HOT RÂRE nr.

611 din 4 iunie 2008 (*actualizat *) pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008 Data intrarii in vigoare : 28 august 2008 Forma actualizata valabila la data de : 1 iulie 2011 Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2011 pana la 1 iulie 2011 ---------*) Textul ini ial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neam pân la data de 1 iulie 2011, cu modific rile i complet rile aduse de: HOT RÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008; HOT RÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008; RECTIFICAREA nr. 611 din 4 iunie 2008; ORDONAN A DE URGEN nr. 35 din 11 aprilie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010. În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , i al art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, Guvernul României adopt prezenta hot râre. i dezvoltarea carierei

TITLUL I Dispozi ii generale privind organizarea func ionarilor publici

ART. 1 Prezenta hot râre reglementeaz organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici. ART. 2 Cariera în func ia public cuprinde ansamblul situa iilor juridice i efectele produse, care intervin de la data na terii raportului de serviciu al func ionarului public pân în momentul încet rii acestui raport, în condi iile legii. ART. 3 În sensul prezentei hot râri, termenii i no iunile folosite au urm toarele semnifica ii: a) comisie de concurs - organ colegial special constituit în vederea lu rii unei decizii, conform legii, asupra rezultatelor desf ur rii procedurilor de recrutare i selec ie, precum i de promovare a func ionarilor publici; b) comisie de solu ionare a contesta iilor - organ colegial special constituit în vederea lu rii unei decizii, conform legii, în urma solicit rii primite din partea unuia sau mai multor candida i la ocuparea unei func ii publice, prin recrutare ori promovare, asupra men inerii sau, dup caz, modific rii rezultatelor stabilite de comisia de concurs; c) dezvoltarea carierei - evolu ia ansamblului situa iilor juridice i efectelor produse, prin mobilitate i promovare într-o func ie public superioar , care intervin de la data na terii raportului de serviciu al func ionarului public i pân în momentul încet rii acestui raport; -----------Litera c) a art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 43, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.

d) evaluare a performan elor profesionale individuale - ansamblul proceselor i procedurilor implementate anual, prin aplicarea criteriilor de performan la gradul de îndeplinire a obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribu iilor prev zute în fi a postului; e) evaluator - persoana din cadrul autorit ii sau institu iei publice cu atribu ii de conducere a compartimentului în cadrul c ruia î i desf oar activitatea func ionarul public evaluat sau, dup caz, care coordoneaz activitatea respectivului func ionar public; f) îndrum tor - func ionar public definitiv desemnat de conduc torul autorit ii sau institu iei publice, de regul din cadrul compartimentului în cadrul c ruia urmeaz a- i desf ura activitatea func ionarul public debutant, cu atribu ii în stabilirea programului de desf urare a perioadei de stagiu i în coordonarea activit ii func ionarului public debutant pe toat perioada de stagiu; g) promovare - modalitatea de dezvoltare a carierei func ionarilor publici prin ocuparea unei func ii publice de nivel superior celei de inute ca urmare a îndeplinirii condi iilor prev zute de lege i a promov rii concursului sau examenului organizat în vederea promov rii; h) promovare rapid - modalitatea de dezvoltare a carierei func ionarilor publici prin ocuparea unei func ii publice de nivel superior celei de inute cu îndeplinirea condi iilor prev zute de lege i ca urmare a promov rii concursului na ional, anual organizat în acest scop; i) recrutare - ansamblul proceselor i procedurilor aplicate de autorit ile i institu iile publice, conform competen elor prev zute de lege în organizarea i desf urarea concursurilor, destinate identific rii i atragerii de candida i în vederea ocup rii posturilor vacante sau, dup caz, temporar vacante; j) selec ie - ansamblul proceselor i procedurilor aplicate conform atribu iilor prev zute de lege, de c tre comisiile de concurs i comisiile de solu ionare a contesta iilor, în cazul concursurilor de recrutare, respectiv de c tre reprezentan ii desemna i ai autorit ilor i institu iilor publice, în cazul promov rii rapide, destinate evalu rii candidaturilor depuse i a candida ilor pentru ocuparea posturilor vacante, temporar vacante sau în vederea promov rii; k) stagiu - etapa din cariera func ionarului public stabilit conform legii i cuprins între data numirii ca func ionar public debutant, în urma promov rii concursului de recrutare, i data numirii ca func ionar public definitiv; l) vechime în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice - experien a dobândit în temeiul unui contract individual de munc , a unui raport de serviciu sau ca profesie liberal , demonstrat cu documente corespunz toare de c tre persoana care a desf urat o activitate într-o func ie de specialitate corespunz toare profesiei sau specializ rii sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a înv mântului în România. ART. 4 Principiile care stau la baza organiz rii i dezvolt rii carierei func ionarului public sunt: a) competen a, principiu potrivit c ruia persoanele care doresc s accead sau s promoveze într-o func ie public trebuie s de in i s confirme cuno tin ele i aptitudinile necesare exercit rii func iei publice respective; b) competi ia, principiu potrivit c ruia confirmarea cuno tin elor i aptitudinilor necesare exercit rii unei func ii publice se face prin concurs sau examen; c) egalitatea de anse, principiu potrivit c ruia este recunoscut voca ia la carier în func ia public a oric rei persoane care îndepline te condi iile stabilite potrivit legii;

d) profesionalismul, principiu potrivit c ruia exercitarea func iei publice se face prin îndeplinirea în mod eficient a atribu iilor care implic exercitarea prerogativelor de putere public , în limitele prev zute de dispozi iile legale care reglementeaz atribu iile respective; e) motivarea, principiu potrivit c ruia, în vederea dezvolt rii carierei func ionarilor publici, autorit ile i institu iile publice au obliga ia s identifice i s aplice, în condi iile legii, instrumente de motivare financiar i nonfinanciar a func ionarilor publici, precum i s sprijine ini iativele privind dezvoltarea profesional individual a acestora; f) transparen a, principiu potrivit c ruia autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a pune la dispozi ie tuturor celor interesa i informa iile de interes public referitoare la cariera în func ia public . TITLUL II Organizarea carierei func ionarilor publici CAP. I Dispozi ii generale privind managementul carierei în func ia public ART. 5 Managementul carierei în func ia public se asigur de c tre: a) Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, denumit în continuare Agen ia, prin elaborarea cadrului legal, a politicilor i a instrumentelor necesare planific rii, organiz rii i dezvolt rii carierei în func ia public , precum i prin monitorizarea i controlul implement rii acestora, în condi iile legii; b) autorit ile i institu iile publice, prin elaborarea politicilor i instrumentelor interne de gestiune i planificare a resurselor umane, aplicarea principiilor egalit ii de anse, motiv rii i transparen ei; c) func ionarul public, prin îmbun t irea performan elor profesionale i a perfec ion rii continue în vederea dezvolt rii profesionale individuale. ART. 6 Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei în func ia public sunt: a) planul de ocupare a func iilor publice, elaborat i aprobat în condi iile legii; b) instrumentele interne de gestiune i planificare a resurselor umane din cadrul fiec rei autorit i sau institu ii publice; c) planurile de formare profesional a func ionarilor publici. ART. 7 Ocuparea func iilor publice se face potrivit modalit ilor stabilite anual prin planul de ocupare a func iilor publice. ART. 8 Func iile publice care se vacanteaz în cursul anului i nu au fost prev zute în planul de ocupare a func iilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer i redistribuire, în condi iile legii. ------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOT RÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008. ART. 9 (1) Postul aferent unei func ii publice reprezint suma atribu iilor stabilite unei pozi ii din structura unei autorit i sau institu ii publice. (2) Posturile aferente func iilor publice i repartizarea lor pe compartimente se stabilesc pe baza: a) atribu iilor i func iilor stabilite prin acte normative pentru autoritatea sau institu ia public respectiv ; b) structurii organizatorice aprobate;

în vederea stabilirii gradului de atingere de c tre func ionarii publici a obiectivelor profesionale. în condi iile legii. (2) Concursul de recrutare se organizeaz în vederea ocup rii unei func ii publice pe perioad nedeterminat . candidatului declarat admis îi va fi aplicabil regimul func ionarilor publici debutan i pe întreaga durat a ocup rii func iei publice. d) cerin ele i condi iile pe care trebuie s le îndeplineasc o persoan pentru a ocupa postul respectiv. 14 Promovarea reprezint modalitatea de dezvoltare a carierei func ionarilor publici prin ocuparea. în cazul func iilor publice de execu ie temporar vacante. urm toarele elemente: a) contribu ia la realizarea scopurilor. precum i în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a criteriilor de performan . în func ii publice cu grad profesional debutant sau asistent.c) activit ilor care implic exercitarea prerogativelor de putere public . (2). în func ie de necesit ile identificate în cadrul autorit ii ori institu iei publice. ART. c) limitele de autoritate aferente exercit rii func iei publice. atribu iilor i obiectivelor institu iei. CAP. precum i în scopul deprinderii abilit ilor specifice exercit rii func iei publice. 11 (1) Intrarea în corpul func ionarilor publici se face prin concurs de recrutare. 15 Func iile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promov rii func ionarilor publici i care devin vacante se pot transforma. b) con inutul i rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestat . ART. c) unei func ii publice de conducere. 10 (1) Fi a postului aferent unei func ii publice define te i delimiteaz . în condi iile legii. (3) Prin excep ie de la prevederile alin. prin raportare la atribu iile curente din fi a postului. pe o perioad determinat . în condi iile legii. func iilor. în condi iile legii. concursul de recrutare se poate organiza i în vederea ocup rii unei func ii publice de execu ie pe perioad determinat . II Organizarea concursului de recrutare a func ionarilor publici . în condi iile legii. 12 Func ionarii publici care intr în corpul func ionarilor publici pe o func ie public de execu ie cu grad profesional debutant efectueaz o perioad de stagiu. (2) Principalele elemente care trebuie avute în vedere la întocmirea fi ei postului sunt cuprinse în modelul prev zut în anexa nr. (4) În situa ia în care concursul de recrutare se organizeaz în vederea ocup rii. în condi iile legii. a: a) unei func ii publice cu grad profesional superior celui de inut anterior promov rii. b) unei func ii publice dintr-o clas superioar . ART. ART. în principal. o func ie public specific de manager public. i prin transformarea posturilor ocupate în regim contractual în func ii publice. ART. a unei func ii publice de execu ie cu grad profesional debutant. 13 Evaluarea func ionarilor publici se realizeaz . 1. organizat potrivit prevederilor prezentei hot râri sau potrivit regulilor stabilite pentru persoanele care ocup . ca urmare a promov rii concursului sau examenului organizat în acest sens. în scopul cunoa terii activit ii i a obiectivelor autorit ii sau institu iei publice. ART.

(2) al art. la propunerea autorit ilor i institu iilor publice. trimestrial. (2) Condi iile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea func iilor publice vacante din clasele I i a II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor i specializ rilor din înv mântul universitar de lung durat i scurt durat . ART. ------------Alin. I din HOT RÂREA nr. 2 al art. de regul . 19 Concursul de recrutare pentru ocuparea func iilor publice vacante se organizeaz potrivit competen elor stabilite la art. ART. 20 a fost modificat de pct. condi iile specifice se aprob de conduc torul autorit ii sau institu iei publice în al c rei stat de func ii se g se te func ia public pentru care se organizeaz concursul. pe baza fi ei postului.SEC IUNEA 1 Dispozi ii generale privind organizarea concursului de recrutare a func ionarilor publici ART. 17 (1) Recrutarea func ionarilor publici se face prin concurs organizat în limita func iilor publice vacante prev zute anual în acest scop prin planul de ocupare a func iilor publice. (3) În unit ile administrativ-teritoriale în care persoanele apar inând unei minorit i na ionale de in o pondere de peste 20% unii func ionari . publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART.173 din 24 septembrie 2008. (2) Concursul de recrutare a func ionarilor publici se organizeaz . 677 din 2 octombrie 2008. cu avizul Agen iei. 1. în condi iile legii. I din HOT RÂREA nr. respectiv în tiin area Agen iei. condi iile specifice se aprob de Agen ie. (1) i (2) din Legea nr. cu în tiin area Agen iei. republicat .173 din 24 septembrie 2008. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici. condi iile specifice se stabilesc de autorit ile sau institu iile publice în al c ror stat de func ii se afl func ia public vacant . 1. 16 a fost modificat de pct. dup cum urmeaz : a) pentru func iile publice pentru care competen a de organizare a concursului apar ine Agen iei. c) pentru func iile publice pentru care competen a de organizare a concursului apar ine autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public local . b) pentru func iile publice pentru care competen a de organizare a concursului apar ine autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public central . ART. respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licen i specializ rilor i programelor de studii din cadrul acestora. i asigurarea publicit ii concursului. 58 alin. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 3 al art. 16 Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între solicitarea avizului. 18 La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei func ii publice poate participa orice persoan care îndepline te condi iile generale prev zute de lege i condi iile specifice stabilite pentru ocuparea respectivei func ii publice. 677 din 2 octombrie 2008. 20 (1) Condi iile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea func iilor publice vacante se stabilesc. ------------Art.

173 din 24 septembrie 2008. dac este cazul. b) probele stabilite pentru concurs. republicat . g) alte men iuni referitoare la organizarea concursului sau la condi iile de participare la concurs. Legea nr. 1. (2) În tiin area prev zut la alin. 677 din 2 octombrie 2008. (3) Bibliografia cuprinde acte normative. tematica stabilit de c tre conduc torul autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. dup caz. f) numele membrilor propu i pentru a face parte din comisia de concurs i din comisia de solu ionare a contesta iilor. articole de specialitate sau surse de informare i documentare expres indicate. 21 alin. (1) trebuie s cuprind elementele prev zute la art. e) bibliografia i. (2) al art. în cazul concursurilor de recrutare pentru care competen a de organizare apar ine Agen iei sau autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public central . republicat . (2) Solicitarea prev zut la alin. SEC IUNEA a 2-a Solicitarea avizului i în tiin area Agen iei enii vor cunoa te i ART. Tematica concursului se stabile te pe baza bibliografiei. c) condi iile de desf urare a concursului. respectiv data pân la care se pot depune dosarele de înscriere. ora i locul organiz rii probei scrise i. (1) trebuie s cuprind urm toarele: a) denumirea fiec rei func ii publice vacante. 23 Agen ia poate acorda: a) aviz favorabil. acestea au obliga ia de a solicita avizul Agen iei cu cel pu in 45 de zile înainte de data organiz rii probei scrise a concursului. b) aviz favorabil cu observa ii.publici din serviciile care au contacte direct cu cet limba minorit ii na ionale respective. I din HOT RÂREA nr. i a probei suplimentare. cu relevan pentru func ia public vacant pentru care se organizeaz concursul. acestea au obliga ia s în tiin eze Agen ia cu cel pu in 40 de zile înainte de data organiz rii probei scrise a concursului. ------------Litera c) a alin. respectiv condi iile prev zute de lege pentru ocuparea func iilor publice vacante i alte condi ii specifice prev zute în fi a postului aferent respectivei func ii publice. a)-d) i f). lucr ri. (2) lit. precum i încadrarea acesteia în structura organizatoric a institu iei. data. 188/1999. d) condi iile de participare la concurs. în situa ia în care nu sunt îndeplinite condi iile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organiz rii i dezvolt rii carierei. i Legea nr. 22 (1) În cazul concursului de recrutare pentru care competen a de organizare apar ine autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public local în al c ror stat de func ii se afl func ia public vacant . cu eviden ierea func iei publice de inute de fiecare persoan în parte i a compartimentului în care î i desf oar activitatea. în mod obligatoriu. pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate. ART. 21 (1) În vederea organiz rii i desf ur rii concursurilor. 4 al art. iar efectele nerespect rii acestora pot fi remediate f r a afecta desf urarea procedurii în condi iile prev zute de . ART. cu eviden ierea clasei i gradului. 7/2004 privind Codul de conduit a func ionarilor publici. 21 a fost modificat de pct. (4) Bibliografia con ine.

desemna i dup cum urmeaz : a) 2 membri sunt reprezentan i ai autorit ii sau institu iei publice în al c rei stat de func ii se afl func ia public vacant pentru care se organizeaz concursul. desemna i dup cum urmeaz : a) 3 membri sunt reprezentan i ai autorit ii ori institu iei publice în al c rei stat de func ii se afl func ia public vacant pentru care se organizeaz concursul sau. SEC IUNEA a 3-a Constituirea comisiilor de concurs i de solu ionare a contesta iilor ART. prev zute în fi a postului. ART. respectiv comisie de solu ionare a contesta iilor. din cadrul autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului. b) un membru este reprezentant al Agen iei. autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a. în condi iile prezentei hot râri. b) 2 membri sunt reprezentan i ai Agen iei. adresat autorit ii sau institu iei publice . în condi iile prezentei hot râri. în situa ia în care nu sunt îndeplinite condi iile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organiz rii i dezvolt rii carierei. de regul . sunt desemna i din institu ia public ierarhic superioar . În acest caz. are un secretar numit prin actul prev zut la alin. (4) Secretarul comisiei de concurs i secretarul comisiei de solu ionare a contesta iilor se asigur . (2) Pentru concursurile organizate în vederea ocup rii func iilor publice de execu ie comisia de concurs i comisia de solu ionare a contesta iilor sunt compuse din câte 3 membri. ART.i însu i observa iile Agen iei. respectiv comisii de solu ionare a contesta iilor. (2) Pre edintele comisiei de concurs. se constituie comisii de concurs. se desemneaz din rândul membrilor acestora. cu minimum 20 de zile înaintea desf ur rii concursului. (1). prin actul administrativ de constituire a comisiilor. respectiv al comisiei de solu ionare a contesta iilor. Agen ia emite avizul solicitat în termen de 10 zile lucr toare de la data primirii solicit rii. 24 (1) În situa ia concursului de recrutare pentru care competen a de organizare apar ine Agen iei sau autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public central . cu respectarea prevederilor legale. În acest caz autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a relua procedura privind organizarea concursului. Agen ia dispune amânarea organiz rii i desf ur rii concursului. (2) În cazul concursului de recrutare pentru care competen a de organizare apar ine autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public local în al c ror stat de func ii se afl func ia public vacant . 25 (1) În vederea organiz rii i desf ur rii concursurilor pentru recrutarea func ionarilor publici. dup caz. iar efectele nerespect rii acestora împiedic desf urarea procedurii în condi iile prev zute de lege. 27 (1) La solicitarea organiza iilor sindicale reprezentative ale func ionarilor publici. de c tre func ionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de c tre func ionarii publici cu atribu ii în acest domeniu. ART.lege. (3) Fiecare comisie de concurs. dac nu sunt îndeplinite condi iile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organiz rii i dezvolt rii carierei. 26 (1) Pentru concursurile organizate în vederea ocup rii func iilor publice de conducere comisia de concurs i comisia de solu ionare a contesta iilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri. prin act administrativ al conduc torului autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului. c) aviz nefavorabil.

b) 2 membri sunt reprezentan i ai Agen iei. pot fi desemna i membri din cadrul altor autorit i sau institu ii publice. Modul de organizare i desf urare a concursului se stabile te prin ordin al pre edintelui Agen iei. (4) Persoanele desemnate de organiza iile sindicale reprezentative ale func ionarilor publici trebuie s îndeplineasc condi iile prev zute la art.organizatoare a concursului. 31 alin. 26 alin. ART. 28 (1) Pentru concursurile organizate de autorit ile i institu iile publice din administra ia public local i pentru autorit ile i institu iile publice deconcentrate. în cazul concursurilor organizate în vederea ocup rii func iilor publice de secretar al unit ii administrativ-teritoriale comisia de concurs i comisia de solu ionare a contesta iilor se constituie dup cum urmeaz : a) 2 membri sunt reprezentan i ai institu iei publice în al c rei stat de func ii se afl func ia public vacant pentru care se organizeaz concursul. ART. b) 2 membri sunt reprezentan i ai Agen iei. (1) se face prin concurs. reprezentantul Agen iei poate fi numit din cadrul institu iei prefectului sau al consiliului jude ean din jude ul în care î i are sediul institu ia public în al c rei stat de func ii se afl func ia public vacant pentru care se organizeaz concursul. desemnat prin ordin al prefectului. (1) îl va înlocui pe unul dintre reprezentan ii autorit ii ori institu iei publice în al c rei stat de func ii se afl func ia public vacant pentru care se organizeaz concursul. 29 În situa ia în care în cadrul unei autorit i sau institu ii publice constituirea comisiei de concurs i a comisiei de solu ionare a contesta iilor nu se poate realiza cu respectarea prevederilor prezentei hot râri din cauza num rului mic de func ionari publici. 31 (1) Pot fi desemna i ca membri în comisiile de concurs sau de solu ionare a contesta iilor func ionarii publici definitivi. cu avizul Agen iei. comisia de concurs i comisia de solu ionare a contesta iilor se constituie dup cum urmeaz : a) 2 membri desemna i din cadrul autorit ii sau institu iei publice care coordoneaz activitatea serviciului public deconcentrat. (1) se face cu acordul autorit ii publice în care î i desf oar activitatea func ionarul public. ART. la solicitarea autorit ii sau institu iei publice în al c rei stat de func ii se afl func ia public vacant pentru care se organizeaz concursul. c) un membru este reprezentant al institu iei prefectului din jude ul în care se g se te institu ia public pentru care se organizeaz concursul. (3) Selec ia persoanelor care pot fi desemnate reprezentan i ai Agen iei potrivit alin. . (2). (1). 30 (1) Prin excep ie de la prevederile art. ART. (2) Solicitarea organiza iilor sindicale reprezentative ale func ionarilor publici se depune pân cel târziu în ultima zi prev zut pentru depunerea dosarelor de c tre candida ii la ocuparea func iei publice vacante pentru care se organizeaz concursul. (3) Membrul comisiei de concurs sau al comisiei de solu ionare a contesta iilor desemnat potrivit alin. (2) În situa ia concursurilor organizate pentru ocuparea func iilor publice de director executiv sau a func iilor publice specifice asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale autorit ilor i institu iilor publice. c) un membru este reprezentantul institu iei prefectului din jude ul în care î i are sediul serviciul public deconcentrat. (2) Desemnarea reprezentan ilor Agen iei conform alin. un membru al comisiei va fi desemnat din partea acestora.

c) s aib o probitate moral recunoscut . cel pu in un membru trebuie s aib cuno tin e sau experien în aceste domenii. în orice moment al organiz rii i desf ur rii concursului. limba minorit ilor na ionale ori alte competen e specifice. persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. func ionarii publici trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii: a) s aib cuno tin e aprofundate în unul dintre domeniile func iilor publice pentru care se organizeaz concursul sau cuno tin e generale în administra ia public . membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solu ionare a contesta iilor au obliga ia s se ab in de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul c ruia a intervenit conflictul de interese. cel pu in 2 dintre membrii comisiei de concurs. precum i situa iile de conflict de interese prev zute la art. (2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solu ionare a contesta iilor au obliga ia s informeze. 32. 32 i 33. În aceste cazuri. managementul resurselor umane sau în administra ia public . în scris. conform legii. so ie. b) este so . iar sanc iunea aplicat nu a fost radiat . 33 Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de solu ionare a contesta iilor func ionarul public care se afl în urm toarele cazuri de conflict de interese: a) are rela ii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candida i sau interesele patrimoniale ale sale ori ale so ului sau so iei pot afecta impar ialitatea i obiectivitatea evalu rii. în situa ia ocup rii func iei publice de conducere pentru care se organizeaz concursul. de oricare dintre candida i. Comisia de concurs sau comisia de solu ionare a contesta iilor poate beneficia de consilierea unor exper i în domeniul respectiv. ART. 32 (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de solu ionare a contesta iilor func ionarul public care a fost sanc ionat disciplinar. actul de numire a comisiei se modific în mod . 33 se sesizeaz de persoana în cauz . e) s nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prev zute la art. c) este sau urmeaz a fi.(2) Pentru a fi desemna i în comisiile de concurs sau de solu ionare a contesta iilor. de conduc torul autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului ori de orice alt persoan interesat . 34 (1) Situa iile de incompatibilitate prev zute la art. direct subordonat ierarhic al oric ruia dintre candida i. respectiv ai comisiei de solu ionare a contesta iilor trebuie s fie func ionari publici de conducere. limbi str ine. (3) În cazul constat rii existen ei unei situa ii de incompatibilitate sau conflict de interese. d) s de in o func ie public cel pu in din aceea i clas cu func ia sau func iile publice vacante pentru ocuparea c rora se organizeaz concursul. (3) Pentru concursurile organizate în vederea ocup rii func iilor publice de conducere. ART. ART. b) s aib preg tire i/sau experien în unul dintre domeniile func iilor publice pentru care se organizeaz concursul. (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibil cu calitatea de membru în comisia de solu ionare a contesta iilor. cu celeritate. (4) În cazul în care se testeaz abilit i sau competen e specifice în domeniul tehnologiei informa iei. rud sau afin pân la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candida i ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solu ionare a contesta iilor.

dup caz. (2) Periodic.corespunz tor. Cazierul administrativ are o valabilitate de 6 luni. prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situa ie. sub rezerva asigur rii validit ii evalu rii a cel pu in dou treimi din num rul membrilor comisiei de concurs. Dac autoritatea sau institu ia public are pagin de internet. 35 Neîndeplinirea de c tre membrii comisiilor de concurs i de solu ionare a contesta iilor a obliga iei prev zute la art. (5) În situa ia în care nu este asigurat validitatea evalu rii a cel pu in dou treimi din num rul membrilor comisiei de concurs. (6) Membrii comisiei de concurs prezint . 36 (1) Autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a asigura perfec ionarea func ionarilor publici care pot avea calitate de membru în cadrul comisiei de concurs sau al comisiei de solu ionare a contesta iilor. în termen de cel mult dou zile de la data constat rii. bibliografia. se poate constitui o singur comisie de concurs. 38 Înainte cu cel pu in 30 de zile de data stabilit pentru proba scris . i într-un cotidian de larg circula ie. (2) Cu cel pu in 30 de zile înainte de data stabilit pentru proba scris . (2) În situa ia în care o autoritate sau institu ie public organizeaz în aceea i perioad concurs pentru ocuparea mai multor func ii publice similare din punctul de vedere al atribu iilor. ART. cu cel pu in 30 de zile înainte de data stabilit pentru proba scris . la sec iunea special creat în acest scop. 37 (1) În func ie de num rul i de specificul func iilor publice vacante pentru care se organizeaz concursul. se pot constitui mai multe comisii de concurs. în condi iile legii. la cererea persoanelor interesate. . 39 (1) Anun ul privind concursul se public de c tre autoritatea sau institu ia public organizatoare în Monitorul Oficial al României. Agen ia poate organiza programe de formare a reprezentan ilor prev zu i la art. ART. cu excep ia cazurilor în care au existat modific ri cu privire la situa ia disciplinar . cu dovada în tiin rii Agen iei. (4) În cazul în care situa ia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constat ulterior desf ur rii uneia dintre probele concursului. în domenii specifice recrut rii i selec iei de personal. ART. (2) constituie abatere disciplinar i se sanc ioneaz potrivit legii. 34 alin. autoritatea ori institu ia public organizatoare a concursului are obliga ia asigur rii publicit ii concursului. cazierul administrativ eliberat de Agen ie. tematica i alte date necesare desf ur rii concursului se afi eaz la sediul autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului. procedura de organizare i desf urare a concursului se reia. afi area se face i pe aceast pagin . ART. 28. Informa iile men ionate se men in la locul de afi are pân la finalizarea concursului. Partea a III-a. respectiv de solu ionare a contesta iilor. condi iile de participare i condi iile de desf urare a concursului. pe baza avizului sau. precum i a persoanelor cu atribu ii în asigurarea secretariatului acestor comisii. rezultatul probei ori probelor desf urate se recalculeaz prin eliminarea evalu rii membrului aflat în situa ie de incompatibilitate sau conflict de interese. SEC IUNEA a 4-a Publicitatea concursului ART.

SEC IUNEA a 6-a Organizarea concursurilor pentru ocuparea func iilor publice de execu ie temporar vacante ART. SEC IUNEA a 5-a Atribu iile comisiei de concurs. b) stabile te subiectele pentru proba scris . pot asigura publicarea anun ului i prin alte forme de publicitate suplimentare. (1) în termen de 5 zile lucr toare de la data primirii solicit rii. 41 Secretarul comisiei de concurs i secretarul comisiei de solu ionare a contesta iilor au urm toarele atribu ii principale: a) primesc dosarele de concurs ale candida ilor. -----------nr. ale comisiei de solu ionare a contesta iilor i ale secretarului ART.(3) În situa ia în care autorit ile sau institu iile publice consider necesar. e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candida ilor. precum i la cele ale comisiei de solu ionare a contesta iilor. (2) Agen ia emite avizul solicitat potrivit alin. respectiv s în tiin eze Agen ia cu cel pu in 20 de zile înainte de data stabilit pentru proba scris . stabilit conform legii. ART. 42 a fost modificat de art. c) stabile te planul interviului i realizeaz interviul. d) asigur transmiterea rezultatelor concursului. b) convoac membrii comisiei de concurs. 42 (1) Pentru participarea la lucr rile comisiei de concurs. respectiv membrii comisiei de solu ionare a contesta iilor. (2) Persoanele care asigur secretariatul comisiilor de concurs i al comisiilor de solu ionare a contesta iilor au dreptul la o indemniza ie de 1% din salariul de baz . (2) Comisia de solu ionare a contesta iilor are urm toarele atribu ii principale: a) solu ioneaz contesta iile depuse de candida i cu privire la selec ia dosarelor i cu privire la notarea probei scrise i a interviului. redacteaz i semneaz al turi de comisia de concurs. 35 din Art. autorit ile i institu iile publice au obliga ia s solicite avizul. 249 din 14 aprilie 2009. 43 (1) În situa ia organiz rii i desf ur rii concursurilor pentru ocuparea func iilor publice de execu ie temporar vacante. 40 (1) Comisia de concurs are urm toarele atribu ii principale: a) selecteaz dosarele de concurs ale candida ilor. e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desf urare a concursului. d) noteaz pentru fiecare candidat proba scris i interviul. membrii acestora au dreptul la o indemniza ie reprezentând 1% din salariul de baz . ART. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. b) transmite secretarului comisiei rezultatele contesta iilor pentru a fi comunicate candida ilor. c) întocmesc. stabilit conform legii. . XVII din ORDONAN A DE URGEN 11 aprilie 2009. întreaga documenta ie privind activitatea specific a acesteia. respectiv rezultatelor contesta iei candida ilor. respectiv comisia de solu ionare a contesta iilor.

b) proba scris . Pot participa la proba scris a concursului de recrutare numai candida ii declara i admi i la proba suplimentar . publicat în MONITORUL OFICIAL nr.(3) Comisia de concurs i comisia de solu ionare a contesta iilor se constituie înainte cu cel pu in 10 zile înainte de data stabilit pentru proba scris . ART. (3). . c) interviul.173 din 24 septembrie 2008. 1. cu excep ia reorganiz rii prin reducerea posturilor din compartimentul în cadrul c reia este prev zut func ia public pentru care au fost demarate procedurile de concurs. 25 alin. 25-42 se aplic în mod corespunz tor. respectiv de fiecare membru al comisiei de solu ionare a contesta iilor. (5) Prevederile art. 31 alin. ART. în condi iile prezentei hot râri. 1. 44 Desf urarea concursului de recrutare const în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candida ilor i formularea propunerilor de numire în func iile publice vacante pentru care s-a organizat concursul. 46 a fost modificat de pct. 46 alin. I din HOT RÂREA nr. 48 (1) Etapele concursului de recrutare se evalueaz de fiecare membru al comisiei de concurs. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. (1). 46 (1) Concursul de recrutare const în 3 etape succesive. în cazul func iilor publice pentru a c ror ocupare este necesar îndeplinirea unor condi ii specifice care nu pot fi evaluate prin proba scris i interviu. (4) Publicitatea concursului se realizeaz . 38 i 39.173 din 24 septembrie 2008. ART. 677 din 2 octombrie 2008. 6 al art. art. b) transformate în func ii publice din alt clas sau grad profesional ori prin modificarea substan ial a atribu iilor. ------------Alin. d) ocupate prin transfer. 45 Func iile publice pentru care a fost demarat procedura de desf urare a concursului de recrutare nu pot fi: a) transformate din func ii publice în func ii în regim contractual. (2) Se pot prezenta la urm toarea etap numai candida ii declara i admi i la etapa precedent . dup cum urmeaz : a) selec ia dosarelor de înscriere. (1) se desf oar dup selec ia dosarelor i se evalueaz cu calificativul "admis" sau "respins". (1). independent. III Desf urarea concursului de recrutare SEC IUNEA 1 Dispozi ii generale privind desf urarea concursului de recrutare ART. cu excep ia termenelor prev zute la art. 30 i art. (5) al art. 5 al art. c) reduse. art. precum i cu excep ia art. ART. 43 a fost modificat de pct. (2) al art. cu cel pu in 10 zile înainte de data stabilit pentru proba scris . ------------Alin. (2) Proba suplimentar prev zut la alin. 26 alin. (1). I din HOT RÂREA nr. se poate organiza o prob suplimentar . CAP. 677 din 2 octombrie 2008. 47 (1) Prin excep ie de la prevederile art.

(3) Pân în ultima zi prev zut pentru selec ia dosarelor. (5) Formularul de înscriere se pune la dispozi ie candida ilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului. e) cazierul judiciar. (1). e) poate fi înlocuit cu o declara ie pe proprie r spundere. 2 A.(2) În exercitarea atribu iilor prev zute de prezenta hot râre. cu men iunea "admis" sau "respins". 3. pentru desf urarea concursului. (1) se prezint în copii legalizate sau înso ite de documentele originale. g) declara ia pe propria r spundere sau adeverin a care s ateste c nu a desf urat activit i de poli ie politic . (4) Documentul prev zut la alin. din categoria celor prev zute la art. dar nu mai târziu de 5 zile lucr toare de la data la care a fost declarat admis în urma selec iei dosarelor. candidatul declarat admis la selec ia dosarelor are obliga ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desf ur rii concursului. (3) Copiile de pe actele prev zute la alin. numele emitentului i calitatea acestuia. dup caz. 49 alin. în formatul standard stabilit de Ministerul S n t ii Publice. 50 (1) În termen de maximum 5 zile lucr toare de la data expir rii termenului de depunere a dosarelor. d) copia carnetului de munc sau. care va con ine în mod obligatoriu: a) formularul de înscriere prev zut în anexa nr. sub sanc iunea neemiterii actului administrativ de numire. b) copia actului de identitate. la sediul autorit ii ori institu iei publice organizatoare a concursului. candida ii depun dosarul de concurs. Partea a III-a. num rul. eliberat cu cel mult 6 luni anterior derul rii concursului de c tre medicul de familie al candidatului sau de c tre unit ile sanitare abilitate. fiecare membru al comisiei de concurs. membrii comisiei de concurs pot solicita candida ilor informa ii sau alte documente relevante. o adeverin care s ateste vechimea în munc i. respectiv fiecare membru al comisiei de solu ionare a contesta iilor are obliga ia de a completa fi a individual prev zut în anexa nr. în termenul prev zut la alin. (2) Adeverin a care atest starea de s n tate con ine. c) copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializ ri. (2) Rezultatele select rii dosarelor de înscriere se afi eaz de c tre secretarul comisiei de concurs. dup caz. în clar. 49 (1) În vederea particip rii la concurs. care se certific pentru conformitatea cu originalul de c tre secretarul comisiei de concurs. în termen de 20 de zile de la data public rii anun ului în Monitorul Oficial al României. în specialitatea studiilor necesare ocup rii func iei publice. SEC IUNEA a 3-a Selec ia dosarelor de concurs ART. (1). înso it de motivul respingerii dosarului. f) adeverin a care s ateste starea de s n tate corespunz toare. (1) lit. . SEC IUNEA a 2-a Dosarul de concurs ART. comisia de concurs are obliga ia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condi iilor de participare la concurs. data. În acest caz.

în vederea îndeplinirii formalit ilor prealabile. (8) În cazul în care proba scris const în rezolvarea unor teste-gril . 677 din 2 octombrie 2008. (5) al art. înainte de începerea acestei probe. la locul desf ur rii acesteia. membrii comisiei de concurs au obliga ia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. în ziua în care se desf oar proba scris . astfel încât s reflecte capacitatea de analiz i sintez a candida ilor. ------------Alin. 1. (4) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel pu in 3 subiecte. Acesta se afi eaz la locul desf ur rii concursului anterior corect rii lucr rilor. diferen a de punctaj fiind alocat subiectelor de sintez sau rezolv rii unor situa ii practice. ART. (3) Comisia de concurs stabile te subiectele i alc tuie te seturile de subiecte pentru proba scris . în mod obligatoriu. 53 (1) Înainte de începerea probei scrise. cu condi ia ca num rul acestora s fie de 3 ori mai mare decât num rul întreb rilor stabilit pentru fiecare test-gril . se afi eaz repartizarea pe s li a candida ilor. (5)-(7). I din HOT RÂREA nr. dac este cazul.SEC IUNEA a 4-a Proba scris a concursului ART. care se comunic odat cu subiectele. (2) Prin proba scris se testeaz cuno tin ele teoretice i abilit ile practice necesare ocup rii func iei publice pentru care se organizeaz concursul. 52 (1) Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza bibliografiei i a tematicii de concurs. (2) Pentru candida ii la ocuparea aceleia i func ii publice. (2) i alin. în concordan cu nivelul i specificul func iilor publice pentru care se organizeaz concursul. cu men ionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul. cu aplicarea corespunz toare a prevederilor alin. cu excep ia cazului în care concursul se desf oar în mai multe serii. 52 a fost modificat de pct. (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candida ilor. (9) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea func iilor publice de conducere.173 din 24 septembrie 2008. (10) Pân la ora stabilit pentru terminarea probei scrise a concursului. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite minimum dou seturi de subiecte care vor fi prezentate candida ilor. a c r ii de identitate sau a oric rui document care atest . inclusiv cuno tin ele generale ale candidatului în domeniul administra iei publice. (7) Comisia de concurs stabile te punctajul maxim pentru fiecare subiect. subiectele sunt identice în cadrul aceluia i concurs. În cadrul probei scrise se testeaz . (5) Membrii comisiei de concurs r spund individual pentru asigurarea confiden ialit ii subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexeaz la raportul final al concursului. 51 (1) Proba scris const în redactarea unei lucr ri i/sau în rezolvarea unor teste-gril . Întreb rile pentru fiecare test-gril se stabilesc în ziua în care se desf oar proba scris . întreb rile pot fi formulate cu cel mult dou zile înainte de proba scris . Verificarea identit ii candida ilor se face numai pe baza buletinului. respectiv verificarea identit ii. punctajul maxim stabilit pentru testele-gril nu poate dep i 30% din punctajul probei scrise. 7 al art. (6) Seturile de subiecte se semneaz de to i membrii comisiei de concurs i se închid în plicuri sigilate purtând tampila autorit ii sau a institu iei publice organizatoare a concursului. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART.

dup înscrierea numelui i a prenumelui în col ul din dreapta. elimin candidatul din sal . ie irea din sal a acestora atrage eliminarea din concurs. constatând înc lcarea acestor dispozi ii. pe baza criteriilor de evaluare. b) capacitatea de analiz i sintez . a c r ii de identitate sau a oric rui document care s ateste identitatea sunt considera i absen i. la finalizarea lucr rii ori la expirarea timpului alocat probei scrise. respectiv supravegherea desf ur rii probei. respectiv testul-gril . candida ilor nu le este permis de inerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distan . se lipe te astfel încât datele înscrise s nu poat fi identificate i se aplic tampila autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului. comisia de concurs prezint candida ilor seturile de subiecte i invit un candidat s extrag un plic cu subiectele de concurs. precum i a persoanelor care asigur secretariatul comisiei de concurs. (6) Dup începerea comunic rii subiectelor este interzis accesul candida ilor care întârzie sau al oric rei persoane. semnând borderoul special întocmit în acest sens. dar nu poate dep i 3 ore. (7) În înc perea în care are loc concursul. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. ART. (2) Interviul se realizeaz conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desf ur rii acestei probe. (10) Candidatul are obliga ia de a preda comisiei de concurs lucrarea scris . potrivit legii. 55 (1) Proba interviului poate fi sus inut doar de c tre acei candida i declara i admi i la proba scris . (8) Nerespectarea dispozi iilor prev zute la alin. (5) La ora stabilit pentru începerea probei scrise. Candida ii care nu sunt prezen i la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identit ii prin prezentarea buletinului. e) comportamentul în situa iile de criz . cu excep ia situa iilor de urgen în care ace tia pot fi înso i i de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigur supravegherea. (9) Lucr rile se redacteaz . Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: a) abilit ile de comunicare. aptitudinile i motiva ia candida ilor. doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau institu ia public organizatoare a concursului. c) abilit ile impuse de func ie. inclusiv a formalit ilor prealabile i a celor ulterioare finaliz rii probei. purtând tampila acesteia pe fiecare fil . în afara membrilor comisiei de concurs. caz în care nu mai exist obliga ia sigil rii lucr rii.identitatea. (4) Durata probei scrise se stabile te de comisia de concurs în func ie de gradul de dificultate i complexitate al subiectelor. Comisia de concurs. SEC IUNEA a 5-a Interviul ART. cu excep ia situa iei când exist un singur candidat pentru func ia public vacant . înscrie men iunea "anulat" pe lucrare i consemneaz cele întâmplate în procesul-verbal. (3) Pentru func iile de conducere planul de interviu include i elemente referitoare la: . pe toat perioada derul rii acestuia. 54 În cadrul interviului se testeaz abilit ile. (3) Dup verificarea identit ii candida ilor. sub sanc iunea anul rii. d) motiva ia candidatului. Prima fil .

(3) Lucr rile de la proba scris . 59 (1) Anterior începerii corect rii lucr rilor la proba scris . 57 (1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întreb ri candidatului. consemnându-se aceasta în procesulverbal. cu excep ia cazului în care exist un singur candidat pentru ocuparea func iei publice vacante. Nu se pot adresa întreb ri referitoare la opiniile politice ale candidatului. activitatea sindical . Procedura . 57 a fost modificat de pct. c) capacitatea managerial . (5) Lucr rile care prezint însemn ri în scopul identific rii candida ilor se anuleaz i nu se mai corecteaz . originea social sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. ART. SEC IUNEA a 6-a Notarea probelor i comunicarea rezultatelor ART. (2) al art. de regul . timp de minimum un an de la data afi rii rezultatelor finale ale concursului. 1. i se noteaz în borderoul de notare. întocmit de secretarul comisiei de concurs. b) niciunul dintre candida i nu inten ioneaz contestarea rezultatului ob inut la proba scris . 63. (4) Punctajele se acord de c tre fiecare membru al comisiei de concurs în parte. i se semneaz de membrii acestei comisii i de candidat. 677 din 2 octombrie 2008. (2) Data i ora sus inerii interviului se afi eaz obligatoriu odat cu rezultatele la proba scris . pentru fiecare lucrare scris . de regul . cu excep ia cazului în care exist un singur candidat pentru ocuparea func iei publice vacante. starea material . într-un termen de maximum 5 zile lucr toare de la data sus inerii probei scrise. 8 al art. (3) Prin excep ie de la prevederile art. cu îndeplinirea cumulativ a urm toarelor condi ii: a) to i candida ii au luat cuno tin despre rezultatul probei scrise. ART. b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. Acordarea punctajului pentru proba scris se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. fiecare lucrare va fi numerotat .173 din 24 septembrie 2008. cu acordul tuturor candida ilor sau la cererea scris a acestora i cu acordul membrilor comisiei de concurs. pre edintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prev zut pentru sus inerea interviului. I din HOT RÂREA nr. Men iunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare. 58 Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup cum urmeaz : a) pentru proba scris punctajul este de maximum 100 de puncte. ART. în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiec rei probe. -----------Alin. etnie. 56 (1) Interviul se sus ine. cât i pe borderoul de notare i pe centralizatorul nominal. lucrarea se recorecteaz de c tre to i membrii acesteia. (2) Întreb rile i r spunsurile la interviu se înregistreaz sau se consemneaz în anexa la raportul final al concursului. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. se corecteaz sigilate.a) capacitatea de a lua decizii i de a evalua impactul acestora. religie. b) exercitarea controlului decizional. (2) Notarea probei scrise sau a interviului se face. (6) În situa ia în care pentru o lucrare se înregistreaz diferen e mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. în condi iile legii. (3) Înregistrarea interviului se p streaz .

se face prin men ionarea punctajului final al fiec rui candidat i a sintagmei "admis" sau "respins". dup acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. b) minimum 70 de puncte. 61 (1) Interviul se noteaz pe baza criteriilor prev zute la art. (2) Punctajele ob inute de fiecare dintre candida i i men iunea "admis" ori "respins" se afi eaz la sediul autorit ii sau institu iei organizatoare a concursului. ART. (4) Punctajele ob inute de fiecare dintre candida i i men iunea "admis" ori "respins" se afi eaz la sediul autorit ii sau institu iei organizatoare a concursului. în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea func iilor publice de execu ie. vor fi înscrise într-un centralizator nominal. b) minimum 70 de puncte. Punctajele se acord de c tre fiecare membru al comisiei de concurs în parte. în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea func iilor publice de execu ie. (2) Punctajele finale ale concursului. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea func iilor publice de conducere. ART. în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea func iilor publice de conducere. 59 alin. (2) i (3) i a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. 677 din 2 octombrie 2008. prin afi are la locul desf ur rii concursului. I din HOT RÂREA nr. 62 (1) Punctajul final se calculeaz prin însumarea punctajelor ob inute la proba scris i interviu. individual. candida ii . pentru depunerea i solu ionarea unor eventuale contesta ii.recorect rii se reia ori de câte ori se constat c exist diferen e mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. 60 (1) Lucr rile scrise. (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare prob a concursului. (2). astfel încât s se asigure r mânerea a cel pu in 48 de ore pân la sus inerea urm toarei probe. în termenul prev zut la art. potrivit prevederilor prezentei hot râri. 59 alin. iar dac egalitatea se men ine. ART. (3) Sunt declara i admi i la proba scris candida ii care au ob inut: a) minimum 50 de puncte. pentru fiecare candidat. (4) Se consider admis la concursul pentru ocuparea unei func ii publice vacante candidatul care a ob inut cel mai mare punctaj dintre candida ii care au concurat pentru aceea i func ie public . (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a ob inut punctajul cel mai mare la proba scris . se desigileaz . 59. în care se va men iona pentru fiecare candidat punctajul ob inut la fiecare dintre probele concursului. (4) i (6). (2) i (3). 55 alin. 55 alin. (6). Centralizatorul nominal se semneaz pe fiecare pagin de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. (2). (5) Sunt declara i admi i la interviu candida ii care au ob inut: a) minimum 50 de puncte.173 din 24 septembrie 2008. (3) Punctajul final la interviu al fiec rui candidat se stabile te cu respectarea prevederilor art. (7) Se interzice desigilarea lucr rilor anterior recorect rii în condi iile prev zute la alin. în termenul prev zut la art. (2) Membrii comisiei de concurs acord . 1. 9 al art. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucr toare de la data sus inerii ultimei probe. în ordine descresc toare. cu condi ia ca ace tia s fi ob inut punctajul minim necesar. inclusiv a rezultatelor finale ale concursului. -----------Alin. punctaje pentru fiecare dintre criteriile prev zute la art. 59 alin. i se noteaz în borderoul de notare.

candidatul declarat ini ial "respins" ob ine cel pu in punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului. SEC IUNEA a 7-a Solu ionarea contesta iilor ART. ART. în termen de cel mult 24 de ore de la data afi rii rezultatului selec iei dosarelor. ART. 68 În cazul respingerii contesta iei candidatul se poate adresa instan ei de contencios administrativ. sub sanc iunea dec derii din acest drept. ART. în condi iile legii. (3). întreb rilor formulate i r spunsurilor candida ilor în cadrul interviului. 69 . întreb rilor formulate i r spunsurilor candida ilor în cadrul interviului. la sediul autorit ii sau institu iei publice organizatoare a concursului. proba scris sau interviu. ART. respectiv a analiz rii consemn rii r spunsurilor la interviu. 67 Comunicarea rezultatelor la contesta iile depuse se face prin afi are la sediul autorit ii sau institu iei organizatoare a concursului. 64 (1) În situa ia contesta iilor formulate fa de rezultatul selec iei dosarelor. c) constat c exist o diferen mai mare de 10 puncte la proba scris între punctajele acordate de comisia de concurs i comisia de solu ionare a contesta iilor. comisia de solu ionare a contesta iilor va verifica îndeplinirea de c tre candidatul contestatar a condi iilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contesta iilor. b) punctajele au fost acordate potrivit baremului i r spunsurilor din lucrarea scris sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu. d) ca urmare a recorect rii lucr rii de la proba scris . 63 Dup afi area rezultatelor ob inute la selec ia dosarelor. respectiv de la data afi rii rezultatului probei scrise ori a interviului. candida ii nemul umi i pot face contesta ie. ART.afla i în aceast situa ie vor fi invita i la un nou interviu în urma c ruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câ tig tor. imediat dup solu ionarea contesta iilor. în situa ia contesta iilor formulate fa de rezultatul selec iei dosarelor. b) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului i r spunsurilor din lucrarea scris sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu. ART. 66 Contesta ia va fi respins în urm toarele situa ii: a) candidatul nu îndepline te condi iile pentru a participa la concurs. c) între punctajul acordat de comisia de concurs i cel acordat de comisia de solu ionare a contesta iilor nu este o diferen mai mare de 10 puncte/prob . cu respectarea termenului prev zut la alin. 65 Comisia de solu ionare a contesta iilor admite contesta ia modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situa ia în care: a) candidatul îndepline te condi iile pentru a participa la concurs. (2) În situa ia contesta iilor formulate fa de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de solu ionare a contesta iilor va analiza lucrarea sau consemnarea r spunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contesta iilor.

(1) documentele elaborate de comisia de concurs. 70 (1) Autoritatea sau institu ia public organizatoare a concursului pune la dispozi ie candida ilor interesa i. în regim de urgen . 71 Concursurile pentru ocuparea func iilor publice din cadrul autorit ilor i institu iilor publice. la solicitarea sa. (2) Suspendarea se dispune de c tre Agen ie. documentele elaborate de comisia de concurs. 49 alin. Nulitatea se constat de instan a de contencios administrativ. (3) Dispozi iile art. (1). CAP. de la data anun rii concursului i pân la afi area rezultatelor finale ale acestuia. 677 din 2 octombrie 2008. (2) La concursurile pentru ocuparea func iilor publice de execu ie temporar vacante comisia de concurs are obliga ia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condi iilor de participare la concurs. care con in date cu caracter personal ale candida ilor. IV Suspendarea i amânarea concursului de recrutare ART. potrivit modelului prev zut în anexa nr. se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. la solicitarea acestora. potrivit legii. (2) Se excepteaz de la prevederile alin. cu excep ia art. care sunt informa ii de interes public. I din HOT RÂREA nr. a situa iei în fapt sesizate. în termen de 24 de ore de la data expir rii termenului de depunere a dosarelor. cu respectarea confiden ialit ii datelor cu caracter personal. desf urarea concursului va fi suspendat . la care se anexeaz fi ele individuale ale tuturor membrilor comisiei. ART. 73 (1) În cazul în care. SEC IUNEA a 8-a Desf urarea concursului pentru ocuparea func iilor publice de execu ie temporar vacante ART. 10 al art. 72 (1) La concursurile pentru ocuparea func iilor publice de execu ie temporar vacante dosarele de concurs se depun în maximum 8 zile de la data public rii anun ului. 1. ART. (3) al art. sunt nule de drept. 45 i a termenelor prev zute la art. 50 alin. conduc torul autorit ii ori institu iei publice în al c rei stat de func ii se g se te func ia public pentru care se organizeaz concursul sau Agen ia este sesizat( ) cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea i desf urarea concursului.173 din 24 septembrie 2008. respectiv de comisia de solu ionare a contesta iilor. (1) i art. În cazul în care se constat c nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prev zute de lege. (3) Orice candidat î i poate consulta. ------------Alin. 44-75 se aplic în mod corespunz tor. dup o verificare prealabil . publicat în MONITORUL OFICIAL nr. care s con in modul de desf urare a concursului i rezultatele ob inute de candida i. potrivit legii.La finalizarea concursului se întocme te un raport final al concursului. 72 a fost modificat de pct. 2 B. dup corectarea i notarea acesteia. respectiv de comisia de solu ionare a contesta iilor. organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hot râri. dac se constat existen a unor deficien e în respectarea prevederilor legale. lucrarea scris individual redactat în cadrul probei scrise a concursului. semnat de membrii comisiei de concurs i de secretarul acesteia. .

(4) În cazul în care sesizarea se adreseaz conduc torului autorit ii sau institu iei publice în al c rei stat de func ii se g se te func ia public pentru care se organizeaz concursul. (2) În situa ia constat rii necesit ii amân rii concursului. în func ia public pentru care a candidat. iar o copie a acestuia se înmâneaz func ionarului public. respectiv Agen ia. în situa ia concursurilor pentru care competen a de organizare apar ine acesteia. 77 (1) Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucr toare de la data comunic rii propunerii de numire în condi iile art. (2). acesta se desf oar în continuare. (6) În situa ia prev zut la alin. 74 (1) În cazul în care. prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit. (5) În situa ia în care. are obliga ia de a emite propunerea de numire a candidatului declarat admis.(3) Sesizarea poate fi f cut de c tre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solu ionare a contesta iilor. b) se reia procedura de organizare i desf urare a acestuia dac amânarea nu poate fi dispus conform lit. acesta are obliga ia de a o transmite Agen iei în regim de urgen . ART. . 76 (1) Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit. se constat c sunt respectate prevederile legale privind organizarea i desf urarea concursului. I Numirea func ionarilor publici ART. (3) În situa ia prev zut la alin. cu avizul ori. TITLUL III Dezvoltarea carierei func ionarilor publici CAP. 39 a modific rilor intervenite în desf urarea concursului. autoritatea sau institu ia public organizatoare a concursului are obliga ia: a) comunic rii noii date de desf urare a concursului Agen iei. ART. (2) Fi a postului aferent func iei publice se anexeaz la actul administrativ de numire. c) inform rii candida ilor ale c ror dosare au fost înregistrate. procedura de organizare a concursului va fi reluat în condi iile legii. b) anun rii prin acelea i mijloace de informare prev zute la art. pentru administra ia public local pentru care legea nu prevede obligativitatea solicit rii avizului pentru organizarea i desf urarea concursurilor. prin scrisoare recomandat sau scrisoare cu confirmare de primire. 75 Candidaturile înregistrate la concursul a c rui procedur a fost suspendat sau amânat în condi iile art. nu se pot respecta data i ora desf ur rii concursului: a) concursul se amân pentru o perioad de maximum 15 zile calendaristice. (2) În termen de 15 zile de la data afi rii rezultatelor finale ale concursului compartimentul de resurse umane. din motive obiective. Propunerea de numire se comunic în copie. a). dac este cazul. b) se consider valide dac persoanele care au depus dosarele de concurs completeaz i depun un formular de înscriere în noul termen. candidatului declarat admis personal. în urma verific rii realizate potrivit alin. de c tre oricare dintre candida i sau de c tre orice persoan interesat . potrivit legii. a). în mod corespunz tor. cu în tiin area Agen iei. ART. (1). amânarea poate fi dispus de c tre autoritatea sau institu ia public organizatoare a concursului. 74 alin. pe baz de semn tur . (1) lit. 76. (1) lit.

depus în termenul prev zut la art. (2) Perioada de stagiu are ca scop confirmarea aptitudinilor profesionale ale func ionarilor publici debutan i în îndeplinirea atribu iilor i responsabilit ilor unei func ii publice. ART.ART. 79 (1) Perioada de stagiu este etapa din cariera func ionarului public cuprins între data numirii ca func ionar public debutant. la solicitarea scris i motivat a candidatului declarat admis. 76 alin. 83 . calculat de la data numirii ca func ionari publici debutan i. 80. la propunerea conduc torului compartimentului în care urmeaz s î i desf oare activitatea func ionarul public debutant i al compartimentului de resurse umane. 77. 82 (1) Perioada de stagiu se desf oar pe baza unui program aprobat de conduc torul autorit ii sau institu iei publice. în func ie de nivelul cuno tin elor teoretice i al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu. i data numirii ca func ionar public definitiv. în condi iile legii. (3) În scopul cunoa terii specificului activit ii autorit ii sau institu iei publice. CAP. 78 Prin excep ie de la prevederile art. Aceast activitate se va desf ura în coordonarea func ionarului public sub a c rui îndrumare î i desf oar activitatea i nu poate dep i un sfert din durata perioadei de stagiu. 76 alin.(2). (2) Durata suspend rii raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu. formarea lor practic . func ionarul public debutant î i continu activitatea pân la acoperirea integral a duratei prev zute la art. func ionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribu iilor de serviciu de c tre func ionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. cu excep ia situa iilor prev zute de lege. precum i a exigen elor administra iei publice. ART. însu irea specificului activit ii autorit ii sau institu iei publice în cadrul c reia î i desf oar activitatea. 8 luni pentru cei din clasa a II-a i 6 luni pentru cei din clasa a III-a. în urma promov rii concursului de recrutare. (2) Prin programul de desf urare a perioadei de stagiu se stabilesc urm toarele: a) alocarea a dou ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual sau programelor de formare la care trebuie s participe func ionarul public debutant. (2). Dup încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu. 81 (1) Perioada de stagiu se întrerupe în situa ia suspend rii raportului de serviciu al func ionarului public debutant. ART. (3) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie. b) planificarea activit ilor ce urmeaz s fie desf urate. în condi iile legii. ART. II Perioada de stagiu a func ionarilor publici debutan i SEC IUNEA 1 Organizarea perioadei de stagiu a func ionarilor publici debutan i ART. conduc torul autorit ii sau institu iei publice poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunic rii propunerii de numire în condi iile art. 80 Perioada de stagiu este de 12 luni pentru func ionarii publici din clasa I.

85 Îndrum torul are urm toarele atribu ii: a) coordoneaz activitatea func ionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu. denumit în continuare îndrum tor. a cunoa terii specificului activit ii autorit ii sau institu iei publice i a exigen elor administra iei publice. (3) Îndrum torul este numit de conduc torul autorit ii sau institu iei publice. c) supravegheaz modul de îndeplinire a atribu iilor de serviciu de c tre func ionarul public debutant. activitatea func ionarului public debutant se desf oar sub îndrumarea unui func ionar public definitiv. ART. . b) este so . c) interviului de evaluare cu func ionarul public debutant. so ie. (2) nu poate avea i calitatea de îndrum tor. ART. (2) În mod excep ional. (3) din Legea nr. 77 alin. afin ori rud pân la gradul al IV-lea inclusiv cu func ionarul public debutant. de regul din cadrul aceluia i compartiment. 188/1999. precum i activit ile desf urate în cadrul compartimentului în care este numit func ionarul public debutant. iar sanc iunea disciplinar nu a fost radiat . de c tre conduc torul compartimentului în care î i desf oar activitatea. la finalizarea perioadei de stagiu. denumit în continuare evaluator. SEC IUNEA a 2-a Evaluarea func ionarilor publici debutan i ART. ART. (2) Evaluarea activit ii func ionarilor publici debutan i se face pe baza: a) raportului de stagiu întocmit de func ionarul public debutant. (2) Persoana desemnat ca îndrum tor trebuie s cunoasc legisla ia potrivit c reia î i desf oar activitatea autoritatea sau institu ia public respectiv . d) propune conduc torului compartimentului cursurile de perfec ionare profesional la care trebuie s participe func ionarul public debutant. de regul . necesare îndeplinirii atribu iilor aferente unei func ii publice. 84 Nu poate avea calitatea de îndrum tor func ionarul public care: a) a fost sanc ionat disciplinar cu una dintre sanc iunile prev zute la art.(1) Pe parcursul perioadei de stagiu. (3) Evaluatorul desemnat în condi iile alin. 4 A. la propunerea conduc torului compartimentului în care î i desf oar activitatea func ionarul public debutant. de regul . 86 (1) Evaluarea activit ii func ionarului public debutant se face în termen de 5 zile lucr toare de la terminarea perioadei de stagiu. în cazul autorit ilor sau institu iilor publice a c ror structur nu este detaliat pe compartimente ori în cadrul c rora nu exist un func ionar public de conducere care s coordoneze compartimentul. republicat . e) întocme te un referat în vederea evalu rii func ionarului public debutant. b) sprijin func ionarul public debutant în identificarea celor mai bune modalit i de rezolvare a lucr rilor repartizate acestuia. b) referatului întocmit de îndrum tor. 88 (1) Modelul raportului de evaluare a perioadei de stagiu a func ionarului public debutant este prev zut în anexa nr. evaluator este un func ionar public de conducere. ART. desemnat de conduc torul autorit ii sau institu iei publice. în condi iile legii. 87 (1) Evaluarea activit ii func ionarului public debutant const în aprecierea nivelului cuno tin elor teoretice i a deprinderilor practice dobândite.

4 B. (2) Referatul prev zut la art. comentariile . 93 (1) Interviul de evaluare cu func ionarul public debutant se sus ine cu evaluatorul anterior finaliz rii raportului de evaluare. (1) conduc torul autorit ii sau institu iei publice nume te. b) aptitudinile pe care le-a dovedit func ionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribu iilor de serviciu. 188/1999. 90 (1) Referatul îndrum torului prev zut la art. prin prezentarea atribu iilor de serviciu. 92 Prevederile art. (2) lit. (3) din Legea nr. se întocme te cu 5 zile lucr toare înainte de terminarea perioadei de stagiu i cuprinde urm toarele elemente: a) descrierea activit ii desf urate de func ionarul public debutant. 77 alin. (2) În situa ia prev zut la alin. în cadrul c ruia: a) se aduc la cuno tin func ionarului public evaluat consemn rile f cute de evaluator în raportul de evaluare.(2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu. (2) lit. pentru perioada de stagiu r mas neefectuat . 87 alin. 91 (1) În cazul modific rii. 89 (1) La terminarea perioadei de stagiu func ionarul public debutant completeaz raportul de stagiu. (3) În cazul în care între func ionarul public debutant evaluat i evaluator exist diferen e de opinie asupra consemn rilor f cute. al c rui model este prev zut în anexa nr. b) se semneaz i se dateaz raportul de evaluare de c tre evaluator i de func ionarul public evaluat. (1) se înainteaz conduc torului compartimentului în care î i desf oar activitatea func ionarul public debutant i este avut în vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu. un alt func ionar public definitiv. a modalit ilor de îndeplinire a acestora. c) conduita func ionarului public debutant în timpul serviciului. republicat . (3) Referatul întocmit în condi iile prev zute la alin. b) se înainteaz conduc torului compartimentului în care î i desf oar activitatea func ionarul public debutant. ART. ART. suspend rii sau încet rii raportului de serviciu al îndrum torului. al c rui model este prev zut în anexa nr. b). d) concluzii privind desf urarea perioadei de stagiu i recomand ri privind definitivarea acesteia. 91 se aplic în mod corespunz tor în situa ia sanc ion rii disciplinare a îndrum torului cu una dintre sanc iunile prev zute la art. ART. (3) Raportul de stagiu se înainteaz de c tre func ionarul public debutant evaluatorului. evaluatorul: a) analizeaz referatul întocmit de îndrum tor i raportul de stagiu completat de func ionarul public debutant. în calitate de îndrum tor. (2) Interviul reprezint un schimb de informa ii care are loc între evaluator i func ionarul public debutant. 87 alin. 4C. b) noteaz criteriile de evaluare în func ie de gradul de îndeplinire a atribu iilor de serviciu. c) stabile te calificativul de evaluare. d) face propuneri cu privire la numirea într-o func ie public definitiv sau eliberarea din func ia public . acesta întocme te referatul pentru perioada de stagiu parcurs de func ionarul public debutant pân în acel moment. precum i eventualele dificult i întâmpinate. (2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activit ii desf urate de func ionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu. de regul la propunerea conduc torului compartimentului în care î i desf oar activitatea func ionarul public debutant. ART. ART.

criteriile de evaluare se aduc la cuno tin a func ionarului public debutant la începutul perioadei de stagiu.func ionarul public debutant nu a f cut dovada cuno tin elor teoretice i a deprinderilor practice necesare exercit rii func iei publice. 97 Evaluatorul formuleaz în raportul de evaluare a perioadei de stagiu: a) propunerea privind numirea func ionarului public debutant într-o func ie public definitiv .00 se acord calificativul "corespunz tor".01-5. Notarea criteriilor de evaluare i stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel: a) fiecare criteriu de evaluare se noteaz de la 1 la 5.00-3. sub sanc iunea imposibilit ii utiliz rii acestora. de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia. 98 (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cuno tin a func ionarului public debutant în termen de 3 zile lucr toare de la completare. ART. g) capacitatea de a lucra în echip . nota 1 fiind cea mai mic . pentru evaluarea func ionarului public debutant. c) capacitatea de îndeplinire a atribu iilor. de a. iar între 3. ART. respectiv capacitatea de a se integra într-o echip .00 se acord calificativul "necorespunz tor". f) capacitatea de transmitere a ideilor. (2) Semnifica ia calificativelor de evaluare este urm toarea: a) "necorespunz tor" . în termen de 5 zile lucr toare de la data . fluen în scris. 94 Criteriile de evaluare a activit ii func ionarului public debutant sunt: a) gradul de cunoa tere a reglement rilor specifice domeniului de activitate. iar nota 5 fiind cea mai mare. (2) Func ionarul public debutant nemul umit de rezultatul evalu rii poate contesta calificativul de evaluare. ART. în scris i verbal. ART. ART. d) gradul de adaptabilitate i flexibilitate în îndeplinirea atribu iilor. 96 (1) Nota exprim aprecierea îndeplinirii fiec rui criteriu de evaluare în realizarea atribu iilor de serviciu. în condi iile legii. în situa ia în care calificativul de evaluare este "corespunz tor". superiorul ierarhic al acestuia poate utiliza criterii de evaluare suplimentare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dac se ajunge la un punct de vedere comun.func ionarul public debutant a f cut dovada c de ine cuno tin ele teoretice i deprinderile practice necesare exercit rii func iei publice. b) propunerea de eliberare din func ie. dup cum urmeaz : între 1.func ionarului public se consemneaz în raportul de evaluare. b) "corespunz tor" . e) aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor op iuni în îndeplinirea atribu iilor de serviciu i de a identifica cea mai bun variant de ac iune. în situa ia în care func ionarul public debutant a ob inut calificativul "necorespunz tor". În acest caz. b) gradul de cunoa tere a specificului i a principiilor care guverneaz administra ia public i a raporturilor administrative din cadrul autorit ii sau institu iei publice. incluzând capacitatea de a scrie clar i concis. 95 În raport cu specificul activit ii autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar activitatea.i aduce contribu ia prin participare efectiv . b) se face media aritmetic a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare i se ob ine o not final . c) calificativul de evaluare se acord în func ie de nota final ob inut .

103 Func ionarul public debutant are urm toarele drepturi specifice: a) s fie sprijinit i îndrumat în îndeplinirea atribu iilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu. ART. 99 (1) Func ionarul public ierarhic superior evaluatorului ori. în condi iile legii. la func ionarul public ierarhic superior evaluatorului. în scopul dobândirii cuno tin elor teoretice i a deprinderilor practice necesare exercit rii unei func ii publice. în condi iile legii. c) s i se asigure timpul necesar preg tirii individuale. 86 alin. . ART. 104 Func ionarul public debutant are urm toarele îndatoriri specifice: a) s î i perfec ioneze preg tirea profesional teoretic i s î i însu easc deprinderile practice necesare exercit rii unei func ii publice. 98 alin. b) s îl consulte pe îndrum tor pentru realizarea lucr rilor repartizate de conduc torul compartimentului. b) s i se stabileasc atribu ii de serviciu al c ror nivel de dificultate i complexitate s creasc gradual pe parcursul perioadei de stagiu. (2) contesta ia se depune la conduc torul autorit ii sau institu iei publice. accesul la sursele de informare utile perfec ion rii sale. este adus la cuno tin func ionarului public debutant în termen de 3 zile lucr toare de la depunerea contesta iei. dup caz. (2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei motivate a superiorului ierarhic al func ionarului public debutant ori. în gradul profesional "asistent". modificat în condi iile prev zute la alin. 102 Func ionarul public debutant are drepturile i îndatoririle prev zute de Legea nr. la data rezolv rii favorabile a acesteia. d) s i se asigure. ART. 188/1999. a conduc torului autorit ii sau institu iei publice. în situa ia în care. precum i unele drepturi i îndatoriri specifice statutului s u. func ionari publici definitivi într-o func ie public de execu ie din clasa corespunz toare studiilor absolvite. (1) sau. ART. (2). i s participe la formele de preg tire profesional organizate pentru func ionarii publici debutan i.lu rii la cuno tin . (2). ART. e) s participe la formele de preg tire organizate pentru func ionarii publici debutan i. în situa ia în care constat c aprecierile consemnate nu corespund realit ii. conduc torul autorit ii sau institu iei publice analizeaz raportul de evaluare a perioadei de stagiu. prin transformarea postului. (2) În situa ia în care func ionarii publici debutan i au ob inut la evaluarea activit ii calificativul "necorespunz tor". (3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu. în condi iile prezentei hot râri. 100 Func ionarul public debutant nemul umit de rezultatul contesta iei se poate adresa instan ei de contencios administrativ. dup caz. republicat . 98 alin. SEC IUNEA a 3-a Reguli specifice aplicabile func ionarilor publici debutan i ART. conduc torul autorit ii sau institu iei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din func ie. la data expir rii termenului prev zut la art. În situa ia prev zut la art. 101 (1) Func ionarii publici debutan i care au ob inut la evaluarea activit ii calificativul "corespunz tor" vor fi numi i. func ionarul public debutant care a ob inut calificativul "necorespunz tor" formuleaz o contesta ie. referatul întocmit de îndrum tor i raportul de stagiu redactat de func ionarul public debutant. în condi iile art. prin grija autorit ii sau institu iei publice.

pentru func ionarii publici de conducere din subordine sau pentru func ionarii publici de execu ie. e) s î i organizeze o eviden proprie a preg tirii profesionale pe care o efectueaz potrivit prevederilor prezentei hot râri. are calitatea de evaluator: a) func ionarul public de conducere care coordoneaz compartimentul în cadrul c ruia î i desf oar activitatea func ionarul public de execu ie sau care coordoneaz activitatea acestuia. acesta va fi evaluat pentru perioada lucrat pân la data transferului potrivit prevederilor art. ART. urmând ca în cadrul noului compartiment s îi fie întocmit un nou program i s fie desemnat un nou îndrum tor pentru perioada de stagiu r mas de efectuat. (3) În cazul în care raportul de serviciu al unui func ionar public debutant se modific prin mutare în cadrul altui compartiment din cadrul autorit ii sau institu iei publice. c) asigurarea unui sistem motiva ional. acesta va fi evaluat în cadrul compartimentului din care se mut .c) s participe la manifest ri tiin ifice i profesionale. evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici stabile te cadrul general pentru: a) corelarea obiectiv dintre activitatea func ionarului public i cerin ele func iei publice. 86-101. (5) Pentru stabilirea sanc iunii disciplinare aplicabile func ionarului public debutant. în vederea complet rii preg tirii profesionale. pentru îmbun t irea rezultatelor activit ii desf urate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. (2) În cazul în care raportul de serviciu al func ionarului public debutant se modific prin transfer în interes public. III Evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici ART. (2) În sensul prezentei hot râri. d) identificarea necesit ilor de instruire a func ionarilor publici. comisia de disciplin îl va audia în mod obligatoriu i pe îndrum tor. d) s participe la formele de preg tire organizate pentru func ionarii publici debutan i. CAP. ART. c) înaltul func ionar public. (4) Func ionarul public debutant poate fi sanc ionat potrivit dispozi iilor Legii nr. în condi iile legii. prin recompensarea func ionarilor publici care au ob inut rezultate deosebite. atunci când ace tia î i . republicat . 188/1999. astfel încât s fie determinat cre terea performan elor profesionale individuale. 105 (1) Pe parcursul perioadei de stagiu. pentru func ionarul public de conducere. b) aprecierea obiectiv a performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici. 107 (1) Evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarului public se realizeaz de c tre evaluator. 106 În scopul form rii unui corp profesionist de func ionari publici. prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele ob inute în mod efectiv. b) func ionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorit ii sau institu iei publice. raportul de serviciu al func ionarului public debutant poate fi modificat doar prin transfer în interes public sau prin mutare în cadrul altui compartiment ori altei structuri f r personalitate juridic a autorit ii sau institu iei publice.

pentru func ionarii publici care sunt în subordinea direct a acestuia. evaluarea func ionarilor publici nu va fi f cut în urm toarele situa ii: a) delegarea func ionarului public. d) primarul. (5) Prin excep ie de la prevederile alin. (4) Evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind func ionarii publici. s realizeze evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici din subordine. 1. 1. se suspend sau se modific . suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munc ori. 11 al art. se suspend sau se modific . pe baza propunerii consiliului local. i calificativul ob inut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. 107 a fost modificat de pct. 677 din 2 octombrie 2008. În acest caz func ionarul public va fi evaluat pentru perioada de pân la încetarea.173 din 24 septembrie 2008. 107 a fost modificat de pct. pentru secretarul comunei. în func ie de specificul atribu iilor prev zute în fi a postului. în urm toarele cazuri: a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al func ionarului public evaluat înceteaz . 677 din 2 octombrie 2008. suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. (2) al art. 11 al art. dup caz. e) conduc torul autorit ii sau institu iei publice ori adjunctul acestuia. b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau. I din HOT RÂREA nr. d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate func ionarul public este promovat în grad profesional. . (2) al art. înainte de încetarea. ora ului i al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor. ------------Litera c) a alin. a) i b). (3) lit. ART. într-o perioad de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munc . publicat în MONITORUL OFICIAL nr. într-o func ie public corespunz toare studiilor absolvite. evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici se face i în cursul perioadei evaluate. (2) Perioada de evaluare este cuprins între 1 i 31 ianuarie din anul urm tor perioadei evaluate. în condi iile legii. La ob inerea calificativului anual va fi avut în vedere. 108 (1) Perioada evaluat este cuprins între 1 ianuarie i 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. în condi iile legii. raportul de munc al evaluatorului înceteaz . În acest caz evaluatorul are obliga ia ca. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.desf oar activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un func ionar public de conducere. c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate func ionarul public dobânde te o diplom de studii de nivel superior i urmeaz s fie promovat. (3) În mod excep ional. I din HOT RÂREA nr.173 din 24 septembrie 2008. cu excep ia cazului în care exist un raport direct de subordonare cu conduc torul autorit ii sau institu iei publice ori adjunctul acestuia. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anual a performan elor profesionale individuale ale acestora. în condi iile legii. dup caz. ------------Litera e) a alin.

f). ------------Alin. 1. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. evaluatorul poate stabili i alte criterii de performan .s aib o form concret de realizare. I din HOT RÂREA nr. 113 (1) Notarea obiectivelor individuale i a criteriilor de performan se face parcurgându-se urm toarele etape: a) fiecare obiectiv se apreciaz cu note de la 1 la 5. 5. pe baza criteriilor de performan stabilite pentru func ia public de conducere respectiv . ART. ART. (2) Performan ele profesionale individuale ale func ionarilor publici sunt evaluate pe baza criteriilor de performan stabilite potrivit prevederilor prezentei hot râri. cuno tin ele teoretice i practice i abilit ile func ionarului public. 188/1999. d) s fie realiste . în func ie de specificul activit ii compartimentului în care func ionarul public î i desf oar activitatea. (2) În func ie de specificul activit ii autorit ii sau institu iei publice i de activit ile efectiv desf urate de c tre func ionarul public. i) i k) din Legea nr. 12 al art. republicat . 98 alin. a) i b) din Legea nr.s poat fi revizuite în func ie de modific rile intervenite în priorit ile autorit ii sau institu iei publice. (2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modific ri în structura organizatoric a autorit ii sau institu iei publice. sub sanc iunea nelu rii lor în seam . 112 (1) Criteriile de performan ale func ionarilor publici sunt prev zute în anexa nr. ART. c) s fie prev zute cu termene de realizare. 111 a fost modificat de pct. 107 alin. în raport cu indicatorii de performan . gradul profesional al acesteia. (2) au obliga ia de a stabili obiective individuale pentru func ionarii publici prin raportare la func ia public de inut . 110 (1) Persoanele care au calitatea de evaluator potrivit art. nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv. (1) lit. republicat . (3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili i indicatorii de performan . 188/1999. b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performan . (3) Func ionarii publici care exercit cu caracter temporar o func ie public de conducere vor fi evalua i. h).s poat fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prev zute i cu resursele alocate. (1) lit. (2) al art. .b) suspendarea raporturilor de serviciu ale func ionarului public în condi iile art. 111 (1) Obiectivele individuale trebuie s corespund urm toarelor cerin e: a) s fie specifice activit ilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere public . 677 din 2 octombrie 2008. 94 alin. pentru perioada exercit rii temporare. ART. c) încetarea raporturilor de serviciu ale func ionarului public în condi iile art. b) s fie cuantificabile . 109 Evaluarea func ionarilor publici are urm toarele componente: a) evaluarea gradului i modului de atingere a obiectivelor individuale. e) s fie flexibile . Criteriile de performan astfel stabilite se aduc la cuno tin a func ionarului public evaluat la începutul perioadei evaluate. Obiectivele revizuite se vor men iona în raportul de evaluare a performan elor profesionale individuale ale func ionarului public. ART.173 din 24 septembrie 2008.

6. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dac se ajunge la un punct de vedere comun. (3) Pentru a ob ine nota acordat pentru îndeplinirea criteriilor de performan se face media aritmetic a notelor acordate pentru îndeplinirea fiec rui criteriu. ART. 611 din 4 iunie 2008. d) între 4. (2) Pentru a ob ine nota acordat pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetic a notelor acordate pentru îndeplinirea fiec rui obiectiv. comentariile func ionarului public se consemneaz în raportul de evaluare. c) stabile te necesit ile de formare profesional pentru anul urm tor perioadei evaluate. (5) Semnifica ia notelor prev zute la alin.51 -4.nivel minim i nota 5 . b) consemneaz rezultatele deosebite ale func ionarului public. c) contrasemnarea raportului de evaluare. 118 .satisf c tor.01-3.50 . a) i b) este urm toarea: nota 1 . d) stabile te obiectivele individuale pentru anul urm tor perioadei evaluate. reprezint un schimb de informa ii care are loc între evaluator i func ionarul public. evaluatorul: a) stabile te calificativul final de evaluare a performan elor profesionale individuale. dup cum urmeaz : a) între 1. dac s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.nivel maxim. inclusiv a obiectivelor individuale revizuite.b) fiecare criteriu de performan se noteaz de la 1 la 5. 117 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 117 Calificativul final al evalu rii se stabile te pe baza notei finale.bine. c) între 3. b) se semneaz i se dateaz raportul de evaluare de c tre evaluator i de func ionarul public evaluat. 115 În vederea complet rii raportului de evaluare a performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici. ca etap a procesului de evaluare. 116 (1) Interviul. ART.00 . în cadrul c ruia: a) se aduc la cuno tin func ionarului public evaluat consemn rile f cute de evaluator în raportul de evaluare. potrivit alin. ART. ----------Litera c) a art.00-2. al c rui model este prev zut la anexa nr.00 . (2) În cazul în care între func ionarul public evaluat i evaluator exist diferen e de opinie asupra consemn rilor f cute. (4) Punctajul final al evalu rii anuale este media aritmetic a notelor ob inute pentru obiectivele individuale i criteriile de performan . b) între 2.nesatisf c tor. (1) lit. b) interviul. 114 Procedura evalu rii finale se realizeaz în urm toarele 3 etape. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.50 . ART. dup cum urmeaz : a) completarea raportului de evaluare de c tre evaluator. 36 din 20 ianuarie 2009.51-5.foarte bine. ART. (2) i (3). nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performan în realizarea obiectivelor individuale stabilite. dificult ile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluat i orice alte observa ii pe care le consider relevante.

are calitatea de contrasemnatar func ionarul public ierarhic superior evaluatorului. (2) În sensul prezentei hot râri. conform art. ART.(1) Raportul de evaluare se înainteaz contrasemnatarului. 119 (1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în urm toarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realit ii. în condi iile prezentei hot râri. b) func ii publice dintr-o clas superioar . în condi iile legii. Conduc torul autorit ii sau institu iei publice solu ioneaz contesta ia pe baza raportului de evaluare i a referatelor întocmite de c tre func ionarul public evaluat. b) între evaluator i func ionarul public evaluat exist diferen e de opinie care nu au putut fi solu ionate de comun acord. (2) Contesta ia se formuleaz în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cuno tin de c tre func ionarul public evaluat a calificativului acordat i se solu ioneaz în termen de 15 zile calendaristice de la data expir rii termenului de depunere a contesta iei. potrivit structurii organizatorice a autorit ii sau institu iei publice. 107 alin. în condi iile legii. (2) lit. nu exist un func ionar public ierarhic superior evaluatorului. 121 (1) Promovarea reprezint modalitatea de dezvoltare a carierei func ionarilor publici prin ocuparea. ca urmare a ob inerii unei diplome de nivel superior i a promov rii examenului sau concursului organizat în acest sens. (3) Rezultatul contesta iei se comunic func ionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la solu ionarea contesta iei. va fi desemnat contrasemnatar func ionarul public care de ine cea mai înalt func ie public din autoritatea sau institu ia public respectiv . 120 (1) Func ionarii publici nemul umi i de rezultatul evalu rii pot s îl conteste la conduc torul autorit ii sau institu iei publice. nemul umi i de rezultatul evalu rii. c) func ii publice de conducere ca urmare a promov rii examenului sau concursului organizat în acest sens. d) i e). potrivit structurii organizatorice a autorit ii ori institu iei publice. ART. se pot adresa direct instan ei de contencios administrativ. (1) se aduce la cuno tin func ionarului public. În situa ia în care calitatea de evaluator o are conduc torul autorit ii sau institu iei publice. evaluator i contrasemnatar. IV Promovarea func ionarilor publici SEC IUNEA 1 Dispozi ii generale ART. (2) Promovarea poate fi: . (4) Func ionarul public nemul umit de modul de solu ionare a contesta iei formulate potrivit alin. CAP. în condi iile legii. iar atunci când nu este posibil. În mod excep ional. (1) se poate adresa instan ei de contencios administrativ. în cazul în care. (2) Raportul de evaluare modificat în condi iile prev zute la alin. raportul de evaluare nu se contrasemneaz . a unei: a) func ii publice cu grad profesional superior celui de inut anterior promov rii. contrasemnatar va fi adjunctul conduc torului autorit ii sau institu iei publice sau un demnitar din subordinea acestuia. (5) Func ionarii publici evalua i direct de c tre conduc torul autorit ii sau institu iei publice.

ART. atunci când func ia public superioar se ocup prin concurs sau examen. I din HOT RÂREA nr. 126 a fost modificat de pct. I din HOT RÂREA nr. art. 43. 14 al art. (3) Persoanele cu atribu ii în domeniul managementului resurselor umane din cadrul autorit ii sau institu iei publice au obliga ia de a acorda asisten func ionarilor publici de conducere în vederea îndeplinirii obliga iei prev zute la alin. (2) Examenul sau concursul se organizeaz anual. ------------Alin. 21 alin. 677 din 2 octombrie 2008. 30. cu avizul Agen iei. pân la data de 15 august a fiec rui an. art. 1. (2) al art. ART.173 din 24 septembrie 2008. 122 (1) Pentru promovarea în grad profesional i promovarea în clas nu este necesar existen a unei func ii publice vacante. (2) Prevederile art. art. 21-75 se aplic în mod corespunz tor. 45. 13 al art. ART. art.173 din 24 septembrie 2008. art. a) i d). în limita func iilor publice rezervate promov rii din planul de ocupare a func iilor publice i în limita fondurilor bugetare. 24. 127 . SEC IUNEA a 2-a Promovarea în grad profesional ART. ------------Alin. în condi iile prev zute de prezenta hot râre. 126 (1) Componen a comisiei de concurs. (2) lit. 125 a fost modificat de pct. (2) i de a monitoriza respectarea prevederilor alin. în raport cu nivelul func iei publice. 1. respectiv a comisiei de solu ionare a contesta iilor. pentru ob inerea statutului de manager public se stabile te prin cadrul normativ ce reglementeaz func ia public specific de manager public. 38. art. ART. 22. fi a postului func ionarului public va fi completat cu noi atribu ii. art. (2) Prin instrumentele de organizare a carierei elaborate de autorit ile i institu iile publice se stabile te periodicitatea organiz rii concursului de promovare prin raportare la num rul de func ionari publici care îndeplinesc anual condi iile prev zute de lege pentru promovare.a) definitiv . 124 Sistemul de promovare rapid pentru persoanele care au absolvit programe organizate. de c tre autoritatea sau institu ia public în al c rei stat de func ii se afl func iile publice. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. (2). art. art. 123 (1) Func ionarii publici au dreptul de a fi informa i în leg tur cu ac iunile întreprinse de autorit ile i institu iile publice în vederea asigur rii dreptului la promovare a acestora. se stabile te conform regulilor prev zute prin prezenta hot râre pentru concursul de recrutare. (1). Obliga ia de a completa fi a postului cu noile atribu ii apar ine superiorului ierarhic al func ionarului public promovat. atunci când func ia public de conducere se ocup pe perioad determinat . 49 i art. în condi iile legii. (1). în condi iile legii. 677 din 2 octombrie 2008. 125 (1) Func ionarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe baz de examen sau concurs. ART. cu excep ia art. (2) al art. 72. 26 alin. 39 alin. (2) Ca urmare a promov rii în grad profesional i a promov rii în clas . b) temporar .

(1).173 din 24 septembrie 2008. -----------Litera a) a art. 128 (1) În termen de maximum 5 zile de la r mânerea definitiv a rezultatelor concursului de promovare în grad profesional autoritatea sau institu ia public în cadrul c reia este numit func ionarul public care a promovat concursul va solicita avizul Agen iei în vederea transform rii postului. autoritatea sau institu ia public în cadrul c reia este numit func ionarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în func ia public superioar a acestuia. ------------Art. 284 din 28 decembrie 2010. 3. 127 a fost modificat de pct. cu încadrarea în limita fondurilor alocate prin buget. 129 (1) Concursul de promovare rapid în gradul profesional urm tor se organizeaz anual de c tre Agen ie. (2) i (3) de c tre autoritatea sau institu ia public poate fi atacat în contencios administrativ de c tre func ionarul public. ART. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. de c tre orice persoan interesat sau de c tre Agen ie. (3) La actul administrativ de numire va fi ata at în mod obligatoriu fi a postului completat cu noi atribu ii potrivit nivelului func iei publice. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performan elor profesionale individuale din ultimii 2 ani. în limita num rului de posturi prev zute prin planul de ocupare a func iilor publice. 130 (1) Anual.Dosarul de concurs se depune de c tre candida i în termen de 20 de zile de la data afi rii anun ului privind organizarea examenului sau concursului de promovare i con ine în mod obligatoriu: a) copie de pe carnetul de munc sau adeverin a eliberat de compartimentul de resurse umane în vederea atest rii vechimii în gradul profesional din care se promoveaz . 2 al art. I din HOT RÂREA nr. autorit ile i institu iile publice stabilesc în planul de ocupare a func iilor publice num rul maxim al func iilor publice de execu ie rezervate . dup cum urmeaz : a) se implic activ în dezvoltarea competen elor. cuno tin elor i abilit ilor func ionarilor publici din subordine. 127 a fost modificat de pct. ART. 15 al art. (4) Neîndeplinirea obliga iei prev zute la alin. Cap. SEC IUNEA a 3-a Promovarea rapid ART. b) identific necesarul de formare în vederea ocup rii unei func ii publice superioare i a exercit rii atribu iilor noii func ii în condi ii de profesionalism i eficien . c) formularul de înscriere prev zut în anexa nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. Solicitarea avizului va con ine în mod obligatoriu procesul-verbal final al concursului de promovare. 43. (2) Func ionarii publici de conducere au obliga ia de a sprijini dezvoltarea carierei func ionarilor publici prin promovare rapid . precum i fi a postului completat cu noi atribu ii potrivit nivelului func iei publice în care se promoveaz . IV din LEGEA-CADRU nr. 677 din 2 octombrie 2008. conform legii. 1. 877 din 28 decembrie 2010. inclusiv prin desemnarea particip rii la programele de formare profesional . (2) În termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat în condi iile alin.

prin regulamentul de organizare i func ionare. 133 (1) În termen de cel mult 20 de zile lucr toare de la finalizarea test rii cuno tin elor de specialitate. 131 (1) Concursul pentru promovarea rapid destinat func ionarilor publici de execu ie se organizeaz anual de c tre Agen ie. f r afectarea num rului maxim al func iilor publice de execu ie rezervate în scopul promov rii rapide. 131 alin. (2) Num rul maxim al func iilor publice destinate transform rii în func ii publice specifice de manager public se stabile te conform procedurilor aprobate prin cadrul normativ ce reglementeaz func ia public specific de manager public.în scopul promov rii rapide. b) modalit ile de testare nu pot diferi de la un domeniu la altul ori de la un compartiment la altul. ART. (3) Testarea cuno tin elor de specialitate se face în cadrul autorit ii sau institu iei publice. ART. c) sunt prev zute modalitatea i procedurile interne de contestare a deciziilor i. precum i modalitatea în care modific rile intervenite ca urmare a rezolv rii contesta iilor afecteaz rezultatul final al etapei de recrutare. pe domeniile generale de activitate identificate în baza actului normativ de organizare i func ionare. respectiv. procedura de testare fiind unic la nivelul autorit ii sau institu iei publice. precum i prin informare direct . de c tre func ionarii publici de conducere pentru persoanele din subordine. la avizierul autorit ii sau institu iei publice. sub semn tura conduc torului autorit ii sau institu iei publice. b) testarea cuno tin elor de specialitate ale func ionarilor publici de execu ie preselecta i. (2) În vederea particip rii la concursul de promovare rapid . (2) Documentul prev zut la alin. (1) se înainteaz în mod oficial. precum i r spunderea corespunz toare fiec reia dintre persoanele implicate. (3) se elaboreaz i se emite cu respectarea urm toarelor reguli: a) domeniile în care se organizeaz testarea cuno tin elor de specialitate sunt domenii generale i se identific exclusiv în baza atribu iilor prev zute. 132 (1) Actul administrativ prev zut la art. e) este prev zut expres modalitatea de asigurare a confiden ialit ii subiectelor. autorit ile i institu iile publice transmit Agen iei lista cu func ionarii publici de execu ie care vor participa la procedura de selec ie. autoritatea sau institu ia public care i-a prev zut în planul de ocupare func ii publice de execu ie rezervate în scopul promov rii rapide organizeaz o preselec ie în dou etape: a) verificarea îndeplinirii condi iilor prev zute de lege necesare pentru înscrierea la concurs. conform procedurilor interne aprobate prin act administrativ al conduc torului autorit ii sau institu iei publice. ART. a rezultatelor. i cuprinde urm toarele date: . precum i num rul maxim al func iilor publice destinate transform rii în func ii publice specifice de manager public. de c tre departamentul de resurse umane. conform structurii organizatorice a autorit ii sau institu iei publice în cadrul c reia se organizeaz testarea. f) înaintea aprob rii se asigur obligatoriu parcurgerea unei perioade de cel pu in 10 zile lucr toare de consult ri în cadrul autorit ii sau institu iei publice. d) sunt definite responsabilit ile în cadrul parcurgerii ansamblului proceselor i procedurilor aplicate. (2) Aducerea la cuno tin a func ionarilor publici a procedurilor interne de testare a cuno tin elor de specialitate se face prin publicare.

dac sunt constatate deficien e grave în aplicarea procedurii. (2) Pentru analizarea sesiz rii. instan ei competente de anulare a actului administrativ în baza c ruia se organizeaz i se desf oar procedura de testare. date sau documente relevante. Agen ia poate solicita autorit ii sau institu iei publice a c rei procedur de testare a cuno tin elor face obiectul sesiz rii orice informa ii. (4) Conduc torii institu iilor publice r spund pentru exactitatea datelor transmise în condi iile alin. (2) lit. se dovede te c au fost respectate dispozi iile cu privire la organizarea i desf urarea procedurilor de testare a cuno tin elor. (5) În termen de 60 de zile de la data comunic rii prev zute la alin. c) anularea procedurii de testare prev zute la art. pentru fiecare ordonator principal de credite din administra ia public local . b). b) anularea procedurii de testare prev zute la art. Agen ia se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizat de c tre orice persoan interesat asupra respect rii dispozi iilor cu privire la organizarea i desf urarea procedurilor de testare prev zute la art. inclusiv pentru fiecare institu ie public din subordinea acestuia sau finan at prin bugetul s u. (1) se transmite centralizat. 131 alin. în urma analizei informa iilor. (3) În situa ia în care. func ia public ocupat . (2) lit. Persoana sau persoanele nemul umite de rezultatul sesiz rii se pot adresa instan ei competente. dup cum urmeaz : a) de c tre fiecare ordonator principal de credite din administra ia public central i pentru fiecare institu ie din subordinea acestuia sau finan at prin bugetul s u. pe baza listelor transmise de acestea. dac acesta a fost elaborat cu nerespectarea prevederilor legale i afecteaz dreptul la dezvoltare a carierei func ionarului public. 133. (2) lit. b) pentru func ionarii publici care s-au dovedit a fi afecta i în drepturile lor individuale ca urmare a aplic rii deficitare a dispozi iilor privind organizarea i desf urarea procedurilor de testare. func ia public pentru care candideaz . Agen ia comunic : a) reluarea procedurii de testare prev zute la art. pe baza listelor transmise de c tre ace tia. (4) autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a finaliza procedura de . b) i solicitarea adresat conduc torului autorit ii sau institu iei publice sau. ART. se dovede te c nu au fost respectate dispozi iile cu privire la organizarea i desf urarea procedurilor de testare a cuno tin elor. iar persoanele de pe list îndeplinesc condi iile prev zute de lege pentru a beneficia de sistemul de promovare rapid . (2) lit. (2). precum i actul în baz c ruia urmeaz s se fac verificarea identit ii func ionarilor publici care urmeaz a se prezenta la concursul organizat de Agen ie. b) i solicitarea de reluare a acesteia la nivelul autorit ii sau institu iei publice. (3) Documentul prev zut la alin. 131 alin. în condi iile legii. c) pentru fiecare dintre func ionarii publici. b) pentru fiecare dintre func ionarii publici. datelor i documentelor referitoare la obiectul sesiz rii. 131 alin. de natur a afecta egalitatea de anse i egalitatea de tratament aplicabil candida ilor. 134 (1) În termen de 20 de zile lucr toare de la data primirii rezultatelor transmise potrivit art.a) numele i prenumele. în termen de 20 de zile de la data sesiz rii. Prefectul nu se pronun asupra legalit ii sau corectitudinii datelor primite. dup caz. 131 alin. în urma analizei informa iilor. b) de c tre prefectul din fiecare jude . datelor i documentelor referitoare la obiectul sesiz rii. sesizarea se claseaz . d) men iunea c datele transmise sunt reale i corecte. (4) În situa ia în care.

b) modalitatea de testare în vederea selec iei candida ilor. a perioadei de depunere i solu ionare a contesta iilor. (1) se public în Monitorul Oficial al României. b) câte un reprezentant al Ministerului Internelor i Reformei Administrative. ART. 136 Publicitatea concursului se asigur de c tre Agen ie. Familiei i Egalit ii de anse. . 137 (1) Tematica i bibliografia pentru selec ia candida ilor recruta i în vederea promov rii rapide a func ionarilor publici din clasele a II-a i a III-a se stabilesc de c tre Agen ie în urm toarele domenii: a) organizarea administrativ-teritorial a statului român. c) organizarea i derularea proiectelor. pe pagina de internet a Agen iei i în cel pu in un cotidian de larg circula ie. la propunerea acestora. Partea a III-a. (2). respectiv. (6) În cazul în care autorit ile i institu iile publice nu transmit Agen iei rezultatele finale în condi iile prev zute la alin. 138 (1) Candida ii nemul umi i de rezultatul selec iei organizate de c tre Agen ie pot depune contesta ii în termen de 3 zile lucr toare de la data afi rii rezultatelor. c) tematica i bibliografia avute în vedere la stabilirea subiectelor. (2) Contesta iile se solu ioneaz în termen de cel mult 5 zile lucr toare de la data expir rii termenului prev zut pentru depunerea contesta iilor. cu cel pu in 90 de zile înaintea organiz rii i desf ur rii selec iei i con ine: a) datele exacte. respectiv a autorit ilor i institu iilor publice. b) finan area activit ilor în sectorul public.testare i de a transmite Agen iei rezultatele finale. ART. (3) Tematica i bibliografia pentru selec ia candida ilor recruta i în vederea promov rii rapide a func ionarilor publici din clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior se stabilesc de c tre Agen ie în urm toarele domenii: a) domeniile prev zute la alin. e) membrii comisiei de concurs i cei ai comisiei de solu ionare a contesta iilor. 135 (1) În vederea organiz rii i desf ur rii concursului de promovare se elaboreaz un regulament aprobat prin ordin al pre edintelui Agen iei. f) modalitatea de comunicare a rezultatelor la finalizarea concursului i. c) func ia public i func ionarii publici. (1). locul i modalitatea de desf urare a concursului. Partea I. Anun ul privind concursul se public în Monitorul Oficial al României. (2) Regulamentul prev zut la alin. d) modalitatea de notare. cu respectarea prevederilor art. Ministerului Economiei i Finan elor i Ministerului Muncii. 133 alin. dup cum urmeaz : a) 2 reprezentan i ai Agen iei. (2) Tematica i bibliografia pentru selec ia candida ilor recruta i în vederea promov rii rapide a func ionarilor publici din clasa I din grad profesional asistent în grad profesional principal se stabilesc de c tre Agen ie în urm toarele domenii: a) domeniile prev zute la alin. cu cel pu in 30 de zile înainte de data stabilit pentru desf urarea concursului. (5). (2). afaceri i politici europene. ART. (3) Componen a comisiilor de concurs i de solu ionare a contesta iilor se va stabili prin ordin al pre edintelui Agen iei. b) organizarea i func ionarea serviciilor publice. precum i cea de contestare a rezultatelor. b) institu ii. concursul de promovare rapid nu se organizeaz pentru respectivele autorit i sau institu ii publice în anul în curs. ART.

art. SEC IUNEA a 5-a Promovarea în clas ART. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22. 1. 677 din 2 octombrie 2008. ------------Alin. o adeverin care s ateste vechimea în munc i. f) cazierul administrativ. 16-75 se aplic în mod corespunz tor. . 18. 61 alin. 72. dup caz.173 din 24 septembrie 2008. 49. ART. art. (5) lit. art. art. studii universitare de licen sau o form de înv mânt superior de scurt durat . 144 (1) La examenul de promovare în clas a func ionarilor publici pot participa func ionarii publici încadra i pe func ii publice cu nivel de studii inferior. c) copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializ ri. 17. I din HOT RÂREA nr. 1. 16 al art. b) copia actului de identitate. art.173 din 24 septembrie 2008. 17 al art. pe baz de examen sau concurs.173 din 24 septembrie 2008. ------------Litera f) a art. 142 (1) Componen a comisiei de concurs. 141 Concursul sau examenul pentru promovare în func iile publice de conducere se organizeaz cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. SEC IUNEA a 4-a Promovarea în func ii publice de conducere ART. e) copia carnetului de munc sau. 144 a fost modificat de pct. (2) al art. 142 a fost modificat de pct. ART. 139 Punctajul minim de promovare a fiec reia dintre probele concursului de promovare rapid va fi de 70 de puncte. dup caz. 60 alin. art. (1) al art. 677 din 2 octombrie 2008. a) i art. cu excep ia art. 3. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administra iei publice. (3) lit. în conformitate cu competen ele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare. 26 alin. ART. I din HOT RÂREA nr. care au absolvit o form de înv mânt superior de lung durat . a). 677 din 2 octombrie 2008.ART. 18 al art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. respectiv a comisiei de solu ionare a contesta iilor se stabile te conform regulilor prev zute prin prezenta hot râre pentru concursul de recrutare. I din HOT RÂREA nr. ------------Alin. 140 Func ionarii publici pot promova într-o func ie public de conducere vacant . 43. 143 Dosarul de concurs depus de c tre candida i la concursul de promovare în func ii publice de conducere va con ine în mod obligatoriu: a) formularul de înscriere prev zut în anexa nr. (2) Prevederile art. 1. în specialitatea în care î i desf oar activitatea. (2). management ori în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice. în specialitatea studiilor necesare ocup rii func iei publice. 143 a fost introdus de pct. art.

conduc torul autorit ii sau institu iei publice are obliga ia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc: a) componen a comisiei de examen. 147 (1) Ca urmare a promov rii func ionarilor publici. (2) Persoanele cu atribu ii în domeniul managementului resurselor umane din cadrul autorit ii sau institu iei publice au obliga ia de a acorda asisten func ionarilor publici de conducere în vederea îndeplinirii obliga iei prev zute la alin. republicat . în termen de 5 zile de la data afi rii. ora. 148 Modificarea raporturilor de serviciu ale func ionarilor publici de execu ie i func ionarilor publici de conducere se face potrivit Legii nr. (5) În cazul în care. ART.(2) Examenul de promovare în clas se organizeaz de c tre autoritatea sau institu ia public în care î i desf oar activitatea func ionarii publici. ------------Art. aprobat prin ordin al pre edintelui Agen iei. dup caz. cu 15 zile înainte de data organiz rii examenului de promovare în clas . 145 a fost modificat de pct. (1). în condi iile prezentei hot râri. 144 alin. CAP. 1. 146 a fost modificat de pct. 19 al art.173 din 24 septembrie 2008. 1. 146 Examenul se organizeaz de autoritatea sau institu ia public în cadrul c reia func ionarii publici prev zu i la art. (1) trebuie s prezinte diploma de absolvire sau. precum i o cerere de înscriere la examenul de promovare în clas . ART. nu se pot respecta data i ora desf ur rii examenului de promovare în clas . pe baza propunerilor compartimentelor în care î i desf oar activitatea func ionarii publici care particip la examen. (1) î i desf oar activitatea. ART. potrivit regulamentului privind organizarea i desf urarea examenului de promovare în clas . fi a postului va fi completat cu noi atribu ii. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. I din HOT RÂREA nr. (4) Compartimentul de resurse umane are obliga ia s afi eze la sediul autorit ii sau institu iei publice. în raport cu nivelul func iei publice. 145 Func ionarii publici prev zu i la art. 20 al art. 677 din 2 octombrie 2008. Obliga ia de a completa fi a postului cu noile atribu ii apar ine superiorului ierarhic al func ionarului public promovat. (1) i de a monitoriza respectarea prevederilor alin. I din HOT RÂREA nr. din motive obiective. de scurt durat sau a studiilor universitare de licen . b) data sus inerii examenului. data. adeverin a care s ateste absolvirea unei forme de înv mânt superior de lung durat . V Mobilitatea func ionarilor publici ART. 144 alin.173 din 24 septembrie 2008. . ------------Art. compartimentul de resurse umane are obliga ia de a afi a la sediul autorit ii sau institu iei publice modific rile intervenite în desf urarea acestuia. locul desf ur rii i bibliografia examenului. 677 din 2 octombrie 2008. 188/1999. c) bibliografia. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. (3) Cu cel pu in 15 zile înainte de data organiz rii examenului de promovare în clas .

(2) Autorit ile sau institu iile publice au obliga ia de a afi a la sediu i pe site-ul de internet al acestora anun ul privind ocuparea prin transfer la cerere a func iilor publice respective. 284 din 28 decembrie 2010. 153 a fost abrogat de pct. în condi iile legii. înso ite de un curriculum vitae. în vederea asigur rii: a) protec iei func ionarilor publici din sectoarele vulnerabile la corup ie. în vederea dobândirii de noi cuno tin e i abilit i în specialitatea în care î i desf oar activitatea. în termen de 20 de zile de la data afi rii anun ului. Interviul va fi sus inut cu conduc torul autorit ii sau institu iei publice ori cu persoana desemnat de c tre acesta. ART. care va fi semnat de conduc torul autorit ii sau institu iei publice ori de c tre persoana desemnat de acesta. 152 (1) Autorit ile i institu iile publice pot asigura instrumentele de dezvoltare a carierei func ionarilor publici prin mobilitate pentru dezvoltarea carierei în func ia public . ora i locul sus inerii interviului vor fi aduse la cuno tin a solicitan ilor conform alin. . 3 al art. ori prin utilizarea mut rii temporare în cadrul unui alt compartiment al autorit ii sau institu iei publice.ART. (2). prin exercitarea periodic a unor atribu ii diferite ori prin utilizarea mut rii temporare în cadrul unui alt compartiment al autorit ii sau institu iei publice. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43. Cap. 149 (1) Func ionarii publici pot solicita. transferul într-o alt autoritate sau institu ie public . (3) Perioada de stagiu la care particip func ionarul public nu poate dep i 15 zile lucr toare anual. (3) Anun ul prev zut la alin. (6) În urma sus inerii interviului cu func ionarii publici solicitan i se va încheia un proces-verbal al interviului. CAP. b) dezvolt rii cuno tin elor. VI Dispozi ii tranzitorii i finale -----------Art. (2) Mobilitatea func ionarilor publici din cadrul unei autorit i sau institu ii publice se va realiza. (1) pot fi organizate prin acorduri institu ionale între autorit ile i institu iile publice i se desf oar cu acordul func ionarului public. 150 (1) În condi iile prezentei hot râri. func ionarii publici de execu ie pot desf ura stagii de preg tire practic în alte autorit i i institu ii publice relevante din punctul de vedere al specificului activit ii. (2) Perioadele de stagiu prev zute la alin. (5) În situa ia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer. (4) Func ionarii publici interesa i vor depune cererile de transfer. abilit ilor i competen elor func ionarilor publici prin realizarea unor stagii practice în cadrul altor autorit i sau institu ii publice. ART. în principal. (2) va fi f cut cu cel pu in 30 de zile anterior datei prev zute pentru ocuparea prin transfer la cerere a func iilor publice. autoritatea sau institu ia public va organiza un interviu cu func ionarii publici solicitan i. în condi iile legii. IV din LEGEA-CADRU nr. cu excep ia indemniza iei de delegare. 151 Pe perioada de desf urare a stagiului de preg tire func ionarul public beneficiaz de drepturile oferite prin lege în situa ia deleg rii. Data. ART. 877 din 28 decembrie 2010.

155 Dispozi iile prezentei hot râri nu se aplic categoriei înal ilor func ionari publici. 159 (1) Evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici pentru anul 2008 cuprinde i perioada 1-31 decembrie 2007. (3). ART. 160 Anexele nr. verific i controleaz aplicarea i respectarea prevederilor prezentei hot râri de c tre autorit ile i institu iile publice. (2) În termen de 60 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri. 4C. ART. 677 din 2 octombrie 2008. (2) Prin excep ie de la dispozi iile art. cu modific rile ulterioare. ART. I din HOT RÂREA nr. (4) Termenul care se sfâr e te într-o zi nelucr toare sau de s rb toare legal se va prelungi pân la sfâr itul primei zile de lucru urm toare.209/2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici. în cadrul autorit ilor sau institu iilor publice. 22 al art. 2B. (2) al art. 5 prezenta hot râre. (2) Evaluarea performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici realizat potrivit alin.173 din 24 septembrie 2008. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2A. Agen ia poate elabora un regulament-cadru privind testarea. 131 alin. 1. (3) În vederea elabor rii de c tre autorit ile i institu iile publice a procedurilor interne prev zute la art. (3) Termenul care începe într-o zi nelucr toare sau de s rb toare legal se consider c începe în prima zi de lucru urm toare. 1. 156 (1) Termenele prev zute în prezenta hot râre se calculeaz avându-se în vedere inclusiv ziua când au început i ziua când s-au sfâr it. 3. ART. I din HOT RÂREA nr. prin ordin al pre edintelui Agen iei se aprob modul de organizare i desf urare a concursului pentru selec ia persoanelor care pot fi desemnate reprezentan i ai Agen iei potrivit art. 131 alin. i 6 fac parte integrant din . 1. ART. cu respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. ART. 28. 21 al art. 1. 158 a fost introdus de pct. în limita func iilor publice rezervate promov rii din planul de ocupare a func iilor publice i în limita fondurilor bugetare aprobate. cu avizul Agen iei. a cuno tin elor de specialitate în vederea promov rii rapide. 154 În scopul realiz rii rolului i atribu iilor ce îi revin. 677 din 2 octombrie 2008. 158 (1) Concursurile de recrutare pentru care a fost demarat procedura de organizare i desf urare la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se desf oar în continuare. ------------Alin. 4B. (3). 159 a fost introdus de pct. (2) al art. monitorizeaz . ------------Alin. promovarea func ionarilor publici în grad profesional în anul 2008 se face pe baz de examen sau concurs. 5 i f r aplicarea dispozi iilor din prezenta hot râre referitoare la stabilirea indicatorilor de performan . 4A. (1) se face pe baza criteriilor de performan prev zute în anexa nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.173 din 24 septembrie 2008.ART. 157 (1) În termen de 60 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri autorit ile i institu iile publice au obliga ia s elaboreze i s aprobe actul administrativ prev zut la art. 125 alin. (2). (2) Termenele stabilite pe ore se calculeaz începând de la ora afi rii. Agen ia coordoneaz metodologic. pân la data de 15 decembrie 2008.

Nr..... Partea I.............. 602 din 12 august 2008.. Ministrul internelor i reformei administrative....... care se abrog la 90 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri.... III din HOT RÂREA nr.... Liviu Radu............ publicat în MONITORUL OFICIAL nr............ PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : ---------------p... Aprob*1) . FI A POSTULUI Nr. 611. Direc ia ........... (2) al art.............. 4 iunie 2008.......209/2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici... publicat în Monitorul Oficial al României... 161 (1) Prezenta hot râre intr în vigoare în termen de 45 de zile de la data public rii în Monitorul Oficial al României............... .ART.... cu excep ia sec iunii a 2-a «Reguli specifice privind evaluarea performan elor profesionale individuale ale înal ilor func ionari publici» din anexa nr............... --------Alin.... 3............ Partea I....... Biroul/Compartimentul ........... Varujan Vosganian Bucure ti.... 1....... . 161 a fost modificat de art...... Pre edintele Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici....... ANEXA 1 *T* Denumirea autorit Direc ia general ii sau institu iei publice .. 757 din 29 octombrie 2003..... Eugen Coifan Ministrul muncii.... (2) Pe data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se abrog Hot rârea Guvernului nr........ familiei i egalit ii de Paul P curaru anse.. 787 din 16 iulie 2008....... Serviciul .... nr... secretar de stat p. Ministrul economiei i finan elor.. cu modific rile ulterioare....

.... .. 4........................................................................................ 6..................................................................................... Nivelul postului ............... Abilit i............................ ............... Studii de specialitate ............. 2.......................... 3............................................................................................... 6....................................... Cerin e specifice*5) ............................................ 4........................................................ Condi ii specifice pentru ocuparea postului*2) 1... ......................................... .................. 5........................................ Atribu iile postului*6): ... ................................................ ............................ Perfec ion ri (specializ ri) ........ 2.... Denumirea postului ..... Identificarea func iei publice corespunz toare postului 1. Denumire ........................ 1............................................................................... 2.................................... 8....................................................................................... 3.................... 3........ Scopul principal al postului .......................... .......... calit i i aptitudini necesare .... ...................... Limbi str ine*3) (necesitate i nivel*4) de cunoa tere) .. 7............. 5............... Cuno tin e de operare/programare pe calculator (necesitate i nivel) .... 7. ............................................................................................................................ 9..................................... Competen a managerial (cuno tin e de management........... 10.......................................... calit i i aptitudini manageriale) ......................................... ................Informa ii generale privind postul 1.. .............................................

............... Data .. Întocmit de*9): 1.... Data întocmirii ................................................. d) Rela ii de reprezentare: ......................... Contrasemneaz *10): .................................................2................... 4............................................................ c) Rela ii de control: .......................................... 3............... 3............ Luat la cuno tin de c tre ocupantul postului intern : 1......................... Numele i prenumele ............ Sfera rela ional a) Rela ii ierarhice: ... Limite de competen *8) ..................... ............................. 4........ 3............. c) cu persoane juridice private: ............ Gradul profesional*7) .... Numele i prenumele ............................................................ Sfera rela ional extern : a) cu autorit i i institu ii publice: ... Vechimea în specialitate necesar ................ Clasa ........ 4..................................................................... Delegarea de atribu ii i competen ................................................................. 3........ Sfera rela ional a titularului postului 1......................................................... Semn tura ................. Func ia public de conducere .......... 2....................................... b) Rela ii func ionale: .........................................subordonat fa de ................. Semn tura ..........................................................superior pentru ..... 2....................................................................................................................... 2.... b) cu organiza ii interna ionale: ....................................................

....................................... "nivel avansat"............. Data ................. *7) Se stabile te potrivit prevederilor legale............ "nivel mediu".. deta ri. *9) Se întocme te de conduc torul compartimentului în care î i desf oar activitatea titularul postului.............. disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condi ii... I din acela i act normativ.......... "scris" i "vorbit"................ 1............... *6) Se stabilesc pe baza activit ilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere public .......... Se va semna de c tre conduc torul autorit ii sau institu iei publice i se va tampila în mod obligatoriu. ..... 3................ (2) din hot râre. *ST* ____________ *1) Se va completa cu numele i func ia conduc torului autorit ii sau institu iei publice........................ Semn tura . *5) De exemplu: c l torii frecvente......... publicat în MONITORUL OFICIAL nr....... în concordan cu specificul func iei publice corespunz toare postului.. 2.............. 118 alin.... *8) Reprezint libertatea decizional de care beneficiaz titularul pentru îndeplinirea atribu iilor care îi revin.. Numele i prenumele ................................... Func ia .............. conform pct.... 3.....................173 din 24 septembrie 2008................... *10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prev zut la art..................................... ANEXA 2A FI INDIVIDUAL pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solu ionare a contesta iilor *T* Func ia public sau func iile publice pentru care se organizeaz concursul*1): 1... deleg ri... dup cum urmeaz : "cuno tin e de baz ".... ...... 2.......... 23 al art..............................1. ........ *2) Se va completa cu informa iile corespunz toare condi iilor prev zute de lege i stabilite la nivelul autorit ii sau institu iei publice pentru ocuparea func iei publice corespunz toare......... ...... *3) Dac este cazul............................................ 4............ *4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit".. ------------Anexa 1 a fost înlocuit cu anexa 1 din HOT RÂREA nr........ 677 din 2 octombrie 2008.

.. .... .......... Informa ii privind selec ia dosarelor*2) Data selec iei dosarelor: Numele i prenumele Rezultatul selec iei dosarelor*3) Motivul respingerii dosarului*4) candidatului 1............................ Informa ii privind proba scris *5) Data desf ur rii probei scrise: Num rul lucr rii Punctaj la Punctaj la Punctaj la Punctaj la Punctaj la subiectul nr.... 5 Total .......... .......... ..... 3 subiectul nr................ 4 subiectul nr........... 2..... 2 subiectul nr............ 4........Numele i prenumele membrului în comisia de concurs sau comisia de solu ionare a contesta iilor: ............... 5....... 3...... ........................... . 1 subiectul nr...

......... Numele i prenumele candidatului*): ................................1.................. Numele i prenumele candidatului*): .............................. Informa ii privind interviul*6) Data desf ur rii interviului: Numele i prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj acordat Total ............ 4....................................... Numele i prenumele candidatului*): .... .............. 1...... 2...................... Numele i prenumele candidatului*): ......... 5........... 3.......................... Numele i prenumele candidatului*): .................

.. 3...... 2......... 4. 3. 4..... 1..... Numele i prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj acordat Total ............ 1. Numele i prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj ... Numele i prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj acordat Total ...... 2.......... 4........ 3......2.

1.. 4... *4) Se va completa.. 3.... *3) Se va completa cu "admis"........ *5) Se va completa la data desf ur rii probei scrise............ acordat Total 1.. gradul profesional i compartimentul din cadrul autorit ii sau institu iei publice în care este prev zut postul.. Semn tura membrului comisiei: *ST* ___________ *1) Se vor men iona: denumirea func iei publice.... pentru fiecare candidat în parte. dac este cazul. respectiv "respins"......... 2..... 3.. respectiv la data corect rii lucr rilor..... 2... ...... *2) Se va completa la data prev zut conform legii pentru realizarea selec iei dosarelor candida ilor.... dup ce to i membrii comisiei au acordat notele. *) Se va completa dup desigilarea lucr rilor.. Numele i prenumele candidatului: Planul interviului**) Punctaj acordat Total . 4......

........... ... .................... *) Se va completa dup desigilarea lucr rilor.................... ...................... ......... 5...... ------------Anexa 2A a fost înlocuit cu anexa 2 din HOT RÂREA nr...... **) Va fi acela i pentru to i candida ii la ocuparea aceleia i func ii publice....... . 3............................. I din acela i act normativ................ publicat în MONITORUL OFICIAL nr................... 2... dup ce to i membrii comisiei au acordat notele......*6) Se va completa la data desf ur rii interviului........ 23 al art..... 3... 2..... 4.................. 1. ..... conform pct..... ....173 din 24 septembrie 2008................................. 677 din 2 octombrie 2008.. Informa ii privind selec ia dosarelor Data selec iei dosarelor: Numele i prenumele Rezultatul selec iei dosarelor Motivul respingerii dosarului candidatului 1....... ..................................... . ANEXA 2B RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI*7) *T* Func ia public sau func iile publice pentru care se organizeaz concursul*8): 1................

Observa ii formulate de c tre membrii comisiei:

Informa ii privind proba scris

Data

i ora desf

ur rii probei scrise:

Probleme intervenite pe durata desf

ur rii probei scrise:

Numele

i prenumele

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

candidatului

1. ...................

2. ...................

3. ...................

4. ...................

5. ...................

Informa ii privind interviul

Data

i ora desf

ur rii interviului:

Numele

i prenumele

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

candidatului

1. ...................

2. ...................

3. ...................

4. ...................

5. ...................

Rezultatul final al concursului

Func ia public :

Numele

i prenumele

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

candidatului

1. ...................

2. ...................

3. ...................

Func ia public :

Numele

i prenumele

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***)

candidatului

1. ...................

2. ...................

3. ...................

Comisia de concurs:

Semn tura

1. .........................

2. .........................

3. .........................

4. .........................

5. .........................

Secretarul comisiei: .......................................... Semn tura:

*ST* ___________ *7) Se va completa de c tre secretarul comisiei de concurs. *8) Se vor men iona: denumirea func iei publice, gradul profesional i compartimentul din cadrul autorit ii sau institu iei publice în care este prev zut postul. ***) Se va completa cu men iunea "admis", respectiv "respins". ------------Anexa 2B a fost înlocuit cu anexa 3 din HOT RÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008, conform pct. 23 al art. I din acela i act normativ. ANEXA 3 FORMULAR DE ÎNSCRIERE *T* Autoritatea sau institu ia public : .................

............ Studii generale i de specialitate Studii medii liceale sau postliceale Institu ia Perioada Diploma ob inut Studii superioare de scurt durat Institu ia Perioada Diploma ob inut Studii superioare de lung durat Institu ia Perioada Diploma ob inut ...........................................Func ia public solicitat : ......... Telefon: .................................................. Adresa: ..................................... Numele i prenumele: ............................................................................................

Studii postuniversitare. masterat i doctorat Institu ia Perioada Diploma ob inut Alte tipuri de studii Institu ia Perioada Diploma ob inut Limbi str ine*1) Limba Scris Citit Vorbit Cuno tin e operare calculator .

........... *3) Vor fi men ionate numele i prenumele.. ............... 23 al art............ ...... Persoane de contact pentru recomand ri*3): 1..................................... .... dac este cazul.. Semn tura ..... conform pct........................................... 677 din 2 octombrie 2008............... 1....................... 2......... publicat în MONITORUL OFICIAL nr..... 292 din Codul penal cu privire la falsul în declara ii....... ..... cunoscând prevederile art...... 2... 3...................................................................................... Cariera profesional Perioada Institu ia/firma Func ia Principalele responsabilit i Detalii despre ultimul loc de munc *2): 1........................ ..................................... *2) Se vor men iona calificativele acordate la evaluarea performan elor profesionale în ultimii 2 ani..173 din 24 septembrie 2008....... Declar pe propria r spundere. *ST* _________ *1) Se vor trece calificativele "cuno tin e de baz ".................................... "bine" sau "foarte bine"....... func ia i num rul de telefon............................. c datele furnizate în acest formular sunt adev rate................. ........ Data .... locul de munc ...................... ------------Anexa 3 a fost înlocuit cu anexa 4 din HOT RÂREA nr............ I din acela i act normativ.........

............................................... ........ 5............................ clasa I Criterii de evaluare pentru functionarii publici debutanti Punctajul obtinut 1............. si a raporturilor administrative din cadrul autoritatii sau institutiei publice 3...............................ANEXA 4 A RAPORTUL DE EVALUARE a perioadei de stagiu a functionarului public debutant *T* *Font 7* Autoritatea sau institutia publica .......................................................................... .......... ...................... Functia publica ........ la . .......................... atributiilor de serviciu si de a identifica cea mai buna varianta de actiune ........... Gradul de cunoastere a specificului si a principiilor care guverneaza administratia publica 2. Capacitatea de indeplinire a atributiilor 3............................................... ................................. Compartimentul ... ................................................................... Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate 1................................ .......................... ......................................... Data evaluarii ............................................. Aptitudinea de a distinge corect intre caracteristicile diverselor optiuni in indeplinirea 5... 2........... 4. Perioada de stagiu: de la ........ Gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor 4.... .......................................... .................................................. Numele si prenumele functionarului public debutant ...........

..................................... ........... ....................................................... 2....... Calificativ de evaluare*1) ........................................... de a sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia Criterii de evaluare pentru functionarii publici debutanti clasele a II-a si a III-a Punctajul obtinut 1.......... .... de 7..... .... 4................. disciplina si responsabilitate ................................................ ............... Punctualitate....................................................................................... Cunoasterea specificului administratiei publice ........... 1.......................................... Mentiuni privind interviul de evaluare: .................. Capacitatea de transmitere a ideilor................ ............ . 2.......... a-si aduce contributia prin participare efectiva.. fluenta in scris......... respectiv capacitatea de a se integra intr-o echipa.............. ......... .............................................. Propuneri ......... ....................................................................... incluzand 6.......................... .. Capacitatea de relationare cu publicul ....... in scris si verbal.............................. Recomandari ........................... ........... Capacitatea de a lucra in echipa.......................... 5. capacitatea de a scrie clar si concis 7............................................................................................................ Rapiditatea si calitatea indeplinirii sarcinilor alocate ............. .................................... .. Initiativa ............................................6........ 5...................................... ........... 3... 4...... 3...

.............. ............................................ Data intocmirii ............ ............................... ........................................................ Activitatile desfasurate efectiv: 1.... 4.............. ...................................... Semnatura .......................... ....................................................... .................. ANEXA 4 B RAPORTUL DE STAGIU al functionarului public debutant *T* *Font 7* Numele si prenumele functionarului public debutant .............................................. respectiv "corespunzator"........ 3............ ......................... ................................. ....................................... ................... la .... Perioada de stagiu: de la ......................... Functia publica........................ ..........................................................................................................................Numele si prenumele evaluatorului ......................... .............................................. Atributiile de serviciu (conform fisei postului): 1......... .......................... 2............. Functia publica (debutant) .............................................................................................................................................................................. ..................................... *ST* -----------*1) Se va completa cu "necorespunzator"..................

............. ...................................................... Numele si prenumele functionarului public debutant ............... 2.................................................................................... *ST* ANEXA 4 C *T* *Font 7* REFERATUL INDRUMATORULUI Autoritatea sau institutia publica ............ 3.....................................2.................................................... ................................................................ ......................... Activitati din afara institutiei in care s-a implicat: 1........ ......................................................................................... ................................... ....................................................................................................................... .... 3........................................................... ............ Dificultati intampinate pe parcursul perioadei de stagiu: 1...... Data intocmirii ....... 3.. ................. ..... .............................................. ............................................................................ Functia publica ...... .................................... .................. 2....... .............................................................................................. ......................... Semnatura ................................................................................ ............... ................................... ...............................................................

.............................. Principalele activitati ale functionarului public debutant: 1............................... ...................................................................... ............................................ .............................................................................. 3..... . .......... ........... Activitati desfasurate in cadrul altor compartimente ale autoritatii sau institutiei publice: 1.............. ............................. 2.............................Compartimentul ......................... ................................................................... ..................... . ....................... ............................................................................ ..................................... ............. ................................................................................................. .. Aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu: 1.... ..................... 2............. ................................................ .............................................. 2............................................................................... ...................................................................................................... .................................... .................................... .......... 5............................................................. Perioada de stagiu: de la .............................................................. la ...................................................... Conduita functionarului public debutant in timpul serviciului: .......................................................... 2................................... ...................... 3.......................... 3......................................................... ......................................... .............................................................................................................................................................. 4.......... Rezultate deosebite pe durata stagiului*2): 1.................................. 3...... .................. ..................................... ............

......................... Concluzii ................ Criteriul Definirea criteriului pentru Definirea criteriului pentru Definirea criteriului crt............ ... de performanta functionarii publici din clasa I publici din clasa a II-a pentru functionarii publici functionarii .......... ................. 2........................................................................................... Propuneri privind perfectionarea functionarului public debutant: 1.................... ............................................................................... Numele si prenumele indrumatorului........ ........................................................................................................... Modul de colaborare cu personalul autoritatii sau institutiei publice: ........................................................................... *ST* ------------*2) Daca este cazul.... ......... ANEXA 5 CRITERII DE PERFORMANTA pentru functionarii publici de executie *T* *Font 7* Nr........................... ....... Data completarii ..................................................................... ........................................ .......................... ... ...... Semnatura ............................................................... ................ ................................................................. Recomandari ....................................................... Functia publica ..................................................................................................... ......................................... Programele de formare la care a participat functionarul public debutant: 1................................. ...................................... 2....................................................................................................

Capacitatea de Capacitatea de a desfasura in de a accepta erorile Capacitatea de a accepta erorile asumare a mod curent. Capacitate de Capacitatea de a pune eficient in de a pune eficient in Capacitatea de a pune eficient implementare practica solutiile proprii si pe cele solutiile proprii si pe cele in practica solutiile proprii si dispuse pentru desfasurarea in pentru desfasurarea in pe cele dispuse pentru mod corespunzator a activitatilor. capacitatea de a invata din propriile greseli Capacitatea sau. deficientele sau. deficientele responsabilitatilor superiorilor ierarhici. intervenite in activitatea prin identificarea solutiilor curenta. capacitatea de a raspunde pentru acestea. desfasurarea in mod in scopul realizarii obiectivelor realizarii obiectivelor corespunzator a activitatilor. prin identificarea adecvate de rezolvare si solutiilor adecvate de rezolvare asumarea riscurilor identificate Capacitatea obstacolele intervenite prin adecvate de asumarea 3. corespunzator a activitatilor. in scopul realizarii obiectivelor Capacitatea practica dispuse mod in scopul 2. responsabilitate definit conform propriile greseli capacitatea de a invata din fisei postului. dupa propriei pentru invata din . dupa caz. deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea. capacitatea de a propriile greseli accepta erorile sau. activitati activitati si de a raspunde propriei activitati si de a care depasesc cadrul de acestea. dupa caz. identificarea solutiilor rezolvare si riscurilor identificate Capacitatea de a depasi Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta. la solicitarea caz.din clasa a III-a 1. Capacitatea de a de a depasi rezolva eficient sau dificultatile problemele in activitatea curenta.

precum si pe cele noi si de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat Capacitatea volum mare de identifica si comune. Capacitatea de de a interpreta un analiza si sinteza informatii. atitudine pozitiva fata de noi. inventivitate in gasirea unor cai cai de optimizare a atitudine pozitiva fata de idei de optimizare a activitatii. Capacitatea de Capacitatea de crestere Capacitatea de crestere Capacitatea de crestere autoperfectionare permanenta a performantelor permanenta a performantelor permanenta a performantelor si de valorificare profesionale. de imbunatatire a profesionale. idei noi . de imbunatatire a profesionale. spirit inventiv atitudine pozitiva fata de idei noi Atitudine problemelor obiectivelor moduri acestor gasirea unor activitatii. de a selecta pentru 6. de a valorifica elementele precum si pe cele noi si aspectele esentiale domeniul analizat Capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii. de a identifica si valorifica elementele comune. de imbunatatire a a experientei rezultatelor activitatii curente prin rezultatelor activitatii curente prin rezultatelor activitatii curente dobandite punerea in practica a punerea in practica a prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor cunostintelor si abilitatilor cunostintelor si abilitatilor dobandite dobandite dobandite 5. inventivitate in rezolvare a acestor probleme. Creativitate si Atitudine activa in solutionarea activa in solutionarea Atitudine activa in solutionarea spirit de initiativa problemelor si realizarea si realizarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea prin identificarea unor obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de alternative de rezolvare a unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme.4. probleme.

de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi. Capacitatea de de a previziona planificare si de a oportunitatile si actiona strategic riscuri si consecintele Capacitatea de a previziona Capacitatea de a-si organiza cerintele. de a contributia prin participare efectiva. de a transmite eficient eficient si de a permite efectiva. cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta 9. de a-si aduce contributia prin participare participare efectiva. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare. capacitatea de a capacitatea de a atributiilor de serviciu anticipa solutii si de a-si organiza solutii si de a-si organiza timpul propriu sau. Capacitatea de a de a se integra intr-o lucra in echipa si aduce contributia Capacitatea de a se integra Capacitatea de a se integra intr-o echipa. al propriu pentru indeplinirea celorlalti (in functie de nivelul de atributiilor de serviciu competenta). posibilele acestora. de aprin transmite dezvoltarea realizarea . pentru realizarea obiectivelor echipei obiectivelor echipei obiectivelor echipei Capacitatea echipa. pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu Capacitatea cerintele.7. pentru idei. dupa caz. oportunitatile si timpul propriu pentru posibilele riscuri si consecintele indeplinirea eficienta a acestora. pentru realizarea ideilor noi. anticipa timpul eficienta a 8. de a-si aduce intr-o echipa.

in vederea realizarii obiectivelor acestuia 4. crt. repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul. Criterii de performanta Definirea criteriului 1. precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor 3. clasa si gradul profesional al personalului din subordine 2. Capacitatea de Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului. precum si a activitatilor din cadrul unui coordonare compartiment. abilitatea de a conduce planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite. capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite. Capacitatea de a Abilitatea de a crea o viziune realista. de a transpune in practica si de a o sustine. Capacitatea de a Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa. stabilirea pe baza acestora a obiectivelor. Capacitatea de control Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii realiste. delimitarea organiza lor in atributii. Competenta in de a utiliza eficient gestionarea materiale si financiare resurselor alocate a prejudicia institutiei Capacitatea de a utiliza eficient Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia alocate fara a prejudicia activitatea institutiei activitatea institutiei Capacitatea resursele alocate fara activitatea *ST* CRITERII DE PERFORMANTA pentru functionarii publici de conducere *T* *Font 7* Nr. depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora .10. categoria. cu nivel diferit al capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii.

impartialitate in evaluarea personalului din subordine si in modul apreciere de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite in activitate 12. recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor 6. prevazute la pct. cu decizionala privire la desfasurarea activitatii structurii conduse 7. inclusiv prin capacitatea de a crea. Capacitatea de a Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care corespunde din punct de delega vedere legal si al competentelor proprii. Abilitati de mediere si Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire. cu simt de raspundere si conform competentei legale. capacitatea de a planifica si de a desfasura interviuri 11. Capacitatea de a Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine. 1-7 si 10 . in scopul motivarii acestuia. rezultate aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare diferite opinii. precum si de a o orienta catre o solutie negociere comun acceptata. precum si de a oferi sprijin pentru obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv. Capacitatea de a Capacitatea de a motiva si de a incuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoasterea obtine cele mai bune aspiratiilor colectivului. Criteriile de performanta pentru functionarii publici de executie din clasa I. tinand seama de pozitiile diferite ale partilor. in scopul realizarii la timp si in mod corespunzator a obiectivelor structurii conduse 8. de a dezvolta abilitatile implementa si de a mentine politici de personal eficiente. Capacitatea personalului de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si de a forma propuneri privind tematica si formele concrete de realizare a instruirii 10. asigurand resurselor umane sprijinul si motivarea corespunzatoare 9. Obiectivitate in Corectitudine in luarea deciziilor. Abilitati in gestionarea Capacitatea de a planifica si de a administra eficient activitatea personalului subordonat.5. asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de incredere. Competenta Capacitatea de a lua hotarari rapid.

............ ......................... Func ia: ................*ST* ANEXA 6 RAPORT DE EVALUARE a performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici *T* Numele i prenumele func ionarului public evaluat: ................ Perioada evaluat : de la ........... Func ia public : . 3...................................... Programe de formare la care func ionarul public evaluat a participat în perioada evaluat : 1............................. ............ 2.............. Obiective în perioada evaluat % din timp Indicatori de performan Realizat (pondere) % Nota 1................................... ......... 3.... Numele i prenumele evaluatorului: ............. 2................................... .... la ........................ Data ultimei promov ri: .......................................................................

4. 5. 8. 6. 5. 9. 10. 3. . Obiective revizuite în perioada evaluat % din timp Indicatori de performan Realizat (pondere) % Nota 1. 7. 4. 2.

4.Nota final pentru îndeplinirea obiectivelor Criteriile de performan în evaluare utilizate Nota Comentarii 1. 6. 7. 5. 9. 10. 2. 8. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performan Nota final (Nota final a evalu rii: pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea . 3.

...................................................... 3.. Obiective pentru urm toarea perioad pentru care se va face evaluarea: Obiectivul % din timp Indicatori de performan Termen de realizare 1...... ....... Alte observa ii: 1.... 2..... ....... ................................. ............................... .............................. 3............ 2.......................... 2.. ........................ 3............ .......... ....................................... 2.............. ........................................................................criteriilor de performan )/2 Calificativul evalu rii: Rezultate deosebite: 1. 3.... ............................... Dificult i obiective întâmpinate în perioada evaluat : 1...................

...........4.............................................. 3......... Programe de instruire recomandate a fi urmate în urm toarea perioad care se va face evaluarea: 1...... 2.................. Func ia: ............................ Semn tura evaluatorului: .............. 5............................................ Data: ....... pentru Comentariile func ionarului public evaluat: Numele si prenumele func ionarului public evaluat ........... Func ia: .......................... ............................................ Observa iile sau comentariile persoanei care contrasemneaz : .................... Semn tura func ionarului public evaluat: ....................................... Data: ......... ............ .................................................. Numele i prenumele evaluatorului: ........................................

................ Semn tura persoanei care contrasemneaz : ......... Cap. 43.Numele i prenumele persoanei care contrasemneaz : .. 4 al art.............. 284 din 28 decembrie 2010....... 877 din 28 decembrie 2010......... ------------ . Func ia: ............ Data: ........ publicat în MONITORUL OFICIAL nr...... IV din LEGEA-CADRU nr........... *ST* -------------Primul rând din tabelul din anexa 6 a fost modificat de pct...........