ΕΎΣ΍ήΘϗ΍ϭ ˯΍έ΁ Δϓήόϣ ΐϠτΘΗ ΔϠϜθϣ ϙΎϨϫ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ -1

îΎϬ͉ϠΤϟ
ΔϴϠϤϋ ϲϓ Ϫόϣ ˯ΎπϋϷ΍ ϙ˶ήθ˵ϳ ϥ΃ήϳΪϤϟ΍ Ϊϳήϳ ΎϣΪϨϋ -2
Δ͉ϴϟϮΌδϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ΍ Ϟ˷ϤΤΘϳ ϥ΃ϭ ϯέϮθϟ΍
îΎϣ ω
˳ ϮοϮϣ ϲϓ ΕΎϋ΍ΪΑ·ϭέΎϜϓϷ ΔΟΎΣ ϙΎϨϫ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ -3
ϥ΃ ΪϳήϳϭˬΎϣήϣ΃ϭ΃ Ρ΍ήΘϗ΍ νήϋ ήϳΪϤϟ΍ Ϊϳήϳ ΎϣΪϨϋ -4
ϩέΎϜϓ΃ Δ͉ϴΣϼλ ϝϮΣ ˯ΎπϋϷ΍ ˯΍έϵ ϊϤδϳ
ϭ΃ ΕΎϣϮϠόϣ ωΎϤΘΟϻ΍ ˯Ύπϋ΃ ύϼΑ· ήϳΪϤϟ΍ Ϊϳήϳ ΎϣΪϨϋ -5
îΓΩ͉ΪΤϣ ΕΎϤϴϠόΗ ϭ΃ ΕΎϬϴΟϮΗ

‡
‡
‡
‡
‡

î ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϥϮΒϨΠΘϴϓ ΖϗϮϟ΍ ωΎϴο Ϧϣ ϥϮθΨϳ ϦϴϛέΎθϤϟ΍  ‡
ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ΓήΜϜΑ Ύ˱ ΒϠγ ήΛ΄Θϳ ΕΎδγΆϤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ˯΍ΩϷ΍ 
î ΎϬϟϮσϭ
î ΐϴδΘϠϟ ΔΤϧΎγ Δλήϓ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ΩΎϘόϧ΍ £ ‡
ϪϟϼϐΘγ΍ ϢΘϳ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΪϨΟ΃ ϲϓ "ϯήΧϷ΍ ϊϴο΍ϮϤϟ΍" ΪϨΑ D
ΔϠλ ϻ ΕΎϋϮοϮϣ ϲϓ εΎϘϨϟ΍ ΪϳΪϤΗ ϰϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ΔϋΎοϹ
ΎϬΑ ωΎϤΘΟϼϟ
ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϳΎϬϧϭ Δϳ΍ΪΑ Ϊϴϋ΍ϮϤΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϡΪϋ 5

,ΔλΎΨϟ΍ Δϴ΋΍ήΟϹ΍ ϪϨϴϧ΍Ϯϗ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϞϜϟ ‡
ΕΎϴπΘϘϣ ϖϓϭ ΪϘόΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΔϣΎόϟ΍ ΔϳϮϨδϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻΎϓ
,ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ Ϧϣ ϯήΧϷ΍ ΕΎϴϋϮϨϟ΍ Ύϣ΃ .ϚϟάΑ ιΎΨϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
ϭ΃ Ϧϴόϣ έ΍ήϗ ΫΎΨΗ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϫΩΎϘόϧϻ ϰϋΪϳϭ ,ΔϳέΎϴΘΧ΍ ϲϬϓ
.ΔθϗΎϨϤϠϟ Ύϣ ωϮοϮϣ Ρήσ

ΔϴϤγήϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍
Γέ΍ΩϹ΍ βϠΠϣ ωΎϤΘΟ΍
.ΔϤψϨϤϟ΍ Γέ΍Ω· βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ϩήπΤϳ
.ΔϤψϨϤϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ΔθϗΎϨϤϟ ήϬη Ϟϛ Γήϣ ΎϤΑέ ,ΔϤψΘϨϣ ΔϴϨϣί Ε΍ήΘϓ ϰϠϋ ΪϘόϨΗ
.ΎϫΪϋ΍Ϯϗϭ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ Ύ˱ϘΒσ ΐΨΘϨϤϟ΍ Ϯπόϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ΍άϫ α΃ήΘϳ

‡
‡
‡
‡
‡
‡
ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ‡
.ΓήΗ΍ϮΘϤϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ ΎϬϴϟ· ΪϬόϳ Ϊϗϭ .ΔϤψϨϤϟ΍ Γέ΍Ω· βϠΠϣ Ϧϣ Δϴϋήϓ ΔϋϮϤΠϣ ϲϫ ‡
.ΎϬϴϟ· ΔϠϛϮϤϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ίΎΠϧϹ Ύ˱ϳέϭΩ ΔϨΠϠϟ΍ ϩάϫ ϊϤΘΠΗ
‡
.βϠΠϤϟ΍ ϢγΎΑ ϑήμΘϟ΍ϭ ϞϤόϟΎΑ ΔϨΠϠϟ΍ ξϳϮϔΘΑ ΔϤψϨϤϟ΍ Γέ΍Ω· βϠΠϣ ϡϮϘϳ Ϊϗ
‡
ΫΎΨΗ΍ ϰϟ· ϩέϭΪΑ έΩΎΒϳ ϱάϟ΍ ΔϤψϨϤϟ΍ Γέ΍Ω· βϠΠϤϟ ήϳέΎϘΗ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ϊϓήΗ Ϊϗ
‡
.ΔΒγΎϨϤϟ΍ Ε΍έ΍ήϘϟ΍

Δϴϋήϔϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍
ΰϴϛήΗϭ ϡΎϤΘϫ΍ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ Δϟ΄δϣ ϲϓ ήψϨϠϟ Δϴϋήϓ ΔϨΠϟ ϞϴϜθΘϟ ΔϤψϨϤϟ΍ Γέ΍Ω· βϠΠϣ ϪΠΘϳ Ϊϗ

˱ ϤΘϜϣ βϠΠϤϟ΍ ϊϣ ΙΪΤϳ ΎϤϣ ήΜϛ΃ ϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ΔϨΠϠϟ΍ ϩάϫ ϊϤΘΠΗ Ϊϗϭ .ιΎΧ
ϭ΃ ϦϴμμΨΘϣ ˯΍ήΒΨϟ ΝΎΘΤΗ ΔλΎΧ ΕΎϋϮοϮϣ ΔθϗΎϨϤϟ Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ΔϨΠϠϟ΍ ϩάϫ ϊϤΘΠΗ
.ΓΪϘόϤϟ΍ ΕϼϜθϤϟ΍ ϲϓ ϞϴμϔΘϟΎΑ ήψϨϠϟ
ϦϜϤϳ ΎϤϨϴΑ ,ήϬθϟ΍ ϲϓ Γήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ωΎϤΘΟϻ΍ ϲϓ ΔΑϮόλ ϥϭΪΠϳ Γέ΍ΩϹ΍ βϟΎΠϣ Ϧϣ ήϴΜϛ
Ϊϴϗ ωϮοϮϤϠϟ Ϧϴϳέϭήπϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ΔϛέΎθϣ ήϣϷ΍ ϲπΘϘϳϭ ,ϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ϊϤΘΠΗ ϥ΃ Δϴϋήϔϟ΍ ΔϨΠϠϟ
.ΔθϗΎϨϤϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍
ϡΎόϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍
.ϊϴϤΠϠϟ ΡϮΘϔϣ ωΎϤΘΟ΍ Ϯϫ
ΰϛ΍ήϣ ϲϓ Ύ˱ϘΒδϣ ϪϨϋ ϦϠόϳ Ύϣ ΓΩΎϋ ϱάϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ΍άϫ έϮπΤϟ ˯ΎπϋϷ΍ ϊϴϤΟ ϰϋΪϳ
.ΔϣΎόϟ΍ ΕΎΒΘϜϤϟ΍ϭ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎόϤΠΘϟ΍
.ΎϬΘθϗΎϨϤϟ ϊϴο΍Ϯϣ Γ˷Ϊϋ ϪϟΎϤϋ΃ ϝϭΪΟ ϦϤπΘϳ

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ωΎΒ͋Η΍ ‡
ΪϴϘόΘϟΎΑ ΔϴϤγήϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϜΤΗ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϢδΘΗ ‡
Ϊϗϭ ,ϯήΧ΃ ϰϟ· ΔδγΆϣ Ϧϣϭ ήΧ΁ ϰϟ· ΪϠΑ Ϧϣ ϑϼΘΧϻ΍ϭ
ΩΪΤϤϟ΍ ΪϋϮϤϟΎΑ Ύ˱ϣΪϘϣ έΎτΧϺϟ ϲϨϣΰϟ΍ έ΍ΪϘϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΩΪΤΗ
ΐΠϳ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ έϮπΤϟ΍ ϖΣ Ϫϟ Ϧϣϭ ,ωΎϤΘΟϼϟ
΍˱ϮϋΪϣ ϭ΃ Ύ˱Τηήϣ ΖϨϛ Ύϣ ΍Ϋ·ϭ .ΖϳϮμΘϟ΍ ΪϨϋ ΎϬϋΎΒΗ΍
ΪϳΪΤΗ Ύ˱ϘΒδϣ ϡΎϴϘϟ΍ ϚϴϠϋ ϦϴόΘϳ ϪϧΈϓ ,ωΎϤΘΟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϠϟ
.ΎϬόΒΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍

ήϤΗΆϤϟ΍
ΔϋΎϤΟ ϰϠϋ ΔϛέΎθϤϟ΍ ήμΘϘΗ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ϭ .ΪΣ΍ϭ έΎσ· ϲϓ ΓΩΪόΘϣ ΕΎΣ΍ήΘϗ΍ ϰϠϋ ϞϤΘθϳ ωΎϤΘΟ΍ Ϯϫ
.ςϘϓ ΔϤψϨϤϟ΍ ϲϔχϮϣ ϞΜϣ ΔϨϴόϣ
ΓήηΎΒϣ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΪθΤϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϴλϮΘϟ Ύ˱ϴϟΎΜϣ Ϊόϳ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ
.ήϴμϗ Ζϗϭ ϝϼΧϭ
έϮϬϤΠϟ΍ ΔϛέΎθϣ ϭ΃ ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ εΎϘϨϟ΍ ϝϭ΍ΪΘΑ ΢ϤδΗ ϻ ,Ε΍ήϤΗΆϤϟ΍ ΔόϴΒτϟ ΍˱ήψϧ
.ήϴΒϛ ϞϜθΑ
ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍
ΝέΎΧ Ϧϣ ϯήΧ΃ ΔϋϮϤΠϤϟ ΔϓΎοϹΎΑ ,ΓΪΣ΍ϭ ΔδγΆϣ ϰϟ· ϥϮϤΘϨϳ Ω΍ήϓϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϢπΗ
.ΔδγΆϤϟ΍
Ύ˱ϴϠϣ ήϴϜϔΘϟ΍ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϰϠϋ ϦϴόΘϳϭ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϓ Ύ˱ϤϬϣ Ύ˱ΒϧΎΟ Δϳήδϟ΍ ϞϜθΗ
ϝϼΧ ΎϬϨϋ ΡΎμϓϹ΍ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ϚϠΗϭ ,ϥΎϤΘϜϟ΍ ϲσ Ύϫ΅ΎϘΑ· ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ κΘΨϳ ΎϤϴϓ
.ΓϮΟήϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ ωΎϤΘΟϻ΍
.ΔϣΎϋ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ΪϘόϨΗ Ϊϗ

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡

ϡΎόϟ΍ ϱϮϨδϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍
ςτΨϟ΍ ΔθϗΎϨϣ Ϛϟάϛϭ ,ΔϴπϘϨϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ϞϤόϟ΍ ήϴγ ΔθϗΎϨϤϟ .ϡΰϠϣ ϞϜθΑ Ύ˱ϳϮϨγ ΪϘόϳ
.ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍
.Γέ΍ΩϹ΍ βϠΠϤϟ ΔϠΌγϷ΍ ϪϴΟϮΘΑ ˯Ύπϋϸϟ ϪϟϼΧ ΢Ϥδϳ
ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϦϴϴόΗϭ ΔϳϮϨδϟ΍ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΩΎϤΘϋϻ Δλήϔϟ΍ ϩάϫ Γέ΍ΩϹ΍ βϠΠϣ ϞϐΘδϳ
.ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ϭ ςτΨϟ΍ ΔθϗΎϨϣϭ

‡
‡
‡
‡

‡
ϡΎόϟ΍ ϲ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ‡
˯ΎπϋϷ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣ ϰϟ· ΔϤψϨϤϟ΍ Γέ΍Ω· ΝΎϴΘΣ΍ ΪϨϋ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ ϢΌΘϠϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ωΎϤΘΟ΍ Ϯϫϭ ‡
.ΔϠΟΎϋ Ε΍έ΍ήϗ ΫΎΨΗ΍ ϥ΄θΑ
.ΔϴϓΎϛ ΓήΘϔΑ ΩΪΤϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϞΒϗ ωΎϤΘΟϻ΍ ΪϋϮϤΑ ˯ΎπϋϷ΍ έΎτΧΈΑ ΢μϨϳ
‡
ϱϮϨδϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ϢϜΤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ βϔϧ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ϢϜΤϳ
‡
.ϡΎόϟ΍

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful