67

69
66ΟΟ TANULJ TOVÁBB KÜLFÖLDÖN I NGYEN
70ΟΟ A tökéletes pályázat
74ΟΟ Spanyolország – Strandpapucsban egyetemre j árni
78ΟΟ Franci aország – Master recherche
84ΟΟ Egyesült Ki rályság – A doktori hoz vezető ut ak l abi ri ntusában
90ΟΟ Egyesült Áll amok – A magyar ameri kai álom
94ΟΟ Ameri kai horrortesztek
102Ο Németország – Bárki számára elérhető
106Ο Kelet-Közép-Európa – Tudatos karri ertervezés
71
PÁLYÁZAT
MlNDLG¥, ROG¥ SPAN¥OLOkSZÃG8AN vAG¥
AZ USA-8AN SZLkL1NLNK 1OvÃ881ANULNl,
A SlKLkLS ÖSZ1ÖNDl!PÃL¥ÃZA1 kLCLP1!L
MlNDLNROL UG¥ANAZ. llG¥LL! A lOkMAl
KÖvL1LLMLN¥LKkL, lk! MLGlLLLLĀ MO1lvÃClÓS
LLvLLL1, A SZÓ8LLl LL8LSZLLGL1LSLN PLDlG
LLG¥ MLGG¥ĀZĀ! L NLRÃN¥ LG¥SZLkU SZA8ÃL¥
8L1Ak1ÃSÃvAL MLGSOKSZOkOZRA1!UK AZ
LSLL¥UNK LG¥-LG¥ 1ÃMOGA1ÃS LLN¥LkLSLkL.
ākeI, és ne csak e-mailezz, hanem beszél| velük,
és addig nyomul|, míg nem kapsz egyérIelmû
valaszI a kérdéseidre" - mond|a Anna, aki immar
kéI éve Ianul Parizsban a Sorbonne mesIerkép-
zésén. Ahany egyeIem és ahany szak, annyiIéle
leheI a |elenIkezés mód|a és a benyú|Iandó
dokumenIumok szama. A legIöbb helyen külön
lisIaban ír|ak le, hogy āk miI kérnek, és alIalaban
hagyomanyos, posIai úIon kell elküldeni nekik a
dokumenIumokaI, de van olyan is, ahol online kell
|elenIkezni, egyes helyeken pedig pénzI is kérnek
a |elenIkezésérI. Rasznos leheI Ielkeresni kiIe|e-
zeIIen palyazaIi Ianacsadasra szakosodoII szerve-
zeIekeI is, az lnnoCarma program példaul segíI az
inIer|úIelkészülésben, moIivacióslevél-írasban, de
a lulbrighInak is vannak hasonló szolgalIaIasai.
A Iormai köveIelmények precíz beIarIasa melleII
a palyazas legIonIosabb eleme az idā. akar hóna-
pokig is elIarIhaI Iogadó egyeIemeI, IanarI Ialalni.
A hiIelesíIeII IordíIasok, a|anlólevelek, Iogadó
nyilaIkozaI, vizsgak beszerzésére IelIéIlen hagy-
|unk elegendā idāI. Néhol még orvosi igazolasra
is szükség lesz (pl. Oroszorszagba AlDS-IeszIered-
mény). Az sem mindegy, hogy az iIIhoni egyeIem-
hez, a MÖ8-höz vagy egy külIöldi szervezeIhez
kell-e benyú|Iani a palyazaIoI. kaadasul van, ahol a
posIai bélyegzāI nézik, mashol a megadoII haIar-
idāre kell beérkeznie a palyazaIi anyagnak, ezérI
ezI elāre be kell kalkulalni a palyazasi Iimingba.
SZERZŐ: TURÓCZY ZSÓFI A, B. SIMON KRISZTI ÁN, MRÁV NOÉMI
A 1ÖKLLL1LS MO1lvÃClÓS LLvLL
A moIivaciós levél lényege, hogy megindokol|a
a |elenIkezésünk. Lgy |ó moIivaciós levél éppen
ezérI bemuIaI|a, hogy az eddigi szakmai haIIerünk
hogyan indokol|a akIualis valaszIasunkaI. lonIos,
hogy iII ne a Cv-nk soraiI Ioglal|uk mondaIokba,
hanem inkabb IölIsük meg egy emberi éleIIel. !ó,
ha van benne valami kis IörIéneI, ami csak rad
|ellemzā, amiIāl emlékeznek ma|d ra, hogy ez a Ie
IörIéned. Gondol| bele, mennyi alIalanosan meg-
IogalmazoII sablonleveleI kell ma|d elolvasniuk a
bíralóknak! ,KéI heIeI dolgozIam ra|Ia egy Irancia
baraInāmmel, hogy a moIivaciós levelembe és a
Cv-be ne azokaI a IormulakaI ír|am bele, amikeI
mindenki hasznal, hanem egyszerre legyen egye-
di és kiIinomulI, de muIasson IükröI is rólam."
A moIivaciós levél |ó eszköz arra, hogy megmagya-
razzuk a kisebb lyukakaI az önéleIra|zunkban. Példaul
pszichológiai alapdiplomaval miérI szereInénk
gazdasagi programra IelvéIelI nyerni. ,A moIivaciók
kiIe|ezésében segíIheI, ha a palyazó elképzeli magaI
az adoII IerüleIen mond|uk 5 év múlva. Lhhez meg
kell Iudni Iogalmazni egy IiszIa célI, melyhez nagy
segíIség leheI a célegyeIem korabbi, valaminI akIu-
alis munkaiban való kellā elmélyedés. lgy a palyazó
egy konIinuumban Iud gondolkodni, melynek végén
oII lebeg a megvalósíIandó cél, ami a moIiva-
ció sarkalaIos ponI|a" - vélekedik az lnnoCarma
(lnnovaIív Karrier MenedzsmenI) program kéI
Ielelāse, varnagy Priszcilla és dr. MeszIer koland.
A magyarok azI hiszik, hogy a moIivaciós levél
nem szamíI, pedig ez az elsā és legIonIosabb
dolog, amiI elolvasnak, és ez az, ami szamíI. LzérI
mindenképpen nézze aI valaki, aki anyanyelvi
szinIen beszéli a nyelveI. Ra a bíralók laI|ak, hogy
Ia|ékozoII vagy a Iémaban és kikrisIalyosodoII
cél|aid vannak az öszIöndí||al, az mar Iél siker.
A moIivaciónak szakmai |ellegûnek kell lennie.
Arra a kérdésre, miérI szereInél mond|uk Mün-
chenben vagy Parizsban Ianulni, nem Iúl meg-
gyāzā érv az OkIoberIesI vagy a Irancia csók.
A!ÃNLÓLLvLL NLM lOkMALl1ÃS
LgyalIalan nem mindegy, ki ír|a az a|anlóleveledeI.
1anar legyen vagy munkaadó! Sokak szerinI |ó, ha
mindkeIIāIāl kapsz egyeI. Ra léIezik olyan, hogy Iö-
kéleIes reIerencia, akkor az olyan személyIāl szarma-
zik, akiI ismer a kiszemelI Iogadó inIézmény (akinek
ad a véleményére), Iémaba vagó IudomanyIerüleIen
mozog és leheIāleg elsāéves korod óIa - vagy leg-
alabbis nagyon régóIa - nyomon köveIi a munkadaI.
UIóbbi a legIonIosabb, hiszen miI sem ér a név, ha
az derül ki az a|anló|aból, hogy Iogalma sincs róla, ki
vagy. Ra Magyarorszagról kapsz a|anlóleveleI, akkor
elāny, ha a szaknyelvi és szakIudasodaI is kiemeled.
ÃlIalaban minden öszIöndí| honlap|an részleIes
magyarazaI IalalhaIó arról, mire kell odaIigyelni a
palyazaI benyú|Iasakor. A Magyar ÖszIöndí| 8izoII-
sag (MÖ8) oldala példaul arra a meglepā Iényre hív|a
Iel a IigyelmeI, hogy a legIöbb palyazaIoI Iormai
hibak, nem megIelelā nyelvû vagy hianyzó doku-
menIumok, az alaíras hianya vagy egyszerûen késés
miaII uIasíIanak el. A DAAD azI is megszab|a, milyen
sorrendben küld|e be a palyazó a kérI Iénymasola-
IokaI. Lgyre Iöbb helyen kérik, hogy a palyazó ne
Iegye bele mappaba vagy aIlaIszó ne|lonIasakba a
dokumenIumokaI. Aprósagok, de ezen múlhaI egy
palyazaI sikere. ,kengeIeg dossier esik ki azérI, merI
nincs rendesen kiIölIve, elolvasva, valami hianyzik
belāle, vagyis a Iormai dolgok miaII. kagni kell az
összes ügyinIézā IüléI, merI magukIól nem Iognak
segíIeni. lonIos, hogy ne Iél|en az ember Ielhívni