โปรใหม่ 7-6-54 วิธีทำำ

เปิ ดโปร Charles ก่อน แล้วเปิ ด FB เลือก บ้าน
เพื่อนที่จะไปทำา

เข้ามาในโปร
+ http://fbtha.epig.eboyule.com/
+cute/
+messagebroker/
+amf
ตรง A ใหญ่ บรรทัดที่ 2 นับจาล่างขึ้นบน
ด้านขวาเลือก Response
หาคำาว่า SWITCHSCENE แล้วจดตัวเลขไว้
กด เบรกที่โปรครับ

กดรีเฟสหน้าเกมส์ใหม่ครับ
มันจะเด้งไปที่โปรกด Execute 1 ทีครับ
ไปที่ด้านขวาเลือกแท็บ Edit Respone เลือก AMF
ด้านล่าง
หา Player แล้วเข้าไปใน Player
แล้วหา UID แล้วแก้เป็ นสตริง เอาไอดีเพื่อนมาใส่
ครับ
หา PF_LEVEL แก้เป็ น สคริง แล้วใส่ 0 ลงไป (โรง
งาน)
หา PIGPENLEVEl แก้เป็ น สคริง แล้วใส่ 0 ลงไป
(คอก)
หา MANGERLEVEL ล่างเกิบสุด แก้เป็ น สคริง
แล้วใส่ 0 ลงไป(ราง)
ปลดเบรกตรงจุดสีแดงข้างบน
กด Execute

รอโหลดเกมส์ให้เสร็จ
กดเบรกอีกครัง ถ้ามีเครืองหมายถูกเอาออกก่อนครับ
แล้วคอ่ยติ๊กใหม่อีกครั้ง
เปิ ดร้านค้า มันจะเด้งมาที่โปรให้กด Execut ไป 1 ที
ไปที่ดูด้านขวา
เลือกแท็บ Edit Respone เลือก AMF ด้านล่าง
ให้ หา CONSTRUCTIONLIST
ปกติราคา 29E ระบบจะไม่ยอมให้ซื้อ หรือ LEVEL
ไม่ถึงก็ไม่ยอมให้
ซื้ อครับ
ต้องแก้รา้ นค้าให้สามารถกดซื้ อได้ครับ
แก้ดงั นี้ คอกหมู 2 [0]LEVEL 1 ERICE 0 PRICE
0
คอกหมู 3 [1]LEVEL 1 ERICE 0
คอกหมู 4 [2]LEVEL 1 ERICE 0

โรงงานแปรรูป 2 [3]LEVEL 1 ERICE 0 PRICE
0
โรงงานแปรรูป 3 [4]LEVEL 1 ERICE 0
รางหมูทอง [5]LLEVEL 1 ERICE 0
ฟาร์ม 2 [12]LLEVEL 1 ERICE 0
ปลดเบรกตรงจุดสีแดงข้างบน แล้วกด Execute
แล้วทำาการซื้ อคอกทีละคอก ตามลำาดับ
คอกหมู 2
คอกหมู 3
คอกหมู 4
ฟาร์ม 2
โรงงานแปรรูป 2
โรงงานแปรรูป 3
รางหมูทอง

ซื้ อคอกหมู 4 เลยก็ได้ครับ
แล้วทำาการ รีหน้าเว็บอีกครั้ง ไปดูผลที่คอกเพื่อน