INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI SPECIALE PENTRU DEFINITIVAT

Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat : Numele înainte de căsătorie (acolo unde este cazul) : Funcţia didactică : Unitatea de invăţamânt : Data efectuării inspecţiei : Inspector şcolar de specialitate/ metodist numit prin delegaţia nr. din Specialitatea :

( numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine )

I

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
1.Clasa Tipul lecţiei IA ACTIVITĂŢI VERIFICATE 2.Clasa Tipul lecţiei 3.Clasa Tipul lecţiei 4.Clasa Tipul lecţiei Titlul lecţiei Titlul lecţiei Titlul lecţiei Titlul lecţiei

GRUPA DE INDICATORI

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ MAXIM

PUNCTAJ ACORDAT

Documentare ştiinţifică

IB

PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR (maxim 10p, 10%)

Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strategie, mijloace de învăţământ, forme de organizare, evaluare, etc.)

2 2 6

) Caracterul ştiinţific Corelaţii intra. opinii. evaluare şi (compensare) ameliorare. de tipul şi de varianta lecţiei.Reprezentarea conţinutului Economia (esenţializarea) conţinutului Gradul de structurare şi organizare a materialului (schema. soluţii etc. capacităţi. interese etc.şi interdisciplinare. pe parcursul activităţii didactice 4 4 4 4 4 5 8 IC DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR (maxim 60p. aptitudini. în funcţie de specificul conţinutului. 60%) 6 6 5 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 ID EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR (maxim 20p. deprinderi. atitudini.) Puterea efectivă a continutului (de a genera idei noi. în contextul dat Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări Organizarea colectivului şi a activităţii Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informaţiei Acţiuni strategice de dezvoltare Impunere Diferenţiere Evaluarea Crearea climatului afectiv-emoţional Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază) Realizarea evaluării formative Relaţia cerinţe-obiective Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare) Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare Raportul dintre conţinutul evaluării si conţinutul învăţării (cunostinţe. 20%) IE CUNOASTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR (maxim 12p) Strategii de diferenţiere şi individualizare Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă / individuale ale elevilor Adaptarea exigenţelor la programul zilnic al elevilor 4 4 4 . planul. Concordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală. de particularităţile dezvoltării psihointelectuale etc.) Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologică Relatia dintre predare-învăţare. structura logică etc. caracter practic-aplicativ Corelaţia conţinutului cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor. priceperi.

IF COMPETENŢE PSIHORELAŢIONALE (maxim 6p) În raporturile cu elevii În raporturile cu părinţii În raporturile cu cadrele didactice În raporturile cu comunitatea locală 6 IG AUTOEVALUAREA (maxim 10p. 10%) Autoanaliza Aprecierea obiectivă 5 5 6 II ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA EI (maxim 6p) III ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ (maxim 10p) IV APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (maxim 6p) PUNCTAJ TOTAL ACORDAT 10 6 Max.Ş. _____________________ DIRECTORUL UNITĂŢII ŞCOLARE ________________________________________________________ . TIMIŞ _______________________________________________________ CANDIDAT. 140p NOTA ACORDATĂ V CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Pentru un punctaj de minim 95 puncte se acordă nota 10 Pentru un punctaj cuprins între 85 puncte şi 94 puncte se acordă nota 9 Pentru un punctaj cuprins între 75 puncte şi 84 puncte se acordă nota 8 Pentru un punctaj cuprins între 65 puncte şi 74 puncte se acordă nota 7 Pentru un punctaj cuprins între 55 puncte şi 64 puncte se acordă nota 6 Pentru un punctaj cuprins între 45 puncte şi 54 puncte se acordă nota 5 INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE/ METODIST I.J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful