P. 1
Geomorfologie

Geomorfologie

|Views: 169|Likes:
Published by Cozma Iuliana

More info:

Published by: Cozma Iuliana on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

1.

RELIEFUL PETROGRAFIC
Orice formă de relief este constituită dintr-un anumit tip de rocă. Rocile au fost clasificate de geologi în trei mari grupe: sedimentare, eruptive şi metamorfice. Rocile sedimentare sunt provenite din distrugerea rocilor eruptive, metamorfice sau sedimentare, prin precipitare chimică sau create de organisme vii. Rocile sedimentare se pot clasifica şi după dimensiunile granulelor componente: blocuri, galeţi, pietrişuri, nisipuri grosiere, nisipuri fine, luturi, argile. Ele pot fi necimentate sau cimentate. Rocile sedimentare se caracterizează prin stratificare şi variaţii verticale şi laterale de facies. Rocile eruptive sunt nestratificate, cristaline şi formate din mai multe elemente minerale. Rocile eruptive au fost clasificate în: holocristaline - constituite din cristale mari (granitul, dioritul, gabroul) microcristaline - cu cristale de dimensiuni mici (porfirul) şi roci amorfe, necristaline (obsidianul). În funcţie de compoziţia chimică, rocile eruptive sunt împărţite în acide (granit, diorit) şi bazice (bazalt, gabrou). Rocile metamorfice sau cristalofiliene sunt în general roci sedimentare care au suferit un proces de metamorfism rezultat al acţiunii temperaturilor şi presiunilor foarte mari din interiorul scoarţei terestre. Influenţa litologiei asupra modelării reliefului Diferitele tipuri de roci reacţionează în mod variat la acţiunea agenţilor externi. Rocile sedimentare sunt mai rezistente la alterare, şi mai puţin rezistente la eroziune. Cele eruptive şi metamorfice sunt mai rezistente la eroziune, dar mai uşor dezagregate şi alterate. Rocile cristaline microgranulare şi monominerale sunt mai rezistente la dezagregare şi alterare decât cele poliminerale şi macrogranulare. Granitul, o rocă poliminerală, se alterează mai intens decât cuarţitul, ce este o rocă monominerală. Rocile acide sunt mai rezistente la alterare decât cele bazice. Procesele de dezagregare şi alterare sunt influenţate de gradul de conductibilitate termică şi căldura specifică a rocilor. Permeabilitatea rocilor influenţează procesele de eroziune. Cele permeabile reduc scurgerea superficială, versanţii păstrându-şi mai mult timp profilul iniţial. Versanţii alcătuiţi din roci impermeabile sunt supuse eroziunii. Alternanţele de roci permeabile şi impermeabile determină dezvoltarea alunecărilor. Solubilitatea rocilor are importanţă în procesele carstice.

1.1. Relieful dezvoltat pe roci cristaline. Relieful granitic
În categoria rocilor cristaline se includ rocile magmatice şi cele metamorfice. Procesele de dezagregare şi alterare a rocilor cristaline depind de gradul de conductibilitate termică, de coeficienţii diferiţi de dilatare termică a mineralelor constituente, de prezenţa fisurilor prin care pătrunde apa. Penetrarea apei în aceste roci are loc prin diaclaze, prin spaţiile dintre cristale şi prin spaţiile rezultate în procesele de dezagregare. Forme de relief Prin alterarea mineralelor se formează argilă şi o masă alcătuită din fragmente grosiere, mai ales cristale de dimensiunea nisipului grosier. Ea mai este denumită grus granitic sau arenă granitică. Această formaţiune poate avea grosimi până la câţiva metri, acoperind mai ales poalele versanţilor sau suprafeţele plane sau slab înclinate alcătuite din roci cristaline. “Căpăţânile de zahăr”. Ele sunt formate în condiţiile climatului tropical cu un anotimp ploios. Au formă de monticoli, cu înălţimi de 2-300 m, aspectul lor fiind datorat de procesul descompunerii sferice. Alterarea are loc pe diaclaze, determinând desprinderea de blocuri, ale căror margini şi colţuri se rotunjesc pe loc.
1

Blocurile sferice. O primă ipoteza admite că s-au format la suprafaţă prin acţiunea de eroziune subaeriană care fasonează colţurile şi muchiile. A doua ipoteză specifică că blocurile sferice s-au format în interiorul scoarţei, ele fiind înconjurate de o masă friabilă cu porozitate mare rezultată prin alterarea granitului. Exhumarea lor se face mai uşor în regiunile cu climat periglaciar, unde materialul alunecă uşor, antrenând şi blocurile sferice. Taffonii reprezintă cavităţi concave de la câţiva centimetri la câţiva metri. Formarea lor se datorează proceselor de exfoliere şi dezagregare granulară sub acţiunea agenţilor externi. Apar mai ales în climate calde semiaride. În regiunile montane înalte, cu climat de tip periglaciar sau crionival apar forme cu aspect ascuţit: creste înguste şi fierăstruite, vârfuri piramidale, ace, blocuri suspendate, îngrămădiri de blocuri etc. Relieful format pe roci cristaline prezintă anumite trăsături condiţionate de regimul climatic. În climatul cald şi umed, alterarea rocilor cristaline duce la crearea unei morfologii cu linii semeţe, cu obeliscuri, căpăţâni de zahăr, ce au poalele îngropate în detritus. În climatul temperat relieful granitic prezintă trăsături mai estompate, reprezentate prin forme ovoidale domoale. În climatul rece predomină dezagregarea fizică, ca urmare a alternanţei îngheţului şi dezgheţului cu formarea de îngrămădiri de blocuri. În România relieful format pe roci cristaline este întâlnit în Munţii Carpaţi şi în Dobrogea.

1.2. Relieful dezvoltate pe gresii şi conglomerate
Gresiile şi conglomeratele sunt constituite din particule cimentate. Gresiile provin din nisipuri care au o compoziţie granulometrică relativ omogenă, iar conglomeratele rezultă din cimentarea unor particule foarte diferite, de la nisipuri la pietrişuri, galeţi şi uneori blocuri. Forme de relief dezvoltate pe gresii Gresiile sunt roci compacte, rezistente, cu permeabilitate variabilă în funcţie de coeziunea particulelor. Există gresii dure, compacte, omogene, bine cimentate şi puţin diaclazate (Gresia de Kliwa) şi gresii friabile, mai puţin cimentate, întâlnite mai ales în bazinele prealpine. În funcţie de natura cimentului există gresii calcaroase, silicioase, argiloase, glauconitice etc. În funcţie de mărimea granulelor se întâlneşte o gamă variată, de la gresia argiloasă (foarte fină) la gresia conglomeratică, cea mai grosieră. Gresiile fine şi omogene se desfac în fragmente mari, asemenea granitului, pe când cele eterogene, cu granule mari sunt uşor atacate de eroziune. Bancurile grezoase sunt alcătuite din alternanţe de strate dure şi unele mai friabile. Uneori conţin şi intercalaţii argiloase sau conglomeratice. În Munţii Vrancei, succesiunea de gresii dure de Kliwa cu gresii mai moi, ca cele de Tarcău a dat un relief diferenţiat altimetric. Vârfurile sunt constituite aproape întotdeauna din gresie de Kliwa, iar înşeuările din gresie de Tarcău. Văile săpate în gresii prezintă rupturi de pantă, atât în profilul longitudinal cât şi în cel transversal. Unde se înterpun strate dure, pot apărea poliţe sau trepte locale. Dacă gresia este dură, poate apărea un relief masiv, ce evoluează pe calea dezagregării fizice. La baza versanţilor se acumulează grohotişuri sau tăpşane nisipoase. Gresiile calcaroase pot duce la apariţia de forme de tip carst, lapiezuri, doline, chei, grote etc. Gresiile argiloase şi marnoase pot da alunecări. Gresiile determină formarea de reliefuri trapezoidale, coloane uriaşe sau stâlpi cu flancuri abrupte, datorită stratelor mai rezistente. Pe gresii apar şi forme de eroziune de tip taffoni. Ele au aspect de alveole şi sunt întâlnite pe versanţii puternic înclinaţi. Forme de relief dezvoltate pe conglomerate Duritatea diferită a elementelor componente cât şi natura cimentului alcătuiesc factorii care condiţionează comportarea diferenţiată a conglomeratelor. Întrucât cimentul care le uneşte este, adesea, mai puţin rezistent decât fragmentele de rocă, el este distrus prin variaţiile termice, prin dizolvare de apele de infiltraţie, iar fragmentele eliberate se deplasează sub acţiunea gravitaţiei. Nefiind plastice, conglomeratele sunt puternic fisurate datorită tensiunilor tectonice care au dus la înălţarea maselor muntoase. Acest fapt le determină o permeabilitate ridicată, astfel că, ele nu favorizează scurgerea de suprafaţă, rămânând în relief şi dominând regiunile vecine care
2

sunt alcătuite din alte tipuri de roci. De aceea, masivele constituite din conglomerate prezintă abrupturi marginale. Neomogenitatea granulometrică şi petrografică şi cea a liantului permit o distrugere diferenţiată a rocii cu apariţia de forme foarte variate şi uneori bizare. Rămân astfel în relief forme de clăi, turnuri, piramide, ciuperci etc. Alternanţa unor orizonturi mai dure cu unele mai puţin dure, fac ca pe versanţi să apară poliţe sau brâne. La poala versanţilor se formează ample trene de grohotiş, rezultat prin dezagregare. În partea superioară a maselor de conglomerate se formează suprafeţe structurale, suprapuse pe orizonturile mai rezistente. Forme caracteristice apar în Munţii Bucegi, Ciucaş, Ceahlău etc.

1.3. Relieful dezvoltat pe roci argiloase şi marnoase
Rocile argiloase şi marnoase sunt constituite din particule minerale foarte fine, predominant sub 0,002 mm diametru. Ele se caracterizează prin impermeabilitate, duritate mică, rezistenţă redusă faţă de eroziune, plasticitate mare la îmbibarea cu apă etc. Impermeabilitatea favorizează scurgerea de suprafaţă, cu realizarea unei reţele hidrografice dense, care duce la modelarea unui relief foarte fragmentat. Văile au o pondere mare, interfluviile fiind adesea înguste, sub forme de creste sau dealuri izolate. Eroziunea pe astfel de roci este foarte activă, versanţii văilor sunt ei înşişi brăzdaţi de ogaşe, ravene şi alte forme de eroziune. Uneori, terenurile sunt aşa de fragmentate de ravene încât nu mai pot fi utilizate economic, sunt denumite “pământuri rele” sau “badlands” - denumire luată din statul Dakota, SUA. Eroziunea este foarte puternică pe rocile argiloase şi marnoase, mai ales în zonele semiaride, care nu permit dezvoltarea unui înveliş vegetal protector, ploile torenţiale, provoacă o scurgere superficială foarte abundentă şi ca efect, se dezvoltă o eroziune pe măsură. Trăsătura cea mai caracteristică a morfologiei dezvoltate pe argile şi marne este dată de alunecările de teren. Ele au fost caracterizate şi explicate la capitolul privind deplasarea materialelor pe pante. Declanşarea alunecărilor dovedeşte intrarea versantului într-o fază de dezechilibru. Restabilirea echilibrului se realizează când alunecările îşi reduc simţitor acţiunea, până ajung să nu mai funcţioneze, ca urmare a dispariţiei cauzelor.

1.4. Relieful dezvoltat pe loess şi depozite loessoide
Loessul este o rocă detritică, nestratificată, afânată, străbătută de pori, constituită predominant din particule prăfoase (30-50%), nisipoase fine şi argiloase. El conţine cuarţ, minerale argiloase şi carbonat de calciu. După cei mai mulţi cercetători, loessul s-a format în timpul cuaternarului, prin acţiunea vântului care a transportat praful fin, provenit din alterarea rocilor, la distanţe mari. Sunt mai multe teorii despre formarea loessului. Teoria deluvială - arată că materialul rezultă în urma spălării depozitelor friabile de pe pante este transportat şi depus în câmpii piemontane, câmpii joase sau văi largi. Teoria pedologică sau eluvială arată că loessul este produsul prefacerii intense pe care o suferă scoarţa de alterare în procesul de solificare, formându-se în prezenţa carbonaţilor o structură afânată şi poroasă. Teoria fluvio-glaciară - consideră că loessul s-a format din acumulările fluvio-glaciare de la periferia calotelor de gheaţă. Ţinând cont de geneza diversificată a loessului, s-au stabilit următoarele tipuri de loess: eolian, aluvial, fluvio-glaciar, deluvial, proluvial şi eluvial. Aceste tipuri de loessuri prezintă caractere proprii, fiind rezultatul condiţiilor distincte în care s-au format, dar şi a prefacerilor care au avut loc după depunerea lor. A fost deosebit un loess primar, un loess secundar sau remaniat şi un loess degradat sau levigat. Depozitele loessoide sunt materiale asemănătoare loessului, dar conţinând particule fine mai multe sau predominând particulele nisipoase. În depozitele loessoide se găsesc fosile de apă dulce şi resturi de vegetaţie.
3

Sunt larg răspândite în zonele aride ale globului. Formele de relief Ape curgătoare creează pe loessuri văi strâmte şi adânci. Ele provin din distrugerea altor roci. loessul absoarbe apa cu multă uşurinţă. sudul Câmpiei Europei de Est.Datorită texturii prăfoase şi porozităţii ridicate. de tip chei. Câmpia Panonică etc. ultimele numite trovanţi. Datorită circulaţiei lesnicioase a apei. Relieful dezvoltat pe roci solubile. Principalele procese în geneza şi evoluţia reliefului format pe loess şi depozite loessoide sunt tasarea şi sufoziunea. apele nivale. Dar răspândirea cea mai largă pe glob o au calcarele. are loc levigarea carbonaţilor. Apar în zona Pucioasa. mai ales în vecinătatea unor ape freatice. Ele se întind din China prin Asia Centrală şi Asia Mijlocie. Cele mai solubile sunt sarea şi gipsul. din descompunerea substanţelor organice. 1. Grosimea lor variază de la câţiva metri.5. iar la baza loessului apar canale şi hrube subterane. Văile au versanţii lini cu poalele înecate în material nisipos alunecat din părţile superioare. Lunca Dunării. Delta Dunării etc. Pe nisipuri se dezvoltă în general un relief instabil.6. făcându-l mai rezistent la eroziune. creează spaţii libere în rocă. Loessul prezintă o serie de însuşiri datorate componentelor sale de bază. Prin acţiunea modelatoare a vântului. La baza loessului se formează concreţiuni calcaroase numite “păpuşi de loess”. şi doar în cazul unor precipitaţii abundente se umplu cu apă. Dizolvarea rocilor se produce de către apele pluviale. Unii din ei ajung la peste 1 m diametru. gipsul şi sarea gemă. acolo unde există nisipuri în stare de mobilitate. dolomitul. Relieful dezvoltate pe nisipuri Nisipul este o rocă sedimentară necimentată. pe ţărmurile mărilor sau lacurilor. Dealul Feleacului şi pe valea Timişului în Banat. În România relieful nisipos este prezent în Oltenia.02 şi 2 mm. Câmpia Română. Colinele Tutovei. datorită şiroirilor. Se întâlnesc pe nisipurile plajelor. Infiltraţia apelor în nisipuri condiţionează formarea prin cimentare a unor concreţiuni. Relieful carstic Relieful carstic este un complex de forme ce apar şi de dezvoltă în urma proceselor de dizolvare a rocilor solubile.numită “riple-marks”. se formează pâlnii de sufoziune şi râpe de sufoziune. Pe loessurile mai compacte pe versanţi se formează coloane sau piramide. Adesea sunt seci. energie mică şi pante reduse. Nisipul este constituit din particule minerale cu dimensiuni cuprinse între 0. Dizolvarea calcarului se produce atunci când în apă este prezent dioxidul de carbon care poate proveni din atmosferă. subterane şi de apele marine. cu forme plate. cu răspândire largă în climatul arid şi semiarid. modelarea reliefului se face într-o mică măsură prin intermediul apelor curgătoare. Se formează uneori. Datorită permeabilităţii foarte mari. făcându-l să fie mai rezistent la eroziune. Grupa rocilor solubile cuprinde: calcarul. Pe nisipuri se formează o structură cu aspect ondulatoriu constituită din creste paralele şi regulat distanţate . Aceasta datorită faptului că versanţii văilor se prăbuşesc şi se surpă vertical. iar CaCO3. orizonturi cu duritate mare sub formă de bancuri sau sub formă sferică. în deşerturi sau pe depozitele fluviatile nisipoase. cuarţul fiind un mineral mai rezistent la alterare. Ele apar şi în lungul marilor râuri. 1. Câmpia Vestică. la 100-300 m în Podişul de Loess din China. deci relieful carstic format pe calcare este cel mai răspândit. Cuarţul contribuie la ridicarea gradului de permeabilitate. 13 milioane km2. pe câmpiile nisipoase se formează dune. în general sunt silicioase. argila cimentează uşor particulele. cu mare mobilitate şi permeabilitate. din procesele vitale ale 4 . prin dizolvările sale. modificarea structurii loessului şi formarea de crovuri. Loessurile şi depozitele loessoide sunt răspândite pe o suprafaţă de cca. Ca urmare a sufoziunii. litoralul Mării Negre.

