tuy n sinh vào l p 10

Năm h c 2004 – 2005 Môn toán Bài 1 (3 i m) 1. Tìm i u ki n xác nh c a các bi u th c 1 a) 2 x − 25 b) x + 2 2. Gi i h phương trình 2 3 x + y = 5   3 − 2 =1 x y  Bài 2 (2,5 i m) Cho phương trình: x2 + 2mx – 2m – 3 = 0 1. Gi i phương trình v i m = 1. 2. Ch ng minh r ng phương trình có nghi m v i m i giá tr c a m. 3. Tìm nghi m c a phương trình khi t ng bình phương các nghi m nh n giá tr nh nh t. Câu 3 (3 i m) Cho tam giác ABC vuông t i A; D là m t i m trên AC; ư ng tròn ư ng kính DC c t BC t i E; ư ng th ng BD c t ư ng tròn ư ng kính DC t i F. Ch ng minh r ng: 1. Tam giác ABC ng d ng v i tam giác EDC. 2. T giác ABCF n i ti p ư ng tròn. 3. AC là phân giác c a góc EAF. Câu 4. (1,5 i m) 1. Ch ng minh r ng a 4 + b 4 ≥ a 3b + ab3 v i m i a, b. 2. Tìm nghi m nguyên c a phương trình: (y4 + 4)(x2 + y2) = 8xy2.

Ngu n: http://nguyenthanhnam1210.wordpress.com/