Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
99Activity
P. 1
Locul Si Rolul Disciplinelor in Cadrul Curriculumului

Locul Si Rolul Disciplinelor in Cadrul Curriculumului

Ratings: (0)|Views: 13,192|Likes:
Published by mihaelaradu_ro8096

More info:

Published by: mihaelaradu_ro8096 on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
1
CAPITOLULL88::AANNAALLIIZZEEDDISCIPLINE
 
2
LIMBA MATERN
Ă
(LIMBA ROMÂN
Ă
)
 Institutoare, gr. I Manuela-Sabina Costache Prof. gr. I Liliopi Burcea Prof. gr. I Ileana Sanda
Drumul sinuos parcurs de societatea noastr 
ă
dup
ă
1989 se reg
ă
se
ş
te
ş
i în înv
ăţă
mântul românesccare, timp de aproape un deceniu, a încercat diverse c
ă
i pentru”alinierea proiect
ă
rii
ş
i a dezvolt
ă
riicurriculare la rezultatele recente ale cercet
ă
rii
ş
i ale practicii în domeniu pe plan interna
ţ
ional”,deziderat care s-a realizat, sub forma unei concep
ţ
ii unitare, abia în anul 1998 prin elaborarea nouluiCurriculum Na
ţ
ional ce desemneaz
ă
”ansamblul proceselor 
ş
i al experien
ţ
elor de înv
ăţ
are prin caretrece elevul pe durata parcursului s
ă
u
ş
colar”.Reforma din înv
ăţă
mântul românesc actual propune, prin toate componentele sale, un nou idealeduca
ţ
ional care define
ş
te”profilul de personalitate dezirabil la absolven
ţ
ii sistemului de înv
ăţă
mânt,în perspectiva evolu
ţ
iei societ
ăţ
ii române
ş
ti”De aceea în capitolul 4 se specific
ă
:« Profilul de formare reprezint
ă
o component
ă
reglatoare a Curriculum-ului Na
ţ
ional. Acestadescrie a
ş
tept
ă
rile exprimate fa
ţă
de elevi la sfâr 
ş
itul înv
ăţă
mântului obligatoriu
ş
i se fundamenteaz
ă
 pe cerin
ţ
ele sociale exprimate în legi
ş
i în alte documente de politic
ă
educa
ţ
ional
ă
, precum
ş
i pecaracteristicile psiho-pedagogice ale elevilor.Capacit
ăţ
ile
ş
i atitudinile vizate de profilul de formare au un caracter transdisciplinar 
ş
i definescrezultatele înv
ăţă
rii, urm
ă
rite prin aplicarea noului curriculum.Din aceast
ă
perspectiv
ă
, noul plan de înv
ăţă
mânt, programele
ş
colare, ariile curriculare,manualele alternative
ş
i alte materiale auxiliare ofer 
ă
cadrelor didactice o abordare fundamentalmodificat
ă
a procesului înv
ăţă
rii. Rolul formator al dasc
ă
lului devine indiscutabil în m
ă
sura în care eleste capabil s
ă
în
ţ
eleag
ă
 
ş
i s
ă
aplice spiritul documentelor reglatoare ale reformei, în a
ş
a fel încât lasfâr 
ş
itul înv
ăţă
mântului obligatoriu elevii s
ă
ă
spund
ă
unor obiective ce vizeaz
ă
integrarea individuluiîntr-o societate româneasc
ă
dinamic
ă
, dornic
ă
de integrare european
ă
.
Locul
ş
i rolul disciplinei limba român
ă
în cadrul Curriculum-ului Na
ţ
ional
 No
ţ
iunea de arie curricular 
ă
modific
ă
structural viziunea asupra disciplinelor de înv
ăţă
mânt carenu mai sunt tratate separat. F
ă
ă
nici o leg
ă
tur 
ă
una cu cealalt
ă
. Ele se înrudesc, se completeaz
ă
, seîntrep
ă
trund pe baza unor programe
ş
i manuale altfel gândite
ş
i structurate decât cele vechi.Aria curricular 
ă
« Limb
ă
 
ş
i comunicare » cuprinde urm
ă
toarele discipline : limba
ş
i literaturaromân
ă
, limbile materne ale minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale, limbile moderne, limba latin
ă
 
ş
i op
ţ
ionale.În cadrul celor 
ş
apte arii curriculare, consider 
ă
m c
ă
aceasta are un rol important, deoarece puneaccentul pe”fundamentarea pe modelul comunicativ-func
ţ
ional, destinat capacit
ăţ
ilor de comunicaresocial
ă
",”vehicularea unei culturi adaptate la realit
ăţ
ile societ
ăţ
ii contemporane”
ş
i”con
ş
tientizareaidentit
ăţ
ii na
ţ
ionale ca premis
ă
a dialogului intercultural
ş
i a integr 
ă
rii europene". Nu lu
ă
m în discu
ţ
ie locul
ş
i rolul celorlalte discipline din cadrul ariei, dar trebuie s
ă
privim cuseriozitate
ş
i responsabilitate importan
ţ
a limbii române, principalul mijloc de comunicare, limbaoficial
ă
a
ţă
rii în care tr 
ă
im, care se studiaz
ă
ă
ă
întrerupere, din clasa I pân
ă
la sfâr 
ş
itul liceului, deaceea
ş
i scopul studierii acestui obiect vizeaz
ă
toate laturile personalit
ăţ
ii umane. Obiectul
limbaromân
ă
î
ş
i propune, prin programa elaborat
ă
în 1998, s
ă
formeze progresiv”un tân
ă
r cu o cultur 
ă
comunica
ţ
ional
ă
 
ş
i literar 
ă
de baz
ă
, capabil s
ă
în
ţ
eleag
ă
lumea din jurul s
ă
u, s
ă
comunice
ş
i s
ă
interac
ţ
ioneze cu semenii, s
ă
se integreze efectiv în contextul viitorului parcurs
ş
colar, respectiv profesional, s
ă
-
ş
i utilizeze în mod eficient
ş
i creativ capacit
ăţ
ile proprii pentru rezolvarea unor  probleme concrete în via
ţ
a cotidian
ă
, s
ă
poat
ă
continua în orice faz
ă
a existen
ţ
ei sale procesul deînv
ăţ
are, sensibil la frumosul din natur 
ă
 
ş
i la cel creat de om.” Noul curriculum de limba
ş
i literatura român
ă
propune o modificare de structur 
ă
la nivelulstudierii acestei discipline, deoarece modelul comunicativ-func
ţ
ional, mai sus amintit, înlocuie
ş
te
 
3
compartimentarea rigid
ă
, nefireasc
ă
 
ş
i artificial
ă
a disciplinei în « limb
ă
»
ş
i « literatur 
ă
». Accentulse pune pe formarea competen
ţ
ei de comunicare a elevului, care se realizeaz
ă
în mod concret prinfamiliarizarea elevilor cu situa
ţ
ii diverse de comunicare oral
ă
 
ş
i scris
ă
, cu texte literare
ş
i non literareadecvate fiec
ă
rui nivel de
ş
colaritate sau ciclu curricular.Suntem convin
ş
i c
ă
obiectul limba român
ă
poate contribui, într-o m
ă
sur 
ă
covâr 
ş
itoare, laformarea unui tân
ă
r al c
ă
rui profil s
ă
corespund
ă
a
ş
tept
ă
rilor formulate clar în noul curriculum, lasfâr 
ş
itul înv
ăţă
mântului general
ş
i obligatoriu :(1) s
ă
demonstreze gândire creativ
ă
.(2) s
ă
foloseasc
ă
diverse modalit
ăţ
i de comunicare în situa
ţ
ii reale.(3) s
ă
în
ţ
eleag
ă
sensul apartenen
ţ
ei la diferite tipuri de comunit
ăţ
i.(4) s
ă
demonstreze capacitate de adaptare la situa
ţ
ii diferite.(5) s
ă
contribuie la construirea unei vie
ţ
i de calitate.(6) s
ă
în
ţ
eleag
ă
 
ş
i s
ă
utilizeze tehnologiile în mod adecvat.(7) s
ă
-
ş
i dezvolte capacit
ăţ
ile de investigare
ş
i s
ă
-
ş
i valorifice propria experien
ţă
.(8) s
ă
-
ş
i constriuasc
ă
un set de valori individuale
ş
i sociale
ş
i s
ă
-
ş
i orienteze comportamentul
ş
icariera în func
ţ
ie de acestea.
Aprecieri generale asupra concep
ţ
iei care st
ă
la baza noilor programe
ş
i manuale
 Noile programe
ş
i manuale de limba român
ă
pornesc de la idealul educa
ţ
ional al înv
ăţă
mântuluiromânesc, formulat în Legea înv
ăţă
mântului, nr. 85/1995, Art. 3)
ş
i reluat în Curriculum Na
ţ
ional – cadru de referin
ţă
:«(1) Înv
ăţă
mântul urm
ă
re
ş
te realizarea idealului educa
ţ
ional întemeiat pe tradi
ţ
iileumaniste, pe valorile democratice
ş
i pe aspira
ţ
iile societ
ăţ
ii române
ş
ti
ş
i contribuiela p
ă
strarea identit
ăţ
ii na
ţ
ionale(2) Idealul educa
ţ
ional al
ş
colii române
ş
ti const
ă
în dezvoltarea liber 
ă
, integral
ă
 
ş
iarmonioas
ă
a individualit
ăţ
ii umane, în formarea personalit
ăţ
ii autonome
ş
icreative. »Consider 
ă
m c
ă
atât programele cât
ş
i manualele de limba român
ă
corespund, în general,reperelor de politic
ă
educa
ţ
ional
ă
, au în vedere finalit
ăţ
ile nivelurilor de înv
ăţă
mânt
ş
i obiectiveleciclurilor curriculare, profilul de formare pentru înv
ăţă
mîntul obligatoriu cât
ş
i dominantele arieicurriculare limb
ă
 
ş
i comunicare.Privite în ansamblu, noile programe
ş
i manuale aduc schimb
ă
ri fundamentale în tabela de valoria educa
ţ
iei, contribuind la îmbog
ăţ
irea
ş
i dezvoltarea liber 
ă
 
ş
i armonioas
ă
a elevilor.Renun
ţ
ând la modelul didactic tradi
ţ
ional, structurat în dou
ă
domenii, « limb
ă
»
ş
i « lecturiliterare», prin asimilarea modelului comunicativ-func
ţ
ional programele
ş
i manualele îi apropie pe elevimai mult de în
ţ
elegerea textului literar în toat
ă
complexitatea lui
ş
i a actului cultural, dezvolt
ă
capacit
ăţ
i cognitive superioare, abilit
ăţ
i aplicative
ş
i creative, sus
ţ
in motiva
ţ
ii epistemice
ş
i culturale,dezvolt
ă
atitudini
ş
i comportamente sociale, îi preg
ă
tesc pentru via
ţ
a privat
ă
 
ş
i pentru participarea lavia
ţ
a social
ă
Aceste programe
ş
i manuale reflect
ă
dinamica valorilor socio-culturale specifice unei societ
ăţ
idemocratice, stimuleaz
ă
dezvoltarea unei gândiri critice
ş
i creative, îi ajut
ă
pe elevi s
ă
se cunoasc
ă
, s
ă
-
ş
i descopere calit
ăţ
ile, s
ă
le dezvolte
ş
i s
ă
le valorifice în folosul lor 
ş
i al societ
ăţ
ii în care tr 
ă
iesc.În general, noile programe
ş
i manuale au deschis o perspectiv
ă
nou
ă
în planificarea
ş
iconducerea instruirii. În mare m
ă
sur 
ă
, ele ofer 
ă
cadrelor didactice un sprijin profesional real, bazat pealegerea
ş
i utilizarea unor metode moderne, variate, de predare-înv
ăţ
are
ş
i de evaluare, acesteacontribuind la o apreciere obiectiv
ă
a progresului elevilor.A
ş
a cum sunt concepute, cu plusurile
ş
i minusurile inerente oric
ă
rui început, aceste componentecurriculare au un merit care nu poate fi negat : promoveaz
ă
un înv
ăţă
mânt activ, formativ, suplu, ceofer 
ă
cadrului didactic mult
ă
libertate în formarea personalit
ăţ
ii elevilor, iar ace
ş
tia, la rândul lor, î
ş
i pot descoperi
ş
i valorifica nestingherit disponibilit
ăţ
ile.

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Irina Gafita liked this
Floarea Pitu liked this
Lary Larya liked this
Lary Larya liked this
Ioana Daniela liked this
Vatamaniuc Diana Diana added this note
nu imi trebuie asa ceva :))
Alina Ivascu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->