You are on page 1of 13

Kinh nghi,m ph6ng van

tren truyen hlnhPh6ng van c6 vai tro quan tronq trong qua trlnh san xuat tin hay ph6ng SI! truyen hlnh. Tuy nhien, d~ c6 duoc mot ph6ng van hap dan, nhieu thong tin, thu hut khan gia 18. mot dieu khong don gian. V~y, ky nang ph6ng van trong truyen hlnh 18. gl?

1. T~i sao I~i can ph6ng van?

Tin, ph6ng su can thong tin de chuyen tal thong di~p. Ph6ng su la mot trong nhCrng yeu to khong the thieu, Khan gia luon tin VaG nhCrng dieu rna ho true tiep dU'Q'c nghe, duoc chunq kien han la ph6ng vien cung cap gian tiep. Phong van c6 the giai quyet dU'Q'C van de nay, phong van lam cho ph6ng Sl)' phong phu ve thong tin, cung cap thong tin va thuyet phuc khan gia.

2. each thCPc ph6ng van?

• Bien tap vien phal biet ro rnuc dich cua cuoc phonq van?

Can thong tin gl, nhieu hay It, dai hay ngan, thong tin nay de SLP dunq VaG phan nao cua tin hay ph6ng su.

• Nen chuan b] ky cho cuoc phong van. Phai tim hieu tnroc ve van de can phonq van va vach ra mot so C8U hoi. Khong

nhat thiet phai ghi ra nhiau cau hoi rna quan tronq la cau hoi tronq tam.

• C6 the trao doi truoc nQi dung voi ngU'ai dU'Q'c phonq van nhunq khong nen dua truce nh(fng cau hoi CI:J the VI S8 mang tfnh sap d~t va khong tV' nhlen,

• Ben phong van dung gia, tham chf den sam de sap d~t may quay, boi canh,

• Truoc khi phonq van nen tao khong khf cai rno, than thien voi ngU'ai dU'Q'c phonq van. Trong khi camera dang chuan b] thl bien tap vien nen danh thai gian trao doi voi ngU'ai duoc phong van va nQi dung. Quan tronq nhat la bien cuoc phonq van tra thanh mQt cuoc tro chuyen coi ma va thoai mal,

• Bien tap vien ngoi thoai mal, llch SV' va ngang hang vol ngU'ai duoc phonq van. Tranh ngoi cao qua, thap qua hay

ngoi khong thoai mal. Mau chat la: luon luon nhln vao mat gU'ai dU'Q'C phonq van mot each than thlen va chu y. Tao cam giac ngU'ai dU'Q'c phong van dang trc chuyen voi cong chunq chu khong phai voi rieng bien tap vien.

• Lang nghe tlch CI)'C va ngat lai khi can thiet, Tham Chi, hoi lai neu van de neu ra chua day du va thuyet phuc,

• Khong ep buoc hay gQ'i y cau tra lai mot each tho thiem.

• Khong lap lal cau hoi cho nhieu ngU'ai trong cunq mot cuoc phonq van. Moi ngU'ai dU'Q'c phong van la mot cau hoi khac nhau de tao 51)' phong phu va khong trunq lap ve thong tin.

• Nen ap dl)ng cac cau hoi ma de thu nhan duoc nhieu thong tin.

• Neu hoi nhieu C8U hoi va SLP dl)ng nhieu Ian trong ph6ng Sl)' thl nen thay dOi g6c may. Tao Sl)' phong phu va khong nharn chan ve hlnh anh,

• Bien tap vien xU'ng "toi" va ngU'oi tra loi phonq van cOng xunq "toi" trong qua trlnh phonq van. Tnr nhCrng trU'ong hop d~c blet, VD: Se la nga ngan khi ngU'oi duoc phong van tra loi rang: "bac nghT rang van de nay phai sam dU'Q'c khac phuc ... ". Bien tap vien dal di~n cho mot co quan truyen thong, do do phal tao cam giac tin c~y va ngang hang trong mol trU'ong hop, NgU'oi dU'Q'c phonq van dang n6i voi hang trieu khan gia chu khong phal dang tro chuyen vai mot ngU'oi chau nao d6.

3. NhLPng dieu can luu y

• Bien tap vien xuat hi~n tren ph6ng van phal llch su, VI v~y nsn chu y ve hlnh thuc va trang di~m.

• Bien tap vien nen ngoi gan sat may quay VI hi~n nay, khuon hlnh trong ph6ng van chu yeu la 3/4 (qoc nghieng). NgU'Cri duoc ph6ng van nhln thang VaG mat bien tap vien. Bien tap vien phai ngoi thoai rnai d~ tro chuyen, tranh ngoi gU'Q'ng ep, co cui, khong dang hoanq, cam micro thoai mal, mat bien tap vien khong tap trung VaG cuoc trc chuyen gay mat hling thu cho ngU'Cri dU'Q'c ph6ng van.

• NgU'Cri dU'Q'C ph6ng van khong nen nhln thang VaG camera VI goc hlnh nay qua trlnh tronq, gieng nhu ngU'Cri dU'Q'C ph6ng van dang tuyen be mot dieu gl d6 chu khong phai dang tro chuyen voi bien tap vien va khan gia.

• Lam "song" hlnh anh cuoc ph6ng van bang mot val goc quay khac nhau, canh bien tap vien lang nghe, earth toan 2 ngU'ai, canh qua vai hay boi canh xung quanh. 8ieu nay rat c6 lQ'i khi dl)'ng hlnh. Han n(}a, tao cho cuoc ph6ng van c6 Sl)' trao doi va lang nghe thuc Sl)' chu khong phai "doc thoai noi

tam".

• Khong nen de cuoc ph6ng van qua chat va im ang. Nen v~n dunq hop Iy am thanh cua hien trU'ang. Chfnh am thanh cua hien trU'ang S8 tao cam giac hap dan cho nh(}ng thong tin dang dU'Q'c dU'a ra.

• Bien tap vien nen chinh sua trang phuc lal cho ngU'ai duoc ph6ng van. Nen thao kfnh (nau la kfnh ram), b6 mu .... hay sCPa lal trang phuc cho phu hop, Nau ngoi gha thl nen luu y

khong nan de ngU'ai duoc ph6ng van ngoi tva lU'ng qua sau ghe hay vi tay Ian ghe mot each thai qua.

• Trong khi camera dang chuan b] thl nan tao cam giac thoai mal cho ngU'ai duoc ph6ng van bang nhCrng C8U chuyen nqoai Ie, chuyen vui de lam moi cho cucc ph6ng van. Tranh tao cam giac qua cang thang truoc khi may quay bat dau chay,

• Phong nen ph6ng van phal c6 lQ'i cho noi dung ph6ng van.

Phong nen phal c6 chut thong tin va an nhap voi noi dung ph6ng van. Tranh de ngU'ai ph6ng van dling, ngoi truce nhCrng phong nen bat lol nhu sang, tOi, tU'O'ng phan ve rnau sac, tao cam giac kho khan do phong nen qua bet va go be,

• Neu bat khan hlnh chat nan chu y khuon hlnh phai c6 cho de bar chCr chu thfch tan, tuOi & phfa dU'cYi hay logo cua nha dai

a phfa tren, Nhiau trU'ang hop bar ch(} chu thfch roi V80 mieng ngU'ai duoc phonq van rat phan cam.

• Khong nen SLP dunq mot phong van qua dai VI n6 gay nham chan cho khan gia. Nh(}ng thong tin khong can thiet lam c6 th~ cho vao phan text cua ph6ng SI!.

• C6 th~ SLP dl)ng phong van ngan (khoanq 5-6 giay) neu phong van hay nhunq nen chu y aen viec can c6 thai gian a~ ban bar chu thfch va ten, tuOi aia chi ngU'ai duoc phonq van thl khan gia rnoi kip hi~u.

• Hoi th~t ky ten, tuOi, dla chi, chuc danh cua ngU'ai aU'Q'c phong van. Nen xin danh thiep, ghi ro vao sO hoac hoi luon vao micro vol cac chu thfch ro rang a~ tranh nharn Ian.

• Tuyet aoi danh bar ch(} sai ten tuOi cua ngU'ai duoc phonq van.

• Truce khi ph6ng van mot nhan vat nao do, nen co mot chuoi hlnh anh ve ngU'ai nay rei ph6ng van rnoi xuat hlen, Tao cam giac lien mach va an nhap, mang tfnh xau chuoi. VD:

NgU'ai duoc ph6ng van khong xuat hi~n trong phonq Sl)' nhunq lal tham gia tra lai ph6ng van la toi ky'. Tn) nh(}ng trU'ang hop lien ket mot chuoi ph6ng van d~ tao dien dan.

• Neu co y dinh SLP dunq cac ph6ng van lien nhau thl nen tfnh den cac qoc quay (khong nen cunq true quay). Tao cam giac doi thoai cua cac ph6ng van chu khong phai la cac y kien noi nhau.

• NQi dung cua ph6ng van khong trung lap vol thong tin cua phan lai dan trong phonq su. Nan nhan rnanh phan thong tin chua duoc thong bao hon la I~p lal nh(}ng gl da noi,

• Khong nen hoi cac cau hoi mang tfnh so li~u, thong ke hay bao cao rna nen khai thac theo ki~u cam xuc truce mot van de nao d6. Khan gia muon biet ngU'oi duoc phong van c6 phan ling gl khi Sl)' ki~n xay ra.

• Micro cam thoai mal, ngay ngan, khong nen xuat hi~n micro nhieu trong khuon hlnh. Khong d~ micro dong vao cac vat khac d~ tranh tieng sot soat hay cam khong thoai rnai 58 b] m6i tay khi phong van qua lau,

• Bien tap vien dlnh phong van nhieu cau nhU'ng c6 th~ ngCJ'ng phong van neu mot cau tra loi da bao ham va day du cac thong tin can thiet,

• Tfnh ky trU'ong hop phong van xuat hi~n dau va cuoi ph6ng Sl)' VI hlnh anh cua ngU'oi phonq van va Me 58 lien tiep nhau.

• NQi dung tram phonq van phal phu hop va co thong tin.

Khong nan: trong luc phong van lal minh hoa chfnh hlnh anh cua ngU'ai dang phong van.

• Khong nan nhln cham chap vao quyen so voi nhunq cau hoi co san. Tro chuyen chu khong phal hoi cung.

• Nan dung but va so ghi lal nh(}ng noi dung quan tronq de khong mat nhieu thai gian doc bang khi lam hau kyo

• SCP dunq so be (bang long ban tay) de gon nhe trong nhieu trU'ang hop,

• Chu Y khi bat khuon hlnh phong van. VD: sa la bat lQ'i khi bat can hlnh mot ngU'ai mat c6 van de. TrU'ang hop nay nan bat canh toano

• Tranh nh(}ng tap am khong can thiet nhu tieng quat, dieu

hoa, xe co v.v .. .l,