Tugasan MGM3351/7Apr2011

SOALAN TUGASAN (25%) UNDANG-UNDANG KOMERSIL (MGM 3351) BBA (HM) Trimester 3, 2010/2011 Arahan a) Sila buat tugasan secara berkumpulan (3-4 orang). b) Jawab SATU soalan sahaja. Jawapan dalam pilihan Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. c) Tugasan setiap kumpulan hendaklah mengandungi rujukan (footnote / endnote) dan senarai rujukan. Minimum 10 mukasurat. d) Markah ³0´ untuk kumpulan yang menciplak dan pelajar dalam kumpulan yang tidak membantu kumpulannya (free-rider). e) Tarikh hantar: Selewat-lewatnya Ahad(28 Mei 2011). Penghantaran lewat: 1 markah ditolak setiap hari yang lewat. Soalan Tugasan: 1.. Bincangkan sebab-sebab yang menjadikan masa sebagai pokok kepada kontrak. Sokong perbincangan anda dengan beberapa kes yang diputuskan di Mahkamah. Discuss the reasons that caused time becomes the essence to the contract. Support your discussion with some decided cases. 2. Bincangkan skop pemakaian seksyen 66 Akta Kontrak, 1950. Nyatakan pendapat anda sama ada peruntukan statutori ini relevan bagi tuntutan restitusi melibatkan: a) Kontrak yang dimasuki oleh minor; dan b) Kekecewaan kontrak. Discuss the scope of s. 66 of the Contracts Act, 1950. State your view whether this statutory provision is relevant for restitution claims involving: a) Minor contract; and b) Frustration of contract 3. Bincangkan kebaikan serta kelemahan kontrak perkongsian. Discuss the advantage and disadvantage of a partnership contract.