Formele de relief exocarstice Pe terenurile calcaroase înclinate. procesul de carstificare mai este influenţat de: . numite polii. . .temperatura şi caracterul precipitaţiilor atmosferice influenţează procesele de dizolvare.Zona mijlocie. se formează doline sau pâlnii carstice şi avenuri.Clima . microgranulare se carstifică mai intens faţă de calcarele cochilifere.pe suprafeţele plane.Relief . Poliile reprezintă depresiuni alungite. tasări şi prăbuşiri superficiale. rezultaţi din oxidarea piritelor sau a hidrogenului sulfurat din apele subterane. Stratul de calcar cu cât este mai pur şi are o grosime mai mare. cu diverse adâncimi.Puritatea şi grosimea stratului de calcar. Avenurile se dezvoltă pe unele fisuri. Poliile sunt considerate că reprezintă etape târzii în dezvoltarea reliefului carstic. cu axa mare de câţiva km sau zeci de km (Polia Popov din Herţegovina are 180 km2). Pe fundul poliei se mai pot păstra martori. Această zonă mai este cunoscută ca nivel de bază carstic sau bază de carstificare. mai mari de 20 m. sau zona de aeraţie. Suprafeţele ocupate de lapiezuri se numesc câmpuri de lapiezuri. de regulă. Avenul Barder din Alpi are 1148 m. Aceste formaţiuni sunt forme de tranziţie la depresiuni şi mai mari. Pe suprafeţele orizontale se formează lapiezuri alveolare sau tubulare. pe fundul dolinelor se acumulează un strat de argilă constituit din particulele insolubile.calcarele omogene. în procesul de şiroire apele de scurgere creează prin coroziune şănţuleţe rectilinii sau sinuoase numite lapiezuri.permite declanşarea procesului de carstificare la suprafaţă şi în interiorul rocii. de adâncime . verticale sau înclinate. dar unele pot depăşi 1000m. închise. formate prin eroziunea şi transportul particulelor de roci insolubile din interiorul masivului calcaros. . este delimitată de nivelul minimal al apelor freatice în partea superioară. polii erozionale. împiedicând pătrunderea apei în roci. după regimul hidrologic: . Dolinele se prezintă sub forma unor depresiuni ovale sau circulare cu diametrul de la câţiva metri până la 1 km şi cu adâncimi de la 1-2 m până la 100 m sau mai mult. prezenţa fisurilor determină pătrunderea mai uşoară a apei în interior. respectiv grabene sau depresiuni structurale modelate de procesele carstice. formele carstice apar şi se dezvoltă mai intens. sau mezocarst. polii de prăbuşire. Mai pot fi polii tectono-erozionale. Circulaţia lor este cvasiorizontală şi se pare. mai ales cei humici sau cei sulfurici. La dizolvarea rocilor carbonatice pot contribui şi acizii. Formele endocarstice Avenurile reprezintă forma de legătură dintre carstul de suprafaţă şi cel de adâncime. în care procesul de carstificare a atins nivelul de bază.Zona superioară. cuprinde masivul până la nivelul apelor freatice. doline cilindrice sau doline de tipul puţurilor. După locul unde se declanşează procesele de carstificare se deosebesc două categorii de forme: de suprafaţă . Avenul Pierre Saint Martin din Pirinei are 1332 m.endocarst. formând depresiuni alungite numite uvale. eroziune. cu atât mai intens este supus proceselor de carstificare. cu cel mai intens proces de carstificare. În procesul de evoluţie dolinele ajung să se unească unele de altele.exocarst. De obicei. .microorganismelor din sol şi roci etc. rezultate prin prăbuşirea tavanelor golurilor subterane.Permeabilitatea rocii . iar în partea inferioară de suprafaţa stratului impermeabil. Ele au adâncimi de la câţiva cm la 1-2 m. În fiecare regiune carstică se pot deosebi trei etaje sau zone.Compoziţia rocilor . sau zona de saturaţie constantă. În condiţiile intensificării circulaţiei verticale a apelor. Ele sunt goluri cilindrice. sau zona circulaţiei verticale.Zona inferioară. După formă dolinele pot fi de tip pâlnie. evoluţia reliefului are loc prin retragerea laterală a pereţilor şi formarea poliei. . În afară de aceste condiţii. iar îngheţul persistent frânează acest proces. cu fundul plat. Avenul Snejnaia din Caucaz are1370 m. numiţi humuri. Formarea unei dolinele are loc prin procesele de coroziune. . Unele 5 . sau zona de saturaţie periodic completă în care au loc oscilaţii considerabile şi bruşte ale nivelului apelor subterane. în comparaţie cu versanţii puternic înclinaţi.

speleotermele nu se formează. vechi. Evoluţia proceselor carstice în funcţie de condiţiile climatice Procesele de carstificare. Golurile mari subterane se formează îndeosebi în zona inferioară.Zona mediteraneană. Cele mai mari peşteri sunt: Peştera Vântului din Piatra Craiului. fiind constituit din lapiezuri. coroziune. Relieful format este superficial. avenul de la Scărişoara are 130 m. Se formează o câmpie marginală carstică. avenul Barsa 150 m. ca procese denudaţionale. carstificarea se petrece numai în partea superioară a rocilor. Acestea se numesc peşteri reci sau peşteri de gheaţă. 32 km şi peştera Topolniţa din Podişul Mehedinţi de 20. iar în podeaua peşterilor se înalţă formaţiuni mai masive numite stalagmite. . dar sunt reprezentate larg şi formele endocarstice evoluate. Munţii Banatului. procesul constând din precipitarea carbonaţilor din soluţia de bicarbonat prin evaporarea apei. Piatra Craiului. Pe pereţii peşterilor se formează draperii parietale. Lipsa precipitaţiilor împiedică dezvoltarea proceselor carstice. . Hăghimaş-Bicaz. prăbuşiri şi surpări. Podişul Dobrogei Centrale şi de Sud. În regiunile cu structură cutată şi grosime mare a rocilor solubile se formează peşteri polietajate.se termină în “fund de sac”. 11 000 peşteri şi avene în Munţii Apuseni. În ţara noastră se întâlnesc cca. Munţii Vâlcan. care sunt moştenite din pleistocen. În Apuseni avenul Şesuri are 217 m. Munţii Mehedinţi. formate în regiuni carstice. . Podişul Mehedinţi. Morfologia peşterilor depinde de formaţiunile create prin precipitarea carbonaţilor. De obicei ele se întâlnesc în etajele superioare care sunt mai uscate. Formarea câmpiei are loc la nivelul râurilor principale care drenează regiunea. . partea care se dezgheaţă în timpul veri. Se ajunge la micşorarea suprafeţelor ocupate de masivele calcaroase şi chiar la dispariţia acestora. care se numesc speleoteme.5 km. Această câmpie reprezintă un pediment de origine carstică. şi care au una sau mai multe ieşiri la suprafaţă.Zona tropicală şi ecuatorială. se elimină o mare cantitate de acizi care amplifică puterea de coroziune a apelor. dar prin descompunerea resturilor vegetale foarte bogate.Zona oceanică rece şi umedă (tip irlandez). Peşterile se formează prin procese de dizolvare. Cea mai renumită peşteră este “Mamooth Care” (SUA) cu lungimea de 341 km. Depresiunile se adâncesc până la nivelul de bază carstic. În această zonă. Într-o apă rece se dizolvă mai mult CO2 decât în una caldă. Când aceste două formaţiuni se unesc se formează colonade. Peştera Eisriesenwelt sau Peştera Lumea Gheţarilor Giganţi din Austria ce are 42 km lungime. apele au mai puţin CO2 dizolvat.Zona de deşert . cu toate că apa rece este un dizolvant puternic. Birot (1981) sunt 5 zone de carstificare: . aşa sunt Peştera Kungur din Ural. Apele sunt abundente şi bogate în CO2 şi împreună cu acizii rezultaţi din descompunerea materiei organice vegetale determină dezvoltarea foarte intensă a proceselor carstice de adâncime. procesele carstice afectând şi versanţii înclinaţi. În funcţie de temperatura apei. După P. El este caracteristic şi pentru regiunile înalte alpine. depinde cantitatea de dioxid de carbon care se dizolvă în apă şi se formează mai mult acid carbonic. În zonele tropicale se formează depresiuni care fragmentează masivele calcaroase. 6 . Aici sunt dezvoltate atât procesele şi formele exocarstice cât şi cele endocarstice. În această zonă. rezultând podişuri sau coline izolate. Dar apa caldă dizolvă mai repede carbonaţii de calciu. Stalactitele atârnă sub formă de ţurţuri din plafoanele peşterilor. candelabre etc. Umiditatea sezonieră determină dezvoltarea mai ales a formelor carstice de suprafaţă. altele trec în peşteri orizontale. se petrec sub influenţa climei. Prin acumulările concreţionare sau prin umplerea golurilor cu material adus de la suprafaţă se poate stopa evoluţia procesului de carstificare. Nu toate peşterile prezintă speleoteme. apoi carstul se dezvoltă în plan lateral. În părţile inferioare mai umede şi adesea umplute periodic de apele râurilor subterane. În unele peşteri se acumulează mase de gheaţă. Peşterile reprezintă diverse goluri subterane.Zona periglaciară. la nivelul de bază carstic. Prezenţa unor forme carstice de adâncime sunt datorate unor perioade pluviale din cuaternar. eroziune.

şi faliate. .P. stratele se vor depune înclinat. spre centrul bazinului se depun mai ales argile. Relieful structurilor concordante Structurile concordante sunt acelea în care stratele păstrează în mare parte poziţia din timpul sedimentării. .carstul depresionar sau cockpit karstul este reprezentat prin depresiuni cu versanţi abrupţi. Apar diferenţieri şi în plan orizontal. adesea. cu o gamă variată de forme exocarstice şi endocarstice. cu o energie de relief redusă. ea este numită structură suborizontală.1. sau suferă mişcări de înălţare. .se mai numeşte Jura . Ele pot fi orizontale sau înclinate într-o singură parte. ce are pante mai accentuate şi văi mai adânci. Relieful structurilor orizontale Structura orizontală poate avea şi uşoare înclinări ce merg până la 1-2°.carst sub formă de turnuri ce reprezintă tipul cel mai evoluat. Aici se include carstul din Dobrogea Centrală şi de Sud. monoclinală şi discordantă. Chineză. . ele sunt de tip marin.Les Causses (Munţii Jura şi platourile Petits Causses şi Grandes Causses şi Carstul din România. Rezultă o mare densitate litologică cu rezistenţă diferită faţă de eroziune. apărând diferenţieri pregnante de la un strat la altul. cutate. . discordante. Acestea sunt suprafeţele structurale. În centrul bazinului stratele se formează orizontal.În acest climat se întâlnesc forme exocarstice de tip: . deosebeşte 3 tipuri morfogenetice de carst: . adesea suprafaţa reliefului coincide cu suprafaţa unui strat de roci mai dure.1. acesta constituie structura discordantă. lacustru sau continental. 2. Procesele de carstificare sunt lente. Sedimentele se depun în unităţi cu caracter de bazin. Depunerea se face adesea în cicluri.Merocarstul sau carstul acoperit se dezvoltă pe roca acoperită cu o pătură sedimentară cu sol şi vegetaţie. Cum stratele de roci au durităţi diferite. polietajat şi policiclic. înalţi de 10-15 m şi despărţiţi de văi sau culoare înguste. este situat între zona muntoasă şi cea depresionară. 2. lagurar. Un masiv din vestul Cubei se numeşte Sierra de Los Organos. cauzată de eroziunea diferenţiată. aproape inaccesibile. un stadiu mai evoluat. Intersecţia versanţilor a două depresiuni vecine duce la formarea unor creste zimţate.carst conic. O varietate este carstul fosilizat sau criptocarstul. stratele depuse într-un bazin prezintă trei tipuri principale de structură: orizontală. RELIEFUL STRUCTURAL Rocile influenţează eroziunea nu numai prin însuşirile lor litologice ci şi prin contrastul dat de poziţia lor. Formele structurale sunt acelea a căror contur exterior s-a degajat sub influenţa dispunerii stratelor. 7 . În zonele externe care coboară mult mai lent.carst mamelonar sub formă de cupolă. prin dispunerea stratelor şi a altor discontinuităţi. Sunt întâlnite în Iunnanul de Est din R. Cvijic (1960).carstul cu “pinacle” sau stâlpi calacaroşi este un carst cu aspectul unor stâlpi sau dinţi. prin eroziune poate apărea la zi o structură mai veche. format în alte cicluri carstice şi acoperit cu depozite sedimentare mai noi decât aceste cicluri. în timp ce spre margine sunt depuse sedimente grosiere. golaş. Turnurile au formă circulară sau ovală.Carstul de tranziţie face trecerea spre cel acoperit . 2. Tipurile de carst J.1. Formele de relief sunt impuse de litologie şi condiţiile evoluţiei morfologice. . Este carstul de tip mediteranean. Sub aspect tectonic. În fâşia marginală.Holocarstul este descoperit. ce reprezintă un stadiu incipient de evoluţie. Tipurile de structuri care interesează în mod deosebit sunt: concordante. iar în profil sunt ca nişte ţevi de orgă.

sunt modelate de râuri a căror direcţie de curgere este perpendiculară pe direcţia de înclinare a stratelor de roci. La o cuestă deosebim: fruntea sau coasta. Ex. din Podişul Moldovenesc. spinarea structurală. • Văile subsecvente . un rol important îl joacă variaţia petrografică a stratelor şi altitudinilor. prezentând o suprafaţă orizontală situată la înălţime şi mărginită de versanţi abrupţi.2. rocile cristaline ale soclului apărând la zi sub formă de câmpie sau platou. Relieful este foarte neted şi cu altitudine scăzută sub 200-300 m. În cazul prezenţei unor straturi de roci dure. adesea în trepte. Aşa este valea Bahluiului. Podişurile structurale sunt forme de relief mai complexe. adică la o înclinare a lor într-o singură direcţie. În unele regiuni de platformă lipsesc stratele sedimentare. Versantul abrupt retează stratele în cap. Ele se extind la baza cuestelor. De aceea. fiind paralele cu frontul de cuestă. Panta mare a versanţilor favorizează desfăşurarea unor procese geomorfologice intense. numite terase structurale. cueste unghiulare etc. brâne sau poliţe. specifică structurilor monoclinale este cuesta. pe unele porţiuni valea Bârladului şi altele. Câmpiile structurale se suprapun pe structuri de platformă cu strate orizontale sau aproape orizontale. Ex. Scutul Canadian. reprezentând o asociaţie de platouri structurale separate de văi şi depresiuni. După configuraţia în plan a cuestelor. 8 . care are ca specific . În unele cazuri platoul poate fi foarte mare. Toate suprafeţele care se înclină în acelaşi sens cu straturile au pante mai line.. Zeletinul etc. Platourile pot trece. 2. nu este un platou structural. După origini pot fi cueste normale şi cueste tectonice. Reversul cuestei. Profilul lor transversal este simetric.sunt create de râuri care au direcţia de curgere similară cu direcţia de înclinare a stratelor de roci. ce retează în cap un număr de cel puţin două straturi. În cazul când apar mai multe straturi dure intercalate cu straturi de roci mai moi. deschise în versanţii platoului formează trepte mai largi sau mai înguste. numite inselberguri. lin către o formă mai joasă. lăsând din loc în loc fragmente de platou izolate. martori de eroziune. uneori. valea Racovei. Văile consecvente reprezintă hidrografia primară a unor bazine de sedimentare. cueste arcuite. Din punct de vedere structural li se spun scuturi . O categorie de forme. se degajă doar forme obişnuite de eroziune. şi un versant abrupt. Platoul Colorado. concordant cu înclinarea stratelor. elaborându-se o tipologie a lor după raporturile acestora cu structura. Când fruntea cuestei este masivă şi se întinde pe distanţe mari se numeşte frontul cuestei. cueste sinuoase. Profilul lor transversal prezintă un versant abrupt şi unul lin. Ea este un interfluviu disimetric cu un versant lin. văile care îl străbat având aspect de canion.mai este cunoscut şi sub numele de cuestă de flanc de vale. unii cercetători consideră cuesta doar frontul de cuestă. Podişul Târnavelor şi altele. Podişul Dobrogei de Sud. Exemplu: Tutova. ci este un versant modelat prin procese de eroziune şi are înclinare diferită faţă de cea a stratelor. Scutul Baltic.disimetria. Această înclinare determină formarea unui relief. se formează platouri structurale. • Văile consecvente .Platourile structurale sunt forme de relief simple. Văile subsecvente reprezintă cel mai adesea a doua generaţie de văi. iar cele care li se opun sunt abrupte. Morfologia văilor este mult influenţată de structura monoclinală. Relieful structurilor monoclinale În unele regiuni mişcările tectonice au dus doar la o basculare a straturilor. se vorbeşte de cueste liniare. caracterizate prin înclinarea suprafeţei în sensul în care sunt înclinate straturile. cu distrugerea versanţilor care astfel se retrag rapid. Pentru apariţia unui relief structural. Zonele apropiate de nivelul de bază nu creează forme structurale. fruntea cuestei prezintă trepte mărginite de abrupturi pe rocile dure şi porţiuni mai puţin înclinate corespunzătoare stratelor de roci mai moi. are caracter de cuestă . iar după asocierea lor se deosebesc cueste principale şi cueste secundare.1. fără a include şi reversul. Câmpia Rusă. Stratele de roci mai dure. Când straturile monoclinale sunt în roci moi sau sunt uniforme. format în principal din roci dure. creasta sau linia care uneşte cele două planuri ale cuestei şi cornişa ce reprezintă partea cea mai abruptă a cuestei. iar relieful longitudinal nu prezintă rupturi de pantă apreciabile. uneori.

este necesar ca planul de discordanţă şi structura inferioară să fie scoasă la zi prin eroziune pe 9 . În cazul cupolelor sau domurilor. devenind colectori principali. Depresiunile subsecvente sunt forme de relief care apar atunci când spaţiul dintre două şiruri de cueste devine foarte larg. evoluţia porneşte de la a doua generaţie de văi care are direcţia subsecventă şi care se dezvoltă rapid. din care ele s-au detaşat în urma reînălţării. înclinarea este radiară. prin eroziune regresivă. Reţeaua hidrografică principală nu mai are legătură cu structura. scad înălţimile. 2. Büdel şi alţii sunt de părere că eroziunea areolară este cea care scoate în evidenţă capetele dure şi pune în evidenţă noi şiruri de cuestă. cuestele se pot forma pornind de la câmpie litorală înălţată monoclinal. Structurile de dom apar în relief sub forme de relief pozitive care reflectă bombarea stratelor. vale ce poartă numele de butonieră. Relieful structurilor discordante Se socotesc a fi discordante stratele sedimentare dispuse peste o suprafaţă de eroziune sau peste un relief accidentat. bolţi sau sub formă depresionară. Fronturile de cuestă. În primul caz. ea impunându-se prin epigeneză sau consecvent cu sensul înălţării. începe evoluţia descendentă. în lungul axului boltirii rezultă o vale cu ambii versanţi în formă de frunte de cuestă. iar mai recent. Davis şi De Martonne consideră că numai râurile subsecvente creează cueste. iar hidrografia se reduce ca densitate şi îşi pierde caracterul structural. Relieful s-a transformat într-o câmpie de eroziune cu martori. sub forma unor cupole. sunt orientate spre exterior. rezultate din stratele dure pe care le retează. Frontul se festonează. Cel mai adesea evoluţia cuestelor porneşte de la o suprafaţă veche de eroziune. făcând ca stratele moi să fie îndepărtate prin eroziune laterală pe mari suprafeţe. versantul orientat spre centrul domului având caracter de cuestă. Unii afluenţi modelează văi subsecvente. Ele pot fi rotunde sau alungite. unde scoarţa terestră prezintă deformări cu rază mare de curbură. Geneza şi evoluţia cuestelor Cuestele sunt create de două categorii de factori: structura şi eroziunea diferenţiată. spre periferia cuvetelor. fundul depresiunilor subsecvente se lărgeşte foarte mult. Apare ca specific reţeaua hidrografică secundară cu aspect dreptunghiular şi cuestele dedublate. pot apărea văi consecvente-centripete. reţeaua de văi este dispusă radiar. Aceste depresiuni se formează când râurile au ajuns la profilul de echilibru şi valea subsecventă se lărgeşte foarte mult sau când eroziunea râurilor a ajuns la roci dure. când văile se lărgesc şi se transformă în depresiuni subsecvente. O zonă de monoclin poate suferi mai multe ridicări epirogenetice.• Văile obsecvente sunt create de râuri care au direcţie de curgere inversă înclinării stratelor. Sunt văi scurte care au profilul transversal simetric. Pe domuri. Unele râuri captează o parte din reţeaua anterioară. având caracter consecvent. Domurile sunt specifice în bazinul Transilvaniei. Partea centrală a domului are stratele întotdeauna mai înclinate decât partea laterală. apar martori structurali. Când o vale se adânceşte. Butonierele pot fi alungite sau circulare în funcţie de forma domului. iar în cazul cuvetelor circulare este radiară-centripetă. depresiunilor. care întârzie mult adâncirea văilor. în care ciclurile de evoluţie a cuestelor să fie reluate. Se dezvoltă mult reţeaua de văi obsecvente care împing tot mai mult frontul de cueste. Este faza când se dezvoltă puternic cuestele. 2. centrifugă. cuvete. Ca evoluţie. sau de la o suprafaţă de eroziune constituită din strate monclinale şi reînălţată.1.2. Cuestele devin tot mai neînsemnate şi mai restrânse ca suprafaţă. Astfel de depresiuni sunt spre exemplu Bazinul Parizian şi Bazinul Londonez.3. Pentru a avea reliefuri specifice. Ea ţine până când râurile ajung la profilul de echilibru. precum şi pânzele de şariaj. Relieful structurilor larg ondulate Aceste structuri apar tot în regiuni de platformă. În rest evoluţia urmează aceiaşi cale. orientate spre axul cuvetei şi văi subsecvente. iar profilul longitudinal prezintă multe praguri şi cascade. W. În cazul cuvetelor.

Depresiunile apar astfel suspendate în raport cu depresiunile marginale ale bazinetului sedimentar. pot apărea situaţii diverse. captată ulterior. iar sinclinalelor depresiuni sau văi.chei epigenetice. Văile de anticlinal se dezvoltă chiar mai repede decât cele de sinclinal. care cu timpul se extinde înglobând şi butoniere create de ruzuri. deoarece văile transversale au nivel de bază mai jos decât fundul sinclinalelor. valea realizează o butonieră dublă. de formă elipsoidală. Butoniera de anticlinal este o excavaţie elipsoidală scobită pe locurile unde axa anticlinalului prezintă înălţări maxime. 2. atunci şi forma reliefului prezintă simetrie. este mai rapidă pe rocile moi. Dacă eroziunea dezveleşte un nou strat dur. iar atunci când apar şi strate de roci sedimentare mai dure. Cele mai simple cute se dispun sub formă de anticlinale şi sinclinale. mai ales cea de tip areal. Sunt şi depresiuni simetrice. Astfel de văi sunt frecvente pe bordura Carpaţilor Apuseni (Cheile Turzii de pe răul Hăşdate). Aceste forme sunt: butoniera. capătă aspect de culmi deluroase.reprezintă suprafaţa de discontinuitate care s-a descoperit odată cu reculul abruptului sedimentar. iar când văile sau adâncit puternic sub planul de discordanţă. doar la acele sectoare de vale în care văile pătrund dintr-o zonă depresionară într-o zonă cu roci dure şi în care se încătuşează. Peneplena exhumată . Se formează o vale de anticlinal. Cheile constituie o frână în transmiterea eroziunii regresive şi pentru transportul materialelor aluvionare din amonte. se vorbeşte de un relief concordant sau un relief adaptat la structură. Valea de anticlinal se formează prin eroziunea regresivă a unui afluent a unui râu ce retează cuta anticlinalului transversal. lărgeşte spaţiul văii de la contactul cu bara de roci dure.spaţii mari. o culme grefată pe un sinclinal. Peneplena exhumată apare adesea cu martori din sedimentar. Dacă forma cutelor este simetrică. sau epigenetice apar cel mai adesea sub formă de chei . se adaptează indirect structurii. Formele de concordanţă inversă cu structura. Relieful concordant cu structura este specific Munţilor Jura din Franţa. de la depresiuni de contact dispuse aproape continuu. datorită rocilor mai moi de aici. Torentul. valea de anticlinal şi sinclinalul suspendat. Văile supraimpuse. se formează o cuestă cu faţa orientată spre masivul muntos. iar sinclinalul să rămână suspendat sub formă de culmi. Formele specifice acestor structuri sunt depresiunile de contact. peneplenele exhumate. uşor de erodat.3. care atinge cu izvoarele axa anticlinalului. în sensul că într-un anticlinal se poate forma o vale. În cazul când forma reliefului exprimă structura. creându-se un bazin torenţial adânc. Foarte rar se întâmplă ca sinclinalul suspendat să fi funcţionat ca vale. Ea reprezintă aproximativ fundul depresiunii şi are o înclinare ca de glacis. numite vaux. Anticlinalelor le corespund culmi muntoase. Structura cutată reprezintă stratele de roci ondulate. atunci când sub stratul mai dur de la suprafaţă urmează straturi mai moi. Toate văile care au depăşit planul de discordanţă sunt epigenetice. Adâncirea văii duce la formarea unor adevărate cueste sau hogback-uri. depresiunile suspendate. Depresiunile de contact se formează totdeauna la contactul marginal. numite monts. iar structura de bază să fie mai dură. Se dezvoltă chiar văi de contact. Eroziunea areală. văile supraimpuse sau epigenetice. numit ruz. când contactul se realizează pe o flexură sau o falie. Apariţia unor neregularităţi ale cutelor se reflectă în disimetrii şi neregularităţi ale formelor de relief. de versant. Depresiunile suspendate se formează în spatele cheilor epigenetice. iar cel abrupt spre bazinul sedimentar. În ce priveşte continuitatea lor. Procesul este uşurat. Depresiunile sunt asimetrice. Depresiunile acestea au formă de bazinet suspendat. versantul lin fiind spre masivul dur. Exemplul: depresiunea Petreşti din spatele Cheilor Turzii. în procesul 10 . Eroziunea diferenţiată. la mici bazinete înşirate la intrarea râurilor consecvente în bazinul sedimentar. iar dacă structura superioară este îndepărtată prin eroziune dovezile epigenezei dispar. dintre stratele dure ale fundamentului şi cele moi ale bazinului sedimentar. Se formează o semibutonieră. Sunt văi care s-au impus odată cu adâncirea şi în structura de sub planul de discordanţă. Sinclinalul suspendat reprezintă un interfluviu. dezvoltă o eroziune în genul golirii domurilor. Termenul se restrânge astfel. Relieful structurilor cutate Acest relief este caracteristic regiunilor de orogen.

Aşa sunt masivele muntoase Bucegi. Tipurile de relief cutat . RELIEFUL VULCANIC Vulcanii sunt formaţi în urma expulzării din interiorul scoarţei a unor cantităţi însemnate de lavă şi sfărâmături de rocă (piroclastite). Structurile diapire . existenţa unui strat dur şi relativ gros ce constituie scheletul cutării şi al reliefului. Prima fază în activitatea vulcanică este formarea magmei. Vulcanismul sau magmatismul Termenul de vulcanism provine de la Volcano . care este o topitură de roci ce conţine în materialul topit cristale în suspensie. 3. Văile transversale fragmentează şirurile de dealuri structurale în masive. Din acest punct de vedere putem vorbi de un magmatism intruziv şi un magmatism efuziv.în Jura) sunt porţiuni de vale care retează transversal un anticlinal sau un grup de anticlinale. văi duble. Ele se pot forma la adâncime mare şi atunci se numesc mase plutonice sau se pot forma la adâncimi mici şi se numesc mase hipoabisale. Se foloseşte în prezent. Răchitaşul. Mrazec. Văile se dispun în unghi drept. Masele plutonice 11 . sunt structuri create prin ridicarea unui sâmbure de sare care deformează şi străpunge rocile de deasupra. larg cutată. trepte. . Ceahlău sau masivele din Subcarpaţii Curburii .Tipul Lăpuş reprezintă o structură de tip jurasian.1. Pe aceste structuri se suprapune un relief reprezentat prin culmi deluroase atacate de intense procese geomorfologice. creste de anticlinal. prin antecedenţă. Masele de roci care se formează în aceste condiţiuni se numesc intruziuni. iar duritatea rocilor este puţin diversificată. Vulcanismul sau magmatismul reprezintă totalitatea fenomenelor şi manifestărilor rezultate în urma străpungerii scoarţei de către topiturile magmatice sau de gazele din zone profunde. butoniere de ruz. 3. Magmatismul intruziv După unele date majoritatea magmei (peste 90%) se solidifică în interiorul scoarţei.semnalate în Subcarpaţi de L. Prin topirea rocilor. în comparaţie cu volumul în stare solidă.denumirea unei mici insule vulcanice din arhipelagul Lipare. falii. În tipul subcarpatic se întâlnesc aliniamente depresionare instalate pe sinclinale largi şi aliniamente deluroase de anticlinal. situat la nord de Sicilia. . încălecări. s-au format înşeuări de anticlinal.Răiuţul.Tipul subalpin şi subcarpatic prezintă cute mai strânse şi cu amplitudini mai mari. care a fost retezată de o suprafaţă de eroziune. Se întâlnesc sinclinale suspendate. butoniere de versanţi şi alte forme structurale. Culmile de anticlinal au formă de creastă şi sunt formate în roci dure. mai jos de suprafaţa terestră sau poate să străpungă stratele acoperitoare sub formă de erupţii vulcanice. multe accidente tectonice de genul: cute asimetrice. Clisurile sunt supraimpuse sau antecedente. mai mult termenul de magmatism pentru toate fenomenele şi manifestările legate de magmă. iar adâncimea fragmentării este relativ mică. Prin evoluţia ulterioară. Văile de anticlinal pornesc din clisuri. Aceasta poate să se solidifice. volumul lor se majorează cu cca. În acest din urmă caz are loc o inversiune de relief. flexuri.Tipul jurasian se caracterizează prin dominarea cutelor largi. vârfuri de sinclinal. răcindu-se încet. o amplitudine mică a cutelor. Gârbova. Ele au luat naştere prin supraimpunere. Relieful este cel concordant cu structura: văi de sinclinal.evoluţiei. Se creează astfel în interiorul scoarţei o presiune mare care împinge magma către suprafaţă. prin lăsări axiale ale anticlinalului sau prin captare. Varietatea mare petrografică şi structura geologică condiţionează aspectul reliefului rezultat în urma activităţii agenţilor externi. Clisurile (numite şi cluse . 10%. vapori de apă şi gaze. de o vale de anticlinal. Termenul de vulcanism este legat mai mult de manifestările externe ale magmei.

procesul se repetă. Lacolitele sunt intruziuni mari pătrunse între stratele de roci sedimentare care au bază plată iar suprafaţa superioară convexă. fierbinţi şi intermitente. produse ce ajung la suprafaţa Pământului în urma manifestărilor vulcanice sau postvulcanice. Produsele vulcanice . adesea reprezintă magma consolidată în interiorul coşului vulcanic. din Noua Zeelandă şi din Peninsula Kamciatca. unele având dimensiuni enorme. Apoi. aceasta este expulzată cu mare putere.curgerile noroioase.curgerile de lave . Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali. formează apele juvenile. hidrogen. Grosimea lor variază de la câţiva cm la câteva sute de metri. ies la suprafaţă sub formă de izvoare fierbinţi.1-2 km. lacolitele şi neck-urile.gheizerele . Magma din adâncime emană gaze şi vapori de apă supraîncălzită. Aceste produse se răcesc. creste. coloane sau trepte date de silluri.proiecţiile gazoase . Bombări mai pronunţate ale stratelor se produc mai ales în cazul dezvoltării corpurilor magmatice hipoabisale. podişurilor şi platourilor vulcanice. Când presiunea o depăşeşte pe cea a coloanei de apă de deasupra. depus sub formă de conuri. Ele au grosimi de la câţiva metri la câteva sute de metri. hidrogen sulfurat. care împreună cu apele vadoase întâlnite. Batolitele sunt constituite din roci magmatice intruzive macrogranulare.2. Sunt menţionate batolitele din Munţii Anzi care se întind neîntrerupt din Panama până la Capul Horn pe o distanţă de cca. Ele sunt localizate în nucleele munţilor contemporani sau ale fragmentelor de munţi vechi care au rezistat la acţiunea denundaţională a agenţilor externi. Masele hipoabisale Intruziunile hipoabisale sunt adaptate morfologiei rocilor în care sunt injectate. 8000 km. Sill-urile reprezintă intruziuni pătrunse între stratele de roci sedimentare având aspectul unei mase plane. oxid de carbon.proiecţiile solide . generează forme de relief pozitive . În funcţie de elementele predominante 12 . Mai cunoscuţi sunt cei din parcul Yellowstonne din SUA. coloane sau terase în jurul gurii gheizerului. rocile intruzive fiind mai dure. Mai frecvente sunt dyk-urile.izvoarele fierbinţi . Neck-urile sunt intruziuni de formă cilindrică. bioxid de carbon. Se formează trepte de opal sau calcedonie pe care apa izvorului formează mici cascade. Magmatismul efuziv Magmatismul efuziv sau vulcanismul propriu-zis este un fenomen natural care duce la crearea munţilor. Apa gheizerelor formează un precipitat de silice hidrată numit gheizerit. Proiecţiile gazoase sunt formate din vapori de apă. Dimensiunile lor sunt între 0. Izvoarele fierbinţi. Formarea lor este pusă pe seama apelor vadoase care se infiltrează pe fisuri până la anumite adâncimi unde sunt încălzite până la fierbere de căldura de origine vulcanică.Dintre formele plutonice cele mai mari se evidenţiază batolitele. acid clorhidric etc.măguri. Gheizerele sunt izvoare ţâşnitoare. azotaţi. Influenţa directă a corpurilor intruzive asupra modelării reliefului este cauzată de denudarea selectivă. Suprafaţa batolitelor depăşeşte adesea 100 km2. 3. trei batoliţi pe o distanţă mai mare de 1300 km fiecare. Dyk-urile sunt intruziuni care ocupă fisuri discordante în raport cu rocile înconjurătoare.. Apele fierbinţi dizolvă siliciul din roci pe care îl depun la gura izvorului sub formă de SiO2. sill-urile. Pătrunderea magmei în stratele scoarţei provoacă în primul rând ridicarea sub formă de cupolă a regiunilor de orogen cum sunt Munţii Anzi. Ele au aspectul unor pereţi mult extinşi în lungime. condensează. El este pus în evidenţă prin o serie de materii. În Peru şi Chile .

În timpul fazelor de activitate. Erupţiile de lavă de tip havaian duc la revărsarea lavei pe distanţe mari. Tipul islandez are o lavă bazaltică foarte fluidă. ce pot atinge 45°.lava smulsă din craterul vulcanului şi răcită în aer are o porozitate foarte mare . a erupt distrugând cea mai mare parte din insulă. Vulcanii explozivi . dacă răcirea s-a făcut în atmosferă au formă fusiformă. Vulcanul Krakatau în 1883.piatra ponce . se formează un nor arzător vertical şi se construieşte un con proeminent din piroclastite. Conurile acestor vulcani sunt alcătuite din alternanţe de strate de lavă şi strate de piroclastite. Mauna-Loa se ridică de la 5300 m adâncime la 4500 m altitudine.cenuşa . Morfologia lor depinde de natura materialelor expulzate. Suprapunerea multiplelor strate de lavă duce la formarea unui con vulcanic foarte aplatizat. Tipul vulcanian se aseamănă cu cel peleean.au un aspect vacuolar . Aceste curgeri duc la formarea de ravene. El se termină în vârf cu o caldeiră. În locul dopului expulzat. cu temperaturi de sute de grade au fost denumite nori arzători. Vulcanii de tip intermediar sau strato-vulcanii. Etna. Presiunea gazelor determină explozii violente. Irlanda de Nord sau Siberia Centrală. Tot de tip hawaian sunt şi vulcanii din regiunea dorsalei medio-atlantică (ins. fiind cel mai mare după vulcanul de lavă care alcătuieşte conul său. Sf. care se răcesc chiar în crater. Stromboli. Se creează adevărate avalanşe de noroi. Proiecţiile solide sunt cunoscute sub numele de piroclastite. solfatare. În 1924 lacul de lavă al vulcanului Kilauea a dispărut sub pământ şi în urma pătrunderii apelor subterane în zona magmei fierbinţi. Tristan da Cunha etc. Conurile au versanţi cu pante mai mari. . cei mai cunoscuţi sunt Mauna-Loa şi Kilauea. dar uneori se pot produce explozii.vulcani efuzivi .aceste proiecţii gazoase au fost împărţite în: fumarole. Ele sunt acide sau bazice.din lavă mai veche .vulcani explozivi . . dar erupţia are loc prin coşuri de formă cilindrică. cu nori arzători. Ascension. Erupţiile sunt liniştite. masiv cu pante de 5-10° numit vulcan-scut. din lacurile formate în conul vulcanului sau din topirea gheţurilor sau zăpezilor. dar şi platourile vechi din India (Platoul Dekkan are cca. În Hawai sunt 5 vulcani scut. Azore.). 500 000 km2 şi grosimi de 1000-3000 m) NV-SUA.bombele vulcanice . de tipul hawaian. de conuri de împrăştiere sau de câmpii piemontane. Etiopia. dopul este expulzat sub presiunea gazelor. s-a produs o erupţie explozivă.se caracterizează prin expulzarea liniştită a lavelor pe fisuri de dimensiuni mari. Argentina. Tipul hawaian are la fel lavă bazică fluidă. Erupţiile vulcanice subaeriene Aceste erupţii se deosebesc în funcţie de tipul de lavă şi de forma de manifestare.sunt topituri magmatice ajunse la suprafaţă şi care se scurg pe versanţii conului. Fuji Yama. formând domuri de lavă. Tipul peleean se caracterizează prin marea vâscozitate a lavelor acide emise.sunt caracterizaţi prin erupţii violente.bucăţi mari de lavă răcită. Aşa sunt platourile contemporane din Islanda. mofete: Unele proiecţii de gaze. Groenlanda. Elena.lapiliile .cu expulzări violente.material pulverulent până la nisipos . Brazilia. Aşa sunt vulcanii: Vezuviu.scoriile (zgură) . Lavele sunt fluide. ce duce la formarea de platouri bazaltice cu suprafeţe de zeci sau sute de mii de km2. Curgerile de lavă sunt reduse. Curgerile de lavă . .cu expulzări liniştite. Popocatepetl (Mexic) Kliucev (Kamceatca). de tipul islandez sau prin coşuri vulcanice. Vulcanii efuzivi . Ex. Erupţiile vulcanice submarine 13 . dar datorită activităţii ritmice de erupţie se formează un mare con vulcanic. craterul şi coşul se astupă cu lavă consolidată. lava nouă s-a consolidat repede şi a fost împinsă sus sub forma unui dom. asemănătoare cu cele de tip hawaian. .vulcani de tip intermediar.materiale de 2mm -2 cm . Vulcanul Monte Pelée în timpul erupţiei din 1902 a expulzat dopul de lavă iniţial şi a urmat apoi emiterea de nori arzători. Curgerile noroioase (numite şi lahar în Indonezia) rezultă din îmbinarea cenuşilor cu apă din atmosferă.

Paşteului. Se numesc vulcani scut. Coşul vulcanic . ei au fost nivelaţi de valuri. 14 . ele se îngrămădesc în partea superioară. Craterul este de formă cilindrică şi cu diametrul mic. Tristan de Cunha şi altele. Craterul . crater şi con. Hlidarfjall din Islanda. Conurile formate din cenuşă (tipul vulcanian). Pe aceste fisuri au loc injecţii de lavă cu formarea de dyk-uri.sunt create de erupţiile de lavă acidă. au în partea superioară pante de 35-40°.este o formă de acumulare care depinde de tipul activităţii vulcanice Relieful acumulativ Conurile vulcanice .ins. Când efuziile se produc într-un anumit punct se formează masive vulcanice de tip scurt. împinsă de lava venită sub presiune. cu pantă de 3-4° în partea centrală. Ei s-au format probabil în zona axială de expansiune. Clierzou din Masivul Auvergne . a dorsalelor medio-oceanice. Conurile de sfărâmături sunt rezultate din îngrămădirea piroclastitelor în jurul coşului şi craterului.Tipul hawaian .Vulcanii submerşi sunt răspândiţi în zona dorsalelor medio-oceanice. Ele se dispun în strate înclinate către periferia conului. Aşa sunt: Monte Pelée . Adâncimea craterelor este mică. Ins. Cumulo-vulcanii prezintă versanţi abrupţi care sunt modelaţi în timpul perioadelor de linişte de agenţii externi. peste 10 000 km2. Stratovulcanii sunt afectaţi de falii şi fisuri pe diferite direcţii. lărgită a coşului vulcanic. Întrerupându-se alimentarea cu lavă din interiorul scoarţei. 3. Presiunea apelor marine determină o anumită influenţă asupra erupţiilor şi a morfologiei formaţiunilor vulcanice. pantă mai mare.cu suprafeţe mai mici.sunt create de lavele bazaltice care se varsă peste pereţii craterului şi curg pe distanţe lungi. Aşa sunt Ins. Conurile stratovulcanilor sunt alcătuite din strate alternative de lavă şi piroclastite. Suprafeţele câmpurilor de lavă pot prezenta un microrelief relativ neted. Unele ajung la suprafaţa oceanului. Mulţi vulcani submerşi au partea superioară nivelată de valuri . baza fiind formată mai ales din piroclastite. Lavele bazaltice prin răcirea rapidă formează unele suprafeţe ondulate numite pillow-lava (perne de lavă). Cumulo-vulcanii îşi au originea în erupţiile de lave acide. din cauza materialelor eterogene care se surpă uşor.1. Când lavele curg peste o suprafaţă plană se formează suprafeţe structurale bazaltice. conul apărând ca o îngrămădire de blocuri. când lavele sunt mai vâscoase. Platourile vulcanice . vâscoase. când lavele sunt fluide (suprafaţă dermolitică) sau un microrelief haotic de blocuri de lavă (suprafaţă clastolitică).Franţa.2. ce străpung radiar conul. şi în anumite zone de contact ale plăcilor oceanice. Se întâlnesc două tipuri de platouri vulcanice: . Se formează un munte fără crater. Uneori aceste silluri sunt foarte mult extinse în suprafaţă. Conurile formate din sfărâmături grosiere au pantă aproape uniformă (de 30-35°) până la baza vulcanului. în zonele de subducţie. formând prin răcire întinse platouri. Conul vulcanic . Martinica.de tip peleean. Puy de Dôme. Hawai. bogate în silice .tip guyot. acoperind ca o manta stratele subiacente. Când emisiile de lavă sunt mai puţin fluide. Sarcouy. Craterul din cenuşă pare ca o pâlnie largă. fiind ulterior deplasaţi cu plăcile litosferice în regiunea actuală.reprezintă prelungirea externă. aproape tabulare. Lava se solidifică repede.este orificiul de expulzare a materialelor. pot apărea deschizături laterale prin care au loc alte erupţii formându-se conuri secundare. . iar în partea inferioară pante de 5-6°. Pânzele de bazalt pot avea grosimi de 5-15 m.cu suprafeţe mari. Dacă conul creşte mult în înălţime. Pantele sunt de 7-8° în partea centrală şi 3-4° spre periferie.Tipul islandez . Se mai numeşte şi cumulo-dom sau dom endogen. constituită din scurgeri suprapuse de lavă emisă din 5 centre de erupţie. Ins. Relieful vulcanic Aparatul vulcanic este alcătuit din coş. mărginite de abrupturi rezultate din solidificarea frunţii pânzei. le lipseşte un platou central. sau sill-uri rezultate prin pătrunderea lavei între stratele conului vulcanic.

care la bază poate fi colectată de o reţea inelară. Când cladeira are un lac.bazaltică . Pe versanţii exteriori conului.Caldeira poligenă rezultă din distrugerea aproape completă a conului ca urmare a mai multor erupţii. apar văi secundare. Tot ca maare sunt clasificate şi conurile fără rădăcină. Sunt mai multe tipuri de caldeiră: . Dimensiunile lor variază de la 200 la 3500 m diametru şi adâncimi de 60-400 m.2. ce mărgineşte depresiunea spre exterior.Caldeirele sunt cratere uriaşe rezultate prin explozii şi prin prăbuşirile ce le urmează. datorită fisurilor şi diaclazelor care le fac foarte permeabile. iar interfluviile triunghiulare care urcă în pantă crescândă se numesc planeze.Relieful vulcanic de explozie Acest relief se întâlneşte la vulcanii care emit lave vâscoase cu emisii violente de gaze. filoanele vulcanice. Prin continuarea eroziunii selective. rămân în relief rocile dure. Prin eroziune regresivă barrancosurile pătrund în interiorul craterului şi drenează lacul format. Aceste cratere au pereţii verticali şi în interior au lacuri de lavă. iar partea centrală a vulcanului pierzându-şi suportul se prăbuşeşte.2. fără curgeri de lave. iar platourile sunt fragmentate în bucăţi tot mai mici. Ea rezultă prin explozii intense. . formate cum am văzut prin consolidarea magmei în coşul vulcanic. formele pozitive sunt date acum de dyk-uri. Văile adânci care fragmentează radiar conul se numesc barrancos (ins. Ele sunt create de erupţii de gaze. neck-uri şi sill-uri Modelarea platourilor Platourile de lavă bazică . 3. eroziunea fluvială taie văi adânci. Aceste platouri se numesc messas (în Mexic). Dacă climatul permite umplerea fisurilor cu apă. . se formează o reţea radiară divergentă. întâlnindu-se la vulcanii formaţi din conuri de sfărâmături sau la stratovulcani. Un tip mai aparte sunt vulcanii de tip maare care reprezintă depresiuni de tip pâlnie sau cilindru de dimensiuni relativ mici.Craterele simple au formă de pâlnie. Se întâlnesc în Hawai şi în Africa Centrală.Caldeira mongenă este formată prin prăbuşirea conului vulcanic după o singură erupţie. în crăpăturile din vulcan. se numeşte Monte Somma. Între ele rămân platouri alungite (Platourile din Idaho şi Oregon). Aşa este caldeira din Munţii Manengouba din Camerun. Are loc o inversiune de relief.Caldeira inelară se formează când o nouă fază de erupţie duce la apariţia în interiorul caldeirei a unui nou con sau uneori mai multe. care reprezintă coşurile. Dezagregarea este foarte activă însă în regiunile deşertice şi în cele periglaciare. Prin accentuarea eroziunii şi lărgirea craterului se formează o caldeiră de eroziune. comparabile cu platourile calcaroase. Se întâlnesc câteva tipuri de cratere: . asemănătoare canioanelor. Se creează o reţea radiară convergentă în crater care duce la formarea unui lac de crater. . formate în urma exploziei ca urmare a trecerii unei curgeri de lavă peste lacuri sau zone mlăştinoase (Islanda). iar rama caldeirei. 15 . numită Atrio del Cavallo. se lărgesc.au o mare rezistenţă la eroziune. Caldeira Vezuviului prezintă o depresiune inelară în jurul conului. Apar caldeire periferice ce festonează caldeira principală. cu numeroase rupturi de pantă. versanţii se retrag repede. Un tip aparte este craterul puţ. . Când văile ajung la rocile friabile din subasment. Sunt cunoscuţi în regiunea Eifel (Germania) în Masivul Central (Franţa) în Africa de Sud.Caldeira în trepte rezultă prin scufundări inegale pe falii sau fisuri circulare. conul apare ca o insulă (Crater-Lake din Oregon sau Lago de Vico cu Monte Venere în Italia). Azore). rezultat prin prăbuşirea lavei bazaltice consolidate. Relieful format pe structurile vulcanice Primele cursuri de apă se instalează pe şanţurile iniţiale generate de curgerile de lave şi pietre şi de curgerile noroioase. La explozii puternice coşul şi porţiunile din partea superioară a cuptorului magmatic sunt expulzate.

luând aspect rectangular. reţeaua hidrografică este impusă epigenetic. neck-uri. RELIEFUL PSEUDOVULCANIC Sunt forme de relief similare cu cele vulcanice. Arhipelagul Aleutinelor. în partea centrală se poate degaja o depresiune înconjurată de cueste. Sf. Munţii Stâncoşi.Stadiu iniţial . reţeaua hidrografică urmează liniile de fractură. Craterul este distrus total. respectiv Islanda.Zona intrapacifică cuprinde insulele vulcanice din partea centrală a Pacificului. Munţii Anzi. Văile mari se supraimpun. insulele din Marea Egee şi arcul carpatic.Stadiu de inversiune de relief. Lacolitele produc bombări la suprafaţa terestră. Samoa.3. Munţii Cascadelor.Zona pontică cuprinde vulcanii din Munţii Caucaz.Provincia de foc a Pacificului are două zone: . Podişul Anatoliei. c) Provincia pontico-mediteraneană . Irlanda. Aşa este craterul din Arizona cu un diametru de peste 1 km şi o adâncime de 200 m. Chardonnet (1955) apreciază că se poate vorbi de un ciclu de eroziune vulcanică: . coşul se degajă ca un mare neck.4. iar văile se impun epigenetic în rocile magmatice. dar provocate de alte cauze Craterele meteoritice Asemănarea unor forme de relief terestru cu craterele lunare. pe ele se instalează o reţea hidrografică radiară consecventă. lacolite sau filoane. Răspândirea reliefului vulcanic pe glob a) . Când stratele sedimentare au durităţi diferite. d) Provincia Africii de Est şi a Orientului Apropiat cuprinde vulcanii stinşi din Madagascar. Valul circular din jurul craterului are altitudinea relativă de cca. Azore. b) Provincia Altlantică cuprinde insulele de pe dorsala Atlantică.3. Pot apărea la zi unele mase intrusive ca batolite. Tristan de Cunha cât şi Insulele Capului Verde. . .în care predomină procesele de construcţie . . Podişul Central Francez (Mont Dôre.Cercul de foc al Pacificului. iar cele mici se adaptează la structură. insulele Pacificului vestic. dyk-uri. Kilimanjaro 5895 m sau platouri vulcanice. Insulele Fernando-Po. Tahiti etc. messas-uri. Virunga 3740. Scoţia şi Camerun. planezele sunt reduse la nivel de interfluvii înguste. urmează secţionarea conului vulcanic şi apar primele neck-uri şi dykuri. La bază se instalează o reţea hidrografică inelară. Podişul Mexicului.Stadiul de fragmentare . Totodată se degajă şi o temperatură foarte înaltă care duce la topirea rocilor expulzate. a condus la explicarea lor prin căderea şi explozia mateoriţilor. 50 m faţă de nivelul podişului. lăsând impresia unor fenomene vulcanice. Elena. Galapagos.Stadiul de distrugere totală. insulele Comore. dyk-uri sau messas-uri mult reduse ca dimensiune. de Martonne (1926) şi J. Podişul Armeniei. 3. Munţii Elbrus. Predomină formele de inversiune proeminente. Dacă balotitul este faliat.Zona mediteraneană include vulcanii tyrhenieni insulari şi continentali şi regiunile din interiorul continentului: Eifel. Insulele Canare. Evoluţia generală a reliefului vulcanic Emm. Batolitele dau depresiuni de contact. în urma căreia materialele sunt zvârlite în toate direcţiile. . Puy de Dôme. Pe sistemul de fracturi est-africane se întâlnesc vulcanii Meru 4566 m. Se formează văi adânci (barrancosuri şi planeze). şi Insulele din Japonia până în Kamciatca. Meteoritul lovind cu o viteză foarte mare scoarţa terestră provoacă o explozie puternică. cum este cel etiopian cu vulcanul Ras Dajan 4620 m. se menţine reţeaua hidrografică radiară şi unele neck-uri. Ascension. Vulcanii noroioşi 16 . Noua Zeelandă.de vulcan activ . Cu timpul stratele sedimentare sunt complet înlăturate. Minsenberg). Maskare etc. Nivelarea este avansată. Munţii Sierra Madre.începe după stingerea vulcanului. Munţii Sierra Nevada. Hawai. 4.

zalţe sau fierbători. Aceste aspecte duc la crearea unei presiuni relative mai mari a gazelor din subsol care ies apoi la suprafaţă. Din subsol sunt aduse. Gheţarii actuali interesează din punct de vedere geomorfologic prin informaţia care ne-o dau asupra mecanismelor modelării glaciare a reliefului. Când noroiul este mai vâscos. de obicei perfect rotund umplut cu apă mâloasă. Un caz aparte de pseudovulcani apar în urma unor cutremure de pământ. 5. RELIEFUL CONDIŢIONAT DE CLIMĂ 5. pentru apariţia lor fiind necesar să existe în acelaşi loc emanaţii de gaze. materialul acesta fluid este împins de gazele din subsol la suprafaţă şi răspândit sub forma unui mic vulcan. gazele ieşind la suprafaţă la anumite intervale. fiind situaţi pe un anticlinal al stratelor pliocene. înmoaie argila. săruri şi petrol. conurile sunt aplatizate. având aspectul unui ochi de apă. Gheţarii situaţi în zona marilor latitudini. Dacă activitatea încetează. ravenele. Un astfel de con a apărut în lunca Siretului după cutremurul din 1940 (N. În Transilvania. vulcanii noroioşi se întâlnesc la Berca-Arbănaşi. Aceste conuri sunt mai înalte şi tot mai înguste către vârf. roci argiloase sau marnoase. ea face un zgomot de răbufnire. M. Se clădeşte un con care are în centru un mic crater. Gheţarii cantonaţi pe vârfurile munţilor înalţi formează gheţarii montani. iar în Moldova. Gazele pot proveni din emanaţii vulcanice (Italia. el astupă craterul. unde sunt mai puţin exprimaţi.1. ajungând până la nivelul bazinelor oceanice. Când se sparge. şi apă de infiltraţie sau pânze de apă pe direcţia emanaţiilor. În Oltenia ei se întâlnesc pe unele anticlinale subcarpatice. unde apar sub formă de bolboroşi. America Centrală). Când în stratele ce închid gazul se află crăpături. ceea ce face ca pe aceste terenuri să nu crească nimic. Când noroiul este subţire. Dimensiunile vulcanilor variază de la 1 m la câţiva zeci de metri lăţime şi înălţime. Peahă (1965) arata că activitatea vulcanilor noroioşi este mai intensă în perioada de maree pentru locul respectiv sau în perioada când peste locul respectiv se deplasează depresiuni ciclonice. depunând un con de nisip şi mâl. În perioadele uscate. sunt numiţi gloduri. când pânza de apă freatică poate răbufni la suprafaţă. În România. ca o semisferă. sau se înşiruie pe unele linii de falie. jud. Relieful glaciar În prezent gheţarii acoperă o suprafaţă de 15 260 000 km2. În schimb. Rigolele. Când rocile pe care le străbat gazele nu dau mâluri. ci numai nişte escavaţiuni rotunde în care apa bolboroseşte intermitent sau continuu. situaţia se realizează mai ales în perioadele ploioase. nu iau naştere conuri. În timpul ploilor domină eroziunea prin şiroire. Se numesc şi pâcle. gheţarii pleistoceni ne-au lăsat o întreagă gamă de forme. Pe fundul craterului se formează o umflătură. constituie gheţarii de calotă.Vulcanii noroioşi au aspectul unor conuri de dimensiuni mici. Buzău. când se măreşte presiunea şi aceasta poate să împingă o nouă cantitate de material. vulcanii noroioşi sunt legaţi de cutele diapire (zona Turda-Sibiu) şi de domurile gazeifere din Podişul Târnavelor. suprafaţa conurilor crapă în poligoane. se dezvoltă foarte repede datorită faptului că terenurile sunt lipsite de vegetaţie. Rădulescu. vulcanul este distrus repede de eroziune. 1941). Gazele ies aproape continuu. din cauza presiunilor la care a fost supusă. Islanda. iar ochiul de apă mâloasă bolboroseşte într-una. Aceste fenomene se numesc bolboroşi sau fierbători. Conurile pot fi răzleţe sau se grupează în anumite areale. 17 . apa din precipitaţii sau cea freatică. din zăcăminte de CO2 sau gaze petroliere situate pe domuri sau anticlinale. Cele două calote polare însumează singure 97% din suprafaţă şi 99% din volumul total de gheaţă de pe glob.

care se află pe marginile şi fundul gheţarului. dar numai în condiţiile în care eforturile mecanice nu produc rupturi în masa de gheaţă. La panta de 45° gheaţa se deplasează când are 1. Topirea gheţarilor.5. care se sudează mai în josul pantei. Curgerea discontinuă apare sub efectul unui efort de tracţiune datorat deplasării sub impulsul gravitaţiei. Roca versanţilor. Apoi firn-ul. La panta de 1° deplasarea gheţii începe când ajunge la o grosime de cca. 5 500 m în Kilimanjaro. În funcţie de modul cum se realizează acest echilibru. Altitudinea absolută a graniţei zăpezilor coboară de la ecuator.de topire. Când masa de gheaţă ajunge deasupra pragului. în condiţiile oferite de topografie. la 600 m în Spitzbergen. dar diferenţiată pe sectoare. 60 m. se fisurează şi se fragmentează în blocuri. înaintează sau se retrage. deoarece aici intervin şi versanţii care au temperaturi mai ridicate. Din acest punct de vedere un gheţar are două mari sectoare: un sector de acumulare situat spre amont şi un sector de ablaţie situat în aval. Graniţa inferioară a hionosferei este limita zăpezilor permanente. accentuându-le.căldura cauzată de convecţia aerului. Mişcarea şi procesele de modelare ale gheţarilor montani Din cauza pantelor mari viteza de mişcare este mai rapidă. proces numit subsăpare. Hionosfera este un strat din troposferă cu bilanţul pozitiv al precipitaţiilor solide. în regiunea limbii. Mişcarea şi extinderea gheţarilor montani se află în strânsă dependenţă de raportul dintre acumulare . afectată de procesele de îngheţ-dezgheţ.1. Curgerea gheţarului se petrece în două moduri: una discontinuă şi una continuă. În masa de gheaţă se produce o discontinuitate în stratificarea iniţială. Glaciaţia este posibilă în cadrul “hionosferei” (în limba greacă hion = zăpadă). Pragurile sunt mai puţin expuse eroziunii. Relieful creat din gheţarii montani Forme de eroziune 18 . Eroziunea laterală lărgeşte mult profilul transversal al văilor glaciare. Scurgerea superficială este în general continuă. Se evidenţiază două tipuri de gheaţă: gheaţa de apă. Se creează astfel profile longitudinale în trepte. Gheţarul erodează puternic în faţa contrapantelor. se efectuează mai ales pe margini. atât laterală cât şi longitudinală. ce determină. în funcţie de grosimea a masei de gheaţă şi variabilitatea declivităţii suprafeţelor. Una din condiţiile strict necesare pentru declanşarea acestor procese este glaciaţia care reprezintă formarea şi existenţa îndelungată a unui masiv de gheaţă. Eroziunea în profil longitudinal este mai puternică pe pantele mici sau când sunt contrapante. rezultând o gheţă cu structură macrogranulară. mai sus de care. acumularea precipitaţiilor solide întrece consumul lor în urma topirii. prezintă fisuri care înlesnesc gheţarului posibilitatea să smulgă mai uşor blocuri de rocă. Limita inferioară a sectorului de acumulare reprezintă linia zăpezilor persistente. Procesul de eroziune este amplificat de contribuţia materialelor morenaice. Relieful glaciaţiunii montane Procesele glaciare sunt cauzate de acţiunea gheţii. provenită din îngheţarea apelor uscatului sau a celor marine şi gheaţa de zăpadă rezultată prin metamorfozarea zăpezii prin procesele de îngheţ şi dezgheţ.1. Există 3 cauze principale care condiţionează topirea gheţarilor montani: . Eroziunea glaciară se află în raport direct cu grosimea masei de gheaţă şi raport invers cu panta. 50 m în arhipelagul Franz Iosef şi nivelul mării în regiune polară. Astfel. Acest raport determină echilibrul glaciar. limba gheţarului prezintă un profil uşor bombat la mijloc. o curgere diferenţiată şi discontinuă. compuse din praguri şi bazinete. . Intensitatea eroziunii creşte cu grosimea gheţii şi cu micşorarea pantelor. trece în gheaţă de gheţar. prin transformări ulterioare. Viteza de deplasare a gheţarilor variază între 20 şi 200 m pe an. Gheţarul desfăşoară o puternică eroziune.de creştere a masei de gheaţă şi cel de ablaţie .şiroirea pe masa de gheaţă. . numită firn. Această mişcare a gheţarilor produce o acţiune de modelare a reliefului prin eroziune (exaraţie).radiaţiile solare directe. un gheţar creşte sau descreşte în dimensiuni.5-2 m grosime.

pe un versant cu pantă relativ mică. forma conică transformându-se în bazin semicircular. sculptând ace. În acest fel. lame sau muchii foarte înguste şi zimţate. Ele se numesc văi suspendate sau troguri. o masă de gheaţă poate să debuşeze într-un circ vecin situat mai jos. de Martonne circurile glaciare s-au format în bazinete torenţiale sau în depresiuni de nivaţie. nivaţie şi a apelor.în Germania. După poziţia în care se găsesc. O dată cu retragerea şi topirea gheţarului ele sunt depuse în diferite poziţii. 300 m. Rocile vălurite sau spinările de berbeci (roches montonnées) apar sub forma unor ondulări pe pragurile glaciare.. După modul de grupare: .de 16 km lăţime şi peretele ce mărgineşte circul de 3000 m înălţime.circuri în trepte sau etajate După teoria glacialistă circurile glaciare s-au format în bazinele torenţiale care fragmentează crestele munţilor înalţi. Teoriile antiglacialiste. se umezeşte roca de bază şi în urma oscilării temperaturilor diurne are loc dezagregarea ei.circuri de versant sau perete . Acest sector de trecere este denumit înşeuare de transfluenţă. prezintă în interior sculptată o altă vale mai recentă şi mai strâmtă. peste care se suprapune acţiune gheţii. Cea mai mare cuvetă se află în partea inferioară a văii glaciare. transportând materialul fin alterat. consideră că circurile sunt rezultatul proceselor intense de gelivaţie.circuri de ravenă . De obicei circurile au lăţimea de 1-2 km şi peretele dorsal înalt de cca. uneori la distanţe foarte mari. Valea glaciară reprezintă făgaşul prin care curge limba gheţarului. Circurile se dezvoltă cu precădere în vecinătatea limitei zăpezilor persistente. Ele prezintă două rânduri de versanţi abrupţi. Dezagregarea are loc mai intens la marginile masei de zăpadă. de obicei se termină printr-un abrupt.circuri compuse sau complexe . După Emm. Adică. . terase etc. Unele văi glaciare sunt îmbucate. Forme de acumulare Materialele erodate în timpul înaintării gheţarului se numesc morene. Custurile pot fi prezente şi în lungul culmilor ce separă două văi glaciare. separaţi printr-un pod îngust. cu formarea de chei. în urma nivaţiei. Blocurile mari de roci transportate de gheţari. se poate forma o depresiune. vârfuri cu aspect piramidal. se formează datorită intersectării crestelor prin retragerea versanţilor circurilor învecinate. În Antarctida există un circ enorm “Walkett” . o vale glaciară cu un uluc larg. zănoage sau ochiuri. zănoagă. corrie . Primul prag. Multe din circurile glaciare care au funcţionat în pleistocen. cu altitudinea cea mai mare. Ele se mai numesc: căldare.este o depresiune semicirculară dominată de versanţi abrupţi şi care este sau a fost ocupată de un gheţar. Ea are forma unui uluc cu profil transversal în U. separă circul de valea glaciară. Retragerea limbii gheţarului lasă în urmă bazinete umplute cu apă. Procesele crionivale fragmentează custurile. După formă circurile au fost clasificate în: . astăzi sunt cu lacuri glaciare. Ea este numită bazinet terminal. secţiona şi drena.în Scoţia. Rolul zăpezii constă în faptul că. morenele se clasifică în: 19 . Apele din topirea zăpezii se scurg pe fundul înclinat al depresiunii.Circul glaciar . rezultând culmi despărţitoare foarte ascuţite şi fierăstruite.circuri de o bârşie de vale. în timpul topirii sale. Prin sectoarele mai coborâte ale unei custuri. Văile glaciare mai mici care debuşează în văile mari. numite tăuri. Apele curgătoare le pot colmata. formând umerii de vale glaciară. kar . se numesc blocuri eratice. Ele se datorează striaţiunilor şi şlefuirilor trasate de gheţarul încărcat cu materiale morenaice dure.Custurile numite şi karlinguri în germană. Profilul longitudinal al văilor glaciare prezintă cuvete sau bazinete largi şi praguri. se transformă în circ.circuri în formă de pâlnie . care în condiţiile dezvoltării în ea a unui gheţar.

2. În spatele valului morenaic se observă un fel de movile provenite din morenele din interiorul masei de gheaţă la topirea totală a părţii frontale. Ei se formează în regiuni climatice mai secetoase şi unde limita zăpezii persistente este mai înaltă. Ex. Ea se întinde în general de la altitudinea de 3000 m în sus.au ca specific doar masa de gheaţă din interiorul circului. Gheţarii de platou . între morena terminală şi frontul gheţarului apar lacuri de baraj care sunt colmatate relativ repede de materialele transportate de râurile glaciare. Morenele interne provin din pătrunderea morenelor de suprafaţă în corpul gheţarului. Ei se mai numesc gheţari suspendaţi sau de circ. Se formează o câmpie netedă acumlativă. limita zăpezilor permanente era la 1700 m în Carpaţii Orientali şi 1800 m în Carpaţii Meridionali.de suprafaţă . Uneori. Scandinavia. iar 20 . Anzi. Din circ.au aspect de platoşă din care pornesc limbi de gheaţă de dimensiuni reduse. Gheţarii Himalayeni . Ei alunecă pe văi formând la baza muntelui un piemont de gheaţă. iar limbile gheţarilor coboară până la 1300 m în nordul ţării. apele curgătoare pot săpa terase fluvio-glaciare. slab alimentate de zăpezi. 3. un circ cu gheaţă şi limba gheţarului. Când gheţarul este mai subţire aceste morene pot ajunge la fundul gheţarului. Noua Zeelandă.Gheţarii de tip alpin sau de vale. Pe gheţar se depune un strat de material rezultat din dezagregarea rocilor. Ex.sunt sub forma unor mici calote instalate pe platouri foarte înalte. Gheţarii de tip alaskian sunt gheţari formaţi în regiuni muntoase înalte de peste 5000 m. gheţarul din Alpii Dauphinezi. Svalbard (Spitzberg). Răspândirea gheţarilor montani Gheţarii actuali se întâlnesc în Himalaya. Pe versanţii nordici şi vestici erau gheţari de tip alpin. Tipurile de gheţari montani . Gheţarul de tip alpin se mai numeşte gheţar de vale. Kenya. Gheţarul Fedcenko din Pamir are 77 km lungime. ele se numesc drumlin-uri.de fund . Novaia Zemlia. Kilmanjaro. gheaţa este evacuată continuu prin limbă care alunecă spre vale. Când doi gheţari se unesc. Se pare că în pleistocen a existat un astfel de gheţar în Retezat. în Pleistocen. Gheţarul Malaspina. iar gheţarul Aletsch din Alpi are 24 Km. Periodic. dar gheţarii sunt mult mai lungi. Apele rezultate din topirea gheţarilor transportă materialul morenaic la diferite distanţe. În România. în timpul glaciaţiei Riss şi Würm. Părţile de gheţar care ajung la ocean se desprind sub formă de iceberguri. Gheţarii de tip norvegian . Alpi. Gheţarii de tip pirenian . au un bazin de alimentare cu zăpadă. se pot forma soluri şi se poate instala vegetaţie arborescentă. frecvent peste 50 km şi cu numeroase confluenţe şi transfluenţe. Islanda. Morenele de fund rezultă din materialele smulse de gheţar de pe fundul văi. morenele laterale devin morene mediane sau centrale.frontale 1. La marginea gheţarilor montani. în ele. Pirinei. Aceştia se numesc şi gheţari de piemont. 4.firn sau neve. Bazinul de alimentare este acoperit cu zăpadă grăunţoasă . formându-se câmpii fluvio-glaciare sau sandre. La contactul cu versanţii se găsesc cele mai mari cantităţi de materiale morenaice. pădurile sunt acoperite sub valuri noi de gheaţă. Pamir. Morenele de suprafaţă sunt transportate de gheţar pe suprafaţa sa. Morenele frontale sau terminale reprezintă materialul transportat în zona frontală a limbii unde sunt depuse sub forma unor potcoave uriaşe.similari cu cei alpini. Prin extinderea lor. Circul este alimentat în permanenţă cu această zăpadă. Alasca. trec uneori peste marginile craterului coborând sub formă de limbi radiare. depunându-l sub formă de conuri de dejecţie aplatizate. Platoşa se numeşte icefjeld. Gheţarii de tip pirenian au multe morene de suprafaţă şi interioare. Gheţarii de tip kilimanjaro . unele se îngemânează.interne .. Kara-Korum. Tian-Shan. Ruvenzori.sunt instalaţi în craterele vulcanice. iar limbile icestrom.

suprafaţa lor este convexă.Gheţari în formă de dom. în spaţiile depresionare întâlnindu-se mlaştini şi turbării. Relieful creat de gheţarii de calotă Gheţarii de calotă. Rocile mutonate sunt stânci şlefuite. Este incontestabil faptul că procesele eroziunii glaciare aveau loc şi în condiţii de submersie şi astăzi gheţarii Groenlandei. Ele prezintă şi porţiuni mai înalte. Franz Iosef. unde se creează un spaţiu gol. custuri. spre periferia calotei. forme numite osar-uri sau esker-uri. Siberia de est sau Canada. Novaia Zemlia. văile laterale prezentând praguri în zona de confluenţă. cu aspect de monadnock. Severnaia Zemlia etc. În centrul Antarctidei viteza gheţii este de 20 m/an. Altitudinile gheţarilor de calotă se majorează treptat de la periferie spre centru. Acestea au fundul plat şi erau străbătute iniţial de râuri perpendiculare pe direcţia de deplasare a gheţarilor. Ei au grosimi enorme acoperind complet relieful de bază. podişuri sau creste muntoase. Prezenţa gheţarilor cuaternari în Munţii Carpaţi este pusă în evidenţă de formele de relief rezultate în urma activităţii lor. Aceasta indică şi o mişcare eustatică negativă în timpul glaciaţiunii. La nord şi uneori la sud de aceste şiruri de morene. Ele au altitudini absolute de 100-220 m şi altitudini relative de cca. Svalbard (Spitzberg). Fiordurile sunt văi glaciare care după topirea gheţarilor au fost inundate de apele marine. Morenele marginale . Forma semirotundă se datorează exaraţiei în partea dinspre amonte şi alterării fizice în partea dinspre avale. Fiordurile apar ca nişte golfuri lungi şi ramificate care pătrund în interiorul uscatului pe zeci de km. peninsula Kola. Vitezele de deplasare ale gheţii variază. cum sunt în Finlanda. ca orice agent de modelare a reliefului execută o activitate de eroziune. morene marginale. La 50 km de la periferie nivelul calotei este de 1000 m. Sogne Fiord la 1200 m) sunt despărţite de ocean prin praguri cu adâncimi mici . cupolă sau calotă. Pe unele torente de gheaţă.pe vesanţii sudici de tip pirenian. drumlin-uri. se întâlnesc forme de acumulări morenaice asemănătoare cu rambleele de cale ferată. Insulele Groenlanda. iar în regiunile periferice depăşeşte 100 m/an. şi s-au format în timpul staţionării marginii calotei în perioada glaciară Vistula. Relieful glaciaţiunii de calotă Glaciaţiunea de calotă ocupă suprafeţe întinse în Antarctida. viteza este de peste 500 m/an. Gheţarii de calotă au dimensiuni imense.Gheţari în formă de platoşă. erodează sub nivelul mării (Gheţarul Muir erodează la 800 m adâncime). Ele se întind pe zeci de km şi au altitudini relative de 10-50 m şi la lăţimi la bază de la câţiva zeci de m până la 500 m. care în timpul glaciaţiei apăreau deasupra masei de gheaţă.apar sub forma unor coline paralele. văi glaciare. Valdai. troguri (văi suspendate). gheaţa curgând din regiunea centrală. Gheţarii de calotă se împart în: . Islanda. transport şi depunere. ne dă un indiciu asupra grosimii gheţii. Fundurile acestor cuvete adânci (Hardanger Fiord se află la 800 m. 80 m. ovale sau circulare cu una sau două direcţii de striaţiuni. 21 . Uralul de Nord. Relieful de eroziune Fjeldurile sunt câmpii înalte sau podişuri dezvoltate pe un substrat dur.1. ceea ce le da caracter de văi suspendate. când nivelul oceanului era cu cca. la 200 km de 2000m iar la 550 km de 3000 m. Astfel de terenuri se întâlnesc în Scandinavia. osar-uri şi cames-uri. iar unele înregistrări arată chiar deplasari de 1-7 km/an. ca şi cei de pe coasta de NV a Amercii de Nord. praguri. câmpii. Salpausselka de Nord şi Salpausselka de Sud.2. Fjeldurile prezintă o suprafaţă vălurită. cu grosimi relativ mici situaţi pe podişuri sau şesuri. Profilul longitudinal prezintă o alternare de porţiuni mai largi (bazinete) cu altele mai înguste (bariere). 140 m mai coborât. Prezenţa unor trepte de exaraţie pe versanţi acestor monadnock-uri. Între ele se dezvoltă culoare depresionare numite pradoline. cu grosimi maximale.numite rigel. morene sau lacuri glaciare 5. netezit parţial de gheţari. Profilul lor transversal este în formă de U. . Karelia. Se întâlnesc frecvent circuri. în una din ultimele faze de retragere. Relieful de acumulare glaciară Formele create de gheţarii de calotă sunt reprezentate prin. umeri.

sau a lacurilor de sub gheţar. după K. Ele se grupează în câmpuri. Illinois. mai existau centre mai mici în Insulele Britanice şi în Insula Novaia Zemlia. 2000 m grosime. . America de Sud. Scandinavia. Sartansk. se sunt acoperite cu aluviuni. În zona montană. Ele nu au vreo legătură petrografică cu stratele regiunii respective.Würm cu1-3 stadii Glaciaţiunile de calotă În Europa era o calotă cu centrul în Suedia unde avea cca. Samarovo cea mai extinsă. După topirea gheţii. II. Drumlin-urile sunt nişte coline ca spatele unei balene. pantă de 15°-40°. Saale şi Vistula. uscate pot fi antrenate de vânt generând câmpiile de loess. microgranulare.Mindel interglaciar lung Mindel-Riss. Aici sunt cunoscute patru faze: Nebraska. Glaciaţiunile vechi Au fost sesizate urme vechi ale glaciaţiunilor. iar în perioada de topire a gheţarilor materialul s-a depus peste relieful subiacent. depresiunile dintre ele fiind înmlăştinite. După extinderea care au avut-o sunt cunoscute trei stadii: În partea vestică a Europei: Elster. Au fost întâlnite tilite de vârstă arheozoică şi proterozoică în Africa de Sud.Günz . Fazele glaciare din nordul Asiei.3. Kames-urile sunt movile cu înălţimea de 2-5 m până la 30 m. 1000 m. Apoi din cambrianul inferior în Norvegia şi Suedia. Cele mai extinse urme sunt cele ale glaciaţiunilor pleistocene. Wisconsin. În afară de acest centru. Alţi autori arată că osar-urile sunt formaţiuni deltaice ale torenţilor glaciari care s-au acumulat pe măsură ce calota s-a retras. Australia. Goenlanda. prin identificarea unor depozite de tip moneraic numite tilite. Nipru şi Valdai. prin masa de gheaţă sau pe sub calota glaciară. Cel mai mare bloc eratic cunoscut are lungimea de 4 km. materialul acumulat în albia torentului s-a suprapus peste substratul gheţarului. 3. Uneori. Zoliile sunt forme depresionare în cadrul câmpiilor de sandre.5 mil km2). lăţimea de 2 km şi grosimea de 7-20 m. Movilele sunt ca o cupolă cu vârful plat şi versanţi puternic înclinaţi. Tazovo. În America de Nord glaciaţiunea a fost de două ori mai extinsă decât cea din Europa (11. Canada. Platoul Central Siberian şi Insula Novosibirsk. Ele sunt compuse din materialul transportat de gheţar. alcătuite din depozite fluvioglaciare stratificate. cu diametrul până la 200300 m şi adâncimea până la 20 m. iar în partea estică Lihvino. Câmpiile de sandre sunt zone acumulative construite de torenţii glaciari la periferia morenei frontale. Ulterior. India. Australia. gheţarul staţionând în dreptul acestui nucleu depunea materialul morenaic în faţa şi în spatele obstacolului. În Asia principalele centre erau în: Uralul de Nord. Particulele fine. Pensinsula Taimâr. iar lăţimea lor este o treime din lungime. 22 . fiind rezultatul unei descărcări locale a gheţarului. Apar succesiv conuri de dejecţie.1. Kansas. cu înălţimi de 5-40 m. drumlinurile au un nucleu din rocile de bază. Ulterior râurile sapă terase coborând nivelul freatic. Axele mari ale drumlin-urilor sunt paralele şi dirijate conform direcţiilor vechi de extensiune a gheţarilor.Donau .nesigură . osar-urile reprezintă depozitele torentelor ce îşi vărsau cursurile prin fisurile gheţarului. Markov (1965) sunt: Demiansk. iar în nordul Germaniei cca.K. Blocurile eratice sunt blocuri mari de rocă răspândite obişnuit în cadrul morenei frontale. au fost depistate două ansambluri de glaciaţiuni: I.După unii autori. Sunt create de mişcarea turbulentă a cursurilor fluvioglaciare sau sunt create de cursurile fluvioglaciare care transportă blocuri de gheaţă. . Ele s-au format probabil în fostele lacuri de pe suprafaţa gheţarului. prin topirea gheţii se creează aceste depresiuni. Zâriansk.Riss cu 1-2 stadii . glacisuri proluviale şi chiar câmpii piemontane numite sandre. din permo-carbonifer în Africa de Sud. lungi de câţiva zeci de metri până la câteva sute de metri.

Islanda şi Groenlanda. ca acest prag să funcţioneze când ca barieră când ca o mare deschisă. .pene de gheaţă cu profil şi dimensiuni variabile. Ulterior. cu urmări directe în morfologie. Perioadelor glaciare le corespund mişcări ascendente. Curentul de căldură produs ajunge la suprafaţa pământului în timpul erogenezei (50-250 cal/cm2/an). lentile şi acumulări sub forma de nuclee de dimensiuni mari în apropierea stratelor permanent îngheţate. Acest climat face tranziţia între climatul polar şi cel temperat. procesele şi formele periglaciare sunt caracteristice regiunilor cu climat rece excesiv. .Ipoteza radioactivităţii admite că la 30-50 milioane ani apar faze orogenetice datorate dezintegrării substanţelor radioactive. . în care rolul principal îl joacă îngheţul şi dezgheţul apei în sol şi subsol.strate subţiri de câţiva milimetri în partea superioară. cca. Relieful periglaciar În sensul actual. cunoscut şi sub numele de permafrost. microgelive) şi de durata îngheţului. .Cauzele solare şi cosmice produc scăderea temperaturilor prin scăderea radiaţiei solare. 23 . legată de evoluţia Soarelui sau de interpunerea unor nori cosmici. substratul răcit şi altitudinea lanţurilor muntoase contribuie la apariţia epocilor glaciare. 600 m. E. Există şi azi gheţari în insulele Svalbard (Spitzberg). împiedicând aportul de apă caldă în Marea Nordului. În timpul glaciaţiaţiunii el era ridicat.Teoria înălţării zonelor de orogen. de natura lor (macrogelive. Groenlanda. iar în interglaciare mişcarea este descendentă (W. unde îngheţul pătrunde până la câţiva metri şi regiuni unde climatul favorizează pătrunderea adâncă a îngheţului şi păstrarea multianuală a unui strat îngheţat. Mişcările alternative ascendente şi descendente ale regiunilor muntoase. migrarea periheliului şi modificarea excentrităţii orbitei Pământului.Deplasarea Golfstreamului spre partea central nordică a oceanului Atlantic ar fi facilitat dezvoltarea glaciaţiunii în Europa. . Îngheţul şi dezgheţul creează aspectul specific al morfologiei periglaciare. Apariţia simultană pe glob a glaciaţiunilor indică că principala cauză este de natură extraterestră. . ce depăşeşte uneori 150 m grosime. Cauzele cosmice . .Schimbarea înclinării eclipticei. faţă de actual. Ramsey.gheaţă de injecţie cu caracter de apofize etc. .Existenţa pragului nord-atlantic Thomson-Nansen ce se întinde din Insulele Britanice până în Fär-Oër. prezenţa îngheţului peren. pot duce la instalarea de glaciaţiuni prin reducerea cantităţii de căldură primită de la Soare.Deplasarea polilor Pământului sau oscilaţiile regulate ale acestora pot explica epocile glaciare cuaternare. îngheţul-dezgheţul determină fragmentarea lor. În rocile consolidate.Cauzele glaciaţiunilor Ca să aibă loc o glaciaţiune temperatura medie multianuală trebuie să scadă cu cel puţin 5°C. În funcţie de adâncimea până la care se propagă îngheţul. Haug). viteza sfărâmării şi mărimea elementelor rezultate depind de gradul de umezire al rocilor. 5. În solul îngheţat gheaţa apare în forme diferite: . se descarcă de căldură în timp îndelungat.2. Intensitatea acestui proces. se disting regiuni cu îngheţ diurn şi sezonier.Vulcanismul. Cauze terestre . le situează când deasupra când dedesubtul limitei zăpezilor persistente. chiar dacă sunt afectaţi de Golfstream. Se apreciază însă că este prea mare oscilaţia pe verticală. Alternarea perioadelor de erupţii puternice cu faze de relativă stabilitate vulcanică a făcut ca periodic cantitatea de energie solară ce ajunge pe Pământ să fie mai mică sau mai mare.

formând acumulări loessoide sau nisipoase. dizolvare (apele de topire). înmoaie solul şi favorizează alunecarea. fiecare cu elemente de anumite dimensiuni. Deplasările pot afecta suprafeţe mari sau pot apare local. Evacuarea elementelor fine face ca roca să fie încontinuu supusă la noi procese de gelivaţie. Acţiunea biochimică este redusă şi limitată la fâşiile de vegetaţie pipernicită. Desfăşurarea lor este legată de anumite condiţii topografice. Aceste avalanşe ating o viteză de cca. care se îngreunează astfel. protejarea solului şi a rocilor sub acumulările de zăpadă. Geneza lor e pusă pe seama 24 . . pleistocene. În etajul alpin sunt caracteristice râurile de pietre în care gelifractele desprinse din partea superioară a versanţilor se dirijează pe mici văiugi. În secţiune apar alternanţe de benzi. se dezvoltă la baza versanţilor slab înclinaţi şi sunt formate din elemente de diferite dimensiuni dispuse stratificat. de presiunea exercitată din partea superioară. afectând zăpada proaspătă. de cantitatea de apă liberă din material. alveole.Dezgheţul face ca o parte din apa rezultată din topirea gheţii şi zăpezii să pătrundă în sol. zgomote. Rezultă conuri. de proprietăţile materialelor de pe planul de alunecare şi a materialelor reţinute de vegetaţie. iar cele fine către partea superioară şi mai ales în centrul ei. Vara sunt caracteristice inundaţiile de mari proporţii şi transportul masiv de aluviuni. pufoasă. Grohotişurile reprezintă mase de pietre colţurate acumulate la baza abrupturilor. sapă excavaţii în loess sau în aluviuni. Deplasarea are loc când forţa gravitaţiei depăşeşte forţa de frecare. Pe locurile mai plate. asemănătoare ergurilor (din zona caldă uscată). Mişcarea se face în funcţie de grosimea stratului dezgheţat.Umede provocate de încălzirea aerului şi topirea parţială a zăpezii. pietre făţuite de tipul dreikanterelor. Marile acumulări rezultate prin gelifracţie sunt caracteristice vechilor zone periglaciare.Uscate. aproape paralele. ceea ce face ca pedogeneza să nu se realizeze. Grézes-litées-urile numite şi “rostogoliri ordonate”. Scurgerea se efectuează adesea pe un pat îngheţat. Procesele sunt mai eficace la sfârşitul iernii. fiind prezentă o scurtă perioadă de timp. ca urmare a proceselor de fragmentare şi resortare ulterioară. Adesea apare un peisaj de câmpuri de pietre şi blocuri. cutremure. iar unde procesul este la început. care se produc pe ger. Acţiunea zăpezii (nivaţia) se manifestă prin eroziunea mecanică (avalanşe). pantă de peste 30° şi versant care să permită acumularea zăpezii. Blocurile mari se dispun la exterior.numite lacuri periglaciare. Când numărul lor este mare. Formele de relief periglaciare dezvoltate pe versanţi Acestea sunt legate de procesele de crioclastism. fluvio-periglaciaţie. uşor de deplasat. gelifluviaţia) are un efect limitat. solifluxiune. Sunt două tipuri de avalanşe: . uscate. 200 km/h. între conurile de grohotiş apar escavaţiuni umplute cu apă . etc. de eficacitatea ciclurilor gelive. totodată creşte şi viteza de deplasare şi puterea de şoc. Acţiunea fluvială (fluvio-periglaciaţia. Ele sunt mase imense de grohotişuri acoperite de sol şi vegetaţie. Topirea bruscă sau lentă duce la înmuierea solului cauzând şiroirile sau solifluxiunile. nivaţie. Alături de ele se întâlnesc şi grohotişuri actuale mobile. Avalanşele realizează acţiunea cea mai puternică şi mai rapidă de modelare. În alte locuri vântul depune praf. versantul capătă aspectul unor panglici de gelifracţie. Vântul acţionează prin coroziune şi deflaţie. iar declanşarea poate fi cauzată de creşterea masei de zăpadă. Cele mai multe forme au caracter poligenetic. 80 km/h şi creează culoare de avalanşă. Debitele sunt influenţate de nuanţa climatului. ce impune un covor vegetal redus şi o pătură subţire şi discontinuă de zăpadă. proces denumit solifluxiune. apar blocuri izolate sau mici grămezi. căderea de stânci. perenă. Pe rocile moi se dezvoltă ravene. Acţiunea vântului (eolizaţia) este legată de ariditatea climatului. tăpşane sau poale de pietre. Apar elemente fine. El creează suprafeţe şlefuite. Masa deplasată se măreşte în volum pe măsură ce înaintează. Ele ating o viteză de cca. înmuindu-l şi transformându-l într-o pastă mâloasă. ce lunecă chiar pe pante mici. terminate în conuri sau poale de grohotiş.

Prin unirea lor la baza versanţilor pot rezulta tăpşane sinuoase. Podurile au dimensiuni de la câţiva metri la sute de metri pătraţi. Culoarele de avalanşe şi semipâlniile nivale se formează pe versanţii cu înclinare mare. rezultând versanţii de solifluxiune. Au caracter de glacis sau limbă. mai ales. Nişele nivale sunt microdepresiuni generate de interferenţa mai multor agenţi şi procese. Aceştia au în partea superioară un sector unde aflorează roca. Ele se produc pe o rocă coerentă sau îngheţată în timpul dezgheţului. Terasetele sunt trepte de dimensiuni reduse. Potecile de vite sunt cărări înguste. în partea inferioară un sector acumulativ de 2-5 m grosime. Sunt semnalate în Ungaria pe unele văiugi largi. zăpadă şi materiale dezagregate. dar în care nivaţia are rol principal. Sunt lungi de mai multe sute de metri şi se termină în partea superioară cu o formă semiconică. Gheţarii de grohotiş sunt acumulări masive de gheaţă. Panta accentuată permite în timpul dezgheţului desprinderea de pachete de rocă şi dispunerea lor etajată.. de câţiva zeci de metri lungime. La baza culoarelor se formează un con de materiale. şiroire şi vânt. Semipâlniile nivale se dezvoltă în bazinetele de recepţie torenţiale care permit acumularea unei mari cantităţi de zăpadă. Depozite de versant ritmic stratificate sunt acumulări de materiale la baza versantului. Căderea pachetelor variază de la câţiva decimetri la câţiva metri. dispuse la baza versanţilor sau pe văi. au formă semicirculară. situate pe versanţii alcătuiţi din roci moi. prin deplasarea blocului se formează în faţa acestuia un val în formă de semilună sau de U şi în spatele blocului o microdepresiune alungită. Ţibleş. discontinui care se desfăşoară perpendicular pe pantă. Pantele accentuate favorizează desfăşurarea avalanşelor şi şiroirilor. Astfel de forme de relief se întâlnesc în unele masive montane. are pietre împlântate într-un material nisipo-argilos. Apar. iar între aceste sectoare un glacis cu o peliculă subţire de gelifracte. Acestea corespund unor cavităţi structurale sau locuri adăpostite. Blocurile glisante se întâlnesc pe versanţi cu pantă redusă pe care nu se produc rostogoliri. Stratele mai puţin gelive constituie baza acumulării de materiale dezagregate. Terasetele şi ondulările de solifluxiune apar pe versanţii sub 15° înclinare. La dezgheţ şi umectare intensă. Sunt mai grosiere şi în general necimentate în raport cu grézes-litées-urile.în formă de U. Ele sunt accentuate prin deplasarea turmelor de vite. se desfăşoară în planuri orizontale cu lungimea de câţiva zeci de metri şi lăţimea de 1-1. depuse prin procese de gelifluxie. Treptele şi umerii de altiplanaţie apar în partea superioară a versanţilor. a avalanşelor.5 m. Ciucaş. separate de pante accentuate. sau ar corespunde interacţiunii mai multor procese: gelivaţie. în urma producerii repetate. iar taluzurile au înălţimi de 3-20 m.oscilaţiilor sezoniere a îngheţ-dezgheţului. ce determină gelifracte de dimensiuni diferite.lăţime. Potcoavele nivale mai sunt denumite morene nivale. Prin fragmentarea treptelor se ajunge la umeri desfăşuraţi în acelaşi plan. Ele sunt o îmbinare de poduri cu pantă redusă. pe aceleaşi trasee. ceea ce lărgeşte cavitatea. Se formează prin acumularea de materiale rostogolite peste zăpada îngheţată de la baza unor versanţi abrupţi. Pe versanţii omogeni solifluxiunea poate avea caracter areal. ce poate uneori persista de la un an la altul. iar fruntea de 20-70 cm înălţime este acoperită cu smocuri de iarbă. primăvara în urma dezgheţului prin alunecări reduse în stratul înerbat. relieful evoluează către circuri nivale şi a unor văi nivale . Când semipâlniile nivale sunt în apropierea limitei zăpezilor permanente. Ajung până la 1 km 25 . protejând acumulările nou transportate împotriva ablaţiei totale. Apar la baza văilor unde pergelisolul este aproape de suprafaţă. şi câţiva metri grosime şi . solifluxiune. Cele mai tipice trepte apar pe versanţii formaţi din strate de roci cu grad de gelivaţie diferite şi unde stratele sunt aproape orizontale. Penteleu. Ele au forme semicirculare sau ovale. frunţi sau taluzuri. Gârbova etc. spălare la suprafaţă etc. semipâlnia nivală. Podul este lipsit de vegetaţie. Curgerile de noroi şi alunecările (solifluxiunea) afectează solul şi pătura de alterare pe mică adâncime. Ondulările se evidenţiază pe suprafeţe largi. Esenţial este ca zăpada să se menţină un timp mai îndelungat pe anumite suprafeţe.

În secţiune apare o alternanţă de materiale fine cu materialele grosiere. Popov (1956). acesta se numeşte pergelisol singenetic.pingo au aspectul unor movile mari. ca urmare a unor procese ce afectează stratul de suprafaţă. 1 m. se poate forma prin pătrunderea gerului pe adâncime mare şi îngheţarea apei în toate spaţiile şi atunci se numeşte pergelisol epigenetic. Solurile striate se dezvoltă pe pante mai mari de 8°.. Pergelisolul sau permafrostul. depăşind 15 m înălţime şi 50 m diametru. Se formează pe terenuri plane sau cu pantă până la 7°. blocuri oscilante. sub raport structural se disting: . Formarea lor se datorează mai multor procese. babe. Cercurile de pietre sunt inele de materiale cu dimensiuni mari. Spitzberg. ace. În formarea lor intervine şi gravitaţia prin curgere. Ele se dezvoltă de la câţiva decimetri până la 1 m. 1 m şi înălţimea de până la 50 cm. Are loc o triere a elementelor. Câmpurile de noroi sunt alternanţe de petice de noroi şi vegetaţie. şi terenuri care păstrează în adâncime un orizont îngheţat permanent pergelisol. cu dispunerea lor în forme geometrice.I. Formarea lor este legată de o injecţie a apelor subterane în spaţiul dintre permafrost şi molisol. Formele reziduale În principal este vorba de distrugerea unor strate de roci dure prin dezagregare. Ele au centrul relativ bombat.terenuri care se dezgheaţă complet în sezonul cald.mări de pietre. Crăpăturile apar în punctele mai puţin rezistente. iar la dezgheţ se formează curenţi de convecţie în centrul poligonului. În timpul îngheţului tensiunile determină ridicarea pietrelor. partea interioară se prăbuşeşte şi ia naştere un pseudocrater adânc de câţiva metri. înalte de câţiva zeci de cm. Valul frontal depăşeşte 10 m grosime şi are pantă de cca. sunt un fel de poligoane deformate la maximum. Pergelisolul se poate însă forme şi prin acumularea de depozite aluviale concomitent cu îngheţarea lor. Hidrolacoliţii . thufuri) apar ca nişte moviliţe cu diametrul de cca. Structuri periglaciare În regiunile periglaciare. Sunt formate din material fin. Structurile poligonale tipice apar în regiunile unde permafrostul este la mică adâncime (Groenlanda. Solurile poligonale sunt crăpături dispuse în pentagoane sau hexagoane. după care se sparg. Pavajul nival se formează prin dispunerea gelifractelor de tipul lespezilor pe suprafaţa stratului de sol. Gelifractele rămân pe loc sau se deplasează extrem de puţin. rezultat în urma îngheţului diferenţiat al apei în pătura de sol şi a unor procese biochimice. cu înclinare până la 10°. 26 .lungime sau lăţime şi 50 m grosime. vârfuri piramidale. îndepărtarea majorităţii materialelor şi rămânerea în relief a unor ieşinduri de diferite forme: custuri. Formele de relief dezvoltate pe suprafeţe plane Pe suprafeţele plane. 35°. după A. se formează unele forme cu aspect de figuri geometrice. macrogelive. umplute cu material grosier. Au formă rotundă sau ovală cu diametru de cca. 3-5 ani. uneori apărând numai nişte benzi paralele. în timp de cca. ţancuri. Câmpurile de pietre . În tundră se întâlnesc macropoligoane cu dimensiuni ce depăşesc uneori 100 m diametru. Laponia) sau pe munţii înalţi. ce înconjoară un spaţiu alcătuit din materiale fine. înierbat. Sunt frecvente în regiunile montane înalte. se lărgesc treptat prin îngheţul repetat al apei. Cele mai tipice apar când suprafaţa totală a lespezilor este mai mică decât arealul regiunii pe care se dispun. Movilele înierbate (marghile. În timpul verii apare un strat dezgheţat numit molisol. alunecare. Pe terenurile în pantă aceste poligoane sunt alungite. creşte de cocoş. Siberia. Prin degradare. rostogolire. Se dezvoltă mai ales la baza abrupturilor pe care sunt frecvente avalanşe şi rostogoliri. dar uneori marginile poligonului sunt mai ridicate datorită presiunii exercitate de gheaţa din crăpături. strungi etc. se întâlnesc pe suprafeţele cu roci dure. creând îngrămădiri care acoperă complet roca de bază. turnuri.

cu o pantă longitudinală redusă. se întâlnesc însă uneori medii de 600-700 mm. există posibilitatea unei nivelări pe suprafeţe extinse datorită în principal proceselor periglaciare. evoluţia văilor. gelivaţia are rolul principal. Vânturile măresc gradul de uscăciune şi au o acţiune morfogenetică. ce contribuie prin intermediul evaporaţiei la stabilirea unui climat hidric deficitar. S-au înregistrat perioade în Sahara de 18 luni fără nici o picătură de ploaie. Alasca. Temperatura aerului prezintă puternice oscilaţii de la zi la noapte. Ea se întâlneşte numai în oaze sau în ueduri. 5. Absenţa vegetaţiei continui constituie alt caracter fundamental al zonelor aride. când apare după averse mai prelungite. Precipitaţiile au o medie anuală de 200 mm. ca noaptea temperatura să coboare la 0°C sau sub 0°C. Ea este cauzată şi de acţiunea slabă a proceselor chimice şi biochimice. Forţa erozivă a fluviului este canalizată asupra malurilor. amplitudinile medii sunt de peste 25° la umbră şi 40-50° la soare. unde condiţiile periglaciare au persistat foarte mult timp. Evoluţia în zonele periglaciare cuprinde două aspecte: 1. dar evaporaţia potenţială puternică (în Sahara 4000 mm anual) menţine caracterul de ariditate. când prezintă o undă de viitură foarte puternică. Versanţii formaţi din roci moi suferă o atenuare treptată a înclinării şi înălţimii. distrugerea şi retragerea versanţilor 2. fiind formată din arbuşti xerofili şi smocuri de iarbă. Această hidrografie fără un nivel de bază precis se numeşte areică. Se ajunge la valori de 72°C în timpul zilei. rolul principal îl au alunecările şi solifluxiunile. Procesele periglaciare acţionează la contactul fundului văii cu versanţii. Tipurile de deşerturi Din punct de vedere climatic deşerturile au fost împărţite în: . Sunt larg răspândite în tundra siberiană. foarte largi. umplute cu gheaţă sau după topirea acesteia cu materiale heterogene. Sunt şi ape care străbat regiunile aride şi care se varsă în mare. În unele regiuni. Ele spulberă particulele fine pe care le depun în altă parte sub formă de loessuri şi dune nisipoase. În ambele cazuri. Apele se infiltrează adesea în propriile aluviuni sau se pierd prin evaporaţie înainte de a se vărsa într-un lac interior.Molisolul este un orizont superior supus îngheţului şi dezgheţului sezonier. iar în Atacama sunt perioade de 10-20 ani fără precipitaţii. tendinţa generală în modelare este realizarea unor pante de echilibrare şi transport de tipul glacisurilor. În regiunile polare. Văile fluviilor care îşi au originea în zona temperată şi străbat regiunile periglaciare sunt foarte largi. Grosimea lui variază de la câţiva decimetri la 6-7 m. şiroire şi vânt care înlătură materialele dezagregate.Deşerturi semiaride . Apele care se varsă într-un lac interior se numesc endoreice. Absenţa solurilor este dictată de lipsa covorului vegetal. De asemenea. Ele funcţionează doar primăvara. Groenlanda etc. contribuind la lărgirea ei. vegetaţia apare doar 2-3 luni pe an. Uedurile funcţionează numai în timpul averselor violente. prezintă mici scurgeri permanente şi o vegetaţie sporadică discontinuă de 27 . Văile periglaciare sunt puţin adânci.au o cantitate de precipitaţii până la 350 mm anual ce cad în anotimpul rece. iar gravitaţia îndepărtează materialele. Penele de gheaţă sunt crăpături conice sau de altă formă. dar ele îşi au izvoarele în zone foarte umede (Nilul). în restul timpului sunt deci sau înmlăştinite. regimul precipitaţiilor este foarte neuniform. Evoluţia regiunilor periglaciare În general.3. lărgind foarte mult lunca. Relieful regiunilor aride şi semiaride Caracterul climatic al zonelor aride este legat de regimul precipitaţiilor. al temperaturii şi al vântului. Versanţii formaţi din roci dure se retrag paralel cu poziţia iniţială. Hidrografia în regiunile aride şi semiaride se caracterizează prin intermitenţa cursurilor de apă şi prin lipsa unei reţele hidrografice organizate. iar la nivelul solului temperaturile sunt cu 25-30° mai mari decât în aer.

tufişuri spinoase.Patina deşertică (luciul negru) este formată dintr-o pojghiţă subţire de oxizi de fier şi mangan.Deşerturi aride . de obicei.prezintă precipitaţii sub 200 mm anual cu ploi sporadice sub formă de averse scurte şi violente. 28 .Eflorescenţele. Sărurile provin din alterarea în situ a rocilor sau cel mai adesea. Nu există un anotimp mai umed. Se formează în urma dizolvărilor produse de picăturile de rouă. durând doar câteva zile după căderea ploii. gips). Ele funcţionează doar în timpul ploilor torenţiale. Datorită încărcăturii mari cu materiale. . vegetaţia este efemeră. Uedurile sunt cursuri de apă cu bazinele de alimentare în zonele montane. Vegetaţia este localizată discontinuu. numite bad-lands. formându-se o arenă de nisip.+5°C). creându-se presiuni mari ce dezagregă roca. apar adesea excavaţiuni mici numite alveole şi în unele condiţii tafoni (excavaţii semisferice cu diametru până la câţiva metri. sunt aduse de către apele freatice sau de şiroire. Prezenţa perioadelor scurte de umectare duce la dizolvarea materialelor şi migrarea lor pe distanţe foarte mici. ascuţite. dolomit. Regimul termic le împart în . 14% din suprafaţa uscatului (40% din suprafaţa) deşerturilor. în climate cu un sezon ploios şi pe roci granitice care au o structură interioară concentrică). În rocile eterogene are loc o dezagregare de tip granular. În timpul averselor. despărţite de interfluvii proeminente. Relieful de dezagregare şi alterare Dezagregarea este principalul proces de distrugere şi de fărâmiţare al rocilor. Ea protejează roca împotriva coraziunii şi chiar a dezagregării. .prezintă precipitaţii mai mici de 50 mm anual. în lungul uedurilor. Şiroirea este mai intensă la marginea deşerturilor şi în regiunile montane. .Deşerturi hiperaride . Migrarea prin şiroire pe distanţe mari a produselor de alterare şi concentrarea lor în zonele depresionare duce la formarea de cruste calcaroase sau de cruste saline (cu săruri de sodiu sau potasiu). Ele ocupă 5% din suprafaţa uscatului. prin infiltraţie şi evaporare. Variaţiile de umiditate cauzează creşterea în volum a cristalelor de săruri. . Variaţiile termice provoacă fisuri în partea superioară a rocilor. rezultaţi din alterarea rocii şi depuşi la suprafaţa rocilor. apare ca un val uriaş care atinge viteze de 5-20 km/h. fiind condiţionată de amplitudinile termice diurne extrem de mari şi de variaţiile de umiditate dintre zi şi noapte. ce debuşează în regiunile joase ale deşertului. Alterarea . întâlnite mai ales în depresiunile cu roci argiloase şi lutoase sunt constituite din săruri solubile cristalizate în partea superioară a solului.calde (15-20°C) şi reci (10. transportul şi acumularea materialelor modifică relieful într-o măsură mai mare decât restul celorlalţi agenţi. Uedurile îşi pierd apa. Relieful creat de apele curgătoare Deşi cantitatea precipitaţiilor este foarte scăzută. Relieful Rolul predominant în modelarea reliefului îl are insolaţia şi marile amplitudini termice. Ele nu se înregistrează în fiecare an. Aceasta dă naştere la patina deşertică. în schimb este foarte activă eroziunea laterală care lărgeşte patul uedului. prin şiroire se creează o reţea deasă de ravene. La sfârşitul viiturii. eroziunea pe verticală este redusă.se întâlnesc numai pe rocile solubile (calcar. şiroirea şi viiturile violente precum şi unele procese fizico-chimice. aluviunile anastomozează uedul. acţiunea lor morfogenetică este deosebit de importantă. Ele ocupă cca.Microlapiezurile . Ele ocupă 14% din suprafaţa uscatului. Pe suprafeţele orizontale se formează acumulări eluviale în loc. Viitura uedului este bruscă. materialele dezagregate se acumulează la baza pantelor sub formă de grohotişuri. vânturile. sub efectul evaporaţiei. aşa sunt deşerturile Atacama şi Sahara Centrală. Mai ales pe versanţii alcătuiţi din roci moi. ci zile mai umede. au albii puţin adâncite. eroziunea. eflorescenţelor şi microlapiezurilor. Ea transportă la mari distanţe cantităţi enorme de materiale. . legată de anotimpul mai umed. Ele apar sub forma unor şănţuleţe sinuoase cu lăţimi de 1-2 mm şi lungimi de câţiva centimetri.

Kewirele sunt depresiuni argiloase care au crustă de sare la suprafaţă (carbonaţi sau gips) şi care dă coeziune argilelor.Prin eroziunea laterală a mai multor ueduri se formează o câmpie de eroziune. circulare sau ovale. Spulberarea continuă a particulelor fine de către vânt duce la formarea pavajului de deflaţie. iar în Australia . Sebkha sau şoturile sunt depresiuni cu acumulări de săruri de sodiu (NaCl) care micşorează coeziunea argilei şi favorizează deflaţia. formându-se un amestec de particule terigene şi cristale de săruri. Eroziunea vântului se manifestă prin deflaţie şi coraziune. Procesele care au loc sunt cele de eroziune. Sărurile sunt ridicate de vânt în atmosferă. care constituie nivele de bază locale către care evoluează toată reţeaua endoreică. În Sahara se numesc reguri. Pe măsura ce uedul se depărtează de munte. are loc cristalizarea sărurilor solubile în partea superioară a solului. având suprafaţa apei sub nivelul general oceanic. uneori cu bălţi (numite în Sahara maaders). Ea decurge paralel cu coraziunea. În avale de aceste câmpii de eroziune sunt formate conuri de împrăştiere nisipoase. Cele mai tipice sunt acoperite de o pojghiţă superficială de oxizi de fier şi mangan. Aceste depresiuni endoreice se numesc: sebkha sau şot în ţările arabe. unde formează un val marginal numit lunette. Prin variaţiile diurne ale temperaturii şi umidităţii ea se fărâmiţează. playa. Takârele sunt depresiuni argiloase care la uscare formează o reţea de poligoane. pe care divaghează apele. numite sai în deşertul Tarin. dune. Relieful eolian Vânturile din pustiuri acţionează cu o putere mărită asupra reliefului datorită aridităţii climatului şi absenţei covorului vegetal. iar particulele de praf şi argilă sunt spulberate de vânt. Pe lângă procesele eoliene un rol îl au şi structurile petrografice sau tectonice. în general bine bătătorit. Acest strat afânat este uşor spulberat de vânt. Birket Qarum (-45m). în Iran sau takâr în Asia Mică. Deflaţia reprezintă procesul de spulberare a particulelor de rocă rezultate în urma dezagregărilor. Qattara (-135m) şi altele. Prin acest proces particulele de sol sunt fărâmiţate. ducând treptat la adâncirea şi lărgirea depresiunii. În aceste areale. cu dimensiuni de câţiva zeci de cm sau de câteva sute de metri în diametru. Ele pot ocupa şi fundul unor mări relicte sau cuvete tectonice. care sunt depuse în partea centrală. transport şi acumulare. creând condiţii pentru formarea dunelor. el transportă materiale tot mai fine inclusiv cele dizolvate. pietre oscilante. Formarea lor este legată mai ales de arealele cu solonceacuri. Acelaşi proces de adâncire se întâlneşte şi depresiunile ocupate de takâre. Depresiunile ajung să aibă uneori adâncimi mai mari de 100 m şi câteva sute de km în diametru. ciuperci eoliene. Relieful de acumulare este prezent în depresiunile endoreice unde se formează câmpii de acumulare. pe care maşinile pot circula în bune condiţii. Aici se întâlnesc pietre şlefuite pe 3 faţete numite dreikanter. braţe părăsite. hamade în Sahara sau serir în deşertul Libiei (acesta este calcaros). unde temporar se menţin lacuri. în general sărate. Nisipurile se depun pe marginea cuvetelor (depresiunilor). Acestea sunt forme negative. Acumulările sunt sub forma unor întinse conuri aluviale. cunoscut sub numele de solonceac afânat. colonade de piatră. În urma deflaţiei pe câmpiile piemontane şi pe platourile structurale se formează suprafeţele pietroase. treptat depresiunea se adânceşte. iar nisipul este rostogolit până la marginea chiuvetei.giber plains. Crusta argiloasă formată după ploi prin uscare crapă. Marea Moartă (-392 m). determinând erodarea intensă a bazei versanţilor cu formarea de nişe de eroziune. salina sau salar în America Latină. Particulele de nisip transportate de vânt se concentrează mai mult în stratul de lângă sol. Procesul de spulberare a particulelor fine cauzează în anumite areale formarea depresiunilor de deflaţie. depresiunea Karaghie (-132 m) din Mangâşlak. Tereptat. acoperită cu aluviuni. Astfel de cuvete sunt Marea Caspică (-25 m). Aşa sunt: depresiunea Turfan (-154 m) în China de Vest. 29 . prin ridicarea prin capilaritate a apelor freatice puternic mineralizate. bolsons. ce constă în şlefuirea şi distrugerea rocilor de către particulele de rocă antrenate de vânt. kewir. depresiunea Kattar (-134 m) în deşertul Libiei.

apoi glacisurile periglaciare de solifluxiune şi dezagregare şi glacisurile semiaride de şiroire (Et. din 1969. câmpii fluvio-glaciare. coraziunea şi deflaţia sculptează nişte şanţuri alungite. 20 t/km2. deoarece aceste roci se dezagregă direct în nisipuri ce pot fi transportate imediat de către vânt. . cu formarea de suprafeţe netede şi versanţi abrupţi în continuă retragere. Posea (1968) clasifică glacisurile în: . Evoluţia glacisurilor 30 . Glacisurile În regiunile aride şi semiaride se întâlnesc suprafeţe slab înclinate (sub 5°) care fac tranziţia între reliefurile montane înalte şi depresiunile endoreice. paralele. adăpostit de vânt. se formează peisajul de nisipuri celulare. uneori sinoase. În timpul unei furtuni de praf din zona Caucazului de Nord. iar versantul cocav. cu aspect de semilună şi cu versanţi asimetrici. Aceasta este o ridicătură arcuită. numite nisipuri alveolare sau fuldji. fie printr-o ruptură de pantă netă. de la cele elementare. În sectoarele de deşert. Ridurile sunt asemănătoare celor ce se formează în sectoarele submerse ale plajelor marine (ripplemarks). numită knick. Vânturile medii şi puternice duc la formarea de forme mai mari.În deşerturile argiloase. . câmpii aluviale). ducând la distrugerea prin spulberare a solului. glacisul pătrunde în interiorul muntelui sub forma unor golfuri conice. şiroire. 1966). iar pedimentele într-o rocă granulară. deflaţie şi eroziune chimică. ritmică. este mult mai înclinat (până la 35°). Dunele de nisip nu sunt specifice numai regiunilor de deşert. Drech. Acestea a fost denumite de diverşi cercetători glacisuri şi pedimente. Aici climatul cu perioade secetoase ce alternează cu ploi scurte. Când vânturile bat predominant dintr-o singură direcţie se formează depresiuni de deflaţie sub formă de semilună.glacisuri de vale (de terasă. Înlăturarea sfărâmăturilor de rocă se realizează prin scurgerea în pânză. Dezagregarea şi alterarea este mai intensă pe abrupturile neprotejate de sol şi vegetaţie. Abrupturile care le delimitează sunt de eroziune. largi până la 3040 cm şi adânci de câţiva metri. Înălţimile lor variază de la 1-5 m până cca. cu lungimi variabile. expus în direcţia vântului dominant.glacisuri de pe rama câmpiilor (cu aspect piemontan şi proluvial).glacisuri de front structural. însă. Racordarea glacisului cu panta abruptă se face fie printr-un taluz de grohotiş. Tipurile de glacisuri Cele mai frecvente şi extinse glacisuri sunt întâlnite în regiunile tropicale şi subtropicale. de Vaumas.glacisuri la marginea depresiunilor (sub formă de prispă piemontană şi glacisuri con). . este supus deflaţiei şi are pantă de 15-18°. 40 m. Ele se formează acolo unde domeniile nisipoase sunt atacate de vânturi puternice (cordoane litorale. dură şi omogenă. În deşert. în pustiul Arabiei. Dunele pot apărea izolat sau în câmpuri de dune numite erg-uri. Dunele sunt mobile sau fixate. Gr. Glacisurile ar fi dezvoltate în roci moi. de văi şi bazinete cu scurgere temporară). până la câmpii de nisip şi loess. Formarea glacisului se realizează prin procese complexe. Aceste riduri se formează la vânturi de intensitate mică. cu nisipuri parţial fixate de vegetaţie. Ele sunt cu nişte valuri paralele. torenţiale determină o eroziune accelerată. de formă concavă. Deflaţia poate afecta şi terenurile agricole din regiunile semiaride. praful a fost dus în Europa Centrală. Depresiuni de coraziune şi deflaţie se formează şi pe interfluviile plate constituite din granite şi gresii. perpendiculare pe direcţia vântului. 1949). cu înălţimi de la câţiva cm până la 1-2 m. de luncă. care sunt un ansamblu de depresiuni despărţite de grinduri convexe de nisip. Cele mai cunoscute sunt glacisurile de eroziune şi glacisurile de acumulare (J. La ieşirea uedurilor din regiunea montană. Acumularea eoliană formează un complex de diverse forme. sau în cele cu şisturi şi gresii nu prea dure. ocupă suprafeţe foarte întinse. Dintre cele mobile cele mai caracteristice sunt barkanele. ca riduri şi movile mici. Furtunile de praf pot spulbera până la 125 t/ha. de 10-30 m înălţime. cunoscute sub numele de yardang-uri. La Chişinău în 2 zile s-au depus cca. Versantul convex.

cea cu terase şi fazele vechi . 31 . Importanţa lor pentru morfologie este redusă numai la fâşiile unde traseele se apropie de linia ţărmului. relieful uscatului şi râurile ce se varsă în mare. forma de mişcare nu se mai poate păstra.litoralul propriu-zis . grupate în două domenii: litoral şi submarin. Prin presiunea apei şi antrenarea de elemente solide. de erupţii vulcanice etc. 6. În sectoarele cu adâncime mică. Relieful litoral Domeniul litoral poate fi subdivizat în trei subfâşii .Glacisurile tind să se aplatizeze tot mai mult. Amplitudinea maximă atinge 20 m în golful Fundy. Aici acţionează cu precădere curenţi cu caracter local. versantul anterior.înălţimea (h). numită zona tidală. depresiunea. revenind în poziţia iniţială. mişcările tectonice. mişcarea orbitală a particulelor capătă o formă de elipsă cu axa lungă orizontală. iar cel submarin sub această adâncime. valurile de translaţie execută o acţiune de abraziune. curenţii. O influenţă importantă o are şi alcătuirea geologică. valul se sparge. Valurile sunt provocate de vânt.Curenţii de valuri pot fi de derivă litorală. Litoralul propriu-zis este spaţiul cuprins între mareea înaltă şi mareea joasă.1. transport şi depunere a materialului la ţărm. salinitate sau maree. dar care se menţin şi după ce vântul a încetat se numesc .8% din suprafaţă de mări şi oceane. Inselbergurile apar ca martori de eroziune masivi care rămân la suprafaţa pediplenei. iar versanţii să se retragă către interiorul muntelui. egală cu 1/2 din lungimea valului. Pediplena este specifică climatului cu un anotimp secetos care favorizează retragerea accentuată a versanţilor. în această zonă diferenţa de nivel este de 1-5 m.hulă.platforma continentală. din Canada sau golful Ungava. gheaţa. Se deosebesc valuri de ape adânci. Cel mai adesea. deferlează. temperatură. vântul. La valuri se deosebesc: . în care fiecare moleculă de apă este animată de o mişcare circulară sau eliptică. Aceştia sunt provocaţi mai ales de valuri şi maree. perioada (Z) şi viteza de propagare (v). deplasând nisipul în lungul ţărmului şi de întoarcere pe la suprafaţă.1. Valurile sunt mişcări oscilatorii.1. În acest spaţiu scoarţa prezintă un relief creat de acţiunea forţelor interne şi a apelor marine. din Peninsula Labrador şi este de peste 10 m în golful Mont Saint Michel (Franţa). Elementele morfologice ale valului sunt: creasta. RELIEFUL MARIN Terra este acoperită pe 70. ce deplasează materialele către largul mării. Agenţi şi procese Agenţii de modelare litorală sunt: valurile. de diferenţele de nivel. care au caracter oscilatoriu numite valuri oscilatorii şi în care particulele de apă se mişcă după orbite circulare. Valurile provocate de vânt. cauzaţi de valurile cu direcţie oblică faţă de ţărm. 6. Glacisurile care înconjoară din toate părţile o regiune muntoasă se pot dezvolta pe seama acesteia până la contopirea lor într-o vastă câmpie de eroziune . versantul posterior şi frontul valului. Domeniul litoral se manifestă în general până la 200 m adâncime. de cutremure. . vegetaţia şi fauna. Ansamblul acestor forme este dispus în trepte morfotectonice. lungimea (L). Ei pot fi curenţi de întoarcere pe la fund. 6.pediplena. La adâncimi echivalente cu 1/3 din înălţimea valului. Curenţii marini şi oceanici sunt determinaţi de vânturile regulate. transformându-se în val de translaţie.

