Déri Miksa Déri Miksa 1854. október 27-én született Bács községben.

m szaki tanulmányait a budapesti József M egyetem mérnöki szakosztályán kezdte meg és a bécsi m egyetemen fejezte be 1877-ben mint vízépít mérnök. Mérnöki m ködését 1878-ban az akkori Magyar Királyi Közlekedési Minisztérium folyamszabályozási hivatalában kezdte meg: 1882-ig a budapesti és a szegedi folyammérnöki hivatalban dolgozott, ahol közrem ködött a Duna és a Tisza szabályozási munkáinak tervezésében. Már ekkor érdekl dött az elektrotechnika iránt, s e tárgykörben tanulmányokat is folytatott. Ezért 1881 -ban a Párizsban rendezett elektrotechnikai kiállításra át küldte ki a minisztérium. Zipernovszkyval még az els elektrotec hnikai próbálkozások idején ismeretséget kötött. Közös munkájuk els eredménye a Németországban is (1883-ban) szabadalmaztatott öngerjesztés váltakozó áramú generátor volt. E géptípus megalkotásával azonban Zipernovszky és Déri kétségtelenül több mint fél évszázaddal megel zték korukat. Az 1883. évi bécsi nemzetközi elektrotechnikai kiállításon Déri képviselte a Ganz -gyárat, s ismertette a gyár újszer váltakozó áramú berendezéseit. Ett l kezdve lebegett szeme el tt az addig megoldatlan kérdésnek: a "villamos fény osztásának " a problémája váltakozó áram alkalmazása esetén, amit egyenáramra röviddel azel tt Edison megoldott. Déri Miksa 1883-tól idejének nagy részét Bécsben töltötte a Ganz-gyár villamos osztályának ausztriai képvisel jeként, de továbbra is szoros maradt az együttm ködés közte és a gyár, els sorban felettese, Zipernovszky Károly között. A transzformátor -rendszer els nyilvános bécsi bemutatója 1885 márciusában volt. A zárt vasmag Bláthy ötlete. Az els transzformátorokat tüskés vasmagj uk miatt sündisznó-transzformátoroknak is nevezték. Mint gyakorlati mérnök, a kísérleteken és ismertet el adásokon kívül tevékeny részt vett az új rendszer szerinti els telepe k (Róma, Milánó, Frankfurt am Main stb.) létrehozásában is. Ezenkívül fontos szer epe van Déri Miksának a váltakozó áramú motorok és az egyenáramú gépek fejlesztésében. 1903-904-ben Déri kifejlesztette a két kefe -rendszer egyfázisú repulziós motorját, amelyet a világirodalom Déri-motor néven ismer. Déri Miksa termékeny munkássága folyamán a legkiemelked bb teljesítmény kétségtelenül a párhuzamos kapcsolású nagyfeszültség váltakozó áramú transzformátoros energia elosztó rendszer kidolgozása, és ennek gyakorlati alkalmazásba való céltudatos bevezetése volt. Az ismertetett találmányokon kívül még több fontos ötlettel és alkotással gazdagította az er sáramú elektrotechnikát Déri Miksa. A fejlesztésében nemcsak találmányaival, hanem számos el adással és jelent s irodalmi tevékenységével is közrem ködött. 1889 májusában Déri az akkor alapított bécsi I.E.G. kötelékébe lépett, és els vezet igazgatói min ségében szervezte meg és rendezte be a vállalat bécsi villamos er m vét. Bécs város villamos világításának koncesszióját a bécsi Union Bank és a Ganz -gyár nyerték el, s e két vállalat al apított az I.E.G. (Nemzetközi Villamossági ) vállalatot. Déri Miksa 1896 -ig volt vezényl igazgatója az I E.G.- nak. Ezen állásból történt visszavonulása után is tevékenyen részt vett a társulat vezetésében, mint a társulat igazgatóságának tagja. A Magyar Villamossági Részvénytársulatnak alapítása óta alelnöke és igazgatóságának tagja volt. Tagja volt továbbá az osztrák Unio Villamossági Társaság igazgatóságának Bécsben. Nagy sikert aratott az 1900. évi párizsi világkiállítá son, amelynek zs rije "Grand Prix" -vel tüntette ki az általa feltalált és kiállított, terhelés alatt induló egyfázisú váltakozó áramú motorját. 1923-ban vonult nyugalomba, de azután is élénk figyelemmel kísérte a m szaki és gazdasági fejl dést. M ködése folyamán számos küls elismerésben részesült. Életének utolsó napjaiban sem csökkent az elektrotechnika fejl dése folyamán felmerül problémák átgondolása iránti készsége és ezek megoldásában való közrem ködés vágya. A transzformátorrendszer három nagy föltalálója közül el ször Déri Miksa távozott az él k sorából. Rövid szenvedés után 1938. március 5-én hunyt el 84 éves korában Merano -ban, ahol nyugalomba vonulva élt a munkával eltöltött, sikerekben kivételesen gazdag 46 év fáradalmai után. Bölcs és mértékletes életmódja mellett nyilvá n a gyógyító hatású környezetnek köszönhette a szívbaja és súlyos epebaja ellenére elért magas életkort. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület fennállásának 60. évfordulója alkalmából pénzösszeg és emlékérem évenkénti adományozásával járó jubileumi díjat alapított Déri Miksa emlékére, az egyesület lapjaiban (Elektrotechnika, Villamosság ) megjelent olyan cikk szerz jének jutalmazására, amely cikk a szerz kimagasló, gyakorlati alkotó tevékenységét és annak az er sáramú villamosság terén elért eredményét ismerteti. Alapvet és tág területeket átfogó munkássága miatt méltán tekinti Dérit az egész m szaki világ a korszer elektrotechnika elméleti és gyakorlati megalapozójának. Budapest f város Déri Miksáról utcá t nevezett el a VIII. kerületben. Iskolánk 1955-ben vette fel a tudós mérnök, Déri Miksa nevét.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful