You are on page 1of 11

|   

 
 
  
j 
h |  ! " #  
 $ " %fase
eral
 $ " %fase
eral 
faseespecífica
faseespecífica&&

h fase
eral:
fase
eral:

h   


h  '  ! ( ( ! 
 
h  ) * '  
h  + "  *  
 
  
h  )  %
D [ '  ) 
D [ ' ' '  
D ,  ,  "-
D [ '  
D *   . 
 * 
  
h   %i
   %i arae edia

h -   i is "   !


-  
' 

h  ) dúaspció s "  /


  ) dúaspció
 ) *

h   )  -   


%

D elecció
elecció e re isriadejspañae isriada ilsfía
D li
li iaesra
eira   '+(" +( ) ( 
 '+
D aeriade dalidade
 aeriade dalidade / ) " &
 -" 
h àarácerli ari%
ari%
D
    /
  
D   "   " 
 

h á
i res aerias  
. *    
. *    
    0 &
    0 &
 -" 
h    %
D         
  / 
 
D  ) $  "  /
 ) * &

h    ) * * &

h - 12  "  ' &

h   )  -   


  / ) " -"
 
h ía- 
 %31 
ía-
4% | esentación
%%5 LinguateláeLite
% LinguteláeLite tu 
%25%12 to ej 6
%2 6 to
to oofí
7%8%5 LnguegeLte tu 
7%
3%24%12 Lngujt n
e 
3%2

h Vía- 
 %42 
Vía-
4%%5temát
4% %5temát6
6
 ego 6 6nej

nej
 en|
%2%12ene
%2 %12ene 6Lte tu ne 66 eeo
Deeo
5%52%Quím
5%5 2%Quím 6Ltín
Ltín66 Debu
o títo
7%53% oo

7%5 3% oo
6
6en
en 66 to
Hto te
3%12%2Eet
3%12 %2Eet oten 6temt 6 teEn
teEn66m
e
Im
e

h ía- 
 %7 
ía-
4%%5
4% %5 6 eog !6
!6 neuII
%2%12enoo
Inut
%2 %12enoo
Inut II 6
6EonomEm
EonomEm e
5%52%Debu
onoII
5%5 2%Debu
onoII 66Hto
Hto eDnz
9 [ :;
h    fase
eral ) " 
   fase
eral
 ( $ "  &%3&2

D cialificació
cialificació dafase
eral )  +  
 "   (  " + 
 (  "  (  )+ 
)  / )&%8&522

h   faseespecífica ) "  


   faseespecífica
 ( $ "  &  
     *  " 
'   &%2&
9 [ :;
h | 
| esidsi
esidsi iersiarisficiais
dera  / 
 
 /   
prbadeacces:

D *  ' ci


 *  ' ci c
pi s  
  %

hM    * < 


    * < 
$ "  (  = >&
h     "  " (
/ 
 í
/ 
 í i decar
dafase
eral&
pi s acialificació dafase
eral&
;9 :;
h   * 
  *    $ " 
 (  ) + )  
/ )&;  ) 
 "    ! &

h ciac peiia< $


rcede e dec cirre ciac peiia< $
  $ ! " >%

D Õadead isió :   ' " 


:   ' "
 )  "  (  )
+ )  / )
&
;9 :;
h j pae   %
D 9)  prefere
prefere e  / 
 / ase
ase eral  * 
aeriade dalidadei cilada )    ! 
)/  &

h Õadead isió " M#Õ $  #à $a#$b#V

Õ å; ? * 


à å "  0 
(
 (V
V å $  "    
 -" (  
a(b
(b å| )     -" &

   )  / 


 )   -