You are on page 1of 20

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

ÀNGEL SENDRA I PIERA, CANDIDAT A L’ALCALDIA

Vos presente la meua llista amb


unes quantes propostes per
millorar el nostre poble els
propers quatre anys.

Al Bloc de Pego tenim

IL·LUSIÓ PEL FUTUR


ELECCIONS MUNICIPALS 2011
2.- CONXA DEL RUSTE I AGUILAR
• Aprofundirem en les polítiques
d'igualtat i posarem especial
atenció a les víctimes de
violència de gènere,
acompanyant-les durant tot el
procés de recuperació de la
normalitat.
• Fomentarem el llenguatge no
sexista i l'educació en igualtat,
en col·laboració amb els
centres educatius, amb les
associacions, i en tots els
àmbits de l'administració local.
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
3.- LLUÍS PÉREZ I LLORET
• Farem que el nostre poble
tinga una ruta
turísticocomercial i hostalera,
amb una oferta de marca
Pego, associada als
nombrosos esdeveniments
festius i culturals del poble.
Concentrarem esdeveniments
festius al voltant dels
tradicionals per a donar una
oferta lúdica atractiva per als
pegolins i la gent forana.
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
4.- JOSEP NADAL I SENDRA
• Crearem el Consell Local de la
Joventut de Pego, perquè els
joves tinguen veu en els
problemes importants del
poble.
• Habilitarem espais municipals
i els posarem a l'abast dels
grups de música, teatre, dansa
o qualsevol altra proposta
cultural perquè puguen
assajar, reunir-se.
• Continuarem promovent els
grups de música del poble i la
música en valencià.
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
5.- MARIAN TAMARIT I MENGUAL
• Demanarem a la Conselleria
l'educació de 0 a 3 anys de
forma gratuïta com qualsevol
altra etapa de l'ensenyament,
proposta que hem portat a les
Corts des del grup
parlamentari Compromís, com
a iniciativa legislativa popular.
• Atendrem les necessitats
especials d'educació i formació
de la població immigrant.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


6.- PAU PUCHOL I GARRIGÓS
• Possibilitarem la participació
dels veïns i veïnes de Pego en
la gestió local. Pressupostos
participatius. La veu dels
pegolins i pegolines i de les
seues associacions s'ha de fer
sentir a l'ajuntament durant els
quatre anys. Consultarem al
nostre poble sobre el futur de
la festa de Carnestoltes.
• Impulsarem la creació d’una
protectora d’animals, comptant
amb el voluntariat i
l’associacionisme del poble.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


7.- KAREN LYNCH
• Oficina tècnica municipal, no
solament recaptadora, sinó
també informadora de les
possibles subvencions
existents i d’ajuda als
professionals i als particulars
per a la tramitació necessària
de permisos corresponents.
• Aconseguirem tallers
d'ocupació per a la formació
en especialitats d’obra,
rehabilitació i manteniment
d’edificis perquè generen la
seua pròpia ocupació.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


8.- SERGI MIRALLES I REIG
• Potenciarem i donarem suport
al turisme ecològic i actiu
(senderisme, bicicleta de
muntanya,...), aprofitant el parc
natural de la Marjal, l'entorn
paisatgístic de les nostres
muntanyes i la proximitat de la
costa.
• Crearem, a través de l’oficina
municipal de turisme, una
borsa de lloguer rural, que
incloga les casetes de camp
que reunisquen les condicions
adequades.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


9.- JIMI FERRANDO I SENDRA
• Farem un ús progressiu de les
energies renovables en totes
les instal·lacions municipals i
en els espais públics del poble.
• Informarem i conscienciarem el
poble dels avantatges
d'apostar per les energies
renovables i la classificació i
reutilització dels residus.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


10.- PILAR MOLL I ORTOLÀ
• Promourem una fira anual de
jardineria i productes agrícoles
a Pego, per a impulsar una
activitat cada vegada més
demandada.
• Aconseguirem tallers
d'ocupació agrícoles per a la
difusió de nous sistemes
d’explotació i cultius a fi de
formar en aquest sector les
persones aturades i de
promoure la seua
autoocupació
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
11.- JOSÉ JUAN FOLQUÉS I SALA
• Promourem la rehabilitació de les
cases del poble. Amb això
aconseguirem:
– Que els professionals de Pego
tinguen possibilitats de treball.
– Crear un entorn urbà més
atractiu, que estimule l'activitat
comercial, hostalera i turística.
– Un model concentrat d'habitatges
per als quals siga més econòmic,
fàcil i ecològic abastir de serveis.
– Afavorir l’adaptació dels
habitatges a les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


12.- FINA PASTOR I PUIG
• Realitzarem un estudi de
viabilitat a fi de crear una
planta de recollida i
aprofitament de residus de
jardineria, per tal d’utilitzar-los
com a biomassa.
• Farem un nou ecoparc, amb
més capacitat per rebre tot
tipus de residus i amb un
horari més ample.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


13.- MARC ANTONI SENDRA I DOMENECH
• Permetrem els habitatges
rurals en explotació
agrícola, com s’ha fet de
forma tradicional, tot
afavorint l’explotació de
cultius en parcel·la
mínima, per tal de
diversificar la producció i
abastir les xarxes de
distribució de proximitat.
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
14.- AURORA PONS I PUCHOL
• Finançarem un centre
comercial per Internet en
què participen els
comerços de Pego que
vulguen associar-s’hi.
• Limitarem la implantació
de nous hipermercats a
Pego, per a donar suport
al xicotet comerç local

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


15.- CARLES VALOR I MICO
• Optarem per la creació d'una
residència pública on els
nostres majors pugen estar
ben atesos, sense perdre la
relació amb el seu entorn.
• Reconvertirem part de l'actual
institut en un centre de dia.
• Crearem un centre
ocupacional destinat a les
persones amb discapacitat.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


16.- FERNANDO MOYA I SISCAR
• Aprofitarem l’assignació
pressupostària en aquesta
matèria, així com totes les
instal·lacions locals per
garantir la pràctica de l'esport
en qualsevol edat i en
qualsevol disciplina esportiva.
Defensarem l'esport com a
necessitat social, com a
pràctica saludable, educativa i
enriquidora, i com a fórmula
d'oci. Tot això comptant amb
les diverses associacions i
clubs esportius.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011


17.- ELVIRA CAMBRILS I MIRALLES
• Augmentarem les beques per
a llibres per a les persones
més necessitades. Amb l'ajut
de les escoles, potenciarem la
reutilització de llibres d'un curs
a l’altre.
• Reutilitzarem l'edifici del
Cervantes per a crear un
museu arqueològic i etnològic
municipal.
• Potenciarem els tallers
municipals de teatre, pintura,
restauració...
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
SUPLENT.- GERMÀ MIRALLES I GOMAR
• Facilitarem l’accés a les noves
tecnologies per a tota la
població (GUIFI-NET, xarxa
oberta, lliure i neutral d’Internet
per a tothom). El Bloc ha iniciat
la tramitació d'aquesta xarxa
perquè tothom puga accedir-hi
i utilitzar-la per a la consulta
d'ofertes de treball, ofertes
educatives, informació, correu
electrònic, xarxes socials...
sense cap cost per a l’usuari.
ELECCIONS MUNICIPALS 2011
ELECCIONS MUNICIPALS 2011

You might also like