You are on page 1of 1

Cài đặt các dịch vụ trên Linux

Cài đặt DHCP 1. DHCP được cài đặt bằng hai gói:  dhcp-[version].rpm.  dhcp-devel-[version].rpm.  Hoặc cài đặt từ gói source. 2. Cấu hình : làm từng bước theo hướng dẫn http://www.brennan.id.au/10-DHCP_Server.html Cài đặt DNS 1. Cài đặt dịch vụ DNS bằng các gói bind  bind-utils-[version]  bind-libs-[version]  bind-[version] 2. Cấu hình : làm từng bước theo hướng dẫn : http://www.brennan.id.au/08-Domain_Name_System_BIND.html Cài đặt SSH : Cài đặt bằng gói : openssh Cấu hình : làm từng bước theo hướng dẫn : http://www.brennan.id.au/16-Secure_Shell.html Cài đặt FTP Server : 1. Cài đặt  Có nhiều gói để cài đặt dịch vụ FTP như: vsftpd, wu-ftpd, pureFTPd, proFTPD.  Gói vsftpd được đánh giá là security tốt 2. Cấu hình : làm từng bước theo hướng dẫn : http://www.brennan.id.au/14-FTP_Server.html .