BAB 5: KESIMPULAN DAN ANALISIS Bab ini mengemukakan kefahaman ringkas dari perbincangan kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih

Muslim al-Hajjaj. Ia merumuskan pendekatan yang diambil oleh Imam alNawawi dalam menghasilkan kitab al-Minhaj. Bab ini turut menghuraikan ketinggian manhaj dan kekuatan uslub yang diketengahkan dan keberkesanan dan kekuatan manhaj yang dizahirkan dalam syarahan kitab. Bab ini menjelaskan kekuatan manhaj dari sudut perbahasan dan pentarjihan nas. Ia merumuskan corak perbahasan yang dikemukakan dalam me nghurai dan mengupas nas, menganalisis hadith, mentafsir hukum, mentarjih dalil dan

membahaskan pendapat mazhab. Bab ini turut membincangkan kaedah yang digariskan dalam penelitian fiqh dan syariat. Ia turut menggarap kefahaman dan faedah perbahasan yang dikemukakan dan membentangkan huraian akhir yang dirangkul dari kefahaman manhaj al-Muhaddithin.

Fasal I: Kesimpulan tentang kaedah syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi 5.1. Mutu penyampaian dalam perbahasan hukum dan perbincangan n as Sesungguhnya perbahasan hadith yang dikemukakan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini dihuraikan dengan cukup baik dan berkesan. Imam al-Nawawi telah menyempurnakan hasratnya untuk menghasilkan sebuah kitab syarah yang sederhana yang mengetengahkan perbincangan dan perbahasan hadith yang tuntas. Beliau mengupas kefahaman hukum dan menghuraikan kekuatan riwayat dengan dalil yang persuasif dan meyakinkan. Syarahannya merungkai hujah mazhab dan membahaskan kefahaman hukum dengan penyampaian yang berkesan.

235

Ia memberikan kupasan yang komprehensif dalam perbahasan hadith dan nas. Kitabnya mengupas kefahaman hadith gharib dan mushkil dan merumuskan pandangan dan tafsiran Ulama yang muktabar dalam merungkai kemusykilan nas. Ia turut menghimbau pandangan dan pemikiran Ulama mazhab. Kitabnya menyumbang dalam perbahasan dan perbincangan hukum yang menzahirkan kekuatan dan keberkesanan hujah dan kemantapan fiqh al-Syafiµi. Syarahannya menzahirkan pemikiran dan gagasan besar dalam ilmu hadith dengan kekuatan bahasan dan kesempurnaan manhaj yang dilakarkan. Kekuatan syarah yang dikemukakan dapat dirumus dan dihuraikan seperti berikut: 1. Syarahan hadith diperkuat dengan hujah yang rajih dan persuasif. 2. Perbahasan hukum dibentangkan dengan kejituan pandangan dan diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. 3. Penyampaian hadith diperkukuh dengan riwayat hadith yang muktabar. 4. Perbahasan dibentangkan dengan uslub perbahasan yang terbaik.

236

Mempertahankan kesederhanaan (al-tawassut) dalam penulisan. 3. Murji¶ah. 2. Mempertahankan dalil dan hujah mazhab dan menzahirkan kefahaman hukum yang mantap. Rafidah dan Qadariyah. Corak pemikiran yang konsisten dan meyakinkan dapat digambarkan dengan rumusan berikut: 1. Pemikiran fiqhnya terserlah dalam syarahan yang disampaikan dengan tafsiran dan kupasan hukum yang berkesan. Pandangan dan hujah yang dibentangkan dalam kitab Sharh Sahih Muslim ini turut dipertahankan dalam karyakaryanya yang lain yang memperlihatkan ketegasan dan keyakinan mempertah ankan hukum dan pandangan fiqh yang rajih. Pandangan hukum ± keyakinannya mempertahankan hujah dan ijtihad Imam al-Shafiµi dalam mentarjih dalil mazhab. Mengupas dan membahaskan fawa¶id al-nas ± Mengetengahkan kefahaman hukum dan faedah fiqh yang tuntas. Penilaian tentang hubungan pemikiran yang disampaikan dan penerusan idea yang konsisten sepanjang penulisan Kit ab Kitab ini turut menzahirkan pemikiran tuntas yang dipertahankan oleh Imam alNawawi sepanjang penulisan kitab.2. 4.5. 5. Huraian lafaz ± penelitian lafaz dan nas yang dihuraikan dengan merujuk pada kaedah yang rajih dan muktabar. Syarahan hadith ± menampilkan manhaj syarah yang tuntas dalam huraian nas. Pandangan dan pendiriannya dipertahankan dengan kemantapan dan kewibawaan hujah dan ijtihad. Kefahaman hadith ± perbahasan hadith yang menzahirkan pandangan jumhur al-Mutafaqqihin dan al-Mutakallimin ahl al-Sunnah wa al-Jama ah dan menolak kefahaman dangkal ahl al-bid ah dari puak Mu tazilah. Ia mengetengahkan hujah dan pandangan yang berkesan dalam merungkai dan menghuraikan lafaz hadith yang gharib. 237 .

6. 238 . Kitabnya mengemukakan kupasan dan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkuat dengan hujah fiqh yang berkesan. Ia menghuraikan faedah nas dan menggarap kefahaman hadith dengan kekuatan istinbat. Perbincangan isnad dan matan ± syarahan yang merangkul perbincangan isnad dan matan.

Kitab syarah ini merujuk pandangan yang diketengahkan oleh Ulama hadith seperti Shaykh Abu µAmru ibn al-Salah. Imam Abu µAbdullah al-Mazari. Ia merujuk pandangan dan pentarjihan fuqaha¶ dalam merungkai dan mentarjih nas. 239 . Inisiatif Imam untuk menukil pandangan dan merujuk idea Ulama-Ulama silam dalam mengulas dan menjelaskan matan Imam al-Nawawi turut menukil hujah dan pendapat Ulama dalam syarahan yang dibentangkan. Syarahannya turut mengutip hujah dan pemikiran Ulama mazhab dalam mentafsir dan mengistinbat dalil.3. Keyakinannya akan kekuatan pendapat dan kebenaran hujah yang dikemukakan oleh Ulama jumhur. Kesungguhannya menukil dan mengambil pandangan Ulama dapat dirumuskan dari asas berikut: 1. Beliau menghuraikan pandangan dan pemikiran yang disampaikan dan mentarjih dalil dan hujah yang dikemukakan. 544 H) dalam menghuraikan kitab Sahih Muslim.5. Imam Abu al-µAbbas al-Qurtubi dan Abu al-Fadl b. Musa b. µIyad al-Yahsubi (w.

5. Menggarap pemikiran dan pandangan Ulama dalam menghuraikan kefahaman hadith. 5. Keupayaannya mentarjih dan merungkai ikhtilaf dalam mazhab fiqh Imam alShafiµi antara qawl al-qadim dan qawl al-jadid. Mengungkapkan maksud dan kefahaman hadith dari lafaz yang dinyatakan. 4. Membandingkan pandangan yang dikemukakan dalam merungkai maksud dan kefahaman nas. hadith dan ijmaµ. Ijtihad Imam dalam menerangkan maksud hadith yang paling tepat dan mendekati kebenaran Imam al-Nawawi telah mengemukakan syarahan yang terbaik dan memberikan huraian hadith yang tepat dan berkesan. Syarahannya mengupas dan menjelaskan kefahaman hadith dan menzahirkan hujah fiqh yang segar. 240 . Mengetengahkan pendapat yang rajih dalam menghuraikan dalil. 3. 6. Mengungkapkan hujah syarak yang berkesan bersandar pada nas al-Qur¶an. Beliau turut mengungkapkan pandangan Ulama dalam menghurai dan menyampaikan maksud hadith yang sebenar. 3. Beliau mentarjih pandangan yang dikemukakan dalam qawl al-jadid dan dua belas permasalahan fiqh dalam qawl alqadim. usul dan kalam. 2. Menzahirkan hujah dan pandangan ijmaµ dalam memutuskan pandangan dan fatwa.4.2. Mengemukakan pandangan yang terbaik dalam syarahan hadith . Keupayaannya mengemukakan makna hadith yang tepat adalah bersandar pada kaedah berikut: 1.

3.5. Mengungkapkan pandangan fiqh yang rajih dan memperkenalkan istilah fiqh yang khusus seperti al-asah. al-madhhab. Imam al-Nawawi telah memberikan kupasan 241 . al-sahih. 4. Panduan dan pedoman yang dikutip dari kaedah Im am mengulas dan mengupas nas Sesungguhnya syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan corak perbahasan dan kaedah penulisan yang ideal dan berkesan Ia melakarkan hujah . Membandingkan naskhah-naskhah hadith kitab Sahih dan meneliti riwayat yang disampaikan dan merujuk pada asbab al-wurud untuk mentafsir riwayat. Syarahannya mengetengahkan pandangan dan pemikiran yang tuntas yang menekankan kejituan dalil dan sandaran usul yang muktabar. 6. Ia mengupas dan membahaskan kefahaman hadith yang digarap dari hujah yang rajih dan berkesan. Mempertahankan mazhab ahl al-hadith yang menetapkan maksud berdasarkan kefahaman nas yang zahir. al-masyhur. Mempertahankan hujah jumhur dalam mentarjih dan memutuskan maksud hadith yang akhir. 8. yang mantap yang diperkukuh dengan pandangan fiqh dan ijtihad. 5. Antara faedah dan kefahaman yang digarap dari syarahan yang dikemukakan ialah: 1. Merujuk kepada athar dan pandangan Sahabat (rad) yang mengungkapkan makna dan kefahaman hadith yang sahih. dan al-azhar yang menzahirkan kekuatan dan kerajihan nas yang disandarkan dalam mazhab. Kekuatan ilmiah Pengajian hadith dan usulnya memerlukan kepada kepakaran dan kefahaman hadith dan fiqh yang kukuh dan tuntas. 7. Mengithbat dalil dan hujah mazhab yang terkuat. 5.

Syarahannya menggariskan manhaj dan kaedah pentarjihan yang tuntas. Ia menzahirkan kefahaman hukum yang ideal dan memperlihatkan corak pemikiran yang konsisten dan berkesan dalam merumus dan mengistinbat nas. Ia merungkai kerangka hukum dengan hujah yang ideal dan segar. Ia menzahirkan kekuatan dan kefahaman fiqh yang tinggi hasil pengamatan dan penelitian teks yang mendalam. Beliau menggarap seluruh aliran pemikiran fiqh dan mazhab. Syarahannya menampilkan fikrah hadith yang berkesan dan menzahirkan hujah yang meyakinkan yang diperkukuh dengan dalil yang persuasif dan jelas. Kitabnya melakarkan perbahasan hadith yang tuntas yang diperkukuh dengan dalil dan hujah mazhab. Penelitian hukum Imam al-Nawawi telah mengemukakan kefahaman hadith yang berkesan dalam perbahasan dan perbincangan nas. Pentarjihan nas Imam al-Nawawi telah mengemukakan pandangan dan pemikiran hukum y ang terbaik dalam perbahasan hadith dan nas. Syarahannya menzahirkan manhaj dan pendekatan yang tuntas dalam menghuraikan usul al-madhhab. 3. 242 . Beliau telah menyumbangkan pandangan dan pemikiran yang tuntas dalam mengupas dan menghuraikan nas. Kitab Sharh Sahih Muslim ini memperlihatkan keupayaan dan kekuatan ijtihad yang memukau dalam huraian dan pentarjihan nas.yang berkesan dalam mengupas dan membahaskan pandangan dan ijtihad Ulama salaf. 2.

243 . 6. Ia menggariskan manhaj fiqh yang berkesan yang diperkukuh dengan hujah dan dalil yang tuntas. Syarahannya menyingkap makna dan kefahaman hukum yang berkesan yang menzahirkan kekuatan syarah dan keberkesanan hujah dan istinbat. 5. Kedua lafaz ini menyerlahkan keyakinan dan ketinggian sifat tawaduµ dan keberkesanan manhaj dalam perbahasan dan penulisan.4. Syarahannya mengungkapkan kefahaman hadith yang rajih yang dirumus dari pentarjihan fuqaha¶ dan Ulama mazhab yang muktabar. Pandangan yang dizahirkan dari ijtihadnya turut diakhiri dengan ungkapan Wallahu al-Muwaffaq. Huraian nas yang ringkas Kitab Sharh Sahih Muslim ini mengemukakan perbincangan hadith yang ringkas. Mengakhiri khutbah dengan Wallahu Aµlam Imam al-Nawawi sentiasa mengakhiri pandangan dan hujah yang dikemukakan dengan lafaz Wallahu Aµlam. Ia menzahirkan maksud terpenting yang digarap dari dalil dan hujah mazhab. Imam al-Nawawi menzahirkan hujah yang terperinci yang dirangkul dari pandangan dan pemikiran fuqaha¶ dan µUlama¶ salaf. Ia merungkai lafaz dengan kekuatan fikrah dan kefahaman bahasa yang luas. Merumuskan dalil Syarahan hadith yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menzahirkan pandangan hukum yang ideal dalam merungkai dan membahaskan kemusykilan nas.

2. Syarahan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi menyerlahkan kefahaman hadith yang ideal yang digarap dari kefahaman hukum dan fiqh yang tuntas. 6. Beliau merujuk kepada pandangan dan pemikiran Ulama hadith dal m a menghuraikan hukum dan maksud syariat. 4. 7. 3. 244 . Pandangan yang dikemukakan diperkukuh dengan nas dan hujah yang tuntas. Kitabnya menampilkan kekuatan dan kesegaran hujah dan kemantapan hukum yang diputuskan. 8. Syarahannya diperkukuh dengan hujah yang mantap dalam mengungkapkan pandangan dan tafsiran Ulama terhadap nas. Kupasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ menampilkan hujah dan perbincangan dalil yang jelas. Huraiannya menzahirkan kefahaman hadith dan hukum yang rajih.Rumusan Am Berikut adalah rumusan dan penemuan yang diperoleh dari hasil kajian: 1. Ia menzahirkan kekuatan dan kewibawaannya sebagai mujtahid mazhab. 5.

Ia menzahirkan corak pemikiran dan perbahasan yang ideal dan menampilkan kaedah syarah yang berkesan. Al-Majmuµ sharh alMuhadhdhab. Kaedah syarah yang dikemukakan dalam kitab ini haruslah dimanfaatkansecara praktis sebagai manhaj syarah yang ideal dalam pengajian hadith dan syarah di institusi-institusi pengajian hadith di Malaysia. Usaha harus dipertingkat bagi menganalisis kitab-kitab syarah hadith yang muktabar dan memperkukuh perbahasan hadith dalam Kitab al-Buyuµ. Al-Tanqih sharh al-Wasit dan lain-lainnya. Riyad al-Salihin. 10.9. 245 . Minhaj al-Talibin. 2. Usaha harus diperhebat bagi menterjemah karya-karya besar Imam al-Nawawi (rah) seperti kitab Sharh Sahih Muslim. 4. Saranan dan Cadangan Berikut dikemukakan beberapa cadangan dan saranan yang berkait d engan perbahasan kitab al-Minhaj: 1. 3. Rawdat al-Talibin. Kitabnya melakarkan pandangan dan kefahaman fiqh yang meyakinkan. Pandangan dan pendirian Imam serta fatwa yang diputuskan dalam kitab Sharh Sahih Muslim harus diketengahkan secara substantif dalam perbincangan fiqh al-hadith.

Al-Kattani. Surabaya: Pustaka Salam. Al-Kashmiri. Shakir b. Al-Husayni. µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (eds. Disaran supaya dilanjutkan penelitian dan pengkajian kitab-kitab hadith almuµasir dan kitab-kitab turath yang terkemuka. µAbd al-Qadir (1983). Beirut: Dar al-Fikr al-Muµasir. µAli Muhammad b. Gharib al-Hadith. Ahmad (2000). µAbdullah (1408 H). Muhammad b.). VA: International Institute of Islamic Thought. Nancy Roberts (terj. 4 jil. µAbd al-Hayy b. Herndorn. Muhammad Anwar Shah b. Mu azzam Shah (2007). Beirut: Dar al-µArabi alIslami. 246 . Al-Buti. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah (saw) maµa Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah (The Jurisprudence of the Prophetic (saw) Biography and a Brief History of the Orthodox Caliphate). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Beirut: Dar al-Kitab al-µArabi. SENARAI RUJUKAN RUJUKAN BUKU Al-Awsif. 6.). Fahras al-Faharis wa al-Athbat wa Muµjam al-Maµajim wa al-Musalsalat. Beirut: Dar al-Kutub al.). Abu µUbayd al-Qasim b. Hashim (1985). Sallam (1976). Syarah Riyadus Salihin. Al-µArf al-Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. Qadiyat al-Manhaj fi Sahih Muslim. Al-Hirawi.Ilmiyah. Usamah µAbbas (ed. Al-Katabi. Fawat al-Wafayat. Yaµudillah. Muhammad Saµid Ramadan (2006). Iltizam untuk memperluas kajian dan penelitian sekitar ilmu hadith dan syarah.5.

Al-Nawawi. Abi Bakr (1996). _______________________________________________ _ (t. Al-Khabar. Muslim. Musa (2006).) Lubnan: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Sharh Sahih _________________________________________________(1994). Abu al-µAbbas Ahmad b.). Wahbah al-Zuhayli. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari (ed. Toynbee (1987). Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed. _________________________________________________ (2002). µIyad b. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-NawawÊ. Beirut: Dar al-Qalam.).). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Muhyi al-din Abu ZakariyyaYahya bin Sharaf (1982). Al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamat al-ImÉm al-NawawÊ. Riyad: Maktabat alMaµarif. µUmar b. Irshad Tullab alHaqa¶iq ila Maµrifat Sunan Khayr al-Khala¶iq. 5. Nur al-Din µItr (ed. Ibrahim (1996). Yusuf. Al-Qurtubi. Dimashq: Dar Ibn Kathir. Ahmad Farid al-Mazidi (eds. Beirut: Matba ah al-Thaqafiyah. Fatawa al-Imam alNawawi al-Musamma al-Masa¶il al-Manthurat. Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim.). Al-Yahsubi. Al-Manhal al-µAdhbu al-Rawi fi Tarjamat QuÏbi al-Auliyɶ al-NawawÊ. 247 . Muhy al-Din Dib Mastu (eds. Muhammad b. al- ________________________________________________ (1991). _________________________ ________________________(1993). µAdil Ahmad µAbd al-Mawjud (ed. Muhammad Hassan Ismaµil. Muhammad Nasir al-Din (1986). Damsyik: Dar al-Khayr. Madinah alMunawwarah: Maktabah Dar al-Turath.t. USA: Oxford University Press. µAbd al-Rahman (1989). Khalil al-Maiys (ed.). Arnold J. Beirut: Dar alBasha¶ir al-Islamiyyah. __________________________________________ (1989). Al-Adhkar Muntakhabah min kalam Sayyid al-Abrar (saw). Muhammad al-µId al-Khatrawi (ed.).). µAli µAbd al-Hamid Abu al-Khayr (eds. Cet. Al-Suyuti. Tartib Ahadith Sahih al-Jamiµ al-Saghir wa Ziyadatuhu µala al-Abwab al-Fiqhiyyah. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-µIlmiyah. Al-Majmuµ Sharh al-Muhadhdhab. Al-Dibaj µala Sahih Muslim bin alHajjaj. __________________________________________ (1972).Al-Nabhani. Al-Sakhawi. µAbd al-Rahman b. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Al-Albani. A Study of History. 7 jil. Ikmal al-Muµlim bi Fawa¶id Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dar al-Turath.). Saudi µArabia: Dar Ibn µAffan.).

Cambridge: Cambridge University Press Daqr.t. Dahlan. Haziyah Hussin (et. Al-Mansurah.As¶ad. Mustafa Muflih al-Qudat (ed. A History 600-1258.).) (2006). Ahmad µUmar. Kaedah Memahami Hadith-Hadith yang Saling Bercanggah. Kuala Lumpur: SmartGenie Corp. Fakhuri. Mahmud (1979). Selangor: Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Katherine Watson (terj. Muhammad (1972). µAwaidah. Damsyik: Dar al-Qalam. Riyad: Ri¶asah µAmmah li al-Idarat Buhuth µIlmiyah wa al-Ifta¶ wa al-Daµwah wa al-Irshad. Muqaddimah Sahih al-Imam Muslim. Hafiz.p. Ensiklopedia Global. Kelangsungan Pengajian Hadith Cabaran dan Masa Depan. Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Translated with an Introduction and Commmentary. Islah al-Mal. W. Ahmad b. µAbd al-Ghani. Pengenalan kepada Kitab-Kitab Sunan Sittah. Huda Muhsin (1985). Hashim. Baidawi. ³Manhaj al-Imam Muslim fi Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah´ (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.E. Makkah: Maktabat Makkah al-Mukarramah. dalam Al-Imam Muslim: fi Dhikra Murur Alf wa Mi¶atay Sanah µala Wiladatih (206-1406 H). Sdn. Von Grunebaum (1970). London: George Allen & Unwin Ltd.). Tariq Hilmi (2001) µIlm Asbab Wurud al-Hadith. Beirut: Dar Ibn Hazm. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Forty Hadith Imam al-Nawawi. Lubnan: Dar al-Imam. Brown (1996). Muhammad Ali b. T. Bhd. Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin. Muhammad (1990). Daniel. 248 . ImÉm al-NawawÊ Syaikh al-Muhaddithin wa alFuqaha¶.al. Mesir: Dar al-Wafa¶. Firdaus Abdullah (2002).: Munazzamat al-Islamiyah lil tarbiyah wa al-µUlum wa alThaqafah. Al-Imam Muslim b. Al-Imam al-Nawawi Shaykh al-IslÉm wa al-MuslimÊn wa µUmdat al-Fuqaha¶ wa al-Muhaddithin. Kamil Muhammad (1995). Classical Islam. al-Hajjaj al-Qushayri al-Nisaburi: Hayatuhu wa Sahihuhu. Ibn Abi al-Dunya (1410 H). Kaherah: Dar al-Salam. Ibn Allan. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. Ensiklopedia Islam. G. Zayni (1984). Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. (1994). (2001). (1998).

Muslim Tradition. Muhammad Hassan Ismaµil (ed. (1983). Ibn Hajar al-µAsqalani. London & New York: Routledge. K. _______________________ (2004). µAbd al-Qadir al-Arna¶ut.) (1998). Studies in Chronology. Al-Mansurah: Dar al-Wafa¶. Wasiat. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar. G. Mat Saad Abd. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Julie Scott Messani & Paul Starkey (eds. Tabaqat al-Fuqaha¶ al-Shafiµiyyin.Ibn µAttar. Rabiµ Hadi (1988). Encyclopedia of Arabic Literature. Nadwah µIlmiyah Duwaliyah. Ibn Kathir. µUlum al-Hadith: Waqiµ wa Afaq.H. Beirut: Dar Ihya¶ al-Turath alµArabi. Beirut: Dar al-Kutub al-µIlmiyah. Provenance. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafiµi. Ishak Hj. Shadharat al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab. Kelantan: Pustaka Aman Press. Muhammad b. (1998). Madkhali. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. µAbd al-Hayy ibn Ahmad (1406 H). (2007). Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat al-Imam alMuhy al-Din. Hibah. Abi al-Fida¶ Ismaµil ibn µUmar (1994). AlMajmaµ al-Mu¶assas fi al-Muµjam al-Mufahras. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Al-Iskandariah: Mu¶assasah Shabab al-Jamiµah. ___________________. µUmar Rida (1957). Jumµah al-Majid (ed.) (2003). µAli (2004). Selangor: Dar al-Shakir. Jamiµ al-Masanid wa al-Sunan alHadi li Aqwam Sunan. Mohammed Abul Laith. Ahmad b. (2003). England: Cambridge. Ibn al-µImad. Beirut: Dar Ibn Kathir. and Autorship of Early Hadith. 249 . Rahman (1992). µAla al-Din Abu Hassan (1991). Autoriti Hadith: Menangani Gerakan Anti Hadith. Mesir :Jamµiyat al-Maknaz al-Islami. Ulum al-Hadith: Asiluha wa Muµasiruha.H. Juynboll. Suliaman et al.). µAli b. _____________________ (2008). (1979). Khayr Abadi. Mahmud al-Arna¶ut (eds. Ensiklopedia Fuqaha¶. Dubai: Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyah wa al-µArabiyah.). Mudarabah & Al-Syarikah. Manhaj al-Imam Muslim fi Tartib Kitabuhu al-Sahih wa Dahd Shubuhat Hawlahu. Kahalah. Muµjam al-Mu¶allifin.A. Terjemahan Minhaj al-Talibin/Imam al-Nawawi. Jamµ Jawamiµ al-Ahadith wa al-Asanid wa Maknaz al-Sihah wa al-Sunan wa alMasanid (2000). Siradjuddin µAbbas. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Muhammad b.

Cet. µAbd al-Rahman (1926). Ahmad Sunawari Long et. Rahman (1996). Akhlak Bermuamalat. Nik Abdul Aziz Nik Mat (2008). Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Pulau Pinang: Penerbit USM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Metode Penyampaian dan Penerimaan Hadith di Zaman Rasulullah (saw) dan Sahabat (rad). USA: Amana Publications. Mohd Muhiden. Mohd Nasran Mohamad. Kesalahan dalam Memahami Matan Hadith. ___________________________ (2006).. Ismail (1987). Syuhudi. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Sungai Petani: Titian Sejati Enterprise.M. Mesir: al-Hay¶at alMisriyah al-µAmmah li al-Kitab. Muhammad. Munawar Ahmad Anees & Alia n. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi (rad) dan Sumbangannya kepada Pengajian H adith. Sirat al-Zahir Bibras. Canada: Trafford Publishing. Berjak (2007). Nuh Ha Mim Keller (2003). Ismail (1989). Azami (1978). Musa Shahin Lashin (2002). Batu Caves: Thinker¶s Library. Guide to Sirah and Hadith Literature in Western Languages.2. Beirut: al-Maktab alIslami. Abd. Studies in Early Hadith Literature. Subang Jaya: Penerbitan al-Ramadhan. Rafik H. al. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. UKM. Kaedah kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah.t. Muhammad Abu Zahw (1958). Cet. 2. Riwayat Hidup al-Imam al-NawawÊ.M. Mohd Asri. Zainal Abidin (1998). (ed. Present and Future. Mohd Radzi Othman et al. (t. Al-Nawawi: The Jurist of Islam. Fath al-MunÑim Sharh Sahih Muslim.) dalam Islam: Past. Al-Maqasid: Imam Nawawi¶s Manual of Islam. Kaherah: Dar alShuruq. Peranan dan Metodologi Hadis. Warisan al-Hadith antara Teras dengan Dinamika Pemikiran. (1986).) (2008). Kaherah: Dar al-Fikr alµArabi. Bangi: Department of Theology and Philosophy. ³The Islamic Concept of World Division Based on AlNawawi¶s Minhaj al-Talibin´. Muhammad. London & New York: Mansell Publishing Limited. Kuala Lumpur: Anbakri Publika. M. 250 . Mohd Napiah Abdullah. Athar (1986).

(2003). Iklilah Hamid Chidlir (ed.D. Pengantar Ulum Hadis. Wasiat dan Hibah.). Akademi Pengajian Islam. Cet. µUthmani. Karachi: Maktabat al-Hijjaz. Hiwar Hawla Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al. Faculty of Arts. Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihih. Metod Pentarjihan ImÉm al-NawawÊ dalam KitÉb alMajm˵. Yaqut al-Hamawi. Ruhayli. Abdul Rahim al-Fathani.t. 2. Beirut: Dar Sadir.Ilmiyah. (Tesis Ph.). Qatar: Ri¶asah al-Mahakim al-Sharµiyah. Hammam µAbd al-Rahim (t. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya. Saµid. Abu µAbdullah (1995).). Hashiyat al-Tawudi ibn Sawdah µala Sahih al-Bukhari. Muhammad µAbd al-Rahman (1998). 251 . Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. 4 jil. Tawudi.Rosmawati Ali @ Mat Zin (1997). Kuala Lumpur: Ilham Abadi Enterprise.. Rizalman Muhammad & Ishak Suliaman (2008). Wawan Djunaedi Soffandi. Sulaiman Masri. Beirut: Dar al-Kutub al. Shabbir Ahmad (t. Universiti Malaya). Tawalibah. Riyad: Dar al-Muslim.t. (Latihan Ilmiah. Al-Lari¶s Commentary to the Arbaµin anNawawi: A Critical Edition with Introduction. µAmman: Dar al-Bayariq. Muµjam al-Buldan. Muhammad Siddique Khalid (1979). Manhaj al-Muhaddithin fi Kitabat al-Hadith wa Athar Dhalika fi Dabti al-Sunnah. Muhammad (2007). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Terjemah Syarah Shahih Muslim. Saµad al-Din. Alavi. Wan Mohd Saghir Abdullah (1997). RUJUKAN DISERTASI Ahmad Shahir Jiri (2002). µAbd Allah ibn Dayf Allah (1994). Al-Fikr al-Manhaji µinda al-Muhaddithin. Jakarta: Mustaqiim. µAdnan (1983). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Risalah fi Bayan Hukmil Bayµi war Riba.Riwayat Sanadan wa Matnan. Syeikh Abdul Qadir b. Al-Riyad: Maktabat al-Rusyd. University of Edinburgh). Sahih Muslim maµa Sharhihi Fath al-Mulhim.

Ishak Suliaman (2005). Kulliyah Usul al-Din. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Medan: Indonesia). (Tesis Ph. Manhaj al-Qadi µIyad fi Kitabihi Ikmal alMuµlim bi Fawa¶id Muslim maµa Tahqiqihi min Awwalihi ila Nihayat Kitab al-Iman. D. Jamiµah al-Imam Muhammad b.D. Rahman (1994). University of Wales). (Disertasi Sarjana.. Etika Perniagaan menurut perspektif Islam: Tumpuan terhadap Kitab al-Buyuµ di dalam Sahih Muslim. (Tesis Ph. Al-Qarni. Temple University. Rasyid. Kuala Lumpur: Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Bahagian Pengajian Usuluddin. Lampeter. (Disertasi Sarjana. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Manhaj al-Ifta¶ µinda al-Imam al-Nawawi. Al-Imam al-Nawawi dan Sumbangannya kepada al-HadÊth: Satu Kajian Mengenai Bab al-Tib wa al-Marad wa al-Ruqa Menerusi Kitabnya Sharh Sahih Muslim. Suµud al-Islamiyah. The Life and Works of Muhyi al-Din al-Nawawi. Universiti Malaya). Akademi Pengajian Islam. (Tesis M. Mohd. Jabatan al-Qur¶an dan al-Hadith. Oziev Gapour (2008). Qism al-Sunnah wa µUlumiha. Philadelphia). Muhiden Abd. King¶s College. Khogali W. Husayn b. Faisal Ahmad Shah (2007). Habeeb Rahman (1999).D. Metodologi Penulisan Mohamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi. ³Pemikiran Fiqh Al-Imam al-Nawawi´ (Seminar Pendekatan Ahli Sunnah wa al-Jamaah ± Aqidah dan Syariah. al-Riyad).Phil. Business Ethics in the Light of the Sunnah. Muhammad Shawwat (1411 H). University of London). Idris (2007). Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya). (1987).D. (Tesis Ph. (Latihan Ilmiah. 252 .Bashirovich. Muhammad Adli Musa (2007). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia).ImÉm al-NawawÊ fi Sharh Sahih Muslim´ (Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Al-Qur¶É n dan AlHadith: Metodologi Tafsir dan Syarah.D. RUJUKAN KERTAS PERSIDANGAN Abd. The Concept of al-Maslaha wa al-Nass with Special Reference to Kitab al-Buyuµ in the Book of Bulugh al-Maram. Solahuddin Ismail (1998). (Tesis Ph. Universiti Malaya). (Tesis Ph.A. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). ³Lamhat min Manhaj al. Jabatan Pengajian Islam.. µAbdul Karim Mastur (2006). Ibramsa. The Development of the Science of Hadith: An Analytical Study of Ibn Hajar¶s Contribution to the Science of Hadith with Special Reference to his ³Nukhbat al-Fikr´. Kulliyyah Pengajian Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan.

Muslim World. Bukhari and Early Hadith Criticism. Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni¶s Adjustment of the Sahihayn.Koleksi Kertas Kerja Seminar ImÉ m al-NawawÊ (1990). Jonathan A. RUJUKAN JURNAL µAbd al-Majid Wafi. RUJUKAN CD-ROM Al-Qur¶an al-Karim (1991-1996). Sunnah and Hadith.0 Syarikat al-Sakhr. 21 (1): 54-55. 1939. Form -Criticism and the Forty-two Traditions of al-Nawawi. Farid Mat Zain. E.F. Syarikat Program al-Sakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. 11 (2). Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Mawsuµah al-Hadith al-Sharif (1991-1996). Islamic Studies. Keluaran pertama versi 1. 15 (1): 1-37. Journal of the American Oriental Society. Christopher Melchert. Dewan siswa.2.C. 30 (3): 253-61. 5: 60. (2003). Journal of Islamic Studies. J. Imam Nawawi: Ulama Besar Mazhab Syafie. Maslahah dan Nas: Suatu Wacana Semasa. Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS). 1940. Bishop. 1: 1-36. Kuala Terengganu: Bahagian Penyelidikan dan Penerbitan. 121: 8. Jabatan Perdana Menteri. 46-60. 1949. Syarikat Program alSakhr sebuah Syarikat al-µAlamiah. 253 . Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. 1962. Keluaran keenam versi 6. 2000. Asmadi Mohamed Naim. ____________. Brown. Robson. Jurnal Syariah. Manar al-Islam. 1981.31. The Forty-two Traditions of al-Nawawi. 2004. Abdul Majid (1999). ³Al-Nawawi: Bintang Terakhir dalam Mazhab Syafie´ (Koleksi Kertas Kerja Majlis Tazkirah Keenam. Yayasan Islam Terengganu). Turjumah al-Arbaµin al-Qudsiyyah baµd al-Arbaµin alNawawiyah..F. Muslim World. The Transmission of Muslim¶s Sahih. 29 (2): 163-77. Al-Bayan. Mahmood Zuhdi. (1996). Fazlur Rahman. Keluaran pertama versi 1. 2001.

htm Http://hadith. 1984. 54 (3): 161-197. (2003).org/wiki/An-Nawawi Http://fortyhadith. Mufida Maµsum (2004). Muhiden. (ed. Kamus Dewan Inggeris Melayu.org/ Http://www. ix: 1618. Imam al-Nawawi¶s Contribution¶s to µUlum alHadith al-Dirayah.A.its.uk/nawawi. RUJUKAN KAMUS Dewan Bahasa dan Pustaka (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.) (1999).al-islam.wordpress. G. 5: 263-311. Kuala Lumpur: Crescent News Sdn Bhd.H. Bakyr et al.htm 254 . 1995.. Hj.com/ Http://en.H. Muslim¶s Introduction to His Sahih. 1995. A.Juynboll.my/nawawi. Hj. Journal Asiatique. Kamus Bahasa Melayu Nusantara.edu. Mahmud b. cet. Mohammad Fadel. Journal of Near Eastern Studies.org. RUJUKAN INTERNET Http://ahlalhdeeth. 1901.islamicmanuscript. 3: 63-76. Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Journal of Usuluddin.com/Display Http://www.ihsanetwork.net/books Http://damascusdreams. Rahman.org/ Http://www.iiu. Jerusalem Studies in Arabic and Islam. Marcais. et al. Al-Manhal Kamus Arab Melayu. Abd. Johns.com Http://almeshkat. William. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibn Hajar¶s Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari¶s al-Jamiµ al-Sahih: Introduction and Translation. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Translated and Annotated with an Excursus on the Chronology of Fitna and Bidµa.wikipedia. Translation of al-Nawawi¶s Taqrib.

com/ Http://www.uk Http://www.shorouk.com/ Http://www.com Http://www.lawinislam.sunnahonline.org Http://www.mereislam.livingislam.org/ Http://www.Http://kitaabun.nawawicenter.nawawi.com Http://www.masud.thesaurus-islamicus.org/ Http://www.co.html Http://www.info/2005/09/litany-of-imam-al-nawawi.sahihmuslim.com Http://www.org/ 255 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.