78

การเตรียมตัวก่อนลง Software
หลังจากต่อ Lan เพื่อใช้ Files &........ได้แล้ว เราก็คงอยาก ใช้ Internet ร่วมกัน
ด้วย
การทำาให้ Lan ของเราใช้ Internet ร่วมกันได้ มี Software ประเภท Proxy
หลายตัว เช่น Wingate , Winroute , Winproxy ,........ แต่ในที่น่ี จะกล่าว ถึง
Software ที่มีมากับ Windows 98SE Thai คือ " Internet Connection

sharing " [ ตอนนี้ Com. ก็จะมี Protocol : TCP/IP อย่่ด้วยแล้ว จำาเป็ น
สำาหรับ Internet ครับ ]

เริ่มแรกต้องด่ว่า Com. ของเราลง Software แล้วหรือยัง และเป็ น Windows
98SE หรือเปล่า

[1] Click ขวาที่ Network Neighborhood--->Properties [ ด่ว่ามี Internet
Connection sharing หรือยัง ถ้ายังก็เตรียมตัวครับ ]

[2] Click ขวาที่ MY Computer ----------> Properties [ ด่ว่า เป็ น Windows
98 Second Edition หรือเปล่า ]

ต้องเป็ น Windows 98 Second Edition นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อนลง
Software ก็คือ :

79

1] แผ่น CDROM Windows98SEThai
2] แผ่น Floppy disk 1 แผ่น Format ให้เรียบร้อยครับ [แผ่น Floppy disk ใช้
ทำาแผ่น Client Configuration Disk เพื่อลงในเครื่อง Client]

3] เครื่องที่เป็ น Host ควรจะทดลอง ต่อเข้า Internet ให้ใช้ได้เป็ นปกติก่อน

หมายเหตุ สำาหรับ IP Address ของ Host [เครื่องที่ต่อกับ Modem] นั ้น หลัง
จากลง Software นี้แล้ว จะถ่กติดตัง้ ค่า IP Address เป็ นค่า Default
ของ Software คือ 192.168.0.1 [ หมายความว่า ถ้าเดิมเราตัง้ ไว้

192.168.10.20 ก็จะถ่กเปลี่ยนเป็ น 192.168.0.1 ซึ่งคงไม่มี ปั ญหาสำาหรับ

Lan เล็กๆในบ้านของเรา เพราะ Software นี้ สามารถจ่าย IP Address ให้กบ

Client ได้อย่าง อัตโนมัติ [[DHCP] คือช่วง 192.168.0.2 ถึง
192.168.0.253 ]

การลง Software ที่ Host
การลง Software Internet Connection sharing ก็เหมือนการลง Software
อื่นๆ ของ Windows เพิ่มเติมครับ :

My Computer ---> Control Panel ---> Add/Remove Programs
--->Windows Setup

80

Click เลือก Internet Tools แล้ว Double click

Click เลือก Intenet Connection sharing
OK ---> Apply

81

ใส่แผ่น CDROM Windows 98SE แล้ว OK

เลือก DRIVE ของ CDROM แล้ว OK

กำาลังลง Software จาก CDROM

82

Click Next

เลือกชนิ ดการต่อเข้า Internet แล้ว Next

83

กรณี ใช้หลาย Account เลือก Account ที่ต้องการ [ เปลี่ยนทีหลังได้ ] แล้ว
Next

[ ถ้ามี Account เดียวก็จะไม่มี หน้ าต่างให้เลือก ชนิ ดการต่อเข้า Internet และ

Account ]

เตรียมสร้างแผ่น Client Configurstion Disk แล้ว Click Next

84

ใส่แผ่น Floppy disk ที่เตรียมไว้ แล้ว OK

ทำาแผ่น Client Configuration Disk เสร็จแล้ว OK

Click Finish

85

Click เพื่อ Restart
เป็ นอันเสร็จสิน
้ ขัน
้ ตอนการลง Software ครับ
การ Set Network ที่ Host
หลังจาก Boot ขึ้นมา ก็ Logon เข้า Windows [ต้อง Logon เข้ามา ห้าม
Cancel]

Click ขวาที่ Network Neighborhood ---> Properties

เลือกที่ TCP/IP ของ Lan Card แล้ว Click Properties

86

ที่ IP Address Tab จะได้ค่า IP Address เป็ น 192.168.0.1
ที่ Gateway Tab ให้ปล่อยว่างไว้ ไม่ต้องใส่อะไร

จากนั ้นก็เลือก TCP/IP ของ Internet Connection sharing แล้ว Click

87

Properties
ที่ IP Address Tab เลือก Obtain an IP address automatically แล้ว OK
ส่วน Tab อื่นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

ตัง้ ค่าการใช้งาน Internet Connection sharing ที่เครื่อง Host

จากนี้กเ็ ป็ นการ Set ค่าการใช้งานของ Internet Connection sharing ครับ
My Computer ----> Control Panel

88

Double Click ที่ Internet Option

เลือก Enable Internet Connection sharing [เพื่อให้เครื่อง Client ใช้
Internet ได้ด้วย]

89

ถ้าเลือก Show Icon in Taskbar : จะมี Icon ของ Internet Connection
sharing

ถ้า Click ขวาที่ Icon จะเห็นว่ามีตัวเลือกให้เราสามารถ Set ค่าต่างๆได้ตาม
ต้องการครับ

เช่น ถ้าเลือกที่ Status [หรือ Double Click ที่ Icon ICS เลยก็ได้] จะแสดงให้
เห็นถึง จำานวน Computers ที่ใช้ Internet ร่วมกันการติดตัง้ ในเครื่อง Client

ที่เครื่อง Client ก่อนการลง Software จากแผ่น Client Configuration Disk
เราควร Set ค่า Network ให้เรียบร้อยก่อน ดังนี้

Click ขวาที่ Network Neighborhood---> Properties

90

เลือก TCP/IP ของ Lan Card แล้ว ---> Properties

ที่ IP Address Tab เลือก Obtain an IP address automatically

91

ที่ Gateway Tab ไม่ต้องใส่อะไร

92

ที่ WINS Configuration Tab เลือก Use DHCP for WINS Ressolution

ที่ DNS Confoguration Tab เลือก Disable DNS แล้ว Click OK
เมื่อมีการติดตัง้ ค่าใหม่ ก็จะมีการ Restart ขึ้นมาใหม่

หลังจาก Com. Restart ขึ้นมาแล้ว เราก็ Logon เข้า Windows
เปิ ดแผ่น Client Configuration Disk

Double Click ที่ icsClient.exe ซึ่งจะเป็ นการ Set ค่าใน Browser โดย

93

อัตโนมัติ
[ ข้อความใน ReadMe.txt เป็ น ภาษาไทย ลองเปิ ดอ่านด่ซิครับ ]

Click Next

Click Next

94

Click Finish
เป็ นอันเสร็จสิน
้ การ Set เครื่อง Client ครับ

ลองเปิ ดด่ท่ี Internet Option ใน Control Panel

Double Click ที่ Internet

95

จะเห็นว่าถ่กติดตัง้ ค่าอย่่ท่ี Connect to the Internet using a local area
network

จากนี้เราก็สามารถ เล่น Internet จากเครื่อง Client ได้แล้วครับ
อีกวิธีกค
็ ือ

96

Click ที่ปุ่ม Setup
เลือกใช้อน
ิ เตอร์เน็ตผ่าน Lan

เลือกต่อ Lan

97

ไม่ต้อง Check ป่ ุมใดๆ

ไม่ Set ค่า E-mail (Set ภายหลังได้)

98

Click ที่ปุ่ม Finish

ด่เว็บไซต์ได้

99

ที่ BROWSERS [ทัง้ IE & NETSCAPE] ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยครับ[ไม่
ต้อง Set Proxy]

[ OPERA ผมไม่ได้ใช้ครับ คิดว่าคงใช้ได้เหมือนกัน ลองด่ซิครับ]

หมายเหตุ ที่เครื่อง Client สามารถใช้ ICQ , IRC & IPhone ได้เลยครับ [ไม่
ต้อง Set Proxy]
ใครแก้ปัญหาอะไรได้ก็ช่วยๆบอกกันหน่ อยครับ ใครร้่อะไร หรือว่าผมเข้าใจผิดที่
ใด ก็แจ้งได้ครับ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful