You are on page 1of 2
Slovenská komora učiteľov Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

Slovenská komora učiteľov

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

Otvorený list Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Na základe podnetov zo strany učiteľov vyzýva Slovenská komora učiteľov (ďalej len SKU) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠ), aby požiadalo Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM), ktorý je ich podriadenou organizáciou, k rozposlaniu skutočných a neskreslených výsledkov žiakov, ktoré dosiahli v Testovaní 9 v tomto roku. NÚCEM sa totiž dopustil chyby, keď sa rozhodol prideliť body za 3 otázky z matematiky aj tým žiakom, ktorí ich buď nevypočítali vôbec, alebo ich mali vypočítané zle. Týmto spôsobom zasiahol do prijímacieho konania stredných škôl a zmenil poradie žiakov, ktoré nezodpovedá ich skutočným schopnostiam. Ako príklad uvedieme situáciu, ktorá nastala v jednej z mnohých škôl. Deviatačka, nazvime ju Jana, vypočítala z matematiky správne 8 príkladov z 20. Na základe toho mala získať 40%. Jej spolužiačka, nazvime ju Kristína, vypočítala z matematiky správne 7 príkladov z 20. Na základe toho mala získať 35%. Podľa výsledkov, ktoré posielal NÚCEM školám, a ktoré sa následne dostali na prihlášky deviatakov na stredné školy, má Jana na prihláške uvedených 50%. Kristína má podľa výsledkov NÚCEM-u na prihláške uvedených tiež 50% aj napriek tomu, že v skutočnosti vypočítala správne o jeden príklad menej ako Jana. Preto, ak sa budú hlásiť na tú istú strednú školu, Jana nezíska náskok, ktorý by podľa svojich schopností mala získať, ale bude na rovnakej úrovni, ako Kristína. Tento nesúlad, ktorý tu vznikol, je spôsobený tým, že NÚCEM sa rozhodol pripočítať body všetkým žiakom, ktorí nevyriešili 3 inkriminované úlohy. Jana mala tú „smolu“, že je šikovnejšia a jednu ťažkú úlohu sa jej podarilo vyriešiť. Tým pádom získala navyše iba 10%. Naopak, Kristíne sa nepodarilo vypočítať ani jednu zo spomínaných troch úloh, a teda získala 15% navyše za všetky 3 príklady, ktoré nemala vypočítané správne alebo sa im vôbec nevenovala. Takáto situácia nie je po úprave výsledkov NÚCEM-om vôbec ojedinelá. Vďaka zásahu NÚCEM-u sa naštrbila objektivita Testovania 9 a dôležitosť, aká sa testovaniu prisudzuje pri prijímaní na stredné školy. Ľudia, ktorí vyhodnocovali Testovania 9, zrejme zabúdajú na to, že tento test má 2 rozmery. Prvý rozmer je štatistický a má byť celoslovenským ukazovateľom vedomostí žiakov 9. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk. Druhý rozmer, ktorý je dôležitý hlavne pre samotných žiakov, je ten, že Testovanie 9 je častokrát rozhodujúcim kritériom pri prijímaní na stredné školy. A práve na tento druhý rozmer NÚCEM dosť pozabudol, keď sa rozhodol upraviť výsledky. Preto ani neobstojí argument, že určité štatistické metódy pripúšťajú postup, aký NÚCEM pri vyhodnocovaní použil tento rok. NÚCEM si jednoducho musí uvedomiť, že Testovanie 9 nie je iba nejaká štatistika, ale je to vstupenka na strednú školu pre množstvo deviatakov, a preto nemôžu jeho výsledky skresľovať. Ak by zostala objektivita Testovania 9 naštrbená, je podľa SKU neakceptovateľné, aby MŠ odporúčalo výsledky Testovania 9 zohľadňovať pri prijímaní na stredné školy. Zároveň sa nastoľuje otázka, či by sa nemalo do budúcnosti počítať s Testovaním 9 len ako so štatistickým ukazovateľom a pri prijímaní na stredné školy by sa mohlo uvažovať nad tým, aby sa zaviedli povinné prijímacie pohovory na všetky stredné školy. Tým by sa predišlo neobjektivite, akú so sebou Testovanie 9 už dlhé roky môže prinášať (na niektorých školách sa môže stať, že žiakom nadiktujú správne odpovede samotní učitelia, pretože im chcú uľahčiť prijatie na strednú školu, alebo sa môže umožniť žiakom, aby medzi sebou spolupracovali aj napriek pedagogickému dozoru). Povinnými prijímacími pohovormi by sa tiež vyriešil problém nezáujmu o učenie zo strany väčšiny deviatakov po absolvovaní

Web: www.komoraucitelov.org Mobil: 0910941494

E-mail: prezident.sku@gmail.com, komoraucitelov@gmail.com

IČO: 42179980

DIČO: 2023082677

Slovenská komora učiteľov Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

Slovenská komora učiteľov

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

Testovania 9, ktoré býva už začiatkom marca a ich aktivita by sa predĺžila minimálne o dva mesiace, keďže prijímacie pohovory sa zvyknú konať začiatkom mája. Zároveň žiadame MŠ, aby vydalo pre tento školský rok usmernenie, na základe ktorého budú musieť výchovní poradcovia posielať spolu s prihláškou na stredné školy aj čestné prehlásenie, ktoré bude obsahovať skutočný počet bodov dosiahnutý daným žiakom v Testovaní 9. Ak už základné školy prihlášky odoslali, pošlú čestné prehlásenia dodatočne. Ideálne by bolo, keby takéto čestné prehlásenie pripravilo MŠ v elektronickej podobe a rozposlalo ho prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva všetkým základným školám. Dôvodom na prijatie takéhoto usmernenia je skutočnosť, že mnohí žiaci už majú vyplnené prihlášky na stredné školy a tie obsahujú aj výsledky z Testovania 9, ktoré rozposielal NÚCEM. Keďže súčasťou prihlášky je aj potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka, za ktoré sa platí, nie je správne, aby sme od žiakov žiadali vyplnenie nových prihlášok a opätovné zaplatenie poplatkov u lekára. SKU sa tiež zaväzuje, že do konca školského roka 2010/2011 vypracuje dotazník, ktorý bude zameraný na analýzu Testovania 9. Tento dotazník rozpošle školám a získa názory na Testovanie 9 od samotných učiteľov. Túto analýzu následne postúpi kompetentným orgánom na vyhodnotenie. Bude len na nich, či výsledky analýzy zohľadnia pri ďalšej tvorbe

Testovania 9.

Slovenská komora učiteľov

Web: www.komoraucitelov.org Mobil: 0910941494

E-mail: prezident.sku@gmail.com, komoraucitelov@gmail.com

IČO: 42179980

DIČO: 2023082677