Auditor.intern.

public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

Scribd Upload a Document Search Documents Explore

Documents
Books - Fiction Books - Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent

People
Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers + all categories / 136 Most Followed Download this Document for Free
1 din 112

07/06/2011 10:09 AM

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

Popular Sign Up | Log In

www.simtex.ro

AnunŃuri prin Google

/ 136 Download this Document for Free
2 din 112

07/06/2011 10:09 AM

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

Standard OcupaŃional

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC
În sectorul: AdministraŃie şi servicii publice

/ 136 Download this Document for Free
3 din 112

07/06/2011 10:09 AM

Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală.com/doc/36289814/Auditor-intern-public IniŃiatorul S tandardu lui OcupaŃional (SO): Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern Ministerul FinanŃelor Publice Coordonator echipă de redactare SO: Mihai Mircea Sprânceană – Director general Echipa de redactare: Marcel GhiŃă – Şef serviciu. din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Voinea Daniel – auditor principal. din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Ion Croitoru – auditor superior.Auditor intern în sectorul public Download Data DocumentAO: Free this elaborării for 22. Evaluare şi Raportare din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Redactorii calificării: Marcel GhiŃă – Şef serviciu. din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Verificator standard ocupaŃional: LenuŃa Băncilă – auditor superior. Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală. Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală.public http://www. din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Cornelia Nicolau – auditor superior. din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern George Calotă – auditor principal. din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Maria Popescu – auditor superior. Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală. Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală. Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală. Serviciul Coordonare. din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern / 136 Denumire AO: AO .2009 4 din 112 07/06/2011 10:09 AM . din cadrul UnităŃii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Ion Croitoru – auditor superior.intern. Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală.scribd.Auditor.07. Serviciul pentru Strategie şi Metodologie Generală.

exercitarea profesiei de auditor intern în sectorul public este reglementată de Legea nr. care dă entităŃii o asigurare rezonabilă în ceea ce priveşte funcŃionalitatea sistemului de control intern. Persoanele care doresc să fie auditori interni în sectorul public şi să-şi desfăşoare activitatea în Download entităŃi publice. perioada destinată acestui scop fiind de minim 15 zile pe an. iar începând de la acea dată nu va mai putea participa la concursul pentru ocuparea funcŃiei publice de auditor intern în sectorul public fără acest certificat.Auditor. Auditorul intern în sectorul public trebuie să aibă studii superioare absolvite cu o diplomă recunoscută de autoritatea competentă în domeniu. asigură condiŃiile necesare / 136 pregătirii profesionale. auditorul intern ajută entitatea publică să îşi atingă obiectivele evaluând.public http://www. În aceste condiŃii. abilităŃile şi valorile necesare pentru a performa în this Document for Free 5 din 112 07/06/2011 10:09 AM . De asemenea. oferă consiliere pentru îmbunătăŃirea operaŃiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. 672/2002 privind auditul public intern. cu modificările şi completările ulterioare. auditorul intern în sectorul public este persoana competentă pentru efectuarea misiunilor de audit intern în entităŃile publice. În acelaşi timp. sunt stabilite prin lege şi detaliate în Codul privind conduita etică a auditorului intern. trebuie să deŃină cunoştinŃele. exercitarea funcŃiei de auditor intern este reglementată de Standardele InternaŃionale de Audit Intern. cu diplomă de licenŃă. Activitatea desfăşurată de auditorul intern în sectorul public este o activitate independentă şi obiectivă. prin şeful compartimentului de audit intern. În acest sens. printr-o abordare sistematică şi metodică. Până în anul 2015. de control şi de guvernare a întreprinderii şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea. auditorul intern trebuie să informeze conducerea entităŃii publice cu privire la eventualele indicii de fraudă pe care le constată cu ocazia derulării misiunilor de audit intern. 252/2004. În România. aprobat prin OMFP nr.scribd. auditorul intern în sectorul public are responsabilitatea de a obŃine Certificatul de atestare pentru funcŃia de auditor intern. entitatea. CondiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi auditor intern în sectorul public. Auditorul intern în sectorul public are obligaŃia perfecŃionării cunoştinŃelor profesionale. CondiŃia obligatorie pentru ca o persoană să desfăşoare activităŃi specifice de audit intern în sectorul public este absolvirea unui program de învăŃământ superior. procesele sale de management al riscurilor. Având în vedere complexitatea proceselor de management din majoritatea entităŃilor publice. auditorii interni trebuie încurajaŃi să-şi îmbunătăŃească performanŃele prin pregătirea profesională.com/doc/36289814/Auditor-intern-public Descrierea ocupaŃiei La nivel internaŃional.intern.

creativitatea. Etica profesională – datorită faptului că auditorul intern din sectorul public trebuie să lucreze la / 136 standarde înalte de profesionalism pentru atingerea performanŃei în domeniu şi. Cercetarea şi analiza – cuprinde activităŃi care vizează identificarea. al muncii. civil. se prezintă după cum urmează: Planificarea – ca activitate în munca de audit. fiind o competenŃă specifică în munca de audit care solicită cunoştinŃe solide şi o experienŃă practică necesară care să acopere domeniile auditate. Evaluarea – ocupă un loc central în munca de audit intern. Comunicarea şi raportarea – include abilităŃi de ascultare activă şi comunicare efectivă a diferitelor puncte de vedere. Valorile pe care auditorul intern în sectorul public trebuie să le posede cuprind valorile etice. guvernanŃă corporativă şi tehnici specifice de audit.intern.cuprinde cunoştinŃele care permit înŃelegerea principiilor de conducere în vederea detectării devierilor de la bunele practici. administrativ.public http://www. de la toate nivelurile organizaŃionale şi în toate situaŃiile de muncă.. accesul la bazele de date. organizarea şi protecŃia fişierelor. domeniilor şi sistemelor care sunt supuse auditului. utilizarea generală a computerului etc. utilizarea soft-urilor utilitare şi aplicative specifice muncii de audit. în principal. este nevoie să se conformeze Download standardelor etice. Această înŃelegere implică o capacitate de aplicare a cunoştinŃelor generale la situaŃiile care ar putea apărea în cursul desfăşurării activităŃilor de audit. AbilităŃile pe care auditorul intern trebuie să le demonstreze în îndeplinirea sarcinilor. cum şi când. Consilierea – cuprinde activităŃi care au ca obiective adăugarea unui plus de valoare şi îmbunătăŃirea funcŃionării unei entităŃi. Acestea includ: integritatea. înregistrarea informaŃiilor şi analiza. dintre care nominalizăm: colectarea datelor. Dezvoltarea aşteptărilor – PerfecŃionarea pregătirii profesionale continue – include un set de abilităŃi profesionale care vizează atât aşteptările personalului. Tehnologia informaŃiilor (IT) . abilităŃi care vizează: rezolvarea problemelor. cât şi la cea scrisă. precum şi o experienŃă practică şi o viziune realistă asupra a ceea ce trebuie făcut. independenŃa şi obiectivitatea.include cunoştinŃele privind noŃiunile de bază ale dreptului comercial.cuprinde cunoştinŃele privind conceptele de bază ale IT. pentru a asigura calitatea serviciilor şi a menŃine încrederea publicului. Aceste abilităŃi se referă atât la comunicarea orală. confidenŃialitatea şi this Document for Free competenŃa profesională. gândirea strategică etc. financiar şi fiscal. este o competenŃă specifică care solicită cunoştinŃe solide de management. În vederea realizării acestor obiective. conducerii entităŃii şi chiar al partenerilor. în general.Auditor. Drept . 6 din 112 07/06/2011 10:09 AM . de detectare a devierilor semnificative şi de efectuare a cercetărilor necesare pentru a ajunge la soluŃii rezonabile. auditorul trebuie să demonstreze. morale şi personale. culegerea şi prelucrarea informaŃiilor şi datelor entităŃilor.scribd. penal şi comunitar. conform reglementărilor de referinŃă şi bunelor practici internaŃionale.com/doc/36289814/Auditor-intern-public Management .

intern. au fost elaborate unităŃile de competenŃă cheie. care sunt prezentate şi dezvoltate în cele ce urmează. fapte sau situaŃii pe care le-a constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit intern. Asigurarea calităŃii activităŃii de audit intern. Evaluarea activităŃii financiar-contabile.com/doc/36289814/Auditor-intern-public Auditorul intern în sectorul public nu va divulga unor terŃe persoane (fizice sau juridice) neautorizate nici un fel de date.Auditor. / 136 Pe baza acestor funcŃii. Pregătirea misiunii de audit intern. Evaluarea procesului de finanŃare. Supervizarea misiunii de audit intern. observarea fizică. Formularea constatărilor. tabloul de prezentare a circuitului auditului etc. Auditorul intern în sectorul public îşi desfăşoară activitatea atât la sediul compartimentului de audit. Colectarea informaŃiilor. Evaluarea preliminară a controlului intern. interviul. cum ar fi: verificarea. Programarea misiunii de audit intern. Evaluarea riscurilor. concluziilor şi recomandărilor de audit intern. Evaluarea activităŃii privind tehnologia informaŃiei. Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparŃine conducerii entităŃii publice. Valorificarea recomandărilor de audit intern. cât şi la sediul entităŃilor/structurilor auditate. analiza. auditorul intern în sectorul public utilizează diferite tehnici şi instrumente în vederea realizării misiunilor de audit intern. controlul intern şi guvernanŃa. Elaborarea testelor de audit intern. Evaluarea sistemului privind managementul riscului. eşantioane statistice. chestionare.scribd.public http://www. Auditorul intern în sectorul public este responsabil de protecŃia documentelor referitoare la auditul intern desfăşurat la o entitate publică. Dezvoltarea relaŃiilor operaŃionale cu entităŃile auditate. În practică. Principalele funcŃii îndeplinite de auditorul intern în sectorul public sunt următoarele: Planificarea activităŃii de audit intern. Evaluarea sistemului organizaŃional. generale şi specifice Download profesiei de auditor intern în sectorul public. Elaborarea raportului de audit intern. Evaluarea activităŃii juridice. this Document for Free 7 din 112 07/06/2011 10:09 AM . Documentarea activităŃilor de audit intern.

intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public UnităŃile de competenŃă cheie Titlul unităŃii 1: Titlul unităŃii 2: Titlul unităŃii 3: Titlul unităŃii 4: Titlul unităŃii 5: Titlul unităŃii 6: Titlul unităŃii 7: Titlul unităŃii 8: Comunicare în limba oficială Comunicare în limbi străine CompetenŃe de bază în matematică.Auditor.scribd.public http://www. ştiinŃă. tehnologie CompetenŃe informatice CompetenŃa de a învăŃa CompetenŃe sociale şi civice CompetenŃe antreprenoriale CompetenŃa de exprimare culturală Cod de referinŃă UnităŃile de competenŃă gen erale Titlul unităŃii 1: Titlul unităŃii 2: Titlul unităŃii 3: Titlul unităŃii 4: Titlul unităŃii 5: Comunicarea interpersonală PerfecŃionarea pregătirii profesionale Munca în echipă Utilizarea calculatorului Păstrarea documentelor în cadrul compartimentului Cod de referinŃă UnităŃile de competenŃă specifice 6: Planificarea activităŃii de audit intern 7: Pregătirea misiunii de audit intern 8: Colectarea informaŃiilor 9: Evaluarea riscului Cod de 10: Evaluarea preliminară a controlului intern 11: Programarea misiunii de audit intern referinŃă 12: Elaborarea testelor de audit intern 13: Formularea constatărilor. concluziilor şi recomandărilor de audit intern Titlul unităŃii 14: Documentarea activităŃilor de audit intern Titlul unităŃii 15: Elaborarea raportului de audit intern Titlul unităŃii 1136Supervizarea misiunii de audit intern / 6: Titlul unităŃii 17: Valorificarea recomandărilor de audit intern Titlul unităŃii 18: Dezvoltarea relaŃiilor operaŃionale cu entităŃile auditate Download Titlul unităŃii 1for Asigurarea calităŃii activităŃii de audit intern this Document 9: Free 8 din 112 Titlul unităŃii Titlul unităŃii Titlul unităŃii Titlul unităŃii Titlul unităŃii Titlul unităŃii Titlul unităŃii Titlul unităŃii 07/06/2011 10:09 AM .

Auditor.public http://www.intern.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 9 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

intern.scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 10 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.

scribd.public http://www.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 11 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.

scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 12 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.intern.

public http://www.Auditor.scribd.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 13 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

scribd.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 14 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 15 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.scribd.Auditor.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 16 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.Auditor.public http://www.intern.

intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 17 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.Auditor.public http://www.

intern.public http://www.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 18 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 19 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.public http://www.Auditor.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 20 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.public http://www.intern.scribd.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 21 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.Auditor.scribd.public http://www.

scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 22 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.public http://www.

public http://www.Auditor.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 23 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 24 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.Auditor.public http://www.

public http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 25 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.Auditor.

public http://www.Auditor.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 26 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

intern.public http://www.Auditor.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 27 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

Auditor.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 28 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.intern.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 29 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.scribd.public http://www.intern.

Auditor.scribd.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 30 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.

intern.public http://www.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 31 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 32 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.public http://www.scribd.Auditor.

public http://www.intern.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 33 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

scribd.Auditor.intern.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 34 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

intern.Auditor.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 35 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.

scribd.Auditor.intern.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 36 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

Auditor.intern.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 37 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

scribd.intern.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 38 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.

public http://www.Auditor.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 39 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.

intern.public http://www.scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 40 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 41 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.scribd.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 42 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.Auditor.intern.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 43 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.Auditor.scribd.public http://www.

public http://www.scribd.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 44 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.

Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 45 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.intern.public http://www.

intern.Auditor.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 46 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

/ 136 Download this Document for Free
47 din 112

07/06/2011 10:09 AM

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

/ 136 Download this Document for Free
48 din 112

07/06/2011 10:09 AM

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

/ 136 Download this Document for Free
49 din 112

07/06/2011 10:09 AM

public http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 50 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.

public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 51 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.scribd.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 52 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.scribd.public http://www.intern.

scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 53 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.public http://www.Auditor.

intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 54 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.public http://www.scribd.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 55 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.public http://www.Auditor.scribd.

public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 56 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.Auditor.intern.

intern.Auditor.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 57 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 58 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.intern.scribd.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 59 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.scribd.Auditor.intern.

intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 60 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.public http://www.Auditor.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 61 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.scribd.public http://www.

Auditor.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 62 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.intern.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 63 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.Auditor.scribd.intern.

Auditor.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 64 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 65 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.Auditor.scribd.public http://www.

Auditor.scribd.intern.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 66 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 67 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.scribd.public http://www.

scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 68 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.intern.

intern.public http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 69 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 70 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.scribd.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 71 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.scribd.public http://www.intern.

scribd.Auditor.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 72 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.

intern.scribd.Auditor.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 73 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

intern.scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 74 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.

intern.public http://www.Auditor.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 75 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

Auditor.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 76 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.public http://www.

public http://www.Auditor.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 77 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

intern.public http://www.scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 78 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

intern.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 79 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.scribd.

public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 80 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.scribd.

Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 81 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.intern.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 82 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.scribd.public http://www.

intern.public http://www.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 83 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 84 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.scribd.public http://www.

intern.public http://www.scribd.Auditor.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 85 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 86 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.scribd.public http://www.Auditor.

public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 87 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.Auditor.scribd.

Auditor.intern.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 88 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.

scribd.Auditor.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 89 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.

scribd.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 90 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.intern.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 91 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.Auditor.intern.public http://www.

intern.Auditor.public http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 92 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

scribd.public http://www.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 93 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.

public http://www.Auditor.intern.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 94 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

public http://www.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 95 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd.Auditor.

scribd.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 96 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.Auditor.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 97 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern.scribd.Auditor.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 98 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.scribd.Auditor.intern.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 99 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.scribd.Auditor.intern.

intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 100 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.scribd.public http://www.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 101 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.intern.scribd.Auditor.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 102 din 112 07/06/2011 10:09 AM .public http://www.scribd.intern.Auditor.

Auditor.scribd.intern.public http://www.com/doc/36289814/Auditor-intern-public / 136 Download this Document for Free 103 din 112 07/06/2011 10:09 AM .

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

Auditor.intern.public
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document.

Info and Rating
curcubew Follow

/ 136 Download this Document for Free
104 din 112

07/06/2011 10:09 AM

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

Share & Embed Related Documents
PreviousNext

1. p.

p. / 136 Download this Document for Free
105 din 112

07/06/2011 10:09 AM

Auditor.intern.public

http://www.scribd.com/doc/36289814/Auditor-intern-public

p.

2. p.

p.

p.

3. p.

/ 136 Download this Document for Free
106 din 112

07/06/2011 10:09 AM

p. p. p. 4.scribd.public http://www.Auditor.intern. p. / 136 Download this Document for Free 107 din 112 07/06/2011 10:09 AM .com/doc/36289814/Auditor-intern-public p.

Auditor.public http://www.scribd. 6. p.intern. p.com/doc/36289814/Auditor-intern-public 5. p. p. / 136 Download this Document for Free 108 din 112 07/06/2011 10:09 AM . p.

com/doc/36289814/Auditor-intern-public p. / 136 136 p.scribd. 136 p. 7.Auditor.public http://www. More from this user PreviousNext 1. 3 p. Download this Document for Free 109 din 112 07/06/2011 10:09 AM .intern. p.

public http://www.intern. 13 p. Recent Readcasters Add a Comment / 136 Characters: 400 Download this Document for Free 110 din 112 07/06/2011 10:09 AM .scribd. 8 p.com/doc/36289814/Auditor-intern-public 2.Auditor.

scribd.com/scribd twitter.intern.public http://www.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright / 136 Privacy Copyright ©this Document for Free Download 2011 Scribd Inc.Auditor. 111 din 112 07/06/2011 10:09 AM .com/doc/36289814/Auditor-intern-public Upload a Document Search Documents Follow Us! scribd.com/scribd facebook.

scribd.intern.com/doc/36289814/Auditor-intern-public Language: English / 136 Download this Document for Free 112 din 112 07/06/2011 10:09 AM .Auditor.public http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful