BENGKEL PENULISAN MINI PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

1. Tajuk Kajian :

2. Penyelidik :

Nama Guru : Sekolah :

………………………………………………………… …………………………………………………………. ………………………………………………………….

3. Refleksi P&P :

4. Fokus Kajian
• • • Pilih satu masalah kecil Huraikan masalah Signifikan kajian

Masalah yang ingin dikaji ialah

Jika masalah ini dapat diatasi, maka :

5. Objektif Kajian :

Objektif Umum :

Objektif Khusus : Supaya pelajar dapat

6. Kumpulan Sasaran :
• • Bilangan sampel Deskripsi ringkas

Tingkatan Bilangan Pelajar

: :

……………………. ……………………...

2 Merancang Tindakan : Tindakan yang dirancang ialah: i) • • Cadangkan 1 atau 2 tindakan Nyatakan keperluan bahan Bahan yang diperlukan : i) 7.7.3 Melaksanakan Tindakan : • • Cara pelaksanaan Tempoh pelaksanaan Cara melaksanakan tindakan intervensi: 7.1 Tinjauan Awal : Gunakan 1 atau 2 sahaja: • • • • Dokumen Ujian Soal Selidik Pemerhatian Temu bual Untuk membuktikan kewujudan masalah kajian.0 Jadual Pelaksanaan Kajian : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Butiran Refleksi Tinjauan awal Menentukan foKus kajian Merancang tindakan Melaksananakan tindakan Memerhati & menilai Mereflek keberkesanan tindakan Menulis laporan Minggu 1 2 3 4 .0 Prosedur Kajian : 7. kaedah yang diguna ialah: i) ii) • 7.4 Menilai Tindakan : • Kaedah kutipan data Perbandingan Pra dengan Pasca Keberkesanan tindakan intervensi ini akan dinilai melalui: • 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful