lindab topline I ghid de montaj

Lindab Topline ™

Ghid de montaj tig/e meta/ice

lindab topline I ghid de montaj

Introducere

Daca ali decis sa reallzatl acoperlsul casei Dvs. cu ligle metal ice Lindab, va aslquram ca ali facut cea mai buna alegere! Lindab Nordic 400 este cel mai perform ant sistem de invelitoare disponibil pe plata din Romania, cu cea mai buna protectie antlcorozlva Iii cea mai lunga durata de viala. Tiglele metal ice Lindab au fost concepute atat pentru constructll noi cat Iii pentru renovarl ale acoperlsurllor cu lncllnatla intre 14° Iii 90°.

inainte de inceperea montajului, va sfatulrn sa cltltl lnstructlunlle din acest material Iii sa studiatl cu atentle fotografiile Iii schitele de detaliu. Recomandam atentle sporlta la operatlunlle preqatltoare, de calcul alinvelitorii lili realizarea structurii suport, tntrucat acestea reprezlnta cheia unui montaj de calitate. Odata finalizate pregatirile, montajul tiglelor metal ice Lindab se face usor lili rapid folosind unelte ~i scule de tinichigerie.

Anumite operatlunl de montaj sunt lntluentate de conflquratia acoperlsulul sau de structura suport. Urmarili cu atentla detaliile care fac referire la acoperlsul Dvs., iar pentru detaliile neincluse in prezentul material va starn la dlspozltle cu asistenta tehnica de specialitate.

Acoperi,ul

Acoperlsul este 0 parte lrnportanta a constructlel, Odata realizat el protejeaza casa Iii lucrurile aflate in interiorul

acesteia impotriva capriciilor vremii.

Dezvoltarea fara precedent a materialelor ~i tehnologiilor de constructie a permis extinderea arealului ocupat de loculnte: astazl lntalnlrn case de pe malul rnarll pana in varf de munte, in zone cu sollcltarl climatice extreme. in aceste condltll, in mod natural, acoperlsul este cel care preia majoritatea sollcltarllor: incarcari cu zapada, vant, ~.a. Termoizolarea, comportarea eficienta a constructiel in ansamblu Iii obtlnerea unor costuri scazute de lntretlnere sunt aspecte importante care trebuie luate in considerare la realizarea unei case.

Tiglele metalice Lindab au fost dezvoltate ca material de invelitoare in Scandinavia, acolo unde caderile abundente de zapada lili viscolele puternice pun la grea incercare acoperisul casei. Profilul in relief, special conceput, confera siguranta maxima impotriva lnfiltratiilor; in timp ce formatul mare al panourilor, nurnarul redus de suprapuneri, of era etanseitate superloara in cornparatle cu alte tipuri de invelitori.

Greutatea redusa, numai 5kg/ mp, of era posibilitatea dlrnenslonarll economice a sarpantel dar Iii a constructlel ca ansamblu. De asemenea, se pot realiza economii sensibile la transport, manipulare ~i montaj.

Clidiri eficiente

Aspectele legate de dispersia caldurll, rnlscarea aerului ~i difuzia vaporilor trebuie analizate in stransa legatura cu termoizolarea eficienta Iii ventilarea corscta pentru a evita formarea condensului ~i a rnentlne incintele locuite in conditii optime de confort. Normele ~i reglementarile aplicate in domeniu sunt gandite sa protejeze sanatatea ocupantllor ~i sa perrnlta funetlonarea constructillor in conditii de eficienla, obliqand proiectantii ~i constructorii sa ia in calcul pierderile de caldura prin radlatle in cazul utllizarll diferitelor materiale de constructll,

Pierderea de caldura datorata conductlvltatll termice a materialelor utilizate in realizarea acoperlsurilor poate fi influentata de diveflii factori, de exemplu umiditatea. Apa de condens acumulata in terrnoizolatie reduce considerabil coeficientul de izolare terrnlca al acoperlsulul. Prin folosirea membranei anticondens Lindab Tyvek, putetl imbunatali etlclenta energetica a acoperlsulul, elimina pierderile de

2

www.lindab.ro

caldura prin convectle, aslqurand evacuarea vaporilor din structura acoperlsulul,

Aeoperi,ul reee ventilat

in cazul constructlllor cu acoperls rece, unde terrnolzolatla este apllcata la nivelul ultimului planseu, comportarea generala poate fi sensibil imbunatalita prin folosirea foliei anticondens Lindab Tyvek. Structura creata trebuie sa perrnlta evacuarea catre exterior a vaporilor rezultati din uscarea treptata a materialelor de constructle (Iemn, betoane, tencuieli, etc). 0 aplicare etansa a membranei Lindab Tyvek lii rezolvarea corecta a detaliilor la racorduri vor contribui la realizarea unui pod uscat, crescand eficlenta energetica a constructiel,

Aeoperi,ul eald ventilat

Spatlul de sub acoperlsul in panta este tot mai des folosit ca spatiu de locuit. Pentru a asigura condltil optime de utilizare a mansardei se impune aplicarea de terrnolzolatle, cel mai adesea intre caprlorl, in acest caz, sectlunea capriorului trebuie corelata cu grosimea termolzolatlei necesare pentru atingerea nivelului de confort. in cele mai multe cazuri, un strat de 100mm de terrnolzolatle poate fi insuficient pentru asigurarea unui coeficient optim de termoizolare. Menlinerea structurii acoperlsulul la 0 temperatura constants reduce riscul mlscarllor generate de dllatare-contractle,

Membrana Lindab Tyvek este perrneablla la vapori: foloslta ca folie hidroizolatoare favorizeaza evacuarea vaporilor atlatl in structura sarpantel, prevenind formarea condensului l?i acumularea apei in terrnolzolatle lii structura de rezlstenta a acoperlsulul, Milicarea naturale a aerului in spatlul dintre folie l?i invelitoare va elimina aerul viciat.

Pentru acoperlsurlle cu panta peste 20°, realizate cu ligle metal ice Lindab, utilizarea asterelei ca suport pentru folia anticondens nu este necesara lii trebuie evltata,

Ineoreet Coreet

Tigla rnetallca $ipci Contraslpcl

Folie anticondens Astereala

Spatlu subventilare Ierrnolzolatle Bariera de vapori Finisaj interior

Tigla rnetallca $ipci Contraslpcl

Folie anticondens 'Iermolzolatle Bariera de vapori Finisaj interior

" "

Aten1ie! Structura corect realizata asigura un plus de termoizolare $i prelunge$te viata acoperi$ului!

3

lindab topline I ghid de montaj

'Iermclzolatla se rnonteaza in contact direct cu folia anticondens lii ocupa toata sectlunea caprlorulul,

Bordajul de astereala este greu permeabilla vapori, favorlzeaza acumularea condensului in structura acoperlsulul lii termolzolatle scazand performantele termolzolatlel. Pentru eliminarea aerului viciat, trebuie prevazut un spatlu de ventilatle, cca 50mm sub astereala, Daca in condltil normale curentul de aer generat intre streaslna lii coarna poate prelua vaporii in exces, in perioadele cu umiditate atrnosferica rldicata, umezeala este lntrodusa in structura acoperlsulul lii condenseaza in terrnolzolatle afectand confortul termic interior. Milicarea necontrolata a aerului in spatiul subventilat favorizeaza pierderi de caldura prin convectle la nivelul terrnlzolatlel.

Produsul

Tiglele metalice Lindab Nordic 400 sunt rezuItatuI a multor ani de experlenta lii cercetarl, in final s-a obtlnut un profil performant, 100% etans la lnfiltratll lii cu durabilitate excelenta in condltll de exploatare severe. Panourile au aspect clasic de tigla, latime utlla de 1 metru lii lungime de pan a la 6 metri.

Tiglele metal ice Lindab sunt confectlonate din otel de 0,5 mm grosime, zincat la cald Gr 275 (257 9 Znl mp) lii protejat in tehnologie multistrat cu acoperiri succesive de pasivizant, primer lii poliester (PE 25IJm), poliester mat (MPE 301Jm) sau high built poliester (HBPE 50IJm).

Sec,iune longitudinala

;-1- 400 I ,~

~5

Date tehnice - Nordic 400
L1itime de acoperire: 1000 mm
Lungime: La comanda, maxim 6105 mm
Greutate: 5 Kg/m2
Panta minima: 14°,25%
Suport: ~ipci lemn 30x50mm
Distanta §ipcuire: 400mm
Fixare: ~uruburi autoforante - LWT, Ll2 Tiglele metalice Undab au marcate pe partea inferioara sigla firmei, date privind numarul de comanda, lotul de fabricatie, etc. Acest marcaj poate fi intalnit numai la produsele originale Undab.

4

www.lindab.ro

Dimensiunea panourilor

Lindab poate livra panourile de tigla rnetallca in lungimi cuprinse intre 505 mm ~i 6105 mm. Pentru lungimi de apa foarte mari, acolo unde acoperirea cu un singur panou nu este poslblla, se impune folosirea a doua sau mai multe panouri de tigla metallca, in acest caz, panourile de la partea lnferioara se calculeaza ca multiplu de tigle (n x 400 mm) la care se adauga rezerva tehnica de suprapunere de 105 mm (ex. 6 x 400 + 105 = 2505 mm), iar pentru ultimul panou se poate lua lungimea efectiva (ex. 1500mm).

Tiglele metal ice Lindab pot fi livrate ~i in dimensiuni standard. Dimensiunile standard pentru tiglele metal ice Nordic 400 sunt: 905 mm, 1305 mm, 1705 mm, 2505 mm ~i 3705 mm. Cele 5 dimensiuni pot fi combinate pentru a acoperi orice lungime de sarpanta, fara a apela la panouri cu dimensiuni speciale. Reducerea nurnarulul de repere ellrnlna riscul confuziilor ~i usureaza munca montatorului!

Proiectare

La proiectarea unui acoperls cu ligle metalice, se poate optimiza consumul materialulului de invelitoare; apele acoperlsulul vor fi desenate pe cat posibil in forme dreptunghiulare, avand lungimea la coarna exprlmata in multiplu de 1 metru (Iatimea efectiva a tiglei metal ice este de 1 metru). Astfel se pot evita pierderi inutile ale materialului prin debitarea in lungime a panourilor de tigla rnetallca Lindab.

Dlstanta dintre caprlorl va fi stablllta conform calculelor de rezistenta ~i normelor utilizate in proiectare. in cazul folosirii slpcllor-suport din lemn de 30x50 mm, pentru invelitoarea Lindab, aceasta dlstanta nu va depa~i 0,9 m.

Comportare in timp

Tiglele metal ice sunt incombustibile. Folosirea lor ca material de invelitoare nu lnfluenteaza clasa de incadrare la rezlstenta la foc a acoperlsulul. Otelul se topeste doar la

10105 9705 9305 8905 8505 8105 7705 7305 6905 6505 6105 5705 5305 4905 4505 4105 3705 3305 2905 2505 2105 1705 1305

905 505

Lungimea apei

9 tigle - 3705 mm .

--_ .. _-_._--------------_._-_ .. _-_._--------------_._---

61ig1e - 2505 mm

4 tig1e - 1705 mm

2 lig1e - 905 mm

-----._---.

Numar de tigle

5

lindab topline I ghid de montaj

temperaturi foarte ridicate ~i nu arde. folosi intotdeauna rnanusl de protectle, Panourile vor fi

in urma experimentelor efectuate, s-a constatat ca protejate impotriva lovirii ~i zgarieturilor accidentale.

nivelul de poluare fonlca pe timp de ploaie in cazul tiglei Pentru rnentlnerea formei, panourile cu lungime mare vor fi

metalice Lindab este <40 dB, rnasuratorl efectuate intr-o ridicate din lateral ~i vor fi transportate pe cant, altfel ele

incinta cu 50 mm lzolatle, Conform normelor care pot suferi detorrnarl in zonele de ambutisare, acestea

reglementeaza protsctia sonora, zgomotul produs de ploaie atectand montajul.

este nesemnificativ. in cazul mansardelor amenajate, pentru a realiza confortul termic specificat in normative, se folosesc in mod curent pachete de terrnolzolatle cu grosime mai mare de 100 mm. in aceste cazuri, terrnolzolatia are ~i rol de fonolzolatie.

Transport ,i manipulare

Tiglele metal ice Lindab sunt livrate in colete, acoperite cu folie, protejate lateral cu rnontantl ~i legate pe suporti de lemn. Descarcarea coletelor se va face mecanizat cu utilaje speciale pentru ridicare. Dlstanta intre suportll de ridicare va fi de cca 1/3 din lungimea coletului. Coletele vor fi ridicate numai in pozltle orizontala, iar descarcarea se va face pe 0 supratata plana.

ATENTIE! Nu intrati in raza de actiune a utilajelor de ridicare in momentul manevriirii sarcinilor.

Panourile de tigla rnetallca Lindab pot fi descarcate ~i manual. in acest caz se vor lua rnasurl speciale de protsctie impotriva zgarieturilor ~i talerllor accidentale ce pot fi provocate de muchiile ascutlte ~i colturile panourilor. Se vor

Receptie

Va recomandarn sa verlflcati daca produsele livrate corespund cantitativ ~i calitativ comenzii ~i avizului de expedltle, Neconcordantele in livrare trebuiesc rnentlonate pe avizul de expedltle, contrasemnate de transportator ~i notificate catre Lindab in termen de 3 zile de la receptla transportului. Produsele considerate defecte nu vor fi puse in opera. in caz contrar Lindab i~i rezerva dreptul de a refuza inlocuirea acestora.

Depozitare

Coletele cu tigla rnetallca Lindab pot fi depozitate in exterior pentru perioade de pana la 2 saptamani in ambalajul original. Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala, Se pot stoca pan a la 5 colete unul peste celalalt cu condltla ca punctele de coletare :;;i rezemare sa fie amplasate unele peste altele. Daca stocarea se face pentru perioade mai lungi coletele vor fi dispuse in pozltle usor tncllnata :;;i vor fi acoperite cu prelata sau folie lrnperrneablla,

6

www.lindab.ro

Pregitirea montajului

Lucrulla inaltime lrnpllca riscuri multiple, de aceea montatorii vor avea cunostlnte necesare de protectla muncii ~i vor fi dotatl cu echipamente de protectle impotriva caderil, corzi fixe, ca~ti ~i manu~i. Pentru usurarea montajului este recornandata folosirea schelelor modulare, cu inaltime corespunzatoare ~i poslbllltatl de deplasare. Ridicarea pe acoperls a panourilor de tigla rnetalica se va face cu ajutorul unor corzi rezistente. Panourile vor fi legate longitudinal pe cuta de mijloc, 0 persoana va trage panoul pe acoperls, iar alte doua persoane aflate pe schela vor sustlne lateral panoul ridicat.

ATENTIE! Nu intrati sub panoul 8gatat In coarda. Nu se recomanda lucrul In condifii de v~nt putemic.

Daca in santler exlsta macara, coletele de tigla rnetallca pot fi ridicate ~i dispuse pe elementele de rezlstenta ale acoperlsulul in cazul in care acoperlsul poate prelua lncarcarea suplimentara. Se vor lua masurl de asigurare impotriva alunecarll coletelor.

Dotare tehnici

Pentru a realiza montaje de calitate, pe langa uneltele uzuale folosite in constructll Yeti avea nevoie ~i de scule speciale de tinichigerie. Trusa de montaj trebuie sa lncluda urrnatoarele: foarfeca taieri drepte "Pelican", foarfeci stanqa-dreapta, cutter, fir cretat, snur aliniere jgheaburi,

trasator tinichigiu, ciocan pana PE, prlsma faltuit PE, cleste de fait 60mm, patent rotund, nibbler, rnaslna de in~urubat cu turatle varlablla, cap magnetic special pentru suruburlle autoforante, capete suruoelnlta.

Folia anticondens

Tiglele metalice Lindab se rnonteaza in sistem ventilat, pe structura de ~ipci ~i contraslpcl, folosind ca membrana hidroizolatoare folie Lindab Tyvek. Aceasta este 0 membrana netesuta, obtlnuta prin laminarea fibrelor de polipropllena de inalta densitate (HDPE), este stabllizata Uv, are rszlstenta rnecanlca foarte buna, sustine pana la 2 m coloana de apa tara infiltrare, rezlsta la mucegai, carii, ciuperci ~i nu favorlzeaza atacul insectelor.

Folia se intinde orizontal, paralel cu streaslna, Suprapunerile orizontale vor respecta linia punctata, marcata pe tata superloara a foliei ~i nu vor fi mai mici de 150 mm. Pentru 0 etansare optima se recornanda lipirea acestora folosind banda dublu-adeziva. Mi~carea naturale a aerului, de la streaslna spre coarna, in spatlul dintre invelitoare ~i hldrolzolatie favorlzeaza eliminarea condensului din structura acoperlsulul ~i previne acumularea apei in slpcile suport.

Folosirea contraslpcllor permite interconectarea canalelor de aer in zonele cu ruperi de panta, dolii, ferestre de rnansarda sau lucarne.

7

lindab topline I ghid de montaj

in conditii foarte severe de temperatura, vaporii pot condensa pe fata lnterloara a liglelor metal ice §i ocazional se formeaza gheata. Condensul sau apa din gheata topita de pe tata lnferloara a panourilor de tigla rnetallca vor picura pe hldroizolatla Lindab Tyvek §i vor fi conduse in siguranta catrs streaslna

$ipcuire

inainte de inceperea montajului se recornanda verificarea frontului de lucru atat din punct de vedere dimensional cat §i din punct de vedere al corectitudinii in executle a structurii acoperlsulul, Anumite deflclente in realizarea sarpentel lntluenteaza negativ montajul liglei metal ice.

Este recornandata folosirea suruburllor pentru lemn (nolz-suruburij la fixarea slpcllor §i contraslpcllor care formeaza structura suport a tiglelor metal ice.

Pentru un rezultat optim se recornanda ca in zona de streaslna sa existe un bordaj din scandura care sa depaseasca cu 20 mm nivelul asterelei sau al caprlorllor; in zona frontoanelor bordajul va depa§i cu 100 mm cota de fixare a contraslpcllor

Tigla rnetallca Pieptene aerisire Folie anticondens ~0rt streaslna Carlige jgheab ~ipci Oontraslpcl Caprior

Acoperlsurlle cu lncllnatla mai mare de 20° pot fi realizate fara utilizarea asterelei. in acest caz folia anticondens va fi intinsa paralel cu streasina , direct peste caprlorl, §i va fi tlxata cu ajutorul contraslpcllor de 30x50mm pe fiecare caprl or.

La streaslna, suportul carllqelor de jgheab §i al sortulul

de streaslna va fi realizat dintr-o scandura de 30x150mm sau trei §ipci de 30x50mm fixate pe contraslpcl scurte de 150 mm lungime. Folia anticondens este petrecuta peste sortul de streaslna §i coboara pana la 50 mm de muchia §ortului, astfel condensul format sub invelitoare este drenat catre jgheab. Pentru a permite ventilarea acoperlsulul in zona de streaslna se vor folosi piepteni de aerisire. Prima slpca orlzontala se fixeaza la 370 mm de muchia sortulul de streasina, in camp sipcuirsa se va face din 400 in 400 mm.

o o "<:t

ATENTIEI Masura se da la cota superioara a ljiipcii.

Taierea tiglelor metalice

Tiglele metal ice Lindab pot fi debitate in fabrica la lungimea sollcitata. Anumite situatii (coame inclinate, dolil, frontoane evazate, strapunqerl §i lntersectll ale acoperlsulul cu calcane) impun debitarea pe santler a panourilor de ligla rnetallca, Taierea se va face la sol cu scule §i dispozitive care nu produc tncalzlrea local a a materialului:

CU NIBBLER (foarfeca electrica de taiat tabla).

Se traseaza cu creionullinia de taiere folosind 0 ljiipca dreapta dupa care se taie urmiirind trasajul.

o o "<:t

8

o o "<:t

o o "<:t

www.lindab.ro

Montajul panourilor

CU FOARFECA DE MANA.

Se taie paraJel cu trasajul folosind o foarfeca de format mare dupa care se corecteaza taietura cu ajutorul foarfecilor stanga-dreapta.

ESTE INTERZlsA FOLDSIREA POUZORULUI UNGHIULAR (FLEX).

Discul abraziv produce fncalzirea locala a otelului §i arde straturile de protectie, iar scanteile rezultate din polizare deterioreaza vopseaua.

in majoritatea cazurilor, rnontalul tlqlel metalice se face de la dreapta la stanqa, astfel tncat marginea de suprapunere sa ramana la vedere. Se rnonteaza fal?ii complete de la streaslna spre coama, indiferent de lungimea apei.

I

i

Trasaje

Pentru un rezultat optim al montajului, panourile vor fi dispuse perpendicular pe linia de streaslna §i se va rnentlne acseasi cota de montaj pe toata lungimea stresinii. Ca a rnasura de slquranta, dupa montajul primei fal?ii, Lindab

recomanda marcarea unor linii de ghidaj la interval de 1 m (Ialimea utlla a panourilor).

Perpendiculara pe streasma poate fi determinata folosind triunghiul lui Pitagora (3, 4, 5) sau prin metoda bisectoarei.

Pentru triunghiullui Pitagora (1) se mascara, pornind din acelasl punct, de-a lungul streslnll 4 metri l?i lungul apei 3 metri. Masura intre capetele libere trebuie sa fie de 5 metri pentru ca triunghiul format sa fie dreptunghic l?i latura de 3 metri perpendlculara pe streaslna,

Metoda bisectoarei (2) presupune a determinare care se face la fata locului folosind a l?ipca lunga fixata cat mai sus pe versant §i care depaseste streaslna cu 50-60mm. Oapatul liber al slpcll va avea rnarcata axa vertlcala. Prin balansare stanqa-dreapta se vor obtlne doua puncte de tangentare a sortului de streaslna, Linia care uneste jurnatatea dlstantel intre punctele de tangentare §i punctul de fixare al §ipcii reprezlnta perpendiculara pe streaslna,

Pentru versantil la care latura oreapta este fermata dintra dolie montajul se va face de la stanga spre dreapta. Se vor respecta recornandarile de mai sus privind asezarea perpendiculara pe streasina, ordinea de montaj §i alinierea panourilor.

Fixare

DECUPAJUL DIAGONAL

al tiglei metalice Lindab Nordic 400 u§ureaza mult montajul. Zona de suprapunere este optimizata pentru a elimina tensiunile care apar la modelul clasic, cu taiere dreapta.

Montalul tlqlelor metal ice se face cu ajutorul suruburllor autoforante. Se vor folosi §uruburi speciale LWT de 4.8x35

9

lindab topline I ghid de montaj

mm pentru fixarea pe slpcl lli suruburl scurte LL2 de 4.8x20 cutei. inainte de accesul pe ligla metallca Lindab se va

mm la suprapunerea panourilor lli fixarea elementelor de curata talpa incaltamintei de aschll metal ice, nisip sau alte

tinichigerie. 5e recornanda utilizarea rnaslnllor de inllurubat particule abrazive. Montatorii vor purta tncaltarnlnte

cu turatle varlablla pentru a preveni stranqerea excesiva a speciala cu talpa aderenta, din cauciuc.

suruburllot Lindab furnlzeaza chei magnetice speciale pentru suruburlle de fixare.

Fixarea panourilor de tigla rnetallca se va face conform detaliului de mai jos. 5e va acorda atentle deoseblta la fixarea pe reteaua de sipcl folosind suruburl lungi tip LWT, iar suruburlle scurte tip LL2 vor fi folosite la teserea panourilor lli fixarea elementelor de tinichigerie. Consumul mediu este de 7 suruburi LWTI mp §i 3 suruburi LL2I mp.

Accesul pe ligla metalici

Acoperlsul din tigla rnetallca Lindab nu este circulabil. Panourile se rnonteaza prin retragere; daca deplasarlle pe acoperlsul gata montat nu pot fi evitate, cel care se deplaseaza pe tigla rnstallca va avea grija sa calce in lungul

10

ATENTIE! Tabla uda. sau cu urme de bruma. este foarte alunecoasa.!

Curilare

Allchiile lli resturile de taiere trebuie tndepartate cu grija de pe supratata tiglelor metal ice Lindab, altfel deseurile

metal ice vor pata acoperlsul, Petele de murdarle vor fi lndepartate folosind deterqenti usorl, nu se vor folosi aqentl de curatlre abrazivi. in cazul intersectiilor de acoperis cu calcan de zldarle se va evita stropirea panourilor de ligla rnetalica cu mortar sau zuqravell pe baza de var. Varul este agent coroziv §i ataca straturile de protectle,

intrelinere

Tiglele metal ice Lindab nu neceslta rnasurl speciale de Intretinere, suprafata neteda a panourilor nu permite aderarea rnusohllor lli lichenilor, iar praful sl alte lrnpurltatl sunt usor lndepartate de ploaie. Zonele de colectare a

ape lor (dolii, jgheaburi) se vor verifica periodic §i se vor curata de frunze uscate sau alte lrnpurltatl care atecteaza buna functlonare a acoperlsulul. Zgarieturile accidentale pot fi protejate folosind vopsea de retus, Lindab furnlzeaza vopsea de retus in culorile standard ale liglelor metal ice.

www.lindab.ro

Accesorii de calitate

Experienta acurnulata de Lindab in dezvoltarea l;li productla de sisteme metal ice ne-a ajutat sa gasim cele mai eficiente solutll pentru invelitorile realizate cu tigla metalled, Tiglele metal ice Lindab Nordic 400 se livreaza trnpreuna cu a gama complete de accesorii: folie anticondens, elemente de tinichigerie, suruburl pentru fixare l;li alte componente, toate prezentand aceleasl caracteristici de calitate deoseblta,

Aten,ie! Toate elementele de tinichigerie sunt Intoliate pentru protectie sporita Impotriva zgarieturilor la manipulare §i transport. indepartarea protectiei se va face doar Inaintea punerii In opera.

Detalii montaj

in paginile urrnatoare vetl gasi principalele detalii de montaj pentru acoperlsurlle cu tigla rnetallca Lindab Nordic 400. Cu ajutorul acestora vetl fi in rnasura sa reallzatl un acoperls elegant l;li rezistent. Pornind de la principiile de baza ale sistemului puteti dezvolta l;li alte detalii pentru situatii intalnite in santler

• Detalii noduri

A. Streasina

B. Coama orlzontala

C. Coama lncllnata

D. Creasta

E. Fronton drept

F. Fronton evazat

G. Dolie

H. Racord la calcan

I. Racord lateral

J. Rupere de panta

• Stripungeri ale acoperifului

K. Oos de fum

L. Fereastra de rnansarda

M. Aerisire coloane

N. Subventilare invelitoare

• Accesorii protec,ie O. Parazapezl

11

lindab topline I ghid de montaj

, ,

l \ \

I \ \ \'

, I I \ \

Strea,ina

Daca la realizarea acoperlsulul se folosesc ~i jgheaburi ~i burlane, ~ipcile orizontale - suport pentru tigla metalica se vor fixa numai dupa montajul jgheaburilor ~i al ~0rtului de streaslna, Structura suport va fi reallzata cu respectarea cotelor din sectlunea "$ipcuire", iar montajul tiglei se va face conform capitolelor "Fixare" ~i "Montajul panourilor".

1. Jgheab

2. $ort de streaslna tip FOTP

3. Pieptene aerisire LMF

4. Folie anticondens Lindab Tyvek

5. $ipca suport 30x50mm

6. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

7. $urub fixare LWT 48x35

Coama dreapta

Tigla rnetallca va fi dlrnenslonata sau taiata astfel lncat in zona de coarna dlstanta dintre panourile montate pe apele care se intersecteaza sa nu depaseasca 50 mm. inchiderea acoperlsulul se face folosind un element de tinichigerie tip NTP - coama cupa sau NP - coama dreapta. Fixarea se face cu suruburl scurte tip LL2 48x20 mm la interval de 200 mm. Pentru etansarea intre elementul de coarna ~i tigla rnetallca se vor folosi profile speciale de etansare tip LPTPO.

1. Folie anticondens Lindab Tyvek

2. Contrasipoa 30x50mm

3. $ipca suport 30x50mm

4. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

5. $urub fixare LWT 48x35

6. $urub fixare LL2 48x20

7. Profil de etansare LPTPO

8. Coarna profllata NTP

12

www.lindab.ro

Coama inclinati

Tigla rnetallca va fi taiata astfel incat dlstanta dintre panourile montate pe apele care se lntersecteaza sa nu depaseasca 20 mm. Etansarea se reallzeaza cu ajutorul benzii S BAND de 150 mm latime (1). Tnchiderea acoperlsulul se face folosind elemente de tinichigerie tip NTP - coama cupa sau NP - coama dreapta, Fixarea se face cu suruburl scurte tip LL2 48x20 mm in zonele de tangentare a panourilor de tigla metallca, Tn cazul folosirii coamelor profilate NTP inchiderea la partea lnterloara se face cu capace tip CCTG (2) sau capace speciale tip CTY (3).

1. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

2. $urub fixare LWT 48x35

3. $urub fixare LL2 48x20

4. Banda etansare S BAND

5. Cosma profllata NTP

Creasta

1. Folie anticondens Lindab Tyvek

2. Contraslpca 30x50mm

3. $ipca suport 30x50mm

4. Tigla metallca Lindab Nordic 400

5. $urub fixare

6. Profil de etansare LPTPO

7. Coama profllata NPJ

13

lindab topline I ghid de montaj

Frontonul drept

in cazul in care frontonul forrneaza unghi de 90 de grade cu streaslna, inchiderea laterala a acoperlsulul poate fi facuta folosind ansamblul de elemente FRO/ FRI. Elementul tip FRI se rnonteaza peste slpca suport, rezemat de scandura de pazie, inainte de fixarea panourilor de ligla rnetallca, in zona de coarna elementele similare se lmblna prin falluire. Bordura tip FRO se rnonteaza peste tigla metallca l?i scandura de pazie.

Coama profllata se flxeaza peste ligla rnetallca §i elementul de fronton, iar capatul acesteia se inchide cu capac de coarna tip CCTG.

1. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

2. Bordura de fronton FRO

3. Coarna profllata NTP

Elementul tip FRI coboara pan a la muchia sortulul de streaslna, iar bordura exterloara tip FRO se aliniaza la cota lnferloara a liglei. Fixarea profilului FRI se face cu cleme de tabla pe slpca suport. FRO se prinde pe pazia de lemn cu suruburi LWT 48x35 dispuse la 500mm §i pe ligla rnetallca cu suruburl LL2 in dreptul flecarel arnbutlsarl.

14

www.lindab.ro

Frontonul evazat

Daca unghiul dintre fronton ~i streasma este mai mare de 90 de grade, inchiderea laterala a acoperisului poate fi facuta numai folosind elementul tip LOMSZ . Acesta lncaleca scandura de pazie ~i se rnonteaza peste sipca suport inainte de fixarea panourilor de tigla rnetallca, in zona de coarna elementele similare se imbina prin faltuire. Bordura tip LOMSZ formeaza un jgheab lateral care conduce apa colectata de pe tigla rnetallca spre streastna, Pentru a facilita scurgerea apei, intre pazie ~i tigla rnetallca se lasa un spatiu liber de 50 mm.

Coama profllata se flxeaza peste tigla rnetallca in

spatele elementul tip LOMSZ.

1. Bordura de pazie LOMSZ

2. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

3. Coarna profllata NTP

LOMSZ coboara pan a la muchia sortulul de streaslna, Fixarea se face cu cleme de tabla pe slpca suport ~i cu suruburl LWT 48x35 mm dispuse la 500mm pe pazia de lemn.

15

lindab topline I ghid de montaj

Dolia

Dolia se monteaza la intersectia dintre doi versanti ai acoperlsulul pentru a prelua apele §i a Ie conduce catre jgheab. Elementele de dolie se aseaza peste slpcile orizontale §i se flxeaza cu cleme de acestea. Suprapunerea intre doua piese de dolie in lungul apei va fi de minim 100 mm. Pentru a permite scurgerea apei panourile de tigla rnetallca se taie decalat cu 80mm fala de axul doliei. ATENTIE! Tigla metalica nu se fixeaza in dolie cu §uruburi!

1. Folie anticondens Lindab Tyvek

2. Oontraslpca 30x50mm

3. l;lipca suport 30x50mm

4. Dolie RDI

5. Linie taiere

6. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

Racordulla calcan

1. Perete

2. Folie anticondens Lindab Tyvek

3. Racord la calcan CALC

4. Profil etansare LPTPO

5. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

16

www.lindab.ro

Racordul lateral

1. Perete

2. Folie anticondens Lindab Tyvek

3. $ipca suport 30xSOmm

4. Racord lateral LOP

S. Tigla metalica Lindab Nordic 400

Ruperea de panta

in cazul acoperlsurilor cu rupere de pants, etansarea intre versantii care se intersecteaza poate fi rezolvata folosind accesorii standard Lindab. $ipcuirea la partea superloara se va face numai dupa fixarea bordurii RUP tntrucat montajul tiglei metalice se rsallzeaza similar detaliului de streaslna,

1. Folie anticondens Lindab Tyvek

2. Oontraslpca 30xSOmm

3. $ipca suport 30xSOmm

4. Element RUP

S. Profil etansare LPTPO

6. Pieptene aerisire

7. Tigla rnetallca Lindab Nordic 400

17

lindab topline I ghid de montaj

Ruperea de panta II

in cazul acoperlsurllor cu rupere de panta, cand dlferenta de lncllnatle intre versantl este max 15°, rnontajul tlqlel metal ice poate fi realizat fara sectlonarea panourilor. indoirea se face la sol cu panoul asezat pe 0 suprafata dreapta, Hxatl 0 scandura de lemn deasupra liniei de ambutisare dupa care rldicati uniform de capatul liber al panoului.

Co,ul de fum

Racordul cosulul de fum la invelitoare se face cu ajutorul unor ~0rturi speciale imbinate prin faltuire. Lindab recornanda ca montajul sorturllor sa se efectueze numai dupa finisarea (tencuirea) cosulul, in prealabil, de jur imprejur se face 0 hldrolzolatle cu folie anticondens, iar deasupra cosului se realizeaza un deflector de condens. Elementele de tinichigerie se executa la fata locului dupa relevarea cotelor cosulul de fum (vezi pag. alaturata). La partea lnferloara ansamblul se aseaza peste ligla rnetallca, iar pe laterale ~i la partea superloara intra sub panourile de tigla. Astfel apa colectata in spatele cosulul este preluata ~i dlrllata, prin stanqa ~i dreapta cosulul, catre streaslna,

18

www.lindab.ro

La.lime cos

I I I I

_____ 1_1 J I __

Ltl C\I

__ I _

Spate

_L

, ,

35,25,

, ,

,25,35

(90-0)/2 <, //

------ --- ----------------------------*---

(90-0)/2 -> I",

_- I

~. I

a

Co,ul de fum - detalii de croire

in desenele de pe aceasta pagina vetl gasi lnforrnatll privind modul de calcul ~i de croire a elementelor de tinichigerie pentru realizarea etansarllor la cosul de fum. Lindab recomanda ca atat in fata cat ~i in spatele cosulul sorturlle de tabla sa uree 300mm de la cota slpcllot Elementul de la partea lnferloara se va racorda peste ligla rnetallca in asa fel tncat ~0rtul de tabla sa nu depaseasca liniile de ambutisare. Se va etansa cu LPTPO.

Lateralele se croiesc dupa relevarea cotelor "X" ~i "Y".

Latura orizontala, din planul invelitorii va fi astfel dlmenslonata incat fallul de apa sa se sprijine pe 0 coarna a profilului liglei.

Partea din spate inchide ansamblul. Dupa fixarea acesteia la pozltie, la marginea de sus se va realiza un fall de apa,

,

: Croire

: la pozltle

,

,

- --------1--

a a C\I

, , , , , , , , , , , , ,

X

150

a a (Y)

25 U'Jo
0
0
<D
a.
>til
(ij
c::
0
Cl
«I
'6
e
:::J
Ul
>til
E
>- , a

:25 ,....

St - Dr

I •

, "

-,

, ,

,

,

\

\

\

\ \ \

19

lindab topline I ghid de montaj

Fereastra de mansarda

Fereastra de rnansarda reprezlnta 0 solutie sigura pentru iluminarea l?i ventilarea spatlllor mansardate. La montajul pe acoperlsurl cu ligla rnetallca Lindab se va avea in vedere racordarea ferestrei la hldrolzolatla acoperlsulul folosind fal?ii de folie anticondens. Racordul ferestrei cu invelitoarea se va face cu ajutorul ramei de etansare furnizate de producatot in partea lnferloara ligla rnstallca se taie la cca 50mm sub tocul ferestrei, iar coamele profilului se indoaie pentru a permite asezarea sortulul de plumb. Panourile laterale pornesc de la cota lnferloara a l?ortului de plumb,

cu decupaj evazat, iar in dreptul ferestrei se taie la 30- 60mm de fereastra, La partea superloara ligla rnetallca se opreste la 100 mm de cadrul ferestrei. Deasupra ferestrei, lncepand cu al doilea rand de ligla, se vor fixa startecatoare oe zapada,

Aerisire coloane

Pentru ventilarea corecta a coloanelor de scurgere, Lindab va pune la dlspozltle elemente speciale care pot fi montate pe ligla rnetallca lntrucat talpa de rezemare coplaza forma liglei metal ice. Piesele din plastic se llvreaza grunduite l?i pot fi vopsite in culoarea acoperlsulul folosind vopsea de retus Decuparea liglelor metal ice se va face la coama profilului. Prinderea pe ligla se face cu suruburl LWT l?i LL2. ATENTIE! inainte de fixare se aplica un cordon de etan$are pe toate laturile decupajului.

20

www.lindab.ro

Subventilarea acoperifului

Prin ventilarea spatlulul dintre invelitoare ~i folia anticondens comportarea sistemului de acoperls poate fi sensibil imbunaUilita. Ourentll ascensionali, care se forrneaza sub invelitoare, ellrnlna umiditatea in exces ~i contribuie la uniformizarea temperaturii sub invelitoare. Elementele tip LG 200 se rnonteaza in zona de coarna, pe ultimul rand de ligla intreaga. Supratata de ventilatle a unui element este de 200 ern, iar raportul dintre suprafata versantului ~i priza de ventllatle trebuie sa fie de 1/200.

Zapada

Varialiile mari de temperatura zi-noapte din timpul iernii, fenomenele de inghel-dezghel asociate ~i caderile abundente de zapada produc sollcitarl suplimentare asupra acoperlsurllor; Acoperlsul corect executat va rezista cu succes la toate aceste tncarcarl,

Un rol important in buna comportare a acoperlsulul il joaca terrnoizolatla; bine dlmenslonata aceasta va reduce pierderile de caldura la minim, iar zapada asezata pe invelitoare se va topi uniform. Ocazional, pe sarpante cu tncllnatla cuprlnsa intre 25° si 50° pot avea loc alunecarl bruste ale zapezll, Pentru a proteja jgheaburile, bunurile aflate in apropierea casei ~i integritatea persoanelor care trec prin zonele cu risc ridicat de alunecarl, Lindab va pune la dlspozltle 0 gam a complete de produse ~i sisteme specializate pentru oprirea zapezll,

Parazapezlle nu vor fi amplasate sub linia cosoroabei pentru a nu induce sarcini suplimentare in capriorii dispusi in consola ~i a rnentine zapada in zona "calda" a acoperisului,

Rece Cald

ln functle de suprafata acoperlsulul, inallime, lnclinatla pantei ~i zona de preclpltatll in care este tncadrata constructla, puteti alege una din cele trei variante: startecatoare SNOKLY, opritoare lOp, parazapezl Protectline sau putetl recurge la comblnatll ale acestora.

21

lindab topline I ghid de montaj

A
· · · . . ·
-s ·
· 1 · 1 · 1 1 1
1 1 1 1 1 ·
· · · . . · 1 al 1 1 1
· · · · · ·
1 1 · 1 1 1
· · · · · ·
1 1 I 1 1 .....
· · · · · · SNOKLY

8fartecatoare de zapada 8NOKLY se flxeaza pe slpca suport a tiglei metal ice cu alutorul suruburllor autoforante 8WT. Garnitura de etansare va fi dispusa intre tigla rnetallca lli startecatot

Tn functie de lncarcarea de zapada speclflca flecarel zone, sfartecatoarele vor avea un anumit tip de dispunere:

Zona A - sfartecatoare dispuse decalat pe doua randurl, Zona B - startecatoare dispuse decalat pe trei rand uri cu un interval liber intre randurl,

Zona C - startecatoare dispuse pe toata supratata versantului conform detaliului "C",

Zona D - startecatoare dispuse pe toata suprafata versantului conform detaliului "D".

C I I
· · · · · ·
1 1 1 ·
· · · · · ·
1 1 1 1 1 ·
· · · · · · ZOP

I D I I
· 1 · · 1 · ·
T T 1 -r
· 1 · · 1 · ·
1 1 · 1 1 T
· . · · · · Opritoarele de zapada ZOP se flxeaza paralel cu streaslna, in linii continue, in dreptul elementelor structurale: cosoroabe si/sau pane curente. Pe sarpante cu lncllnatle mare, lungimile de apa foarte mari, dar mai ales in zonele cu caderl abundente de zapada se vor monta mai multe randuri de opritoare. Distanta maxima intre rand uri va fi de 3 metri.

22

www.lindab.ro

Protectline

Parazapezlle profesionale din gama Lindab Protectline sunt cea mai buna alegere pentru protectla impotriva alunecarll zapezll; se flxeaza paralel cu streaslna, in linii continue, in dreptul elementelor structurale: cosoroabe lii/sau pane curente. Grilajele parazapada se monteaza cu suprapuneri de 60mm. Fixarea consolelor-suport pe tigla metallca se face conform tabelului de mai jos:

Zona de
zapada A B C D E
Distanta
intre console 1200 1200 1000 800 800 Jgheaburi ,i burlane

Pentru un acoperls complet, pe langa tiglele metal ice Lindab, putetl alege jgheaburile lii burlanele Lindab Rainline. usor de montat, rezistente lii elegante; jgheaburile lii burlanele Lindab incadreaza eficient acoperlsul casei, oferindu-va un plus de siguranla lii confort. Lindab va of era cel mai complet sistem de pe piala, adaptat celor mai diverse sollcltarl,

Componentele se trnblna usor; fara cositoriri, suduri sau lipituri asemenea unui sistem "Lego".

Garantii

Lindab Romania are implementat sistemul de management al calltatll conform standardului ISO 9001/2000; toate procesele care se desfalioara in cadrul firmei, lncepand de la proiectare, productle lii pana la manipulare lii dlstrlbutle se supun unor reqlernentarl foarte stricte. Lindab acorda atentle deoseblta produselor sale pe intreaga durata de viata a acestora de la punerea in opera, comportare in timp lii pan a la poslbllitatlle de reciclare a materiei prime. Experienta acurnulata in cei peste 45 ani de activitate lii calitatea superloara a materialelor lii a componentelor de sistem utilizate ne permit sa acordarn cllentllor nostrl 15 ani garantie pentru sistemele de invelitori cu tigla rnetallca achlzltlonate de la Lindab.

SC Lindab SRL asiguri

15 ani garanlie

de 18 data cumpirllrii, perioada in care nu spar defecte de material sau fabricalie pentru produsele sale:

Tigls MatalicA Nordic, Clasie, Skane ~i LTM-300 Undab TopIine TablA cutati ,i casete structurale Undab Coverline

TablA planli ,I elements de tlnlchlgerle Llndab Art//ne Sistemul de jgheaburi ,i burlane Undab Rain/ins

Grinzi uecare Llndab Con.trullne

SC Llndab SRL acordA pentru Panouri sandwich, Casete de fatadA Llndab Covarllne, Portl industriale ,i de garaj UndBb DoorIine, Structuri metalice Lindab ,i Accesorii Lindab Accessorias, garantie conform legislatiei in vigoara

SOLICIT AREA GARANTIEI:

Reelamatia privind eventualels defecte trebuie sa fie insotiti de :

• Certl11catul de garantle

• Facturl

Daunais reclamate trebuie constatate, firi nici 0 plata din partea Beneiiciarului, de citre reprezentantii SC Llndab SRL, care vor stabili, dupi caz, modalititile ~i termenele de remediere sau Tnlocuire a materialelor afectate. Tn acest sens, cumpiritorul este obligat sa permlta accesulla produsele Tn discu~e al angajatilor SC Llndab SRL sau al persoanelor autorizate de SC Llndab SRL, Tn scopul verificirii sau reparirii.

Solicitati CERTIFICATUL DE GARANTfE partenerului Undab de la care ati achizitionat acoperi§ul casei Dumneavoastrii!

23

LindabRainline®

Sistem de jgheaburi $i burlane

LindabArtline Acoperis falfuit

LindabCoveriine ™ Tabla cutata trapezoidala

LindabConstruline ™

Grinzi usoare

1

LindabSystemline™ Cladiri metalice multifunctionale

1

LindabOooriine™ Pott! industriale $i de garaj

LindabSafeguard

Trape $i luminatoare

LindabProtectline ™

Elemente de siguranfa pentru ecoperisun

Lindab SRL

Soseaua de Centura, nr. 8

$tefane\ltii de Jos - lIIov, 077175, Romania Tel.: 0212094.100; fax: 0212094.124 www.lindab.ro; e-mail: office@lindab.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful