P. 1
Tamil Medicine

Tamil Medicine

|Views: 143|Likes:
Published by Madan Balaji M

More info:

Published by: Madan Balaji M on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha «Ûᾡ
1
மரததவமம சிகிசைசயம


இஞசி ெவளைளபபணடன மரததவ பயனகள

இஞசியின இயலப

· இஞசிகக ஏராளமான மரததவ கணஙகள உணட. நம உணணம உணவில
இஞசி கலநத சாபபிடவதால உணவ எளிதில ஜீ ரணமாகிறத.

இஞசிகக ஞாபக சகதிைய அதிகரககம கணம அதிகமணட. ேமலம கடலில
ேசரம கிரமிகைள அழிததவிடம. கலலீ ரைல சததபபடததகிறத.

மலசசிககல, வயிறறவலி, ஏறபடடால இஞசிசசாறில சிறித உபப கலநத பரக
ேவணடம.

பசி எடககாதவரகள இஞசியடன ெகாததமலலி தைவயல அைறதத
சாபபிடடால நனக பசி எடககம.

ஜலேதாஷம பிடததால இஞசி கஷாயம ேபாடட கடததால கணமாகம.
ெதாணைட வலி ஆஸதமா ேபானற ேநாயகளகக அரமரநதாகம.

பிததம அதிகமாகி தைலசறறல, விரகதி ஏறபடவதணட. சககத தைள
ேதனில கலநத சாபபிடடால கணமாகம. ( இஞசிைய சததம ெசயத
சணணாமப நீ ரல ஊறைவதத அதைன காய ைவததால சகக கிைடககம)

இவவாற மரததவ மகததவம ெகாணட இஞசிைய தினமம உணவில,
சடனி, ெபாஙகல, ெபாரயலில ேசரதத பயன ெபறலாேம. அபபட ெசயவதன
மலம உணேவ மரநதாகிவிடம

மாரைடபப
மாரைடபப ஏறபடட உயிரகக ேபாராடம ேநாயா ளிகளகக சிகிசைச அளிகக
ஆகஸேபாரட பலகைல கழக டாகடரகள பதிய மரநத ஒனைற
கணடபிடததிரககிறாரகள. ரததம உைறவைத தடககம கேளாபிேடாகிரல
எனற மரநைதயம ஆஸபிரன மரநதவம ஒனறாக ேசரதத இநத பதிய
மரநைத அவரகள தயாரததளளனர.
46ஆயிரம ேபரடம இநத மரநத ெகாடதத ேசாதைன நடததி இரககிறாரகள.
மாரைடபப ஏறபடட உயிர இழககம அபாயதைத இத 7சதவீ தம
கைறததளளத. ஆணடேதாறம 1 ேகாட ேபரகக மாரைடபப ஏறபடகிறத«Ûᾡ Anuradha

Anuradha «Ûᾡ
2
தைல மடயதிரவ

தைல மடயதிரவ ெபரமபாலான ஆண, ெபணகளிடம இரநத தைலமட
உதிரல பறறிேய அதிகமான கவைலகள ெதரவிககபபடகினறன. தைல மட
உதிரதலம வழகைக விழதலம ேவறபாடானைவ. மட உதிரம ேவகம
அளவகக அதிகமாக இரககினறைம ஒர பிரசசிைன தான. இஙக எனன
நடககினறத எனறால காலம ெசலலச ெசலல தைலமயிர
ெமலலியதாவேதாட மயிரககணககள காலபேபாககில சிறிதாகினறன. இதனால
பதிய மயிர வளரவதறகான வாயபப கைறவேதாட மயிரககணககளின
ஆேராககியமம வளரசசியம கனறி ஒடடெமாததமாக மயிர ஐதாகி ெதாடரநத
அத உதிரகினறத. இதறக பலேவற காரணஙகள இரககினறன. மனவழததம,
தககமினைம, உணவபபழககம, சாபபாடடல விரபபமினைம, ைதெராயிட
கைறபாட மறறம ஓேமானகளில மாறறஙகள எனபனவம தைலமட உதிரக
காரணஙகள ஆகினறன. அேநகமான நபரகளில இவவாறான தைலமட உதிரவ
தறகாலிகமானதாக நடபபதடன மீளவம பதிய மயிரகள வளரகினறன.
நிரநதரமாக தைலமட உதிரவதானத ேமல பறறன அலலத அேலாபீ சியா
எனற அைழககபபடகிறத. அதிடடவசமாக உஙகளத தைலமயிைர கடமான
காலம வைர ஆேராககியமாக ைவததிரபபதறக பலேவற சிறபபான
உபாயஙகள தறேபாத இரககினறன. மலிைகக கலைவ: ேபா-ர ெகமபிளகஸ,
கைற நிரபபி: ெகயார ஸகின அனட ெநயில ேபாமிலா (உயிரசசதத
தாதபெபாரள கலைவ) மறறம அலறறா ஒேமககா ஆகிய மரநதகள
தைலமட உதிரவைத தடககவம கைறவைடயவம உதவகினறன. மலிைகக
கலைவ: ேபா-ர ெகமபிளகஸ, ெகயார ஸகின அனட ெநயில ேபாமிலா
(உயிரசசதத தாதபெபாரள கலைவ): உலகில வாழம தாவரஙகள மறறம
விலஙககளில காணபபடம திரவததனைமயான ேசதன சலேபானில சலபைரக
ெகாணட தயாரககபபடட மரநதப ெபாரேள எம.எஸ.எம ஆகம. இத பதிய
பசைச மரககறிகள, பழஙகள, பால, இைறசசி, கடல உணவ, தானியஙகள
உளளிடட பலேவற உணவப ெபாரடகளில இரநத ெபறபபடகிறத.
ெபாதவான கடபானஙகளான பால, ேகாபபி, ேதயிைல எனபவறறிலம இத
காணபபடகிறத. இநத சலபர உடலகக எம.எஸ.எம ஆல வழஙகபபடவேதாட
ஆேராககியமான ேகசம, சரமம, நகஙகள எனபவறறிறக ேதைவயான
ெகாலஜன மறறம கரடடன உறபததி ெசயய உதவகிறத. விறறமின சி ஆனத
கரதிச சறேறாடடதைத சீரபபடததவேதாட ெமனசவவகளின
ெநகிழவததனைமையயம ேமமபடததகிறத. அததடன ெகாேலாஜைன
உறபததி ெசயத ேபணகிறத. அமிேனா அமிலஙகளான பNpராைலன, ைலசீன
மறறம சிலிககா கனியபப ஆகியைவயம ெகாலஜன உறபததிககம
ெமனசவவகளின விரததிககம அவசியமானைவ. மலிைகக கலைவ: ேபா-ர
ெகமபிளகஸ: தைலமட உதிரதல, ெசாடக, நைர ஆகியவறைற


«Ûᾡ Anuradha

Anuradha «Ûᾡ
3
கடடபபடததவதறகாக அறபதமான மலிைககளின பகதிகைளக ெகாணட
தயாரககபபடட அதிசயமான மரநதககலைவ ேபா ர ெகமபிளகஸ: ஆகம.
இத தைலமயிரன அடரததிையயம வளரசசிையயம தணடகிறத.
இயறைகயான ஈரலிபைபயம மினமினபைபயம கடடவதறகாக விேசடமான
மைறயில ேபா ர ெகமபிளகஸ: தயாரககபபடடளளத. மட உைடதல,
ெசாரெசாரபபாதலஇ மட மறிதல ேபானறவறறிறகம சிறபபானத.
மலிைககள: பகேகாபா, ெநறரல, ேகாஸெரயில, ேறாஸெமறி, ேபா-ர ஆகிய
ெபறமதியான மலிைககளின கடடாக இநத சகதி மிகநத மரநத
தயாரககபபடடளளத. அதிகபடச சரய ெவளிசசம, கைறயணவ, தைலமயிர
சரடடதல, நிறமகறறல ெசயதல ேபானறவறறினால பாதிககபபடட
தைலமயிரகக உயிரடடம சததணவாகவம இத ெதாழிறபடகிறத.
தைலமயிரன நனிபபகதிகள ெவடபபைடதைல மீளரப ெபறவம மயிர
உறதியாகவம ஆேராககியமானதாகவம மாற இத உதவகிறத. சததணவ
அலறா ஒேமககா: அததியாவசியமான ெகாழபபமிலஙகள மடயின
ஈரததனைமையக கடடவதடன மட மறிதைலயம உலரவைதயம
தடககவம உதவகினறத. அலறா ஒேமககா சததமான மிகவம தரம கடய
மீன எணெணயகைளயம தரமான சததமானதமான தாவர விைதகளின
எணெணயகைளயம ெகாணட தயாரககபபடட கடடச ேசரமானமாகம.
அலறா ஒேமககா தைலயின ேதால பகதிைய ஈரலிபபாக ைவததிரகக
உதவகினறத. இதனால ெசாடகிைனயம தைலயில கட, வரடசி
எனபவறைறயம கைறககிறத. உணவ: இயறைகயான பதிய மரககறிகள,
பசைச இைலவைககள, தானியஙகள, பரபப வைககள, விைதகள, மீன
எணெணய, ெசறிவான பழரசம, பறகேகாலி (மரககறி) ேபானற உணவகைள
உடெகாளவதன மலம உடலகக ேதைவயான எணெணயப பதாரததஙகைளப
ெபறலாம. வாைழபபழததிலளள பேயாறரன மட வளரசசிகக ேதைவயான
ஒர விறறமின ஆகம. தானியஙகள, பரபப வைககள, விைதகளில
காணபபடம அததடன உணவில அததியாசியமான ெகாழபபமிலஙகைளக
ெகாணட மீன வைககளான சாடன, மககறல, ரயனா, சமன ேபானறைவகைள
வாரததிறக 2 அலலத 3 மைறயாவத உணவில ேசரததகெகாளளலாம.
அததடன எளள, பசணி விைத, சரயகாநதி விைத, ெகம சீட, லின சீட ஐயம
உணவில ேசரததகெகாளளலாம. ேமறகறிய மரநத வைககைள
எடததகெகாணட சாபபாடைடயம ேமறகறிய மைறயில உடெகாணடால 3
மாதததில மட உதிரதல ஏறககைறய ெபரமபாலம கைறநத, பதிய மட
வளரசசிையயம காணககடயதாக அைமயம.
«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
4
சவாசத தியானம

சவாசத தியானம அைனவரம ெசயயககடய ஒரமைற அலலத
பயிறசியாகம. தியானம ெசயயககடய தைலயஙகஙகள யாவறறிலம
உடலகக மிகநத பலனளிகக கடயெதானறாகம. ஒர மழதான சவாசச
சறறில வளிமணடல காறறானத மகக வழி உடசவாசமாகி,
சவாசபைபகைளயைடநத பினனர ெவளிசசவாசமாக
ெவளிேயறறபபடவேதாடலலாமல, உடல மழவதம சகதிைய பரபபிவிடம
உணரைவயம அனபவதைதயம ெபறகினேறாம. இநத சவாச
ெசயறபாடகைளயம உணரவகைளயம உணரநத, அனபவிதத,
தஙகதைடயினறி ஆறெறாழககாக நைடெபற வழிெசயேவாமானால, எமத
உடலின ெசயறபாடகைள இயலபா இலகவாககவேதாட, உடலின ேநாைவ
இலகவாக ைகயாள உடலிறக உதவி ெசயகினேறாம. (1) தியானம
ெசயயபேபாகம ேவைள அைமதியான சமதளெமானறில அலலத கதிைர
ஒனறில, வசதியாக, உடல நிமிரநதிரககம வணணம, காலகைள மடதத
கறககிடட, அமரநத ெகாளளவம. (2) உடைலத தளரததிைவககவம. ஆனால
மதெகனப ேநராக இரககடடம. அதறகாக விைறபபாக நிறகம ேபாரவீ ரைனப
ேபாலலலாத, மன, பின அலலத வலத இடமாக சாயாத, தளரவாக இரநத
ெகாணட, கணகைள மட ‘நான உணைமயாகேவ எலலாவித
தனபஙகளிலிரநதம நீ ஙகி சநேதா~மாக இரபேபனாக’ எனற மனதிலளேளேய
ெசாலலிகெகாளளஙகள. இநத வசனம சயநலமானதாகேவா அலலத கரததில
அநநியமானதாகேவா, தியானம ெசயய ஆரமபிககெமாரவரககத
ேதானறலாம. ஆனாலம அதறக பல நலல காரணஙகளணட. மதலில
ஒரவர தனகக நலல சநேதா~மான நிைல கிைடககேவணடக
ெகாளளாதெபாழதில, ஏைனேயாரகக நலல நிைல கிைடககேவணடம என
உணைமயாகேவ விரமப மடயாத. நாம எலேலாரேம எமகக அைமதியம
சநேதா~மம கிைடககேவணடெமன எமகக நாேம ஞாபகபபடததிக
ெகாளளேவணடம. நாமைனவரேம இவறறிறக உரததைடயவரகள. ஆனால
இைத நமப மறககம படசததில, எமைம நாேம ெதாடரசசியாக
தணடைனககளளாககவேதாட, எமைமச சழநேதாைரயம மிகவம நடபான
அறியபபடாத வழியில தணடககினேறாம. இரணடாவதாக, உணைமயான
மகிழசசி எனன எனபைதயம, எஙேக அைதக கணட ெகாளளலாம எனபைதயம
சவாசததியானம மலம ஒர தடைவ ஆழநத நிைனததப பாரககலாம. ஒர
கணம ஆழநத சிநதிததால மகிழசசி இறநத காலததிலமிலைல எதிர
காலததிலமிலைல எனககணடெகாளளலாம. இறநத காலம ேபாய மடநதத
அைத மீடடபபாரகக எமத ஞாபகசகதிைய மழதாக நமபமடயாதத.
எதிரகாலமஇ; எதிரவ கறமடயாத எதவம நைடெபறலாம எனனம, ெதரயாத
நிைலெயானைறக ெகாணடரககினறத. ஆகேவ இபெபாழத மடடமதான -
நிகழகாலததிலதான உணைமயான மகிழசசிையக கணடெகாளள மடயம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
5
அபபடயாயினம மகிழசசிைய எஙேக ேதடலாெமன ெதரநதெகாளளேவணடம.
உஙகைளச சழவளள மாறம தகவைடயவறறிலஇ உதாரணம - பாரைவ,
ேகளவி ேபானற உணரவவாயிலாக அறியபபடபைவவறறிேலா அனறி
ேவறமனித உறவகள மலேமா மகிழசசிையத ேதடபேபாவீ ரகளானால
ஏமாறறமதான எஞசம. இத மனனர பல தடைவகள மணசரவ ஏறபடட
மைலசசரவில வீ ட கடடவதறக ஒபபாகம. உணைமயான மகிழசசி உஙகளின
உளளிரநததான வரேவணடம, ேவெறஙகம ேதடபேபாக ேவணடாம. தியானம
எனபத ெபரம பைதயைலத ேதடபேபாவத ேபானறதாகம. இநத
பைதயைலக; கணடவரகள, மனம எவவளவ உறதியான என
அறிநதிரககிறாரகள. எமத மனப பைதயைல அறிநதெகாளள எமகக சில
கரவிகள; ேவணடம. எமைமப பறறி ஒர நலல அபிபபிராயதைத
வளரபபததான, இநதககரவி அலலத சாதனஙகளில மதலாவதாகம.
அைதததான இஙக இபெபாழத ெசயய மயலகினேறாம. இரணடாவதாக
இநத நலல ெசயதிைய மறறவரகளககமாக பரபபிவிடேவணடம. இபெபாழத
உஙகளககள ெசாலலிகெகாளளஙகள “வாழம எலலா உயிரனஙகள, அைவ
எதவாகவிரநதாலம இறநத காலததில ஏதாவத தீஙக எனககச
ெசயதிரநதாலம அைவ யாவம உணைமயான மகிழசசிையக
கணடெகாளளடடம”. இவவாறான ஒர சிநதைனைய உஙகள மனதில
உணைமயாக நீ ஙகள வளரவிடலாம. இனெனாரவைரபபறறி கறவிகெகாணட
தியானததில ஈடபடப ேபாவீ ரகளானாலஇ நீ ஙகள உஙகளினளேள ெசனற
பாரககமடயாத. (3) உஙகளின மனைத ெதளிவபடததி, ெவளிவிவகாரஙகைள
ெவளியிேலேய நிறததி ைவததவிடடபினபதான, நீ ஙகள சவாசத தியானததில
எணணதைதக கவிககலாம. (4) உஙகளின கவனம மழவைதயம சவாச
நிகழசசிகக ெகாணடவாரஙகள. (5) உடசவாசதைதயம ெவளிசசவாசதைதயம
நீ ணடதாக உளெளடதத ெவளிவிடவம. இரணட மனற தடைவகள இவவாற
ெசயத பினப, உஙகளின உடலில ஏதாவத ஒர பகதியில உஙகளின
கவனதைதக கவியச ெசயயவம. உடலின இத சவாச நிகழவ இலகவாக
உணரபபடம பகதியாயின நலலத. இபபகதி மகக, ெநஞசபபகதி, வயிற
ேபானற ஏதாவத உடறபகதியாக இரககலாம. ெதரவ ெசயத இநதபபகதியில
மசைச உளவாஙகி ெவளிவிடம ெபாழத எனன மாறறம நிகழகினறெதனபைத
கவனிததப பாரககவம. சவாசதைத கடடாயபபடததி உளளிழதத பின வலிநத
நிறததிைவககேவணடாம. சவாசம இயலபானதாக இரககடடம. ஆனால அத
எவவாற உணரபபடகிறெதனபைத மடடம கவனததில ெகாளளவம. இத
தனிசசைவ ெகாணடதாக கரதி அநத உணரைவ நீடககச ெசயவதாக
ைவததகெகாளளேவணடம. மனத கவியதைதக கழபபி, அைலநத திரய
கிளமபிவிடமானால மீளவம ெகாணடவரேவணடம. இவவாற
நைடெபறவதபறறி மனம தளரேவணடாம;. மனத 100 தடைவகள அைலநத
திரய மைனயமாயின 100 தடைவகள மீணடம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
6
திரபபிகெகாணடவரேவணடம. இவவாற ெசயயம ெபாழத மனத
கடடபபாடடனள வரம. இநதப பயிறசிைய ெபாறைமயடன ெசயத
வரேவாமாயின கழபபம ெசயயம சிநதைனகள கைறநத மைறநதவிடம,
உடல தளரநத மனததில அைமதி கிைடககம. மனதில ெதளிவம, எலலாம
பதிதாககபபடடதாகவம உணரவீ ரகள. கலஙகிய கடைடயில எலலாம
கழமபியிரநத நிைலமாறி, கபைப கழம எலலாம அடயில படய, ெதளிநத நீ ர
ேமெலழநதத ேபானற மனம அைமதி ெகாளவைதச சவாச தியானததின
வாயிலாக உணரநதனபவிககலாம. மனம அைமதியைடநத நிைலயில
சிறிதளவ ேநரம நிைலதத நிறகேவணடம. (6) உடலில ஒர பாகதைதக
கறிதத ைவதத சவாச தியானதைத ஆரமபிததபினப, ஏைனய
உடறபகதிகளில சவாசம எவவாற உணரபபடகிறத என அவதானியஙகள
மதலில ெதாபபள பளளிகக கீழாக உஙகள கவனதைதக கவிககலாம. (7)
மசைச உளளிழதத ெவளிவிடமேபாத இபபகதி எவவாற உணரபபடகிறத
என கவனியஙகள. ஏதாவத அைசவ உணரபபடாவிடல, அஙக எவவித
அைசவமிலைல என அறிநதெகாளளஙகள. ஏதாவத அைசவ
உணரபபடமாயின அைசவ ஏறறததாழவைடயதா அலலத அபபகதியில
இறககம அலலத இழககபபடவத ேபானற இரககிறதா என கவனியஙகள.
இறககம அலலத இழைவ இரபபதானால, உடைலத தளரவ நிைலகக
ெகாணடவரேவணடம. ஒழஙகறறதான சவாசமாகவிரபபின அதைன ஒர
சீரகக ெகாணடவர மயல ேவணடம. இபெபாழத உஙகள கவனதைத நீஙகள
கறிதத இடததின வலத பககமாக - வயிறறின வலத ைக கீழ மைல
இடஙகளகக மாறறவம. இைத திரபபி திரபபி ெசயதபாரககவம. பினனர
வயிறறின இடத ைக கீழ மைல, பினனர ெதாபபள பளளி ........ வலத
பககம........ இடத பககம ........ மீணடம ெதாபபள பளளி வலத ......... இடத
........ ேமலாக ெசனற நடெநஞச, வலத பககம ........ இடத பககம .......
இனனம ேமலாக ெதாணைடயின அடபபகதி …….. வலத பககம ….. இடத
பககம ......, உசசந தைல ....... வலத பககம ....... இடத பககம ....... (
ஒவெவார உடறபகதியிலம பல நிமிடஙகைள தரதத நிறகவம ) (8)
ஒவெவார உடற பகதிககம ெசனற உடைல அைத கறிபபாக கவனிதத
தளரததி இலகவாககி ைவததிரபபதனால அபபகதியிலிரநத பிடபப, அழததம
ேபானறன அறறபேபாயவிடம. (9) நீ ஙகள வீ டடலிரநத சவாசத தியானம
ெசயவதாகவிரநதால, உடலின எலலாப பாகஙகைளயம - தைல, மதகப
பகதி, பயஙகள, காலகள, ைகவிரலகள, கால ெபரவிரல ேபானற பகதிகைளத
தரசிததவரலாம. பினனர மனப ெசனற வநத பகதிகக கவனதைதக
கவிககலாம. உஙகள கவனம இதில இரககமெபாழத, எனன நைடெபறகிறத
என அறியம நிைல உடல மழவதம, தைல மதல பாதம வைர பரவி
விடகிறத. இபெபாழத நீ ஙகள வைலபபினனலின மததியிலமரநத
சிலநதிையப; ேபால, மததியில அமரநதாலம, வைலபபினனலின
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
7
எபபாகததிலம நைடெபறவைத உணரம திறனடன இரபபீ ரகள. இவவாறான
நிைலைய அைடவதறக சில காலபபயிறசசி ேதைவ. ஏெனனில நம மனம
ஒர கறிபபிடட பளளிைய மடடேம கவிநதெகாளளப பாரககம
தனைமயைடயத. உஙகள உடலின எலலாக கணககளிலிரநதம சவாசம
நைடெபறவதாக எணணிகெகாளளஙகள. உஙகளின அறிநிைல இவவாேற
இரகக சிலேநரம ைவததகெகாளளஙகள …….. ேவெறவவிடமம நீ ஙகள
ேபாகதேதைவயிலைல …….. ேவெறைதயம சிநதிகக ேதைவயிலைல ……
இபெபாழத ெமதவாக தியான நிைலயிலிரநத ெவளிவரலாம.
சவாசததியானம, தியானம ெசயவதன ஆரமப நிைலயாக இரநத ெபாழதிலம
மிகவம சகதிவாயநததாகம. இைத அபபியாசிககம ெபாழத, ெவளிபபறக
காரணிகள எவறறின உதவியமினறி, மனவைமதி, மனநிைறவ ெபற
மடயெமனனம மனநிைலயணடாக வாயபபணட. ெகாநதளிததக கழமபம
சிநதைனகள மடநத ேபாகமேபாத, மனம அைமதியம நிைலெகாணட
ஆனநதமம இயலபாகேவ அகமிரநத வரம. இநநிைலயில வரம
மனவைமதியம, மகிழவான நலல நிைலயம, தரதமாக இயஙகம
பிரசசைனகள நிைறநத வாழகைகைய, இலகவாக எதிரெகாளள
உதவிெசயயம. வாழகைகயில நாம கரதம மனவழததஙகள, பாரஙகள,
சைமகள யாவம மனம தரம மாயதேதாறறஙகள. எமத உடல ேநாய கட
மனவழததஙகளின ெவளிபபாெடனேற கறலாம. தினநேதாறம 10-15
நிமிடஙகளகக சவாசத தியானம ெசயதவர மனவழதததைதக கைறககலாம.
மனதில அைமதியம, மகிழசசியம கடெகாளள மனபபாரம கைறநத, மனம
இேலசாவதான உணரவ ெபரக, ெபரமபாலான எமத வழைமயான
பிரசசைனகள விலகிபேபாகம. சிககலான நிைலகள இலகவாக, மறேறார
மடடல இயலபானேதார இளகிய இதமாக பழகம நிைல வியாபிகக உறவ
நிைலகள ெமதவாக ேமமபடம.

ஆேராககியம

தனிெயாரவரன உடல, உள, சமக நிைல ஆகியன நலல நிைலயில
இரககம நிைலேய ஆேராககிய நிைல என உலக ஆேராககிய ஸதாபனம
(டபிளய.எச.ஓ) 1948ம ஆணடல வைரயறததளளத. ேமலம ஒரவரகக
ேநாயறற நிைலைய மடடம இத கறிபபதலல எனவம கறபபடடளளத.
1986ம ஆணடல ஆேராககியம எனபத ஒவெவார நாள வாழவின
மலபெபாரள எனவம இதேவ தனிபபடட, சமக மலபெபாரளாகவம
அைமவதாகவம உலக ஆேராககிய ஸதாபனம கறிபபிடடளளத.
ஆேராககியம, தனிெயாரவரககம அதனட சமகததிறகமான நலல
நிைலையப ெபறவதறகான நனைம ேநாககிய கறியாகம. வாழவதன
ேநாககேம ஆேராககியம எனறிலலபமல நலல வாழவிைன தரம
மலபெபாரள ஆேராககிமாக அைமயேவணடம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
8

தனிெயாரவரகக மதலில உடலாேராககியமம, உள ஆேராககியமம
மககியமானதாகம;. இவறறில உடலாேராககியமானத, ஒரவரன ெபாதவான
நாளாநத உயிர வாழகைகககான ெசயறபாடகைள ெசவவேன ெசயத
மடபபதறகான நிைலயம சில கறிபபிடட, சிறபபான ெசயறபாடகைள
ெசயவதறகான ( உ-ம விைளயாடட, கறிபபான சில ேவைலகள) நலல உடல
நிைலையயம கறிதத நிறகிறத. தகதியான உடல நிைலெயனபத இதயம,
கரதிக கழாயகள, சவாசபைப (நைரயீ ரல) தைசத ெதாகதி ேபானறன தமத
வலலைமயின மிகச சிறநத அளவில ெசயறபடகினறன எனபைதக கறிதத
நிறகிறத. ஒரவரன உடல ஆேராககியம எனபபடவத, அவரன
ேவைலையயம ஓயவ ேநர ெசயறபாடகைளயம ெசயவதறக, தமத
வலலைமயின நிைலயில ெசயறபட நிைலயாகம. இநநிைலயில உடல ேநாய
ெநாட அறறதாகவம, ஏதாவத அவசர நிைலகைளச சமாளிகக
கடயதானதாகவம இரககம.

உடல ஆேராககியமானத, ேபாதியளவ ஒழஙகான ேதக அபபியாசம, நலல
தரமான ேபாசாககக ெகாணட மழ உணவ, ேபாதியளவான நலல உடல
இைளபபாறதல, ஆகியவறைற அடபபைடயாகக ெகாணடத. ஒரவரன ேதக
ஆேராககியம நலல நிைலயில இரபபதறகான அளவ ேகாலகள பினவரமாற
அைமயம:

- கணிபபத திறைம
- உடன ெசயலாறறம திறனாறறல
- சமநிைல
- உடல வாக
- ெசயல தாஙகதிறன
- இைணநத ெசயலாறறல
- ெநகிழவத தனைம (வைளயம)
- சகதி
- ேவகம
- ெசயலில நீ டதத நிறறல
- விைச

ஒரவரன ஆேராககியததில உடல உள ஆேராககியம மககியமானதாகம. உள
ஆேராககியமானத, ஒரவர தான வாழம சமகததில உணரவ சாரநத, உளம
சாரநத வைகயில, சாதாரண வாழகைக ஒனறின நிறபநதஙகைள நலலபட
சமாளிதத வாழவதறகான நிைலயாகம. உள ஆேராககியமானத சமகம
சாரநததாக இரககினறத. சமக பழககவழககஙகள, நைடமைறகள,
நமபிகைககள ஒரவரன உணரவகைளேயா அலலத மன நிைலையேயா
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
9
மாறறி விடககடம. இஙக மனேநாயககம உள ஆேராககியததிறகமான
ேவறபாடைடயம கரததில ெகாளளேவணடம. உள ஆேராககியெமனபத,
தனிெயாரவர எவவாற திறமபட காரயஙகைள ஆறறகிறார;, சாதாரண
வாழவின சவாலகைள எவவாற ைகயாளகிறார;, தனத உறவகைள எவவாற
ெசவவேன திரபதி ெசயத ேபணகிறார;, இவறறடாக தனத சதநதிர
வாழவில எவவாற ெவறறிகரமாக ெசயறபடகிறார எனபவறறின அளவ
ேகாலாகம. கடனமான சழநிைலகளிலிரநத மீணடவரதல நலல உள
ஆேராககியததின அறிகறியாகம.
ஆகேவ ஆேராககியம எனபத சமகெமானறில நனேற வாழ நலல உடல உள
நிைலையப ெபறறிரபபதாகம.
ஒரவரன ஆேராககியதைதத தீரமானிபபதில பல சமக ெபாரளாதார
காரணிகள பஙகபறறகினறன. அவறறில பினவரவனவறைறப ெபாதவாக
கரதலாம.

- வரமானமம, சமக அநதஸதம
- கலவியறிவ நிைல
- சமக உதவி வழஙகள அலலத அைமபபககள
- வாழ சழல
- ஆேராககியமான கழநைத வளரபப சழல
- வhழிட சழல
- ஒரவரன தனிபபடட ஆேராககியம ெபறம ெசயறபாடகளம, கடன சழைல
சமாளிககம திறனம
- உயிரயல தைலமைற ரதியான ெதாடரபகள
- சமக சகாதார அைமபபககள
- பால (ஆண அலலத ெபண)
- கலாசசாரம

இவறறில சில சமக காரணிகளாகவம சில தனிெயாரவரனால
கடடபபடததக கடயதாகவம காணபபடகினறன. சமக அைமபபககளிடமிரநத
ஆேராககியததிறகான உதவிகைளப ெபறம அேத ேவைள தனிெயாரவர தமத
ஆேராககியதைதப ெபறம ெபாரடட ேவணடய வாழகைக மைற
மாறறஙகைளக ெகாணடவர மடயம. தனிெயாரவர, தனதாேராககியதைத
நலல நிைலயில நனக ேபணம ெபாரடட சில மைறகைள வகதத அதைன
ஒழஙகாக ெசயறபடததேவணடம. ஆேராககிய நிைலைய அைடவதம,
அதைன ெதாடரசசியாகப ேபணவதம ெதாடரசியாக நைடெபற
ேவணடயதாகம. இதனடபபைடயில பினவரம விடயஙகைள கரதேவணடம.

- சயகவனம
- ேபாசாககணவ
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
10
- வpைளயாடட வீ ரரககான ேபாசாககணவ
- உடற பயிறசி
- சகாதாரம
- மனபபழைவக ைகயாளதல
- இயறைக ஆேராககிய மைறகள
- ேவைலததளச சழல
- சமக ஆேராககியம
- ஆேராககியம சாரநத விஞஞானம
சய கவனம

சய கவனம எனபதில தனிெயாரவரன ஆேராககியதைத நலல நிைலயில
ேபணதலாகம. இதில தனிெயாரவர கடமபம, சமகம உளளடஙககினறனர.
இவரகளின ஆேராககியதைத ேபணதல, ேநாயறற ேநரம ஆேராககியதைத
மீளபெபறதல, ேநாய தைட ெசயதல ேபானறவறைறக கறிபபிடலாம. இஙக
உடல உள ஆேராககியதைதப ெபறம ெபாரடட, உடறபயிறசி ெசயதல, நிைற
உணவ உணணல, சகாதார மைறகைளக கைடபபிடததல ஆகியன
கரதபபடகினறன. பாதகமான விைளவகைளத தரெமன நனக
அறியபபடடவறைற கடடாயம தவிரததக ெகாளள ேவணடம (உ-ம
பைகததல, ேபாைதவஸத பாவிததல)

ெதாடரசசியான சயகவனம ெசலதததல மலம இலக வழியில
ஆேராககியதைதப ேபணலாம.

ேபாசாககணவ

ேபாசாககணெவனபத, ஆேராககிய வாழகைகெயானறிறக ேவணடயவறைற
உடலகக தரவதாகம. உணவாகேவ இவறைற நாம உளெளடககினேறாம.
பல ேநாய நிைலகைள, ேபாசாககணவகைள எடபபதன மலம தவிரததக
ெகாளவேதாட, ேநாய நிைலயிலிரநத நீ ஙகியம விடலாம. டயற என
ஆஙகிலததில கறிககபபடவத ஒரவர உணணம உணவாகம. தரததில
கைறவான டயறைற ஒரவர உணணம ெபாழத ேபாசாகக, உயிரசசதத
கைறபாடடனால ேநாயகள ேதானறகினறன. (ெபரெபர, ஸேகவி, உடல
பரமனைடதல, நீ ரழிவ, சில இரதத சறற சமபநதமான ேநாயகள).
நாமணணம உணவின கறகெளனன அைவ எவவாற உடலகக
பயனபடகிறத எனனம அறிவ, எமதாேராககியதைத ேபண மிகவம உதவம.
எமதணவில உடலகக ேவணடய ேபாசாகககள - உயிரசசததககள
ேபாதியளவில இலலாத ேபானால ேநாயகள ேதானறிவிடகினறன.
விைளயாடட வீ ரரககான ேபாசாககணவ
இஙக உணவம, உணவக கைறநிரபபிகளம, விைளயாடட வீ ரரகள
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
11
விைளயாடடல ஈடபடம ெபாழத, விைளயாடடற;க பயிறசி அலலத தயார
ெசயயம ெபாழத, விைளயாடடன பின, இழநதவறைற அலலத
ேதயநதவறைற பதபபிகக எவவாறானைவ எனபதைனப பறறிய அறிவாகம.
ஒவெவார விைளயாடடம அதன சகதி ேதைவயிலம, சகதி
ெவளிவிடபபடேவணடய ேநர அவகாசததிலம, ேவறபடட நிறகினறன. எனேவ
விைளயாடைடப ெபாறதத, வீ ரரகள எனன உணணேவணடம என
தீ ரமானிககபபடகிறத. ( உ-ம நீ நதல, காறபநதாடடம, மரதன ஓடடம,
தடபெபடததாடடம)

உடறபயிறசி

உடல அபபியாசம (பயிறசி) எனபத ஆேராககியதைதயம, உடலறதிையயம
ேபணவதறகான உடற ெசயமைறயாகம. உடற பயிறசியின ெபாழத
எனபகள, தைசகள வலபெபறவேதாட, கரதிச சறேறடடம, சவாசம
ேமமபடகிறத. பல சநதரபபஙகளில, ேநாெயதிரபப தனைம ேமமபடவதால
ேநாய வராத தடககபபடகிறத. ேமலம பயிறசியின ேபாத கவனம
பயிறசியில கவிககபபடவதனால, மனவழததம, ேபானற நிைலகளககம
தீ ரவாகினறத. ேநாயறறவர, ேநாயறறவர எனற ேவறபாடலலரத
அைனவரககம ஒழஙகான அலலத கிரமமான உடறபயிறசி ேவணடம. சில
ேநாய நிைலயளளவரகளகக ேதகாபபியாசம கடடாயம ேவணடயிரககிறத.
(உ-ம நீ ரழிவ, உடறபரமனைடநேதார, நிததிைரயினைம, மனவழததம
ேபானறன). உடல எைடையயம கடடபபாடடல ைவததிரககலாம. பல
விதமான உடறபயிறசிகள இரககினறன. ஒவெவாரவரம தனத உடலின
தனைமககம, அபபியாச ேதைவககம (உ-ம விைளயாடட வீ ரர, உடறகடட
வளரபேபார), வயதிறகேமறப அபபியாசஙகைள ெதரவ ெசயயேவணடம.
அபபியாசம ெசயயம கதியம, ேநரவளவம ஒவெவாரவரககம ேவறபடம.
ேயாக அபபியாசதைதயம ஒரவர ெதரவ ெசயயலாம. அளவககம அலலத
ேதைவககம ேமலாக உடறபயிறசி ெசயவத உடலிறக தீ ஙகாக அைமயலாம.
உடறபயிறசியின பினப உடலிறக ஓயவ (மீள கடடைமபபிறகாக)
ேதைவபபடகினறத. ேபாதியளவ ஓயவ கிைடககாத ெபாழத,
பாவிததழிககபபடட ேபாசாகக கறகள மீளக கிைடககாத ெபாழத உடல
ேநாய நிைலகள ேதானறவதறக இடமளிககிறத.

சகாதாரம

சததம சகம தரம எனற கறபபடம. ேநாய ெதாறைற உடல
வரததஙகைளயம தவிரததக ெகாளளமகமாக அைனவரம உடைலச
சததமாக ேபணேவணடம. காைலயில பலதலககி, களிதத அலலத மழகி,
நாவழிதத, அலலத காைலககடனகைள காைலயிேலேய மடததல நலலத.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
12
உணவத தயாரபப பாததிரஙகைளயம, சைமயலின மனபம பினபம கழவதல,
உணவின மனபம பினபம ைககைளயம கழவேவணடம. மலசல கடததிறக
ேபாயிரநதால ெதாறறநீ ககி பயனபடததி ைககைளக கழவேவணடம.

மனவழததக கடடபபாட

நீ ணட நாளாக விரககம உளவியல தாககஙகள, உடலின ேநாெயதிரபபச
சகதிைய வலககைறபபதன மலம உடலாேராககியதைதக
கைலததவிடகிறத. மனவழதததைதக கடடபபடததக கடய மைறகைளக
ைகயாளவதன மலம; மனவழதததைதக கைறககமடவேதாட. மனவழதத
நிைலைய சகிததக ெகாளளம நிைலயேமறபடகிறத. உடல அபபியாசம
ெசயதல, தியானம, ஆகக வழிதிடசிநதைன, உடைலயம மனைதயம
அைமதியறச ெசயயம மைறகள (ரலாகேகசன மைறகள) ேபானறைவ
மனவழதததைதக கடடபபாடடறகள ெகாணடவரககடய மைறகளாகம.
இமமைறகைள அபபியாசிககம ெபாழத, வாழகைககக ேவணடய
ெசயறதிறனிலம, ெசயயம நடபததிலம மனேனறறம காணபபடவேதாட
தனனமபிகைக வலபபடகிறத. மனவழததம தநத படடறிவ மீஷணடெமார
சநதரபபதைத தவிரககவதவகிறத. உடல வரததம உளதைதயம, உளவரததம
உடைலயம பாதிககம. உடல, உள நிைலகள ஆேராககியமாக இரநதாலதான
தனிெயாரவரன ஆேராககியம நனறாக இரககம.

இயறைகயான ஆேராககியம

பல, இயறைகயான மைறகளால ஆேராககியதைதப ேபணககடய வழிகள
பலவாணடகாலம பயனபாடடல இரநதவரகினறன. அேலாபதிக மரததவ
மைற ஒபபீ டட ரதியில கறகிய கால சரததிரதைதக ெகாணட ேபாதிலம,
அதேவ மதனைமயான மரததவ மைறயாக நைடமைறயிலளளத. ஏைனய
சிகிசைச மைறகள பதிலான சிகிசைச மைறயாகேவா (ஓலரேநரவ) அலலத
ஒதததவம மைறயாகேவா (ெகாமபிளிெமனரறி) கரதபபடட
ெசயயபபடகினறன.

இமமைறகளில சில பினவலமாற:


- உணவ மைற
- உடறபயிறசி
- மலிைக ைவததியம
- ேகாமிேயாபதி
- அககியபஙசர
- ஆயரேவதம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
13
- நசசேராபதி
- மசாச சிகிசைசமைற
- அேராமாதரபபி

உனேவ மரநதகள ெதாடர

1. கறிேவபபிைல ெசடகக பளிதத ேமாைர நீரடன கலநத ஊறறி வர ெசட
நனக தளிரதத வளரம.

2. அரகமபலலில சாற எடதத சபபாததி மாவில கலநத ெராடட ெசயத
சாபபிடவத நலலத . அநதச சாறறில தாத உபபகளம , ைவடடமினகளம
அதிகம.

3. கரபபமான ெபணகளகக வாநதி , கமடடைலத தடகக பாலில மடைடயின
ெவணகரைவயம , சிறித ேசாடாைவயம கலநத சாபபிடேவணடம.

4. ெபாரதத உணவப பணடஙகைள ைவககம பாததிரததின அடயில ஒர
ெராடடத தணைடப ேபாடட ைவததால உணவப பணடஙகள நமரதத
ேபாகாமல இரககம.

5. மகிழம பைவ நிழலில உலரததி சநதனம சமமாகச ேசரதத இடதத பசி
களிததால சட தணியம ˆ£ரண சகதி ெபரகம . உடல பலபபடம . உடல
வலி நீ ஙகம . பணகள கணமாகம.

6. ஆறிய ெவநநீ ரல விபதிைய கைழதத ெநறறி , மீககின ேமல
பசிகெகாணடால ஜலேதாஷம, தமமல å¢ைரவில கணமாகம.

7. ஒர ெகாதத கறிேவபபிைலைய உரவி ெவத ெவதபபான நீ ரல ேபாடட
ைவதத பின அததணணீ ரால வீ டைடத தைடததால ஈ , எறமப அணடாத.

8. ெசமபரததி இைலைய உலர ைவதத மிகசியில ெபாடயாககி ைவததக
ெகாணட வாரம மனற மைற இப ெபாடையத ேதயததக களிதத வநதால
மட கரகரெவன வளரம.

9. பதினா இைலைய சாற எடதத களிககம மன அைர மணி மகததில
ேதயதத ஊறிய பின களிததால மகததில சரககம வராத.

10. இரவ ேநர விளகக நீ ல நிறமாக இரநதால இரதத சிவபப அணககளின
எணணிகைக அதிகரககம. நரமபகளிககம அைமதியம சகதியம கிைடககம.
எனேவ படகைகயைறயில நீல நிற விளகைகப பயனபடததலாேம!

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
14
ெவளைளபபணடன மரததவ பயனகள:

உடல பரமைனயம, ரததததில எளள ெகாழபைபயம கைறககம.

இதய அைடபைப நீ ககம.

இரதத அழததம வராமல காககம.

இரதத அழததம வநத பின கடடபபடததம மரநதாகவம பணட
விளஙககிறத.

நாளபடட சளிதெதாலைலைய நீககம. ெதாணைட சைதைய நீககம.

மேலரயா, யாைனககால, காசேநாயக கிரமிகளகக எதிராக ெசயலபடம.


தாயபபால சரககம.

மாதவிலககக ேகாளாறகைள சர ெசயகிறத.

சளிதெதாலைல நீ ஙக:

1. ெவளைளப பணைட பாலில ேவகைவதத மஞசள தள கலநத சாபபிடவம.

2. பணட, சிறித பளி, மிளகாய வததல ஆகியவறைற எணெணயில விடட
வதககி தைவயல ெசயத சாபபிடலாம.

3. மிளகாய வததல ேதஙகாயத தரவல இரணைடயம ஒர நாள மழவதம
ெவயிலில காயைவதத பின அவறறடன ேதால◌ிககாத பணட, உபப ேசரதத
அைரதத ெபாட ெசயத இடலி ேதாைசககச சாபபிடலாம.

காத அைடபப, வலி நீ ஙக:

நலெலணெணயில ஒர தணட ெவளைளபபணட ேபாடடக காயசசி
ெபாறககக கடய அளவ சடடல இரணட ெசாடடக காதில விட ேவணடம.

கறிபப: பணட உடல உஷணதைத அதிகபபடததக கடயத. அதிகளவில
பயனபடததினால நீரககடபப, நீர எரசசல உணடாகம. தினமம இரணட பல
தணட பணட சாபபிடட வநதால ேநாய எதிரபப சகதி அதிகமாகம.

இதயேநாயகள வராமல தடகக


«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
15
இதய ேநாயகள வராமல தடகக கறிதத ேநரததில ேவைலககக கிளமப,
சாபபிட, விைளயாட, ெபாழத ேபாககில ஈடபட கடமபததாரடம கலநத பழக
என ேநரதைத திடடமிடஙகள.

பதடடததிறக இடம தராதீ ரகள. பிரயாணம ெசயயம மனேப பஸ நிைலயம,
ரயில நிைலயம, விமான நிைலயம என அநத அநத இடஙகளகக மன
கடடேய ெசனற விடவத நலலத. அபபட சரயான ேநரததிறக ெசலலாமல
வணடகைள தவற விடட விடடாலம கவைலபபடாமல, பலமபாமல அடதத
வணடககச ெசலலஙகள.*

கனமான ெபாரடகைள நினறெகாணேட தககாமல, உடகாரநத ெகாணட
தககஙகள. இத இதயததிறக நலலத.

உணவ உணணம ெபாழத ரசிதத ரசிதத உணணஙகள. சாபபிடம ெபாழத
கவைலதரம ேபசசககள ேபச ேவணடாம.

நணபரகள வடடதைத ெபரதாககி எபெபாழதம கலகலபபாக இரஙகள .
தனிைமைய தவிரககவம.

திடககிடச ெசயயம விஷயஙகளில நிதானமாக ெசயலபடவம.

இரவ படககச ெசலலம ெபாழத நடநதைவகைள, நடககபேபாறைவகைள
பறறி சிநதிககாமல மனைத ெவறைமயாககி நிமமதியாக தஙகஙகள.*

பைக பிடததல, மத அரநததல கடடாயம கடாத.

வயத எதவானலம உடல பயிறசி ெசயயஙகள. தினமம காைல மறறம
மாைலயில கடடாயம நைட பயிறசி அவசியம.

ஸகடடரல ெசலவதறகப பதில ைசககிளில ெசலவத மிக நலலத.

பததம பதிய பழஙகள, நாரசதத மிகநத காயகறிகள தினமம உணவில
ேசரபபத நலலத.

உணவப ெபாரளில ெவணெணய, ெநய, டாலடா ேபானற ெகாழபபப
ெபாரடகைள ேதைவயானல மிக சிறிய அளவ ேசரககவம ெபரமபாலம
இவறைற தவிரபபத நலலத. ேதால நீ ககிய ேகாழி, இைறசசி, மீன ேபானற
ெகாழபபறற இைறசசி வைககைள ேதரநெதடதத ேவகைவததச சாபபிடலாம.
எணெணயில ெபாரததச சாபபிடவத ெகடதி. மடைடயிள ெவணகரைவ
சாபபிடலாம. மஞசல கரைவ தவிரபபத நலலத. சரயகாநதி எணெணய,
கடக எணெணய, நலெலணெணய, ேசாயபீ னஸ எணெணயகைளப அளேவாட
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
16
பயனபடததலாம. பததம பதிய பழச சாறகள, பால ேசரககாத கடம ட, காபி
இைவகைள சாபபிடலாம. சரகைரககப பதில பாதிபைப ஏறபடததாத
பைனெவலலம, நாடடச சரககைர ேசரபபத நலலத.

ேஹாடடலகளில அடககட சாபபிடவத நலலதலல. வீ டடல எளிைமயாகச
சைமதத உணபேத நலலத. 'சாட" உணவ வைககைள தவிரபபத நலலத.
கழநைதகளகக ேஹாடடல உணவகைள பழககக கடாத.

ஆணகள 35 வயதிலம, ெபணகள 40 வயதிலம கடடாயமாக இதய
பரேசாதைன ெசயத ெகாளவத நலலத. ஆணடகெகார மைற இ.சி.ஜி.
எடததக ெகாளள ேவணடம.

மன அழததம இதய ேநாயகக விடபபடம அைழபப. எனேவ மன அழதததைத
கைறகக தியானம ெசயய ேவணடம. உடல, உளளம, உணரவகள அைமதி
ெகாளள ேயாகா ெசயவத நலலத. மனதிறக அைமதி, மைறயான வாழகைக,
ஆபததிலலா இயறைக உணவ, ேதைவயறற பழகக வழககஙகைளத தவிரததல
ஆகியன இதயததிறக பலம ேசரககம எனகிறாரகள மரததவ வலலணரகள.

நனைம தரம பானஙகள


பால கலககாத பானம தயாரததக கடபபதால உடலகக நனைம
ஏறபடவதடன ெசலைவயம கைறககலாம. இேதா சில ஆேலாசைனகள:

தளசி இைல ட: சில தளசி இைலகைள நீரல ெகாதிகக ைவதத ெவலலம,
ஏலககாய ேசரததால தளசி இைல ட ெரட. இத உடலகக ஆேராககியதைத
அளிககம.

ஆவாரமப ட: காமப நீ ககிய ஆவாரமபககைள தணணீ ரல ேபாடட ெகாதிகக
ைவதத வடகடட எலமிசைச பழசசாற ெவலலம கலநத வாரம ட
சாபபிடலாம. இத உடலின ெவபபதைத தணிககம.
ெசமபரததிபப ட: ஒறைற ெசமபரததிப பககளின இதழகைள மடடம
பிரதெதடதத நீ ரல ேபாடடக ெகாதிகக ைவதத வடகடட எலமிசைசப
பழசசாற, ெவலலம கலநத டயாகச சைவககலாம.

ெகாததமலலி ட: ெகாததமலலித தைழையச சிறிதளவ நீ ரல ெகாதிகக ைவதத
வடகடட சககததள ெவலலம கலநத பரகேவணடம.

பதினா இைல ட: பதினா இைலகைள நீ ரல ெகாதிகக ைவதத வடகடட
எலமிசைசப பழசசாற, ெவலலம ேசரதத கடககலாம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
17
ெகாயயா இைல ட: ெகாயய இைலகைள நீ ரல ெகாதிகக ைவதத ஏலககாய,
ெவலலம ேசரகக ேவணடம.

மரஙைகக கீைர ட: மரஙைக இைல, எலமிசைச இைல இரணைடயம
ேசரதத நீரல ெகாதிகக ைவதத ெவலலம ேசரததால மணமிகக மரஙைகக
கீைர ட ெரட.

கறிபப:

ட வாசம ேவணடம எனறால சிறித ட தைள ேசரததக ெகாளளலாம.
பைனெவலலம, நாடடசசககைர ேசரபபத தான மிக நலலத

வாயதெதாலைலயிலிரநத விடபட வழிகள

வயிறறில தஙககினற மிகவாய( Excess gas )தான ஏபபம, வாய
ெவளிேயறவத ேபானற ெதாலைலகளககக காரணம.

தவறாக மசசவிடம மைறயினாலம, அவசர அவசரமாகச சாபபிடவதாலம
மடக, மடக எனற தணணீ ர கடபபதாலம ஆகசிஜன, ைநடரஜன அதிகமாக
வயிறறிறகள ெசனற விடகினறன. காரபன - ைட - ஆகைஸட, மீதேதன
ேபானற வாயககள ெபரஙகடலில உளள பாகடரயாககளால உணடாகினறன.
இைவ ஏபபமாக ெவளிேயறகினறன.
படடாணி, ெமாசைச, ெகாணைடககடைல ேபானற பரதபெபாரடகள ஒவவாத
காறைறப ெபரஙகடலினள ஏறபடததகினறன. இககாறறில அேமானியா
ேபானற வாயககள அதிகமிரபபதால நாறறம ஏறபடகிறத.

ஏபபம, வாயத ெதாலைலயிலிரநத விடபட:


1. இைரபைபககம, கடலககம ேதைவயான ேயாகாசனம ெசயயலாம.

2. உடறபயிறசி, த◌ித நைட, ஓடடம, நீ சசல, ெடனனிஸ, வீ டடல இவறறில
ஏேதனம ஒனறில ஈடபடடால இைரபைபயம நனக ெசயலபடட
ஹாரேமானகைளச சரபபதால காறற தஙகாமல ெவளிேயறிவிடம.

3. பரதம அதிகம உளள பயற வைககைளச சாபபிடடாலம ேமறகணட
பயிறசிகளினால வாயதெதாலைல கைறயம.

4. ெவளைளபபணட, ெவநதயம, இஞசி, பதினா, இளநீ ர, ேதன இநத ஆறம
உணவ வைககைள நனக ெசரககச ெசயத ெபரஙகடலககள தளளி
விடகினறன. இதில காறற அதிகமாக உறபததியாவத தவிரககபபடகிறத.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
18
5. வயிறைற அமககவதேபால உைடயணிநதாலம, வாயதெதாலைல
ஏறபடம. எனேவ தளரவாக உைட அணியவம.

6. அடவயிறறில நலெலணெணய தடவி மசாஜ ெசயவத ேபால சில
நிமிடஙகள ெசயதவிடட களிபபத நலலத.

ஏபபம, வாயதெதாலைலைய நீககம உணவ வைககள

1. ேசாயாபீ னஸ, 2. ேவரககடைல,3. பாதாமபரபப 4. படடாணி 5. பால 6.
பாரலி 7. ேதஙகாய 8. திைனமாவ 9.பாசிபபரபப 10.கறிேவபபிைல 11.
மரஙைககீைர 12. ெமாசைச 13. அளவான ெவறறிைல பாகக
இநத 14 வைக உணவகைளச ேசரதத வநதல ஏபபமம, வாயதெதாலைலயம
காணாமல ேபாயவிடம.


ேபானஸ டபஸ : தணணீ ைர ஸடராவில கடபபத ெபால 'சர' -
எனககடததால வயிறறனள காறற ேபாகாமல இரககம. பயம, கவைல,
மனவரததம ேபானறவறறாலம ஜீ ரணம தைடபடட அதிகமான காறற
உறபததியாகம.

எனேவ வீ ணபயம, கவைல, வலி, ேவதைன யாவறைறயம மறநத 'அவன
விடட வழி' எனறிரநதால உடல ெதாலைலகைளத தவிரககலாேம.

கறிேவபபிைலயின பயனகள


சைமயலகக சைவயம, மணமம ஏறபடததவத தாளிககம மைற தான.
தாளிபபின ராணி எனபபடவத கறிேவபபிைல. வீ டகளில சைமயல ெசயயம
ேபாத கறிேவபபிைலைய எணைணயில ேபாடடத தாளிபபர. அபேபாத ஒர
வித நறமணம வீ ட மழவதம பரவம. நாம சாபபிடம ேபாத கழமப அலலத
கடடகளில கறிேவபபிைல கிடநதால அதைன எடதத கீேழ ேபாடட
விடகிேறாம. அத தவற. இநத கறிேவபபிைலையச சாதாரணமாக நிைனகக
ேவணடாம. மனிதனின உடலகக பல நனைமகைள தரம மரததவ கணமம
உைடயத எனகிறார ஸைபஸஸ ேபாரட பிரவச ெசயலர.

ேமலம கறிேவபபிைலையப பறறி அவர கறம ேபாத, மராயா ேகாயனிகி
எனற தாவரவியல ெபயைரக ெகாணட கறிேவபபிைல இநதியா, அநதமான
தீ வப பகதிகைள பிறபபிடமாகக ெகாணடத. இத இனற உலகின அைனததப
பகதிகளிலம உணவ மறறம பணபபயிராக பயிரடப ெபறற வரகிறத
எனகிறார.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
19
கறிேவபபிைலயில 60 சதவீ தம நீ ர சததம, 6.9 சதவீ தம பரதச சததம, 5
சதவீ தம தாத உபபககளம, 6.3 சதவீ தம நாரச சததம உளளன. இதிலளள
'ேகாயினிகள' எனற ேவதிப ெபாரள தான மணம ஏறபடவதறக காரணம.
தயாமின, நிேகாடனிக அமிலம ேபானற ைவடடமீனகளம கறிேவபபிைலயில
உளளன எனகிறார இவர.
கறிேவபபிைலயின இைலகள, ேவர, ேவரபபடைட என அதன அைனததப
பகதிகளேம மரததவ கணம உைடயைவ. இதனைடய மரததவப பயனகள
நமைம வியகக ைவககினறன. கறிேவபபிைலைய எடதத அதனடன
ேதஙகாய தணடகள, உபப, பளி ேசரதத அைரதத தைவயல ெசயத
சாபபிடடால வயிறறிலளள வாயைவ ெவளிேயறறம. பசிையத தணடம
தனைமயம இதறகணட எனகிறார.
சிறிதளவ கறிேவபபிைலயடன கஸதர மஞசள, கசகசா படைட
ேபானறவறைற ேசரதத அைரதத அமைம ேநாயால ஏறபடட தழமபகளில
ேதயதத வநதால தழமபகள மைறயம.

கறிேவபபிைல இைலயில சிறித நீ ர ேசரதத சஙைகக ெகாணட அைரதத
மகபபரவில தடவி வநதால பரககள மைறயம. தயிரல கலநத
சாபபிடடால சீதேபதி ேநாய கணமாகம.

ேதஙகாய எணைணயில கறிேவபபிைல இைலகைள ேபாடட கறபரததணட
சிறித ேசரதத பாடடலில ஊர ைவதத பின தைலயில ேதயதத களிதத
வநதால தைலமட கறபபாக இரபபதடன, உடலில உளள பிததம ,
கிறகிறபப ேபானற ேநாயகளம மைறயம.

கறிேவபபிைல இைலகைள ெமனற தினற வநதால வயிறறப ேபாகக
கணமைடயம என அதன மரததவ கணஙகைள விவரககிறார ஸைபஸஸ
ேபாரட பிரவ ெசயலர.
ஆயள நீ டகக மலிைக மரததவம

இநதிய மரததவ மைறகளான சிததா,ஆயரேவதம,யனானி ஆகிய
மனறிலம ஒேர மலிைககேள ேவற ேவற ெபயரகளில
அைமககபபடகினறத.

சகக,மிளக,திபபிலி,மஞசள,பளி,தளசி,ெபரங ◌்காயம
◌்,ஆடாெதாைட,பணட,எள, கரசலாஙகணணி இைவ எலலாேம மலிைககள
தாம.


1.சகக,மிளக,திபபிலி


«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
20
இநத மனைறயம இடதத ைவததக ெகாணடால காயசசல, இரமல,
ஜலேதாஷம மதலியவறறின ேபாத இவறைறக கஷாயமாகப ேபாடட
அரநதினால உடேன கணம கிைடககம.மறற நாடகளில சகக காபி அலலத
மலலி காபி தினமம ஒர ேவைள அரநதி வரேவணடம.இதனால
ெகாலஸடரால பிரசசைன தினமம கடடபபடததபபடம.


2.இஞசி


தினமம உணவில இஞசி ேசரததால உடல வலிேயா ெசரமானக ேகாளாேறா
ஏறபடாத.வயதானவரகள பசியிலைல எனற ெசாலல மாடடாரகள.
கழநைதகளம நனக சாபபிடவாரகள.

3.பளி

சாமபாரலம இரசததிலம ேசரம பளியில ைவடடமின பி மறறம
சி,டாரடாரக அமிலம,காலசியம மதலியன உளளன. இநத டாரடாரக
அமிலம, அதிக மாவப ெபாரடகளால உடல நலம ெகடாமல பாரததக
ெகாளகிறத. எனேவ,காயசசல, ஜலேதாஷம மதலியைவ தாககினால மிளக,
பணட,பளி ேசரதத இரசம தவறாமல ஒர டமளராவத அரநதஙகள.சாமபார
தினமம இடம ெபறடடம.

4.தளசி

தளசி இைலகக மன இறககம, நரமபக ேகாளாற, ஞாபகச சகதி
இனைம,ஆஸதமா,இரமல மறறம பிற ெதாணைட ேநாயகைள
உடனககடன கணமாககம சகதி உணட. தளசி இைலச சாறில ேதன, இஞசி
மதலியன கலநத ஒர ேதககரணட அரநதலாம. சளி,இரமல உளள
கழநைதகளகக தினமம மனற ேவைள மனற ேதககரணட இநத தளசிக
கஷாயம ெகாடததால ேபாதம.ஆஙகில மரததவததில தரபபடம
ஆனடபயாடடகககள நலலதலல.

5.ேபரககாய, காரட

இவறறில பறற ேநாைய கணமாககம ேபாரான எனற உபப
இரககிறத.மடடகளில வலி இரநதால ெகாஞச நாைளககாவத மலிைக
நனக ேசரதத வரவம.

6.நனனார

உலரநத நனனார ேவைர இடதத ைவததக ெகாளளவம.தினமம 30 கிராம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
21
அளவ ேவைர ேதனீ ராகேவா அலலத சரபததாகேவா தயாரதத அரநதி
வநதால உடலககச சதத கிைடககம.இரததம சததமாகம.எலலா உறபபகளம
சீரகச ெசயலபடம.காயசசலின ேபாத நனனார ட அரநதினால உடேன உடல
வியரதத காயசசல பறநத விடம.

7.ேசாறறக கறறாைழ

ேசாறறக கறறாைழ இைலயின சாற மநதமான சிநதைன சகதி,மலடடத
தனைம,கலலீ ரல ேகாளாறகள மறறம கழநைதகளின கடலில உளள
பசசிகளகக நலல மரநதாகம.

8.ேசாமப

உணவில ேசரம ேசாமப கண ேகாளாறகைளத தடககிறத.ேசாமபக கஷாயம
மாதவிலககக ேகாளாறகைள ஆஸதமாவகக ேபாடம ஊசி ேபால உடேன
மடடபபடததகிறத.


9.சைரககாய,பசணிககாய


இைவ சிறநீ ரகக ேகாளாறகைள கணமாகககிறத.நீ ரழிவ
ேநாயகளம,ெகாழதத சரரம உளளவரகளம தினமம இவறைறச சாபபிடடால
உடல களிரசசியாக இரககம.

10.விளாமபழம

வயிறறப ெபாரமல,ெதாநதி மதலியவறைற விளாமபழம எளிதில
கணபபடததகிறத.

11.அமககிரா கிழஙக

இதய ேநாயாளிகளம,ேசாரவானவரகளம இரணட கிராம அமககிரா கிழஙகத
தைளப பாலில கலநத சாபபிடவம.பதமணத தமபதிகள நானக கிராம
பவடைர பாலில கலநத அரநதவம.

12.கரசலாஙகணணி கீைர,கீழாெநலலி


கலலீ ரல ேகாளாறகள கரசலாஙகணணிக கீைரச சாறால எளிதில
கணமாகம.கடபபழககமம,மஞசள காமாைலயமிரநதால கரசலாஙகணணிக
கீைரயடன கீழாெநலலிையயம ேசரதத அைரதத ஒர நாடட ெநலலிககாய
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
22
அளவ எடதத ேமாரல கலநத கடதத வரவம.கரசலாஙகணணிக கீைரப
ெபாட ேதால ேநாயகைள படபபடயாகக கணபபடததம.

சரககைர ேநாயாளிகளகக அரகமபல சாறம,வாத ேநாயாளிகளகக
சிறறாமடட ேவரத ைதலமம ெகடடச சளிகக ஆடா ெதாைடச சாைற
ேதனடன ேசரதத சாபபிடவதம ைககணட மலிைக மரநதகளாகம.

கிராமப, ஏலககாய, அதிமதரம,வசாகா,கபைபேமனி ேபானறைவயம
மலிைககளதாம.

ஆயரேவத மரததவரகள மலம இநத மலிைககைளக கைறநத ெசலவில
பயனபடததிக ெகாணட ஆயைள நீ டடததக ெகாளள வாயபபிரககிறத.

திராடைச தரம அறபத நலம பறறி அறிேவாமா?

தினநேதாறம திராடைசைய சாறாகேவா, சாதாரணமாகேவா சாபபிடட
வநதால கணமைடயம ேநாயகள இேதா...

மஞசள காமாைல

மாரபகப பறறேநாய

இரதய ேநாய

சிறநீ ரகக ேகாளாற

பறற ேநாய, இரதய ேநாயாளிகள இனிபப ேசரககாமல திராடைசைய
உடனககடன சாறாக மாறறி அரநதி வர ேவணடம.
திராடைசயில அபபட எனன இரககிறத?

காரபெபாரள

மகனீ சியம

நீ ர

காரபெபாரள

இரததததிலளள காரததனைமைய எதிரெகாணட சமனபபடததிவிடம.

மகனீ சியம

திராடைசயின மலம மகனீ சியம கிைடததக ெகாணேட இரபபதால
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
23
மாரைடபப எனற அபாயம மழவதம தடககபபடகிறத.

நீ ர

திராடைசயில தணணீ ர அதிகம. எனேவ உடலில எநத உறபபிலாவத
கடனமான அைடபேபா , ேசமிபேபா இரநதால அைதக கைரதத உடேன
ெவளிேயறறிவிடம.

விைல கைறநத இவவரய பழம எலேலாரத படெஜடடககம ஏறறத தாேன!
தினம தினம இைத உணவாகக ெகாணட இதன மரததவ மகததவதைதப
ெபறற நலம ெபரேவாம.
எனன பழககைடககப பறபபடடாசசா

மரநதிலலா மரததவம

1.ெதாபைப கைறய

அனனாசிப பழதைத சிற தணடகளாககி நானக ேதககரணட ஓமதைத ெபாட
ெசயத அனனாசியடன ேசரததக கிளற ேவணடம. பின ஒர டமளர நீ ர
ஊறறி இரவிேலேய ெகாதிகக ைவதத இறககி மட ைவகக ேவணடம.
மறநாள காைலயில அைத நனக பிழிநத சகைகைய நீ ககிவிடட சாைர
ெவரம வயிறறில அரநத ேவணடம. ெதாடரநத பதத நாடகள மடடம இைத
அரநதினால ெதாநதி கைரநதவிடம. இேதாட ேயாகா, உடறபயிறசி, அளவான
சாபபாட இவறைறயம ெதாடர ேவணடம.

2.நரமபகள பலம ெபற

100 கிராம ெவஙகாயதைத நனறாக வதககி காைலயில ெவறம வயிறறில
சாபபிடட வநதால நரமபததளரசசி கணமாகம. மதியம தயிரல ஒர ெபரய
ெவஙகாயம ேசரகக ேவணடம. 15 நாடகள இைதக கைடபபிடககவம.

கணடாக இரபபவரகள ெவஙகாயசசாற ெவறம வயிறறில அரநத
இதயகேகாளாைற மனகடடேய தடககலாம. 100 கிராம ெவஙகாயம ெபாதம.

30 வயதகக ேமறபடட ெபணகள பசைச ெவஙகாயதைதத தயிேராட ேசரதத
உணடால எலமப ெமலிவ ேநாய தடககபபடம.

3.அததியாவசியமான ஃேபாலிக அமிலம ெபற

பளளி ,கலலர மாணவ மாணவியர, கரபபிணிகள, மபபத வயதகக
ேமறபடேடார என அைனவரககம ஃேபாலிக அமிலம அததியாவசியமானத.
மைளைய சறசறபபாககவதில இதறக ெபரமபஙகணட. மனநிைல
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
24
பாதிபேபா, மதைமயில ஞாபக மறதி ேநாேயா ஏறபடாமல தடககம
ஆறறலளளத.

ஃேபாலிக அமிலம அதிகம உளள உணவகள

1..பரபப வைககள

2.பீ னஸ

3.ெவணைடககாய

4.கறிேவபபிைல

5.தணடககீைர

6.மடைட

7.ஆடட ஈரல

மைளயில அலமினியம ேசரககடாத. ஆைகயால அலமினிய
பாததிரஙகளில சைமககககடாத. தினமம பசைச ெவஙகாயம சாபபிடட
வநதால அலமினியச சதத ேசராத. மடைடகேகாஸ அதிகம ேசரகக
ேவணடம.

ஃேபாலிக அமிலததால கணமைடபைவ

1.வாழகைகயில ெவறபப

2.காககாய வலிபப

3.மலடடததனைம

4.தாமபததிய வாழவில ெவறபப

எனேவ ஃேபாலிக அமிலம உளள உணவகைளத ேதரவ ெசயத உணட நலல
பலன ெபறலாேம!

ெசமபரததியின மகததான மரததவம

ெசமபரததி பைவ அபபடேய சாபபிட ரததம சததி அைடயம. இதயம
வலிைம ெபறம. ெசமபரததி பைவ நிழலில காய ைவதத ெபாடயாககி
ேதஙகாய எணெணயடன கலநத தைலககத ேதயததால சிரச
களிரசசியைடயம. தைலமயிர கரகரெவன வளரம. பைவயம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
25
இைலையயம ேசரதத அைரதத ஷாமபவககப பதிலாகத தைலயில
ேதயததக களிபபத மிக மிகச சிறநதத.

ஆேராககியக கறிபபகள

உளளததகக எழசசித தரம உணவ

வாைழபபழம, காளான, உரைளககிழஙக -இைவ மனைறயம உளளததிறக
எழசசித தரம உணவகள என அைழககலாம எனற டாகடரகள கறகினறனர.
ேமறகணட மனற உணவகளிலமளள ைவடடமின பி-6-ம,ெபாடடாசியமேம
மனககவைலைய மாறறி உளளததிறக எழசசித தரகிறத. நீரழிவ
ேநாயாளிகள வாைழபபழம, உரைளககிழஙக ேபானறவறைறத தவிரபபாரகள.
இவரகள காளான சபபடன ேசாயாபீ னைச சணடலாக ஒர கப சாபிடலாம.
5அவாேகாடா பழமம சாபபிடலாம. மனககவைலைய அகறறி ேநாய எதிரபப
சகதிையயம ேமறகணட உணவகள தரகினறன.

மன இறககதைத அகறற...

தைச, நரமப மணடலம,ெசரமானம, இதயம - இநத நானகம நனக
இயஙக,தயாபின, ரதத அணககளம திசககளம உரவாக, சகதிைய
பதபபிததக ெகாளள ைவடடமின-12 ேபானறைவ கிைடகக ெராடடத
தணடகைள சாபபிடட வரலாம. ெராடடதணடகைள ெவணைண, ஜாம
இலலாமல சாபபிடடால மிக சிறநத சகதிமிகக உணவாக அைமயம.
அேதேபால ேசாரைவ அகறறி வளரசசிககம, மன இறககதைத அகறறி
ேநாைய கணமாககம இரமபச சதத, மததிய நரமபமணடலம
சறசறபபாகவம, வளரசிைதமாறறம சீராக இரககவம, மறறம நியாசின
ைவடடமினம ெராடடததணடகளில உளளன. நரமபகளகக வலவம தநத
உடைலப ெபரககாமல பாரததகெகாளளம காலசியம, எளிதில ஜீ ரணமாக
உதவம நாரசசததம இநத ெராடடத தணடகளில உளளன.
ெராடடதணடகளில ெவணைண, ஜாம ேசரதத சாபபிடடால உடல
பரமனாகம. அதறகப பதிலாக பாலில நைனததச சாபபிடலாம. ெராடடயில
நாரசசதத இரபபதால நீ ணடேநரம பசிஎடககாத. நலல பததணரசசியடன
இரபபாரகள.

கழநைதகளின பததணரசசிகக...

கழநைதகைள ஆேராககியமாக வளரககாவிடடால அவரகள பலேவற
ேநாயகளின பிடகளகக உளளாக ேநரடலாம. ெபாதவாக சிறிய கழநைதகள
வயிறறபேபாகக, ேபதி ேபானறவறறால அவதிபபடவைதப பாரததிரபேபாம.
அவவாற அவரகள பாதிககபபடடால தததநாக உபபளள உணவ மறறம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
26
மரநைத ெகாடததால அநதக கழநைத உடேன பததணரவெபறம. ேமலம
இத ஆணடபயாடககாகவம உடலில ெசயலபடகிறத. பழஙகளடன
காயகறிகளம நனக ேசரததகெகாணடால அவரகள உடலில தததநாக உபப
கைறவாகேவ இரககம.நாரல உளள ைபடடக அமிலம, தததநாக உபைப
உறிஞசி ெவளிேயறறிவிடம. எனேவ டாகடரன ஆேலாசைனபபட தததநாக
உபைப, மாததிைர அலலத உணவாகச சாபபிடலாம. வாரம இரணட நாடகள
கடல உணவ சாபபிடவத நலலத. இதன மலம தததநாக உபப
கிைடததவிடம. ெதாறறேநாய, ஜலேதாசம மதலியன உடலில தததநாக
உபப கைறவாக இரபபதன அறிகறியாகம. வாரம இரநாடகள அவிதத
மீைனச சாபபிடவதால மிகவம எளிதாக தததநாக உபைபப ெபறமடயம.

நலம தரம பழஙகள

பழஙகளில இரமப சததடன, பாஸபரஸ, காலசியம ேபானற "அததியாவசிய
ஊடடசசததககளம, பல வைகயான ைவடடமினகளம உளளன. பழஙகைளத
ேதனடன கலநத சாபபிடவத மிகவம நலலத.


1. ஆபபிள -

ஆபபிள பழததடன ேதன, ேராஜா இதழகள கலநத சாபபிடடால ரதத ேசாைக,
நரமபத தளரசசி நீஙகிவிடம. ஆபபிள ஜுஸ கழநைதகளககான வயிறறப
ேபாகைக கணமாககம.

2. ஆரஞச -

எநத வயதினரம எநத ேநாயாளியம சாபபிடலாம. ஆரஞச உடலகக
பததணரசசியம வலவம தரகிறத. கரபபிணிகள, கழநைதகளகக மிகவம
நலலத.


3. திராடைச -

சரககைர ேசரககாத திராடைசப பழசசாற நீ ரழிவ ேநாைய கணமாககம . ஒர
"அவனஸ திராடைசச சாறடன சிறித ேகரட சாற ேசரதத ெதாடரநத
சாபபிடட வர சிற நீர தாைரகளில உணடாகம கல கைரநதவிடம.


4. மாதைள -

இதயம, கடல, சிறநீ ரகம நனக இயஙக மாதளம பழசசாற நலலத. மாதளம
பழததில களகேகாஸ சகதி நிைறய உளளத.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
27


5. அனனாசி -

"அனனாசிப பழம இதயததிறக மிகவம நலலத. பைக பிடககம பழககதைத
நிறதத பயன படகிறத. உடல சட உளளவரகளகக மிகவம நலலத.


6. சபேபாடடா -


இரமப, ெபாடடாசியம, பாஸபரஸ சததககள அதிகம உளளத.
சபேபாடடாவடன ேதன கலநத சாபபிடடால ஆணைம அதிகரககம.


7. பபபாளி -

பபபாளி பழதைத தணடகள ஆககி சீரகப ெபாட, எலமிசைச பழசசாற கலநத
சாபபிடடால "ஜீ ரணம கணமாகம. பபபாளியடன ேதன கலநத சாபபிடடால
நரமபத தளரசசி நீஙகிவிடம. தாயபபால சரகக பபபாளி பயனபடம.
உடல எைட கைறய


உடல எைட அதிகமானவரகைளப பாரதத நீ எநதககைட அரசி சாபபிடகிறாய?
எனற கிணடலாக ேகடபாரகள. அதிகமாகச சாபபிடவைதததான அவவாற
ேகலி ெசயவார.

நான ெகாஞசமாகததான சாபபிடகிேறன. ஆனால ெராமப ெவயிட ேபாடதஙக
எனற ெசாலலபபடவைத பரவலாக ேகடக மடகிறத. உணைமதான.

கைறவாக சாபபிடடாலம அதிகமாக சாபபிடடாலம உடமப உடகிரகிககம
தனைமையப ெபாறதத மாறபடம. இததனைம நம உடலகளிலளள
நாளமிலலாச சரபபிகளான பிடயடடர, ைதராயட, அடரனல, மறறம
கைணயம ேபானறவறறிலிரநத சரககபபடம ஹாரேமானகளால
கடடபபடததபபடகிறத.

ஹாரெமான சரவிகிதம இலலாமல சரநதால உடல பரமனாகவம ெசயயம.
இைளததபேபாகவம ெசயயம.

நடததர வயதினர எைடேபாடவத, ெபணகளாக இரநதால திரமணமாகி
கழநைத பிறநதபிறக ஏறபடம ைதராயட பிரசசிைன ஒர காரணமாக
இரககலாம. உடறபயிறசியினைம எபேபாதம ஓயவ, ெநாறககத தீனி,
ேபானறைவ எைடையக கடடவிடம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
28

ஆணகளகக அதிகமாக சாபபிடவதாலம, மத அரநதவதாலம எைடகடம.
மனதில மகிழசசி அதிகமானால கட எைட கடவைத நடததர
வரககததினரைடேய காணலாம. அபபட எனன பரபேபா, உடமப ஒேரயடயாய
பரததப ேபாகத எனபர.

மதைமயில அேநகமாக சில ேநாயகளின தனைமயால எைட கடவிடம.
உடறபயிறசியினைமயால ஊைளசசைத ேபாடட ேநாயகள ஏறபட வாயபைப
உணடாககிடம.

கணடானவரகள தஙகள பணிகைள உறசாகமாய ெசயய மடயாத. மடட
வலி, மதக வலி, தைச வலி என அடககட சிரமபபட ேநரடம. தஙகள
வயைதவிட மதியவராகவம, கவரசசியமான ேதாறறமம இலலாமல
இரபபர. ேமலம ஐமபத வயதகக ேமல இதய ேநாய, இரததகெகாதிபப,
நீ ரழிவ ேநாய ேபானறைவயம ேசரநதெகாளளம. சர இதறக வழிதான எனன?


இேதா:


1. சாபபாடைட கைறதத உடறபயிறசி ஈடபடவததான சிறநதத.

2. சரயான ேநரததில சாபபிடவம.

3. எணெணப பதாரததஙகைள தவிரககவம.

4. மாமிச உணவ ேவணடேவ ேவணடாம.

5. மதிய உணவில காயகறிகள அதிகமாகச ேசரககவம.

6. இரவில பாதி சாபபாட அலலத சிறறணட பாதி வயிறறகக மடடம
சாபபிடட மீதிகக தணணீ ர கடககவம.

7. பால, தயிர, பசைச ெவஙகாயம (50 கிராம) சாபபிடவம.

8. பசிககமேபாத ெநாறககததீனி தவிரதத தணணீ ர, தககாளிசசாற அலலத
மடைடேகாஸ சாபபிடலாம.

9. மாவசசதத கைறபபதன மலம படேவகமாக உடல எைட கைறய
வாயபபணட.

10. வயதகேகறப உடறபயிறசிைய ேதரநெதடதத ெசயயவம. நடததல,
ஓடதல எதவாக இரநதாலம சிறநதத.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
29

11. மடட வலி இரநதால ைசககிள ஓடடதல, நீ சசல ேபானறைவ
உகநதைவ.

12. ேசாமேபறிததனமாக வீ டடல ஓயாத ஓயெவடககாமல ஏதாவத ஒர
ேவைலயில நமைம ஈடபடததிக ெகாணடால சகதி தீ ரநத உடல
பரமனாவைதத தடததவிடம.

*ேமறகணட வரகைளப பினபறறவேதாட சரயான மரததவ
ஆேலாசைனயடன பின விைளவகளிலலாத ேஹாமிேயாபதி மரநத
சாபபிடலாம.

சகதியானம


உடல உறபபகள நலமாக இரகக சகதியானம ெசயயலாம. சகதியானம
பணணவதினால தைலவலி, மதகவலி மறறம தீ ராத உடல வலிகைள
எளிதாக சரெசயயலாம. சகதியானம ெசயபவரகளகக உடல வலி வராத.
மரததவரகளால கடக கணபபடதத மடயாத தைலவலி, மதக வலி
ஆகியவறைற சகதியானம ெசயத கணபபடததலாம.

நம உடலில 31 மககிய ைமயஙகள உளளன.
1. பாதம - 2
2. கதிகால - 2
3. மடட - 2
4. ெதாைட - 2
5. இடபப - 1
6. பிறபப உறபபகள - 1
7. ெதாபபள - 1
8. மதெகலமப - 1
9. இரதயம - 1
10. நைரயீ ரல - 2
11. ேதாளபடைட - 2
12. வலதஉளளஙைக, ைக & ேதாளபடைட – 3
13. இடதஉளளஙைக, ைக & ேதாளபடைட – 3
14. ெதாணைட - 1
15. வாய - 1
16. காதகள - 2
17. மகக - 1
18. கணகள - 2
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
30
19. பரவம - 1
20. மைள - 1

சவாசனததில மலலாநத படததக ெகாணட கணகைள மடக ெகாளளவம.
ஓம சரவண பவ எனற மநதிரதைத ெமதவாக மனதிறகள 20 ெநாட ெசாலலிக
ெகாணட இரகக ேவணடம. மநதிரதைத மனதிறகள ெசாலலிக ெகாணேட
வலத கால பாதததில 20 ெநாட கவனதைத ெசலதத ேவணடம. அபேபாத
பாதததில பிராண சகதி ஒடகிறதா எனபைத கவனிகக ேவணடம. இேத ேபால
மநதிரதைத ெசாலலிக ெகாணட வலத கால பாதநனியில ஆரமபிதத சிறித
சிறிதாக ேமேலறி கதிகால, மடட, ெதாைட, இடபப, வைர கவனதைத
ெசலதத ேவணடம. இேத ேபால மநதிரதைத ெசாலலிக ெகாணட இடத கால
பாத நனியில ஆரமபிதத சிறித சிறிதாக ேமேலறி கதிகால, மடட, ெதாைட,
இடபப, வைர கவனதைத ெசலதத ேவணடம. அபபறம பிறபப உறபபில
ஆரமபிதத சிறித சிறிதாக ேமேலறி ஒவெவார ைமயததிலம 20 ெநாட
கவனதைத ெசலதத ேவணடம. இேத ேபால மைளயில ஆரமபிதத
ேமலிரநத கீழாக ஒவெவார ைமயததிலம கவனதைத ெசலதத ேவணடம.
இவவாற மநதிரதைத ெசாலலிக ெகாணட ெசயவதினால ேவற எநத
சிநதைனயம இலலாமல கவனதைத ெசலதத மடயம. இவவாற 31
ைமயஙகளிலம கவனதைத ெசலதத ேவணடம.

சகதியானம ெசயதால உடமபில பததணரசசி ஏறபடம. எநத காரயதைதயம
சிறபபாக ெசயத மடகக மடயம. தைலவலி உளளவரகள சவாசனததில
படததக ெகாணட 10 நிமிடம தைலயில கவனதைத ெசலததினால தைலவலி
ேபாயவிடம. உடமபில ேவற எநத பாகஙகளில வலி இரநதால வலியளள
பகதியில மநதிரதைத கறிக ெகாணட கவனதைத ெசலததவம வலி
மைறநத விடம.
தினமம ெசயவதால தைலவலி, வயிறற வலி, இரதத ேசாைக ேபானற
ேநாயகள வராத. தககம வராமல கஷடபடபவரகளகக நனறாக தககம
வரம.
இதன மலம மகம பிரகாசம அைடநத மறறவரகைள எளிதில கவரம
தனைம அதிகரககம.
இேத ேபால தினமம ெசயத வநதால உடமபில எநத வலியம ஏறபடாத.
மனதில பததணரசசி ஏறபடம. மனதின சகதி அதிகரககம.

சவாசனம:

தைரயில ேபாரைவ அலலத பாய விரதத ைக, காலகைள நீடட படததக
ெகாணட ெசயய ேவணடம.
சவாசனம ெசயயம ெபாழத மனதில எைதயம நிைனகக கடாத.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
31
சவாசானதைத தினமம காைலயில எழநதவடன ெசயய ேவணடம. அபேபாத
தான சததமான காறைற சவாசிகக மடயம. சவாசனம ெசயயம ெபாழத
இறககமான ஆைடகைள அணிய கடாத. ெமதவாக சவாசிகக ேவணடம.
சவாசனதைத சாபபிடவதறக மன ெசயய ேவணடம.

வசமப

வசமப எனற மலிைக ஒர சிறநத கிரமி நாசினியாக பயனபடககடயத.
இதறக ஆஙகிலததில Sweet Flag எனற ெசாலவாரகள. எலலா நாடட மரநதக
கைடகளிலம கிைடககம. பாடட ைவததியததில இநத வசமைப அடககட
ேசரததக ெகாளவாரகள. இதறக 'பிளைள வளரபபான' எனற ெபயரம சில
கிராமஙகளில நைடமைறயில உளளத.

எனகக ெதரநத அதன பலனகள உஙகளககாக:

1. காயநத வசமைப ெபாட பணணி அதிலிரநத 1/2 ஸபன எடதத பாலில
கலநத ெகாதிககவிடட, வடகடட கழநைதகளகக ெகாடததால
பசியினைமேயா, சிற சிற ெதாறற ேநாயகேளா வராத. 6 மாதததிறகடபடட
வயதளள கழநைதயாக இரநதால ஒர சிடடைக வசமப ெபாட ேபாதமானத.

2. ெதாறற ேநாய அணடாமல இரகக வசமைப சிறிய மணி அளவில
ெபாடதாக நறககி நலில ேகாரதத (ேதைவபபடடால அழககக
இைடயிைடேய கறபப, ெவளைள மணிகள ேகாரதத) பிளைளயின ைககளில
வைளயமாக கடடைவபபாரகள.

3. வசமைப தள ெசயத 2 ஸபன எடதத ேதனில கலநத வாரம ஒரமைற
சாபபிடட வநதால, சிறியவரகள மதல ெபரயவரகள வைர அைனவரககம
இத ஜீ ரணம ெகாடககக கடயதாகவம பலவித ெதாறறேநாயகளகக தடபப
மரநதாகவம அைமயம.

4. வயிறறவலியால ெதாடரநத கஷடபபடம கழநைதகளகக வசமைப தீ யில
சடட மரநத உைரககம கலலில ைவதத ேதயதத பவடராககி, 1 டஸபன
விளகெகணெணயில கைழதத, கழநைதயின ெதாபபைள சறறி பறற
ேபாடடால நலல பலன கிைடககம.

5. விஷததனைம கலநதவிடட உணைவ யாரம சாபபிடடவிடடாேலா
அலலத விஷதைதேய சாபபிடடரநதாலம 2 அலலத 3 டஸபன
ெபாடயாககிய வசமைப தணணீ ரல கைரதத உடேன ெகாடததால விஷம
ெவளிேய வநதவிடம எனற ெசாலவாரகள.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
32
6. காலநைடகளகக ெதாறறேநாய வராமல தடகக வசமப தளடன
மஞசளதள கலநத கிரமி நாசினியாக பயனபடததலாம.

மரஙைக

மரஙைக மரததின ப, காய, இைல மனறம சிறநத பததிய உணவாகப
பயனபடகினறன. வளரமேபாேத பயைன தரககடயதம மரஙைகதான.
அதிக படசம 29 அட உய ரம வைர வளரம. ஒேர ஆணடறகள பத தக
கலஙகம பதிய ரக கடைட மரங ைககளம இபேபாத வநத விடடன. இத
வீ டடத ேதாடடஙகளில வளரதத வரவாய ஈடடவதறக உகநதத.

மரஙைக இைலயில ைவடடமினகள, ஏ மறறம சி, இரமபசசததகள
அதிகமாக இரக கினறன. மரஙைக கீைரைய அவிததச சாபபிடவத நலல
பலைனத தரம. பாலடடம தாயமாரகள மரஙைகக கீைரைய ெதாடரநத
சாபபிடட வநதால தாயபபால நனக சரககம.

மரஙைக இைலச சாறைற பாலடன கலநத கரபபிணி ெபணகள ெதாடரநத
பரகி வந தால பிறககம கழநைத ஆேராககியமாக இரபபதடன பிரசவமம
சகமாக அைமயம.

கீைரைய ெபாரயல ெசயத ெநயயடன உணவில ேசரததச சாபபிடட வநதால
ஆணகளகக ஆணைமத தனைம அதிகரககம. மரஙைக இைலப
ெபாரயலடன ஒர மடைடைய உைடததக கிளறினால அத சததான
உணவாக அைமகிறத. இநதப ெபாரயைல ெதாடரநத 40 நாடகள ேசரதத
வநதால உடல வலிைம ெபறவதடன தாத பஷடயம உணடாகம. உடலககம
ெபாலிைவயம தரம. கண ெதாடரபான ேநாய களககம இத ஏறறத.

மரஙைக இைலச சாறைற வடகடட பாலடன கலநத பரகி வநதால
எலமபகள உறதி யைடயம. ரததமம சததமாகம

காபி கடததால உறசாகம கிைடககம

காபி கடததால உறசாகம கிைடககம எனபத எலேலாரம அறிநத விஷயம.
ஆனால, அறியாத விஷயம ஒனறம உளளத. காபி கடதத வநதால ேதால
பறறேநாய வராத எனபததான அத.

இதறகாக காபிைய கடபபேதாட நினறவிடக கடாத. காபி அரநதிய
சிறிதேநரததில நைடபபயிறசி, ஓடதல ேபானற எளிய உடறபயிறசிகைள
ேமறெகாளள ேவணடம. இபபட ெதாடரநத ெசயத வநதால ேதால பறறேநாய
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
33
வராமல தடகக மடயம எனபத மரததவரகள கழ ஒனற ேமறெகாணட
ஆயவில ெதரய வநதளளத.

பணடன மரததவ கணஙகள

உலக அளவில அைனதத நாடகளிலம பணைட பயனபடததவத வழககததில
இரநத வரகிறத. இநதியாவில, சமார 5 ஆயிரம ஆணடகளாக சைமயல
அைறகளில பணட மககிய அஙகம வகிககிறத.

ஆயரேவத மரததவததில பணடன மரததவ கணஙகள கறிதத மிகவம
சிறபபாக விளககபபடடளளத. 14-ஆம நறறாணடல இரநேத எகிபத நாடடல
பலேவற ேநாயகளகக பணட பயனபடததபபடட வரகிறத.

இநதிய ஆயரேவத மரததவததில பணடன பயனபாட கறிதத
கறிபபிடைகயில, `ஜீ ரணததிறக பணட மிகவம உகநதத. அத உடலகக
எவவித தீஙகம விைளவிபபதிலைல. உடைல பததணரவடன
ைவததிரககவம, ேநாய எதிரபப திறைன அதிகரககவம பணட உதவகிறத,'
எனகிறத.

உடலில உரவாகம சிற கடடகள, மகபபரககள, பைட உளளிடட சரம
ேநாயகளின மீத பணைட அைரதத தடவினால நலல கணம கிைடககம.
இத தவிர நீ ணட நாள சரம ேநாயம நீஙகி விடவதாக ஆயரேவத
மரததவததில கறிபபிடபபடடளளத.

அதிக களிர பிரேதசஙகளில, கறிபபாக ரஷியா ேபானற நாடகளில பணடன
பயனபாட மிகவம அதிகமாக உளளத. களிர நாடகளில மடடவலி மறறம
சீரான ரதத ஓடடததிறக, உணவ ெபாரளகளில பணைட ேசரததெகாளவத
வழககமாக இரநத வரகிறத.

அதிக ரதத அழததம மறறம இதயேநாய உளளவரகளகக பணட
அரமரநதாக உளளத. பணைட உணவ வைககளடன உணணமேபாத அத
உடலில உளள ரதத நாளஙகைள விரவ படததவதடன, அைடபபகைளயம
நீ ககி விடகிறத. இதனால, சீரான ரதத ஓடடம ஏறபடட மாரைடபப ேபானற
ேநாயகளில இரநத விடதைல கிைடககிறத. உயர ரதத அழததம ெகாணட
ேநாயாளிகளம பணைட உணவில ேசரததக ெகாளள ேவணடம எனற
பரநதைர ெசயயபபடகிறத.

தினநேதாறம ஒனற மதல மனற பணட பறகைள உணட வநதால,
இதயேநாய வரவதறேக வாயபபிலைல என ஆயரேவத மரததவரகள
கறகினறனர. ேமலம, உடலில உளள ெகடட ெகாழபைப பணட அகறறி
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
34
விடவதால, எநதவித ேநாயம அணடவதிலைல.

ெபாதவாக, ரதத நாளஙகள சரஙகி, ரதத ஓடடம சீராக இலலாமல
ேபாகமேபாத மாரைடபப ேநாய ஏறபடகிறத. இதன காரணமாகேவ, இதய
ேநாயாளிகளகக ரததததின அடரததிைய கைறபபதறகாக ஆஙகில மரநதகள
ெகாடககபபடகினறன. பணைட பயனபடததவதன மலம இயறைகயாகேவ
ரததததின அடரநிைல கைறநத, சீரான ரதத ஓடடம ஏறபடகிறத. எனேவ,
பணட உணபதால எவவித பகக விைளவம இலலாமல ேநாயகள
கணமாகினறன.

பலேவற மரததவ கணம ெகாணட இநத பணைட உணபதால ஒரவித
வாைட ஏறபடகிறத. இதனாேலேய பலர பணைட உணவடன ேசரததக
ெகாளவைத தவிரககினறனர. இைத தவிரகக பணட பறகைள, ெவஙகாய
தணடகள, இஞசியடன இளம சடடல வறதத உணணலாம. தவிர, பணட
உணவ அலலத பணைட உடெகாணட பிறக ெகாததமலலி, லவஙகம அலலத
கிராமப ேபானறவறைற வாயில ஒதககி ெகாணடால பணடனால உணடாகம
ஒர விதமான வாைடைய தவிரககலாம.

மாசிககாய.

நீ ணட வளரம மர வைகையச ேசரநததாகம மாசிககாய.
இதன காேய மரததவக கணமைடயத.
இதன சைவ தவரபபததனைம உைடயத.
இமமரததின கிைளகளில ஒரவித
பசசிகள தைளயிட அதிலிரநத
வடகினற பால திரணட
கடடபபடவேத மாசிக காயாகம.
இத கரைம நீ லம ெவணைம என
மனற ேவறபாடகைள உைடயத.
இதறகள இரககம பசசிகள
ெவளிவரவதறக மனேன எடபபத நலலத.
அதிலளள பசசிகள ெவளிபபடட பின
கிைடபபத அவவாற நலலத கிைடயாத?
இத நீ ஙகாத உடல சட,
கழநைதகளின கணசசட,
பல வைகயான ேமகம ேபானறவறைறப ேபாககம.

ஆஙகிலததில: Quercus incana, Roxp, Cupaliferac

மரததவக கணஙகள.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
35

மாசிககாையக கரகாமல வறததப ெபாடயாக
1 கிராம எடதத சிறித ேதன அலலத ெநயயில
கலநத சாபபிட ெபரமபாட, நீ ரதத கழிசசல,
இரதத கழிசசல, மிக வியரைவ கணமாகம.

மாசிககாைய நீர விடட இைழதத
ஆசன வாயில தடவி வர
அதிலளள ெவடபப, பண கணமாகம.
ேதமல, பைடகளககத தடவி வர அைவ கணமாகம.

மாசிககாையப ெபாட ெசயத நீ ரல ேபாடட
காயசசி வாய ெகாபபளிககப
பல ேநாய கணமாகம. பல ஈற பலபபடம.

மாசிககாைய இடததப ெபாடயாககி
1 கரணட ெபாடைய அைர லிடடர
நீ ரல ேபாடட 200 மிலலியாக
வறறக காயசசி வடகடடக கடகக
வயிறறக கடபப, மநதப ெபரஙகழிசசல,
நாளபடட இரமல, கறமபளளி,
ெவடைட, காயசசல கணமாகம.

மாசிககாைய இடததப ெபாடயாககி
1 சிடடைகயளவ எடதத சிறித
ேதனடன கலநத 3 ேவைள சாபபிட
வயிறறப ேபாகக நிறகம.

மாசிககாைய இடததப ெபாடயாககி
2 சிடடைக அளவ எடதத
சிறித ெவணெணயடன அலலத
1 டமளர பாலடன 2 ேவைள ெதாடரநத
சாபபிடட வர ெவளைளப ேபாகக கணமாகம.

மாசிககாயகைளச சடட அதன சாமபைல
ெவடடக காயததின ேமல ைவதத அழதத
இரததம உடேன நினற விடம.

மாசிககாயத தள 20 கிராம,
சாமபிராணித தள 25 கிராம,
பனறி ெநய 150 கிராம ேசரததக களிமப ெசயத,
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
36
10 கிராம அளவ எடதத
சிறித அபினடன கலநத ெவளிமல (பவததிர)
மைளககப பச கணமாகம.

மாசிககாயத தள 5 கிராம
3 ேவைள ெகாடகக மயிலதததம,
மர உபப, ப நீ ர உபப, சணணாமபத தணணீ ர,
அபின, வாநதி உபப இவறறின நஞச மறியம.

மணததககாளி

தினமம உணவடன ேசரகக ேவணடய கீைர வைக-களில மணததககாளியம
ஒனற.


அதிக அளவில நீர விடட சணடக காயசசி... மிளக, சீரகம, உபப ேசரதத
எணெணய விடட தாளிததக கழமப ெசயயலாம. பரப-படன ேசரதத கடட
ைவகக-லாம. ெபாரயலாகச ெசயதம சாப-பிடலாம. சாமபார ெசயயம-
ேபாதம அதில பயன-படததலாம. இபபடப பயனபடததமேபாத, கீைர சாபபிடப
பிடககாத கழநைத-களம விரமபிச சாபபிடவார-கள.

மணததககாளியில நிைறய உயிரச சததககளம, பரதச சததககளம, இரமபச
சததம உணட. இநதக கீைர-யில தககாளி வடவில சிறிய அளவில மணி
மணியாகக காய-கள இரபபதால மணிததககாளி எனறம அைழககபபட-கிறத.
இநதக காயடன கீைரையயம பசைசப பரபைபயம கலநத உணட-வநதால,
உடல சட கைறயம. மலச சடைடத தணிககம ஆறறலம இதறக உணட.

சிதத மரததவததில கடல பண-கைளக கணபபடததவதில மணததக-
காளிகக மககிய இடம உணட. காமாைல ேநாயாளிகளகக இநதக கீைரைய
நனறாக இடததச சாற எடதத, பசமபால கலநத தினசர காைலயில ெவறம
வயிறறில ெகாடககமேபாத ஒர வாரததிேலேய காமாைல ேநாய
சரயாகிவிடம.

மணததககாளிக கீைரயில உடல நலததககான சததககள நிைறய இரக-
கினறன. அதனால, கழநைதகளகக சிற வயதிலிரநத வாரம ஒரமைற-
யாவத இநதக கீைரையச சாபபிடப பழககபபடததவத நலலத!

கரசலாஙகணணி


கரசலாஙகணணிக கீைரயில இரணட வைககள உணட.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
37

மஞசள ப பககம கரசலாஙகணணி கிைடபபத அரத. ெவளைளப பககள
பககம கரசலாஙகணணிையததான அதிக அளவில பயனபடததகிறாரகள.

இநதக கீைரைய ெபாரயல, கைடதல, கடட, சடனி என அைனதத வைகயான
வடவததிலம உடெகாளளலாம. கலலீ ரல ேகாளாறகள, மலசசிககல
ஆகியைவ நீ ஙகி ரததம சததிகரககபபட, இத நலல மரநத. ரததேசாைக
உளளவரகளகக இநதக கீைர உணைமயிேலேய வரபபிரசாதம.

மஞசள கரசலாஙகணணி கீைரைய நனறாக உலரததி இடததத தளாககி
சததமான தணியில


சலிதத எடதத பததிரபபடததி, தினமம இரவ படகைகககப ேபாகம மன
ஒர ட ஸபன எடதத அேத அளவில கறகணடத தைளயம ேசரதத பாலில
கலநத சாபபிடவத, ஆேராககியததகக அரமரநத.

ெவளைளக கரசலாஙகணணிக கீைரைய இடததச சாற எடதத ைதலமாககி,
தினசர ெநறறியில சிறித தடவி வநதால, கணகள களிரசசியைடயம. மைள
வலபெபறம.

சில கழநைதகள மண தினபதால, வயிற உபபசமாகிவிடம. அதனால ஜீ ரண
சகதி சரயாக இலலாமல அவதிபபடவாரகள. இதறக இநதக கீைரைய ைம
ேபால அைரதத தினசர காைலயில ெவறம வயிறறில சாபபிடக ெகாடததால
நலல பலன தரம.

ெபாடகத ெதாலைலகளில இரநத விடபடவம மட உதிரவைதத தடககவம
கரசலாஙகணணிக கீைர உதவகிறத. தைலமடயம நனக வளரம.

ெபாதவாகேவ நலல மலம இளககியாகச ெசயலபடம இநதக கீைரையப
ெபரயவரகளம ெதாடரநத சாபபிடடால, நலல ஜீ ரண சகதியடன எநத ேநாயம
நமைம அணடாமல பாரததகெகாளளலாம!

அகததிக கீைர

தினமம பகல உணவில, ஏதாவத ஒர கீைரைய உணவடன
ேசரததகெகாளவத எனெறனறம ஆேராக-கியம தரம.

ெகாஞசம கசபபான சைவயளள அகததிக கீைர மரததவக கணஙகள
நிரமபியத. பரதம, இரமபச சதத, சண-ணாம-பச சதத, ைவடடமின ஏ
ேபானறைவ அதிக அளவில அகததிக கீைரயில இரககிறத.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
38
அகததிக கீைரயடன சினன ெவஙகாயம ேசரததச சைமததச சாபபிடடால,
கடல வலிைம ெபறம. அரசி கழவிய நீ ரல அகததிக கீைரைய ேவகைவதத
சப ெசயத சாபபிடட வநதால, கலலீ ரலம இதயமம வலவாகம.

ஜீ ரண சகதிைய அதிகரககச ெசயயம ஆறறல அகததிக கீைரகக உணட.
பிதததைதயம


கபதைதயம கைறககம. வாததைத மடடபபடததம. உடலின உஷணத-ைதக
கைறககம. கணகள களிரசசி ெபறம. மாைலக கண ேநாையக
கணபபடததம.

எநதக கீைரயாக இரநதாலம, கீைரைய ேவக ைவதத நீைர கீேழ
ெகாடடவிடக கடாத. கீைரயின சததப ெபாரடகள அநத நீ ரல இறஙகி-
யிரககம. அநத நீ ரல சப ைவததச சாபபிடலாம.

வாயக ேகாளாற உளளவரகள, அகததிக கீைரைய அதிகமாகச சாபபிடாமல
இரபபத நலலத. ெபாதவாக, மாதததகக இரணட நாடகளகக ேமல அகததிக
கீைரைய உடெகாளளக கடாத!

மிளக

மிகச சிறநத வலி நிவாரணி நமமர மிளக: லணடன ஆயவ

லணடன :நாம அனறாடம சாபபிடம உணவில ஏதாவத ஒர வைகயில
மிளைக பயனபடததி வரகிேறாம. அைத, மிளகாய காரததிறக பதிலாகவம,
உணவில சைவ ேசரபபதறகம மறறம சளி, இரமல, ேபானற சில ேநாயகைள
கணபபடததவதறகம, "பாடட ைவததியமாக' பயனபடததி வரகிேறாம.
ஆனால, அத மிகச சிறநத உடனட வலி நிவாரணி எனற, சமீபததில
லணடனில நடததபபடட ஒர ஆயவில ெதரய வநதளளத.

லணடனில உளள ஹாவரட மரததவப பளளியில ெசயயபபடட பதிய
ஆயவில, மிளக மிகச சிறநத வலி நிவாரணியாக பயனபடகிறத எனற
ெதரயவநதளளத. மிளகில கிைடககக கடய ேகபசசின எனற
ெபாரளிலிரநத கய எகஸ314 எனற மரநத தயார ெசயயபபடடளளத.
பிளைளப ேபற காலததிலம, மரததவத ெதாழிலிலம வலிைய ேபாககவதில
இத மிகவம பயனளளதாக இரககிறத. இவவாற தயாரககபபடட விேசஷ
கலைவயிலிரநத நீணட ேநரமாக வலியால அவதிபபடம ேநாயாளிகள கட
தஙகளைடய பைழய, தீ ராத வலியிலிரநத நிவாரணம ெபற மடயம எனற
ேசாதைன மலம கணடறிநதளளனர.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
39
ஹாவரட மரததவபபளளி ஆயவாளர ஊலப கறவதாவத:மிளைகக
ெகாணட தயாரககபபடடளள இநத மரநத, வலியளளவரகளின உடலில
உளள எநத ஒர நரமபகக ெகடதல ஏறபடடாலம அைத மழைமயாக
தீ ரககிறத. மககள வலியால அவதிபபடம ேபாத வலி நிவாரணியாக சாதாரண
மாததிைரகைள பயனபடததி வரகினறனர. ஆனால, அதேபானற மாததிைரகள
உடலில ேவெறார பாகததிறக ேகட விைளவிககிறத. இநத ேசாதைனைய
ஒர எலியிடம ெசயத பாரதேதாம. அதனபட, எலிகக சாதாரண வலி
நிவாரணி மாததிைர தரபபடடத. அைர நிமிடததிறக பிறகதான எலிகக வலி
கைறநதத ெதரயவநதத. ஆனால மிளைக ைவதத ெசயத பத ஆயவால,
மககளின வலி மிக விைரவிேலேய கணமாவத மடடமலலாமல, ேநாயாளிகக
மன இரநத பைழய ேநாயகளம கணமைடகிறத.இவவாற ஆயவாளர உலப
கறியளளார.

திபபிலி

திபபிலி கறகிய நீ ணட வடவிலான இைலகைளக ெகாணட சிற மர
இனமாகம. இதன காய மள வடவததில நீ ணட இரககம. இதேவ
மரததவக கணம உைடயத. தமிழகெமஙகம வீ டகளிலம ேதாடடஙகளிலம
அதிகமாகக காணபபடகிறத.

ேவற ெபயரகள: உணசரம, உலைவ நாசி, சாமன, கடார, ேகாலகம, ேகாலி,
ேகாைழயறககா, சரமசாட, தளவி, மாகதி, கைண, ெசüணட, சணடகி, கணம,
கலினி, பாணம, பிபபிலி, ைவேதகி, அமப, ஆதிமரநத.

வைககள : ஆைனத திபபிலி, அரசித திபபிலி.

ஆஙகிலததில : Piperlongum, linn, Piperaceae.

இனி மரததவ கணஙகைளப பாரபேபாம.

திபபிலிைய வறததப ெபாடயாககி அைர கிராம எடதத ேதனடன கலநத 2
ேவைள சாபபிடட வர இரமல, ெதாணைடக கமறல, வீ ககம, பசியினைம,
தாத இழபப கணமாகம. இைரபைப, ஈரல வலபெபறம.

திபபிலி, மிளக, ேதால நீ ககிய சகக சம அளவாக எடதத வறததப
ெபாடயாககி அைர கிராம ேதனடன கலநத 3 ேவைளயாகச சாபபிடட வர
வயிறற வலி, வயிறறப ெபாரமல, நீரகேகாைவ, ெதாணைடக கமறல
கணமாகம.

திபபிலிைய இடததப ெபாடயாககி 1 ேதககரணடயளவ எடதத சிறித
ேதனடன கலநத 2 ேவைள சாபபிடட வர இரமல, கபம, வாயவ நீ ஙகம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
40
ெசரமானம அதிகரககம.

திபபிலி 50 கிராம, கரசலாஙகணணி இைல 25 கிராம, 1/2 லிடடர நீ ரல ேபாடட
நீ ைரச சணடக காயசசிய பின நிறகம திபபிலிையயம தைழையயம இள
வறபபாய வறததப ெபாடதத எைடககச சமமாகப ெபாரபெபாட ேசரதத
அேத அளவ சரககைர கடட 5 கிராம அளவ 2 ேவைள ெதாடரநத
சாபபிடடவர இரமல, கைளபப நீ ஙகம.

திபபிலி 10 கிராம, ேதறறான விைத 5 கிராம ேசரததப ெபாடயாககி கழநீ ரல 5
கிராம எைட அளைவப ேபாடட 7 நாள காைலயில கடததவர ெவளைள,
ெபரமபாட நீ ஙகம.

திபபிலிப ெபாட, கடககாயப ெபாட சம அளவாக எடததத ேதன விடடப
பிைசநத இலநைதப பழ அளவ இரேவைள ெதாடரநத 3 மாதம சாபபிடடவர
இைளபப ேநாய கணமாகம.

திபபிலிப ெபாட 50 கிராம, கடககாயப ெபாட 25 கிராம எடததத ேதனில
கலநத 2 ேதககரணட வீ தம 2 ேவைள ெதாடரநத 3 மாதம சாபபிடட வர
இைளபப ேநாய கணமாகம.

திபபிலிப ெபாட 10 கிராம அைர மி.லி.பசவின பால விடட காயசசி 2 ேவைள
கடததவர இரமல, வாயவ, மரசைச, மபபிணி கணமாகம.

திபபிலி 200 கிராம, மிளக, சகக வைககக 100 கிராம, சீரகம 50 கிராம,
ெபரஞசீரகம 50 கிராம, அரதைத 50 கிராம, இலவஙகபபடைட 25 கிராம, ஓமம
50 கிராம, தாளீ சபததிர, இலவஙகபபததிர, திரவைல, இலவஙகம,ஏலம, சிததிர
மலம வைககக 50 கிராம இவறைற இளவறபபாய வறததப ெபாடதத 1
கிேலா சரககைர கலநத ேதனவிடடப பிைசநத அைர ேதககரணடயளவ 40
நாடகள 2 ேவைள சாபபிடட வர இைளபப, ஈைள, இரமல, வாயவ
கணமாகம.

திபபிலிையத தள ெசயத அைர ேதககரணடயளவ எடதத ேதன கலநத 2
ேவைளயாக 1 மாதம சாபபிடட வர ேதமல கணமாகம.

ஏபபமம வாயவ பறிதலம

ஏபபம ெதாலைல மானதைத வாஙககிறத

ஏவ! ஏவ எனற ெபரய ஏபபச சததம ைவததியசாைல மழவதம
எதிெராலிககமாற ேபால ஓஙகாரமாக ஒலிததத. எனத ேநாயாளர சநதிபப
அைறைய ேநாககி அச சததம ெநரஙகவம நான தைல நிமிரநத பாரதேதன.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
41
உடல கனதத ெபரயவர உறசாகமறற மகததடன, மிகநத ேசாரவடன உளேள
நைழநதார. கட வநத ெபண மகததில ேசைல அவிணட விழ அமமணமாக
நிறபத ேபானற அவமானம மகததில ெதறிததத.

"இவரகக சரயான வாயவத ெதாலைல. ெபரய சததமாகப பறியம.
பிளடஸ(Flats) வீ ட, அககம பககெமலலாம சிரபபாய சிரககத. மானம
பறககத" எனறாள.

உணைமயில வாயவ, ஏபபம ேபானறைவெயலலாம இயறைகயான
நிகழவகளதான. இதில ெவடகபபடேவா அவமானபபடேவா எதவமிலைல.
ஆயினம நால ேபர மததியில ெவளிேயறம ேபாத சறற அநாகரகமான,
மரயாைதக ேகடான ெசயலாகததான சமகததில கணிககபபடகிறத.

வாயவ எனபத எனன? நாம உணணம உணவகள ஜீ ரணமைடயம ேபாத
நணணஙகிகளின தாககததால வாயவகள இயறைகயாக கடலககள
ெவளிேயறகினறன. அததடன உணவ உணணம ேபாதம, நீ ராகாரம அரநதம
ேபாதம அவறேறாட ேசரநத உடெசலலகினற காறறம ேசரநத விடகிறத.
இநத வாயவககள இைரபைபயில இரநதால அைவ ஏபபமாக
ெவளிேயறகினறன. இைரபைபையத தாணட கடைல அைடநதவிடடால
வாயவாக மலவாயில ஊடாக ெவளிேயறம.

ஏபபம எனபத ஒரவரகக தனனிசைசயாக வாயவ ெவளிேயறவதாக
அைமயலாம. அலலத அவர தானாக விரமபி ெவளிேயறறவதாகவம
நைடெபறலாம. அதாவத வயிற உபபலாக அலலத வயிறற மடடாக
இரநதால ஒரவர தானகேவ காறைற ஏபபமாக ெவளிேயறறிச சகம காண
மயலவதணட.

ஏபபமானத எபெபாழதம ெபரய சததமாகததான ெவளிேயறம எனறிலைல.
சததமினறி அலலத மிகவம தணிநத சததததடன ெவளிேயறம ஏபப வாயவ
எமத கவனதைத ஈரபபதிலைல எனபேத உணைமயாகம. உணவின பின
மனற நானக தடைவகள ஏபபம விடவத எவரககேம சாதாரண நிகழவதான
எனகிறாரகள மரததவரகள.

அேத ேபால ஒவெவாரவரககம தினமம ஆற மதல இரபத தடைவகள
வைர வாயவானத மலவாயில ஊடாக ெவளிேயறலாம எனகிறாரகள.
ெபரமபாலம மலம கழிககம ேபாத ெவளிேயறவதால எவரம
கவனிபபதிலைல. ஆனால ஓடைடக கார பறபடவத ேபானற ெபரய
சததததடன ெவயிேயறமேபாத சஙகடமாகேவ இரககம. ஆசைசயான
மணததடன கசவாக ெவளிேயறவத கடலில கிரமித ெதாறற ஏறபடடதால
இரககலாம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
42

வாயவத ெதாலைலைய தடகக எனன ெசயயலாம?
அவசர அவசரமாக உணவகைளயம நீ ராகாரஙகைளயம உடெகாளளாதீ ரகள.
அவவாற உடெகாளளம ேபாத அவறறடன காறறம உடெசனற வாயவத
ெதாலைல ஏறபடம.
ேசாடா ேபானற ெமனபானஙகளில நிைறய காறற ேசரநதிரபபதால
அவறைறயம தவிரகக ேவணடம.

பயற, கடைல, ேசாயா, பரபப ேபானற உணவ வைககளில உளள பரதஙகள
சமிபாட அைடவதறக சிரமமானைவ. இவறைற நனக ேவக ைவதத
உணடால சலபமாக சமிபாட அைடவதடன வாயவ ேதானறவதம கைறயம.

பலரம ெசாலவத ேபால மலசசிககலால வயிறற ஊதல ஏறபடேம ஒழிய
வாயவத ெதாலைல ஏறபடவதிலைல. மலககடற சிககல, கெரானஸ ேநாய
ேபானறைவயம வாயவத ெதாலைலைய உணடாககலாம.

இவறைறத தவிர மேனாவியல காரணஙகளாலம ஏபபம வரலாம. உடல
ேநாயினறி ஏறபடம Functional dyspepsia அவ வைகையச சாரநதத. இநத
ேநாயாளியின ேநாயம அததைகயேத. பரண கணமாவதறடக நீ ணட கால
சிகிசைச ேதைவபபடடத.

ஆஸதமாவிலிரநத விடபட*இயறைக உணைவ உணணம கழநைதகளகக ஆஸதமா ேபானற ேநாயகள
வராத எனற லணடன ஆராயசசியாளரகள ெதரவிததிரககிறாரகள.

யேக, கிரஸ, ஸெபயின நாடகளிலளள ஆராயசசியாளரகள கடடாக
நிகழததிய இநத ஆயவின மடவில நகரபபறஙகளில ஆஸதமா ேநாயகள
அதிகம இரபபதாகவம, இதறகக காரணம பதபபடததபபடட உணவகைள
அதிகம உணபதம தான எனற ெதரவிததிரககிறாரகள.

ெசலலபபிராணிகளின மலமாகவம ஆஸதமா ேநாயககான அலரஜி
கழநைதகைளப பிடபபதணட.

ஐமபத இலடசததககம அதிகமான மககள ஆஸதமா ேநாயினால
பாதிககபபடடரககம வளரநத நாடான ய.ேகயில பிறககம கழநைதகளில
பதத ேபரகக ஒரவர ஆஸதமாவினால பாதிககப படகிறாரகளாம.

உணவப பழககவழககதைத மாறறியைமபபத மலம ஆஸதமாைவ
விரடடலாம எனம இநத ஆராயசசி அநத மககளிைடேய ஒர உறசாகதைத
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
43
ஏறபடததியிரககிறத.

ஆரஞச, ஆபபிள, தககாளி மறறம திராடைச ேபானற பழஙகைள ெதாடரநத
உணட வரம கழநைதகளகக ஆஸதமா ேநாேய வரவதிலைலயாம.
அவரகளகக ஆஸதமா ேநாயகக எதிரான எதிரபப சததி
உரவாகிவிடகிறதாம.

சிகபப திராடைசைய உணணமேபாத அதன ேதாலடன ேசரதத
உணணேவணடம எனறம அவரகள ெதரவிககிறாரகள.

மநதிர, பாதாம, நிலககடைல, பிஸதா ேபானற பரபப வைககைள உணணம
கழநைதகளகக ஆஸதமா வரம வாயபப மிகவம கைறவ எனவம அவரகள
ெதரவிககினறனர.

ேநாயறற வாழவகக மரததவைர நாடாமல காயகறி, பழக கைடகைள நாட
அவரகள அறிவறததகிறாரகள.


ஆஸதமா,

ஆஸதமா, அனரபேயாடக, நாய
'கழநைதகக சளியா? எனன ெசயவீ ரகள'? 'கவனியாமல விடடவிடடால சளி
கட பிளைளகக மடடப பிடதத ேமாசமாகிவிடம' எனற ைவததியரடம
உடனடயாகக தககிக ெகாணட ஓடவீ ரகள.
ைவததியர சளிககான ஏைனய மரநதகளடன ெபரமபாலம நணணயிர
ெகாலலி மரநைதயம (Antibiotic) தரககடம. அடககட சளி பிடககம
கழநைதயாயின தசி, பழதி ேபானறவறறில விைளயாடவைதத தவிரககம
பட கறவார. படகைக விரபபகைளயம தைலயைண உைறகைளயம அடககட
தைவபபதடன நலல ெவயிலில காயைவககமபடயம கறவார. ெவயிலில
காயைவகக மடயாவிடன அவறைற மினஅழததியால அழததமபடயம
கறககடம. படகைகயில ேசரக கடய தசிபபசசி ேபானற நணணயிரகைள
அழிபபதறகாகேவ இநத ஆேலாசைன.

அததடன நாய பைன ேபானற வளரபபப பிராணிகைள கழநைதயின படகைக
அைறயில நைளய விடக கடாத எனவம ஆேலாசைன கறக கடம.
அவறறின ேராமம ஒவவாைமையத தணட ஆஸதமாைவ வரவைழககக
கடம எனபதறகாகேவ ைவததியரகள இவவாற கறவதணட.

அணைமயில ெசயயபபடட ஆயவ ஒனறானத ஆஸதமா, நாய, நணணயிர
ெகாலலி மரநத ஆகியன ெதாடரபாக பதிய பாரைவைய மனைவககிறத.
University of Manibota மறறம MacGill University in Montreal ஆகியவறறில
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
44
ெசயயபபடட ஆயவ அத. ஒர வயத ஆவதறக மனனேர நணணயிர
ெகாலலி மரநத ெகாடககபபடட கழநைதகளகக, அவரகள ஏழ
வயதாவதறக மனனேர ஆஸதமா வரவதறகான வாயபப அதிகமாகம.
அதிலம நாய ேபானற வளரபபப பிராணிகளடன ெதாடரபறாத
கழநைதகளகக ஆஸதமா வரவதறகான வாயபப இரணட மடஙக
அதிகமாகம.
நணணயிர ெகாலலி மரநதகைளப ெபாறதத வைரயில ெகபேலாஸேபாரன
(Cephalosporins)எனற வைக மரநைதப பாவிதத கழநைதகளகக ஆஸதமா
வரவதறகான வாயபப ேமலம அதிகமாகம.

நாய பறறிய ஆயவதான மிகவம சவாரசிமானத. நாய பைன ேபானற
வளரபபப பிராணிகளடன கழநைதகைள அதிலம மககியமாக சளி, ஆஸதமா
உளள கழநைதகைள அதிகம அைளயவிடககடாத எனபேத இதவைர
நமபபபடட கரததாகம. ஆனால இநத ஆயவின மடவ இக கரததிறக
மறறிலம மாறானதாகம. அதாவத நாயடன ெதாடரபறாத கழநைதகளகக
ஆஸதமா வரவதறகான வாயபப இரணட மடஙக அதிகமாகம எனகிறத.

காரணம எனன? நாயின உேராமததில நணணயிரகள இரககினறன. கழநைத
நாயடன ெதாடரபறம ேபாத, அநத நணணயிரகள கழநைதயின
ேநாெயதிரபபச சகதிைய இயலபாக வளரசசியறவதறக தணட விடகினறன.
இளவயதிேலேய இவவாற நாயிலிரநத வரம நணணயிரகளடன
ெதாடரபறவதால கழநைதகளின ேநாெயதிரபபச சகதி, வலவைடநத
ஆஸதமா ேதானறவைதத தடககிறத என அநத ஆயவாளரகள
கரதகிறாரகள. மாறாக நாயடன ெதாடரபறாத கழநைதகள கைறநதளவ
நணணயிரகளடேனேய ெதாடரபறவதால ேநாெயதிரபபச சகதி்
வலவைடயாத ஆஸதமாவகக கடயளவ ஆடபடகிறாரகள.

எனேவ நீஙகள ெசயயக கடயத எனன? கழநைதயளள உஙகள வீ டடல ஒர
நாய வளரஙகள. நாயகக தடபபசிகள ேபாடட களிபபாடட சததமாகவம
ஆேராககியமாகவம ைவததிரஙகள. நாைய கழநைத வளரம இடஙகளகக
வநத ெசலல அனமதியஙகள. ஆயினம கழநைத நாையச சீணடக
கடபடாமல கவனிததக ெகாளளஙகள.

கழநைதகளகக, அதிலம மககியமாக ஒர வயதிறக உடபடட
கழநைதகளகக ேநாய வநதால அவசரபபடட நணணயிர ெகாலலி
மரநதகைளக ெகாடகக ேவணடாம. மககியமாக ைவததிய ஆேலாசைன
இனறிக ெகாடகக ேவணடாம. ஆயினம சில தரணஙகளில மரநத
ெகாடதேத ஆகேவணடம எனற அவசியம இரநதால அத ெகபேலாஸேபாரன
வைக மரநதாக இலலாதிரபபைத உறதிபபடததஙகள.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
45
ஏறகனேவ ஆஸதமா உளள கழநைதகளகக இத ெபாரநதாத. அவரகளகக
நாயின ேராமஙகளில உளள ஒவவாைம தணடகள ஆஸதமாைவ
ேமாசமாககலாம.

பசபபால சளிைய தடககம


"இவனகக சளி அடககட பிடககிறபடயால நான பசபபால ெகாடககிறதிலைல"
எனறாள தாய.
வளரம கழநைத மனபளளிககததான ேபாயக ெகாணடரககிறான.

"நீ ஙகள ெசயவத தவற. அவனத வளரசசிககம ஆேராககியததிறகம பால
அவசியம அலலவா?" எனக ேகடேடன. மாப பால கலநத ெகாடபபதாக
ெசானனாள. பசம பாலகக சளிபிடககம எனபத அவளத நமபிகைக
மடடமலல எலலாப ெபறேறாரகளத நமபிகைகயம கட, ஒடட ெமாதத தமிழ
மககளத நமபிகைக எனற கட ெசாலலலாம.

அநத நமபிகைக மறற மழதாக தவறானத என அணைமயில ஆயவ
ெசாலகிறத.

பசமபாலகக சளிபிடககாத எனற மடடமலல, அத சளிககக காரணமான
ஆஸமா, அலரஜி(ஒவவாைம) ஆகிய ேநாயகள வரவதறகான சாததியதைதக
கைறககிறத என ஆயவ ெசயத ெடாகடர மகேராவாசர ( Dr. Macro waser)
கறகிறார. இவர சவிட சரலாநத நாடட பஸல பலகைலககழகதைதச
ேசரநதவர.

பதனிடப படாத பாைலக கடதத பிளைளகளகக அலலத அதிலிரநத வீ டடல
தயாரககபபடட பாற ெபாரடகைள உணட பிளைளகளகக ஆஸமா அலரஜி
ஆகியன ஏறபடவத கைறவாம. 5 மதல 13 வைரயான 14893 ேபைர
உளளடககிய ஆயவ இத, இக கழநைதகள பாறபணைண, கிராமம, நகரம எனப
பலேவற சழலகளிலிரநத ேதரநெதடககபபடடாரகள. அவரகள எநதச
சழலிரநத வநதாலம பசமபால சளியிலிரநத பாதகாபப ெகாடததத
பசமபாைல ஒர வயத மதல கடதத வநத கழநைதகளகக கடயளவ
நனைம கிைடதததாம.

பசமபாைல பசைசயாகக ெகாடககக கடாத. காயசசிததான ெகாடகக
ேவணடம. இலைலேயல சில ேநாயகள ெதாறறககடம. இததைகய காயசசிய
பால தான பாதகாபைப ெகாடததத. பதனிடபபடட ைபககறறில
அைடககபபடட பாேலா, மாபபாேலா அததைகய பாதகாபைப ெகாடபபதாக
அறியபபடவிலைல.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
46
இதிலிரநத சளிபிடபபவரகளகக பசமபால ெகாடககாத மாபபால ெகாடபபத
எநத விதததிலம உதவப ேபாவதிலைல எனபத ெதளிவாகிறத. அததடன சிற
வயதிலிரநேத, அதாவத ஒர வயத மதற ெகாணட தினசர பசமபால
ெகாடததவநதால ஆஸமா, அலரஜி ேபானற சளிதெதாலைலகளம அதிகம
வராத எனபதம ெதளிவாகிறத. எனேவ உஙகள கழநைதகக சளிதெதாலைல
இரநதாலம சர இலலாவிடடாலம சர பசமபால ெகாடதத வாரஙகள.
அதனால சளிதெதாலைல கைறவதடன ஆேராககியமம கிடடம.

பசமபாலில உளள எனன ெபாரள அலலத எனன கணாதிசயம, அலரஜிககம
ஆஸமாவிறகம எதிரான பாதகாபைபக ெகாடககினறத எனற அறிய
ஆயவகள ேதைவபபடகினறன.

சரககைர வியாதிகாரர அனபவம ெசாலகிறார

டயாபடஸ வநத ஒர வரடததில நலலத எனன நடநதிரககிறத எனற
பாரததால, நான நடநதிரககிேறன, தினமம காைலயில 45 நிமிஷம. நான
ேபாகம வழியில ஒேர ெசடயில ஊதா, மறறம ெவளைள நிறததில பககள
பககம. இத எனன வைகச ெசட, யாரககாவத ெதரயமா ? ெசணபகபப
மரஙகள நிைறய இரககினறன. எநதப பைவயம இத வைர பறிதததிலைல
(ைககக எடடவதிலைல ). மறறபட, டயாபடஸ எனறால எனன எனற நிைறய
ெதரநதெகாணேடன.

ெகாஞசம சயபராணம - டயாபடஸ வநத மனற மாதததிறக நலல
கணடேராலில இரநதத. பிறக 2007 ஆரமபததில ரததப பரேசாதைனயில
சரககைர அளவ கடயிரநதத. டாகடர ஒர கடக ைசஸ மாததிைரைய
ஜனவர 1ஆம ேததியிலிரநத எடததக ெகாளளச ெசானனார. அதன விைளவ
எனகக ஒர நாள கார ஓடடம ேபாத ெதரநதத. அனற அலவலகததிலிரநத
வீ டடகக வநதெகாணடரநத ேபாத, ைக கால எலலாம ெவடெவடததத,
வியரததத. டயாபடஸ பறறி படததிரநததால இத கமமியான சரககைர அளவ
(Hypoglycemia) எனற படசி ெசானனத. காைர ஓரமாக நிறததிவிடட,
பககததில உளள பழககைடயில கால கிேலா திராடைசப பழதைத வாஙகி
சபபிடட பின ஸபினாச சாபபிடட பாபபாய ேபால ஆேனன.

டாகடரடம ேகடடதறக கடக ைசஸ மாததிைரைய பாதியாக எடததக
ெகாளளச ெசானனார. திரமபவம சில பரேசாதைனகளில சரககைர அளவ
ெசனசகஸ ேபால ஏறம, இறஙகம; ஏன எனற ெதரயவிலைல. ஆனால
டாகடர ெதாடரநத மாததிைரைய எடததக ெகாளளச ெசானனார. சில சமயம
அநத ெவடெவடபப இரககம; சாகேலட சாபபிடடால சரயாகிவிடம.
மாததிைர ெசயயம ஜாலம எனற உள மனம ெசானனத. !
டாகடரடம இநத மாததிைரயில ஏேதா பிரசசைன எனற ெசானனதறக, அவர
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
47
ெதாடரநத அேத மாததிைரையேய சாபபிடச ெசானனார.

ேபான மாதம, மாததிைர எடததக ெகாளளாமல ஒர ெடஸட ெகாடதேதன.
அதில சரககைர அளவ நாரமலாக இரநதத. பிறக ஒர வாரம கழிதத
மாததிைர எடததகெகாணட ெடஸட எடதேதன, சரககைர அளவ அதிகமாக
இரநதத. இநத மைற டாகடைர மாறறிவிடேடன.

இரணட வைக மாததிைரகள உணட. டாலபிடைமட, பிகவைனட, டயநில,
கைளேநஸ ேபானறைவ மதல வைகயம ஃெபனஃபரமின ெமடஃபாரமின
ேபானறைவ இரணடாவத வைகயம ஆகம. மதல வைக, பாதிககபபடட
இனசலின சரபபககப பததயிர ெகாடககம. இனசலின வாஙகிகைள
அதிகரககம. இரணடாவத வைக, உடலில சரககைர பயனபாடைடக
கைறககம. இரககிற சரககைரைய அதிகம பயனபடதத உதவம. பசிையக
கைறககம. இபேபாத, இரணடாவத வைக மாததிைரயினால எலலாம
நாரமலாக இரககிறத. நாரமலாக இரநதாலம, வீ டடகக வரபவரகள டபஸ
ெகாடபபைத மடடம நிறததவதிலைல.

மரநதகள மரததவரன ஆேலாசைனயின ேபரல எடததக ெகாளவத நலம.
நணபர ெசானனர இநத மரநத நலலத எனற எடததகெகாணடால ெராமப
ரஸக.

"ெவளளரககாய, தககாளி, பாகறகாய எலலாம கலநத எமட ஸடமககில ஒர
கப ஜூஸ கடஙக.

"பசணிககாய சாபபிடடால நலலத எனற சில மாதம மன ேபபபரல
படதேதன" ( ெவளைள பசணிககாயா ? அலலத ஹாேலாவின பசணியா ?)

"அரகம பல ஜூஸ கடஙக, பிளைளயார கட அத தான சாபபிடகிறார".

"அரசிககப பதிலா சபபாததி டைர பணணஙக".

"ெவநதயம சாபபிடஙக சார, நலல எஃெபகட இரககம"

ெவநதயம சாபபிடடால சரககைர ேநாய கணமாகிவிடம எனற
ெபரமபாேலார நமபகினறனர, ெவநதயததில உளள 'டைரேகா ெநலின'
எனனம ேவதிபெபாரளகக சரககைர அளைவக கைறககம சகதி ஓரளவ
உணட. ெவநதயததிலளள நாரச சதத உணவிலளள சரககைர இரததததில
கலபபைதக கடடபபடததகிறத. சரககைர ேநாயககான மாததிைர ஒனற
சபபிடடால, இரததச சககைர எநத அளவ கைறயம!
அேத அளவகக கைறய ேவணடமானால 4, 5 கிேலா ெவநதயம சாபபிட
ேவணடம. ெவநதயம வாஙகி ஏைழயாயப ேபாக விரபபமிலைல. ஆனால
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
48
காைலயில ெகாஞசம சாபபிடடால வயிறறகக நலலத.

காபி, டகக சரககைர ேசரககாமல, இனிபப வைககைள சாபபிடாமல
இரநதாலம, நாம சாபபிடம உணவின மலம உடமபில சரககைர
ேசரநதவிடகிறத. அபபடயா எனற ேகடபவரகளகக இநத விளககம..

நாம சாபபிடம உணவில காரேபாைஹடேரட இரககிறத. அத ரததததில
கலககம ேபாத, களகேகாஸாக மாறறப படகிறத. இநத களகேகாஸ நம
உடமபககப பயனபடக கடய சகதியாக மாற ேவணடெமனில அதறக
இனசலின ேவணடம. இரததததில வரகிற களகேகாஸின அளவம அைத
சகதியாக மாறறிப பயனபடததத ேதைவயான இநத இனசலின அளவம
சரயான விகிதததில இரககம வைர டவியில படம பாரததக ெகாணட,
சினிமா கிசகிசககைள படததகெகாணட இரககலாம. இலைல எனறால, அதிக
களகேகாஸ உளேள வரமேபாேதா உடமபில இனசலின அளவ கைறவாக
இரநதாேலா சகதியாக மாறறபபடடாத களகேகாஸ சிறநீரகததககச
ெசலகிறத, பிரசசைன இஙகிரநத தான ஆரமபிககிறத!.

அதறக மன ஒர சினன ஃபிளாஷ பாக -

'ேஜ ஜில கைரஸட' எனபவைரப பறறி நீ ஙகள ேகளவிபபடடரககிறீ ரகளா ?
மதன மதலில சரககைர ேநாையக கணடபிடததவர. ஒரமைற 'உசசா'
ேபாயக ெகாணடரநதவர, அபேபாத அஙேக ேபாயெகாணடரநத எறமபகள
எலலாம அபவட டரன ெசயத இவரன சிறநீ ைர ெமாயகக ெதாடஙகியைதக
கணட ஆசசரயபபடட ேபானார. அேத நிைனவாக இரநதவர,
தககததிலிரநத எழநத திரமபவம சிறநீ ர கழிததார, இநத மைற டமபளரல
பிடததக கடததப பாரததார. நனனார சரபத ேபால இரநதத. சிறநீ ர வழியாக
களகேகாஸ ெவளிேயறகிறெதனற கணடபிடததார. இத கணடபிடககபடடத
1800களில.

ஆக, களகேகாஸ சிறநீ ரகததகக ெசலலம ேபாத, சிறநீ ரகம களகேகாைஸ
வடகடடம எகஸடரா ேவைல ெசயயத ெதாடஙககிறத. நாளைடவில
சிறநீ ரகம 'அட ேபாபபா' எனககக ெகாஞசம ெரஸட ேவணடாமா எனற
ேவைல எதவம ெசயயாமல எலலாவறைறயம ெவளிேயறறகிறத. இதில நம
உடலககத ேதைவயான தணணீ ர, தாதககள எலலாம ெவளிேயறகிறத.
டயாபடஸ எனபதறக அதிகம சிறநீ ர ெவளிேயறதல எனற அரததம.
இதனால தான இைத நீரழிவ எனறம ெசாலகிறாரகள. ஆக சிறநீ ர நனறாக
ேபாயகெகாணேட இரநதாலம அத சிறநீ ரகப பாதிபப தான. ஆனால
மைழகாலஙகளில, ஏஸி அைரயில, பரடைச ேநரததில, மைனவி ேடாஸ
விடம ேபாத உசசா ேபாவத எலலாம ஹாரேமாைனத தணட சிறநீைரச
சரகக ெசயவன.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
49

அரசிச சாதததில இரககம காரேபாைஹடேரட தான சபபாததியிலம
இரககிறத. ஆனால சபபாததியில நாரச சதத இரககிறத. எைதச
சாபபிடகிறீ ரகள எனபைத விட எவவளவ, எபபடச சாபபிடகிறீ ரகள எனபத
தான மககியம. ேகழவரக, கமப கஞசியாகக கடககாமல, அைத ேதாைச
ேபால சாபபிட ேவணடம. அதாவத உடேன இைவ ஜீ ரணம ஆக கடாத,
ெமதவாக நமகக எனரஜிையக ெகாடகக ேவணடம.!

சரககைர வியாதி உளளரகள சிறநீ ரப பரேசாதைனயின ேபாத களகேகாஸ
இலைல எனறால சநேதாஷபபடாமல ஜாககிரைதயாக இரகக ேவணடம.
வீ டட ேவைலகள, படயில ஏறி இறஙகவத ேபானற சினனச சினன
ேவைலகள ெசயத, அளவாகச சாபபிடடால நலலத. அபபா, கைடசியா
ெமேசஜ ெசாலலிவிடேடன!

சரககைர ேநாயினால ஏறபடம பாதிபப

சரககைர ேநாயினால ஏறபடம கால மறறம பாத வலிகளில இரநத
பாதகாதத ெகாளள.......

ெபாதவாக சரககைர ேநாயினால பாதிககபபடடவரககக ஏறபடம பகக
விைளவகள உடலில உளள மககிய உறபபகளான கணகள, இரதயம,
சிறநீ ரகம, காலகள மறறம பாதஙகள பாதிபபககளளாகிறத. ஏெனனில
சரககைர ேநாயினால இரதத நாளஙகள சரஙகவதால கால மறறம
பாதஙககக சீரான ரதத ஓடடம தைடபடவதாலம, நரமபகளில இரசாயன
மாறறஙகள ஏறபடவதாலம, வலி உணரவறற தனைமயினால ெவபபம, களிர,
பண, ெவடடககாயஙகைள உணரமடவதிலைல. இதைன மரததவரதியாக
டயாபடக நியேராபதி எனகிேறாம.
இதனால பண, ெவடடககாயஙகள கணமாவதில தாமதம ஏறபடவதால
பாதிககபபடட பாகஙகைள நீ கக ேநரடகிறத. இவவாறான பிரசைனகளில
இரநத விடெபற சரககைர ேநாய மரததவைர அணகி சிகிசைச ெபறற
ெகாளவத மடடமலலாமல கால மறறம பாதஙகைள பாதகாததகெகாளள
கீேழ ெகாடககபபடடளள எளிய வழிமைறகைள கைடபிடககலாம.


காலகைள சததமாக ைவததகெகாளள ேவணடம, மிகவம சடான அலலத
களிரநத நீரைன தவிரதத ெவத ெவதபபான நீ ரல சததம ெசயயவம.
தினசர காலகளின ஏேதனம ெவடபப, பண, ெவடடககாயம, வீ ககம ,
நகஙகளில அழகக உளளதா என பாரததகெகாளளவம.
ெபாரததமான காலணிகைள மரததவரன ஆேலாசைனபபட அணிநத
ெகாளளவம. காலணிகைள சததமாக ைவததகெகாளளவம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
50
சாகஸ, ஸடாகிஙஸ ஐ பயனபடததபவரகள மிகவம இரககமாக அணிவைத
தவிரககவம.
தினசர உடறபயிறசிகைள அவரவரகக ஏறறவாற ேமறெகாளளவம அவவாற
உடறபயிறசியிைன ேமறெகாளள மடயவிலைல எனில தினசர காைல,
மாைல இரேவைளகம நைடபயிறசியிைன கைடபிடககவம. ஒரநாைளகக
கைறநத படசம ஒர மணி ேநரமாவத அலலத 3 கி.மீ தரமாவத
நைடபபயிறசிைன ேமறெகாளளவம.

ேமறகறியவாற கால பராமரபைப மரததவரன ஆேலாசைனபபட, நம
வாழகைக மைறயிைன மாறறி அைமததகெகாளவதாலம சரககைர
ேநாயினால ஏறபடம பாதிபபகளில இரநத பாதகாததகெகாளளலாம
இனசலின.

சரககைர ேநாய வநதவரகளகக நிைறய ேகளவிகள சநேதகஙகள -
இனசலின.

சரககைர ேநாய வநதவரகளகக நிைறய ேகளவிகள சநேதகஙகள எழம.
அைத யாரடம ேகடடத ெதரநதெகாளவத எனற ெதரயாமல பலர தயஙகிக
ெகாளளககடம. உஙகள சாரபாக சில ேகளவிகளகக இராஷபாைளயதைதச
ேசரநத சிறபப நிபணர க. கேணசன பதிலளிககிறார.

டாகடர, சரககைரேநாய மாததிரகைள எபேபாத சாபபிட ேவணடம? உணவகக
மனபா? பினபா? சில டாகடரகள உணவகக மனபாகச சாபபிடச
ெசாலகிறாரகள. ேவற சில டாகடரகள உணவககப பின சாபபிடச
ெசாலகிறாரகள. யார ெசாலவத சர?

உஙகள சநேதகம மறறிலம சர. இைதப படககினற வாசகரம ஒர சரககைர
ேநாயாளியாக இரநதால அவரககம இநதச சநேதகம வநதிரககம.
வழககமாக சரககைரேநாயககத தரபபடம மாததிைரகள ஒவெவானறம
ெவவேவற தனைமயில பணிபரநத சரககைரேநாையக கடடபபடதகினறன.

சில மாததிைரகள கைணயததிலளள பீ டடா ெசலகைளத தணட, இனசலிைன
அதிகமாகச சரககச ெசயத, ரததததிலளள சரககைரையக கடடபபடததம. சில
மாததிரகள உடலதைசகளில காணபபடம இனசலின எதிரபபநிைல (Insulin
Resistance )
ையச சரெசயத ேநாையக கடடககள ைவததிரககம. இனனம சில
மாததிரகள சிறகடலில உணவ ெசரமானமாவைதத தாமதபபடததம.
அதனமலம சரககைரயின அளவ ரததததில உடேன அதிகரதத விடாமல
பாரததகெகாளளம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
51
ேவற சில கலலீ ரலிலிரநத சரககைர ெவளியாகி ரததததில கலபபைதத
தாமதபபடததம. ஆக, நீ ஙகள சாபபிடம மாததிைரையப ெபாறதத அைத
எபேபாத சாபபிட ேவணடம எனபைத நாஙகள கறகிேறாம.

ெபாதவாக, கைணயதைதத தணட இனசலிைனச சரககச ெசயகினற
கிளெபனகிளமட, கிளமிபிரட, கிளகிளசட, கிளபிசட ேபானறவறைற உணவ
சாபபிடவதறக அைரமணி ேநரததிறக மனப சாபபிடடவிட ேவணடம.
காரணம, இைவ ரததததில கலநத கைணயதைத அைடநத இனசலிைனச
சரககச ெசயய, கைறநதத அைரமணி ேநரம ஆகம. மாததிைர சாபபிடட
அைரமணி ேநரம ஆனபிறக உணவ சாபபிடடால உணவிலளள சரககைர,
ரததததில கலபபதறகம இனசலின சரபபதறகம சரயாக இரககம. இதனால
ரததததில சரககைர அளவ அதிகரபைப தடககபபடம. இதன விைளவாக
சரககைரேநாய கடடபபடம. இேதேபால உணவ ெசரமானமைடவைதத
தாமதபபடதகினற அகரேபாஸ மாததிைரகள மறறம ெமகளிடனட
மாததிைரகளயம உணவகக மனப சாபபிட ேவணடம. இனசலின
எதிரபபநிைலையச சரெசயயம ெமடபாரமின, பேயாகிளிடடேசான,
ேராசிகிளிடடேசான ேபானறவறைற உணவககப பினப சாபபிடலாம.

ெபரமபாலான சரககைர ேநாயாளிகளகக ைவடடமின மாததிைரகள
தரபபடகிறேத... ைவடடமின மாததிைரகள சாபபிட ேவணடயத அவசியமா?

இயறைக உணவகளான பால, பழம, காயகறிகளில நமககத ேதைவயான
அளவகக ைவடடமினகள உளளன. இவறைறத தினமம சாபபிடம சரககைர
ேநாயாளிகளகக ைவடடமின மாததிைரகள ேதைவயிலைல. வறைம
காரணமாக இநத உணவகளச சாபபிட இயலாதவரகளம வயிறறில அஜீ ரணக
ேகாளாற உளளவரகளம ைவடடமின மாததிைரகள சாபபிடேவணடயத
அவசியம.

சில சரககைர ேநாய மாததிைரகைளத ெதாடரநத சாபபிடமேபாத அவறறின
பககவிளவாக, ைவடடமின பி12 அளவ ரததததில கைறவதணட. அபேபாத
அநத ைவடடமின கைறைய ஈடகடட ைவடடமின பி12 கலநத
மாததிைரகைளச சாபபிட ேவணடயத அவசியம. ெபாவாகேவ நமகக வயத
அதிகரகக அதிகரகக நாம உணணம உணவில உளள ைவடடமினகள
உடலில ேசரம அளவ கைறயம. வயிறறில ெசரமானக ேகாளாற
உளளவரகளககம இேத பிரசசிைன ஏறபடம.

சரககைரேநாய கடடபபாடடல இலலாத நிைலைமயில இநத ைவடடமின
கைறபாட நரமபகைள பாதிதத பாதஙகளில எரசசல, மதமதபப,
ெதாடவணரவினைம ேபானற ெதாலைலகைளத தரம. இவறைறத
தவிரககவம ைவடடமின மாததிைரகள சாபபிட ேவணடயத அவசியம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
52

அறபத வயதகக ேமல சரககைரேநாய வராத எனற கறவத உணைமயா?

அறபத வயதகக ேமல ஒரவரகக மதனமதலாக சரககைரேநாய
வநதிரபபத கணடபிடககபபடவத ெவக அரத. ெபாவாக அதறக மனேப
சரககைரேநாய வநதவிடம. எனறாலம, வமசாவழி காரணமாக வரகினற
சரககைரேநாய எநத வயதிலம வரலாம.

எஙகள வீ டடல யாரககம சரககைரேநாய இலைல. எனேவ, எனகக
சரககைரேநாய வரவாயபபிலைல எனற நமபகிேறன. இத சரயா?

இபபட நினபபத சரயிலைல. ஒர கடமபததில யாரககேம சரககைரேநாய
இலைல எனறாலம, அவரகளின உறவினரகள யாரககாவத சரககைரேநாய
இரநதால இவரகளககம சரககைரேநாய வர வாயபபளளத. சரககைரேநாைய
ஒர பரமபைர ேநாய எனகிேறாம. பரமபைர அலலத வமசாவழி எனபத
அபபா அமமா மறறம உடனபிறநதவரகேளாட மடடம மடநதவிடவதிலைல.

மபபாடடன, மபபாடட, தாததா, பாடட கடமபததினரகள எனற பல
தைலமைறகளிலிரநத ஒர சஙகிலித ெதாடரேபால வரவத. இவரகளில
யாரககாவத ஒரவரகக சரககைரேநாய இரநதால ேபாதம. அநதப
பரமபைரயில பிறபேபாரல யாரகக ேவணடமானாலம சரககைரேநாய
வரலாம.

இனசலின ஊசி ேபாடத ெதாடஙகினால ஆயள மழவதம அைதப ேபாட
ேவணடய வரம எனகிறாரகேள. இத உணைமயா, டாகடர?

இத மழ உணைமயிலைல. அறைவச சிகிசைச, மாரைடபப, ேநாயதெதாறற,
ெபணகள கரபபம தரததல ேபானற சில அவசர ேநரஙகளில சரககைரேநாய
மாததிரகைளவிட, இனசலின ஊசிதான உடனட பலனத தரம. அநத அவசர
நிலைம சரயானதம இனசலின ஊசிைய நிறததிவிடட மாததிைரகக
மாறிகெகாளளலாம.

சரககைர ேநாயில மதலவைக சரககைர ேநாயாளிகள எனற ஒர பிரவினர
உளளனர. இவரகள உடலில இனசலின சிறிதளவம சரககாத. இவரகள
இனசலின சாரநத சரககைர ேநாயாளிகள எனற அைழககபபடகிறாரகள.
இவரகள தஙகள வாழகைக மழவதம இனசலின ேபாடடகெகாளள
ேவணடம.

இனசலின ஊசிையக களிரசாதனபெபடடயிலதான ைவகக ேவணடமா?
வீ டடல களிரசாதனபெபடட இலலாதவரகள எனன ெசயவத?

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
53
இனசலின ஊசிமரநைதக களிரசாதனபெபடடயில ைவததப பாகாபபததான
நலலத. எனறாலம, களிரசாதனபெபடட இலலாதவரகள
கவைலபபடதேதைவயிலல. இபெபாழத வரகினற இனசலின ஊசிமரநகள
அைறயில உளள ெவபபநிைலயில (Room Temperature) ைவததிரநதாலம
அவறறின ெசயலதிறன கைறயாத அளவிறகத தயாரககபபடகினறன.

ஆைகயால மரநதககைடயில இனசலின ஊசிமரநைத வாஙகியதிலிரநத
சமார 8 வாரஙகளகக வீ டடல உளள சாதாரண ெவபபநிைலயில
ைவததகெகாளளலாம. அபேபாதம அதன ெசயலதிறன கைறயாத. எடட
வாரஙகளகக ேமல இனசலின ஊசிமரநைத அைறெவபபநிைலயில
ைவததிரகக இயலாத. களிரசாதனபெபடடயிலதான ைவததப
பாதகாககேவணடம.

சரககைரேநாைய நிரநதரமாகக கணமாகக மடயமா?

சரககைரேநாைய நிரநதரமாகக கணபபடததவதறக ேமலநாடகளில பல
ஆராயசசிகள நைடெபறற வரகினறன. அவறறில மககியமான.
கைணயமாறற அறைவச சிகிசைச. உடலில கைணயம சரவர ேவைல
ெசயயாதேபாத சரககைரேநாய வரகிறத.

ஆைகயால உடலில சரயாக இயஙகாத கைணயதைத நீ ககிவிடட, மாறறக
கைணயதைதப ெபாறததம இசசிகிசைச பல நாடகளில ெசயயபபடகிறத.
மறெறார சிகிசைசமைற இத. கைணயததில உளள ஐெலட திசமாறறச
சிகிசைசயில பீ டடா ெசலகைள மடடம மாறறம பதிய சிகிசைசயம
ெசயயபபடகிறத.

இநத இர சிகிசைசமைறகளம இபேபாத பரேசாதைன அளவில உளளன.
இனனம இநதியாவில ெசயயம நிைல வரவிலைல. ேமலம
இசசிகிசைசகளகக ஆகம மரததவசெசலவ தறேபாத மிகமிக அதிகம.
இனனம சில ஆணடகளில இைவ நைடமைறகக வரலாம. அபேபாத
சரககைரேநாய நிரநதரமாகக கணமாகலாம.

எனககச சரககைரேநாய ஏறபடடபினப உடல மிகவம இைளததவிடடத. எைட
கைறநதவிடடத. என உடல எைடைய மீணடம அதிகரகக மடயமா?

சரககைரேநாயின பாதிபப அதிகமாக உளளேபாத, உடலககச ேசரேவணடய
ஊடடசசதத, பரதம, ைவடடமினகள ஆகியைவ ெவளிேயறி விடகினறன.
அதனால உடல எைட கைறநதவிடகிறத. இதறக மதலில
சரககைரேநாையக கடடபபடதத ேவணடம. அதறக இனசலின ஊசிமரநத
உதவம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
54
இனசலின எனபத ஒர அனபாலிக இயககநீ ர. இைத உடலில
ேசரததகெகாளளமேபாத உடல எைட தானாகேவ அதிகரககம.
சரககைரேநாய கடடபபாடடறக வநததம இனசலின அளைவக
கைறததவிடலாம. நலல சததளள உணைவ சரயான அளவில நிைறய
காயகறிகளடன சாபபிடவதடன, ேதைவயான அளவிறக இனசலினயம
ேபாடடக ெகாணடால உடல இைளககாத, எைட கைறயாத.

சரககைர ேநாயாளிகள கணதானம, இரதததானம ெசயயலாமா?

சரககைர ேநாயாளிகள தாராளமாக இரதததானம ெசயயலாம. ெபாதவாக
சரககைரேநாயாளிகளகக விழிததிைரயிலதான பாதிபப அதிகமாக இரககம.
ஆரமபநிைலயில இைதக கணபபடததிவிடலாம. அைதக
கவனிககவிலலெயனறால, விழிததிைரயில இரததம கசிநத, விழியில
நீ ரதேதககம ஏறபடம.

இபேபாதம சரககைரேநாையக கடடபபடததவிலைலெயனறால, இநத
நீ ரதேதககம கணணின ைமயபபகதியான நிறமிலி இைழைமதைதப பாதிககம.
இததைகய பாதிபபகள ஏறபடாதேபாத கணைணயம தானம ெசயயலாம.

சரககைர ேநாயினால பாதிபபைடநதளள ெபணகளககக கரபைப
பாதிககபபடமா?

சரககைரேநாயினால பாதிபபைடநதளள ெபணகளககப பிறபபறபபில
ேநாயதெதாறற ஏறபட அதிக வாயபப உணட. கறிபபாக காளான ெதாறற
ஏறபடம. அரபப, ேதால சிவததல, ெவளைளபடதல ேபானற ெதாலைலகள
வரம. மறறபட கரபைபைய ேநரடயாகப பாதிககாத.

நான தினமம ேயாகா ெசயகிேறன. அதேதாட நைடபபயிறசியம ெசயய
ேவணடமா? ெவறம வயிறறில நடநதால எனககக கிறககமாக வரகிறத.
இதறக எனன ெசயவத?

மைறபபட ேயாகாசனம ெசயதம சரககைரேநாய கடடபபடவிலைல எனறால
நைடபபயிறசி ெசயய ேவணடயத மிகவம அவசியம. ெவறம வயிறறில
நடபபத சிரமமாக இரநதால பால, பிஸகட, காபி அலலத ேதநீ ர
சாபபிடடபினனம நைடபபயிறசி ெசயயலாம. தவறிலைல.

நான என கடமப டாகடர ெசாலகிறபடதான உணவ சாபபிடகிேறன. தினமம
அைரமணிேநரம நடககிேறன. மாததிரகைளயம மறககாமல சரயான
ேவைளயில சாபபிடட விடகிேறன. இரநதாலம எனகக சரககைரேநாய
கடடபபாடடலதான உளளேத தவிர, மழைமயாக கணமாகவிலைல. ேநறற
என பைழய நணபர ஒரவைரச சநதிதேதன. அவரம ஒர
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
55
சரககைரேநாயாளிதான. ேகரளாவககச ெசனற ஏேதா ஒர மலிைகமரநத
சாபபிடடாராம. ஒர மாதததில சரககைரேநாய கணமாகிவிடடதாம. அநத
மலிைகைய நானம சாபபிடலாமா?

சரககைரேநாயகக அேலாபதி மரநெதனறாலம சர, ஆயரேவத
சிகிசைசெயனறாலம சர, ேஹாமிேயாபதி ஆனாலம சர ேநாையக
கடடபபடதத மடயம எனபத உணைம. அேத ேநரததில, எநத
மரததவததிலம இநத ேநாைய மழைமயாகக கணபபடதத இயலாத
எனபததான தறேபாைதய நிலைம.

நீ ஙகள கறவதேபால ேகரளாவில தரபபடம மலிைக மரநதால
சரககைரேநாய நறறககநற கணமாகிறத எனபத உணைமயாக இரநதால
இநேநரம அநத மரநைதக கணடபிடததவரகக ேநாபல பரச
கிைடததிரககம. ஆகேவ மறறவரகள கறவைத அபபடேய நமபி
ஏமாநதவிடாதீ ரகள. நீ ஙகள சாபபிடம மரநைதத ெதாடரநத சாபபிடஙகள.
சநேதகம வரமேபாத உஙகள கடமப டாகடரடம ெதளிவபடததிக
ெகாளளஙகள.
----------------------------------
இனசலின.
ஊசி மலம இனி ேவணடாம...

இனறவைர நீ ரழிவ ேநாயககான இனசலின, ஊசிமலமதான உடலில
ெசலததபபடட வநதத. தறெபாழத இனசலிைன வாய வழியாக
உடெகாளளம மைறைய ெபஙகளைரச ேசரநத பேயாகான எனற மரநத
ஆராயசசி நிறவனம ேசாதிதத வரகிறத. இதில பல சாதகமான
விஷயஙகளம இரககினறன. வாய வழியாக இனசலிைன
உடெகாளளமேபாத, நமத உடலில இயறைகயாக இரககம இனசலின,
களேகாைஸ கடடபபடதத எபபட ெசயலபடகிறேதா அேத பயைன, வாய
வழியாக உடெகாளளமேபாத அைடயலாம.

அவவாற ெசலலம இனசலின, வயிற மறறம கடலகைளத தாணட
கலலீ ரைல அைடநத பினப ரதத நாளஙகள வழியாக மணணீ ரல தைசகைள
அைடகிறத. இஙகதான இயறைகயாக இனசலின உரவாகிறத. கலலீ ரலில
களேகாஸ, கள ேகாஜனாக ேசமிதத ைவககபபடட, ேதைவயான ேநரததில
கள ேகாஸாக ெவளியிடபபடகிறத. ஊசி வழியாக ெசலததபபடம இனசலின
கைடசியிலதான கலலீ ரைல அைடகிறத. களேகாஸ உறபததி கலலீ ரலில
இரககம இனசலின அளைவப ெபாறதத தான அைமயம.

சாபபிடாமல இரககமேபாத, கலலீ ரல களேகாைஸ அதிகமாக உறபததி
ெசயகிறத. சாபபிடட பிறக இனசலின தணடதலின ேபரல கலலீ ரல
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
56
களேகாஸ உறபததிைய நிறததகிறத. இனசலின ஊசிமலம
ெசலததபபடவைத விட, வாய வழியாக உடெகாளவேத ரததததில களேகாஸ
அளைவ கைறககம சரயான வழிமைற யாகம.

இனசலின மாததிைர ஒர வரபபிரசாதம


‘‘பதசா வநதிரககிற அநதப ைபயன சரயிலேலட’’

‘‘ஏன அபபடச ெசாலேற? நலலா, மரயாைத-யாததாேன பழகறான. மகதைதப
பாரததத-தான ேபசறான.’’

‘‘அவன கணைணப பாரததியா? கலஙகின மாதிரேய இரககம. ைபயில ஊசி
ேவற வசசிரககானாம. ேபாைத மரநத ஏததிககவான ேபால’’...

ஒர நிறவனததில மதிய உணவக கடததில ெபணகளிைடேய நடநத
உைரயாடல. இத பறறிக ேகளவிபபடட அநத நிறவனததின உரைமயாளர,
ேபாைத இைளஞனிடம நலலவிதமாகப ேபசி, ேவைலைய விடட
அனபபிவிடடார. பிறக, அநத இைளஞன பயனபடததி வநத ேமைஜயின
உளளைறையத திறநத பாரதத ேபாத, அதனளேள மரநத ஏறறம ஊசி
கிடநதத, அரகிேலேய ஒர சிறிய இனசலின கபபியம.

‘‘இநதச சினன வயசிேலயாவா?’ எனற பரதாப உணரவடன மறறவரகைள
ேகடகம ேகளவிைய எதிரெகாளள சஙகடபபடம நீ ரழிவ ேநாயாளிகள, இத
ேபானற சழலகளில சிககி அவதிபபடவதம நடககததான ெசயகிறத.

நமத உடலில பரதம, ெகாழபப, களகேகாஸ ஆகியவறைற சகதியாக மாறற
இனசலின எனற ஊககநீர (ஹாரேமான) உதவகிறத. கைணயததின
லாஙகரஹானஸ பகதியில உளள பீ டடா ெசலகள இைத உறபததி
ெசயகினறத.

நாம உடெகாளளம உணவானத, களேகாஸ மறறம எளிய சரககைர மலக-
கறகளாக சிைதவைடகிறத. இவவாற சிைதவைடநத களேகாஸ, ரதத
ஓடடததில கலநத ெசலகளில ேசரநத சகதி தரகிறத. களேகாஸ
ெசலகளககள நைழய இனசலின உதவகிறத. இனசலின உறபததியிேலா,
அதன ெசயலபாடடேலா கைறபாட ஏறபடமேபாத, ரததததில சரககைர
(களேகாஸ) அளவ அதிகமாகிறத. இநத நிைலையேய நீ ரழிவ எனகிேறாம.

நீ ரழிவ ேநாய இர வைகயாக அறியப-படகிறத. மதலவைக, இனசலிைன
உறபததி ெசயகினற ெசலகைள உடலில ஏறபடம எதிரவிைனேய அழிதத
விடவதால உணடாவத. இநத மதலவைக நீ ரழிவ ேநாயாளிகள, தினமம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
57
இனசலிைன ஊசி மலம உடலில ெசலதத ேவணடய கடடாயததகக
உளளாகிறாரகள. கழநைதகளம இநத மதலவைக நீரழிவால பாதிககப-
படகினறனர.

இரணடாம வைக நீ ரழிவ ெபரமபாலம வாலிப வயைதக கடநதவரகளகேக
ஏறபடகிறத. இவரகளத உடலில ேபாதமான இனசலின சரககாத. அலலத
உறபததியாகம இனசலிைன பயனபடதத மடயாத நிைலயில உடல
இரககம.

ெபாதவாக, நீ ரழிவ, ேநாயாளிகள இனசலிைன ஊசி மலம எடததக
ெகாளவதில பல வசதிக கைறவகள உளளன. ேபாகம இடெமலலாம ஊசி
மரநைத மறவாமல ெகாணட ெசலல ேவணடம. ஒர நாைளகக நானக,
ஐநதமைற ஊசி ேபாடவத உடலகக தரம வலிைய விட, ஏறபடம
தழமபகளம மறறவரகளின விசாரபபகளம மனைத அதிகமாகேவ
ரணபபடததம.

அவரகளகெகலலாம, இநதத ெதாலைலயில இரநத விடதைல
கிைடககததான ேபாகிறத. இனிேமல, இனசலிைன ஊசி மலம அலலாமல,
கழல மாததிைர வடவில உடலில ேசரககம காலம வரப ேபாகிறத.

இஙகிலாநதில காரடஃப பலகைலககழகம, ஒர மரநத நிறவனதேதாட
இைணநத இனசலிைன கழல (ேகபசல) மாததிைரயாக தயாரததளளன.

ஏறெகனேவ, இனசலிைன மசச மலம உளளிழககம மைற, கடநத ஆணட
அெமரகக உணவ மறறம மரநத நிரவாகத தைறயால அஙகீகரககபபடடத.
1921ம ஆணடல இனசலின கணடபிடககபபடட பிறக, அைத உடலில
ெசலததவதறகான மதல மாறற வழி இதவாகம. தறேபாத மசச மலம
இனசலிைன உளளிழககம மைற பரேசாதைனயில உளளத.

இநநிைலயில, இனசலிைன வாய வழியாக உடெகாளவத எனற ெநடஙகாலக
கனவம நனவாகி உளளத. இதில ஒர சிககல எனன-ெவனறால, இனசலின
ஒர பரதம எனபதால மாததிைரயாக விழஙகம ேபாத, வயிறறககள
ெசனறதேம ெசரமான நடவடகைககளில சிறசிற கறகளாக சிைதநத
ேபாகம. ஆனால, இதறக இடம அளிககாத வைகயிேலேய, பதிய கழல
மாததிைர வடவைமககப-படடளளத. அதன ேமலைற, வயிறறப பகதியில
சரககம அமிலஙகளால பாதிககப-படாத ெபாரைளக ெகாணட பசபபட-
டளளத. எனேவ, சிறகடல பகதிககச ெசனற பிறேக, அநதக கழல மாததிைர
கைரையத ெதாடஙகம. சிறகடலின சவரகள வழியாக இனசலின அதன
இரபபிடமான கலலீ ரைல அைடயம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
58
இநத இனசலின மாததிைரைய 16 நீ ரழிவ ேநாயாளிகளககக ெகாடததப
பரேசாதிதததில அவரகளத ரதத சரககைர அளவ கடடககள வநதிரககிறத.
கைறநத படசம, 2_ம வைக நீ ரழிவ ேநாயாளிகளககாவத இநத மாததிைர
நலல பலன அளககம எனற நமபபபடகிறத.

இநதியாவில மடடேம ஒர ேகாட நீ ரழிவ ேநாயாளிகள இனசலிைன சாரநத
இரககிறாரகள. இரணடாம வைக நீ ரழிவ ேநாயாளிகளககச சில மரநதகள
மாரைடபப அபாயதைத ஏறபடததம எனபதால, அவரகளம இனசலிைன ஊசி
மலம ெசலததேவ விரமபகினறனர. ஆனால, ஊசி கததம வலிககப பயநத
பலர சரவர இனசலிைன எடததக ெகாளளாமல ேமலம பாதிககபபடகினறனர.

இவரகளகெகலலாம இனசலின மாததிைர ஒர வரபபிரசாதம எனறால
மிைகயாகாத. கழநைதகளம இைதச சிரமபபடாமல விழஙக மடயம.

இநத இனசலின கழல மாததிைர வரததக ரதியாக விறபைனகக வர சில
ஆணடகள ஆகம. நீரழிவ ேநாயாளிகேள, உஙகள வாழகைக மைற
வலியினறி, இனிதாக மாற, இனனம ெகாஞச காலம காததிரஙகள.

நீ ரழிவ உணவக கடடபபாட

நீ ரழிைவக கடடபபாடடறகள ைவததிரகக மடயேம அலலாமல
மழவதமாகக கணபபடதத இயலாத. இைதக கடடபபாடடறகள
ைவததிரநதால சிறநீரகம, கண, இரததக கழாய ேபானற உறபபகளின
பாதிபைபத தவிரகக மடயம. இதறக உணவக கடடபபாட, உடற பயிறசி,
மரநதகள ஆகியைவ உதவகினறன.

உணவக கடடபபாட நீ ரழிவ சிகிசைச மைறயில மதலிடம வகிககினறத.

நீ ரழிவ ேநாய உளளவரகள அரசி உணைவத தவிரதத ேகாதைம, ேகழவரக
ேபானற உணவ வைககள மடடேம உணண ேவணடம எனற
ேதைவயிலைல. எநத வைகயான தானியம உடெகாளகிேறாம எனபைதவிட
எநத அளவிறக உடெகாளகிேறாம எனபேத மககியமாகம.

கறிபபிடட உணவ வைககைள கறிபபிடட அளவில கறிபபிடட ேநரததில
உடெகாளள ேவணடம. உணவ உணணாமலிரபபத, அளவிறக ேமல உணபத
இரணடேம கடாத.

தவிரகக ேவணடய உணவ வைககள

இனிபபகள, ேதன, ெவலலம, சரககைர கலநத பலகாரஙகள.
ேகக, பிஸெகட, ஐஸகிரம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
59
ெவணெணய, ெநய, ெபாரதத உணவ வைககள.
மதபானஙகள, களிரபானஙகள, ஹாரலிகஸ, ேபாரனவிடடா.
உலரநத பழ வைககள, ெகாடைடப பரபப (மநதிர, பாதாம, பிஸதா).
எணெணயில தயாரதத ஊறகாய.
வாைழபபழம.
அைசவ உணவகளில ெகாழபபச சதத அதிகம உளளைத தினமம
சாபபிடடால எைட கைறயாத. இரததததில ெகாலஸடரால அளவம
கைறயாத. எனேவதான வாரம ஒரமைறகக ேமல அைசவ உணவ
சாபபிடவைதத தவிரகக ேவணடம.
தாராளமாக சாபபிடக கடயைவ
கீைர வைககள, ெவளளரககாய, ெவணைடககாய, பாகறகாய, கததரககாய,
படலஙகாய, பீ னஸ, ெகாததவரஙகாய, கைடமிளகாய, பபபாளிககாய,
வாைழபப, வாைழததணட, தககாளி, ெசௗெசௗ, அவைரககாய,
மடைடகேகாஸ, ெவஙகாயம, பணட, இஞசி, ெகாததமலலி இைல,
கறிேவபபிைல, பதினா, காயகறி சப, எலமிசைச.

சாபபிடக கடய பழவைககளின அளவ
சாததககட - 1, ஆரஞச - 1, ெகாயயா - 1, ஆபபிள - அைர, திராடைச - 15,
பிளமஸ - அைர, தறபசணி - 1 ெபரய தணட, žததா - அைர, மாதைள -
அைர, பலா - 3 சைளகள, அனனாசி - 2 சிறிய தணடகள, பபபாளி - 1 ெபரய
தணட.

சரயான உணவ
உணவக கடடபபாட எனபத நீ ரழிவ ேநாயாளியின உயரததிறகம, எைடககம,
ெசயயம ெதாழிலககம ஏறப கணககிடபபடகிறத.

காைல 6 மணி: காபி அலலத ேதநீர 1 கப, சரககைர இலலாமல.

காைல 8 மணி: இடலி - 4, அலலத ேதாைச - 4 அலலத சபபாததி - 4
அலலத இடயாபபம - 4, உடன சடனி அைர கப அலலத ெராடட 4
தணடகள.

மறபகல 11 மணி: ேமார அலலத தககாளி அலலத பரபப அலலத காயகறி
சப அலலத 1 டமளர எலமிசைச சாறடன ெவளளரககாய . 1 கப.

பகல 1 மணி: ேசாற - 2 கப, சாமபார 1/4 கப, கிைர - 1 கப, காயகறி - 1/2 கப,
ரசம - 1 கப, ேகாழி - 75 கிராம அலலத கறி - 50 கிராம அலலத மீன - 75
கிராம அலலத மடைட ெவளைளககர அலலத சணடல 1/4 கப.

மாைல 5 மணி: காபி அலலத ேதநீர - 1 கப (சரககைர இலலாதத), வைட - 1
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
60
அலலத மார பிஸகட - 2.

இரவ 8 மணி: காைல அலலத மததியானம சாபபாைடப ேபால.

இரவ 10 மணி: பால 1 கப, பழம சிறியத - 1.

இலநைத மரம

இலநைத
தமிழகததிறேக உரததான மரஙகளில இலநைத மரமம ஒனற.
மனெனலலாம இமமரம எஙகம ஏராளமாக காணக கிைடததத. தறகாலம
காண அரதாகிவிடடத. இதறக அடபபைடயான காரணம யாெதனில
மரததவபபயன தரம மலிைக வரககஙகைளயம அைவகளின கண
விேசடஙகைளயம நமத நாடடனர மறநதவிடடனர. மரதைத ெவடடவதறக
ெகாஞசம கடத தயஙகவதிலைல. விறக விறகம விைலையப பாரகக
•கடடப பழககைடயிலளள மரதைத ெவடடனால இரணட மாதததிறக
விறகாகேம! எனற நிைனபேபாரகள தான இரககிறாரகள. ஆபததக காலததில
மனிதரகைளவிட மலிைககள தான நமைம காககம எனபதைன நம
மனேனாரகள நனக அறிநத ைவததளளனர. ஆனால நகரவாசிகள
மலிைககைள மறநத மாததிைர, ஊசிகைள நமபி நகர வாழகைகயா, நரக
வாழகைகயா? எனற பகததறிய மடயாத நிைலயாகிவிடடத.

இலநைத நடததர மர இனதைதச ேசரநததாகம. நீ ணட காலம வளரககடயத.
இதில காடட இலநைத எனறம நாடட இலநைத என இர பிரவகள உணட.
இதில நாடட இலநைதககததான மிகநத மரததவப பயனம கணமம
உளளதாக சிதத மரததவ வாகடநல கறிபபிடகிறத. இநநாடட இலநைத
மரததில சிற மரககிைளகளில நிைறய ெகாககி மடகள உணட. எனேவ,
சிறவரகள மரததில ஏறி பழம பறிககாமல கறகைளக ெகாணட அடதத
உதிரதத தினபாரகள. இலநைதப பழம பளிபபம இனிபபம கலநத சைவயான
பழம. இலநைத மரததின தளிர, இைல, பழம, மரததின படைட, ேவரபபடைட
யாவம மரததவப பயன உைடயதாகம.

இைலயின உபேயாகம

இலநைதயின தளிரான இைலைய அைரதத தினமம காைல ெவறம
வயிறறில ெகாடைடபபாககளவ ெவநநீ ரல உணட வர வயிறற எரசசல
கடபப, ரதத ேபதிகள, பிதத உஷணததால காணம ேபதி ஆகியன
நினறேபாகம. இேத ேபால பளிதத ேமாதில கலநத காைல மாைல
இரேவைள கடததவர ரததமலம, žழ மலம, உள மலம ஆகியைவகள
ேபாகம. ெவளி மலததிறக இைலைய சிைததத வதககி ஆசனததில கடடவர
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
61
அைவ சரஙகி நாளைடவில ெவளிமலத ெதாநதரவகளம ஆபேரஷன இனறி
கைரயம எனபதில ஐயமிலைல.

பததிர சநதான மரநத

அதிகம பிளைள ெபறம கடமபஙகளகக தறகாலம கடமபக கடடபபாட
மைறகள சடடபபரவமாக எததைனேயா வதிமைறகள ைகயாள ஆேலாசைன
கறபபடகிறத. ஆனால கழநைத இலைலேய என ஏஙகம பல பல
கடமபஙகள இனறளவம இரககததான ெசயகினறன. தான தரமஙகள, ஸதல
யாததிைரகள, பல நவீ ன மரததவச சிகிசைசகள எலலாம ெசயதம கட
பததிர சநதானம எனபத இலலாமல பல தமபதிகளின மண வாழகைக
பாைலவனம ேபால பாழாகிவிடகிறத. இதறக ஒர விஞஞான கணடபிடபபம
இலைல. கரவறறவரகளகக அைத அழிகக ேவணடமானால விஞஞான
மைற ஏராளம. ஆனால ெமயஞஞான சிததரகளின மிகப பழஙகால
மைறயிேல இநத இலநைத மரததின உதவியால பிளைளபேபற உணடாக
உதவியளளனர. இைத இனறம பிளைளபேபற இலலாதவரகள ெசயத
பததிரசநதானம ெபறற மகிழசசி அைடயலாம.

மைற விவரம

நாடட இலநைத இைல ஒரபிட, ெகடட மிளக ஆற, பணட நால ேபாடட
நனறாக அைரதத, ெபண மாத ரத ஆன மதல நாள இரணடாம நாள காைல
ெவறம வயிறறில ெகாடததவிட கரபைபயின கறறஙகள யாவம நீ ஙகி
பததிர சநதானம உணடாகம. சநததிகக ஒர கழநைத இலைலேய
எனபவரகள இைதச ெசயத ெவறறி காணலாம. நறறகக ெதாணணற
ெவறறி கணடளளத. இத நமத நாடட சிததரகளின ரகசிய மைறகளில
ஒனறாகம. ஆனால நிைறய கழநைத உளளவரகள மடடம ேசாதைன
ெசயயாதீ ரகள.

பழம

இலநைதப பழம பிதத சாநதி ெசயயம. தினமம ஐநத மதல பதத பழம
காைல மடடம சாபபிடடவர பிதத மயககம, வாநதி, கமடடல, வாதேநாய,
உடல வலி ஆகியைவகைளப ேபாககம. அளவகக மீறி சாபபிடடவரகளகக
பளிேயபபமம, அஜ“ரணமம, நலல பசிையயம, மீறி சாபபிடடவரகளகக
பளிேயபபமம, அஜ“ரணமம உணடாககம கணம உளளத இலநைதப பழம.
மலசசிககல உளளவரகளககம பழம, நலல பயைனத தரம.

இலநைதப பழ ஊறகாய

பழஙகள நிைறய கிைடககமேபாத அதன ெகாடைடகைள நீ ககி நனறாக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
62
அைரதத ைக அகலம அைடகளாகத தடட ெவயயிலில உலரததி ைவததக
ெகாணட ேவணடமேபாத ேமாரவிடட கடக ேபாடட, ெபரஙகாயம, எணைண
விடட தாளிதத ஊறைவததக ெகாணட உணவடன சாபபிடட வரவத நம
நாடட பழஙகளில ஒனற. இநத இலநைத ஊறகாய, ேநாயில அடபடடத
ேதறியவரகடக நலல பசிைய உணடாககி மாரபசசளி எனற கபதைத அறதத,
மலசசிககல ேபதி ேபானற உபாைதகைள தடதத ஆேராககியதைதத தரம.
ேநாயறறவரகளம இைதச சாபபிடட வரவத ஆேராககியமளிககம
இலநைதப பழ அைட பழஙகாலதத 'ஆனடபயாடக' உணவ மரநத எனில
மிைகயாகாத.

ெபரமபாட உதிரம நிறக

1. இலநைத மரபபடைட 50 கிராம, மாதளம படைட 50 கிராம இைவகைள
மணசடடயில இடததப ேபாடட இரணட கவைள தண*ர விடடக காயசசி
நாெலானறாக சணட ைவதத கடநீைர தினம நாலேவைள கடததவர
நாளபடட ெபரமபாட ேநாய எனற மாதாநதிர உதிரபேபாகக நிறகம. (2) இதன
படைட பிததததாலம, வாத ேநாயில காணம காயசசலகளகக
கைடசசரகககளடன ேசரததக கடநீர காயசசிக ெகாடபபதம நமத நாடடன
மைறகளில ஒனறாகம. (3) நாளபடட படகைகயில கிடககம வாத
ேராகிகளகக இதன படைடைய ேவணடமளவ தண*ர ேபாடடக காயசசி
உடமபகக நீ ராடட விடவாரகள.

இதனால படகைகயில கிடநத ேநாயாளி நடமாடம சகதிையப ெபறவர. (4)
இலநைத மரபபடைடைய இடததத தளாககிப படகைகப பணகளகக (ெபட
ேசாரஸ) தவி ேதஙகாய எணைண தடவ நாளபடட பணகள ஆறம.

மலதைதக கழிதத பசிைய உணடாகக

ேவரபபடைடைய எடததலரததி இடதத வஸதிரகாயப ெபாட ெசயத ைவததக
ெகாணட பசிேய இலைல எனபவரகடக இரவ ெவநநீ ரல 2 மதல 4 சிடடைக
அளவ ெகாடகக நலல பசிையத தரவதடன மலதைதயம கழிததவிடம,
அததடன பலஹ“னம ேபாககம.

இததைன மரததவப பயன உைடய இலநைத மரம சிதத ைவததியரகளகக
மரநதகள தயாரகக ேபரதவி பரகிறத. கறிபபாக கயம, காசம
ேபானறைவகள தீர பவள பறபம இலநைத இைலயால தான தயாரபபாரகள.
இலநைத இைலயால ெசயத 'பவள பறபம' மிக உயரநத பறபமாம என
திடமாக நமபலாம.

ேவரக காயசம விலகம ெமதத பசியாகம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
63
žெராததிர இைலககச சிழமலம - ேசாரவிழல
ேம ெலரச சலங கடபப ேமகபிததம ேமகந
தாவ மதில வாழமிலநைத - (அ.க)

வியரைவ நாறறதைதப ேபாகக எளிய வழி!


கடைமயான ெவயிலின காரணாமாகவம, அயராத ேவைல ெசயய ேவணடய
நிைலயினாலம பலரககம வியரைவ ஏறபடவத இயலப.

ஆனால, இநத வியரைவயால ஏறபடம நாறறம, அரகில உளளவரகைள
மகம சழிகக ைவககம எனபதால, அததைகய நிைல வராமல
பாரததகெகாளள ேவணடயத அவசியம.

களிககம நீ ரல ஓர எலமிசைசப பழததிலிரநத பிழியபபடட சாைற ஊறற
ேவணடம. அதில, கால ேதககரணட அளவ உபைபயம ேசரகக ேவணடம.

இநத நீ ரல களிதத வநதால, வியரைவ நாறறம அறேவ நீ ஙகிவிடம.

தைல அரபபகக...

அைர டஸபன மிளகடன அைர கப பசமபால ேசரதத அைரதத, ெகாதிகக
ைவயஙகள. பிறக இநத கலைவைய ஆறவிடட, மிதமான சடடல தைலயில
ேதயதத விடஙகள. அைர மணி ேநரம கழிதத, சீயககாய ேபாடட தைலைய
அலசஙகள. இபபட, ஒர நாள விடட ஒரநாள எனற தைலகக
களிததவநதால, இரணட வாரஙகளிேலேய தைல அரபப சததமாகப
ேபாயவிடம.

சிலரகக எபேபாதம தைலமட கசகசெவன பிசபிசதத கிடககம. வியரைவ
நாறறமம அடதத சஙகடபபடததம. இதறகம ஒர எளிய சிகிசைச
இரககிறத.

மிளக, ஓமம, சீரகம.... மனைறயம சம அளவ எடதத தண*ரல ேசரதத
ெகாதிகக ைவயஙகள. அநத நீரல சீயககாையக கைரதத, தைலகக ேபாடட
களியஙகள.

வாரம இர மைற இபபட களிதத வநதால, தைலயில வியரைவ நாறறம
நீ ஙகி, மட ெபாலிவடன ெஜாலிககம. தைல அரபைபயம இத கடடபபடததம.

தைலககக களிததவடேன சிலரகக தைலயில நீ ர ேகாரதத
அவதிபபடவாரகள. அதறகம ைக ெகாடககிறத இநதக கலைவ...

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
64
அைர டஸபன மிளக, 1 டஸபன ெவநதயம, கால டஸபன ஓமம....
மனைறயம ைநஸாக அைரததக ெகாளளஙகள. இேதாட 2 டஸபன
நலெலணெணய கலநத சடாககி மிதமான சடடல உசசநதைலயில நனறாக
ேதயதத மசாஜ ெசயயஙகள. அைர மணி ேநரம கழிதத அலசஙகள. இபபட
ெசயதவநதால, தைலயில ேகாரதத நீர வடயம. உஷணம நீஙகி கணகள
களிரசசியாக இரககம.

ஜலேதாஷதைதப ேபாகக எளிய கறிபப!


களிரகாலம ெதாடஙகிவிடடாேல அைழயா விரநதாளியாக வநதவிடகிறத
'ஜலேதாஷம'.

இநத அவதியில இரநத விடபடவதறக, வீ டடல சைமயலகக
உபேயாகபபடம ெபாரடகேள ேபாதமானத.

ெவளைளப பணடன சில பறகைள பாலில ேபாடட ேவகைவகக ேவணடம.
பினனர, அைத மஞசள தளடன கலநத சாபபிடடால ஜலேதாஷம எனற
விரநதாளி மனற நாடகளககள ெசனற விடவார.

இலைலேயல பணட, சிறித பளி, மிளகாய வததல ஆகியவறைற
எணெணயில விடட வதககி தைவயல ெசயத சாபபிடடாலகட ஜலேதாஷம
நீ ஙகிவிடம.

ஆறறைல நலகம பபபாளிப பழம!


ஆேராககியமான உணவமைறைய கைடபபிடததால, மரததவமைனைய
அணக ேவணடய நிைலேய வராத. இதறக, நாம உணணம உணவில மிகநத
கவனம ெசலததவத அவசியம.

உதாரணததகக எளிதில நமகக கிைடககம பபபாளிப பழதைதேய எடததக
ெகாளேவாம.

இநதப பழததிலதான எததைனெயததைன சததகள, ெவவேவற விதமான
மரததவ கணஙகள...

சமார 30 கிராம அளவிலான பபபாளி பழதைத எடததக ெகாளவாமாயின,
அதில ைவடடமின பி 1- 11 மிலலிகிராம; பி2 - 72 மிலலி கிராம; ைவடடமின
சி - 13 மிலலி கிராம; இரமபச சதத - 0.1 மிலலி கிராம; சணணாமபச சதத
- 0.3 மிலலி கிராம இரபபைதக காணலாம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
65
விைலமதிபபைடய ஆபபிைளக காடடலம பபபாளியில அதிக அளவிலான
உயிரசததககள (ைவடடமின) இரககிறத எனபதால, இபபழததகக
மககியததவம ெகாடகக ேவணடயத அவசியம.

இதிலளள மரததவ கணஙகைளக காணேபாமானால, ேமலம வியபப
உணடாகம எனபத ெதளிவ.

இரதத விரததிககம, தைச வளரசசிககம உறதைண பரயம பபபாளி பழம,
உடலில ேநாய எதிரபப சகதிைய மிகதியாகககிறத. மலசசிககல நீ ககம
வலலைமயம இபபழததகக உளளத.

உடலகக ஆேராககியதைத நலகி, சறசறபபடன இயஙகவதறக வழிவைக
ெசயயம பபபாளி பழதைத, நாம அனறாடம உடெகாளள ேவணடயத
அவசியம.

சாபபாேட மரநத

தைலவலியா? இஞசி சாபபிடஙகள

காயசசலா? தயிர சாபபிடஙகள. ேமலம ேதன சாபபிடஙகள

மாரைடபப வராமல இரகக ேதனீ ர சாபபிடஙகள
ெகாழபப இதயததின சவரகளில ேதஙகாமல தடககம. கறிபபாக கரன ட மிக
நலலத

தககம வர விலைலயா? ேதன கடததால தானாக வரம தககம

ஆஸததமாவால கஸடபபடகிறீ ரகளா? ெவஙகாயம சாபபிடஙகள

ஆரததரடஸ- ஆல கஸடபபடகிறீ ரகளா? மீன சாபபிடஙகள

வயிறற ேகாளாறா? வாைழ பழம சாபபிடஙகள

எலமப சமபநததப படட ேகாளாறா? அனனாசி பழம சாபபிடஙகள

மாதவிலகக பிரசசைனயா? Cornflakes சாபபிடஙகள

மறதி பிரசசைனயா? Oyster fish சாபபிடஙகள

சளி ெதாலைலயா? பணட சாபபிடஙகள

மாரபக பறறேநாயா? ேகாதைம, மடைடேகாஸ சாபபிடஙகள

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
66
நைரயீ ரல பறறேநாயா? கரம பசைச மறறம ஆரனச நிறம காயகறிகைள
சாபபிடஙகள

வயிறற பணணா? மடைடேகாஸ சாபபிடஙகள

வயிறற ேபாககா? ஆபபிைள சடட சாபபிடவம

இரதத ெகாதிபபா? ஆலிவ எணைண சாபபிடஙகள

இரதத சரககைர ஏறற இறககமா? BROCCOLI AND ேவரககடைல சாபபிடஙகள

மனநிமமதி ேதைவயா உைழததச சாபபிடஙகள

பழஙகளின நனைமகள:
கிவி: ஆரஞைச விட இரணட மடஙக ைவடடமின சி உளளத.
ஆபபிள: மாரைடபப, பறறேநாய வரவைத தடககினற*த.
ஸடாெபர: இளைமயாக ைவதத இரகக உதவகிறத.
ஆரஞச: சளி ெதாலைல, ெகாழபைப கைறகக மறறம கிடனி கலைல கைரகக
உதவம.

தரபசணி: பறற ேநாய தடகக, ேதால வியாதியில இரநத தடககம

ெகாயயா பழம: மல சிககைல தடககம

பபபாளி பழம: கணகளகக நலலத. உணவ ெசரகக நலலத.
தககாளி பழம: ஆணகளகக prostate cancer வரவைத தடககிறத.

கணகளில கரவைளயம நீஙக

* தககமினைம, அனீ னியா, பாரமபரயம, கணகளகக அதிக ேவைலபபள,
ெடனஷன ேபானற காரணஙகளால கணணில கரவைளயம
ஏறபடகினறத.இரமபச சததளள உணவகைள அதிகம சாபபிட ேவணடம.
கரட, பீ றறடஜீ ஸ,கீைரவைககைள, பபபாளி, மாமபழம
ேபானறவறைற உணவில ேசரததக ெகாளள ேவணடம.

* பாதாம எணெணய, விளகெகணெணய, உபபககலககாத எணெணய தலா 1/2
டஸபன எடதத கணகளின உளேள ேபாயவிடாதபட சணட விரலால
ெமதவாக மசாஜ ெசயயவம.

* விடடமின ஏ,விடடமின ேகபசலகளில உளள எணெணைய கணகைள
சறறிததடவி பதத நிமிடம ேபானதம பஞசினாலதைடயஙகள.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
67
*கறறாைழயின ேசாறறபபகதிைய,பனனீ ரடன கலநத கணகளககடயில
தடவி 10 நிமிடததகக பிறக கழவலாம.

* விளகெகணைணயைய கணகளின மீத தடவி 15 நிமிடம கழிதத கழவஙகள.

ெபரஙகாயம


ெபரஙகாயம, உஷணதைதத தரககடயத உணைவ ெசரபபிககிறத சைவைய
அதிகபபடததகிறத. இத கரைமயானதம ஊடரவம தனைமயமைடயதாகம,
இத வாததைதயம, கபதைதயம கணடககிறத பிதததைத உயரததகிறத. இத
வயிற உபபல, கிரமி ஆகியைவகளின சிகிசைசககம கடற
பழவகறறியாகவம பயனபடம.

உபேயாகஙகள :

இத ஒர நலல வாயவகறறி ; உணவப ெபாரளகைளச சீரணம ெசயவதில
உதவி ெசயகிறத. இத அதிகமாக வாத ேநாயகளில உபேயாகிககபபடகிறத.
இத, வழககமான அதாவத எபேபாதம உளள இரமலகக ேகாைழயகறறியாகப
பயனபடததபபடகிறத. ேமலம,
நீ ேரறறதைதயம - சவவகளின வீ ககதைதயம, காசதைதயம நீகககிறத. சவாச
ேநாயில இசிவகறறியாகவம, வயிறறில ஏறபடம பாதிபபகடகம, கடற
கிரமிகைள ெவளிபபடததவம பயனைடயதாகிறத.

.

நரமபத தளரசசியால ஏறபடம மரசைச ேநாயிலம, வலிபப ேநாயிலம, இத
சமபநதமான நரமபக ேகாளாறகளிலம மிகவம பயனைடயதாகிறத.
பிரசவததிறகப பிறக நஞசக ெகாடைய ெவளிேயறற ெகாடககபபடகிறத.
இைத ( ெபரஙகாயதைத ) எணெணயில கைரய ைவததக காயஙகடக ேமேல
பசவதறகம, காத ேநாயகளில பழககமான ேநர மரநதாகக காத வலிையக
கைறகக பயனபடகிறத.

இைதப ெபாரதத உபேயாகபபடததேல நலம. பசைசயாக உபேயாகிததால
வாநதியணடாகம.

இைத நீ ர விடட உைரதத மாரபின மீத பறறிட கழநைதகடக உணடாகம
கககவான கணபபடம.

பிரசவததின பின, அழகைக ெவளிபபடததக காயதைதப ெபாரதத, ெவளைளப
பணட, பைன ெவலலததடன ேசரததக காைலயில ெகாடககலாம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
68
ேகாழி மடைட மஞசட கரவடன காயதைதக கடடக ெகாடகக வறடடரமல,
பகக வலி நீ ஙகம. எணெணயிலிடடக காயசசி காதககிட, காத வலி தீரம.

ேவபபிைல:

ேவபபிைல:

இத ெதயவீ க மலிைக எனப ேபாறறபபடகிறத. ேவபப மரததின எலலாப
பகதிகளேம மரததவ இயலபகைளக ெகாணடளளன.

ேவமபிேல பல வைககள உளளன. ெபாதவாக உளள ேவமப, மைல ேவமப,
கறி ேவமப எனற கறவர. அறசைவ எனற கறமெபாழத ஆற
சைவகைளயம உணண ேவணடம. ெபாதவாகப பலரம கசபபச சைவைய
விரமபவதிலைல. அைதயம ேசரததகெகாணடால ேநாயகள அணகாத.

நீ ரழிவ ேநாய உளளவரகள, ேவபபஙெகாழநைத நாளேதாறம ெவறம
வயிறறில நனக ெமனற உணடால ேநாயகடடபபடகிறத. பல ஈறகைள
வலபபடததகிறத. அஙக ெதாறறேநாய, வலி ேபானறைவ ஏறபடாதவாற
காககிறத. சிலரகக ஒறைறத தைலவலி இரநதெகாணேட இரககம.
அவரகள மஞசளடன ேவபபிைலையயம ேசரதத மசிய அைரதத
தைலவலியளள இடததில பறறப ேபாடடகெகாணடால விைரவில
கணமாகம.

ேவபபிைல ரதத ேசாைகையக கணபபடததி, சிவபப அணககைள அதிகரககச
ெசயகிறத. சிலரகக உடலிலஒரவித வாசைன இரககம. ஒர வாளி நீ ரல
ேவபபிைலைய 24 மணி ேநரம ேபாடடவிடட, அடதத நாள அநநீ ரல
களிததால வாசைன அகலம. உடலிேல அரபப உளளவரகள, கடடகள
உளளவரகளம இைதப பினபறறலாம. கடலில தஙகியளள பழககைள
ெவளிேயறறகிறத.

இரதததைதத தயைம ெசயத, நசசப ெபாரடகைள ெவளிேயறறகிறத.
சடடத ெதாடரபான ெதாநதரவகைளகணபபடததகிறத. ேதாலினமீத
ேதானறம அரபப, சிரஙக, ெசார ேபானறவறைறயம விைரவில
கணபபடததகிறத. வயிறறில ஏறபடம ேகாளாறகைள வலி, ஏபபம,
ெசரமானமறற நிைல ேபானறவறைற ேவபபமப கணபபடததகிறத.
ேவபபமபைவத தயைம ெசயத, ெநயயில வறதத, மிளக சீரகத தளடன
சிறிதளவ உபபச ேசரதத, சடாக உளள சாதததில ேபாடடச சாபபிட ேவணடம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
69

ேவபப மர ேவரன கஷாயதைத, இளஞசடடடன வாையக ெகாபபளிததால
பலவைகயான பல ேநாயகள கணமாகினறன. ேவபபஙகடைட மறறம
கடககாய எனனம இவறைற மசிய அைரதத ஒர மணடலம உடெகாணடால
(48 நாடகள) கடட ேநாய நீஙகம எனற கறபபடகிறத.

நிமபாதி ைதலம, பஞச நிமபாதி சரணம, பஞச நிமம சரணம ேபானற
மரநதகைளயம தயாரககினறனர. இததைகய மரநதகள கடடம, மலம,
நீ ரழிவ, கயம, இரமல, இதய ேநாயகள, வயிறற வலி, உடல பரமன
ேபானறவறைறக கணபபடததம என மரததவரகள கறகினறனர.

ெவநதயக கீைர:
இரபதாம நறறாணடன உணவியல நிபணரகள, பல ஆராயசசிகைள
ேமறெகாணட, ெவநதயக கீைரைய மிகவம அரய மலிைக எனற
கறிபபிடடளளனர.
ெவநதயக கீைர பசிையத தணடகிறத. உணைவ நனக ெசரககச ெசயகிறத.
நரமபகளககச சகதிைய அளிககிறத. ெவநதயக கீைரைய நீ ரழிவ ேநாய
(சரககைர) உளளவரகள உணவில ேசரததகெகாளள ேவணடம.
நலலகடடபபாடடல ைவததிரககம. கழநைதகளககப பால பகடடம
ெபணகள இதைன உடெகாணடால தாயபபாைலப ெபரககம. மலசசிககைலச
சீர ெசயகிறத. மலேநாய உளளவரகள தினமம உணவடன
ேசரததகெகாணடால நலல பயைன அைடவாரகள. உடலிறகச சறசறபைபத
தரகிறத.
இரததக கைறவினால ஏறபடம கைறபாடகைள அகறறகிறத. சிறநீ ரகததில
கறகள ேதானறாத வணணம பாதகாககிறத. அதில ேவற ேகாளாறகள
ஏறபடடாலம கணபபடததகிறத. சிறநீரகதைதத தயைம ெசயகிறத.
மனசேசாரைவ அகறறம ஆறறல இககீைரகக உளளத. ேவற சில மனேநாய
உளளவரகளம இைதபபயனபடததினால நலல பயனகைளப ெபறலாம.
ெவநதயதைத மதலநாள இரேவ நலல நீரல ஊறைவதத தினமம
காைலயில உடெகாணடால உடல பலவிதஙகளிலம நலல பயைன
அைடகிறத. தைலமயிர உதிரவைதத தடதத, வளரககம ஆறறல
ெவநதயததிறக உளளத.அைத ஊறைவதத அைரததத தைலயில
தடவிகெகாணட, அைரமணிேநரம கழிதத நீராடனால மட உதிரவத நிறகம.
மட நலல ெமனைமயாக இரககம.
ெவநதயககீைர உடலிறக நலல களைமைய அளிதத உடல சடைடத
தணிககிறத. ெவநதயக கீைரயில அ,ஆ,இஎனனம ைவடடமினகள உளளன.
வயிறறிேல வாயத ெதாலைல இரபபவரகள இதைன உணவில
ேசரததகெகாளள ேவணடம.
ெபணகளகக மாதவிடாய ெதாடரபான ேகாளாறகைளப ேபாகககிறத.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
70
ெவநதயக கீைர, ெவநதயம இரணைடயேம அவரகள உணவில
ேசரததகெகாளள ேவணடம. ெவளிநாடட மரததவரகளம ெவநதயக
கீைரயின, ெவநதயததின மரததவ இயலபகைள அறிநதெகாணட அைத
ேநாயாளிகள ேநாயகளகக ஏறறாறேபால உணவில ேசரததகெகாளள
ேவணடம என வலியறததகினறனர.

வலலாைர:
இத 'பிராமமி' எனனம வழஙகபபடகிறத. சிலர இதைன அனறாட உணவிேல
ேசரததகெகாணட பயனைடகினறனர.
சிலர வாயபபண, கடலபண ேபானறவறறால அவதிபபடவாரகள. இததைகய
ெதாநதரவ உளளவரகள ெவறம வயிறறில வலலாைர இைலகைள நனக
ெமனற உணண ேவணடம. சிலரககச சடடனால வாயில பணகள
ேதானறம. அவரகளம வலலாைரைய உணடால கணமைடவர.
நிைனவாறறைலப ெபரககம ஆறறல, இதறக உளளத. நிைனவாறறைலப
ெபரககி, மனதைதயம ஒரமநினபபடததகிறத. நரமப ெதாடரபான
ேகாளாறகைளயம சர ெசயகிறத. வலலாைர மன ேநாயகைளக
கணபபடததகிறத.
நைரயீ ரல பகதியில ேசரநதளள கபதைத அகறறம ஆறறல இதறக உளளத.
சீராக மசச விட உதவகிறத.கணகளில ஏறபடம அரபப, நீ ர வடதல, வீ ககம
ேபானற ெதாநதரவகைளயம சர ெசயகிறத, கணகள ஒளியறம.
மலசசிககைலக கணபபடததகிறத.
சிறநீ ரகததில ஏறபடம ேகாளாறகைளச சரெசயகிறத.
ஜீ ரண சகதிைய அதிகபபடததகிறத.
இத மைளையப பலபபடததகிறத. தைலவலி, மைள அயரசசி, தைலயிேல
பணகள ேபானற ெதாநதரவ உளளவரகள, எள எணெணய 1 பஙக, வலலாைரச
சாற இரணட பஙக எனற ேசரததத ைதலம காயசசித ேதயததக களிதத
வரேவணடம. கணம அைடவாரகள.
தைலையக களைமயாகககிறத. கணகளம களிரசசி அைடயம. எநத
வைகயான ெதாநதரவகளம இலலாதவரகளம தினமம சிறிதளவ வலலாைர
இைலகைள ெமனற உணணலாம. அலலத சைமததம உணணலாம.
ேநாயகேள ஏறபடாத உடைலக காககம வலலைம பைடததத.

விலவம:

விலவம:
விலவததின மரததவ இயலபகைள ேமல நாடகளில உளளவரகளம
உணரநத பயனபடததகினறனர. நைரயீ ரலெதாடரபாக ஏறபடம ேநாயகைள
விலவம கணபபடததகிறத. சளி, இரமல, கபம கடடக ெகாளளதல,
மசசவிட இயலாத தனைம (ஆஸதமா) ேபானறவறறிறக விலவம மிகச
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
71
சிறநத மரநதாகப பயனபடகிறத. தினமம ெவறம வயிறறில நானக
அலலத ஐநத இைலகைள ெமனற உடெகாளள ேவணடம.
இதயதைதச சறறியளள தைசகைள வலபபடததகிறத. மனித உடலிலளள
ரதததைதத தயைம ெசயகிறத. சிவபப அணககைள அதிகரககச ெசயகிறத.
வயிறறிேல ெபாதவாகத ேதானறம அஜீ ரணக ேகாளாறகைள அகறறகிறத.
வாயத ெதாலைலைய விைரவில அகறறம தனைமைய உைடயத. விலவ
இைலகைள மசிய அைரதத, ெவணெணய நீ ககிய ேமாரடன கலநத பரக
ேவணடம.
தைலயிேல ஏறபடம வழகைகைய அகறறி, மீணடம கநதைல
வளரசெசயயம ஆறறல விலவப பழததின ேதாலிறக உளளத. கைறநத
தீ யில விலவப பழததின ேதாைலச சடட, அைத வழகைக உளள இடததில
ேதயதத வநதால, பலன ெதரயம.
நற ஆணடகள ஆன விலவ மரததின இைலகள கஷடதைதக
கணபபடததகினறன. தினமம ெவறம வயிறறில ைகபபிடயளவ விலவ
இைலகைள 1 மணடலம ெதாடரநத உடெகாணடால (48 நாடகள) கஷடம
கணமாகம என மரததவ நலகள கறகினறன.
மலசசிககைலக கணபபடததகிறத.
உடலிலளள நரமபகைள வலபபடததகிறத.
ேதாலிறக மினமினபைப அளிககிறத.
மனேநாய உளளவரகள தினமம சிறிதளவ விலவ இைலகைள ெமனற
உணபத நலலத. விலவ ைதலம, விலவஅஞசனம (ைம), விலவ ேலகியம
ேபானறவறைறயம மரததவரகள தயார ெசயத, மனித உடலில
ேதானறமபலவைகயான ேநாயகைளயம கணபபடததகினறனர.
ஸ தளசி:

ஸ தளசி:
இத மிகவம பனிதமானதாகக ெகாணடாடபபடகிறத. ேபாறறபபடகிறத. இதன
மரததவ இயலபகள வியககத தககைவயாக உளளன. தளசியில கரநதளசி
(கிரஷணதளசி) ெவணதளசி (ராமதளசி) ெசநதளசி எனற பல வைககள
உளளன. அதரவண ேவதம தளசியின ெபரைமகைள மிகவம அழகாக
விவரததளளத.'ேதால, தைச, எலமப ேபானறவறறிலளள ேநாயகைளக
கிரஷண தளசி ேபாகககிறத. உடலிறக நலல நிறதைதஅளிககிறத. ேதால
ேநாயகள கணமைடகினறன.'' (அதரவண ேவதம)
சளித ெதாலைலயால ஏறபடம இரமல, கபம ேபானறவறைறத தளசி
கணபபடததகிறத. தளசி இைலச சாறறடன ேதன கலநத உணடால,
நாடபடட கபததடன கடய இரமல நிறகம, வாநதியம நிறகம, நாககில
சைவேதானறம. ெதாணைடயில ஏறபடம வலி, மாரபச சளி ேபானறைவ
நீ ஙகம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
72
இரதததைதத தயைம ெசயயம ஆறறல தளசிகக உளளத. தினமம
காைலயில ெவறம வயிறறில சிறிதளவதளசிைய நனறாக ெமனற
உணணேவணடம. இரததிலளள நசசப ெபாரடகள ெவளிேயறகினறன. தளசி,
மநிளையயம பலபபடததகிறத. தளசி இைலச சாறைறயம சீனாக
கறகணைடயம சம அளவில ேசரததக காயசசிஒர ேதககரணட அளவ இர
ேவைளகள எடததகெகாணடால இரதயம, மைள ேபானறைவ
வலவைடகினறன. ெதாறற ேநாய வராமலம தடககபபடகிறத. ெபணகளககக
கரபபப ைபயில ஏறபடம பலவிதமான ெதாநதரவகைளக கணபபடததகிறத.
மாதவிலககத ெதாடரபான சிககலகைளயம அகறறகிறத.
சிலரகக வாயதெதாலைல அதிகமாக இரககம. இதனால உடெலஙகம வலி,
மசசப பிடபப, இடபபப பிடபபேபானறைவ ஏறபடம. இததைகய ெதாலைல
உளளவரகள தளசிச சாற, இஞசிச சாற இவறைறச சம அளவிலகலநத
பரகிவநதால (இரேவைளகள 5 நாடகள) வாயத ெதாலைல அகலம.
உயரரதத அழததம உளளவரகள, மதல நாள இரேவ ஒர தாமிரப
பாததிரததில தயைமயான தணணீ ைர நிரபபி, அதில ைகபபிடயளவ தளசி
தளஙகைளப ேபாடட, அடதத நாள அரநத ேவணடம. தணணீ ர
அரநதேவணடம எனனம நிைல வரமெபாழெதலலாம இநநீைரப பரகலாம.
உயர ரதத அழததம கணமாகிவிடம.
கழநைதகளககக ேகாைடக காலததில உடலில கடடகள ஏறபடம. தளசி,
ேவபபிைல இரணைடயம சம அளவகலநத, மசிய அைரதத, அைதத
தயைமயான விளகெகணெணயடன கலநத கடடகளின மீத ேபாடட,
அைரமணி கழிததக களிகக ேவணடம. கடடகள மைறநத விடம.
காலிேல பிதத ெவட உளளவரகள, ெசரபபக கடயால ஏறபடம பண
உளளவரகளம ேமறகணடவாற பயனபடததினால கணமைடவாரகள.
உடலபரமைனக கைறககம ஆறறலம தளசிச சாறகக உளளத. தளசிச
சாறைற மகததில பசி, சிறித ேநரம கழிததத தணணீ ரல தயைம ெசயதால
மகம ெபாலிவைடயம. தளசி தளஙகைள உலரததி, பிறக பறகைளத
ேதயததால ெபாதவாக ஏறபடம பலவலி மைறயம. அைனவரேம
நாளேதாறம சிறிதளவ தளசிைய இைறவனகக அரபபிதத, பிறக
உடெகாணடால, எலலாவித நனைமகைளயம ெபறலாம.

நாடடபபற வீ டடமரததவம

நாடடபபற வீ டடமரததவம

இனற அேலாபதி மரததவததைற அறிவியல அடபபைடயில மிக ேவகமாக
வளரநத வரகிறத. எனினம, பைழய மரததவ மைறயான இயறைக
மரததவம, சிதத மரததவம, வீ டட ைவததியம மதலியன இனறம
ெசலவாககடன தான திகழகினறன. சரய ெவளிசசம, காறற, நீ ர, மண
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
73
மதலியவறறின மலமம, ஆனம வழியிலம மரநதிலலாமல ேநாய நீ ககம
மரததவமைறேய இயறைகமரததவம எனபபடம. இயறைக
மரததவதைதேய காநதியடகள வளரததார.

மலிைககள, நாடடமரநதச சரகககள, சில மளிைக (பல சரகக)ப
ெபாரடகைளக ெகாணட மரததவம ெசயவத வீ டட ைவததியம எனபபடம
நாடடபபற மரததவம ஆகம.நாடடபபற மரததவதைத, நாடடைவததியம,
ைகைவததியம, தமிழ ைவததியம, பாடடைவததியம, வீ டடைவததியம
எனறம கறவர.

நாடடபபறமரததவம எனனம வீ டடைவததியம ஒர பரமபைரயிடமிரநத
மறெறார பரமபைரககக ைகமாறகிறத எனற டானேயாடர
கறகிறார.(Richard M. Dorson (Ed.) Folklore & Folklife, P.198).

பதெதானபதாம நறறாணடலம இரபதாம நறறாணடன ெதாடககததிலம
நாடடபபற மரததவததில ஒபபீ டட ஆராயசசிகள பல ஐேராபபாவிலம
அெமரககாவிலம ெசயயப ெபறறளளன.(Richard M. Dorson (Ed.) Folklore &
Folklife, P. 195).
'An Apple a day keeps the doctor away' எனற ஆஙகிலப பழெமாழி, தினமம ஒர
ஆபபிள பழம சாபபிடடால அத ைவததியைன நமமரேக ெநரஙகவிடாத
எனற உடல நலம ேபணவைதப பறறிக கறகிறத. தமிழிலம இதறக ஈடாக
'ைவததியனககக ெகாடபபைத வாணியனககக ெகாட' எனற பழெமாழி
உடலநலம ேபணவைதப பறறிக கறிபபிடகிறத. 'சனிநீ ராட' எனற
ெபானெமாழியம இதைன உறதிபபடததகிறத. எணெணய ேதயததக
களிபபதால உடலசட தணியம எனபதம, இலைலெயனில வயிறறவலி, கண
எரசசல ேபானற உடலசடடனால உபாைதகள வரம எனபதம ெபரேயார
கறம அறிவைர. இைவ பழைமயான மரததவக கறிபபகள.

இனற மரததவரகள அறிவியல அடபபைடயில எணெணய ேதயததக
களிகக ேவணடாம எனகினறனர. ஆனால, இவரகேள, மடடவலி, எலமப
ேதயதல ேபானறவறறிறக அநத இடததில எணெணய தடவி அைரமணி ேநரம
கழிததக களிககச ெசலகினறனர. சளகக மதலியவறறிறக எணெணய
ேதயததச சளகக எடபபத எனபத இனறம நைடமைறயில உளள ஒனற.
எனேவ, அறிவியல அறியாத ெபரேயார எணெணய ேதயததக களிபபத
உடலகக நலலத எனற கறம கறற ெபாரததமைடயதாகேவ ெதரகிறத.
இதனால கண எரசசல நீஙகதல, உடல களைம ெபறல, அசதி நீ ஙகதல
ேபானற பயனகைளப ெபறமடகிறத எனற உணரநேதார வழி அறிய
மடகிறத.

இநதியாவில ைவததியததிறகாக மரததவமைனககச ெசலலம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
74
ெபாதமககளின ெதாைகயில சரபாதியானவரகக ேநாய ஏறபடக காரணம
ஊடடசசதத கைறவ எனற ஒர பிரபல ைவததியர கறினார.
இநேநாயகளககப பரகாரம அதிகப பணம ெசலவ ெசயத மரநதகைளச
சாபபிடவத அனற. இநத மரநதகள ெபரமபாலம ெசயறைகயாக, இரசாயன
மைறயில தயாரககபபடம சரகககள. ஆனால, மனித உடமபில ேநாய
வராமல தடககவம, நிைலதத பலன ஏறபடவம வலல žரான உணைவ
மனிதன உடெகாளவத அவசியம. இநதச சததமிகக உணவகளான கீைரகள,
பழஙகள ேபானறவறைற அனறாடம உணவில ேசரதத உணட வநதால
ேநாயின தாககம கைறயம. அபபடயம வரம சில ேநாயத ெதாலைலகளகக
வீ டட மரததவமைற ைகெகாடககிறத. இைத நாடடபபறபபாடலகளம
கறறததரகினறன.

தறேபாத கழநைதப ெபறவதறக மரததவமைனககச ெசலலேவணடம. தாய
கரபபமறற நாளிலிரநத மாதநதவறாமல மரததவரடம காணபிதத மரநத
மாததிைரகள சாபபிடட வரேவணடம எனற இனைறய மரததவரகள
அறிவறததவர. ஆனால மரததவததைற இனறேபால வளராத ஒர
காலததில ஒர நாடடபபறததாய மரததவ மைனககச ெசலலாமல, நாடட
மரநதம சாபபிடாமல எளிதாகப பிளைளையப ெபறறைதப ெபரைமயாகக
கறகிறாள.

கசாயம கடககாமல
கைடசசரககம வாஙகாமல
ெவநநீர கடயாமல
ேவநதைனப ெபறெறடதேதன.

மறெறார பாடல உரமரநத ஊறறவத பறறிக கறகினறத.

காட நரமெபடதத
காத வார சிகெகடதத
பவ நரமெபடதத
ஊததேறேன உரமரநைத

கழநைத ைககாலகைள உைதததகெகாணட விைளயாடவதால அதறக உடமப
வலிககமாம. கழநைதகக வாயதிறநத தனகக உடமப வலிககெதனற
ெசாலலத ெதரயாத. ஆயினம ெபறற தாேய தன கழநைதகக உடமப
வலிககெமனற நிைனததக ெகாளகிறாள. ெபாதவாக, வீ டடல மதாடடகள
சடாகத தண*ர காயைவததக கழநைதையக களிபபாடட ேவணடம எனறம,
அபபட களிகக ஊறறம ேபாத கழநைதயின ைக காலகைள உரவி (நீவி)
விடடக களிகக ஊறறினால உடல வலி நீ ஙகம எனறம கழநைதயம நனக
தஙகம எனறம கறவர எனினம, தாய தாலாடடல இதறகம மரநெதானற
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
75
கறகிறாள.

ஏலமம இஞசிச சாறம - கணேண உனகக
எடடச ெசாடடக ெகாடககடடமா?

எனற மரநைத விரபபபபட ெகாடககாமல அளவாக எடடச ெசாடடக
ெகாடககேவணடம எனற அளைவயம ேசரததக கறகிறாள.

கறததி ஒரததிககச சரம (காயசசல) வநதவிடடத. கறவன அதறக மரநத
தயாரதத ைவததியம ெசயகிேறன; சரம ேபாயவிடம எனற கறகிறான.
அவன கறம ைகைவததியம;

ெநாசசித தைழெயாடசசி
நசககி நலலா ேவத படசசி
கஙகமபபக ெகாழநதரசசி
களைமயான பததரசசிப
ேபாடடா ேபாதணட - கறததி
ேபாடடா ேபாதணட.

சளி, சரததகக மறெறார மரநத கறகிறான:

தளசித தணணி ெதளிசச
தமபபப சாற கடசச.

சரம வநதவிடடால உடல களிரனால நடஙகம, இநநடககததிறகம மரநத
தரகிறான கறவன. சாதாரணமாக, மிளக ேசரதத கசாயம, மிளக ரசம
சாபபிடவத சரம, களிர இவறறிறக நலலத எனபத வீ டகளில ைகயாளபபடட
வரம வீ டட ைவததியம. இைதேய கறவன பாடலம கறகினறத;

மிளக தணணி நீ கடகக
மிளகரசச நான கடகக
களள நர கறி சைமகக
களவெறலலாம விடடபேபாகம.

கணடஙகததர, கரஞžரகம, திபபிலி, மிளக, இலவஙகம, ேசாமப யாவம நாடட
மரததவததில ைகயாளபபடவனவாகம.

இைவ ெநஞச, சளி, கபம மதலியவறறிறகப பயனபடம மரநதாகப பாடல
ஒனற சடடகினறத.

கணடஙகததரயிைல
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
76
கரஞெசமைபப ப
கலநதரசச நான கடகக

எனறம, மறெறார பாடல,

கணட திபபலி கசசிெவடட
கரஞžரகம ேசததரசச
லவஙகமபடைட ெவடட
ேலகியஙகள பணணிததாேரன

எனறம உடல ஆேராககியமாக இரகக எளிய வீ டட ைவததியதைதக
கறகினறத.

இபபடச சாதாரணமான உடல நலக கைறவகக எளிய மரநத கறம
நாடடபபறபபாடலகள, மனிதரகளின மன நலக கைறவககம மரநத
கறகினறன. வாழாத ெபணைண வாழ ைவககவம, யததம விலககவம,
சணைடயில ெவறறி ெபறவம, எதிர மயஙகவதறகம, நைரமட கரபபதறகம
மரநதகள உணட எனற நாடடபபறபபாடலகள மலம அறிய மடகினறத.

தமிழநாடடல ேபசபபடம 'மரநத ைவததல' எனபைத நீ கேராககள மாயமரநத
எனபர. தாசிகளிடம ெசலேவார தஙகள மைனவி, கழநைதகள, மைன எலலாம
மறநத தஙகளிடேம இரககேவணடம எனபதறகாகத தாசிகள கரைமயான
சிறசிற உரணைட வடவில அைமநத மரநைத உணவில கலநத ெகாடதத
விடவராம. இத வயிறறில ேபானதம தன ேவைலையச ெசயகிறத.
அவரைடய மைனவி மதலிேயார மநதிரம ெதரநத நாடட மரததவைர
நாடவர.

ெபரமபாடபடடத தாசியிடம மயஙகியிரபபவைர அைழததச ெசனற பின
மரததவர ேநாயாளியின வாயில ஊத கழாய ைவததத தன வாைய
ைவதத உறிஞசி அநதக கரபப உரணைடகைள எடபபாராம. உடேன 'தாசி
மீதளள மயககம' ெதளிநத விடமாம.(சரஸவதி. வி, நாடடபபறபபாடலகள -
சமக ஒபபாயவ, பக.79).

பசைசப படலஙகாய
பாசம விலகப பாவி மரநதிடடாேள
எனறம,

தாசி வசச ைகமரநத
....................
தாசி மறபபெதபேபா-நீ ஙக
தாவி வநத ேசரவெதபேபா
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
77

எனறம, தன கணவனககத தாசி மரநத ைவதத மயககி விடடைதயம,
தனைன மறநத தாசியிடேம தன கணவன தஙகிவிடடைதயம ஒர மைனவி
பலமபவதிலிரநத வசியபபடததம மரநத எனற ஒனற இரநதிரககிறத
எனபத ெதரகிறத.

அறிவியல வளரநத பிறகம, மரததவததைற கணிபெபாறி மயமாக
மனேனறகினற இனைறய நிைலயில கட இபபடப பல ைக மரததவ
மைறகைள இனறம நைடமைறயில காணலாம. 'கடல ஏததம எனற
ெதரயாமல ேகாட பணம ெசலவழிததான' எனற பழெமாழி இனைறய
மரததவததால தீ ரகக மடயாதைத நாடட மரததவம தீரகக வலலத
எனபைதத ெதளியைவககிறத.

நாடட மரநதகள இபபடச ெசலவாககடன திகழவதறகக காரணம, இைவ
நிரநதரமாக ேநாய தீ ரகக வலல மரநதகளாகக கரதபபடவததான. எனேவ
தான ஆஙகில மரததவ மைறகள கறற மரததவரகளில சிலர இனற
நாடடமரநதச சரககச ேசரநத நாடடமரநதகைளேய பரநதைர
ெசயகினறனர. எ-ட: தளசி மரநத (Zeacuf) ஆடாெதாடா கசாயம
ேபானறவறைறச சளி, இரமல, சரம ேபானறவறறிறகத தரகினறனர. மஞசள
காமாைலககக கீழாெநலலியிலிரநத தயாரதத மரநைதேய இமமரததவரகள
தரகிறாரகள எனபதம கறிபபிடததககத.

பலலாயிரம ஆணடகளாக மனித இன வரலாறறில ெபரம பஙகாறறம
நாடடபபற மரததவம ஆயவ ெசயயபபடட அைனவரம பயனபடததமாற
ெசயயபபட ேவணடம.

கலெவடடல ேநாயகளம மரததவமம

கலெவடடல ெதரயவரம ேநாயகளம மரததவ வசதிகளம

மனிதனத அனறாட வாழகைகயில தவிரகக மடயாத ெதாடரப
ெகாணடரககம கைலகளள மரததவக கைலயம ஒனற. அறிவியல
ரதியிலம ெதாழில நடபரதியிலம இனற நாம அைடநதளள பலேவற
வைகயான வளரசசியம வியததக மனேனறறமம நமைம வியபபைடயச
ெசயகினறன. ஆனால, பணைடக காலததிேலேய, நமத மனேனாரகள இநத
மரததவக கைலயில ஆழநத அறிவாறறலைடயவரகளாக இரநதனர எனற
விபரம அதனினம வியபபைடயச ெசயயம உணைமயாகம.

மரததவக கைலயில அவரகள ெபறறிரநத அநத ஆழநத அறிவாறறலதான
மரததவததைறயில இனற நாம அைடநதளள ெபரயெதார வளரசசிககம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
78
மனேனறறததிறகம அடபபைடயாக அைமநதளளத எனபத உறதியாகக
கறககடய உணைம.

மரததவ அறிவியல தைறயில ெபரமளவில வளரசசி கணடளள இனைறய
நிைலயில ஒர மைற தயாரககபபடட மரநதகைளப பல வரடஙகளககப
பினனரம ேதைவயான ெபாழத பயனபடததிக ெகாளளததகக வைகயில
அவறைறப பாதகாதத ைவததக ெகாளளம மைறகள பல, விஞஞான
ரதியில கணடபிடககப படடளளன. ஒர மரநைத ேநாயகக உகநதவாற
உடனககடன தயார ெசயத ெகாடபபெதனபத எநதவித மரததவத
தைறயிலம இயலாத காரயம.

ஆயரேவத, சிதத மரததவததிலம மரநதகைளத தயாரகக உதவம மரநதப
ெபாரடகள அதனதன இயறைக நிைலயிேலேய பயனபடதத மடவதிலைல.
மாறாக அவறைறப பதபபடததிய பினனேர பயனபடதத மடயம. அதனால
மரநதபெபாரடகள பதபபடததபபடடப பாதகாதத ைவககபபடடரநதாலதான
ேதைவயான தரணததில மரநதகைளத தயாரககப பயனபடததிக ெகாளள
மடயம.

இவவாற, பிறகாலப பயனபாடடறகாக, மரநத தயாரககத ேதைவயான
மரநதப ெபாரடகைளப பாதகாககம பழககம ேசாழர காலததில நிலவி
இரநதத எனபைத 'வீ ர இராேசநதிர ேசாழனின திரமககடல கலெவடட'
(கி.பி. 1062-1067: ெத.இ.க.ெதா. 3, பகதி 2) ெதரவிககினறத. ஓராணடக
காலததிறகத ேதைவயான இரபத வைகயான மரநத வைககள மறறம
மரநதப ெபாரடகள ேசமிககபபடடரநதன எனற கறிபப அககலெவடடல
பதிவ ெசயயபபடடளளத.

அககலெவடடச ெசயதிகைள ஆராயநத ெதரவிபபேத இககடடைரயின
ேநாககம.

தமிழநாடடல ெசஙகலபடட மாவடடததில, மதராநதகம தாலகாவில
ேவகவதி, பாலாற, ேசயாற ஆகிய மனற நதிகள கடம இடததில
'திரமககடல' எனற சிறிய கிராமம உளளத. இஙக ேவஙகேடசப ெபரமாள
ேகாயிலில இரககம விஷண ேகாயிலலின கிழககப பறச சவரல இக
கலெவடட ெவடடபபடடளளத. ெபரய கலெவடடகளில ஒனறான இத, ேவற
எநதமலாதாரததிலம கிைடககாத பல அரய வரலாறற உணைமகைளத
தரகிறத. சிறபபாக மரததவமைன ஒனறின பரபாலனம கறிதத விபரமம,
அஙகச ேசமிதத ைவககபபடடரநத மரநதகள, அஙேகேய தஙகிச சிகிசைச
ெபறம ேநாயாளிகளககான படகைக வசதிகள பறறியம, மரததவ மைனயில
பணிபரநதவநத மரததவர, இரண சிகிசைச ெசயபவர. ெசவிலியர தவிர
மரநத கலநத ெகாடபபவர, தண*ர ெகாணட வரபவர, சலைவத
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
79
ெதாழிலாளி, ேநாயாளிகடகத ேதைவயான பணிவிைட ெசயயம கறேறவல
பரேவார ேபானற தைணப பணியாளரகள ேபானறவரகடகக ெகாடககபபடட
ெகாைடகள, நிதிகள பறறிய விபரஙகள கலெவடடல பதிககபபடடளளன. இக
கலெவடட திர. ேக.வி. சபரமணய அயயர அவரகளால கணடபிடககபபடட,
1916-17 ஆம ஆணடல படெயடககபபடட உளளத.

தமிழ எழததககளாலம, சமஸகிரத வாரதைதகள ைகயாளம இடஙகளில
சில கிரநத எழததககளாலம ெசதககபபடடளள இககலெவடட கி.பி.
பதிெனானறாம நறறணடன பிறபகதிையச சாரநததாக உளளத.
திரமககடலில உளள இகேகாயிலின சறறபபறக கடஙகளம, ஜனநாத
மணடபமம 'ைவஷய மாதவன தமயன' எனபவனால கடடபபடடளளன.
ேவதஙகள, சாததிரஙகள, இலககணம, மறறம மரததவம உடபட அைனததம
கறறக ெகாடககம பளளியம, பளளியில படககம மாணவரகடகான தஙகம
விடதியம, தவிர, மரததவ விடதியம இநத ஜனநாத மணடபததில
நிறவபபடடரநதன. மரததவ மைனையயம இமமணடபதைதயம காவல
ஒனறகக நானக நாழி ெநலலம, ஒர காசம ஊதியமாக வழஙகபபடட வநதத
எனற கறிபபம கலெவடடல இரககிறத.

"வீ ரேசாழன ஆதலரசாைல" எனப ெபயரடபபடடரநத அம
மரததவமைனயானத ேநாயாளிகளககான 15 படகைக வசதிகைளயம
ெகாணடரநதத. மரததவம (Physician), ைவததியர அலலத 'சவரணன' எனற
அைழககபபடடார. சவரணம எனற ெசால 'சவரம ெசயதல' எனபைதக
கறிககம. அநதககாலததில சவரத ெதாழில ெசயத வநத நாவிதரதான சிறிய
இரண சிகிசைசகைளச (Minor Surgical Operation) ெசயத வநத காரணததால,
அவர 'சவரணன' என அைழககபபடடரககலாம.

இநத மரததவசாைலயில 'ேகாதணடராமன அசவததாமபடடன' எனற
ைவததியன இரநததாகவம அவன ஆலபபாககம எனற ஊைரச சாரநதவன
எனற கறிபபம கலெவடடல உளளத.

"ஆலபபாககதத சவரணன ேகாதணடராமன
அசவததாம படடனகக..."

எனற கலெவடட வாசகததிலிரநத ேவறறைரச ேசரநத மரததவைர
ைவததியம பாரபபதறகாக அைழதத வநதிரநதைம பலனாகிறத.

ஆயதஙகைளகெகாணட ைவததியம ெசயயம ைவததியைன (Surgeon)
"சலலியக கிரைய பணணவான" எனறைழததைமயம ெதரய வரகிறத.

சலலியம + கிரைய + பணணவான.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
80
'சலலியம' எனபத கல, மண, மள, ஆணி ேபானறவறைறக கறிபபத. எநத
வைகயிலாவத உடலில பகநதம அலலத உடலககளேளேய ேதானறியம
உளளததிறகம, உடலககம தனபமளிககம எலலாப ெபாரளகளம 'சலயம'
எனக கறபபடகினறன. 'கிரைய' எனபதைன இஙேக சிகிசைச எனக
ெகாளளலாம. 'கிரைய பணணவான' எனபத 'சிகிசைச ெசயபவன' எனபைதக
கறிககம. ேநாயாளிகைள ஆதலரகள எனறைழததளளனர. அதனால மரததவ
சாைலயானத 'ஆதலரசாைல' என அைழககபபடடரககிறத.

"மரநத பறிததம விறகிடடம பரயாரம பணணவார" என வரம கலெவடடத
ெதாடரல இரநத மரநதகக மலிைககைள உபேயாகிததளளனர எனபதம
அவறைற ெநரபபிலிடட மரநதாகச ெசயதனர எனபதம ெதரகிறத.

"மரநதாடம ெபணடகள" எனற ெசாறகள மரததவப பணிமகளிர இரநதனர
எனபைதயம ெதரவிககினறத. சஙக காலததிேலேய 'ெசவிலி',
'காவறெபணடகள' எனம ெபயரகளில மரததவப பணிமகளிரகள
இரநதளளனர எனபதறகான அதிகாரபரவமான சானறகள 'சிலபபதிகாரம'
மறறம 'மணிேமகைல' ேபானற சஙக இலககியஙகளில காணபபடகினறன.
மரததவப பணி மகளிைரக ெகாணட ெசயயம ைவததிய மைறயானத கி.பி.
பதிெனானறாம நறறாணடேலேய ஒழஙகபடததபபடட மைறயடன
ெசயலபடததபபடட வநதிரககிறத எனபைத இக கலெவடடல இரநத நாம
ெதளிவாக உணரகிேறாம.

ேமலம, தண*ர ெகாணட வரபவள, மரநத வைககைளப பததிரபபடததி
ைவபபவர, இரவ மழவதம விளகக எரகக, ேநாயாளிககத தினசர உணவ
அளிபபவர எனற தனிததனியாக இககால மரததவமைனகளில பணியாடகள
இரபபத ேபாலேவ அககாலததிலம இரநதளளைம கணட உணரத தககத.

ேகாயிைலச சாரநதிரநத ேகாயில வளாகததிேலேய இரநத இநத ஆதலர
சாைல ேகாயில நிரவாகிகளால நிரவகிககபபடட வநதத.
ேநாயவாயபபடடரநத தனனைடய தநைதயின ெபாரடட
வீ ரஇராேஜநதிரேசாழன தனத ெபயரல நிறவியத நாம இநத "வீ ரேசாழன
ஆதலரசாைல"

ஆதலர சாைலயில ேசமிககபபடடரநத மரநத வைககள

திரமககடல கலெவடடானத ஆதலர சாைலயில ேசமிதத
ைவககபபடடரநத மரநதகளின படடயல ஒனைறத தரகிறத. அம மரநத
வைககள ஓராணடறகத ேதைவயான அளவில ேசரதத
ைவககபபடடரநததாகவம, அம மரநதகள, மாததிைரகள, ெபாடகள,
கைரசலகள, திரவம மறறம ேலகியஙகள எனற பல வைககளாக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
81
இரநததாகவம கலெவடட ெதரவிககிறத. கலெவடடல கறிபபிடபபடம அம
மரநதகளின படடயல வரமாற :

பிராமியம கடமபர
வாசா ஹரதகி
ேகா-மதரா-ஹரதகி
தசமலா ஹரதகி
பலலாடகா ஹரதகி
கணடரா
பலா ேகரணட ைதலா
பஞசாக ைதலா
லசணணாதி ஏரணட ைதலா
உததம காரணாதி ைதலா
சகலா-சா-கிரதா
பிலவாதி கிரதா
மணடகர வடகா
திராவட
விமலா
சேனதர
தாமராகி
வஜர கலபா
கலயாணக லவணா
பராண கிரதா

ேமேல கறிபபிடட மரநதபபடடயலில உளள மரநதகளின கலைவ,
கடடபெபாரளகைளப பறறியம அைவ பயனபடததபபடம மைறகள பறறியம
ேபாதமான விபரஙகள கிைடககாத ேபாதிலம அமமரநதகள யாவம
மலிைகத தாவரஙகளால தயாரககபபடட நம நாடட மரநதகேள என
எளிதில அறதியிடடக கறமடயம.

இம மரநதகளின மரததவ கணஙகைளப பாரககமேபாத, இனைறய நாளில
காணபபடம கயேராகம, ெதாழேநாய, வாதேநாயகள, இதய ேநாயகள, மஞசள
காமாைல, நரமப வியாதிகள ேபானற இனன பிறவம வீ ரேசாழனத
காலததிேலேய வியாபிததிரககிறத எனபதம அநேநாயகைளக கணடறிநத
கணபபடததம திறைம மிகக ைவததியரகள அநதக காலததிேலேய கட
இரநதிரககிறாரகள எனபதம நமைம மிகநத வியபபில ஆழததகினறன.
மலிைககைளக ெகாணட மரநத தயாரககம இடமம (Pharmacy) இநத
ஆதலர சாைலயடன இைணககபபடட இரநதத. அவசர நிைல அலலத
ஆபததான நிைலைமயில உளள ேநாயாளிகள மரததவ சாைலயிேலேய
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
82
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
83

பல ேநாயகள :

பலவலி, பலெசாதைத, ஈறவீ ககம ேபானற பல சமபநதமான ேநாயகள
பணடெதாடேட மனிதைனத தனபறததி வநதளள ேநாயகளாகம. இததைகய
ேநாயகைளக கடடபபடதத மிகசசிறநத நிவாரணியாகக கடககாய கசாயம
இரநதளளத.

மலம :

மல ேநாயானத உளமலம (piles), ெவளிமலம (hemorrhoids), மலமைள
(pile-tumor), பவததிரம (anus fistula), இரதத மலம (hemorrhage) எனபபலேவற
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
84
வைககளாக உளளத. இத இனற ெபாதவாகப பலரைடேய காணபபடம
வியாதியாக உளளத. ஆனால இத அநதக காலததில மிகவம அரதாகக
காணபபடடரகக ேவணடம.

கலயாணக லவணம (லவணம-உபப) எனற மரநதபப மல வியாதிகக
மரநதாகக கறபபடகிறத. இநத மரநதானத ஆடாெதாைட, விலவம, ேவமப,
ேசராஙெகாடைட ேபானற 30 வைகயான மலிைகத தாவரஙகளின
ேவரகளம, இைலகளம, இநதபபம (Rock-salt) ேசரததத தயார ெசயயபபடவத
ஆகம.

மலேநாய கடைமயாக இரககமேபாத இமமரநைத உணவடன
உடெகாளளலாம. பலலாடகா ஹரதகி (பலலாடகா ேசராஙெகாடைட)யம,
கடககாய கசாயமம மலவியாதிையக கணபபடததவதில சிறநத
மரநதாகினறன. இரதத மலததிறகக கடககாய கசாயம மிகவம சிறநத
மரநதாகம. தசமலா ஹரதகியம, கணடராவம கட மலேநாையக
கணபபடததம தனைம ெபறறைவ ஆகம.

இரததேசாைக :

இரமபத தகளகைளயம கடடபெபாரளகைளயம ெகாணட தயாரககபபடம
மாததிைர வடவிலான 'மணடகரவடகா' எனற மரநத (மணடம-
இரமபததகள வடகா-மாததிைர) இரதத ேசாைக உளளவரகளகக மிகச
சிறநத மரநதாகம.

கடைமயான வியாதிகள

ஆதலா சாைலயில ேசமிதத ைவககபபடடரநத மரநதகள ெபாதவாக
வரககடய ேநாயகைள மடடம அலலாத நீ ணட நாளகள தனபறததககடய
மிகவம ெகாடய வியாதிகைளயம கணபபடதத வலல சததியைடயைவயாகம.
சயேராகம, ெதாழ ேநாய, வாதம, சிறநீ ரகக ேகாளாறகள, நைரயீ ரல மறறம
இரதயேநாயகள தவிர நசசககடகள ேபானறவறைறயம கணபபடததக கடய
சகதி வாயநத மரநதகளாக இைவ இரபபதால இநதக ெகாடய ேநாயகள
அககாலததிலம இரநதிரககினறன எனறம, அததைகய கடைமயான
ேநாயகைளயம கணடறிநத சரயான மரநதகைளக ெகாடததக
கணபபடததககடய மிகவம திறைம வாயநதவரகளாக ைவததியரகள
இரநதிரகக ேவணடம எனறம நமப இடம உளளத. இதேபானற, ெபரய
வியாதிகளம அவறைறக கணபபடதத எனெனனன மரநதகள
பயனபடததபபடடரககககடம எனபத பறறியம சரககமான கறிபபகள கீேழ
ெகாடககபபடடளளன.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
85
மஞசள காமாைல :

இனறளவம கடைமயான வியாதியாகக கரதபபடட வரம மஞசள காமாைல
ேநாயானத ஆரமப நிைலயிேலேய தீவிர கவனம
ெசலததபபடவிலைலெயனில மிகவம கடைமயான விைளவகளககளளாக
ேநரடம.

கடககாயானத மஞசள காமாைல ேநாயகக மககிய கடடப ெபாரளாகக
கரதபபடகிறத. 'ேகாமதரா ஹரதகி' அதாவத பசவின சிறநீ ரல ஊறிய
கடககாயானத மஞசள காமாைல ேநாையக கணபபடததவலலத.

ெதாழேநாய உளளிடட ேதால வியாதிகள :

ஆதலர சாைலயில ேசமிககபபடடரநத மரநத வைககளில ஹரதகி எனற
ஆடாெதாைடயம கடககாயம கலநத தயாரககபபடட மரநதானத
ெதாழேநாய உளளிடட நாளபடட கடைமயான ேதால வியாதிகைளயம
கணபபடததம தனைம வாயநதிரபபதால இததைகய ேநாயகைளக
கணபபடதத அமமரநத பயனபடததபபடடரகக ேவணடம. கடககாய கசாயம
கட ேதாலவியாதிகளகக நலல மரநதாகம. பலலாடகா உரதகி எனனம
ேசராஙெகாடைடயம கடககாயம மககியபெபாரளகளாகக கலநத மரநதானத
கஷடம எனபபடம ெதாழேநாையக கணபபடததம சகதி வாயநதத.
ேதாலவியாதிகைளக கடடபபடததம சகதி வாயநதத. ேதாலவியாதிகைளக
கடடபபடததம மறறெமார மரநத கணடரா ஆகம.

மரநதப படடயலில கறிபபிடபபடடரககம மறெறார மரநதான
'தாமபிராதி'ைய (தாமிரதைத மலமாகக ெகாணட ெசயயபபடட மரநத)
ெவலலததடன ேசரதத உடெகாளளம ேபாத பல ேதால வியாதிகள
கணமைடகினறன. வலலாைர (பிராமியம) இைலயின ெபாடையத தினமம
உடெகாளள ேதால ேநாயகள கணமைடகினறன. வலலாைர இைலைய
அைரதத விழதடன கரஞžரகமம ெநயயம ேசரததப பண கடடகளின ேமல
பசப பண ஆறித ேதால žராகம. ேசராங ெகாடைட (பலலாடகா)யின
ெகாடைடகள ெதாழேநாய, படரதாமைர ேபானற ேநாயகளின சிகிசைசககப
பயனபடகினறன. கணடரா எனனம சதரககளளியின பால கட ெதாழேநாய,
படரதாமைர மறறம ேதால ேநாயகளின சிகிசைசககப பயனபடகிறத.

வாத ேநாயகள

ஆயரேவத மரததவம வாத, கபவாத ேநாயகளககக கடககாையச
சிகிசைசககரய நலல மரநதாகக கறிபபிடகிறத. கீலவாத ேநாையக
கணபபடததவதில பலாேகரணட ைதலமம (பலா-சிறறாமடட; ஏரணடம-
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
86
ஆமணகக கலநத எணெணயத திரவம) லசணணாதி ஏரணட ைதலமம
(பணட ஆமணகக கலநத எணெணயத திரவம) மிகவம சகதியைடயதாகத
ெதரகிறத.

ேசராஙெகாடைடயின விைதகள (பலலாடகம) கீலவாதம (rheumatism),
மடடவலி (Joint pains)-களின சிகிசைசகக மிகவம உதவகிறத. திமிரவாதம
(Palsy), பாரசவாய (Paralysis) வியாதிகைளக கணபபடததம மரநதில
ேசராஙெகாடைடயில மரபபால மிகவம சகதியளள கடடப ெபாரளாகிறத.
கணடரா ெசடயின (ெசஙெகாடக களளி) உடபகக சைதபபாகததடன கடக
ேசரததத தளாககிச சடபடததி மடடகளின ேமல தடவினால மடடகளில
ஏறபடம வீ ககமம வலியம நீ ஙகம.

நரமபக ேகாளாறகள

ஆதலர சாைலயில இரநததாகக கறிபபிடபபடம மரநதகளில 'பராண
கிரதம' எனபதம ஒனற. (பராண-பைழய; கிரதம-ெநய) பததாணடகடகம
ேமலாகப பாதகாதத ைவககபபடம ெநய 'பராணகிரதம' எனபபடம. நரமப
வியாதிகளகக ேமல பசசத ைதல மரநதாக இநதப பைழய ெநய
பயனபடகிறத.

எவவளவகெகவவளவ அதிக நாளபடடேதா அவவளவககவவளவ இதன
கணமாககம சகதியம அதிகமாகம. லசணணாதி ஏரணட ைதலமம
நரமபியல ேகாளாறகளின சிகிசைசககச சிறநத மரநதாகக கரதபபடகிறத.
ேசராங ெகாடைட (பலலாடகா) யினினற எடககபபடம எணெணயானத
நரமபகளககச சிறநத பலவிரததி மரநதாகப பயனபடகினறத. நரமபக
ேகாளாறகளககான சிகிசைசயில கணடராவின படைட (சதரககளளி (அ)
ெசஙெகாடககளளி) பயனபடததபபடகிறத.

சயேராகம :

சயேராகம எனபபடம ட.பி. இனறம கட தீ விர சிகிசைச எடததகெகாளள
ேவணடய கடைமயான வியாதியாகக கரதபபடகிறத. சயேராகதைதக
கணபபடததம பஞசாஙகத ைதலம (பஞசம+அஙகம - ஐநத பாகஙகள)
எனபபடம சகதியளள ைதலமானத ஆதலர சாைலயில இரநதளளத
எனமேபாத அககாலததிலம சயேரகம இரநதளளத எனறம அைத இம
மரநத ெகாணட சிகிசைச ெசயத இரககேவணடம எனறம அறிநதெகாளள
மடகிறத. ெபயரகேகறப எள, எணெணய, கள, பசவின சிறநீர, காடயவம
(Yavagraja-வால ேகாதைம) எனற தானியக கஞசி ஆகிய ஐநத
கடடபெபாரளகைளயம சாமபல ேபால ஆககி, நானக மடஙக தண*ரல
கலநத ெகாடககம மரநத சயேராகததிறக உயரநத சகதியைடய மரநதாகக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
87
கரதபபடடளளத. ஆடாெதாைடயம, கடககாயம கலநத மரநத (வாசா-
ஹரதகி) சயேராகதைதக கடடபபடததவதில திறன மிககதாகம.
ேசராஙெகாடைட (பலலாடகா) மரபபால சயேராக சிகிசைசகக உதவகிறத.

ஆதலர சாைலயில இரநததாகக கறிபபிடபபடம 'தாமபிராதி' எனனம
தாமிரதைத மலமாகக ெகாணட தயாரககபபடட மரநத, ெநயயடன
கலநதணண சயேராகம மிகசசிறநத மைறயில கணமைடகிறத.

உடல மறறம மனநல மரநதகள

ஆதலர சாைலயில இரநத மரநதகளின படடயலில மதலாவதாக இடம
ெபறறளள பிராமியம கடமபர எனற மரநதானத (பிராமி-வலலாைர)
"அஸடாஙக ஹ’ரதய" நலினபட 44 கடடப ெபாரளகளின கலைவயாகம.
இமமரநத மதிநடபதைத அதிகரககவம, நிைனவாறறைல வளரககவம,
கைளபைபயம ேசாரைவயம நீககி அதிக பலததடன நீ ணடகால
ஆேராககியதைதக ெகாடககவம வலலத எனற "சரகஸமஹ“ைத" கறகிறத.
மரநதப படடயலில இமமரநத மதலிடதைதப ெபறறளளதிலிரநேத
அககால மககள உடல பலததிறகம, மனபலததிறகம அவரகள எவவளவ
மககியததவம அளிததளளாரகள எனபத ெதரய வரகிறத.

ஆதலர சாைல இைணககபபடடரநத ஜனநாத மணடபததிேலேய ேவதஙகள,
சாததிரஙகள, இலககணம மறறம மரததவம ேபானற பல பாடஙகைளக
கறபிககம பளளியம இரநதத எனபைத ேநாககமேபாத அவறைறக கறக
நலல நிைனவாறறல அவசியம எனபைதக கணககிடமேபாத மாணவரகளின
நிைனவாறறல விரததிகக இமமரநத ெகாடககபபடடரகக ேவணடம எனற
மடவகக வரலாம.

உடல பலததிறகான மரநத

'வஜர கலபா' (வஜரம-ைவரம) எனற மரநதம மரநதப படடயலில இடம
ெபறறிரபபைதப பாரககமேபாத பழஙகால மககள அவரகளத உடைலப
பலபபடததவதிலம ஆேராககியமாக ைவததிரபபதிலம எததைன அககைற
காடடயிரககக கடம எனபத ெதரய வரகிறத. இம மரநதிைன
திரவமாகேவா மாததிைரயாகேவா உடெகாணடால உடலானத ைவரம
ேபானற திடமாகவம உறதியாகவம வளம ெபறம.
இதவைர நாம கணட கறிபபகளிலிரநத "ஆதலர சாைல" யானத
எலலாவிதமான மரததவ வசதிகளம ெகாணட மழைமயான
மரததவசசாைலயாக இயஙகி வநதளளத எனற உணரமடகிறத.
ஓராணடறகத ேதைவயான எலலாவித மரநதகளம இரநதளளன
எனபதிலிரநத எநத ேநரததிலம எநதவிதமான ேநாயகளககம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
88
சிகிசைசயளிககக கடய வைகயில மரததவச சாைலயானத தயார
நிைலயில ெசயலபடட வநதளளத எனபதம ெதரய வரகிறத. இதன
ேசமிபபக கிடஙகில ைவககபபடடளள மரநதகளில பல ெநடநாள
சிகிசைசககபபின கணமைடயககடய ேநாயகளககக ெகாடககபபட ேவணடய
மரநதகளாக இரபபதால, அைவ அதிக அளவில ஓராணடககாலத ேதைவைய
நிைறவ ெசயயம வைகயில ேசமிதத ைவககபபடடளளன எனலாம.

ேமலம, இநநாளில மரததவமைனகள எவவிதம ெசயலபடகினறனேவா
அவவாேற ேசாழர காலததிலிரநேத ஆதலர சாைலயானத ெசயலபடட
வநதிரககினறத எனபதம ெதரய வரகிறத. மரநத தயாரககவம,
ேநாயாளிகடக மரநத ெகாடபபதறகம, சிகிசைசயளிபபதறகம தனிததனிக
கழவினர ெசயலாறறியளளனர. ேநாயாளிகள அவரவரதம ேநாயகளின
தனைமகளகேகறப, ஆதலர சாைலயிேலேய தஙகியிரநத சிகிசைச ெபறம
உள-ேநாயாளிகள (In-patients) எனறம வநத சிகிசைச ெபறறச ெசலலம பற-
ேநாயாளிகள (Out-patients) எனறம பாகபடததப படடளளனர. இனைறய
மரததவமைனகளில பலேவற நிைலப பணியாளரகள ெசயலபடவத
ேபாலேவ ஆதலரசாைலயிலம பலேவறநிைலப பணியாளரகள ெசயலபடட
வநதளளனர.

இரணசிகிசைசகள அவவைகச சிகிசைசயில தனிததவம ெபறறவரால
ெசயயபபடடளளன. விஷததால தீ ணடபபடடவரகடக அவசர சிகிசைசயம,
தீ விர கவனமம அளிககபபடடளளன. ைவததியரகளககம, இரண
ைவததியரகளககம "ைவததிய விரததி" எனற ெபயரல ெகாைடகள நிதியாக
வழஙகபபடடளளன. மரநதகள, மாததிைர (ேகாளமாகவம தடைடயாகவம),
திரவம, ைதலம மறறம ேலகியம ேபானற பலேவற வைககளில
வழஙகபபடடளளன. ேமலம, ஒவெவார மரநதம பலேவற ேநாயகைளக
கணமாககம தனைமயைடயதாக இரபபதால அைவ அதிக அளவில ேசமிதத
ைவககபபடடரகக ேவணடம எனற நாம பரநதெகாளளலாம. தவிர,
பலேநாயகளகக நீணடநாள சிகிசைச ேதைவயாக இரநதிரபபதால
அவறறிறகான மரநதகள கடடபபாடனறி இரககேவணடய அவசியம
கரதியம ஓராணடத ேதைவைய நிைறவ ெசயயம அளவில ேசமிதத
ைவககபபடடளளன எனலாம.

மிகவம மககியமாகக கவனிககத தகக உணைம யாெதனில
ஆதலரசாைலயில இரநததாகக கறிபபிடபபடடளள மரநத வைககளில சில,
இநநாளில பயஙகரமான ெகாடய ேநாயகளாகக கரதபபடம பறறேநாய,
சயேராகம, மறறம இதய ேநாயகைளயம கணபபடததவலல
திறனைடயைவயாகம. எடததககாடடாக, 'பலலாடகம' எனபபடம
ேசராஙெகாடைடயானத பறறேநாயககான மரநத தயாரபபில மககிய
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
89
ெபாரளாகச ேசரககபபடகிறத. சயேராகச சிகிசைசககான மரநத தயாரபபில
'கடககாய' மககிய பஙக வகிககிறத. சவாசம சமபநதமான ேநாயகளககான
மரநதகளிலம கடககாய மககிய கடடப ெபாரளாகிறத. ஆகேவ, இனற
மககைள அசசறததிக ெகாணடரககம ெகாடய ேநாயகளககம கட சிறநத
மரநதகைளப பழஙகால மககள அறிநத ைவததளளனர எனபதம ெதரய
வரகிறத.

ேமேல கறபபடட ஆயவிலிரநத, அககாலததில தமிழ மககள மரததவ
அறிவியலில எததைண வியததக அறிவ ெபறறிரநதிரககினறனர எனபத
ெதளிவாகிறத. மரததவக கைலயில அனைறய மககள ெகாணடரநத
அறிவதான மரததவ அறிவியலில இனற நாம அைடநதளள வளரசசிககம
மனேனறறததிறகம அடபபைடயாக அைமநதளளத எனற கறபபடவத
மிைகயனற.


மரததவமம மரநதம

மரததவமம மரநதம


இைறவன அரளநல இனிதாம வழிநல
தைறநன மைறயறிநத தய - நிைறவடேன
ஆயநதணரநத சிதத மரததவதைத ஆராயநத
ேதரநதணரவீ ர வாழி திகழநத.

உலகின கணணளள அறிவியல, இலககியம, மரததவம, கணிதம, இைச,
கதத மதலிய கைலசெசலவஙகெளலலாம இரவைகயாகத ேதானறி
வளரநதிரககினறன. ஒனற மககளின மயறசியால அறிநத ஆராயநத
கைலசெசலவம. மறெறானற விைனயின நீஙகி விளஙகிய அறிவின
மைனவனாகிய இைறவனாலம அவைனயைடநத தவபெபர
மனிவரகளாலம ஆககபபடட ெபரஙகைலசெசலவமாகம. ெமாழியிைன
மககளின ஆககபெபாரள எனற கறவத உணைமயாயினம இைறவனரளிய
அரள நலகளின கரததககளம வரமபகளம அளவளாவிக கலநத
ெமயமைமயாக மிளிரம ேபாேத கைலசெசலவஙகள ேமமபடகினறன.

சிததமரததவ நலகள இைறவனாலம தவபெபர மனிவரகளாகிய
திரமலர, அகததியர மதலிய ெபரமககளாலம மரகககடவள,
ெதனமகககடவள மதலிய ெதயவஙகளாலம நநதியம ெபரமானாலம,
இைறவியினாலம இயமபப ெபறற வநத அரமெபர நலகள. இவறறின
ெதாைக, "தைறேகாட ெதாநதஙேகாட" எனபத உணைம. தமிழப ெபரமககளின
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
90
அறிவியற கரவலமாகச சாகாக கலவியின ெபரஙகைல நலகளாக
இலஙகவன சிததர நலகேளயாகம. தமிழரகளின ேமனைமைய
நிைலநாடடறகத ெதாலகாபபியம, திரககறள, பததபபாடட, எடடதெதாைக,
பதிெனண கீழககணகக மதலிய நலகளம, ெபரஙகாபபியஙகளம எவவளவ
தைணபரகினறனேவா அவறறிறக ேமலான தைணையச சிததர நலகள
பரயெமனபத அவறைற ேநாககேவாரககப பலனாகம. "நிலததிற களிதத
ெநடவிசமேபறிச சலததிற றிரயேமார சாரணன" எனபத இபெபாழத நமகக
ெவறம இலககியக கலவி. ஆனால திரமலர அகததியர மதலியவரகள
நிலததிற களிததம ெநட விசமேபறியம நீ ரேமல நடநதம இரமப மதலிய
உேலாகஙகைளப ெபானனாககியம, சாகாநிைலயில "எணணிலி ேகாட யக
மிரநேதேன" எனற ெசாலலம வணணம இரநதாரகள. இரசம எனனம
சததைத மணியாககி வாயில ஒதககிக ெகாணட விணணிற பறககம
மைறைம சிததர நலகளில நனக இயமபப ெபறறளத. தகநத
ெசயசாைலயம ெபாரள உதவியம இலலாைமயால இததைகய
அரமெபரஙகைல ஆராயப ெபறாமலம ெசயயப ெபறாமலம வறிேத நிறபத
வரநதவதறக உரயெதானறாகம. சிததரகள அறிவியறகைலயிலம
(விஞஞானம) மிகவம ெபரயவரகள. அகததியர "கமலினி" எனற களிைகயின
தைணயால கடலநீைர மழதம உறிஞசியவர. மீணடம உயிரகளகக இரஙகி,
"சரபி" எனற களிைகயின தைணயால உறிஞசிய நீர மழவதம சரககச
ெசயதவர. "இலகக ெசௗமியசாகரம" எனற அரமெபர நல ஒனற
இரககினறத. சிவெபரமான உைமயமைமககக கறியரளிய நேல
"ெசௗமியசாகரம". அநநல மைறநதவிட அதன ெபாரள மழதம உணரநத
அகததியைர இைறவன, "யான இயமபிய நைல மழதம பாட" எனற
கடடைளயிட அகததியர நடஙகி, "பகழநதிடட சவமியதைதப பவியிறபாடப
பகலžர மறிகிலேன பகலவீ ர" எனற நிறக, இைறவன அணடெமாட
பவிநடஙக "அண" எனற ஒலிதத மதறெசாலெலடததக ெகாடகக அகததியர
அநநைலப பாடமடததார. (மரததவ நலகளின ெபயரகைளயம அவறறிற
கறபெபறம ெபாரளகைளயம பறறி எழதத ெதாடஙகினால அைவ அளவ
படாைமயின ெபாதவாகேவ எழதகினேறன). இததைகய ெபர நலகைளத
தமிழப ெபரமககள கலலாதவிடவத வரநததறக உரயத. இலககிய
வரலாறற நலகளிேலனம மரததவ நலகைளப பறறிக கறிபபம
வைககளம எழதபெபறாமல இரபபத இனனம வரநதவதறக உரயத.

அறைவ மரததவம தமிழில ேமேலாஙகி இரநதத. "உடமபிைடதேதானறிற
ெறனைற அறதததன உதிரம ஊறறிச, சடலறச சடட ேவேறார மரநதினால
தயரம தீரவர" எனற கமபரகக அத ெதரயம. "வாளால அறததச சடனம
மரததவனபால, மாளாத காதல ேநாயாளனேபால" எனற உவைம கறிய
கலேசகரப ெபரமாளகக அத ெதரயம. ஆனால தமிழரகள தஙகள
பழமெபரஙகைலச ெசலவதைத மறநதிரககினறாரகேள! "அகததியர
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
91
இரணைவததியம" எனற நலின அரைமயம தமிழர உணரவிலைல.
"அகததியர நயனவிதி ஐநநற" எனற நலில கணணில வரம
ெதாணணறறாற ேநாயகளின ெபயரகளம அவறைற நீ ககவதறக மரநதம
கறி அறைவ மைறகைளயம, மரநத கணணில ஒழககம மைறகைளயம
ெதளிவறததியிரபபைதயம பாரததால தமிழரகளின கைலச ெசலவததின
ெபரைமைய அறிநத திைகததப ெபரமசசவிட ேவணடய அளவகக நமத
நிைலைமைய உணரலாம. "நாகமனிவர நயனவிதி இரநற" எனபதன
ெதளிவ கணடால பணைடேயார ெசயத உதவியிைன அறியலாம.

அகததியர அரளிய அறைவ மரததவக கரவிகள இரபததாறின
இலககணமம ஒவெவானறின நிைறயம, அவறறின வடவஙகடகக கறிய
உவைம வைககளம கறேபாரககக கைலயின நிைலைமைய அறிவறததம.
அகததியர அரளிய பனனீ ராயிரம அசசிடப ெபறாமல சவடயாகேவ சிலரடம
இரநதவிடடத. இனி அத ெவளிவரேமா எனற ஐயறேவணடயதிரககினறத.
திரமலர அரளிய எணணாயிரமம ெவளிவரவிலைல. மரததவச சவடகள
ஆஙகாஙேக தஙகியிரககினறன. அவறைறெயலலாம அழியவிடாமற ேபணிக
காதத அசசிடடப ேபாறறவத அரசினர கடைம எனினம ைசவ சிததாநதக
கழக ஆடசியாளர உயர திர.வ.சபைபயா பிளைளயவரகளின "நணமாண
நைழபல"ப ேபராறறல சிறித உதவெமனின தமிழ மரததவ நலகளம
நலலமைறயில ெவளிவநத நிைலெபறம. உலகெமலலாம ேபாறறம ஒபபறற
நலகைளக கலலாதவரகளின ைகயில விடடவிடடக கறேறார ஒதஙகினர.
அதனால அைவகளிற பல மைறநதன. இபேபாத உளள நலகளம பல
நறறககணககிலளளன. அவறைறெயலலாம ஆராயநத நலல வழியிற
பயனபடததல ேவணடம. அகததியர அரளிய "பஞசகாவிய நிகணட" "ேபாகர
நிகணட" மதலிய நிகணடகளம தமிழப பலவரகைளப பாராமல
இரககினறன. ெசடெகாட கிழஙக மதலிய ஒவெவானறிறகம எடடப ெபயர
கறியிரககினறார, அகததியர. தமிழ நிலததிற ேறானறிய மரம, ெசட, ெகாட,
ஊரவன, நீ ரவாழவன மதலியவறறின ெபயரகைளெயலலாம தமிழரகள
மறககலாமா? ெகாடடக கிழஙக கைடயிலளத; தமிழ மரததவர அறிவர.
பாடைல மடடம படபபவர அறியார. ெகாடடபப, ஆம பறப, ெநயதற
பககெளலலாம மரததவ மைறயிற பயன தரகினறன. அவறறின
அழககைள அறியாமேல நலிற பயிலவத ெதளிவ தரவதிலைல.

பாடாணஙகள மதலிய சில வைகப ெபாரளகைளயம தயனவாககி மரநத
ெசயயம மைறகைள, ஏைனய நாடகள எழததறியம மனேப தமிழ நிலதத
மனிவரகள ெசயத வநதிரககினறாரகள. உலகில மரததவககைல மதன
மதலிறேறானறியத தமிழ நிலததிேல. எலலா நாடடறகம தமிழநாடட
மரததவககைல ெசனற பரவியிரககினறத. சிததர மரநத ஒபபறற மரநத.
ெசயமைறயம வழஙகம மைறயம ெதளிநத ேநாயின கறம உடறகறம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
92
அறிநத மரததவஞ ெசயதால சிததர மரததவ மைறேயாட ஒபபககற
ேவற மரததவமைற இனைறகக உலகில இலைல. அவறறள பல
மரநதகள ைகமமணகக, ெமயமமணகக அமிழதமாகப பாகேபாலம
இனிைமயாகத ெதவிடடாத சைவயைடயனவாக விளஙககினறன.
வானெவளிைய அளகக மயனறாலம அதகடம. வானெவளியிற பறநத
உலெகலாம உணரநத சிததர நலகளின ெபரைமைய அளவிடடக கற
இயலாத. இனிேயனம தமிழப ெபரமககள விழிபபைடநத தஙகள மனேனார
தநத கைலச ெசலவஙகைளப ேபணவாராக.

காயசிததி உபாயம

உடமபார அழியில உயிரார அழிவர
திடமபட ெமயஞஞானஞ ேசரவ மாடடார
உடமைப வளரககம உபாயம அறிநேத
உடமைப வளரதேதன உயிரவளரத ேதேன.

உடமபிைன மனனம இழகெகன றிரநேதன
உடமபினக களேள யறெபாரள கணேடன
உடமபேள உததமன ேகாயிலெகாண டானஎனற
உடமபிைன யானிரந ேதாமபகின ேறேன.

அணடஞ சரஙகில அதறேகா ரழிவிலைல
பிணடஞ சரஙகில பிராணன நிைலெபறம
உணட சரஙகில உபாயம பலவள
கணடங கறதத கபாலிய மாேம.
- திரமலர, "திரமநதிரம".

மநதிரமம மரநதம

மநதிரமம மரநதம

மணி மநதிரம மரநத

தமிழர மரததவககைல உலகில மககள இனம எனறேதானறியேதா அனேற
மககளடன பிணி, மபப, சாககாடகளம எதிரபாரா இனனலகளம
ேதானறிவிடடன. அதறகப பரகாரஙகைள அனபவததில கணட நம
மனேனாரகள அைவகைளப பரமபைரயாயக ைகயாணட வநதனர. மககள
ேபசிய ஒலிவடவமாகிய ெமாழிகக வரவடவமாய எழதத ஏறபடட பினனர
அவரகள கணட உணைமகைளயம அறிவ அனபவஙகைளயம அவரகளின
பினசநததியாகிய நமகக நலகளாககி ைவததனர. அநநலகளில மரததவக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
93
கைலைய மதனைமயானெதனக கறலாம.

மககள ேநாயினறி உடல உரததடன ெநடநாள நலமாய வாழநத வீ டேபறைற
அைடவதறகான வழிகைளக கறவேத மரததவக கைலயாகம.

மவாைசயில மழகி மககணவயபபடட ஆறறிவளள மககளகக ேநாயகள
மிகதியாய வரகினறன. ேநாயகள உடமைபப பறறியம, உளளதைதப பறறியம
வரவெதன இரவைகபபடம. வயத, ெசயெதாழில, வாழம நிலததியலப,
பரவகாலஙகளகேகறப, உணவ, உைட, ெதாழில மதலியவறைறச
சரபபடததிக ெகாளளாததால வரம உடறபிணிையயம, அவா மிகதியால
வரம கவைல, அசசம, சினம மதலியைவகளால ஏறபடம
உளளபபிணிகைளயம வராமல தடபபதம, வநத ேநாயகைளப ேபாககவதம
மரநதாகம.

மரநத பறறித திரமலர,

"மறபபத உடலேநாய மரநெதன லாகம
மறபபத உளேநாய மரநெதனல சாலம
மறபபத இனிேநாய வாரா திரகக
மறபபத சாைவ மரநெதன லாேம"
எனற கறிபபிடகினறார, திரவளளவர.

"உறறவன, தீரபபான, மரநதஉைழச ெசலவாெனன
றபபாலநாற கறேற மரநத"
எனபதால மரநெதனபத ஒர தனிப ெபாரளனற எனபத ெவளியாகிறத.

பிணியாளி, பிணிையத தீ ரகக மனவநத மரததவன, அவன ைகயாளம
மரநத, மரததவன ெசானனபட ேநாயாளிகக மரநத உணவ மதலியைவ
ெகாடதத அரகிலிரநத தைணபரயம (நரச) தைணயாள இநத நானகில,
பிணியாளிகக நானக கணம, மரததவனகக நானக கணம, அவன
ெகாடககம மரநதகக நானக கணம, தைணயாளகக நானக கணம, ஆகப
பதினாற கணஙகளம கணட மரததவம ெசயயபபடடால ஒர பிணியாளி
பிணி நீ ஙகிப பிைழககம வாயபப உணடாகம.

மணி மநதிரம மரநத

தமிழ மரததவக கைலயில மணி, மநதிரம, மரநெதன மவைக
மைறகளிரககினறன. இககாலததில மன இரணட மைறகளம மைறநத
கிடககினறன. அதனால இககால மககள உடல உரமினறி ேநாயவாயபபடட
விைரவில மாளகினறாரகள. அபபர அடகள,
"ேபராயிரம பரவி வாேனாேரததம ெபமமாைன பிரவிலா அடயாரகெகனறம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
94
வாராத ெசலவம வரவிபபாைன மநதிரமம
தநதிரமம மரநதமாகித தீராத ேநாய தீரததரள வலலான தனைன"
எனவம, தாயமானார,

"மணிமநதிர மாதியால ேவணடசிததிகள உலக
மாரககததில ைவககவிைலேயா"
எனவம, இராமலிஙக வளளலார,

"மரநதறிேயன, மணியறிேயன,
மநதிரெமான றறிேயன
மதியறிேயன விதியறிேயன வாழகைகநிைல
யறிேயன"
எனவம, மரததவன இலககணம எனனம நல,


"கணஙகள கறிகள நாடயினால கறிதத
மனததின திடமதனால
பிணஙகிேயறம பிணிபலவம பினமன
கணடதானறிநத
வணஙக மரநதால மநதிரததால"
எனவம கறியளளைம ெகாணட மணி மநதிரம மரநத எனனம
மமமைறகைள அறியலாம.

மககள நலமாய வாழவதறகான தமிழ மரததவக கைலகளிலளள மணி,
மநதிர, மரநெதனம மவைக மைறகளில மன இரணட மைறகளில
மைறநத கிடககம மணி, மநதிரெமனம ெபாரைளப பறறி நமககத ெதரநத
வைரயில விளககிக கற ேவணடயத கடைமயாகம.

மணி

மணி எனபத காலம. காலதைத அளபபத தினமணியாகிய கதிரவேனயாகம;
கதிரவனாகிய விணமணி ெவளிபபடட நம கணமணியிற கலநதாலனறிப பற
இரள நீ ஙகிப ெபாரளகைள நாம காணவியலாத. "கதிரவன ஒளிேய யனறிக
கணணகேகார ஒளியமிலைல". ஞாயிறறின ஒளி காைல, மாைல சிறித
ேநரமாவத நமத கணணிலம உடமபிலம கலததல ேவணடம. அதனால
நமத கணெணாளி ெகடாமலிரபபேதாட, தைலயிலளள மைளயம
பலபபடகிறத; நிைனவ வனைமயணடாகிறத; இளைமயில நைரககாத; மயிர
உதிராத; தைல வழகைக ஏறபடாத.

"ஆதிததனதிதத மனேற மககால
அறிநத பிணிகக மரநத ெசயவீ ர
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
95
ஆதிததனதிதத மனேற மககால
அறிநத பிணிகக மரநத ெகாளவீ ர
ஆதிததன சாடசியாயப பிணிதீ ரம
அயனம விரததமம வாராேத"

என ஆதிததன எனனம ஞாயிறைறப பறறி மரததவ நலகளில
கறபபடடளளத. ேவதாநத ைசவ சிததாநத சமய தததவ நலகளில மணி
மநதிரம மரநைதப பறறியம கறபபடடளளன.

மணி எனறால மனதைத ஒனறில நிறததி ஒேர நாமதைதப பலகால
நறறககணககில ஆயிரககணககில ெசபம ெசயகிறவரகள ைகயில பிடதத
எணணம மணிகேகாைவைய (ெசபமாைல) மணி எனறம, இரசதைத
மணியாகக கடடவத இரசமணி எனறம பலர கறவர. அைவ ெபாரநதா.
உடமபில ஆைடயினறிச சிறிதேநரம சரய ஒளி உடமபில படமபட
காயவதால உடமபிலளள வியரைவககால மயிரககாலகள வழிேய கதிரவன
ஒளி ஊடரவிச ெசனற உடமபிலளள ெசநநீ ர தயைமயைடகிறத,
ேநாயணகாமல காபபாறறகிறத, உளள ேநாய ஒழிகிறத. இமமைறகைள
அனபவததில கணட நம மனேனாரகள காைல மாைல ஆற, களம, கிணற
மதலிய நீர நிைலகளில மழகிக களிததவடன ெகாஞச ேநரமாவத
சரயைனக கணணால பாரதத உடமபிலம ெவயில படமபட காயநதாரகள.
கணணம கரததம ெகடாமல உடல வனைம நிைனவ வனைமேயாட
ெநடநாள நலமாயிரநதாரகள.

ஞாயிற வழிபாட

தமிழர உடலநல மைறயம, சமயமம ஒனற கலநதவிடடத. நம
மனேனாரகள காைல, மாைல வழிபாட ெசயயாமல உணவ உணபதிலைல.
ஆண, ெபண இரபாலாரம காைலயில கீழததிைசயில ஞாயிற கணணககத
ெதரநதாலம கணணககத ெதரயாமல ேமகததால மைறககபபடடரநதாலம
ஞாயிறறின ஒளிவடடதைத அகக கணணால பாரதத மணடயிடட
மழஙகாலில நினற இரணட ைககைளயம கீேழ ஊனறிக கனிநத நிலததில
ெநறறி படமபடயாகத தைலையக கீேழ ைவததம, பினனரத தைல நிமிரநத
மழஙகாலில நினற ைககைளத தைலககேமல தககி இரணட ைககைளயம
கபபித ெதாழதம, பினனரத தைல கனிநத ெநறறி நிலததில படமபட தைல
வணஙகியம இபபடப பல தடைவ ெசயத வழிபடவாரகள. அபபட வணஙகங
காலததில தைலகனியமேபாத மசைச ெமலல இழதத உளேள நிறததியம,
கனிநத தைலையக கீேழ ைவககமேபாத உளேள நிறததி மசைச ெமலல
ெவளிேய விடடம வழிபடவாரகள. இதனால அவரகடக உடறபயிறசி, மசசப
பயிறசி இரணடம நைடெபறவேதாட மநதிரததககரய மனபபயிறசியம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
96
நைடெபறகிறத. மநதிரதைதப பறறிப பினனரக கறேவாம.

மணியாகிய ஞாயிற வழிபாட சமார எழபத எணபத ஆணடகளகக
மனவைர நம மனேனாரகள ெசயத வநதாரகள.

இனற நாம மரததவக கைலையச ேசரநத நலெலாழககமாகிய
அபபழககஙகைள அநாகரக மடபபழககெமனப பறககணிததக
ைகவிடடவிடேடாம. நம மனேனாரகள பலர ேநாயினறி நறாணடகக ேமல
வாழநத சாகஙகாலததிலம ேநாயவாயபபடாமல, "பலைனநதம ெபாறிகலஙகி
ெநறிமயஙகி அறிவிழநத ஐேமலநதி அல மநத" உயிர ேபாகாமல
நலலறிேவாட தஙகவதேபால உடைலயம இமமணைணயம விடட
விணணிற கலநதாரகள.

நமத நாடடல நமமடன பிறநத நமமடன வாழம மகமமதியெரனம
'இஸலாமான சேகாதரர'கள இபபழககஙகளில சிலவறைற நாளேதாறம
காலநதவறாத ெசயகினறாரகள. அவரகள வீ டைடவிடட இரயிலில கபபலில
பயணம ெசனறாலம, வீ திகளில நடநத ெசனறாலம, வியாபாரம
ெசயதெகாணடரநதாலம, ேவெறஙக அலவல பாரததகெகாணடரநதாலம
கறிபபிடட ேநரததில வழிபாட ெசயகினறாரகள. நமமவரகள அவரகைளப
பாரதத, "நாகரகம ெதரயாதவரகள" என எணணகிறாரகள. இஸலாமானவரகள
நமைமவிட வலிவானவரகளாகவம ேநாய கைறநதவரகளாகவம
காணபபடவதறக அவரகள ெகாணடளள இந நறபழககேம காரணமாகம.

மநதிரம

மனதைத உரபபடததவத, அைலய மனதைத அகததடககவத, ஒர
நாமதைதேயா, ஓர உரவதைதேயா, இைடயறாத நிைனபபத மநதிரம. "சிவாய
நமெவனற சிநதிததிரபேபாரகக அபாயம ஒரநாளமிலைல" எனபர
ெபரேயார. காைல, நணபகல, மாைல மனற ேவைளயம மநதிரம
ெசபிககபெபறம. தனிததிரநத கணைண மடகெகாணட கரதைத ஒனறில
நிறதத உதவவத மநதிரம. மநதிரததககம மசசககம ெதாடரபணட. மசசப
பயிறசி மநதிரதேதாட ெசயயபெபறம.

திரமநதிரம
நாசிகக அேதாமகம பனனிரண டஙகலம
நீ சிததம ைவதத நிைனயவம வலைலேயல
மாசிததி மாேயாகம வநத தைலபெபயயம
ேதகததிற ெகனறம சிைதவிலைல காேண
வாசிவா ெவனற வாசியில ஊடாட
வாசிைய உளேள ைவததநீ பசிததால
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
97
வாசியம ஈசனம மரவி ஒனறாகம
வாசிையபேபால சிததி மறேறத மிலைலேய

மனமடஙக வாசி அடஙகம
வாசி அடஙக மனமடஙகம.

மநதிர சகதிேய மேனாசகதி, மேனாசகதிேய ஜ“வசகதி, ஜ“வசகதிேய ேதக சகதி.

மவைகக கறறம

திரேதாஷம எனனம வாத, பிதத, சிேலததமம எனனம (கவம) இம
மபெபாரளகளின ஏறறக கைறவால வரவேத ேநாய எனபத தமிழ
மரததவக கைலயின அடபபைட. இைதச சிறித விளககேவாம.

அணடததிலளள பஞசபதெமனம ஐமெபரம ெபாரளகளாகிய நிலம, நீ ர, தீ ,
வளி, வான எனபவறறள, நமத உடமபில உயிராயிரநத உடமைப இயககிச
ெசயறபடததவத வளி, தீ, நீ ர எனம மபெபாரளகேளயாகம. ஐமெபரம
ெபாரளகளில தமநிைலயில மாறபடாதன மணணம விணணம. நடவிலளள
மபெபாரளகள தம நிைலயில அடககட மாறம. இைவகள அணடததில
வியாபிததளளைத ேபால பிணடமாகிய நமத உடமபிலம வியாபிததளளன.

வளி, தீ , நீ ர இைவேய வாத, பிதத சிேலததமெமன மரததவ நலகளில
கறபபடகினறன. இம மபெபாரளகள உயிரளள பிராணிகைள எலலாம
ெசயறபடததவேதாடலலாமல உயிர இலலாத ெபாறிகளாகிய இரயில, கபபல,
ேமாடடார கார, ஏேராபபிேளன மதலியைவகைளயம இயகககினறன. காறற,
தீ, நீர மனறம தனனிைலயில மிகாமல கைறயாமல இரககிற வைரயில
மககள உடலநிைலயம சரயாயிரககிறத. மறறப ெபாறிகளம சரயாய
இயஙககினறன. அணடததிலம மபெபாரளகளில ஏதாவத ஒனற
மிகநதாலம கைறநதாலம ஆபததாயிரககிறத. ஐமெபரம ெபாரளகளில,
நிலமம, வானம மடடம தன நிைலயில மாறபாடலலாமலிரபபதால
அைதேய ஐநதகக இரணட பழதிலைல எனப ெபரேயார கறவர. மககள
ேநாயினறி வாழவதறகம ேநாயால தனபபபடவதறகம நம உடமபில வளி, தீ ,
நீ ர எனனம மபெபாரளகள மிகதல கைறதேல காரணமாகிறத. இதனால
மபெபாரள கைற நிைறகளககத "திரேதாஷ"ெமனப ெபயரடடனர.

"மிகினம கைறயினம ேநாயெசயயம நேலார
வளிமதலா எணணிய மனற"

என வளளவரம கறகினறார. உடமபில மபெபாரளகைள மிகதல
கைறதலினறி ைவதத ேநாயணகாமல வாழம வைககள பறறித தமிழ
மரததவ நலகளில விரவாகக கறபபடடளளன. தமிழ மரததவம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
98
இயறைகேயாட ெபரதம ஒததியஙகவத. ஏறறபட அதன சிறபபகைள
உணரநத ேபாறறம திறமதான தமிழ மககளிைடயில இலைல.


மரநத

நிறக, ேமறகறிய மபெபாரளகளககள மதறெபாரளம, ெபரமெபாரளம,
வலிய ெபாரளமாவத வளிேயயாகம. இவவளியில அடஙகியேத ஏைனய
தீ யம நீ ரம. இநத வளியாகிய பிராணவாயேவ நமத நாசியின வழிேய
உடபகநத ெவளிபேபாநத உயிராய விளஙககிறத. இநத உயிைரக கவனிதத
வளரககம பயிறசிகேக மசசப பயிறசி (பிராணாயாமம) எனப ெபரேயார
கறகினறாரகள.

"ஏறறி இறககி இரகாலம பரததக
காறைறப பிடககம கணககறி வாரலைல;
காறைறப பிடககம கணககறி வாளரககக
கறைற உைதககம கறிஅத வாேம"
எனகிறார திரமலர.

மறகாலததில நமத ெபரேயாரகள மசசபபயிறசிையக காைல, நணபகல,
மாைல மனற ேவைளயம தவறாத ெசயத வநதாரகள. ஆதலால ேநாயினறி
உடல உரததடன நறாணடகக ேமல வாழநதாரகள.

பிராணாயாமம எனம மசசப பயிறசி ெசயயம மைறைய எனத
தநைதயிடததில ெதரநத ெகாணடைதயம, நலகளில கணடைதயம விரவஞசி
இதில எழதாமல விடகினேறாம. உயிர நலததிலம உடல நலததிலம
அககைறயளளவரகள அைதத தககவரகள வழி அறிநத ெசயத
நலமைடவாரகளாக! தமிழ மரததவககைல ேமறகறிய மணி மநதிரஙகேளாட
இமமசசப பயிறசி மைறகைளேய இயறைகப ெபரமரநதாகக ெகாணட
ேபாதிககினறத. ஏைனய மரநதகள நானகாம பகதிேய.

தமிழ மரததவ நலகளில, உடமபில எழபததீராயிரம நாட நரமபகள
உளளனெவனறம, அவறறில பதத நாட மதனைம எனறம, பததில மனற
நாட மதனைம எனவம, நாழிைக ஒனறகக மநநறறறபத மசெசனவம,
நாெளானறகக இரபதேதாராயிரதத அறநற மசெசனவம, 5 நாழிைககக -
இரணட மணி ேநரததகக - ஒரமைற வலபபற மககிலிரநத இடபபற
மககககம இடபபற மககிலிரநத வலபபற மககககம சரம
மாறகிறெதனவம கறபபடடளளன. வலபபற மககில நடபபத இடகைல
எனவம, வலததிலிரநத இடபபககம மாறவதறக இைடயில இரணட
மககிலம ெகாஞச ேநரம மசச நடபபத சழிமைன எனவம இடபபககம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
99
நடககம ேபாத பினகைல எனவம, வலபபககம நடபபத சரய கைல ெவபப
நாட எனவம, இடபபககம நடபபத சநதிர கைல தடப நாட எனவம கறவர.

மசச இயஙகம வைகையக ெகாணேட இனன ேநாய வரம எனபைத
மனனேர அறிநத ஆவன ெசயத ெகாளளவம நம மனேனார அறிநதிரநதனர
எனற ெதரகிறத. விஞஞான வசதி மிகக இநநாளில இனனம காணாத பல
நடபமான உடமபின அைமபபகைள எலலாம நம மனேனார மிகப பைழய
நாளிேலேய கணடரககினறனர. அைவகைள எலலாம பறககணிககாத
ஆராயநத ேபாறற ேவணடம. நம பறககணிபபால எவவளேவா அரமெபரங
கைல நலகள அழிநதவிடடன.

இரககினற தமிழககைல நலகைளேயனம திரடடத தகக தமிழ
அறிஞரகைளக ெகாணட ஆராயநத பயனபடததிக ெகாளளத தமிழ மககளம
ஆடசியம மைனய ேவணடம.

வார சரம"

ெவளளி ெவணதிஙகள விளஙகம பதன இடம
ஒளளிய மநதன இரவி ெசவவாயவலம
வளளிய ெபானேன வளரம பிைறஇடம
ெதளளிய ேதயபிைற தானவல மாேம".
எனனம திரமநதிரப பாடலால ெவளளி, திஙகள, பதன இககிழைமகளில
விடயறகாலம ஐநத மணியிலிரநத ஆற மணிககள இடபபககம மககில
சரம (மசச) நைடெபறம எனவம, சனி, ஞாயிற, ெசவவாயககிழைமகளில
வலப பககம மககில சவாசம நைடெபறெமனவம, வியாழககிழைம மடடம
சநதிரன வளரபிைற காலததில இடபபககததிலம, ேதயபிைற காலததில
வலபபககததிலம நைடெபறெமனவம அறிகினேறாம. பைழய நாளில
படகைகயிலிரநத எழநதவடன மரததவரகள அதனபட நடபபைதயம
கடடாயம கவனிதத வநதாரகள.


இபேபாத நாமம நம மசச இமமைறயில இயஙகவைதக காணலாம.
மாறறமிரநதால உடலில ஏேதா ேகாளாற இரககிறத எனற அறிநத,
நடபமாக உடமைபப பரேசாதிதத ேநாய வராமல காததக ெகாளளலாம. தமிழ
மரததவககைல ேநாயகக மரநத ேதடவேதாட நிறகாமல, ேநாய வரமன
அறிநத காககம மைறகைளயம நனறாகக கறகிறத. ஐநத நாழிைககக -
இரணடமணி ேநரததகக ஒரமைற நாசியில வாசி மாறி மாறி
நைடெபறெமனற ேமேல கறிபபிடேடாம. வலபபற மககத தைணயில சரம
நைடெபறவைதச 'சரயநாட' எனவம, இடபபககம நைடெபறவைதச 'சநதிர
நாட' எனவம கறிபபர. வலப பககம மசச நைடெபறமேபாத இனனினன
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
100
ேவைல ெசயவத நலெமனவம, இடபபககம மசச நைடெபறஙகால இனன
ேவைலகள ெசயய ேவணடெமனவம கறவர.

பைழய தமிழ மரததவரகள திறம

பைழய நாள மரததவரகள பகல இரவ சரய சநதிர நடசததிரஙகைளப
பாராமலம, கடகாரம எனம காலஙகாடடையப பாராமலம, இரககம
இடததிலிரநத மகக மைனயில நைடெபறம மசைசப பாரதேத இரவ பகல
மணி ெசாலலவாரகள; எனத பாடடனாரடததிலம தநைதயிடததிலம
இவவரய ெசயைல ேநரல பாரதேதன. இசசரப பயிறசியால தனனிடம வரம
ேநாயாளிகக ேநாய தீ ரம தீ ராெதனவம, பிைழபபான பிைழகக
மாடடாெனனவம கறினாரகள. ேநாயாளிைய வநத பாரககம பட
மரததவமைன அைழககவரம ஆண, ெபணகைளயம, அவரகள வநத நிறகம
திைசகைளயம, அவரகள வாயிலிரநத வரம மதற ெசாலைலயம,
அசசமயம மரததவனகக மககில நடககம சரதைதயம கணட
ேநாயாளியின நிைலைமத ெதரநதெகாளவாரகள. மறகாலததில
மரததவரகளம ெபர மககளில பலரம வீ டைடவிடட ெவளிேய
பறபபடமேபாத மககில விரல ைவததச சாரதைதப பாராமல
பறபபடமாடடாரகள. நீ ரல தைலமழக மனனம உணவ உடெகாளள
மனனம வலபபககம நாசியில சவாசம (சரயனில) நைடெபறகிறதா
எனபைதக கவனிபபாரகள. ேசாதிடமம பாரபபாரகள. வானததிலளள
நவககிரகஙகளின உசசநிைலையப பறறிக கவனிததச சரயைனக காைல
மாைல கணணால பாரபபத ேபால சநதிரைனயம இரவில பாரபபாரகள.
ேநாயாளியின ஜாதகதைதயம பாரபபாரகள. இைவகைள எலலாம பாரதத
மரததவம ெசயவததான இயறைக மரததவம. அதிலதான பயன மிகதி.
தமிழ மரததவம அபபடபபடடத. கிரகெமனம ஞாயிற மைறவ மதிமைறவ
ேநரததில உணணாமல ஓர அலவலம பணணாமல தனிததிரநத ேபசாமல
தியானம ெசயயமபட தமிழ மரததவ நலகள கறகினறன. அநேநரதத
ஒளியில பலவைககெகடதல இரபபேத அதறகக காரணம. உேலாகஙகைளச
ெசநதர பஸமஙகளாகச ெசயகிற பழககததால ெசமைப ெவளளியாகேவா
ெபானனாகேவா ெசயயம இரசவாத விதைதயம பைழய தமிழ
மரததவரகளககத ெதரநதிரநதத. அதனால அவரகள இககாலம ேபால
ெபரமபாலம பணததககாக மரததவம ெசயயாமல, ஏைழ எளியவரகளகக
இலவசமாகேவ மரததவம ெசயவாரகள. மரததவரகள பிணியாளரகைளப
பாரககமேபாத ெவறநதைரயிலிரநத ேநாயாளைரத ெதாடடப பாரபபதால
நிலக கவரசசியால மரததவனைடய ேதக காநத சகதி ேநாயாளிககம
ேநாயாளியின ேதக காநத சகதி மரததவனககம பரவகிறெதனபைத அறிநத,
தறகாபபககாக ேநாயாளிையப பாரககமேபாத ேவெறானறிலம அமராமல
மரபபலைக (மைண) மீத அமரநததான பாரபபாரகள. ேநாயாளிைய
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
101
ெவறஙைகயால ெதாடடப பாரககாமல தனத ைகககம ேநாயாளி உடமபககம
நடவில ெமலலிய படடததணிையப பிரததப ேபாடடப பாரபபாரகள. மரப
பலைகககம படடததணிககம நிலககவரசசிையத தடககம ஆறறல
இரககிறெதனபைத நம மனேனாரகள அககாலததிேலேய கணடரநதாரகள.
இனறம வயதானவர பலரககம கிராமஙகளில வாழபவர சிலரககம இத
ெதரயம. இனற மினசாரததில ேவைல ெசயகிறவரகளிடம இைதக
காணகிேறாம.

இைவ நிறக, ஆஙகில ஆடசிகக மன தமிழநாடடல பரமபைரயாயத தமிழ
மரததவக கைலையத தநைதயிடததிலம கலகர மைறபபடயம அஙகஙேக
பலர கறறக ைகயாணட வநதாரகள.

அககாலததில தமிழ மரததவரகள ேதக தததவ நல, ேநாையப பறறிய நல,
ேநாயணகாவிதி, இரணமரததவம, உணவப ெபாரள மரததவ நல,
விஷஙகைள நீ ககம நஞசநல, ஞானசர நல, ேசாதிட நல மதலிய பல
நலகைளக கறறறிய ேவணடயேதாட ஆசிரயேனாட 12 ஆணட பழக
ேவணடம. மபபதைதநத ஆணடகளகக ேமலதான தனிேய மரததவம
ெசயய ேவணடம என விதியிரநதத. இபேபாத அபபடச ெசயகிற தமிழ
மரததவரம இலைல; ெசயவிககிற திடடஙகளம இலைல.
மரததவததைறயிலம ெவளிநாடட மரததவ மைறகளகேக ஆககமம
விளமபரமம மிகநதவிடடன.

பிணி அறிதல

பைழய தமிழ மரததவரகள ேநாயாளைரச ேசாதிததறியமேபாத
ேநாயவநததறகக காரணதைத மதலில காணபாரகள. பலதரபபடட மககளகக
அவரவர நிலததியலப, உணவ, கலவி, அறிவ, ெசயெதாழில ஆகியவறைறக
கவனிததம,

"நாடயால மனேனார ெசானன நலெலாலி பரசததாலம
நீ டய விழியினாலம நினற நாககறிபபினாலம
வாடய ேமனியாலம மலெமாட நீ ரனாலம
சடய வியாதிதனைனச சகமடன அறிநதபாேர"
எனறபட ைகநாட, கரெலாலி, உடறசடறியத ெதாடதல, கண, நாகக, உடமபின
நிறம, நீ ர, மலம இநத எடடவிதச ேசாதைனயினறி மரநத
ெகாடககமாடடாரகள.

"ேநாயநாட ேநாயமதல நாட அததணிககம
வாயநாட வாயபபச ெசயல".
எனற திரவளளவரம இைதேய கறகினறார.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
102

சில ேநாயாளிகளககம, பல மரநதணட அலததவரகடகம இயறைக
மரததவம ெசயவாரகள; பததியம எனககறி உணைவ மாறறவாரகள.
உளளப பிணியாளரகைள, மனேநாயாளரகைள, இரககம இடதைத விடட
'ஸதல யாததிைர' ேபாகச ெசாலவாரகள.

இரண ைவததியம - அறைவ மரததவம

இககாலததில நைடெபறவைதப ேபால அககாலததில இரண மரததவம
நைடெபறறிரககமா எனச சிலர சநேதகபபடகினறாரகள.

"உடலதனில ேதானறிற ெறானைற
அறதததன உதிரம மாறறிச
சடலறச சடட ேவேறார மரநதினால தயரம தீரவர"
எனக கமபராமாயணததில கமபர கறவதாலம,
"வாளால அறததச சடனம மரததவனபால
மாளாத காதல ேநாயாளன ேபால" என
ஆழவார நாலாயிரப பாடலில கறவதாலம சில ேநாயகளகக உடமபில சில
இடஙகளில சடடம, அறகக ேவணடய இடஙகைள அறததம, பைழய
நாடகளில மரததவம ெசயதளளாரகள எனற ெதரகிறத. ஆனால,
இககாலதைதபேபால இவவளவ அறைவ மரததவஙகள அககாலததில
இலைல. இததைகய ேநாயகளம அககாலததில இலைல. இவவளவ ெபரய
மரததவமைனகளம அககாலததில இலைல. எததைன ஆஸபததிரகள
கடடனாலம இபேபாத ேநாயாளிகளகக இடம ேபாதவிலைல எனகிறாரகள.
இதறக, நாளேதாறம மககளகக ேநாய அதிகபபடவேத காரணமாகம.
ேநாயகக மரநத தரவைதவிட, ேநாய வராமல தடபபேத அறிவைடைம.
நிலததியலபககத தகக மரததவ மைறகளம, மரநதகளம, சமயச சாரப
கலநத சகாதார மைறகளம இபேபாத அழிநதவிடடன. மககள தண*ர
கடபபைதேய மறநதவிடடனர. நாவறணடால காபி, ட, ேசாடா, கலர,
கிரஷதான கடககிறாரகள. 'சிகெரடட, பீ ட', சிறறணடகள அதிகபபடடவிடடன.

ேமறேக கதிரவன மைறயமேபாத கதிரவைனப பாரததப பதத நிமிஷமாவத
மசசப பயிறசி ெசயத ெதாழேவணடய ேநரததில, உணவ உடெகாளளககடாத
ேநரததில சிறறணடக கைடகளககச ெசனற கணடைதத தினற, காபி
கடததச சிகெரடட பீ டேயாட ேவடகைக விேநாதஙகளககச ெசலகினற
இககால மககளகக ட.பி.எனம கய இரமலம பறறேநாயம வயிறற
ேநாயம வராமல விடமா? இைதக கலலர மாணவரகடக ஆசிரயரகள
எடததக கறவதிலைல. இவறறிறெகலலாம காரணம நமத தாயெமாழியின
வழியாக நீதி நலகைளயம, சமய நலகைளயம, ேநாயணகா விதிகைளயம
சிறிதம கறகாமல ைகவிடடேத காரணமாகம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
103

சஙக இலககியஙகளில பதிெனண கீழககணககில திரகடகம, ஏலாதி,
சிறபஞசமலம ேபானற நீ திநலகளககம மரநதப ெபயரகைள
ைவததிரககிறாரகள. திரககறள ெபாரடபாலில மரநெதனனம கறிபபளளத.
சஙகப பலவரகளில மரததவன தாேமாதரனார, மைலயனார மதலிேயார
தமிழ மரததவரகெளனேற ெதரகிறத. தமிழரசனகக மரததவராயிரநத
பரஞேசாதியார அரசனகக அணககராகவம பைடத தைலவராகவம இரநத
வடநாடட வாதாபி மனனன இரணடாம பலிகேகசி தமிழரசனககக கபபம
கடடாதிரநத காலததில பைடேயாட ெசனற அவைனப பணியச ெசயத
ெவறறி கணட வநதார எனச சரததிரமிரககிறத. அககாலததில கலவி
அறிவில சிறநத ெபரேயாரகள மரததவராயிரநதாரகள. இககாலததில கலவி
அறிவிலலாதவரகளம பரமபைரயாயக கரகல மைறபபட தமிழ மரததவ
நலகைளக கறறத தகக ஆசிரயனிடததில பழகி அனபவமிலலாதவரகளம
தமிழ மரததவம ெசயகிறபடயால அலடசியபபடததபபடகிறாரகள. ேமறகறிய
கைறகள தீ ரநத மககளகக ேநாய கைறநத மறகாலமேபால ேநாயினறித
ேதகபலதேதாட நறாணட நலமாய வாழேவணடமாயின ெசலவரகளம
அரசினரம தமிழ மரததவக கலலர நடததேவணடம. இககாலததில
ஆஙகில ெமாழிககம ஆஙகில அறைவ மரததவததககம அதிக சலைக
காடடபபடகிறத. தமிழநாடடல சிததரகள மைறயாகிய தமிழ சிதத
மரததவக கலலர ஒனறாவத சரயாய நைடெபறச ெசயய ேவணடம. சிதத
மரததவக கலலரகக மதல சலைக காடடேவணடம. மககள ேநாய
கைறநத நலமாய வாழேவணடம. மதைரத தமிழச சஙகததார ேமேல கறிய
தமிழரகளின ஆனமஞான மரததவக கைலகைளத திரமப வளரகக
ேவணடம.

மாதைள மரததவக கணஙகள:


நீ ணட சினனதான இைலகைளயம, சிவபப நிறப பககைளயம பழததினள
சாறளள விைதகைளயம உைடய மததககைளயம உைடய மள உளள ெசட
இனமாகம. ஆனால இத ெசட வைகயிலம ேசராமல, மர வைகயிலம
ேசராமல நடததர வைகயாக வளரக கடயத. ஐநத அட வைர வளரகினறத.
இைல, ப, பிஞச, பழம, ேவர, படைட ஆகியைவ அைனததம மரததவக
கணம உைடயைவ.
ேநாைய நீககவம, உடைலத ேதறறவம, சைத நரமபகைளச சரஙகச
ெசயயவம உபேயாகபபடததபபடகினறத. பழம மிகவம களிரசசிையத
தரகினறத. இநதியாவிலம, தமிழகம எஙகம பழததிறகாகேவ ேதாடடஙகள
வளரககபபடகினறன.

ேவற ெபயரகள: பல சாடவம, பலபரகம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
104

ஆஙகிலததில : Punica granetum, Linn; Punicaceze

மரததவக கணஙகள: மாதைள பசசாற பதிைனநத மிலலியளவ எடதத
சிறித கறகணட கலநத இரேவைள ெதாடரநத கடதத வர வாநதி, மயககம,
உடல சட, மலக கடபப, அடககட மலம கழிககம உணரசசி, இரதத மலம
கணமாகம.

மாதளம பிஞச, ெகாழநத, நாவல மரபபடைட அலலத நாவல ெகாழநத
வைககக ைகபபிடயளவ எடதத அைரதத சாற பிழிநத சஙகளவ 48 நாடகள
காைலயில ெவறம வயிறறில கடதத வர நீ ரழிவ இரநத இடம ெதரயாமல
கணமாகம. இைதத ெதாடரநத கடதத வர, சீதேபதி, இரதத மலம, மத
ேமகம, வயிறறக கடபப கணமாகம.

மாதளம பசசாறம, அரகமபல சாறம வைககக 10 மிலலியளவ வீ தம
எடததக கலநத 3 ேவைளயாகக கடதத வர மககில இரநத இரததம
வடதல நிறகம.

மாதளம பைவ ைகபபிடயளவ எடதத அததடன கசகசாைவ ெகாஞசம
எடதத வறததச ேசரதத அைரதத ெநலலிககாய அளவ எடதத அததடன
ெபாடதைல பணடககாய 5-ம, சிறித நனனார ேவர இரணைடயம அைரதத
பாககளவ எடதத நனக பளிதத ேமாரல கலநத மதலில உளள மாதளம ப
விழைதயம ேசரததக கலககி ெதாடரநத 21 நாடகள காைலயில மடடம
ெவறம வயிறறில கடததவர நீரழிவ, ெசாரகக மததிரம கணம அைடயம.
மாதளம ப உலரநதத 10 கிராம, படைட 20 கிராம, 2 டமளர நீரல ேபாடட
சிறித படகாரம ேசரததக ெகாதிகக ைவதத வாயக ெகாபபளிகக வாயபபண,
ெதாணைட ரணம, விழஙக மடயாத வலி கணமாகம.

மாதளம பிஞைச அைரதத ெநலலிககாய அளவ சாபபிட உடேன ேபதி
நிறகம. மாதளம பழசசாறைற பழ ெவடட உளள இடததில சேடறத ேதயகக
3 நாளில அரபப நிறகம. நாளைடவில அநத இடததில மடயம மைளககம.

மாதளம பழதேதாைல நிழலில காயைவதத இடததப ெபாடயாககி 1
ேதககரணடயளவ எடதத அேதயளவ சகக, மிளக, சீரகம ெபாட ெசயத
கலநத சிறித ெநய அலலத ெவணைணேயாட சாபபிட காயசசல கணமாகம.

மாதளம ேவரபபடைட, ெசடபபடைட விைத சம அளவாக எடதத இடதத
ெபாட ெசயத 3 கிராம எடதத 2 ேவைள ெவநநீ ரல சாபபிடட வர கரபபாயாச
ேநாய தீரநத பிளைளப ேபற உணடாகம. மாதளம பழசசாறடன சிறித
கறகணட கலநத கடதத வர உடல சட தணிநத களிரசசியைடயம. மாதளம
பழசசாற 100 மிலலியடன 20 மிலலி இஞசிசசாற, 30 மிலலி ேதன கலநத 2
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
105
ேவைளயாக கடதத வர ஈைள, இரமல கணமாகம. மாதளம விதைத
அைரதத ெநலலிககாயளவ எடதத 1 டமளர பாலடன கலநத 2 ேவைள
கடதத வர ேமகக கடபப நீஙகம.

ஜாதிககாய

வளரம − இடஙகள

நீ லகிர, ேகரளா, அஸஸாம, கரநாடகா, ேமறக வஙகாளம என இநதியாவில
சில இடஙகளில கைறநத அளேவ வளரகிறத.

தாவரப ெபயர : ஜாதிககாய (Nut Meg)
தாவரப கடமபம : Myristicaceae
ேவற ெபயர : ஜாதிபததிர

அைமபப

சிறிய மிரதவான அடர பசைச நிறமைடய இைலகைள உைடயத. இைலகள
எதிரடககில இரககம. இதன ப மஞசள நிறததடன சிறியதாக இரககம.

மரததவ கணஙகள

மன அழதததைத ேபாககம
தககமினைம
வயிறறவலி
ேபதிைய நிறதத
ஜீ ரணமாகாமல வயிற வலி மறறம அதனா உணடாகம ேபதிைய நிறதத
வாயைவ ேபாககம
விநத உறபததிகக
காமம ெபரககம
ேதால ேநாயகைள கணமாககம
நரமப தளரசசி மறறம உடல வலி ேபாககம
தைலவலி ேபாககம

சில எளிய ைவததியஙகள
ேதமல கணமாக

ஜாதிககாய, நாயரவி −ைல சமஅளவில எடதத ைம பதததிறக அைரதத
ேதமல ேமல பச ேதமல மைறநதவிடம.

மன அழததம, விககல, தககமினைம, ஜீ ரணமினைம, எரசசல கணமாக

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
106
5 கிராம ஜாதிககாய சரணதைத 3 ஸபன ெநலலிககாய சாறறடன கலநத 3
ேவைளயம கடககவம.

ஜீ ரணம ஆகாமல ேபதியானால

5 கிராம ஜாதிககாய சரணதைத வாைழபபழததில ைவதத விழஙகி விடவம.

ேபதியாவைத நிறதத

5 கிராம சரணதைத பாலில காயசசி கடககவம.

பலவலி

ஜாதிககாய எணெணைய வலி உளள இடததில தடவவம.

'வயாகரா' ஊறகாய

வாஞைசயடன நாம பாரததக ெகாணடரககம வயாகராவிறக நம வீ டடல
தினம பயனபடததம ஜாதிக காயதான ெகளளதாததா.

இத மனனரகள காலததில சிறநத வயாகராவாக பயனபடததபபடடளளத.

இத உடலில ஒரவித ேபாைதைய ஏறபடததி காம இசைசைய
தணடவிடகிறத.

ேமலம அதிேபாகததால ஏறபடம ெவபபதைத தணிககவம நீ ரதத ேபான
விநைத ெகடடபபடததவம ஜாதிககாையவிட சிறநத மரநத ேவறிலைல!

ஜாதிககாைய சரணமாகேவா அலலத ஊறகாய ேபால ெசயேதா ெதாடரநத
உபேயாகிததால இயறைக சகதி அதிகமாகேவ கிைடககம. ேமலம பகக
விைளவம இலலாதத.

ேதைவயான ெபாரடகள

ஜாதிககாய 100 கிராம (விைத நீககியத)
உபப ேதைவயான அளவ
மிளகாயததள 2 ேதககரணட
கடகத தள 2 ேதககரணட
ெபரஙகாயத தள 1/2 ேதககரணட
எலமிசைசச சாற 15 மி.லி
எணெணய 30 மி.லி


«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
107
ெசயமைற

விைத நீ ஙகிய ஜாதிககாைய சிற தணடகளாககி, உபப கலநத நீ ரல 4 நாடகள
ஊற ைவககவம. பின தணணீ ைர வடகடட விடவம.

ஒர வாணலியில எணெணய ஊறறி சடான பின அதில ெபரஙகாயததள,
மிளகாயத தள, கடகத தள, எலமிசைச சாற ஊறறி நனறாக கிளறவம.
இநத மசாலா கலைவயில ஊறைவதத உலர ைவதத ஜாதிககாய தணடகைள
ேபாடட நனறாக கலககஙகள. 'வயாகரா ஊறகாய ெரட'

'வயாகரா' சரணம

ஜாதிககாைய இேலசான சடடல ெநயயில வறதத, இடதத ெபாடயாககிக
ெகாளளவம. இபெபாடததான வயாகரா சரணம.

5 கிராம சரணதைத காைல, மாைல இரேவைள பசமபாலில காயசசி
கடககவம.

பயன

ஆணைம கைறைவ ேபாககம/விநத கடடம/தாதபலம ெபரகம/ நரமப
தளரசசிைய ேபாககம / விநைத அதிகபபடததம / விநதில உயிரணககளின
உறபததிைய அதிகபபடததம..

பதினா
உடலின அைனதத உறபபககளம உறசாகம அைடயமபட ெசயயம பதினாக
கீைரையச சாபபிடட வநதால, அஜீ ரணதைத அகறறம. வயிறறபேபாகைக
நிறததம கடலபிணிகைள நீ ககம. சீதேபதிகக நலல பலன ெகாடககம.
மாதவிடாயத தடஙகலகைள நிவரததி ெசயயம. சிறநீ ரததைடகைள நீ ககம.
அகடட வாயைவ நீ ககம. பிததம ெதாடரபான ேநாயகள அகலம.
கடறகிரமிகைள அழிதத ெவளிேயறறம. ரததம சததியாகம. ரததககழாயகள
பலமைடயம. ரதத உறபததி அதிகரககம.

சிறநீ ரகம, கலலீ ரல, மணணீ ரல ேகாளாறகள நிவரததியாகம. கபேநாயம,
வயிறறபேபாககம நீஙகம. கீல வாத ேநாயகள கடடபபடம. கண ேநாயகள
நிவரததியாகம. கரபபகால வாநதிககச சிறநத நிவாரணியாகம. தைலவலி,
நரமப வலி, கீலவாத வலிகளககப பயனபடததினால ேநாயகள
நிவரததியாகம. ெபணகளகக ஏறபடம ெவளைளப படதல ெபரமபாடகைள
நீ கககிறத. சரமப பாதகாபபிறகத தைணபரகிறத. ெபாதவில
ஆணடபயாடடக மரநதகளகக இைணயாகச ெசயலபடகிறத.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
108
பதினா: சததககள:

பதினா கீைரயில நீரசசதத, பரதம, ெகாழபப காரேபாைஹடேரட, நாரப ெபாரள
உேலாகச சததககள, பாஸபரஸ, காலசியம இரமபச சததககளம,
ைவடடமின ஏ, நிகேகாடடனிக ஆசிட, ரேபா மிேனவின, தயாமின ஆகிய
சததககளம அடஙகியளளன. பதினாக கீைரையத தைவயலாகேவா,
சடனியாகேவா பயனபடததினால பதினாவின ெபாதககணஙகள அைனததம
எளிதில கிைடததவிடகிறத.

அைசவ உணவ எளிதில ெசரமானமாக:

அைசவ உணவ சாபபிடபவரகளின ஆகாரம எளிதில ெசரமானம ஆகி
விடகிறத. ெகாழபபப ெபாரளகள மிக விைரவில ஜீ ரணம ஆவதறக
உதவகிறத. வாரததகக இரணட தினஙகளககக கைறயாமல உபேயாகிகக
பல நனைமகைள அைடயலாம.

தாய ேசயகக நலல ேபாஷாகக:

கரபபிணிப ெபணகளககம, வளரம கழநைதகளககம, பதினா நலல
ெசரமானதைதக ெகாடதத சததககைளக கிரகிகக உதவகிறத. இதன மலம
நலல ேபாஷாகைக அைடயலாம. ெதாணைடபபண உளளவரகள பதினாக
கீைரைய அைரதத ெதாணைடயின ெவளிபபகதியில பறறபேபாடடால
ெதாணைடப பண ஆறிவிடம பதினாக கீைர 60 கிராம அளவில எடதத 200
மிலலி தணணீ ரல மனற மணி ேநரம ஊற ைவதத, இநத தணணீ ைரக
கடதத வநதால வயிறறப ெபாரமல நீ ஙகம. வாநதிைய வராமல தடககம.
வாநதி வநதால உடேன வாநதி நிறகம. பதினாககீைரையக கஷாயமாகத
தயாரததச சாபபிடடால _ ெதாடரநத நீ டககம விககல கணமாகம.

தைலவலி நீ ஙக...

பதினாைவ நீ ர விடாமல அைரதத ெவளி உபேயாகமாகப பறறப ேபாடடால,
தைசவலி, நரமபவலி, தைலவலி, கீலவாத வலிகளின ேவதைன கைறயம.

பதினா கஷாயம:

பதினாைவ நிழலில உலரததி ைவததக ெகாணட கஷாயமாகத தயாரதத 30
மிலலி மதல 60 மிலலி வைர ெகாடதத வநதால காயசசல தணியம.
மசசததிணறல உடேன நிறக ேவணடமானால, பதினா இைலையச சிறிதளவ
எடதத மனற மணி ேநரம தணணீ ரல ஊறைவதத இநத ஊறல கடநீ ைரக
கடததால மசசததிணறல நீ ஙகம. ைகபபிடயளவ பதினாக கீைரையச
சிறிதளவ தணணீ ர ேசரதத ெகாதிகக ைவதத வடகடட எடததக ெகாணட
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
109
ஒர எலமிசசம பழசசாறைற விடடச சாபபிடட வநதால வாய ேவககாளம
கணமாகம.

பதினாகஷாயம: 25 கிராம பதினா இைலைய 500 மிலலி தணணீ ர விடட நனக
ேவகம வைர ெகாதிகக ைவதத வடகடடய கஷாயததில எலமிசசம பழசசாற
ேசரதத கலநத 60 மிலலி அளவ தினம இரணட ேவைள சாபபிடடால
ெசரமானக கைறவ நிவரததியாகம. ைக, கால மடடககளில ஏறபடட
வலிகள கைறநத விடம.

மசகைக வாநதி நிறக:

பதினா இைலசசாற ேதைவயான அளவ ேசகரதத ஒர பாததிரததில விடட
ெவலலம ேசரதத வினிகர சிறிதளவ ேசரததப பாகபதததில காயசசி ைவததக
ெகாணட வாநதி, கமடடல வரம ேபாத சிறிதளவ வாயில விடட நாககால
சைவததக ெகாணடரநதால மசகைக, மறறம இதர காரணஙகளால ஏறபடம
வாநதி நினற விடம.

பதினா சரபதத : மி

பதினா இைலசசாற 100 கிராம, சிவபபக கடக 40 கிராம, படககாரததள 300
கிராம, வினிகர 450 கிராம இைவகைள ஒனற ேசரதத சிறிதளவ தணணீ ர
ேசரதத, காயசச ேவணடம. பாதியளவ சணடயதம வடகடட எடததக
ெகாணட, பிறக ேதன 250 கிராம ேசரததக காயசசி, பாகபதததில எடததக
ெகாளள ேவணடம. இநத சரபதைத_3_5 மிலலியளவ எடதத தணணீ ரல
கலநத சாபபிட ேவணடம. இவவாற சாபபிடடால, நலல பசி உணடாகம.
இைரப ைபயின தீய விைளவகள நீ ஙகி விடம. ெநஞசச சளி நீ ஙகி விடம.
ெதாடரநத சாபபிடட வநதால விநத உறபததி அதிகரதத தாதபலதைத
ஏறபடததம. தாமபதய உறவ ேமமபடம.

பதினா இைலசசாற, எலமிசசமபழச சாற, ேதன சமமாகக கலநத, 30
மிலலியளவ ஆகாரததகக மன, தினம மனறேவைள சாபபிடடால அஜீ ரணக
ேகாளாற, ேகாைடகாலததில ஏறபடம பளிசச ஏபபம, வயிறறப ேபாகக, கரபப
கால மசகைக வாநதி இைவகள நீ ஙகம. கடலில தஙகியளள நல பழககள
மடநத விடம.

பதினா இைலசசாறம, ேகரட கிழஙகச சாறம சமமாகச ேசரதத கலநத
சாபபிடடால, நைரயீ ரலில ேதஙகியளள சளி இளகி ெவளிேயறி விடம. பதினா
இைலசசாறைறத தணணீ ரல கலநத வாய ெகாபபளிததால சரளமாகப
ேபசவம பாடவம மடயம.

பதினா இைலச சரபதத : மிமி
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
110

பதினா இைலசசாற 120 மிலலி, இஞசிச சாற 120 மிலலி, எலமிசசம பழச
சாற 120 மிலலி, வினிகர 120 மிலலி, ெவலலம 500 கிராம. இைலகைள
ஒனறாகக ேசரதத ஒர பாததிரததில விடட சரபதத காயசசி ேதன பதம
வரமேபாத எடதத ைவததக ெகாணட ஒர ேதககரணட வீ தம, தினம மனற
ேவைள சாபபிடட வநதால சில தினஙகளில, வாநதி, கமடடல, அஜீ ரணம,
மலசசிககல, ெநஞெசரசசல மதலிய பிணிகள நீ ஙகம.

பதினா சரபதத :
பதினா இைலசசாற 120 மிலலி எடதத வினிகர 60 மிலலி ேசரதத, ஒர
கிேலா சரககைர ேசரதத அடபபில ைவதத சரபதத பதம வரம வைர
காயசசி எடதத பததிரபபடததிக ெகாணட ஒர ேதககரணட தினம மனற
ேவைள சாபபிடடால அைனதத வைகயான வாநதியம நினற விடம.

பல ேநாயகள நீ ஙக...

பதினா இைலையக காய ைவதத ெபாட ெசயத பயனபடததம பலெபாடயில
பததப பஙககக ஒர பஙக வீ தம கலநத பலதலககி வநதால பறகள
உறதியைடயம பதினாக கீைரைய உலரததிப ெபாட ெசயத ெபாடகக
காலபாகம உபபச ேசரதத பல தலககி வநதால பறகளில உணடாகம பசசிகள
அழிநதவிடம. பல ஈறகளின ேநாய கணமைடயம.

உடலின உள உறபபககள சீராக இயஙகிட பதினாததைவயைல வாரததில
ஐநத தினஙகளககக கைறயாமல உணவடன அவசியம
ேசரததகெகாளளேவணடம

பசணிககாய
பசணிககாய சாறைறத தயாரதத தினசர 30 மிலலியளவ சாபபிடட வநதால
ெதாடரநத இரமல, ெநஞசசசளி கணமாகம. நீ ரழிவ ேநாய கடடபபடம.
அதிகத தாகதைதக கைறககம. உடமபின எநதப பாகததிலாவத ரததககசிவ
ஏறபடடால ரததககசிைவ நிறததிவிடம.

பசணிககாய சாற 30 மிலலியளவ சரககைர ேசரதத காைல, மாைல
சாபபிடட வநதால வலிபப ேநாயின தீவிரம கைறநதவிடம.

பசணிககாய சாற 120 மிலலியளவ தயாரதத ஒர ேதககரணட ேதனம,
ேதைவயான அளவ சரககைரயம கலநத சாபபிடட வநதால, சிறநீ ரகததில
ஏறபடம ேநாயகள நிவரததியாகம. சிறநீரல ஏறபடம ரததம, சீழ கலநத
சிறநீ ர ெவளிேயறதல நினறவிடம.

பசணிககாயின கதபபப பகதிைய மடடம (ேதால, பஞசப பகதி நீ ககி) சிறசிற
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
111
தணடகளாக நறககி ேவகைவககேவணடம. ெவநதபின இைத எடதத
சாறைறப பிழிநத நீைரச ேசகரதத 60 மிலலியளவ தயாரதத இதில சிறித
கறகணட ேசரதத தினம 2_3 ேவைள சாபபிடட வநதால கலலீ ரல பாதிபபால
ஏறபடட வரம மஞசள காமாைல ேநாய கணமாகம. தைடயிலலாமல சிறநீ ர
ெவளிேயறம.

பசணிககாயின விைதகைளச ேசகரதத நனக காய ைவததப ெபாடயாகச
ெசயத ைவததகெகாணட ஒர ேதககரணடயளவ பாலில கலநத சாபபிடட
வநதால ேதக பஷட உணடாகம. ெதாடரநத சாபபிடட வநதால தாத விரததி
மிகதியாக உணடாகம. உடல சடைடத தணிககம. பிதத ேநாையக
கணடககம. பிததவாநதிைய நிறததம.

ெவணபசணி ேலகியம

நனக மறறிய பசணிககாயின கதபபப பகதிைய மடடலம ேதைவயான
அளவ எடததகெகாணட இதில 3.500 கிராம எடதத சிறசிற தணடகளாக
ெவடட சிறிதளவ தணணீ ர ேசரதத நனறாக ேவகைவதத எடதத மிகசியில
நனறாக மசியமபட அைரததகெகாணட வடகடட, நீ ைரயம கதபைபயம
தனிததனியாகப பிரததகெகாளள ேவணடம. வடதத எடககபபடட பசணிச
சகைகைய 500 கிராம ெநயயில ெமாற ெமாறபபாகமபட வறதத எடதத,
ெநயேவற, ெபாறிககபபடட சகைக ேவறாக ைவததகெகாளள ேவணடம.

பசணிககாய பிழிநத சாறறில கலகணட ேசரதத பாகபதம வரமவைர
காயசசி, இநத பாகில வறதத பசணிககாயத தைளக ெகாடடக கிளற
ேவணடம. திபபிலி, சகக, சீரகம இவறறின ெபாடகள தலா 70 கிராம,
லவஙகபபடைட, ஏலரசி, பசசிைல, தனியா, மிளக இவறறின ெபாடகள தலா
20 கிராம. இைவகைள ேமறகணட மரநதடன கலநத, வடதத ைவததளள
ெநயையயம ேசரதத, நனறாக எலலா மரநதகளம ஒனற ேசர கிளறி
ைவததகெகாணட ேவைளகக 10 கிராம அளவில தினசர 2_4 ேவைள
சாபபிடட வநதால, ஆஸதமா கணமாகம. சவாச உறபபககள பலபபடம.
இரதய பலவீ னம நீஙகி பலபபடம. நலல பசியணடாகம. மலசசிககல
இரககாத. ெபாதவாக உடல ஆேராககியதைதப ேபணிப பாதகாககம.
ஈசேனாைபல நிவரததியாகம. டானசிலஸ ெதாலைலககச சிறநதத.
பசணிககாையச சாற எடதத 30 மிலலி மதல 60 மிலலி வைர
ைவததகெகாணட இதில ேதன ஒர ேதககரணட ேசரதத தினசர ெகாடதத
வநதால, ஒலலியான சிறவரகளகக சைதபபிடபப ஏறபடம. அழகான
ேதாறறததிறகம, எைட அதிகரபபதறகம ேநாய எதிரபபச சகதி கட
ஆேராககியமான உடல ேதறவம நலல பலைனக ெகாடககம.

சிறநீ ரகச ெசயலபாட கைறநதவரகளகக பசணிககாயில 25 கிராம அளவிறக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
112
ெவடட எடதத ஒர டமளர தணணீ ர ேசரதத மிகசியில நனறாக அைரதத
வடகடட ெதாடரநத சாபபிடட வநதால, சிறநீ ரகச ெசயலபாட சீராக
அைமயம.

சிறநீ ரகம சமபநதமான ேநாய உளளவரகள பசணிககாயச சாற 120
மிலலியில ஒர ேதககரணட சரககைரயம, இரணட ேதககரணட ேதனம
கலநத சாபபிடட வநதால, ேநாயகள மழைமயாக நிவரததியாகம.

பசணிககாயில மரததவக கணஙகள அதிகம இரபபதால சிததா மறறம
ஆயரேவத மரததவததில பல மரநதகள தயாரககபபடட விறபைனககக
கிைடககிறத. தனிபபடடவரகள மரநத தயாரககமடயாத நிைலயில
தயாரககபபடட மரநதகைளப பயனபடததிப பயனெபறலாம.

கஷமாணடேலகியம

இநத ேலகியதைத வாஙகிச சாபபிடட வநதால, ரததபிததம, சயம, இைளபப,
பலவீ னம, இதய ேநாய, இரமல உளளவரகள நலல ேநாய நிவாரணம
கிைடபபைதத ெதரநதெகாளள மடயம.

ெவணபசணி ேலகியம

இநத ேலகியதைத வாஙகிச சாபபிடடால காமாைல ேநாய, இரதத ேசாைக,

எலமபரககி ேநாய, அஸதி ெவடைட, பிரேமகததால ஏறபடட ெவளைள
ேநாய தீ ரம. உடல வலிைம ெபறம. தாத விரததி ஏறபடட காம இசைச
மிகதியாகம. ெவணபசணி ெநய அலலத கழபாணட கிரதம எனற இநதப
பசணி ெநயையச சாபபிடட வநதால சைல ேநாயகள நிவரததியாகம. ேதால
ேநாயகள, ெபணகறிபபறற மதலியன நீஙகம. உடல சட, சடடடன எரசசல,
நீ ரககடட, நீ ரககதத மதலியன ஆணகளககம, ெபணகளககம

நிவரததியாகம. அஸதிெவடைட, கிராணிககழிசசல, எலமபரககி (t.b.)

மதலிய ெகாடய ேநாயகள நிவரததியாகம.

தமிழர மரததவம


ேநாய, ேநாயககான காரணஙகள, ேநாய அறியம மைறகள, ேநாய அறிபவர
(மரததவர), மரததவ மைறகள, மரநத, சராசர இறபப வயத, மரததவ
மைற ெவளிபபடததபபடாத நிைல ேபானற ெசயதிகைளத தமிழ
இலககியஙகள வழி அறிய மடகிறத. மனித உடல அைமபபக கறிதத
ெசயதிகளம இலககியஙகளள கறிபபிடபபடடளளன.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
113

கரதேதானறம காலம, கரவின ேதாறறம, வளரசசி, பிறபபநிைல,
கரசசிைதவ, ெசயறைக மைறயில கரததரததல ேபானற மனித உயிரன
பிறபப மைறகளம, இைவ மடடமனறி ஓரறிவயிர மதலாக ஆறறிவயிர
ஈறாக உயிரத ேதாறறம பறறிய நிைலகளம, விலஙககளின தனைமகளம
இலககியஙகளில விரவாகப ேபசபபடகினறன. இககடடைர இவ இலககியச
ெசயதிகளின வழித தமிழர மரததவம கறிதத அறிய மறபடகினறத.

ேநாய

பண (பறம 281), பண வழைல, மிடறறப பசமபண (பறம. ப. 86) ேபானற பண
ெதாடரபான ேநாயகள கறிபபிடபபடகினறன. கரவறற காலததில ெபணணிறக
ஏறபடம ேநாயாக 'வயா ேநாய' கறிபபிடபபடகிறத. இநேநாயறற மகளிர மண
உணணம பழககதைத ேமறெகாணடரபபதாக ேநாயின அறிகறி
பலபபடததபபடகிறத (பறம, ப. 89). ெபரமபசி (திரகடகம, பாடல 60),
வயிறறத தீ (பறம, 74), யாைனத தீ (மணிேமக€ைல) எனற ேநாயகள 'தீ ராத
பசி' ெதாடரபான ேநாயகளாகக காணபபடகினறன. இைவ தவிர மரநதால
தீ ராத ெபரமபிணி பறறிய ெசயதியம இலககியததில இடமெபறகிறத
(திரகடகம, பாடல 18). ேமலம சில ேநாய அறிகறிகள இலககியததில
சடடபபடகினறன (நாலடயார பாடல 29, திரமநதிரம பாடல 148,
கமபராமாயணம பாடல 592) இவறைறக ெகாணட இநேநாய இனற
கறிபபிடபபடம 'மாரைடபப' எனற ேநாயாக இரககலாம எனற யகிகக
இயலமா எனபத சிநதிததறகரயத. கழநைதயினைம, ெதாழ ேநாய,
பாலவிைன ேநாய ஆகிய ேநாயகள மிகப பழஙகாலநெதாணட இரநதளளன
எனபைதயம அறிய மடகினறத (பறம, பாடல 9, ப, 26; நளாயினி கைத :
திரபபகழ, பாடல 682).

தைலவலி, சரம, கண ஒளி கனறதல ேபானற ேநாயகைளத திரபபகழம (பக.
10-11), களிர சரம, சைல ேநாய, ெவபப ேநாய, மயலகன ேபானற
ேநாயகைளப ெபரய பராணமம (ப.273, 157, 316, 270) சடடகினறன. இவறறள
ெவபப ேநாயின அறிகறிகளாக உடல நடஙகதல, உடல ெவமைமயைடதல,
கனல ேபானற வரதததல, ெவமைம வயிறறினள பகதல, கடலினள
பகதல, அரகில உளேளாரம வாடத தீயநத ேபாகமபட உடல உலரநத
சரஙகதல, வாைழயின இளங கரததிலம தளிரகளிலம ேநாயறறாைரக
கிடதததல, அவவாற கிடததமிடதத அைவ ெவபபததால காயநத
ெபாடயாதல, ேபசசினறி நிைனவிழநத மயஙகி வீ ழதல ேபானறன
கறிபபிடபபடகினறன.

மரததவ நல வலலநரகள தமத பல கைலகளிலம வகதத ஓதபபடட
மரததவத ெதாழிலகள எலலாவறைறயம ெசயதம ேநாய
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
114
கணமைடயவிலைல எனற மைறயில ெகாடைம வாயநத ேநாயாக இநேநாய
காடடபபடகிறத. இநேநாயிைன இனற கறிபபிடம அமைம, அலசர, அககி
ேபானற ேநாயகளடன ெதாடரபபடததிக காண இடம உளளத.

'மயலகன' எனபத இனற எநதப ெபயரால உணரததபபடகிறத எனற அறிய
இயலாவிடனம அநேநாய ெபரங ெகாடய ேநாயகளள ஒனறாகக
கறிககபபடதல ெகாணட இநேநாயின ெகாடைமைய உணரலாம. இநேநாய
ெகாணடவர உணரவறறக கிடபபர எனறம, வலிபபடன கிடபபர எனறம
நலிவறறக கிடபபர எனறம சடடபபடகினறத. இததைகய ேநாய
அறிகறிகைள அடபபைடயாகக ெகாணட இநேநாயிைனக 'காககாய வலிபப'
எனற ெசாலலபபடம வலிபப ேநாயடன ெதாடரபபடததிக காண இயலமா
எனபத ஆராயதறகரயத.

ேநாயககான காரணஙகள


ெபணணடன உறவ ெகாளவதால, கறிபபாக விைல மகளிரடன உறவ
ெகாளவதால உடமப மழவதம அழகி ெதாழேநாய ஏறபடகிறத (திரபபகழ,
பாடல 682, நளாயினி கைத) எனறம, நணடன காலகைளச சாபபிடவதால
இநேநாய ஏறபட வாயபப உளளத (நாலடயார பாடல 123) எனறம,
சடகாடடளளம மரததடயிலம தயிலவதால இநேநாய ஏறபடம (ஆசாரக
ேகாைவ, பாடல 57) எனறம ேநாயககான காரணஙகள ேபசபபடகினறன.
இைவ எநத அளவ இனைறய மரததவ மைறகேளாட அறிவியல பரவமாகத
ெதாடரபபடடளளன என ஆயநத காணபத அவசியமாகம.

ேநாய அறியம மைறகள

ேநாயறறவனிடதத உளள ேநாயிைன அநேநாயின அறிகறிகள இனனெதனற
மரததவர தணிநத, பினனர அநேநாய வரவதறகான காரணதைத ஆராயநத
ெதளிநத அதன பினனர அைத தீ ரககம உபாயம அறிநத அதில பிைழயாமல
ெசயதல ேவணடம எனறம அவவாற ேநாயறறவனின தனைமையயம
அவனிடதத உளளதாகிய ேநாயின அளவிைனயம மரததவநலில
கறிபபிடடளளவாற அறிநத ெசயதல ேவணடம எனறம ேநாய அறியம
மைறகள கறிததத திரககறள சடடகினறத (திரககறள 948, 949, 950).

ேநாய அறிபவர - (மரததவர) :

ேமறகறிபபிடட ெசயதியின வாயிலாக ேநாய அறியம அறிவ பைடதத
மரததவரகளம, அவரகள மரததவ அறிவ ெபறதறகான மரததவ
நலகளம இரநதளளன எனவம, ஆண-ெபண இரபாலாரலம மரததவம
கறறறிநத மரததவரகள இரநதனர (ெதால, ெபாரள, நறபா. 503) எனவம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
115
அறியலாம. ேமலம சிதத மரததவம கறற சிததரகளம, ஆயரேவதம பயினற
மரததவரகளம, அவரகளத மரததவ மைறகளம விளககபபடகினறன
(சிததர பாடலகள, தனவநதிர கழநைத வாகடம - க. லலிதாமபிகா).

மரததவ மைறகள

மரநத ெசயதல, உதிரம கைளதல, அறததல, சடதல ேபானற அறைவ
மரததவம ெதாடரபான மரததவ மைறகளம (திரககறள, அதிகாரம 95)
உடலின சகதிையப பரவ மததிககக ெகாணரதல, வல-இட மசசககாறற
ெதாடரபாகச சில அறிவியல உணைமகைள விளககதல எனபன ேபானற
'ேயாகா' ெதாடரபான மரததவ மைறகளம (திரமநதிரம பாடல 440, 462),
மநதிரம, தியானம ேபானற மைறகளால ேநாய நீ கக வலல மரததவ
மைறகளம (ெபரய பராணம, ப. 360). நாட பாரதத ேநாய அறியம மரததவ
மைறயம (திரமநதிரம, பாடல 151) தமிழ இலககியஙகளில
இடமெபறகினறன.

மரநத :

வீ டடன மனபறம ேவமபிைனச ெசரகியம, ெவணசிற கடகிைனத தவியம,
நறமணப பைககைள உணடாககியம வில, ேவல, வாள ேபானற
ஆயதஙகளால ஏறபடட பணைணப பாதகாததனர (பறம, 231) எனறம,
பிளைளப ேபறறின பின 'ெநயயணி மயககம' எனற கறிபபிடககடய
எணெணய நீ ராடம ெசயைலப ெபணகள ேமறெகாணடனர (ெதால. ெபாரள,
ேபரா. நற. 46) எனறம, உயிர பிரநதபின அநத உடமப சில காலததிறகக
ெகடடவிடாமல பாதகாதத ைவபபதறகாக ஒரவைக எணெணயில அதைன
இடட ைவததனர (கமபராமாயணம - ைதலமாடட படலம, பாடல 608)
எனறம, தைலமட நனக வளரவதன ெபாரடடக 'கடககலநத ைகபிழி'
எணெணையப பயனபடததினர (ெதால. ெசால. ேசனா. ப.19) எனறம சில
மரநதகளின பயனபாடகள கறிபபிடபபடகினறன.

சராசர இறபப வயத :

மனிதனின சராசர இறபப வயத 70 ஆக இரநததாக இலககியஙகள
ெதரவிககினறன (திரமநதிரம : பாடல : 163). அதிக அளவ வாழநாள
ெபறவதறக ெநலலிககனி மரநதாகப பயனபடடளளத (அதியமான - ஒளைவ
- ெநலலிககனி - பறம) திரமநதிரம எழதிய திரமலரத காலததில இவவாற
மனிதனின சராசர இறபப வயத 70ஆக இரநததா எனபதம ெநலலிககனி
நீ ணட வாழநாளகக மரநதாகப பயனபடமா எனபதம ஆயவிறகரயன.

தமிழ இலககியஙகளில மரததவம ெதாடரபான ெசயதிகள விரவாக அனறி,
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
116
ேமறகணடவாற ஆஙகாஙேக கறிபபகளாக மடடேம ெபரமபானைமயம
கிைடககினறன. தமிழர தமத மரததவ மைறயிைனப பிறர அறியா
வைகயில மைறதத ைவததிரநதைமயம, மரததவ நலகள பலவம
ெசயயள வடவாக இடம ெபறறிரநதைமயம, மரநதகளின ெபயரகள பிறர
அறியா வைகயில கழஉக கறிகளாகப பயனபடததபபடடைமயம
இநநிைலககரய காரணஙகளாகக கரதலாம (தனவநதிர கழநைத வாகடம.
பக. 3,4).

இனி, மனித உடலின அைமபைபக கறிததத தமிழ இலககியஙகளில
இடமெபறம ெசயதிகைளக காணலாம.

உடல அைமபப :

கணகள இரணட, காதகள இரணட, நாசிததவாரம இரணட, வாய ஒனற,
கரவாய எரவாய என இரணட ஆக உடலில ஒனபத தவாரஙகள உளளன.
உடமபில ஐநத இநதிரயஙகளம, ஆற ஆதாரஙகளம உளளன. எலமப
இைணபபகள மபபத உணட; அவறைறச சாரநதளள ெபாரததகள
பதிெனடட; இவறறினமீத ேபாரததபபடட பநதல ஒனபத; வரைசயாகவளள
எலமபகள பதிைனநத எனறம மனித உடலின அைமபப இலககியஙகளில
(திரமநதிரம, பாடல 152, 159) ேபசபபடகிறத. 'ெதாலகாபபியம' எனற
இலககண நலில, தமிழ எழததககள உடலின எநெதநத உளளறபபககளின
வழியாகத ேதானறி, எநெதநத உறபபககளின வழியாக ெவளிபபடகினறன
எனற ெசயதி இடம ெபறவதம, இநத எழததககளின பிறபபமைற அறிவியல
பரவமாக ெமாழியியல அறிஞரகளால ஏறறக ெகாளளபபடடளளைமயம
இஙகக கறிபபிடததககன.

மனித உடலின அைமபைபப பறறிச சிநதிதத இலககிய ஆசிரயரகள உடலில
ேதானறம உயிரதேதாறறம கறிதத அறிவம வாயககப ெபறறிரநதனர
எனபைதச சில இலககியச சானறகள வழி அறியலாம.

கரதேதானறம காலம :

ெபணணின கரபைபயில கரதேதானறம காலம கறிதத இலககியஙகளில
இடம ெபறககடய சில ெசயதிகள இனைறய அறிவியேலாட ெபரதம
ெபாரநதி வரமாற அைமநதளளன. மாதவிலககத ேதானறி மடநத பினனர
பனனிெரணட நாடகள ெபணவயிறறில கரதேதானறம காலம எனபர (ெதால.
ெபாரள. நச. நற : 187). மாதவிலககத ேதானறிய நாளிலம, மறறம
மாதவிலகக இரககக கடய பிற நாடகளிலம கரததஙகினால அத
வயிறறிேலேய அழிநதவிடம எனவம, மனறாம நாள கரததஙக ேநரநதால
அககர சிலகாலம உயிரடன இரநத பினனர அழியம எனறம, கணவனம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
117
மைனவியம உறவ ெகாளளம காலதத வரததம இனறி மனமகிழசசியடடன
இரபபின கரமாடசிைமப படெமனறம கரதியளளனர (ெதால. ெபாரள. நச.
ப.271). ெபணணின வயிறறில கரதேதானறி வளரம காலதத அவளத
உடலின உளளம பறமம ஏறபடம மாறறஙகைளயம இவவிலககியஙகள
சடடக காடடத தவறவிலைல.

கரவின ேதாறறமம வளரசசியம :

கர ெபணணின கரபைபயில மதன மதல ெசனற தஙகம ேபாத உளள
அளவிைனப படடனததடகள பனிததளியில பாதி அளவ எனற கறிபபிடகிறார.
கர மதலில கழமபாக இரநத பினனரக கடடயாகி, மைள, கர நரமப,
ெவணைமயான எலமப, ேதால மதலியன உணடாகப ெபறற உரவாகம.
இநத உணைமைய ஆயிரதத மநநற ஆணடகளகக மன தமிழ நாடடல
வாழநத திரநாவககரசர ேதவாரததில சடடயளளார.

ஒவெவார மாதமம தாயின வயிறறில கர எவவாற மாறதலைடநத தபபிப
பிைழதத வரகினறத எனபைத மாணிககவாசகர திரவாசகம ேபாறறித திர
அகவலில விளகககிறார (தாயின மணி வயிறறில, அ.ம. பரமசிவானநதம,
பக, 58-60). திரமலர திரமநதிரததில கரவின வளரசசி நிைல கறிதத
436வத பாடல மதல 438வத பாடல வைர ெசாலலிச ெசலகிறார. ேமலம
உயிர கரவினள அரவடமேபாட இரககம நிைலயிைனப 'பலமப நிைல'
எனற கறிபபிடவார எனறம கர தாயின வயிறறில மநநற நாளகள (பதத
மாதஙகள) தஙகம எனறம விளகககிறார (திரமநதிரம, பாடல 437, 440).

பிறபப நிைல :

ெபணணின வயிறறில ேதானறி வளரநத வரம கர எவெவக காரணஙகளால
எவெவக காலதத, ஆணாகவம, ெபணணாகவம, அலியாகவம ேதானறம
எனபத பறறியம கழநைத கரவில இரககமெபாழேத ஆணா, ெபணணா
எனக கணடறியம நிைல பறறியம, எவெவக காரணஙகளால கழநைத
உறபபக கைறபாடைடயதாக, மடமாக, கனாக, மநதத தனைமயைடயதாக,
ஊைமயாக, கரடாகப பிறககம எனபத பறறியம, எவெவக காரணஙகளால
இரடைடக கழநைத உரவாகிறத எனபத பறறியம திரமநதிரம
ெவளிபபடததகினறத (திரமநதிரம பாடல 462, 466). இைவ மடடமனறி
அறிவ மஙகிக கழநைத பிறககம தனைமயம தைசத திரளாகக கழநைத
பிறபபதம, விலஙக வடவடன பிறபபதமாகிய நிைலகளம சடடபபடகினறன
(பறம, பாடல 28).

கரசசிைதவ :

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
118
கரவறேறார தாேம கரைவச சிைதததலம, ஒரவரத கரைவப பிறர
சிைதததலமாகிய ெசயலகள இலககியஙகளில இடம ெபறகினறன (பறம,
பாடல 34., இநத பராண ஆராயசசி, ந.இராமலிஙகம ப.2.) இஙக சிவனம,
உைமயம உறவ ெகாணடதன காரணமாக உைமயின வயிறறில உரவாகிய
கரைவ அழிததவிடமாற சிவனிடம இநதிரன ேவணடக ெகாளள,
அவேவணடதலகக இணஙகிச சிவன உைமயின கரைவச சிைதததான எனற
கைத ேபசபபடகிறத. இச ெசயதிைய மறறிலமாகக 'கறபைன' எனற
விலககிவிட இயலாத. இதில சிவன, உைம, இநதிரன எனற ெபயரகள
கறபைனயாக அைமநத ேபாதிலம 'கரைவச சிைதததல' எனனம ெசயைல
அறிவியல சாரநத நிகழவாகக ெகாளளதேல ெபாரநதம.

கரமாறறம :

இநதிரன ேவணடக ெகாணடதன காரணமாகச சிவன சிைததத கரவிைன ஏழ
மனிவரகள ெபறறச ெசனறனர எனறம, அககரைவ அநத மனிவரகள
மைனவியர எழவரம அவவாேற ஏறறக ெகாணடால அவரகள கறப
நிைலயிலிரநத வழவியவரகளாகக ெகாளளபபடவர எனபதால ேவளவி
ெசயத அககரைவ அழலில ெபயத (தயைம ெசயத) கறபிற சிறநத
அரநததி தவிர ஏைனய ஆற ெபணகளம அயினற சலறறக கழநைதகைளப
ெபறெறடததனர எனறம ேமறகணட கைத விரகிறத.

இஙகக கரவிறக உரைமயைடய ஆணாகச சிவனம, ெபணணாகப
பாரவதியம சடடபபடகினறனர. கரைவச சமககம வாடைகத தாயாராக ஆற
ெபணகள கறிபபிடபபடகினறனர. ேமலம ஒரவரத கரைவப பிறர வயிறறில
கரவறறக கழநைதையப ெபறறடததலாகிய ெசயலம, ஒர கரைவப பல
ெபணகள சமநத பல கழநைதகளாகப ெபறெறடததலம ெசாலலபபடகினறன.
இைவ மடடமனறிக கரவிறக உரைமயைடய ெபணணான உைமதான
கழநைதயின தாயா அலலத கரைவச சமநத ஈனற ெபணகளதான
அககழநைதகளின தாயாரா எனற சரசைசயம இடம ெபறகிறத. இததடன
ஒர ஆணின கரைவ, அநத ஆணின மைனவியலலாத பிற ெபணகள தமத
வயிறறில சமபபத சமதாயததில பணபாடடக கைறபாடைடய ஒர
ெசயலாகவம கறிககப ெபறகிறத. இககரததககள அைனததம இனைறய
அறிவியல வளரசசியடனம (ெசயறைகமைறக கரததரததலடன) இனைறய
சமகப பணபாடடச சழலடனம ஒபபிடட ஆராயததககன.

ஆறறிவயிர

இதைன அடதத ஓரறிவயிர மதலாக ஆறறிவயிர ஈறாக உளள உயிரனஙகள
கறிதத இலககியஙகள ெகாணடரநத கரததககைளயம காணலாம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
119
உறறறியம அறிைவ மடடம உைடய பல, மரம ேபானற உயிரகள ஓரறிவ
உைடய உயிரகளாகவம, உறறறியம உணரவடன நாவின உணரவம உைடய
நதைத, கிளிஞசல மதலாகிய கடல வாழ உயிரனஙகள ஈரறிவைடய
உயிரகளாகவம, இவவிர அறிவடன மககின உணரவம ெபறற கைறயான,
எறமப ேபானற உயிரகள மவறிவைடய உயிரகளாகவம (இவறறள ஈசல
ஒேர ஒர நாள மடடம உயிர வாழம உயிரனமாகக கறிககபபடகினறத),
ேமறகணட மவறிவடன கணணின உணரவம ெபறற நணட, வணட, தமபி,
ேதனி, கழவி மதலாகிய உயிரகள நானகறிவயிரகளாகவம, இநத
நானகறிவடன ெசவியணரவம ெகாணட கிளி, கரஙக, மன வளரசசியறற
மககள ஆகியன ஐயறிவ ெகாணட உயிரகளாகவம, மபபதத இரணட
உறபபககள ஒழஙகாக அைமயப ெபறற அறிேவாட சாரநத மன
உணரவிைனயைடய மககள (ஆண-ெபண) ஆறறிவைடய உயிரகளாகவம
இலககண இலககியஙகளில விளககபெபறகினறன. இதில கரஙக மதலாகிய
விலஙகினள அறிவைடயன எனபபடம மனவணரவைடயன உளவாயின
அைவயம இஙக ஆறறிவயிராய அடஙகம' எனற கரதத கறிபபிடததககத
(ெதால. ெபாரள. ேபரா நல. 582-588).

'கரஙகிலிரநத ேதானறியவன மனிதன' எனற ேகாடபாட அறிவியல
வளரசசியைடநத காலககடடததில நிறவபபடடத. இனைறகக மவாயிரம
ஆணகளகக மநதியதாகக கரதபபடககடய ெதாலகாபபியததில
இகேகாடபாட விளககம ெபறறிரபபத சிநதிததறகரயத.

ேமறகாடடயவாற ஒரறிவயிர ெதாடஙகி ஆறறிவயிர ஈறான உயிரனஙகளின
பரணாம வளரசசிக ேகாடபாடம, விலஙகிலிரநத - கரஙகிலிரநத மனிதன
ேதானறியைமயம ேபானற விலஙககளின விததியாசமான சில தனைமகளம
இலககியஙகளில சடடக காடடபபடகினறன.

நணடம, சிபபியம தாம ெகாணட சல மறறிக கரவயிரதத பின
மாணெடாழியம (கமபராமாயணம, நீ லேகசி உைர ேமறேகாள பாடல, பக.489,
490); தன கடடகைளத தினனம இயலபைடயத மதைல (ஐஙகற, பாடல
41); தாய சாகமாற பிறககம தனைமயைடயத பளளிக களவன (ஐஙகற,
பாடல 24) எனற ெசயதிகளம இஙகச சடடக காடடதறகரயன.

நஞச

மனிதனகக ேநாய வரககடய காரணஙகளள தைலயாயத அவன நகரம
காறற, நீர, உணவ ஆகியவறறில நஞச கலநதிரபபததான.

'எனன, நஞச கலநதிரககிறதா?' எனற வியபபைடய ேவணடாம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
120
தினசர 'ேமாடடார ைபககில' ெசலலமேபாத பஸ விடம கரபபைகைய
'மசசினவழி' உளளகக அனபபகிேறாம. இநத கரபபைகயில உளள நஞச
நைரயீ ரலில ெமலலப படநத நம ரதததைத வலவிழககச ெசயகிறத.

நாம கடககம தணணீ ைரப பறறிக ேகடகவா ேவணடம! சாககைட நீரம,
கடநீரம கலநேத சில ேநரஙகளில காரபபேரஷன கழாயில வரகிறத. எனேவ
கடநீரம நஞச.

உணவிேல எபபட நஞச ேசரகிறத? சைமககப பயனபடம உணைவ தீய
வறபபதாலம, பயனபடததம மலப ெபாரடகளின கலபபடம காரணமாகவம
உணவ நஞசமயமாகிறத. எலலாவித நஞசகைளயம மறிககம ஆறறல
ெபறறதாக 'மிளைக' நம மனேனாரகள கறிபபிடவர. 'பதத மிளக இரநதால
பைகவர வீ டடலம உணணலாம' எனபத பழெமாழி. அநத மிளகிலம தறேபாத
நஞச ேசரநதவிடடதாம. எபபட? எலலாம நமம விஞஞானிகள ெசயத
களறபடதான காரணம. 'மிளைகப பயிரடமேபாத அதில பசசி ேசராமல
இரககவம, தரதமாக வளரவம இரசாயனக கலபபளள பசசி மரநதகைளயம,
உரஙகைளயம 'மிளக ெசட' மீத அடததனர. அவறைற உறிஞசிய 'மிளக ெசட'
Chemical reactionககப பலியாகி தனனிடம இரநத மரததவக கணதைத
இழநதவிடடதாம. அதன காரணமாக அநத 'மிளகில' இரநத மரததவக
கணம 75 சதவீ தம கைறநத தறேபாத 25 சதவீ தமதான இநத 'மிளகில'
உளளதாம.

நஞசமயமாகம உடமப:

இபபட காறற, நீ ர, உணவ அைனததிலம Chemical domination காரணமாக நம
உடமபம, வாழவம நஞச மயமாகி வரகிறத.

அநதக காலததிலம இபபடபபடட நஞசகள இரநதன. ஆனால அைவ அளவில
கைறவாக இரநதன. அநத நஞசிைன உடலில தஙகாதவாற அவவபேபாத
ெவளிேயறறினர. அதறக நம மனேனாரகள கணடபிடதத உனனதமான
வழிேய ஆணடகக இரமைற 'ேபதி மரநத' சாபபிடதலாம.

6 மாதமாக உணவ, காறற, நீ ர மலம ேசரநதவிடட நஞசினால உடலில
பிததமம, கபமம மிகநத உஷண நிைல உயரம. அதனால கடலில
அஜ"ரணம, ெநஞச கரபப, அடககட சளி, ஜலேதாஷம, பசி இனைம, ேதக
ெமலிவ ேதானறம. ெமலல ெமலல பசி ஒடஙகம.

கலமிஷம:

இநத அறிகறிகள ேதானறியவடன வீ டடபபாடட ெசாலவாள: 'வயிததல
கலமிஷம (நஞச) ேசரநதடசச. வரற ஞாயிறறககிழைம ேபதிகக சாபபிடடா
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
121
எலலாம ெவளிேயறம. கடல சததமாகிப பசிககம" எனற ஆேலாசைன
கறவேதாடலலாமல 'ேபதி மரநதம' சனிககிழைமேய தயாரதத ைவபபாள.

விளகெகணைண ேதாயதத ேபயன வாைழ:

கழநைத, சிறவரகளாக இரநதால ேபயன வாைழபபழம ஒனற வாஙகி வநத,
விலைலகளாக ெவடட 2 ஸபன ஆமணகெகணைணைய ஒர கிணணததில
ஊறறி ஞாயிற காைல எழநததம பல தலககியபின, ேபயன வாைழப பழத
தணடகைள ஆமணகெகணைணயில ேதாயததக ெகாடபபாள. மதலில அடம
பிடககம சிறவரகள வாைழபபழததின இனிபபான சைவயால 4 அலலத 5
விலைலகைள விழஙகி விடவாரகள. (மைழ, ேமகமடடம இரககககடாத
எனபாள. அேதேபால அஷடமி, நவமி, அமாவாைச, பவரணமி, பிறநத
நடசததிரம ஆகியன இலலாத ஞாயிறறககிழைமயாக அைமய ேவணடம
எனபாள பாடட).

மிளக ரசம:

அதனபின பாடட சறசறபபாக சாதம வடதத, மிளக ரசம ைவதத
கரேவபபிைல, பணட மணம கமழ ஒர மணி ேநரம கழிதத ஒர கவைள
மிளக ரசம பரகக ெகாடபபாள.

அதைனப பரகி மடககம மன வயிற இைரயம. ெமரனா பீ ச அைலேபால
கடலில அைல எழமபம. 'எஙேகடா பாதரம?' எனற வயிறைறப
பிடததகெகாணட ஓடவான. பாதரம காதததரம இரபபதேபால ஒர பிரைம.
அவவளவ அவசரமாக ஓடக கதைவத திறநத... 'பட... படார...' எனற
ஓைசயடன வயிறறபேபாகக ஆரமபிககம. இவவளவ காடசிையயம பாடட
பாரததகெகாணட சிரததவாற சைமயலைறககச ெசனற கிணணததில ஒர
பிட சாதம, ஒர கவைள மிளக ரசம கைரதத ெவளிேய எடததகெகாணட
கடததகக வரவாள. பாதரமில இரநத ைபயன ேபதி ஆன கைளபபில
தளளாட வரவான. "கணணா! இநதா! மிளக ரசம கைரதத சாதம. ஒர டமளர
கட. ேமலம 2 மைற வயிற கழியம. சததமாகம" எனபாள. ைபயனம
கடபபான. அடததடதத 4 அலலத 5 மைற இபபடேய வயிற சததமாகக
கழியம. அதறகள மணி 12 ஆகிவிடம. ெதாநதியம ெதாபைபயமாக இரநத
வயிற கடலடன ஒடடவிடம. எபபட இநத மாயம நிகழநதத? எனற
வியககம அளவகக கடல சததமாக 'சலைவககப ேபாடடத தைவதத எடதத
சடைடேபால' ஆகிவிடம.

ேமார சாதம:

"பாடட 6 மைற ேபதி ஆகிவிடடத. இனிேமல ேபதி ஆக கடலில ஒனறம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
122
இலைல" எனற ேபரன கற, உடேன பாடட ேமார சாதம கைரதத 2 டமளர
பரகக ெகாடபபாள. சரயாக ஒர மணிகக எலமிசசம பழ சரபததில சரககைர
சிறித கடட பரகக ெகாடபபாள. இததான ேபதி ஆவதறக மறிபப.

ேபதி ஆவத நினற கைளபபடன தஙகவான ைபயன. பகல 3 மணிகக
கைளபப நீ ஙகி எழநதவடன ெவநநிரல களிகக பாடட ஏறபாட ெசயவாள.
களிதத மடததபின சடாக ஒர கப 'ேதநீ ர' பரகத தநதபின, "தமபி 6 மணி
வைர ஓயவாக இர. பசிசசதனனா 2 டமளர ேமார சாதம கைரசசத தேரன.
சாபபிடடவிடட ஓயெவடததக ெகாள. இரவ ேவற எதவம சாபபிட
ேவணடாம. நாைள காைல எழநததம எணைண ஸநானம ெசயதபின இடலி
சாபபிடட வழககமேபால உணவ சாபபிடலாம.

6 மாதம கழிதத...

இததடன ேபதிகக சாபபிடம பணி மடகிறத. இனனம 6 மாதம கழிதத
மீணடம இபபட ஒரமைற ேபதிகக சாபபிட. இபபட ஆணடகக 2 மைற
ேபதிகக சாபபிடட வநதால ஆயச மழவதம ேநாய ெநாடயினறி சகமாக
இரககலாம" எனற வாழததவாள. திணைணயில ஒதககி ைவககபபடட
பாடட.

இபபடபபடட அனபவப ெபடடகமான பாடடைய "ஏ! கிழசசனியேன!
ேபதிகெகலலாம சாபபிடக கடாத. அத சயனஸ இலேல. சமமா கிட" எனற
ஏளனம ேபசித திணைணயில ஒதககி விடேடாம. ஏறககைறய நகரஙகளில 10
ஆணடகளகக ஒரமைறகட ேபதிகக சாபபிடம பழககம இலைல.
அதனாலதான நகரஙகளில 24 மணி மரததவமைனகளம, வீ திகக ஒர
நரசிஙேஹாமம உரவாகி வரகிறத.


ெபரயவரகளகக ேபதி மரநத:

சிறவரகளகக அளிககபபடவத ேபால ெபரயவரகளககம 'ேபதி மரநத'
எனற கிராமநேதாறம சில பழககமைற ேபதி மரநதகள இனறம நிலவி
வரகினறன. அவறறிறக மலமானத 'விளகெகணைண'.

கழநைத பிறநத 6வத மாதததில 'மககிரடைட' எனம மலிைக ேவரகைள
(சரவ சாதாரணமாக கிைடககம) நலெலணைண அலலத விளகெகணைணயில
(மிளக 5, பணட 2 பல ேசரதத அைரதத) காயசசி வடகடட 6 மாதததிறக
ஒரமைற அைர ஸபன அளவ ெகாடபபாரகள. கழநைதகளகக கடல
சததமாகம. 5 வயத வைர இபபடக ெகாடபபாரகள.

வயதானவரகள 'மடககததான கீைரைய' சப ெசயத 3 மாதததிறக ஒரமைற
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
123
சாபபிட வயிற சததமாகம.

'சிதத மரததவததில இலவஙகாதி மாததிைர' எனற ஒர ேபதி மாததிைர
உளளத. சிறவரகள எனறால 2 மாததிைரயம, ெபரயவரகள எனறால 4
மாததிைரயம தள ெசயத 6 மாதததிறக ஒரமைற ஞாயிறறககிழைம
காைலயில ெவநநீ ரல பாடட மனெசயத மைறபபட சாபபிடட வர வயிற
சததமாகம. ஆணடகக ஒரமைறயாவத இபபடச ெசயதால ஆயள ெபரகம.

"அத சர சார! இநதக காலததல படசசடட வரற டாகடரகள, கழநைதகளகக
விளகெகணைண தரககடாத; கடல வலவிழநதடமன ெசாலறாஙகேள! எைத
நமபறதனன பரயைல... மணைட காயஞச ேபாகேத...?" எனற பல படதத
நணபரகள 'அகனி கைண'கைள நம மீத வீ சவத ெதரகிறத.

விளகெகணைணைய அடககட சாபபிடவததான தவற. அளவடன ேபதி
மரநதாக ஆணடகக இரணட மைற (அைர ஸபன மதல ஒர ஸபன
வைர) சாபபிடவதால தவற இலைல.

ஒர உணைமையச ெசாலலடடஙகளா?

கலலீ ரைலச ேசதபபடததம 'கலலீ ரல சிைதவ ேநாயகக மரநத கைடயில
ஒர மரநத விறகபபடகிறத. அதில உளள மலபெபாரள எனன
ெதரயமஙகளா? இநத 'ஆமணகக விைத'தான.

'கழநைதகைள தாயேபால ஆமணகக வளரககம' எனபத சிதத மரததவப
பழெமாழி. அளவடன சாபபிடடால அமிரதமாகம. அமிரதேம அளவகக
மிஞசினால நஞசாகம அலலவா?

இனைறய டாகடரகளகக பததகததில படபபததான ேவதமாகம. ஆனால
நமைமப ேபானறவரகளகக அனபவேம ைகவிளகக. எனேவ, ஆணடகக
இரமைற ஆமணகெகணைணயில தயாரதத ேபதி மாததிைரகைளச
சாபபிடலாம. தவற இலைல.

விஞஞான விளககம:

"எகஸகியஸ மி! இதறக ைசயனடபிககா ஒர விளககம ெசானனா நலலா
இரககம..." எனற வாசகரான டாகடர ஒரவர ேகடகிறார. அவரககான ஒர
விஞஞான விளககம.

மதைம அைடவதறகரய காரணஙகளள உடலில நஞசததனைம உளள
ெபாரடகள ரததததில ேசரவத தைலயாயதாகம. உடலில நமைம அறியாமல
ேசரம இததக நஞசகள ேநரடயாக திசககளின அழிவககக காரணமாகி
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
124
விடகினறனவாம.

இநத உணைமையப பரநதெகாணட விஞஞானிகள ரததததில ேசரம
நஞசகைள ேசரவிடாமல ெவளிேயறறம மைறகைள ஆயநதனர. இதறக
'கடல உடகவரசசி மைற' ஒனறிைன உரவாககினர. Entersorption எனற
இதைனககறிபபிடவர.

மனிதனின கடல பகதியில தினசர எடட மதல ஒனபத லிடடர
வைரயிலான அளவகக ஜ"ரண நீ ரகள சரககினறன. அவறறில ெபரமளவ
கடலில இரநத மீணடம ரதத ஓடடததில கலநத விடகினறனவாம. பததிய
உணவில (வீ ரய காரபன) Active carbon ேபானற உறிஞச ெபாரளகைள
(sorbents) ேசரததால அைவ உடலில உளள சில கறிபபிடட நசசப
ெபாரடகைளப பிைணதத ரததததில ேசரெவாடடாமல தடதத
விடகினறனவாம. பினனர அைவ மலககடல வழியாக உடலில இரநத
ெவளிேயறி விடகிறதாம.

எலிகளகக இபபடபபடட கடல உடகவரசசி மைறைய ஏறபடததி
ேசாதிததேபாத, அததக நஞசகள ெவளிேயறறபபடடதால அவறறின ஆயள 30
மதல 40 சதவீ தம வைர அதிகரதததாகவம, கடைமயான ேநாயகள வராமல
தடககபபடடதாகவம கணடறிநதனர.

"இெதலலாம எஙேக நடநதத?" எனற ேகடடால,

"எலலாம நமம ரஷயாவில..." எனறதான பதில கிைடககம.

இநதக கடல உடகவரசசி மைற Entersoption, Active Carbon எனற
தைலசறறம ெடகனிககலான விஷயெமலலாம நமம பாடடககத ெதரயாத.
'ஆணடகக இரணட' மைற அவள ேபதிகக சாபபிடக ெகாடபபாள. சாபபிடடா
ஆயள ெபரகம. ஆபததான ேநாயகள வராத. அமபடடேதன! இத
சாததியமான அனபவம. 'ஆணடகக இரணட மைற' ேபதி மரநத
சாபபிடடால அனனககழல ெதாடஙகி ஆசனவாய வைரயிலான நஞசகள
ெவளிேயறம. பல ேநாயகள வராத.

ேநாய வராத தடபபேத - எனறம இளைமயாக இரகக உதவம மதல பட.

ேபதி மரநத சாபபிடம மன...

6 மாதததிறக ஒரமைறதான சாபபிட ேவணடம.

வயிறறபபண, வாநதி இரககமேபாத சாபபிடககடாத.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
125
திரமககடல கலெவடட

தமிழகம பணடெதாடட மரததவககைலயில ேமமபாட ெகாணடரநதத
எனபதறகக கலெவடடசசானறகள ஆதாரமாகக கிைடககினறன. கி.பி.
பதிெனானறாம நறறாணைடச சாரநத கலெவடெடானறில மரததவமைன
ெசயலபடடத கறிததம, மரததவக கலாசாைல இரநதத பறறியம,
அஙகிரநத மரநதகள பறறியம கறிபபகள ெபாறிககபபடடளளன.
இககலெவடடல கிைடககபெபறம மரததவச ெசயதிகளின விளககேம

திரமககடல கலெவடட :

காஞசிபரததின அரகில திரமககடல எனற ஊரலளள ெபரமாள
ேகாவிலில வீ ரராேசநதிரன (கி.பி. 1067) காலததக கலெவடட ஒனற உளளத.
இககலெவடட அகேகாவிலின ெசலவகைளக கறகிறத. இசெசலவச
ெசயதிகளில அகேகாவில நிரவாகததால நடததபபடட ேவதாகமக கலலர,
ஆதலர சாைல (மரததவமைன), இவவிரணைடயம சாரநத விடதி ஆகிய
மனறின கறிபபகள வரகினறன. கலெவடடல மரததவமைன
'ஆதலரசாைல' எனக கறிபபிடபபடகிறத. இமமரததவமைன
ேநாயாளிகளககச சிகிசைச அளிதததடன, மாணவரகளகக மரததவக கலவி
பகடடயம, மரநதகைளத தயாரததம, பாதகாததம இரநதளளத.
மரததவமைனயில பணியாறறியவரகள பறறியம அவரகளககக
ெகாடககபபடட ஊதியம பறறியம மரததவமைனயில இரநத மரநதகள
பறறியம கறிபபககள அககலெவடடல இடம ெபறறளளன.

மரததவமைனயில பணியாறறியவரகளம - ெசலவகளம

இமமரததவமைன 15 படகைககைளக ெகாணடரநதத. மரததவமைனயின
தைலைமப ெபாறபைப ஆதலர நடததி வநதார. இவரகக நிலம அளிதத,
அநநிலததிலிரநத ஆணெடானறகக 90 கலம ெநலலம 8 காசம வழஙக
ஏறபாட ெசயயபபடடளளன. ஒர அறைவ சிகிசைசயாளர இரநதார.
இவரகக 30 கலம ெநல வழஙகபபடடத. மரததவ உதவிககாக இரணட
உதவியாளரகள (வீ ரன) நியமிககபபடடனர. இவரகளகக 60 கல ெநலலம 2
காசம வழஙகபபடடன. இவரகள மரநதகைளயம தயாரபபாரகள. இர
ெசவிலியர மரததவமைனயில பணியாறறியளளனர. இவரகளகக 30 கல
ெநலலம ஒர காசம வழஙகபபடடன. மரததவமைனகக ஒர நாவிதர
நியமிககபபடடார. இநநாவிதர சிறகடடகைள அறைவ ெசயவத ேபானற
ெசயலகைளச ெசயதார. இவரகக 15 கல ெநலைல அளிததத தன ெசாநத
ெதாழிைலயம நடதத அனமதிககபபடடரநதத.

மரததவமைனயில உளள ேநாயாளிகளகக நாெளானறகக ஒர நாழி அரசி
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
126
வழஙகபபடடத. மரததவமன€யில தண*ர எடபபவனகக 15 கல ெநல
தரபபடடத. மரததவமைனயில இரநத மரநதகைளப பாதகாககம
ெசலவிறகாக 40 காசகள ஒதககபபடடன.

மரததவமைனயில இரநத மரநதகள :

மரததவமைனயில ெகடாமல பாதகாபபடன ைவததிரநத இரபத
மரநதகளின ெபயரகள மடடம கலெவடடல ெபாறிககபபடடளளன. அைவ
பினவரமாற :

1. பிராஹமியம கடமபர, 2. வாஸா ஹரதகி, 3. ேகா மதரஹரதகி, 4.
தஸமலா ஹரதகி, 5. பலலாதக ஹரதகி 6. கணடர(ம) 7. கலாேகரணடம(ம)
8. பஞசாகதைதலம 9. லஸ•நாடேயரணட ைதலம 10. உததம
கரணாபிதைதலம 11. ஸ”கல ஸகிரத 12. பிலவாதி கிரதம 13. மணடகர
வடக(ம) 14. தரவததி 15. விமல(ம) 16. ஸ”ேநதர 17. தாமராதி 18. வஜரகலப
19. கலயாணகலவண(ம) 20. பராண கிரத(ம).

பிராஹமியம கடமபர

1000 கடககாயகள, 3000 ெநலலிககாயகளடன விலவேவர, பாதிரேவர,
கஞசேவர, சலமேவர, கலேவர ஆகிய ஐநத ேவரகைளயம 200 பலம எடதத
2500 பலம தண*ர விடட இககலைவ பததில ஒர பஙக ஆகமளவிறகக
காயசச ேவணடம. இககாயசசைலத திரவ நிைலககக ெகாணட வநத விைத
நீ ககிய கடககாயகைளக ெகாஞசம ேசரதத அககலைவயடன மணடக பரணி 4
பலம, பலலாைர 4 பலம, பபபாளி 4 பலம சஙகபப 4 பலம ஆகியவறைறக
கலககேவணடம. ேமலம இககலைவயடன 1000 பலம சரககைரயம, 2 அடகம
நலெலணைணயம, 3 அடகம ெநயயம, இளநீ ரம ேசரதத ேவக
ைவககேவணடம. பிறக 320 பலம ேதன ேசரததச சணட ைவகக ேவணடம.
இமமரநேத 'பிராஹமியம கடமபர' ஆகம. இமமரநத பததிையக
கரைமயாககவம, நீணட ஆயள ெபறவம, சரரம வலபெபறவம,
காமாைலையப ேபாககவம பயனபடததபபடடத.

வாஸா ஹரதகி :

வாஸா எனபத ஆடாெதாடாபபாைல, ஹரகிதகி எனபத கடககாய
இரணைடயம ேசரதத ேலகியமாககிக ெகாளவேத 'வாஸா ஹரதகி' யாகம.
இமமரநைதச சவாசகாசம எனபபடம நைரயீ ரல சாரநத ேநாயகள
அைனததிறகம பயனபடததலாம.

ேகா-மதர ஹரதகி :

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
127
ேகா-மதர எனபத பசமாடடன ேகாமயம. ஹரதகி எனபத கடககாய.
ஒரலிடடர ேகாமயததில 25 கிராம கடககாைய ஊரைவதத ெவயயிலில
ைவககேவணடம. ேகாமயம அைனததம சணடய பிறக கடககாையத
ேதனடன கலநத சாபபிட ேவணடம. மாேகாதரம எனபபடம வயிறறவலி,
மல வியாதி, வயிறறில நீர சரததல, நீர பிரயாமல ைககாலகளில நீர
சரததல ேபானற ேநாயகளகக இமமரநைதப பயனபடததலாம.

தஸமல ஹரதகி :

தஸமலம எனனம பதத வைகயான ேவரகளடன 100 கடககாயகளம
ெவலலமம ேதனம ேசரதத 'தஸமல ஹரதகி' எனற மரநத
தயாரககபபடம. இமமரநைதச சிறநீ ரக ேநாயகள, எலமபரககி ேநாய,
நைரயீ ரல சாரநத ேநாய, உணவில நாடடமினைம ேபானறைவகளககப
பயனபடததலாம.

பலலாதக ஹரதகி :

பலலாதக எனபத ேசராங ெகாடைடயாகம. இகெகாடைடயடன கடககாையச
ேசரததக ேகாமயததில ேவகைவதத 'பலலாதக ஹரதகி' தயாரககபபடம.
இமமரநைத அžரணம, மலவியாதி, வயிறெறரசசல ேபானற ேநாயகளககப
பயனபடததலாம.

கணடரம :

மைலசசணைட, ெதனபாைற, சிறறராகம, மிளக, சகக கணடஙகததர, பாபபார
மலி ஆகியவறைறக ெகாணட தயார ெசயயபபடம. சிறநீ ரக சழலகள, வயிற
சாரநத வியாதிகளகக இமமரநத பயனபடகிறத.

பலாேகரணடம :

பலா எனனம கரநேதாடட ேவரடன ஆமணகக ேவைரயம ேசரதத
நலெலணைணயில காயசசிப 'பலா ேகரணடம' தயாரககபபடம. இமமரநத
வாத ேநாயககப பயனபடததபபடகிறத.

பஞசாகத ைதலம :

கடெகணெணய, சாராயம, ேகாமயம, வினிககல, பாரலிச ெசடயிலிரநத
எடககபபடம சாற ஐநைதயம ேசரததபபடம ெசயத ைதலமாகச
ெசயயேவணடம. இதைதலம எலமபரககி ேநாயககப பயனபடததபபடம.

லஸ”நாடேயரணட ைதலம :

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
128
லஸ”நாட எனபத ெவளைளபபணட. ெவளைளப பணடடன ஆமணகக
ேவைரத ைதலமாகக காயசசி 'லஸ”நாட ைதலம' தயாரககபபடம. இடபப
வலிககம, கால நரமபகளககம, ெநஞசில அைடககம வாயவககம
இமமரநைதப பயனபடததலாம.

உததம கரணாபி ைதலம, ஸ”கல ஸகிரத(ம) :

இைவயிரணடம இனற வழககில அதிகமாக இலைல. எனேவ கறிபபகள ெபற
இயலவிலைல.

பிலவாதி கிரதம :

பிலவாம எனறால விலவம, கிரதம எனறால ெநய. விலவம சிறறரகம,
ெசௗயயம, இஞசி, சிரஙகேபரம (இரடைட இஞசி), ெநய, ஆடடபபால
ஆகியவறைறச ேசரதத பிலவாதிகிரதம' தயாரககபபடகிறத. ரசியினைம,
வயிறறப ேபாகக, காலரா, பாமபககட, ேதளகட, எலிககட ேபானறவறறிறக
இமமரநைதப பயனபடததலாம.

மணடகர வடகம :

மணடகரம எனபபடம இரமபடன, காடடமிளக, மரமஞசள, மாககீரககல,
காடடததிபபிலி, ேதவதாரம, சகக, மிளக, திபபிலி, ெகாடேவர, கடககாய,
ெநலலிககாய, தாணடககாய, ேகாரககிழஙக ஆகியவறைறக ேகாமயததில
கலககி மாததிைரயாககி ேமாரடன உணண ேவணடம. இமமரநைத இரதத
ேசாைக, ேதாலவியாதி, மலம ேபானற வியாதிகளககப பயனபடததலாம.

தரவததி எனற மரநத வழககில அதிகமாக இலலாததால கறிபைபப ெபற
இயலவிலைல.

விமலம :

சஙகபப, பிரயஙக, ேநபாலி, சகக, மிளக, திபபிலி, கடககாய, ெநலலிககாய,
தானறிககாய ஆகியவறைறச ேசரதத விமலம எனற மரநத தயாரககபபடம.
கணேநாயகக இமமரநத பயனபடததபபடம.

ஸ”ேநதர :

சிறறராகம, நாவறபழம, வாயவிடஙகம ஆகிய பழஙகளடன தாமைர,
அதிமதரேவர, பாைறயபப, கறபரம, சஙகபப, வசமப, ஆயமரபபடைட
ேபானறவறைறச ேசரதத ஸ”ேநகர தயாரககபபடம. இமமரநத கண
ேநாயககப பயனபடததபபடம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
129
தாமராதி, வஜர கலப இவவிரணட மரநதகள வழககில கைறவாக உளளன.
கறிபபகள ெபற இயலவிலைல.

கலயாணகலவணம :

லவணம எனறால உபப, சகக, மிளக, திபபிலி, இநதபப, விைளயபப, தவர
சைலபப, கடககாய, ெநலலிககாய, தானறிககாய, நாகதநதிேவர, ேசரகற,
ெகாடேவலிககிழஙக, ஆமணகக எணெணய, ேகாமயம ஆகியவறைற
மணசடடயில பஸபம ெசயதால 'கலயாணகலவணம' கிைடககம.
இவவபைபத ேதனடன கலநத உணண ேவணடம. மலசசிககல, வயிறறில நீ ர
சரததல, கீரபபசசி, வயிறறபபழ ேபானறவறறிறக இமமரநைதப
பயனபடததலாம.

பராண கிரதம :

கிரதம எனறால ெநய. 100 ஆணடகளிலிரநத 1000 ஆணட வைர
பைழைமயைடய ெநயையப 'பராண கிரதம' எனறம 'அமிரதம' எனறம
அைழபபர. இநெநய பததி சவாதினமினைமககம, நரமபத தளரசசிககம,
பிரசவததிறகம பயனபடததபபடம.

இமமரநதக கறிபபகைள ேநாககம ெபாழத ஹரதகி எனபபடம கடககாய
நலல மரநதப ெபாரளாகப பயனபடததபபடடளளைம ெதரய வரகிறத.
மரநதகைளப ெபாடயாகவம, ேலாகியமாகவம, ைதலமாகவம, ெநயயாகவம,
மாததிைரகளாகவம உபபாகவம தயாரதத ைவததியம ெசயதளள ெசயதிைய
அறியமடகிறத. இககலெவடடல உளள 20 மரநதகளில பல மரநதகள
இனறம வழககில உளளன. நைரயீ ரல, கலலீ ரல, வயிற, நரமப, கண, இரததம,
மைள ேபானற உறபபககளின ேநாையபபறறியம, அவறறிறகரய மரநத
மைறகள பறறியம அறிநதிரநதனர எனலாம.

தமிழகததில மரநதவம மனித வாழவிறக மிகவம இனறியைமயாதத.
கலெவடடல கட மரததவக கறிபபகைளப ெபாறிததளளைம அரம ெபரம
சிறபபச ெசயதியாகம. சமார 900 ஆணடகளகக மனேப மரததவமைனயம,
மரததவக கலாசாைலயம, அதில நிரநதரமாகப பணியாளரகைளயம,
மரததவ வலலநரகைளயம, பணியாடகைளயம நியமிததளளைதயம;
ஆசிரயர, மாணவர, பணியாறறேவார தஙக விடதி வசதி ெசயதைமயம
ேநாககம ெபாழத தமிழகததில மரததவம பறறிய ெதளிநத அறிவ
இரநதைம பலபபடகிறத.

ெநலலி மரம

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
130
மலிைக இனஙகளில மககளககப ெபரதம பயனபடம ெநலலிககனிையப
பறறி நம நாடட இலககிய கவிைதயான சிறபாணாறறபபைடயில
கறபபடடளளத. உலகத தமிழ மாநாடடல தமிழக அரச நடததிய மாெபரம
ஊரவல பவனியில அதியமான தான கணட கரெநலலி கறபகக கனியிைனத
தமிழகக உைழதத ஒளைவயாரகக அளிதத காடசிைய சிததிரப
பதைமயாககி தமிழகப ெபரமககடக எடததக காடடயத உணைமயில நம
மனேனாரகளகக மலிைககளின ேபரல இரநத தனிபெபரம ஆரவதைதக
காடடகிறத. இவவைகயில தமிழக அரசககம அதைனச சாரநத
தைலவரகளககம தமிழ மககள எனறம கடைமபபடடவரகேள ஆவாரகள.

"கமழ பஞசாரற கவினிய ெநலலி
அமிழத விைளதீஙகனி ஒளைவக கீநத
உரவசசினங கனலம ஒளிதிகழ ெநடேவல
அரவக கடலதாைன அதிகனஙகரவாத"

வளளல எனப ெபயர ெபறற அதியமான ஒர சமயம ேவடைடயாடக
காடடறக ெசனறிரநதேபாத ஆஙகளள மைலசசாரலில நினற ஒர ெதயவீ கத
தனைம வாயநத ெநலலி மரததில ஒேர ஒர ெநலலிககனிையக கணட
எடதத வநதார. அககனிைய உணேபார நைர, திைர, மபபினறி ெநடத வாழவர
எனற ெசயதியம சானேறார கறக ேகடட, அதைனத தான உணணாத
மரகன அரள ெபறற தமிழகக உைழதத வரம ஒளைவப பிராடடகக
ெகாடதத, ேமலம பலலாணட ஒளைவயார தமிழகததிறகம, தமிழககம
ெதாணட ெசயதார எனறால, அநத அரசைனயம - ெநலலிககனிையயம
மககளின எதிரகால சநததிகள மறககாமல இரகக, இவவமிழத விைளத,
தீ ஞசைவக கனியிைன இலககியமாககி அனைறய நாளிேலேய அதியமானகக
பகைழ ஈநத விடடனர.

எனேவ, ெநலலிககனிையப பறறி ெநடத நிைனதத நீ ணட நாள மனதில
ஆயநத எழதத தணிநேதன. இதன கண உளள தீ ஞசைவைய மடடம தமிழக
மககள சைவதத உடல நலமம உளளததில இனபமம ெபறவாரகளாக.

ெதனனிநதியாவிறேக உரததான இநத ெநலலி மரம மைலபபாஙகான உயரநத
இடஙகளில ஏராளமாக வளரகினறத. ெநலலியில கரெநலலி, அரெநலலி
எனற இனஙகள உணட. எனறாலம கரெநலலி இனைறய விஞஞான உலகில
காணககிைடபபதரத! மறற இரவைககளம எளிதாகக காணககடயேத!

பயனம கணமம

ெபாதவாக இதன இைல, ப, ேவர, காய, படைட, விைத யாவம மரததவப
பயன உைடயதாகம. காய, உலரநத காய, ேவர ஆகியைவ வழககில
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
131
மரததவப பயனைடயனவாகக கரதபபடகினறன. நைரயீ ரலகக வலைவத
தநத, கபப பிணிகைளப ேபாககவதில சிறபபைடயத. மறறம கலலீ ரல,
மண*ரல, கரதி மணடலம, அனனமய ேகாசம ேபானறைவகளில இதன பணி
மிகவம ேபாறறததககதாகிறத. எனேவ, இத கறப மலிைககளில காயகறபம
எனற பல மரததவ மைறகளில கறிபபிடபபடகினறன. சிறபபாக
மலமிளககம, உடைல உரமாககம, சிறநீ ைரப ெபரககம. அதிக சடைடத
தணிதத சவாசேகாசததின கறறஙகைள நீ ககம எனபத மரததவ ஏடகளின
சானற.

ேவர கடநீர

ெநலலி மர ேவர 30 கிராம பசைசயாக எடதத இடதத, 1 கவைள நீ ர விடடக
காயசசி, அைர கவைளயாககி தினம காைல ேநரம மடடம žனி ேசரததப
பரகிவர மககறறததால (வாத, பிதத, சிேலததம) வரம ஆரமப பிணிகள
யாவம விலகம. அததடன அரசி, காயசசல, வாநதி மதலிய ேநாயகள
விலகம.

டயாபிடஸ எனற நீ ரேராகம நீஙக

சரககைர வியாதிககப பரண கணேம இலைல எனபத ஆஙகில
மரததவததின சிததாநதம. எனேவ, அமமைறயில நாளேதாறம இனசலின
எனற ஊசி மரநைத உடலில ஏறறிகெகாணட வலியால ேவதைனபபடேவார
அேநக லடசம ேபர எனற தணிநத கறலாம. இததைகய நீ ரழிவ வியாதிைய
ேவரடன கைளநத பரண கணம ெசயத ெகாளள விரபபமைடேயாரகள
கீழகணட மைறபபட தாேன ெசயத ேபாககிக ெகாளளலாம.

மைற விவரம

பஙகனி, சிததிைர, ைவகாசி மாதஙகள ெநலலிககாய காயககம பரவ
காலஙகள ஆகம. சாதாரணமாகக காயககம ெநலலிககாய ெவளதத மஞசள
நிறமான காயகைள மதிரநததாக எடதத தினமம பசைசயாக இடகக
ேவணடம. பிறக ெமலலிய தணியில ைவததப பிழிநத அைர அவனஸ சாற
எடதத ெவநதயபெபாட கால ஸபன கலநத காைல ெவறம வயிறறில
சாபபிடட வரவம. டயாபடஸ உடமபில எததைன நாடகளாக, மாதஙகளாக,
ஆணடகளாக இரககிறேதா அநதக கால அளவில கால பாக அளவாவத நாள
தவறாத சாபபிடட வரவத அவசியம. இமமாதிர பலரககச ெசயத
ெகாணடதில சரககைர ேநாேய உடமபில இரநத பரணமாக
விலகியிரககிறத. ெவயில காலததில பசைச ெநலலிககாய கிைடககம.
ஆனால மறற ேநரஙகளில எனன ெசயவத எனற திைககக ேவணடாம.
மரநத கைடகளில விறகம ெநலலி வறறைல ேதைவயான அளவ வாஙகி
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
132
ைவததகெகாணட, பதத வறறைல ஒர கவைள தண*ரல ெகாதிகக ைவதத
அைர கவைளயாக சணடைவதத, (காைலயில) அததடன ேதன, எலமிசசம
பழரசமம ேசரததக கடததவர, டயாபடஸ எனற நீ ரேராகம நாளைடவில
தைலக காடடாமல உடமைப விடட விலகி விடம. ஆனால மாமிச உணவ,
மத, பைகயிைல, அதிக இனிபப வைககள ஆகியைவகைளத தவிரபபத
அவசியததிலம அவசியம.

தீ ரம ேநாயகள

அதமடடமலல! இேத மைறபபட 20 நாடகள ெசயய, ெவடைடசசட தணியம.
40, 80 நாடகள கடகக, நவீ னகால வாலிபரகள, திைரபபடததால, தனைனததான
பாழாககிக ெகாணட இளைம பததயிர ெபறம. ஸகலிதம நீ ஙகம. கண
கழிவிழதல, மேனாபயம, பயநதாஙெகாளளிததனம, சநேதகம, தாத நடடம,
கரதிக கைறவ, தாகம, இரததவாநதி, பிததவாநதி, ைபததிய ேராகம, ஆண
கறியில இரணம, ேமக ேநாய, கண எரசசல, பசி மநதம யாவம தீ ர, 120 நாள
கடதத வரவத இனறியைமயாததாகம.

கண எரசசலம தைலமட ெகாடடவதம நிறக

ெநலலிககாைய இடததப பிழிநத சாற, ெபானனாஙகணணி இைலசசாற,
பசவின பால ஒவெவானறிலம அைர லிடடர, ெசவவிளநீ ர 1 லிடடர, எள
எணைண ஒனனைர லிடடர இைவகைள ஒனறாகக கலநத அதிமதரம,
ேகாடடம, ஏலம, பலாஙகிழஙக, கலதர மஞசள, ஜாதிககாய, சாதிபததிர,
சகக, மிளக, திபபிலி, தானறிககாய, கடககாய இைவகைள 15 கிராம இடததத
தள ெசயத ேமல கறிபபிடட கலநத சாறறில விடடக காயசசி சாற சணடய
பினப ெமழக பதம வரமேபாத இறககி வடகடட ைவததக ெகாணட, வாரம
இரமைற தைல மழகி வர, பிததகாசம, கணகாசம, காமாைல, மாைலககண,
தைலயில ெபாடக விழதல, தைலமட உதிரதல ேபானறைவ யாவம விலகி,
ேதகம வலதத மட நனக வளரம.

காய

ெநலலிககாையச சைவகக, மதலில பளிபபம, தவரபபம, சிற ைகபபம
கைடசியில இனிபபம காணம ரசிைய உைடயத. அறசைவயம ெபாரநதிய
இநத காயகறபக கனிைய நம நாடட மககள ேசகரதத பககவபபடததி
ஊறகாய ெசயத உணவடன ெகாளவத பணைடய நாகரகம. ெநலலி
ஊறகாய சாபபிட, உடல இறகி ெகடடயாகம. பலம உணடாகம. ஆயள
ெபரகம. எலமப வளரசசி இலலாத கழநைதகளகக கயம, காசம,
எலமபரககி, கண மாநைத மதலிய ேநாய கணட சிறவர, சிறமியரகடக,
ெநலலிககாய ஊறகாய ைவதத உணவில நாளேதாறம தவறாமல
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
133
ெகாடததவர, அநத பிளைளகக சட தணிநத நலல ேதக வளரசசியம,
பலமம, ஊககமம, உறசாகமளளவரகளாகத திகழவாரகள எனபதில
ஐயமிலைல.

ெநலலி இளகல

ெபாதவாக இதன ரசி தவரபபாக இரபபதால தினபதறக இனிபபாக மதலில
ேதானறம. ெநலலிககனிைய உலரததி இடதத அதனடன பல
உபசரகககைளப ேபாடட ெநயயம ேதனம கலநத பாக பிடதத இளகலாகச
ெசயவாரகள. மைறபபட ஆயரேவதததிலம யனானி மரததவததிலம
ெநலலிககனி இளகல ெசயவதணட. வடெமாழியில ேலகியம எனறம உரத
ெமாழியில அலவா எனறம கறவர. ெநலலிககனியின அரைம ெபரைம
ெதரநத ஆயரேவத ைவததியரகளம, யனானி மரததவரகளம
ெநலலிககனிைய ேலகியததிலம அலவாககளிலம ேசரததப பலவித
ேநாயகைளச சலபமாக தீ ரததக கடடவாரகள.

நமத சிதத மரததவ மைறயில "ெநலலி இளகம" தயாரபபதணட.
தமிழகததின கறபகத தரககளில ெநலலி சிறபபைடயதலலவா? மறெறலலா
மைற மரததவததில ேசரககம ெநலலிககம நம நாடட மைறயில
ேசரககம ெநலலிககம ேவறபாடகள உணட.

விவரம

ெநலலி வறறல 2 கிேலா, 4 லிடடர தண*ர ஊறறி காயசசி அைர லிடடராக
வறறைவதத 500 கிராம சரககைரைய பாக ெசயத அதில சகக, மிளக,
திபபிலி வைககக 30 கிராம கிராமப, ஏலம 15 கிராம, ெவளைள கஙகிலியம,
தகேகாலம, வாயவிளஙகம, அதிமதரம, கைகநீ ர, ெகாததமலலி, žரகம, ஓமம
இைவகைள இடததப ெபாட ெசயத ைவததக ெகாணட பாக ெசயத
சரககைரயம - ெநலலி வறறல கஷாயதைதயம ஒனறாகச ேசரதத சிறதீ யாக
எரததக ெகாணேட வநத அதில பககவபதம வரமேபாத இநதப ெபாடைய
சிறக சிறக தவி கிணட கிளறி விடடக ெகாணேட வநத ெமழக பதம
வரமேபாத அைர லிடடர பசெநய விடட இறககிக ெகாளளவம. பிறக
நனறாக ஆறிய பிறக ஒர தரம கிளறிவிடட படடயில அைடததக ெகாணட,
ேவைள ஒனறகக கழறசிககாய அளவ எடதத வாயிலிடட சைவதத பால
கடகக தீரம ேநாயகள: ேமக அனல, கணசசட, எலமைப பறறிய காயசசல,
அழைல, சயேராகம, இரமல, ஈைள, காசம, சவாசம, கபககடட, பீ னிசம,
ெபாரமல, வாயவ ஆகிய ேநாயகள எலலாம பறநேதாடப ேபாகம.

இநதககளின ெதயவம ெநலலி மரம

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
134
தமிழகததில சில மதததினர கறிபபாக ேதவாஙகச ெசடடயாரகள
ஆணெடானறகக ஒரமைற வனேபாஜன உறசவமாக ெநலலி மரததிறக
மஞசள கஙகமம இடட ஆபரணஙகைளயம அணிவிதத, பைடயல இடட
ெதயவமாக கரதி வழிபடகினறனர. இதன விளககம யாெதனில,
ேதவேலாகததில கேபரனின ஸதல விரடசம ெநலலி மரம எனறம கறவர.
எனேவ, கேபரனகக பிரயமான மரதைத நாமம வணஙகி கேபரனின
சமபதைத ெபறேவாம எனற ெநலலிமர வழிபாட ெசயத வரகிறாரகள.
ேமலம இவரகள இமமரததின ெபயைரககடச ெசாலல அஞசவர. ெநலலி
மரம கேபர சமபதைத ெகாடககிறேதா, இலைலேயா! அத அவரவர
நமபிகைகையப ெபாறததத. ஆனால ெபாதவாக ெநலலி மரம உடலகக
ஆேராககியம, பலம, உறசாகம தநத ேநாய நீஙகப ெபறகிறத எனபைத நாம
திடமாக நமபலாம!

'அரச மரம'

மலிைககளள தளசி, ேவபபிைலகக அடதத இடம ெபறவத அரச இைல.
'அரச மரதைதச சறறி வநத அடவயிறைறத ெதாடடப பாரததானாம' எனற
பழெமாழிையச ெசாலலி, அரசமரம சறறினால கழநைத பிறககம எனபத மட
நமபிகைக எனற ேமைடகக ேமைட ேகலி ேபசினர. ஆனால உணைமயில
மரததவரதியாகவம, விஞஞான ரதியாகவம அரசமரததககம கழநைத
பிறபபககம, கரபைப ேநாய தீரவதறகம ெதாடரபளளத.

'அரச மரம' ெவளி வரம காறறில 'ெசேபானின' எனற ேவதிப ெபாரள
நிைறநதளளதாகம. இநத ெசரேடானில 'மைள' சரவர ெசயலபட
தணடேகாலாகச ெசயலபடகிேறாம. கறிபபாக பிடயடடர சரபபி மழ
வீ சசடன ெசயலபட 'ெசரேடானின' கடடாயம ேதைவயாம. மகபேபறகக
மலகாரணமாக உதவம பிடயடடர சரபபியின ெசயலதிறன ெசறிவான
'ெசரேடானின' மலேம அைமவதால மைள நனக ெசயலபட அரசமரக காறற
ெபரதம உதவகிறதாம.

சிததரகள தமத ெமஞஞான அனபவததால அரசமரததின அரய மரததவப
பயைன உணரநேத அரச மரததடயில தவமம, தியானமம, ேயாகப
பயிறசியம ெசயதனர. அதனால அவரகளின மைளத திறன ெதாைலவில
நிகழம நிகழசசிகைளயம உணரம telepathy காடசிகைளயம கணடனர.
ேபாதிமரம எனபபடம 'அரசமரம' அடயிலதான ஞானிகள தவமிரநதனர
எனபத இவவணைமைய உறதிபபடததம. பததர மதல சிததரகள,
ஞானததகக அதிபதியான விநாயகர ஆக அைனதத ஞான வடவஙகளம
இனறம அரசமரததினடயில அைமநதிரபபத கரதததககத.

நீ தி, நியாயம, சமாதானம, பஞசாயதத ேபானற ெமனைமயான பணபகள
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
135
அரசமரததடயிேலேய இனறம கிராமஙகளில நடககினறன.

அபபடபபடட அறபத சகதி ெகாணட அரசமரதைத நம மதாைதயரகள
மழைமயாகப பயனபடததி ஆேராககியதைதயம, ஆயைளயம பாதகாததனர.

ஆனால நாம பகததறிவவாதிகளின ேமைடப ேபசைசக ேகடட
அரசமரதைதயம ேகலி ேபசிேனாம; விநாயகைரயம ேபாடட உைடதேதாம.

உணைம எனன..!

சிதத மரததவததில பலநற ஆணடக காலமாகேவ அரசமரததக காறற
அரசமர இைலக ெகாழநத, ேவரபபடைட, ேவரட மண, அரசமபழம ஆகியன
சிறநத மரநதாகப பயனாகி வரகினறத. அரசமரக காறறின பயைன
அனபவிததவரகேள விளகக மடயம. சவாசததகக இதமாகவம, இைலகள
உரசம ஒலி அைலகள காதகக சகமாகவம, இைலயின வடவம, பசைச நிறம
மனதகக மகிழசசியாகவம இரககம. சவாசததின வழி ெசலலம
ெசரேடானின மைளத திசககைள ஊககவிதத உறசாகம அளிககம.
நிைனவாறறலகக எைத எைதேயா சாபபிடட உடமைபக ெகடததக
ெகாளகினறனர. அரச இைலக ெகாழநத உணபத, அரசமரததடயில படபபத
ேபானற ெசயலகளால கைறநத ெசலவில நிைறநத நிைனவாறறைலப
ெபறலாம.

தினசர காைல ேவைள அரசமரதைதச சறறிேயா அலலத அதனடயில
அமரநேதா 1/2 மணிேநரம மதல 1 மணி படதத வர மைளயின
நிைனவாறறல ஊககம ெபறற பரடைசயில நலல மாரக வாஙகலாம.

பளளிகளில மாைல ேநரஙகளில அரசமரதைதச சறறி பிளைளகைள
விைளயாடச ெசாலவதின மலம, மைளததிறன ஊககம ெபறம. உடல
வளரசசி žராக இரககம.

இவவளவ அரய பயனைடய அரசமரதைத சிதத மரததவரகள பலவாற
பயனபடததி சிககலான பல ேநாயகைள சிரமமினறி விலககியளளனர.
அதிலம கறிபபாக ெபணகளின கரபைப ெதாடரபான பல ேநாயகளகக அரச
இைலையப பயனபடததி நறபலைன விைளவிததனர.

சிைனபைப வளரசசிகக

13 வயதில பரவ வளரசசி ெகாளளம ஒவெவார ெபணணககம,
சிைனபைபயம கரபைபயம பரண வளரசசி ெபறற தைடயினறி இயஙக
ேவணடம. 28 மதல 30 நாளில மாதவிலகக நிகழ ேவணடம. இவவாற
நைடெபறவிலைலெயனில 'சிைனபைப' மதிரவிலைல; அலலத அைடபப,
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
136
கடட ேபானறவறறால ெசயலபடவிலைல எனற கரதலாம. Bilateral cystic
ovaries எனற Scan Report கறிபபிடம இநதப பிரசசைன தீர, தினசர
காைலயில அரச இைலக ெகாழநத 2 எடதத + மிளக 5 ைவதத அைரதத
ெவதெவதபபான நீ ரல பரகிவர - 3 மாதஙகளில Cyst கைரநத சிைனபைப
ெசயலபட ஆரமபிககம. பககவிைளவ தராத, ெசலவிலலாத பலன நிைறநத
எளிய மைற இத.

அேத ேபால மகபேபற தளளிப ேபாகம ெபணகளகக

இலநைத இைல 10 +

அரச இைலக ெகாழநத 3 +

ெவநதயம 1/8 ஸபன

மனைறயம அைரதத தினசர ேமார அலலத ெவநநீ ரல பரகிவர, கரபைப
வலிைம ெபறற விைரவில கரவைமயம.

சில ெபணகளகக 'மாதவிலகக' நிறகம ேநரம 'உதிரச சிககல' எனம
பிரசசைன ஏறபடம. ெபரமபாட படததம இதைன சிதத மரததவததில
'ெபரமபாட' எனேற கறிபபிடவர. மாதவிலகக 5, 10, 15 நாடகள எனற உதிரம
நிறகாமல நீ டததப ேபாகம. இடபப வலி, இரததசேசாைக எனற அடததடதத
பிரசசைனகைள உணடாககம. 'ெபரமபாட' பிரசசைன தீ ர 'அரச இைலசசாற
1 ஸபன வீ தம - காைல, மாைல, இரவ என ெகாடதத வர 3 நாளில
கரதிபேபாகக நிறகம.

அேத ேபால யாத காரணததினாேலா இரததேபதி ஏறபடட, எநத மரநதககம
கடடபபடாமல ெதாடரநத இரதத ேபதியாகம ேநாயாளிகடக 4
மணிகெகாரமைற அரச இைலச சாற 1 ஸபன ெகாடதத வர இரததேபதி
கடடபபடம, எனபத பினவரம வரலாறறக கறிபபால உணரலாம.

பல ஆணடகடக மன கலகததாவில நடநத நிகழசசி இத. ஓமிேயாபதி
டாகடரான ஒரவரன உறவினரகக ெதாடரநத பல நாடகளாக இரததேபதி
ஏறபடட பல சிகிசைச அளிததம பலனளிககாமல இறதியில மரணப
படகைகயில வீ ழநத விடடார.

'இனேறா, நாைளேயா அவர வாழவ மடநத விடம' எனற வீ டடல
எலேலாரம ேசாகமாக உடகாரநதிரநத ேபாத -அவவழிேய ெசனற
ெகாணடரநத ஒர சாத, 'பசிகக எதாவத உணவ கிைடககமா?' எனற அவர
வீ டடல நைழநத ேகடக, எலேலாரம ேசாகமாக இரபபைதப பாரதத,
விவரதைதக ேகடட வரநதினாராம. பின அநத ஓமிேயாபதி டாகடைரக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
137
கபபிடட, 'ஐயா! நீஙகேள டாகடர! உஙகளால மடயாதைத நான ெசயத
காடடவதாகக கரத ேவணடாம. மரணப படகைகயில கிடபபவரகக எநத
மரநைதயாவத ெகாடததக காபபாறற ேவணடயத நமத கடைம. நான
பரேதசி, ஆனால ெகாஞசம ைவததியம ெதரயம. அரச இைலச சாறைறப
பிழிநத ெசாடட ெசாடடாக' அவரைடய வாயில பகடட வநதால 2 நாளில
இரததப ேபாகக கடடபபடட, 5 நாளில ஆள பிைழதத நடமாடவார. ெசயத
பாரஙகள!" எனற ெசாலல, ஒமிேயாபதி டாகடரம அபபடேய ெசயய, எனன
ஆசசரயம! மரணபபடகைகயில கிடநத அநத உறவினர இரதத ேபதியிலிரநத
மீணட பிைழததக ெகாணடாராம."

இநத உணைம நிகழசசி உணரததம உணைம; உடமபில இரததப ேபாகக
எவவித காரணததில ஏறபடடாலம, அரச இைலைய சாறாக வடததக
ெகாடகக தரத நிவாரணம ெபறலாம எனபதாகம.

எனேவ 'பகததறிவ' எனற ேபாரைவயில அரசமரதைத ஒதககினால
நமககததான நஷடம.

வீ டடல பினபறம இடமிரநதால அரசமரதைத நடட வளரதத வாரஙகள.
ஆபததான ேநரததில அரமரநதாக உபேயாகமாகம!

மாமரம

மாமரம ேதவேலாகதத விரடசஙகளில ஒனறாகம. இநத மா எனற
எழததகக விளககதைத அகததியேர சிறபபிததக கறகிறார.

ெபரமபாலம நம நாடட மலிைககளகக ெபயரடட அகததியேர ஒரசில
மலிைககளககத தான 'மா' எனற பததைத மன ைவததளளார. மா மரம,
மாசிப பததிரம, மாகதி, மாதளஙகம, மாமனி மாமலி, மாவிலஙக மறறம
இரணெடார ெபயரகக அதிகமிரககாத. இநத 'மா', வகக அகராதியில
நறறககம ேமலான ெபாரள விளககம தரபபடடளளத. எனினம மகிைம
வாயநததம ெபரைமககரய வஸதகளககததான 'மா' ெபாரததமாகம
எனபத மஹா சனனிதானததின வாகக, ஆஙகிலததில கட இதறக 'ஒேமகா'
எனபாரகள, "ேமலான சகதியைடயத" எனற ெபாரள, நம நாடத ேதன மதர
ெமாழியில "மா" வகக ெபாரள லஷமி, அனனம, கதிைர, யாைன, ேதர,
சகரவததி, நாகம, மாணிககம, சிமமாசனம ஆகியைவகளககம, சிரஷட
கரததாவாகிய பிரமமேதவைனேய சிைறயில ைவதத சிரஷட ெதாழிைல
நடததிக காணபிதத ெசரககடககிய மாலமரகன ஸ மரகப ெபரமானககம
'மா' எனறதான ஸகநத பராணம விளககம கறகிறத 'ம' எனற சபதம
பிரணவ ஒலியின மடவானத. இேதாடம அ எனற அகரம ேசரமேபாத மா
என விரதத அணடெமலலாம பரவகிறத. உயிரகெளலலாம அனைன
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
138
வயிறறில பிணடமாகி கரவறறேபாத 'ஓம' எனற வடவாகி இைறவைன ததி
ெசயத ெகாணடரககம. ஆனால கரபைபயிலிரநத நழவி பமியில
ஜனனெமடதத அடதத வினாடேய மேம! எனற தாைய ததிகக ஆரமபிதத
விடகினறன. இபபடததான ெபரயவரகள அடககட ெசாலலக ேகடபதணட.
இவவணணம ெபரைமதாஙகிய 'மா'ைவ தாஙகிய மாமரதைதப பறறி ெதரநத
ைவகக ேவணடயத அவசியம அலலவா?

இவவளவ மகிைம வாயநத மாமரம பராண வரலாறறிலம நிைறய இடம
ெபறறளளத. பாரவதியமைமயார பேலாகததில பல தடைவ ஜனிதத
சிவெபரமாைன வழிபடடதாக பராண வரலாற. காஞசிபரததில 1008
சிவாலயஙகளம 108 விஷண ஆலயஙகளம இரநததாக காஞசி ஸதல
பராணம கறகிறத. இனறம காஞசி ஏகாமபர ஈஸவரர ேகாயிலில ஒர
பிரமமாணடமான மாமரமம அதனடயில ஏகாமபரநாதர லிஙகவடவமாகி
இரபபைதயம காணலாம. இநத மா மரததடயில காமாடசியமைமயாக
அவதரதத மணலால சிவலிஙக பிரதிஷைட ெசயத வழிபடட
மகதியைடநததாக பராண வரலாற கறகினறத. காஞசிபரததில வரடா
வரடம 'மாவட ேசைவ' உறசவம இனனம நைடெபறகிறத. காமாடசியமைம
மா மரததினடயில ேசைவ ெசயத மகதி ெபறற வரலாற தான அநத
உறசவம. அநத மாமரமம அழியாமல இரககிறத. இநத மாவட ஈஸவரைன
காணேபாரகெகலலாம சகல பாபஙகளம ேராகஙகளம விலகம எனபதில
ஐயமணேடா?

மா மரம மகதிையத தரககடயத எனறால ஒர சிலரகக சநேதகம
வரலாம. மகதிைய மடடமலல பிறவி எனற ெபரஙகடைல நீ நதக கடயத
மாமரம. அசரரகளில வலலைமயைடயவனம ேதவர மவர யாவராலம
ெவலல மடயாத சகதிையப பைடதத சரபனமன ஸ மரகப ெபரமானிடம
ேபாரடட பல மாயா ஜாலஙகள பரநத விரகதியைடநத கைடசியில
மாமரமாகி நினற விடடான. இபபட மாமரமாகி நினற அசரைன மரகேவல
எனன ெசயதார ெதரயமா? தன ைக ேவலாயதததால மாமரதைத பிளநத ஒர
பாதிைய மயில வாகனமாகவம, மறற பாதிைய ேசவல ெகாடயாகவம
ைவததக ெகாணடார! மாமரம மகதிைய ெகாடததவிடடத அசரனகக, அத
மடடமா? மரக பகதரகள மயில வாகனா! ேசவல ெகாடேயாேன!
எனெறலலாம பகத ேகாடகள பகழநத பாடவத மாமரததால அைடநத
மகதியலலவா?

மாமரம உபேயாகம

மாஙெகாழநத, இைல, ப, பிஞச, காய, பழம, ெகாடைட, படைட, பிசின, ேவர,
படைட யாவம மரததவப பயன உைடயதாகம. ஒவெவார அஙகததிறகம
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
139
ஒர ெசயைகைய உைடயதாயினம ெபாதவாக தவரபபச ெசயைகயைடய
தாைகயால நாட நரமபகைளயம, தைச நாரகைளயம, தைச நாரகைளயம
சரககி, ரததம, žழ, மதலியவறைற நிறததக கடய சகதி பைடததத.

ெகாழநத

இைலகெகாழநைத ஒர பிடயம மாதளஙக இைலக ெகாழநத ஒர பிடயம
ேசரதத அைரதத, சிறவரகளகக சணைடககாய அளவம, ெபரேயாரகக ஒர
ெநலலிககாய அளவம, காைல மாைலயாக காயசசிய பசமபால அலலத
ேமார, தயிர, ேசரதத ெகாடததவர žதேபதி, ரததேபதி, žதமம ரததமம கலநத
காணம ேபதிகள - வயிறறக கடகடபப இைவகள நினற ேபாகம.

டயாபடஸ எனற (சரககைர) நீ ரழிவ வியாதியஸதரகக, மாநதளிர
இைலகைளச ேசகரதத எடதத உலரததி இடததத தள ெசயத ைவததக
ெகாணட தினநேதாறம ெவறம வயிறறில காைலயில 1 ேதககரணட 1 கப
தண*ரல ேபாடட ெகாதிகக ைவதத ஆறிய பினப கடதத வர சிறநீ ரல உளள
சரககைர சததககள கைறநதேபாகம. அதிகமாக நீர ேபாவதம நிறகம.

மறறிய இைல

மறறிய இைல ெபாதவாக உடலகக உஷணதைத ெகாடகக வலலத.
ஆைகயால இைத சடடயில ேபாடட ேதன விடட வதககி இைல
கரைமயாகம தரணம 1 கவைள தண*ர விடட ெகாதிககக காயசசி வடகடட
கஷாயதைத மடடம தினம இரணட மைற கடகக
சீதளததால ெதாணைட கடட ேபச மடயாத கரல கமமியவரகள மீணடம
கரல ெதானிைய உணடாககி உஷணதைத ெகாடககம. பசைச இைலைய
ெநரபபில ேபாட பைக வரம. அநதப பைகைய வாய திறநத ெதாணைடககக
காடடனாலம கரல கமமல கணமாகம. அததடன இமமைற விககலககம
சிறநதத. பசைமயான மர இைலகைள இடததப பிழிநத சாரம 1 அவனஸ, பச
ெநய கால அவனஸ, பசமபால அைர அவனஸ, பச ெநய கால அவனஸ,
பசமபால அைர அவனஸ சததமான ேதன அைர அவனஸ இைவகைள
ஒனறாயக கலநத ைவததக ெகாணட தினம இரேவைள கடததவர
மலசசட, உஷணம, இரததமாகேவ ேபாகம ரததமலம யாவம கணமாகம.
மா இைலயால பிரமம ஹததிேதாஷம விலகம எனபத சாஸதிரம. மாவிைல
ேதாரணஙகள இலலாத மரஙகள சப சடஙககள, பணடைககள
ெகாணடாடடஙகள நம நாடடல இரபபத அபரவமலலவா? லஷமி வாசம
ெசயயம ெபாரளகளில மா இைலயம ஒனற. "மாவிைலயில பல
தலககாதவன மாபாவி" எனற பழெமாழியம உணட, பிரதி தினமம பல
தலககாவிடடாலம மாளய பஷம வரமேபாத ெபரேயாரகள அநத 15 நாளம
மாவிைலயால தான பல தலககி வரவாரகள. திதி,ஸராரததம மதலிய
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
140
வரம தினம மாவிைலயில பல தலககவதால ேதாஷஙகள விலகி
பிதரகளின கடாடசமம, ெதயவ பலமம ெபரகெமனபத சாஸதிரம. வாைழ
இைலயில சாபபிடவத ேபால இதன இைலையத ைததத அதில அனனம
பரமாறி சாபபிடவதம நம நாடட வழககமாகம. இைத 'மாைழ இைல' எனற
கறவர.

பைவ சாதாரண ேபதி, நாளபடட ேபதிகளககம உபேயாகிகக தீரம. பைவ
ேசகரதத ைவதத ேவணடமேபாத ெநரபபிலிடட பைககக இநத வாசைன
சகிககாத ெகாசககள ஒடபேபாகம.

பழகிய ஊறகாையச சாபபிடவதால, பசியினைம, வாய நீரரல, கமடடல,
வாநதி, மதலியன தீரம. "மாதா ஊடடாத அனனம மாஙகாய ஊடடம"
ஆனால பசைச மாஙகாயில உடமபகக ெகடதேல தவிர, நனைம கிைடயாத.
"தினறால தினெவடககம தீ பனமேபாம, ெநஞெசரவாம, அனேற விழிேநாய
அடரஙகாண, தனறிமிக வாதக கரபபானம வனகிரநதியம, ெபரகம
சதககனியின சகம" எனற அகததியர ெசானனபட ெசாறி சிரஙக, கணேநாய,
ஆறாதரணம தாத நஷடம, பலகசசம, உஷணேராகஙகள ஆகியைவகைள
உணடாககி விடம. எனேவ மாஙகாய, மாமபழம ஆகியவறைற அளேவாட
உணபத நலலத.

மாஙெகாடைடகைளச ேசகரதத உலரததி எடததக காயநத பினப உைடதத
அதனள இரககம பரபபகைள சிறித ெநயவிடட ெபான வறவலாக வறதத
இடததத தள ெசயத ைவததகெகாணட அதிக உஷணம தரககடய
பதாரததஙகள சைமயலடன ேசரமேபாத இைதயம சிறிதளவ சாபபாடடல
ேசரததக ெகாளவத பணைடய வழககமாகம. இதனால சகல உஷணமம
தணியம. ேமலம இநதத தைளேய ரததேபதி, žதேபதி, நீ ரான ேபதி, வயிறறக
கடபப, ஆசனவாய எரசசல ஆகியைவகளககம 1 டமளர பால கலநத
சாபபிடலாம. சிறவரகளகக பாதிஅளவ உபேயாகிககலாம. இநதத தளடன
சகக, ஓமம, கசகசா இைவகள சமமாக எடதத எலமிசசம பழ ரசததடன
கலநத அைரதத ஒர பளியஙெகாடைட அளவ ெநயேயாட கலநத ெகாடகக
மலசசட மலததில கிரமி விழதல, கிராணி, வயிறறக ேகாளாறகள யாவம
தீ ரம. மாஙெகாடைட பரபப மல ேராகஙகளகக மிகச சிறநதத.

10.சரம ேராகஙகள ெசாறி சிரஙககளககம, மாமபிசின உடன எலமிசசம பழம
ரசம ேசரதத கலநத அைவகளகக ேமலம பசவதால கணம ஏறபடம. டம.
ஏறபடம.மலம பசவதால கணம ஏறபடம. ஏறபடம.

விலவம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
141
விலவம.

1) மலிைகயின ெபயர -: விலவம

2) தாவரபெபயர -: Aegle Marmelos.

3) தாவரககடமபம -: Rutaceae.

4) ேவற ெபயரகள -: கவிளம, கவிைள, சிவததரமம, நினமலி,மாலரம
ேபானறைவ

5) பயன தரம பாகஙகள -: இைல, ப, பிஞச, காய, பழம, ேவர, படைட, பிசின.
மதலியன.

6) தாவர அைமபப - விலவம எலலா இடஙகளிலம வளரம மரம.
இமயமைலயின அடவாரததிலிரநத ஜீ லம, பலசிஸதானம
கீழபகதிவைரயிலம தீ பகறபததின ெதறகப பகதியிலம பரநத விரநத காணப
படகிறத. இைலயதிர மரவைகையச சாரநதத. கனி ெதாடரவன, மடகள
காணபபடம 15 மீடடர வைர உயரம. எலலாச சிவன ேகாவிலகளிலம
இரககம. இைல கடடைல மவிைல அலலத ஐநத இைல ெகாணடத
இைத மகாவிலவம எனபாரகள. கடடைலயின சிறிய இைலகள நீ ள
வடடமானத, ஈடட வடவமானத, இைலபபரபப வழவழபபாக ஒளிரம தனைம
உைடயத. இைலயட ஆபப வடவமானத அலலத உரணைடயாக இரககம.
இைல விளிமப இைடெவளிகளில ெவடடப படடரககம இைல நனி
விரநதிரககம அலலத பிளவறற இரககம. சில சமயம நீ ணட அரச
இைலையப ேபால வளரநதிரககம. பககள ஐநதஙக மலர வைகையச
ேசரநதத. ெதளிவிலலாத தடைடததகட ெகாணடத. மகரநதத தளகள
எணணறறைவ கனி ெபரய வைகையச ேசரநதத. ெகடடயன ஓடாக இரககம.
விைதகள பல அகலதைதக காடடலம நீளம அதிகம. இநத மரம ெதயவீ க
மலிைக மரம. இத ஒர விரடசகம. ேகாவில ேதாரம இைத
ைவததிரபபாரகள. இதன இைல இைறவனகக வழிபாட ெசயயப பயன படம.
விலவமர நிழல, காறற இவறறிலம மரததவ சகதி இரககிறத. ஸபரசத
தீ டைசகக விலவ மரம. இைத விைத மலம இனப ெபரககம ெசயயப
படகிறத.

7) மரததவப பயனகள -: ேவர ேநாய நீககி உடல ேதறறம, சைத
நரமபகைளச சரஙகச ெசயயம. கரதிக கசிைவ நிறததம. பழம
மலமிளககம. ேநாய நீ ககி உடல ேதறறம. பழ ஓட காசசல ேபாககம. தாத
எரசசல தணிககம. பிஞச விநத ெவணணீ ரக கைறகைளயம நீ ககம. ப
மநததைதப ேபாககம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
142
விலவத தளிைர வதககிச சடடடன கண இைமகளில ஒறறடம ைவகக கண
வலி, கண சிகபப, அரததல கணமாகம. இதன இைல காச ேநாையத
தடககம. ெதாதத வியாதிகைள நீ ககம. ெவடைட ேநாையக கணமாகம.
ேவடைடப பணகைள ஆறறம. விஷப பாணட ேராகதைத கணமாககம.
பிதததைதப ேபாககம. வாநதிைய நிறததம. உடல ெவபபதைதத தணிககம.
சனனி ஜுரஙகைளப ேபாககம.
இதன ப வாய நாறறதைதப ேபாககம. விஷதைத மறிககம.
பழம விஷ ேநாயகைளத தடககம மலககடைட ஒழிககம, நாகக பணகைள
ஆறறம. உடல வலைவக ெகாடககம. அழைகயம உடல வனைமையயம
உணட பணணம.

படைட வாத சரதைதத தணிககம. மைறக காசசைலத தடககம. ெநஞச
வலிையப ேபாககம மசசைடபைபத தவிறகம.
பாணட, ேசாைக, ேமக ேநாய, வாதவலி, பசியினைம, ைக - கால பிடபப,
கிரநதி ேநாய, சளி, தடமன, இரமல, காசம, காமாைல, வீ ககம, உடல அசதி,
காத, கணேநாயகள, இரதத ேபதி, அரபப, மாநதம, மேலரயா, ேபானற எலலா
வைக ேநாயகைளயம கணமாகக வலலத விலவம.

விலவ பழததின ஓடைட உைடதத உடசைதயில சரககைர ேசரதத ஒர
ேதககரணடயில கிணட உணணலாம, சில நாடகள ெதாடரநத சாபபிடட
வநதால பிதத ேநாையக கணடககம.
வாயபண, கடல பண ேபானற ேநாயகைளயம தீ ரகக வலலத காசேநாைய
கணமாககம. சளி, தடமன, மககைடபப, கண எரசசல ேபானற வறைறயம
கணமாககம விலவப பழம.
விலவ காைய உைடதத உளேள உளள சைதையக கததியால ேதாணட
எடதத, பளி, இஞசி, ெகாததமலலி, மிளகாய வறறல, பணட ேசரதத
தைவயல அைரததச சாபபிடடால ேமறகணட ேநாயகைளக கணபபடததம.

பறறேநாயதீ ர -: நற வரடஙகளகக ேமல வயதான விலவ மரததின
ெகாழநைத தினமம சாபபிடட வநதால பறற ேநாய அடேயாட நிறகம
எனற சிததரகள கறகிறாரகள.
விலவ பழததின சைதைய 3 பஙக நீர விடட அைரதத வடகடட அததடன
பழபபச சரககைர அலலத பனஙகறகணட ேசரதத ஒர டமளர வீ தம ஒர
நாைளகக 3 மைற வீ தம கடதத வநதால மலததில சீதம, ரததம ேபாவைத
தடதத, மலம ஒழஙகாக ெவளிேயறறம. உடல ெவபபமம நீஙகம. கடல
திடமைடயம.
இைத கழநைதகளகக அவனஸ கணககில ெகாடககலாம. விலவ பழததின
உள சைதைய எடதத அதறகத தகக பட எள எணெணய ேசரதத, அேத அளவ
பசம பாலம ேசரதத பதம வரம வைர காயசசி ஒர படடயில ைவததக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
143
ெகாணட வாரம 2 நாள ைதலம ஸநானம ெசயத வநதால ெவபப
அதிகரபபால ஏறபடம கண எரசசல, உடல அசதி, ைக கால வீ ககம தீரம
கணகள களிரசசியைடயம. இபபடக களிககம நாடகளில பகல தககம
ஆகாத உடலறவ கடாத.
விலவப பழமம எள எணெணயம ேசரதத ைதலதைத சிறித விளககில
சடாககி காதில விடட பஞசால அைடகக ேவணடம நாளைடவில ெசவி
ேநாயகள நீ ஙகிவிடம.

விலவக காைய ெவயயிலில நனக காயபேபாடட அைத எரததக கரயாககி
இடதத ெபாடெசயத தினம பல தலககி வநதால பறகளில உணடாகம பல
ேநாயகள ேபாம.

விலவக காையச சடட உைடதத அதிலளள சைதைய மடடம எடதத பால
விடட அைரதத தைலயில ேதயததக களிதத வர கணெணரசசல, உடல
ெவபபம நீஙகம மட உதிரவத நிறகம.
விலவககாைய உைடதத அதன சைதையப பசம பால விடடைரதத
விழதாககி இரவ ேநரஙகளில உடலில காணப படம கரம பளளிகளில தடவி
காைலயில மகம அலமப ேவணடம. ஒர மாதததில நிறம மாறி மைறநத
விடம.

விலவக காைய சடேவணடம. சடடால ெவடககம. ெவடதத காயின
உளேளயிரககம சைதைய மடடம எடதத அைரதத சடாக வலி, வீ ககம,
கடடகளின மீத பறறப ேபாடடால நாளபட கணமாகம.
ஒரபிட விலவ இைலைய சிறித நீ ரல ஊற ைவததிரநத எடட மணி ேநரம
ெசனற, நீ ரலளள இைலகைள எடதத விடட நீைர மடடம அரநதினால
தீ ராத வயிதத வலி தீ ரம, உடல நலம ெபறம, ஒர அவனஸ வீ தம அரநதி
வநதால வாத வலிகள ேமக ேநாய ேபானறைவ கணமாகம.

விலவ இைலையயம பசவின ேகாைமயதைதயம சம அளவ எடதத ஊற
ைவதத, இடததச சாற பிழிநத வடகடட தினமம அதிகாைலயில ஒர
டமளர நீ ர அரநதி வநதால ேசாைகேநாய மாறம பாணட வியாதி
பறநேதாடம.

விலவ இைல, அததி இைல, ேவபப இைல, தளசி இைல இைவ நானகிலம
25 கிராம எடததகெகாணட 5 கிராம கடைகயம ேசரதத ஒர மண பாைனயில
ேபாடட ேவணடய அளவ நீ ர விடடக காயசசி வடகடட, காைலயில ெவறம
வயிறறில 50 மிலலி லிடடர கஷாயதைதயம இரவ உணவகக 2 மணி ேநரம
மனனதாக 50 மிலலி லிடடர கஷாயதைதயம கடதத வர 45 நாடகள
மடநதால கால ஆணி நீ ஙகி விடம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
144
விலவ காயடன இஞசி, ேசாமப நசககி கடநீ ரடட வழஙக மல ேநாய
நாளைடவில கணபபடம.

விலவ ேவைர 10 - 15 மி.கி. எடதத நனறாக இடதத 100 மி.லி.தணணீ ரல
நனறாகக ெகாதிகக ைவதத பசம பாலில ேசரதத தினமம காைல
ேவைளயில கடதத வர, ேதைவயிலலாத விநத ெவளிேயறறதைதத தடதத,
விநதைவப ெபரககம. ஆணைமைய அதிகரககம.

விலவ இைலகைளக ெகாணட வநத அைரதத ேகாலி அளவ காைலயில
ெவறம வயிறறில நீரல கலககிக கடதத விடட ஒர மணி ேநரம ெசனற
பின தைலகக ஊறறிக ெகாளள ேவணடம. நாளைடவில மாத ரத காலம
தவராமலம அதவால ஏறபடம வயிறற வலியம படபபடயாகக கைறநத
கணமாகிவிடம.சநதன மரம

மர இனஙகளில மிகநத மதிபபைடயத சநதன மரம. ெதனனாடடன சிறபப
மிகக மரஙகளில தைலசிறநத மரம இத. ஆனால இத நாட நகரஙகளில
காணககிைடபபதரத. காடகளில வளரம மலிைக இனஙகளில சநதன
மரதைத அரசாஙக பாதகாபபடன வளரதத ெவளிநாடகளகக நலல விைலகக
ஏறறமதி ெசயவாரகள.

சநதன மரம அடரநத காடகளில தனனிசைசயாகேவ வளரம. கறிபபாக
ைமசர, கரனாடக மாநிலக காடகளில ஏராளமாக வளரநத வரகிறத. ைமசர
சநதனம மிகவம பிரசிததி ெபறறெதனபைதக கறிபபிட ேவணடய
அவசியமிலைல. நாட நரகஙகளில சநதன மரம வளரநத விடடால அம
மரதைத அரசாஙக பராமரபபில மததிைரயிடடக கணகாணிதத வரவாரகள.
இததைண மதிபப வாயநத சநதன மரததின சிறபைப மககள ெதரநத ைவகக
ேவணடயத அவசியமலலவா?

சநதன மரம ஸேதவியின (லடசமி ேதவி) அமசமாக நமத இலககிய
பராணஙகள கறகினறன. நறமணம ஊடடம மலிைககளில சநதன மரம
தைலயாயத. சிலவைக ேவர நறமணம வீ சம. உதாரணமாக ெவடடேவர,
கரேவர, விளாமிசச ேவர எனபன. சில வைகச ெசடகளின இைலகள
நறமணம வீ சம. சிவகரநைத இைல மணமளளத. இதேபால ெகாடயினததில
மலலிைக, மலைல மலர மணதைத வார வீ சமலலவா? மரததின
கடைடகளிலம, ெசடகளின ேவரகளிலம, இைலகளிலம, ெகாடகளின
மலரகளிலம நறமணதைதக கமழம வாசைனகைள இைறவன பைடபபில
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
145
நாம காணகிேறாம. ஆனால உயரநத பிறவி எனபபடம மானிடப பிறவியில
ஒரநாள களிககாவிடல உடல தரநாறறம அடககிறேத!

இபெபாழத கறஙகள! மனிதப பிறவி உயரநததா? அலலத தாவர இனஙகள
உயரநதைவகளா? பாைலக காயசசினால அதன சைவ கனறவத கிைடயாத.
ெபானைன உரககினால நிறம மாறவதிலைல. சநதனதைத அரகக அைரகக
அதன நறமணம அதிகமாகேம தவிர அதன கணம கைறவதிலைல.
அதேபால ெமனைமயான கணமைடய மககள எவவளவதான வறைமயில
உழனற வாடனாலம அவரகள கணம கீழததரமானதாக மாறவதிலைல.
இதைன ஒளைவயார தனத பாடலில மிக அழகாக எடததைரககினறார.

"அைரககினம சநதனம தனமணம
மாறாத அடடாலம பாலசைவயில
கனறாத-அளவலல

ெகடடாலம ேமனமககள ேமன
மககேள சஙக சடடாலம
ெவண தரம"

எனேவ, சநதனததின கணாதிசயஙகைள இனி கவனிபேபாம. சநதன
மரககடைடயம, அதிலிரநத காயசசி எடககபபடம ைதலமம மரததவப
பயனாகிறத. ெபாதவாக சிறநீைரயம, வியரைவையயம ெபரககம. உடைலத
ேதறறி தரநாறறதைத நீ ககம. தவரபபச சைவயம உைடயதாகம.

ேமல பசசி மரநத:

சநதனக கடைடைய எலமிசசம பழசசாற விடடக கலலில உைரததத ேதயகக
நறமணம கமழம. விழதி கழமப ேபால ேசரம. இதைன உடமப மழவதம
பசிவிட நறமணம கமழநத வியரைவயால வரம தரநாறறம அகலம.
ேவரககர, மகபபர, நமடடச ெசாறி, தவைளச ெசாறி, படர தாமைர, சரம
ெவளபப, ெவணகடடம, ேமக நீ ர கறறததால உடல கரைம நிறமாகி
ெபாலிவ அறற இரததல ஆகியைவ நீ ஙகி, நலல சிவபப நிறமம வžகரமம
அழகம உணடாகம.

ெவபபம தணிய:

சநதனக கடைடையப பசமபால விடட அைரதத வரம சநதன விழதிைய
காைல, மாைல பளியஙெகாடைட அளவ உளளககச சாபபிடடவர, கரபபசசட,
ெவடைடசசட, ேமக அனல யாவம தணியம. மததிர சிறநீ ர தாைர
இரணஙகள, அழறசி நீ ஙகம. உடல வனபபம, பலமம உணடாகம.
மகபெபாலிவம சரமப ெபாலிவம ெபறற சரககமினறி பளபளபபாக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
146
விளஙகம.

சநதனத திலகம:

சநதனதைத சநதனக கலலில உைரதத நாள தவறாமல ெநறறியில ைவததக
ெகாணட வர, இயறைகயாகேவ வரம ேகாபம தணியம. உயரநத எணணஙகள
ேதானறி அறப நிைனவகள, தீய எணணஙகள மாறம. பிறர கண
திரஷடகைளத தடதத, வžகரக கவரசசி உணடாகம.

வீ ரமாமனிவர எனற தமிழப பலவர ேமனாடடக கிறிததவராக இரநதம
சநதனததின ேமனைமைய உணரநத தன வாழநாள இறதி வைரயிலம
ெநறறியில சநதனத திலகமிடட வநதார. ெசனைனக கடறகைரயில நமத
தமிழக அரச அவரகக சிைல ைவததளளத. அவர மகம ெபாலிவடன
விளஙக சநதனத திலகம இரபபைத அைனவரம அறியலாம. நாம தமிழராகப
பிறநத ெநறறியில சநதனத திலகம ைவபபைத மறநத விடேடாம!
இனியாவத சநதனததிலகம ைவபபதில நனைமயணட எனற எணணபவரகள
பிறர ைநயாணடகக அஞசாத திலகம ைவதத வாரஙகள. சநதனத திலகம
எனறால கைடகளில விறகம சநதன பிலைலகள அலல! இஙகக
கறிபபிடவத தனத ைகயால நலல ேதரநத சிவபப அலலத மஞசள நிற
சநதனக கடைடைய சநதனக கலலில தினநேதாறம உைரதத அவரவர இஷட
ெதயவ பிராரததைனககப பினப திலகமணிவதால மக வžகரமம, இலககமி
கடாடசமம நிைனதத காரயதைத மடககம ஆறறலம ெபறவர எனபத
அனபவம உணரததம உணைம.

žதளக காயசசலகக:

உடல களிரசசியில வரம காயசசல நீ ஙக, சநதனக கடைடையப ெபாடயாககி
20 கிராம எடதத ஒர கவைள நீ ரல ேபாடடக காயசசிய கடநீைரத தினம 3
ேவைள கடகக ஜலேதாஷம, žதளக காயசசல ஆகியைவகள நீஙகி மாநதம,
மாரப தடபபகள, இதய வலிகளம கணமாகம.

கேனாரயா, ெவளைள ஒழகக நிறக:

தீ ய உறவால விைளநத ெவளைள ஒழகக, தநதி ேமகம, பிரேமக நீ ர ஒழகக
ஆகியைவகளகக சநதனக கடைடைய சிற ெபாடயாககி நீ ரல நனக ஊற
ைவதத பினனர அைத எடதத ைமேபால அைரதத ஒர கவைள காயசசிய
பசமபாலில கலநத இரவ படககம மன தவறாமல இரபத நாைளகக
கடததவர, ெபண ேராகஙகளால ஏறபடட ேமகநீர ஒழகககள யாவம
நீ ஙகிவிடம.

சகல திரஷட கண பாரைவயால வரம ேதாஷஙகள விலக சநதனககடைட
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
147
பைக

கலலட படடாலம படலாம, கணணட படககடாத. படவதால வரம
ெதாலைல ெபரம இமைசயாகம. இததைகய ேதாஷஙகள யாவம விலக,
சநதனக கடைடயடன அகில கடைட, கஙகிலியம, விளாமிசச ேவர, உயரதர
சாமபிராணி இவைவநத சரகககைளயம தனிததனிேய இடததத தள ெசயத
ெகாணட சிவநத ெநரபபிலிடட பைகைய வீ ட பராவம காடடவிட அநதப
பைக வாசைன கமரல, அலலத ெநடசசல இரககமானால நிைறய கண
திரடட உளளத என அறியலாம. இபபட நாளேதாறம ேபாடடவர, திரஷட
விலகி அேத நலல மறமணம வீ சம. இத அனபவ பரவ உணைமயாகம.

பதப பிேரத ைபசாச ேதாஷம நீஙக:

சநதனக கடைடைய சிற தணடகளாக நறககி அநதளவ மரேதானறி விைத
(அழவணவிைத)யம ேசரதத சிகபப நிறம உளள ெநரபபணலில ேபாடட
பைககக, பதப பிேரதம, ைபசாச ேதாஷஙகள, ஆண, ெபண இரபாலரககம
விலகம. இைத ஞாயிற, ெசவவாய, வியாழன ஆகிய கிழைமகளில ெசயத
வரவத பயன தரவதாகம.

இேத ெபாடைய பிசாச உைடய வீ ட - ேபய வசிககம வீ டகளிலம பைகயாகப
ேபாடடால அைவ அநத இடததிலிரநத நீஙகிப ேபாகெமனபதில அணவளவம
ஐயமிலைல. இறநதவரகளின சடலஙகைள சநதனக கடைடயால எரபபத நம
நாடடன வழககம. இதனால இறநதவரகளின ஆவி, ேபய, பிசாச,
பதஙகளாகாமல, ஆனமா ஜ“வன மகதி ெபறம எனபத கரதத.

சநதனத ைதலம உபேயாகம:

வாசைன திரவியக கைடகளில இதறக சநதன அததர எனற ெபயர. இநத
சநதன அததர (ைதலம) பலவித வாசைனத திரவியஙகள, ேசாபப தயாரததல
ேபானறைவகளககப பயனாகிறத.

சீழ பிரேமகம நீ ஙக:

சநதனத ைதலதைத நாளேதாறம 1 தளி மதல 2 தளி வைர பசம பாலில
விடட இரவில கடததவர சததமிலலாத பணரசசியால வநத žழ பிரேமகம
ஒழஙக, மததிரதாைரயில இரணம, எரசசல, அழறசி ஆகியைவகள
நீ ஙகிவிடம. அசல சநதனத ைதலம கிைடபபத அரத. எனேவ, சநதனத
ைதலம கிைடககாத ேபாத நலல மறறிய சநதனக கடைடகைள சிற சிற
தணடகளாககி 35 கிராம எடதத ஒர கவைள நீ ரல விடடக காயசசி, அைர
கவைளயாகச சணடைவததக கடதத வநதால ேமற கறிபபிடட ேநாயகைளக
கணபபடததி விடம. சிதத மரததவததில, ெவடைடச சட, ேமக ேநாயகள
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
148
ஆகியைவகளககத தைலகக ஸநானமான சநதனாதித ைதலம எனற
மைறபபட பல உப சரகககளடன காயசசிக ெகாடபபதணட.


ஆடாேதாைட

ஆடாேதாைட

1) ேவற ெபயரகள: ஆடாெதாைட

2) தாவரப ெபயரகள: Adatoda Vasica Nees, கடமபம - Acanthaceae

3) வளரம தனைம: ஆடாேதாைட எனற ெசடையக கிராமஙகளில
அைனவரம அறிநதிரபபாரகள. நீ ணட மழைமயான ஈடட வடவ
இைலகைளயம ெவளைள நிறப பககைளயம உைடய கறஞெசட. ேவலியில
ைவதத வளரககபபடகிறத. தமிழ நாடடல எலலா மாவடடஙகளிலம
வளரகிறத. இத கசபபச சைவ, ெவபபததனைம, காரபபிரவில ேசரம. இத
விைத நாறற, கரைண மலம இனபெபரககம ெசயயபபடம.

4) பயனபடம உறபபகள: இைல, ப, படைட, ேவர ஆகியவ மரததவப
பயனைடயைவ.

5) பயனகள: ஆடாேதாைட இைலயம ஐநத கறமிளகம சாபபிடடால ஆடாத
உடலம ஆடம, பாடாத கரலம பாடம எனற ஒர பழெமாழியணட. இதனால
காயம, ஈைள இரமல, சரம, காமாைல, இரததக ெகாதிபப இைவகைள
கணமாககம. கபதைத அகறறம, இசிைவ அகறறம. நணணிய பழககைளக
ெகாலலம. சிறநீ ைரப ெபரககம தனைமயைடயத.

இைலயின ரசதைதப பதத மதல இரபத தளிவைர எடததத ேதனடன
கலநத சாபபிட வாய, கபககறறஙகளின ெபரகைகச சமனபடததியம, வாத
ேதாசஙகள, பறபல சரஙகள, மபபிணி ேநாய, வயிறற ேநாய, ரததக ெகாதிபப,
ரதத பிததம, இரமல, ேமல இைளபப, வாநதி, விககல, சைல அணட வாய
இைவகைளப ேபாககம. பாடககடய நலல கரல தரம. இைலைய உலரததிச
சரடடாகச சரடட பைகபிடததவர இைரபப ேநாய நீஙகம. ஆடாேதாைட
இைலயடன இைலககளளி இைலச சாறைறக கலநத ெவலலம ேசரதத
மணபபாக ெசயத 10 மதல 20 தளி அளவ 2-3 மைற ெகாடததால
இைரபபிரமல, வயிற உபபசம, கப ேநாயகள கணமைடயம. இைலசசாற 2
ேதககரணட எரைமப பாலில காைல மாைல ெகாடதத வரச சீதேபதி,
ரததேபதி கணமைடயம.
ஆடாேதாைடயின பைவ வதககி இர கணகளின மீதம ைவததக கடட
கணகளில உணடாகம ேநாய தீரம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
149

ஆடாேதாைடப படைடைய நனறாக இடததச சலிதத கடநீர ெசயத
உடெகாணடாலம, படைடைய உலரததி இடதத சரணம ெசயத ைவததக
ெகாணட ெவநநீ ரல 2 கிராம சாபபிடட வநதாலம சரம, இரமல, இைளபப
ஆகிய ேநாயகள நீ ஙகம.

ஆடாேதாைட ேவரடன கணடஙகததர ேவர சமனளவ ேசரதத இடததச
சலிதத அைர மதல ஒர கிராம வைர ேதனில சாபபிடட வர நரமப இழபப,
சவாச காசம, சனனி, ஈைள, இரமல, சளிசரம, எனபரககி, கைடசசலவலி
ஆகியைவ கணமாகம. ஆடாேதாைட ேவரனால இரமல, உஷணம, மநதம,
வியரைவ ேநாய, கடன மசச, கழதத வலி மதலியைவ நீ ஙகம. கறபிணி
ெபணணககக கைடசி மாதததில ேவரகசாயதைத காைல மாைல
ெகாடததவைர சகப பிரசவம ஆகம.

ஆகேவ ஆடாேதாைட எனபத இரதயம, இைரபைப, நைரயீ ரல, இைவகளில
கபததினாலம, வாதததினாலம, பிததததினாலம ஏறபடம ேகாளாறகைளக
கணபபடததம ஓர அறபத மலிைகயாகம.

பிரணைட.

பிரணைட.


1) ேவறெபயரகள -: வசசிரவலலி.

2) தாவரபெபயர -: Vitis Quadrangularis.

3) தாவரககடமபம - :vitaceae.

4) வைககள -:மபபிரணைட, சதரபபிரணைட, மஙகிலபிரணைட அலலத
ேகாபபிரணைட, உரணைடபபிரணைட, களிபபிரணைட, பளிபபிரணைட,
தீ பபிரணைட.

5) வளரம தனைம -: ெபாதவாக இத ெவபபமான இடஙகளில வளரகிறத.
ெகாடவைகையச சாரநதத. இநதியாவிலம, இலஙைகயிலம அதிகமாகக
காணபபடகிறத. சைதபபறறான நாறேகாண வடவததணடகைளயைடய ஏற
ெகாட, பறறககமபிகளம மடலான இைலகளம ெகாணடரககம சாற உடலில
படடால நமசசல ஏறபடம சிவபப நிற உரணைடயான சிறியசைதக
கனியைடயத விைத. ெகாட மலம இனபெபரககம ெசயயபபடறத, இதில
ஆண பிரணைட, ெபண பிரணைட எனஇர வைகபபடம. ெபண
பிரணைடயினகண 1 மதல 1 1\2 அஙகலமம ஆணபிரணைடயின கணவ 2
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
150
மதல 3 அஙகலமம இரககம. இைலகள மகேகாண வடவில மள
இலலாமல ெபரதாக இரககம, காரததனைமயம. எரபபக கணமம,
ைமகககம இயலபமஉைடயத.

6) பயனதரம பாகஙகள -: ேவர தணட ஆககியைவ

7) பயனகள -: இத மலம, வயிறறபபண, தாத நடடமவாய அகறறல,
பசிமிகதல, நணபழக ெகாலலதல, இதன உபேப சிறநத கணமைடயத.

பிரணைட உபப -: பிரணைடைய உலரததி எடததச சாமபலாகக ேவணடம.
ஒர கிேலா சாமபைல 3 லிடடர நீ ரல கைரதத வடகடடஅைர நாள ெதளிய
ைவகக ேவணடம ெதளிநத நீைர பீ ஙகான பாததிரததில ஊறறி 8 -10 நாள
ெவயயலில காயைவககவம நீர மழதம சணட உலரநதபின படநதிரககம
உபபிைன ேசரதத ைவககவம.

ேபதி, வாநதி -: கழநைதகளகக வரம வாநதிேபதிகக ஒர கிராம அளவ
பாலில இநத உபைபக கைரதத மனற ேவைள ெகாடகக கழநைத வாநதி
ேபதி கணமாகம. ெசரயாைம கணமைடயம. ெபரயவரகளகக 2 -3 கிராம
வடதத கஞசியில, ேமாரல ெகாடககவம.
வாயபபண - :வாய பண, வாய நாறறம, உதட, நா ெவடபப ஆகியவறறிகக 2
கிராம ெவணெணயில இர ேவைழ மனற நாள ெகாடகக கணமாகம.

வயிறறபபண -: தீ ராத வயிறறபபண, கனமககடட, வயிறற வலி
ஆகியவறறிகக இதன உபைப 48 - 96 நாள இர ேவைழ சாபபிட கணமாகம.

மலம -:நவ மலமம, சீழரததம வரதல, அரபப, கடபப, ஆசனவாயில
எரசசல இரநதாலம இநத உபைப 3 கிராம அளவ ெவணெணயில 24 -48 நாள
இர ேவைழ ெகாடகக கணமாகம.

பிரணைட பறபம - : 300 கிராம பிரணைட100 கிராம உபபடன ஆடட
அைடதடடமண கடைவயில ைவததச சீைலமண ெசயதபடம ேபாடட எடகக
சாமபல பறபமாகமாறி இரககம உபைபப ேபாலேவ எலலா ேநாயகளககம
இநத பஸபதைதக ெகாடககலாம.
உடல பரமன -: பிரணைட உபைப 2 - 3 கிராம பாலில ெகாடததவர இர
திஙகளில உடல பரமன கைறநத விடம. ஊைளச சைதகைளயம
கைறககம.

ஆஸதமா -: இநத உபைப ெதனனஙகளளில ெகாடததவர ஆஸதமா,
எலமபரககி, மதேமகம, நீ ரழிவ கணமைடயம.
சதகவலி - : மனற ேவைழ 2 கிராம ெநயயில ெகாடகக சதகவலி
கணமைடயம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
151

தாதநடடம -: பிரணைட உபைப 2 கிராம அளவ ஜாதிககாயத தள 5
கராமடன கலநத சாபபிடட வர தாத நடடம கணமைடயம. வீ ரயம
ெபரகம, உடமப வனைம ெபரம.
ெசரயாைம -: பிரணைட இைலையயம, தணைடயம உலரததி, இடதத
சரணம ெசயத ெகாணட அதேனாட சககததள, மிளகததள சமஅளவாக
எடததகெகாணட உளளககக ெகாடததவர ெசரயாைம தீரம. இதைன
கறகணடகலநத பாலடன உடெகாணடவர உடலகக வனைம தரம.

ெநயவிடட பிரணைடததணைட வறதத தைவயலாக அைரதத உணட வர
வயிறறப ெபாரமல சிற கடல ெபரகடல பண நீ ககி நலல பசிஉணடாகம.

பிரணைடத தணைட ெநயவிடட வறதத அைரதத ெகாடைடப பாககளவ
வீ தம தினம இர ேவைழயாக எடட நாடகளஉட ெகாணட வநதால மல
ேநாயிலஉணடாகம நமசசலம, கரதி வடதலம நிறகம.

காதவலிககம, காதில சீழவடதலககம பிரணைடைய தீயில வதககி சாற
பிழிநதஇரணட தளி காதில விடட வர கணம ெதரயம. மககில வடயம
ரததம நிறகஇநதச சாறைற இரணட அலலத மனறதளி மககில விடலாம,
இநதச சாறைறேய தகநத அளவில உளளககக ெகாடதத வரெபணகளகக
உணடாகம மாதவிலகக ேகாளாறகள நீ ஙகம.

பிரணைட, ேபரலநைத,ேவபப ஈரகக,மரஙகன விைத, ஓமம இைவகைள
சமளவ எடதத கஷாயமிடட அரநதி வர, வயிறறில உளள வாய நீ ககி
வயிறறில உளள பழககள ெவளிேயறி நலல ேபதி ஏறபடம.

மறிநத எலமப விைரவில ேசரவதறக இதனேவைர உலரததிப ெபாடதத 2
கிராம வீ தம உணட வரலாம இதைன ெவநநீ ரல கைழதத பறறிடடம
வரலாம.

பிரணைடத தணைட எடதத சணணாமப ெதளி நீ ரல ஊரைவதத ேவைழகக
ஒனறாக உடெகாணட வநதால நலல பசி ஏறபடம.
பிரணைடைய இடததப பிழிநத சாறறடன பளிையயம உபைபயம
கடடககாசசி, கழமப பதததில இறககி பறறிடட வநதால சளகக, கீேழ
விழநத அடபடதல, சைத பிரளதல, வீ ககஙகள கணமைடநத நலல பலன
கிைடககம.

எரககன.

எரககன.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
152
1) மலிைகயின ெபயர -: எரககன.

2) தாவரபெபயர -: Calotropis Gigantea.

3) தாவரககடமபம -: Asclepiadaceae.

4) ேவற ெபயரகள -: அரககன.ஆளமிரடட எனபன.

5) பயன தரம பாகஙகள -: இைல, காமப, கிைள, ப, ேவர, பால ேபானறைவ.

6) வளரயலப - : எரககன ெசட வைகையச ேசரநதத. வறணட
பிரேதசததிலம வளரம.ஒர ஆள உயரததிறகக கட உயரநத அடரததியாக
படரநத வளரம. நிைறய கிைளகள விடட நனியில ெகாததக ெகாததாக
ெமாடட விடட மலரநத காயககம. அடயிைல பழதத மஞசள நிறமாக மாறி
கீேழ விழநத விடம.எரககன ெசடயின நனி மதல அடேவர வைர பால
ேபானற நீேராடடமிரககம. எரககன ெசடயின எநத பாகதைத ஒடததாலம
பால ேபால ெவளிபபடம.சில தளிகள ெவளிவநதவடன தாேன நினற விடம.
இதன இைல சாமபல நிறததில இரககம. 3 ெச.மீ. கனமம 10 ெச.மீ. நீ ளமம
சமார 5 - 6 ெச .மீ. அகலமம மடைட வடவததில இரககம.
ெவளெளரககைன மாநதீரக சமபநதமான காரயஙகளககம
பயனபடததகினறனர எலலாேம மரததவ கணம உைடயன. ெவளெளரககன
ேவர அதிசயமாக சில வினாயகர உரவில இரபபதணட.வினாயகரசிைல
இநத ேவரல ெசயத ைவதத வழிபடடால சிறநத பலன உணட.

மலர பததப பிஞசாகி, காயாகி ெகாததாக இரககம. சமார 7 - 9 ெச.மீ.
நீ ளததடன 3 - 4 ெச.மீ. கனமளளதாக இரககம. நனக மறறிய பின ெவடதத
பஞசாக மாறி காறறில பறநத ெசனற விழநத இடததில இனபெபரககம
ெசயயபபடகினறத. தமிழகததின எலலாப பகதிகளிலம தாேன வளரகிறத.

7) மரததவப பயனகள.- இதன பால தீ ேபால சடம. படட இடம பணணாகம.
பழககைளக ெகாலலம. விஷககடகைள கணமாககம. பயிரகளகக எதிரப
பாறறைலத தரம.இைல நஞச நீ ககல வாநதியணடாககதல பிததம
ெபரககதல வீ ககம கடடகைளக கைரதத ேவதைன கைறதல ஆகிய
கணஙகைள உைடயத. ப, படைட, ஆகியைவ ேகாைழயகறறதல
பசியணடாககதல, மைற ேநாய நீ ககதல ஆகிய பணபகைளயைடயத.

பாமப - ேதள கட -: இதன இைலைய அைரதத 5 கிராம அளவ பாலில
சாபபிடவம. அைரதத கடவாயில கடடவம. விஷம இறஙகம. எலிக கடககக
ெகாடககலாம.

கதிஙகால வலி - :பழதத இைலைய கதிஙகால வீ ககததின மீத ைவதத,
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
153
சடட ெசஙகலைல அதன மீத ைவதத, ஒததடம ெகாடததவர கணமைடயம.

மலககடட - 20 மி.லி. சிறறாமணககக எணெணயில 3 - 5 தளி எரககன பால
விடடக ெகாடகக மலரசசிககல தீ ரம.
வயிறறப பசசி -: சிற கழநைதகளகக வயிறறில கீரபபசசி, ெகாககிப பழ
இரநத ெகாணட வயிறற வலிைய உணடாககம. 5 கிராம ேதனில 3 தளி
இதன இைலச சாற விடட மததிததக ெகாடகக பழககள ெவளிேயறம.


காத ேநாய - : எரககன இைலச சாற 50 மி.லி.கலநத ைவககவம. இதில
வசமப, ெபரஙகாயம, இலவஙகம, பணட வைககக 5 கிராம அளவ ேபாடட
காயசசி வடதத ைவககவம. இதைனச ெசாடட மரநதாகககாதில விட காதில
சீழ வடதல, கரதி கசிதல, காதில எழசசியினால வரம வலி ஆகியன
கணமாகம.

கடடேநாய -: இதன இைலயம. ேவர படைடயம சம அளவில உலரததிய
ெபாட 2-3 கிராம ஆளவ பச எணெணயில கலநத நாளம இர ேவைள 48-96
நாள சாபபிட கடட ேநாய கணமாகம, யாைனககால வியாதியம கணமாகம.
உபபிலலாமல பததியம இரததல ேவணடம.பளி காரம எதவம கடாத. தயிர
பால ேமாரலதான சாபபிடேவணடம. இபெபாடைய ேதஙகாய எணெணயில
கலநத பணணககத தடவ கணமைடயம.

காகைக வலிபப -: எரககன இைலயில ெவடடககிளி எசசமிடடரககம.
அததடன இைலைய எடதத உலரததிய ெபாட 30 கிராம, மிளகததள 30
கிராம, உநதாமணி இைலததள 30 கிராம ேசரதத ைவககவம. இநத
சரணதைத மககில நசியமிட ெபாட ேபாடவத ேபால உறிஞச காகைக
வலிபப வராத.

பலவலி -: எரககன ப 100 கிராம , உபப 10 கிராம ேசரதத அைரதத
வைடேபால தடட உலரததி படமிடட சாமபலாககி அைரததால சிறநத
பறெபாட கிைடககம. இதில பல தலககினால பலெசாதைத, பழ, பலலரைண,
பல கசசம யாவம கணமைடயம.
ஆஸததமா -: ெவளெளரககன ப 100 கிராம, மிளக 50 கிராம, இலவஙகம,
கஙகமபப, ேகாேராசைன வைககக 10 கிராம ேசரதத அைரதத மிளகளவ
மாததிைரயாகச ெசயத உலரததி ைவககவம. காைல,மாைல ஒர மாததிைர
ேதனில சாபபிடட வநதால 48-96 நாளில ஆஸததமா, இழபப, இைரபப,
இரமல, காசம, ஜனனி கணமைடயம.

சிறறினபம -: இேத மாததிைர இரணைடயம, 5 கிராம ஜாதிககாயத தைளயம
பாலில கலநத தினமம இரவில சாபபிடட வர சிறறினபம ெபரகம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
154
வாதவலி, வீ ககம - : எரககம பால வாதககடகைளக கைரபபதனறி வாத
ேநாய, சநநிபாதம ஐவைகவலி இவறைறப ேபாககம.
ஒர ேதககரணட அளவ நலெலணெணயில 7 தளி எரககம பாைல விடட
நனறாயக கலககி நாசிககள 2-3 தளி விட அளவ கடநத தமமல உணடாகம.
சிரசிலணடான நீைரெயலலாம ெவளிபபடததம. காகைக வலிககச சிகிசைச
ெசயயம ேபாத மதலில இசசிகிசைச ெசயவதினால மைளைய அனசரதத
சீதளதைத அகறறம அநதத தமமைல நிறதத ேவணடமாயின மகததில
சலததால அடததக களிரநத சலதைதக ெகாணட நாசிையச சததப படதத
ேவணடயத.
எரககன பவால மைற சரம ,ேபாகா நீ ர பிநசம சவாசகாசம, கழதத நரமபின
இசிவ ஆகியைவ நீ ஙகம.

எரககன பவிறகச சமெனைட மிளக ேசரதத ெமழக வணணம அைரதத
இரணட கனறிப பிரமாணம மாததிைரகள ெசயத நிழலில உலரததிக ெகாணட
தினம 2 ேவைள ஒவெவார மாததிைர வீ தம ெகாடததவர மைரசரம நீ ஙகம.

5 பலம ஆவின ெநயயில 10-12 எரககம பைவபேபாடடக காயசசி
வடதெதடதத ேவைளகக அைர அலலத ஒர ேதாலா வீ தம ெகாடகக சவாச
காசம, நீ ரபபீ நசம ேபாம.

ததேவைள

ததேவைள

1) ேவற ெபயரகள: ததவைள, ததளம, ததைள

2) தாவரப ெபயரகள: Solanum Trilubatum; Solanaceae

3) வளரம தனைம: தமிழகம எஙகம தனனிசைசயாக வளரகிறத. வீ டடத
ேதாடடததிலம வளரபபதணட. சிறகாக உைடநத மளளளள இைலகைளயம,
ஊதாநிறப பககைளயம, உரணைடயான பசைச நிறக காயகள சணைடக காய
மாதிர இரககம. சிவபபப பழஙகைளயம வைளநத மடகள நிைறநத
தணடைனயம உைடய ஏற ெகாட. இத விைதகள மலம இனபெபரககம
ெசயயபபடகிறத.

4) பயனபடம உறபபகள: ேவர மதல பழம வைர எலலா பாகமம.

5) பயனகள: இதன பயைன வளளளார கறமேபாத “அறிைவ
விளககவதறகம கவன சகதி உணட பணணவதறகம கரணம ஓயவதறகம
கபதைத எரபபதறகம ேயாகயைதயைடய ஒளஷதி ததேவைள ேதகக
ெகடதியாகிய அசததம நீ ககி ேதகம வலிவளளதாக ெநட நாைளகக இரககம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
155
மகதி அைடவதறகச சகாயமாயிரககம. மகானகளிடததில அனநத காலம
காததிரநதாலம ேமறகறிதத மலிைகயின பிரேயாஜனதைதயம
உணைமையயம அனபவதைதயம அவரகள ெவளியிடமாடடாரகள”.

இைல ேகாைழயகறறம, உடல ேதறறிக காமம ெபரககம. ப உடலரமடடம
காமம ெபரககம. காய ேகாைழயகறறிப பசிையத தணட மலசசிககல
அறககம. பழம ேகாைழயகறறம.
ததேவைள இைலையப பிழிநத எடதத சாறைற 1 அலலத 2 தளி காதில
விடடால காதவலி, காதில சீழ வடதல ஆகியைவ கணமைடயம.

இைலைய ெநயயில வதககி தைவயலாக கழமபாகக கைடநேதா சாபபிட கபக
கடட நீ ககி உடல பலமம அறிவத ெதளிவம உணடாகம.
இைலச சாறைற சம அளவ ெநயயில காயசசிக காைல மாைல ஒர
ேதககரணட சாபபிடடவர எனபரககிக காசம மாரபச சளி நீ ஙகம.
காைய உலரததித தயிர, உபப ஆகியவறறில பதபபடததி எணெணயில வறதத
உணடவரப பயிததியம, இதய பலவீ னம, மலசசிககல ஆகியைவ நீ ஙகம.

சமலதைத (ேவர, இைல, ப, காய) 50 கிராம அைர லிடடர நீ ரல ேபாடட
நானகில ஒனறாகக காயசசி காைல மாைல பரகி வர இைரபப, சவாச காசச
சளி ஆகியவைக தீரம.

ஆஸதமா மசசத திணறலில பழததைளப பைகபிடககச சளி இளகி
கணபபடம.

நாளேதாறம 10 பைவக காயசசிப பால, சரககைரக கடட ஒர மணடலம (45
நாடகள) பரக உடல பலம, மக வசீகரம, அழகம ெபறலாம.

ததேவைள, கணடஙகததிர, பறபடாகம, விஷணகாநதி வைககக ஒரபிட ஒர
லிடடர நீ ரல ேபாடட 8-ல ஒனறாய காயசசி (ததேவைளக கடநீர) ஒர
மணிகக ஒரமைற 5 மி.லி மதல 10 மி.லி வைர ெகாடதத வரக கப வாதச
சரம (நிேமானியா) சனனி வாதச சரம (ைடபாயட) கைறயம.

ததேவைள இைலயில ரசம ைவததச சாபபிடலாம. ததேவைள ேதாைச
சாபபிடலாம. ததேவைள கசாயம கடககலாம.

ததேவைள, கணடஙகததிர, திபபிலி, இணட ேவர ேசரதத 500 மி.லி தணணீ ர
ஊறறி 100 மி.லி ஆக சணட ைவததச சாபபிடடால ஆஸதமா கணமைடயம.

ததேவைள உடலவலிக ேகாளாற, நைரயீ ரல ேகாளாறகைளக
கணபபடததம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
156
அரகமபலலின பயனகள

அரகமபலலின பயனகள

தினமம காைலயில ெவறம வயிறறில அரகமபல சாற கடகக ேவணடம.
இைத ெகாஞசம ெகாஞசமாக சைவததக கடகக ேவணடம. கடதத 2 மணி
ேநரததிறகப பிறக மறற உணவ வைககள சாபபிடலாம.

அரகமபல சாற கடபபதனால ஏறபடம பலனகள

நாம எபெபாழதம உறசாகமாகவம, சறசறபபாகவம இரககலாம.
இரதத ேசாைக நீஙகி, இரததம அதிகரககம.
வயிறறப பண கணமாகம.
இரதத அழததம (பீ .பி) கணமாகம.
நீ ரழிவ ேநாயாளிகளகக சரககைர அளைவ கடடபபடததம.
சளி, ைசனஸ, ஆஸதமா ேபானற ேநாயகைள கணபபடததம.
நரமபத தளரசசி, ேதால வியாதி ஆகியைவ நீஙகம.
மலசசிககல நீஙகம.
பறற ேநாயகக நலல மரநத.
உடல இைளகக உதவம
இரவில நலல தககம வரம.
பல, ஈற ேகாளாறகள நீ ஙகம.
மடட வலி நீ ஙகம.
கரபபபைப ேகாளாறகள நீஙகம.
நம உடமைப தினமம மசாஜ ெசயதத ேபாலிரககம


பீ டரடடன மரததவ பயனகள...

பீ டரடடன மரததவ பயனகள...


பீ டரடைட பிழிநத சாற எடதத ேதனடன கலநத சாபபிடட வர அலசர
கணமாகம.

பீ டரட சாறடன ெவளளரசசாற கலநத சாபபிடட வடர சிறநீ ரகஙகளம
பிததபைபயம சததிகரககபபடம.

பீ டரட சாறடன படகாரதைத ெபாடயாககி ேசரதத கலநத உடலில எரசசல,
அரபப உளள இடஙகளின ேமல தடவ எரசசல அரபப மாறம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
157
தீ பபடட இடததில பீ டரட சாைறத தடவினால தீ பபண ெகாபபளமாகாமல
விைரவில ஆறம.

பீ டரட கஷாயம மலேநாைய கணபபடததம.

பீ டரட கடட மலசசிககைல நீககம. இரதத ேசாைகைய கணபபடததம.

பீ டரட சாற அஜீ ரணதைத நீககி ெசரமானதைதக கடடம.

பீ டரடைட நறககி பசைசயாக எலமிசைச சாறறில ேதாயதத உணடவர
இரததததில சிவபபணககள உறபததியாகம.

பீ டரடைட ேவக ைவதத நீ ரல வினிகைரக கலநத ெசாறி, ெபாடக, ஆறாத
பணகள ேமல தடவி வர அைனததம கணமாகம.

வேயாதிபரகளகக தினமம பழசசாற

வேயாதிபரகளகக தினமம பழசசாற

வேயாதிபரகளகக மகிழசசியடடம கணடபிடபைப சிடனி பலகைலககழக
ஆயவ ெவளியிடடளளத. பழவைககள கலநத பழசசாறைற தினமம அரநதி
வநதால பராஸேடட பறறேநாையத தடககலாம எனற ஆயவில
ெதரயவநதளளத.

இத கறிதத லணடனிலிரநத ெவளியாகம "ெடயலி ெமயில' பததிரைகயில
கறபபடடளளதாவத:

திராடைச, ெபர ரக பழ வைககைளக கலநத பழசசாறைற அரநதமேபாத
பறறேநாய ெசலகளின வளரசசி மடடபபடவத ெதரயவநதளளத. இைத
ஆராயசசிக கழவின தைலவர டாகடர ஜாஸசிங உறதிபபடததி உளளார.

ஆயவக கடததில, மனித பராஸேடட கடடயடன கடய மரபரதியில
உரவாககபபடட சணெடலிையக ெகாணட பரேசாதைன ெசயததில இத
கணடபிடககபபடடளளத.
இரணட வாரஙகள ெதாடரநத பழசசாற ெகாடததேபாத பராஸேடட பறறக
கடட 25 சதவீ தம சரஙகியிரபபத ெதரயவநதத.

நாளேதாறம எவவளவ பழசசாற அரநதினால பறற ேநாய ெசலகள
மடடபபடம. பழசசாற அரநதி வரம நிைலயில பராஸேடட பறறேநாய
வராமல மனகடடேய தடகக மடயமா எனற அடதத கடடமாக ஆராயசசி
ெசயய திடடமிடடளளனர.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
158
அேதாட பராஸேடட பறறேநாய உளள 150 ஆணகைளத ேதரநெதடதத
அவரகளகக நாளேதாறம 3 டமளர பழசசாற ெகாடதத அதன விைளவ
எபபட இரககம எனபத கறிதத ஆயவ ெசயயவம ஆராயசசியாளரகள
மடவ ெசயதளளனர.

பழசசாற எநத அடபபைடயில பராஸேடட பறற கடடையக கைறககிறத.
ேநாயினதனைமகக ஏறப எவவளவ பழசசாற கடகக ேவணடம எனபைத
எலலாம கணடபிடதத ெதளிவான வழிமைறகைள வககக இனனம பல
ஆணடகள ஆகலாம.

இரபபினம பராஸேடட பறைறத தடகக ஆணகள தினமம பலவைகயான
காயகறிகள மறறம பழஙகைள உணவில தாராளமாகச ேசரததக ெகாணடால
அத பராஸேடட பறற மடடமலல எலலா வைக பறறேநாையத தடககவம
ெபரம உதவியாக இரககம எனற "ெடபபியா கிைளடன' எனற பராஸேடட
ேநாயத தடபப அறககடடைள கறியளளத.

பராஸேடட சரபபி: பராஸேடட சரபபி சிறநீ ர ைப அரேக அைமநதளளத.
ஆணகளிடம மடடேம உளள உறபப இத. இநத சரபபில சரககம நீ ர
விநதணககள எளிதில நீநதிச ெசலவதறக உதவி ெசயகிறத. 60 வயதான
ஆணகளில பலரகக பராஸேடட வீ ககம ஏறபடம. அத சிலரகக
பறறேநாயாக மாறம அபாயம உளளத.

தளசி நீ ரன மகிைம!

தளசி நீ ரன மகிைம!ஒர சததமான ெசமபப பாததிரததில சிறிதளவ தணணிைர விடட ஒர ைக
பிடயளவ தளசிைய அதில ேசரதத ஒர ெசமபக கரணடையயம ேபாடட, பின
8 மணி ேநரம கழிதத, அநத நீ ைர எடதத வடகடட கடகக ேவணடம. இபபட
48 நாடகள ெசயத வநதால 4,448 வியாதிகளம கணமாகம. தளசி ெசடககம,
ெசமப பாததிரததககம இைடயில 8 மணி ேநரம ஊறம தணணீ ர மரததவ
ஆறறைல ெபறவதாக கறகினறனர. ேமலம கண பாரைவ ெதளிவைடயம
எனவம, ேதாலில சரககம மைறயம எனவம, நரமபகள பலபபடம எனறம
மரததவம கறகினறத.

பாடட ைவததியம

பாடட ைவததியம

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
159

ெநஞச சளி
ேதஙகாய எணைணயில கறபரம ேசரதத நனக சடைவதத ஆர ைவதத
ெநஞசில தடவ சளி கணமாகம.

தைலவலி ஐநதாற தளசி இைலகளம ஒர சிற தணட சகக, 2 லவஙகம,
ேசரதத நனக அைரதத ெநறறியில பறறாகப ேபாடடால தைலவலி
கணமாகம.

ெதாணைட கரகரபப
சகக, பால மிளக, திபபிலி, ஏலரசி ஆகியவறைற வறதத ெபாட ெசயத
ேதனில கலநத சாபபிட ெதாணைட கரகரபப கணமாகம.

ெதாடர விககல
ெநலலிககாய இடதத சாற பிழிநத, ேதன ேசரதத சாபபிடடால ெதாடர
விககல தீரம.

வாய நாறறம
சடடயில படகாரம ேபாடட காயசசி ஆறைவதத அதைன ஒர நாைளகக
மனற ேவைள வாய ெகாபபளிதத வநதால வாய நாறறம ேபாகம.

உதடட ெவடபப
கரமப சகைகைய எடதத எரதத சாமபலாககி, அதனடன ெவணெணய
கலநத உதடடல தடவி வர உதடட ெவடபப கணமாகம.

அஜீ ரணம
ஒர டமளர தணணீ ரல கரேவபபிைல, இஞசி, சீரகம, மனைறயம ெகாதிகக
ைவதத ஆறைவதத வடகடட கடகக அஜீ ரணம சரயாகம.

கடலபண
மஞசைள தணலில இடட சாமபல ஆகம வைர எரகக ேவணடம. மஞசள கர
சாமபைல ேதன கலநத சாபபிட கடல பண ஆறம.

வாய ெதாலைல
ேவபபம பைவ உலரததி தளாக ெவநநீ ரல உடெகாளவதினால
வாயெதாலைல நீ ஙகம. ஆறாத வயிறறபபண நீஙகம.

வயிறற வலி
ெவநதயதைத ெநயயில வறதத ெபாட ெசயத ேமாரல கடகக வயிறற வலி
நீ ஙகம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
160
மலசசிககல
ெசமபரததி இைலகைள தள ெசயத, தினமம இரேவைள சாபபிடட வர
மலசசிககல தீரம.

சீதேபதி
மைல வாைழபபழதைத நலெலணைணயில ேசரததச சாபபிட சீதேபதி
கணமாகம.

பிதத ெவடபப
கணடஙகததிர இைலசாைற ஆலிவ எணைணயில காயசசி பசி வநதால பிதத
ெவடபப கணமாகம.

மசசபபிடபப சடம, சகக, சாமபிராணி, ெபரஙகாயம இைவகைள சம அளவ
எடதத ேசரதத வடதத கஞசியில கலககி மறபடயம சடபடததி மசசபபிடபப
உளள இடததில மனற ேவைள தடவினால கணமாகம.

சரம ேநாய
கமலா ஆரஞச ேதாைல ெவயிலில காயைவதத ெபாட ெசயத தினமம
ேசாபபகக பதிலாக உடமபில ேதயதத களிதத வர சரம ேநாய கணமாகம.

ேதமல
ெவளைள பணைட ெவறறிைல ேசரதத மசிய அைரதத தினமம ேதாலில
ேதயதத களிதத வர ேதமல கணமாகம.

மலம
கரைணக கிழஙைக சிறதணடகளாய நறககி தவரம பரபபடன ேசரதத,
சாமபாராக ெசயத சாபபிடட வர மலம கணமாகம.

தீ பபண
வாைழத தணைட சடட அதன சாமபைல ேதஙகாய எணைணயில கலநத
தடவி வர தீ பபண, சீழவடதல மறறம காயஙகள விைரவில கணமாகம.

மககைடபப
ஒர தணட சகைக ேதால நீ ககி அைர லிடடர நீ ரல ேபாடட சணடக காயசசி,
பால, சரககைர ேசரததக காைல, மாைல சாபபிடட வர மககைடபப
விைரவில நீ ஙகம.

வரடட இரமல
எலமிசசம பழசாற, ேதன கலநத கடகக வரடட இரமல கணமாகம

சளி நீ ஙக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
161

சளி நீ ஙக

சீரகம 1 பஙக, ஓமம 2 பஙக எடதத ஒர ெவளைளத தணியில மடநத
ேசாற ெவநத ெகாணடரககம பாததிரததில ேபாடட விட ேவணடம. சாதம
வடதத பிறக தணியில உளள சீரகம, ஓமதைத எடதத, நனறாக நணககி,
ேதனில கைழதத கழநைதகளகக ெகாடகக நாடபடட சளி தீ ரம.

தரபபசணி பழததடன எலமிசைசசசாற கலநத கரபபடட ேசரதத
சாபபிடடால, பிததம ெமாததமாக விலகம.
மலிைக-நில ஆவாைர

மலிைக-நில ஆவாைர

மலிைக-நில ஆவாைர

நில ஆவாைரகக நிலவாைக, நிலா விைர, ஆலதலம, தாளினி மதலிய ேவற
ெபயரகளம உளளன.

நிலா விைரயின இைலகள மடடம பல மரநத தயாரபபககப பயனபடகிறத.
இத ஒர ெசடவைகையச ேசரநதத. கசபபசசைவயம ெவபப வீ ரயமம
ெகாணடத. நில ஆவாைர மரநத தயாரபபிறகாக ஐேராபபிய நாடகளகக
ஏறறமதியாகிறத. பல கமெபனிகள நில ஆவாைரயில இரநத மரநத
தயாரகக ேபடடணட உரைம ெபறற மரநதகள தயாரககினறன. தமிழகததில
பல இடஙகளில மலிைகச சாகபட ெசயயபபடகிறத. நமககத ேதைவபபடம
நில ஆவாைரைய நாடட மரநதக கைடகளில வாஙகிப பயனபடததிக
ெகாளளலாம.

நில ஆவாைர மடடவலிகைள நீ ககவம, மலேநாைய நிவரததிககவம,
மலசசிககைலப ேபாககவம மககிய மரநதாகப பயன படததபபடகிறத.

இமமலிைகையச சாதாரணமாக, எளிய மைறயில தயாரததப பயனபடததிக
ெகாளளலாம.

ெபாதபபிரேயாகமாக 3_5 கிராம வைர பயனபடததிக ெகாளளலாம.

நில ஆவாைரயின தனிததனைம, அனமானமைறகளககத தகநதாறேபால
மரததவ கணஙகள ேவறபடம. ெவவேவற மைறகளின நனைமகைளப
ெபற மடயம. நில ஆவாைர இைலசசரணதைத 5 கிராம அளவில எடதத
ேதனில கைழததச சாபபிடட வநதால, ஊைளசசைத கைறயம. காயசசல,
மலவாயககள, வயிறற உபபிசம, வயிறறவலி, மலசசிககல தீ ரம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
162

இசசரணதைத பசெநயயில கைழததச சாபபிடடால _ இரததசததியாகம.
இரதத விரததியாகம. உடமப ெபரககம.

சரயான வயத வநத ெபணகள பபப அைடயாமல இரநதால, இசசரணதைத

5 கிராம அளவில தினசர சாபபிடட வநதால பபப அைடவாரகள.

இச சரணதைதக கபைபேமனிச சாறறில 5_10 கிராம வைர ேசரததச
சாபபிடடால ஒேர நாளில மனற ேவைள மரநதில ேதள ெகாடடய விஷம
நீ ஙகிவிடம.

இசசரணதைத ெவநநீரல 5_10 கிராம வைர கலநத சாபபிடடால,
ஈசேனாஃபிலியா, இரமல தீரம.

இசசரணதைதக ெகாடக களளிசசாறறில கைழததச சாபபிடடால களிர
காயசசல நீ ஙகம.

ஆலம பழபபச சாறறில சாபபிடடால ெபரசசாளி கடதத விஷம தீரம.

ேவபபமபடைடசசாறறில சாபபிடடால அரைண, வணடகளின கட விஷம
நீ ஙகம.

எலமிசசம பழசசாறறில சாபபிடடால சில விஷஙகள அைனததம நீ ஙகிவிடம.
விஷஙகளகக மரநத சாபபிடமேபாத பளியிலலாபபததியம இரகக
ேவணடம.

பசவின ேகாமியததில இசசரணதைதச சாபபிடடால ெசாறி, சிரஙக,
ெபரவயிற, மேகாதரம, நீராைம ேநாயகள நீ ஙகம. பளி இலலாத பததிய
உணவ சாபபிடேவணடம.

இநதச சரணதைத தினமம 5_10 கிராம ேதனில கைழததச சாபபிடடவநதால,
நீ ரததபேபான இநதிரயம ெகடடபபடம. ேபாக சகதி அதிகரககம.

ேபரசசமபழததில இசசரணதைதச ேசரததச சாபபிடடவநதால ேதகம
வலிைமெபறம. நலல பசி உணடாகம.

தமைபசசாறறில கைழததச சாபபிடடால ரததேசாைக ேநாய நீஙகம.

இளைம நீடகக ேவணடமானால, இச சரணதைதக கறகணட ேசரததச
சாபபிடடால ேபாதமானத.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
163
ெநாசசி இைலச சாறறில இசசரணதைதச சாபபிடடால வயிறறககடபப
நீ ஙகம.

இசசரணததடன கிராமபபெபாட ேசரததச சாபபிடடால தாத விரததி
உணடாகம.

மாதளம பழசசாறறில கலநத சாபபிடடால உடமபில ெகடட வாைடகள
இரககாத.

திராடைசப பழததடன இசசரணதைதச ேசரததச சாபபிடடால இரததவிரததி
உணடாகம. ெதாடரநத சாபபிட ேவணடம.

பசமபாலில இசசரணதைத ஒர மணடலம வைர சாபபிடடால உடமப பரபப
அைடயம. சரககைரயடன இசசரணதைதச சாபபிடடால பிதத ேநாயகள தீ ரம.

ெநலலிககாயச சாறறில கலநத சாபபிடடால சில தினஙகளில தீ ராத உடமப
எரசசல நீஙகம. பரததிக ெகாடைடைய ஊறைவதத அைரதத பால எடதத
இசசரணதைதச ேசரததச சாபபிடடவநதால வாதேராகஙகள தீரம.

ெவளளாடடப பாலில இசசரணதைதச ேசரததச சாபபிடடால, விநத ஊறம,
விநத ெகடடபபடம.

இசசரணதைத நலெலணெணயில கைழததச சாபபிடடால பாமபக கடயின
விஷம தீரம.

ெபாதவாக இசசரணம சாபபிடபவரகள மரநத சாபபிடம காலம வைர பளி
ேசரககாமல இரபபத நலலத. மரநதின வீ ரயம ெகடாத. ெநய, பால
ெதாடரநத ஆகாரததில ேசரததக ெகாளளேவணடம.

இசசரணம வாத சரததககபபின ஏறபடம அைனதத வைகயான
ேநாயகளககம பயனபடததினால, பரண நிவாரணதைதப ெபற மடயம.

வாத சரததால ஏறபடட எலமப பாதிபப, இதய ேநாய, மடட வலி ஆகியைவ
வநத விடடால, சிறவர மதல ெபரயவரகள வைர இமமரநைதச சாபபிடட
ேநாய நிவாரணம அைடயலாம.

எலமபத ேதயவ ேநாயகக மிக மககியமான மரநதாகம. எலமபத
ேதயவினால ஏறபடம வீ ககததிறகம, வலிககம இசசரணம நலல நிவாரணம
தரகிறத.

கழதத எலமபத ேதயவ, மதக எலமபத ேதயவ, இடபெபலமப
மடடககளில ேதயவ, மழஙகால மடடககளில எலமபத ேதயவ,
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
164
கணககாலகளில வீ ககம, வலி ஆகியவறறிறகம மடட வாதததிறகம இநதச
சரணதைதச சாபபிடட நலல பலைனப ெபறலாம. இநதச சரணம
சாபபிடவதால எலமப மடட களககத ேதைவயான எணெணயப பைசைய
உறபததி ெசயத ேநாய நிவாரணம ெபற உதவகிறத. ேநாயால
பாதிககபபடடவரகள இசசரணதைத 5_10 கிராம அளவில எடததத ேதனில
கைழததக காைல, மாைல சாபபிடட வரேவணடம.

இசசரணதைத 5 கிராம அளவில எடதத 300 மிலலி பாலில ேசரததக காயசசி
சரககைர ேசரததச சாபபிடடால மலமிளககியாகச ெசயலபடம.

5_10 கிராம சரணதைத நனறாகக ெகாதிககைவதத கஷாயமாகத தயாரதத
தினசர சாபபிடட வநதால, இரதத சததியாகம. இரததததில உளள மாசகள
அகறறபபடம. உடல ஆேராககியம உணடாகம; மணடலக கணககில இநத
கஷாயதைதச சாபபிடட வநதால, மிக எளிதாக இடபப மடட வலி, நரமப
வலி, கழதத வலி, கால மடடககளில ஏறபடம வலி வீ ககஙகள அைனததம
கணமாகம.

இசசரணம, மடககததான இைலச சரணம, உததாமணி இைலசசரணம ஆகிய
மனைறயம ஒர ைகபபிடயளவில எடதத, 500 மிலலி தணணீ ர ேசரதத
பாதியாகச சணடம வைர எரதத காைலயில சாபபிட ேவணடம. இவவாற
3_6 நாடகள சாபபிடட வநதால பாரச வாயககள கணமாகம.

நில ஆவாைர இைல, நீ ரட மததப பரபப, பவரசமபடைட, உபப இவறைறச
சமமாக எடதத ைமேபால அைரதத உடமப பராவம பசி அைர மணி ேநரம
ைவததிரநத களிதத விடடால, அலரஜியால ஏறபடட நைமசசல தீ ரம.

சரணம : நிலாவைர, சகக, மிளக, ஓமம, வாயவிடஙகம, சரககைர சமமாக
எடதத தனிததனியாகச சரணிதத சலிதத ைவதத ஒனறாகக கலநத 1_2
கிராம சரணம தினமம இரணட ேவைள ெவநநீ ரல கலநத சாபபிடடால,

வாய ெபாரமல, விமமல, விககல, கபேநாய, உடமப எரவ, இைரபபிரமல,
வாநதி, மலசசிககல, பிததம மதலிய அைனதத ேநாயகளம தீரம.

ேலகியம : கடககாய, பிஞசக கடககாய ெநலலி வறறல, சகக, நிலாவைர,
ேசாமப, கரபப உபப, தனியா இவறைறத தனிததனியாக இடதத தலா 50
கிராம அளவில எடதத வாதைம எணெணய ேதைவயான அளவ ேசரதத
அடபபில ைவதத 225 கிராம ேதன, 50 மிலலி எலமிசசமபழசசாற ேசரதத
ேலகியபதம வரமவைர சிற தீயாக எரகக ேவணடம. பதததில எடதத
பததிரபபடததிக ெகாணட இரவ படககமேபாத, ஒர ெநலலிககாய அளவ
சாபபிடட வநதால, சலபமாக மலமிளகம. வாத, பிதத, கபம எனனம மனற
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
165
ேதாஷஙகளால ஏறபடம அைனதத வைக ேதாஷஙகளம நிவரததியாகம.

சகேபதிகக : ேராஜா ெமாகக 25 கிராம, நிலாவைர 15 கிராம, சகக 10 கிராம,
கிராமப 5 கிராம இைவகைளச சிைததத 500 மிலலி தணணீ ரல ேபாடட
நனறாகக ெகாதிகக ைவதத வடகடட, ெபரயவரகளகக 120 மிலலி,
சிறவரகளகக 60 மிலலி, ஒர வயதக கழநைதகக 15 மிலலி வீ தம
ெகாடததால, சகேபதியாகம.

இவவாற ெகாடதத ேபதியாவதால கைளபப இரககாத. கடல மாச நீ ஙகம.
உடல சறசறபபாக இயஙகம. நிைனவாறறல அதிகரககம. கணகள
களிரசசியைடயம.

சைல ேநாய உளளவரகளககக ெகாடகக ேவணடய மலமிளககி மரநத.

ஐநத கடககாயதேதால, பததகிராம நிலாவைர இைல, ஐநத கிராம ேராசா
ெமாகக மனற கிராம சகக இைவ நானைகயம, நசககி 250 மிலலி
தணணீ ரல மதல நாள இரவ ஊறபேபாடட, அடதத நாள காைலயில
அடபபில ைவதத பாதியாகச சணட ைவதத வடகடட ஆறியபின கடகக
ேவணடம. இரணட மதல மனற மைற மலம ெவளியாகம. இததடன
மடடககளில உணடாகித ேதஙகியளள வாயநீ ர ெவளியாகி விடம.
மடடககளில அதிகம வீ ககம உளளவரகள வாரம ஒரமைறயம, ேலசான
வீ ககம உளளவரகள 15 நாடகளகக ஒரமைறயம இககஷாயதைதத
தயாரதத சாபபிடட வரேவணடம. இவவாற ேநாய தீரம வைர சாபபிட
ேவணடம.

ைதலம : நில ஆவாைர அைரதத விழத இரணட எலமிசசஙகாய அளவில
எடததக ெகாணட சீரகம 35 கிராம, ஒர விலவபபழததின சைதபபகதி
இவறைற நனக அைரதத ஒனற ேசரதத 1_500 மிலலி நலெலணெணயில
கலநத ைதல பதம வரமவைர காயசசி ைவததக ெகாணட தைல மழகி
வநதால பிததம ெதாடரபான அைனததக காயசசலகளம தீரம. கணகள ஒளி
ெபறற பாரைவ நனறாக இரககம.

நிலாவைர, மஞசள, மிளக, கடககாயத ேதால, ேவபபஙெகாழநத வைககக 50
கிராம சரணிதத, காைல, மாைல 10 கிராம அளவில சாபபிடடால, பதிைனநத
தினஙகளில பிதத வாய நீ ஙகம. மைளகேகாளாற உளளவர களின மைள
ெதளிவைடநத இயலப நிைலகக வரததவஙகம. ேதைவபபடடால மீணடம
தயாரததச சாபபிடலாம.

நிலாவைர சமலதைதயம ேவகைவதத, ஆறியபின பால ெகாடககம
தாயமாரகளின மைலகளில ைவததக கடடக ெகாணடாலம, பசிக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
166
ெகாணடாலம மனற தினஙகளில பால சரபப அதிகரககம.

நிலாவைர இைல, மரதாணி இைல, தரா இைல இைவ மனைறயம சமமாக
எடதத ஜாடயில ேவக ைவதத ைமேபால ஆகமவைர ெவநதபின எடதத
ைவததகெகாணட, தைலயில ேதயதத சிறித ேநரம ஆனபினப தைல மழகி
வநதால, தைலயில உளள ெபாடக நீஙகம. மட உதிரவத நினற விடம.
வழகைகயான பகதியில மீணடம மட மைளககம. நைர மட உளளவரகள
இமமரநைதப பசவதால, தைலமட கரபப நிறமாக இரககம. ேவற
சாயஙகள பச ேவணடயதிலைல.

பாகறகாய (பாகல)

பாகறகாய (பாகல)


தாவரவியலற ெபயர;(Monordica Charantia)
பாகறகாய ரசியில கசககம எனறாலம பல மரததவ கணஙகைளக
ெகாணடத.இதைன வறககலாம,அவிககலாம,ஸஃப
ெசயயலாம.கழமப,ெபாரயல,ெசயயலாம.வறறல ெசயத ேசமிதத ைவகக
ஆணட மழவதம பயனபடததலாம.

ஈரபதம-92.4 கிராம
பரதம-1.6 கிராம
ெகாழபப -0.2 கிராம
இைழபபாணடம-0.8 கிராம
தாதககள-0.8 கிராம
காரேபாைஹடேரடகள-4.2 கிராம
காலசியம- 20 மி.கி
மகளீ சியம- 17 மி.கி
ஆகஸாலிக அமிலம- 40 மி.கி
பாஸபரஸ- 70 மி.கிஅயம- 0.4 மி.கி
ேசாடயம- 17.8 மி.கி
ெபாடடாசியம- 152 மி.கி
ெசமப- 0.18 மி.கி
சலஃபர- 15 மி.கி
கேளாரன- 8 மி.கி
ைவடடமின ஏ- 210 ஐ.ய
தயமின- 0.07 மி.கி
ைரேபாஃபேளவின- 0.09 மி.கி
நியாஸின- 0.5 மி.கி
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
167
ைவடடமின சி- 88 மி.கி

100கிராமில 5 கேலார உளளத.

பாகறகாய களிரசசிையத தரம.சிறநத மலமிளிககி.பசிையத தணடம.பிதத
உபாைதகள நீ ககம.
நீ ரழிவககாரரகளின உணவில பாகறகாய அவசியம இடம ெபற ேவணடம
எனற பரநதைரககம. பாகறகாயயில தாவர இனசலின(plant insulin)இரபபைத
பிரடடஷ மரததவ கழ ஆரயசசி ெசயத ெதரவிககிறத.

நீ ரழிவ ேநாயாளிகள தினம சாபபிடட வநதால,ைவடடமின ஏ,பி,பி2,சி மறறம
அயசசததகைள அவரகள ெபறமடயம. ெதாடரதத பயனபடததிவர உயர
இரதத அழததம,கண உபாைதகள,நரமபவீ ககம ேபானற பிரசைனகள
ஏறபடாமல தடககலாம.
மனற ேதககரணட பாகல இைலசசாறடன ஒர கிளாஸ ேமாரகலநத பரகிட
மலம கணமாகம.

ஒர ேகாபைப பாகல சாறறடன ஒர ேதககரணட எலமிசைச சாற கலநத
தினமம ெவறம வயிறறில அரநத இரதத ேகாளாறகள நீ ஙகம.

கடதத கடதத ஈரைலப பாழாககிக ெகாணடவரகள தினமம காைலயில 30
மி.லி அளவபாகல சாறைற ேமாரடன கலநத கடததால நலல பயன
கிைடககம.

ஒர ேதககரணட பாகல ேவரகைள பைசேபால அைரதத அததடன சம அளவ
ேதன அலலத அேத அளவ தளசிசசாற கலநத இரவ ேதாறம அரநத
ஆஸதமா,மாரசசளி கணபபடம.

இரததக ெகாதிபபம சிறநீ ரகமம

இரததக ெகாதிபபம சிறநீ ரகமம

உடலிலளள உறபபகளில மககியமானத சிறநீ ரகம. இதைன உலகிலளள
மிகசசிறநத சததிகரபப உபகரணம எனற தான ெசாலல ேவணடம.
1- உடலின பிற உறபபகள மைறயாக ெசயலாறறக கடய அகசசழைல
உரவாககவதம,
2- உடலின தணணீ ர ேதைவயிைன ஒழஙக படததி உடைல சமநிைலயில
பராமரபபதம,
3-எலமப வளரசசிககத ேதைவயான காலசியம, பா�பர� இவறைற சரயான
அளவில ைவததிரகக கடய சகதியான ைவடடமின னைய தரவதம,
4-ேசாடயம, ெபாடடாசியம, அமேமானியா ேபானற தாதப ெபாரடகளின
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
168
அளைவ சரவிகிதததில தரவத

எனபத உடபட பலேவற பணிகைள சிறநீ ரகம சிறபபாக ெசயத வரகிறத.

சிறநீ ரகததிலளள ெஜ�டா கிளாமரளர ழடடஅநசரடயச எனற மடசச
ெரனின எனற சரபபிையச சரநத இரததக கழாயகளின அழதததைத ெரனின
ஆனஜிேயா ெடனசின மலம (சநnin - ஹேபiட வநேளiடn)

இரததக ெகாதிபைப சீர ெசயத சமநிைலயில ைவககினறத.

சிறநீ ரகம இரததக ெகாதிபபால பாதிககபபடகினறதா? அலலத சிறநீ ரகததால
இரததக ெகாதிபப உணடாகிறதா?

சிறநீ ரக ெசயலிழபப, சிறநீ ரக இரததக கழாயகளில அைடபப எனபன ேபானற
காரணஙகளால இரததக ெகாதிபப உணடாகிறத எனபத எவவளவ
உணைமேயா அத ேபானேற அதிக இரததக ெகாதிபபினால சிறநீ ரக
ெசயலிழபப எனற பாதிபபம உணைமேய!

நீ ரழிவ ேநாைய கணபபடதத

நீ ரழிவ ேநாைய கணபபடதத

அககபஞசர சிகிசைச மைறயில நமத உடலகக ேதைவயான உயிரசகதி
நைரயீ ரலில உரவாககபபடட 2 மணி ேநரததகக ஒர நரமப வழி என 12
நரமபததளஙகளின வழியாக தனத மழசசறைற ஒர நாைளககள
மடககினறத.

இநத உயிரசதைத தனனிடததில வாஙகி தனகக அடததளளதிறக அனபபி
ைவபபதறகாக உடலில சமார 700 அககபஞசர ஸதானஙகள உளளன. இநத
உயிர சகதியின ஓடடம தைடபடவதால நம உடலில சில பல உபாைதகள
வரகினறன.

இநத தைடைய ஊசிகள மலம அகறறி மறபடயம உயிர சகதியின
ஓடடதைத ஒழஙகபடததினால அநத உபாைதகள நீஙகிவிடகிறத. இதேவ
அககபஞசர ைவததிய மைறயின அடபபைட எனகிறார பிரபல அககபஞசர
நிபணர டாகடர மததககமார.

அககபஞசர ைவததியமானத 65 வயதகக ேமல உயிர சகதியின வீ ரயம
தானாக கைறய ெதாடஙகவதால 65 வயதகக கீழ யாரம இநத சிகிசைசகக
உடபடலாம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
169
உணவககடடபபாேடா, பததியேமா கிைடயாத. எநத மரநதம எடததக
ெகாளள ேவணடயதிலைல. ஆகேவ மரததவ ெசலேவ இலைல.
நமகணகளின கரவிழி, நாகக இைவகைள ைவதேத ேநாைய கணட பிடதத
விடவதால எகஸேர, ஸேகன இவறறககாக ெசலவ ெசயய ேதைவ இலைல.

நமைம அறியாமேலேய நமமைடய வாழகைகயில நாம அககபஞசர மைற
ைள நமகக நாேம ெசயத வரவத வியபபில ஆழததகிறத.

காைலயில எழநத ெவளிேய கிளமபம ேபாத பிளைளயார ேகாவிலகக ேபாய
நம இர காதகைளயம பிடததக ெகாணட ேதாபபக காரணஙகள ேபாடவத,
ஆசிரயர மாணவைன காைதபபிடதத திரகவத, தைலயில கடடவத, நமகக
ஏதாவத ஒர விஷயம ஞாபகததகக வரவிலைல எனறால ேபனாவால மன
ெநறறியில அடததக ெகாளவத, காதகளில வைளயம ேபாடவத ேபானற
அைனததேம அககபஞசர மைறகளதான.

அககபஞசர மைறயில நம காதகளில உடமபில உளள அததைன
உறபபகளககான ஸதானஙகள உளளன. நம காதகைள இழககமேபாத இநத
ஸதானஙகள தணடபபடட நம உடல வலிைம ெபறகிறத. காைத திரகம
ேபாத தணடபபடகிறத. தைலயில மடடம ஒர ஸதானததில 100
ஸதானஙகள உளளன. ஆசிரயர கடடம ேபாத அைனததம
தணடபபடகினறன.

நம மன ெநறறியில மககியமான ஸதானம உளளத. ேபனாவால அதில
தடடம ேபாத ஸதானம தணடபபடட மறநத ேபான விஷயஙகள நமகக
ஞாபததகக வரம. காதில கமமல உராயவதால கண பாரைவ பலபபடம.

அககபஞசர மைறயில ஏராளமான ேநாயகள கணமாகினறன. மககியமாக
நீ ரழிவ ேநாைய மழைமயாக கணபபடததிவிடலாம. இத தவிர எளிதில
கணபபடததக கடய உபாைதகள பறறிய விவரம வரமாற.

உடல பரமன - உணவக கடடபபாட மறறம உடறபயிறசி. 12 நாடகளில 5
கிேலா எைடைய கைறககலாம.

தைல மட வளர - 20 நாடகள சிகிசைச ெபறற பின தைல மட வளரநத
விடம.

மகசசரககம நீ ஙக - மகததில உளள சரககஙகள கனனஙகளில ெதாயவ,
கணகளகக கீழ உளள கரவைளயஙகள நீ ககவத.

மடட வலி - நாளபடட மடட வலியில இரநத மழைமயான நிவாரணம
கிைடககம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
170

சீரகம

பனெமாழிப ெபயரகள: சீரகததிறக ஆஙகிலததில �கமின� (Cumin) எனற
ெபயர. இநதியில ஜீ ரா, ெதலஙகில ஜீ லகாரா, கனனடததில சீரேக, மராததியில
சிேர, கஜராததியில ஜிர, அசாமியில ெகாதத ஜீ ரா, ஒரயாவில ஜிரகா,
காஷமீரயில ைஜயர எனற ெபயர.

ெபயர வநத விதம: நமத உடமபின உளளறபபகளில ஏறபடம பலவைக
சீரேகடகைளச சரெசயயம கணமெகாணட வாசைனப ெபாரள (Spice)
எனபதால, இதறக தமிழில �சீரகம� எனற தாவர இயல நிபணரகள ெபயர
ைவததாரகள. சீர+அகம = சீரகம. அகதைதச சீர ெசயயம ஓர ஒபபறற
இயறைக மரநத சீரகம.

சததப ெபாரடகள: நற கிராம சீரகததில அடஙகி உளள சததப ெபாரடகள
கீழககணடவாற உளளன. பரதம 17.7 கிராம, ெகாழபப 23.4 கிராம,
ெபாடடாசியம 2.1 கிராம, சணணாமபச சதத 0.9 கிராம, பாஸபரஸ 0.5 கிராம,
ேசாடயம 0.2 கிராம, இரமபசசதத 48.1 மிலலி கிராம, தயாமின 0.8
மிலலிகிராம, ைரேபாஃபிேளவின 0.4 மிலலிகிராம, நியாசின 2.5 மிலலிகிராம,
அஸகாரபிக அமிலம 17.2 மிலலிகிராம, ைவடடமின ஏ 175 ஐ.ய.

ெபாதப பயனகள: சைமயலகக சைவயம, மணமம தரவதில சீரகம பல
வழிகளில உதவகிறத. பலவித மசாலாப ெபாட தயாரபபில இத ஓர
உபபெபாரளாக பஙக வகிககிறத. சப வைககள, சாஸ வைககள, ஊறகாய
வைககள தயாரகக இதவம இடம ெபறகிறத. மிடடாய, ேகாக, ெராடட
வைககள ெசயவதறகம பயனபடகிறத. ெசரககாைம, வாயத ெதாலைல
இைவகளகக மாமரநத. பிதததைத ெமாததமாகப ேபாககம. பசிையத
தணடம. கடல ேகாளாறகைளக கணபபடததம எளியமரநத. வயிறறப
ெபாரமல, உடல அசதி ேபாககம. நரமபகைள வலபபடததம.

மரததவப பயனகள: சீரகககடநீர: தினமம தணணீ ரடன சிறித சீரகதைதப
ேபாடட நனக ெகாதிகக ைவதத �சீரகக கடநீர� தயார ெசயத ைவததக
ெகாளளவம. இைத, நாளமழதம, அவவபேபாத பரகி வர, எநதவித
அஜீ ரணகேகாளாறகளம வராத. நீ ரமலம பரவம ேநாயகைளத தடககலாம.
பசி ரசிையத தணடம தனைமயதம ஆகம இநதச சீரக நீர.

1-சிறித சீரகதைத ெமனற தினற ஒர டமளர களிரநத நீைரக கடததால
தைலசசறற கணமாகம.

2-ேமாரடன சீரகம, இஞசி, சிறித உபப ேசரததப பரகினால வாயத
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
171
ெதாலைல நீ ஙகம.

3-சீரகதைத இஞசி, எலமிசசம பழசசாறில கலநத ஒரநாள ஊறைவததக
ெகாளளவம. இைத, தினம இரேவைள வீ தம மனற நாடகள சாபபிடட வர,
பிததம ெமாததமாகக கணமாகம.

4-சகக, சீரகம, மிளக, திபபிலி ஆகியவறைறப ெபாடதத ேதனில கலநத
சாபபிடடால எலலா உடல உளஉறபபகைளயம சீராக இயஙகச ெசயவேதாட,
ேகாளாற ஏறபடாத தடககம. எனேவ, வாரம ஒரமைற தடபப மைறயாகக
கட (Prophylactive) இைதச சாபபிடலாம.

5- உடலகக களிரசசியம, ேதகதைதப பளபளபபாக ைவககம ஆறறலம
சீரகததிறக உணட. எனேவ, தினம உணவில சீரகதைத ஏதாவத ஒர வழியில
ேசரததக ெகாளேவாம.

6- திராடைசப பழசசாறடன, சிறித சீரகதைதப ெபாடததிடட, பரகினால,
ஆரமபநிைல இரதத அழதத ேநாய கணமாகம. மததியதர இரதத அழதத
ேநாய இரபபவரகளகக, ேமலம இரதத அழததம அதிகரககாத தடககம.

7- சிறித சீரகம, நலலமிளக ெபாடதத, எணெணயிலிடடக காயசசி, அநத
எணெணையத தைலயில ேதயததக களிததால, கண எரசசல, கணணிலிரநத
நீ ர வடதல நீஙகம.

8-அகததிககீைரயடன, சீரகம, சினனெவஙகாயம ேசரதத கஷாயம ெசயத
அததடன கரபபடட ெபாடததிடட சாபபிடடால, மன அழததம மாறம.
ஆரமபநிைல மனேநாய கணமாகம.

9- சீரகம, சகக, மிளக, தனியா, சிததரதைத இவைவநைதயம ேசரதத, தளாககி
ைவததக ெகாளளவம. இதில இரணட சிடடைக வீ தம, தினம
இரணடேவைளயாக சாபபிடடால, உடல அசதி நீஙகி, பததணரசசி ஏறபடம.

10- சீரகதைத ேலசாக வறதத, அததடன கரபபடட ேசரததச சாபபிடட வர,
நரமபகள வலபெபறம. நரமபத தளரசசி கணமாகம.

11- சிறித சீரகததடன, இரணட ெவறறிைல, நானக நலல மிளக ேசரதத
ெமனற தினற, ஒர டமளர களிரநத நீர பரகினால, வயிறறப ெபாரமல
வறறி, நலம பயககம.

12- சீரகததடன, மனற பறகள பணட ைவதத ைமயய அைரதத, எலமிசைச
சாறில கலநத கடததால, கடல ேகாளாறகள கணமாகம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
172
13- ஓமததடன சிறித சீரகம இடட கஷாயம ெசயத, சாபபிடடால, அதிக ேபதி
ேபாகக நிறகம.

14-ெபணகளகக ஏறபடம ெவளைளப படதல ேநாயகக, சிறித சீரகததடன
சினன ெவஙகாயம ைவதத ைமயய அைரதத, பசமபாலில கலநத கடதத
வர, நலல பலன கிைடககம.

15-சிறித சீரகததடன, கீழாெநலலி ைவதத அைரதத, எலமிசைச சாறில
ேசரததப பரகி வர, கலலீ ரல ேகாளாற கணமாகம.

16-சீரகதைத ேதயிைலத தளடன ேசரதத கஷாயம ெசயத கடததால
சீதேபதி கணமாகம.

17-ெகாஞசம சீரகமம, திபபிலியம ேசரததப ெபாடதத ேதனில கைழதத
சாபபிடடால, ெதாடர விககல விலகம.

18-மஞசள வாைழப பழததடன, சிறித சீரகம ேசரததச சாபபிடட வநதால
உடல எைட கைறயம.

19- சிறித தனியாவடன, சிறித சீரகம ேசரதத ெமனற தினறால, அதிகம மத
உணட ேபாைத தணியம.
ெநலலி கனி

ெநலலி கனி

மிகவம பழமயானம பராணஙகள இலககியஙகள ேபானறவறறில சிறபபாகக
கறிபபிடபபடட� �◌்ளமான சிறநத கனி ெநலலிககனி.

சிதத மரதவம, ஆயரேவதம, மரதவம, யனானி ேபானற அனத வகயான
மரதவ மறகளிலம பிரதான இடம வகிபப இநத ெநலலிககனியாகம
சதககளிலம சர, ேநாய தீரககம கணஙகளிலம சர ெநலலிய மிஞச ேவேறம
இலல. மறகாலததவரகள நாளேதாறம ஒர ெநலலிககனி உணட உடலயம,
மனததயம எனறம இளமயாக வததிரநதாரகளாம எனேவதான, இதக
காயகலபம எனற அழததனர. இனற இதன ெபரம உணரந உலக
மககளனவரம பலேவற வகயில ெநலலியப பயனபடதகினறனர.

ெதனனிநதியா, இலஙக, மேலசியா மறறம ெதனேமறக ஆசியப பகதிகளப
பிறபபிடமாகக ெகாணடதாகம. ெநலலியில இரவக உணட. அரெநலலி
மறறம ெபரெநலலி எனபனவாகம. அரெநலலி சிறிதாக வளரம. வீ டகளில
காணபபடம. ெபரெநலலி ெபரய மரமாக வளரம. சிறிய இலகளக
ெகாணடதாகம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
173

பலேவற பயனகள

ெநலலிககனியப பலேவற மறகளில பயனபடததலாம. ெநலலிசசாற, சரபத,
ெநலலிபரபி, ெநலலிமரபபா, உலரெநலலி, ெநலலிபெபாட, ேலகியம,
விதபெபாட, ெநலலிததலம, ெநலலிநீ ர, திரபலா, ஊறகாய ேபானற பலேவற
வககளில பயனபடததலாம.

பலேவற ெமாழிபெபயரகள

ஆஙகிலம _ கஸெபரர

சமஸகிரதம _ அமரபாலம அமலாகம

கஜராத _ அமலா

அஸஸாம _ அமலிக

மராததி _ அவளா

கனனடம _ ெநலலிககாயி

பிரஞச _ பிலாநதா எமபலிக

ெஜரமன _ ெகபரசலிெசர

வஙகாளம _ அமலாகி

இநதி _ அமலா, ஆரா

காஷமீர _ அனேபா

பஞசாப _ அமபலி

ெதலஙக _ உளிரககாய

மலயாளம _ ெநலலிகக

ெபரஸியன _ அமலா

அரப _ அமலாஜ

இதன தாவரவியல ெபயர �எமபலிகா அஃபிஸினாலிஸ� எனபதாகம.
யேபாரபிேயசிேய எனற தாவரக கடமபததினகீழ� � வரகிற.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
174

அடஙகியளள சதககள

ஈரபபதம _ 81.2%

பரதம _ 0.5%

ெகாழபப _ 0.1%

தா உபபககள _ 0.7%

நாரசசத _ 3.4%

மாவசசத _ 14.0%

சணணாமப _ 0.05%

பாஸபரஸ _ 0.02%

இரமப _ 1.2%

வடடமின �பி� _ 30 மி.கி

நிேகாடனிக அமிலம _ 0.2 மி.கி

வடடமின �சி� _ 600 மி.கி

மறற பழஙகள விட ெநலலிககனியில தான அதிகளவ வடடமின சி உளள.
ெநலலிய ேவகவததாேலா, ஊறகாய ேபாடடாேலா, உலர வததாேலா
இதிலளள வடடமின சி அழிவதிலல. ேமலம கநதல தலஙகள தயாரககலாம.
ெநலலிககடடயக கிணறறில ேபாடடால நீ ரலளள உபபககள நீ ககி தணணீ ரச
சததிகரககம.

மரதவப பணபகள

களிரடட, மலமிளககி, விஷமேபாககி ேபானற தனமகளக ெகாணட. ேமலம
நரயீ ரல ெபரககததக கணபபடதம. பழககளக ெகாலலம. கணேநாய, வயிறற
ேநாயகளக கணபபடதம. இராஜ மரந எனபபடம திரபலா மரநக கலவயில
ெநலலி மதனமயாக இதில இடமெபறகிற. இடமெபறம மறற இரணட
மரநகள கடககாய, தானறிககாயாகம. ெநலலிப பழஙகளக ெகாணட
சயவனபபிராசம மரந தயாரககபபடகிற.

மரதவப பயனகள
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
175

ெநலலிய இடதச சாற பிழிந ேதன ேசரத சிறிதளவ திபபிலிப ெபாட கலந
சாபபிடட வர சவாச காசம கணமாகம.

உலர பழததச சாபபிடட வர கணபாரவ கடம. வயிறறபேபாகக நிறகம.

ெநலலிசசாறற அரநதி வர நரயீ ரல ெபரககம தீரம. பழககள அழிககம.

ெநலலிய அரத சிறிதளவ கஙகமபப கலந ேராஜா நீரடன கலந கடகக
தலவலி, மலேநாய நீ ஙகம.

ெநலலிசசாற உடலிலளள அதிக சரககரயக கறககம.

நாளேதாறம ஒர ெநலலிககனி தினறால இதயக ேகாளாறகள நீ ஙகம.
நரமபத தளரசசி, இளநர, ேதால சரககம ேபானறவ கணமாகம.

பாலில சிறிதளவ ெநலலிசசாற கலந சாபபிடடவர கீலவாதம, நரமபத
தளரசசி, மளசசட ஆகியவ கணமாகம.

ெநலலிய உலரததிப ெபாடயாககி ேதயதக களிகக உடலில ெசாறி, ேதால
சரககம நீஙகம.

உலர ெநலலிய நீ ரல ேபாடட ஊறவத இநநீ ரல கணகளக கழவி வர
கணேநாயகள கணமாகம.

ெநலலிப ெபாடயடன ேதன அலல ெநய கலந இரவில சிறிதளவ உணடவர
கணபாரவ மஙகதல மாறம.

ெநலலிககனிய, எலமிசச இலகேளாட ேசரத அரத பாலில கலந, நர
(ஆரமபககடட நர) மடகள ேமல ேதயத, ஒர மணி ேநரம ஊறிய பின
இளஞசடான நீ ரல களித வர நர ேமலம ேதானறா.

றீ ெநலலிய அரத ெநறறியில பறறப ேபாட சளியடன கடய தலபாரம,
தலவலி நீஙகம.

ெநலலிசசாறடன ேதன கலந சாபபிட சளி, மமல நீ ஙகம.

பாலில ெநலலிபெபாடயக கலந ெகாதிகக வத, சிறிதளவ ெநயவிடட கலககி
அரநதிவர கககவான இரமல கணமாகம.

ெநலலிககாயத தினற வநதால பேயாரயா ேநாய, ஸகரவி ேநாய நீ ஙகம. பல
கிரமிகள அழியம.

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
176
ெநலலிசசாறில சநதனம உரத சிறிதளவ உடெகாளள கமடடல, வாநதி
நிறகம.

ெநலலி விதய ஊறவத அரத, பாலில கலந சாபபிட மலேநாய கணமாகம.

ெநலலி ேலகியம உணட வநதால இதயம வலிம ெபறம. இரததககழாய
அடபப நீஙகம.

ெநலலிச சாறடன, வாழபபடட சாற கலந அரநத பாமப, ேதள, வணட
நஞசகள இறஙகம.

ெநலலிபெபாட, ெநலலி ேலகியம இவகள மவால பணணாகிபேபான
உளளறபபகளச சீராககம.

ஆயரேவதம

ஆயரேவதம

ஆயரேவதம எனபத ‘வாழகைகயின விஞஞானம’ (சயனஸ ஒவ லயவ) எனக
கறிபபடகிறத. மிகவம பழைம வாயநத இநத இயறைகயான கணபபடததம
மைறயானத இநதிய உபகணடததில ஏறககைறய 4000 கி.ம காலததிலிரநத
பயனபாடடல இரநத வநதிரககினறத. ஞானிகளம, தவசிகளம,
மனிவரகளம, வரவத உணரேவாரம, ேவதஙகளின ஒர பகதியான
ஆயரேவததைத உரவாககினர. ேஜாதிடம (அஸேறாெலாயி), ேவதஙகள, ஒர
விதியின கீழியஙகம பிரபஞச நடதைதயின விளககதைத தனனகதேத
ெகாணடளள ேமனைமயான அறிவப ெபடடகமாகம. ேயாக அபபியாசம,
தியானம (ெமடறேரசன), ேசாதிடம (அஸேறாெலாயி) ேபானறன ேவதஙகளின
பகதியாகம. இதில ஆயர;ேவதம மனித உடலின நிைலகள பறறிய
அறிவாகம. மலிைக மரததவம, உணவ மைற (பததிய உணவ) உடைல
பிடததவிடதல, சததிர சிகிசைச, உளவியல, ஆனமீகம ஆகியன ஆயர ேவத
பிரவின மககிய பகதிகளாகம. ஆயர ேவதமானத ஞான ஒளி ெபறற தநத
ேவதஙகளில உடல ேநாையக கணபபடததவதறகாக கிைடதத மரததவ
அறிவாகம. மிகவம கறிபபாகவம, உளளடககமாகவம தரபபடடரககம
ஆயரேவத மைறகள பாரமபரய சீன ைவததிய (ரடசனல ைசனீ ஸ ெமடசின)
மைறயிலம பல ஒறறைமகைளக காடட நிறகினறத. அணைமக கால ெதால
ெபாரள ஆராடசிகளிலிரநத, ஆயர ேவத ைவததிய மைறயானத
பைழைமயானதம, ைவததிய மைறகளில மதனைமயானதமாக
பினபறறபபடட வநதமாக அறியககிடககினறத.

மிக நீ ணட வரலாறறில ஆயர ேவதம பல படகளில மாறறஙைள கணடளளத.
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
177
ேவத காலததிலிரநதம, இநத கலாசசாரததிலிரநதம,
இநேதாேனசியாவிலிரநத, கிேரககம வைர ஆயர ேவத மரந;த மைற
பரவியிரநதத. பினனய நாடகளில, கிேரககர இதைனத தழவி தமகெகன ஒர
மைறையச ெசயதனர. பதத மதம பரபபச ெசனற விடஙகளிெலலலாம. ஆயர
ேவதமம பரபபபபடடத. இவவாறாக தீெபத, இலஙைக, பரமா ேபானற பதத
மதம தழவிய நாடகளிெலலலாம, சீன ைவததிய மைறயிலம ஊடரவி
நிறகினறத. ஆயர ேவத மைறயானத பல நாடகளிலம, காலநிைலகளிலம
பணபாடகளிலம ேநாய தீரககம மைறயாகப பயனபடட
மதிரசசியைடநதிரககினறத.

இனைறய நாடகளில, பணைடய ேநாயதீர;ககம வழிமைறகள மீள
ஆராயவககம, மீள பரசீலைனககம உடபடததபபடட உலகளாவிய ரதியில
மரநதாகேவா அலலத ஆேராககியம தரம உணவப ெபாரளாகேவா
உடெகாளளபபடகினறன. ஒர உலக ைவததியம அலலத மரநத, அதாவத
எநத நாடடல எனன மலிைக கிைடககினறேதா அத ேநாயறற ேவறற
நாடடவரால பயனபடததபபடக கடயதான சிறபபான அபிவிரததித திடடஙகள
நைடமைறகக வநத ெகாணடரககினறன. இநத வரைசயில ஆயர ேவத
மைறகளம சேதசி ைவததிய மைறகளம ஆயவககடபடததபபடட
வரகினறன. இவறறள ஆயரேவதம, சீன பாரமபரய மரநத (ரசிஎம)
ஜேராபபிய மரததவம ேபானறன பல வைககளில ஒததிரபபதனால இைவ
யாவறைறயம ஒரஙகிைணபபதம இலகவானதாகம.

ஆயர ேவத மைறயில ேநாய தீ ரககம திடடமானத இர பட நிைலகளில
ெசயறபடகினறத. மதறபடயில சாமானயர கட சய கவனததில ெகாணட
வாழகைக மைறகைள மாறறியைமதத ேநாய தடபப ெசயத வாழவதம,
இரணடாவத படயில இயறைக அலலத மலிைக ைவததியரகள தமத
சிகிசைசக கடததில ேநாயறேறாரககாக பயனபடததவதமாகம. பல
ெபாதவாக ேதானறக கடய ேநாய நிைலகளகக நாமாகேவ ைகமரநத
ெசயத ெகாளளலாம. ேநாயிலிரநத நாமாகததான கணம ெபறேவணடம.
காலககிரமமாக நாம சில மைறகைளக அலலத பயிறசிகைள அலலத
ஆசனஙகைளச ெசயத வரேமாமானால இயறைகயடன ஒனறிபேபாய
வாழவதனால ேநாயணகா வணணம வாழலாம. இலலாத ேபாதில
விேசடமான, சிககலான ைவததிய மைறகள ேதைவபபடம இவவிடததில
ஆயர ேவத ைவததியரன ேதைவயம ேசைவயம மககியமாகம.

உயிர; இயககததிலிரபபைவ, பஞச பதஙகளால (காறற, நீ ர, தீ, பமி(மண),
ஆகாயம) ஆனைவயாகவம, இைவ யாவம இைடவிடாத
மாறறததிறகளளாவதாகவம, ெதாடரசசியான ெதாடரபாடலககளளாவதமான
அடபபைடத தததவதைதக ெகாணடளளத. உயிர; தடபபிறக மிக
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
178
மககியமான இநத சகதிைய மனற ேதாசாககளாக பிரததிரககிறார;கள.
வாத, பிதத, கப ேதாசாககள.; ஒவெவாரவரககம காணபபடட ேபாதிலம
இைவ ெதாடரசசியாக மாறறததிறகளளாகினறன. ஒவெவார மனித
உடலிலம திர ேதாசாககளின அளவகள, அவரன உணவ, நாளின ேநரம,
சழல காலநிைல, மனநிைல, அடககபபடட மனவணரகள, மனவரதத,
வாழகைகச சைமபபழ அளவகள ேபானற காரணிகளால மாறறபபடகினறன.
ஒரவரகக இயலபாக இரகக ேவணடய ேதாசா நிைல சமனநிைல
மாறறமைடநத பிராணேவாடடம - (உயிர சகதி) கழபபமைடகிறத.
உயிரசசகதியானத உணவாகவம, மசசககாறறாகவம உளெளடககபபடட,
அகனி அலலத சமிபாடடத தீயினால சகதியாக விடவிககபபடகினறத.
அகனியின அளவ கைறவாக இரககம ெபாழத உடலில நஞச (அமா)
ேதஙகவதனால, உடல ேநாயகளகக காரணமாகிறத எனக கரதகிறத.
இதனால தான ஆயர ேவத ைவததிய மைறயில உடலின நஞசகறறல
அலலத கழிவகறறல ( வியரைவ, சிறநீ ர, மலம - 3 கழிவகள (மாலா))
மைறகள மககியபபடததபபடகினறன. ேதாசாககள சமநிைலபபடம ெபாழத
உயிரசகதி அதிகரகக ஒரவர; தனத பைழய அலலத வழைமயான நிைலககத
திரமபகினறார;. சமநிைலையப ெபறவதறக, மலிைக மரநத, ேயாக
ஆசனபபயிறசி, உடைல அழதததல (மசாச), தியானம ேபானறன
பயனபடததபடகினறன.

எஙகள ஒவெவாரவரனளேளயம ெதயவத தனைம ெபாரநதிய
கணபபடததபவர இரககினறார. இவேர ஒரவைர உணைமயாக
கணபபடததபவராவர;. இவைரயனறி யாரம எதவம ஒரவைரக
கணபபடததிவிட மடயாதாதலால, இநத கணபபடதபவைர நாம ெசயறபட
ெசயயேவணடம.

ஒர வாழகைகப பயணததில ஒரவர தனைனபபறறி, கறறக ெகாளவதனால
தனனறிவில ேமமபடகினறார. எனேவ ேநாய நிைலெயானறானத
எமைமபபறறி ேமேலாடடமாகவம, ஆழமாகவம அறிநத ெகாளளைவககம
ஒர கரவியாகம. இவவாற நாம ஆழமனதடன ெதாடரைபயம
ஏறபபடததிவிடேவாமானால, மனதில மகிழவம, ஒததிைசவம கிைடபபதனால
பறசசழல இ;டரகைள இலகவில ெவனறவிடலாம. உனைனயறிதேல
உனைனக கணபபடததம மைறயாகம.


கமபயடடர மன ேவைலயா

கமபயடடர மன ேவைலயா

«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
179

கமயடடரல அதிக ேநரம ேவைல பாரபபவரா நீ ஙகள? இதனால அடககட
கணகள ேசாரநத ேபாகிறதா. கவைல ேவணடாம. ேசாரைவ விரடட
«Ûᾡ

«Ûᾡ Anuradha

Anuradha
180
பததணரவ ெபற இேதா ஒர சபபர டபஸ:

ேதன மறறம உரைளக கிழஙக சாற ஆகியவறைற சர விகிதததில
கலநதெகாளளவம. இதில பஞைச நைனதத கணகள மீத ைவதத சிறித
ேநரம ஒததடம ெகாடஙகள.

இரவ தஙகேபாகம மனப, இநத மைறைய ெதாடரநத ஒரவாரம
ெசயதவநதால கணகைள விடட ேசாரவகள பறககம. உஙகள பாரைவயில
பததணரவ ெதரயம.
«Ûᾡ

«Ûᾡ
தைல முடியுதிர்வு

Anuradha

தைல முடியுதிர்வு ெபரும்பாலான ஆண், ெபண்களிடம் இருந்து தைலமுடி உதிர்தலும் வழுக்ைக விழுதலும் ேவறுபாடானைவ. முடி உதிரும் ேவகம் நடக்கின்றது என்றால் காலம் ெசல்லச் ெசல்ல தைலமயிர்

உதிரல் பற்றிேய அதிகமான கவைலகள் ெதரிவிக்கப்படுகின்றன. தைல முடி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கின்றைம ஒரு பிரச்சிைன தான். இங்கு என்ன ெமல்லியதாவேதாடு மயிர்க்கணுக்கள் காலப்ேபாக்கில் சிறிதாகின்றன. இதனால்

புதிய மயிர் வளர்வதற்கான வாய்ப்பு குைறவேதாடு மயிர்க்கணுக்களின்

தூக்கமின்ைம, உணவுப்பழக்கம், சாப்பாட்டில் விருப்பமின்ைம, ைதெராயிட்

அது உதிர்கின்றது. இதற்கு பல்ேவறு காரணங்கள் இருக்கின்றன. மனவழுத்தம், குைறபாடு மற்றும் ஓேமான்களில் மாற்றங்கள் என்பனவும் தைலமுடி உதிரக் தற்காலிகமானதாக நடப்பதுடன் மீ ளவும் புதிய மயிர்கள் வளர்கின்றன.

ஆேராக்கியமும் வளர்ச்சியும் குன்றி ஒட்டுெமாத்தமாக மயிர் ஐதாகி ெதாடர்ந்து

காரணங்கள் ஆகின்றன. அேநகமான நபர்களில் இவ்வாறான தைலமுடி உதிர்வு நிரந்தரமாக தைலமுடி உதிர்வதானது ேமல் பற்றன் அல்லது அேலாபீசியா காலம் வைர ஆேராக்கியமாக ைவத்திருப்பதற்கு பல்ேவறு சிறப்பான குைற நிரப்பி: ெகயார் ஸ்கின் அன்ட் ெநயில் ேபாமிலா (உயிர்ச்சத்து

என்று அைழக்கப்படுகிறது. அதிட்டவசமாக உங்களது தைலமயிைர கூடுமான

உபாயங்கள் தற்ேபாது இருக்கின்றன. மூலிைகக் கலைவ: ேபா-ரி ெகம்பிளக்ஸ், தாதுப்ெபாருள் கலைவ) மற்றும் அல்ற்றா ஒேமக்கா ஆகிய மருந்துகள்

கலைவ: ேபா-ரி ெகம்பிளக்ஸ், ெகயார் ஸ்கின் அன்ட் ெநயில் ேபாமிலா

தைலமுடி உதிர்வைத தடுக்கவும் குைறவைடயவும் உதவுகின்றன. மூலிைகக் (உயிர்ச்சத்து தாதுப்ெபாருள் கலைவ): உலகில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும்

விலங்குகளில் காணப்படும் திரவத்தன்ைமயான ேசதன சல்ேபானில் சல்பைரக் ெகாண்டு தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துப் ெபாருேள எம்.எஸ்.எம் ஆகும். இது புதிய பச்ைச மரக்கறிகள், பழங்கள், பால், இைறச்சி, கடல் உணவு, தானியங்கள் உள்ளிட்ட பல்ேவறு உணவுப் ெபாருட்களில் இருந்து ெபறப்படுகிறது.

ெபாதுவான குடிபானங்களான பால், ேகாப்பி, ேதயிைல என்பவற்றிலும் இது ஆேராக்கியமான ேகசம், சருமம், நகங்கள் என்பவற்றிற்கு ேதைவயான

காணப்படுகிறது. இந்த சல்பர் உடலுக்கு எம்.எஸ்.எம் ஆல் வழங்கப்படுவேதாடு

ெகாலஜன் மற்றும் கரட்டீன் உற்பத்தி ெசய்ய உதவுகிறது. விற்றமின் சி ஆனது ெநகிழ்வுத்தன்ைமையயும் ேமம்படுத்துகிறது. அத்துடன் ெகாேலாஜைன குருதிச் சுற்ேறாட்டத்ைத சீர்ப்படுத்துவேதாடு ெமன்சவ்வுகளின்

உற்பத்தி ெசய்து ேபணுகிறது. அமிேனா அமிலங்களான புNpராைலன், ைலசீன் மற்றும் சிலிக்கா கனியுப்பு ஆகியைவயும் ெகாலஜன் உற்பத்திக்கும் ெகம்பிளக்ஸ்: தைலமுடி உதிர்தல், ெசாடுகு, நைர ஆகியவற்ைற ெமன்சவ்வுகளின் விருத்திக்கும் அவசியமானைவ. மூலிைகக் கலைவ: ேபா-ரி

Anuradha

2

«Ûᾡ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->