You are on page 1of 5

Cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số

Posted by VnMaTh.CoM on 22:05 in Ý nghĩa của số | 0 nhận xét
Bài viết này gồm có các phần:
1. DEC -> BIN (hệ thập phân sang hệ nhị phân)
2. DEC -> HEX (hệ thập phân sang hệ thập lục phân)
3. HEX -> BIN (hệ thập lục phân sang hệ nhị phân)
4. BIN -> HEX (hệ nhị phân sang hệ thập lục phân)
5. BIN -> DEC (hệ nhị phân sang hệ thập phân)
6. HEX -> DEC (hệ thập lục phân sang hệ thập phân)
Giải thích: HEX = hexadecimal; DEC=decimal; BIN= binary;
OCT=octal (Hệ bát phân)
Trước hết, bạn cần nhớ bảng sau:

1. DEC -> BIN (Chuyển từ thập phân sang hệ nhị phân)
Đầu tiên chia số cần chuyển đổi cho 2 và lấy số dư, sau đó cứ tiếp tục

5 -> Dư 1 411 chia 2 = 205.5 -> Dư 1 823 chia 2 = 411.5 -> Dư 1 Sắp xếp các số dư từ dưới lên trên ta được: 3295 (demical) = 110011011111 (binary). Chia 110011011111 làm từng chuỗi gồm 4 số.lấy kết quả của phép chia trên chia tiếp cho 2 cho đến khi kết quả bằng không. Lấy số 3295 (trong hệ thập phân) làm ví dụ: 3295 chia 2 = 1647.5 -> Dư 1 205 chia 2 = 102.5 -> Dư 1 1647 chia 2 = 823.5 -> Dư 1 1 chia 2 = 0.5 -> Dư 1 25 chia 2 = 12.5 -> Dư 1 12 chia 2 = 6 -> Dư 0 6 chia 2 = 3 -> Dư 0 3 chia 2 = 1. 2.5 -> Dư 1 102 chia 2 = 51 -> Dư 0 51 chia 2 = 25. kết hợp với bảng ở trên ta sẽ được: 110011011111b -> 1100 1101 1111 -> C D F Suy ra 3295 (decimal) = 110011011111 (binary) = 0CDF (hex) . như trên ta có 3295 (demical) = 110011011111 (binary). DEC -> HEX (Chuyển từ thập phân sang hex) Tiếp tục dùng số 3295 làm ví dụ.

BINARY -> DECIMAL(Chuyển từ nhị phân sang thập phân) Lấy số 1101 làm ví dụ: . Sử dụng bảng trên ta sẽ có: D = 1101 E = 1110 A = 1010 D = 1101 Suy ra DEAD (hex) = 1101 1110 1010 1101 (binary) 4.3. HEX -> BIN Lấy chuỗi DEAD làm ví dụ. chia thành các chuỗi gồm 4 số: 1010110111101111 -> 1010 1101 1110 1111 Sử dụng bảng trên ta sẽ có được: 1010 = A 1101 = D 1110 = E 1111 = F Suy ra 1010110111101111 (binary) = 0ADEF (hex) 5. BINARY -> HEX (Chuyển từ nhị phân sang hex) Lấy số 1010110111101111 làm ví dụ.

HEX -> DECIMAL (hex sang thập phân) Để chuyển đổi từ hex sang decimal đầu tiên ta chuyển hex sang binary. 6. sau đó lại từ binary ta chuyển về decimal.1*(2^3) + 1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 13 Số 1 thứ nhất 1 * (2^3) Số 1 thứ hai 1 * (2^2) Số 0 thứ ba 0 * (2^1) Số 1 thứ tư 1*(2^0) 1101 (binary) = 13 (decimal) => Số thứ nhất nhân với số 2 với số mũ cao nhất cộng cho số thứ hai nhân với số 2 với số mũ giảm dần cứ thế…. Hix hơi mệt Lấy số FEED làm ví dụ: Từ hex sang binary: FEED (hex) = 1111 1110 1110 1101 (binary) Từ binary sang decimal: 1*(2^15) + 1*(2^14) + 1*(2^13) + 1*(2^12) + 1*(2^11) + 1*(2^10) +1*(2^9) + 0*(2^8) + 1*(2^7) +1*(2^6) +1*(2^5) + 0*(2^4) +1*(2^3) +1*(2^2) + 0*(2^1) + 1*(2^0) = 65261 Như vậy: .

FEED (hex) = 1111111011101101 (binary) = 65261 (decimal) Theo Châu Tuấn Ngọc .