executare. Concep ia integrat asupra managementului proiectelor ia în considerare 4 elemente de baz ale unui proiect: y Timpul y Bugetul (resurse) ± oameni. performan . managerul de proiect. cât i interna ional. membrii echipei de proiect. care sunt cunoscute de la începutul activit ilor) y Este o activitate complex . În prezent. instrumente utilizate în planificarea. economie. anumite caracteristici ale unui produs) y A tept rile participan ilor (finan atori. bani. organizarea intern a proiectului i corela iile dintre acestea. beneficiari. tehnici. Se pot realiza proiecte în orice domeniu de activitate (s n tate. drept etc. informatic . timp. iar r spunderile fiec rui membru din echipa care particip la proiect sunt bine definite y Are un anumit grad de risc care trebuie bine gestionat pentru ca proiectul s se realizeze în continuare y Creeaz o valoare nou ± produs/serviciu/idee/structur ± unic i cu un grad ridicat de noutate y Necesit o colaborare interdisciplinar în cadrul unei structuri organizatorice speciale. De asemenea. metode. un loc tot mai important începe s -l ocupe desf urarea activit ii unei firme/asocia ii/institu ii pe baz de proiecte. managementului informa iei i mijloacelor de comunicare. furnizori. evaluare. reguli. ac ionari. Managementul proiectelor presupune aplicarea con tient a unui set coerent de principii. materiale. planificare.) Caracteristicile unui proiect Nu orice efort întreprins este echivalent cu un proiect. se consider c 50 % dintre activit ile companiilor mari sunt conduse dup principiile impuse de managementul proiectelor. conducerea i controlul unui proiect. finalizare) y Consum resurse (umane.Importan a Managementului Proiectelor i concepte ale MP Odat cu dezvoltarea tehnologiilor avansate. care implic riscuri specifice y Are un responsabil ± leaderul de proiect. organizarea. . Este în acela i timp i un concept integrat de conducere. y Are prev zut un buget aprobat în limitele c ruia trebuie s se încadreze y Trece prin mai multe faze (concepere. tehnologii. bani y Calitatea (o anumit tehnologie.cei implica i în realizarea proiectelor ± angaja i. Caracteristicile unui proiect sunt a adar: y Limit de timp (dat de început i de sfâr it bine stabilite) i localizare bine delimitat în spa iu y Are anumite obiective bine definite i un scop care trebuie îndeplinite ca r spuns la o problem pe care ne-am propus s o rezolv m. politic . organisme de interes public etc. cuno tin e. institu iile publice sau private.) Managementul proiectelor (project management) ± cuprinde structurile organizatorice necesare derul rii proiectelor la nivelul organiza iei. ca i organiza iile non-guvernamentale au început diverse proiecte atât la nivel na ional. stakeholderii .

Planificarea ajut la reducerea riscului i la anticiparea viitorului. punând bazele procesului de planificare.de execu ie . la îmbun t irea eficien ei i eficacit ii muncii echipei 3.de ini iere .Fazele i procesele proiectului Toate proiectele. În faza de concepere a proiectului. parcurg un ciclu de via similar. Planificarea reprezint faza cea mai important a unui proiect i începutul ciclului de via pentru proiectul în cauz . trecând prin mai multe etape/faze. În etapa de evaluare a proiectului. managementul riscurilor la care este expus proiectul. o bun execu ie i un control oportun. va fi conceput strategia de evaluare. care a fost identificat .de control . Faz ± ³cuprinde activit ile în urma c rora vom ob ine rezultatele scontate´ Proces ± ³o serie de ac iuni întreprinse pentru a ob ine anumite rezultate´ Fazele unui proiect sunt: . cre te controlul modului de desf urare a proiectului i permite luarea deciziilor dup fiecare faz .conceperea proiectului . managerul. membrii echipei de proiect i de in torii de interes sau afecta i de proiect (stakeholderii) se întâlnesc pentru a confirma faptul c realizarea unui astfel de proiect va rezolva o problem existent . terminarea proiectului.de închidere .implementarea proiectului . Implementarea proiectului va cuprinde activit i ca monitorizare. Activit ile care trebuie efectuate în aceast prim faz vor include urm toarele: y identificarea problemei y analiza problemei y identificarea solu iilor posibile y selectarea celei mai bune solu ii y definirea scopului i a obiectivelor proiectului y definirea intereselor stakeholderi-lor y alegerea membrilor ini iali care vor face parte din echipa de proiect y analiz preliminar cost/beneficiu 2. Succesul unui proiect rezult de fapt printr-o bun planificare.evaluarea/controlul i revizuirea proiectului 1.planificarea proiectului .de planificare . Procesele unui proiect sunt . Derularea proiectelor prin aceste structuri bine delimitate reduce gradul de nesiguran . în cadrul c rora se desf oar mai multe procese. 4. indiferent de domeniu.

va conduce la întârzierea proiectului. astfel încât proiectul s se termine conform datei stabilite ini ial). Conform Institutului de Managementul Proiectelor. În cazul proiectelor de dimensiuni mari. indiferent de m rimea lui. Drumul critic În domeniul proiectelor. care î i au originea în punctul de start al proiectului i se finalizeaz în punctul de sfâr it. Jaloanele (milestones) Arat elementele ob inute sau produsele finite realizate pe parcursul proiectului. este marcat printr-o serie de linii. durata fiec rei activit i i rela iile între acestea . El este determinat de o serie de activit i critice (care trebuie terminate conform program rii. Necesitatea acord rii unui aten ii sporite acestor activit i prin studierea riscurilor care pot ap rea presupune un management al drumului critic.calcularea duratei totale a unui proiect. 4. Activit ile pot fi dependente între ele sau independente. 2. 1. drumul reprezint o succesiune de activit i adiacente între jaloane. Ele nu reprezint sarcini. rela iile dintre activit i sunt clasificate astfel: a) de la final la start: o activitate trebuie finalizat înainte ca a doua s înceap b) de la final la final: o activitate trebuie finalizat înainte ca a doua s se termine c) de la start la start: o activitate trebuie început înainte celei de-a doua d) de la start la final: o activitate trebuie început înainte ca a doua s se fi încheiat. ci indic realizarea cu succes a unei etape din via a proiectului. Drumul critic reprezint drumul cel mai lung (ca durat ) din proiect i orice întârziere care apare pe acest traseu. s con in cel mult 20 ± 30 de activit i. având o anumit dat de început indiferent de derularea altor activit i. Metoda drumului critic se folose te pentru: .Concepte ale unui proiect Proiectele utilizeaz o serie de concepte: y y y y y y activit i (tasks) jaloane (milestones) drum critic diagramele PERT diagramele Gantt elemente care sunt folosite în reprezentarea planului de derulare/desf urare a unui proiect. luând în considerare data de început a proiectului. Activit ile Se consider c este bine ca orice proiect. activit ile vor fi descompuse în subactivit i.

Ele reprezint re ele în care activit ile sunt transpuse calendaristic pe o ax orizontal a timpului. se folosesc în special pentru proiecte mici. prin intermediul rela iilor logice i cronologice dintre activit ile componente. Graficele Gantt au dezavantajul c nu arat interdependen ele între activit i.timpul de terminare a proiectului . În aceast situa ie. 6. concomitent cu diagramele re elelor.rela iile între activit i . 5. Cu ajutorul unui program (ex.- determinarea întârzierii unei activit i astfel încât s nu afecteze alte activit i sau termenul planificat de finalizare a proiectului. de la stânga la drepta. va trebui s analiz m dac metoda aleas pentru îndeplinirea proiectului. vom parcurge urm toarele etape: a) listarea activit ilor pe care dorim s le realiz m b) ordonarea activit ilor c) estimarea duratei pentru fiecare activitate d) construirea diagramei logice e) calculul drumului critic Dup parcurgerea acestor etape. Schema logic de construire a programului proiectului Pentru construirea schemei logice a programului unui proiect. Diagramele PERT O diagram PERT reprezint modelarea grafic a unui proiect. în func ie de ceea ce se dore te a se eviden ia: activit ile sau jaloanele. respect constrângerile impuse de cele 4 elemente de baz ale unui proiect: y timp y buget y calitate y acceptul participan ilor la proiect.evaluarea performan elor.consecin ele derul rii precoce/târzii a unei activit i . Cea mai utilizat diagram este cea orientat pe activit i. Constituie totodat un element de planificare i control al conducerii proiectului. cât i a datei cele mai timpurii la care poate s înceap / s se termine o activitate sau se termin proiectul determinarea activit ilor critice. Diagramele Gantt Diagramele Gantt. Microsoft Project) se vor putea identifica îns i aceste rela ii între activit i. cu structura descompunerii activit ilor. Unei activit i i se va asocia o bar de lungime direct propor ional cu durata estimat . cunoscute i sub denumirea de diagrame bar . 7. Diagrama PERT poate fi reprezentat în mod diferit. . Aceasta st la baza metodelor de planificare PERT (Program Evaluation and Review Technique) i CPM (Critical Path Method). vom ob ine urm toarele informa ii: .

3. num rul organiza iilor implicate în conceperea unui proiect este mare. Participarea acestora presupune i . Beneficiarii proiectului sau grupul int (target ± group) Din grupul int fac parte cei care vor beneficia de rezultatele pe care proiectul i le-a propus. Sponsorii/finan atorii Sponsorii reprezint sus in torii financiari ai unui proiect/programului din care face parte proiectul respectiv. Participarea acestuia este necesar mai ales în proiecte complexe. iar beneficiarii indirec i se refer la comunitatea sau comunit ile c rora le apar in.externi: y organisme de interes public (ex. 2.interni: y angaja ii institu iei care realizeaz proiectul y angaja ii firmelor aflate în parteneriat cu institu ia respectiv y ac ionarii . Pot fi institu ii sau persoane fizice.Categorii de persoane antrenate în proiecte 1. Se poate apela la organiza ii specializate în conceperea proiectelor. Pe lâng competen ele de specialitate. sindicatele. 5. în mod direct sau indirect. Uneori. cum ar fi centrele de consultan . dintre acestea doar una având rolul de coordonator al proiectului. pentru o bun comunicare. în cazul finan rilor nerambursabile primite de la organismele interna ionale i institu iile de stat. s fie creativi. care au un impact social deosebit sau cu un puternic efect de ra ionalizare (promovarea unei alimenta ii s n toase). Realizatorul sau project designer Realizatorul proiectului este cel care concepe proiectul. 4. Ace tia pot fi: . fie unei institu ii care va asigura proiectului o imagine pozitiv (ex. Promotorii Promotorul proiectului este fie o persoan care apar ine unui nivel ierarhic superior. grupuri de protec ia mediului) y organisme guvernamentale. putând fi o persoan fizic sau juridic . promovarea realizat în depistarea cancerului de sân).i asume responsabilitatea. iar num rul acestora va depinde de m rimea i complexitatea proiectului. este important ca ace tia s aib aptitudini pentru munca în echip . Stakeholder-ii Cei care au rol în realizarea cu succes a unui proiect sunt denumi i stakeholder-i. Beneficiarii direc i reprezint grupul int respectiv. 6. acesta va stabili în mod clar cu realizatorul proiectului obiectivele care trebuie atinse. Echipa de proiect Membrii echipei de proiect vor fi selec iona i în func ie de sarcinile cerute de proiect. un grup de persoane din interiorul sau exteriorul organiza iei. Sponsorul poate fi chiar beneficiarul proiectului sau. Fiecare membru trebuie s cunoasc care sunt atribu iile i s .

Comitetul de coordonare a proiectului Comitetul de coordonare va decide asupra structurii organizatorice. Este reprezentat de to i factorii implica i în proiect: stakeholder-i. Directorul/managerul de proiect (Project Manager) Coordonatorul de proiect este persoana care r spunde de modul de derulare a proiectului. în plus. el este acela i cu cel care concepe proiectul. vor fi prezentate CV-urile. to i cu putere decizional .încheierea de contracte între organiza ii. de calific rile si capacitatea de a coordona în mod eficient membrii echipei. Acesta trebuie s planifice proiectul. de îndeplinirea obiectivelor. supervizeaz îndeplinirea obiectivelor i planul propus. o comunicare eficient între to i membrii. calit ii cerute i a termenelor de proiect. 8. . De personalitatea acestuia. beneficiari. s -l coordoneze i s -l controleze. Stilul de conducere pe care i-l va alege va depinde de caracteristicile sale i de procesele sociale care au loc în cadrul echipei de proiect. va depinde în mare parte succesul unui proiect. cu stabilirea clar a rolului i obliga iilor pe care fiecare organiza ie le vor avea. Uneori. 7. activit ile efectuate în trecut i pe cele din prezent care au leg tur cu scopul proiectului care se dore te realizat. De asemenea. a personalului. Lui îi revine func ia de moderator i de motivator al echipei de proiect i trebuie s asigure. s -l organizeze. inten ia de participare. conducerea organiza iei care realizeaz proiectul.

neîncadrarea în parametri (cantitativi sau calitativi) de performan Componentele principale ale unui risc sunt: evenimentul nedorit i cauzele care determin apari ia acestuia probabilitatea apari iei acelui eveniment efectul pe care îl are evenimentul asupra derul rii proiectului. i un management al riscului. pe lâng altele. implic no iunea de incertitudine i are întotdeauna asociat un cost.dep irea bugetului aprobat . Riscurile se concretizeaz cel mai frecvent prin: . deoarece proiectele se deruleaz într-un mediu care presupune un anumit grad de risc (datorat caracterului de noutate i unicitate al proiectului). d) identificarea m surilor care trebuie adoptate pentru fiecare risc identificat. putând conduce la neîndeplinirea total sau par ial a obiectivelor propuse.nerespectarea termenelor . Scopul unui manager de proiect este s încerce s înl ture marea diversitate a riscurilor la care este supus un proiect sau s minimizeze efectele acestora.m sura probabilit ii i a consecin elor de a nu atinge un obiectiv al proiectului. i calitate stabili i.Managementul riscurilor Managementul riscurilor în proiecte Managementul unui proiect implic . c) luarea deciziei asupra ac iunilor ce trebuie întreprinse. estimarea costurilor necesare implement rii acestor m suri. y y y Managementul riscurilor presupune parcurgerea urm toarelor etape: a) identificarea riscurilor posibile. b) analizarea riscurilor. Riscul . Evaluarea riscurilor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful