‫‪Iniirni‬‬

‫‪iiuniin'N‬־?‬
‫השיא‬

‫חירות‬
‫‪$DN2$‬הבחירות‪$DN2$‬‬

‫נתניהו לאחר הב־‬
‫‪$TS1$‬הבחירות‪$TS1$‬‬

‫שקבע בנימין‬
‫האחרונות‬

‫הקמת ממשלה מנו־‬
‫‪$TS1$‬מנופחת‪$TS1$,‬‬

‫הוא‬

‫פחת‪,‬‬
‫‪$DN2$‬מנופחת‪ $DN2$,‬חסרת תקדיםבגודלה‪ .‬זאת לאחר‬
‫ששלוש שנים קודם לכן אמר‪ :‬״בכל העולם‬
‫ממשלות הולכות וקטנות‪ ,‬ורק בישראל‬
‫וגדלות״‪.‬‬
‫הקטנה הממשלותהולכות‬
‫הרפואה בישראל הולכים וקור־‬
‫‪$TS1$‬וקורסים‪$TS1$.‬‬
‫שירותי‬
‫סים‪.‬‬
‫‪$DN2$‬וקורסים‪ $DN2$.‬הרופאים משביתים את כתיהחולים‪,‬‬

‫שבהם עוזבים‬

‫הטובים‬
‫מוכשרים‬

‫את‬

‫סטודנטים‬

‫הארץ‪,‬‬

‫שהיו יכולים להצליח‬

‫כרופאים‬

‫נזכרים שעליהם יהיהלעבוד קרוב לשלושה‬
‫חודשים סביב השעון כדילהגיע למשכורת‬
‫ומ־‬
‫‪$TS1$‬ומשנים‪$TS1$‬‬
‫חודשית אחת שלפועל נמל בישראל‬
‫‪$DN2$‬ומשנים‪ $DN2$‬כיוון‪.‬‬
‫שנים‬

‫למאבק‬
‫ובתוך‬

‫מלאה‪.‬‬

‫גם‬

‫ודורשות‬

‫כל‬

‫האחיות‬

‫תנאי עבודה‬

‫זה‪ ,‬אין‬

‫בממשלה‬

‫שר‬

‫לעמוק‬
‫כמו דן‬

‫הוגנים‪.‬‬

‫בריאות‬

‫המנופחת‬

‫לעניינישום־כלום‪,‬‬
‫שרים‬
‫בנושאים‬

‫מצטרפות‪,‬‬

‫במשרה‬

‫־ושבים‬

‫ואינם‬

‫אזוטריים‪.‬‬

‫בצדק‪,‬‬

‫שישה‬

‫מתביישים‬

‫בהם‬

‫״נסיכים״‬

‫מרידוד ובני בגין‪ ,‬ואנשי מוסר ומצ־‬
‫‪$TS1$‬ומצפון‪$TS1$‬‬

‫פון‬
‫‪$DN2$‬ומצפון‪ $DN2$‬כמו יוסי פלדומיכאל‬
‫האם אין ביניהם אמיץ לב‬
‫ויכריז שיש לו את הכישוריםוהיכולת לש־‬
‫‪$TS1$‬לשמש‪$TS1$‬‬
‫מש‬
‫‪$DN2$‬לשמש‪ $DN2$‬שר בריאות ולהקדיש את כל זמנו ומרצו‬
‫רק למשרד זה? האם נתניהו אינו מאמין באף‬
‫אחד מהם על מנתלהפקיד בידיו תיק כל כך‬
‫חשוב?ואולי אותם שרים פשוט לא רוצים‬
‫להכניס ראש קטן ובריא למיטהחולה?‬

‫איתן‪.‬‬

‫אחד‬

‫שלמה‬

‫אסף‪,‬‬

‫קריית‬

‫שיקום‬

‫מוצקין‬