2010   °  :   : '     
  - 14' 12  2011         
 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/ 6191_Newpostersession2011  
2011 February12 http://www.resea... ( 
° ) 

** Elements.in.Biodetritus 

28  2010 
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6079_ElementsinBiodetritus    
--     :  #      . ° 

 
!    : ##  .. ( 
° ) 

 Kafle  ° .

**

KeyRoles.FilterFeeders 

26  2010 

  
   .
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6023_KeyRolesFilterFeeders  

 
    (     ° )   biomachinery (
).. ( 
° ) 

** 


 
  

24  2010 " °   :
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/5974_Key_Blogs  $ coathored
SAOstroumov  !   : http://www.researchgate.net/
profile/Sergei_Ostroumov/blog/5152_TextsOnlineFre... ( 
° )