You are on page 1of 13

BAB 1

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

1) 2)

PENGENALAN usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum. memerlukan tindakan secara holistik agar masyar akat memperoleh mutu pendidikan yang setara pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan. INTEGRASI NASIONAL AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL Perbezaan budaya dan agama Ketidakpuasan hati Kedudukan Geografi CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM SOSIAL Agama dan kebudayaan Dasar Penjajah British Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan Amalan ekonomi yang berlainan Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik HALANGAN INTEGRASI NASIONAL Perbezaan budaya dan agama Dasar Penjajahan Sistem Pendidikan Amalan Ekonomi Perbezaan politik PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN Sistem Pendidikan Kebangsaan Agenda Memperkasakan SK Penerapan Nilai Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan Konsep Sekolah Wawasan Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum Perkasakan bahasa Kebangsaan Pemantapan Aktiviti Pupuk Kefahaman Dasar Pelajaran kebangsaan menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan pakaian seragam sistem latihan gu ru bahasa penghantar yang sama USAHA BAGI MEMASTIKAN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA DAN DIPERKUKUHKAN melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan menjadikan agenda memperkasakan SK menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian. memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003 memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan

melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktivit i kurikulum dan kokurikulum PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP

Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan Modul Aktiviti Kokurikulum Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL

Sekolah sebagai alat perpaduan Sistem persekolahan yang sama Penggunaan Bahasa Melayu Pendedahan kepada nilai Seminar/forum PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL

Program Permuafakatan Masyarakat Hari Keluarga Acara Kebudayaan Sambutan Perayaan Aktiviti Kokurikulum Bulan Kemerdekaan Lawatan ziarah Bina Insan

3) PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Semua dapat hak yang sama Sekolah dapat kemudahan yang sama Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan Sekolah satu aliran Amalan kehidupan Peluang pendidikan yang sama Persamaan hak Peluang yang luas Pembangunan sumber manusia TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Basmi buta huruf Pendidikan universal Penyediaan infrastruktur Guru terlatih yang mencukupi Pra sekolah untuk semua STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak -kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap per ingkat pendidikan. Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi. Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalam an dalam pengurusan. pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan. Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain -lain.

RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN Pendidikan asas Pendidikan wajib untuk semua Kecekapan dalam pengurusan Pengagihan sumber Keperluan dengan pasaran kerja PENDIDIKAN NEGARA Pelbagai peringkat Kurikulum yang sama Penubuhan sekolah agama rakyat Peningkatan bilangan pelajar ke universiti Pendidikan swasta Pendidikan untuk semua Pengagihan sumber kewangan Pendidikan sejagat Pertambahan guru dan bilangan kelas Pendidikan Bertaraf Dunia Pendidikan berterusan Pendemokrasian pendidikan Pendidikan berkualiti

4)

TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA pelajar belajar untuk tahu belajar untuk membuat belajar untuk menjadi apa belajar untuk hidup bersama KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO Pengurus punyai kuasa autonomi Memperkasakan kapasiti Struktur terurus Ukuran prestasi Pemantauan prestasi Kawalan sumber ketelusan MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya. sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan prioritinya. sekolah memerlukan struktur y ang terurus dan professional. kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah. sekolah perlu mengawal sumber-sumber. pengurusan sekolah mesti telus. TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO Memenuhi keperluan pembelajaran asas Membentuk wawasan Akses kepada universal Focus terhadap pembelajaran Perluaskan skop Penambahbaikan persekitaran Perkukuhkan perkongsian

Pembangunan dasar gerakkan sumber perpaduan antarabangsa DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

Perkembangkan potensi individu Tingkatkan kreativiti Sistem pendidikan yang cekap Pusat kecemerlangan pendidikan Tingkatkan martabat pendidikan

4)

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Pengurusan pendidikan. Pembentukan jati diri pelajar. Kualiti guru. PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah seperti yang berikut Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan perse kitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat. Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian. Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru. Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya. KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN Pembelajaran sepanjang hayat Kebolehan berkomunikasi Kemahiran teknologi Kesediaan kognitif Warganegara bertanggungjawab CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU Kesediaan guru Pertambahan beban Kekurangan sokongan pengurusan Pengurusan pendidikan Sikap guru

Perbezaan tahap pengetahuan Penggunaan teknologi Pembentukan jati diri Budaya sekolah Perkembangan profesionalisme guru KESAN NEGATIF GLOBALISASI

Negara lemah ditindas Ketidakadilan perkongsian Pemantauan yang mendalam Permintaan pasaran tenaga kerja Meminggirkan bahasa melayu Terbuka kepada persaingan tidak sihat Pengkomersilan pendidikan Penafian pendemokrasian pendidikan Penghayatan ilmu terhakis

5) -

KEPELBAGAIAN BUDAYA Perlu keadilan Peluang pendidikan kepada semua Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Program sekolah berkembar

KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH DITANGANI DENGAN BIJA. BERIKUT ADALAH BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN ISI TERSEBUT. Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh, sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matla mat mencari kebenaran. Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang. Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju. Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain -lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat. Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan. Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa. Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman. Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman. Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda. Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran. Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar). CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA Sekolah kebangsaan sebagai peneraju Kelayakan pelajar jadi penentuan Pindaan akta Tingkatkan kemudahan

Tingkatkan mutu pendidikan guru Peluang latihan Biasiswa kepada yang berkelayakan Kuasai pelbagai bahasa

6) -

PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Suasana lebih kondusif Mudah hasilkan bahan Kepelbagaian media Maklumat pelbagai TERDAPAT 3 ASAS PENTING DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT IAITU teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Kuasa penggerak Pelaksanaan Pemudahan bertindak Kaedah perubahan Permulaan perubahan IMPLIKASI TMK penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan. menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan tel us terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian. mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya. kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan pe rkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi. KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN Pendidikan jarak Jauh Reformasi dalam pendidikan Mudah beri maklumbalas Sebagai bahan pengajaran pembelajaran Alat komunikasi Memudahkan pemahaman

7)

GEJALA SOSIAL PENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEH DIPECAHKAN KEPADA 3 BAHAGIAN IAITU Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian. Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli kumpulan geng, mengutip duit pau daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng.

Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan, melawan pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan minuman keras, berbohong, berambut panjang, mengeluarka n kata-kata lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain -lain. PUNCA GEJALA SOSIAL

Globalisasi dan modenisasi Keruntuhan institusi keluarga Media-massa Kelemahan undang-undang Sikap remajA Sikap ibu bapa KESAN NEGATIF

Kepada individu sendiri Menjejaskan negara Keruntuhan nilai agama TANGANI GEJALA SOSIAL

Peranan ibu bapa Peruntukan undang-undang Pendekatan akademik Didikan agama Peranan ahli masyarakat

BAB 2

GURU DAN PERUNDANGAN

1) PENDAHULUAN Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati. Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada 2002. Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti demi menjayakan matlamat pendidikan negara. 2) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun 2002. Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], yang disebut Peraturan-Peraturan ibu . Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadap peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2). Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya. Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.

3)

RASIONAL PERATURAN TATATERTIB INI DILAKSANAKAN ADALAH UNTUK MEMASTIKAN PEGAWAI AWAM melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab meletakkan kepentingan awam lebih utama dari pada kepentingan mereka sendiri menjaga imej perkhidmatan awam yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.

4)

FAKTOR PENURUNAN KES INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT Program Latihan dan Taklimat Perkhidmatan Kaunseling Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan

5)

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, (PINDAAN) 2002 (P.U.A.246). YANG

TELAH MULA DIKUATKUASAKAN PADA 20.6.2002, ANTARA PERATURAN YANG DIMASUKKAN DALAM PERATURAN INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib. Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai Yang Melakukan Kesalahan Hukuman Tindakan Tatatertib PERATURAN 3A Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar PERATURAN 3B Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan PERATURAN 3C Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. PERATURAN 4 (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan. Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut; Bersubahat dengan musuh negara Membocorkan rahsia Kerajaan. Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan. Menjadi Anggota Jemaah Islamiah Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

PERATURAN 4(2), SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya; berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mence mar nama baik perkhidmatan awam Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar Membantah atau melawan pegawai atasan cuai dalam melaksanakan tugasnya; PERATURAN 7: MENYALAHGUNAKAN DADAH,PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS

KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] sekiranya Pegawai Mencapai Umur Persaraan Pilihan. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah menghisap ganja, morfin, heroin atau menagih dadah. PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian sekiranya keraian itu dapat dengan apa -apa cara mempengaruhi tugas rasmi kerana ini bercangg ah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti [keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain -lain]. PERATURAN 11 : MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH. Seseorang pegawai tidak boleh: menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah. menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang sah. PERATURAN 12 : MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG. PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS PERATURAN 16 : TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN PERATURAN 18 : PENERBITAN BUKU DAN KARYA Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit). PERATURAN 20 : PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL Seorang penjawat awam adalah tidak b oleh menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali, penerbitan; Jabatan Profesional pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan

y y y y

PERATURAN 6 PAKAIAN Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti

y Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar y Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain
6) RUMUSAN PERATURAN Tingkatkan mutu perkhidmatan Halng penyelewengan Haling rasuah Banyak beri pengajaran Langkah pencegahan

7) AKTA PENDIDIKAN 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961.

8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ADALAH UNTUK memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap pendidikan tinggi sawasta. memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum kebangsaan. menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama. Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam. memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan. mempertingkatkan pendidikan teknikal. memperkukuhan latihan perguruan. pendidikan swasta yang lebih sistematik. memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum. termasuk kerajaan dan

19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya. Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaanmelainkan yang dikecualikan. Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar untuk PeperiksaanAwam, melainkan yang dikecualikan. Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika.

Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajianatau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain. seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam. Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu. Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu.

BAB 3 1)

TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

PENGENALAN Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar. Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah. Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi. Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku, sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya.

2)

TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSI ASPEK EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHAT DALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAH SEPERTI BERIKUT empati iaitu memahami orang lain secara mendalam mengungkapkan dan memahami perasaan mengendalikan amarah kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari kemampuan untuk menyesuaikan diri disukai oleh orang lain kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling semangat setiakawan keramahan sikap hormat-menghormati KEBIASAANNYA SESEORANG YANG MERASA EMOSINYA TERGANGGU ADALAH SEPERTI BERIKUT Kecemasan dan marah Sukar tunjukkan emosi tertentu Alami kesulitan Konflik

3) GANGGUAN EMOSI BOLEH DIKATEGORIKAN KEPADA 3 KUMPULAN IAITU gangguan emosi ringan gangguan emosi sedarhana gangguan emosi berat

4)

PUNCA GANGGUAN EMOSI Persekitaran sekola Gaya pengajaran guru Peristiwa dalam keluarga Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya Tindakan guru

5)

TANDA-TANDA MASALAH EMOSI DAN SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT tidak hadir ke sekola h tanpa sebarang sebab munasaba selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas sentiasa kelihatan letih kerap sakit perut mudah diserang penyakit duduk dalam keadaan yang tidak selesa pencapaian akademik yang semakin merosot sering berasa cemas, takut dan benci

6) LANGKAH-LANGKAH MENANGANI GANGGUAN EMOSI 7) Peranan ibu bapa Tindakan guru Gaya pengajaran Kepimpinan guru Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar Kerjasama Penerapan nilai Suasana ceria Penerangan jelas

HAK ASASI KANAK-KANAK Menurut Hak Asasi Manusia, setiap warganegara la yak mendapat peluang pendidikan semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi orang dewasa yang kurang upaya, menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang terselamat di sekolah khas, mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka.

8)

ANTARA HAK SETIAP KANAK-KANAK ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT untuk dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan bahaya

9)

untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan untuk berupaya mengekspresi pandangan sendiri.

KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK Perkara 2: tiada diskriminasi Perkara 3: diberi pelindungan Perkara 6: hak untuk hidup Perkara 13: kebebasan bersuara Perkara 19: diberi peruntukan undang-undang Perkara 23: menikmati kehidupan Perkara 28:Hak pendidikan Perkara 29: halatuju pendidikan Perkara 30: hak dalam komuniti Perkara 32: dilindungi dari segi ekonomi Perkara 34: tiada eksploitasi

10) Hak kanak-kanak:Seksyen 17 Dilindungi dari segi fizikal Tiada penganiayaan Pergaulan yang sihat Hak kesihatan Kemudahan bekalan makanan Elak penderaan emosi