.2. dintre Marea Neagră şi Marea Egee sau dintre Marea Ionică şi Marea Tireniană. Curenţii reprezintă principalul agent de transport al materialelor rezultate din retragerea fazelor. prin variaţia termică diurnă sau prin dezvoltarea construcţiilor coraligene. cauzată de valuri. ducând la formarea de platforme litorale. Aici se formează o nişă (firidă) de abraziune.Mişcările tectonice şi eustatismul influenţează deplasarea liniei de ţărm şi stadiile de evoluţie a reliefului litoral. insule. delte. Procesele fizico-chimice sunt datorate acţiunii apei de mare. . peninsule. În perioada fluxului se produc acumulări sub formă de bancuri submerse.Curenţii de descărcare acţionează în unele strâmtori. 6.. maree şi procese gravitaţionale. Structurile faliate sau monoclinale. iar procesele de abraziune o variaţie de la un sector la altul. Algele frânează acţiunea valurilor.Roca determină diferenţieri în ritmul eroziunii şi în formele rezultate.Structura va imprima ţărmului o anumită înfăţişare. Este intensă acumularea de materiale. în care liniile tectonice cad oblic sau perpendicular pe ţărm. astfel că lipsesc galeţii. limbi de nisip etc. Sunt curenţi ocazionali provocaţi de cutremure sau de supraîncărcarea pantelor cu aluviuni fluviatile. formându-se cruste. 32 . Coralii formează recife şi bariere. Clima În regiunile reci. .1. Acţiunea maximă se exercită asupra segmentului din preajma ţărmului. Ţărmurile din roci dure sunt erodate mai puţin decât cele din roci moi. însoţită în rare cazuri de o mică faleză.modificarea condiţiilor fizico-chimice prin procesul de fotosinteză şi respiraţie a algelor. când multe din formele create anterior sunt distruse.perforarea rocilor de organisme litofage (moluşte. platforme de eroziune şi forme variate de acumulare. dizolvarea calcarelor. sectoare de acumulare cu limbi de nisip etc. accelerează modelarea reliefului. Construcţiile şi amenajările portuare au introdus modificări importante în dinamica proceselor. nivaţie. fiind determinaţi de diferenţa de nivel între două bazine. la ţărmurile joase.Curenţii de turbiditate sunt specifici părţii inferioare a domeniului litoral şi mai ales a domeniului submarin propriu-zis. Aşa sunt curenţii dintre: Marea Baltică şi Marea Nordului. vor prezenta un contur foarte neregulat cu golfuri adânci. lapiezuri. dau faleze abrupte pe care se produc frecvent prăbuşiri. . iar la reflux eroziunea devine predominantă. Ţărmul înalt are ape adânci şi o evoluţie lentă.Procesele mecanice au o largă desfăşurare pe ţărmurile înalte şi se manifestă prin alunecări. a celor aduse de fluvii sau antrenate de valuri. În regiunile aride dezagregarea se produce prin cristalizarea clorurii de sodiu. arici de mare. dezagregarea produsă prin cristalizarea clorurii de sodiu în fisurile rocii etc. ultimele ducând la formarea rapidă de faleze. sunt extinse plajele şi bancurile de nisip. eroziunea blocurilor de gheaţă sau sloiurilor care lovesc falezele. . Aportul fluviatil face ca la gurile de vărsare să se formeze estuare. Această variaţie duce la precipitarea carbonatului de calciu. etc. a ceţii şi a picăturilor de apă rezultate din spargerea valurilor. În regiunile calde şi umede alterarea este puternică.Relieful uscatului cauzează ţărmuri înalte sau joase.Mareele şi curenţii de maree se manifestă prin înălţări şi coborâri ale apelor la ţărmurile abrupte şi înaintări şi retrageri pe suprafeţele întinse. Curentul mareei este deosebit de accentuat în golfurile înguste şi în strâmtori. nisip şi blocuri de dezagregare etc. Factorii care influenţează abraziunea . prăbuşiri. sufoziune etc. Acestea duc la alterarea mineralelor. Procese determinate de acţiunea biologică . Structurile tabulare sunt adânc crestate. ţărmurile sunt modelate pe lângă valuri prin dezagregări. Au viteză mare (50 km/h) şi transportă cantităţi mari de materiale până la mari adâncimi. . . diminuând eroziunea. Relieful litoral de abraziune Prin acţiunea destructivă a valurilor se creează ţărmuri de abraziune. Se formează cavităţi. În regiunile polare dezagregarea prin gelivaţie. La ţărmurile joase există o largă platformă de abraziune. microorganisme).

Laurenţiu. În timpul fluxului are loc o 33 . În sectoarele plajelor submerse. la baza ei se formează o treaptă slab înclinată în direcţia mării care a primit numele de platformă litorală sau platformă de abraziune. Alte forme de abraziune sunt insulele stâncoase. este situată sub nivelul minim al mareei joase. În evoluţia acestei platforme. 6. are loc un transport longitudinal de materiale. . Surpările treptate duc la formarea unui abrupt vertical sau aproape vertical numit faleză. Plaja are trei sectoare: . particule mai fine. Aceasta cauzează majorarea consumului energiei valurilor prin frecare şi mai puţin prin abraziune. Ele se numesc tombolo. în urma spargerii valurilor. . cauzează acumularea depozitelor şi apariţia unuia sau două-trei cordoane cu aspect de săgeată. din care 47 m la suprafaţa mării. se formează bare maritime sau bariere . în cazul în care sunt în stadiu activ sau moarte. Ele pot fi: de abraziune. mai ales pe plaja înaltă. prin retragerea în continuare a falezei. 200 km la Rio de la Plata. Falezele sunt vii. Fluxul înaintează mult în interiorul continentelor. În zona valurilor se concentrează. când sunt separate de mare printr-o zonă ce nu permite accesul valurilor.Plaja joasă este marcată de nivelul mediu maxim şi cel minim.1. din fragmentele de roci transportate de gheţari. dar şi sub ţărmurile înalte. Refracţia valurilor în zona litorală din spatele unui obstacol. crestate de golfuri. ce pot uni ţărmul cu insula.Plaja înaltă este segmentul din preajma uscatului care este acoperită de ape doar la furtuni sau maree maximale. valurile traversează o fâşie cu adâncimi mici. Mişcările tectonice de ridicare a uscatului sau coborâre a nivelului mării duc la transformarea platformei litorale în terasă marină. astfel. fragmente de cochilii. din sedimentare biogenă. Plaja se dezvoltă mai ales în lungul ţărmurilor joase. se formează cordoane submerse paralele ce se întind pe distanţe de la câteva sute de metri. Ele pot atinge 15-30 m înălţime. din materialele rezultate prin abraziunea ţărmului. cauzate de transportul transversal al materialelor. Treptat abraziunea încetează definitiv. Relieful litoral de acumulare Sedimentele care se acumulează în zona litorală provin din scurgerea solidă a râurilor.Rocile situate mai sus sunt supuse surpării. dar aici este mai îngustă. 500 km la Sf. materiale transportate de vânt etc.3. Estuarele sunt guri de vărsare sub formă de pâlnie ale fluviilor ce debuşează în mări cu flux şi reflux puternic. Pe măsura retragerii falezei sub acţiunea valurilor. dune litorale etc. iar în estuarul Amazonului numai sedimentele pleistocene au 2000 m grosime. Plaja reprezintă o fâşie de ţărm acoperită cu nisip. până la câţiva km şi lăţimi de 1-4 m. mixte şi acumulative. În spatele acestui cordon în anumite condiţii se formează lagune. vulcanism. porţile. datorită creşterii lăţimii platformei. Când valurile ajung la ţărm sub un unghi ascuţit. formându-se plaje. blocuri de roci care antrenate în mişcare cauzează distrugerea mai intensă a ţărmului. În regiunile joase ale litoralului. Procesele acumulative se desfăşoară cu precădere în lungul ţărmurilor joase. Pe această plajă se formează riduri sub acţiunea valurilor paralele cu ţărmul numite ripple-marks. 1500 km la Amazon. Plaja înaltă reprezintă un cordon litoral cu suprafaţă convexă sau în trepte. pietriş. În multe cazuri ele sunt axate pe zone de subsidenţă care au permis acumularea de mari cantităţi de materiale fine (În delta fluviului Mississippi terţiarul şi cuaternarul au 10 000 m grosime. coasă etc. Se formează terase acumulative în golfuri. sau cordoane de tip săgeată. chimică.Plaja submersă (avant plaja) alcătuită din materiale fine. cordoane litorale. Dunele litorale sunt acumulări de nisip marin. Estuarele şi deltele Acestea sunt zonele de vărsare ale fluviilor în mare. datorită acţiunii vântului. 144 km la Sena. arcadele etc.

delta fluviatilă şi delta fluvio-maritimă. Recifii barieră sunt construcţii coraligene.(Dunărea) înaintarea rapidă pe 2-3 braţe principale.decantare a sedimentelor cărate de fluviu.Delte lobate . Dezvoltarea lor este legată de anumite condiţii ale mediului marin. Deltele apar ca nişte câmpii în bună parte submerse din care se ridică grinduri longitudinale şi transversale. fie de atingerea unei zone adânci sau subsidente.1. coasta Noii Zeelande. apa să fie puternic oxigenată şi cu grad redus de turbiditate. noul flux se produce înainte de retragerea completă a apelor de reflux. Tipurile de ţărmuri Procesele de acumulare şi abraziune au tendinţa de a rectifica linia ţărmului. fie de delte. Aşa este ţărmul din NV Norvegiei. temperatura apei trebuie să fie de peste 18°. Construcţiile coraligene În regiunile calde.stadiu final. 34 . . lipsa sau slaba acţiune a mareelor. Tipurile de delte . Apariţia coordonatelor litorale favorizează înaintarea deltei în interiorul mării.Ţărm cu fiorduri care s-a format prin inundarea văilor glaciare din regiunile litorale. Depozitele sunt stratificate aproape orizontal şi doar la gurile de vărsare panta de sedimentare este foarte crescută. La evoluţia deltei se pot deosebi 2-3 faze: de golf sau estuar. ele sunt zone de sedimentare.stadiu median. cea ce cauzează sedimentarea unei părţi din materialele în suspensie. Apariţia deltei este legată de: un volum mare de materiale. adâncimea redusă a mării. de relieful zonei litorale. ţărmul Alascăi a Insulei Novaia Zemlea. Trăsătura cea mai importantă o reprezintă înaintarea uscatului în mare. .4. Atolii sunt construcţii coraligene. de vale submersă cu acumulări submarine . Gurile de vărsare. de înaintare în mare cu formarea fie de lagune. Dintre acestea evidenţiem: . cu diametru ce poate depăşi 60 km şi înconjură o lagună cu adâncimi de 30-100 m. Deltele sunt complexe de acumulare la gura de vărsare a unor fluvii. realizează construcţii calcaroase. Deltele se dezvoltă rapid. Estuarele deşi apar ca pâlnii de eroziune. cu aspect inelar.(Mississippi) pe fluvii cu extrem de multe aluviuni. cu o largă câmpie aluvială . coralii. între paralele de 30°. salinitatea 27-40%. Specificul acestei acţiuni depinde de structura geologică. vărsate pe multe braţe. de vale colmatată. de liman sau lagună şi delta propriu-zisă . sau a Ţării de Foc. 6. Linia actuală a ţărmului s-a format în urma transgresiunii postglaciare în sectoarele joase ale zonei litorale. Fr Ottmann distinge trei stadii de evoluţie: . fluviul se împarte în braţe. Micşorarea bruscă a vitezei de curgere a apei fluviului duce la sedimentarea materialelor. adâncimea de cca. numite dop mâlos. Astfel. variind ca poziţie şi importanţă. de acţiunea valurilor.Delte digitate . Se depun materiale în bancuri. optim 25-30°. mareelor şi curenţilor şi de nivelul Oceanului Planetar. dar înaintarea lor a fost oprită fie de curenţii litorali. mai ales. iar la reflux are loc o înlăturare a materialelor depuse. 25 m. care cresc cu fiecare flux.(Nil) sunt cu aspect lobat.Delte barate . când cantitatea de materiale este foarte mare. Aceste ţărmuri se numesc ţărmuri de submersiune. Are loc o micşorare a pantei. care impun înaintarea rapidă a fiecăruia. ce închid în interiorul lor una sau mai multe insule. în lungul braţelor sau în apropierea gurilor de vărsare. se alungeşte cursul.Delte triunghiulare (Tibru) aluvionarea se face de un singur braţ. Aceasta face ca la gura estuarului să se acumuleze enorme cantităţi de sedimente. La estuarele mari. tind să realizeze o construcţie semicirculară aplatizată. .stadiu iniţial.

treptele platformei submarine s-au format la nivelul scăzut al oceanului în timpul regresiunilor cuaternare sau formarea platformei s-ar datora acumulărilor aduse de fluvii şi 35 . limane . N. Aceste ţărmuri prezintă golfuri ramificate. dar au fost acoperite prin transgresiune.Ţărm tectonic format prin inundarea depresiunilor tectonice dispuse perpendicular pe linia ţărmului. a vulcanismului. Treptat. format prin inundarea sectoarelor inferioare ale văilor din câmpii litorale joase. este o zonă dispusă în prelungirea continentelor care ajunge până la cca. Skjars sunt insule stâncoase care reprezintă “roches moutonées” inundate sau drumlinuri sau formaţiuni ale morenei terminale. marsche. cordoane litorale etc. . . peninsule şi insule dispuse paralel cu linia ţărmului. iar curenţii litorali nu reuşesc să îndepărteze volumul mare de materiale duse de râuri.Ţărm de tip rias care s-a format prin inundarea segmentelor inferioare ale râurilor din regiuni muntoase. Lăţimea ei este invers proporţională cu înălţimea reliefului emers din imediata vecinătate. Bretagne.2. F. Richthofen arată că şelful este o platformă de abraziune extinsă prin submersiune lentă. cu maree nu prea mari.Ţărm de tip dalmatic. Aceste sectoare de ţărm au fost numite marsche. reprezintă o succesiune de golfuri. cu formaţiuni de arbori şi arbuşti sempervirescenţi. Aceste ţărmuri se dezvoltă în condiţiile unor mişcări tectonice slab pozitive sau de colmatare a zonei litorale. . acumulările duc la ridicarea suprafeţei acestor terenuri. Coasta Dalmatică. fiind foarte extinsă în regiunile de câmpie şi deal şi foarte îngustă sau lipsind chiar.Ţărm de tip finlandez (cu skjars) care s-a format în urma inundării câmpiilor joase glaciare. Unde mareele sunt puternice la gura râurilor se formează estuare. face ca o parte din materialul adus în timpul fluxului să se sedimenteze în zona ţărmului. în care direcţia cutelor este paralelă cu ţărmul. Ele sunt inundate doar la maree foarte puternice. 200 m adâncime. acumulări de sedimente). watt. lagune. ce duce la înaintarea treptată a uscatului. Americii de Nord sunt ţărmuri ale unor regiuni cutate. în zona lanţurilor muntoase. ceea ce indică o geneză complexă. Exemplu: Pen. cordoane) care au primit numele de watt. . faţă de reflux..Ţărmurile cu delte se formează prin acumularea sedimentelor aluviale la gura râurilor ce se varsă în bazine fără maree sau cu maree mici. de cauze hidrodinamice (şanţuri provocate de curenţi. legate de cauze tectonice. delte. de cauze petrografice.Ţărm cu limane. a curenţilor submarini şi a sedimentării. Unele forme au origine subaeriană. de cauze biologice (acumulări de depozite şi construcţii biologice) etc. Culmile sub formă de horst reprezintă promontorii şi peninsule. Selful marin prezintă o multitudine de aspecte. În această categorie sunt incluse ţărmurile cu: mangrove. Golful Californiei şi Columbia Britanică din V. Platforma continentală Platforma continentală sau şelful. bancuri. .Ţărmurile cu mangrove se formează în regiunile litorale ale zonelor tropicale şi subtropicale. cum sunt cele din sudul Mării Nordului şi al Mării Baltice. Exemplu: Golful Finic.Ţărmurile cu watt se formează în regiunile puţin adânci ale mării. . uneori până la 500 m. Aşa este litoralul elen al Mării Egee O altă categorie genetică de ţărmuri este cea a ţărmurilor de emersiune. La reflux acestea se integrează uscatului. Relieful submarin Relieful submarin este format sub influenţa factorilor tectonici. Se formează acumulări litorale (insule. canale. Platforma continentală prezintă un relief cu forme variate. cu multe sinuozităţi. NE SUA. (martori petrografici etc. adaptaţi la condiţiile de flux şi reflux şi intense acumulări de mâluri. . a gravitaţiei. 6. Viteza mai mare a fluxului. (insule şi peninsule reprezentând horsturi sau anticlinale şi sectoare mai adânci reprezentând grabene şi sinclinale).Limanul Nistrului. Pe suprafaţa nou formată se instalează vegetaţia şi încep să se formeze soluri. Istria. Lipsa mareelor duc la izolarea lor prin cordoane litorale şi transformarea în lacuri.). Spaniei. După unii autori.

tunele. vârfuri aplatizate (prin abraziune şi ulterior scufundate lent la 900-1800 m. uneori cu pereţi înclinaţi până la verticală. El se desfăşoară între 200-3000 m adâncime. sau că sunt formate de curenţii de noroi cu densitatea mare. 4°. rupturi de pantă. . ca falii perpendiculare pe continente. RELIEFUL CREAT DE ACTIVITATEA UMANĂ . numite gaioţi) şi grabene.3. 6. prin fragmentarea unor continente (Madagascar. 36 . Australia). Abrupturile au o pantă medie de cca. Ele se aseamănă cu văile terestre. În profil longitudinal şi transversal au numeroase trepte. canale. Prezintă un relief de bazine despărţite de lanţuri muntoase (dorsale). sunt înguste. Obârşia lor este cel mai adesea la 80-100 m adâncime pe platforma continentală. .insule horsturi (Sardinia) al cărei contur este dat de linii de falie.insule de platformă continentală. Ele sunt interpretate ca foste văi subaeriene înecate de apele mării. Toate aceste forme sunt presărate de vârfuri vulcanice. Insulele Insulele reprezintă uscături de dimensiuni variate. născute în procesul de translaţie.insule vulcanice. a solului şi a scoarţei de alterare. rezultaţi în urma topirii gheţarilor cuaternari. . 7. fundul mării se coboară. . ele se împart în: platforme tectonice. După modul de formare a platformelor. RELIEFUL ANTROPIC Societatea umană intervine în formarea şi evoluţia reliefului prin acţiune directă şi indirectă. halde etc. Gropile abisale ocupă suprafeţe restrânse. Forma cea mai distinctă o reprezintă canioanele submarine. Geneza lor este privită în mod diferit de cercetători. sau cum se afirmă în teoria flexurilor continentale (continentul se ridică. afluenţi şi vaste zone de acumulare în partea terminală. . Sunt situate la marginile oceanelor în apropierea marilor înălţimi ale Globului. având adâncimi de 6000-11000 m.Acţiunea indirectă se manifestă prin deranjarea echilibrelor dinamice stabilite în natură. platforme de eroziune marină şi submarină şi platforme de acumulare.Acţiunea directă se referă la formele de excavaţie sau la construcţie. trepte litologice. determinând ingresiuni sau emersiuni). care sunt înconjurate de apele mării. procesele reliefogene condiţionate de factorii externi sunt mult amplificate.insule coraligere. cu contur foarte sinuos. că ingresiunile determină ca fluviile înecate să devină canioane submarine. Se deosebesc mai multe tipuri de insule: . . cu variaţii între 1 şi 20°.insule tectonice de mari dimensiuni individualizate din epoci vechi. Abrupturile în zona cu self îngust prezintă numeroase vârfuri. au sinuozităţi. trepte cu caracter petrografic şi tectonic. Prin aceasta.ghirlande de insule rezultate prin fracturări sau vulcanism. respectiv prin distrugerea cuverturii vegetale. terasamente. rezultate în urma ridicării postglaciare a nivelului mării (Marea Britanie). Această eroziune a fost denumită eroziune accelerată sau antropică.depuse în mare. dar pot ajunge şi până la ţărm. Platoul oceanic şi gropile abisale Platoul oceanic se extinde între 3000 şi 6000 m adâncime. liniile de flexuri pot migra spre uscat sau mare. . Taluzul continental Taluzul face racordul între şelf şi regiunile adânci ale oceanelor şi mărilor.

37 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->